Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся}

Звитяжцям

Рік видання 27-Іі .м

.

13 (2397)

29

За досягнення УСПІХІВ у виробницТВі ·зерна, цукрових буряків І

СІЧНЯ

продаж державі сільсьногосподарських продуктів Номітетом ради Виставки досягнень народного господарства Союзу РСР нагород­ жена велика група учасників Виставки 1965 року-передовиків сільського господарства НиїВЩИНИ, в тому числі і нашого району, Срібною медаллю і грошовою премією в розмірі сто карбованців

р.

1966 2

Ціна

нагороди

ВИСОКІ

СУБОТА

П'ра ці

коп.

нагороджені:

Петро Федорович ГОРДІЄННО

бригадир садової бригади рад­

-

госпу «НрасилівськиЙ». Очолювана ним бригада зібрала по ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

М

1Н.1ИВА ПОГЩАв сj, чні: '1'0 З С'\1ріх .ІЩlа тече,Т<О

Х)'ртови,на

Зli~меться така, ще,

десять 'І(,років Поза~іrrJ.'ІО

ПО'.lітно нар.ОЩУ6 тt'~ПИ за­ готіВЛІ ,І 'вивезt':1НЯ д()брив РЦ[1(>СП «,1іl'I\LвсЬ'lіИЙ». ЯІ\Щ() ·ра:нішев ~lехан.ізuва.IІ(I"У заго­ ні працюва.l() лише 8 1І.В1'(),с·а­

,під 'І'овсти~ ша·ІЮ~1 , CII~ГY від­ П\}'Ч.ИБа€ ~lе ... ля. Важ'кі у~(),ви rl\.'La.1KCb .для іпрове, дення зи­

~f(нжи"ів і llра'П іJj\lІil л'опат·а, то тепер ще дода'\1lаШfJ ВНІ,Ііле-

ВИД,НО.

ВtC'i

м(}вих роб~т . І все

їх,

колєк;тив

;1(,

д().lаючи

радгоспу

бухіВСIІКИЙ», ЬRЩlаТf)Р()~

«Тре­

Яlкиіі ВИС'Т)1ПИВ f.О'ці,а.1іостwчн,ого

L1)(.ага.nнlЯ за 'збі.'lьшеанявигюU­ НИЦ'l1ва ",і'щевих ;\u,брив і .вне­ сення їх IПіду,рожаИНЛ'lІіш­ ,н ЬОГОРIJЮУ, УОП rlllH,o ос П!NlіВЛЯЄ­ ться ~з за.вданням. За C1fJHO" ІМ. 20 сі'ЧlНЯ Іюн:ививезли 6 'тисяч ТОЮГ ~об'рИВ - 85 п:ро~ цeН'l'iB мreяч:н,()го завдаll!НЯ.

Не знижують те""п.Lв роботи і в трп1й деJW,ді. За О(1Nl,НЛЙЙ ТIfЖД6Ifьви,вєзе-но

тон,н добрив.

ще 'ГИІсятчу

Що забезпе<чило

)"OItїx? Нае.а;~пер.ед, ,чітка -орга-

Hiзaцiя

IфМJ,Ї.

СпецLaлЬilЮ

у.J(.I)~плеК:ТО8alНіИИ тех,Кfl\ОЮ

загін

людь)(и

Л()ВНУ потужні,сть, Ilfe ,зн..є Іпе­

~оботі. Нема

с ум,ш ВУ, що треБУхtвці вико­ нають своє зоБОВ'Я'3а;IІІIfЯ :внесуть ,н.а.юожниЙг~1'а.р ІП()

TOrH,ff )(00 рив. ПGСИЛИВ Ifа:КОПИЧNЬн,я f()lKЇВ зе~Jrі Р1liДГООП « ВеЛИ'lюдимер­ ськкіі». '5800 тон.н доорИ/в за двадцять .'\iHtB nуло уже від­ tpa'h.c-П.()I)'гован.о в п·оле. Третя

де

садитиметь­

СЯ кщхголля, лот}-ж,ні

ри з с,н.іг.()паХЮІИ. c.HJr.()Bi в' ащш.

l'paКl'l'o­

3РС!С'ТilЮТЬ

Назви p,a,!t['()cn:oВ і птахофабри,к

1,7

«Тр~бу.хlвськиЙ» «ВмmroДИlмеорсl>К И Й" «л,і.Т1КtвськкЙ» «3а вор IЩЬКIfЙ » « Гorолі,вськн:й»

1,2 1,8

1,1 0,8 0,7

«Зоря» БогДЗJН ;IІкька «Бобридький» СеМlІполкьоська І меН'і Щорса

0,9

0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,8

""РУСЗlні:вський» КаЛlfГянська ПУХ;:ВСlJка Фк,раси..пі:вськи:Й»

Разом по району

ЛИПЕЦЬК. З К()НlВєЙєр.а. Ли­ пеЦI/КQГо. завоl'У 3ійш{)ІВ стО1'И­ сячний

колі,сний

тракт(}р

ТИ'СЯЧ. Ї т(lн Н

з

,,\І)(;РИВ,

за Д/ругу

2750. А за третю ііу.де ВИ­ Be;H~HO ·не менше 4 тиосяч -

-

таl\е О,1Н'остайне зо,нкв'яза;Н,IІЯ взяли на себе робітник. и ,меха­ ні:ювано-г() загону.

3и:''>Іови'й

періо;\

наіі-

_.

Або. ,взяти ра';І;ГОСП « к.рас,ил і:В!ський ». Ііе,рuвнИіКИ його СJ\а:рж,аться, що часті CH,ЇflOпади 'заТРИI'tl}l(}ТЬ j)l)боту, ТОМУ­ ТО Й ви,везеlНО лише ,762 ТОННИ добрив при 'зав.да.mlі 8 тисяч. Ра.ди"о Ba~, ша,н,о,вші то,вариші, переокняти ДООЕі,.1 требухівці,в і

. щlfі,в еllllРо~ігся д()с:тавити в пме лише 1586 'roНIН, Бали" птаХОфаБРИ)l;.(\

ІВИ:КО­

н'а.'Та завдання .1ише ,на 15,6 процеНТJ. Єв цlh.Х т()сп.о.'дарс'Г­ БаХ баг, аТ{) р06QoЧИХ Р)'І\, тех­ н,hк.И', 1'0 'ЧІ)МУ Ж не ВИКI)р.WС'l'а1'И та'ку вел.И'ку сиду і вичіl\У­ Ba:TW, як І\д.ж,уть, 3 ~, ()ря пого­ ди? ЯК

ВИJЩО

зведрння

виве;зен,ню ороган,ічних

180 т,рудівни'к і в

рад-

гооп,uв і птахофабри:к райо­ ну 26 сьчН'я ,взя"и учаоеть в робо­ ті -ома,оної нарЗ/дlr··Сео~,інlа,ру ОВО­ чі·вників, ка,р1'ОrтлЯ'р.:,в ісадоводів, ЯlКа -прохощmа 'в , при!м їщен,ні КИlїВІСького БУ\дИНКУ .ку.1ЬТУРИ ха,р­ чови:к::в . ВОНIf зібр,алИІСЯ, щоб під· веcrи n.ідсу,~ки роооТ'и за , М'И:НУЛИlй рік, обм'і,ня1'ИСЯ Д{}CBiДO~I. іЗИ'ЯIВИ­ ти ще невикористаlН! резерSlf та н.акреслити

З3lХСЩИ

піДІВнщен:ню

по

дальшому

врожайност:і

овочів,

~ан:ня

пла,Н:IВ

заготі,вель

у

1966

.році».

{Ж а з.аlВ ,

за,.ході,в,

що

вяаслі­

з,ді-йонениlХ

за рішєн:н,я'М партії і уряду, а с,амє: с'Гворення оІІЗ/8ІКО.10 ,М. ,Києва сле­ ціа""'їзоваНfliХ гооподарств, JдlЗЛО МQЖли.в.:сть полі,пшити постачан­ ня ,насеJlеНJIЮ C'ЮJlwці овочі,в, кар·

топлі, ФРУК1'іl8 і ягід . За OCTaill'Hi !ЮКИ знаttно піДlшщилась урожай­ :юкрем,а,

обла~'Гі

О'ВО'

дових

,гооподарств

lJа'dічзється

віда1Ч

.наЗИ8ає

РIЩIJКfliЙ», Калитя;нську птахофабрИlКУ, ЯJкіодеоржа.1И порівня,

р.а:д,госп

;1;ОПО-

«Боб·

R ДIJ.llецьку

ві.;tбра,с я 1І':І.ра-

ГОДItIfУ

НО ,в исокі топлі.

врожа,ї

ТИВУ пі',lПРIІІШСТВ

Iв)тіЛЬІІI·"j

ДОІпові'дь про :tахо.1И ІП() 311беЗll1ечеfllНЮ

J3,ИЩ)Щ\.ННЯ

д'!)дalГ,KOBOTO 'заВIД,afIlНЯ

"mх - ла нкова ра,щ'О'Сп'У «ЗОРя» КатеРИ'на Терентії:вна Дяченко, в

, МИНУЛо()і~ІУ

році

по 336 цеНllнері.в Іпомідорів з гєк­ та'ра, по ІЗ2 центнерfli огір,ків, по

3

ОБЛАСНОТ

реслеlН,ОI\().!t!\.регні

ліетич;них зо·оо.в'язань 'нІ) .виДiJбуван,ню вуlГiЛ.'lЯ в '1966 ' ІН)ці ІГа ,посилеНIІЮIJ..j)га:Нlі1 за'ГорСЬ'К{)Ї і е,юоно'.lїч:н,ої РО(}О'і'1І .на пі,ДЩРИЄ~Сітвах вугільної про'~IИс.ловос:ті реаПУОЛl'lіll BCtВЇ'T,ТJірішель вереClі1ев(}го ПленуМУ Діі ,ЮПРС 'зробив ~lиHic'Г. p

'1.'1е!l

З:lХ();1,И нІ)

далыl~'уy ЗРО>С'ТaJI,IІЮ ВИlДlrііутКУ, IподіПШР.fflНЮ ш;r,сті і :11111жен.ню ('обj,вартості вугілля. Ha;pa,J,a іс,х:ва'лила 'Nщї·а.1Jіетичні зо(l'l) в'яза,ння пі~при6\lfTB та вугjльних (,fj'є;щаю, реСiJ1убліки, взяrrі ла чеСТІ) ХХІІІзJз.ду ІіПРС і ХХІІІ ;з'ї:!-

а···························· і -ду КП У'к,р'а-ї.ни.

НАША РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА

ПірИ'оутні ~дн,(}с,тайно при\іі ЯЯЛИ ві'ГальнО'Го листа Щі

:

.

і ІШРС.

(РАТАУ).

~ . . . . IHI • • • IIII.I& . . . . . . . . . . . . \

••• ".

а

В багатьох господарства,х Лу­ ra'HCbKQЇ, дoIHєцыоїї та інши;х об· ластей ,реслуб.піки ВІ! зустрінете йото учніl8, побаЧl!те плоди його пра.ц,і.

Завідуючий

к,афедрою

се·

лєкцН і заХИJСТУ росли.н Луг,ан­ ськоro сі.1ЬСl>коюоподарськоro і,н, ститут}', Д,Olкroр

сільськоrocподар­

професор МИКОЛ<1 Они!КіЙов.ич Саlвченко за 35 роКів наукової і педагогіЧJНОЇ діяльності ВИХ0і8lаlВ сотн і ква.lіфі ко,ва'них

CbKIf'X

Ha'J1K

спеціlалkті,в. На фото' : бор.атор.і'j

Фою

по'вів,

ЯКl1РУД~В:НИКИ

Р . АзріЄЛя , (Ф()Тохрон і,ка

т.

ВисоцЬ'Ка

овочевої фабрики

РЗ/дl'Oопу

врожай

тЗ/ра,

по

ГОСПОдJарКИЇ: В'СbJЮЇ

поділилася до.

марКіВ,!

347

РАТАУ).

«БучажькиЙ».

,иаприКJ1іЗlд,

дJала

центнері;в

з гек­ 110· 263 ВРОДIf"а

«.боРОДЯlНСЬКИIЙ» -

l.iент:нери.

ства :ви,роcrили торік по 294 цент:нери овочів на КOiЖJНО'му Ге<Кта:рі.

Л а,н.кова

М. О. Савченко в ,1~­

інституту .

«Ча,рііВЮЩЯ»,

-

На

славу

ІПО

тут

1320 центнерів з

·гектар.а. Настенд,і· р.а'Дгос.nу «ШПИ1'ькі:всь'кий» демонстру;ваЛИIС!,

хорош і

со'рти

,яблук

«,Ка.1Ь1ві.1Ю

CHiГOBQГO», н аПРИIК.1 ад, з:,бра,но ,по

сві'Дом вирощення о'воч'ів в теп- 213 центнер і, з гектара, '«оой­ .г.Иlltях. Ії ланка збlf'рає .по 21 кі· кен у» ло 202 центнєри, «'РВНЕ:'­

лолраму ОІоочі,в з . кожного ква.д- ту курського» ІЮ .l~ цент,не: рат,ного метра теПЛlІц,і. Про ової І р!,в . .3атрн:мувались ВIДВIДу.ваЧI: І успіхи

повіли

'нашого

і . rтлаlНIf

.1а.нкова району

на

майбутнє

радгоопу т.

po~-

«Зоря»

Дяченко,

ке-

НАРАДИ-СЕМІНАРУ

центнерів столових буРЯJ<iі,в і iЦeHTHep'jB пі:зньої IКіа.пусти; Олексій КорнійО1ВИЧ Юхи.мен'коланкоіВИЙ' ме.хаillізо,ва·ної ""анки ра,дГQC,пу «Літківськи:й», ЯIJШЙ одер.жаlВ по 150 цеН'Т1нер,ів ](а:р­ ТОіПлі на ПЛІС)(щі 90 гект,арів; 'г'ри­ горій 08lр,аМQВИ;Ч Нішенко - л·ан­

450 538

ви ~тупив

У приіінятій постюнові нак-

соціа-

радяться кар-

~'P('P

!)З і,ни О. П. ,lЯШI\О .

11.'Іа,IІУ, і

H,apaдj

топлі

овочів

імеНі

Президії, сеок,рет,а!) Щі ІШ ~',I\-

дллнаКОПИЧelН­

мають знаЧіНО Вltщі показ:нИJКИ, ,н;жзагальнора,дюс,п:н.і. В AOU1O'ai· ді ню.вані i' ~I·eH30 к,ращих вироб­ НИЧНИlКі,в нашою району. ,C~pєд

,виростила

На

лрщшсло.вості '1}(~сщ·б.'lіI\И .

день,

Ба,гато віддіЛКІВ, бригад, ла,нок

яка

вугі .1ЬПОЇПРО'~И·С .1МJоrті М. М. ХУДО'СfNВЦр'В .

да. паР-ТШН()-ГI)r.тtщарrl.I\()Г()illі-

'НЯ СОl\ів землі.

Учасники ,fllа.ради з і.нтересом з,аСЛУJ(·али доповhдь секрета:ря об­

колісних тра:кторів Н.1 З3JВ(}ді рази.

І\'ОЖНУ

п'ятдеСАТ

радгоспу

ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ 3РОСТ АЕ

Оlльше д()брlfВ, ніж ви.

.1\f)ЖНи.Й

розмір!

........

Ча,с ,не жде . ШВИДК,О н,аб· лижаєтьс.я ,вес.на, а з нею і бездоріжжя . Т()МУ-ТО П\()'J'рНrnо викори.стати

в

Щорса Олександр Якович ГОНЧАРЕННО.

сі,дів ,н.аКОПИЧИ,В у полі Ін.а:бага­

ТО

премією

бригадир-парниковод

вах у січні, t;,()жен з ваших 'СУ­

к.аРТOIIlлі· і ФРJ1КТів.

кому КП Укр а'Їон и' т. Кобильчаlка ,Iv\. М . <Про з3lХМИ по зб : льшєн­ ню ,ви:робництв.а, овоч.і'в, картоплі і ФР'YJКТUВ у спе.ціалізо:ва:ни,х ,гос­ ПО.діаРС1'вах, зни,женню їх собі­ вартості та забезпєч~н'НЮ вика­

грошовою

'3 .ваШЮІ гоС'п.I);щрсгВtам. При однак.ових IПОГОДIfИХ у,мо-

Овочівники ПОНАд

і

жують

по

за ста:JЮМ Н.1 20 січня, Ікері.в­ 'ники П),х,j,В'ської лтаХОфJ,бри­ '1\1{ 'H~ зробили \ІІалеЖН-Q!гО вис-

медаллю

нагороджений

,ВМIfIIЮДlfМерч3lН, землі яких ме­

до,&рив

ців торік було зі'брано [ТО 117 цelfТHєpi'В з rer.їapa . Свре.1. .пере­

ЛU.1UВИНUЮ

x-оФа.БРlfl\а nОВИlП1.1. ' Uула. ви­ везти в ло,ле 6 тисяч 'ГІ)НН ;І;обрнв, ;J аа 20 ;11!ів виnезл.а 600 ТОНЯ .- по 3 це,нrrнери пагриа,р. J це тоді, як ПУ­ хіВСЬ'l\і 'зе~lлі наііііі.1Jьше ПОТ­ р,ебують до,lfРИВ.

'ність ,ци,х ,культу,р,

"

,;и вжити ,зах·о~ів , щоu у цьо­

iliООРИВ. Але ·не By~cix 'ГО'СІП·О­ даPfтвах його , ВИ'ІNJРWСТ()ВУЮГЬ. РЩ)([1()СП «, Руса,нівськ.и:И», нап­ . рИ/кла,д, ш~вИ/нен ,r,YB /Вивезти лід час МDсячника 7 тИ'сяч ТОНН ДООРИВ, а.'Іе за два.)щяrrь

«1'-40» . Ця ,машина в 'кроаїні

збільшити в два

І\і.в, а і весь 'I;НЛI'Пи.в фа,uри­

СЛlри,ятлив.Dши.Й 'д.'ІЯ :IШ,ВfiЗРН,НЯ

ШИРОКО ,відома, в новій п' Я1'ирічцj

випу,ск

3 наслідкі& го(',п(царю­ ва.ння ,в "ИНУЩІМУ ·році. Се,ред гоеподарств ра:йону пухівча,ни одеіржали Ігайmгжчий ВIЮЖJ.и. 3.~аіВал()('я u, це ПОВІІІШІ) було ПРИЩ'СИ~ГlI не тілы\крр.івни-­

му (}OlЦi :Вlllправити егаНl)вище.

Дапо,віда,ч

ЛИПЕЦЬНИХ ТРАКТОРІВ

ІІОВІ\У

Та ЛОI\И 11І0 та.I\ого праг.неНIНЯ не\l·а. Лід ча·е 'ІЇІСЯЧНИІК<І Іпта­

ддк 'ряду

СТО ТИСЯЧ

Бронзовою карбованців

причепа)(и.

також 1'ракl'ОРИ

га;н.Їі3Оі&аНО с.нігоза.Т· РИІМ<l:Н'н,я. 3 IраНIЮУ ДО ,веч ()Іра, ~юж,на бачи­ на m-лощах,

центнерів фруктів з гектара.

На першу Jеl\а,,:п' виве' зе,но 2

декада по заготівлі мї{'цеви'х ',!\o6p.IIIВt теж <П.РОХQoДWГЬ у,епіш­ н'о. Тут Інеп'/}га,но так,о,ж о.р­

ти

борт(\Вих аВТО''dilШИЛ, а

ТЯНоСl/l\а

трудить'С'я ,н.а

ребоїв у 'с.ооіЙ

110

Дмитро Терентійович НОРНІЙНО бригадир садової бригади радгоспу «ТребухівськиЙ». Нерована ним бригада зібрала по 120

соки зеМЛІ

,нічог·() 11е д(ф()ги' ,

;ra

овочів;

Накопичуймо

1ОО

центнерів фруктів на 40 гектарах; ДМИТРІ) Лукич ХИЖНЯН - бригадир овочевої бригади радгоспу «Бобрицький», очолювана ним бригада зібрала висl)кий урожай

руючий в:дділком ,радгоспу «Бо· ри;спілЬІСЬКИЙ" т . Дєм'яненко . І дооо!в·іда;ч. : ,ВИіступаючі багаYBaГl{ приділили ПlпаНIНЯ,М зни.ження собівартості овоч,ів і то

БІЛЯ

стенд},в

н,?ши~

.радтос.п,,,в

«Бо.бри.цьки.и» та 1~leнl Щорса, Я'" І

.1.е~юнст:рувалlt 'краЩІ. зразки ofВOЧІВ, ·КаРТОПЛ,I, фру'Кп.в, "ЮН'серво­ вану ПРOlду.кц,ію . З,а IЛ'рlІЙlнятена нараді звер· нен;ня

до

,soi·x

аВQчі'ВНlІІкrв,

ка,р­

тcmлЯ'рі,в ісадоводів КИlї,ВUЩНIІ поряд з і,ншими' О.Ltн'остаЙно .1'0..10' С}lв,а.пи бри.гадир о-во;чевої брига-­

дІі Ва.силь СіРИJЧ'е'ві л,анко:ва Те­ т'яна Калюк ІЗ ,ра'Дгоспу «БQб­ РИ!ЦЬКИ,Й», ЛlЗlнко'ва, Катерина дя, 'Ченко і ,мєхан'іза1'ОР ВоЛОДfli\IIІР ПРО'КOIIl6НКО з р·адгос.пу «ЗОРЯ», .аГРОіНQ.М-l()lво-ч1,В1ШК ОлеК!Са.НЩ1

.ка'Р70П.1і, по~і.nшення УМОВ ,реал,!­ заlЦії їх, Лlред'яIВЛЯЛИ претензії 1'ОРГО'ВeJlЬНН:М пра'U!lвника 'М, я,кі нє­ кови.й імєха,ні30\В1аolЮЇ ланки ,ра,До рідко ,від;мовля..п·ися лри.ЙмаТfIi п' ро· Ку:зьмен,ко і лаllll!ЮВИ:Й механізо· гооп)' «Великоднмерський» , ЯКИй ДУllщію, ПОРУШУЮЧІ~ тим сами·м ваlНОЇ ла;нкн: Григорій ,Шеве.1Ь з ·ВИРОСТИJВ ІПО 132,8 цeIfT,H~pa кар­ дого в і,рні зобов'яза,н'ня. Разом з радrooпу «ГОГОЛЇІВСЬКІІЙ», паРНlI­ топлі :на 'пл()щі· 120 ,гектарів; Ва­ ЦИ~І ;пеl>ед поста:ВЩlІка,ми o-во'Чі;в ~{OIBOД ГаiJIlllllа 'Барсук ,і л.анкова СИЛЬ ,нИіЧIl!IЮРОВI!ІЧ Рог,ач са­ було пост,аlВJIене за ,вда,пня, щоб МаріЯ .кузыиlкK з радгоспу «Вели­ давод рад'гоопу «Тре'бухівськи'й», вони IДоста'вляли на п'рий,мальні кодимерс.ыий>>.. Готуючись гідно в і дзна'Чи'Ти на ­ 5LКИЙ одеj)жав по 102 центнери ПУНіКТJ[. та в ма11азини ов,оці·, ·кар­ фруктів з ,гектарз' ,при ПJIJЗіні топлю і фру.кти ,віщ:м і,ННQ;Ї якоcrі. СТУПlні ХХІІІ з'Ї:зди КПРС і КП В фойє Будинку культури ,пє· Ук;р'аЇ:НИ, учасники нарад\[ заlКЛIІ' 72 центнери іНЗ площі 120 гєкта­ ,p~Bi господарства, вла:wту:в,али каlЛН ро.зro.Р'НУїИJ ЗlмаТ1аllllНЯ за, те, рііВ. еі".ьсько'гос.под,а рської щоб ІВ першому :році HQlВOЇ П'ЯТИ­ Присутні з ВeJlИlКОЮ J1Ва.roю ,вистаlВКУ слухали ,виступи lIlередовИ'хвироб­ ПРО-ДУ1Щії . ~r часники ,на·ради 'мали річкИJ 'ВИlрocrИТIІ нє менш як по ничник.lв і ке.р,іlВників rocПQдарс,тв . змогу ДOКJ1,aд,HO оз,наЙ.о,~штись іЗ 135 цен'ГнерЬв овочі,в, по 100 цент­ Ди,ректор рад~оспу «.вуча.нськиЙ» їх досяг:нення~!И . На стенд,ах де­ нер'і в картоплі j :по 40 Ден11Нерuв К И€.ВО·ОВ>ЯТОШИЖ ЬКОГО l>айону монст.ру.вались чу .1.0в і експона,ти. ф[1~1<Т~В на кожному гектарі. Є, ФЕДОРОВ. т. АlщріЄВСUКI!'іі, лаЛРИК1ад, .роз- Приверта .ш ~Baгy но.ві СОРТІ! "~'p-


... Іі ••• ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ТВОРЧІ ПОШУКИ

Комсомольськ,е життя

НJtlЮ~В У ро60ті . в

Ч8ОТЬ

:rJN rг [1Jl iV,J '11 [) ® U lШ '] J\ 3АПААЮЮТЬ

ЧМ'ТИЙ ХМОДНИЙ

~(атеріалівна СУМУ 1\ арб'о ііа lfЦ ЇІВ ,

вої ,п'ятwpiчки ДО

несе,кия

В черв, о;юч кутк,)" приві'т­ ио ,світяться електричні вогні. ТУТ зі,бр.а.лися Ч.lеНИКОІ)fітеrу

33.-

СЇ1ДaJrН.я. Йде ,1і.л,ова IK()JJ)Itpe-тна розмава

про

3а<1l'да,IfНЯ

випус­

8

ТИfЯЧ

l'Руд(}воl'О під­

ви,кЛИІК<lв

серед

ткаль

ronни ПРЯlдива"

2

З я'кого

Пр.а,гне, иня в усіх Є,1И'не: ·по­

тової шовкової стрічки. ОДН()­

ра,І}l&ати рі,,(ИУ ВіТЧШJlНIУ Н()­ ІВЮІИ тру Дl)вИ'МИ успіха.!tIИ. То­

ча,с, но з ЦИМ ви'рішено за :раху-

1оо

'l'И­

450

ТИСЯЧ MeT1PLB побу­

ристи Микол· а кола Воnко,

POMaHeH,JVI), ІМИ­

Ми:хайло

ХИ:ДЬІКо,

ОлеК'СDЙ Плох,ой, шофери Ьва.н ТelПЛЮК, Леl)ні;J, БОflIiО, МИХ<l!Й­ ло

PO'\,ah'e-нко

систе",атwч:но

ЦЯ

нялась ного paiНlКty

ні,чИ'м

від інших . Кож­ батько ншов на

.nі,дп,риєм,ство ,

· де

слюсарем, ,мати ,ку

,не ,в,~др,і.з­

Івер,х.нього

ПРЗiJl;ював

·;н,а·

-

фа,бри­

дитячого

ТРИКО­

тажно'го о:дя'гу. Д брати­ Володя і Льоня -в W,KO\llY· Ввечері Івсі схо,дились, :діли­

зам,і.ня'ти батька, брав :на себе турботи ,пок.:,Йного, а ощного р аа'у

цю.ва;уи .

Схов,ала

тамувала

с.1ЬОЗу

хот ілось, щоб школу, і разом

~1'Ї Бо,й;кіrв, яка жила, 13 заrrиш­

1'р'і6н'а

КОМ'С,О­

траНіС-

ПIJprн.их .З<lJ10НИ . Орг:а:Н:і'зуємо соці, аJl'іс'ГИ'чне З'dаrан,ня між

ному

буШtНО"КУ

ПО

вулиці·

Пдех,а1юва .

Та горе , що інесподівано зва­ лилось ;на сім'ю, затьмЗlРИЛО радіСТЬ,зруЙ.нувало затиш(Ж, РаlПТCJIВО 'nО'1.!ер батько, зали­ ШИlВШИ т,роє дітей. Турбота про

їх

.внхован:ня

мате,рі

лягли

Лолінн

-

ноа

i!lлечі

Макси'міIВНИ.

Н>е

матері­

a\1lbH-З: допомога

...

КолектиlВ

дального

юна,ка.

ЇХ по,буту і ДІІзвіллю.

.1іти

ЯК

чаl'К:V

Крім

того,

РYlбали

СИ .1И·

'ВОДУ.

Володя

ІВалею П(/Г(};J.жуються :8'сі. Аlдже м,еха,Rі:зatrорИ вирішують

3

успіх

,с пр,а,ви,

в'они 'на

пер.е;l­

ньО'муюраї ,U()РОТl>би за Bweoки:й урr;ж.1И. І\.О'оf(' ())І одьці ii~PY'ТЬ Ш!jфСТВО над

М'аиnутніми

тракто,риста­

"И.

Наюурсах, С1'!юрених 'На ~ра.з .на,вча~ь­

юна,ки.

23

часу,

і

ся,де за I\~PM траищ)а ЧИ сте­

ПОВ(}І~О

І\ораіішr,

;l,(ІСJ\он, аЛІІ

о.володіє сіл",си,огнспn.щрською

техніll\nЮ . Ста.не в щжг();з,і Д(lС­

'Bi:~ Сl'арших товарwші,в .

;I.IJIIJoro

ТРИ!lа.'Іа

'Р(J3)юва!l

чи.мало рі3lНИХ fпра.в че'кає

,ка них . Та ,всі : ВМІИ під СИ;]),

,мол,о,дим ентузі.аста)l. Мnж.нане ОУ'М'Н1і:ваТИСh, .що ВОГНИК {'(}ціl а­ Лlстичн·ог.о

зма'га:н, ня,

запале­

ний НИМИ е,еред,)І(lлоді Вогда­ ні:вс І::Ж,ОЇ 'пт. ах,офа БРИIК и ,P(};:rroІРИТМЯ Я('lк,раВИ~1 'IЮЛУ~['ЯіМ ІВ t)1)р.отьбі за 'УClпішне ,Вlfкона:НJНЯ

ВИР()l[)НИЧИХ пла.llів першаго Н()ІВnї П'Я1'иріЧIІШ.

pnl\Y

В. БУРЛДКД, інструктор

райкому

Броварського

ЛКСМУ.

• • • • ІІ • • • • • • • • • • • А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

НОВЕ

29

січня

ЖИТТЯ

1966

дрова"НО­ на,м,а,га,вся

року.

та

шк,ола.х

Te:X~II:Hl'" передО'в'о:го

,підготовчого

цех у

f}'Мrжнwм :п,рофЄ<Сі JIIМ.

Своїзо60В' Я3аН'НЯ

I\l)лектив

Фа6ри'ки підК'рі.плює

ударною

працею . Прwклад по.дають ба­ гатоверстат.ниці Марія Фа,сто­ B~ЦЬ, Софі, я Дей н.еК<І, Лідія . Обривко, Марія Харченк,о та ЇХ ПО .'tруги по ,ра6(11'і, які О,:J.НИ,)lИ

;)

пе!РШИ'Х Iпе-рЄ'itШЛIІ нао6слу­ ЧОТИlрьох

а,грета ті.в

на

lliри:це.нті.в, ви­

110-115

щ'(жають

продукцію

'ВИ'С(J1J(НЇ

Г. ДНДРIйЧУК.

На фото: передова TtК3,1Я

комсомолка

Фастовець,

Марія

яка

першою

на фабриці стала працю­ вати

на

чотирьох

верста­

тах.

Фото А.

Ко.з,ака .

заВQДУ

ТОРГО­

поставили

в

слюса,рі.в-клепальни,

Першим

учителем

його тру1дОВОЇ

,на

по­

біоrрафії

був М. І . Гр<кООк. Ві:н терпели­ во

ві,в

ХЛОПЦЯ

по

,сходи,н:ках

сл юс а,рн ої

Сl1рави,

Володимир за,хоплювавсяробо­ таю. Все тут ,було НОВИІМ і ц і,­ кави'м д.~Я нього:

ТИl.1З,

і

;піоня

юання

і заl!lах

'Bep~TaT,liB,

Пlневмати,ч ,ни,х

ма.с­

і

цо­

МОЛОТК 'ІВ,

Т РИ

МІСЯЦІ пролет,іли, як осі,нні'й 'КJlюч жураrв.1 і в, що поспішають у теп.~і краї.

СИГНДЛИ,.

Та,к було О'за'г лавлено ' МІЗrrе­ ріа .l rpеЙД()lllQЇ бри,гзди про не­

в :.доми,~и хлоп'ця робітНІ!'КИ з бри'Гаід'И. ... Екзамен ,на з.р,ілість. У ко­ го не БИ\llОСЬ частіше серце, коли

зд,а,вав

його,

ц·е'Й

CКJ1aд­

НII,Й екза, мен на робіт.ничу врі­ сть . ,Хвилюва,вся й ВолоДІЯ, СКУІПО lВ·ідпов.ідаЮЧIf на за,пи· та.ння юваліфі,каціЙнQoї комісії. Од,на,к віД'lюві,дь була точ,на

,конкретна. Члени кОмісі·ї з,али: ШII.1ИСЯ

задоволені.

.J.И,МИіра

М.

Будемо

вЧ'ити.сь,

ПОГЛЯДО'~f аві,дчений

І.

Г,рибок,

Схожkть

ж.

ласка.вим

-

ОЮI1НУВ С.lюсар.

Що,

Льоню

біо,графії

до­

Готуйся, д'РУ;Жt'. Завтра ІІа розряд з.давати,меш, 110-

-

В

хату

браrrів

\

~ -МЗ/мо.

від

Рас.'(·ість

.біРу .

оев і ТIІЛn

оБЛIІЧЧЯ

МаКСlf\1івни,

мовила: зраз.у

Тільки

«Молодець».

з.аСllпав

ІІЯМИ,

дру:ГИ:Й :від-

Вlfпа.l'I~В,

.1и,хуючись

дав,

-

ти

здав... ,на

РОЗРЯд .. ,

ПО_lіни

сяючий, TilВi мр.И, 'У Во.юді 'вступи-

заСКОЧI1;В

збуд,жениЙ .

брата

Володя

й

Льоня зашпан­

охоче

,віДПО'ві-

читаЮЧІ! заз,ll:р ість в 5>ча,х

бра,та .

Може, IвіДТОді

й

наро'­

ДИ,lЗСЬ у Льоні ;Ду.м,ка літи ,на

за'во..1.

Ще

к ,:,нченн-я сло,кою 'на

n iBpo,Ky

,до

з,а·

бала;чкаМіl :

«І

я

X'O"l y

завод» .

На,м

'ні,

за

восьмиріЧКIJ . не ДЗlва,в

,робоqі

Володя.

НД П?ЧАТКУ .1ИПНЯ Льон:я У

цех,

де

тре·

Цію.

На двох ЇМ зб ['оків .

БАГАТО ДОРІГ !нев ідомих , розки 'нулось

перед

:ними,

багато ці,каво,го чекає ,попере­ ду х.lо,пціrв. І а,рмі:я, ,і інститут,

і, мо'жли'во, сла,ва. Але до !Всього цьо'го .ВО'ІІИ .:Йдуть ~ерезпра~ цю, через СВО'І .вл,аСНI мозоm, через норму ви'робіт,ку, яку :ви­ конуютьна 120-135 ,процен.ті,в. І якщо ви побаlчите хлібо'воз·

ку, а,втолаrв,ку чи автопоБУТОІві ~Іайстерні, випущені Іна Бровар.завод і

то,рговельного

ма,ши,нобудування, в

них

то

вкладеll,а

знайте . п.раця

бра.т,іIВ БоЙ'ків . В.

тепер

була друга сі~I'Я бр,ата­ бри.гада .N2 1. - Брат? запитав Воло-

Оlдерж,ати

т і й РОЗРЯ:д, у Льоні - добре зак.і,н:чити серЕЩНЮ .школу і, з~ичаЙIНО, П:,Д.АНЩИТИ ~валіфіка.

що

ПРWИШОА

·ІНСТИТУТ,

ському

,nуки

не барився з .відпо,в~ддю

-

СМІЛИВІСТЬ І

р'обкорі:во,бГ<JIВОРЮ­

CIFrH 3.1

ва'вся

на

ї,да .lьні

ря

зБОр'ах

в

прзцізни;кіВ­

присуТ'ності

ceкpeТla­

пар:roргаlН ізації

з·аlВOtду

т . Пр.JfТУЛIf, ваСТYlПIн.ИJ<оа д.ирек­ тора за'водv т. Ільї'на 1\3 ·на·

чальни~аroр'ГО,Вельного 'ві,дді­ .1У 3~Ij.штоVГУ Т. ЛIl1П' Я'ВКИ,

ВJiступаючі 31началИ',

щО'

'на

збо,ра",

від-

реЙДЩI,абр'Иlгад1l

р'а,Й'газетисвоєчасно

ІВИ'КР IfЛ а

,недол,ї,ки. 'в IрО'боті' їдальні, що всі

фа.кти,

пО'нденції, ності . На

кретні

за,зна,чені

корес­

віДIТlO'відають

збо<ра.х

'за.ходи

якО'сті

ІВ

стра,в,

,дійс­

IlІ>акреслені,

по

,юн­

п(мі'Пlшенню

,на'веден,ню

в

їдальні ЧИСТОТИ і ПОРЯ.lLку, за· безпеченню висо'Кої .культу.ри

обсл У,ГОВУВІ(І,Н-Н,ЯВ іл:в ідувач!'в. Засту,п,ник

т.

Ільї'Н

ди'рекція

директора

за,певн:и' в

за,wду

fi РИ'СУ11Н іх :

~a.BOДy IВживе термі­

нО'вих захощі:в по peMolfТy об· ладнання, ка,наліаації і Ідоло­ '~lіЖlНИХ приміщень їдальні.

Mi'ltнj 'ви:Н'а з продажу зняті.

Бул,а МОР03на ніч . Пружний вітер мів :поземку, CHiro~1 за~IІ­ тал{) Ш.1ЯХII і стеЖI<И . Село с.паЛQ ,

"Близько ,в

двері

друl'OЇ

квартири

години

ночі

дільнично,го

ynОВНОІВаженог.о раЙ'Від,ділу мі­ .1іції ВоЛОДИМ:Иlр,а Стма.новнча ПИРОЖН:НlКQва посrука"н,

-

Товари.шу лейтенанте, :Ma~

~аЗИIН ,погра'БОв.ано, донісся знадво~ру т.Р'ИВОЖН'ИЙГОJЮС. В

т,а-ки,х

'ви.n'аlдках

думати

довго іне доводиться. Не мож­ на гаяти жодної ХІВИЛИ'НИ. Треба .діяти 'С~lіливо і :рішуче. Через :кілька ХВ,і .1ИН Пи;рож­ :ников

разом

~

\

нав іть ,в тому, ЩО О,ди'н слюса.р ;В'ЧИІВ їХ . Та не тільки в ЦЬО\1У . ВОЛО:Д:Я одержа,в середню осв'і­ ту у школі робітничо'Ї 'молод і , Льоня ж yrчень дев',ято.го класу . Вже пра'IJ.ЮЄ са,мостійно за перши'м 'РОЗРЯДО\l . € Ів бра-

громадський

дент

ВДГДПОВ, кореспон­

райгазетн« Нове

життя»,

ПОРЯДКИ в їдальні N2 2 Бра· 'ваір'Ськаl'O 'Зl\1ішторгу, що об­ C.1YГOBY€ роб і''І'нН'кі.в 'заВOlдУ то,р,юве,lЬНО'ГО ~1,ашннО'буду'

\

БРАТИ Б О И К И: слюсарно-скла-

це,ху

пізнання

0ВОГО

«ТРИВОЖНІ

кіl!l .

' ваlltня.

Ч~РВОIІI))lУ KY'l1J\)'. Адже багато I!1И'!1ань I\O)lC'O)lO.lbCbJ(I)Ї ,Р(lботи П(l1'рі'бно вирішувати а'ктивіс­

'I1a)l,

иавчився.

~)'1

Мине нООа'l'ато

I\ОЖ~1f ~ НИХ впевнено.

не

--.-;(it..ІЯ ~1If

птаХОфа,б, РИJlliі,

ся

~y~!y

U

.вО;llОДЮ

6РИJ'а,ду

слід

У

'веЛI>НОГО маШИ'llоБУДYlвання ра,д,існо при,Йіня.В у свої 'РЯДИ

ПРИ'ДЇЛЯl'иробf'lті "е х а:н і: заторі'в,

більше уваги

.

Ій

ходив

- Може, як-небудь обійде­ мось? 'підJвела, 3Jaжурени,й ПОГJ1:Я1l1 . Кінчав би' школу ... - Ні, мамо .

Старший .володя і молодшнй Льоня допомагали ЇЙ ід{)lfЛЯ­ дати брата, КОТІрий ще й си­

НИ, )lИ . Поrrрі'о, но

могла

за­

се.рця .

СИН

ці.ї і 'па,!,Н'ики понад дві з 'ІІО­

з тим

ненька,

щеміння

закрити очей на те, що сім'ї ІПО"'

два

тех, но­

5-10

.1,:

сказав:

Ма.МО, я :виріши,в ·і ти пра­

-

од,ного . Щ<\.стя ,паНУІвалов сі­

молI>сыо-м,оло,iJ:іGкнихx

СІМ'Я

Вони вже влвезли на Іпла~та­

С'1'вори:мо

на

кожна. Вони вико.нуюrь ,HO-Р)lИ

лись ,в.раження.мн rвi.д прожи­ того ,дJНЯ, раділи успіхам одне

Давайте

на .в·сіх

ти B~pCTaTrB і агрегатів зеко-

перевиJVОНУюrrь де.нні ззвдан:ия.

.10ВИНllюти:сячі танн до6рИІВ. - До1іре 'працЮЮТh )!()JJI)дi ентузі.а'сти, (жа'зала члеn K,IIMiTell1Y ,Ва.1Я Ходч~н,ко. ­

тИ'юrі,ст!. праці

логічних , процесах

Г(lВУlва,н'НЯ

НI)ВlКЛЮЧИЛИ'СЬ У місячиик .ПО

молоді тракто­

'Виро,і\­

Н()ІІ( 3!dЄolfШе.IfН'Я хмостої 'рабо­

ІМ'Я- РОБІТНИК

ГОРДЕ

fuожО'М· ОЛЬЦі і \lОЛI),1Ь а'кти,в­

У,)fI)ВИ,

у

рщіо.налїзаТО' РСЬ'I\ИХ

24

a~#q·~'~~~,~#~"I,~~~~~#,,~~~~~~~,#,~~~~~,#~~~~~~~ ~~,

ТИ те-хні'ку.

заГOlJ'Їtвлі і!lивезе-~ню добрив. Не-зважаючи на н:ес.пРИЯ1'Jllиm

впрО'Вцити

НИЦllВО

,рООЇТННlКів

вnі і

і'IJ1ШИХ ВИ1СQКИХ ,ПОоIta'3-

ПУНКТИ, :

ЇХ IЗа'КЛИК, 'колЄ'К'ТИВ Фаrб'j}IfКИ з0600' язався шлях~м 'ЗМЄ'lfшен­ ня У'Гарьв таЗРИllі.в sек(}нО'Ми­

сич погонних ,метрів пр.О)lИI('ЛО-

битwсь

заині :Фабрики зап ИtC а.н і iтal\i

досвіду навчи1'И в,сіх 'Гка .Т\Ь та

І\И за гідну зустріч ХХИl з'ЇG,ДЇіВ КПРС ,і І\П Украіни.

НІ) готувати фуща!tlент пі~д "аifбутній у,рожай, ре'>lОНrгув-3,­

JZевj.rрадцjв

j

даючи kohkpe-тНИ:!dИ ділами 'на

до.да11К()!ЮВИ'ПУ'СТИТИ'

му за:р.аз, не ,гаючи~ь, ПО1'рі і б­

зuбов ' я-

п:роце.нтів , :В шкодах

мольці;в і МО.'ІО>ді 'ПТаХОфабри- •

lН1r,OjJJlfi

У с(}цїаді'С1'ИЧНО)l}"

ПОЧИН пе.редооlИlХ піД'ПРІООМе11Ь МОClК1m і Ле.Н~IП')}а.да. ВЇ;)Щ()І&і­

ТИ

І\{)МСО­

'ТИlсячі

2,5

П'РОПQзицtї, пі.'~вищити ПРОДУI\­

НОВУ ' х,вилю

'('ОН.

чеРГОіВе

25 ,грудня і

завда ння

К а'РОО!lа'нців .

Шсля ' трудового ;І,'НЯ се.тIО 111)-

I\OMCO~fo(:my наовоє

до

тити продукції на

,віте-р, дош­

тисяч J;іЛО.8ат-год.и,R

30

л~ктив Фа:БРWJ\И да,в слово :ви-

·оБЛиччя запі·зн:і.лих прох,ожих. В

Рамнської

НОМІІ!ТИ

ел~кт.роенерrіі, ,1QбитиlСЯ екоНI))lії ,палива та ДОПОМЇGКНИ'Х

RJ1а;щ і партійних з ' їздів, 1\0-

додатк,ово

пори'в­

·j;У.1ІЬИО БИIВ 'Сніжною кру'Гюю в

РИ.ff<IЛО

50- річ:чя

на

За Во . . . .ои иос.к . . . .j.

ш ВИДІ;() :Н<IС111пала ніч . На лют,ував

змага.ння

1\,онати пла'н :першого ІРОКУ .н()~

~~\~s tтJ~ вулицях

Включивши;сь

СОоці.алі,сти'чне

з

ДРУЖИ'llни,каМIІ

Миколою Ма.ксимовичем Куді­ НИМ', ,Во.l{)1ДИМИ'РОМ Іва.новиче~1 ГаЙОВIІ'М ·і Григорієм Петрови­ чем rКри,в,цем ор:ганізували ро;з­ шvк ЗЛОЧИlНUЇJВ, Зj;j~~ш.lиея на ОДНІЙ AYMui: - Перекрити .всі виходи ІНа шосейну дорогу. ..,За селом на свіЖому сні-

РІШУЧІСТЬ

гу 'ВИІ1Іін'ілись два СЛІДИ', що велИl до шосей,н{) 'Ї дороги. Від 'маШИIНИ довелося від,мо­ 'ВИТИСЯ . ПО беЗ\до,ріжжю не , проїдеш. Погрузаючи в ГЛI1-

бо.ких з.аметах, .1еЙтенант ПІІ­ р,о,жнико:в. uV\икола Куд і'н і Г:ри'горі,й , Кри'вець продовж'у;ва­ .~и l1ереслі.1уваТI1. з.lОчи:нців. ВОНИ IневстИ'г ЛИ' далеко зайти, ЗіДIИСНИТ:1

с.вої

брудні

,плани .

Завдяки СМ:JlИlвості і рішучості дільни'чного УПOlв;новаженого і жител і в села Кали'Ги ЗЛО'ІДЮГИ бу"и сп іЙМ.ані і pa30'~1 З ,кр,а­ дени'ми

'nРОМИСЛОВИМIІ

ми достЗ>влен і

в

то'Вара­

р~й :відділ 'мі ­

Піс.1явlдбуття

лока.р'ання

ВасЮlК і МУЗИ'ра .не покаялись, ПР'ОlДовжу.в,али пиячити, пору· шув,аЛI1 гро'мадський порядок, заЙм.алися ,к,радіж,ка.ми. Неза'баром злюд,j'ї-р.ециди:віСТI1 стануть

перед

на,рОдН.ЮI

C~'ДO~1

і одержать по зас.~угах. Т,ак буде з усіма, у кого Лlшк і ру­ КIf. З,аїх негідни,м'И ДІЯ!МИ слідкують ти'сячі чесних, 'від· даіНIfХ с.&Оїй. сп.ра,ві людей, та1\И1Х, ЯК <:т;о;рож Г. П. Пан,ченко з 'се.l,а Калити, яки'Й, з.аста:ВШIi злодюг ",а

га:РЯЧ:D'~IУ, .ВСТУIlН.ВЗ

ними в нерівну 'бо'ротьбу і тер­ мі,ноfБ,О повіДО~I:ИВ жител:,в n,ро

ЗЛОЧИlН, лейтенант міліці,ї В . С.

.1іції.

Пи,р,ожни:ков,

Хто ж ці .1ЮДlI? НИ'МИВИ'Я­ .вИ.1И'СЯ жителі 'села Бо,гда 'Н3і!КИ МихаЙ.l0' Насюк та Іван Музи­

НИ.КИ М. М. KYlдilН, В. І . Тай'о­ вий, Г. П . Кривець, М . І. Хри·

ра. Обидва молод і, зд{)ро.ві лю­ ди, ЯlКі іВели па,раЗИТIfЧ'НИЙ спо­ сіб життя, раніше Іпритягалися до судової .віlдповідальності за крадіжки і хул ітанспю.

стинченко

народні

дружин­

і багато інших . М. БДРТДШЕВИЧ, заступник начальиика Бро­ варського раіів~дділу мілі­ ції по політико-виховній роботі,

! , \

~

j

! \

,


У НОЛЕНТИВАХ НОМУНІСТИЧНО/" ПРАЦІ

:від кожнаІ дала слово (J.~ержа­

Трудом підкріплюють високе звання

nрwrади МаріtЯ МИ'китів.н,а Б(}б\\. о доглядає 4 500 н.ес у'Чо(> і т;)\\ о ж:(ооквається їх. 'ВИ'СО­

минул.ог.о року Н АПРИКІНЦІ 6РИJгці 'mашни:кіl! IПе!РШО­ І травневог() ' вiJuілка бу.10 оЛри с­ , 3(}tШО почеенезв.ан. НЯ Iколею'Ги­

: ву \\ ()М'УНLС'ГИЧНОЇ праці. Нема­ ' .1 0 старання, Т}1Р&Оl' і неВ'С.и­

, лущо·і І

~

,

щоо

,пра.ці ,R\\л.а:1И 'рабіТНИіКJf, . . .

JОСЯ'М'И

С,ВОЄІ

~ лів яєць і

,

І

1650

~ ши, н,ого м я,са

.

д е р-

наша t!Т'Гax Офll . бри ка , j 'В

, цьому

врличезна

~ бригади.

:

цewг.HepiB пта-

:цала ТОРІ!>

за.сл')та

, самого Л (ічат\\у ,ниН1Їшньо­

3

[го 'РОІ(У -

вої

IПеоршогоро.ку но-

ІП' !t'Гlfрічки -

КО.1е'К'І'И:В

п'ГаШН.wкtв II1Ij)ЩЮЄЗ

ве.ТJИI\,IІІМ

тр.удоВимнаоП;ружен:ням. жаючи

с<в!ояі;ца,НQЮ

Ва­

('.о\\е ' зван:ня, ' робіткики IJ1IРа.г­ нуть

onі.ДГ·()'J1Уlвати

,наст)шню!

ХХІІІ з'Ї1ЗДа.м КПРС і J~омпар­ тї,ї

У краї.ни гі:дні

птиці,КО.1И на IПРОГУЛЯfJ:\\У .ВИ ·

ДО

пустити, Яl\ИХ мікроелементі'в доfuвиvrи, щоб лі,р'я не губили ,

}ііС.тювико.нають

подар}~НlКК"

В невеликому, aile дружИ. о­

."у ЙЗГУРl'ооояаму .!>олеКТl{ві ' B ·CМlГO 28 'ЧМОl!і'\\ . ОЧ;О.ТJЮЄ йо­ го .,освідчениЙ бри~адИlР lв.ан J1РИJгарови"l .Батин. а. Ніщо, на­ Bq'fb ,др~БНіИці, .не уни. кає йог{)

гоС'пада; рсь'кага ока. Знає він, !lItIlїl і .\\·МИ КОР)! ПРИГОТІУ:вати

А люди,

яку адержує бригада . Адже

58

тисяч

, на

яєць

уже

закладе. НО

лих

'ГРК

дні

пт.аш.ни\\и

зак­

хораших

всім

зультатів? Іх 'багато, але ос­ новні· це '~YBope ДrGТримаfl­

I.f"року

господарствам

НЯ зоотех·нічних вим·о,г, РI}ЗП()­

ко,лекти,ву

н.ашо\

бригади за.пропо")"вали перей­

рядок.

ТИ Іна

А ось і реаУЛЬ1'ати ,роб <ни:

Гl}спразрахунок,

COВJoCTI кажучк,

Ноа 24 ,с іч:ня 6РИіГаД<J.цала деоржа: вj 671 .500 ШТУ\\ ЯЄЦЬ

МК,

по

3н,а,ЧlНО

а чи ,вийде в нас щось з цьо­

при · жвдан.ні .на 'перший 'к,вар­ тал 1 ,мі,льйон 300 тисяч )Іісяця буде

'Гисяч ЯЄЦІ" а

рtвництво 'радгоспу

. рооповіло

:про пе.реваги ,нового

ПРИlнципу

,П ,10щі,

скі.тJыи

вали:

Уляна ,перерва,

надоя,х

ж,.10'Ка .

ЗА ПУДОВІ НАДО' р аlГО'СIІУ «Бортничі» лос·' .l,і! ЩодоООв.и,й ,вихід

молока

у

січні

від кож,ної

перш ість

:за па рен.Н'Я,

по :вир(}(іНИIJ;т.ву ')!о­

Л{)ка П(}

70-80

ка)/finва.lщііВ

(}~ержали Д-ОЯ1 Р"И Тетяна Яшник,

о ••••••••••••••••••••••••••••••••

Анастасія

Павлова,

Що іЙ ГОВО'РИТИ , таІ;а -CIH'fГe-

лри'но,еить

: f)ОІбіТНИlКам. Більше .виробив­ і вищу оюат}" за свою працю

...............................

коро.в.и с;т,а­

На.ш~ Зоя! Так з в любов'ю ,говорять у арт.ілі і,мені Жда:нова

др.і жджува,ння,

пов.агоlO ,

Ci.lb,rocn-

Мли:нів­ сыфгo 'райОНУ на РОІВеНЩИіНі :про МOJЮду доярку комtCомолку ·Зою

Ващук. Цю ІПР·а.цьо.виту ПРИівітну доівч,и.ну знають ТУТ ЯІК маЙстр.а висоі<.и·х IНа.до'їв МO"'OK~ . МКН'Улого !jXJII<'V во.н'а стала егуtдеН11КОЮ Мл.иHЇ1lCЬJКoro зооветеРИІНаріНОro тех-ніlКуму . Пооерещу нов і пошуки,

нові деріЗЗНН'Я. 3на:хоtдить Зоя час

• Lдля ~ро' м 'а.п:tCfjКИХ спр.а'в, івонаЧJ1Ieн

дa.~,a торі'l( 3950 ·ку,реЙ. КОЖІна з 'НИХ знесла 1110' '182 яйця. Ще К;Jащих . наслід' к.і.в А06ИJDась потаIШН.ИЦЯ Оль.га Пе-тр і'вна Jlя-

,РО!Венсь:кого

'обкО'ofУ

KOIМ·

tCОІМОІЛУ. Фото К. 3аlКlЗлюка

вона в і д 'KOiКJHOЇ з 1530 курок одержала іІТО 203 яйця.

llOPAJlJ1 СПЕЦlА.llCl'А

(Фотохро,н і,ка

РАТАУ)

Що треба знати дояркам про машинне доїння

Щ ОБ

НАДОПИ один літр ·мо­ .1Ока ,при PY'llHOMY до'їнн і, доярка робить руками прИJблизно сто затисків . ,пра обслуroвуза'НJJЇ ж 15 дійни'х корів З серед;н-Ї'м, на­ дo€'" 10 літрі,в .на добу .від lКож­ ної 1\варини д:оя'рці tдовсщи,ться роБИТlf понад 15 тисяч ЗЗТlІ'Скі,в

кожно,го дня. Це потребує J31Iзч­ ННХ затрат часу і .вимага€ від труді.в:ни:ці веЛИIІ<ОГО наlП·руження. ( тут ;н,а , під;могу тваРИіН'Нl!JКам ПРИЙШЛИ доїльні агрегати. Дос­

ши,нного доїння, і ·це приз.водить -до заХlВорюваНіНЯ вимен.і ,корови,

кати через дої ,1ЬНИЙ а, па.рат 3-4 літ'РИ гарячої В'Оідll. ПРІІ Ha,J,i·BaH-

зниження продуктивност і тварин, ВlМ!едення з nа:д у ДОЇ.1ЬНИ'Х апа·

н і ск.лянок ~lОлоч,ну трубк у 1І10Т ­ рі,бно Т, РИ~I а.ти :а:гнутою, щоб не

раотів тощо. Всі -н·а ферм а х

До'пускати 'ВС: 'ofокт)"вання

основні

ПО'ВИlнн і знати праВИ.lа '~Іашинного доїн­

ня,

як

догmщати·

я.к,і

бу,вають

за

'неполадки

апаратом,

і

як

ЇХ

усунyrив час JЮботи . ПіCJ1' Я розтелу корів сл і д nepeводи,ти 'на МЗlшинне доїн,ня 'ч ере з 10-12 днів, тобто аїсля тоГО', як !В і-д їхвикор~стаНIfЯ п.оказує, що вим'я прийде в норму . Ап'а'ратами при праIВИЛfjНЇ,Й ек~плуатації ·і ор­ не мож' на ,доїти l1ва· Р!lН з хворим га:нізаці,ї .роботи nрОДУКТНlВність IНІІМ'ЯlМ і ,не:lра'вилыooїї будови праці· дояро,к ,пі:двнщуєтblCЯ в 2-3 дійками . рази . І<:рі.м того, tдоїльна ,МЗlШИН~ І Hotдi, :навіть ВЗ}l.'ofОВИЙ пер іод, працює завжди сщнаково, а то­ підіключають доїльні окля,н.ки хо­ ~IY З''dіна доярOlК ,не ЗомеlfШУЄ Ha~ лод'Ними, ·ів KOPOBIf гаiJJЬМУ€ТЬ<:Я до.їв , а. одеРЖalне молоко знач.но рефлекс мо'локові,д.дatчі. В та.кому чистіше. випадку ТРИlвалість доїння збі",ь­ Однак,з.астосування механіч· ШУЄТblCЯ, а кіЛblкі,сть видоєного ного доїння .корів lНе дасть ба­ молоказмєшшує-ть<:я. Т,в,ариlН пот­ жа,них наслі,дlків. там, -де доя,рки рібно привчати до ПО'в,ної і шви:д­ не знають ,будови та діої ци'х ус­ кої 'ві'ддз,чі 'молока . для повного· та.новок, Іне ,проводять щоденно­ видоювання при механї'. ~MY ,до· го та періо,дwчного догляду ва LHHi на. сщну :корову по'ви,нно зат­ ними. Ба,гаТОМОЛОДIІХ тоо,ринни­ ра,Ч!Зтись від 4 до 7 хвилин. ків з невеликим' дО'свідом 'роботи Для lНат,рівання СКЛЯНО'К ,перед допускають порушенн·я правил мадоїнням· доярюа 'повинна пропус-

повіт р я.

Не ",із'ніш як через одн у хвl1· ли'ну п і сля обмиванчя і м,асажу вимені потрібно на,д і.вати доїль­ н ·і

аf(.lЯ,uкИ',

падку

в

·протИ'.1еЖ·НОI'ofУ

можеВИlНИКНУТI1

,ви­

заТРИ~tка

молоковіддачі.

ЧаtCто ДОЯ1жа

·бувають

'випадки,

п іtдключить

ДQїльні

оК<ми а па­

'Ра~и, а заи,нята

сама роздає корми або іншою .роботою . Ти.м ча­ сом апа'рати працюють, хоч 11<0" :рова вже виtдОіЄна і .молоКоО .не Іпоступає. Від цього може :ви· ни~ну-тИt

за'хворюва,ння

,liкмені,

після чоro -зменшуєть<:я продук­ ТНlВн.і, сть корови на три'/!la.1ИЙ пе­

ріод. .після закінчення доїння 060В"Я31ково потрі,бно -пропустити че­ рез апарат 3--4 лі·l1РИ холод;но.ї ВОДИ, і лише після цього 'ЩЮМИТИ йоro гаря·чою 'водою з -темпера­ турою 80-85 ,гр,аДУІСів. Краще П'РО\lи,вати апа,рат 2.. процен1'НИМ рОЗЧИНО\1

к,альцинованої

соди.

Д.1Я Hop~la .lbHOЇ роботи ДОЇ.1Ь­ них агрегат і'В необхідно мати 2 lКомплек-ти ,діЙIlw,вої гуми іі молоч­

них трубок . При цьому CUIIJH КОМlПлект ,П'рацfO€ 2 тиЖ'ні, а ,ДРУ­ ГНІЙ 4.1в·іД'П'ОЧНІВає» . Залишають на «·b-іIZl;ПОЧИНОК» TY'ofO'Bi деталі піс.1Я .їх кип'ятікня 'в однопроцентно.му розчині .каустич:ної соди IПротя­ roм 3ОXJвилин а,60' ж 3оамочують

Іх 'у ,П'ятип.р·оцеНl1НОМУ 'розчині ка УІСТ IIJЧН ої соди протягом 2-х ти'жн:.в. Без :надання «віДJIОЧИН '

rY'ofa

ку»

і

це

'lliви,д;к.о

с.працьову€ть<:я,

призводить

до

спаіда,ння

скля'нокз ді:Йок.

,від

цих ,

ПОГЛЯД,

не

здається скла-дни:х

на

:перший

.праIВИЛ

ро­

боти ,на доїльних уст,аlновкахв значній, м,іlрі. ·залежить молочна

П'РОIZ1УКТИ'RНість

коріІВ.

А

тому

дояркам lПотрі,бно суворо дorrри­ м:у.ва'тиtCь їх,виЯ/вляти і усув~l'И при;чини , ненормальної ,роботи

доїльних апаратів. Бо це не т.іль­ ки

В

основному непогано

[]О'легШУ€

підвищує

працю,

в

минулому

попра­

році

городні

бригади Богданівської птахофаб­ рики. Але якщо проаналізувати виконання

плану

по

врожаііності,

по здачі продукції, то побачимо досить великі контрасти. Так, в

шостій бригаді, очоленій А . І. Хильком, вирощено на кожному гектарі по 123,7 центнера овочів при плані 108,8, в сьомій бригаді М. С. , Бобка одержано по 54 цент­ нери при плані 110,2, у восьмій бри.гаді П. М . Бобка по 132,6 центнера !ІрИ плані 105,7.

ПО різній ціні і здавалися ово­ чі. ВoCbMd бригада одержувала за центнер

помідорів

15,36

ванця, а шО'ста і сьома,

но,

пО'

11,70

і

6,50

карбо­

відпо·від­

карбова.нця.

Хоч у'мови для вирощення вро­ жаю в усіх бригадах були одиа­ кові, але ті колективи, які по­ справжньому трудились,

і

наслід­

ки кращі мали, від реалізації го­

...............................................................................................................................................

lII('Ш'КО -

БІЛЬША ДОПЛАТА

Т· е-

~ вели.кукористь ірадг(}('пу, і

по

ВИЩИЙ ВРОЖАЙ­ цювали

: ма оплати праці

'"0-

ПlВМIЛьйОНА ЯЄЦЬ

М. САМОИЛЕНКО, рицький"

за.вдан: ня

Високою '~t,айатерністю, YlМ~:НіНЯlМВ роботі в ід.ЗJн.ачаєт Ь<:Я пташнира,дroспу «БОР'ГНИоч і » Надія Ю хи:мівна Ш'КЛJl'ренIКО. В она .догля-

ВРl>жаю.

3а перевиltона ШІЯ пла нов·ог()

пеореви­

В БОРИСПlЛЬСЬКИХ ТЕПЛИЧНИКІВ Ko,~eКТI1B теплиці з ра~гоопу «JБQРllспільськи'Й» здав держа.ві R но-вому році майже 4' тися~ і кілограмів зе.1е'lIO'Ї цибулі і -зеленої Пе'трушlКоИ . TaКl!'of 'Ч.ИIН.о·м, 'в сіЧНlі ,р і чuий пла'll з,д ачі овочів з Те'пл' иці викона·но 'бі.1ЬШ як на 70 ПРOlцент і.в .

ШІанов),

Ши.ТJa та і·нші.

кон'ання плановаї ВРОJКаи.н(}сті. Гаряче ;В'зялися за Іюботу: Іна

Перш і СТЬ У змаlга.lш і серед доярок БОРlюпільщнни З,З ЙНЯ .l,а , Гали­ на Мн,ко·ла.ї'в.на К)'rбраIК 3 рад:гоапу «Любарецький». В:,д кож·ної за­ K f1i n;!eHoї ко.рсхви .в о'н,а ЩQДРби НlaiдOfO€ 'по 14,9 к.ілограl~lа М.олока.

щ~ревиконати

бригадир радгоспу «Боu­

одержить

новить 8.6 :к і лограма - Ін,а 400 лраlмів біл~ше, ,ніж 'у січні ~І:ИІН'УЛОГО' року . TaiKv.·x показнш<і,в .ВОни llJ,омоглись заВJJ..я,ки ст,а.Р'd.нlf і Й ,П'раці , )")Аіл і й л:tдroТQвці . 'I\Op~!iB : IподрrбненJnЯ, здобреНі/!,Я ·'of'i-не-р.альuИlМИ СОЛЯlми тощо .

жод­

Валеонти.на СеЛЮli, Одьта Са­ л· ама1'Lна, Марія Шита, Федпра

.нець.

завод вёт~'ПИТЬ б і льш

року

Софія

11ех.нїКу .

ТV' ЖНИ~ і -пр ОіДу кт ІІІВ НЮI .

і

ДllПлаТ\І .ВР

І!держала. Т~пер зацрят!, ІІа;" і 'разам 13 тим міркують, щ u потр~бн(J. зробити, щоб ЦЬ(}ГО

Гол(}мозен'к(),

ст у/П'и,nи до

ціальні ~р.I!'гад,и, я,к і IзпїrНЯ.lиея очисткою .~lеха.н і'Змів. О~но'часно в е ­ деться де'ofон,таж турб~!І.и та і НіШИХ 'ВУЗ.'1іа, які б\1д\'ТЬ за~l і:Н'ені но­

врr;жайноегі

карбованця

Увесь кодеh'lJ'ИВ ЖердівtC ькn­ Т(} ' відділка ЗIІ'раз .наполеГЛI1ВО тотується ,10 весни, за ,клаД<lЮ­ чИ'міцну основу цього·ріЧllr;го

Тулул, Мелан.ія

сі,вбі і, с.адінні, .догляді 'за посівамИ', зби.ран:ні врnжаюна

спе­

П.ТJан.оваї ЛOlГО

наша чсідня Jle ВИ"ОІНал~

ОУМУ IІ1РОшеИ. Осо·бли:ва ваго­ М,О ,Пtоп()в.нилис.вї1И бюджет 'РО­

ТЯН<l J\.ТJимеНJ\О, Надія Беррзи-

Створено

одержав. А ОТ третяпригада

,вро,жаЙні.сть .

Пf>ВНУ пwуж.ність ВИІ,орист,али

ТваРlІ,ННИКИ

птахофабри­

ки.

н.<ж ~oдaTKOBOЇ ОП.lати велич

На СтаРИНСfjКО'Му ц}жровому заlЮДі з n кі,нчи,вtCя Вlf!)обни:чн.Й с е­ зо н. ПРИ плані 103.000 центгнер і'в иу,кру '&wроблено 120.000. За'В о,.J. ЗУ:ПИ'НІtВСя, .а_1е 'D рюбіl'НИ'КLВ 'робоrn ' багато. Нега,йно Прl!­

ви,робничи: й сезо'н

КРИВОРУЧКО,

полківської

біт.ющі, які найкраще ,працю­

рnзраХУlІ'кизатрат

д(}даткової @лати 'за

ви'ми . В .наСТ}1ПЮІ·Й

В.

головний З()отехкік Семи­

85 .

ТУірах. 3а це _ од~ржали в ·раху­

перед ,З' нав,

підпри€мства .

зваННЯ170-

Ле'к1'И.ВУ 'k-омуніICТИЧНОЇ iIlраці.

планову

кота, сумнівались. А коли ке­

на ВИірощеНIНЯ це.нтнера тієї чи іНШ(lї Ч .1ЬТУ'РИ. КОJIеоктив на­

120 ТИСЯЧ ЦЕНТНЕРІВ ЦУКРУ

перевико.нали

іВрожаifн:kть і па інших '\\уль­

ті,

.ре:конетрук,цН

ди ·з честю нес у'ТЬ і неетияуть

виеО'ке ЇІ ПlJЧесле

не СУМНІваємось

га? Ва ж Д(}СІві,ду не було нія-

Hf>1!.e за.вда.Н'ня по врожаинас­

та

здобутки стверджують: ці лю­

цеН11нерівпри ЛJLaні

110

розгубились:

Вркгаді ,бу.'10 довед:е.напла­

ре~ЮI!IТУ

птаШЮfliів У

НОіВому ,році, перші їх ТР}"'до,в.і

Наслідки лраці tПOра.ду,вали нас. IПШ~Н'кцізі' брали ІНа 'К()Ж­ Но{)Імугектарі ло 2.! центнери припла.ні 16, каРТ(1плі пп

ОЛИ ,на поча11КУ минул(}г~

РЯ)І)КУ До НЯ .•lюди ЛЮnЛЯТh Чlf)­

800-850

Перші юроки

ти­

яєць.

Тепер

Досвід передовиків­

ре­

()рган~зації прщі, погадилиеь.

ВИРОБИЛИ

ж

.усл1хи

Які ще фa.J-~Т()I}If, щос,прия­

штук. Д(} !>і.нця

120

Ilайкращих )ї."п.іхїів У брита­ ді д()биваєтьоя П1'ашющя Раї­ са Пe'JIріВоН<J. .м.ишк~, Я'ка. до' г­ лядає '!оІ.ат()чне п.агOJI.i.в'я. Торі'к вона одеорЖ>аЛ13. по. 165 ЯІЄЦЬ на 'Jtурку-онесучку j 'В\fК(}н,ала з Че<СТЮ взяте зоаов'JI1з.ан:ня. 3а.р. аз дorЛЯlдає 6500 несучок,

І

ютьдосягне.Н.н.ю

3;\ано

сяч

ладають 12-13 ти{'яч Ill'J1Y'K. ДО середини лютаГQ буде про-

сто,вують

роботі, IПР.lШН~ЖУЮТЬ

\\ваР11альншї

ін\\убщію і теопер че-реоз IК{)іЖ­

lТереіімаючи .ці знан,ня, 'ВИ'К()РИ-

КО.1~lіТИВУ.

іНlі>убована близь\\о

пташники пов­

Та це ще .не :в,ся прод}'кція,

Та хіба все шреilічиш! І не тільки 'знає ()ам , а іі охоче, з любо,в'ю іпере.дає свої зна. н.ня й досвід 'пі~нлю!.

лютог,о

15

ilшан.

П:РОДУкти.вніое:гьне знижу,ва .'ІИ.

працею

• п і ;1"рі,ltИ''Ги при,своєне йому :ви­

Ц16Ї

І\ОЇ ,trpОДУ'К'l'ИlИlості .

..

заПОВI'ІШОІ

~ мети. Б.ТJИЗЬКО ден ' яти ' )1ільио­

,жаві

ТИ по 170 яець. Кр,аща п~шн:иця

а

й

родини

одержали

більшегро­

шей, бо здавали п!Юдукцію тіль­ ки

високоякісною.

зультат

--

Кінцевий

за перевиконання

ну по врожайності колектив шос­ тої бригади одержав доплати 4092 карБОванці, восьмої 5954 кар­

бованці, п'ятої -- 486 карбован­ ців

преміальних.

Колектив сьомої

бригади пра­

цював набагато гірше своїх мож­

ливО'стеЙ. ти

Потрібно

продукції

в

було

вироби­

грошовому

вира­

зі на 126,2 тисячі карбованців, фактично ж здали на 52,2 тисячі карбованців, тобто виконали зав­ дання тільки на 41,4 процента.

Бригаді нараховано за продук­ цію заробітної плати 15,9 тисячі карбованців,

а

фактич.но

'випла­

чено за рік 16,5 тисячі карбован­ ців. Отже, за доплату і мови не може бути. Висновок; потрібно ще більш наполегливо виборювати високий в!Южай з найменшими затратами ручної 'праці, грошей і засобіа, здавати продукцію держдві тіль­ ки 'виС().коякісну . За ці показники і , розгорнулося дійове соціалістич­ не змагання між колективами овочевих бригад Богданівської птахофабрики.

А. МІРОШНИЧЕНКО, економі.ст.

'зн~чно

надої .

І. ПЕТРЕНКО, зоотехнік Бориспільського спецтресту .радгоспів.

ре­ пла­

3

НОВЕ ЖИТТЯ 29 січня 19б6 року.


rtriJ1iНlEPl1mYPHA сmоРіНН4 Доброю славою 'користується в селі Літках жіночий хор мі, сцевої фабрики худояшіх виробів імені Т . Г . Шев­ ненка. На сцені сільського Бу~инку культури' його учас­

Надаємо слово Івану МИРОНЦЮ

НИКИ виступають з цікавими концертними проrpа l М3УІИ.

На фото: хористки на снені Будинку культури. ФО'то

А.

Вчитайтесь у першу поезію, що тут надруко­ вана. Скільки глиби'ни і роздумів У ній , ніжності й любові синівської до , Вітчи·зни-матері. Скільки

І\()·за'ка.

СТРУКЦІИ,

ненависті до ворога! А тепер загляньмо у «вікно саткри» . В цьому жанрі, бачимо, автор теж знайшов себе . Він глу­

малюван,ня.

училища.

Юнак

поступив

до

Багата

"ом

на

заводі

Федорович

працЮ€

залізобетонних

складна

натура

у

цi€ї

і

кривдне,

величне

і

облудие,

що

вершуються що

фей€рверком

потяг до

Тож,

як

цих

знахідок.

/Юшуків

бачимо,

не

Івану

Та

згаса€,

часто

кон-

капають сльози-росинки.

Я часто ходжу до Ti€ї могили І завжди мурашки шкребуться по тілу,

Коли дитинча несе квіточку свіжу. Проклята війна! Я тебе ненавиджу! .•

Федоровичу

Е

-----------

ГЕС -

ІЮ~1,уні,з му

ГЕС

яскрави.й

це Достаток

,ПДiIJНI1'

JlE:'lH illa, ГЕС

Сhого~їн.ішні ГЕС,

-

джерело.

'робота

невли , нна

це

вод и ,

ГЕС

це

надnданові

ГЕС

це

ПОТОКИ

ТОННИ руди.

вугіл.1Я для

ГЕС

заводу

це

це

це

врОЖ1ай

ГЕС

це

ГЕС

це ДОІJOl1а

ГЕС

це

безх.марне

ГЕС

це

небачений .в ,праці

на ,колгоспних

до

щаcrя

м.

Після кілІМОХ ЧИl>.lа <lеньКи'х qа,р'чин П і,п ,ро,збалак,аLВСЬ, вабуlВ с~ятий ЧИІН: - Ну й весМО було, як твоя \lаТII ,в,\щр.1З ' дали ,а ж сто ,ва.реННlК ііВ, іНа гріх. То дев'яносто я 'Узяти встИJГ, Арешту 'РОЗХІва та д и і пожерли .

ЧОЛОВІК

-

щасл·иве

оо

оо

~' нього <:вято, я.к ЛIQди.ні ГОіре. Іван МИРОНЕЦЬ.

Хтось із роззяв 'СТYlШIВ на руку.

Бровари.

оо

л КЦСhка ,я ра!д і сть попові очі ко.1е.

Ні, ~чор.а 'я не колоброДи'в. Все ти,хо 06іЙш.rrось, без звуку. Це вже, як в q·а.Й НОЇIШХОДИ: В,

-

От шо та,ке наша Киї,всь%а ГЕС' Василь ЮРЧЕНКО.

скло,

Піп на поминках

Ти зб.~ід, мій чо.~овіче '\IИ.11IЙ. Може, стряслась бі'да .яка? Чи може тебе десь Іпобили, Що . розб у6нsrвіл.а рук.а?

м,айбуття,

лрогрес.

ал ю·м і,н і Й та

МИЛИЙ

Ш.1ЯХ.

нового

це\l ·е нт,

полях ,

ясна в

А ів!ра,;щі проклинає ІНОГИ' ]3 т е, що збилися 3 дороги .

,народі!!CJIГО

життя. нас,

, каркас,

ГЕС

ГЕС

Що опать на СМll'НИlКу 'ВМОСТІ~R СЯ.

І ,х0lЧ !!Ір.ацЮ€мо Іне J1ише ,на Х,1ібі, Не чул", .в-ідгос,подаря спа<:И'б і . Cy<:itд II1!ШJШЙ. Яка із іНЬОГО- ,n.раця? А ходить JJ З0лоті, неначе я'ка ЦЯІЦЯ. Серед жі,нок 'в ін ,нав іт ь усП'і'х .м ає. Про 'НЬОГО завжди· наш ~ОСПОJlа.р "1;()~Є.

Жи'ття

-

процес,

могили

В і н TalК у кума ПОJl1ме.1ІІіВСЯ,

ЗдорQв.і: зуби скаржи'лися ,в рот!.: - Що за жнт!І'Я? .МИІ з'їлись на роботі!

С

ніколи

НОГИ ВИНУВАТІ

Кривда в роті

а===========================

відрадно, пломенить.

Я часто ходжу до Ti€ї могили, Бува€ заплачу ... Татуню мій милий! І ти десь лежиш, як оції солдати, Та не знаю ні я де, ні сестри, ні мати. Я часто ходжу до Ti€ї могили, Хоч все для мене вже давно зрозуміло: Прикрили серцями Вітчизну ви милу, ЩОб сонечко Жовтня нам вічно світило.

Де Мати-Вітчизна в образі жінки І

тієї

до

ходжу

Я часто ходжу до Ti€ї могили, Де верби зажурені гілки схилили, Схилилась.

складає

скучати . У нього багатозмістовне творче життя. І такому життю робітника можна sаздрити.

електрозварни­

==-~======-=_._ ---

я

людини.

весь час три­

зміст життя . Безперечно, не всі пошуки його за­

пере­

промислових

Жерді в­

розум і серце на старті відгукнутися на прав­

Ma€ диве

краяла Обдарованій людиНі шлях до .знань, а відтак залишила глибокий слід на подальшій й()го ДО,1і. Нині Іван

Тарасівці,

Здатність художнього світобачен'ня

художнього

Але війна, нав'язана фашизмом,

рідній

лю€ і навіть вишива€.

зу€ З потворного , що стоїть Іна заваді щастя і краси, він іскристо СМ.і€ться З смішного . «Заскок грішити поезі€ю», за ВИСЛО'вом Ми­ ронця-гуморЖ:та, «зайшов у голову» ще в шкіль­ ні роки. Тоді старші /Юмітили за ним ще й хнст до

прожи,ва€ у

ської сільрадн. Проте з чарівним світом влучного слова і барв розмаїтокрилих самодіяльиий митець ніколи не розлуча€ться. Віи пише для д()рослих і малих, виступа€ з лірикою і байками, він ма­

с. Жердова.

--~-

С ТРУНКА, немОІВ МО.l0денька 1'оІпоJlыа, ' Наташа легкою хо­ дою пос,пітає до,дому . На!в-коло - nИШНОЮ кві11КОЮРQЗПу<:ЮIІЄТЬ!СЯ весна. Небо Ів ГО.1уб 'Й CY~Hi таке лрекр!!оне. Бубн,я,в іють бруньки

на деревах, ось-ось ВІ!ІКИІНV'ГЬ

'з,мені

Промёні ряltJІ!ІМИ

СОНЦЯ

ніжаі

в

ц.і

бігли на'зуст,Р·~Ч 'ді'ВЧИ'lЩlі 3 б ілим и

Я'К .п,іДVЙIШЛ3 до ;двору. Ще з ~поро­

заЛИШИЛ-8

г а­

тре\l.тли,ві

ПРНlроди .

Хо()четься с,пі,в.ати. П і<:н я сама ~!И,ри'~ається з гр удей. Н аташа пе­ ребі,гає ,колію взл і311іИJЦі , леnко пе­ реСl1рибує через :ка·н·аIВКУ. Ще Х'ви­ .1И<на і їх ній, діl\l. ЯК з.раJLіє

Прмх,ОІдЬ

.1а

на

Жll'іті

CBO€'~IY

зарплату.

Треба ж заЙТIІ в магазин, КУЮИТИ ЇЇІ подарунок, опохва­ тилась НаташCl -Дівчи·н.а \"ЯВИ.1а,

-

як зас,яє щаСТЯIМ ,ма~lине' об,~ич­ чя, f1\K )'О~lіХIНУТЬС.я ЇЇ очі. і від ус,м ішки

'вітн.іше

т іє ї

і

R

Ki~IHaTi стане при·

світліше.

Що ж купиш? На В : Т РlІні кра· суються баРВІІсті 'х устк 11 . КУ1ПЛЮ. Вllр і ШIІ.13 д,і'в,чина -

і .ПОПР'Я'~I~lва.1а д' о каСІІ.

Розпла­

чуючись, віД'ЧУ,1а: за нею стежать.

Хто? Не ДИ'ВЛЯЧИСЬ у ТОЙ бік, 'п і ­ ді,йшла

нок.

,11 .

до

при.,а' вк,а,

!Вяла

п аку ­

Рj'ки тремтіли, потерпли ,ІІ()­ Ледь віДСТУІШЛ3 в і,д каси.

МИlМОВО.l і ·захрусті.1<1 Пі!Д,бігла полруга,

ГаЛJl .

-

пальця~lИ. сусід:чи,на

ПО.!liарунок купила

ма,мі)

с, питала .

Так, пOlда рунок XQД,:IM додому разом.

П ідемо , не

()Казала Н а таша

,вит.р!f~lала,озирнул,ась.

Пок~n.к а

J1e,lJiBe

не випа.1а з рук.

' Батько , ~.прошегютіла

_

СXlВИ'

•1ЬОВа,но . В ін

СТ'ОЯІВ

і

не

зводив

з дочки

очей . Міцно сти.сну.1а зуби, щоб .не ·покотил·З'сь ЖOlдна ·С,1ЬОЗИ' на і, СХЮЛІІІВШИ п оtдругуза р уку, Rибіг­ ,1·а

з

, ~lагаЗllна.

На в \'лИ'uі С;ПИlнилась .

~ с.іча ЙДІІ . Я II(е не піду .. .

нього.

КИ'ну­

не .вщухало. В

Ії

·тя.гла

ПОЧУТТЯ : поверну­

ПО:ДИІВИТКСЬ

туди

на

,неві,до..\lа ,

СИ ,1а.

д:р уге.

СТОНВ · на

Впізнз!в

то'м \'

іІ\

чи ні? -

\І :сц і.

і1итали

Наташин і очі . AJ.же їй ОКОРО

Но:­

сі\l,надцять. BНlpoc.~a за ці j}(JIКИ.

ж

завши

чеРеІВl~КИ. батько і

-

одн-е

'Ва. В~И -

-

Так і ДОqка.

одному

!Ю(І';',ЙШ­ 'не ска·

жодного

під,хоп'н;в 'її ,НСІ ру.ки, ,поц,і.1ував, ,пі~~шн,У1В угору і Qказаl!!:

Рости ' ве.1НК3...велиКJЗ.

С.10·

ТО \\\', що відчува,в ВІІ­

ну лt'ред цією д їIВЧИНОЮ . бо у 'ві6\1 рокі в заЛИШl!lВ її і вона не зна.1а ,на'ЙІСвятішого батькі,веь­ кої .1,аски. Ван а ~iд незраЗ'Уl\lі­ .10ГО п()чу'ття бажання бачити

йоГО' і разOl\! з там ЯІКОЇСЬ бояз­ кості лі.дlіЙти. за;говор'и,ти . .

Н е зразу пішла ДОДо\IУ. І\лу­ БOlК образ!! тиону.в серце. ПРИіга ­ да,вся теплий осінній день. 'Вона на,вчал,ась .в першому класі. Прод­ ЗіВОНИ'В Д3В-ОНИК після остаНfliIЮГО уроку. Весе.1 а дітво:ра юрбою ,ви­ Сlrnа.lа з ШК;.lЬНОГО ПОДlвір"я. ДBO€

-

І\о,го

-

В':.дпоч!\.нку.

КМИ

.ві,н

ж?

зд и,вувалась м,а­

-

: ВИlМОВИJ1,а

ГО'во,р:ила

спита,1а

!-.. ... ,...... ! часи

:;ІаТIІ,

ни,м?

ковтаЮЧIІ

сльози.

Ні, мз\ю, 'я не ГО.ВО'РИ.lа з

.

про шо

б уло roВ()Ij)И-

Н\.:Л~Н :!!оі~ОКН'НУВ н'а с

маЛИI\lИ.

П!ЮВОдlf'В з нею \. ~lа.1t'НblКОЮ Тамарою. А ,пот і'~I ... і досі не може з6а'гнути НаNlша , що 6у.l0 потім . Ба:г~о ,да~Г!rЙ час не приходи'в

Наташо. не треба так f<JIBOрити. В і,н знайшOlВ тоді І{,р а ­ шу ... А l"a~1 тепер уже .1егш е. Ти пр ацю€ш. Тама ра дОПО~lага€ по

ДQД,оl?\,У.

'Гос п<щаРСТ:В У .

З,ГО'дО\l

при.йUlOв.

і

ВО'на

знову Сllщі,lа у нього ІІа. 'руках, І ЦIЛУ'В~_lа.,

.10С<:Я.

Г.1аДИ ,1а

А.,е

ско ;ю

ПnClfВI.1е

з

-

BO-I .HeHap()1{O~I' 'ВІ!Н

,ПИ.1ЬНО, .IlН,1Ь1НО

ди­

чаСТIlI:іОЮ батько поїхав .до і.ншого мі·ста. Піс .1Я того не бачи,1 а 'ЙОГО. дО сьагод, ні.

ТІ!, а мені бу.10 чо,гось бо.1яче, я не ~Ю'ГJl.а підійти. І ,в,ін ... теж. зі Clмутком сказа.1 а, Наташа і ОІб·

Л ЕДВЕ-ЛЕДВЕ п ам'я тає вона нял.а ~laTip . '-е.1ИIІШЙ за,l, багато ,n.юдеЙ і Ой , мамо, сьо,одні у мене, йоro, ,згорбленоro, у ЧОРНО\lу 'кос· перша зарплата . А R тебе ж ТЮ~l і , 'шо обsи<:а!tI на його худій день ·н.а~роджен'ня. OCh я КУПИJlа постаті. · В і,н CTO~B перед матір'ю тобі noAapYHOIK ... і жадібно ковтав ,СЛОВ.а: Мати розго,рнула пакунок , і на - З:розумій , у ,м енр теж сім'я. нову Х\'пку .впа.1'а прозора CJ1bO· А,бо дз:взй поділlt~ОСЬ діТ!>\IИ. за ... Надія ШУЛЬГА. Оч і матер : РООШltрились.

........................................................................................................................................... , «НОВАЯ ЖИЗНЬ» оргаи Броварского комнтета КП УкраИ'НІ:<І и .районного Совета трудящихся Киевской областн.

м. БРОВАРИ, вул. І(иївська,

158•

ТF.ЛЕФОНИ~ редактора -

t'bKorocnoAapcbKorO, ІНДЕКС

райC»fНОГО депутатов

3-82, відділів партійного життя, маСl}воі роботи, сіль­ - 4-67.

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

61964. ................................................................................................................................... ......

158,

H~M

науК'О1ВОЇ ДY~IKII.

Я пла.кала. -

-

Телефон -

4-57.

скзза.lа О"ек­

са,нщ)·а Ce\leHiBHa. пор;~1Г редакції, QЩ~РТЬ

llеросту'паючн як JJ.Ї'знал ась

,видатного

коомїчни.х

КOtнструк­

,КQраб" і:в С. П.

Корольова. Ду.~а'Ю, що в кож­ ,н()ї людини Ta~K само з.ащемілО' серце

І з

ту

вона

ЦИ:МИ

,МИ'ТЬ,

я'к

<покл,ала

на

У

,мене .

ст;.1

щжуш

:РЯЩІкз'М.и .

ДОРОГЕ

ІМ'Я

l"'lo~o ген,і й '!І.а Пла·неті Ст,вориіВ ,першую ракету, Що ,під;нял,а<:ь <За небеса І ,рОЗУ~1 "IЮДСblКI!ІЙ ПО·Т 'р'ЯСЛ<1 . С'у'м,назвіст;ка ПРО.1у,нала : . Корольова ,!!оже 'нестало, l .. З-а .дОіРОГЮI ученим-сином Ск-орбить радянська я к ра ЇJlа.

--.О.

ЛИП'ЯВКА .

ПОВІДОМЛЕННЯ

пРCtмислового та відповідального секретаря

Броварська друкарня, Киі.ВСЬІ<ої оБJ1асті, вул. Киї'8ська,

рок:в. Зазна,в­

75

ши ГОРЯ і, з.1Иідні,вv дожоотнев,ий час, ця ма,10грамо'тн,а жінка весь вік дяlКУЄ :партії л ен;і,н а, що іВ 11lВе.1а її сі~I'Ю ,",а· світ.1У дорогу щастя. ЯК і, ,всі J1 юди , вон,а щи­ ро .paдi€ оздоров.1ЮЮ'IИМ ,перетво­ peHН1~MBKpa'Ї;Hi Рад, ДОСЯlГlJен­

п 'р'О

ВIflВ{:Я на мене, хо'тів ЩОСЬ с.кааа­

НАША АДРЕСА:

О. С. Лип'~вці

'ЗУСТР:'lИСЯ МИ в крамннці TOl>'a

'B- ;ЙСblКОВО Ю

*

оо

тихо

-

Дочка .підіЙШ_1а ДО неї, ПрnГDр­

:НІІМ . .тай

Василь ЛИСЕНКО. І\,н~жичі.

с.

х, ви.rвюючись.

і3

fly.13Ch, ,поціл увала в CKP<JIHi.

••••• _ •• _ • • • • • • • • • ••

Стою іна зам,еР3.1іЙ з'е~lJ1Iі Я, ВДИВ ЛЯЮСЬ у тем,рЯву ноЧ/і . А серце Іві,д щастя тепліє, Бо чут.w ,вже .кро:ки дівочі·.

ти. Може , хто зрідни.х або в н а Й()'~'fИ.хn:р и їхав? - Н і, ~laMO . Бачнл а ... баТl>ка ,­ .1ю;ве

Наташа п,а·\j'ятаJIJЗ мозолист і ,РУ:КИ', JIIкі пОСТИЛ'И її русЯ'Ву !"О.пів­ ".у,

СелО' ПОТОНУJ10 У тнші. КО'ха'Ну чека.ю я знову. Вербу ,вітер тихо КО.1ише, МОІВ · мати колиск у .100о\ВУ.

незчvлась,

Мам,о, відгадай ,КО ГО я бачи­

ПташенЯІМ .1етіJlЗ ДОДОМУ. А 1І і"

-

сло~щiJ.а,~!И,

_1а?

И о в Е Л А

Батыоo Д'l1lви:вс.я I1РЯ 1 МО в оч і. Ну, заи·чаЙно, в.піз.нав. А На'таша .'\ОІва.1а їх. !І ія'ко'віюч 11 ві,д ТО!"О . що на ІІ:Й стареньке па.1ьтечко і такі .111С Ь

Тато nрИЇх,аl8!

хлоп'ят,а.

і

Перемогло

ЦИМИ,

ЧСlіаu1tя

гаryкнулз:

На1'З1ижо!

-

перебdl8аючи ОдНН О'дного, tукаЛIІ

ма.газИlН,

неЗРОЗ'у' \lі"а Ві. н

в

-

ПjJ'OщаIН' НЯ'

ТИСЬ

-

іllершу

мене,

душі боролось ДІВа літи ДОІдому чи ще р·аз

ша

од~ржа.1а

до

Х ВИЛЮВАННЯ

"Іа' ма, ко,111 'діJН3€ТЬСЯ, що Ната­

За

баНТНlКаМ!f.

одну.

ли<:ro,Чil<И.

ПОВ-ПИl8ались

'в'уста~1И

Сllворі,н 'НЯ

·р03юtітнуть,

Несподівана зустріч

Под іЛIІМОСЬ~! аж скри'к, НУ.1а в ід цих ЖОРСТОКІІХ с.1іIВ. Нік.оли ! і віJJ:вернул,ась, щоб не показати С.1jз.

33\1 . 420-5100.

Чергове заняття літстудії від­ будеться завтра,30 січня, в ,примі­ щенні редакції. ПQчаток о

Редактор

€.

12

год.

Ф ЕДЯ П.

13 номер 1966 рік  
13 номер 1966 рік  

13 номер 1966 рік

Advertisement