Page 1

НЕДІЛЯ

Ширше соціалістичне змагання

8 ЛЮТОГО

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської областІ

Посилити партійне керівництво ідеологічною роботою

на

р.

1953 н!

13 (918)

Ціна

10

честь

виборів

до місцевих

Рад депутатів трудящих!

коп.

НАШІЙ

по

БАТЬКІВЩИНІ

Видання доповіді й. В.

Сталіна "Про проект господарства, лікарі. Проте да­ леко не всі з них, які цілком Конституціі Союзу РСР" відповідають тому, щоб прова­ Державне видавниптво полідити агітаціПНО-М(tсову і куль­ 1ИЧНОї літератури УРСР випус­ турно-освітню роботу, залучені тило У перекладі на украУнсь­ до цього. Окремі вчите.Dі, агро­ ку мову окремим виданням допономи, лікарі не працюють над відь товариша В. Сталіна підвищенням свого ідеІ1НОГО рів­ на Надзвичайному VIII Всесоюз­ ня. Днями, при розгляді на за· ному з'їзді Рад 25 листопада сіданні бюро райкому партїl 1936 року« Про проект Конститу ета.ну навчально-виховноі робо­ ції Союзу РСР». Тираж ви­ ти по школах с. с. Бобрик і дання-2UО тисяч примірників. вання матеріалів ХІХ з'ї~ду пар· Іtрасилівка, виявилося, що ряд тіІ, геніальної праці товариша учителів слабо ознайомлені з Сталіна «Економічні проблеми рішеннями ХІХ з'Ізду партіі, • u • раИОНІВ соціаліsиу в СРСР» маємо в ра­ не беруть активноі участі у ВСІ колгоспи Кіровйградська область. Колектив мех'анізаторів Карліесьь:ої МТС йоні деякr. поліпшення KepiB~ декційнiIt, агітацїйніfl і кульКубані-мільйонери достроково завершив ріЧНИЙ план ремонту тракторІв І причіпного вицтва ряду партійних opгaHi~a­ TYPHO·Or.~iTHitt роботі H~ селі. В колгоспах Кубані прохо- інвентаря. ціП ідеологічною роботою. Але Не ПРИдІляють налеЖНОі уваги дять звітні збори. Вони свід­ Н а з нім к у: приймання комісіею відремонтованих тракторів.

Всі види партіttної і КОМІ:О­ мольськоl освіти, сільські лек­ торії, агі тколективи, радіомов­ лення, ШКО.DИ, клуБИ 1 бібліо­ теки, наочна агітація, преса­ все це ділянки іД60Jlогічноі ро­ боти на селі, керівництво яки­ ми покликана здifiСНЮRати пар­ тійна організацін. Від того, наскільки це керівннцтво конк­ ретне, цілеспрямоване, зале­ жить успіх. Після опубліку­

11.

29

це, відзначпв пленум paflKoMY парті!, тjльки початок справи.

~дейному

У нас ще є. на жаль, та кі секретарі партitlних організа­ цій, як т. Т. Гришко і ВасІОК у с. В.-Димерка, Кришин в с. Княжичі, Гиренко в С. Пухів­ ка, які ~ місяця в місяць на­

Н1сти тт. Мовчан і Супрун.

ВИХОВ1ННЮ. учителів чать про значне зростання гос-

І . директори ЦИХ .ШКІл-кому- подарств, їх високу товарність.

РаllКОМ комсомолу провів за останній час ряд цінвих міроприємств по ідейному вихованню молоді-колективне відвідування Київського філіалу Всевіть не включають у план ро­ союзного музею В. І. Леніна, боти партіПних організацій об­ лекції, вечори молоді, колективговорення стану тієї чи іншої ний перегляд кінокартин. Пот­ llілянки ідеологіЧНОl роботи. рібно, щоб такі міропрnємства Не працюють над підвищенням СВОГО ідейного рівня і не про­ Я8JIНЮТЬ будь-якого інтересу до того, як організована ідейно­ виховна робота в колективах підприємств, які вони очолюють, Т. т. Маковкін, Джоман, голо­ ви колгоспів т. т. Бруєнко, ІІо­ JIИВ'.яниЙ і ряд інших. Цілком природньо,

вах цих

що саме в колекти­

підприємств,

колгос­

пів більше всього проявів по­ рушення трудовоІ і державної дисципліни, відставання у вико­ нанні політично-господарських завдань.

Нu,йближчюш помічниками партійної організації у поліп­ шенні всіх ділянок ідеологіч­ ноl роботи є сільська інтелі­ генція і в першу чергу-учи­ телі, спеціалісти сільського

мозі paH!tOM~ КОМСОМОЛУ.і п~р-

ВИННИХ парТІЙНИХ О'fh'Мil~аЩl1,

ПІДВІСНА ДОРОГА НА ВЕЛИКІЙ БУДОВІ

Лютневі морози і сніГ,ові за- обох берегах Волги. 3агальна

ХОДИ одержували лише окремі носи не ПРИПllНИЛИ робіт ва довжина П-19 кілометрів. 3а­ колгоспи. Тепер в 29 раПонах будівельних площадках «Куй- pa~ на правому березі Волги краю всі сільгоспартілі-Jlіль- бишевгідробуду). Тривав спо- НCLближається по кінця монтаж Нонери. Найвищий доход-15 мільйонів карбованців одержа-J ла сільгосп3.ртіль імені Мічуріна, КрасноарllєflськОГО району.

рудження підвісноІ канатної дороги. Вона зв'яже ка.Сані і піщані І\ар'єри з бетонни,и за-\ водами, які працюватимуть на

основних конструкцій дороги. Будівники вирішили закінчити до весни монтаж берегових спо­ руд канатної дороги.

22 лютого-вибори до місцевих Рад

проводили, при активній допо-

В агІтпунктах і на дс-сятихатках

•.

. . .

..

тої сталінської п'ятирічки. трудящих се.ла. В аГІтпунктах ва, «Червона YKp~IHa» ~~без- тати K~lBCЬKOI облаСНОl Ради у звітній доповіді ЦК партіl виборчих ДІЛЬНИЦЬ ~овечора печ или роботу аГІтаторІВ і на депутатІВ трудящих; Винарсь ..

ХІХ З'Іздові тов. Г. М. Мален- людно.До послrг виБОРI1lВ-;?РОков вказав що ідеологjчна ро- шури з матеРІалами ХІХ з}зду ' б' партії промовою товариша ІІ В б ота є першочерговим О ОБ яз-' . . ком партії. ХІХ з'їзд партії ви- Сталіна і прпмірники його ге. 'й . ніального твору «Економічні м.агає ~JД парп н.их оргаНlза-" . .

десятихарtах. Ярко Д., Хомен- КОГО М. І., Конах Н. С., Кре­ ко В., Какунова Н., Тимошен- мця М. М., Itоцевольського

ко М., Рижкова В., Жовтуха К., О. К., Шума.я І. О.-кандида­ ЧА' б' . НІР . умак . І агато ІНших вже тІВ у депута.:r и ранонно а~и 1 провели з колгоспниками по 35 кандидаТІВ у депутати СІЛЬ10-12 бесід. ської Ради депутатів трудящих.

ЦI~ ПОКl~чити З .ШКl~ливою недо- прооле~~ СО_Цl~Л1зму в СРСР», Особлива увага приділяється В багатьох людних місцях ОЦlВкою ІДеОЛОПЧНОІ р~БОТИ, по- багат.о llНШОі л~тератури, газет, зараз агітації за кандидатів села-приваблююча наочна агі­ СИЛИ:.И .цЮ роботу в YCJX ланках є .рад~опрпПмаЧІ. Сила.ми ле~то- блоку комуністів і без партій- тація до виборів. паРТll і держави, спрямовувати РІВ СІЛЬСЬКОГО леКТОРІЯ,

aГlТa- них.

Агітатори

розповідають

всі засоби ідеологічного впливу торами тут щодня проводяться виборцям про трудову

на

справу

комуністичного бесіди по

матеріалах ХІХ з'їз- мадсько

- політичну

і

г. Медведенко,

гро-

агітатор.

діяльність

с. Гоголів.

виховання радянських людей.

Днями відбулася нарада агі- серед

твариннпків.

Агітатори

т. Т. Волпн~.о К., ЛомаК0 М. гостро критикували секретаря парторганізації колгоспу іМfші Шевченка т.Грпшка П. за те, ЩО він не надає потрібної допомоги агітаторам і лекторам в ор-

ДО ДНЯ ВИБОРІВ ЗАВЕРШИТИ ПІДГО­ ТОВКУ ДО ВЕСНИ

Таке зобов'я~ання взяли на себе колгоспники і успішно йо­ го виконують. Вже завершено повторну перечистку посівного матеріалу- ярих зернобобових і ..овочевих культур. Ремонтна

ПОСІЯНД ЦИБУЛЯ Виростити в парниках 700 І Парникове господарство під­ кілограмів ранніх овочів - ци- готовлено до роботи. Позавчо­ булі, реДИСБИ, огірків, своє час- ра і вчора в 1Опарникових

но і повністю забозпечити кол- рамах висіяна цибуля на перо.

госп

доброякісною

qo

розсадою Під~отовлен~ ще 1

посlВУ ранНІХ ОВОIlІВ.

овочів-таке соціалістичне зо­ бов'язання

взяла

редактор щоденної стінгазети. Колгосп імені Леніна, с. Плоске.

ланка, якою керує П. Фесюк. Свого слова ланка ДОТРИМУ6. ту в агітпунктах на десяти- нари агітаторів не провадяться. Лlдготовку СІЛ?ГОСПlнвентаря до ' . весняних робіТ. хатках.. . АГІтатори т.т. 3абережний В.,. ._

. -'

'.

На нараДІ обговореНІ заходи Прима М і Гермашенко І. по-

ПеР~ІСТЬ у ~Ma~aHНl на ви

І везенНl гною

ПОСіла

бригада

рам Jl;ЛJl

А. Теплюк,

парнпкова

вадять агітаційно-масову робо- ганізації бесід і лекuitt. Семі- б~игада С .. Різник~ завершує

до посил~ння ПРхОlхпаГ~~~дIlу ІпСаТрО

..

комсомольські організації на І У. ДНІ . шдготовки до .виборІВ ду. паРТІЇ, про наСТУПНІ ви~ори, Куць О: П. ,.краЩОІ JlанковОІ КОЛ­ місцях. Це ще більше піднесе І у МІсцеВІ Ради депутаТІВ ТРУ- ЗВІРЯЮТЬСЯ списки виборцІВ. госпу lI.еНl Хрущова, с. Требу­ активність молоді в боротьбі за ДЯ~ИХ значно посилилася агі- . Партійні орга~із~ціІ-:-терито- хів, яка балотується по нашо­ успішне виконання завдань п'я- таЦlЙНО - масова робо!а серед РІальна, колгосшв ІмеНІ МОЛОТО- му OKPY.~y ка~дидатом ~ депу­

Кущова нарада агітаторів таторів сіл В.-Диvерка і Богданівка. Були присутні 137 агітаторів, які об'єднані в агітколективах колгоспів імені Леніна, імені Кірова, імені Шевченка,імені Андреєва, і про-

У минулі роки мільйонні до-

ТОРІШНЬОЮ СТЕЖКОЮ

ДlЛ~ЛИСЯ .ДОСВІДом проведення яку очолює І. Рожко. На іх:

Вирощення високого врожаю ричних РІшень 3 ІЗД _' - бесІД в аГІтпунктах на вибор-·· 900 всіх сільськогосподарських куль тіІ, геніальної праці 11. В.. '. НІй ПЛОЩІ вже складено Сталіна «Економічні проблеми чих ДІЛЬНИЦЛХ'fI Лектор ~иївсь- тонн гною-по 60 тонн в кож- тур залежить тепер від своє.. СРСР' б І кого . обкому КП Украши т. ному кагаті • Іздові К . Щерби- часної і якісноІ підг()товки до СОЦІалІЗМУ в· 1>, ХІД ви ор- М весни. Наше ж правління колчої кампаніІ ДО міСЦБRИХ Рад aT~I6HKO прочита~ для уч~с- на, Я. Слюсар! В. Барланицьгоспу цього недооцінює. Ми-

І

Торік КОЛГ(lСП не викопав плановоІ врожайності. Одною з причин цього було те, що ма­ ЛО вносили добрив. Тим часом майже ПОЛОВІІна гною залітува­ ла на подвір'І колгоспу. В цьо­

депутатів трудящих. Агітатор ниКІВ наради ~еКIllЮ «Пром~~а киП при НОрМІ 2,5 вивозять нули всі строки, а з 683 цент- му році повторюється те ж саме т. ВасІОК І. Blta~aB на те, що т?вари~~ СтаЛіна на ХІХ з 13: щодня по 3-3,5 тонни гною. нерів liаявного посівматеріалу -3 8500 топн гною вивезено керівник агітколективу в кол- Ді партн-програма. боротьби І 3аготовлено 300 T~HH торфу. ярих ~ернобобових перечищено в поле лише 645. госпі імені Леніна т. Васюк Г. перемоги для трудящих усього 3авезено з бази

не піклується про організацію світу)}. агітаціDної

роботи,

у понеділок,

особливо

9

о

11

п. Василенко.

них добрив.

лютого відбудеться ранонна .нарада

передовикІв сільського

роботу

тач'> перші

господарства,

яка

розпочне

годині ранку в раRбудинку куnьтури.

свою

«СІ.JIЬГОСППОС- ледве половину, та tt то неякіс­ но. Посадitової каРТОП.1lі об­

32 тонни мінераль-

А. Пашківська, агроном колгоспу,

Колгосп імені Калініна,

с, ЛіТІИ.

Слід також додати, що до цього ,асу не закінчено уком­ маль, і належний догляд за нею плектування бригад, ланок. не встаuовлевиЙ. Повільно ре­ х. Сокуренко. М09ТУЄТЬСЯ сільськогосподарський інвентар, частина його на-

Колгосп імені Леніна,

віть ще не звеsепа до кузні.

с. СеМИПОJlКИ.


ст!

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Широко р()згорнути

Гурток, яким керує пропа- підкреслює розбi.tlНИЦbltиЙ ха­ гандист т. Гермашенко І. в рактер американського імперіа­ колгоспі імені Андреєва, с. Бог- лізму.ДокладниЙ конспект, своє­

3а останні роки, особливо після об'єднання дрібних сільСЬ1\ОГОСПОДJ.РСЬКИХ артілей, R 13 колгоспах зони діяльності ВроBapcbKuї МТС працюють 1O~ МdШИНИ по переробці грубих і

часні ~ауваіБення, доповнення до виступів слухачів - все де показує, що пропагандист ста­ раюю підготуванся до заняття.

-доповіді тов. Г. М. МаленкоДекілька Рdзів т. Гермашенко ва на ХІХ з~їзді партії. робив спробу залучити до учасРозгорнута бесіда по цій те·· ті в бесіді комуніста т. М:,;туз­ мі почалася з короткого вету- ку, загальноосвітній рівень яко­

соковитих кормів

тупи стали би більш переконзанять

тут ніхто пе І

(Економічні проблеми соціаліз·

В. Пиндюра,

своєно авання "ЧемпІон

МУ в СРСР» -про основний закон капіталізму. Він особливо

заВідуючий бібліотекою райкому КП України.

геніа.nьного твору П. В. Сталіна боТІ.

НАД КНИГОЮ

у перше, коли почала вивчати деніна та

N.

В. Сталіна. 3нач­

історії партії, ну. допомогу у самостійній ро­

заносила в конспект майже все, боті над книгою надають теоре­

Користуватися тичні співбесіДІІ,

лекціІ,

які

а лижного спорту

Друге мІсце в

на

j

БроварІв

953

змаганнях

рІк·.

посІли

. с. С~ітильне. В шкільній біб., ня свого громадського дору чен­

ЛlOтеЦl п.онад

1ООО

книжок, але ня-члена редколегії щоденної

І. Пінчук І К. Теплюк. працює вона незадовільно. ДовПерwе місце в комплексному ьий час бібліотекарем .тут Л. залІку присуджено лижнlІІ комаНАI роценко, .н~и_й иало шдготовсередньоТ wколи,друге---спортсме нам промартІлІ ІменІ 14 з'Уаду лений для ДІЄl роботи. г. Асенко. КП(б)У, треТЕ-фІзкультурникам деревообробного комБІнату. Переможцям у амаганнях вруче­ с. Боrданівка. БезвідповінІ Грамоти р.lІонного комІтету фlа­ J,ально ставиться до виконанкультури І спорту. М. ЯХНО.

***

таким конспектом иені БУJ(О нез- відвіJJ:УЮ, і поради консультан­ НА 158 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ трудящих ручно. Вирішила ~робитп так: та. Тепер почала саиостitlно вив­ збlльwилися вклади райцентру в o~aДKacy

за

МІЖНАРОДНИИ

U

Народно' армі'

Восьмого лютого минають п'яті

РОКОВИНИ створення корейської На родної

армП-героїчної

захисниці

свободи і незалежності своєї бать­ ківщини. Знаменну ріЧНJ-iЦЮ народ­

ження своїх збройних сил корей­ ський

народ

відзначає в умовах

визвольної війни проти амерюса­ но-англійських загарбників і лісин­

манівських зрадників. В ході цієї війни Народн:'l армія з честю ви­

тримала суворі випробування. Во­ на не

тільки

устояла

перед

оз­

броєними до зубів ПО.1Чищами ін­

тервентів. але й завдала їм серйоз­ них

поразок.

РОЗВ'язуючи загарбницьку війну ПРОТИ корейського народу, аме­ риканські імперіалісти мріяли од­

ним ударом знищити

молоду На­

родну армію. Вони розраховув::І.ЛИ, що їх військова техніка, особливо

огляд

вдаються до хитромудрих трюків.

крито діють

Н1мецького

лову і разом

20 січня боннський

.,уряд· ПРНЙ-

безпечать

їм

швидку

перемогу.

Плани агресорів провалилися. Спи­ раючись на підтримку

всього на­

сеJI~ННЯ, Народна армія

розвія"а

легенду про всемогутність амери­

канської

військової

техніки

і в

над

736

тисяч солдатів і офІцерів.

вих китайських соратників

непе-

ська буржуазна преса. ' М .. oгy~:- і м джерелt)м

іН-

МОЦu НОl аРМIl ~ демокраТJ-iЧНИИ

арод лад в

реиського Hapo~y .. ,Іапалює домлення ГЛИБО~ОI правоти

насе~ення

чпере­

1

що

СТИТУЦI1.

кожний виборець може мати крім "головного голосу· ще й "допо­ міжний ГО.l0С·, який матиме силу у випадку, якщо ні один з кан­ дидатів не дІстане необхідної біль­

кого паТР 1 9 та Олександр~ Матро-

Аденауерів СЬКИЙ проект нового

рив безо{~ртнии подвиг радянсь-

~яq бlиців HaГOPOДJ~eHO орденами

1 медалями респуБЛІКИ. Понад сто чоловік удостоєн..о ви~~жого зван-

ня героя КореИСhКОI НародноДемократичної Республіки.

«Фашизм не повинен пронтиl»

ro

половиною

років

топчуться

американськими

Відроджується.

Недавно

в

новому ПОД1Лові ІІа виборчі ОКРУ- ників гітлеріВСької воєнної еконоГИ. Мета цього поді.1У ПО.'Іягає в мlки. Характерно, що на таку ж тому. щоб розбити ті округи, де конференцію в тому ж дюссеЛЬ-1 прогресивні сили німецького на­ дорфі в 1932 році був запроше-

сп~~ви, .nисокии патр~~тнзм, без: меж~а ВідданіСть с.воlИ батьків Щ~Нl. ~?Jlдати і офщери НародНОl а.р:-ш по~азують чудеса хоробросТІ 1 геРОІЗМУ.; Ряд з них повто-

БІльше

двох з

з

усві .. проваджує так звану .систему СВОЄl двох rOJl0ciB 8 • За цією системою

Демократичні кола західноєвро­ пейських країн відзначають, що американські агресори

організаuії

сп~рається. ГеРОІЧ~ИХ BOlНIB ко: БІльших успіхів. Законопроект за­

В цьому році в Західній Німеч­

рам.

численні

К.<:реиськіи .Н.ародно-Д~мократи~- роду, і насамперед компартія. до­ ний Гітдер, з яким ве.'1нкі рурські НІН РеспуБЛЩІ, H.~ якии ~я. аРМІЯ БИ.1ИСЯ на попередніх виборах най­

чині повинні відбутися нові вибо­ ри до бундестагу (парламенту). Щоб зберегти владу в своїх ру­ ках і після виборів і забезпечити парламентську більшість для сво­

агресо­

роввіllді.пу перевірити всю його

діяльність. В, Петренко.

конов, обговорениR на збора І спlв­

роБІтникІв раRконтори МlнIСТ8РСТ­

ва ав'язку І всІх ТУ вІддІлень. НІ­

веденl в ЛИСТІХ факти пІдтвердилиоь; викрито також ряд Інwих недолІкІв. НамІченІ конкретнІ 81IОДИ для Тх усунення.

промисловці

розробиr." тоді план

хвилю опору народних мас ЗахІД­

нів

Понад 15 мільйо­ західнонімецьких ЧО;tовіків і

реборна. Це змушена все часті. Згідно з з~кон.опроектом ~еритn­ Дюссельдорфі відбулася. наприк- жінок-бі.'tьше половини дорослого ше і частІше визнавати американ- рlЯ Західно~ НІмеччини П1Длягає лад, конференція колишніх керів- населення висловилися проти аде­

бойовій спІвдружності з китайсь­ американським

так, що не завадило б райздо-

Оборона Народної армії і її бойq- чить H~.BiTЬ куціи боннськІН кон­ імперіалістами є опорою фашизму, ної Німеччини.

кими добровольцями да.'Іа нищів­ ну відсіч

працівник т. Теплюк А. Він і па роботі часто себе поводить

фашистських громил. захоплення влади фашизмом. ' на Корейському піВОСТРОВі. Перс- няв проек} нового внборчого за­ Західнонімецькі моноподісти, Намагання американського Імпемаги вони не досягли і не досяг· І кону, ЯКlШ зводи rb НС1нівець ос­ які фінансували гітлерівський ре- rіа.lізму і кліки Ад.енауера від­ нуть. Агресори вже втратили по- T~HHi демократичні прав~ західно­ жим. тепер знову піднімають го- родити фашизм ВИЮІИкає могутню

антинародного

вані

Аденауером

режиму, очолю­

правлячі

кола

виготовлений

на

НОВ.'Jення

на вста­

фашистської диктатури

в країні і покликаний розчистити шлях до В.'Іади фашистським воєн­ ним злочинцям. В демократичних органах преси RRЗЗУЄТЬСЯ.

щО ос­

таннім часом у Західній Німеччині гітлерівці ПОВО1.1яться все нахабні· ше і нахабніше. ЬОIfНСЬКИЙ уря­ довий апарат і партіЇ, що €тоять у в.lздl, переповнені

фаШИСТСhКИМИ

шизму. Зміцнюючи єдність своїх ряд.ів, трудящі заявляють: "Фашизм не повинен пройти!· В. ФІлІпов.

с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Броварський деревообробний комбінат тресту • Киїздерев()пром~ Мfнліспрому УРСР

Провадить набір на постійну та тимчасову роботу в Броварах на підпри€мстві: столярІв теслярІв

американській

кухні. Він спрямований

науерівської політики війни і фа­

Редактор

шості голосів.

сова, якии закрив СВОІМ тілом виборчого закону, як указувало 60мбардувальники,напалм(горюча BOPO~~ амбразуру. Близько 350 ти- правління компартії Німеччини. суміш) і бактеріологічна зброя за­

стінга~ети в колгоспі-медичний

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

січень

В газет) • Стахановець ~ вІд 1-го складаю план кожного розділу ~,ати геніальний твір товариша мІсяць. 3а цеА же час придбано і ~аношу lIG конспекту тjлькп Н. В. Сталіна ц.Еконо~lїчні проб- ними облlгацlR ДержавноУ ЗО/овнут­ лютого 195З року пІд заголовком рlшньоУ виграwної поаики на 27 "ЧуАно прислухатися Д:! скарг труосновні думки, дати, пифри. леми соціалізму в СРСР». тисяч карбованцІв. Сплачено ви­ ДЯЩИХ" був умlщениil огляд листІв Згідно з індив~дуал~ним п~_аном І З. Смирнова, грашів по Державних поаиках 143 про роботу ав'язкlвцlв. МІтерlал по вивчеllНЮ lСТОрll паРТll чичлен КПРС. тисячІ карбованцІв. цеН, як сповІстив редакцІю НlчальС. БОГУСЛАВСЬКА. таю також окремі твори В. І. С. Літки. ник раRконтори ЗВ'язку т. РО3Д'Я-

П'ять років корейсько'

вели.чезну

КОРОТКІ СИГНАЛИ

wколи Н. Олексенко. Ім обом при­

3 ДОСВІДУ САМОСТІйноІ РОБОТИ

прочитала.

на

не читає, а партійна організа­ ною відкачкою води, 10 видо-' допомогу дер~ави, ~TC 1 ко.l1ція (секретар т. Хоменко М.) напірних башт. госпи повиню ще БІЛЬШ висоне цікавиться тим, як хто з АЛТ<tНськиА краЯ. Лижники спор­ По колгоспах імені Молотова кики темпами посувати вперед комуністів підвищує свій ідей­ тивного товариства" Красное зна­ «Червона Україна», с. Гоголів: lІе.ханізацію робіт у тваривниц­ мя~---стахановці nарнаульського ний рівень,' які газети, жур­ меланжевого комбінату-на ЛJ-iЖ­ та імені Хрущова, С. Требухів. ТВl. нали, політичну і художню ному тренуванні в парку культу­ наближаємося вже до завершенА. Корж, ри і відпочинку. літературу вони читають. ня комплексної иеханізації на технік-механізатuр. 3а час від початку навчаль­ тваринницьких фермах. Про веБроварська МТС. ного року пропагандист т. Гер­ ПО РАЙОНУ машенко ні разу не звітував на Торік монтажна бригада Боб- чання на п'яти і здрібнення ЛИЖНІ ЗМАГАННЯ нз авання партзборах. Не цікавитьс'я тут "ЧемпІон Броварів 3 лижного спор­ рицької МТС значно перевико­ грубих та соковитих кормів-на партійна орг~ніза~іН також і ту на 195З plK~ вІдбулися в раll­ нала завдання по механізації шести фермах. Встановлено сім тим, як інтеЛІгенЦІЯ села, ак­ центрІ. За 5& хвилину 12 секунд тваринниuьких ферм по колгос­ кормозапарників. тив колгоспу вивчають мате- проllшов десятикІлометрову дис­ пах. Механізовано водопоста· Ф. МО8чан. танцІю студент В. Пазенок. 8 кІ­ лометрІв 8а З2 хвилини 26 секунд учениця БРGварськоУ сере.ньоУ

що

концент- стала набагато легшою і більш

елеКТРОДОІЛЬНИХ апаратІВ, ництва. споруджено 28 артезіанських іСИ звичайних колодязів 3 механічn раючись

В ході бесіди т. Гериашен- ріали ХІХ з'їзду партії, що є ко зачитав слухаЧі!М УРИВОК 5 сеР~ОЗНШI недоліком в її ро­

Короткий курс

-71 і 5 людиноднів; кількість обслуговую,ого персоналу ва. фt>рмах зменшилась тут на 106 чоловік, і робота 'Іваринників

•• •

.1lивими, дохідливими. Про УН(1очнення подбав.

диноднів, то тепер-тільки 26,5. На. водопостачання, відповідно,

6

Бін говорпть про події всесвіт- тричі пропустив ~аннття, вдома

Добре також виступили т. т.

та

робіт у тваринництві перекон­ ливо свідчаrь такі цифри і фак­ ти. Якщо раніше по цих трьох колгоспах щодоби витрачалося на переробку кормів 146 .Dю-

водяться в дію 81 електромо- сприяє .значному росту продук­ тором. ВстаН9влено за цей ч.ас ТИВНОСТІ громадського тварин-

Справа в тому, що т. Мотузка

Половко, Стріха та ряд інших слухачів. Але, якби на ~aHHTTi була географічна карта, їх вис-

року

раті в для худоби, що на тва- продуктивною. правилыle вико­ ринницьких фермах. Вони при- ристання механізмів на фермах

пу, який зробив пропагандист. го нижче, ніж у інших слуха­ Першин попрохав слова КОМУ- чів, але нічого з того не вийшло.

вьоісторичного ~начення, якими васи,ений період за час від ХУІІІ з'їзду партії, ілюструє при цьому свої думки також рядом фактів, які нещодавно були опубліковані в пресі.

1953

механі- личезний ефект від иеханізаціl

зацію трудомістких робіт У тваринництві-таке завдання поставив ХІХ з'їзд партії. У виконанні його відповідальну роль повинні відіграти МТС.

освіти

віст-ветфельдшер т. Вірозуб П

лютого

Механізація робіт В тваринництві

На занятті в гуртку партійноУ

данівка, закіНЧИВ,-,винчення промови товариша П. В. Сталіна, перmиfi розділ - «Міжнародне становище Радянського Союзу»

8

верстатникІв на деревопереробних верстатах ваНТІжникІв рІзнороБІтникІв Приймаються чоловіки та жінки вll\иМ від 16 років. Колгоспники---по довідках правління колгоспу на строк, зазначений в довідці. Робітннки комбінату забезпечуються паливом за вста· новленими

нормами.

Звертатися на адресу: СТlн~lя Бровари Пlвден.-3ахlдн. залізницІ, вІддІл кадрІв камСіІнату. ДИРЕКЦІЯ.

е.1ементами. При американському покровительстві і підтримці, на те­

риторії ~axiДHOЇ

Німеччини

від-

Адреса редакції: М. Бровари, Київської облаt:ті, вул. Кірова

БИ

01417

Броварська районна друкарня Київського обласного управління В справах поліграфії та Iнд.аВНИЦТВI

3ам. 267-24іО

13 номер 1953 рік  

13 номер 1953 рік