Page 1

:

ПролетарІ всІх краТн, єднайтеся!

..

НЕДІЛЯ

Хай ЖИ.ве непорушний

12 лютого

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП{б)У ТА

...

. . . . . . . .--

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киlвськоІ ОБЛАСТІ ---=----~~~,~~--

Сталінськи й Статут колrосп­

Horo

життя

сталінський блок комуністів

р.

1950

13 (603)

Ціна

15

і безпартійних!

коп .

~;;;;;;;;;;.--~. . I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

• ........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Перевірка списків виборців

Механізатори на

стахановській

вахті

Понад

Весь склад ремонтників МТС став на стахановську

вахту в честь виборІв до Верховної Ради СРСР. Ста­ Вчора минуло 15 рОКів хановці тт. Соболевський з дня вІдкриття ІІ Всесоюз­ М., Біба П., Васько Ф., ного з'Ізду колгоспників­ Кощій А. щодня виконують ударників, на якому був норми ва 120-130 процен­

прийнятий .ПримірниЙ Ста­ тут

сільськогосподарськоІ

артілі". Цю знаменну народ вІдзначає

дату ваш в умовах

виключного політичного

лінську Конституцію, вибор­ чий

ків виборців, які вивісили для огляду. Агітатори тт.

Карпенко П. ~a Довгодько А. першими забезпечили

Вивершує ремонт тракто­

4

бригада.

трудового піднесення в час

ПередвиборнІ окружнІ наради

директор МТС.

~

підготовки до виборів Вер­ ХОВНиІ Ради СРСР. З вели­

у

Славні діла молодих виборців

чезною радІстю і гордістю КОЖНИЙ з нас оглядає у ці

На lІередвиборній нараДі риша

ні громащ:ьке

тваринницт·

во. На гігантській

терито­

рії СРСР вперше в історН за планом великого Сталіна перетворюється

природа.

Бу рхливо зростає соціаліс­

Сталіна

Йосифа депутати

ругу зібрались

більше

лі, творцем якого

є

това­

риш Сталін.

.'

Більшовицька

радянський стежать

уряд

за

парТІЯ

І пильно

додержанням

стаІlінського Статуту сіль­ ськогосподарської артілІ. 19 вересня 1946 року

Рада МІнІстрів СРСР і ЦК

достроково

ухвалили

працює виборів

вивершив

ре­

ВIJВО3КИ добрив. г. Шевченко, сеllретар 1І0МСОМОІЬСЬІІОї QргаНіз&ціі IІО.lГОСПУ • ПереМОЖЄI(Ь', С. КаІlІта.

-0-

виборчому округу.

ної стайні зобов'язався

КИЄВІ

Статуту

Щоб посиnити темпи

сільськогосподарськоl арті­

І

Слово

Окружна

передвиборна

п~~дстаВНИКіВ

Під бурхли ві опл~ски оби- но підтримує . рішення за­ селення сеJІЗ, рається до почесної прези- гальних зборІВ трудящих квартального діr Політбюро

.

НlRська КУЗНЯ

-

ТоваришІ,

родІв, ве.:!икого зодчого ко-

• -

кол

лістичне змагання між

мо­

госпІв І надзвичайно небез­ лодими їздовими. Другого печні для всього co~­ ж дня комсомольці Рябуха f'И1nmго будівництва.

9

липня

1949 pvKY

ЦК

КП(б)У прийняв спецІальну

В. і Щербак М. почали ро­ бити по

2

3-4

ходки замісць

за нормою. За їх прикла­

тичне

змагання

ви­ праціВ1Jиків на­ зв'язку.

виконання

наЙб.'1ИЖЧИХ

соратників

і гордості висунув першим кандидатом у депутати Верховної Ра,hl.И СРСР по Київському-Ленlнському виборчому округу геніаль-

колектив

р а й к о н тори

В. Міхеєв,

ІачаlЬВ11І фїlіі зв'язку с, ГОГО.lів.

- ......

говорить мунізму И. В. Сталіна і йо­

bh,-я щасливий повідоми- го

цій постанові протидеРЖ8В­ фуражу, комсомольська ор­ ти вас, що колектив нашо- -товаришів В.М. Молотова, ні і протиколгоспні діі бу­ ганіза ція нашого колгоспу го заводу одностайно, з по- Г. М. Маленкова, Л. П. соцІа­ чуттям величезної радості Берія, К. Є. ли розціненІ як глибоко розгорнула дІйове Ворошилова, справи

за

фінансового ЦК ВКП(б). про висунення :каНДИДllтами ШІану до 12 березня. Викликаємо на соцІаліс­ в депутати Ради Союзу Вер-

B~ робпниКlВ ..заводу "Ле' борчому округу вождя

за­

ЗВ'язківців

Наш колеІ<ТDв-12 пра~ T~Y­ цівникlв філії зв'язку і лис­ дящих КИlВського - Лешн­ тонош вступили у соціаліс­ ського виборчого округу тичне змагання за зразкове виборчих бітник заводу "Ленінська столиці У країни з величез­ обслуговування кузня" тов. Н. С. Карпенко. ним піднесенням, одностай- дільниць, аrітпунктlв та на­

нарада

нета-~редс!авник колекти· ївському-Ленlнському

лі в колгоспах". Викриті У гоТівлі добрив і перевозки

шкІдливІ для

на

-(':)-

у

На трибуНІ тов. 0.0. Мо- ховноі Ради СРСР по Ки-

Попереду комсомольці

пос­

танову ,.Про заходи по лік­

вІдації порушень

~

Виклик на

СОЦЗ.Atагання ти- Верховної Ради СРСР, про­ сить його дати згоду бало­ Колектив робітникІв і туватись по Сталінському зооветпрацівників держав­

Передвиборну окружну монт реманенту. Комсомоль­ ці тт. НОСОК Д. і Шевченко нараду Київського-Ленінвиборчого округу П. зобов'язалися до 12 бе­ ського вІдкриває найстаріший рорезня перевиконати план

ВКП(б) з ініцІативи товари­ ша Сталіна

f,. РОЖІ'.

В залі знову виникає ова­ честь виборів достроково ція. З усіх Кінців чути вигу­ виконати план будівництва краІни. З величезним інте­ ного заводу тов. В. П. Алек- ки:"Великому Сталіну ура!", і вивершити підготовку до проведення пару вально І ресом вони вивчили Сталін­ сєєв. Він говорить про все- "Слава рідному СталІну!" З величезним піднесенням кампанії. ську Конституцію і .Поло­ народну любов і відданість Викликаємо на соцзмаган­ нарада приймає лист товаження про вибори до Вер­ до товариша Сталіна. нп колектив праціВНИКіВ Одностайно ухвалюється ришеві СталІну. Нарада ховної Ради СРСР- .партій­ на органІзація довірила Ім реЗОЛЮЦія, в якій передви- приймає також звернення Чернігівсько! держстайнІ І. f{овбасинсьний, бути агІтаторами серед мо­ борна окружна нарада, ви- до всіх виБQрціВ Сталінсь­ директор держстаilиі. суваючи кандидатуру това- кого виборчого ОКРУГУ. лодих виборцІв. с. HpOBa~; ••

тична культура на селі. У Матвієнко Федір завоюванні цих перемог ви­ ковалем, на честь датну роль відіграв Статут сіЛЬСЬКОГОСПОдіlРСЬКОЇ артІ­

секретар сіlьради

Сталінського вибnрчого ок- Віссаріоновича в

на­

УспІшно розв'язана зер­ нова пробл~ма, на піднесен­

М. "ремець"

МОСКВІ

Молоді КОЛГОСПНИКИ Но­ сячl предстаВНИКіВ колексок Д., Матв!єнко Ф., Про­ шої країни на всіх ділян­ тивів трудящих. копець П., Прокопець І. ках соціалістичного бу дів­ Першим ПРQникливе словперше цього року брати­ ництва, у тому числі і сіль­ муть участь у виборах до во виголошує майстер орського l'осподарства. вищого органу влади нашоl дена Леніна машинобудJв-

дві історичні перемоги

явку виБОРllів своїх ланок для перевірки правильності їх занесення до списків.

Л. Сапкін,

і С. БоБРIiК.

за1<ОН.

ЗаКіНЧИли складання спис­

тія.

рІв

агітаторів-ко­

20

муністів, комсомольців, вчи­ телів В ланках та бригадах проводять бесіди про Ста­

у Президії Верхов­ ної Ради СРСР Враховуючи

побажання

Л. М. Кагановича, А. І. громадських організацій і Мікояна, А. А. Андреєва, товариств трудящих про М. С, Хрущова, М. О. Бул­ продовження строку реєст­ ганіна, М. М. Шверника, pa~1 окружними виборчими О. М. КосиГіна і секретаря комісіями кандидатів у де­ ного проДовжувача справи Центрального Ком і тет у путати Верховної Ради ЛенІна, мудрого організато- КП(б)У Л. Г. Мельникова і СРСР у цІлях БІльш ши­

постанову про факти пору­ ж ходок шення Статуту сlльськогос, дом по стІльки ра вСіх перемог радяР.ського до Ради Національностей рокого проведення зборів подарськоУ' артілІ і розба­ роблять і всі іншІ їздові. народу, творця найдемокра- Верховноі Рвди СРСР пое­ тру дящих по виставленню зарювання громадського Т. Широніна, тичнішОЇ КонституціІ, вели- та-академіка П. Г. Тичини. кандидатів у депутати, а поголІв'я худоби в колгос­ сеllретар парторгаlіsаl\ЇЇ КОJГОСПУ Koro вождя більшовицькоІ Під БУРХЛJJві, довго не також проведення окруж­ і •• II.lіч •• пі ім. Петровського с. Го­ партії І трудящих усього стихаючі овації учасники них передвиборних нарад, голева нашого району. По­ е, i;~OBapI. світу Йосифа Віссаріоновича наради ПРIіІЙНS!.ЛИ привіта.ння Президія ВерХОВНОІ Ради дібнІ факти були викриті -е-. Сталіва. товаришевІ И. В. СтаЛІНУ. СРСР,на зміну статтей 62 і після Київським обкомом 64 "Положення про вибо­ ЗобоВ'язання ланки КП(б)У, райкомом КП(б)У і ри до ВерХОВНОІ Ради в рядІ інших колгоспІв ра­ Цього року прагнемо под­ СРСР", продовжила строк йону. Суворо засудивши вo.tти врожай кукурудзи­ З величезним піднесенням стайно також підтримали рі­ реєстрації кандидатів у де­ припущеНі порушення І вІд­ встановила, що виростити по 75 центнерІв пройшли за останні дні пе­ шення загальних зборів КОЛ­ путати і значивши проведену робо­ редвиборнІ збори по всіх кол госпу" Червона Україна"про громадські організаціІ та зерва з гектара ва площі ту по іх викоріненню, ра­ госпах і ва підприємстпах висунення також кандида­ тnвариства ТРУДЯЩИХ, які йонна партійна конферен­ 12 гектарів. У днІ виборчоІ району. В одностайно прий­ том у депутати до Ради Сою­ виставили кандидатів у де­ ція, яка нещодавно відбу­ кампавiJ посилили заготів­ вятих рішеннях трудящІ зу відомого письменника путати ВерховНОІ Ради лася, поставила завдання­ лю добрив, відібрали най­ району вітають і підтриму­ б І ль ш о в и к а Корнійчука СРСР, реєструють Іх у вІд­ раз і назавжди ПОЮlасти кращої якостІ посівний ма­ ють рішення загальних збо­ ОлеКСdндра Євдокимовича. повіДllіЙ окружній вибор­

Передви1Іорнl збори трудящих району

край

бу дь,яким порушен­ терІал. За допомогою агро· рІв членів колгоспу" Чер­ ням Статуту сільгоспартіJJI, вона Украіна" , с. Г оголев, склали докладний зробити неможливим будь­ нома про висунення кандидатом які пuрушення OCHOBHoro пла н агротехніч них заходІв. у депутаТІ!! Ради Союзу Вер­ закону колгоспного життя. Вся ланка успІшно вчиться ховної Ради СРСР велико­ СталІнський Статут, сіль­ в агрогуртку. ~o вождя парті1 і народу госпаР1ілі-ключ до біль­ Иосифа Віс с а р і о н О вич а К. Шапран, ШОВИЦЬКОГО зміцнення кож­ ІаIКОВа. ВОIГОСИУ іlf, 1-0і П 'аТіріЧВІ, Сталіна.

Boro

КОJIГОСПУ.

СІ 3аlоркчl.

Збори

трудящих

Збори ТРУДЯЩИХ з060в'я' чій комісії не

пізнІше

як

зали своїх представників за 20 днів до виборів, тоб­ на окружній передвиборній то до 20 лютого 1950 року, нараді підтримати висунен­ ня

до

кандидатом

Ради

у

депутати

Національностей зареЄI~трованих

талановитого поета

шовика

а окружнІ виборчі коміСії -опуБЛіКОвують дані про

т.

Тичину

одно- ГриrС?ровича.

-

кандидатІв біль­ у депутати не пізніше як Павла зп 15 днів до виборjв, тоб­

ТО до

25

лютого

1950 РОКУ'


СТАХАнО

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ВЕиь

Два дні-ІЗ і 14 лю­ того в районному бу­

За час після звітно-виБОРних партзборів j особливо зараз у днІ пІдготовки до виборів Верховної Ради СРСР

заходи, Рада заслухала на своєму засіданні агронома т. Ходос. Справа після цьо­ го поліuшала -всі ланки,

ilаша парторганізація поси.'!ює увагу піднесенню по.'Іlтмасовоі І трудовоІ аК-І тивності жінок.

які очолюють колгоспниці, включилися у соцзмагання;

то розповідае про пат­

ПОСИЛИJІОсь і агрогуртка.

дянських людей і про

Почали ми з того що зміц-

Раду

відвідування

Рада громадських праців-

гро~адських H~Ц~ взяла під свій нагляд

працівниць, до скл~ду якої Д1rеи-сиріТ,

органJзувал.а

входять зараз кращі лан ко- для окремих з них ма!е_РI­ вІ, доярка т. Шевченко j альну допомогу. ДЛЯ Ц1Є1 Ж

учителька-агітатор т.

Опа- мети

насенко. Очолює Раду

жінки

ак- к?вцерт

влаш.товують

~УДОЖНЬ01

ти вістка-колгоспниця т. Па- ДІЯfЬНО~ТІ.

само·

.

.

січник. З початку року РаКраЩі наШІ колгоспниЦІ да працює за планом, який ТТ. Книш Н., Кукса К., Ар­ складений за допомогою T~MiЄBa Г:. обрані член~~и партійної оргаНізаціІ. Одно з

перших

Д1ЛЬНИЧН?1 В~БОРЧОІ

KOMIClf,

питань, зв~чна КlЛЬКlСТ~ працюють

яким зацікавилась ~aдa гро- ~~~~~O~~~:~H~~~~~T~e:~~~ мадських

працІвниць,

це г&нізаціІ перевірки спискІв

п~о участь колгоспниць у ~o- вибор ів.

Ц1аліСТИЧНОМУ змаганНІ І в агрогуртку. JЦоб мати мож-

Ц В. Джежелій, секретар парторга.іаапiJ 1І0lГОСПУ

ливість намітити конкретні ім. Кірова, с. СвіТИlь.е.

З інІціативи територіаль- Ващенко І. і

ряду

серед ціі т. Волинко К. В.), сила­

інтелі-

ми якого за три мІсяці про.

гeHЦIї. читано 52 лекцli на полІНа нараді обговорили дос- тичні та наУКОВОЩНlулярul

-

вІд роботи кращих агlтато- теми.

рів тт. Драної О., ГрадоАгітатор В. Забережни~. вої В., Гострої М., Прими М., с. Бе.lИ!!, Д •• е}lllа.

-------Без

недолікІв

агІтацІйно-масова

робота занедбана,

художній

фільм

Берліна",

який натхненно і прос­

ріотизм і мужнІсть ра­

іх бойові подвиги пІд час Великої ВІтчизня, ної війни.

Р. Миколаєнко.

***

Промислова артІль ім. 14-го партз'lзду,с. Бро­ вари, придбала вий оркестр.

духо­

Узбецька РСР. n Бух:tРСI.КОJlУ жllОЧОIІУ І.lубі. АІ·іт&тор Мумlна ~!YIci.OBa ПрОВО".Тh 'IIlТKY сI\О.lО;К~IIІJI про виБОРІ! до ВеРlовноі РаДІ СРСР.

И. Приходько. ОХ·

*

На

*

концертах,

дала

група

Київського

які

артистів

ЛИСТИ ДО

державно­

го театру естради

Ступаку М. Л.-голові сіль­ ради с. Бервиця:

Коли нарешті

ції т. Калюк ф_, вІн же кt>рівник агітколективу, не збира!::; не в~ходить І стІн. на газета. Є також серЙоз. ні недолll(И і в підготовцІ·

обговорила стан куль­ ТУРНО'ОСВіТНЬОІ рОботи в сеnі. Ф. Андрух.

де

1про

·х·

ньої школи т. Іванову

О. Строкач.

КОJГОСП с ПеРРАОRIf!',

агіТ&То- с. Жердоr.а.

* * Почав *працювати се-

надання

примІщення

про

забез-

не тоді, коли

вона

ваду·

має? с.

БеРВIІІ.Я.

Дмитренко.

JI

.CTaX~HOBeць

сІлькора факти про завідуючо-

го АРУlloCИliа і його бра тзняті

го

ГОГОЛl8СЬКОЇ

в газеті

вив­

газе~у ВІД 8 січня) ЦІЛ

реАакціЮ що наведені в .писrі

,

по пІдвищенню

квалlфікаціr шляхови, кІв. Тут же організо­

с.

організацій

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ Райсlаьгоспвlд(lл повіАQМИВ \НИЦі т, КРО.DЯ .. (д~вись

Г. 8аси.пенко.

ченню кону.

та

** *

вчите­

по

зар­

Пономаренко В. А.--зав. по- до 5 години вечера .. ? 8 лю­ того я простояв піl двери­ лікліНіКИ: НавІщо на дверях зуб· ма кабінету до 11-01 ГОдВllИ ного кабінету написано ранку, а лікаря не було. О. (ченко. "Прийом з 9 годин ранку с. Бровар..

лю Броварської серед­

гурток

розпоряджен-

районних

для медпункту,

Камянко·Бузського району Львівської області вис·

вано

виконане

ня

* * Група вчителів

мінар

.Т;!И

про ре­

виплату мені

ліТ державного банку, щоб і в самій сільраді буде теп­ не приходилось кожного ло, свІтло чисто; дру. разу БІгти до колишнього жина вашз-листоноша поч· голови сІльради Дмитренка? не регулярно доставляти Коли, на вашу думку, бу- газети та кореспонденцію, 1

.*

подяку

печення паливом І гулярну

офор· плати, як фельдшеру? мите свою підпис ураЙфі· Коли в нашому клубі

СесІя Ради депутатів трудящих с. Заворичі

ловили

РЕДАКЦІЇ

КонкретнІ запитання

в ес.

Погребах, Княжичах, КрасиЛівцІ, Броварах, Требухові і Зазим'Т, бу ли присутніми понад 2000 виборців.

педагогічноІ роботи.

ПартІйні збори рідко коли до сівби. бувають,

вий

"Падіння

було рІв секретар парторганіза­

викрито на звІтно-виборних зборах н нашІй парторганlзацli. Тоді намІтили заходи, щоб їх усунути. Вже З-ій місяць пІшов, а все бе~ змів.

де­

О. М. за його іНіцІати­ ву в обмІні досвідом

з мІн

(Лист J(андидата партії)

Багато

культури

монструватиметься но­

**

інших.

ноІ парторганїзації у нас Обговорено також роботу відбулися загаЛ1>носільські сільського лекторі я (кері в­ збори агітаторІв. Було при· ник секретар паРТОРГclніза. них значна частина

динку

Г. Мисиlfк.

ОбмІн досвІдом аrlтацlйної роботи

сутніх 112 чоловік,

року

1950

По району

Виховувати кадри жіночоrо активу

вили

лютого

12

t

ЗОQтвет .. і.пь-

Стахаnовець.

ком П1дтвеРАилась. Кроль, Й() з роботи в зооветдільниці.

** *

від дені в листі

факти

піАтверди-

2 nютого був надрукований .. ись. Половко заареmтованиЦ

виборчого З8О. Хоменко.

лист групи колгоспників ХУЛіганськІ

ГОГОІів.

про і незабаром справа

діі І. Половка з с.

Великої Димерки. Райпрокурор буде рО3ГЛSlнута

~====~=~_o

сповістив

редакцІю,

що наве-

8

про

його

народному

суді.

.~.~

БЕСІДА З ВИБОРЦЯМИ

Ради СРСР у лютому 1946.ци СРСР усlсоюзнlреспуб- ствахІустановах, назагаль­ року з

РАДЯНСЬКА ВИБОРЧА СИСТЕМА-­ НААДЕМОКРАТИЧНІША В СВІТІ Радянська держава-найдемократичніша в світі держава. Вся влада в СРСР належить трудящим міста й се-

101

міЛl,йона вибор- ліки, незалежно від кількос- них зборах селян-по кол­

ців брали участь у голосу- ті населення, що проживає госпах і селах, роБІТНИКіВ І ванні майже всі виборцІ в них, обирають по 25 де- службовців радГОСПіВ - по (99,7). За кандидатів, вису- путатІв, автономні респуб- радгоспах, Військовослуж-

статі, віросповідання, осві. нутих спІльно комуністами лІки по 11 депутатів, кож- бовців-по військових час­ ти, незалежно вІд соцlаль- І безпартійними, голосу ва- на автономна область - по тинах. НОГО ІІоходжеННЯ,майнового ли понад 99 процентІв тих, 5 депутатів, а національний Наш виборчий закон нестану і минулої діяльності.

ла в особі Рад депутаТіВ тру- НарІвні з усІма громадяна-

що брали участь у виборах. округ-по

~I .в ~одній буржуаЗНІ~

ПРЯМЕ

1

депутату.

порушно стоУть на вартІ де-

виборче право Імократичних прав і свобод

дящих. Вибори до всіх Рад ми СРСР виборчим правом кра1В1 Н.ІКОЛИ не було таКО1 означає,щО громадяни СРСР усіх радянських громадян. -вlдсільськоr і міськоІ Ра· у нас користуються й осо- активноl участі виборцІв у І безпосередньо н& мІсцях Стаття 109 "Положення про

ди до Верховної Ради СРСР, би, які перебувають на вій- виборах органів державно! І обирають депутатів до всІх вибори до Верховноі Ради як передбачено в СтаЛінській Конституції,ІІРОВОДЯТЬСЯ народом на основі загального, рІвного і прямого ви·

ськовlй службі. Радянська влади, такоl одностаЙНОСТl,оргаВіВ влади, починаючи " . в _ Конституція не зна€ цензу виборцІв. від Сільської і мІської Ра- СРСР говорить. ,. сикви, осілості, майнового цензу РІВНЕ виборче право оз- ди і кІнчаючи Верховною хто насильством, обманом, та інших обмежень, харак- начзє, що всІ громадяни Радою СРСР. погрозами або підкупом пе­

борчого права при таємно- терних

для

буржуазних Радянського Союзу б~руть

му голосува!lні. Це одно з конституцій.

найбільш прав, що

демократичних

ським грома)(янамКонститу- тема не лише ЗАГАЛЬНЕ

ГОЛОСУВАН- решкоджати ме

громадянам

ви б орче пра- але й

надає

СРСР

за б езпеЧУ6

всім з громадян не користується рець подає св

голос.

а- і бути обраним до Верхов-

право, особливими правами, пере- ємбна подача голосу кожним но1 Ради СРСР,-карається

ІМ

УСІ ваг~ми.

Р

б'

б

ви

де не позбавленням ВОЛІ ва строк

Hap~BH~ 3 селяна.ми, Ж.іНКИ- може бути віхтn, на РІВНІ з ЧОЛО.ВІками, вlйсь- го хто голосує. ковослуж60ВЦІ й учнІвська '

Ради СРСР.

депутата, а кожни~ вибо- Кандидати в депутати всіх

молодь-нарівні з усіма гро-

мадянами.

Кожний

правом родне свято,

У виборах до Рад в СРСР

рець

заноситься

ТІЛЬКИ

крІм то- до 2-х років". В. філіпенко.

Право виставляти

вибор· даті в у депутати

років,-можуть бути обра- тичного і виробничого пІд- чий округ ,посилає до Вер- ють громадські ні депутатами Верховної несення, як радісне все на- ховноІ Ради лише одного та товариства

Цвм

канди-

Рад

ма· ВідповІдальний

організацІІ трудящих.

в

Дннин СРСР, незалежно вІд беруть участь майже всі один список. Рад вист&вляються ~a з~­ расової і національної при-І виборці наШОІ країни. Так, При виборах до Ради На- гальних зборах роБІТНИКІВ належності, незалежно БИ

01469

від на виборах

до

ВерховноІ ціональностей Верховноі Ра- і службовців-по підприєм-

.

.

орцем провадиться в ок-

о ІТНИКИ о ирають ремому примІщенні,

во означає, що всі дорослІ можливості для активноІ громадяни Радянського Сn- участі у виборах депутатІ в. юзу, якІ Досягли 18 років, Саме тому вибори у нас мають право обирати депу- завжди вІдбуваються в 015татів, а ті, що досягли 23 становцІ загального полі-

користується кожний грома-

громадяни­

нІхто не новІ СРСР у вІльному здій­

Найдемократичніша в сисевІ· знаисна~~аХ€: оКдОи6fu сненні його права обирати н гиойлогс~, ОМВІ~ХДТЯО- може знати' заій кого в~бово Т

надаються радян- ті-радянська виборча

цією СРСР.

ТАЄМНЕ

участь у виборах на РІВНИХ НЯ озвачзє що

Київська обл" м. Бровари вул. Кірова, ДрукаРВІ райгазети

.Ст_ха.овець·

редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

РаБУІа І. І. ВИ!lихає друаНIУ Ву ' .lіс Г. Т. ;\0 І-оі ді.l~lІвці l!apoAloro СУДУ Броварсыгоo раllо.у 8 справі рОSlуче

•• я.

Т.р.-2500

13 номер 1950 рік  

13 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you