Page 1

ПРОЛЕТАРІ-,·ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

.····

.

.

r АН

ОР

І.РО ІАРСЬКОГО· МІ CltKO ГО КОМІТЕТ)' КОМ V НІ СТИ ч·н ОІ ПАРТ J1 УК РА ІНИ, МІСЬК-Оf: a· . fA.RO·Jt:ИOГ J'АД НАРОДНИХ ·д'ЕП)'ТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ .

.

Газета виходить з

квітня

17

року

1937

* ..Nil

,

*

І:J9 (7632)

П'ятниця,

·*

2 .вересня 1988 року

Ціна :з коn.

.

.

ЗАВТРА-МІСЬКИ-Й СУ.БОТНИК! Запрошувио всіх трУд8щ.,:х міета взs­

·ТИ

в ньому участь,·

-~ароб.в:еві кошти

перерахувати ва СІудіІІввцтво парку Пе­ ре:моrм.

ВСІ-НА СУБОТНИК!

ЩОБ НЕ БУЛО ПІЗНО Уроки

.-

позамниуло-

ники

будtвелJdпІх

орrанl­

актами.

Не

готовий

до

річноІ · зими, коли місту не вистачало тепла, не

зацtй •. установ мІста. Де­ . ,Іік1 прнс;)'ТИl зІз~ в

роботи взимку жоден з мага:sинlв райспожив-

бити qce можливе, щоб це більш ніколи ие ' повторипося. з -тaiCIDUf

ІПt 8QD.IIJЄRO в. rрафlку, kt робОтОю ве ІІПораЮть­ 1 .просять вІДСтрочки

спілки. А скільки ще днтсаднів, бойлерних че­ кають, коли ж нарешті І до них дійде черга? І вn­

епід &tбувати. Тре&!. зро-

тому, що до

cs·

сповами звернувся до ~

11Р

рlвцкlв броварських ПІДпрнємств 1 орrанІзацtй на черговtй нарадІ місьЩJиконкому

не

гарантує

вІдсутність

без-

то

які

шати. себе тим, що до

вереснЯ

все

навколо

труб

зрюва,в,

що

єктах згідно встановлено-

вав

го завдання.

представник

·

Один за одним встаІО'fь

пРо виковаи1 \~

верхнього

днректорн та .головні інженери заводів, начапь-

·>

сЦерджУ~рики

дитяч0110 :; .'J'ри­

котажу, хоча це не . пtд­ тверджено вІдповІдними

Особливих нарікань заслуговув безвідповідаль­ ність сіпьбудівців та СЩVІК-509 цього тресту, які залишипи тисячі лю­ дей в районі вулиці Воз­ з'єднання без гарячоІ во­ ди. Ще й зараз там все розрито, дитячий май­ давчик зруйновано, а пи. тавня з придбанням труб ..:... у стадіІ · вирішення. Присутніх попереджено, що після 10 вересня

.

nовинен по-.

. .NR 1. · ГолосЛівно

нічого не зро-

били на закріплених · об'-

15

зна­

умовах.

школи-ін­

.д&ти про без.перебійну рЬботу .Оh8ЛІО88JІЬМоІ св­ · С!еІЩ в сере~ ШКолі

. далеко,

ще

чить, свідомо ставити під загроеу Іх нормальну ро­ боту в екстремальних

тернату (СПМК-503). А колектив тресту сКиІв­ шляхбуА• навІть не підо­

потрібного діаметра. Поганими помічниками ВКJІвилися багато підпри.ємств,

На-

року на ремонтно-меха­ н1чному заводі вчасно не. випробували систему опалеННSІ в середнlй школі М 8, те ж саме і світ­ потехнікн в підшефній школі .NR 6. Я досІ розри­

відмовну роботу котельнІ .N2 1 промвузла. Причи.ною є застаріле обпаДнання,

~~

трасу. Дотяrвутr . ~- по­ чатку ··нового навчальвого

Звоп.t,. Як же виконується складений ще в квітні графік заходів по підготовці мі<;1а до зими? На жаль, начальник об'єднання сКиУвтеппокомуненерго• Б. д: ТИхомкров

вересня,

првк.іІад, . ШИН()""ОНТники. ЯКІ JdluiJOТЬ 'МПЛо­

·

rолова В. М.

22~~5

15

·

коміrет народного контрсr. пю перевІрятиме готов­

нkть до зими всіх зазна. чених об'єктіВ. І тоді вже розводити руками бу де піЗно.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Понад 18 кілограмів моЛока від коЖ.

НЕРШОГО Д3ВОНННА

CBRTO ВІДБУЛОСЯ

ВЧОРА В ШК9ЛАХ МІСТА

Подвір'я найстарlшоІ у місті школи .N2 1 враз наповнилося-

тячим ло

веселим

гомоном,

яскравими

Урочисту свячену

_ 1

ди­

першоrо

вІдкрив

ро­

руках

ку І -побажав дітям усп1· хів

ми,

в

оволодіниі

перед

ванцями,

своІмв

, -

зверТаючись ніх,

вихо-

сказала,

до

секретар

органІзацІІ Кобець -

присут­ партІйноУ

школи Н. Д. 75 першокпас­

ників . увІллється у нашу

дружну сІм'ю. З радtстю йшли сьогодні до школи 1 вчите.'Іt, і учні. Адже школа

стоІть

на

великих зміН. новІ документи.

вані

чизни,

міцного здоров'я.

дверІ

на

порQ81

ВнйшU сnря•о­

демократн3ацtю

nіднесення навчально­ го 1 виховного процееtв. Бажаю ·всім учІUІМ ста­

.il,

ти справжніми ГОСПОl@­ рямн своєІ , школи. а :в

вІд­

захищщоть

щеин1 рубежі

звания­

- П'ятде.сятий рік наша "школа гостинно :І. відЧиняв

могли

ми, навчатися, збира,твсь на oq. Takl чудовІ cвsrra. ХJІопЦі, .nише· трохи crapwi за сьоі'одн1шн1х деся­ тикласникіВ. · зі зброєю в

дирек­

навчального

щораиRу

ЧІЩЯТІІ двеРі своrо класу, сповійно свдІти за па~­

при­

тор школи Л. Г. Снве­ нюк. Він привітав учнlв, Ухніх ба'tьків, гостей з початком

вересня-День знань.

дІти

лінІйку,

своєІ

А поняття сзиаиия• І сІІИр• нероздlльН1. Щоб

барвами

святу

дзвоника,

ІРJtбутвьому кра Іни.

розюstт­

айстр. 1 вересня!

ної з

. ·

мирну

свя­

рідноУ

Віт­

працю

ра-

дяисьиих людей. З~обу­ вайте цІ знання наполег­ ливо! Вони потрібні і во­ Іву, І робітнику!, Така основна

думка

. прозвуча­

ла у виступі во!на-tитерва­ ціонал1ста Анатолія Коре­ няка. Вів та копишиій вuпускник школи Сергій Сахарое, икий також по­ давав

інтернацtонапьну

- допомоrу родові,

иІВ,

афганському на­ прийшпи

щоб

· до

nровести

уч­

урок

-yciitxtв у внховаКВ1 гід-

. ' 801 - - ~ учите:-.

.

uм t· батькам Інспектор мІ~ ві.ддІ..ІІу народноУ освіти О. В. МаЖуга. ' - У ІПUІ1шньому роЦІ, - сказав · він, прО-

50

корів надоює щодоби майстер

машиниого

радгоспу

імені

60.

показника,

що

перевищує

досяrла

середньорад.

·

rо~ний.

На знімку Л. Добровольського

-

ко.

муністка Н. М. САМОХВАЛОВА.

І РАЯОНУ

йдуть вибори рад по управлінню школою. Це сприятиме пОІ'nибленню демократизаЩУ П, пере­ творенню в

життя

ноІ реформи.

Завітали

до

lliil!Ш ~llіШПІФІВШJR

шкlпь­

школярів

. ІВШlffДШШJR

на свято першого дзвони­

Й& веселий пустун Бура­ тіно та Мальвіна (дру­ rокJІасннки Олег Виногра­ дов та Аня Буханько), якІ показапн сцену з

Як

подарував першокласни­ нам симвопlчиий ключ від краІни чудес ~ краУни

На

закінчення від

своУми поїздки

до мІста-побратима у ФранцІІ подІлилася голо­ ради

дружини ·школи

Людмила Гречанюк. · А потім були _ квітМ. Море квітів. Десятиклас­ никам,

учителям.

· ТрадиЦійн1

гостям.

пода}1унки

випуснникІв першонпасни" ках.

'І ось

лунає

перший

дзвінок. Він смикає шко­ лярів на Перший урок у никuuиьому навчальному

роЦІ.. Це урок миру. Ми­ ру. світлого неба! Н. ГАМАЛІЯ.

повідомляла · газета •Нове вересня в містах і селах Ки· Івс~коІ обпасті буде проведено День сім'і. Оргкомітет, створений у Броварах, вивчив пропозир;іі трудових колектuвІв, районних та мІ-ських організацій, що по-

- В програмі свята вистуnи ди. тячих, шкільних та завоДських худож­ ніх колективів, зустрічі з почесними гостями, заслуженими ветерац,ами, сі. мейними трудовими династіями. Партійні та профспілкові організації

участь дітей, молоді в культурних, спор· тивннх. розважальних програмах.

чан. з 19 години заводський будинок куль·

кликані Перетворити свято .сім'ї. в ціка. ве й змістовне дозвілля всіх жителів. Це вшанування трудових й сімейних ди· настій, а також ветеранів, широка

знань.

враженнями

уже

. життя•. 4

казвИ О. Толстого •Золо­ тий. КЛЮЧИК» • . БуратіlІо

ва

доІННSІ

річчя СРСР Наталія Михайлівна Само. хвалова. За сім років роботи на -фермі

цього господарства трудівниця

.

Центральним місцем проведення ·Дня сім'ї стане мікрорайон «Південний» (завод «Торrмаш» ). Колективи деревообробного комбінату,· заводів світлотех· нічного та торговельного машинобуду· вання вз:япи на себе організацію цього с.вята.

4-"вересня з 9 години рОзпочне роботу сільськогосnодарський ярмарок.

-

- З 15 години біля будинку культури заводу сТоргмаш» відкриються ви. ставки квітів, домашніх тварин, овочів, виставка-продаж купінарних виробів. для участІ у них запрошуються усі ба. жаючі.

·

підготували свої поздоровлення тим, хто багато років вІдда•в рідному заJіоду, виховав трудо!Іу зміну. Відбуд~ься знайомство з

молодими сім'ями

завод.

тури запрошує любителів кіно на кіно. сеанс, а :кафе «Зоряне» nропонує роз­ важапьну святкову програму. Жителі і гості міста можуть також зробити покупки на ярмарку біля цент. рального універмагу - з 10 години. На літніх

майданчиках.

в

парку

культури

і відпочинку з 19 години проходитимуть святкові концерти, розважальні про·

грами. Бажаємо броварчанам акт~вного сімейного відпочинку, веселого настрою, нових знайомств. С. ГОРБЕНКО .. lн,струнтор

міськкому

партії.


2 ВЕ.РЕСНЯ 1988 РОКУ

ЦьоrоріІJІІа звІтно-ввборна кампа.вtя, ua роз. почалася в ІІdській парт. оргавlзаціJ два твжиІ

нlв

тому, повввва статв свов.

рІJІвнм

першим

: ради

шенн.FІ

кроком

брИгади, пору- на вборах. Усе рІдше

окремими

праців- рідше

звітні

.

А

НепоІ(оІть, що окре­

доповіді

мІ

:ІfИками норм соціапlстич- нагадують на них своє. ноІ моралі. дивп.RЧись у ріДну звітність Про вико.. перспективу, занепокоєно нану роботу. На зборах

вели мову про

необхІд- Іде

·

колективний пошук становлення,

ропі копекти. повіДі й виступи тут бу­ Іх зусиль у здійснев- ву, Окрім комуністів, на дУЮТься . у формІ само. завдань п'ятирічки, них присутні й безпар. звІт1в. Де вже тут чека. тійн1,

комувістів у ходІ

Партгрупорги 1 Іх заступняки обираються, як nраВИЛО, З к!JІЬКОХ как. дидатур таємним чи віД-

звІтІв

1

звІтио­ можна

виборних зборів, що про.

ЙІІШВ в

партrрупах?

борні збори у виробничу нараду. Не дивно, що до­

.

розвитку бригадноУ фор. виборІв? ми органlзаціУ й оплати Чим відрізюпоться ВОІЩ nраці. вІд попередвІх? Які пер. Подібних прикладІв ш1 вражеRКЯ вІд розмови иішиlх

й ч.nеив

цих JІrИзових ланок не можуть позбутися звички перМварювати ЗвІтно~ви.

ва пшяху здІІснеННJІ рІ. ність · поnовнення ряд1в шляхів шевь ХІХ' ВсесоюзвоJ комуністів, примножен• . зростання

коаференцІІ КПРС, по­ ня гJІВбпеиия перебудови. ні Яка ж особпввІсть ни.

партгруttорги

Люди

~пя

себе,

це

немаповажна

ти на глибокий

. поІн. ний аналІзІ Це -

і всебlч­

основ­

формованість людей про на хиба першоГо етапу те, чим займається та чи кампаніІ. Така «хвороба• інша

навести неммо. намагаJQТься ви-

На значити

а

деталь, бо зростає

над

працювати, цІ та ЬщІІ запитавив наш 'ЦІМ Ім спід кореепондеит попросив щоб наблизити nе'ребудо­

партійна

ланка.

харантерка

для

партгруп

бригади по ремонту гіД. равпіки ремоНтно..меха. НіЧНGГО заводу, . ДіnЬНі!Щ М З СПМК-2 · тресту

критим гопосуванням. сТеnпицяте х м о н т а ж•, Отже, в партійців є мож. діпь.иJЩl М З БМУ..35 орrавізаціІввм в1ддІпом назвати . сВоІ.ми 1'ресту сБровариnром. Позитивним моментом пнвІ,сть мtськоrо комІтету партіJ цьссорІчиоІ звІтно.вибор­ ватажками сnравдІ кра. житпобуд• та Інших. А Л. А. ГРИНЧУКА. . . . тому й не вийшло тут ноІ кампані'і є А те, що у

віДповіств

завідуючого

ву.

щих.

Саме так обира~и зацtкавленоІ розмови про роль . комуІіlстІ.в . у пере.

зборІв у партrру_ Справді, звtтно..ви. ході партгруnQрга комунІсти борна кампанія повинна, пах комуністи називаЮть nартгрупи ,Nr· 2 цеху рос. кандидатури своІх ПРед­ на · нашу думку, сприяти ЛИRRИЦТВ& радгосnу IMeутвердженню в дІяльностІ ставників до складу бю. Rl 60.річчя СРСР. На партійних органІзацій, ро цехових nарторганІза­ цю посаду · пропонували.

-

комітетів,' бюро, кожного цІй. Що це дає? До ся М. комуніста полІтиЧних ме- складу виборних органів М. П.

будовІ. Про

непtдrотовпенІсть

комунІстІв

Ф. · Польова ·і Прудкий. Члени

окремих

парт_

груп до глибокого аналі­ зу своє! дІяльностІ свід­ чать

nеревесення дат

!

nроведення зборів.

Вони

спостерlгапися

заво_

на

дах апюмlнtєвнх будКоІJ­ струкцій, свlтnотехнlчио. му, у радгосnах сЛіткІt­ ський, Імеиt Щорса та 1вших парторгакtзацІ.Ях.

3 УСВІАОМІІЕННІМ

. Насторожує той фант, що роботу napтгpynoprt.в . діпЬНІЩІ землерийноУ техиtки

ВІАПОВІААІІЬНОСТІ

(колишнІй

ІJаРТ­

трупорr А. Л. Сухий) та дІпьницІ ремонтних май. стереиь rpyпopr

(колишнІй парт. В, М. Каб8.ШІ(о),

СПМК-509 тресту еВро. варисіпьбуд• визкаво за . ЗВІТ~ . ПерІод незадо. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і!!!І!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!"!!!!!!і!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВІЛЬНОЮ. Тут ще кале- ЖИТЬ розібратися, чия в

А

" m у а л ь н .е

тодlв управлІння

nроце. висуваються люди,

· гіДнІ nартгрупи віДДали

пере. цьо.,у . вина.

Одна спра.

сом перебудови, розши... доВ1р'я, здатнІ вирІшува.. вагу М. Ф. ПольовІй, але ва, якщо ватажки низо. ренвю гласності, дем?- ти назрlлі проблеми. до. це ке означає, що М. П. вих ланок самt не хотіли кратизму. ." магатися підвищення бо.. Прудкий nотерпІв пораз. працЮвати, а зовсім Ін-

Саме ці критеріІ міськ. йовитості парторганІзацІй. ку.

У майбутньому

вІн ша, копи не знали, як

і

ком партlІ й рекоменду- Не ви11адково ж, мабуть, може очолити цю чи Ін- чим Ім спіД . ·займатися. вав зробити нарІжними комуністи одиІєІ з rіарт- шу партrрупу, бо люди Бюро міськкому партіІ

каменями звітів 1 вибо- груп радгоспу сПухІвсь. недаремно виявили рів. І рекомендаціІ, і ~~... кий• назвали своІм nред- довір'я.

ме життя І усвtдомлен)1,!1. ставкиком У бюро

цехо.

І ще

одна

ГІdІІІа ГеорrІІвва

· примlтІИа .зробити

й

сам!

члени

якою бути структурі тІєІ востt й nринциповості Можна назвати й ІншІ чи tншоІ парторrаt~ізац1І. нИх не вистачило.

·

комічного розвитку кра'і- аспекти, .fiKi

ни накпадаІQ'і'Ь вІДбиток на хІд звітно-виборноУ кампані'і. Із 144 головних •-~ · щ0 вже проз бор .... року, йшли в nартгруnах. біп.ьшість

відзначалася

вирізняють Парткому

чи

Створюємо новий ·. клуб

nартбюро

Не на · користь

в

справі

згадати ще ось

Ну яка,

скажімо, мог-

· за

ню перерву.

про що. Якщо в поперед. па· бути користь вІ.Д парт. иороткий проміжок

гпи. ні

роки

nредставники групи,

що

Ді.Rла

вико.ристані

точки

можливості, до кандидатІв дQ складу

для

докпадання

зусиль.

виборного НІ,

активу.

це

не

Такий пІдх·Ід

б

До речІ . до такого висновку

дрІ ниця.

Зросла не тІльки

ще

ник!Jв,

.Тривога за · долю інва­

глибокою й Бракує ще і принцнпо­

ного

.,."_

заводу,

всіх

ж тІльки вІД них.

члени

и

партгруп .

І

бу~

правильним.

ад-

об'єднання же 'ім необхІдно розІбра. одни -

бути виборів , то ниіІt

іменІ

nартгруп

60~рІччя

«ПухівсЬЮfй'>, заводу.

радrосІJІв зати

tx. Тобто, представ. .

вносити

практичнІ

держплем. ступає не в ропІ перевt. звітlв І виборів.

птахорадrоспу

зборІв

У

р

бо

у

групи

Одразу

парт. чу\ А в реUізувтьсJІ ва ня цих ~

....

мtв ЦК .КПРС

..-ч

про про.

nісЛя 1 1·

nрорахуикн,

основі,

радІомовлення.

за

спортивні

Інтересами , змагання

для

людей. що втратили здо­ ров'я, стають реальністю наших днів. · Як показують доспіди медикІв , бІльшостІ інва­ лІдІв з порушеннями опорко-рухального

апа­

рату. а також органів зо­ ру І слуху, заняття фІз­ кУЛЬтурою

занІ . З цією

не

протипока­

метою

.

міський

ОсІиь зuІтuа В рІАІІІ Бровари,

ВесеJІо JІ)'В8Є

звІтно..виборна тільки взяла

заходІв, обраиих старт, парткомам І парт. Заслуговує на бюро треба rпибоко з'я'.. п nоширеикя досв~ арт- сувати причиНи Іх виниккому радгоспу сБобриць.. нення, · щоб . nозбутис_я та.

в сторІнок радіоrазети.

Перще

найхарактерНііuі.

Копектнв

стІ?

за­

секці.

цІй , проводІfти з.маtання. · Оже , 12 вересня о 14 годи Іtl в мІському шахо­ во-шашковому клубІ вІд­ будуться · перші органІза­ uійн І збори ·Інвалідів. За.

та

Клуби

а

виробництва.

життя, демоІфаТІІ'ІВІІ

в спортивних

ня

ІДе тІЛЬки ка

nроблеми ІІЦЄІІІІ.ІІ -цьоrорІ'ІІІІІХ зві. кий•. який присsятив ких упущень у недалекотіВ 1 виборІв ва справА1 цим питанням одну Із МУ. маМутньому, копи

ного

систематичних

нять

-прошуємо всіх взяти

ловити

в

них

бажаючих

участь ,

вне­

своУ пропозиЦІі .

Б. ЛИСНИ , майстер

сnорту .

В. КОСТИНА, завІдуюча мІськсоцза­ безом.

кожного · ·

но обговорили ' Ій

внутр.парт

для

ти медичний контроль , координувати роботу сек_

заходи

· 'і праитвц1 ВІІІІоrа · вовФЄ- ватажків. троещRИс ь к о _ .....1 1 -таввtх П••аv.

бригади pan"""ny Імені ..... ~ предмет. · КІрова П члени

спортклуб

ю:. Клуб буде здІ йснюва.

я казааа не ВСі · недо­

nартгру- лtки . . й

«Семипол- мукlатІв з ПИЗОІВОІ .ланки пах nарткоми й партбю- тІпьки

зборах

І

профспілок разом · Із міськсоцзабезом · пропо­ нують об'єднати інвалІдІв

сторінок газет І ЖУР­ налів, передач тепебачен.

13

ході користь справІ.

кtвський'> -та Інших. чи. первинноУ орrаиізацІІ. ро ІНформують трудовІ ОскІльки ПримІром, на звІтнО'. - ЛеонІде Аврамоан.. колективи про · nроведен. . кампанІя

вибQрних

кул ьтури

міська ра­ з фІ зичноУ

лідІв все tJacтtшe звучить

ту у з р в доводятьс.fІ до ·ВИКОkавцlв. Така опе-

Радує нас те; що зрос. ративвІсть

СРСР, ник міськкому тепер ви- тає й гласнІсть

«Пnоскlвський'>, ряючого, а ПОМІЧНИКа КО- ПІСЛЯ

1

сnорткомітет. да комітету

no . Іх реапІзацtІ розроб.

здатнІсть кому. пяються

ністів

зауважень

~....,.. пропозиЦІй розпочиналася ..,_..ки зусиль і 1 · ·1і 1 іншоІ НИЗОІВОІ n еля зак нчения зв тв

справ, але й -ланки · повинен

свІтпотехнlч. самих представникІв,

1 комбінату

мих

До речІ, якщо в попе-

бо конанню

громад- тися 8 Існуючих npoбne- справи в перебуДову. ського харчування, окре. мах, спробувати розв'я-

Jw

залежить не

вtдпо- цей крок, ка нашу дум. реднІ · роки робота rio ви-

був ха. вtда.яьнtсть виборного ~- ку,

енерrомехан1чно- курсІ

дlйшп

чотирьох

рактерний для членів тиву, бо знають ватажки і" критер n партгруп бригади гапьва- комуи1стів, що :сгостІ• в тІєІ чи

ro відділу

nеребудоаа

зввч.

ІІ&JІкруrв

"

ше на виробництвІ, але прибували в партгрупи ноУ nлати, планового та востІ в оцінцІ. роботи й у внутріnартійному за rодину.nШтори до Інших? Не дивно, що на своІх . тсваришІв • кому. житті, ідеологІчній робо. зборІв. то нині вони заІ і Н І здапегlдь вІДвідують · ко- звІтно-виборних зборах н ст в . а адресу кер в.. ф тІ, соціальній ' с ерІ. пективи. зустрічаютьс.FІ з кому.нІсти прийняли Рі- ників висловп~ться не. Словом, мова йшла про шенн.fІ npo п peopra·ніза.. мапо критичних заува. "..У- ЛЮДЬМИ, з' .fІСОВУЮТЬ 'іХ цІю. все те, що хвилює к.... жень 1 пропозиц Ій . але ж ністІв, де бачать вони 'не. проблеми, nропозиціІ ЩО-

простору

часу

такиn

на годі сподІватис.fІ, що роз.

бииою обговорюванИх міськкому партІІ - від- світпотехнtчному заводІ і мова буде nроблем, всебічним ана- повідапьнl працівники 0/)'єдиуваJІа працівників всебІчною. пІзом стану справ не пи. апарату, члени міськкому вІддіJlІв праці й заробІт. комун.Істгм

Розширитв коло ноrо

інвалідів, по.rdпmвтв іх здоров'я, доnоМ'оrти знай. тв друзІв такі функ. цІІ візьме на себе новий спо.ртивнвІ к.ІJуб.

нинішню звітно~иборну · на місЦІ виднІше: потрІб- . йде. й проведення зборів кампанІю з-nоміж інших на на цій дІлянЦІ парт_ за nlчeиt хвилини перед таких же заходІв. Але груп~ чи нt. nочатком роботи, в обідхотів би

верхиьоrо

йому дасть приициrtову оцІнку винним. Але ж це ~ornи

кожним 'членом nap~li воІ парторганізацІІ М. А. деталь. Міськком вІдмо- партгруп одразу ж . на своєІ причетності до · вІд 7 ~fа~Ідв':е знають - він вився ·Від реrпамеитацІІ, зборах. На жаль, СІ\f'іпиповІдапьноУ справи при. скорення соцІапьно.еко.

Пучок із фабрики

двт.вчоrо трпотаuку одна з тих в'язальниць під· приЄмства, хто йде в ноrу з суЧаснвм . ритмом 8ІІТТ.ІІ. П аваJОть на пІдприємстві не тІпьки вк передову ввробІDІ'ІІІВцю, а й rромадськоrо аК1'11вІс'і'а. НастаВІІJІК моподІ в водночас і членом ради бриrадн, суІІІJІІнио виконує врофсиІпкові дорученнв. · Фото М. Семиноrа.

звітуватимуть.

цеховІ

цей сильний, але з усією ум~вах r.пасио - І все • не об11. nервиннІ napropraнlзaЦiJ. відвертістю комунlсти . Найбільше радує ІШІОСJІ, очеВІІДІІо, І без Іитера'ао ароВів називали й упущення нас те, 'іцо · змІнилася са. ведОJІІвЬ. J1a1 ваЬа,.а. · . В. НЕБРАТ. недостатню антивність чпе- ма . атмосфера розмови тернІШі а ІІІІХ?

А

ГОІІІн дІтаори ... Оеь уже у школі . ЗадзвеніВ давІиок,

·.

І ствхає rоІІін.~. Розпочавсь урок.

Мвn .о.цва

-

І вастане

ТворчостІ · пора ... · ПершІ хввтованвs,

Серце завмвра.

ВІддамо ми д'lтJЬІ

Часто'ІКу · ТЄІLІІа, Щоб щоденна Праця,

вере(сня В творчість

переІпша. Щедрість хай навіки В серцІ проросте, ДушІ хай З&е.ІJВ'ІИТЬ СуашІниа сввте. Свsтнна у серцІ Струка золота ... Це наша вся ·

-

праца,

. Це8 ваша мета. · СввТНИJІ це мати 1- рідна зеМ.ІJJІ, І мова, І піски,

Що нас окр~t.~~в.

ВаСВJІЬ ВОЛОВИК, учитель.


Госп.одарсь~tІі/і. AJexiliШAt: ~ дзеркалІ перебудQви . . .

.

~.

.

.

І

'

НЕ УІСІО/1, І В/1/ННІІІ

І БІЛЬШЕ, І ·н:РАЩЕ р ОБІТНИКИ,

пи більше, нІж 193' т~&t.

Інженер-

чі

но-технічнІ nрацІВники і службовці шино­

f

ремонтного

ІІІlСТНГЛИ

заводу

відчути

недавно

розра. порів-

-

tім місяців . трудяться умовах ня

і

вЩе

ко>kну

навчилися

сурси ,

кому •і

так

в

матерІа­ у

коЖен

тоnокриШЩс~

цех,

виМи

заводу,

никіf.

З

· сnрацьованих

ницІ по ~11JU0'· 11Qo;.

rотовпяють

вих

.атм~-.х

· ·

**"'

додав

року

..у

poaмott~

місяців

:~

·Іх

вІДповІдно

..-

ПиnіПІОВИЧ. ...;;.... ' н~

ТИСЯЧІ

302

мільйони

з

".

ТруДівники птахорадгоспу сСемнnоп.кlвський• дбають рро створення

кришки

для

на

протекторів·

них

шо­

-

Г. Венгрін. А скільки

пtд

час

вих

заготовок

виявляє

стику&ання

мосферок» рецьІ

гумо_

нових

«ат­

В . І . Нежиб'О­

Надійно Іх вупка­

нізує М. Г. Ліщенко . Цим передовиkам вироб­ ництва

ня

присвоєно

«Кращий

звав-

за професі­

єю».

квадра'J'НИХ

А. ГАВРИЛЕНКО.

мtцноУ кормовоІ бази для худоби 1 nтиці на осlи.

ньО-Зимовий· період.

На.

самперед вони nОтурбу. валнея про заготІвлю вІ •. тамінних

кормІв

-

rpa.

нових трав. Іх виготовпе. но відповІдно 476 і 600 тонн .

Високопродуктивно ПО­ трудилася на виrотовіrен. нt грануп ланка В; О. Ярмопенка, яка . працює за колективним -підря. дом . Агрегат АВМ..О,65 використовувавсз цІподо.

{оово . у три ,ланковий 1

зміни, сам машинІсти

В. . С. МалІй та В. В. БоАтешок бездоганно об­ слуговуВали його. Сум. лінно

виконували

своІ

обов'язки і робІтники Ю. Г. Бупах. В. А. Стр!. ха та І . В. Фатєєв на ви~ готовпенні

гракуп

з сВІ­

жого трав'яного борошна . Всі члени ланки. вІдмо­ вившись від nослуг слю. сар1В-нападчикІв, . nри

требі

самІ

по.

ремонтували

агрегати.

UПвндко . косипи

трави

- Ви тут самі себе охороняєте! А в районі гос- · подзрюють партизани! В Берліні стало відомо про це! розnікав прислужників нового nорядку об­ ласний начальник . Він ·знЗіІ про такі дП партиза­ нів, що й у гарнІзонІ про них Ні. слухом , ні духом . не відали . - Я осЬбист.о перев Ірю стан вашої зброУ nригрозив гІсть. У стволах . мабуть , павуки па­ вутину заснувап нІ · Та раптом вІн затнувся. На входІ до залу стоя .

маеу

ІСі,•

~

Особливо важко було уродженцям Середньої Аз Ії

.· . _ . .

і Кавказу .

ціну ccoRJi1f..o-., · •~ . трату•, mC ~:ПЩ '..Н- .

На передовій нІколи не спадає напруга. Постійно чекаєш від ворога підступних дій. То він розвідку

~

.rpaliymt;

вишле у розташувания наших військ , то знена цька

йоrо .· а· ·~ . раціонах . СtфИМ . . .• . . _ . му nlдВНЩ'еІапо

атакує позиці'і. Треба було пильнувати за кожним кроком фашистів ,. постійно бути у бойовій готов­

. ~· ·

ності.

тІівностt ....худобИ ·1 R'dl~

Різкі

з&раз ; у .·. roell0~1 nоснпеНн... ,еіnіаіів ·' .е,;.

.. .....

сЯ цього · ' і)<>ку< ~ ноЮ, · дuио: 'f&ICOJ іІіе

дає не меQІе .·

нерів сО.СО.НтоІ . На

.

df•

,. ,-... · ЦеМ;.

· · ··

nоВну•.. ·МІі'УІіа.JІtІ!І'Ь

внкориС10І)'С КСК-100

М. Т.

особлJПІС) зarOriiUit трав'яних

· ··

··

холоднеча

виводили

з

І навіть в r:оспітапь. · Проте на нашій ділянцІ фронту і у найпек учі· ший мороз всІ воїни запишалися в бойових лавах. І це завдяки армійському раціонал ізатору , узбекові за національністю. На жаль , пам 'ять не зберегпа його прізвища. Воєнної пори на колишнІх приймальних пунктах

чанаміІ. . МО. ·. .ло,ш .· · о;•.. . :~ . ·.· .J

.

нестерпна

гами. руками й обличчями відправляпи в м едсанба т

.сування куиурудЗн · :4 -с~

. -:- . KOJiceil.

морози.

ладу і наших солдат . Декого· з відмороженим и но­

детьtя ще. . ..о.ц1Іа . ·~. ИJЩДНа . }loбtna -..:.·:, ~ сТиглостІ. А ·~-

СИСТЕМА

Воєнні ЗІ(МИ були напрочуд холодними . Дошку­ ляпи бійцям тріскучІ морози . у траншеях і окопах.

· · · ' · · -.

.rосподарсuа

серед.

ТРАНШЕЙНОГО ОПАЛЕННЯ

..AorO··~ .

trtpat\

орлят .

Y35EUbKA

.· . до · ar~ · ..

О:. О.

ТваРй&RЩtН .t: D'f&JE!. .; .. ·

ваюtь

при

округлилися

м. Мінськ БілоруськоУ РСР. ЗаписІШІ Ігор Прасол, учень Броварської НЬОІ ШКОЛИ , N!! 2.

добову .· ~. · не Дdtiy·

ставня

бути

.

центру .

Копи вІн зняв Шинель . у полІЦаїв очі: всІ груди r<>го були в нагородах .

t . к. 0.;' . De'lt6il-

забеаоечу~и.

по

казав верховода Із

руських

Вулах.. ta'

скали

УсІм

найманці збиралися швидко. Авто ­ мати і гвинтівки вони ставили у піраміди. Так на-

А М. .Г; :ВеТІіва, r~ О.

- зеnеву

особовий скпад!

П. КАЛИНОВСЬКИR,

бе\шереtШhЮ

ки

ЗберІть

-

зброї! . · ГІтперІ.вські

юний боєць nартизанського загону Імені Боро_ шипова , начальник штабу батальйону біло­

ВOТHJUOJt

нуп І сІчки з бdбоВО-ЗЛа.

· (Продовження. 125, 126, 127, 130, 135):

Початок у . ММ

пи ... озброєні nартизани . - Зберігати сnокій! - чи не ~иний із nрисут_ ніх не запанікуВав nредставник областІ. Це на_ родні месники. А. я, Володимир Бапу ков . ~ їхній командир. ~ін вихоnив · з кишенІ гранату. ВсІм на пІд.1JQ!'УІ Руки за спину! .. ВІдтоді зазерський гарнІзон перестав існувати .

мexuJ.aa~ . · M;>t.:•·~

rca.

В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

накпадання

І.

·

Автор..упорJІДННК . журвапlст

на

&УАЕ ПІВТ З АПІС. .

і партизавеької мудрості

,ІJочат­

вигото.впено

винахіДпивості

виrотовпено .

2

вжитку

року

Л.

хопод­

1

Ний мастико-lзоп. За сім

для nотреб ·. ~~f:;~

віднови.

Ізоп

солдатської

ви­

ненко. а вулканізацію

автоwин.

тя•. Тому Іх також пус­ ІСаЮть в хід - ·з них ви.;

освоєно

рохувапьник Д. М. Ше­ ремета. Вміло nроводить Ух складання В. Д.- Філо­

шин

Нарощ)'є . . ··~ продукЦІJ ·. K9Jidtн.8. ~

-

тех..

сприятиме вирі­ цього важливого

· · ntдnpiai'cТUS .!fКl . вем_а можпиво'сті по­ ·.· . · .. ·· · ·.· ..·..·.· . · ВЄрІіуТв до сдруrого жит-

rаіІуЗІ•

показ.

почат!(у

·

Книга

тисяч 600 карбован­ ців, що більше плану. Високоякісно піДготов­ ляє відновлювані автоnо­

ва заводІ запишаєrься .чнмаJЮ вІдходІв гуми. Є · та.кож ча<:тина дуже

сування_ ва ~rатІіОХ tnO;;.

-

вико­

56

А' реконст­

·и~аих атмосферних

. iDRpo~e· ,;,a(t1'fj;;.

рЩJіеннх

ку

Щспя реставр а ц і У автоnокришок і виnуску

m:lttil · lqЇtR

а

родного

~wния,

уІ!іІЛЬцф ., .. ЦW!to ·

знайіШпІ

~м. всі уєвідомпюють •тину: чим краще П·р8цюватимуть, тим бІnьще зароблятимуть. Все це забезnечипо ус. пІшне в~коиання плану

шиноремонтники

'rkК! ;JC~

бу д і

пуск антикорозійноУ мас­ тики . Таких виробів на­

рукцlя, у своЮ чергу. ще

ва81 1 внrотоа.ІІёні ·tt~tцe.

~исоцопродуктивно,

нІко-економ:tчних

нових шин.

тонн.

824

успіфно

виробництва

ше плану. Треба сказати.

нов.кн. до речі, а~ 8 краІн! була · · ~ё,Тр~

ВИГОТОВЛЯТИ ТІЛЬКИ доб.. роякісну nродукцІю. Спо..

семи місяців з усІх

· мовг ЗО-

матеріапн

ристовують для ізоляції фуІЩаментів та пІдземних частин новобудов. Водночас з · відходів

·ВИроб­ року

адресу · . · зам о в н и к І в 6.50851 . сатмосфер.ку•. Це ва 25851 штуkу біль­

строк ЩJІ.Сбн п:~вУбlпьше тих до . дpyroro ~Іі .·•..... . · шеиню

змІна, бригада, кожен робітник nрагнуть працю.. вати

стрt~

.хо.-. . под о в $ е lt,.O

набаrа'і'О

вели.

. ....:.. Зараз. - каже ди­ ректор заводу Є. П. -

колектив

Виrотовив І відnравна · на

заЦ1йно-tеХН1ЧЩІх

малому.

Кругпик,

вепьннки

Ці

дяки пOJijdi.ueнiЬO •··~ що Ііа заводі чимало norlt · вуJіЩІЗаіUІ 1..~JIO,. · аробпено. для поліпшення ваджеиаю . l1111ІиЖ ·· . .~ · · технопоrІІ виготовлення

але

енергоре.

економити

реконструкциr .

проводиться

без зупиНки ницrва з початку

вміло 1 мщко, >~

монтОванІ,

метрів і більше

широко

·П

вони, з.І(аєТW.. не · -.ід"-

6ереми

коnІйку,

пи · і сировину,

rумС>іюЮ ··

кою

самофінансуван. ·

самоокупностІ,

буіrи і ексnлуа.tаtЩ.

кладенІ .. .itpcr.teиtop'R а~

всього

ючи ira те, що на дІльни­

цІ

На НИХ за ДOnQMOI'910 it,;.·. регатів «Арб11РJА•, · на..

уже

перева­

~н господарського хунку. Хоч вони няно

що

автомобільних : . .. mtQї.

щоДІUІ

ІНДає

250-300

. тонн куkурудЗяноІ маси. Не

поступається

. .· в .роботі

О.

М.

йому

ПалІй.

··. Значно перевиконує

.llill комбайнер А.

r.

нор_

ее_

меІІ(!ць. · Не. допу~ють просто_ Ів сипосозбирапьних ком-

байпів радгоспні автомо­ бІлІсти . Серед них особ­ пивою

старанністю відзна­ чаються водіІ машин

ЗІЛ-130 · Іван Ткаченко та Андрій Дяченко. Іх денний вироб і т о к 80-90 тонн перевезеноУ маси,

що

значно

більше

норми.

Кормозаготlвеп ь н и 'к и радгоспу створити запас

зобов'язалися пІвторарічний

сипосу

вити його

13

-

(7500

тонн) уже виконано . . Що ­ дня в траншею · лягає

850-900 тонн маск. · Ще раніше в госnодар­ стві припасли 4900 ·тонн

сІнажу з бобово..зпаковнх трав І 1092 .тонни сІна .

Перевиконано такоон план

загот.lвnі

Отже , вдосталь

соломи.

взимку

. кормів

буде для

ху_

доби і ПТИЦІ.

Г. АНДРІЄНКО.

на ФОто. м. Федоренка: - передовИй водІй І. І. Ткаченко; зntва вrор1

arperaт М. Т. Ж$ІоТЮhО­

ь в роботі.

бідона вирізали квадратний отвір. Через нього на

дно вknадапи дрова. В кришку вставп:япи довгу ме·

талеву трубу. Вона йшла «коліном ">, і дим розсію­ вався nечі .

по

мІсцевості,

не

демаскуючи

саморобної

За короткий час такІ « опалювальні системи » з'явилися у траншеях по всій nінjї нашої оборони. Гріються бІйці біля теплих «печей "> і водночас несуть службу. Та глузують із закутаних в жіночі хустки фашист ів . Бо дуже ж таки · нагадувапн ті городні опудала.

С . ІВАНИЦЬКИЯ ,

загото.

тисяч тони.

Планове завдання

молока , а то й на звалищах лежало без діла бага­ то металевих бідонів . Іх · і вирІ шив пристQсувати воїн-узбек. Робилося це так . У нижній частин і

м . Ниїв.

ветеран Великої· Вітчизняної війни.

Зібрала Вікторія Свистун, учениця середньо! школи

.ВИБУХ

.N9 2

Броварської

НиУвської області.

НА СВІТАННУ

ВосенИ 1941 раку фашисти встуnили до міста

Слов 'янська. Поблизу нашого 6удинку тепер по­ стійно стояла німецька варта. · Вона охороняла ·скпад боєnриnасІв, що розм І щався у колишньому продовопьчрму

складі.

Розвантажувати ящики з боєприпасами окупанти примушували

нас ,

хлоп' яків .

Дорослим

не

ляпи навіть наближатися ·до машин і возів.

дозво­

Якось на нашому подвір 'ї з 'явився старець. Весь у лахмітті , оброслий .

(ДUІ буде).


- ! J·. .О. .

_! . ~~-~R.~~-·~.~~·-· :11:::_: .."....._І І ,_.,.І3. -·І'____ ....

_вЕР-Есн_я19-~

·,.

'.

.

.

'

-

-

'

.

-

-

''

'

.•''

'

введена

до

І

деJ88ПОІ

фармакоиеІ СРСР. Кува.ІІWІОІО

З

метою

Jd- _

заrо­

ТОВЛJПОТЬ траву. Вона має бл~зьких роди'Іlв

ЗВІРОБІЙ На лісових

свогО сімейства -

галявинах,

сухих лукщr, обабіч по. льових дорІг. а то й п~­

кущІ

рослин

.

зав-

листячком

І

яскраво.

жовтимип' ятнпелюстка. вими зірочками. Це звt..

робій звичайний

торІчна трав'яниста

лина.

Із

луженого

рос.

тонкого розга. кореневища

звІробою втиаА-

дубильних

речовнн,

ща.

.....___

холин

С1'ебел.' І кожне з них за.

ні сполуки вІІЯВЛJІІОТЬ ве.

гіллястих

дВогранних

давніх-давен

люди

кувальні властивостІ ~єІ А

тому

• ~--

.:~~в;~ Т::·. :"~:

знають про цілющІ та ЛІ­

рослини.

там

ють козн, вІВці, ДИІС1 твариин.

воНа

~.

1

СЬІМЕНННК

·

~р,аJІІІІІ.

1

АІк

ке

ЗОВНІШНє

застосуuн.

U:: . так:

ють 191'0

СUJІІІКИ

ртнх

,._.,. ·=N ·-=IQIOtlo aR'fiiCCШ..

рошоас

nІв-

на по.

qxu ..JIIICfld.В.

та

._ .. ' . , . . . . . _ . ._'.

.

~ а ~;;::: · рав. . .мре19к, наривІв. .,.,~,. . . . . . . . . -~ . . . . . . JІ~ІІВ. ВІЦЩІІ srceи при С'fОІІИН· тах

·

·· ··

.

Чай Із 2 С'ІОІІОВВХ JJO-

во д1ІJІ'Ь ври всіх

aano..:.

РJМІаJІНЯХ дихальних шля. хtв. ·

Із звіробоІР одержують

JКОК т~ на C1tUJtКY оrqюпу п 10-n. І1р8 проСТУАВП 'З&Х110р108811J:

у фармацевтичнtІ промис. лоаості препарати, зокре. ма ІJІаВВИ та НОВОімании.

~виях.

Експериментально

ко:

Ф.

.бо.ФІх. ~пt.ках

l"О.ІІОВВІІХ

тощо.

У

хово,рому 1ІНІ'uд1 на ВІч

дено аrубІІу

круr./11 rJI11Ctн.

· ·--..

ара ~

еЛиось

раз,

~ЛІІІХ.

я

зrа>дує:

полююч, раптом

в

лися

го

листя.

ДО

вwючивали.

знову ЗJІІтали

... •.

го

перед

враmеиня

бпиженнвм

,

ПАСАЖИРИ!

нови,А експресний

-

маршрут.

·

-

Красоаського -·.Енгельса

Кутузова

Кірова

-

«ПівДенн~», . сЕнгельса:.,

військкомат:., сМетро

-

Чка­

Київська

_.:.

сСвітЛотехнічний

J

«Піонерська:., сЧер·

r.

воноткацька:..

2. Ві.црнто міський автобусний маршрут .М 9 площа ім. Т. Г. Шевченка - райлікар­ ня,

який

проходить

по

вулицях

Київській,

Шевченка і назад з зупинками: сМайстеg~і зв'язку»,

сШкола-інте~нат:.,

сРа,.лікарня>.

сБроварчанк'аі:t,

· З. 8~~ зміни в рух мікроавтобуса ~а міському r.rapwpyтi ~!l 11. Тепер він · руха­ тиметься таким чином: райлікарня вул. Шевченка - вул. Київська _;;_ площа Шев­ чен!Са - вул. Кірова - стадіон вул. Га­ гарІна вул. 50 років ВЛКСМ .::_ завод

на­

порошкової металургії і назад з усіма на­ явними на маршруті автобусними зупин~а-

_________________ )

ми.

спрІІЧИНЮВа{ІОГО

за.пах, а все живе

ПОСЛУГ,.

товаришів.

завод:., сЦДС:., «Стадіон:., «Дитяча лікар­ ня:., «Центральна:., «Біла Діброва:., «Рай-

JІІУращок-ио-

ri

_

Грува

па.

м. Киів· і назад з обов'язковими зупинками:

nqrtм

масою мУІРашок, не спDИА· має в~алени.й: аРМа­ дою т.smtКИй за,дупшш;~нй

по

ВАШИХ

вулицях:

лова

ЧІівниК!ІВ в дтунtлях: ! JIJQДRJШ tще н~. чув безперераного окреfс>ту, _шурхоту,

Ра­

заступника

полку

І. ВідкритО

Т~;~кt· йо­

;,

лавах

~ 321 м .. Бровари, вул. Енгельса - м. · ~ц18,. в_ул Ч~реоноткацька, який проходить . по

8. BIEBARJ(. thrO .ulopa.

недов­

а

рtзиих

Згідно розпорядження виконкому Бровар~· ськоі міської Ради народних депутатів · з 1 вересня 1988 року вводяться· такі зміни в зетобусвому русі:

на

опус~а·

де

працював· на

знав.

І голосно дзижчади.

знесилем·І,

сію

п~ -195.4 рік

в

командира

Без.тч ~. ко­

на

Після демобілізацІі з армІ'і І до вихоДу на пен­

полковника,

ннНШ та Інших кфtа:J; .• .lJI- • тали

медалями.

шлях· вtд курсанта щколи молоДШJJХ командирів дQ

ком цродирався tФІ.З~ча­

Дemd.

;

ДЯнськоt АрмtІ. Пройшов

ма~. тільки-но ~д­ жений. зі Сl1Рашннм '.'ф!С·

гаtJtІик.

І. Дідушевко. пара.

'з_. 1931

КОМАХ'

по­

:м1ти.в. що Вk:l жИВІ істо­ ТИ, ІЯКІ зух:.'1р1чалися ме­ ні на шляху, неприродно ~еНІ. Ц!rахн, JJК на· вІж~. з гучними JtІРНКа­ ми перест,ри6увалн з rtл· кн на I1imcy. Бронен~.

і

НЯІІОІ ВІЙНИ перебува~ ·..У'?' дІючій армі'і. Воював на Західному, Швденному, Сталіиrрадському, З БІ­ лоруському фронтах. За мужність у боротьбі з фашизмом ~:~аrороджений орденами Червоного Пра­ пора, ВітчизняноІ війни .І 1 11 ступеня, двома ор­ денами ЧервоноУ Зірки, 8

Іванович ДlдУшен­

~иаходвася

. . <>пме, ааrотовляйте .,..1)9611 на .uму..

.,

початку

посадах на комбінаті xJ" мічного волокна в Києві. Світла пам=ять вро Фе­ дора Іваневич.а Дідушен­ ка назавжди збер~жеться в серцях тих, хто й'-

=~~.J: .::......~: звіробій

. . _ , . ......... • • . . .

З

до кінця_ ВеликоУ ВІтчи~~

· КОІІІ«:ОІІОJІу В ІdстІ Кора. ча Нурськоt області.

дове_

дІщ n

.

лІтчастині.

JСQМУ КОІІСОМолу В Тома­ р{Вц1;: еuJ)етарем·• райкому

l'piiDI, авrІві, раматиамІ, Трава в сuадовою части­ -rострнх респtра1'0р!ІНХ 88 • . ною баrатьох · бальзамІв.

Н А в· .А.,·л:'Іf

ІМщдрUЕИК

ФtдJі~

тривапоІ хворо-.

nомер ветеран партії, ·член КПРС ~ 1931 року

-,. '.... ·-

ВІ&цомИй ПОЛЬСЬКИй ПИ·

.

.

дився в 1909 році в ела. боді Томарtвка Томарtв­ ськоrо району Курської області в ctм't робітника. Трудову дІЯлЬ.,Ість · роз­ почав. у 1927 році. Пра­ цював roJJ080iO районного бюро юних піонерів. ·рай­

абняку аитнбакrерІа.ІJЬІІу UOIIIQm. ІІК ~. дІІо ва . opnud811 sк то.; . Часtо. ·• m~

вершується суцвlттлм.

ІЗ

·

1и с

масла,

весни виростає п& цекІль..

ка

вІ

1 смолистих

ефІрнІ

.

ня. У народІ . вІдоме зві­ робійне масло. ·А rоту-

В

чайввІ ,атJІРІІІ'РІЦПІНІ а ._ІJ:_. .•·.·.~_....·:_. .~.:_·_· :_• .·_.•.:· -.~_-.·•·.··_.·2?: . _·_.· ·. ·.._ . ·.·.·. . ·.......... ·. :rw_._·· · .__ ·у• цодовжевнй · aвtpOCU.;•·· .-.",.,;;;:: . -~ т-.-.· ~~-- кО-; ХімІчвий сuая ,.. -... · -~· ~·.. ·. ~• .-.,.· .. І*~ nри_ Jdxyaaинl складі

.

наукоВій медицинІ. Иоrо поріІІНJПЮ ~ хімІч-

аастоєОВ)'88tН.

с~

дено п'ять фJwюиоІдвих сполук, баrато- каротину. близько 10 процевтtв

бага.

-

·.

~;::f·мн й широ-

•. . ШІІроКО .

-~. -~· на ОД­ na. -~ &аС'ІJЙ'і WJII( ~ . ,або . с~~~

вин. І маЬtе ВС1 ВОВК похІд81 дІантрову. А. ще у

..

.

ФедІр

~J,e.~; ванщ IIRtНкti ra розла·

ннІ·скпад OCJyмOJJ.IliOe ~.

ВІ. Трава мі&П!1t ·ТОІМ&ІО. різновидвих дьо-щх речо..

вишки до 80 сантиметрів Із ·супротивним овальним

ПІсля

'·ІІІ У wЕ н к· о ФІАІР .ІІІІОВІ.Ч

...r=il ааdб що авоау ·~ ро.е

ВIUDifl всtх ВІtДD · одваtсn.

~

. би

" N v.··. A .·.· ·

то на не угІддях можна· па.

.бачити

P_O,I(Yr.

_ " r_....__.,.,,,_, 1 1-2

Броеарському світлотехнічному заводу

yse o,J.a.

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ

ппене непом,lрним С'І1РВХОМ

·І ретІ•рувться як можна п<Щалі вщ бІ.ди. І це не жарт. Адже недарма на·

з-..а роsрадіа таких· спеціальgостей: ~люс.р. · механоскЛадальних . ро1Sіт (одно-

'

вали мурашок, які мешка-.

ЗМІННИЙ режим роботи),.

ЮТЬ В ~еннtй A1of(U)JІ­ Цi, Африцt І rrрооlчвІй

елюеар-ремонтник боти}, .

·

(однозмінний режим ро-

.

слюсар-інструментальник

жим рqб(>ти).

.

(двозмінний

ре-

.

nолірувальники металу (тризмінний режим роботи) , · .

.

· наладчики холодно-штампувального . нання (двозмінний режим роботи).

облад­

Оплата праці відрядно-преміальна.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вули~

Фоtоетюд

ця Чкалова, З, СТЗ.

В. ГорбіачеВС!ЬJСОІ'О. ·

f

ВакоиавчвА кoui'N'I' uІськоІ Ради народних Аепутат48

ІІJІСJІовтое ЩІІРе спІвч)"М'я начальнику віддІлу капіталь.

воrо ~.•діани_ ~ міськвиконкому Зуб. ку І. А. а при_ BW\Y СІИР'І'

·

Jtoro

ька

atCA

rщПОf

...

·

АНАРЬІ 8асМІІІо08Ича•

BOJIOWHЦEHKO.

ІІ

Друк

ІВАеКС

81285.

· офсетвнА.

дРукованнй

Обсяr

аркуш.

15.565 nриІdрннкІв. Замоалення

1

ТИраж

4972.

#139 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you