Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО .КОМІТЕТУ

ча.львому

році.

З

хввтоваJІІUІІІ

І ветерпіJПUDІ чеІWІІІ . П

д.оросnІ

чt колективи. УсІ

вови

·

д.омаnв

баrато, старань, щоб зустрІти Першовересень в поввІй ro'1'0811ocтt. Та вайбІnьmе, мабуть, :аnшю­ ваn у першомасІІІІІdв. Іх у ВИ·

нІШньому році у школах мІста 1 · району буде бІnьm ак 2600. А

всьоrо шКОJІВ приймуть пова,Іt' 22 ТИСJІ'І.І ввх(»вавців,

змужвІта

за

ЛІТО·

Нввtшвlй вавчuьввй 8Ік ве3Вв·

чайвий

майже

1 AJU1

спеціаntстЬJ,

поІІОВІЦШ8СJІ

сtм'а пед.аrоrІв щкtл

йову. Особ.пввий .цmr ветерІРІІв

молод.вх

6

аквмв

Міста

цей рtк

1 ра­

ІJуд.е

1

освІтавськоІ вввв.

перед.

початком

JІВВУЛоrо

вавчuьвоrо . рову реформа заr..,.._ воосвtтвьоІ t JфофесійвоІ ШКОJІІІ бу~ ,в tЗВачвlй мірІ ПJІ&ВОМ, Dpo· rрамою, акщо стоало зав,цавва ос·

~с~ всім І кожвому П суть, дати Імпуnьс д.о ІвІціатввв І 'І'ІІОР­ чостІ., то вввІ уже с д.освІд. П ввко­ вавва. Иоrо треба

rJUiбoкo

ПРО·

аваnІзувати, вtд.АІJІВТВ твердо, ас~ во t тверезо, що становить защ­ rу, .вtд тоrо, що ввковустьса поrаво,

що

ще не

створево

що ще раз оотрtбво переробвтв.

Успtхв верш<іrо рову роботи в ВОJІІІХ умовах везапереЧВІ. Уд.оско­

1

ваnюстьса проrрама ·

метод.вка

вавчавва, впрова,цжуютьса

ст-ахановськоrо

техвtч­

Вl. вврtшмв

це пвтавва

mкtm.ввх

майстериах, в заводсьКИХ цехах, ва полах ;І ,фермах, працюючи у

. )"'1111вськвх

ввробввчвх

~ в містІ І районІ

створево по­

брвrад. Зва-.ввм досаrвеВВІІМ

те,

8

вад 600 робочих учвІвськвх мtсц. безпосеред.вьо ва ввробввцтвІ. Тре­ ба JІВШе . вод.батв, щоб усІ без ви­ ватку учвt були зайватt тут робо­ тою, справді корисвою cycпtm.· ству, цt.кавою.

'Нове І :в переході ва навчавва з шестврІчвоrо віку. У цьому роцІ у Щколах мІста І району вавчатв­ метьса бІnьmе 300 шестврtчок. Почuоса t · пtдввщеВВІІ заробІт· воJ мати учвтеnам. Тtm.кв в цьо­ му році зrtдво з воввм:в тарифами ввмачево зарплати бtm.ше в ва 600 твсач . карбовавцtв вtд. поперед­ вьоrо.

Даm.ша перебуд.ова

шкоп

-

це вtдповtда.льве завдавва не тtm.­ кв освІТІІВ, а й партtйввх, рад.ІІІІ·

ських, профспtлковвх орrавІзацUt, внробввчвх колектваtв. І прввJІво вtдзвачвтв, що бtnьшІеть Із вих оравиаво

розуміс

свою

вепву

ськвй•,

сПnоскtвсьввй•. і7рботи

порошвовоІ.

мeтuyprti,

безвід.повlд.аJІЬвоrо

руху. КомбІнат до 14 серПВІІ виконав · п'атвріч· .вий •план випуску товар~ воі ПродУІЩІ.І, реаnІзуааа завдаtпUІ п'а·

ставnев­

ва АО своІх прІІІІВХ обов'азкІв, ак це пtд.кресто8ТЬСІІ J в положеввІ про базове rосподарство, ра.цrоспів

ІМ евІ Кірова, сЛІткtвськвй•, сКра­ евJІівсЬкіІй•, сГоrоnІвськвй•. . Почвваm.са друrвй рік роботи

в ровах реформи шкоп. rрамввм орІсвтвром

1

~ боротьбі за виконавва ВЗІІтвх зобов'азавь вайбіm.ше ві.цзва'ІВJІ&СІІ · ·діm.ввца по ввrотомеввю

про-

·дІ&m.востt

{

аеІх арвчетввх д,о ціс с:правв мас ета.тв ввмоrа, що · міствтьса в д.о­ аовІді Геверuьвоrо ceJq»eтapa

.

ЦК КПРС

М. С. Горбачова

табуреток, ·

д.е

вачuьввком В. Ф. Пасічввй. Тов у робоТІ

ЦИХ пlдроздіJІів СТОJІІІрН Г. В.

карДІРІа.льво поmППІВТВ акість .вав­ чавJUІ та ввховавва Jdд,ростаючвх 1'Ф

В.

· О.

сус­

пtдвВІЦВтв вtд.повІдаm.вісn. педа· rоrtчввх п.црtв аа рІвевь звань

учвпщ, Іх

1

масовоrо

заrартувавва,

Airpac

самовІд.дава праца

Пnакат художввкJв М. Поrребнвс:ькоrо І В. Хев­

кtва, випущений ПоаІтІІИАавом )"краівв.

ро·

(ФО1'охронІ.Jіа РАТАУ).

Удароою nрацею И'З. зa­ ror1Вn1 ІЮРМіВ ють 50-річчя ,ського ,руху

з6нраЛЬН'О

етІв ~вІтавськоІ саравв. Це Т. С. УлІІВВЧ, Г. М. Троценко, М. Я. Романова, А. І. Трохвмевко, Н. Г·

Г. Р. Ревтюх,

затону

.zr..

ДИ'І'ЬСЯ

·

мас стати вад,б&ВВІІМ кoauroro пе-

.

даrоrа.

зустр1ча­ стаха.іІJОІВ­

мехаиtзаторк

транСПОІРТІЮ('()

ноашого

ра.дгоспу.

ВИ'СQКОО})()дУИТИВНО

М. Т.

Бурець, М. ·С. Терновенко, Р. Г. Чукавова, М. Сочевко, О. С. Комар, .В. П. ОстрJІІІКо. Іх д.освІд

та

опорц-

І. ЧОРНЯВСЬКИR, rоловввй еково~т комбІвату.

У півтора раза біЛьше торішнього

пед.в,rо­

rtв. Ус:пtх peantaaцii реформи в звачЩІ мірі зaneanm. вІд Іх Ід.ей• воІ переконавостt, твор'Іостt, ІвІ­ ціатQІІОСтІ, ІІайстервостt. Наше місто 1 район мають таких ентуаІа­

ВtТошкІва,

Меnьввчевко

М. Жеребе~.

Г. К. Наріжвий.

' ід,ейву /І мораnьву зplJitcn., в про­ цесі ввхо88ІІІUІ учв1в замадоати ОС· нову

І.

ЗаД&ІОТІо Репtло,

жувал:ьввца Г. М. Дачев­ ко, водій електрокари В. І. Стратила, веретат­ ввкв О. С. Шевченко · та

пtnьво корвсвоІ праці. · Необхtд.во

авпус:кввкІв ШКІл

очоJІЮ8

ввца ПО ввпусну вупкtв.

ва

КПРС: · не формат.во, а амІстовво пІдІйти д.о постаuеввх зQАавь І

Іх пtдrотовку

аку

' О. Д. ЗеntвськвІ, та діm.­

квІ~му (1985 р.) Пленумі ЦК

поКОJІіВЬ,

піввіковому

стахавовськоrо

Новий вавчаm.ввй рік почветь­ са всеварод.ввм сватом Днем 38авь. А першим уроком буде урок Мвру. ПотрІбно, щоб вІв за­ пам'атаве. І Y"JJUUМ, 1 вчвтеnам, щоб вІв .с:тав д,обрп заспівом ва весь вавчuьввй рtк. А попере.цу .пlчевt мtuцt, що вабJІВЖають враІву 11.0 XXVU а'Із­ АУ КПРС. ІЩuв8о аробіmІ все веобхІд.ве, щоб цей перlоА с:тав

н.а

тру­

самох!доому

панського.

иицтва

Сере;ц, ВОД1У8 ИаАJІИЩОГО

11500

прИJІаслн

ТОНН

JІЖе

СОКОВИТОІГО

виробln<у на НамАЗі до- :корму. бився в. В. Суwнн. В1Н Заt'О'І'()ІВИТИ таюу юлькІ.Ст;. з І'DОІІ1Я до тра.ншей, яиl си:.:о:.у кам дає змогу те. кеtдалеко в1:Д ферм, пере- що fiИifJшalй у'}южа.й ху­

віз блmько 1400 тоон со- ІІ<УРУдзи майже вдв1Ч1 ви­ ІЮвитоrо ~Юрму. Перевн- щий проти ropJwньoro. З

ИОІМбайн~ Є-281 НОІМУН1СТ ІНОІНУЮТЬ деннІ но.рми шо- ножносо гектара в сер~­ ЧирЧИІК і · ньому одержуємо близько М. М. ШмаТJСо. Він бlл·ьщ фери . М. П. Ножен 380 ~нтнерJв маси з каяк вдвічі mревиаrонав се- М. П. Mapчemro.

зонНІЄ 3а!Вдаюrя, переробив 3624 ТОНІН.И С3ЄЛ.еНо1: маси.

водl!й ВІЩЮДОВЖ ДНЯ до- чанами МОЛО'ЧНО-ВОСКОВОІ СТЗ8ЛЯЄ m 8-10 ТОІШ · с.тиrлост1. Через день-два оодРlбненоІ маси ІЮlЩД силосуваюм за.иtячимо.

НабnижаЄТЬІСя до 3000-ro рубежу екіnаж в склад~ норму· При завданm 8600 rонн ІЮМбаЙ'Іfера М. І . Івахова І тра:юrорнста А. С. Сте- для rром.а;цсь:иоrо тварНІН-

ЗАВТРА

-

А. ІВАНИЦЬКИИ, д.вректор рад.rоспу сПухtвськвй•. ·

ДЕНЬ ПРАЦІВНИНІВ ГАЗОВОf І НАФТОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ

мобШіЗУІQЧВМ, замиком д,о твор. чостt, продемонстрував ro'iOIIIdcn. t вмtвва кожноrо І всіх працюва­ тв

по-вово-.у.

З ПершоверескемІ

за 111111т,

ЩО забуЯЄ Потім П.ІІ()ІДОМ,

ТИ ІВ:ЮДШU В іkМІС, неначе в дивний сад.

-

ювШею

маш•, sресту · сБроварвпромаurт­ лобуд.•· І прикро rоворвтв про факти

зобов'азаввамв,

uрвсВІІЧеввмн

За ІІrожн:у нІжну rLпоЧІКу лози,

Учитель де діти

сТВ"ПІіІмв

сТорr-

·

д.еревооброб­

·воrо комбІвату на кШька­ вадцать д.вtв равІШе · спра­ вивеа . зІ .своїми соцІаnі­

ШКОJJВ · етап І турботами · .3а1ЮдІв

мtсtю у цій справі. Це перекоВJІВ-

.

Коnектвв

рад.r'ОСп-комбІват Імені 50"Рі'І'ІІІ СРСР, племптахора,ІU'ОСп сБровар­

Безперечво, у вввонаввІ авмоr реформи чи не вайбtm.шу роа 81-

· ва ввроб­

ввцтвt .цtmuucax, в цехах 1 ма­ сах мtжшкtт.ввх ввробІІІІ'ІІІХ ком­

· достроко~о

·cKammu~cr.квй•

ввй rарт ва створевих

са труд,ове ввховавва. Учвl шm міста І району одержують ~УАО­

смад.t

Справи.писs

рад.rосп

сРусавtвськвй•,

Ціва З коп •

руху

рову. Як саою перш~черrову спра-

с:твтв . юнаКІв і дівчат вІ.цдавІІІІІІІ еоцtаnіс:твчвlй ВІТ'ІІІ8вt.

у вавч8ЛЬІІІІХ

*

СьоrоднІ-50 . рокІв вІд дня nочатку

Ні засоби. ЦІлеспрамоваво ведеть­

бІватІв,

1985 року

товкв шк1JІ д.о вовоrо вавчат.иоrо

й учнІ, пед.аrоrв І батьки, виробив·

t

Субота, ЗІ серпня

во •вдво t з . тоrо, в базові під· присметва поставипса д.о пtд.rо­

Ось І првйmов АОВІ'ОЖд,аввй .цeRit

зустрІчІ зІ школою у новому вав­

·вкрай

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРУІІ УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

ПЕРШОВЕРЕСНЕ.М!

3

Якщо

НАРОДНИХ

* .М 139 (7012) *

С Газета виходить в 17 каітв.а 1937 ~·у

РАД

PAROHHOI

В

<W'1Tl

ТИ, учит.еІПО ЄСИ,

бо ЗВаtТНСЬ буде са;д О'ТОЙ

нІби mгонн наІhфащ1.

на~ І

ЯІ< салtвняк ІПЛекає внІЮrрад. так доrлядаєщ ти оерця ~ячl.

в. мозrовня, 8'ІІІ'І'еJІЬ.

,,RP~ГOfJIP" Д.JІЯ ПЕДАГОГІВ МІс~кмА комІтет КомnартІt УкраJкм, мІс~ка орrакІ:аацІІІ

ТО8&рКстаа сЗкаккІІ• та МІС~КІІМО ДІІІІ КІІасннх мерІВ·

кмкІа

4-10

КІІасІа

І

ачмт•

ІсторІ1 І сусnІn..стао­ :амаастаа орrакІ:ауаапм пек­

nla

торІА •Kpyro:alp•. · Мета пекторІ10 моrтм

ne,qaroraм

наамкІа

с~коJ

у

АОnо­ маСІуrтІ

коктрnроnаrандмст.

роСІотм,

анаКНІІММ

-

А/ІІІ

. :аСІаrатнтн

nІдкесеН"ІІ

:аанІІТТІІ cKpyro:aopy.. СІІухача.мм ан­

JІекцІ10 npo мІжкароАме станоан ще СРСР · nроч.!fтаа кандмА&т Історичних наук, пектор респуСІnІкакс~коі ор­ rакІ:аацІТ тоаармст8& •Знак·

старwмй

дarorн

nопІтІкфорМу8&НКІІ учкІа.

Цммм

nepwe

ПереА стуnка

наук,

АКІІММ

Aoro

какдмА&т

аІАСІупСІСJІ

Історичних

мау-анй

no

-.ама­

nроА)'ІСТМаНМХ

СИп

сnІароеІтккк радк чекнІО

CeJ)eA

Украінк АкадемП наум УРСР В. т. ЗІнич. Тема йоrо пек­ цІJ •Персnектнан ро•мт. ку Кмсаа І &роаарІ8».

МІІ» М. Jl. Muyp. З неі nenочерnнупм

ІнформацІ10

·

у nроаедемнІ

уроку

Миру.

Jl..

І

цІкаау

аккормста10т~

ДНІІ

:акан~ І

ВАСИІІІЕНКО.

Цей знІмок :зроблено у Броварсько­ М.У упраа.пtИJіІ rазовоrо господарства. На ньому

-

од.нl

з · тих, хто вапо­

леr.пнВою с:умJІІввоЮ працею дбас про безперебійне постачавва бnаквтвоrо па.пвва безnlчІ споживачів у містІ І pdoвt. ВсІ вови ударввкн комувІ­ СТІІ'ІІІОІ ·працt, ветерани цtсІ потрІбної

людям с.лужби. На звtмку: д.вспетчер Поліва Пет­ рІвна Лвп'авка разом Із членами ава­

рійноУ сnужбв водієм М. О. Єфре­ мевком та сnюсарамв В. М. Королев­

ком, В. Г. ПрокоІіевком перед черго· вим ввУзд.ом. · чІt · ~ОТ() М. Семввоrа.


* 31

2· ~:тор.

«НОВЕ

серпня 1985 року

ЖИТТЯ»

ВИМОfИ РЕФОРМИ-ВТІЛИТИ В ЖИТТІ =-=====================================

==================Із серпневих конференцій вчителів ГолОІВНИІМ ІП\Цсумком

ПлоокіІВСьК!lій, Б~ИЦЬІКій. Мокрець­ ·Кlй сереДЮХ і ГогоЛіВСЬКій ІВОСЬМИ­ рLчнlй IIJI«)JJa'X. Але аналіз зроблено­

першого року

роб<Уги над nита:ннями ,реал.І.ЗацlУ ре­

форми школи, зазначив лов,

ти

є

те,

що

ПеБН'Оrг'О

А. Д. Фро-

вдалося

ЧИ'І1Ь,

пере-

tді.лянОІК

·сталІН

ширше

.

став

ПрQДовольчоУ

nрограми.

Петрух­

в'язаних питань і проблем. Вчителі ")

більшості шкіл погано уявляють пе­ ребудову в діяльності школи, удоско·

наленні навчально виховного процесу

сокого р!Jвня mикладання. м'~цне ово­ Лqдjіння

школярамн

лоому

Я!КІІЦО

названих

та. Місьному віДдіЛу народно! освіти. керівникам Шhl-.. вчитеJіЯМ і І!И­ хователям дошкільних навчальних за: нладів потрібно неухильно :Jабезпечу· rати глибоне засвоєння vчнями ос­

має

спращьовуват'и

на

в

ІЗабеGпечення ви­ основ

школа'Х

rro

ІИаук.

І

навчальному

*

досягнуто

реим'а

ще має

Секретар

1-с-

році.

*

міськксму

з-робленого,

слі'д tВИІЗи.а-rи,

що

далеко

но!3 І'ауh:. їх зв'язок з життям, прак­

партії А. .я.

тикок•. формуванням у них міцн11х комуністНІчних переконань. любові д<J П'Раці, класово! свіДомості, моральноІ чистоти, непримиренностІ до бур>а<v­

~7 с~рпня ць?го року відбулись традиційні серпневі наради вчи­ телІв МІ~!а і раиону, ~а яких обговоре_но завдання по rідній зустрічі XXVII з Ізду КПРС· 1 дальшому полшшенню виховання навчання

·rp

не врахо.ваи.L іМаrrері8іЛ.И нара~ в ЦН КПРС з 'ПіН'Тат. nрискQІРенн'Я

наук013<>-теJСН:і"ІіНОГО ·npollPe<:Y. Шtюля­ рі ж ІІЮВmmі црацюваrrи на сучас:н.Lй технlіцІ.І, обладнанні, освоювати ИЗЙН<J­ вІішl 'ТЄХІНОЛОГіfі. У цьому JJiJlaHi Ще багато належить ІЗробити радгосП&ІІ tм•ен:t МІІчу,р.І.на, ~мені Кірова. сГоrо­ лІsсМtИІЙ•. «Заnлавний• 1:мен1 Щорса, ~мені Донучаєва, · <~:ЗаІВоtрИЦЬ>КИІЙ•.

сА!ВаіfП'аtрд:•. «ПухІІвОЬкий•. сБобри­ ЦЬІКИЙ. окремим mахофа6рик.ам. Не цроявляють тут особливо! акmвносrt і директори шкіл. Повчитися органі­ заціІ ціІЄІ оnрави

Є ІВ КОГО,

перед в КаJІИ"І1Яи.цЬ СлІ.д.

1

ІПОСТLйІЮ

. трудовоа.. ПІдготовки .

. школярІв

1

Повільно

ти ще бararro ідlтей, заtйн.я"rих оДІЮМа­

н.ІІІ1ною. нец1К8!ІЮЮ робо·тою. Іх пращю

окремі керІJвни!Ки :вик~рисrовують для

сзалатуІВа:Н'НІЯ.• виробничих :д}рок. Уч­ ЮВ<:ЬІ0 Ж ІВИрООНіКЧ1 брИ:Га;ди ІЮІВИННі бути •паСІЮртИІЗоВаиі, зна:ти і ма'І'И овоІ .:плани, технJІКу, ба.зу, !ТОбто ста­ ти самОСТ.іІЙНОЮ С1ІРУІНТУіРНОЮ

0\ЦИНИ­

орrанІ.'Ювана

дІtя.льнlс.ть учН'JІв у ІКЗНІКу.л.ярні д.н1. а

1 в wк!.льних иавча.JІІЬних май­

стерНІЯ.Х.

lіевіІд'ємною

!ВИ'Х{)(ВаfіНЯ

ІДаЧ, є

1

склщцовою

учн!Jів,

трудового

ІЦ}ДкреС.ЛИІВ

ruрофОtрієнтацІйиа

ДОПОВі­

робота. І

rr,peбa ока.заrr:и.. що в ц!Ій сп·раві ще не дос.я:гнуто НІО'Н.Нретностl, ведеться вона

без враtХ>уВаJННЯ У'МОВ і потреб ГОСІЮ­ дарСТ.В району у .к~рах. Це серйоо­

ІІНtій npapa.X<YHOK 'і :ПЄДато'Гі'В,

1

вироб­

НИЧИХ ІКОЛеІО'ІИ'ВіВ.

ПитаtНн.ям особливо;! важлшюсrt ІМає стати якість ІЗканІЬ. Воно набуіває гоотрот.и заораз. в !Період прJІІСІКо.реmrя

на:у.кQІВо-техНі1чноrо

:IIpor.pecy.

І тут

немає П:Їід:СТаtВ для -самООайІ.ОіКОЄННІЯ· Дjдже ,резуль-rаrги ОС'І'анНіХ перевhрок авідчать,

що в

навчально-.виховному

rnpoцeci ще ІrеІМало ІВ~ЬЮtХ мІ.сць. Це етосується в tnepwy чергу Зази­ м ·янськоІ, Тарае'JІВСькоХ, Пух1ІВСьІ«>І се.ре,АНіІх шкіл. ЗаБідання з шІІТань при<.:.КорешІЯ на­

укОІВО-ТеХІН!ч.н.осо

цраrресу

ІВИКQН!УІВ&­

тиl\'ІУ'І'Ь с.ьоrодніwнt mихова!ІЩіІ. І вели­ ІrоІЮ ~огою для Іх poзmrr.к;y може стати теХІНічна творчість.

Г~о зус\іріти

XXVil

з'Ьд

нашоІ

паІрТіУ це до6итися .цальшоrо уд.ос.каналеюrя 1дейн<JtоПол1ТИЧНОfО, морально·г.о виховаНіЮі ·пі~Црастаючого ПОКОЛЇІННЯ. Пrро те,

ВИ:ХОІВІНІІЙ

що

не .;все ще·

роботі,

ОВіД'Чаtl'Ь

гаразд

і

у

правопо­

ІРУШеННЯ с~ед Heii{)IВHO!ЛL'l'Н.lJC, і Нед_О· лі:КІИ у фКЗИtчному

(хто, н:апри.клщц,

з

учнів може з горДJ/сТІО сказати иині,

що має з:f!а.ЧІКИ ГПО всіХ етупеніІВ) Т'і атеЇСІ'ІfИЧНО\МУ ВИІХОВаІННі:. Всі Ці ПИ·; ТСІІІШЯ, звІязаtН'l з реалІЗацІєю рефор­ ми. ма·ють стаm цредметом особливо! 1'урботи дJ.І.Я nер.в:RН'Них nартійн.их qp.; ган.ІзацІ.й шкd.л і бавових rоопОtд.арств.

З доповіДДю про ntдcyмm

1985

иаsчальнаrо

.року

-

року ІРеал!вацlІІ Основних

реформи ~rальІЮQСІВі тньоУ

1984першого

напрsмів

і профе­

сійноУ школи 1 ч~говL завдаtІ'ИЯ по уДОІСКОІНWІеннІО ДіЯЛЬНоспt Шf(іЛ, ПО­ зааІІІЮіJІЬ,нИХ та дошк1л.ЬнИІХ установ ка

н·онфарен.ціІ висту.пи:nа .завІ!дуюча ра.А­

вІІЦдtлом наР<JІl{НоХ освіти Н. А. НІІ'ПІ· порук.

Вона,

301qрема,

проведена .poбorra rю

зазначила,

реалі<ЗацlІ

що

ре­

ІІ!іСТЬ і ІІfСІІЮJІ.ЄТJПІІВІІсть

в

робО'l'і з

кадрами, органІЗаціІ с.а.моосв1ти вчи­ телів, Щцнесенн;я Іх особиС!ТОІ щцпо­ :вІдалющсті за .результаJТи педаrоrіч­ ноУ праці. Серйозні цреrеН'З)У

сьогодні

пред' явити окрЄWІим вчителям

слід/

росНt­

ськоУ .мови 1 літератури, суспІrльних наух. ПроблеМJКИМ за.muuається .t пи­ тання п<JJІіІпшеННІЯ якості наіВчаJІІНІЯ. знань шкоЛJRрі:в. Не лІІнвіДов.ані упу­ щеин:я у вкхов.аюrt учніІВ, у Іх трудо­

RіІЙ

1 .црофес1йн1Jй

пJІЦrоТОІВ'ці.

Реформа заrальноооаІІТНЬоІ і профе­

сійнQІ школи іПІОС'Тави.ла важлИІВі зав­ ДІШіИЯ

1

перед nра.ці!вии.ками

доІUКl.п:ьних

за.кладІІВ.

ди.тячих

Передбачено

зміЩfення матеріально! бази установ. nіІдвИщеюrя рІвн.я юrвчально-виховн·оУ робО'ТИ з дп'Ьми. За,раз в ра-йоні пра­

цюють 34 дOIJIRrllm,lнi заІКЛади. Іх 'ВіД­ відУЄ 37 ІІІJРО!Ц.ЄІІ!І'ів :всіх дітей до­ шкlЛьноrо віку. І хоча буд.ів.юm:т:во ведет.ьrс.я. все ж проблема якнай.Іюв­ н!Шосо охомеНІНя діrrей .суопільним ДОWКW'ІЬНИІМ ІВІИХОВа.нняМ ще Н'е вирі­ шена. Це сЛід сказати про с. Княжи.­ ч.і., с. Калииlвиу. А ІВ баrатьох днт­ са.д,к.ах

не С11ВО:ре!іl вJід:по'В~дні

умови

великий тру­

напрнкт.ад,

7

нані плани

успішно

Вносять загальну

ференцп.

тикуми.

вино­

нань,

місяЦів заверша.1ьно1"О

шкіл.

свій

і

дошкільних і

Ішадів.

но

реформи

діяльності

ти.

дальшого

Есіх

народноІ

осві·

міської

uшо.1ярів.

зміцнення

школах

учнів, піДготовки участі

1

їх до

громад­

З 1 вересня ц. р. в школах вводи· ться новий предмет в дев'ятих кла· сах сОснови Інформатики і обчис­ лювальноУ технП<и•. В зв'язку з цим на курсах перепіДготовлено 9 вчите· л.ів фtзики і математики. У новому навчальному poJJІ загаль·

Ради

народних депу1атів. зборах і педра­ дах вчителів. на спільних Еарадах ке­ рівників шкіл і базових пlдпрнємсІВ. РІде активний пошук розв'язання проблем по"1іпшення трудового внхо· вання

Pery ляр­ в

ТИЧНОІГО І!ІИіХОВаtНН!Я уЧН·ИJ.

тії. Вони обговорювались на плену мі сесії

семіна;ри.

проводяться

ПСИіХО­

сько корисній nраці. Реформа школи передбачає значне поліпшення художньої освіти й естt:·

в центрі уваги міського комітету пар­ партії,

заходи

об'єд­

nep.eniдrorroв.кa,

111ра:ктичноrо життя,

Постійно ці питання знаходяться

міськкому

Ці

вихованнІ!

удосконалення

ланок

RyJPcoвa

семінари-прак­

методичних

дінНоЯ сучасними формами навчанЩІ

ШІ(оли, вони nраmуть у С·вітлі нових вимог піДвищити якість і ефектив­ ність навчально-виховного процесу. домогтися

по

З. N2 5, .N2 7. Доповідач докладно аналізує робо· ту багатьох вчителів з різних пред­ метів, наголошує на необхідtюсті більше й наполегливіше nрацюЕати в напрямі nог.1иблення знань. оволо­

педколективи

ідеІ

система

.N2 1, .N9

позашкільних за­

Реалізуючи

певна

педчитання,

засідання

JЮГО-педаrоr!чні

посильний вклад в

справу

склалась

у цьому nлані науІ«>ВО-іІ11ра:К'11ІЧНі к<Jн­

вироблено продукціІ на суму мільйона карбованців.

3,37

нас

досвіду. Добре зарекомендували себе

року п'ятирічки, виросла продуктив· ність праці. За цей час лише понад

план

у

піДвищенню кваліфікаціІ, майстерності вчителів. поширенню передов01'0

довий ентузіазм трудящих міста, ни­ клиЕаний підготовною до настушюго форуму комунісrів. Колективами під­ приємств,

народноУ

ноосвітні ватимуть

взаємо·

ми,

зв'язку школи, сім'І і громадськщ·ті в п.r:ані зідйснення ідейно-політично­ го. морального і фІзичного виховання

школи в основному праl;ю­ за нині діючими програма­

проте є

і деякі! змtни,

мих внесені корективи.

др о•кре­

Методкабіне­

ту міськвно, керівникам шкі.'І і ме­ тсдоб'єднань слід опрацювати з учи­ телями нормативні документи: зміни в навчальних планах і програмах, методичні листи і рекомендації з пи­

учнівської молоді, посилення ролі парторганізаЦій в здійсненні рефор­

ми школи. У н~йближчі роки планJ·є­

шкіJІ в нових умовах, сJІід зазІ:ачити,

У доповіді йшлося також про ро­ боту дошкіл~них дитячих закладів.

рО'КlіВ також ВИіМаrК змt:цнеюrя мате­

що

їх

·РІ.а.ЛЬ'НfОІ бази. Але rr.ільки ч~ев зміu­

уІ?агу

ПерехІ;д. на иа'ВЧа.ння дітей з шести

неНІИя баЗ;И це ІПІ'іІІІНН'Я не вирішиться

належним ЧИІЮІМ

.

Допо.вІіцач також nроанал~зувала роботу КЛ!І.С'Н1fХ ·КерІІвІrикіВ у ВИХОВНО· му tnpoi.цecJ., детально зулИІНилася на недол.l!Ках

іВ

трудовому,

вихаваrн!Ні1 учнІІв. ВИС'11УІПа:ючи в

моральному

обrаворен.ні

дооові­

дей, .директор КалІШіІаеьІ.коУ се.редньоІ ШКОЛИ М. Г. Юрах ТРВОРИВ Щ>О не· оохdоднlс.ть удоокоиал.еНІМ: роботи ме­

wдичітх об'єДИ6НЬ, змLІ.ЧНет!'Я зв'кз­

ків G батьками. Про досвІ;д. .робоrnи з шестирічRаІМИ

р<щІювіла вчителька Ру,дн.ян.сько·У се­ ре.д.ньоІ шкоои Г. В. Подима, сnільн;у діяльність базового ,господарства і шкмн ~~ ра,дrоспу сРуса­ н1.вс:ький• В. М. дмвтричевко. На yantxax 1 проблемах в оtргатза­ ціІ почаrrковоІ військово! піІДГ()'Т()ІSКИ. вtй<'l>tКО'ВОt<Па'І'ріОТИІЧноrо ·виховання з у·

пн·Н'ИВСSІ учиrrель почаmковоІ військо­

воУ Іфготовки

Вел~ерськоУ се­

редньо! школи Г. В. Мироиець.

Про зв'.явІАІ з ТІq)ас.івською сере~·

ньою ШІКОJЮЮ, неза-довіЛьне

будіІіт~­

rо навчально-виховного процесу в ря­

ком М. І. Талах.

Руса:нlаtьІ<ій,

про

віДділом

ться

ді ІШdл 1раtйону }{н!тки:UJ>Іdй, Ка­ JІИНІ.вській. К·алИ!ТЯЯСЬШіt. wен·і В- І.

ПоrребіІВоЬІИW,

Тепток розповіла

міським

освіти В. М. Троценко. РІJС роботи у нових умовах показав.

WJЯ перебування дітей tрад,госм cKpaCifJllв:Ь~•. сАва.н.гард•. « Плоок.І.ваь.кий•. сТ.ребу'Х1ІвСЬКИЙ•).

цтво ДОШК1JtЬНИ•Х ДИТЯЧИХ усrанов. цро iiJ'O()oriW КОЛеІМ'НВУ над ВИКО"Н'аННЯМ ВНІМО'Г реформи говорила у СІЮЄму ви­

форми ІВ .ціламу позитивно впл~ ла на nіідвИІще'Н'ня .рез,ультаІ!"ИВН'ОСТJ. всьо­

.ТІеІFї.на.

відуюtfий

що

перебу до­

навчального року і чергові зав­

1985

му партії А. Я. ТЕПЛЮК. нед.оліхи.

санітарно-r·l·

дання по поліпшенню діяльності ШІ(іл, mзаш.к;Lльних і дошкільних за­ к.г.адів• на конференції виступив за·

. З доповідями по першому питанню порядку денного на конферен­ ЦІЯХ .~иступили перед учителями району перший секретар міськкому парт11 А. Д. ФРОЛОВ, а перед вчителями міста - секретар міськко­

rотні

поліпшення

гівнічного утримання шкіл. зміцІІf'ННЯ Ух матеріальної бааи. З доповіддю «Підсумки 1984-

Ц6С:~. виконкому обласної Ради народних депутатів С. Л. КРАВ-

реф<Jрмн іКОJІеІНІТНВИ Рожиtвс.ь'коІ, Ве­ ЛИlКОДИJМероь.коІ •ВОСЬІМИрічних, Гого­ лівськоУ, ПухІІва:моІ, Бом,анdВськоІ, Ве.JПІ1К()ДИtt'ІерськоІ середніХ шк~л. Тут ще не цро.я.вляється необхідна актИІВ­

Д1.яJІ.ьнlС,ТЬ учНІ.вС100tХ оІЩРобнИ.ЧИХ б.рИі'ад.. Адже ~ьогqдні мо~а зустрі­

'І'а:кІОЖ

домагатись

HacaJ'4·

рус.анІвцІВ.

Не .нале§КННМ чином

но спільно дбати про охорону здоро· в'я дітей. Іх раціональне харчуRаннл,

загально-

В роботі конференції взяли участь і виступили з промовами сек­ ретар обкому Компартії Украіни Л. І. ПАВЛЕНКО та заступник

rВують С.ВОЮ rдlМІЬНІJСть В СВіІГл.і ВИМОГ

·

світлі вимог

азної ідеологіІ і моралі. Нам потріб-

освітньої і професійної школи.

удоскона.пювати

цею.

в

' реформи

ступ·і завідУюча Тарасівським дитсад­ Питанн-я профілаКТНІ<и

правопору-

значно

ріальну

ЗМіLнити

навчально-мате­

тань

базу шкіл.

Підводячи підсумки роботи міських nедколективи

щ•

зосередили

підвищеРні

но виховного

якості

процесу,

свою

трудового

ськ11х

і

педколективів,

піонерських

орrанізацій,

із

реа·

школи

r.таnший

помічник

.N!! 7

директора се­

Т. Г. Медини,

прокурора

міста

вчителька

середньоІ

шко::п

Н. Б. Жипа, вчителька 1-3 класів середньої школи .N2. 1 Л. В.

N9 9

Понqмареико, класний керівнин се­ редньої школи N2 2 Г. А. Кисіль,

вихо­

комсомо.'ІЬ

заступник

рrе~дньоІ

рець,

rання, хоч в цій справі ще бага·го не­ доліків, якІ ПО'Гребують невідкладно· го вирішення. Непогано працювали в літніх таборах r1раці І відпочинку уч ні шкіл М 1. М 5. На низькому рів· ні ця робота пров~>дена в середніх lШ<олах М 2. N2 9, учнІ ·яких не від­ працювали й половишІ зміни. Певних успіхів досягнуто в полlп· щенні військово-патріотичного і фі­ зичного виховання школярів. підr•J товці юнаків до служби в Збройних Силах СРСР. На:.VІ сл·іщ домагатися чіткішоУ rзаємодії

випливають

школи.

Т. М. Бтrиова, вчителька математи­ ки середньої школи .N9 7 Л. Т. Бу­

педколективи серед·

поліпшенню

що

Еерхнього дитячого трикотажу В. Ф. Хаменушко,

ніх шкіл .N9 1, М 5 . .1'!2 9. З допомогою базових підприємс"!'В для учнів створено 360 робочих ~tcuь, де вони виробляють понад 40 видJв різнома•Іітної проДукціІ. Все це сr-рияє

завдання.

В обговоренні допоовІдей вистуnи­ ли: директор середньї школи .N!! 5 Л. О. Прудка, директор фабрини

удосконаленні

ренню лібералізму в оцінці знань уч­ чів і профорієнтаціІ. Успішно ~еалі· заходи

навчально-виховної роботи.

лізаціІ реформи

навча.'Іl,­

ур·жу як основноІ форми навчаннн і ЕИховання учнів, визначи.'Іи ~•аходи по Lикnріненню форма.'!jзму в на· вчально-виховному процесі. ІІеребо­

зують ці

'J,

стати центрами активно! виосовноУ роботи з учнями в мікрорайонах міс-

Але якщо rлибше вникнути. в суть

не всі 1з ст.вqрених робочих м~ь в1.ДnовІ:дають ІВRмогам. Перш за все,

актив­

стам, .які nоповнили сім'ю педагогів ,району, в~че-ні в.італьні ЛИІСТИ. І1ру­ :па nедагогm була відзначена наrоро­ .;хами за n.ІдсуМІками атестаціІ в мину­

резулюат:l

оовних ІУСПіХ!Jа,

·

rромадськоІ

в світлі вимог квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК НПРС. Школи повинні

·вихОІВноrо .процесу,

1 ІВоКЛ1Щ членІ:в труtдОІВІИХ

об'єдна:нь у :mконанн:к

і

Сергєєва, ту;рбО'Ги батьківського ко· '!\fітету БообрицькоІ сере~ньоІ школи - його голова К. М. Скоробаrатько. На КО!fференц1І ,молодим спеціалі­

д.альше ·ПідвищенН'я якості навчально­

За./JУчати.ся

до цроведе.ннІЯ :в школа•х l:дейноJ.ВИ· х.овноУ роботи з учн:я!Ми.. Більш сут­ тє:вим

віІд заціІКаовленості,

трудової

ностІ школярів, Іх ініціативи і само· С1'ійностl, як це оробиться в міській середній школі .N!! 5. На жаль, в цій роботі ще багато формалізму, нероз­

Пірс nі;хнесе<нн.я авторитету ко.VІСО­ моль·ськи.х 1 піонерських організацій, Ух роль у виконанні рефо,р:v~.и, нові форми і методи ,роботи розповіm сеІк· .ретар МЇСЬ.КJЮМ'У 'КОМСОМО.'Іу Л. В.

зале­

школи ставить нові ІВИМо.rи до знаІН1Ь, rквалІфLкаціІ tКадРіІв. що в •кінц~ому

госnо­

дарс:11В у район'і .нині атвQрено 295 учн.!іЮЬіких робо'!их місць. ВИІРобничі колективи

сmрЗІВи

!Ніц,іативнос:r.і кажного .педагога, його І.д:ейноУ nерекон-аносТі, .педагогічноУ майстерності, JІ.ІОбов.І д<J дІтей, розу­ мІ:ння ІхньоІ паихологіІ. · Реформа

На базі ви­

баоових

yonix

В. І.

витку

нов.

резерви для полі·п­

І

жить насамrперЕЩ

у розуМіННі ·НИІМИ ІМЄТИ І ЗавдЗіНЬ ре­ форМ!И. Саме завдяки цьому д.осягну­ ті перші yCJIIlxи, зокрема .в органtза­

ціІf rrрудового навчання.

що у нас є

шеНІНя •роботи.

JЮМУ у свідомості керІвник І в шкіл, ба<зо.вих господарств, педаrогlв.

ІРОбНИ!ЧИІХ

АіЛу ІВнутрtшнlх crrpa·в

го ·В МИІНІУJЮМУ навчальн·СІМУ ,році свід.­

досяt'-

ІІОИХОЛОГ!ЧНІОГО

шень сер~ Н'ЕШСІВ•НО.'Іі·тніх присвятив виступ. заступmиrк нача.1ьни.ка раойв1д­

·

ор·

Ган·Ів учНіВСЬН'ОІГО СаІ.VІОВ,РЯду'ВаННЯ у вихованні свідомої дисципліни. ро3-

се·кретар

мінієвих

парторганІзації заводу алю­

будконструкцій

Г. ~І. Яр­

мола.

З обговорених питань прийнято рекомендації. ВіД імені всіх педагогічних колен·

тивів ло

нове поповнення

поздоровила

раУнськоІ

мови

НЬОЇ ШКОЛИ .]\J9

вчителІв теп·

вчитель-методист

6

і

літератури

ук­

серед·

Т. С. YJJ.IПIR'I.

За добросовісну працю на ниві пе­ дагогічної освіти окремих вчителів нагороджено значками сВідмінtІИК

народноІ освіти• та Почесними гра­ мотами Мініс-vерства освіти УРСР і обласного

вІдділу народноІ освіти.

Наступного дня відбулися секційні заняття вчителів міста 1 району.

1


ЗІ серnня

«НОВЕ · ЖИТТЯ• ГОСТРИП СИГНАЛ

8

.

линка

стро стоїть питання поси­ лення режиму економії ших

матср1а.1ьних

сІв,

Не

повин­

ЩО6 РОЗВИНУТИ УСПІХ Серед багатьох госnо­ дарських nитан.ь, якt ви· ІРІшують зараз сІ;ЛьськІ трудtвкик.и, чІльне мІсце відводиться пtдrотовці ферм

до

проведення

зи­

:'r!Івл.І г,ромадсмrоІ худоби. ВІ.д того,

як організована

ця справа, залежатиме ви·

конання за.JЩань по вя.роб­ ни.цтцу

.молока

в

настуm­

араховуЮЧJf це.

члени

ному роцІ. rpy>nи

·народного

контро­

лю ШевчеякІ..ваЬ·коІ

сІль­

СЬІКОІ Ради народних депу­ татІв перев!ри.ли, як тва­

.

вlpfш бу ло розглянуто на зас.Ідан:нl

адже в

СІЛЬВИКОНІКОМУ,

таК!:й

ГОСІЩЦарсЮ<ІЙ

ва.жливІ.:й ка.мпанІІ,

прос-;-оІ

в

псщІбн·ий

рейд

ми

прово­

І торІк перед почат­

суІПЕфИ'Ицтва

за збtльшен­

бригада

гослода.рства .

це справді

так .

І

по

1984-1985

кІв.

дав І

rол~

ві.ДДоІ.лу

ним

бу­

дlвющmа « КиІвпл()ДО­ овочгоспу• С . FI. Ковален· :ви рооВІИНути ус.пі.х. У хо­ ІНО. Він сказав, що з чо­ дІ перевtрки, в якІй брали тирьох перевІренпх ни-м З.НаЧІWИ, ЩО :1 ІІ:ЬОГ<J року у колентиву є осІ ІПlдста­

заводі

порошко­

години.

2,39

незапланована

зу-

центр

АеРЖСтатмстмкм

збнрас і обробnяс веnику кІnькІсть ІнформацІї, що стосуоtться ходу nоnьовмх робІт, :sаготІвnІ кормІв, сІв­ би та :sбирання сІnw:ькогос­ nодарських куnьтур :sa Ін­ дустрІаnьною техноnогІсю. ЗрозумІnо, що дntt aнanl:sy подІбної ІнформацІТ nотрІ­ бен час. ВІАПОВІАНО АО Іс­ нуючих розпоряАЖень усІ

госnодарсто nовиннІ до 10 години ранку надІсnати АО

статистичних органів що­ тижневу ІнформацІю у ви­ гnядІ ·-окументІв, аавІрених диренторо

опера­

і

вихtднl дні, низький рі­

1.125

до

своєчасного

проведен­

ня вантажних операцій на заводі пластмас. І ре­ зультат не забарився наднормативні

простої

зросли. за що з підприєм­ ства

стягнуто

1.800

понад

карбованців

штра­

фів.

вати

на

лаврах і

тання солідними сумами штрафів. Сплачуються во­ ни, звичайно . за рахунок nідприємства чи органі· зації. Чи не занадто доро­

го обходиться держаnl та­ ка безТурботність?

Перелік подібних фак­ тів можна бу ло б продав-

кувало

ниос,

чимало

тоrму

компен­

сують своє невміння оnе­ ративно вирішувати пи­

Г. ВОРОНА.

точного вмконамн11 Існуючих

ро~поРІІІІІКвнь манже

І

Інструкцій

ftеможnмво.

ЧoltfY? Адже в кожному

точних

загальн.у

да­

кар-

господарсmі

люди,

є І«>ІЩРЄ'11І1t

нотрі з6ирають не­

обхіднІ да!Ні, ди.спегчери. тину по району важко буВід Іхнього сумлt.ння, ло скласти. Ро3УМіючи підготовки. дисциплінова.­ безвих.tдне ста.Іі'Овище, носrt в першу чергу за.­ працІ!вники мlcьJroro іН· лежить успіх сnрав. Такt формацІrйно - обчислюваль­ ·ного

центру

держстати­

СТИ'КИ бралис.я за те~о­ н.и

І дЗІООнили

на місця,

з Н'ИХ, як Н. Т. КолЬцова (paiQfOCIТ. ,!мені 60-річчя СРСР) ,

Г.

(рщцгооn

П.

За.JtЬняк

«За.п-павний•).

намагаючись з'ясувати О. С. Ковшун (племmа.хо­ црнчини з.аrrримки Інф<Jр­ згвод «Рудня•). С. М. маціІ. Красиоон (радІГОС.л «Гого­

Минали

...

години .

Все лІ.веь.кий• ),

завжди овоє­

ближче ставав кра.йній ЧЗСН'О готують для керіз­ І ось ми.нулого понедlл­ строк звітуваиня перед никІв -потрібнІ дані. Своєю 'Ка я бу ла nрисутня при обласним статистичним роботою вони дО!Пома.rа­ прийманнІ uих документів уmравJіlниям. У деяких ють nрІІЙмати прВвильн1 у м1сь·кому інформа.ціrйно­ господарс:тва.х так і не ІРішення, що, зрештою, обч~слюваnьнрму центрі вдалося з'ясувати точні ·ІJІОО,Начається 1 на еконо­ де;роистатистики. Вражен­ ·да!нІ оо оснооних видах МІЩ rосnодарства. ня, т.реба сказати, зали­ робІт. Довелося ставити А що сказати про інших ШИІЛися дуже неприємнІ . цифри лопере~дньоrо тИІЖ­ днспетчері<в? Чоrо Ім бра­ СвоєчасІЮ вlдзвІтувЗJІи

не лише опера.nsному ви­

невоrо звnу . Іrує? Єдине, чого Ім не ~Ілька гооподарств: радІ ось так можноrо по­ вистачає, - вІідпООІ.даль­ госпи • 1/мені 60-рJччя неАІnка, :sбудJ!Сено гово. СРСР , •Русанівський•. рмть :sавІдуюча ' віJ'ДІnом ІН()С'І\і І дисципліни . А сm­ інформацІнно-об­ тати Ух за це найпер­ •Го·голІвсьІтЙ:~.> Ті::І Богда­ міського чнсnюваnьного центру держ­ нерІmtиКів нІвсь:ка mахофа6рика. З статистнкн Л. А. НакаnюІtС· ший обов· я:зок

Інжен~р

капітал~:;ноrо

1985

ЩоnонедІnка мІський Ін­ формацІйно - обчмсnюваn."_

анту

вантажних

ЦІй, особливо в нічний час

кращий

Дивна мовчанка

БалИЦЬІКИй, ми при­ ,рlшенню питань, щ,о 'ВИНИ­ Йд'ЄМО у ·rювнl.й готовності . нати.муть. але й усnІшн·ій Високу оцінку робо'Ті, реалІзац!У ВИЗН'ЗЧеtmх ро­ виконанtй ремонтнШ<ами, СІJІЬВИКОККОМОМ ЗаХ()Ді:В·

Нам nриємно було <ві-д·

допущені

розвантажувальними

Така

БудІвель·

зоотехнік радоослу М. Ф.

вагонІв

операціями

RОрМОМЗІЙДЗН'ЧИНа,

1lУ лри:мІщення

наАfЮtРмативнІ

на

-

но

ІtЯ. виробництва 1 продажу державі молока за період.

зимівлі

втрати

вої металургії іменІ 60рІччл. Радянської Украї· ни. Тут кожен вагон пе­ репростоював пІд вантаж­

здавалися б,рНІГа.дирові ферми, а навесні вже qри­ ГР<J'МаідСІ>КОІ худоби. У ХО· ники ВІНконали ремоІі'Т ас­ •ГЗWі!Р здз·вав Ух будlвель­ д:L тІєІ nере·вІрк.и було ви~ фальтовано! nідлоги, ~ ній бригадІ. Це, на думку явлено ряд упущень, усу­ ходіІВ, rодІвннць, водопро­ виконкому, сцриятиме бе­ •МОЛОІЮІ1рОВОДіВ, Ві· нення яких члени груnи во,ду, режливому ставленню пра­ до:'t!оглися. Це. а також КОНІ, дверей, зробили три ЦІвників др народного доб­ Зараз вони самов-Ідда"на, висок<Щро­ вигрібні ями . ра. дУІКТИІВн·а робота колекти­ завершую11Ь лобlлку ІЦРИ· Не залишилис.я ОСТ<J · ВПРряДіІІО'Вують ву ферми, який QДНІНМ із мtщень, ронь 1 народні дозорцІ. !Юбу·ТО81 кWна11И. перших у район~ пере­ Вони внр!Jnили хІд завер­ йшов на двvзм 1 н к у, - До оочатну стійлово· ШеJНІНЯ jрЄМОН.ТНИХ робіт На дО'ЗІВолило шевченнІ.вцям го nеріоду, сказав чле­ фермі взяти .rnд свLй подола'ТИ ВИСОКІ рубеЖІ 1 нам 11РУ'ПИ НК головний контроль. Це сприятиме · стати nравофланговИІМои ком отІйлового ут.ркмання

і

першому півріччі

року

я.кою є зимШля худоби, ааrонІв для худоби. Особ­ навІть недоліків - дріб· ЛІІВУ увагу звернено на РИН'НИЦЬКІ ІFрИІМ!щеная не повинно бути. аrоорення належних умов сtерми Гал-ле рад-госпу НИІЦЬ тваринtНикіІВ . Знайшла • Бобрицький• пІдготовле­ П~д час обговорення наго­ дл.я і nроnозиція що ІВелику пtдтрИІМ'ку нІ до зим-и:. Скажу, що лошувалося, ро6оту nровела .будІ!Іельна про те, щоб nісля ремон-

дили

дення

набагато

мію і бережливіСТh, а ок­ ремі вtдповІдальні особи без будь-яких докорІв со­ вісті продовжують спочи•

ЯК ремонт 1111д'ІЗЮІХ

ШЛ.ЯХіІВ,

-

кар­

-

незапла­

витрати

никІв nІщрозділіІВ госrю­ дарс.тва виконати такі po-

rom,

жувати. Основна причина Ух виникнення незадо­ вільна організація прове·

но-годин і ВИЛИJІИСЯ В штра­ серйозним каменем споти­ 2.220 нарбованців кання стала робота по фу . скороченню простоїв за­ Невідомо. з яких мір­ лізничних вагонів. кувань послабили увагу

щоб будь-якІ

Значн•l·

уча~ть t безпосе;редньо за­ .ІЩДГоспlв найкраще під­ цікЗІВJІені особи оnера­ rотовлен1. ферми до зими тор ІМЗШИИНОГО ДОІННЯ де­ у радгосnі « Бобри.цький•. путат с.І.'LЬради М. Г. Ли· ОднаJК така висока оц~н­ сенко, бригадир бригади ка КО&ШеТеНТН'ОГО фа.хІівця <:ЛюсарІВ К. М. Лукашен­ не закрили очі членам ко, робітниця будівельноУ гру:п.и народного контролю ~ригадк М. Є. Ю'Т, брига­ 1 членам сlльвШ<ОНІКому дир ферми М. І. Назар­ на окремі недоліки. У чуtК, з'ясувалося, що фер­ црийfіЯтому рішенні ви-­ ма ,в основному вІдреr.юн- конком Ш евченк1оськоІ тозана. Матеріали rrepe- сLЛІфщдИ зобов'язав керLв­

2.451

стан справ І в управліннІ

звести до мІнімуму. На жаль. аналіз показує. що для окремих керІвників

"'

-

су­

вень механізації робіт, слабка Інформація про nІдхід і прибуття ванта­ жів. От і виходить: ко­ лектив бореться за еконо-

новані

ГОТУЄТЕСЯ ДО ЗИМИ?

піДпри­

кругленьку

проектно технологічної комплектації тресту «Бро· варипромжитлобуд•. де перелростоІ за перше пів­ річчя склали ваго­

ті,

ЯК

в

му штрафів бованець.

Ін­

ні Гі роявляти максимум організованості і діяльнос­

обійшлася

ємству

ресур­

господарники

З стор.

Камінь сnотикання

Зараз. коли в трудових нолеr\тивах особливо го­

паливно · мастильних.

*

1985 року

П. КУДІН, rолова груІDІ НК при Шевченківській сtт.­ ській Раді народних де­

решти ж господарств ін­ формація надходила аж до 12 години . Причому у

путатів.

багатьох

документах

на,

-

у

таких

госnодар­

ствах, як радгосnи

днмерськмм .. , ськми•, Імені

•Веnико-

•КрасиnІвДокучасва,

бра. •ПnосківськнИ»,

ГОСПОДjа рС'І"В . Адже МОВ­ чанка не вихrд Із ста­

-

н.овяща.

Г. ПОЛЯКОВА.

добитися

-----------------------~--------------~~--------------------------------~-------------- -... ПРЕС-КОНТРОЛЬ

Одні обіцянки Дехто з

керІвників ор·

ганl'Зацій і підприємств. які вІдповІдають · ; : І Бчас ну якісну під го 1, · •шу тn

1

пере~едення

зимовий

на

uс інньо

період обслуго /hHT ЛОНО -!Ш'І'ІУ

вувашrя

нального

господарства.

ІІОЮ

І\'f(' ХІ'J ІІіЗО І.' : ІІІ G Іо1

НОЮ , Де

л;є.єв. і

установка

ла

ще

не

слова-запевнення

уnуЩеННЯ

не

і\.

кот·

розпочата.

nро­ дону­

уз годжена

віцповідними І

ще

третього

11е

надто щедрІ на обlцяют . Було б добре , якби свої вон!!

Г.

кительні

ектно котторисна

ментаt•Іл

і

ІЮЛО ­

hЕ)JіБІІЮ:ОМ

д"ГJудur:а

ропроводи

а

інст а нuІями

зат верджена.

Серйозні·

двері .на

сходових

проведено

санІтарну

ПіДГОТОВЦі ДО

не

весь

комплекс

ремонт­

й підкрІплювс.лн ді.тuм. зими допустив район теn­ ~их робІт. Приміром. все лІто тІль­ лових мереж .N'2 7 г:Ідпри­ Не дотримано також ки й чути було . Щ<) за­ ємства <<Ннївоблтепломе­ графіка пІдготовки до зи­ nланованІ роботи будуть режа·• (начальник А. І. ми житлового фонду мівиконаЕі вчасно. Проте Карпенко). ЗгІдно заходів ськвиконкому. Зокрема на дІлі вони і їх лІдопі•r­ тут вже повинно бути ви ­ відставання по ЖЕК ні nраuювали, як «:\Іокре конюю 80 процен т ів за М> 1, N2 2. М 3 стано­ гqри:ть• . І к о .1и довелос ь планов авих робіт. Од нак вить відповІдно 7- 10звlтуват н про внксчанин цей обся г не в икона но . 15 днів. Є . звичайно . пре­ обсяг

робІт.

однІ

немов

води у рот наfірали . а Ін шl -- вюuvкvвали в свое

'ВМравданІtя

· рІ.знІ «об'єк­

тивнІ• причини. Зннчай­ но, відповідні Ін станцІї nримусили

все - та ю:

обtцяльнинів конкретну

факт

-

том

цих

взят и сь

сnраву.

Аш~

залишається

фак­

в

житлово-кому­

нальній конторі трес­ ту •Броварипромжитло­

буд• НИХ ми Л.

за

рІвма КараНДІОН ~ ОрМГJІАМР nОІІьОВОЇ ОрмГJІАН, ЧАВИ гр~пм нароАННХ до~орцІа rocnoAapcТU, noOyNAJІ • ~ ..мім

І~

СКJІОС:НМХ

~мwеА.

- 3JІКІІ8АJІННІІ KYKYPYAaJ!MOI МJІСМ ІАВ у n-Ій ІІАПо­ вІ,qностІ ~ теХМОІІОГІСІО, КОНСТJІНтуІJІАа ЦЬОІ'О ра~у трудІІННЦІІ. Фото

м.

Семмноrа,

графІки

ремонту

капІталь·

котла,

його

не обмуровано . немає дозволу Держтехнагляду на тел

експлуатацІю . повинен

дію ще ня. Не

ко­ в

н_а початку серn­ розпочали тут і

ремонту

пtдготс вна

ку

хоча

вступити

друго го

якого

котла,

до

пус ­

повинна бути

nідготовку

до

зи ·

тензІї і до якості винона­ них робіт. Словом, недоліків у nІдготовці житлово -кому­ нального

роботи

госnодарства

до

взимку чимало. А

тому керівникам вищезга­

даних організацій. вІдпо ­ вІдальним за цІ роботи працІІDникам

слLд, ~ гаю­

закінче­ чи часу, прискорювати їх на через пІвтора тижня. темпи 1 забути про своr вІД Чимало слід зробити 1 nісеньки -обіцянки,

ВіДПОRіДаЛЬ­ в nІдготовці до зими жит­

головного інженера П . Бурякова, н а ·Jа.ть­

лового фонду . Зокрема. в будинках жит :ю но -кому­

яких

рози

нікому

не

теnло

в

мо­

буде. а займа­

тись конкретним ділом.

на льного комбінату трес · Зима, а вона не за го­ М. Л . Внш ­ ту «Броварипромжитло· рами, сІtИтає суворо . невського та начальника буд• системи обІгріву не Практика підтвердила котельні А. І. Шевченка пройшли випробуЕа ння на правильнІсть присл:lв ' я під· загрозою зриву з~· ахо­ тепловий ефект . Потре­ •де тонко, там І рвет.ь· диться ремонт котел ьнІ. бує замІни регулююча ся•. А у роботі названиХ Тобто . потребують замін:! апаратура на будинкових органt.заv;Ій по ІТLдготовцl котли, Р.асоси . ремонт са­ системах. В багатьох Із до оnаJВЮІВа.л:ь.ного сезону мого приміщення но1 ~~ .тrь­ них слід замінити конт­ ~у;зьких rмlсць ой-я.к бага­ l'l. Запланована респуб­ рольно-вИмірювальні при ­ то . лІ~ан.ською спецlалІ::: овn- лади, заізолювати електД. ФЕДОРОВИЧ.

нина

У радгоспі •ВепнкоАІtмерс .. кмй.. ударними темnамк Іде :sаготІапя сиnосу ДІІІІ хури. Про якІсть цього кор. му nlкnytoTW:Іt І НJІРОІІНІ КОНТроІІерк, Катерима fрмго­

З ВИНИ

ЗІрванІ

ного

ЖКК

3 ВУСТ

про­

філактику приміщень . Аналогічний стан справ і в тресті << Броварисіль­ буд• . В наказІ по тресту по підготовці до зими вра­

ПАРИ

UI

клі'Т·

ках . Не скрізь також nри­ брано звалища сміття.

ховано тІльки питання підготовки тепломереж, а

недоліки

В

апаратуру,

привести в належний стан вентиляційні люки. вікна

якою метою на зборах

3 на

нарадах,

у

виступах і під

ких звітів

ми

газетних

час всіля­

критикуємо

окремих nрацівників за не­

вм,іння

ефективно

рювати,

господа­

порушення

j.нших

існуючих норм і 'Зflконів? Навіть першокласник дасть на

це

запитання

відповідь: сприяти

вичерпну

« Для того, ,ІЩоб виправленню

ста­

новища » . І це справді так. А от керівники автоба3и М 2 Мінnромбуду УРСР, які були піддані критиці за

.неправильне

тання

викорис­

паливно-енергетич­

них ресурсів («Нове жит­ тя», 29 червня ц. р . ), па зауважеШІя

звикли не зва­

жати.

Нам,

ли,

справи

є

мовляв,

ніко­

важливіші.

Тому й відповіді

від них

редакція так і не дочека­ лася.

А Юж тим постановами партії і уряду передбаче­ но, що будь-хто з госпо­ дарників зобов'язаний реа­ гувати на критику. Причо­

му в чітко ВRЗНачені стро­

ки. Невже

автотранспорт­

ників ці вимоги не стосую­ 'rЬС.?


* 31 серпня 1985'фоку

4 стор.

«НОВЕ

ЖИТТЯ•

============-=====· ДО 50-РІЧЧЯ СТАХАНОВСЬНОГС) РУХУ.:.=-=-=---=-Ііа::::===-:-====

В еn·и ки

Реоом молОІl{оrо до­ нецьк01110 забійника О. Г. СтахЩІова, досягнутий ним .у cepmi 1935 року. став

Іс.тор~m~им

rиро

11рудсхву

те, що

на

С'Тахановську вах·

ту одними з перших ста­ ли робLmнки :київ<:ькнх

заоюд'!!в « БіJІ:ьшовнк~. «Ленlнс.ь:ка :кузня•. Іх пІд·

. ~рИІМали

слюс.арі-наладчи­

:ки зааюду <<Арсенал•. ро­ бітники інших 'ІІідПР11· єметв КНІЄЗа.

До

ро:ку стахаясхв·

1936

СЬІ:КИ!Й руХ СІільсь:кому

ЛОШНір.НВСЯ В госоодарс:mі .

В ДО!Ку1ментах КиІвсь'Іrо­ го облСІІСНоrо управ:лІ!ння сІ.льеь:кого

за

npo

rослода~рства

.РіК є

1936

в.Ідомості

кращих ст.аханооц·Ів, ЯН'і mрщювали на ВИJРО· І.ЦуІВа-НІНІІ. та збиранні цуІК­ •равих бурякІ!в у КQЛГОС·

Мнран.ШСЬкоУ

:nax

МТС.

ширення:

ВИС()}ОС)І ЦІ>()Ду1(ТИІВНОС'11 досягли траіt'Т()ристи По­ лU<арп Юден:ко та Мшrо­

ла

.

БуtГРав.

У

року

ДО

яс:кравим

нових :кол.rосІПІв, стаханОВ­

сьЮfМ рухом бу ли та.коок охсюленJ. 847 тракторних бригаJД.

З .иQВою силою

:КОЛГОС.ПНИ·

К1Jв бурякавих полІв. Це звернення мо61лІаувало :]{І()ІЛГООІІНИЮ.ІВ • буІРЯ·:КОІВОІІUВ

новс.ь:кий

ся в

явом турботи

ІЩРТі'І

на двох· -

та Щ>б.;

~АУ про ветера:нJ.в цра-

ц~. людей похилого вlа<у є постанова ЦК КПРС.

Ради

та

Мін.Істрів

ВЦРПС

шачергові кращенню

на ОДІЮГО -

25

,СРСР з

n€!p-

•Про

заходи

з

по

по-

мат-еріально-

до

28 з

1

тюrопада

1985

прИ3flачені

мdjpi не біЛЬше

60

в

і

до

оди.нюких

пoxи.rroro н~

ІВІІJКу• ,·

ПОС'ГЗЯОІВИ,

громадян

·наступ-

якими

вне-

крб. по

ховаНІі. за кожен nОВН1Ий ЗгіДНО ЦИХ ПОСТа:НОІВ nіД· 'J}I.K, ~ nроЙШОВ tl'iCМI

чи

м1рн nенсій, встановлених пере.ра!ХуНJКу. я:кщо такий ЗЗ.КО'НQМ СРСР сПро nен- робився. В1дповідно бу·

сц та допомоги чле+nам д.vть nідвищені пенс1І по І<мrосnlВ~. З 1 тостопа- Швал•WЮСТ~ І та И гру· д·а 1985 ро:ку во.н:и збі.Ль· пи. пенсіІ у виnадку втра­ шатье:я: ти rодува.льюша на 2 і

-

-

пеноІ!У .rю s!:ку

дР'

з

40 ІКрб ., mo .LнвалІдності І Іі

бІ.JІЬше

непрацездатних

з 28

крб.

.no 40

з 1 лисrстада 1985 po-

-

випадку

на трьох

працездатних ч.лен!rв сlім'І з

45

до

60

.•

:крб.;

постЗ!НОВИІ

Л~ в

вали в пер.іод блонадн на nep!qд з 8 іВереоня пІдприємствах; в уетановах ,рсж;у оо 18 оl!Чня

1941 1943

та органlзація.Х

міста та

ро:ку,

НІЗ.rоРОдІЖених

•медалто

н.я до медал.t сЗа ()()орону

сЗа оборону Ленінrрада•.

а

Та:JЮЖ nос.вtдчен­

Ленінграда• .

пільги. передбачені для Більш дета.:Іьну довідН;У учасНJН:к.tв Вemrnoi Вітчиз- з цього питання можна

нrоюІ війни.

постанови ,

залежно

зІ1ідно

цlєІ qдержати

надаються не-

ІВіД

:в місьІ<ому та віддLп.ах

. !ривалості ц!ального забезпечення

po6orrн в ооріод

бло:ка.ди

на осноRі ·ОО<:ВІідчень

про

право на nільги. всrая.ов· лею для осіб ~lльн.онайманосо окладу діючоУ

ro

районному

татов

и

P6JЙIOIUIOI'O

Советов

nартии VJф&ННЬІ, кародJІЬІХ

деnу.

І:'иеаскоіt обл.аwи. (На У'J<Р&ИИСІС06І яеьже). Реда'Н'ТОР · Е. ФЕДЯИ. rода.

r~ вьІХОдИ'І' с

·

завідуюча мtсьКВІІ .ВІА· ділом соціат.иого забезпеченJUІ.

к~а Коммуюrстичеокой

ropoдci<'Oro

со­

В. КОСТИНА,

.-НОВАЯ ЖИЗНЬ••-QРІ'&Н BpoaapcJIOro rol)<i,nc:кo.

17 anpena 1007

.!І1'ІИ ВЬІХ()ДіQ: ВТОРИІНК. среда, nАІrКІЩа, суб60'fе,

Іна.

О. ПЕТРИЧЕНКО, старІІПІЙ археоrраф.

HE6E3DE'IHI DYCTOIIII

nожеж

в дlтей уSІВJІен:ня цро nо­ жежу як про серйозну небезпе-ку. лихо для лю­ дики. Щодо сІ:рІіН1f.!В, то Іх с.лІjА зберlrати завжди іІ неД'ОСТУ'ПНому для дітей

вІід

Незабаром роЗІП~ться

иа жаль, не WJ«)Лax.

plJК . в

чи

ону·

ГУМОРЕСНА

8

ОЦЕ ТАК ТАНЦІ! ДаІВн:ень:ко не бачили і Зараз ми вдаримо, аж Jre чули в нашому селі та- чорти з 'nекла nовисканtУ­ но.го. А це ПJРИІхали. сту- ють! Нумо, Петре, почи­ денти

й

з

столичного

привеми.

вузу

цра'ВИЛ

стаs.л.ення

nротиІЮІЖеж-

до державного

вони, опосте.рі- сtбннкJ.ІВ

належну с.мд звернути 1 на

сім'І..

r осподцрцІ На М}Л!Ку тарІЛку

по­

увагу

роботи з

учнями.

.М. ЛУГОВИИ, ГОJІова вравліВВJІ райок­ вого добровіЛького nро­

:веЧОорами nlдн\.мають,

твпо•еsкого

""*·

llllVl,

ва замІтку На nалички (пластмасо­ ві або дерев'яні) наІІ<ол.1rrь

шматочки плооке блІQДо nокладіть р1>3ні за:куоки: зрізом у;низ nooaв~my ка­ м'яса, ,риби, Ш>Вбаси. со­ чана

каnусти.

ПЄ'І1РУшку.

сж:сж.

По краях

та,ріІmи роо:кладіть

ку()и:ки

CJI'PY.

яб­

лу.ка. Ці пал.ички ста.ну'І'Ь сrоJІКами• Іжана.

гарнІІр

салат.

.••

ли му.зн:ки буду;ть? яа"І'И. - Та Іван ГОІВОрив, як А те:пер

т!tл~и xyдot'Jy вnорає.

А

Петро ніяк з тещею НІЄ •поладнає . ~азав, як за-

перекидаємось.

тут Із-за тину й Іван під· -То ЩD.

1-02·71; 1·04-11.

І

Адреса . .црунарнІ:

255020.

с:nІ8'ІУТТІІ

рІ•нІ

npM80AY

чим

-

·

Грнrо­

смертІ іі матерІ.

І<f·с:ладамв • протягом 20

J

вказакоrо

години

2

ве­

ЗАПАІ\J'ЯТАЯТЕ, ЩО:

не перенриТИ!Й кран може сnрЮІти nо­ траn.ленню через сопло Щ)ЗІНа. ООВітря у газо­ Ві мережі і створенню. та.:кнм чином. на.дзвичайІЮІ сили вибуховоІ суміШі;

·

-

н-еви:коиаНІНя

-

вЩкривати

вммог

безпе:ки

може

при­

звести до авщ>1І або нещасного випад:ку; газОВі

крани

та користува·

1ись газовими цриладами мо>RНІа тільки після 20 годинu еечора 2 вересня 1985 ро:ку; - якщо вам ІЮ'І'Рібна буде яка :консульта­ цІя щодо :корисtту18а.Н1Ня газом. звертайтесь в УІправmння гааОІВОго господа,рства по тел: · 5-04·41, 5-10-73 або 04.

Броварсь.~rе МВУГГ.

1·0"-61;

•ІАПС)8Ідаn ..ноrо

·

Індекс

61285.

Друк офсетний. Обс•r І дРУКОВІІ1ІИЙ аркуш. Ткрщ~ 13.560 nриu!.рниІІІів. ЗамоаnеRИ.я_ М

сnравах видавництв . no11WP8Фit І вуп.

І

Рuаитор Є. ФЕДЯА.

nрацІ•ннку с:таицІТ ТеТІІнІ

Woc:тan.. :1 .

rос:nоАІІрс:тu 1·02-12; коресnонАента мІс:це80rо ра­ :NІСТ)'nннка редактора, •ІМІnІ• nроомнсnо•остt, о~~нстІ• І ма-

м. Sрова,ри,

своєю .

АДмІнІс:трацІІІ с:анеnІАемс:танцІі •нс:nо•nюс rnм.

боке

стуватксь

•ІМІІІу nартІйноrо нснтт11-

КИJвс;:ь~~~а о&пасть.

не

Л. САМСОНЕНІЮ.

перІоду, тобто з 8 годнии рр реоня 1985 року.

'!'& на опусках перед ввмв вІдвривати Іх І не корн-

ВровареьJІ& дРУ'К&РнtІ Ки!аськоrо обJІІІеноrо_~nревпІнна у

мовою

живемо? Сумно, :ка,жете?

секретарІ! , •ІмІnу c:lnrocr.кoro

-

на

д.vжче, тим , · :кажуть, кра­ ща музи:ка . А я:к ще в:ключать· уся:кі смигалки• та •.ПЩФар~<и•. то хочеrься ті>Ка"І'И світ за очі. В слой тнх:И!Й сільський вечір Щд >ЯВорОІМ бІ..ля клу· бу ...

громадо? Я:к

~ДРЕСА РЕДАНЦН: 255020, Ниі~е~tма обnасть, м. Бровари, вуn. Ниівська, 154. рІомо811енн" со•оJ ро&отн

кажуть с)(ИС:

«Bpy6JUIII'Ь•

ст.ільІКИ еат. що не т.І:ль· І<И чорти з пещла павт!'Ка­

кочуєrься .

rie

1-03-78;

:котека• .

Ю!І'Ь, а й бог на небі переОтже, ·макrrь бути. ТОІЖ хреститься. І верещить 1 ждемо. Сільсьними но- воно не с.воІм голосом і

Усім влааrи.кам rаооещ'<> обладна.ння, які користуються по6ут<Sими газовими црилаща-. ми (газовими митами, Ж>лон.на.ми та оnалю­ вальними котлами), веобХІдко ве пІзнІШе 8 го­ дквв ран~ 2 ~ресВJІ перекрІІТJІ · усІ кравв ва

Теnефонм: ре,ІІактора-

з молодих вдома

X'l'O

дять. ~Jt~~: МИІ<оло, JК(). щоб послухати та поога<АУ·

У зв'язву з проеедЕІІВІtМ ремо~nрофі­ п.актичних poбtr, зв'язаних з nІ,Дготоsкою до ЗНІМИ МіСЬКИХ Га30ВІІХ мереж, 2 вересва 1985 ·;ро:ку з 8 години до 20 rодини вечора у газо· вих ' мережах м:l<Ста БроВари, ·. сІл Калинівка, Перем«а та Димнтроео буІЦе повнJ..отю. відсутній nриродний газ. .

првладах

в .ус J<iimJ!.ce-

му селl ~уться, буІЩ- втриматися.?! Навіть ста­ ло, біля :клубу 'І:'а й си- РіШl внходи.тщ nід тини,

м. Бровари '1'11 сІл Катпdвва, Перемога, ДВІІІІтроВО ·

в1 а ному разі

за­

вся:коІ елеаrгрнки А І і ri\ltЬi·

мов Чумn.1.

Н'іше це І}{азива.лось ц,ями.. .Пам'ятаю. в нашо- м!!г

ПРИРОДНОГО ГАЗУ

газових

3аІГоворила

гармОІІІffіа,

л.a бу ло чути, ЩО біЛя тан- r<лубу почалися танці. Чи

ДО ВШОМА СПОЖИВАЧІВ

1

nочали.

Не 31Іаю чому. але ра· люва'іІв.

Аж ось, глЯдЬ, ,!Де Петро. І .lнcrr.pyмeн'l' несе. Трьох,ряд'КУ . Ще від д\1Да Щсталась. Потім сіДав під ,po3JLOгий явір 1. швидко перебираючи пальцями чорнобілІ рядки, насn!Jвував . А

товари­

І

не- прНІ<аrзІКою

мовби вони та-м не сдис- торохrrіІв, мов пустий ІВіз куrrують•. а сноnи ціпами на г,рунтlвц-1. бубон. Що гам·селять. 1 виходять rю- то бу ла за · музИІкаІ ,, рез

.винами

ства.

або

най!

Дис:коте:кою

Педаrогічним ко­ І}{ЗЗНВається. А. гам таІОІІЙ

ноt безіпеки може завдати .неrюпразноІ Ш:К()ДИ. Таму nоруч з вихававням в ді· теА навю<'ів бережливого

дітей

Фото Б. Горбачевськоrо.

Пора весІль.

ДеяКИ!М батькаk елІд за.мн.сл.итик:ь над 'І'И'М, чи не занадто рано вони IJ():кла.ц.аються на сам~-

стверджують

м.

Марlю Демченко. МарІю та Євдокію Виноградових пам'ятає і шанує вся кра­

:НИХ

сtвах, в установах та орга-

нІаащLях

тирічо:к Оле:ксія Стаха· нова, Пашу Анrелtну ,

с1рники в ру:ках дітей.

та ;наігО!Роджених медаллю фа:кт роботи на підnриєм· Громадянам . які працю-

дянсьаmх людей. Леген­ дарних геро!в nерших п'я-

леІО'І'И!ВаМ СІЛ!.Д теж веоm ::робооу по nрофілактиці, д01ІJ>ИМЗИНЮ дітьми пра~ вил проrrипОІЖежноУ безпе­ ки. Незнання елемеw.rар­

Ю<·і праЦювали в nеріод нlв М.!.н істерства оборони, бло;кади м. Ленінграда на архІ!вних за:кладів та lн.п\jЦ'І:nрнємет.вах, в устШю- ших ІКОМ~ІіТНИХ орга­

«За оборону Ленінграда•.

'nрадец,І-І стахановс.ьНQГО руху живуrrь у с~цях ра­

КАПУСТЯНИН сІЖАК•

живаиия віДДілами соЦІ.· ального забезnечеН!НІЯ пlс- · ля представлення '11РУ•до­ вих КНЯЖQІ<, доВідок орга­

я:к!

ПОІІНОЮ

спраеи.

дошкільному заклад! слід ·рооумно, пере.кСJІНливо 1 наполегливо роо'ясюова.ти ДІТЯМ, ЩО ВОСОН.Ь ІНЄ іІJ1.Рашка. СлЩ виховувати

Всі ці перерахунки проводяться ВlДдlл.ами СО· цІІальн.ого забезІРЄЧення без участі nенсіо:н.ері11.

нІІв,

nусrощІв з

ДНІ. Тому в кожнrА

ДІ< І<ПРС та Рада Мі· арміІ. нІстрl:в СРСР 14 трамя ПосвідчеІОІя вІ\Цаються 1985 рО':ку nрийнми no- за м.tсцем постійного nро­

вах та схрганізащі.ях міста

З

е.ле!С'11ронаrрtвал:ьи1 при'да· ІІlрОТШЮЖеяqюІ

Пільги ленінградцям станову 4Про поwи.рення rr!JIІ:>Г, вст.анО'ВЛенн.х для учасників ВеликоУ Вітчизн.яної ІВійни . на громадян, .

'l'pylltlm{C.Я

гаючи і наслІдуючи дорос- . nооіп­ лих, ВМШ(ЗЮТЬ телееІ;юр. ШеfІ'Н:Я навчаЛЬН<>іІНХОВНОІ СН'Є, одразу іПрийде.

втрати

і більше не­

ють

змеящує'l'.ЬСЯ. Дві остаинl з них сталися в селі ОвиноІди РожнІвсь:коt сl.ль· сЬІЮІ Ращи та Руоаноеі. Пр~ - одна і та ж-

тоrо, що

По Інвал4цності ІІІ гру- Радн МіНістрів УРСР вl,д nи вІд труд-ового калlцтва 15 'ІJРЗ:ВНЯ 1980 року ...,.. З 16 д'О 21 ·Крб . ; М 330. год;увальни:ка:

коли

тоКів іноді nриз.водить до навчання та наоч.них

нам nохилого вLКу. я.к1 не од~жують пенсію, при-

значена згідно

час,

кІІв, залmnаючи Іх бе.з до- майна. навчальних примІ­ ГлядУ. ДопитJUШJсть ма- щmь. rехmчиих засобів

незалеж~~?. ВІД KV зб!JWШИТЬСЯ З 20 ДО п:ричинн інzвал!дно.стt. зо нрб. щQМJ.сячна д<>ПС)­ -1 група - з 45 до 60 мога ОДИ:НОІ<ИМ rромаД61-

:крб. ; ІІ гrwna -

час,

зrаІІJаленнх дити- иавнй яавчальІfНй

, НІІ.с.ть cso.Ix

членів оІІМ'І.

ll груn,

вона

чою руною,

ство.

28

стала­

сlрннкІІв.

п.Ідвнщува·

neнcll

ми ді·

з.наємось.

що

ІКёІШ

ВW\зчею. в.проВаджувати у ;виро6ниЦ'ІВО технічний ЩХХІ'рес. .вWІВJШти інl:цlа­ ТИВ.У і ТІВqрЧий п11дх1д до

вІДr!Нок.

Тем б'І.JJьше. коли

що кіJJЬІК'ісn.

сені вlДІЮІВ!ДНі зм1Ни в 31ИСЬ на І процент за.ро.­ д!JЮче пенсійне законодав- бі."!1КУ. з якоrо вони nІДра­

зищаться мlнLмальНі роо· призначення

трагеДІ.йн.ий

в

Оцн.ак СЛіД зауважити, мl<:цІ.

;ІЩрера.хуюrом цих nенdй через JroЖНL 2 ро:ки. Такі

·

ия

· Ком~Іmична парrLя і Ра­ ДJІНІСЬ'Кий УМА занлнка­

01

с!рннка.ми дітей. Адже нерІіц:ко т~1 пусrощІ. призводІІТЬ до трагічних наол1:щкІІв. На щастя в районі таІКИх в:шr~ остан- · Ні!Ім чacC»tt не було,

роз­

З:акощу цро державні пrен­

п-енсіУ бу.щуть

СЛУЖ&А

ся внаслІJр<

року

•го дрбро6уту м-алозабез- с!І, особам. я.кі вн.йшли rrечених rrенс.іонер!Ів і сі· на пенсію 10 і б.Lльше ро­ мей. .посиленню турботи Jdв тому. з наступним

1цро

Віт­

осОО.лнво важJПІВе з-начен­

Пожежа. Вже нав.tть зм!с.т цьооrо елова несе а .собі ~аmчиий; а JнодІ

.крб . Пщ.лягають пі.Д:вИЩеfІJІЮ

пенсіУ,

стах.а­

розгорнув·

ВеликоУ

:POIGf

8

40

20

рух

чизняно'і війни. Стаха­ ноІЩІ. ~.ли ін1цlатс.рами

області на подальше роо·

rиро-

областІ ~ба

вооий прапор. у сщ18111і· етичне змагання в 1938 ,роцt ВКJІЮЧНJІИСЛ І 448 бу­ ·рsкосlючих m 1630 зер­

у

Турбота про пенсіонерів НавІtМ

Іяших

М'ГС. Н'О.ІІГОСПів та рад­ rос:.пш за п~.хWІий Чер­

міотеч.н;у Шnола Киflв­ сЬІНОУ області, в lінс'ГН'lj'Т1 бу;рятвництва Ві·дбУ лося зас~анн:я иауноооІ ради інституту. Учасники · на.. у.ковоІ наради прийняли з.верНЄ!ННЯ

Ки!вській

.роогqрнулася

СобНІО.

1938

стахано~с.ькоrо

га.цузей.

Сергій Соб:ко та Михайло У ЛИІПІНі

nрообразом руху за кому­ н1іс'mчну працю, який має

~и КОЛГОСЛІНІН!КИ

Кооо­ водд

п'я­

тисячни­

віть 1 ООО nроцентів. Стахановський рух стаs

руху. Бурякавод.lв ІUАтри­

~Н!ГадирИ

'І)РаJЮ'І"qрНих бритад нен:ко 1 Зі.п:ко,

і

Jdв. творцями фронт.ових бриrад, . виконуючи деннІ ІЮі)МИ на 200.:....500 і На·

nочин

rосr~одарС'І'Ва.

А(рхі!Вні дDІКументи Де.рж­ арх.Іву КИ!Іосько'і o6лacrt ов.їдч.ать

14

двохсотенни:ків.

ТИСО'J!ЕІUІИЦЬ

сигналом

· до соцlал!стичноrо зма· гашtя у всІ.Х гмузях на·

· pcwюro

P!YJrY

ІІНИЖІСОВОІ тоРАвпі.

КиІвсьша .

154.

4038• .

139 номер 1985 рік  

139 номер 1985 рік

139 номер 1985 рік  

139 номер 1985 рік

Advertisement