Page 1

.. .,.-

··з·_·

..

..

'

п'РМЕТАРl " ВСІХ КРАТН, - ЄДНАІ'ІТЕСЯ! '!!!!!!Ї!!І'і!!I!іі!Т2?і!!!!!!'!!!!!!!і!!!!!Іі!!!І!!!І'

. ' МІС Ь К О ГОК О,М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ Н О r ПАР Т І r Р А А О Н НО, . РАД нАр о д,н и Х Д Е ПУТ А Т І В К и r в С ь К О r .0 Б Л

УКР Л І Н И ,

ОРГ АН. Б Р О В АР СЬ К ОТ О

м І. С Ь К О і

Гааетаввходвть 3

І

,

квітни 1937 року.

17

,М 139

АС ТІ

. ' Субота, 3 вересня 1983 року •

(6595)

Ціна 2 коп.

5

НАГОРОДИ . ПЕРЕМ.ОЖЦЯМ ЗМАГАННЯ' 'Цевтр&.JIЬНИЙ КО1llітет КПРС, Рада Мі",істріІІ СРСР, ВЦРПС

КО1llітетВЦРМ розгшули

підсумки Всесоюзного

квартал

і Центра.льнИЙ

соціалістичного змагаНИJl

v

прийнятій у Ц~OMY питанні :постанові

РеСпуБЛік,

!!тілюючи : . ·в

життя

рішення

(1982

троиеВGГФ і листопадового

р . ) . Пле­

1ООО

нумі!! UККЛРС;, добре' підготувалис:ь і організоваJlе провели зимівлю худоби,

sібезпечн.lИ

СХОРОН.ність

ПОГОJIів'ятварин

Визнано

f1[Чиому

,itIJb, успіш"о . ВПfl:Оflаl'с! плани

ництва

соцlаліс"

в

8ИМОВИЙ

Підсумки

наr.oродж ряn

,матанні ,визнано 'І

доці.'1ЬНИМ

продовжити

період

змагання

урахуванням

1983/1984

внрішено

показників·

за

НОВА ЛІНІЯ

сі.1ЬСЬК()Г() ('()с­

На

.10вості,

ді стала до ладу лІвія

рибног()

г()сп().~аРСТВі1,

підп ри­

праuівники широко

аГРСПРОМЩ',10RО('()

викорнстовуючи

~lехцніЧНОЇ

року .

програми СРСР, успішне викоианн!! рі­ шень ХХУ! з'їзду КПРС, червневоrо (1983 р.) Пленуму UK КПРС.

ком

,

на

покупців.

Вже

ступному

І"

.u!ИЗЧи.:tА

МіЖ!rафодкий і

день; захясту миру., ресн.ll'

до

В. !. Леніну,

1 ве-І

ЛёL,\!'1riкика

мгиблим І

6~варчаНёL\! були пок.лз- І Д~Hl

6уке'!'И

жн!!их

НЗIl1ЄРе:.цоднd

!!15. ДЕ.ІІ' у

багатьох

КвІ-

,

цього.- Haдlla місяцІ раиlmе·иамlченого строку стала до

..

ТРУДОВИХ

на­

кварталІ

тут

внготовля­

ти

З

люстрн

ного

кришталю,

!(МЄКТI'..Бах ВИСТУПИЛИ' ле· '(Іб'єдваИнt· .• Весиа •. Вона розрахована. ва внготов­

~ори МІської органїзацН 'леввЯ ' Жіночих та ДИТJl1JНX платтІв 3 шовку й шер­

fоварист:еа .Знання.. стІ. Нове пІдприємство щороку дав~rиме ПРОД~'кцlI _ Зростає 1" :P~YHOK ко-: майже ва два міJlЬйовв КарБОваицlВ. '

ШТі!!,

трудо!!і

ЯК!

переказУють

колективи,. онре-

мі громадяни у Радянсь-

І<КЙ '

Ф~нД- .миру-.- Так

жителІ

Савич

заго-

hозловеЬf\ИЙ

та

запланованих

67()

орано

Ті"нннм

за8-

.1і ,

посІяно

800

н()

та

:\nё:С Д€,ЮIХ

тонн

1\1<'Ііі)1,е ЗЕ'.lЄНОЇ

по

~laCII

ку,;у-

mJJjj ПЄРЄБє·з.rш В:Д I{O~I~

ref\TapiB під 500

І',~З-53

ВОЛОДІІМНР

l\Iи-

озимі

зо

О.

Н1І

3Е'р-

t\OPM

на

НннІ ствІ

вІ

"':НРУ' відпо­ 1.350 нарбо­

у БрсварсмtOМУ .ленні ДеРЖl'iаН!іУ 'l!'а;!Нlш ,'!а майже сича карбованцІв.

Нr~Hl !

B!JJI!СРСР Tti-

31

с" рух МО"'!ОДі

40·рJччю Бромр;в

з 1ІІ!ськоrо

іНфОР1llаційно-обчислювзnьноl'О

державНоf статистики про хід продажу державі rосподарства1llИ райову станом

(!!

нз

29

визво,'Тення від Н!МЕЩЬ!іО-

фаmис:rc:ьких

загарБНИ!іlВ.

В. ПРОСЯНЬВ.

1983

серпня

процентах

до

І:

оо

оо

Радгосп-комбінат «Тепличний:. іме!!! Щорса

, 120,8 102,9

с:Г'усаніЯСhкн:l:> С:П .1о скі RCbKil іі» «Жер.1інськиіі» «Be,llJ КО:lIІМ ерськиl!:.

О!lочl!l

. .

"

овочів

року

-;•

= ."...

2

е

центру

ПJlаву)

ЛРО.!tаис

rocno.!tapCТ8.:

Ічені 6n·річчя СРСР «3~!lорIщы(й:> « ГОI"O.піЯСh"иі1С> «)\ раСIJ"пі Rl'hK 1I ИС> «,1 і ткі Н('І,І\ 11 іі"

в е де н н Я

за !!ри,пю­

р,ц:в беЗJ'!Улат'них iZ!CHCP!!1. ВіН ПРНСБЯченнй

вз,стlJJыІ8х

бра,

чато

торшері8.

б~'де

випуск

них

ків

розпо­

економіч­

.1юмінесцентиих

побутових

свІтнл"ви­

«Тр~· б і ж».

В_ ЛЕЩЕНКО.

І

81ЛЛIЛt1 СОUЗДБЕ3ПЕЧЕННЯ

.:

-

у. новому

ПРИМІШЕННІ

Днями ряйоииий ціальноrо

КОВШУН,

корес-

пондент.

nl1сЬКІІЙ та вІдділи' со­ З8бе;:печен­

...

~ е

«[,о(іrИНhКІІЙ»

о{

,

'і.

,\\ічуріна ~П у .\іА"hl\lІіі» ічrні ДОКУЧі1єва ПО

району

-.·i!!!!----~l!!!!!!!!!IrзАВТРА - ПЕНЬ ПРАUIВНИИlВ НАФТОВОJ І ГАЗОВОJ ПРОМИСЛОВОСТІ

Біля джерел паливних трас ВИ!!l!бгопотенціалу країни вносять разом з н!фто!!иками працівники газової промие­ J!CВOLTi. Га ",узь розвиваєтьс!! прискореними !емпа~,и. Л.~ан двох років п'ятирічки по , !!И1!обутку газу та інших основних техніко­ е ко номічних показниках виконано достро-'

,

КО!!О.

Ле-уларному , працюють трулівники . га­ зової промисловос'ті в НИ!!іШНьому роиі. За . вісім місяuів у країні видобуто 351 мі " ьярд кубометрів газу, в тому числі 6і.1ЬШ як Б,5 мільярда понад п.~аи.

. вирішалы:!йй ВК.1ад у забезпечення ви­ соких темпів 'РО'1витку галузі внес:ли газо-· вики Західного Сибіру, на HaДIpaHOB~MY

рахунку !!ких понад метрів сировини.

В

останні

рокн

,

З

Мільярди

кубічних

Довжина маrістраль!!их

газопроводів ста­

новить близько · .145 ,тисяч Ki.~oмeTpiB.

иентром- прик.~аДання сил, як і раніше. залишається , Західний Сибір, де, як і у нафтовиків, зосереджена головна сировин, н! база галузі. TeNep тутздіl!снюЕ.ТЬСЯ ве. ,1икомасштабна

програма

фОРСОВ1lного

рощування вн.іlOБУ,ку.газу. Нароста!()чи~!и т~мпами ве.1етьсн

на·

6удіВ,

З3.1

l~б .9

26.9

10.2

2С),8

З.6

23.3

9.6 7,6

9fi.7 70.1 65,8 53,6 58,1

90.0

62.3 50.8 4:?,О

5З.3 64,З

І

І,

І

країні.

ляється

6.').0 48,2 86.3

74,4 80.9

51.1!

57,2 :?1,6 28.7 30,8

'9,9.

рнх

у

каБІнетах

тому

просто­

на

поверсІ

п~р­

дев'яти-

І поверхового ЖJfТЛО&I)l'О ' БУДИПf\У, що "" Р-У,'1И­

І

ці

РОКів

50

ВЛКСМ,

Nt 11.

. , Тут створено хоро­ ! шІ умови як для пра­ І цIВJfПК!В І

установ.

так

для їх вІдвlДУliачів.

І.

МИКОЛАЄНRО.

IТIJІЗПНА по О.DЕ'СИ

49,9

У

переддеIlЬ

навчальиого

нового

39

року

учителів В'еЛИКОДIlмер­ ської середньої ШБОЛR

здійСНІІЛИ І тидениу

цІкаву

П'ІІ-

поїздку

до

Одеси.

ництво Астраханського ГЗЗГ)ХІМІЧНОГО в

50.0

61,Б

11,4

зтаШУВ<І.ЛИСЯ

59.1 50.0

--------11811! 36,5

плексу, який у стане головним

Вl!ро6~ича·економ!чниА

потенціал га,lузі значно зміцнився. У про­ мисловій розробці Tel!ep е б:.'ыli як 250 газо&их І га,зокондепсатних родовищ,

1()Еі,7

3;').7

120.0 6.0 11,8 11,1 16,4 16,7

12,5 5.0 2,0

i\lrHi

106.0 39,0

92.9

2З,О

" 3аПЛ~Анніі,,

О_

=~

136,4 123,9

10,0

"ЗОРЯ»

е

..

~и!чиий !!К"'Іа4 у розвит(')к па .1ИВ!!0-С:ИРО­

у новІ ОбндвІ установн ро­

,державнІ

район! Ш!-rpить­

жeIOf'!

П!ДПРИЄМ­

ня переїХl1,1Н прнміщення.

щук, С. 'Черgюк переда­

ваНЦІВ, а ВСЬОГО з!Іочат­ ку року на цей рахунон

моделІ

ЗОІt'рема,

БроварІв м : Полі-

.J!И у, Фонд віДНО 270

на

ви-

J:JIc-

РОЗРО/).1ЯЮТЬСJl не­

.'Івмп,

гектарах.

громадський

зникли

киди mкІдлявих .'ІОТ В атмосферу.

ОЗИМИНУ ви­ г€,юарlв ріл'

31".1і'н иЙ

перши~

баіі!Jів до сИ .l0СНІІХ тран­ шrй .водії автомобі.'1JВ

(фОТОХРО:Н:ка РАТАУ).

3

т:влі снло,у БІІсокоякісНІ), зІ зн;;чним пер свико ДіІНЬ.

На' звімку: корпус фаБРRRR. Фо'ТО Б. Rриштула.

іншІ.

впро'

працюючих,

практично

дов;к

сезqну

красн.

,ll;ію ПО.'1llМIJНЛНСJl з'мови

П.1ем- хаl!лович Герус та Петро

працювали ,

JПQIJt

світюtьннк8И

роботи

Іванович скоробагаты\ •. П08ННМ ХОДОМ У гос­ подарстві ведеть.ся оран­ к'! грунту під~ ози,мі. На 115-120 процеНТІв ВИ' J-'онують ДОВ€'ДЕ'иl :!~I!:raR­ ня траюористи Василь l\IаН<;,ЮIОВИЧ hовшv». Фе­ дір П.'Т!НОНОВИЧ ШИМНО, Григоріи Іванович Онаш-: НО, ВІ).'ЮДИМИР Євгеноf'ИЧ Прибитюи, Степан

усього

застосу­

дрібнорозмір­

З введенням лівІУ в

Ц'тахозаводу «Рудня" успішно справилися 3 заготІвлею силосу. Тан, при І1ЛаНі5250 ТОНН иа вчора вже було заl\.1а;:rе· но 5ЗОО ТОНІ{ I\OГ~IY. Старанно ТРУДИЛИСЯ на f\осовиці f\У!іУРУДЗИ еніпаЖІ мехаНj:заторів Васи.~Я Панте.1іЙлвича ПоноnlapeHHa та 1\-lвr:I).1И Ге-, расимоаича :'ІlаТlОшна.

Вони

ладу швейна фаБРRRа у львІвському вир.nбнвчому

ПОШіТ в

розпочнуТЬ

ванням

ЗавеРШИЛИ.силосування

Гром.a..ztеЬКlст:...БрОва: 1 РІ.! ' ''. ' рtйМу широко І

пус­

оперативніше

особливо'!

Rормодооувнини

її

з'ЯВИ.,ася l\tожли­

надає

За~.в, І В УО.ьому,свї·.,і !

елемен-

З

і реагувати

(ТАРС).

четвертнй

.'1юстр.

І вість .

д()сяїнснн!!

Вс .. -

тІв

звво­

ш.'1іфОВКII

кришталевнх

І

комп.зек­

науки і передовий досвід, ще вище підне­ СУ1Ь пр~пор сопіа.1ісТl~ЧНОГО змаганн!! за неухи,~ьне нарощуванн!! виробництва і підзищенн!! якості м ' яса, М() .10ка та ін­ шої продукпії, реа .1ізаціЮ Продовольчої

підбити з

Броварському

свlтлотехнічноntу

су,

ор­

• .l. __ _

харч()вої, м'ясн()Ї і M().~O'lH()i, КО!>і6іК()Р!>і()ВОЇ і мі«робі()ЛОI'ічн()ї пр()мнс­

що

союзне соuіаліс-Тичне з~j ЗІ' анн" за успіш­ не проведення зимівлі. худоби, збі"lьщення вирОбницТВі . і закупок продуктів тварин­

.ІІерЖа!!ннх "купок 'ЦИХ ,продухтів.':·

ЛереМОЖЩIМIJ у Вшоіозному'

підприємств і

гар"­

UKB.1KCM

ЕМСПІ і ()рганізацііі Сільгоспп'хніки пер"можuі в у ВС~СО}()ЗН()!>і У С()ІІ.Ї (І"істичн()­ му змаганні, а також усіх Й()ГО учасннкіll і ВИС.l0ВНЛИ тверду впевненість у т()му,

rанізаuіЙ.

та під!ищеин!( їх продуктивнос:ті" В ціло-· му по ~p,ЇHi Іа п!ріод" зимjМі забе~пече­ во iCTOTtte ,ростання' . вирМннцтва м'яса,

МOJIока І

інших

_~

ПО.1арств~ ,

ко.lективів:· кошоспі в, раilrоспіВ, між­

господарських та

і---: [. ~:] ~ І і I~

1984

півріччя

----------

че ПОЗ.10РОБИ.1И тру ді вннкі в

Лочес:ними грамотами . UKKГIPC. Ра 1И МіністрівСl?СР, ВUРПС; і . ПК В:1КО\: РРФСР.~'кр~.їI!СЬj(У РСР,Бі"10Рj'СЬКу. РСР, АзербаЙД)і\анськуРСР, ,Л итов~ьку .РСР, Латвійську РСР. Туркменську РСР 1 Ес­ тонс:ькуРСР," 33 автономні респуб.lіЮI, краї і' 06.1асті, 200 · сі.%СЬКИХ районів,

вІдзначається, що ' багато, колrоспів, рад­ rocni!!" міжгосподарських ,та -інших сіль­ ськогосподарських'· підприємств, районів, областей,' країв, автономних і, саюзних

перше

стрів СРСР, BUPГlC і

року.

1982/1983

року і

Вентральний К()мітет КПРС, Рада ,"іні­

а& успіmве проведена зимівnі худоби, збiJIьшення 'иробsицтва і закупок про­ дYRтiв твариввиЦТБа в зимовий період

1983

ро"у.

недалекому виробником

Одночасно розвиткові

веЛИl\а Г,HOROЇ

ком.

майбутньому газової сірки

увага

приді.

пrОМИСЛ()Аопі

Туркменії, Узбекнстану •. · Оренбурзької об !.Ості та інших районів.

Виконуючи рішеиня листопадовОІ () 0982 р.) і червневого (1983 р.) Лленумін

НК КПРС, трудові

коЩ!ктиви

взялн НіІ

себе в третьому' році оДинадцятоіп'яти . ріЧКIІ підвищені зобов'язання. Вирішено видобути 5 МілЬ,ярдів кубометрів газу по · иад план замість 4 мільярдів БЗЯТИМИ зобов'язаннями.

за

раніше

(ТАРС) ..

Тут в

воин

міській

побували середиlй

школі ом 55 - однІй з найкращих в ОдесІ. ОкремІ надбання педа­ гогів " цієї школи нуть в нагодІ І Rчителlв Великої

ста­ для Ди­

~epKH.

ЕкскурсаНТІІ також вІдвІдали прославле­ НИЙ Одеський опер­ І ний театр, вlДlючнваJI1l

. бlnв /

моря.

М.

НЕДЕНХО.


Dz

..._ПАРТІННЕ

ЖИТТА: ЗІІТИ І ВИ&ОРИ

__

КоJlехтив

вeJIЬHOro

Пошани. рцrocпу Іме­ нІ КІрова за ДОC1lrнен­

Щоб Ш••lЖше

М' найвищих

татІв

nо!З!!чор! у міській пзр­ організаuіі розпоча­ 'JlaCiI ЗВіТНО-ВИборна каМП.1Hi·JI. БіДl(ри.1а її своіми

· піДСУМtiовнми

зборами

п!ртійна група 6удіве .%ноі брнгзJ.И ПМК-7. де парт­ оргом знаТНIІЙ буді ве оl Ь­ ииti. 'и~н МЇ<'ьккому пар­ '!іі М. П. Рибак.

J' партгрупі п'ять кому­ иі~тіl. Ие четверта ч~сти­ на

складу'

бригади.

T~.'OBIri

збори

провми

до

чого

дня.

ви

Своі

року

вони

ПОЧ;НhУ

У

рuбо­

иентрі

РUЗМО­

комуністів-будівельни­

х!&

був

по

ана .1із

Їх

виконаНІІЮ

роботн

рішень

( 1982 (1983 р.)

'l'ОШIДОВОГО червнеАОГn

лис­

р.)

і Пле­

нумів ик КІ IРс. У ~!!ітній дп повіді

rpynopr пекти!!

парт­

віДlначив, що 1'>0незважаю­

брн['~IН[,

ЧИ н.а ТРУ і\нощі з поста '[анНІІМ

ма,еріа .lі,в,

811ачних

успіхів

:В""онання

досяг

у

п.l~НУ

праиі.

за

с-ім

міс,щів I\bnro року стано­ вить 107.2 "[10цента, ВНРО6[ток на кожнnго члена бригз!1.И 112.9. прщ[.ента АО зААдання. Кn_lектив не­ сднор~зово

виходив

МОжцем змагання

ПМК-7

пере-

СOl\іалістичного 6ригад

с('рС'д

і

трссту

«Бровари­

ci.~b6yд •.

~'спіх

будіВ~ЛЬНlІків

не

З~ НІІМ ко­ пітка праая, цілеспрямова­ на робота комуністів на .JlпаДКОВ:Iі'I.

lІиконанн"

ПОСТ3Rm'них

зав­

дань. ОДllна;\I\ЯТЬ pa:liB за 8вітниfl період з611раmlСЯ комуністи, lІитаин"

ріа'1іВ,

щn(j

обговорити

по('т~чання

змі:rн"ння

дисципліНІІ,

мате­

трудовоі

політllе!!ня

(деАно-виховної

роботи

!!

ко.lеК'І'иві, В.10сконалення умов СОl\3маг~ння та іЮllі

питания. важливі для,їх повrякденноl'O життя'. КО­

.'IeKTIIRHO

П:)lПtняті рі шсн­ втіЛЮRа.llj(Ь в життя.

ИІ

Завдяки

послі,10Аності

KO~IYHicTiH, Їх зіб[1<1/10сті, ~иrlll!~Ul і НО5аl1()(ті, о(оuистому прllК,lЦУ в 6Р[Н2,1.і

ИЕ.'маf nOJ1Y:llC'Hh трулопої .!исципліни, 1\(J .~l'''ТИВ став

городжено

ним

ятиме

швидшому

т~;Р'И

м;ста,

ня

те,

пив

з

ініціаП , АОЮ

запропонував

реСНІ!:

у

міста

провести

на

всіх

у

по­

JlКОМУ

цтво міського

свого

до

на

завершити

бу.в;івни-

партгрупі ка32.1И, видьно

.

п е,- І

що комуністи ПРil­ ррзуміють постав­

вик()нання

З2вдань

і

П.1<1НОJlИХ

СОllіз.~істи':ню:

з()f:оп'і;lань третього року '. ~ ~ "- , Ї r· ~r:;т: ·nі: :,-\ ; ;'. nt l :,; , ·!~il::\.t ­ вати причини, що пород­

;':

',l ,\ i[('\',, ' ,,';;;;,lIil":,... якість [ю(.'ни. по­ АРУЖНІІМ, ст~(jіЛЬНIІМ. Про cTiRHO піДВ!lЩУВ2Ті-! ідей­ T~. що Rюна'lсні і1иМУ З3В- ний рівень членів БРJlга ,1!1, .lIанн" піл. ['І1.1У, спі:tЧІ!ТЬ щоб к,алrКТИR гі;ІНО ніс робorз (')PI1Г~ ,1 11 на найваж" зв~ння «Ко.1\'КТИВ \ комуніс-

.1!віших

о(j ' шта.\

5О·річчя

ВП кем: в

житимуть

якому

ПР,ШІБШ'і:Н

1"

оРганізаціі. у

-

Збори пройшли' на виео­ к(':;,у Щ1.аніЗ211іі'I!:ОМУ та Ї ,1 еіl"f1-ПО_1ітичному рівні. , Г1артгрупоргом знову об­ ('ано ,~\.' П. PH()~Ka. . У роботі з()lJрів 6ра.111

участь

керуючий

трестом

«Броварисільбуд:>

Б.

Станкевич, секретар

napTrpynl

всІ

комуніс-

ти А. І. Куліш, О. В. Тищеnк(), П. К. Ба6ич, І . д. Мнка .1 мають по­ t1IliHi партійні .lI1)j1у',ення f ЗАМІТКИ

НІ::',,:;У

11!10j\O- т;,'; ;; ої пр?:!і~.

1ІС.1ьчоі програм и, які бу.ay€ Т()(·СТ. Вlяті зобов'язанн!! ЧМИИ (іРllгадн ВІІКОНува.1И :tОСТj10КО!Ш. А ~агаз працюють из ІЄR-I\ПЗ:-'Т:Ij1ИО~ІУ 6У,111111;'/ ПО В\' ,-, "І'і

КОМЕНТАТDРА

кому

тресту

О.

кіRСЬКИЙ, які промовами. А.

Ф.

І.

партЖ}'Ра-

виступили

За тв-а­

тоннІН' на CY:\IY п:>Над тисяч карбованці13. все

п{)над

рє<а_'1!зова­

зо(іов'я;з.ання

ви'роблено

на

зао­

Kop:l>1'ax. го'сп.одарсь'КиЙ, п!дх:д ДО спраlВИ

ра'дує. ЧИ'\lа_lО т'варинtН,и'кlв

лені :1Чl.1ання. У прийнято­ му рішенні вонн у.\ва,:ти.,н і Д.влі боротися за безу­ мовне

реаЛ'ЗОБН­

COPTO:\l.

працlВНИ,ни

тв,орчий

І У І

збори

будів~.~ЬН:іків

вне­

КО_lекти:в

воно

перши'м

Та.кий

звер-

ку. ЩlЮ швидше розпоча- " і

:'о1'яса

щаджених

комуніс­

цтво пар-ку. Звітно-виборнІ

про

з

ВОJlОІПИНЕНКО.

стичн,ої

дпсцИ'ІІЛ.~НІИ

ета :rи зас:гужеии'WИ май­ ст,рюш своєї справи, ба­

,атиЙ ;І,о'св:д

!

Е':vr;н,ня {)хо­

че пЄ<ре.J;ають I,нШИ':\І. Це Н . д. ТК1ач, А. П. ГузЄ'Н­

К' :>. М . О. Хонич, Р. І. UI:ЕТ О.lЬ, О. Г. Се.'1ЮК. За пl,в'рон:у ГОС'ПО;Jарство o;:t,ep}j)a.1O 948,5 тисяч! нарбова.чц:в прибутнlв ПРИ рjчнr;'.vrу П.'І а н.: 475 тисяч. Без:рmВ-НJ, в цьо­ м'у

лх:

зас.туга

РО·С.1ИJшицТ'ва,

ств,о.рюють

ДЛЯ

рнн.ющтв·а

міцну

басу.

ще

Але

ти

у

їх

чимало

резерв';·в.

С ,1' :Д

ЗУ!.' пн€нн!

шука­ соц',ал)­

ст'ичної ДІ~СЦИП .l'НИ посиленн,:

тва­

!іОРМ:РВУ

є

не,ВИ'I<Jристаних

Пе,редусі:\1

працІ,

організат'ор­

СЬНО'ї І ви.хоВ>ної р(;60ТИ, У РО'з:витку

КО.тективних

форм П1рацl у

БР'и'гадах. ЯК,; сприят.тивl

CB.!.J;o,.vroro,

Ц

ь­

а;щін\страцll

Рей~ана

J3ИtІ-; .1икає

все

6 ' .1ЬШ ГН;БНI!,і\ осуд і від­ сіЧ 3 бону америнансьно­ народу. Це нрасномов· вО було підтверджено в

ro

ХО;11 ма ршv на Вашlнг­ ТОН, ЯКИЙ пройшов пІд лозунгом • Роботи. миру,

св05(~ди[» .

у

.;ти

6.1ИЗЬНО

участь

рьохсот якІ

700

ньому

тисяч ,

представляли

ПРWЙ:\lI8.ЮЧ:И еста"

Н€lн'Н'Я 'IlрудовоІ 1 /JИ.рiJ6н.и- п,в зроонВ ;внес'он у за- фет(у вІд КОРМI()Зі2ГОТllв:елм

чо! ДИ'СЦ'ИIJlЛ~IН:И

є м, жJIIИ- мльну

<m!p:a13Y. Ми одер- ІШ'){І:ІВ, мн ооЩяємо дба'Й.

вою У'М'ОВОЮ вИ'н()Нани.я 1 ~:МO мо:roдн:як ве.1ИlНоІ ,1'И'ВО,

НО':\Іічноrо

п;нослодар С ь н ІІ!

Р();:!ПОРЯ;JНТИСЯ

розвиwу,

П~;r)gищe'ЮUt

ефентивност! всьо,го РОДНОР.:> г<;сподарства.

~,:.1.0Г'pa:\llIB, а здаємо

-50

.'І'Ю Х'у;:r·оби.

Пот:':\{ в!д6У.lОСIІ <>!і го- І'ІУ сп.рИ;ЯЄ обстановка доб- олпгаJЦЯТОЇ

'"

вис-ту1l'И,В ста'I1ШИ" Інженер В

авто~.аража

-

М

.

Б б

РОЗИ"l ,lИВОСТ!.

То&а,ри'll1l, зв.ерІ в'н до п:рису1Н,Х,

заlВЖДIІ пlРИЙТН на Д0'ПО':\І ОБ гу товаришеві. агато по

ро:50тl

]\<

Ната .ll ія

Ткач,

І'

,,-

п'япrрічки.

готовП;СТЬ Ц'.lrJ:1[У.

с.l0БО Нll"'а ' ється

Ч,lеuv

"

а ич. pOH'rв П"JРЯД 1ІЮЇ подруги I\О.1ЄГ'Ї.

• -

зи'М:в-

сrnpаsи'ТНlСЯ 3

на- вагою понад ЧОТ1fР[1\ста.· СОцІа:Т:'СТНЧНІІ"І'Щ 'зобс<в'і'!)"с.п:шній роБJТ ~ ноленти- ЗЗ,fJJIJJf:.IИ треl1>ОГО рону ~

ворення ДOlПGВlд.: . Першим

НlYВСЯ

НО' Р ·М,(!:\ІИ.

1 соціа,л:мюго рогаroІ худоби вагою ЗО усл:шно про'в€спr

""

)fClЧЗ.l'Ь1-Ш:~У П,lа-

нrIБо-ет(,')нr,r'чнCJ':'О управ, .1 'ННЯ :\1!п'стсnства ~'I ясо-

Псстанов,а ' ЦН НПРС ,а'р'Я _~онич, ,атерина ;lТО.lr,ЧЕ ~ Ї Гнате.нко ;ІJби,ваються усІ Рци М:н:стр:,в СРСР п:х!в У робот! СЮI€ тоігу. УРС[' в.

n.ПnО"!'~С,10f;rстl .Купа'lУ. В:н

одеРО-КіЛ&. схв·а,л'ЬНИЙ· B'~ПРI~;В'Т?Я ус!х Чlrн',в nр,ГУ'Н у J{ол, ек:ти'вах "ВТОМ0- що к('t,lенти'в у нас ;ІРУ;;;- ;Іен он І',СНОГО k r· . lE'>1-:Т1Іf'У З

б'.11'Сг:в та меХ&Н~l;з.ато'рl!l. ний, що Cll'palBAJ,

бєз

Н3.1'3ГО;Іжена

в Н()В')Ю ТIJVJОІВОЮ

посилення ньо:.ту ЧІ:тка ТРУ;І,ОЕа д.ис- гою,

в'ИрООН:ИЧ'О·f д~ц:m.'1·lни не цmл:на.

пеnе:\lО-

П,с{)?'іК?'В

Т1J;1Щ!

усп~х:в

на

v

благо p!,J,Hot м'ожна доБИТИ'СJl дальшого БаТЬ' К I" Р!l\И· ~И. nl,1 гучнІ еК'"""''"'''I_''('И "'раПОТ~І'! слов,о 6у.'ІО нада- ОП .l'Є'СКИ при'сутн:.х 81')\''' "3 РОЗВ'~-"У <Н n vn~·", n· ІнНІ но вете-рану ларгП І ПP<l- J1{IJеюору РЗЛТОСПУ О. 1\1. Щ, учаснику Ве.1ИI!ЮЇ В;т- чи,ж т!s~r

.

ДеРЖ3&а Zlf\il'! на.:'4"Д,О::-" . 'шзняноУ вІйни,

ста,ню

ноІ,

K;.1,ь.KI:~l'Ь

Н'&дlltної

суча<:- оргаН'зато'РУ

теХIfI:НИ,

чи З<8,вжди &ОН'а рО3У'МИО. ми

~ариш!

окрил·ен:

ною 3В!СТl<ою про

К'J.1ГОСПУ в

Та - ~огр'Єба?С, бри-га,:rиру фер-

nO-ГОСПОД&РС!tки МІНОРИСТО'вується? Я 1 м-УУ тІ)-

Погре/'Увського

д.J.1Н8П.

ження нашого господарства перех: "~ним Черв')-

І ~-крпроф-

B:;:r- ра:JИ та ПО'ЧЄСНИЙ ;:r!fП.l0~t. ;JИ:1.l'f)·;lШ М:н::ч' R~О-~тn.їОЧlиt

с'Назав ппачт;г.'J~· F~:ті СРСР І IH~

що

-

УРСР

CTU:,B

Литвииенку. · Почесн! стерст:вСі.

ЗвІоно,

-

l'адlс- B~H,

Haropo;t-

ко

пеnех',ю!ti Ч~п-

Пе'РШО~,IУ всниrr :J:ln;:n"'p P~:тr! l\Т'H!~

найк,ращих ПП. ~(h. сг.,':1'Ї·;·;{ б

.

пп, ан.' ВНИСХ:ІІ

реЗУ.1ьтаТJВ до и'ваються та':І>1. де до6ро'со'в!сно ст'ав-

):;::,пчс'вої rrР''!НС.l0БОСТ! f'\' .1!! ВГ~'ч~н! ){n.";enrHF,a~t

• 'n"

~ТrJ.lr,ЧНОТf)'р'·:1РНI!Х

J=ьея ""'О робо' ти " де г lИ -

Ф E'P~I

виробничих

ра;:rи. Це ви'оока честь. I\Іи пост.а·рає,мося В' ипра~дати ДОВlф'я І H-a~a.l,: :jOРОЖlІтимеж) Інтересами го<:по;tарств.а,

-

ДЛЯ ств­

лення до рООоти.

НИ. Отож f\ПРС,

СГС[':

пп в І ',O;J'B.1.; Be~ рогатаї хроби

постаноР.а ЦІ{ тnJг.mингыогоo

Ра:rи

«Про по-

б

ро· оти

..

TH?·зy .lbT3T'R

по З~I'II- му

3УСl'р:ли

звіТ';;у

про

те,

го,спу

ст·ав

вОна ЩЮ;J[!КТ.Q, вана

п,ереМОЖllе:\l С2ЮШ

ЖИТТЯ;.І. НО,ТИ

BceC :: ;C31-" О-

зма-

за 3,";:,lьтпєн,ия ви-

ЦИ'П.lіН1f пра·ц'» :rуже с'воє- 1,,,БНl1'цтва

часн.а,

СОlІlа.l.:с'т[ГЧНо:І1У

СЬ1\ОГО віД;J!лка з рад:стю, ненню Соп.!а,l:'СШЧНОЇ ;JHC- rачн~ що кол.е,ктив нашот{) ра;:!,-

F,":rlm.;a,

!\Т'Н!СТРіВ:1'1 ,n,n~HrHI[f!' н,;\р?Щ!{:(

ВLIРПС

Пра.ц:IВНI ИІКИ Троєщин- СИ.lення

Пl'нн!!пт'~а

6 тї'n.];

rrpn;:t,~'I;T:B па­

В

:1".'l'Пвv.J1

] 982-] 9ЯЗ

З\lаг·а.ння

збі ,Т.ЬШ('ffНЯ п,родукт:!в

за ста}ЩЕСЯ до своїх обов' яз- С"о'і.тася гП'-'1;;

витр06ництва

ТR~'РИННН'ЦТв.а

у

П'lВр:ччl,

тан,

1\:18

я;;

tba'PHHHE1-:И

еьки.Й.

наш; нращі

М.

:\1.

Н. В.

оператор С.

В.

по

вlдго;:х.::влl ти

Дроботун.

За

Дa.1'~ О. М. Чижин де- .деЙ час праUІ~ ВН'И~'а:\lj{ тааьно зупи.НИ'ВСЯ на зав- ферvr в:;цl.l'К,q вv.'робдено ;:tаннях колективу госпо- 2341 центне-р м'яса за­ ;Ja,pCl'Ba у СВ!ТЛі постано- м!сть зобов'язаНІНЯ 2140 БИ ЦК КПРС, Ради Мі- центнер!.В 1 З;І,ано його на

'\!ОГ.1И

то

б

бути

набага-

у СВОЄ:\ІУ виступ! опера­ тор

по

в';'С\ГО;І:В.l:

ЗазИ'м'ЯН'СЬRОГО го<:пода ,рства венко

Н.

lI.Іа,рченко,

к,раЩИ:\ІИ. ХУ;ІОби

E:;:r;:r!;;Ka Н. Ф. ННО­

У:ІО-

прац'ВНИ-

к:в ТвЗРV:Ю Т;' -ІТF~1.

Бі.ТИН­

cKaJa.la у СВОЄ:\lу виступ! О. В. flривоб"н. ре:>У.lьта­

пе,

p~'K'13.

республ:·нанського С'Jц:ал;- увесь КО,lЄЮИВ праПЮі.'ав, ТР'УНХ же :rI'T,10~1:f'

етичного

СТ!lОРЮЮТЬ першому

У;lЮВ-И ТВСРЧОГ'J

КО.l€нт.иI~У.

CBI'Д O~IO І CY:l1.1:HHO працю- б:}}fГ?дl !ll8ти иа б.lаго Батьк:вщи- .1НI\ОЇ

Г Аl\1.1.\ЛІl1.

На фото: член

кмегіl

Мін!стерства м' ЯСО-nIО,'ИІч­ JlОЇ ПРnnТНС.Тf{))!остl УРСР В. П. КУП.l.\ Ч вручає По­ чесний ДI'J1ЛЮ1 nlfPeKT·:JPY

радгоспу О. М. ЧЮЮШУ. фО'!'о П. Степанеик$..

сказал'а:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - -

демонс'Гра.нтів

взя­

чоти-

чол 08llк , понад

Вашlнгтонсьно! . адм!нl­ страцП. Про це roВ.)J)ИЛИ багато учаСНИНів мітингу. Вони П.!ДІН;реСЛЮIІ"-ЛИ, що

транспарантам~, на яких було написано: «Понlнчи-

с06і загрозу ядерноl катастрофи і несе незчис-

нІ миру, ні свободи, нІ .роботи, ян! оБІцяв Рей-

ти з рейганівсьним нош-

І

маром!., .НІ. - гони озброєиь!., .Нам потрl6-

на робота. а не ранети!., 4МИ в-нмагаємо допомоги

біднянам!. Марш,

~еш. мІст КDаїни, l\Оо10НИ

приурочений

до 20-1 рІчниці ного походу на

на чолі

;3

ІсторичВащінг-

видатним

негритянсьним нерlвником Март!ном Лютером Юнгом, ззвеРЩИБСЯ , гран~l()ЗИIU4 иlтинrом. Про-

ленні біди америнанському

народовІ.

ган. ноли вІн боровся за пре е т н "р' ло зид н сь е

Розв'язана YJрядом Рейгана небачена в Історії гонна озброєнь, на яку США лише в найближчі

а:\lериканщ не Замість миру

ввергнуті

ношмар

готувань.

11

n

ІС

,

1Іlстади.

'. США справжній

мІлітаристських

ЯК вІдзначила

п'ять рокІв планують ви-

дирентор

тратити доларів,

проблемах оборони 1 роззброєння Р. Форсберг,

МIЛЬЙОНі\

2,3 і І

трильйона страждання

америнанців,

якІ не мають роботи І я'кі ледве животіють,це д'ва бони однІєї меда· л}: антинародного курсу

Інституту

по

тепер США мають Ril;e 25 тисяч ядррних боєго­

ЛОВОК.

л'1е й цього маж' КfрlвнинзVJ В1' W1ИГІОШ. і.!оии IWПОjj'

. НИНішнім

страШнІ

ранетами

мовцІ, яКі виступили на ньому, викрили порочнн,й І\УРС рсйгаНівеЬНОI ад:м!нІстрації, що таїть у

громадських, ' проф- тон

СПI.'1КОВИХ. молодІжних та інших масових організа­ цій США j прибули з со­

Нюють

негрів, індіЙців - ЙЩ:1JИ вулицями столиЦІ з плакатами 1.

-

!l3 І!НУТР:ШШІ І :;овнlщн~ БІлих америнанцІв, ПО.lітика

з8JiлаД8.RI!

Ро6WТlЬсявсе що6 СТlюршlt

ситу І те'П.11JУ зимl-еmo длй

що 8мlц- Л'ЮВ<lТИ, щО І наш колен- тварин.

Вимагаючи миру, свободи, роботи ЛЮДИlюнеН8ВИСН и

трИ!ває

НІІІ.<'\! nраП<JIрО:\l Ради Мlн:- 601"0 роз:рrі ють св:й гра- 3а JЮI'я н<~ького та ПоTpy::r,iB'IfMH:B стр'в УРСР ! Укрпроф- м,адянський 'J'OОВ'ЯЗО1! - ,1'1еб'ВГf-:f(:),а E,':r:r'.lK,IB 1

ферм. Та не :\Іожна не згадати д06РИ::\І словом і rrрац"ВН'ИИ'В

• вІДЗНА"JIив,

Пір а- з.а,нНIЯМ. При<е'МIНО усвіДО':\І-

п' ере:вИ'Конанн-я п,та' нdй Є1<О-

'111' ясо

тІв. трудівників мі(.та ВЗJl'j:'И участь у суботни­ ти

Р03lПОВI:IВ

Практично

МеХ'аlН~за~J'P'Ift

ВЦРПС 20 ~Н'І'нерФв IМJPЬПre, m,ж Н,Я сИ'лосу. соціалl- ~дбаЧ'аж)lCЯ зобов'я- необхІдне,

1

НИlцлву

не

ініціативу і

с!нажу,

R!cтpIIВ срср вИ'Ступі ди- rnpo 3М1lцнеlflfJJ

цІ,

1494 188

одностайно

всіх

rOC-

РИНЮЩТВН доБИ_1ИСЯ знач­ ної eI\OHO'~1 Ci КОРМІ!'В-

парку. Ч.'1е­

товариша

таЮТЬСJl

Він надав

диренroрові

півроку

суботник,

підтримали

орган:з-ац!t

все

Yb-ага.

росmmнmпва з rreрших дн:в н~сюr ПІ~К­ Л'У'ва..1,ИіС1! про в,ирООнк. ц'У"В{) КОР:\Іlв. У нас заrо­ ТО1щr€но достатньо ОlН'Зf

СОІН ·КО.lе,К7И'ВУ у розв' 11занн,я ПРОДО'ВОЛЬЧОі про­ грами нраїНИ. Шест:имjсяч­ не з060-В' Я':!а.НН>Я по вироб­

не

матеріа­

партгрупи

на

IПіраЦ\Jвниюr

CBO~:\I'y

Л'о,к:а,

ве­

лах, а заробленІ гроші перерахувати на будівни­ ни

вРучен­

в,ико на в на 101 процею. Щєї прvдунції Піродано дє,ржав~ на 110,3 . тонни б:льше, н(ж передбачал'J ­ ея; на 162 тонни б'ЛіЬще 3'О60В' язання ПРО;І,ано мо-

щn

працювати

Нlашо!IfY господаРС7в'l поо с"fllйно' IJIр~д!.1ЯЄТЬСЯ вели..

гoe:no­

нагоди

в

н,иіЦ~в·а Є 1I!~цН'a KoOlP'1II0~a баlЗа. Цьому п:wта,нню "!

з.ага.:1ЬЮ

Глушак,

ренlТ'ОІР

колективах

zеl:ономлених

Тp~

подаорс7ва О. М. Чижику.

депу­

11

І,

co-rі)во

тат міської Ради нар'Jднах ;1('путатіll п. К. Бабич. Він

з

парт:йної

В,ІСТУ­

(',1ектрозвар[шк,

у

першlстю

.соцlа.'1;)·СТИЧНО':'lry змаганнІ. 3аIПОру!\'ОЮ УСП1:шН'оІ ро­ боти ПIр\ацI18:НИI!{!~ т~рщ·

нагороди.

В.

броварчанам потрібєн 'парк відпочинку. По llbOMY пи­ танню

пос'ry!П'И'ТООЯ

'

Збори ,в~'днрив се'Н.ретар

будува­

про

l'JIo-

та

колекти,В'У

даРС1'в-а

Хвилюють комуністів не тільtiи своі внутріколективні справи. Наllі , IК.нд, говорили вони і про благо­ устрій

;ЩJ'!МИ

В'~Абу:r'l«:Я

збори

спри­

росту

вєрхів. які будує і тиме бригада.

ДИП.ломом

ЦИТМИ

ро~вивати

це

- ВI!rOКa В!Д13Иm18 D ш.)'! працІ ОКРИЛЮЄ нас І зобов'язу€: працювати ще краще,. щоб ~ надалІ Н8

ЩЮfСЬНО:ІіІУ tJy;ПИШ\У кy,m,..

ступаючі вказували. що в ЦЬОМУ т:T~HHi у НІІХ f ще 8е.1l1"і резерви, а.1е іноді н~рнтчічне пост~чання М?­ теріа.lами стр и м У є фронт робіт. Говорили h"муністи і про Н' , що необ­ хідно більше праuювпи з Все

пеjN!хlднвм

Шовою премІєю.

дуктивності праиі. праuюю­ 'І!! під деві.зом «П.1ЮС ОДИН процент:>. Доповідач і ви­

настаВНIІЦТАО.

RlfOPOl1

Червоним прапором Ради МІнІстрІв УРСР [ Укрпрофради, По.чес­

іх ІІИКОНУЮТ!>. марку вони три­ мають високо. Ие показала і робота протягом року . 5ЗГІІТО уваги паРТГРУПIІ nриді.~я.~а підвищенню про­

краще

року ва­

1983

J.:a~ .і . 52С

!

3А IраЩI РЕ3УЛЬТАТИ

республІк0-

пlВріЧЧJl

~ум.ліНно ГlартіЙну

мnлоддю,

у

реЗУJlЬ­

ському' соцlanlсТJl1ПlO­ му змаганнІ аа перше

росли поверхи · riйніlt

ВЗАВ ЗО&О8'АЗАННА ВИКОНАН нога '

B1дroдl-

0PlI;eRa сЗllак

4 .~

·ті ·

шінг-2», нетами.

арсенади

«I\1Х»,

«Пер­

нрилатими ра­ Інщими в-идами

зброї Масового знищен­ ня . Uим небезпеч.~им мІ­ лlтаристсьним . готуван­ ням,

зая"вив

Відомий '

на

мІтингу

америнансьний

злидніВ1>. Лише" мину­ .'ІИЙ

ріН

вона

зросла

на

мІльйона чоловІн, до­ сягнувши 35 мІльйонів·. Голод став, - констаТУ8 газета «Нью-йори

2,6

таймс><

-

націона_тьн о ю

проблеlltоюСША1>. Як

перєнонливо

поиа~

вашінгтонська

манІ­

співак І громадсь»Ий дІ­ яч Г. Б(>лафонте. ми з

за,1а

усією

фестаЦіЯ

протесту .проти

ПО.l;ТИКИ

рейган : sськоІ

рішучістю

сказати

повинні

«Годі!».

СпраВЖНіМ змериканських

aД~liHiCTpaцiї,

бичем

Д.'ІЯ

ТРУДЯЩИХ

стало безробІття. З мо­ менту приходу Рейгана

;tO

В_lапи

нlль,ність

«зай­

вих» людей' у США зро­ сла на 3 М!Лhї!ОНИ. Нев­ ПІ!ННО ;;б\,lЬШУЄТЬСП ар' мlя бі ', няків ![іОпсіі,

~Ki П"'ТI' : IП!! ,1!! ~a or;і: IJ. й­

но

БсrаНОБ.lену

~межу

ський

народ

нlще

зв'язує

свої

насущнІ

право

на

а~НРИf;ан'

дедалі

тіс­

боротьбу

за

пра на.

за

працю

і

свобо­

ду ~ ilоротьБQЮ проти З;Jіііl ! 'Н)~;;ilЮ Ї В~ш : нгто­ ":''.1 ,j •• : :··:l1'1ОЇ ГOНf:1I 03'";.:; ' :1" ;"<:1 :1111;1 на паа· неті.

М. ЧИГИР. оrmщач ТАРС.


"ОВЕ

ЖИТТЯ

Темпи одинадцятої п'ятирічки П ро підсумки

виконання

району у першому півріччі

МІста у першому півріччІ

нивіtпRЬоrо

• року

трудящі міста і села домог­ лися ПО,lІіПШFННЯ ПQказників роз­

HapUIIHoro

витку

підВИЩl'ння спільного тивності пла,НОВJIХ

О('НОRОЮ ня

темпів

зростання

су­

виробництва і продук­ праці. перевиконаннл завдань, Це ПОСЛУЖИ.ІІО

CB~T лотехн!чниЙ. Б3БК. дон. ВДО, перевИ'трати:ли

і

СВ'Т.10техн:'ш€'

I(У,IІЬТУРНІІТI)

l\Теб.11

ВДО Техн;чне об.'1а.'нанн:я для торгью: 102,8 у т. ч. дон: 10().8 «Торгмаш" 106,6 Пп.1с'м'а l терl а ЛІІ{ 57 ,З У т. ч. дон: 53,1 Дос.rJ;:дно"енспеРИlмЄ'нтальниЙ З21ВОД буд,конструхц:й 122.1 ЗЕI:тжи:й 32,т'Iз'Gбет'он 97,9 у т, ч. Б3БН: 97,8 До·сл;,дно-енспеjJ'Имента.1ЬНИЙ З2ЮД БУ;ІНОНСТ'РІУ'j{Ц:Й 100,4 !\Іета.ЧОХОИСТР~і!щ~r 74,6 у т. ч. Б3БН: 66,2 ДОСЛ!ДНО-€Rспериментнльняй

цента,

П.1ан по о'босягу Рf'а.1: I ЗЩ1ї ПРО;ІУН­ ц:ї ви!юна но на 102.1 процента. В Ц\'Ю:\lУ обtяг реал!з03'll!Ї ПРО';ІУ'НЦ1ї v порівняннІ 3 вlдпоя!дним періО:ІnМ J\тир'у.l0Г'0 РО!-:'У зріс Н''1 2.З Щ>Jпента. Дм гл' :!11l'риє;\rСТВ·а не ВllИЮН l али плану: Рl\'!'З не::І(1;І8IВ V реалl:зацlЮ ПРО:ІУЮl'Ї

на 4~ ТlfiСЯЧ 1I,;jpfiOn'B'a'Hlt't!, Рі1itСП')i!fV'!­

завод БУДIК'ОНСТРУНЩЙ РМ3 Столяри! Вlщроби: І{р,ани на а.втох'оду Запче;,стИ'Ни до ен·сна.ватор!'в

тисячу нарбо'ван­

П,,1'ан реал'зап~ї 3 У'р'а'Х'УВР.'НН'ЯМ ДГі­ ГОБ1lрних паст·а вон ВИ'1{(1нано на 99 ЛРОlЦент'в. НеL!отю'стаF.'JР'НО продукції

зг;дно iIJГOoB'O'p~IB н·а I.З04 тисяч! нар60BaIНЦ:B. Не вяхонали плану дого­ ~:'РIfИ'Х ПОС:Тlа'8'(Ж (у І1і]1'ОЩН'Т\3.Х):

пІдприємства

TaHt

l\oHCTPYAЦ':Y

Завод П,lаСТс\l,з,с дон БЗБН:

9~.4

РМЗ Виробниче дере'ВООбро6не

98,6

об'єднання Д ,)С,1 !ДН о-ен сп еРИlМепта л,ьни'Й завод БУДХОНСТРУFщ:tt

92,2

Найбl,%ше в!дстаlваншя ре l <l.'Т: lза I Ц:У з урахуванням

99.5

цо ()(kя:гу Д'О'ГОВіРНих

1

Qoц:нн'У

:за

Технlчн€ оБJFа,дна,ння ·ДЛ;ff х'арчо-воІ

Про.тухц:ю ІВ'ИЩJ! нате'гор!ї яно,ст! ВИIIJУ'СНЗЮТЬ 12 Т1'і;:r:ПРИЄ'~IСТВ. П.71ан по вИllrУС.НУ Бнрсб'в ~ дЄ'r.ж~!RrШ\l 3H~'KO;lf ;шо'ст! викпнаН(1 на 114.2 процента. ТеМIПИ rrplfpaCTY сх.'та;І;JЮТЬ 5, І П):J'J­ цента. ПIfТО;llа вага вироб;'!! з по'чес­ ним п' ятИНУТнИКО'М У зага.1ЬНОМУ О'б­ еЛЗі в-иробництв,а с!иа,:(~є 18,5 при Л.1анl 16,6 процента.

Пл,ан по ВІІ!ІПУСХУ пре;Рlет;1В народ­ ИОІ',) СПОifшвання в!шонано' на 1ОО IІІроцеНТI;В. Те~~пи зростаннJ'! СН.1'ада­ ють 9,4 процента. 'у ПОР;IВНіІннl .3 іВ!Д!пав;дншr

перІодом

минул'ого

РОНУ

БироБНПЦl1ВО това,р:в ШИРВЖИТХУ зрос­ ло: на ЗJав(щl ПОРОШН080Ї

на 53,5 І1ІРJщнта,

металурrі!

на' РМЗ

-

на

87,5, н-а ГОГОЩ'ВСЬНІ!Й СТ;Р;ЧlЮl'R1а1ЦЬ­ І<:!Й фа6рищі на 34,7. ПлаіН ПQ ЛРОДУJі'ТИlВності цpaoЦ~ за n:В1р!чч..я IВИlliОНlаНо на 10З,6 процента. ТеМlПИ! зростанн'я скл·адають 1,1 про­ цЄ'НТа. Не ВИRон'аIВ ЗCIJв'д:анН''я лише КО"­ ЛE!'RТИВ вир06нИ'ЧаІ'О д,ерев,ообробного

об'єднанlНІЯ (98,7 проц~нт'а). За раху­ зрост,анНlЯ

Піродун,.ивност·1

прац!

одержаrн·о 54,5 ПqJоц€,нlта прирос'ту то­ 'Ва1рноІ

п,родукцlУ

ІІіРИРОСТУ

1

.fюрматИ'ВНо

83,3 цроцента чи~т'оІ

ПІРОДУК­

Ці.!.

План по середнrьосmСК0f8ІЙ чп~~ль­ ності ПРОМИСЛОВО-9ИJpобнпчого персО"­ налу виноnаi1l0 оо 99;9 цроце.нта. У сфеРі в,ироБН'lЩТів.а за ЙШfТ о 15.923

чоловіка. В Ц!І,ТЮМУ по м:сту ! райо­ ну

плану

ПРО;ІУХЦ;Ї

ДО

17 3

по

не

rr.лаНI)ВJї

собі,в,арто~~І

ВИ1{оН'аIНО,

С'обІ B<J.pTOC'Ti

товаlРНОЇ

Іщревитрати

С}іЛ;! :ІЗЮТЬ

'ІИ'СЯ:Чj1\а.'рбованЦir~!.. \ЗаБОР

113,6

Ш,в,еЙн.~ вироби НОlиб:'RОРI:\'!

102.1

ПР'Є':W:'RIСИ:

102.2 106.6

р.емонт

10~.З

техс,БJJ1а:д'НаIНН,Я

Тс!мри ~.1ЬТl!Іобуту ! . ГО:::.Jюда,рсм\Юго Б'ЖИ'І1НУ

но'р­

IІrати'вно ЧПІСТПЇ ПIРJ:;ІУ~І1П (НЧП) пере­ IЕ'Є:Іено 16 П'діП)ЖЄМ'СТВ. 3а сіЧЕ'F,Ь­ червень 1 f)8З pnllY П,1R'Н п() вИlПУСНУ нормативно ч~!'стої f11PO;IYKlt'Ї В'И1{она­ но на 10З.9 ПРПШ:НТІ;J. теlЧff;И пrrир()­ ст}' СНЛlа,Д3'ЮТh 4.:3 ПР('IТjРЧ'Т'І. H v IТ1Y­ ше'но ;tоданюя() n')"ЮД::Р;Щ'ї на 585 ти" сяч IхЗ'рБОlваНІ(·В.

Щ>О1!Wислово,ст,І

li'ш,номоJIоч1іа про~уКuд'я' ::...;" 112.4 Ометана ' - 111.4 'Масл.о т- 120,6 Х.l 'бобу ШУЧЕ1l В'Иlроби 101.2 Pe:WvHT траНТОР:IВ 1()7,3 Т,е:НIСТИ,1ьн.а ГЗlлант'Є'рея 104.5

го,спо'дар­

ntЖаШШКf;'М

а,люм;н!ю

НУ'30ВИ МIЄ1'а.лев,1

порошх·о'вої ~Te'Ta'.пypг:·ї. Бро'Варсьно'го ~а'ВО;ІоБУJ!FНОГJ хо,,'б:н,ату та виnоб­ .ничого деревообробного об'є;tнанн,Я. Д!ЯЛЬНОС":

із

.Аnа,ратlИ хіМ:ВО;ІООЧИIСТНИ Н е'с танда,ртне обла.д:н03Нн,я

[юС'тавIУН допусТlfЛИ ноле,';'т'И'ви заволу

На ({]і,танувюrnя

60.0 101,] 122,7 107,8 101 JJ 100,0 106,0 102,0 100,0 101,4

Ре<:'>I'О'НТ 8.вто.ПО1{.РИШОК ІЗv,1 СТ;НОВ! МЗІ,.ер::али

98.5 99.8 99,5 98.8

завод

94,4 87,3 85,8 100,0

Верхній дитячий трикотаж Проф:.1JiЬ тов,а;рни'Й

"Завод порошновоІ .ме,.ащу;рг;т С:З:Т,1'меmlчн'и<!!

104.1 101,5 102,1 100,2

У ТОМ'У чис,т; дон

б!'Л"'Ш(jlСТ! на!"!важлив:ших виро6;'В. Прп,рkт :'Jягального обсягу ВИlРОО­ !Н!і'Ц'тва пор'вня,н) 3 В:ДПОlJllдним пер'О­ дом ~1І!НУ.'ЮГО РОНУ ;,р!с н,а 2,;} про­

1.091

129Л

ПЛ''ВНіа 'ПОЛlі~н,р'на Вироби :з П.lа·стмас

3'3. виня",х()'М р.аЙСПО­ жи:в'спІЛ'Х1f (.'56.7 п,рощнта). Переви­ 'fюнано за.П.lання по виробництву

!НОК

оБЛа.;інання

105.7

Irr.~ДЦРИ'Є'''I'С'ТВ>а~mr

-на

про-

100,4 100.8 115,4

Т\1У,1lJ1ЩIfХ.

План ТJ1ершото f11!ВР:ЧЧЯ пcJ ВИІТу'сну 'Това,рної IJ'РО;І,УIЩ.ії віНІІонано ус;ма

ICDhOY

вирсбницrво

3а.1lзниЙ порошон МетаЛJнера,уІlчн,і 8Иlроби Запчастини до тра,нтор!в

ПРОМИСЛОВІСТЬ

СП',lн:а цlв.

на

н()~тб;Н()РМОвИI\, ФВДТ ра з 0:11

дуни:ї 1091 тиоСЯЧу нарбованцІв. ВиробництВо:) найважливіших видІв продукцІї (у, ПРОЦ€,Ю8Х).

дЛЯ дальшого підвищ!"н­

МilТl'ріа,,1ІЬНОТО

!"іВJlJI

господарства.

плану економічного і соціального

державного

101,9

П,lан

Бв,е;І:е.НН,Я

в дію

(JIСНО:ВННХ

:наробо'в·а-НЦ'ІВ. У ПОР:'ВНННН: з в,І;Іповід­ нн'м fТo€'p.!o,;IO'~!

1!182 р. ТЄ>Мп,и знижено 15,2 ПРОlи·ента. 321'з.;Іання ПО нве­ дрнню в д:ю ОСНС)В,них фО'Ні:І!.В H€ ви­ на

)(пиа,1JИ заБОJИ !Jсr:юшк,}вої М€'талург:ї,

н'омбінат

СJ'!,''Тлотехн'чни:!"!,

ра]тосп­

«НаIЛ!ГЯН'СЬН'Е,йі>,

Н'J'~1:бlнат

«ТеП,1!!'ЧНИЙ.~ .

р:оду МIfН1У,10ГО рону по обсяту нвпі­ та.10'8'I(.'1а;Іен"

БЛ'

-

("K.'Ja.:\a~

процента,

5.9

БУ';І~:В·f','JЬНО-~!'f)нта.жних ро­

12.2.

П.тан по вя·е.денн.ю в п.'ю ЖИТ,l1а БИ­ }юнюro на 39,3 процента. При планІ

~І~JСЬНОГО

харчув8.НIНIЯ

фаI!\ТИ'ЧНО

вИ1юнан')

Не­

ДOД~JНo

будll~ельної lrродymr!І на 1.079 mcяч на:рБJ'ВоанфВ, у 1'ОМ'У чи~­ лІ в,Л'асни'Мя СИс1аІМИ на 1.06З ТИ­ СJ'!ч,і карБОlв,ан:цll8, Найmльше в!дета­ В'ЗlННЯ Д'ОО'УСТНlЛИ l1реС'ти «БРО'ВlаР'И­

ПIP'QlМЖИI'fЛОбуд" (93 ll!роuенти), «Бро­ Мf}И'сlльбущ,>

(82,8),

Да'РНlЩь,х€

РБУ

(95,8). ПJIlаlR ПО rrРОДУНТИЗ1НОС'Т:! прац.t

вя­

кона,но на 103,2 Пр'О~lента, ТЄМil1И зРО­ ст,ан:ня С'RIJIlадаЮ1'Ь 0,6 Піроце'нта. Не опра:вилИІС,Я

з

ВИ}іонання.;;!

плаlН'У

сти «БРОВ<LРИlпромжитлобуд»)

центІв).

«БроваР!fс:льБУДі>

БРJБЗiJ>Щ\а ПМН (93).

н·а

тре­

(!=!7 Тfn()­ (88,1).

категор!ях

на

З.012

реал,lзова.но

ТИС'ЯЧ

п,родунц.іУ

ка!р6000НЦ;'В.

Темпи

зр"ста.нн'я снлад:ают'Ь 11,5 процен'І"!,

План реалlЗВJl1 П побутових послуг ВИ,)(oQIНlано на 102,2 про;ц€нта. При !паНі 1,927 тисяч к,аірбо,в,аJ!'Ц'1В Фак­ тично реа.т:'з{}в,ан.о їх на 1.969 ТІ!ІСЯЧ карбr)ваIНЩ~В. Темпи ЗРОСТQН'НЯ скла­ Д ают:ь 9 ,7 проц е Н'Тlа.

СІЛЬСЬКЕ

ГОСПОДАРСТ~О

основ,них

продуктів

тваринництва за перше піврІччя у господарствах району становило:. ХУ­

доби і птиці в живій вазі центнерів. або на 9- 077

-

123898 центнеР"1

більше відповІдного періоду минуло­ го року, молока 41 2 715 центне­ рів, або на 17 367 центнер!в більше,

н!ж ТОР:К за цей час, яєць 148 мільйонІв 969 тисяч штук, що перр­ вищує торІшній показнин иа 1О мільйонІв 220 тисяч штук. У раДГОCl!!і «Бе.1ШКО;І.ИіМерськиЙ. виробництво м'яса збільшилося на

81) процента, у радгоспі імені Ні­

.рова - на 73,3. на Ниївськ!й nта­ хr::фабриці на 47,4. у радгоспі «БоБРИЦЬКИЙ:l> на 34,9 процеНТіІ. А в раДГОСПі «Гоголівський" за ІІЄ'і1 період воно зменшилося на 31.9 процента. у «3аплавному" на 22,1, в «Аван,гарДі,> - на 20.2 проц. Валовий надій моло,ка з,бlльшнвrя у радгоспах «Авангард,> - на 26.2 ПDоцента.

;:\Іен!

Мічуріна

на

-

20,

всіх

заКУП.1ЄНО ху-.

загальнОГО

!

обсягу

птиці

ппоцента,

107,5 яєць -

МО,10ха -

процента.

114,]

за-

стаНОВИ,10

]07.9.

У

ці.10С\IУ

ПО району, порівняно з в!дпові;ІНИМ періодом минулого РОКУ. заКУПНІ{

jIIЄЦЬ зросли на ТИСІІЧ

ЙОНУ.

Продаж

llee-тИl\lісячний всі

ЯЄЦЬ

минулого

Закупки

тонни,

м!льйонlв 940

11

штук

перрвиконали

ти

тварниництва

Виробництво

nланv худоби

~меншив·ся на

Внробництво основних продуктш

року по

1983

господарств

доби І ItтицІ12 741 тонну, молона 38 199 тонн яєць - 1З3 М!.lЬЙОНИ 263 тися.. ! . штук. Виконання пів­ рІчного

держав!

pa~

населения~

143 тисячі штун про­ роху.

молона

зрос.1И

або на 3,9 процента

проти минулого

.рОКУ.

його

на

ше:

план

госпо;tа рства

закуплено Пів.рlчне

у

на

1 44:1 більше

населеннл

1 О 1О тонн біль­

завдання

процента. Радгосп «А!!ангард"

виконано

на

130.5

по закупках цента, імені

викона!!

племптахоза!юд «Рудня~ радгосп «Б06рицькIf,Й~ процента. нали

П,1ан

молона на 168,2 проЮрова - на ]З7.~,

Три

rтІ,врІчні

на 122,9. на 121,2

ГОСlюдарства П,1ани

Н'.з, Tr.IК, рад'Г'о-сп

не

продажу

вико­ MO,lO~

«3аворицьний" ви~

Аого На 69 процентів, !мен! Докvчаєва 7], «ГОГО.1івсьниЙ,> на 99,1 процента. Закупки худоби t птицІ по району

WJH8B

збіЛf>ШИЛИСЬ

проти

мину.l0ГО

рону

на 1 052 тонни. або на 9,1 процента. Нраше Інших спраВИ,1ИСЯ з п.lаном першого півріЧЧя радгоспи «Ве.1И­ RО;ІимерськиЙ.,· який перевнкона~ його в 3,2 раза. П.lемптахозавод (I.r.\·;WSl~ В 2.1, «ЖеР;ІіВСhХИЙ"­ в 1.5, «3аворицьнпй» в ],6 раза. H~ .~иконали своїх план!в п'ять гoc~

«НоБР!fЦЬКИ<Й" на ] 3.9 ll!pOUeHTa, У той же час вІн зни~ився У радгос­ пІ «3аворицький" на 24.3. імен! До­

п-одарств

кучаєва на 8.5 процента. Поголів'я П1)ОДУНП!'1!!ОЇ худоби ! птиці на ] липня 1983 рону стано­ вило: велиної рогатої худоби-

плавни.Й\>, (76.1 ), СемиполнІвсьна птахофабрика (93), радгосп «Гoг~ ,1!ВСЬНИЙ:l> (97.2 процента). Середня жива вага однієї ГО,10!!1t р,е.1ИКОЇ рогатої худоби, ПРО;Іано! державІ гос.подарствами району, стаНОВИ,lа 29:5 кі.'10грамів - на 17

голова

63881

на

-

2998 ГО.1ів ме­ у TO:lI\,

НІШ'. Н'ж торік на ню дату, ЧИ1:Л' НОР:В 27,925 гп.'1'В,

або на

голів бі.'Jьше. свиней - 94 53З ГО.'ІОвн - на 272 голов!! ~leH!1Ie то­

36

пока,'1Нина.

птиці

всіх

ВН­

- 2276456 голів або на 990661 головv більшЄ'. ' Виро.бництвn курячих я\щь збіль­ шилось

на

на 16,6 хій - на

НИЇRСЬК;Й

птахофабриці

ПООЦР'па, на Богданівсь­ Зате на пле~lптахоза­ БП '11 «Ру ;ІНЯ » ВОНО 3\lенIПИ.'1')СЯ на 7.9. v ))а.'1~"!спі 1\1('Н; ,1ОI{учаєва­

] ,7.

на 39.3 П;:;~П(НТd. Середня Her"'!'cTI> курей, порівняно 3 віДПОl1і~НИМ. П('­ Р 'ОДОМ

минулого

яєць

і на

СТ~'10ВИ.1а

122

12

ПОГО.'Jlв'я зменшилось

чя

минулого

ро"у.

~НП"'Н!,1аСh

1 mrпня яєць

ПhnГО

на

БЕ',1ИНОЇ

радгоспі

на

ро!{у

несучку.

рогатої

ХУ;Іоби

.. ВеликодимеРСhюrЙ»

П,РО'ти

першп'го

року

на

547

«3аворицькомр> -- НН

~10.

діВСЬК0МУ'> на 108 госпах «Авангзnд,> ВОНО

п:!вріч­

голія.

v

..ЖеР­

ГО.1 і я.

А в рад­ збільшилось

на 1 028 голів, імені вО-річчя СРСР на 616, .. Заплавний" - на 391 голову. Поголів'я свиней З~fеншилось V ра цгос!іі ГО.'Jови,

«П,10скlвський,> «Бобрицький" -

в

ка,рбаВlанц~1В

ВИlliона,но

липня

1

купок

фаIКТИ'ЧНО

Обсяг n;ідряд,ниlХ роб:т буд!в,ельни­ МИ оргаlНі'зац!,Ями району ви'конано на

Ух на 27.457 тисяч кар60ван:цІIВ.

ЗаготІвлі

На

сяч

К:Ві!'ьнИ1Й,. -

92,6 rnРOlЦ€нта. При ман! 28.532 ти­

Нірова - 5~ !"О­ - У Га;ІГОСJlах «ЖердІвський. - 36 ГО.'lів, імеНі вО-річчя СРСР - 38 ГО,lів. найнижЧИЙ

100.1 процента, При пл:ан: 3.010 ти­

24.057 НlВаlдJратних M~TpdIB введено в дІю 9.465 КБ'а,дратних мет'р:в.

сяч!

тИ'Сяч

58.630

вар'іВ на 58.7З2 тисячі н,арбованц:.в, Те'!IПІИ зростання скл.ад,ають 8,3 ІІ'РО­ цента. у тому чи~лІ юв'а,р')()борот гРО­

у

Обсяг напlтаЛIЬНИХ внл>а,де,н'Ь ви,но­ рис!ано на 84.2 nроТJЄИТ3. у 1'. ч. на 6~'д( в'елыо-монrажнихx рпботах -;- на 86.5. ПРИIР:СТ проти f"":!:f!(}"i:IHOro пе­ П? обсягу

При планІ

53, !мені

Л08И

нарбоваJIIЦ:В ФантИ'Чно реа.1.1:Ю8ано то­

;:тів

фО'Нд/'В за с'чень - че'р:ве'Н.ь 1983 рону ВИlнонан'о на 56.7 п ро.цоен 113.. При пла­ н! 12.496 тжяч нарб()JВанц:в введено. в ДlIЮ ,.ю'єкт',в варт;,стю 7.079 тисяч

1[J,1а , С'т.ма,с,

Г8іМ. -

П.'J~К роцр!бного ТОВI(ІоРО'ООО'Роту за пе'рше п!вр:ччя !ПНО1На.но на 100,2

рішнього

БУДІВНИЦТВО

року

1983

ТОРГІВЛЯ І ПОБУТ

процента.

розвитку

Поголів''я

на

94

на 53 голови.

птицІ

-

'радгосл!

всІх

видІв

] 2З «Літ-

. зро·сло

пл,емrттахпреnoрод;укто­

рІ «Броварський,. на 5~ 404 голови. на ниївсьхій птахафJl5рИцl -- на

89 004, на Богпян!вськlй птахофаб­ риці - на 516]3 гол!в, Зменшила· ся ЙОГО RIJ1'bR:;·CTb у радгосПj !,M€Hi Д:>­ h"Y'.r,afJBa на 38867 ГOJ!:B, у радгосп,: .. Русан:'в'ськ:иЙ~ на 1 168 голІв.

f'айону -

центрі!.1ьнад/)­

с.1lдна станція (66,7 процента). радгоспи «АfЩнгард,>· (69,2), «3а­

кілограМів

менше

сере;ІНЬОЇ

вагн:

парии, зданих за віппов'ДНИЙ пер!­ од l\IИНУ.l0ГО роху, Зб!.lЬШП.1аСh во­ на у 12 господаРСТВilХ з 25. зокре­ ма в радгоспах «пухівсыиі1\> на

хіл.ограм. «Н:расиліВСІ>НИЙ» імені l\Іічурlна 29. «П.lПСliіR~ СhХП,й» на 1:2 ){!.1'1Г 1 ;сі.IІ'в, ~І~lенши­

-11

40.

.'тnсь

я

рядг')-:пах

«Авангард»

-

на

1;:,:,Jї[Jсшів, «3аП.lавниЙ» 1~1, jMPT:i Нірова на 15 Ki.l("1rr;a:l1iB, СерtДНЯ :1ДаВЗ.%на вага О;Інієї ГО.lОВИ свиней за півріччя стаНОВИ.:lа 12.'5 ні.10ГРЮ!~ в. або на :5 кі,10ГРЮlі R бі:rr>ше. ніж за Rідпояі;ІННЙ псріод миr·I~'.'JОГО рону, Свиней в основному

:1R

;tep;T:aBi

Пf)();Іає

«На.1НТЯНСЬЮіЙ\> СРСГ. . Д,jведениіі на

радгосп·,:очбінат

Імен!

50-річчя

рону 110 3ё!'1\упках ХУ;Іоби І птиці на 1 18 про­ црчт'в, молона 95,2, яєцh на 110.9 процента.

графіК

червень

здачі'приЙом.\'

По закупках МОЛОl\а

]

9RЗ

Бнконано

Вlшона,lИ гра­

ф!,н радгоспи імені 60 річчя СРСР (на 390,4 процента), «ВСJІИХО.1Юlерсью:іі" (ІІЗ.]), «ГОГО_lіВСЬЮIЙ" (116,6). «АвангаРДІ> (153,5), імені Юрова (113.3). пле:llЛтахозавод «Рудня. (115,3 процента). Не спра­ ВИ.1ИСЬ З завданням радгоспи « Руса­ Нівсьний,,(74,3 процснта), «3<1ВО­ рицькиЙ. (71,8). імеНі Щорса (67,5 процента).

ПО

заRупнах яєць

нраще

іНШІІХ

виконали завдання Ра;ІГОСП П.lс~!птахо­

ОдержаННІ!: приплоду молодняка по району становить: телят 18 162

репродуктор «БРОВЗРСІ)КШ]» (197.8 процента), імені ДОliучаf:ВR (21(-).2). ОвочІв з.а перше пі вріччя про;:(ано державІ господарствами району-

Т()Рішнього

6829 тонн ну}:'ЯГlД -

голови, 'а60 на 2364 голови БІльше показника,

79 1.'59 голІв ше.

поросят

-

на 3 526 гол!в біль­

Вихід телят на

] ОО HoplB стано­ вить 46 голІв, шо на 3 голови БІль­ ше, нІж торІк. поросят на 100 сви­ НОМі1ТОН -,-·1 052 голови, або на 120 голі R більше, Найвиший вихІд IТри­ П.~(),'1у трллт У радгоспах ІменІ ЩО" PCCl-- "g геліl1 на сто корІв, «3а­

плаВRИЙ~ -

54

1'О110Ви.

~Aвa.н~

та).

(80,3 проц('нта до П ..1а­ 171 тонну (42,2 процен­

,

Худоби ! nnщ!

тонну (107,5

прода~I.о

процента

ДО

12 7-11 П:Т<1I1У),

молока - 38199 тонн (107.9 п')()цента). ЯЄЦЬ 133 МіЛ!)ііОIllI 26:3 . тисячІ штук (] 14.1 ПРОЦ('Нl~' Міський Іl1формаційНО·u і !lС.1Юаальиd ценТр державної cra!fllc-

~


стор.

'1

З-вересня] 983 рОІ.<У

4k'

.QРУЖБА . НАропlВ

ЖИТТЯ

НОВЕ

ра'іни,

- .QРУЖБА mТЕРАТУР

її

народу. ДО

ри.

Неперевершений

дружнІ

}\f арк \\:11

CЬ:R'O~,

;уІН:ВЄ!рситет'2Х -

Петербур,3ЬНjМУ,

всю

і

,,,,у)

ЛlfШ!fв'Гвори, в ян их ор-

обра:ш С?"!ЯН,

іГв,'ніЧно

нав:'ть ЖС1Jстска Н,'О'110С.НН-

:vrа:ти ?еJIИНИ~

ви.::о·ких

РСЕіВ не JI:1ше в Рос'ї, а й

JII!7O-Еничі

Н'1р'1"tlНИ р:;:\ної иЬ~a д!й~ність

1

IJiРИl]:Щ;Щ:

M-ИНУ.1е

життя

яr-:')-

.

31ХСП.1<"н,Q

зустрі-

лю;rей

І[ІЄНЄВ, не заБУ:ІУТЬСЯ: "'.'!(і!!ся на РуСі іСНУЮТЬ лі~и,

i<fз'Т!Ь Rу.1И'КИ

на

MO,10;Jb 70-х

чайки».

Зс,браженн:

ЖИТТЯ

історнчн()

.

B:;:rirpa,.тa

Т,

рює о.'!нн .з1 сrнич pO~la-

Б1Б П~ИХ,,10Г:Ю і х'аран-те"

с3 p€FJ.lюІ!іоНер'о'~,!-,:(е)I!ОfiJ'рЗ'Т'УМ В. БЄ.1:?СЬЮf\l.

ют ",P:r:I'H'> (l856\,(,'lяорянсн:е ТF:' ,JO'" (1 P:-f)),

ри

')9алнски

:lШС!ШБЦЯ'"

",Напере;:rо:!н!".

І.

з

першого року .у

;ZIOe;pжа:5Н'С-Ї

т,у

та

тс,!)Г:'В.ті

вересня мназинз.х

Т'Я,

ce~

даж

в

РО3ТІ'ро­

ВIК.1ЮЧ€!К)

ве,lИНУ

rрУ'ЛУ т:::варів .1егкої про­ !М'1ОСЛО60СТ:, виробів ку.1Ь­ '!ya:>H'O-ТІС'бут~,!ю~о прИ'зна­ чення

та

пре:І~!еТ:IВ

шир0-

ми

ІОО'!'ОБЖИТКУ б:.1ЬШ як на lIItJв,м!ль.Йона карбоваНIL:В. ДО-бре зробилипра!ц:в­ l!ІИ'КіИ ..mіНН:Я

YH:Bep~Taгy тОРГ:Е.l,і

~r.f).

yh,pa,g-

Д,Еа .'!н:

міСЬ'КЕИ-

художньо

КОСЧІер'атсри

ся:ч

офОРМ:И,1ипа­

'С_

"'Ї

14.30

н:

RTOP-

Еарбс'ваНlЦ:'В.

ЗАГЛЛЬНОСОЮ3НА ПРОГРА,."" цт

в

(.51

MO·r:h,CЄ": ЬКИХ

. фі,'!М-1

с: t!зурз.::·м~ькР.А.

10.00 С1УЖУ

Сою­

зу!

11.00 Лрогр,ма' ,Здор·ов'R>. І1,45 Л'У'нч~а

п.рtдача

~P8.1l-

пошта»,

Наука І техніка. C~:lM:ЬKa rо.!l.ИН3.

12,2'0 12.30

1,3.30 Музичниit 01о,к. 14.00 Путlзка в життя. 14.25 Дружать дІти _ на П.,ав"т!. KOHи~PT y.aC~I!Кi8 IV' Між­ иаРОD.НОГQ

ф~СТItВ2.;ю

ДИТЯ'"

ські

.Рхо!!аха

І

сПіНГ8!неня>.

романси.

18.4.5 CborcitHi Н!іків

Донь' праnlв-

-

НІ'! фТnА!)ї

І

ral"JB:1Ї

БесІда

:3

першим заступником мінІ­ стра нафтон,,', ПРI')!lі!1С'Н)П!'J­

стІ СРСР першим

В.

Кремн,",;" '1

заступником

мінІ­

стра Г:З10П"lї ~ пп о ІІНН:."!О в"'сті СРСР Р, МаIНУ:'ови,,: е,ят­ кова

програ",а

~:РТИСТ!В

inr - ' одна 3 найпопулярніших па~I'ЯТОК

Іспані1.

Це .ri>чиа копія карав~JIИ \ .Санта-Марія. -

ф.1Jагма­

ва ескадрн великог,!) іспанського мореплавця Хрнсто­

фора Колумба. На такій каравелІ 12 жовтня 1492 року Колумб доcяr острова Сан-Сальвадор, і цей

ної

участю

естрз!!.и.

естради.

Чемпіо"ат світу з м!ч"оrо RеС.'1уванвя. 28,20 НовиНІ"

n.50

ПРОГРАМА

акаде-

YKPATHCbKOrO

1ЕЛЕБАЧ ЕННЯ

10,00

(фОТ'JХРОНіка ТАРС-РАТАУ).

аа

20.00 Клуб МіИНl~IВНlІкllI. 21.00 Проrрама .Час-. ZI.35 ФутбмьниJ! оr.'ЯД. 22.05 І\\модії І ритми ,арубіж­

AeDЬ став офіційною датою віДкриття Америки.

AKTya.'hBa

Н).45 ХудожнНI

пе-~-t!!зчl

r.

6.

Д.Т'

Туманав;

Ч)1!~~ •.

<'.,IОв

11

B1~CT!,E1.

Краі­

«!!t')·.. ж-

3?..1

2!'fC.1

і' T3Ff!.!H'"

На

t o1l1."'!b·

Б.::} f!'!.,ьм lI:~e1')

С:Ч1"=~. d-'.1hМ

М~Ч». ній

РРФ( Р

камера.

фf.1ЬМ

,Щ"т

рів

~f\,",n"'.".:f'P1

18 ..30

II:~.~

Г~.'!'·": и

СС"'?'l"б •.

і

",~~1TV.:t.

H~r'" ~ffИ'(

НА3 P:'\:r:~.,

Н'1

-

fR:"-ттнr",

fR~"!"p::MeHTlt.

Д~TaHC:T~a.

Ю.

«І

~~».

виходу

•.

2

«П:~і11 Жар­

j'

чуд"".

у світі.

м

праиl.

• Важкий

.1ЬОН ••

B!K~-:~ ідев не ~г;,c­ 1~ОО-Р:Ч4Я з ДНЯ ЕШДЗ,ТНПГО

.19.~~ ~ P!1Har:J!:'r')!:"!

~f"::1U.~:iB:Io.

вче·

Сходу Т'и,tRча

T('.leB:~:TaBa.

~!.oп

Час_'

21.?.:)

flt'll"";!.nпже-И~R"

n. ..'"3I1ч­

T~.lNHftTaBM 1и::яча

;~

(h"'rодн!

...1.

rJ;ITt.

КnРС'('_

з.!11.(у~~нтз.1ЬRиА

у

.Тl егка

казка.

ат :І-fтика.

T'(;t:Hi!!

3

XQ·

ггз~':'І1 ~ ё-сво!т ..

сmч~т».

.:r.Cc"i.'Y:'

М.

r"'r1H.1bAOBa П'.1'і О llИ,

·Багато-

борство, Матч збірвих команд СРСР І США.

21,00 Програма .Час'. 21.35 Художні А , .те,лефlльм .Рафферті •. З сер!я.

YKP~'I!~ЬKOГO

Ахтуа.,ьна

КІНВ

~~«'''''''7''''''_''i.

ТА

ОБЛАСТЬ

nоnу.,.Рниl

фі.1ЬМ: 4:ПРО Ma~"Y ... :t. 10.00 Наука j житт ... !0.3.;, 11.40 Ботаніка. 6 К.'. В. 6111И

f{J.,5

М~яrО8оькиJ! . Р.:ірш1».

!2,СО ЛіІО

-

ро-

13.2'> 'Наук"во ~ОС"fння

13.40 І4 ..:;n

Життя

15Аn

1,\-.,.

МУ3ИЖR.

jTPOK

О.

попу.1ярниА •.

П"Р3

OCTp08tbКOro.

Нf'lRlfНИ.

·фі .1ЬМ

.Ти

зІйди,

ЯСНf'fJt.

Дnк.Т€.1СФі,1ЬМ

Ф:Н.€.,

.ТоА,

що

Черкаського

ка-

HHf':t.

17.20.Kr.HlICPT

хору.

18,00 Но"ини. 18,10 ЛОБідкова с.,у",ба.. 18.20 V Міжнародний ф.стива.,,, те.,.програм

,.

• Як

т.PYДC8~ .

~!ЧIfТf.1Ю І К.1.

12.2':;

камера.

14.20 ЮнІ господарі землІ. 16.00 ВСІвини.

І

НА

8 ОО Гі"на<'ти,а. . 8.13 Док. те.,.ФI.1ЬМ. 8 ..З,;. 9.40 !сторі •. 8 КJI. 9 ао Pa,I~CЬKa мава.

pn,1.Hnr'o

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

'УІІ"

ТІ 3АГ,~ЛЬНОСОЮ3Н,о\ проrРМIА 111 І ПЕРЕДАЧІ

.,

кr.и-

виконанні

Маl'.зрт!чян.

~poгpД"A

!o.r,{)

рlсть',

20. f5

fI'і;К~lr!'JДН!"'Й

1("'~~JH:!3

18.30

Р!'lСЙСЬКН"Х

n~З)1т~r:R

і' фі.1ЬМ

фТ.1Ь".

Rечlрвя

По­

камера.

К~Ю на 'nр~з

C!-'.I~!';

СnНl1е

у

15.40 ФI"ьм - ко"перт .Зиі- 10,·% JIобр?го вам ",OPOB'R. M:iTh маску. ny.'1hqiH~.,.,a:t. 11,00 Фі"ьм - ко"иерт' .Як зllи18,30 ·Х~·;t~жніА те,1еФI.1ЬМ ,Сив-' rЗ.,ась дfечина ДІ') вінцк>. дl'Кlт-2-. З rе'Рlя. . II,ZO Зні".оться кІно. 17.:-13 Пr. м\'зеях t ви.стаsочннх з~"ах. ·Fn'Ч!Т::tж. м.истецтво 12.2п НароднІ та.,.нти. ФранuІї ХУІІ ст. 12.;0 док. ФI_1ЬМ .Х~іб Hamoro спі ,'!ьнnго Пn.1Я ~. .КиТвнаступнпго року. ІЗ,ІО ФІ.'ЬМ «Шит І меч-. 4 се­ .Щед19.05 Те"е •.1,-6 киянок рія. "OCTaHHH~ руБІж:.. ZO.O().

о!'ача-.

.

фі,1ЬМ

фr?НJ<!В;).

П:'lН!lе!іТ1f.

1,5.21

<Сини

Н;,ЗО M~·,. Фі.,ь" ,Свято H~

~o

2?А() p;,~~::t~"'I{

наші

K~~!,(;·,·a.T.

9.3~ НаукОБО

МО.'10ДИХ.

Д.'Ь-Хl')r.~"мі.

Y.,.ii~!~P.iгP."-:o:.

Р(НП;;R!Дз.ють

НІ~Й

зустрі.l.

18.~З Те,1ефі.'h"

І

тво ..

«:/1lo:-r.?бr;Н:t.

14 ..;1

11J!.

в КС.']еУ.Т!~з!:.. Пів.. г:r!і.ичu-збг.гаЧ!l:-gа.'1Ь­

('!CCPt 2 f 3

cEa-б)'СЯ»,

. Н1ГО С?f'~.1ньnв!чноrо

' пуб,"і!JИ~ТИI:на' Лf'г,еДl- ~ 22

"'!')Ч'·.~~!'іТа.1ЬНИ~

І

нг.с

t'I'H!.1i11

артист

,,""f:; ~!H.~ r~r"p.'1.a впеt";~д,'

ІЗ.З::) О'!Є'ВИ,"!'Н("

14 ..1(1

6рз

Адргсн

!'!.1?rJ,1.ЖЕ'ННЯ·

O.'!rlll~. 12.:И К~~f··Н!с""!,Ч.

Пе,ред~ча

19,n~ А";2"ь.а

зІбрання

л";н

nГЕ'kТ1~.С'ниА

19.'10

музи-

~r!(УМf'~Т::І_1ЬНl')ГО

Д.'/хnзі

17,И Муз!!чн; Ії.за :::~.'

.111<11::10.

19.00 Ц'СТЬ фl.1"ЬМ

к~а<ичР.оТ

дзвіночок ••

С"!1Р Ш:)К.lilСНИБ;В.

СП~ЗВа кож-

2,-річчя

І.

!ЗА.; ~ьnгпдн1

К!' ..

T~.,e~i.:hM:;

Іб.!n <Ср'бн"й

1t:"1tI~,IИ.

П1"1!!Н"'ГО В,

!S:~~ Чудеса

ОБ.Т\дСТЬ

Iti.'!b~f

ІО.З~ П~!'~~'єr:~

-- ---.... .

ПА(J ,,~,.,ьтфj.1ЬМИ

Г'РИКУ~.

8.30 Хуп~жній

вчнТе,1ька.

Редактор Є. ФЕДЯП.

кгНн:ьиг::гrр·.

«Сстан·

H'YKn8n-n:1пу.'JярниА

м!ської ор­ ТОІ!!!РИСТІ!а

<' 3на!!!!я:~,

.1:ot:i~

I7.(f~ Фі.1Ь~,t ii:)Hи~PT ~";P1f'!~I"T:"Ipa Евгена

«Шf{'Т

а,оа П",,':пика.

8.?n

До

'!'!"J~!.y

«ЧЗ;1!яні

ТД

nра-

М. П~!ров (ферте- ZO.4::. f-!з д,а5раніч, діти! пі,'!Н:1J. 21Л!) Час. 21.35 Ж!-іВ~ С.10ВС. І(ор!ння !6.,~~ J-IО511НИ'. r~Yf{rb:.(':)Ї М'JБИ. I6.~,' Тв~я .1е'ні,нсь!(а біб.,jnтека. (nаДJllина Д.1і1 м:і.1ЬЙО-· 22.33 Фі~"'!ьм -«Мачуха>.

If ~АгАлы!союзнАA прагр..-ц ит І ПЕРЕЛАЧІ КІНВ

з 8:НЇч­ добрю.r

C.l'::Fa,

ганJ:впіj

.Судак-

З1,~.1УЖ~!і!~Й

з

'Т8"Р!і

ГРИГОFЕНRО,

.'1€K1'OP

19.·30

H('J,n .. Д~x.

ЧИВЮЧИ

негтереЕєршеното

н.

е,а.1Ьt:и.

14",5.0 П'ЯТ~Р'l!!l.а -

моро­

НСЕТОЧН."Ч"О

~ІаЙСТ1J3.

СЗ~t~U~!1И-.

!4.?О НСn:1~И.

палати

нащадsи,

·iiJ.ac.1HE!

с' 1IiE~'}'i

як

СЕОЮ

серед

»-

цо.'т",5о..

се­

І

боротися,

Т. С ТургеНЄЕа, Нlстю згаJ\'ЮТЬ

Н.?.') Нf:l1'!!~НИ.

руб:Ж;80.

НА

T~.'~e+i.1Ь~

І-С.43 Стз?о~инні

!!.~.

с~.рія

4

tE;TJ-'~,

.:ІОЕе;:r~ться,

І6.ЗD «ТС8~РИl!!~.

«По

l1!TR'f.

B(bC!'.~y

{С.2:; Д!)У..

діти!

2!.O~ nr:('!~'Pa~,fa

-

I~.Of'l rr.,:,e

сn!'ник.

ZI.3' Х"дожнl~

J

с,р'ї.

Cl:PYO:TaBi~

prp.

.1сбран:ч,

ВЕРЕСНЯ

5

поко­

віЛ!!Уl\урати

iHT"'neOO~!

я"іf'\

ЗЦАЛ~>!nГОЮ3НА Пr-!'ГРМ\А цт

C~,,;:

Сn.1n.!,tькз.

д17~n,

в

е

пр"

народну

тварчість, ~ Bece.H.a~. М!) вас (ЧССР).

Із

цим

«. Вітає­ СВЯТОМJo

Науково попу.,ярР.иJ!' ф!.1ЬМ сАкадемік Х('J.10ДНИЙ"о

18.40

19.00 С1УЖУ

Радянському

Сою­

З)" ~

:ro,OO 20, \.> 21,1)0 21.35 23,0.';

В"чlрня

казка.

МІжнародна

панорама.

Час.

ФI.1ЬМ

.На

краА

свІту .....

Новини. л.CJ."~

• .

Кn.1ектие працівникІв РусаНіВtькоТ ..сереДПЬОі WКО~'И

ИИС.'О8.'Ю€

г.,ибоке

спІвчуття

3 приводу ве.1ИКОЇ втрати -

вчите.;ьЦI' М. Д. смерті її батька.

--:.-.z.-_

....

Заряд!

»3..

І

~

Т~мфо>!и: рс;tаКТ6РЗ 19-3-82; .аступника РС.lак~орз, В!.1.lілу napTi~HO\O Ж'ПТЯ 19·4·47; В;;tпові;:а.%НОГО секретаря, В;Д.1і.,у сі.1ЬСЬКОГО господарства 1:1·3,1'; кор,'спондента нісиевого ра,J,;омовдгння ~ 19-З,0;. в ідді.1 ів промис.l0вості, .1f1стін

Індекс БІ~1i4. Прук Я'jСОКИn, 06сяг ;ІРУКОваНИ11 apl\~.·I1t. Тира}l" І:? 5_1,; ПРИ'.lірннкіR. З(lМ ~~I)I~ БРОR.:tр('Н:..; .1 !l,-..'іrн я КlіїАСhКnГО (')б.,~сн()rо упrЗА,,,jння rrl["1,1F.l\ P..H.l::tRHI1!{TI~ 1lf).1іlr~mп t КННЖЕ(')RПl rc:;rriA.li. A.1.J1РС'"а ,1p)'r·:"'I'J,i: 255020, Н. БО(lваоv, f·'; 1{lticr,!-.:оЇ об~lасті, By.l. к.иівськ.а,

і

154.

Адреса редакції; 255020. м. БРОВАРИ киrВСЬКОІОБ.1АСТI,

rородского

город.

CKoro И районного Советов народныx ;::епутатов Кие,,­ tкP!! .области. (На украинском ЯЗЬІке). _ Редактор Е. ФЕДЯЙ. rвзета выодитT с 17 апреля 1937 года. Дни выодаІJ вторинк, среда, пятница, су660ТЗ.

l\!а.lОrю­

С.10Е:і',!И

if:OEOTO

встаЕаJ;'И

,:) І' СІ:': свіТіВ" «Нз­

ШеЕЧ"Н"r'J",

І

Ч[-І..

панерама.

ПРОМИС,10вnсті.

Старовинв:е судно біті причaJJy В порту Барсело­

П"u!

!':І!'НТ!В.

НОВИНИ,

18ЛО Мі жнаро",на

УкраИНЬІ,

П~"'Т

:зі

ДО

не

R"]

ГЗ~:')В'.")'{

~.

17.,:::0 Xy.!n:+:t<1':\ ІТ!."!'ЬМ . сНа. roрІ ('T~Ї'!ь rO~<1:to. i~ ~!) Д·.,TY~'''bHa. K~Mepa.

2·.''.-!~

сЯ пlсн'!) про кохання спІваю.. СтаРОRиннl росій­

Броварского

сії

!n'A.~ 3рі".!З,о;Т'о(Я . кіно.

РаДЯН<Ь1("МУ

.1НСИЦЯ>.

партии

"ОГ.Н:!

Uir;НЗ.lч~иf:!

пггf.!іq-

і

і

пи~ав

iE'.'P;"-".lі

«'

дорrгу,

~І:с::rU.Б,

в

He:Iape'~IН(,)

Hapo.JY.

H3~,!,

Шевченка і пор'!­

РClзs і .'!ка

прє­

ТР'!.'!(')­

Бін vстюш Лаврець!\о­ Двогянс},ке гніздо,»

81'.1

;щв Д!Сга!!-1 Е"СТ',-1"ТПИ' із статтею про hсбгаря

.8

за.

O'(}BЇ'Д~H!K:a •

9."Ofiy ДИ,lЬН:~К.

17.3.5

орган

пр'о Т,

'І".'IJII_ _ _

ДtliЬ

-

І7/!5 ?f'.'~!-!~~/:\.

8:.... ;3-Х. Te.'1-t-

9.1.0 .!!('І~'УМf:н:та.,ь~!-!.Й

Шоб

са:!

], T'11JreHE'5

про

E~~~,,1;TЬCi1. р;-ст; ТЬ,MC,1 0ji сн .1и ... :+;нття у Б3С п~пере.:ІУ, Й Еас.І .1егше бу;:rе жити:

' ." С1)"п'на.ll,

П','!ТЬ

сеРці

О!'~І-!РЯ: <-; ГГ3.Йте..

витратив чо-

ЧИ

В

ПDИЕіТУ

щr5 '1:5 Й,Н в йог:) мову;,.

гi'!,,;!г~e».

rr'УЗj-!.!!('Ьt.:nї

в'еТВ.!ИСhКНХ навчз,:)ть-

яхі

17.10 Му.1ьтфі.,ьми

-

ві"

,<1-\')!)-

наtТОЕ..,Ї

n;rHI

'Ча: •.

CTY.l~HTiB.

I7д5

ЖИЗНЬ,.

не

!';.-1:) KCHI.!.6to'!!'!!!~ б~~.· р'ИСj···!1~~.

ВЕ!'ЕСНЯ

15.З'О В. Гусев: сІвзн Рнбзксв:,. Фі.1ьм-вистзва Державно ... ro ак?д~~"lчного A\a.10ro театру СРСР.

КоммунистическОЙ

т!-!р!{

ТПе'

iiQ__

I3.~O .C.,a~!

чи'Х те.'!Е:рал!охоріs у КОН­ це.ртн:й (тудії Останкіно.

"НОВАЯ

в

смерть

мзt1бутн€

гЕ~РТ':!'7.rь::я

ве1ИЕ"'ГО

в

"'hО:'!И~Ь' я

~3~.1Зf'Ч?

K!r."nr"!rr1~.~~.

як 60 ТИ­

RАРАВЕЛА RОЛУjlВА

комитет'а

до

учаrть H3~12.,1)S~НI. УІ<Р­ r3.~:l~"""!V rt't"!"I11 r)~.:!j~.,,~ .. .,.~~ч·

Тор­

А. ЗАРІЧНИй,

~йО'ни Л,) П'РОі;:r:ажу в.зУТ-

із

пr.l")r'И=.l':"JЕ"'~ті.

800 Програма 804.; КОНЦЕ:РТ

ro

фран­

,]юран.

ТЕО·.СИ

Нjjбза1)Я

ЩО піС:І>! ПО5I'РНЄ!'НЯ

HJ~;';;n

І

Турге'

ДІ{'Jnа!!' вивчав YKP3ЇH~Ь!('\; М:;ЕУ про щ') писав:

fe:--!-

кава

;",

.'\.11"1\("'іНДР

В'1'10Ю

вого

тмрЧі­

Шевчес!!-!а

ЧИ!~!И

Тургенє.в ;::У'1-:Е' хенів !:о-

!\Т{.1И­

к('ОСпеРНZЕНБГО'

гува.1И б!.lЬШ

Т,

про

Тl!евчеш:а.

кра :не

цу?ький .11 тера туrюзна­ Еець, 1,'и:тец!:sо:нзєеuь і переК,1а;r.1Ч Еи!.:JЬ -

АчнеНt.;ОЕЗ в'.'!о-

!ТlеЕЧ?Е1-'а

тJ:,:,lJ\отаЖЕ:{Х

4

З

Езна

П.

I2.CJ f:.!:J!"J!":')..1H!

НЕДІЛЯ,

!.

тяжко

Як І Т. Ш6вченг:о, І. Тургенєв жив і ТЕОР'"В

P"~Ta

Ж~~ЯЮ

YH:Bep~!a7Y :'}!еНі 50·річчя Ве.1ИК()Г~ тсння j в С(,,­ .1а1)( району. 3а неповних

1ftОНКОМУ. ДЛЯ б:льшої ,ЗРУЧНОСТі вони обладнали

4

6'1Я

с:ю

П("Н!"1!,'lСК.

Г:'Е.1Я ЙШ,13 ;JСЮЬ жван'). .1vше З3 ,!Б: Г,,:JІ,ЕЧ П'1J'" дано Т:Егг:в на 11,400 на'рБОР?,'FРТ,'в, :'·3 ]:,:vг"й ,!Є':JЬ вторгува:ш набагато б.:.lьше. ПожваВ.1Є,,') ~:П1а ТСI'1Г~В.1Я за ЗНИ:-t;е"Ю1И U'Ha~

зну-женю!и ц:на:l1И. Ві;rразу П:С.:JЯ rrp:JM;IeH-

1111 п-ереоu:н:ки

ОJЯГУ,

ШЄ:І:к\на про

Т.

ж

В:11ИFОЧ

СеогійОЕ!fЧ

.1,::ко:,е,>

рl;:r:них

~аuіИSНЕ~Я

фран­

),10 ВОЮ,

Іван

.,,,ст>'р3ЕСЯ з H"~T ПDО пУб1'И!Іію и!є'і статті. 3 Н?Г~J:И E~~=,:I'):ZY в (,E~T rJH3ESCO Ен::;ання «1-\'):)ззr:я!.> й б:;.1З СІ'уб:І!".)­

І

Ві;ЩJV;З:Я Я!=~.тзрск.

в6нний- РО2,:prро;:rаж !овар:в еа

п:гнин.

Ш,:t

ЧЮ1а.10

переживав втрату ;Jобро­ го .:Іруга й пора:І"ика 1 в листі :!О О, repue!'a проснв написати у ",1-\6-

зв1.1Ь­

КD,паЦТЕа

3

і

ЄЕР:JПі.

Шєвченка

книж­

у

країни

переклав

цузькою

ства 1:\ і':l)r;~тї"'~ ПО1-'агзння Таи(''l Г1:чrоро!'ичз П3.Р~!С:'!'; С'rт~F~-!~'?Е2В Й~!'О ;::0,1:. 31 ("Т""'Г"lJ В .1'тега· тут'Г)т" . Kl'I~TI'''1. ~TЄ~Г'::I-

Н r!.laНIe'(j~~H~x EV.'1JO6:.з. Р;вно о' 1 7 ГC:II~н.' Т":Т

ко'С!<Пєра ТИ'В­

П,J'ВБСЯ

гете,вого

~!:'З,

Ще

участь

твори.

по

творів

'сатра­

(, ГІа.ТI

ЙОГО

,J;юра~

ШЄRчєю·:а._

нева

пов~гс!<')

Ечен!;а як аВТ,іра

За зниженими цінами 1983

Т,

n

ШеВЧЕ'чкg.

М.

НЕ'нні

зап'!", ПРО 1'''JЧТ:;(Ш }:иnи.:J(')-:\ІефОJіЇЕОР{О'го 6рат-

8";О:З,1.'!В :HT€reC ;Jj Ук-

(1860), неабиякнй

напа:t'в

ССС:;.1ИРОЮ

Г.

Еі]

ГЄ'1'ЮЇБ. С, ТургеН'~з

56

Pr:c;.Ї

40-:>: I'1CK'JX ;:ФнаFСЯ

1"О"В-

,:tруж6а

'

бачив

aKTI~BHY

;1')-

С'!'3.FИЕСЯ ], Т'1)1ГЄН<':В

, : Значну pC-.1Ь Б !,!єЙно:-.1у шаЄТrСЯ в;С:'ШЧ !стсmч- .1ИЗО В':1Т'З)Р';'Еаs SO.10pHT J!;pC'CiaHH: твс·рчt'СТі Тур- Е,:Й I11JaE:', 'Т:,'1;~енєз С'ню- е-nохи, ~!зйст~рно р:; 31-: '0:1reневз

n~"Oe"

.'У}~ЬЧИ

Ma1J:t;"I Б~~чs:; р':! ЕОт,~жсї r:.n-,'Т.И',"И.

3

ЖЕ'НіСТЬ,

r)~\",1~

T'!vL::;,pP.~."R Р'"':."':=!Н:; ,".1',-.!'..Т.Т_Т,:;В .

nр,)!е, r:єреБУБ~ЮЧИ П::І;

зали-

«Тн­

r ~ ~'І:<~r,:"",ю

rrf'ре~!')Е··~,~'!Ч

Сir'О'2JвЖнj~! наро::rНЮІП'!СЬ- RJ1B ПО;JБЛ'J!И СБ/Ж) пО.1і­ П.l'ачуrь ~f€-ННИЕО~! є т):1, ХТО ппи тичн'у :І:бе'ра.1~Н:; 05че-

1

по-

na~,1,

іншІ

ПОШИРИ.1ася

жиТіЯ

и3.PCЬ"H~.I

та

К,ОР;JОНИ

вечорах

К';'" і <!Ш::.:ІенниК", Шев­ чею:а, !. Тургенєв 6·?ЯВ

Е(';Ю І. Typ"FHf:P«:vr й ("0',,,,;6~1:':\r*"~~P:1 з if:У'ГН1.~~ .(t n!зчР,... .,.~~НR},!~ З'1 .'" И С ті И~ I1Bf(') 1"К). Рз~~:,r СІ Т. ПІенче Н 1-\:",'\f T~ !н!Т!н~п

~ya,.l'bH'CT'b ТВSР;l?:ення В,П·,1І{БС}І П8J:·е.'!С'Е'НХ ц:я­ В, БЄ.l:r::ь<;tГI), шо 'Ч:в епохи, TYP~E'H€B пра!'"

5!'р'И. Л:'1'Н: ночі, Д{;Ю{ КРН-

T'lr>re-

І,

B-"'ЧS'l

'!'r';"S

ре!!ість

висо"

Пі,:tкрес.1ював, що Шев­ ченко настільки ВЄо1нкиЙ. що слава ЙОГО перейшла

зустрічалися

СіD8;Jниuьке

1\01'0

творчості,

дамаки»

на зас."інні І його неси­

C'!{,Т"!~~"~Y' t..:'нч­

:1 0 г,:а

С·,!НIТ'У,!,~:з.»

ва.

Добре УС,В:ДО)'ШВПТИ а1\-

ппо

4H~lj~JHl

npn~,, .-таJ!

к"а "еРо:;

мужн:н:т:,

В' ОДНО<у!у .. з ЛИlСТ:В ли читач: Й .'!,.,:ТСЙН() оц:У 1860 роц: Тургенєв Ь.888 року МС;,10,J.и'ЙА. Че- нила ПРОГРС!fЕна к,рwrи- Р021:рвав зв'язи з реБОl!1СІВ Il'iИС2JВ, що імена таких :ка. .Тюц'йню~.и;Jе:;Iс:1-:рата:fl!'-

ПИСJ:;менник:'в, я:н І. тУр-

u':j J

lR,::'f!

AF.TT''-:l'·''І',,:сн'шь<;а

т.руд"вого наро;:у з р~з- стЄ'!!.І Ha1'o~l'CTЬ. ЯК рІ.1- У Есша.рії, НЗПРИ!;.lа.:І. на ~'ам'И пнсьмеюікка про. юm lЮНТР"ст, виступає УЧН:в ЧРРНИШЄЕСЬК'JГО (:У'Сп;ільно-rrО.1:rичну бо- IJ:.1a га.1ерея nеспоті'в-по- В. А. С1ЄПUСіЕЗ, .1юбен'і ірО'Т'ь6у 60-х РІЖ!В ХІХ м:щнк!в. ",Записки мис- НаРЗIЕNІова, ХР"СТО Еотє­ СЮЛ;'rТЯ.ЛНВIJЯ»

ж

часто

л;тературних

і

нарис

НО оЦінив поеми .НаЙ­ мична», «ЄреТИ1\.!>, .ГаЙ­

у В, Нарrашевської, де збиралися українсьНІ та росіЙС~1\і письменники, зокрема 1\1. Некрасов, О. ПисемськиЙ. . 3 ХБ}!.lюВанням СЛУХ1В Іван СергlЙорич розповІді Та раса Григоровича

п'.:! й~,о ре;:rакu:єю.

:

з'с'!'ь

Герої тr,:')}::з Тур:-енєва

не' вБН.1а прсгресивну

:vrора.1ЬНИХ

В

НЄЕа

ної

ЕП,1Н'В

на

1f:-','P-

У

Е·JI~'}ТП."'іЯ

С',П(',Р:J3~ЧЯ'~

СЬ,ЬНJї ЕС.1!, бпагоро.:!ства.

пе'репле.1ИСЯ. ма-

вони

в r И2, из­

'Т'''1:g'ш.

pr,:.r,:

.1К'бrв'ю І СП"RЧУТТЮТ зображенІ Ш{СЬ'1ен,':ч;r::,),У

ютрих

І

життя

Відбулося їх особисте знайомство в сере~ині .1ЮТОГО 1859 року в Ак3.­ дем ії мистецтв. Потім

'!(")-

rr~,р.г.,,!,ЧР:j Г'1;.З'Uf(lР-=t "'!'а

- р:зночин­

інте,1'генц:ї,

Jny,,':B313 v

из

Ш!С""\!~!!Н!ШЮ.

!;!ІВ. Ухню а:l~:)Р2.1лg:сть. У

з

И"l·,1! "'Р:,С'rкиf.l B~CTH:~KI>, Пе rKI'1I'1H.~O п::;чаткук:чу

BepJt:H,cbHc'~ry. Неперевершений майстер С.1{')ва за-

3

взгє~п{!!ш

Се'О~'йr:<;!fЧ ,~:I'Oг",y П~I'1Е';"1ав p(")rilkJ-КГ'!О

",Батьки j J:ти» (1862) та ;НШі, В я"их СПОРИВ об­ рази «зайвих .1Ю,J.€Й1> з ,:jворян т-а геРОїв-реВ:J.1Ю­ ц.:'онер:в 13 сере,J.СЕища

МОСН()В- КРИlзати :!I~'S':CTb КI'1'і1С'~НИ- ;Jе~IО!;Р2Т'~ЧНО

є

В\\13ЧНО~І, ПОffi''ІЯ-

Р.:О,,",\IИ

були нІб}! В;,J;Iюв,:дю І, Тургенєва' на занлик БЄ.1інсьного проЙня.тн·ся сп:вчуття~r .10 :;неДо.1ЕНО'ГО HapC);JY, ви-

культу­

цього

ри~ап'я 11 TPrp's. «НаfJOJHi СП::·R'.'!2ННЯ» 1\Тар:У О.1енсаНJI'1'''''Ч, Шr) виj:\ш.1И 13 1 R57 Р:Щ!, Іяан

", Сьогодні ВИПОЬНШ10СЬ 100 років ,} ____~_В_і_д_д_Н_я_сМ_сР_Т_і_І_._(_:,.__Т_}_'р_г_с_lI_є_в_а_____--! (1847-1852)

J,jЯЧ~в

СвІдченням

й:)го

МАЙСТЕР СЛОВА І ВАН Сергі.йСБИЧ ТургeH€B, ве.1ИКИЙ рсс~йСЬІ!ШЙ письменник. був IВЕСоно~с,в,!ченою лю;rиНОЮ. На'БчаБСЯ в T'DbOX

• дав СТИСЛИЙ

знайомитися 3 ним, ви­ являв велиний інтерес ДО поета 1 ЙОГО таланту.

трудо,люБИlEО'!'О

ву Л.

_

мuсової

роботи

_

19-4-67,

КИІВСЬКА.

15~.

Іе.lефон

19·4·3ї.

#139 1983  
#139 1983  
Advertisement