Page 1

ОРГАН

БР О В АР С Ь І< ОТ О

МІСЬКОІ

МІС Ь І< ОГО

Рд АО Н НОІ

КОМ І ТЕ т.у

КОМ

Р д Д .. НАР ОД Н И Х

НІС Т .И Ч НО Т

V

ПАРТ ІТ У·І(Р А 1 Н lf, К И І В С Ь К О 1 О Б Л АС Т І

Д· Е П У Т А Т І В

Га::tета виходить 1 s 17 квітня 1937 року + .М .139 (6387) •

BieTOJ:?OK, ЗІ серnня 1982 року • Ціна 2 коп •.

Нагороди

fА.РІЧА ПОРА П·ол'і т заверmеввІ КАРТОПRІРІВ

Після завершения. ПІЮrрами дослtд­ жень

во-дослідноrо

На картопл.ІІНІ. ПОJІJІ rосподарств району вийшла

~иральна технІ.Ка. Нивlшиьої осені врожай бульб необхідно зібрати з 3,4 тисячі гектарів плантацій. ПеретворЮючи в життя рішеuнв: XXVI з'їзду RПРС. СІльські трудівишен . чимало зробили, щоб з чесrю дотримати даноrо слова: одержати на кожному

rек'Іарі по

180

~уде зроблено вагомий вклад у виконання 11родо­ во.Льчої програми країни. Добре

йдуть

~ів радrоспу

справи· ИИИішиього

року

в

трудів­

комплексу

повернулись

на

Треба сповна використати наявні технічні мож­ пмсті, щоб вчасно зібрати вирощений врожай, без втрат довести йоrо до спо11Сивача. Поряд з ком­

байками необхідН(), де

є можJІИвості,

пустити в

дію І картоплекопачІ cYRB-2~. які в в багатьох радrоспах. В залежності від обраиоrо режиму ро­

бОти

иоии можуть працювати з комбайнами, під­

вищуючи 'lx продуктивнІсть, і окремо від них, під­ німаючи на поверхню бульби.

Прави.'Іьно роблять

там,

де перед

збиравням

:врожаю скотують картоплиння, бур'яни, викорис­ товують Ух на корм худобі. Це також прискорює копання бульб.

Однак прнхІЮ, що в ряді дально

поставилися

до

радrоспІв безвідпові­

підrотовки

збиральної

тех­

Віки. Піриміром, в радrоспах імені Докучаєва, іме­ Ні Мічуріна, сЗаплавиий» 4 комбайни з різних причин не можуть вийти ва. плантації. Це иеrа­ тивно ·позначиться· на темпах копання бульб.

У цілому по району на ЗО серпня до збиракия врожаю

ва,

які

картоплі

приступили

усі

rосподарст

займаються вирощуванням цієї

·

ку.11ьтури.

Однак врожай зібрано поки що на 270 гектарах. Тщеі темпи не мо]f(ва вважати задовільними. Шко­ дить справі

1

Приміром,

RJO

увагу

рІзиоrо ·роду недоліки.

в

радrоспі

звертають

на

сГоrолівський» регулювання

иедостатг

вузлів

ком­

байнів, тому тут допускають втрати на копанні бульб. До тоrо ж, доводиться чимало людей :ід­ волікати на додаткове визбируваиия бульб. Ввсо­ аопродуктивній · · роботІ техніки заважає 1 · те, - ·о ПOJIJI повілько .звільняються від бадилля, яке за­

27 серпІІІІ

Землю. ·Робоtу

на

станції . ~Салют-7» nроДовжують іос­ ІtJОнавтн Анатолій Березс:івой 1. Ва'л~и-

.

тин Лебедєв.

·

·

Спускний апарат космічноrо кораб­ «.Союз Т-5» здійснив посадку· в

ля

заданому районІ тер~торІі . Радяись­ коrо Союзу. за .70 кілоІІJетрІв на пів­ нічний схід від міста Аркалика. Са­ мопочуття

товариш>в

Попова,

Сереб­

рова І Савицької пІсля приземлення добре.

На Землю наукових

доставлено

дос.'ІІджеиь

тів, виконаних

І

матерІали експеримен­

осиовнвм

екІпа~ем

ширше

застосовувати

кінці

літа

і

району

восени завжди

чає зелених кормів тваринництва,

для

через

не

в

виста­

громадського

що

падає

зв'язки

!!ІЖ

Партійні орrанізаціІ, виконкоми сільських · Рад воКJІИканІ. зробити все залежне від них, щоб кар­ топлярі райоку орrанізоваио провели збирання вро­ •дpyroro хліба•, з честю справилися а соціа­ JІІttи'ПЦІМи 30бов'язаивями 1982 року,

•u;

яв.1ені

явлено істотних вІдмІни()стей у реак­ ціях організму жінки. І 'Іоловіка · на вплив факторів UC!Ml'iнoro по.ц.оту. Успішно

завершений

у. складі

.'Іа

якого

nоліт екіпа­

вперше пращова­

жІнка-космонавт,

. воіо

в. новою

ясКра-

сторінкою вІтчизняноі ·космоиів-

тикн. Наукові дані, одержані в ході польоту, буде використано в інтереа також

цьому

врученsям

ордена ЛенІна.

«Золота Зірка». Сереброву f С. Є. Савицькій присвоє­ но танож звання «ЛЬОТ• чик-космонавт СРСР•.

для Даль­

ШОГ() розвнтку пілотованих ІЮсмІчиих польотів,

--

(ТАРС).

(ТАРС).

Приступ.н~іІи до сів6n

Щойно в:джнивували ку.rrьтуr. янІ вирощувати­ х.1!бороби pцrocny •Літ­ муться на площі 940 rеи­ н:вський», а вже живуть тар'в. у тому чис.лt· на турботами · np6 дмю · май­ 300 ·гектарах на зе· бутнього урожаю. __ у гос­ лений порм. подарстві nриступили д<> На 90 гектарах тут с:·вби озимих зернових уже посlлли озиме жито. н:r -с+вбі зайнято три аг­

регати. На 120-130 ПDО· центів виконує доведевl

В ДІЮ!

-

коли на,

є багаторічні конюшина,

трави

люцер­

-

еспарцет.

А

оом.аль чи зовсім немає?

зеленого тут

коли

їх

·

на

соковитого

початку

директор

Та

завдання

корму

-

жовтня,

найб:льше

механізатор

гостей· вразила

редьки,

250-

г0роху,

ячменю

і

ного· с·оновитоrо корму.

ячменем,

гектарів,

го

і

тепер

гектара

по

ВисоноУ культур

ки

в

чітко

зелених

з

грунтів.

кожно­

центнерів кормових

домоглися

nр~маиій

500

кормів.

урожайності радгосnі

вир<Jщування, ню

збирають

240-:-250

високоrrоживних

горо­

близь!{о

-

завдя.­

технолог!!

lX

інтенсивному удобрен· На

кожен ·геRТар

рІлЛІ

тут щорічно вносять

50-60 тони, а до 100 тонн. орrа­

на деякі nлощі нічних добрив. В цьому весь сеRрет nухівських хліооробtв, які. зумілИ в коротний час різко nідвищити уро­ жайність ~ормових культур і майже под-воїти виробництво кормІв. · На· власні очІ в цьому nереконали­ ся керівники радrосnів і птахофаб­ рик району, яких було днями заnро­ шено в госnодарство. В'Ужджаючи на nоля

госnодарства,

гості

відразу

nо­

тами ттощу, на якій провадиться оранка nід озимІ. ПриверНула уваrу на

силос,

. !з-за

високих

стебел якоУ майже не видно бу11.о· :ме-

·

- Понад 500 центнерів даг :1 rек· rapa - каже днрекrор рад~еау Є. Ф. 'rо.мін. А ІТоряд зе1Іеиі11.о

редьки, ,nлоща

якоУ

no11.e міІиоУ 120

ста-новить

гект.арів. Посіяна no удобреко:му грунту І!ісля збирання nшениці 16 сер!І'Ня,

вона,

неначе кюrимох,

rycfoJO

.щіт:кою вкрила землю.

-

200-250 цеитн~а І- fОІІЦра

норм.

Молодці,

-

пухівці!

Л. ЛУЦЬКА, rоJІова робіткому.

nередовиків На щоглі білл контори

каже

-

директор радГоспу «Авангард• Е. О. Приходько. є на що у .вас поди­ витись,

чому

по,вчитись,

хоч.·

1

ми

відділна імені Юрова рад­ го~пу кии:~о

не

стоїмо на місцІ, маємо теж гарні nо­ дійсно,

пухівЦів. лись

У

є

цьому

керівники

нят-о

чому повчитись

н~те.Леі!:. Всі вони ності, чисті, забаром

добре

поповнять

лоч!fотоварних

1650

вищої віоДова- •·

-

доглянуті основне

ферм

не­

стадо мо­

радгоспів.

А

стали вони такими тому, що вдосталь .забезnечені

високопоживними

зеле­

ними кормами, яких у Пухівці виста­

дартв,

полі,

нерівники

зверталися

сусідніх яких

за

госпо.'

тут

же,

тати

досвід

трудІвників

сПух!вський~: ку

редьку,

яка

сокопоживного

цьому роцІ,

негайно дасть

сотнІ

зеленого

·

викорис· ралгосnу

nосіяти

олій­

тони

корму

ви­

ще

так необхідного для

в

1.

~rtл1 худоби.

передови·

зм<Іrанні

земле­

тваринників від­ Це робітннщІ

овочевоІ бригади Галина Іванівна Тугай і майстер машинного доїння Га,1и­ на Миколаївна Нравець. Перша з них відзначи­ лася на збиранні врожаю

нілограмів

огірків,

заробила

21

карбованеЦь. Майстер машинноrо доїння М. Нравець до­ вела

r.

середньодобові

на­

дої молока на корову до 11,6 кілограма, що знач­ но

більше,

ньому

За

по

минулий

ніж

у 'серед·

господарству,

місяць

надоІла

на

по

кілограм:в

248

вона

кожну норову

моло­

ка.

ви­

еО!ІоУ nродуктивності молоЧноrо- ·ета- ' да,

робів І ціл!<а.

525

допомогоЮ.

JI1I керівникам господарств

тичному

трудівниця

на

'Узаrальнюючи пІдсумки цьоrо, так би мовити, практи.чного семінару, nе.рший секретар мІськкому Номnар­ тН УкраІни А. Д. Фролов, гол()ва райвиконкому М. О. Сергієнко ·ради·

честь

овочів, де майже втричІ перекрила денний виробі­ ток. Зібравши за день

чить на весь. осінній період. аж до настання зими. · Вистачцть не тільки

ДJІЯ себе, а і длЯ

на

няли першість у с1щtалlс-

.

зав•тав­

rіш на ферму, де вирощуються

« Вєликодимерсь­ майорить прапор

ків полів і ферм, які зай­

у

ще раз ІІерекона­

господарств,

.

Трудової слави. Иого під­

сіІ'!И· кормових ку ль тур.

Так,

р'лл!.

соціалістич­

На честь

центнерів цін­

:!50

двl

240-250

ну

nлощі дає понад

У

підготv­

Булах. який працює з ·значнИм · переви:конанням

ка, які використанІ на зелений корм.-

Ножен гектар з нихдав по

вже

гектарів

490

авангардІ

соняшни­

центнерів зеленої маси. Тепер ло­ укісний посів олійної. редьки на цій

редьку з вівсом,

.

Вона теж посіяна після збиран­ вівса,

трак··

механізато·

ного змагання іде М. Ф.

ніж

Пухівські керівники знайшли· та­ кий вихід: у різні строки посіяли піс­ ля збирання основних культур олій­ хом. Посіяли немало

вали В

7-1 О

ооганізовано Вони

ко·

Довгодько. грунту що·

Роботу

зміни.

nло­

що займає

пранює

рІв

запевняє

гектарну площу і досягла більш ІІіетрової висоти-.

-

дня

матимемо

радгоспу.

ща олійної

ня

М''Ж·

1 медалІ · ·О. О.

сах різних галузей науки І народио­

го господарства,

при

ність і героїзм, Указо~ ПрезидП Верховної Ради СРСР ·двічі Герой Радян. с-ьноrо Союзу льотчик-кос. моиавт СРСР Л. І. Поnо-в нагороджений орде• но:~о~ Леніна. Льотчикам. космонавтам О. О. Сереб­ ро.ву І С. Є. Савицькій ПРИСВОЄНО ЗВаННЯ Героя · р·адянського Союзу з

Інформації. При цьому не· б)·.іt~ вн~

жу,

здійснеr:ня

бітальному нау:ково-дО• с:tі;щому но~ш 1енсі •Са· .lют-7» - · •Союз» 1 · ви·

···· ·

Значне мІсце в проrрамl робіт екІ· пажу зайняли меднко-біОJІО!'ічиі .до­ с.Jіlджения, в результаті аких одер­ жано. великий обсяr нової ваукІ)воУ

про­

дунтивність молочного стада. Посія­ на ·на зелений корм ку~;урудза дале­ ко не задовольняє потреб внаслідок невисокої поживної якості. Добре,

хані3м1в.

пр.ІІМІ

·

торів.

ГОСПОДАРСТВАХ

кукурудза

Треба

сп:Льиої роботи.

успІшне

кссмічноrо nольоту на ор­

У

пора. Цв: трудомістка ІЮбота часто супроводжуєть­ а похолоданиям. Отже, повсюди необхідно подба­ ти . про побутові умови, торrовельие і медичне об­

rосподарствами і· торrовельними орrанізацІяrт, вктейиериі _перевезення. Все це до мінімуму зии­ аить втрати, поліпшить якість картоплі, сприятиме кращому Уі· зберіrаиию.

За

п'яти космоиавтt. у ході

3А ДОСВІДОМ-У ІІУХІВКУ

ба-чили густо удобрену торфокомnос­

працюючих.

мун:ст І. Х. На оранці

биває робочі· орrани комбайнІв. Такі недоліки тре­ ба оперативно усувати. Збирання врожаю картоплі відповІдальна

слуrовування

пажем

НОРМОВИРОБНИЦТВА

РЕЗЕРВИ

eJd-,

пІд час трим_ісn.иоrо_ польоту І

ТРУДОВА В АХ ТА

Розrортаються збиральні роботи і на плантаціях радrоспу сГоrолівський• одиого з найбільших в

о(іласті постачаЛьників картоплі. Тут врожай необ­ хідно зібрати з .площі майже 1000 гектар1в. Завершивши кonaиH!L..§J.PR!VlJ,Ї. ранніх сортів, rоrолівські механізатори присtупиJІИ до Ії збиран­ ИИ на решті площ. 5 механізованих ланок вклю­ 'ІJ~ся в ·роботу. У сі 4. -еер~льиі пункти по­ лаГоджено, вони rотові до роботи в 2 зміни. Готуючись до цьоrорічинх •картопляних жнив», в радrоспах чимало зробили для вчасної підготов­ ки збиральної техніки. А парк П немалий 94 комбайни. У радгоспі сГоі'олівський» вперше на копанні бульб використовують самохідний кар-:. топлезбиральний комбайн, продуктивність якого в кілька разів вища від існуючих причіпних.

•Салют-7-

ров І СвітЛака Савицr.ка

•Заворицький• .. Т~'Т. успішно вико­

ва.1І.И завдаиив: по продажу ранньої картоплі, реа­ Щ:аувавшв їІ ·550 тони, а нині ведуть . копання бульб пізНіх сортів. У роботі усі наявні ком­ байни. Бадилля картоплі механізатори скотують і Відправляють ·на· переробку на сушильнІй установ­ ці. ЦІ! додатковий резерв кормів для великої poraтo'l худоби.

борту иауко-

сСоюз Т-5» •Союз Т-7• космонав­ ти Леоиід Попов, Олександр Qреб-

центиерів картоплі.

У . більшості rосподарств вона посаджена в кра­ Щі строки, одержала необхідне піджив.'Іення за рахунок місцевих 1 мінеральних добрив, добре до­ rлв:иута. Повсюди в радгоспах розраховують одер­ жати хороШий врожай. І це радує картоплярів:

·

1 :експеримент.ів ·ка

космонавтам

м. половко,

rромцеький кореспои­ &еІD,

-


*

~ ~тор.

ЗІ серnня

I9S2 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

eeJtOHeBІIX В•ІUТе.;ІLСЬКИХ КОUфєреНЦЇН

1.-

стали центрами методичної роботи, а їхня матеріальна база потребує nо­

В А В Ч А Т В В Ч І Т И С Я, ПР А ЦЮ В АТИ, ТВОРИТИ ~

І . .Перед учителями

m.1\' .і! ·.·.

дач.

мІста.

пр.кб~·ди п cepWІUy ІJQІІ&.М, Ьст;у.пмв 3 ДОПОВіддю перШИЙ ЄеfС·

IUU

ре!'-р_

мІ~кком~

Rolltita_.тlї

які

наголосив

стояrь

на тих

перед

Обов'J!зок

-

партійних,

профспілкових,

органі!!,

педагогІв

за

.

процес.

ра)tЯНсь·

забевпе'Іитн

формув8ти

ростаючого покоління свІтогляд, любов до

у

мало

керівннкін,

під:

комунІётиЧнИй працІ, rtoчyt't.i!

до

порушень.

Чимало

тоМ.

них

в

школах

п:дприємсtв.

Ду роботи иикіІ!,

нращих

зміцнення

і І'Іиховної

ба.зи.

дальше

про

вихо·

і

пості!!:но

-

вирішення.

результати

ро·

що

rt.

БілокІнь

gчителі

домагалися

удосконалення

, навчально·

працІ.

nІдготовки

Велю;у

роботу

дальша турбота

-

середнІй

всесбуч.

самокритично

МіСТа

ще

про

На

загальни!\

сьогодні.

визнати,

у

ЬІЄЗаДОt!!ЛЬНО

сл' д

школах

!ТРОВОДИТЬСЯ

робота по збережеf!ню учнівсІ>~:их контингентів. За минулий рік з де· в'ятих класів вибуло.24 учні, а з де· слтих 7. Причина «відсіву• недостатній організаційний вплив на учн'із, низький РІвень навчально-ви·

учителіЬ·ПРІЩМ~т­

. Хоі'шогu процесу, відсутн:сть · лю за організацІєю занять.

учбово-матер;!!nннеї

дlя.1ь­

контро

Очевидно, продовжував доповідач, нем2є потреби nеtJеконув~ти, що для юних грома;щн Країни Рад важли·

Осо6.'ІІІІ!у увагу, наголосив допов!-

метів.

дання

Але

провідне місце. у

форму·

вони

шйроко

вnкористову·

!Оrь мІсцевий матерІал, яльносr\ nромислових

факти з Ді· підприємств.

ТИм

му

завдАння

у

Вони,

_J)afiailиa

конференЦія вЧІІтелів

Ве.'Іика робота проводиться і по вдосконаленню мереж! шн!л, шкіль·

ВGАУ •Торгмаш». На п.і!енариому засіданні з доnовіддю Нсторнчвl A'Oelh'Rt!HHJІ в галуЗІ народиоі acвl­

r•

І шляхи ~альшого у,Цесконалеи­

НJІ

загальноУ

обов'язко*оі

cepej(-

Dёlilтlt 11 cвltJtl рішень XXVI з'іаду .КПРС• . tІнступвв секt~етар мltьktroмy • Комnартії Украіни 1 А, Г. МУТИЛО.

lli.oi

Він, зокрема, розповів

успіхи

npo

1'}'JудіІ!ІНИКІВ Міста І району у l'taИR! планів і. соцзобов'язань

'/JtJR.y ..

ВНКО·

1982

nосИЛЬНИЙ вклад у ЦЮ сіІраву

~носять

1

працІвники освІтИ.

.8~;!1\!нИм стимулом підвищення :IROttl, ефективності всього навчалr:.• йо-Аf!Ібіного ІІроц~су у tпколі стали іt'tЬрИчнІ . рішення XXVI з'їзцу

КПРС, Міністерства

освітИ

СРСР

tofM"Rиt республІк. Академія пвдаг;

наук уДосконалИЛи учбові rtpotp&lltи, введення якИх зіІ.ізершиrься у

tt'<m'llk

йИІtlшн'ьому році. Першиn рік робо· ТП ~~ НИМИ ЗЗ.свіДЧИв, Що більшість i't!М~JI!tl усnІшно трудИться по-ново· lt~,

навчає учнів ра-Ціонально f!Mkt>· ря:с'і'оі!уВі!.ТИ . ЧаСІ і\ЛЯ ~Єf)ЖіІ.ННЯ М:!ц·

ипх знань.

вЧителі

УРСР

Жйцько~ та

сь'коt

Uftd.л,

ёеред них.

t.

Г.

Н.

зacлymetti

-

Плюта

Ння·

Ь. Ьє~дчий з Налитян­

Імені В. І. Леніна

0,

з

середніх

П. Дробоr. з Плоскuг~L Т. Р.

Г(}лОіан~ .з ТрМ\у1і:ова, М. Ю. J:1УРИЛЬ з Русвяоf!Ііl, с. Ю. Яцt!нко з Rалнtн

Й іНШІ.

Іlе,дR'ОЛектnвй

.

ному будівництву. НайблИжчим Ча· сом необхідно усІ школи вивести з пристосованих uриміщень. Зараз ВИ· рішується питання про добудову

Нняжицької, ГоголІвської. Нвлитян· ськоІ середніх шкіл. Треба пол!пши·

МІсць у дитсаднах Великої Димерни, Гоголева. Не Бідnовідає вю.югі!.м са• дон радгосnу «Авангард». Іх немае взагалі

t!

у

Рожнах,

ЛІтuЧках.

останні роки краще вирішуfЬ1'Ь·

ей питання тру:~ового вИхованнЯ пік6·

ліІрів. З 1 вересня у великій ДиМер­ ці ,розПОЧНе роботу МіЖШКІЛЬНИЙ КОМ· бінат . .ffкиn готуватиме трактористів,

Шоферів, операtор!в lt!ащинного доІн· нst, іtродавцііі, шваЧок. Зараз 60 n;роцёнrtІ! ізиr1ускниk!в йде nрацюва'tн

':!

сфёру матерІального виробництва,

а них 28 процентів у сільсьRе госnодарство. Треба вивчити І реко· мендувати усім школам району дос-.

вtд

роботи

учнІвськоУ

виробничої

бригади, табору nфаці t вlдrtочИниу Велико.димерськоr середньоr школи.

Необхідно вдосконалити атеrсtичну

роботу у школах, боротися з nраво· порушеннями

mкіЛ

вистачає·

с€ред

неповнолІтніх.

добилися А

СерйознІ неДОЛіКИ Є в органіGац!І

сИё"tсь!tО-ленінського свІrо'rліІду й ко­ муністИчних ~реконань шкаліфів.

мнять фІзкультуроІt> та сnортом, ло· чаткuво~ військової пІдготовки. Вирі· шення всіх проблем залежntв від рівня роботи nартійних орм.нізацІй І

мА•йЩення .1\коетl Знань. На цій ос­ ІЮ81 полtіtшИлоtЬ фЬріпуІ!ання марк­

СЛід віДЗнаЧИти, періІІ за все,

ycni·

хи вчителів Налитянеької імені Лені·

и~. Треб~lвськЬї, Літківської, fiorp~­ бl~Ьit(lї, Кн1і~ІЩЬR~1 tepeAkix ШкіЛ.

no

вчально-виховного

керІвників

шкІл.

ІtідІ!одячи

підсумок роботи шкіл

за 1981/1982 навчальний рік, заві· дУЮЧИЙ районним відділом нара.-иої І

оЦІнки,

за·

nepe,tt

освlтяна!WИ стоїТ!. npoблeMfl :Груп rФодоІ!ЖеІІоtо ,ций. У їх робоrі дltей,

вихователів.

в

орга·

доб~ф!

Щ ПІі'і'аннЯ ріДКо роз­ на tieДpa.ttaX, зatl~aitИ;RJt методоб' єднань. СерйоЗні упущення вИRв.f!Єно І 11 комунІстичному вихованні учнів, особливо у Семи.trолкІвській школі. Чимало труднощІв з комплекту· ванням п!дручникl!І. Це, nерЦІ :за все,

r л.Іі,даюrьсн

croc~т~cit lllittл, де Ііемаt пЬстійно­ го вІдповідальиurо за бІблІотеку. Серйозну увагу треtіа. пряділяти військово-па;rр!отичному вихованню, nроведенню уроків з СЬК'ОВОУ• ПіДГОТОВКИ.

У здійснени\

почІіrкової

3авдань,

rпt!

вій•

ёtО.ІtТь

переД школою, sелику роль вІдІграє дошкІльне вихованнп. ПІ)оте майже ~І дитса)tки переповіtмІ.. І йкщо і! одинадцятій n'ятИрІЧЦІ ttередбачено

будІвницtво дитхчих noшttiЛt.t~иx за· ~JІЦІ!І у Нн.іІжи-.ах, Г()ГЬJІе81, 'tO у Великій Дим~рцІ, НалитІ t.{e nятаннм не

вирІшується.

Стан вихоІІНОТ рЬбоtІі, рІвень знань

учиtв залежаtь

п~рш ~а

flte

також

ви·

школи

процесу

•школах '

в

Ідейно-теоретичного

~ід

nUt· Aret'rO• мих -

rотuвки вчи~ЮІ З~ !lfll!. рокИ ва.ио 94 учите.пІ, OЦR!It з О. П. Дробот rtplitloЄнtJ 3І!анкя !r Уu:т~яь-Ме'tод!іёt•.

кваліфікації

поліпшенню

рівня

1

вчительських

їх

добору,

роз­

становки і виховання, що лозитивно впливає на стан учбов"О-виховного процесу

у

школах.

На закінчення. О. І. Хорлlков nри·

на·

дає дІйсним знанням учнlв.

нІзацІУ виховання

ведуть

веч:рньої

міс!а.

кадрів,

КРІ вчите.11в у делких школах. Зупи·

1 1 s

школи

На конферЄ>Нц!ї прийнято рекомен·

вітав ПрИсутніх з новим навчальним роком ! nобажав Ум успіхів ЩІ осві· тянськНt ниві.

дагогів назвав О. М. Молошну, Н. І.

-

корпусу

дації·· .педагогічним колективам, яки· ми передбачецо удосконалечня на­

АЦалізуюЧи стан справ у ШК(}Лах району, доповідач серед кращих пе·

є ще чимало нe.noлlRII!I

кра·

r:

ділової

значивши, що Іноді вона не вІдnові·

Не

змагання

досягнення

nрмедення атестац!У сприяло пl,д·

Подальший розвиток одержить до· шк!ль•:е виховаІ:JНЯ. На жаль, тут є проблем.

за

директор

Вf!Щенню

Насвянчук, Г. І. Кове.n~нко та ІНШИХ, які раціонально винористовують коЖ· ну хвилину уроку. Разом з твм На· голосив І на низькому рІsн! пl;rготов·

чимало

соЦіалістичного

П. В. Хоптій, о.рган!затор поза­ класної і позашt::,1ьної роботи шt•оли М 8 Г. І. Безугла, завідуюча дитя­ чим садком «ВІночок» Л. П. Вораи­ цова, директор школи .NQ 6 С. І. Лу­ кашевич, секретар міськкому ЛКСМУ .Н. ·Рубан-:· ·

не

ти умови у .'ІіткІвській, Зазим'янсь· кlй, Шевченк;вській середніх та Ве· ликодимерсьн!й восьмир:чній школах. Тут своє слово повинні ~казати І шефи рад·оспи І птахофабрики.

ще

та

N'Q 3

.

шкільної

педагогами

Лохов.

номго

ступили

.

но виконано планове .завдання

ролі

і

слабІшми темпами. В обговоренні доповідІ

випускники восьмих класів наачались у середніх учбових закладах, усп!m·

на

fi.

педагогів

ження

освіtй О. І. Хор.лtков сказав, що- усі

иивсtІ

ви­

дала критицІ будІвельлинІв тресту •Еровариnромжитлобуд>>, які споруд•

пf}о навч2ЛЬ·

nраsленнfЬ учнІв у П'l'У.

Це

трудове

щих результатІв у роботі. Вона пІд·

ЗА ВИСОИИІ РІВЕНЬ ВАВЧАВВЯ вІ.,~~;булас.Іt в Буднику іtу.іJьтурв 3в­

шкІл міста.

«Торгмаш•

серед

таких

на жІkль, Ще

учнів

поліnшити

б

активізації

рнстовую'rь технічних засобів навчан· ня, посібНШt{в., ро3датковоrо матерlа·

кабінети.

слід

Голова комітету пооФсп'лки місь· кої школи N2 З І. М. Приступко го­ ворила про роль профорІєнтації у

nроте сьогоnнІ можна ще на_звати

ні

То·

шкіл

ними.

починку для

заводу В.

по·

чимало недолікІв у викладанНІ мов 1 л~тератур. Деякі вчитеJІІ не вико­

..

педагогам

дозволило

заводу

використову·

згадати

директорам,

учнями шкGли J\"2 2 говорив у своє­ Му виступі секоетар nарторганізацІІ

ту учиів.

Окремо слlд

колективи

мІста.

ховання дІтей. Про міцні зв'язки між колективом

ють навчально-методичну базv кабl· нетів, . орган!зоsують пошукову рОбо·

лу.

подати

пі::Іприємств

вчально-виховного процесу. Вона по· рушила питання про необхіднІ~т~ в~д­ ~tриття в районі табору працІ 1 вщ·

уковому, Ід~іtно-пол\тиttІюмv рівнІ n,роводять · уроки Р .. Ф. Кравець, Т. С. Ул.Внич. Л. О. Бугай, А. М. творчо

навчальнt

Трохименко розповіла, як у минуло· му роцІ педагогіЧНИЙ КО.:JеКТИВ СПРЯ· мовував зусилля на поліпшення на­

мови та лІтератури. На високому на•

Вони

тру­

Nq.J\"q 2,

ді, завуч міської школи J\"2 5 А. І.

лредметах. як украУнсьR:і і nосійська

Скоnіна.

школ,gх

Виступаючи в обговоренні доnові·

Чи не найбІльший виховний потен· також

робиться

учнів

всІляко дбати про з:wіц.нення шефсь­

лІпшити вивчення суспІЛьних поед· метІв, домогтися впсокоr ефеіпивнос­ ті ypOJ{iB. цІал ~осерєджений

професійна

міст.і

хорошІ

можуть

ких зв'язків з

у !ІиК.іІаданн\ цих

стоІть

В

обладнано

промислових

го матеріалу. Ось чому в новому на­ роЦІ

підготовки

.:<опомогу

nредмєтlв є ще й н-едоліки. Це низька нав•ально•виховна еФектив· ність окремих уроків. незасвоєння учиими злачної часtиаи теоретично­ вчальному

оагато

для

стернях органІзовано на.1ежну роботу з дітьми. У цій справі неоц'ненну

пІдводить їх до розумІння керівної ролІ пзртІї, переваг соцІалістичного сnособу шиття.

з

учнів-.

6, 8, 9

Всё це дає учнІІМ можливІсть глибо· 1ro G,смислитп nроrрамозий матерІал .

Разом

r.

ор!єнтацlfl

дис·

трудове

майстерні, кабінети обслуговуюча! nраці. Однак не завжди в цих май·

Ф. Ф. Нрасна. н. Г. ВJтоШКіНа, М. с. ntдковиtt, ·В. В. Рог та Інш!. Цінним що

органі~овані

дової ді.яльності.

цих предметів повиннІ навчати дітей працювати над твоf!ами к-ласиків марксизму-ленВtІзму, партійними до· куменrами. давати аналІз сусnІльним йІшщам ·3 класової тuчки зо~у. Саме так І працюють на уроках учителІ

те,

бvли

навчання,· виховання

сь"оУ держави 1 права. Саме вчителІ

є

природннчо-~rатематичних

циnлін,

ваннІ наукового світогляду все ж на­ леJttить тани:Іf nредметам, ян ІсторіЯ, сусПільствознавство, основи Радян·

шко·

про·

Дал! П. П. Білокінь проанал'зував,

як у минулому навчальному році в школах мlста здІйснювалося викла­

ВИМ Є O!!OJ'!OД!RH~ 0Сfі0В8М'И f!ciX nред­

скла·

процесу.

ведено освітянамн шкіл. але пере/\ ними стоять нові відповідальні заВ" дання. Одне з найважливіших з них

досві·

поліпшення

п:дго·

важливі

-

процесу,

Ліфів' до

зв'язків nромнс:

иос'і'l rруп !ІfJО;:{ОВЖеНОГО ДНЯ.

їх

ішхов,ного

2,. ЛИТ·

пdtпнрення

про

дАльшого

понад

~их, які потребуЮть першочергового лових

асnекти

підкреслив,

!І~НJІ працівІіикlв шкіл і дошнільних МКЛА~\!3 Міста, ЗVІШІШВСЯ Ка ПИТ!ІН·

змІцнення колективами

Ці

ділом народної освІти П.

кому­

Н!1ка М 18, де пролагандистами ttp1i· цюють В. А. Маруняк, Д. А. Ностен· ко. В. І. Ше!на. А. Д. Фролов проаналізував досЯг·

вирішеннІ!. Це. міЖ шнолами І

військової

військово-патріотичного

Розповідаючи

нау!'{О·

ВОГО КО:\ІуНіЗJІІУ ШК' Л J\"g.J\"g 1,

право·

боти освітян у 1981- 1982 навчаль .ному роцІ, завідуючий. міським від·

Rчителів \і працівникіІІ дошк.Іль· дитячих закладів. Творчо була робота

УЧ·

прав.оп_ооvrпень

тому обов' язок педагогІв.

ністичноrо виховання•: В 42 шко.1ах науковоtо комунізму в 1981-1982

організована

.

ними

навчально-виховного

дбати

району стІ!орено мережу політично! освіти rto проблемІ «Маркснзм-лені­

770

і

вання.

1 виховаІ'Іня. З цією метою в школах

нав'lалося

скоєння

ь::~осконалення

ДОІ!!

Особливі вимоГи сtавляться до Ідейно-поліtичноrо рівня викладання

році

!

товариствами.

прИзводить

товНи

Н. t'. Вітошк!на, М. С. Шдковпч, С. В. БочкоfІська та багато Інших.

)І!аf!чальному

залу·

;:~lтьми. Це залучення Іх до активних занять фізичною культурою і спор·

~- П. Нестеренко, Л. А. Скtюрцом,

методологічна осноІІа

спеціалістів

На завершення своєї доповід А. д. Фро.'!оВ зупинився іще на кІль· кох еажтtвих питаннях роботи з

обgв'язку, -- сказав J!!H. З цими завданнями ycri!Шl!o tfір~в.Ляються кращІ вчителі ~·ст:~

-

пnсФ·

допускають учні міських шюл N2 7, .1\"Q 9. І

.tромаttського

:к:зм•

к~fіінети

невмІння дітей правильно і корисно розпорядитися своїМ вІльним часом

даЛЬІlІнй роавІІток народної освіти. nостійно v;J;осноннлюввrrt навчально­ ІmховниА

створюються

;:~уже по·

Дальшого поліпшення потребує по· закласна І поз'ІШКіJ'!ьна робо'tіі. адже

госnодарських

~

ві:Іьно

. нівськи:оvш

гальвоосі!Іtніх шкІЛ і ДошкІльних за· н.1ців у новому навчальному році.

ких,

На сьогодні ще

чається до керlвнинтва гРУЛаМи

завданнЯх.

ttрацІв!Іинами

nрофор:єнтецШ·

орієнтації у школах М.\1'2 1, 2, З, 9,

<

Він

приділяти

нІй роботі.

Ук­

раІни А. Д~ ФРОЛОЙ.

слід

ліпшення.

І

ВчителІ, запрошені на нонферен­ Ц!tо. взяли активну участь в обгово­ !Jенні доnовідей. Директор ЛІтківсЬ· ' К<>І середньої школи о. Матвієнко

r.

розповіла

про ,організаЦію

навчання

лися

!

трудового

труднощі, з якими зустрі·

педагоги.

Деле:ат

ІХ

з'!здУ

nрофспІлки працівників освіти. вищоУ школи І наукових .установ СРСР вчителька Налитянеької середньо'!

.11.

школи на

рол!

Г. Головченко зупинилась

соцІал· етичного

успішній

робот!

Старша

піонервожата

змагання

nедагогів

в

школи.

РожнівськоІ

восьмирічної школи О. М.

Mexe;t nо­

руШила nроблему підготовки і закріП· ленІія nіонерських ватажків. ВетераІt

педагогічно~ справи, колишній вчи· т'елr. Зав-арицької сере;:~ньоУ школи,

а

нииі

лився

пенсіонер

сПОгадами

І.

Тесля

1\.

про

свій

поді·

трудовий

шлях.

На нонференції також секретар парторганізації

виступиJІИ радгоспу

..

<<llіердівсЬКИЙ1> В. П. ГрудНі, началь•

ник

райвІддІлу

внутрішніх

справ

А. І. Кривенко та керівник районно• го

методоб'єднання

вчителів

молод·

ших класІв М. М. Менжеrа з Вели· кої Димер ки. У роботі конференції взяли участь та

виступили

. завідуюча

шкільним

.секретар

міськкому

відоцілом Цlt ЛНСМУ В. О. Єремек­ хо та. перший

ЛКСМУ В. М. РогаЧ.

З обговорених питань іюнференцlя прийняла рекомендацІї.

Було на

tанож

ІtеНс!ю

груnу

у ttис_ленний

урочисто освітян

колектив

проведено.

1

nрийнЯто

nедагогІв

~ ~ МОЛО.ЦИХ С!$Ц1М1С'1'ЇВ.

ра.

·


З1

житт•

HORE --~~~~-~--~------------------------~---------

rпасності

КОНТРОЛЮ

дозорців.

8

Автотрансnортники пору· ІUують

договори

везення

на

ВЕРЕГ'fІ

пере­

вантажів.

бу.ці~еJІьиі матеріали

е Коли ваги не точні.

На критику треба

8 ,

r n .а с н і с т ь-група лю,

і

пости

вс\

наро;:~;ного

дозорці

нонтро­

зосере:~или

свою

увагу на поданні допомоги партій­ ним,

р;щянськ.им. і

господарським

висунутих

перед

народом у Продовош~чій та

інших

питань.

«сигналів»

дозволяє

вернути

увагу

до

мас

тієї

тиву,

них

назвати недолі~:ів

Крім

того,

члени

груп

причин

виявлених

р'шенням

груп

з

неннями

виступало

рівників

і

такиУІи

понад

головних

імені

як

СРСР у nершому півріччі було проведено четверо таких зоорів. Вони не пройшли безрезультатно.

правило.

трудова

· винористання ! грома;:tського

активісти

зупиняються

на

автопідприємстві

марон,

на -яких

264

во;Іії. :rшaнo:vr 1982

бачено

тисяч

працюють

Державнюt року перед­

перевезти

тонн

1.690

вантажів

відпрацювати

17З

машино-годин

з

rto

і

тисячі

оплатою

договори

зRводами

з 77

й

уклало

чотирьох в

же

ГСНТБ

велике

та

договір­

заводу

nорошкової

об'єднанню

ми :1\иєва, Броварів та ра- <<Броваримеблі~. Пврший у процесі ж роботи від- передбачав перевезти 81 тонн

тисяч,

вантажів,

ж

перевезено

_ від­ серпня пові~но 22 та 35,4 ти<;,я-

др· уге

nротягом січня _ вони були зміненІ з об- чі тонн. ласним об'єднанням «НиПо багатьох

орrанlза­

ївоблтепло~Іережа>>, ШВУ- ц!ях не виконано договір-

50. СПМН-580, СПМН- них зобов'язань по обслу590, ПМН-7. YBTR тре- говуванню транспортом з

сту «Броварис!льбуд», за- погодинною оплатою. І готконторою райспо!" 'В- разом з tnм автомобіJІІ сnілки та іншими. За цей вИділяються.

орган!за·

же nеріод розірвані до- ЦlЯМ, що не укладали до• говори з об'єднанням говорів. «Київенерго», заводами За невиконання догобудівельних виробів . та вірних зобов'изань п.:>

дування. с~rладом

на

маmйІ:tо6у- вантажопереве3ен!ІІІХ

матеріальним вид1Jt~І!Вй

рИфом директора авrnпід-

Таким чином. план пер- привмства 09063 В. П. шьrо nів.рlччя 1982 poRY ПJIO<XGP'!Yita 110'11el)e.ttmeвo. по

nотриманню

них зобов'\'Ізань прnємство

не

з уnравлінням міськвиконкому,

.noroвlpвиконало

разі

буде

иевмttра\,!леtmІ'І

н~допlкlв він

притягнутий органа­

торгамі ми нароД!Юt'І) кон-тролю СПМН- до віфоfІl,nа.!І'ьіtо~т1.

-тресту «Брова.рисіJJЬ· бу,д~. УВТИ тресту 4І:Бро-

509

8

автФпід- !!ИЯвмних

їх

бе,і

трудових колективів бу важко. Ось чому бюро

груп мають

постійно

перевірок

обrово-

з

дбати про

t'.

інспектор м:ськоrо ком:rету

інфор-

..

народного

ВОРОНА.

на родними

дозорця:11и.

виявлено

пере­

цегли.

ОкреІ'<:і упущення виявлено в цій справі ницькому РБУ. В управлінні проводиться ціЯ:

онремнх

фондових

мат.еріалів,

через

ню робот'' .по охороні соціалістичної ф:ксованr> спроби її крадіжок.

Міськиіі

комітет

народного

!

в Дар­ реаліза­

недостат­

власності за­

контролю

за

допу­

щену бєаr:онтрольність у використанні і збережен­ ні бу;Нвельиих матеріалів у nідроз;Іілах тресту його керуючому М. І. Саві вказав. Начальюшу УВТН тресту М~ М. Гаврилеченну оголошено до­ гану.

8

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ

Люди задоволені Члени ГРУ\ІИ наро;Іного контролю при Налин'в· ській сільській Рці на-

в'язки. У м~газині завж­ ;:~;и є всі необхідні товари, особливо першої потреби.

родних

Обидва

депутатів

М.

Ю.

Яновенко. О. В. Норжій Е. С. Воришпо.'!Ь, Н. С. Безсмертна повідо~шЛІІ редакції, що вони переві· рили роботу магазину.

яний

..~находиться

ритерн

села

на

те

с~шонRа.'

затримки Працівниці

дбають

обслуговують прилавка па­

r:упців. Тому в цей мага­

_.,. • ·-~rrн·

з· великим задаволен-

Тут продавцями працю ють Галина Василіви« Яхна та Галина Сергіїв-

ням заходять люди. Хо­ qеться бачити таке обслу­ говуваtшя. П!.Jшуть народ·

лінно виконують свої обо-

газинах.

на Ніколаєнко. Вони сум-

конtролю.

продавці

про своєчасне їх завезен­ :Ія. Нультурне ! без зайвоІ

ні дозорці, і в інших ма­

-.;;~~ot

ГОСТРИй

СИГНАЛ

КЕрівників

В!-Імірювання,

ревірених

ІК ВАІИТИ В АНТ А 11

пе-

поацlвниr:ом

Переяслав

Х:vrельниць-

кого відділу Держнаг.lя­ ду засобІв вимірювання і меrролог!ч.ного

ня,

несправними.

них

обладнан-

штун

712

виявилися Із

автоваг

92

відповідають НІ!М

перевіре­

не

67

вс танов.lе·

вимогам.

за

енсплуатацією

цим

питанням

автоваг,

по

суті

не

займається. Як же тоді ІJ господарстві

ганізувати трачання

планують ор

ощадливе кормів

для

ви гро

Так, у радгоспі <<Жер­ мадської худоби протягом пер!~· дівсюшй>> в енсплуа та щі зимово-стійлового

6

знаходяться

ЗО-тонні

автоваг.

ваги допуснають

помилку

при

контрольцого вантажу на

зважуванн

1О-тонного 120 Нілогра

мів при доnустим~й норм' ± 10 кілограмі-в. На двох інших ЗО-тонних вагах зважувати

Же

автомобілі

важи·а,

адже

настил

платформ nоламаний. трьох

А-10

вить

д:!

десятитоннr:х

Н2

вагах

стано­ 1 «nомилка,. 40-50 К!JюrрамІв

при нормі

±7

Інженерна

Юл·л·рамі н

''-1ун;f-а,

яка

маЄ здійснювати ионтроль

ду? В' радгоспах «Заплав ний», імені Щорса, <<Пу ХІВСЬНИЙ», іМеНі >ДонучаР. ва, «Бобрицький» взагал' немає

ваг

ван·ня

для

зважу-

вслиновантажннх

автомобілів. Щоб вийтн із становища, вагу тут визначають

приблизно,

<<На

Зрозуміло.

втрати

ченні

оно>>. при

тако:vrу

вимірюються

лограмами,

Не

а

визна­

не

кі­

тоннами.

''r

мп:·:п~

.;J'<'Цd' :!

ЩС •JД'Ш фаю. У ГОС!ІО ::~арствах району· нераці,1· на.1ьно

використовуються

~нзин і мастила. В рц­ госпах « Гоголівсьний>>. імені Кірова, «Заплав· ни!!:>>, на племптахозаводі «Рудня>> бензонолоню'

мають неточність у

1,52,5 літра при нормі ±0,25 літра (при видачі 50 ліТрlв). У більшості радгоспів

і

птахофабриІ'

відсутні метроштоки і ка-

.1ібрувальні

таблиці щомїс'ячних

зняття

лишків

пального

в

для за· єм·

:{ОСТЯХ.

РемоНТом ваг і лі· qильників бензоколонок ~~ають займатися і праЦівники вагаремонтної

майстерні С!льгосптехн!· ки. Чим займаються: ре­ >Іонтники відомо,

су

в

ва :правді

-

не-

адже до цього ча­

радгоспах

ський»,

«Жердів­

<<Нрасилівський~. не

<<Зоря•

відремонтовано

них

автоваг.

бити

ЖОJ:·

Варто

критичний

зро­

занид

і

на адресу керівникlв рай­ сільгосптехніни. Вони са­ \Іоусуну лис я ві::~ керіюш­ цтва роботою цього важ­ .1ивого виробниЧрго під­ розділу, що й призвело ;:~;о таких невтішних на­ слідків

.

t

Минуть лічені ;:rля тваринників

тижні почнеть­

ся: важлива пора

-

лове

утримання

ської тонн

худоби. сіна,

кормів,

Я"

же

Десятин

силосу,

конц­

коренепло;:rів

хо::~нтІ~JІуп,

чсрс:;

можна

13ИЛьно

стій­

громад­

буде

витрачати

кормів.

Я!<Щn

rтго­ наги.

пра-

запаси

вага

не­

справні?

<<Бобрицьниіt~.

В. ВОЛОДИМИРОВ.

1

a-йf'Ot«oбiJt!l! з

залізничнІй оnлатою за rодинннм · та-

станції Бобрик.

поставл 9 н 0

планащ .. евоІ_О роботу, спиРатнея на громе:

засобів

йону.

торrовельного

в.елю-:і

Вирішити

сіJІьськогоспо;з;арських пі;:~;­ приємств району: із 1.898

них зобов'язань допущено

165

Але і завдання

;~опомогв де дуже

сторожити

час

тажообороту

факти'Іно

надано

тисяч ~-арбо·

1.028

Цілий РЯд недоліків виявлено у зберіганні ма­ теріалів. Матеріали присипані грунтом і цементом, труби і ap:vraтypa зберігаються без проклцон.

Цf ФАІtТИ Повинні на­

РВУ,

орган:зац!я- металургії,

вантажоперевезень, переукладання договорів. Так,

групам

ві:щові;:tальні.

стосується

ко.1еюивах,

<<Гоголівський», «Жердів­ сьний>>, «Заплавний», «Зоря>>, імені Мічуріна, іМені Донучаєва. ·

буваються зміни у плані тисячу

Законом про народний контроль

ду 1 служити її інтересРМ . 1. БОПRО,

сумки

штун

<< Гогол:всьюІЙ>>

інших.

СРСР

силцала

кан­

Фотозвинувачення, «блискавюІ» З метою посилення гласності' під-

мийного обладнання, хлі­ бозаводом, радгоспамн

різними по

::а

посилення

розповідають

це завдання п!дприє:vrство перевиконання плану вачна початку року

чю1

стан

nри мтнажі бло_ків на снладі УВТН тресту nеrе­ витрата готової арматури складала 940 кілограмів. Через відсутність арматури необхідних діаметрів її було замінена іншою. Внаслідон цього перевитра­ чено 1.430 ні.'Іограмів металу. При· спору;:~;а:єннt 90-~:в<lртнрrюго житлового будинку в Яготині та Інших об'єнт!в допущено перевитрату 70 тисяч

гос­

аа.1учення на допомогу доз()рцям широки,х мас тю•дящих, реrуляр­ но шср::>рмувзти колективи про

ницьким

годинному тарифу. Під

дізнатися.

про

витрату оr.;ремих видів будіве.rп,них матеріалів. Тан,

нерів·

Матеріали майже всіх перевірок розглядаються на зборах групи ! засіданнях бюро. Про результа;~

рюватrся

той

Том'у

.rJ-Нер::~івсьний>>,

життя

виправлення

чергу.

1.787

прове;!еннх

;J.опущеннІ про-

а;р.Ііністрац!й

питання

Норматив власних оборотних засо01в тисяч карбованців. Але під qac перевірок,

стосується ралоспів «Зап.lаDний»,

Од-

права.

на

використо-

ванців.

111ає можливості. В повній мірі це

шу:ках

варипро м житлобуд ~. ШБУ-50, райШРБУ, Дар­

У

немає.

досягнутому.

ш.1ях'в

у

rtретно займаються нонтролери, ян! пптання вони перевіряють. не­

в

!Ю.'!еюиву

с-

варипромжитлобуд»

Jtс:;тролю5> дуже ч2сто, r;рім спис­ членів групи. віяних мь.теріа.lів

.Jta

Вони пос'r'йно пеоебувають у· по· нових

0

Недостатня увага пр:І;:~;;ляється і гласності у діяльності наро;:~;них дозорців. у «Іtуточках наро;:~;ного

засобів г.1ас-

rромадсь!:ого

не

заслуховувати

та

по::rарств.

значний

ві1.1иву.

госпо;:~;арств

nрава

орган'зацій

дисципліна,

нагромадrнено

гра· вошІ

дання мзтеріа.l!в, на розгляд парт­

радгоспів, птахофабрик та сІльськоrосподарсм:их пі;І-

ДОГОВІР ... НА ПАПЕРІ На

гласності

сна·

рахунків чи недолінів. Окремі гру­ Іtи не прсrймають рішень про по­

помітно

..

09063 нарахоsується до 200 автомобілів різних

вують

під-

Це .ТПШ!Е\ о!фемі засоби гласнос: яні ви)<ористовують наро;:tН!

перевірон

'5о:р'ічЧ~і

засобів

Іювшш з них є те. що гrуnи на­

J()Зорців І<нтв·ської птахофабрики.

спецівлктів.

впливу І

птахо-

ніян не

вш:ористанні

мадського

практику-

сільськогоспо;;арських

недоліків. Це, в першу

ке­

У

цього аж

ників, винних

в

впливу

Лише в ордена Трудового Черво­ ного Прапора радгоспі-комбіна"І"і

<<Налитянський»

групи

;!,еш.

на

<<Заплавний>>, іме-

Боr;Іанівсьної

ну

не

пояс­

50

матеріалів

!-:рова.

аваних

ню:

~- 1\ПJнулому і нинішньому роках

за

бюро.

<<32ворицьний>>.

Е!Ш·

колентивів. За останні пІвтора ро-

наст!

не;Іолінів.

сіль·

допускають •нтмало, не;:~;олінів.

досв!;:t

на зборах працівників із пояснен· ням

розгляду

приємств

вико­

інших

ють обtо!!орЄІ-tня резу.lьтатів пере-

ралю інших

ристовують і такий засіб, яr: з•вітн нер\вннків виробничих підрозділів

та

фабр!!КИ

в!дпС'Відальності

дозорці. У Групах народного ІtОНТ·

допуще­ прорахунків.

чи

контролю

плеУІптахо­

них осіб.

ті,

винуватців

народного

<<Авангард»,

<<Рудня>>

со· також

житнІ

А от про народних контролерів оацгосп·в «Гоголівський>>, «Зоря»,

ваго)f'шими ставаr;н резу.'!Ьтатп. досягнуті у ході огляду по збереженню матеріальних ресурсів.

шої проблеми, зосередити на її вирішенні зусилля всього колек­

вирі· та

ні

до

посилювелась

!н~

на

рації радгоспу-номб·нату для пон-

колективах.

при­

чи

:Jаводу

перевірон. Після їх nроведення у

розглядають їх результати на за· сіданнях бщро груп, доводять прийняті р;шсаня до членів труда· вих колективів. Причому, гласнос­ Ті в роботі дозорців приділяється ве.'!ина увага. ВисвІтлення хо;:~;у перевірон на слеціальннх екранах, у випусj\ах стінної пресиl <1блис­

груп

радгоспу

приємствах району н;, таких зборах розглянуто 127 матерІалів

контролери

·кавою>,

члени

вірок 1 рейдів на зборах трудових

Проводячи перевірkи і _рейди з цих

вплив

є~:ономічного

розглян)·в

монтно-будівельного управління. На засіданні· зазначалося, що станом на 1 черв­ ня ц. р. вартість оборотних засобів по тресту «Бро­

під­

еькпrосподарсьних підприємств.

засіданнях

програмі.

свій

пrпань

контролю

роботн ПQ зНІІ:женню наднормативних залишків матеріально сировинних ресурсів . у підрозд 1 .11ах тресту ~Броварипромжит.'Іобуд» і Дарницьного ре­

виступи.1и

виробнич;Іх

час нє;:~,оліки бу.111 ліквідовані. А матєріали ще трьох перевірок були надіслані адмlніст

Нрім

радянським

ними

цlально-побутового

у~ПІХУ

тягнення

органам у боротьбі за інтенсивне піднесення енономіки, зм!Цненнн державної дисципліни і соЩал!с­ тичної законності. виконанні зав· дань,

ПосилиЛ!І

шення

За короткий

полошення Закону контроль в СР.СР.

перед

f:ерівню(в

розді.lів.

складова Реалі:зуючн про нарщний

п'ить

На своt~му черговому засІцанні мІський хомітет народного

реагувати.

r~ац:юш

~ стор;

У МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО

роботі

'

*

року

--------------

----~ Сиnа

8

cepm-r!'! 1982

Два місяцІ

~~~ ІВ

1tOttct1?0Лb

мовчани•

!-----~-

ТерпlНRЮ, ик теж приходить Давно вже ти ручну і

кажуть, кінець.

хо'rілс·ся взя­ л'Rсtои нага­

)І;ати керІвникам та вa­ t!l:tttHI!И парторrавlаац1й

радгоспів

<<Заворицький»,

«Гоголівський»,

БМУ-35,

illGY-50 про те, що вонн

забувають

виконувати

увазі peJIJiiRY ~махиу.лн рукою» (~нове жкттІі» .м 102).

Не .діждалися таu. А

важднву вимогу реагу­ литании в ній nорушува­ вати ва критику. Маю на лоса .-уже важливе -

про

економію

енергії

ціях

в

та

електро­

t;ИХ організа-

rоспор;арствах.

Два !WtCJІЦl МИІ!уJtО ~ ТИХ Пір,:-. керівіmюt Іх як во­ •н в рот набраJІR. Под3во­ ниш,

нагадаєш

лаються

1ta

ність. Більш ПОЗИЦlJІ.

-

поси­

завантаже­

иlж

дввва


*

8 етор .

~~ серпнJІ 1982 року

••• Рааом

НОВІ!

ЖИТТЯ,

8

ІІІІІІІСьке техиlчве Y'fJIJIВIIIe· .М

дружна ~І•'•

огопошує прийом учиtв кресJІJірів-конструхторtв.

. -.-·: ·

Броварський побуткомбінат ПРИЯМА€ ЗАМОВЛЕННЯ на ВІіГЬтовлення фото на кераміці та емальо·

Строк навчання 1 рік. · ' · .. УчнІ одержують .стИІ!1ендію ЗО Jt'а.,р6бмкntв, від~інники 36 карбованців на місяцЬ. . Тим, що закінчили

училище з відзнак~ю;

ться nраво встуnу на вечірнє інститутів fІОЗа конкурсом.

і

заочне

ваному металі для пам'ятників.

Дні прийому замовлень - вівторок, четвер. n'яrниuя з 9-ї до 18-ї години.

В4Jlае­

в!д.ІХ-ІlІення

Наша адреса : м. Бровари, вул. Разіна,

ти:

пасnорт,

npo

атестат

середню

освіту,

Міському управлінню торrівJІі НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: інженер НОП, інженер з техніки безпекк, сезонні робітники на ово4еву базу (оплата

хара.нте­

npo

ристИ'Ка, довідка з місця nроживання. довІ:к& . стан сім'ї, автобіографІя, 6 фотокартон (3Х4 ·см), заява на ·ім'я директора, ме;:~.ична доsіДRа (ф. м 286). .

відрядна), робітники цеху безалкогольних на­ ПQЇВ, вантажники на продбазу.

Зарахування в училище лроводитьс.!!· без ехза.ме· ніе . Початок занять 1 еереснJІ 1982 J)OI\y,

Адреса училища:

Узбецька РСР. Хаміт Саматов

Повага до цієї скромної люднии

області.

·давно перейпша

меЖі рідного містечка. Найбільш красномовно свІд­

,N'Q 26 до кінuя. від трамваями ММ 21,

чить

ноткацька•.

про

це

велика

поштова

кореспонденція,

Киів-94,

вул.

Пенсіонерів запрошуємо на роботу з ско­ роченим робочим днем д.1я лоткової торгівлі

Маrніт.оr('}р;

ська, 1 (біля будияку культури вирооннч'=Іrр об'є.-:l­ нання сХімво.'!окно• ). . .. . . . Іхати метро . до станції «Да.рннп.!!•, аетt"J6усом

коріввий жи­

-

tеа Каттакургана, що в Самаркандській

м.

яка

ст.

метро

овочами .

· За

Броварська дитяча му3ична школа .М

навіть з-за рубежу. Листи пишуть діти й онуки

Саматових.

у перший КJІас

.•. Восени 1943 українські

ж:нки

Марія

виходили

lforo

Тимофіївна

Вієнко

Іі

1

Воювати Хаміту

більше

не довелося.

курган він повернувся інвалідом,

В

ця

Доната,

рейку JЮДа

білоруса

Лізу,

Женю,

Хаміта

тринадцяти

дітей

х:юпчика

Керіма,

відразу

різних

єв­

Арс.'Іана. стала

і

ласку.

працюють

Нині

у

На знімку: частина великої

.

тових.

(Фотохроніка

за

використану

е JІентроенерrію.

Па~t'ятайте,.

що за

несвоєчасне

внесення

освІтпення

у

вашому

будинку

Уважно

вивчайте Інструкцію

ТАРС-РАТАУ).

19 ..Зn 20. UO

Є.

Сnіває

А.

Завтра

ляду

ФЕДЯИ.

Кудлай. nочаток

-'

н<tвчально1·о

року .

с

ДО УВАГИ

нового

nуть•. У передачі бере участь міністр вищої І се­ редньої спеціальної освіти УРСР

Г.

20.45

На

21.00

«Час»,

Г.

діти!

підземнІ

ПРОГРАМА

ЦТ

У. Теккерей. •Ярмарок марнославства:.. Фільм.ви .. става. По закінченні -:- Но­

с.ковськоrо

поnулярний

російськііі

пів-

і

8.50

ночі». Маяковський

худож-

14.50

ник.

Фі.1ьм дітям. • Пригоди Е.1ектроніка». 2 серія с.Таемниця 6 с:Б» І 3 серія - о::Х,rюпчик :J собакою». ротьбі

за

в

бо­

мир.

Міжнародний турнір з во.1ейбо.1у. Чо.1овіки. Збірна СРСР-2 збірна Яnонії. 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 Прапороносці трудавоТ

18.15

С,ІJЗВИ.

19:15 На екрані - кінок~JМедія. • с Приборкувачка тигрІв». 21.00 « Час•. 21.35 Контро.1ьна ддя дорослих. Передача 6. t2i20 Сьогодні у світІ . 22.35 Міжнародний турнір з во· •1ейболу. Чо.•овіки . Збірна СРСР збірна ЧССР. ПРОrРАМА

УКРАУНСЬКСГО

ТЕ.lЕБАЧЕННЯ ~.ОО Новини. .

f6.10 д .1 я тир•.

J'.05

Л.

шко.тярІв.

Чаі\ковськиА.

симфонія.

ний

Шоста заслуже­

симфонічний

оркестр

телебачення

радіо.

J8.00 Док. фі.1ЬМИ JR.30 НаРодні та.,tнтн. 19.00 Актуальна камера.

Пісні

О.

виконанні

шеНІ

Центрального І

Про

вона

11.10 11.40

І

Фільм

Газета

Ред•кrор

RhІХОлит

мова.

дітям.

-

•ВІАсьхо-

таємниця»,

JЗ.О .і Життя

13.05

дл·я

1.'1.3;)

КІнозамальовка.

15.45 15.55

Є. с

НОВІІИИ. КІнопрограм;~.

«Kam

'Іинчрака•. дітеА.

17.55

Музфільм

Вистава

су-

сІ

знову

д·••· музи-

ка~.

18.35

К<>нцерт

Московськото хору.

фільм.

19.30

Те,, ежурвал

телесСnhІдруж-

ність».

20.00 Вечірня казка.

сТ"отя

Валя розповіда~ ..• :о ~n.J.i Народні мелодіУ. 20.30 Спорт за тиждеиь. 21.00 •Час•. 21.35 Те.тефільм сСьогодиІ завтра•. І серіSІ.

Адреса

17 апреля 1937 rpena, пягница,

rода.

су/1/\ота. Киевской

БроварЬІ

·

АОГО

в · лІнІйно-технІЧному

..

nроеІпи

робІт

пІ'\виннІ·:· t'іути

N9 1О.

телефон

2: 14-73.' ·

'

Без . дозволу вик-онкоІ\Іу з Вf,!ІМІ'І'кою • орJІерІ uробнячоУ дільницІ І виклику ttредставиRкw піJІпрІІ 7 ємства, яке обслуrовує кабельну лінію мtжмtськоrо з:в'язку, виконання робіт в охороивtй. зоиJ кабель-

За .. пошкодження кабепьнн:r· лініІ . .м1жмІськоrо :з-в'язку Указом ПрезидІї Верховної Р'а]Ін УРСР від 15 грудня 1969 року. BCT8ROBJJЄ!fl ·.крИ~іJІВЛЬ~ відповідальність. · . Технічвий вузоп сокі;uьа · маr!СУ.

2SS020,

ВУЛ .

ЖИТТЯ

-

-

м.

бРОВАРИ

І<ИІВfЬКА.

19'3-82:

\9, 7

• ., • .f ;

і

8 .Q.ПOkfR8JrttROrC

С~Т<реТІfІ•.

~181ІІАІJІУ

rосоJ(ІJІаретва 19-З-18; коресnонnеита мtеаевсrо . rоад\о.·_ мовлеІІяя !9-3-05; віJІ..а.іл!в промисловості, листіа 1 масоаоt робо,·· тв б7 19 4 · · · авхо.ІІІІn.

'1

вІвторок,

середу,

f

а

також

по

груш,

купівлю

проводить

заготларьок

на

старому

ринку.

Правління.

У магазин «СіJІьrосппродукти» (новий ринок) ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ.

N2 18

Звертатися у контору міського споживчого товариства: м. Бровари, вул. Воровського,

16.

Середній школі N!! 5 м. Бровари НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: секретар-друкарка

і

техпрацівниці. Днрекц!я.

Об'єднанню громадського харчування райспоживспілки

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ експедитори.

За .zrовідками зу.'І. Воровського, лення

по

звертатися

на

адресУ!

16, а також у .міське відді·

працевлаштуванню.

Дирекція. Колектив nрацівників Русанівської серцньоУ висJІовлю~ г .1ибоке співчуття в,чите.1ьц1 Заряді s nриво,11у тяжкої яратн - :мерті її матері,

:4.:

. 1

К(ІJІектив учителів

редв~ої ІІІtоrо

r

·;:!

шкоJІи rлибоко

завrосnа

ШKOJIR

м.

Д.

БІЛ

виt.1ОВ.1ЮЄ кІйиоrо.

bCbKOro щире

о'ятвиаю,

суб()Т7.

~1;itJrt:J,.... ~Л'!tt~orc •·•· YПP-"RJI~RR"

. аел. іІІ

••лаrе.11ьст"

-ехпрацівників Лухівеькот ее-,

-~· мує з

приводу смерті

копиш­

школи

•нмиграфии

оо'

а . киижя"А rot>rORJІИ · дnl"n гипографи.и: · 2!\М20. r. Бромrь• К иевrкоІІ о6.11аети. УJІ. . Киевская •. 154. Тел• · Фок \9-4-37.

rркгорія

співчуття

КИІВСЬКО1 O&JIACTI; ·• · . · И..4е•е 619&4. Пе,.аn · ~ЬІеnкаІІ. . . Об-мм І ne••<нhiA ли~т. pea 8 n.,11 a, · ltJІ.І!Jrt ..... їкрІжІ1.940 91<2емnляро8. ··••· ;533. . . ···~ . Бqo~:-•nr_.... ,. rw•'"'D;tфИЯ КиеИ· І

ІН.

аастvпннка

сІльськоrо

rазета

вtдд!Jt

у

·· · ·

ноУ JtlнiJ забороняється.

реnактора

140

Заготларки знаходяться У · се.1ах Требухів. Княжичі, Зазим'я, Пухівка. У Броварах за~

поrо:­

кож у Київському технІчному ·вузлІ · : респу~лІкая-. сьних магІстральних вуЗлІв · (НТ-8-РМЗ) ~ за · · а пресою: м. Ниїв. вул. Івана СІрна. · 2. · т~лефон '24·20 36 .

редаааІf:

-

uіні 10 копійок за кілограм, с,1ив, м'яса та сала.

цехv

., . <,

Середньомі­

зг.rюб!ток карбованців.

ПРОВОДИТЬ ЗАКУПКУ ЯБЛУК (ПАДАЛИUЬ) від насеJJення в необмеженій кількості

nопередж,у"­

ралей зв'язку І . телебачеІІІІ8 ~

• телефони: 'А

і

гуртожитком .

· ·

За вказІвкою· праu!внйків ЛТЦ-44 та , ЛТU-49 проекти земляних робІт можутЬ . ІJОгозжувзтнС.ІІ т·.t· ·

-• . >"\

часник».

16.3.; •

ФЕЛЯй.

Дни вь•хоnа: нrщ·ник , Адрес релакttни: 25~11УО. г. ІІСSпастн, ул, Киевская, 154.

сьна.

батьки.

жен! у лінійно-технІчному цеху .N'2 49 :м ·.адресою: м. Козепеuь ЧернІrІвськоУ. об.1астІ ..· вул. Комсомоль-

Від-

Чи знаєш тк закон? повіді на ли~ти. 14.20 Знайомі мелодtr.

13.35

вас,

погодженІ

ськr,му .1!сниuтвІ

науки.

napT1

язt-.tкt>).

•Чер­

книга».

Французька

ва

радtо . .

розповіла

врив нале-

{ЛТЦ-4;ж) з"! адресою: м . Бровари, вул. СеерJІ­ ,'!ова, 7 (телефони 19·5·78, 25 10 08 (київсьний ·те­ лефон) no понеДІлках, середах. n'ятницЯх з а rодини ЗО хвилин І до І О години ранну.. . При проведеннІ земляних· рооІт· у .. селах. Гоrо.Jіев1, Жер;:Іов ! , Плоскому, КалитІ. (ном~. Pyn.иt,· Опаіfас::>-" · ві, Шевченновому (станцІя Бnбр\'fн) І Семиnолків­

телеба­

Всесою3ноrо

що

стовпчинами

адресу :

рок''!!.

18

з абезnечуютьс.І!

· Броварське мІське сnоживче товариство

N9 44

у

росіАської

чення

10.40

замірними

молодші

Одинаки

року .

Звертатися

знаками.

виннІ бути

лю­

КовальовоТ

хору

сНОВАЯ ЖИ3НЬ,. oprao Броваремого roftO.П.cкoro комин·rа КоммуннстнqескоА нарrин УкраинЬІ. ropoнcJoCoro R районного Советов на• роднЬІХ JleІoyra rов КиевекоА области. (На ук. раинском

•устрІчі,

19.15 Лnчментальиий

Виконує

УкраУнського

•до

камериого

«Орієн-

nісні Мо­

nіоне·рів

шко .1 ярів.

ФІльм

кому

В!дnовtдно до <~Правил о~орони лІній зв'язку•, затверджених постановоЮ Ра;:Іи МІнІстрів :срср віn 22 лиnня 1969 року N9 567, nри проведеннІ зем­ ,,яних робіт в м. Броварах І· в смузІ автоnоJ)('rи Київ Бровари _; КозеЛець проекти робІт ·-~· ·

бий• .

)0.05

15.35

17.45 Єдність трудящих

палацу

позначенІ

вальними

Гімнастика.

Концерт ансамблю А танцю ім.' Локтева

вини.

14.30 Новини. 14.40 Науково фі.1ьм • На

ну

11 ЗАГАЛЬІЮСОЮЗНА ~ ПРОГРЛМЛ ЦІ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 8.20

І

на

роб;тники в цех no виrО­ товленню хлібо-булочних виробів жіюш віком

не

ПРСJ·

протягом

роботу

ПОТРІБНІ:

робо-

сnеціальностей

На заміських діляннах траси. пІдземнІ лінlУ ~в'яз·

22.40

•Час•.

лінії зв'язку

nостійну

років .

збер і гається

Звертатися

еиерrеиаr­

жать.

Телефільм •Червоне чорне•. І серія. «Висоти малої aaianfi'». По закінченні Новини.

21.35 ВІВТОРОК. ЗІ СЕРП НЯ І ЗАГАЛl>НОСОЮЗНА

50

на

·

вадиться

КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,

кабельні

Броварському

Адміністрація PMTS. ' кадрів.

Якщо вам потрібно провести будь-яхІ землянІ ро­ боти, з'ясуйте у виконкомІ мІсцевоУ. Ради народних депутатів, чи ие проходять на місдІ наміче.ЬП· робіт

Єфименко,

добраніч,

·nенсія

них

ОРГАНІЗАЦІй, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ!

АО6ру

8

різноробочі.

Оплата почасова.

телефоністки

<'J;:tержують з

no розрахуиках за в ножнІ!!: ·· або­

•Київенерго~.

автонавантажувачів.

тракторист.

хлібозаводу

Пенсію

надрукована

Броварське міжрайонне вfддtJІеННJІ

твердому

компресорники.

дин.

тирІ буде відключене від електромерІNІt•. : елеироенерrію , яка нентській книжцІ.

водії

машиністи

на.

nаливі,

~lx

електрона·

вантажувачів,

квар­

чи

водн

котельної

ПJІати

У вІдnовідностІ з правилами користуванн·я е:rектро: енергією,

за·

розрядІв,

252030, Ниїв·ЗО, бульва;:J сячний Тараса Шевченка, 18; -150 тел. 24-31·61, 24-61-11.

енергію, uовинні зробити це найближчими днями.

різних куточках

Редактор

закінчення

Прийом учнів Із згадз­

Абоненти, які не встигли внести плату За електро­

вихованцІ

дружної сім'ї Сама-

1

п.'!атіть

ізі слюс'ар_і-ремо~~ники

освітою.

повністю.

Своєчасно, кожного мІсяця. без нага;:хуІ!ІЗИЬ , коя­ тро.ІJер!в

ПОТРІБНІ:

Тривалість робочого дня телефоністок 6 го­

ти

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ

націона.'Іьностей,

ТЕРМІНОВО

особи

При продовженнІ

ма­

країни. Тепер у Хаміта й Савобар Саматових більш •к п'ятдесят внуІ\ів 1 пр. аЩІуків.

8.00 8.45

·

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ

материнську

живуть

сировиJJЯ,

Пpautв:u.

&айшлн в цій простій узбецькій сім'ї батьківське Саматових

1 вториню'JІ

Мо­

Діти, які вт.ратнлн батьків у тяжкі роки вІйни, і

м яса

Красилівському

.

НJІ!ТЬ надається робота ю1 міжмІській телефонній станції .

а також вантажники д•1Я роботи на базі -рай­ споживспілки.

украін­

шістьох народила сама.

піклування

·д~·- ·

оптово­

овочесховищі

Строк навчання від З :(О 5,5 місяця. 52 _ 63 Стиnендія каnбованф.

НА . ПОС1Ій Н~ РО_БОТУ ПО_!РІБНІ заготІвельники

·

Ваню,

татарина

Савобар

сере;:~;ньою

РайзаготконторІ

П!дхопивши малюка,

росіянина

вірменси;ого

дружина

тір'ю

прН"вів

Приймаються

·пІсля

Саматов приніс його в дім батьків з словами: •Хай Хаміт

28.

в

спеціальностей: телефон• ст ки,

електромонтери

з бойовими наго­

живе з нами. Будемо звати йоrо Кучкар~. Пізніше

бандура,

Катта­

родами. На вокзалі рідного міста він побрчив хлоп­ чиська з простягнутою рукою.

станція

.

Адреса шко.1и: вул. Кірова,

~очка Надія Іванівна Ніколаєва.

Дніпровському

роздр і бному плодокомбl· нату дЛя роботи

рrолошіч~п~І'ииом

. · Приймаються діти 9-12 рокіз. ·по:: . кJra.cy скрипки віко~{ 7-9 років.

року при форсуванні Дніпра Ха­

Іdт Саматов був тяжко поранений.

вімончель,

працевлаштуванню.

Республіканська телефонна

3 таких спеuіаJІьностеА: ·

к.'Іарнет, . домра, скрипка~ гобой.

дРужина Санобар, не зовсім звичайна.

по

· міжміська

1 '

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВНА НАБІР УЧНІВ

Велика сім'я в Узбекистані не рідкість, і все ж еtм'я, родонача.'Іьниками якої стали Хаміт і йоrо

відділення

Адміністрація.

вадходить на його адресу з різних куточків краУна

1

довідками звертатися у відділ кадрів та

міське

«Комсоя6л~:&Rа.• Д('} зупинки сRрас­

22, 27, 33

5.

Дирекція.

Після закінчення училища виnус~ники наnрав­ ляються на роботу в лроек-.но-нонструкторські Ін­ ститути І організацІї м. Києва. д,,я встуnу в училище нмбх!днd -rа.кІ ,. докумен­

rригоровича

рідним

І

близьким

по-·

Іялекс

6!964. Лr>vк аясокнtІ" - І lІ.руконаниА і>!І"'І<VПІ • 11.940 примірникіR. Зам. З~З. Бронарська ttрvкпрня Киікrь ... ·о,о

Обсяг

Тираж

обл~сного

v•1p1tR.niння.

.v-.-

cr•os"a~

8И .І1аRНИО ТВ .

rоргіRлі.

м. вул,

•10.nf• f'l~tфfl І КRИЖk08ОІ Ддре~а nрvк•рнІ: 2':,!\020,

Бровари

Київська,

Ки!нськоІ

і54. Телефоо

обJІІ~

19;4-31.

139 номер 1982 рік  

139 номер 1982 рік

139 номер 1982 рік  

139 номер 1982 рік

Advertisement