Page 1

.. САдЮТ-4":

ВІСІ~І ~ПСЯЦІВ ПОЛЬОТУ

1975 р. Ціиа

дос.'Іід ..

науково - 1ехнічні

к .rrІмату

у

муються

в

підтри­

станції,

борту

з

координаціііно-обчнслюваль­

обробляs центр.

внй

Мітинг на наш :й стрічкоткаць-~

ovc1.1·

в

прuиwvв

lfidupІ.Цl

юи

по ~1ітнчного 1 lіро ~І ов ­ піднесення.

в еаи кого

новці

трудового

Цl гаряче схвалювали lІостан<J·І ЬУ hv~J) НіСТІІЧr!ОЇ парТІЇ <<Про соціа.ї ;етичне з магання за ГІД· ну зустріч XXV з'ї;;ду hlli''L.: '' і запевняли, що дuнл аду ть усіх своїх старань, щuG цю зна.Іtсн­ в і~тuрі наш ої партіі зустрІТИ якнаиІ;ращи ·

ну nодію і народу

пш.;азннка~І І ! . ми виробничи ми А в юнцсвому пію.:ущ.;у учас однuоаішu п оста­ Іl ЛС!Н ВШіОНd·

мітингу

нщш

-

новили

ти до

lJlЧHHi!

грудня

9

року.

1975

ко­

для

н ятирічr;а

hннішнн

,JtеІ\тиву lfіабрики uyл<J. перщцuм комп­ реконструкції, ве•шкоі лексної 1І!ехані за щі 1 вдосJ.;она· процесів. виробничих лення нового внеокоВnровадження устаткування

продуктивного

більше як на А це, в свою

197lJ року зріс 120 nроцентів.

грудня про

рону рапортувати

1974

обсягу

по

плану

нашої

і

праці

частка

скромна

є

бе:;J мовно,

успіхах,

цих

В

вересня.

рахунок

в

прv­

випускаєІ<ru

декаду

другу

д.> кщю

уже

Ось

успіхи.

свої

ІІІнажили

брнгади. Адже н а ші ткалі спра· З ВИ.lИСЯ ЗСІЕД<іННЯМ

Беликого

ши .

СВОЇ:\! Ще ДО

п 'я тир:ЧЮНІ рі 'іН! Щі

}і{о втня.

5 І ·і

Шдрахува~­

СВОЇ

аоGо­

1\ІИ

ІІlОЖЛИВОСТі,

в' язалися до кінця п' ятир; чr;н випустити понад nлан 12 мі m, · йоюв метрів стрічnи. І, треба

випускаєl\ю

нок

нас

рu аіі1 -

не

Зараз

ділом.

з

деться

у

слово

сна3ати,

продукЦію

вже

ми в

раху·

ІІ!lльиона.

останнього

12 ро· У нашій бригаді досвідчені, тру­ бітниць. Усі завзято,

дяться

високої

д обн вають с н

продуктивності

і

якос­

Віра Харченnо, ті продукції. Світлана Дзюба, l'a.lEHa l\Iyxa.

Ольга Ситюк.

Ніна Стасюк та

виконують інші систематично свої змінні норми на 118-120 проценпв. ста ,lи

на

А

тепер,

ударну

ма

коли

передз'їздІВ­

ську вахту, зобов'язалися дав<t­ ти щодня не менше 1~5 про­ центів норми.

радгоспах

)Jі .1ьііонів

ванців. Нову могутню

ХВИдЮ

г

ціадістичне

.

ЗУСТРІЧ

'

·

XXV з ІЗДУ

·

тпсячного рубежу досягли 120 бригад. Для ко.lектиБів, очолю-

а

б ~ гатьох

Василь Коломаадра

високоякісно.

і нших

Яценко.~т. та

навантаження

НОЮ.

ремонт·

в

справою

бу стало

один із кра·

-

Дарницького

управління .

ті"·

мулярів-монтажннкіа бригада М, С . Лобка, яка спорудЖУб будІtнr.к

ЩО

Вугілля

"-

~

повсякден-

nонад n'ятиріч-

"

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

вальних рооtт ІІЄЖИТЬ на « П ,1 С'ІО'" взя· . г.а.1узі , . вш:онуючи кра. на. БєЗnєребіііно "'ан~'"""' ': ,. д'ЕІШЕІ! А?го , ... _, ; . ВІН завжди з·абr-зпечує на ноєо u удоGІ зоооБ Яvання, тІ соц. а л 1с тичю чіткий робочнй рип•.

l1

"

з ' їздівського СОІtІалістичноrо зr.с•сан- ' ,..,.. ня, є Аого особливо вел''"" зослугз . ооО бр!!гад, nтапже трІІ з поло· БІ!НОЮ

Адже весь т_ягар підііомно-ро J в а он ."'' ''·

на Фото: в. колg.;;~ 3 f.Р·~"'""а.

Тру-

внб:йннків.

ти ся чі

, в;.І;е внда .1и <<нагора>> 3,3 міль-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . іrона т он н н ад п .1ан ово го ля , а з п оча тк у

вуг і л·

n'ятирічки

ПО ТРІБНА ДОПОМОГ А .зо :ІJ і.1ьііон:в тонн.

ПОВІДОМЛЯЄ

РЕйДОВА

брнгад·тнсячннків

П о ява

Бі.1я вікна. по:-.шти Васн .1ь одне" з найбільших госп~дарств і !рюпорист «:Гоголівський'>

Радгосn

.

.

.

культурн у радгоспі •Трсбухівсь""""· 'нии n .1 а н видосувають нию ко п е рс .1 - л е ктиr.и 83 шахт , 228 ді льниць, вес» час крокує в авангарді "

громадський кореспондент.

н 11 х робіт. Відкривши рахунок.

кранівників

ших

но-будівельного

'

"'

" ·.~

Мнr;олою

; на очнений виб:й у 2, 3 і наві ть чот ири ти ся чі тонн на до·

ІвановІ'Ч ."И''О."а павич Не.~ап, • !Ті п а ,, '[ і\ атвіївна Марія Кушшич, та багато інших. C<·J•u'a 1

ШИРОКОГО роз~аху набрав рух пр· ацІо, за виза n'"ОМУНІ.СТІ'ЧНУ ·t будівельсокі темпи і якість

пре;v1ії

Державної

реатолr

УРСР

нович Haryna, Ганна Дюпрів· на АНТІІПеН''О, '1и<·о.JІа Про•·о-

М3ИДаНЧИКаХ

Івано:vr Стре .1ь ченком, лау·

ІіО}!,

"И''О,JІа Антап.рацІ' по<·аз".'ЮТЬ !IJ " n

Морзен-

Володи:нпро:vr

пр а ці

високопродУК'і'ИВНОЇ

Зразки

Соціалістичної

В<'ШІtх Героюш

ко~шлексна

швидко

ти

Напе-

нолективи.

стахановсьr;ого ювілею

редодн і

хо.1о-

якою керує досвідчс-

бригада,

ТРУ-

».

-

є

стахзновсь·

виявом

ві роб'тничі

на рекон-

ний майстер б''"івельноі спраJ,... ви, 1\,О~Іуніст О.чександр Петродевіз: бупва1ї вич Чу.1анов.

з~агання з.1 гідну Н КПРС ,..

ОУДІВеЛЬНИХ

ВСІХ

з~Іагання

го

ви-

техніки

І>І!х т радиuій і охошJює все но·

пра.воф,qангових пе-

Серед

« п РО СО-

...

нової

редз'їздівського соціалістична-

Постанова ЦК

.. ' JtО~ІУН!СТИЧНОІ nарТП

якн аііповн іше

ди .% ників та інших новобудов.

дового і політичного піднесен-

НЯ виклика.ча

робницт·ва .

ясJ;раБн:н

ви·

ефективності

1-: о.рис таннЯ

заводу

за

гірню:ів·:vІеханіза тор і в

х!д

приміщень у

По·

добу.

на

Е'угілля

тонн

ше

«Требухівський» і

струкції цехів

тисяч карбо­

96 7

б1;нають з кожної Jю:-.шлексноl'>іеханізова ної лави 1000 і біль-

«Бобрицький», Се~ипо.1ківсь-

виконано 1\арбованців Gудіве.lьно-~Іонтажних робіт по мі.%йони на 23 генпідряду З 95 тисяч карбованців, в ТО)ІУ на чнс;lі в.1аснюш си.1ами -

В зобов'язань. ціі1л:с т І І чнвх аяа нгарді цього руху йдуть «ТИ­ бригади, що вида· сячншш>> -

шко ,1И,

кої птахофабрики,

і со·

завдань

пл а нових

к о нання

ви­

дострокове

за

з~1агання

не

п' ,1вищення

тваринницьких

достроково

тнсяч

ви·

ції . У нинішньому році 1\Ш при­

-

п убліІ; и розгорну.1а соціалістич·

ни на спорудженні Ве.'!икоди-

дев'ятої п'яти­ вш;онав пдан річки. При п'ятирічному зав­ данні в оо с язі 21 мі.1ьйон 920

продук­

проі\шслової

рооництва

перемогу

дову

П ос т іl ноsу цк КПРС <<Про со­

з:vтагання ;;а гідну ці3 .1 :с тнчне зус тр:ч XXV з'їцу Н:ПРС >>, ба· г атотнся чна а р:11 і я шахта рів рес­

десятої п'ятирічки, по-ударuому трудяться бУдівельні заго-

середньої

ву·

П родовжу ючи сланні трудові тра,1ІІЦії ударник:в перших п'я· ТІ:n'чок, ні;шовідаючи ділом на

ДЕСЯТОЇ

~Іер с ькоі

40·

си .1 і досягнень праці в ників гі.%ної про:vшсловості.

гідну зустріч!

РАХУПОК

~т напо.1еrливій боротьбі за накрес.'Іень втіаення в життя XXIV з'їзду І\ПРС ко.'Іектив механізсваноі ко· пересувної .чони ;N! 9 здобув видатну тру­

п ' я·

винонання

дострокоье

тирічного

17

ще

~южливість

дало

чергу,

протн

пока знІtк

Цен

праці.

ті

Ііродунтнвнос­

ріст

на

і,

внро6шщтва

ефективності зонрема,

підвищення

на

вплинуло

тивно

по зи ­

технолоГІї

ПР9Гресивної

і

КПРС

-

річ'ІЮІ стахановського руху і проходить під знако~1 огляду

UРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКР АШИ, МІСЬRОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

у

нраще

ще

в у глезбага­

шахт.

на уков о-до· чунаnмшх фабрик, усіх тих, інститутів, слі ,1ни х забезпечує хто своєю пр аuею r.идобу ток «чорного золота>>. У воно співпаннн'шньо:vrу році

,1ає із зна:v1енною датою

XXV* з'їзду

Працюватимемо

свято

-

nрофесії

:УІуЖ Н hОЇ

п раців ни ків

РОЦІ

1935

шахтаря

День

людей

Інформа­

межах .

надходить

що

пію,

В

мікро­

станції

ві.з.сіках за.з.аних

11

ЗАСНОВАНА

функціо­

Параметри

нормально.

нують

коп.

ГАЗЕТА

інфооч:t-

тt:>леметрично"j За 11.аними nІі, бортові сrtстеми станції

2

·--------

експеріІмснтІі .

та

традиціям

СЕРПНЯ

рРжи:чі

аБтоматичному

в

станції

ження

стахановським

29

12

вико"ують<:я

139 (4040) П'ЯТНИЦЯ

ПОЛЬОТОМ, КЕРУВАННЯ ЦЕНТР 26. (ТАРС). По.літ наукової ст>нцїі «Са.лют-4:ео, виведеної . на навколозем­ ну орбіту 26 грудня 1974 року, триваs аіс.ім мfс.яuів. часу М()сковського годину На 26 серпня станція зробила 3836 о5•Р· тіа навколо Зем .11 . Тепер у ході по­ льоту

Вірні

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯІ

насичеFІостІ худо· у ранонІ по б ою. Тільки на третьо:'ІІV відділчотирьох о;:що:~~у з ку rолів, у утрн:vrується її 1000 то:~rу чис.1і 600 корів. На околиці села оглядає:vrо це тварин-

ЕІ'СІС'Н 1\ІІЧJНО

Деркач

1

ЯК lС ·

П\)0

~ цr,о~~У "~~:і ні :'р~·Ілен ня, шо в'дбу.1вся зав -

п і д'їзду 1 великих .~ битк і в.

нагортає зe:v!.'JIO, оульдозеро:vr щсб ~тожна було ставити приПл ачеп під гн оє транспортер. насип, заасфа .1ьтувати нують :~Іат ер: алу . але поr;и шо н е:~rа на ~то Ро.1ильне nрюr'щення

СВ : .1ЧІ!П>

тр.б~а :'Ішова допю.о г~. ·':;о,.::,1 j .l:lІ :ІІ :~тонсивно:~1v . техн 1 чно:.Іу вугІ .•ьноІ п росп~ц , а~.ст . в .. ,Uент ра;..' н о 1 , : l;~- 1 ГІ:рrс~Jр<:є нню сл.;щоІ станuн шт ;чнuпJ о с ... І-· J :.І;rс.,ос;сст'. Нині в г :рн нчнх на· . ~ Pc• l'ii;ax ши ро 1; 0 впrова:~жуєтьн інн я с:льгосптва ри н . ~Іе:< а н ізація~ к о:. rп.1f'І:сна . ~о.з:'І~ОВ.1ЯЄ:'ІІ? з ~ру~ч~!~r. r-1;;- J с·я п::~зе:-.шІш 1 рвгuр~..u.н, .• І j .-.~~~':r:·н?..lюєн.ся Івано ..! :\ І.'JІіО:ІІ ! 1Т :шс п .·· JН, ноF>ю~ устаткув а н, Чичирко зо ю. - Щоб прис~о:орнтп п : :~готr<в - і н;:т.ч осн l І!l\'Ється ша ХТІІіІ по· .10 з:ош. н ,о І ,: єе•J~<Ія. П і,1'п rнє :~:ства о:~єржу· ку тваранництва

Насюшеред м:стечr;о. ниць!іе останні B l ЧJ, щ 0 за впадає в )101\Н зовн:шн:й ВИГЛЯД ЙОГО аНі· трохи не з:vr і нився. За винятІіО~І ::~вох чотириря,1них корівни· к і в , nер е важають старі тварин-

ві:~ре:.Іонтовано, кор : в · також однак автопої.1ки досі не переОб.l аД НаНі. Б основно~! У п:дгот о в .'Іені JO дворяJн ий х у доби прий.ча ння голів і теляткоu :в ник на сто

цьоrо року

ще не укоl\ІП.:Іектоа~на :ІІаІLина-

скотпв введення Б

доРіг з тверди~1 ~~а під ' їзних покрипя~!. подв:р ' я не сплановане .

і кnрРН <:·р:зсічr; ар ню «Р С-6>> ку. Ма с1о шо зр о б .1ено дл;, :11е · не кор:~tор оз ::tачі ханізац:ї

':>' Н І!НіШ · бу::tе вирішена n p-:6.1r:.:::: у::;~:-1-; І:н р .~о: т п.д .о,;о :.;:ІС'Ю. :оя п}:с: :·щ . !: JIІ .r<'' 'v' рсщі н а~І l чаr:Тh ся ввесТІ І п .1е кт увзн ня ф ер:~ш г :І .nу : ;rн о ї ч ергу Н:о )нrодо бувникн бо.гато ::ра-·· в .1 ·ю п'ршу

ни .ькі примішення. Одне з них ник на 120, с: от аваріИне, в якоl\ІУ

не

роз:.1 і щатю1уть

Тре ба віцдати

лективу

Петра

худобу.

належне

б у д і в е.'JЬНОЇ

Івановича

Не-

ко-

брРІга;:щ

Логви~енка,

!\ІІИ .

Потрібно

т:.1ьІіИ в

ДБОРЯ.1НИХ

кор :>Іокух ня )Іашинюш . Треба

ТВа РН_ННІЩЬКІ!Х

r:Еартирного

нову

п ридбчи

ЧОТИРІІРя;;ннх .

:~.шрен~ях , ,,не

ДЛЯ СІІСТе'ІІІІ П С Т•р: бна .JОПО:vІОГа JНО еІ ;:(Ї ]1JД· • !ОТЬ сt~ІО:ІІЗ ТІ!ЧНl :\!С'тану в на са~шєр е :~, б у ;;,'в·~-1;,;І,І · , г:с. ,нро.1ю .1 а s~ t ic т o:.I а пІ осфєr:. д ля та­ ~н<':t \J · , ;1у;\ ІІІІ:·:о s іі І матерІала:\rи :vrи ін· КО· Р:'ІІопер с р :;,,н 11 ·., ІІ 0 .,,, c· n"n об 1;c·v рrб ' тннкіD стаючюш

. госпу,

а і .в , ба1_и для Пр і !·

; С Т . Н ,'!Оt;,ОГ?

що

б у:~tшf.:у,

того, щr:б

і

Т·).:і

Ji : ·.·· · '

~'с·:~ІІ

• :•:J•: h

1: .. · ·

.r..

_rn )1i! Б:

~'0 .

на ді ііно ~.сл"· ~

ПІJВ ІІщснн~

о Рзпо ­

_nід_' :~~' ~:" т гт"ZІ!І І ЮБ аної снсте~.;и у п ран-

п ер:од\ ~~:J i>~~ , 0 \ ' ~І . і ; І !і І Я .

'~а сто

тоІ~,. о

lil o xт a p' в н з ш:й кр 'J ЇН ' ОТО·

,~:: ·····н: sсн~:СJстJною шзн ·J ю і Т';р­

Приьєдєн? в П ГJ~,я::t о к прю! І- ; ~ІЖ :ор , Іі,:. є ~ 200 ..;rn:::{ . г р:~ u.'· ·' ·. С.Jт ' 'О . У шахт ~ nсннх :1 і с т ах і ре~урси, готує нrзо;~ІП h СЯ Б CC.lІ!Til. a x Іцоро·І<У ст;й.lового ут- щення nункту шт~ JHOro осше- корМІв, 8u0 т . ~н c , H"i c,.v; ~" .

рн~•ання . ОгляJа<О:l\10 чотириряд-І юнн_я тваРІІН . Є в : :ІП') Б ::т~а апа- І НІШ кор;вник N2. 1. ЗІ всьо. го рат :у р~. 'Неначе все га рзт . . д. а 1~ ~· ви:~но ,

ІІІ1!І·

:~ .ю Ш С'.· . ; • - 1

00 .13Jнqно ~_~ 0.1 0- СІ!та.' ..:::.ak13Д E' H'J u9 .>,,) Т •/1;, ;.~ ·І

яюІи в таких ,Уl\ІОвах. виr;орис-,r;оо.1ок~. к.:~-rнати в І ;що:ню;у, . І ,lcc_y тоБуючи наявн1 при:v!lщення до

T il!·:ГJf!:

cy:vrmннo

nonpauю-

перев .рк а

nоказала :

шо

тор;~·

ваm.і реУІонтни:ш: стій.1 а. г.од і в- одержано Р;а ст? Іі_ор:в лише 6~ , гноєтранс· телят. за с . м l\І .с яu . в нин 1ш ньо І автопоІЛЮІ, нищ, 50. Багато nерегу-І усе n::~готовлено, го року п ор~ери -

РейдоRа брш~ ,. :1. Р. Таран - заступ:нн; ro-

лови групи наr>о .~І~оrо ко!!"r·

rолю радгоспу, 1\'І.. :ш: оу.т у ха- робітню~ . М. І:· "'!П"h· rас с~їІ прац l Еню; ІШЙ -

f

~ cr:o'n.~ 1 <:т<J • •: ю

десяr;;и оо 'r.Е:ів

і стr!' '' ·li.• Enгo і r; ~·.lьl \РІИ п об у· ти· п п:рн с ч нш .'l. сотні ї T•':c:o ro ~ c:l'I ,,rтпів ж 1н ,1 а. т : л·, ,: и 8 :~е· f г;':п!і п·нтип >ш і П !ЧІІ's:J: t ': ІІ sv·

f г· ..,,,но ї ппГJ )1!fr .lовост і рrr п у tі:ііІ І.ІІ СJ<'"rь·~ .1 в б .~Іп н;о 7.'5 тІt с яч «Нове життю>. І. Л. Н:ПРС ЦК секретаря ·:::=·:· :.:.;,'";.::=====·-;:;:~=: г::.с: ,п тир у н ов их 6:-- ::tню:ах. ::::::::·- -:=:::: Брежнєва наступна п'ятирічка ::::::::::::::::::::::::: :::====::::::::::== ІО,О І І, 2 -О, І + 1.2 ()() І Н а .. т.урботу Н:о:.І у н!сти •шої має бути п'ятирічкою якості і «ГОГО .1ЇІ!СЬКИЙ,. ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ефективності. А то:.1у :~ ержави високої ра.::~янськоІ 1 п ~ рт І І к; +0,8 -0.:1 12,0 10.0 «Жердівськнй:. управ.1іння сільського господарства приnлад ом за ми вже зараз «Авангард.» 9:2 ~про розвиток вугіл ь ної про\ІИС.' -0.2 -0.2 ІО,8 ІО,О райвиконкому про надій молока львів'ян посилили боротьбу за « Красилівськиі'!» радянс т, коJ господарствами району шахта р І 8:) 1опост1 +0,4 -0,4 І2,0 9,9 випуск продукції лише високої п.,е~вав о д за 27 серnня 1975 року - -(),2 8,) Уhраї;;и В lДПОВ і ;)аЮТЬ Н0 ~'І01И -О,.З І І, 8 g,9 яності. ~.-сі свої зусилля. весь <Рудня:. -0,2 -0,4 КІ .,. т ру,1сsи чи звер ш енняч н. Про. свій хист наш колектив сrтрЯМ<J· 11 ,8 9,7 «Русанrвський» вує на те , щоб найближчим ча­ «Зоря» +0,:3 9n д евж уючи і ро з вив аюч и кр ащі 10,8 -0,3 9,6 сом завоювати право випускати «3аворИЦt>КИЙ» rосnоJІарств Назви + 1,2 CJ~ тр а диц і ї г еро їв перших п 'я тнрі· -0.2 l і ,О :1, І Знако:vr стрічку з Держанним «Л ітківський» 91 'чок, вони зоб ов'язались ще де +0,3 10,5' -0,4 9,1 За

словами

Генерального

зроолена побІЛка.

Залишилося ЛlВ, Шо завдають

госnодарству

·.

!

... 1

якості.

І ми твердо вірнмо, шо

в недалекому майбутньоl\ІУ сягнемо цієї мети.

О. ЗІНЧЕНІЮ,

бригадир Гоголівської стріч­ коrкацької фабt~ики.

«Великодимер-

до­

ськиіі»

«Плосківський» «Требухівськпй» імені Кірова імені Щорса

15,7

І7,8

І5,0

16,5

12,4 11,6

І4,8

13,8

-0,3 -0,4 -0.3 -0,4

+0,5

88

-І,5

44 90

+0,4 -0,;:;

9:2

« БобрііUЬЮ!Й>> і~Іені Докучаєва «3а!1 . 1JВНИ!"!» імені .Мічуріна

9,0 8.9 8.8 t$.1 6,8

<<нагора>> в1цати кінця року :ІІі .'ІМІрднv тонну вугілля, висо·

10,0

-0,2

-І,О

<J:З

і о.~>

-0,!

-0,1

gn

ІО,8

-~0,2

+І,1

;.:: ::.·JІJ

І') ~

,,, ,

-0.8

+І , ()

зустрі ти

і0,7

---0,3

-315

тr:удовІнти

XXV

доrягн ен ня~ш

з'їзд

НПРС. (РАТАУ).


РАUІОНАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 3ЕМЛІО «Прu

питання

обговорипи

її

Учасншш

скликання).

роботу раііонної, се.1ищної, сільсьюІх Рад депута­ тів трудящих по додержанню земельного законо­ давстІіа та підвищенню ефективності використання голова виконкому зєl\ІЛі>>. З доповіддю виступив райради депутатів тр у дящих Л. І. Павленко.

3пІ.їя

доповідач,

несення

всіх галузей сільсьвогосподарського

вироfі­

з~ільшс.ІІНЮ ·виробництва і продажу. державі

зерна,

БИ!іоЕ

молока.

м яса,

господарсьних

та

овочів

картоплі,

Із

сільсьно­

інших

продуктів.

Одночасно з цим винанноми районної, селищної і сільсьrшх Рад у відповідності з вимогамн основ Зєме.1ьного законодавства Союзу РСР і Україн­ ської РСР провели певну роботу по введенню у додаткових площ сівозміни сільськогосподарські рахунок

за

земель

о1уг

зменшення

шляхів

відводу

Винон!іоми місц е вих Рад на своіх засіданнях регу­

лярно

коде!ісу 'Української

ме.1ьного

земельних

наділ

Зе­

норм

дотриманню

по

новобудови,

під

діляпон

нро

питання

розглядають

Широку підтримку знайшла в районі схвалена ініціатива Іванопільської ЦК Номпартії України

За чотири рони

і шість місяців дев 'н­

юв 1 пасовищ. Проводяться роботи по боротьбі з воо~~ною та вітравою ерозією грунтів, посаджено 39 геюарів полезахисних лісосмуг, ;щкріплено і за­ ЛІснено 435 гектарів пісків.

Белину роль

своїх

засіданнях розглядає

XXV З'ТЗДОВІ

КПРС

Харківський метрополітен дів ще

один,

У!іраїні , Харківський

метро­

ладу

Став до

шостий в країні і другий на

Десятикілометрову nолітен. шви;:щісну трасу здано в екс­ nлуатацію з

<<від­

оцінною

раніше місяці мінно >> на 4 пів­ Будівельники строку.

успішно

магістралі

денної

вююналп

соц і алістичНі

на взяті в'я.за.ння, XXV з'їзду НПРС.

зобо­

честь

Пона;:r триста підприє~Іств поста­ :країни безперебійно чали

для

часніше

найсу.

нової траси

устат.нування. На її

працювали сnе­ будівництві ціалісти з усіх братніх союз­ них ресnублік,

представники

32 національностей. Метро

пн­

редня швидкість сорок

нілометрів

поїздів на

-

годину.

Кур'суватимуть вони з інтер­

валом у дві хвилини.

регулярні Уже почалися блакит­ рейси nасажирські них е!іспресів. Тепер повним

но­ прокла;:rання ходом іде ко­ восьмикіло:.Іетрової вої лії метро до завод і в-велетнів

- тракторного і «Електро­ в екс­ Вве;~ення тяж:-.ІаШ». nлуатац і ю

нал1ічено в

чергової

1978

ділянки

році. {РАТАУ).

2

стор.

обговоренні

ди­

участь

взяв

доповіді

зібрано по 28,4 центнера зернових і по 129 центне­ рів нартоплі з гектара. Це в півтора раза більше, ніж одержано було їх раніше. Треба землю берег­ ти, раЦіонально її використовувати, ходити біля неї з любов'ю, то вона віддячить старицею. На цьо­ му ж акцентувала увагу у своєму виступі бригадир радгоспу «Нрасилівсьний» В. М. Павленко. взяли участь агроном доповіді В обговореннІ

доповіді

в своїй що

те,

ряд

звернув серйо:J­ підприємств

пром ислових

імені Юрова радгоспу відділка Троєщинс;,ного І. Ф. Чорностан, бригадир радгоспу «Требухівсь­ ний» Г. Ю. Орловська. Вони відзначили, що винон­ иоми сільсьних Рад Троєщини

про

нах, що мають місце в цій важливій справі.

У своєму виступі на сесії керуючий райвідділен­ ням «Сільгосптехніка» Л. Я. Санкін підкреслив, що

використання землі, неправильного в результаті низької нультури землеробства в ряді господарств странатість в урожайності . Це має допуснається місце в радгоспах <<Велинодимерсьниіі>>, «Пухівсь­

райвиконкому,

ності до Земельного

ноденсу.

чив танож велику роль

в

механізаторів

ефективно­

му і раЦіональному використанні землі . Про пра­ вила відведення земельних угідь під будівництво розповів на сесіі начальник відділу в справах архі­ тектури і будівництва облвиконкому В. О. Корнєєв.

винонко­

Відзначившп

Виступаючий відзна·

ний» та інших господарствах.

землю.

відділу

Требухова, нерівни­

діляти уваги ефективному, раціональному викорис· танню землі. Разом з цим зупинилися на недолі­

управлінням

ремонтно-будівельним

1

ни господарств за останній час почали більше при­

мам місцевих Рад депутатів трудящих, диренцііlм районному управлінню птахофабрик, радгоспів, сільського господаретна треба в найближчий час обстежити всі наявні в районі землі і подати про­ позиції по дальшому її використанню у відповід­

По обговореному питанню сесія прийняла відпо­

відне рішення.

сесії про роботу винониому районної Ради

На

деІ!утатІв трудящих в міжсесійний період виступив

велику

з шформаІ\ІЄЮ

С. І. Товстенко.

роль землі в народному господарстві, доповідач зу-

райвиконко;-.tу

головн

заступник

Звучить лекторське слово доку~Іент сучас-

Важтший

ключний акт Наради по без-

пеці і співробітництву в Європі. Він має велику політичну

СИЛУ і СПРЮІОВіlНИЙ На розряд­ напруженості КУ міжнаро,'Іної на європейсьІ\ЮІУ континенті і У ВСЬЮІУ СІJіТЇ.

3

мстою роз' JІснення трУдя­

щим історичного значення Зак.~ючного акту, його основних nідділі пропа­ положень при ганди і агітації ~ІісьІ;ого комі­ тету Ко~шартії У країни створена

пропаган;щстсько·лектор­

Ії чпени висту-

ська група.

трудовими колек­

перед

пають

тивами

1

називають про· так nланети Залюди

ності rресивні

ДО

ІІОВОГО

Активно готуються до нав­ чального

літичного навчання

року

в

системі

тру дящих

ти радrоспv Це питання

по­

економічного

та

єжrв, бу.:~івельних

номуніс­

<<Літнівсr,ний>>. обговорювалось

на партійному ко:v~ітеті. Пе­ сітки ред комп.'Іектуванням були про·ведені індивідуаль· Ні бес;ди З МОЛОДИ ~ІИ НОМУ· ністами . П е реглянуто і ч а ст ­

увагою й інте-

З ве.ти~>ою

1 1

організа-

цІй, радгоспів та nтахофабрик району . ресом

прос;lуха.lи

прщівниJ;и

мета:Іур­ заводів порошкової гії, еfІеюротсхнічннх вироСtів, тресту «Броварисі:Іьбу;р>, р;ц­ і\t е ні «ІІухівськиіі » , госпів Бірова, Київської итахофаfіри­ І;и виступи лектора міськ1;очу

партії В. І. Де\t ' ящюrа, лекто­ групи місІ,к­

рів позаштатної

КО\ІУ партії Ф. Т. Шипиаенка, І. 1\. Ці"ошинського, лекторів організацій това­ первинних риства «Знання» С. П. Сюсю­

кіна, Л. В. Кутько, І. Ф. Дру­ жиніна, К. К. Паменка. UРЛЕНКО.

В.

підпри-

промис.'!ових

великі

створює

зручності для пасажирів. Се­

на

Архітентурному

тощо.

НАЗУСТРІЧ

стягнення.

Павленко

увагу

нодавства

танн? про раціональне і ефективне винорнстання nід будівництво її земт, про видшення діляпон

в

сесії питання, він ро :з повів про те, ян ви­ користовуються землі в їхньому господарстві, про підвищення родючості її, в результаті чого в рад­ підвищились врожаї всіх рони госпі за останні сільсьногосподарсьних культур. Тан, минулого року

матеріалів щrо поданих зволікання розг;Іяду притягнення до відповідальності порушнинів зако­

виконком Русанівської бути R:lІадом :дьо.rо може СJЛЬСЬКОІ F ади (голова виконному І. Т. Юрченко, директор радгоспу Л. Є. 1\Ііхеєв). Виконком сіль­ на

Першим

за

в ефе.ктивному винаристанні земельних угідь. Прн­

pery с1 ярно

винонання планів І соціалістичних зобов' я зань за­ верша-льного року І п'ятирічrс: в ці.'Іому. Це буде гідна відзнана наступного, XXV з'їзду НПРС.

(начальник т. Чаіі!іа). В доповіді бу.ти зауваження на адресу прокура­ тури, народного суду і раіівідділу внутрішніх справ

:мельних угідь відіграють винанноми місцевих Рад депутатів трудящих. Занон про сільську Раду депу­ тат_Ів труднщих зобов ' язує винониоми місцевих Рад законодав­ здшснювати контроль за дотриманням ства про землю, подавати допомогу господарствам

ради

бути нині спрямовані на успішне проведення всього польових робіт, на дострокове но~шленсу осінніх

ворення

рахун!іовим

зе­

в раціональному використанні

ства району повинні все робити для того. щоб Піі\­ вищувалась її родючість, щоб вона давала все вищі і вищі врожаї всіх культур. А це дасть можливість продавати рідній Батьківщині більше зерна, кар­ топлі, овочів, тваринницьної продукції. Зусилля всіх сільських трудівників району мають

відходами і будівельними засмічує виробничими матеріалами землі окремих радгоспів. Це в першу чергу стосується запо добудівного 1\ОМvінату, шино­ ремонтного заводу . На землях радгоспу <<Завориць­ ний» спеціалізована пересувна ~"Іеханізована колона .N'2 503 тресту «Ниївспецсільбуд•> споруднла цех по ізоляції труб біТJ.МUІІІ. lІід виробНІІЧ! бази зайняті орні землі і радгоспу іl\Іені hірова ремонтно-буді­ вельним управлінням N2 4 (начащ,нин т. Бойко), механізованою нол•J· спеціалізованою п е ресувною ною .N2 5 (начальЕюі т. Тристан), господарсько-роз­

тої п ' ятирічки площа зрошуваних земель в радгос­ пах і птахофабриках району зросла на 4087 гекта­ рів, осушено заболочених земель на площі 444 гек­ т~ри: освоєно 770 гектарів. малопродуктивних лу­

<<Про соціалістичне з;о,шгання

з'їзду НПРС». Правильно ви­

громадянину Степаненку. За неза!іонні дії на дн­ рентора радгоспу і голову виконкому накладено ад­

Тов.

Всі ці та ряд інших · заходів дали свої позитивні

результати .

XXV

ректор радгоспу 1:Гоголівський» А. Д. Грлзєв. Від­ значивши велику антуальність винесеного на обго­

ну

землі.

заго­

рішуючи питання ефективного і раціонального ви­ нористанн.. землі, працівники сільського господар­

лю.

сільсь!іої та Красноторської селищної Рад депута­ тів трудящих Донецької області по збереженню і гектара ножного винористанню раціональному

НПРС

ЦН

за гідну зустріч

директор П. Я. Процик). Подібні факти мають міс­ це в селах Богданівці, Великій Димерці, Налинів­ ці , Жердові, де нераціонально використовують зем­

РСР.

врожаю,

збирання

ці та інші питання сільсьногосподарсьно­

-

Постанова

Порушується земельне законодавство і план ге­ неральної забудови в радгоспі «Заплавний» (голо­ ва ВИІ{Онкому Монрецької сільради В. С. Міщенко,

цільного вшюристання земель присадибного фонду.

робіт,

но,

міністративне

до­

більш

і доріг,

нодекс

скасував рішення винанкому сільради про за­ твердження наназу дирентора радгоспу т. Довганя про виділення о!ірсмого погосподарс:ьІ->ого номера

угідь,

осушення перезволожених

польових

го виробництва зна;· ·л ли місце в доповіді. Велиний Інтерес винлинала у тру дівнині в району

трудящих

депутатzв

хід

озимих

районної Ради

ceczz

внеоними

зобов' я зань Винонання планів і соціалістичних продажу сільськогосподарської продухції дер­

жаві,

ПрисадибНОЮ ДіЛЯНІЮЮ В рОЗМірі 0, 15 ГеНТ а ра С. l. Степаненка, юшй прописаний і живе J l _Jtєві. Голо­ ва виконному сільради М. Г. Чунян відкрив окр•]· мий погосподарський номер. Райвиконком, звича~!-

за останні рони досягли певних успіхів по ·: ю за!іонів по охороні земельних угідь та

ництва,

віддячуватиме

тівля кормів і підготовна до зимівлі худоби, сівба

земельних розбазарювання мають місце випадки угідь, використання їх не за призначенням. Дирек­ наприклад, наділив радгоспу Г. І. Довгань , тор

під­

Ко~1.УНіСТІІчною партією програму нсухит,ного

по

Пронопенно,

Земельний

вона

і

врожаями.

Українсьної РСР. Так, в радгоспі «Нрасилівськийь

вироблєну

життя

в

втілюючи

.креслив

порушують

трудящих

путатів

селищної і сіль­ Броварщини, під­

районної, трудящих

М.

удобрювати

статну

директор радгоспу П. С. Богданов), Пухівсьної (го­ лова винанкому Д. А. Різаненко, директор радгос­ пу І. І . Ма~істренко) . Поряд з цим винанноми ряду сільських Рад де­

виробиицтва в сіл ь ському на є головним засобом господарстві і базою розмі...ц е ння та розвитку всіх галузей народного господарства країни . Tol\ly в цих умовах вааишве ~шачення має підвищення ефектив­ ності, раціонального Ві: І ристаюш землі.

ВИХt!НсtЕЧі !іомітети деnутатів СЬІШХ Рад

М.

виношюму

(голова

Літнівсьної

багатство радянського суспільства, во­

-

nинився на тому, що слід її добре доглядати, в до­

винон­ Дотримуються земельного законодавства винанному (голова Плоснівсьної сі'льради коми А. В. Смєхов, дирентор радгоспу Л. Ф. Волоха), виноююму М. Г. Лисенко), (голова Рожнівської

друга сесія повідомля.rюсь, відбулася Ян уже районної Ради депутатів трудящих (п' ятнадцятоrо

вивченню

основ

марксизму­

ленініз'VІу, еконо:ні чного, ком­ інших ла­ сомольського та

нон масових форм навчання. марнсиз:v~у­ основ Школою ленінізмv по вивченню <<Ос­

нови економіки

і управл:н­

сільськогосподарським

ня

третього

ро­

керуватиме

до­

виробництвом>> навчання

ку

пропа­

В HOBOMV Н3БЧаЛhНПМУ р~

ма РКСИ .1\ІV·

поновлено

склад

гав l.ИCTiR.

ці працюватш.Іе 18 шкіл по

Фото О. Налашникова.

Rанорович Ситников.

НАВЧАЛLПОГО-ГОТОВІ

пропагандист, го­ свідчений Літківсhкої лова вrшонко:vrу сіл ьр ади М. М-_ Пронопенко,

ково

Василь Никанорович Ситияков працює годинншювим маііст­ ром в побуткомбінаті з 1972 року. Ніколи не скаржаться за­ Василь Нинанорович мовники на нього. Кожного місяця план виконує на 120-130 процентів. На фото: годинниковий майстер побуткомбінату Василь Ни-

а

ШКОЛОЮ

ОСНОВ

ленінізму по проблемі

НОВЕ ЖИТТЯ

<<Пра-

виробничого

нерівнина

ця

1\олективу»

-

голова

винон­

сІльради кому Рожнівсьної В цій школі М. Г . Лисенко. навчатиметься

основному

в

ланка керівних

середня

пра­

по життя>> ський спосіб відбуватюІуться темі цій заняття

ШКОЛаХ ОСНОВ

марнсиз,1у-лен:ні:>му

розвинутого су с п:льства»

ся

67

29

чоловік.

серпня

про­

соrІіалістичноrо буде навчати-

серед

чимало номун:стів.

П'ятниц .я,

по

проблеми

«Актуальні

гра:>Іі

1975

яких

«Радян-

року

теоретичних

У_комплентовано також дві номуніетичної працІ,

школи

шість

-

по підвищенню ква­

ліфікації.

цівників.

В ЧОТНРІ>ОХ

трьох

в

се;.tіна рах.

відзначити.

ПриоІНо партійна

ny

орг а ні:.; ;щ'я

по_початку

що

Pi1;1roc-

1анять

пnа~­

тиЧно п:дгото в лена.

Необх:;t­

та

відпов:д­

но лише прндбзти о кое ~1і на­

очні ну

пос'бники

літер а т\·ру.

Г.

AHДPlC:;HKU.


ПОПЕРЕДУ - ПЕРШИЙ Б

РОВАРСЬНЕ районне об'­ «СільгосптехнІ­ єднання

ка~ майже п'ять років постачає всі матеріально-технічні засоби nідпри­ сільськогосподарським умовах на району ємствам франкогосподарства своїми си­ лами і транспортом.

nоставок. крім

Нова форма

завезен­

із

зв' язаних

дарств,

госпо­

затрат

вирівнювання

ням, вигідна для них і для дер­ жави. У радгоспах і nтахофаб­

які

лів,

тепер

річни. Зокрема, річний план по

ства району він дав с.-юв о ви­ 25 грудня , nонад до конати план виконати робіт на 5 тисяч карбованців, перевезти 4 тися­ вантажів . Органічних чі тонн добрив автомобілісти зобов' яза­ 75 тисяч тонн, вивезти лися

ся безпосередньо в сільськогос­ nодарському виробництві. Від­ пала також необхідність поїздок на бази постачання інженерно­ експеди­

і · вантажників з госnо­

торів

Інтенсифікація сільськогоспо­ дарсь~ого виробництва , наміче­ XXIV з'їзду Директивами на НПРС, передбачає значне під­ вищення врожайн ості зернових

насиченість ток його, сучасна колгоспів і радгоспів технікою і технол огія сільсьногос подарсь­ склалася, нині ких робіт, що злагодж еної і немислимі без

авто мобільного

роботи

тр а нспорту.

У цих умовах п еред пра ці в­ никами ав т опарн у райоб'єднан­ стоїть << Сі л ьго сптехніка >> ня всі здійснювати завдання для

nеревозки

господарств

ловни м

так

перевозн и ,

!,

використання

склад у ,

впровадження

Три м еханіза т ори і десять ш о-

ще

в икор истат и

передову впроваджувати автопарку , зма- п01;ладеним на н их завданням . ше шість . водіїв Найбільш напруженим і від- технологію виробництва , раціогаючись один з одним. успішно пові даль ни м періодом у с і льс J,викон ує свої зобов' язанн я. виробн ицт ві нальніше використову вати м і­ Слtд відзначити , що в орга- когос:юдарському нізаЦії індивідуал ьного ЗMilГ«JI· j є збиранн я врожаю , коли необ- неральні і органічн і добрива, н;;

виконанн

1

б

·

·

ну

М.

П.

ра­

цtя

рІОдом м ину лог о року обсяг ро-

111 ~ ст · Ф

ск_алеІ-ІК ~:

висок оурожаи t; их

сш ня

В . Норол;, . Ів~Р.~зІ\І~а відділка набагато вища , ніж в середньом у по радгоспу. От і . д . С. Нри

с t;.л осн ~ цього л іта зібран о ози мої пше­ ІНШІ, якt ~ ер евоз ят ь 1 масу в ц их rо спода р с т вал , що н zщ і п о 40 це н тнері в з гентар а завдан н;І І?~; куну р у дзи на зелений корм __: денно ви"к онують

11 0- 11 J "' процентІВ. . ч~ДlН . 39:> . Непогані ВИДІ! і на вро­ П ' ятирічний нартопл і . О_. 1· 1Чсроак.. У радгосш << :Н~ср- жай дш.сr, юt·И ·> . з~ и няв п е ~~ е ~1 tсц~ , п ла н п о ниробннцтву і прода­

У .ннга нш 1 наг ород , е н и 1 пс. жу п родунтів відділон виконав рех t_д ни м черво~им в шІшс лом 1 . за чот ирн рони . врожаї ста л і тан і Ті ль н и . гро z.u овою премzєю.

дn.сіІгн енн~

транспо?тни ю~

Як

авто парку.

дл я ~ с п~ шного вн~ш~анн н со ц tа

рс :Jуm,тат..

автопарком , юлькіст~;> поруш ен ь трудово! І ЛІ СТ ІІчнr .х з? бо в. язаш, . заверзбz льшився на 16,1 процента, дисципл ши з~Існш илась, ш ляхо- шаm,ш_>ГО року п я~ пр. '~ 1 ' 11 • Але н а одного робі тни- во-тран спортн и х п ри г од за пер- є ~е, и н едот ки, . 1 н а НІ,!х н ~виробіто к , ~с!'тІ. n . не .закрив~~ .. очс,І . ~Н~ на - на 2 1,7, прибутоІ> - на ше шврrччя не було. дс:.бре зареноменt~у ва~ себе :1 ивz;но-~z ,Gор.tн х п,~l- ._н.ших "бо 9,1 nроцента. винона них

біт ,

го-

Тан

такни

високопродуктивно

же

м ет од

орган Ізац І І

п р ац І ,

пого.тr ів ' я

році

В наст у п ному

вет ш ої рогатої ху доби разом збільшиться до з мо.1 одн я ко:vr тис яч.

одинадц яти

по­

Тому

трібн о значно бі льше кормів. Для цього розширяться площі і

пn ж нишшх

нор мо­

р~ х ~ с хо во! орг~н ~ за цzt , що ~ ~ ~-

поу кі с н и х

н ова ЦІ:і НПР С про розгарт ан' ня соціал і ст ичн ого змагання · 1 в

пощдь н а . Постанову Ц е нт ного Ном1т ету НПРС « Про. со­

ко~шлсксн их б) лис~ ци~ш дн я~ш . багато :У ва- .. sн к . культур , б іл ьш ра ц іональ­ . в и корист овуват имуться. така ги пр.! д І л . zлnся ІХ наz.1 швндш о· ~но рощ ц ь о му і в л ипні та серпні. На цей пе- бригад . У І культурІіі пасовища. ... ріод припадають збирання вро- бригада .у спішне: працювала на І :VIY вип ~авлс~ню. епергв . · ._ У а в- · Н~вии ~р1.пл ив 1 :ж аю зернових , заготівля сИЛ•)- вивезсню оргаючних добр ив у МехаJІl.,атори радгоспу У в су та інші невідкладні літні ро- І радгоспі << Требухівськи й>>. В її том оо1 л:~тш внн.г. ш;ала постараль

трудились наші

р ух омого персдІ)­

автоІІІобілісти як

створення

J

ч есть

МОРАЛЬНЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ

партії.

ударн ою

п раце ю .

І. ФУРДА,

керуючого

об 'єднанням

рай-

ЦІ а.Jн стнqн ;

зустрІЧ

змаг~.~ н я

.з rзду

XXV

за, гrдну

.нп.Р С»

продо вжують ОСІНІ!l п?льо вr ро·

бот и

роз почали

-

м и н и,

о за•

ВЕРЕ М ІИЧУК,

М.

« Сільгосптех-

головний

ніна» по трансnорту.

сшбу

нартоп~ю .

коп аю т ь

агроном.

двадцят ь к~п .иок за нажну тон­

ю л огра мrв

д вадцят ь

по

з'їзду

n:

н ~ра~овувати_~1 еться

вже ви копано. Н а п е ріод масо- І го . ІіО~1байне ру буде видано бе~- додатково платно

XXV

На заклин партії вонн

заступник

вирощув али к а ртоплю на 1100 і ну тонн у, зібран у пона!І qотир-~ ку. За бе зп ер~б ш не обслуго ву­ т ракто ристу к омба ина г е·к та ра х . Сто г е ктарів ранн ьо ї: н адцят ь тонн за ден ь. Н рім то- ва нн я т и-

н аст упного

відп овіда ют ь

на т рІЩІ\ЯТ ь нєзале>;5но (заохоч у вальна) оп- днів м е ханізовані І дода тко в а У цьому році .н.о;р:vш вирооt т­ ланни ра дго с пу << Гогол івський >> 1 л а т а, п ' ятд ес ят копШок за кож- 1 в tд ~ И ІіОН а ння

зали ши ла ся

. на ді лянки , ,в. и сівати рт ~~ со

пали вні

17 т и - . н : ш ньо 1 п я тир 1 ч КІ.І вр?жаи зер­ сінажу, 16Ji т исяч і І нових становив 23 центнери ~ числ і озимо1 тошІ силосної маси, 3 ,t; тиснчі гектара ~ ~ тому тонн зерна. Цн робота успі шно , п~zсннщ ~ 7 · ~· то тор zн, вщпо­ продовжуєтьсп. Ннні наші во: в . дно , ;с3•1 ,3 1 4 6_.5 центнера. дії працюють на пере везенш ~ Ц ьо г о.р , п.z погодн.z . умовІ~ . бу.ц.и проду rщ ії у радгоспах і мен і ~ ~у~е н есприятл ивІ 1 все ж у8роМічуріна, п.аJ~ зерн ов их . станов ить 2 ,З імені .U,онучає ва, .. • цен , не ра ;з гектара . . ,.., . . . ,. З результатів доН а іl~> ращих ;< uаплав н н~І · · « ,а вор.щою_ш >> , << Бобрнцьюш », << Жердшсьюш~, бився колектив першого відділ­ <<,Зоря» . Шофер:! О. 1· Ще~ба : юі , де Ііеруючим комуні ст Ми­ 1\І. ~ · ДовгодьІ,о, . М .. Л. 1 ср~ кола І ванонич П рудкий. Ножно­ ще~ ~ 0 • М . С . Селюк~ 0 · , : го рщ,у врожай н ість на ланах

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

зб и рання

п ол о вІt-

вантажів .

снч тонн

Бу л авка,

Є.

М.

Со рок а .

В.

..

м аижс

обсягу

'! ас зб и ранн я п ереве зено

Підеумни зма-

Р уде нно.

С.

річного

райоб'єд- тощо. ~е дало добрt результа_ Антстрансп ортом «Сільгосптехні на>> пі.1 ти . Ян~о , в п~ршому ро~! ни нання

автопарну , яку очолює профорг

що

ш; ре в езти

х щно

зо ов я-

взятих

сільсьногосподарсьних нашІ~х . а,~1т~- 'ус і х , н;-:'шерс н .. !І ~іул ьтур дадуть можл иві сть заБелину роботу по пn.тrі пшен- Вон ,І нс:vшло .зроб.іЛІ . 1_ l?,~Gлнтr, бе:шечити потребv в предук­ томобіл і сти і з перевезенням І ню трудової і транспортної ди- І ~л я перстворення ~.. н,н, ' я н.~- , ції - нартоп.'!і , ·овочах, а та· органічних добрив. . Порівн яно з відповідним пе- І с~ипл іни проводить ад~І і н іст ра- кресп.снь XXIV .з r аду парт1•1 : кож у кормах для худоби.

вих методів п ере во зок сільсьно­ господарсь ких вантажів .

вого

віддачу

стали повні­

соціалістичного змагання . Бi.rl!,- ферів беадоганно справилися з ~~~ного гектара:

зання. У сшшно справилися ан- rнш1.

органі заційних вдос конал енн н автомобіль­ форм управ л іння ним транспортом, більш ефен­ тивного

індивіду а льн ог о

система

лен.а

і десят ь автомобілів « ЗИЛ-130>> . роблять для того, щоб якнай­

стала чітко розроб-

нове завдання і взяте зобов ' я- ~І .. r. Хан , В. А. Нлимась та

р а ху н ок

З<і

чин о м ,

багато

бов'язань

і

зроб или

хі вський »

ти с ячІ тонн, що пере вищує пл а-

йону не тільни своєчасно, але затратамн мініма л ьними й з праці. Це д осягаєтьс я ян за р<і­ ху н он зб ільш е нн я ні льн ості а в­ то мобілів і пр иче пі в, що забез­ п ечують

радгоспу «Требу-

розванта же нн я бортових машин

колентив з qестю додержує да- гання під водяться щонва ртального слова. Всіх робіт викона- но, nереможці одергнуют ь грnна на 478,4 тисячі карбованців, шові премії. Важливо і те, що що становить 11 2,5 nроцента кожен водій , діставши завданплан у і 111 ,8 про цента соціа- 1 ня, наступного дн я знає, я к вилістичного зобов н:>юшя . Одер- конав його. Індztвідуат,ні зобаоф орм.1 сн і жано nрІІбутку 57,8 тисячі кар- в'язання х удожн ь о 112,5 процента і внвtшен і в кабінеті по безпсбованців зоба- ці рух у . Там же систсмСІ Т !ІЧно плану і 109,1 процента в'язання. Виробітон на одного проста в.'lЯЮТЬСЯ поназН І!ІШ ВІ!чоловіка становить 3254 карбо- конання щоденних завдань . ХованЦі , або 122,3 процента пла- роших ре зуль татів у зма ганні в одІї В . С. С умrш , н у 1 121 ,7 про цента зобов'яза н- до~ились Ф . В . Нороль, н я . п.е ре везен о вантажів 183,9 Ф. Р. Арт ю х ,

зниженн я с об і варт остІ виробни­ цтва проду кції. Д а л ь ший ро зв и­

чіткої

про те,

свідчать

ВІДДІЛОК

Рільники

конання взятих І)олективом зо-

роботи за перше

Підсумки

півріччя

також

Ііуль т у р, а

« Т-74 >> із пристосуванням для

Однією з важливих умов ви-

підвищити продуктивність пра- зань колективом у Цілому вашці на півпроцента проти плану. лива роль належить профгрупі

дарств.

і технічних

району. ударно .

РУБЕЖІ СІЛЬСЬКИХ АВТОМОБІЛІСТІВ

винористовують­

технічних працівникі в ,

господар­

у

вантажів

доставці

автомобі­

вантажних

кількість

п ' яти­

дев'ятої

році

шальном у

бorn у господарствах І тут вони працюва ли

завер­

нинішньому,

в

зання

значна

вивільнилась

риках

автопарку

Колентяв нашоrо

взяв на себе nідвищені зобов' я­

розпорядженні були екскаватор трактор гусеничний << Т-3 >> ,

сяча. На цШ роботі буде зай- 1картоп лі :Ja кожн у зм: нну но р-І ну картопЛІ, пе ревс:юно1 понад комбайнів 1 му вироб і тку при високій янос-І норм у , кр І М тог о :Ja кон; ну ви­ вісі:-.шадцять б е ~платн о чоканану но рм~ н орма на 1 ті. Сезонна «Н:К У-2 >>.

нято

Транторнст, яний працює~ ~.а І тирнадцять ЮЛ_?ГР.ЮІ lВ бул~б.

установлена

машину

:кожну

транторі в а грегаТІ 88,8 ном , оде ржує

ге кта ра. 3а к о жюrм а г р едл я п еревегато м закрі пл ено

55 ,55

з к о моаипро ц ента

Нор ~ а в п ~~о1 тк ~ , на. ка r:т оп­ м а шинІ « І:іСП­ л ~сорт у в альн. и

за

.н арахов:уєтІ>ся зарпл ан п о дру І гаму ро зря ;\ у за в шюн а н у ~о·р­

зє; нн я карто п.л і з поля до кар- г ро~о !Зої і нату~альної оплаТІ! 11 <J» трн~цят ь т о н.н .. Ма ш инІ ст ~ >)

топ .1ес о ртува льн их п унк тІВ авт оса ~f оск и .:~ . або 2- 3 тра ктори

залежнос ті в ід І

з п рич епюш , в у ро жайн о ст і

1

·~

П о друго~1у розряд:( оплачу- 1 му . В п ерш1 десять днtв . оо :\J е­ ШДFИШ\у ються

перІОд~

робі тниюв н а об- 1 ж е н ого

єт ься п ра ця

к арт о плі і в і ддалі

ш1а ти

(к р 1 м

ко:-.юа и нера клас ні с т І> ) .

картоплеІ( Омбай- І Р.озщнки на .шІс тдесят процен­ ar- слугову ва н ні ви к о н анн і! но р :11 р е гата -· к о ~tбайн е р , по:Іf ічник · нів. За з ібраний гент а р на рахо-І TlB при у ~шв z - трактори ст. П ра цюватиме на J в ується 0 ,656 карбованця.- за . вироб;тку, в на ступнІ п ятнад­ ка ртоп л І - 1 uять - . на тридцять п р? цен_п~ тон н у. І накопnн у аrрегаті ш і ст ь р об ітнинів . .в н ко~ а ннл ВІД Прот я го м І неза л еп·.но т o :vr y , 0 ,0886 карб ов а н ця . пол ягає в З а.в ;t а ння Зао хо;уваль~ ~ двад- 1 зшнн ~х норм . щоб швидко і без вт рат зібра- · об м еже~ого пер;о,;~у за ти урожа й, виконати догов і.рне і цять r: ять н<J.лсндарних дюв; ошІата ~ десять , ноп . І:О·Н ·г·~~ прода т и держ а- ! О С НОВ НІ рОЗ Ц! НКІІ П ІДВ ИЩУЮТЬСЯ • Н ОЖНУ В ! Д СОРТ<_JВЗ~) ПОН а ] . - :::> ~ зобов ' язаННЯ За кож н у ви­ ві 6 8 70 тонн !\арто плі . В и ходя · ! H<l п ' ятна::~цять проц е нт і в н еза- тонн у к а ртопш. Ц сн трат, ного [ леж но в ід виконання нор:-.1 в и- К?На н у нор:v~у - б езпл а тно Вlчи з Постано в и . Но :ІІітет у :КПРС << П ро соці а л \ с- І роб: тк у. Усі~1 р обі тникам н а ра- с 1м кию граш.в ~ар то п а : . Старший

тран с порт ува ння.

тичне зма га ння ;за гідн у з уст рі q І х овуєп.ся до::~а ткова

X XV

п а р т іі!на і\ вал ь на ) опл ~ та

з ' їз д у ІШРС >> ,

п ро фсп іл ков а орган ізаu \ ї та J И·

рання

м ат ер іального

понад

р.екція радг о с п. у розробили к о.н- ~ за

крет ні і

за ходи

морал ь ного

:картоп .1 езбиранні, щ 0 ме

в и конанню

на

заохоче нн я

в и плачується

по шо с то му розр я ::~ у , тобто

6, 55

ка рб ова нця за вин о н а н у н о р:-.1у п ро z(енСорок в 1,5 ге кт а р а. за зі б ра н і

т і в та р иф н ої с т авк и

г ект ари і шіс т десят

-

за на ко-

па ні тонн и . При п.1 а новій

РобІтникам,~ с!аІШ н; нм на ш:

! заохоqу- .

яюсн е .~.? и-1 ших

п я тн а дцять

-

т онну,

зzбра н у

чотирнадцять

жнив,

коп шок

яко сті

буде

про цес":'

заробzтна На

ро,щ шок .

тонн . За

по

п ят ь

Буде

п ятнадцять

танож

ю ло гра м :в

внда н о "

н артоп т

безп латно за ВІІІ\ оn ану но рму.

н артоп-

·

Ноле ктив ка ртопл езбн ральІ!о­ го агр.е га т ~. я ю-111 прот яго~І п я :

лі віз ко:-.tбайн : в з мінна н ор :v1 а на а в том ашину 16,3 тонни. За

ти

ви к о н а нн я її шоф еру на рахову-

є ться тариф н а

на

шдв ищуються

видано без-

На т ранспорту ва нні

2и дш n оо м~жс­

ного строну зб нранш! розцшю1

! пл атно в іС ім н і ло гра·М ів ка ртоп- проц~нтr в . лі.

ка ртоплн н их

плата н арахn~

ву~а ти мс т ься в z ~п ов І ~но ~юрм 1

аг регато м

кож н у вик о н ану норму п ри в и-

спр и яти-І со·к:й

з об ов 'я за нн я.

Номбаіі н ерам

1

за

дшв

п щряд

з~вдання . на

ст авка і п ремі я

в ин ону є

11 0-.1 20

змшні

п роцен -

тzв , премz юєт ься в t сь~юма. кар-

в.ро- в poз:vti pi п' ятна::~ цять п роцентів

жайн ост і 108,3 центне ра і з~tі н- відрядного зароб:тку за кожни й бован ц ями , на 120 І бzльше два надцятьм а . ній н ормі в пі втора гектар а ро з- процен т п еревиконаного завд ан- nроцен ті в Хід соЦі алі;тично:-о з~І а~анч я ц інк и уста н оІЗле н і: за зібрани іі н я. Кр\м того , бу.:;е вида ~о без1,746 карбова н ця , за п .1атно деся т ь к ІЛогра:vrІв .н а р- І на картоп.1е зон ран ш в r Іев z т люг ек т ар т о п л і за кожну в ик он а н у н о р-І· ватим стr, с я в .. б юлет е нн х. л истft а ртоп л і т о нн у вин о пан у ках << Tpyдo!JO l слаF!И >> , по МІсму . 0, 24 1 карбова нця . В п ер ші деся ть днів об м еженого періоду ос н ов н і ро:щінки пі ;:ІВищvю т ьс я нз. ш істд ес ят

Т ра кт ор и ста м н а п е рев езенні карто п .1і н араховувати."І е т ься о пла т а в і длов:дно розщнок У гос-

1

ру я кість

роботи о

вётановлена ·б ітну, а наступні П'ятннця,

29

серпня

1975

n' ятнадцять

року

1 8О центнерів овочів,

зобов ' язанн я

таІ<е

колективі в городніх бригад радгоспу << Літківськнй •> . За -

раз основне завдання, як піщ;реслено в llостанові Цент-

P ~'~-"'•HO ro Rо ~·: і тету партії << Пр о соціадістичнс зма г r: нн я за зб r.rрапнл гідну зусrріч XXV з'їзду КПРС>>, завершити

врожаю І за готів,1ю сі.ІJьгоспnродуктlв. Над цим 1 працю-

радіомовле нню . Перецевому м ож цнм з~tаганнн вручапzм ут ьс я на к ожн о ~І У в і дділку перс -

ють овочJвюшн. Н а J1 іт очкІ вс ько!Wу в і дд! ЛІ<у усп\тно трудитьс я овпчеJVІатщснко . Мотроно ю Н ав.'l івн ою ва ЛЗНІіа, очо:Іювана

честь n і дн і лІ G Т ІШсть ся н а фл аr; ш т оці централь н ої сад и би Ч ер '1 ~ вон нй nрапор . М. ВОВНОГОН,

шо1 город ин и : тепер zбирає їх. B E P EI\'JJ И . п. І' ~:ращі оnочІnнищ п. м.. На Фо то: M ~3~>kO і М. П. МАТВІЄНКО на збир а н н і і сортуванш Фот о в. Бе ндиі{а . оп рюв.

вимш•.:ш , н а іх: ~

п роц є н т : в ·при y :vroвi в и кон а ння nода рс т в і . В перші деснть д,н і~ хідні Ч<'рвоні осно.вш п еріоду норм виробітку і дал ь ші п' я т- І обм е ж ено го три дцят ь 1 роз ці нки п: дви~ують с л н а Ш! С Т ' на д ні в н а д ц ять п роце н тів н еза. л. ежн о від ви но- .1 десят п роцсп т ІВ п ри у:vювr вин ор ~и в и рон <І ння н орм виnоб і ткv . За доб- конан н я юt !нн аї

Виростити на иояшо:v,у гектарі

продати їх державі 6 тисяч тонн -

ГQловний економІст. о

н.к~. виросrиаа. високий урожай

--;;ог ~•:о.о:х--.-;;;.......

НОВЕ ЖИТТЯ

о

........,.

огlрнlв, по~1 ідорів та іН·

;;;;;

о

-=

;;;;;

3

стор .

'?V);- - ~ о


в~~~~j~~~!.~~~..~п~!~~~ ~~:,~~,~~'~!~~"""~~Хл!!~~~~~Ь'''Р'1

найбільше число дитячих захворювань

пр инадає

на

кишкові.

Справа в то:11у, що висОІ{а те:~1nерат ура

пов~тря

множенню н ітних

.сприяє

зоу;1ниюв

ван~.

~· жарку

тва рини, яких

молоко

НО:ІІУ

п отрібно

~rісІ!І.

po~J- І 'ІІО.1С,~О

не

в

холод-

Нип'ятити гру;ще

с";_:д:

пере;І

захворю - 1 вившн

пого;1у

вони

у

каструт,ку

а

лшне

у

кип ячено:vrу

незвичаііна

і кишєчника.

у

ньо:11у

будова

її

Важ .:-тиву рот, У й п ерсбігу р : зних

нрr:~rа

• но:~1.у

захисних

в

п ершу

ню1

сил

чергу

з

недо р о :;-

винеІІ-істю н ернової си с теми. То-

:vr : кр с б:в,

н'ж

ті,

ратура,

грудно'VІу

ди-

дою,

внго;1о-

є

хвороба

ті,

юrше'!ннка.

вона

стає

поступово

рі:ші

Шr<ідливі

Дуже

ускла;1нення.

найчастіше

прик .>Іадає не:.ювля до грудеі-і не по годинах, а прн п ершо:.1у

к"lІІІ\ ають диспепсію, є. нaca:vrпс-рсд, непр а виЛІ,нс харчунання,

тю,

l 'Іистот1

руки,

жуть п отрапити

ЛиRої чистоти тнся при

мікроби.

слід

ваюпся

дотри>1ува-

зціджуванні

знайдено

молока.

ПРОГРАМА

9.00 9.!0

СУБОТА, Новини.

ЗU

у орга-

лікунати.

росло!

багато, а.1е наііпошиеаль:-.1онели.

лікар-епідеl'!Ііолог

При-

z 15.30

СЕІ'І]Н~

т

К.

т.

молодих•.

1\. т. !їмнастнка. «Наш uиvк».

17.00

9·25 К. т .

9 ·4° «Для BitC, батьtШ». 119.20 К. т. сСатиричний об'єктив». 10 · 10 К. т. «Ріtнкова nошта:.. Музична ~~~AU л . Хс.; 1 ман. «.ПиСІРІhН» . Вистава l0.40 ~~о~~а~~~>Зnовіді Саратовського др<.;.мати~tноt·о те-

j

(Львів) .

Lьо1· одні

ва

День

-

героям

і

lн(f)ормацшна

19.30 До

nочатку року.

..

~~-~~ •Рр uез н~uе3nскн•. 1 ~. ; ~ •_Л Ітературно бссо;щ•. ..

ІІРОГР.'\МА нА ОБЛАСТЬ 1 16.05 Наша афіша.

ІЗ . Іо К. т. Сnоває во.к.~,,_ьнин ансамбло. і

Iu.IU _ «Гордела•. Псолю). . І 13.41) К: ~· Програма «Здоров я», (Jie· ~ Ії.ІО . нонорад). . 1 14 · 10 кв тнг"Одна година в МосквІ> . (НД . . ). . . . 118.30 1515 • « .,~з,t~уТНІ КІНОСТРІЧКИ• . ХудОЖ· нон фольм • Велике життя•.. _ jrя.oo 16 ·40 1'= т. Тележурнал •Сшвдруж-j2І.зu . . 17_10 Кность• .. т. Прем ера МУ?Ичного телефольму •Ясь та Янона•. 22.45 1

:~:~~ ~овннн.

·. т.

Мультфільм

• Пурrоур она

квІточка ».

пере·

Музн•он>ві

І І

фільм •Зустріч з Та- '

серія).

Проо· рама

НА

~

модіяльності. (Сверд.10ВСЬК).

НИЙ

1

Художній фільм «Дума про коза- 1 10.30 ~для вас, батьки». (М.). ка го,,оту•. (Екранізація повісті' 11.00 кон1~орт учаснн.ов худо.кньої са«Висота::о,

Екран тел<вІзоооноrо фольму. Ху-~ дожній

н·лrфільм

бов». (М.) .

Ін фоrмаціІін нй

ДНОМ>>.

номс!•. (М.) .

•Перша лю-

виnуск

•день

14.00 К . т. •Червона nісня•. ро;ншИ

за

~.no ~оонни.

м.оло..tІжн ни

nолот~чноі nосно в

Міжна-

кументальннх

І

фестиваль

.

12.0-1

мов. •СуботнііІ

рол на

докумснrа.1ЬНИХ Реnортаж•

виставка

(Донецьк).

фІЛЬ-

lfi.25 К

Т. «Міжнарn .'~НfІ П;lНОnама:.. lб .55 к. т. Для дітей. Худо"'ній теле-~·

(Міжна

•В.угіллн-ї 5 • )~

Показові внетупи радянських гурнстів . (Ві деозап ис).

! ~.nn ~~~~~н.•Ось і літо минуло•.

18.15 к.

фі·

т.

Програма

•З.~ кохана

• w аленнн"І

ІЗ.О5 к. т. Художній тг.оефільм •Др у- • 18 40 ~~·~·'·В неоное на екрані ЦТ. Ху- .

ге дИХ<!ння». (І серія). 'І 14.Іо к . т. для дітей. •до побачення.

·

дожній ва•.

фільм

«Зламана

лідко -

,

.

~~~-""""--''"""""'с.-

1

НА ПОСТІйНУ

автокранівники,

!

сВісті:а-

14.30 «По

сторінках

улюблених

опер:..

~

!

ристи,

шо

ф

ери,

слюсарІ

по .

.

~ ~ ~

R2

рядів

І

секретар-друкарка -

80 карбованців .

!

Одинаки

І

сільспецбуд» на постійну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

·

М.

.

м.

звертатися

на

4. Тхати автобуса!ІІИ "-r: 20 41 та "2 І до зупин· • КИ « 1емон1т9ноЗ- 2м0ехаНІЧНИИ заВОД». ел. - - .

І

СЕЛЕННЯ•

картоплю

цибулю ЧаСНИК

• -

-

за КГ,

по

12

) І

'

НЕОБМЕВ А

j

коn. за кг;'

Л.

t

адресу·.

ИІВСЬКа,

154 ).

Ди,рекція.

· ~~

Педагогічний ко .лек тив ЛІткІвської середньо У школи глибоко сумує з

nриводу

nередчасної тель ки

·

Дирекція ·

К

-

ІД Н • ~

·

На

Ко.1ектив працівrrиків КрасилІаської сільської Ради депутатів трудящих ВИСЛОВЛЮЄ глибоке сnІвчу7тя головІ виконкому сільра.ои nриводу М. Чуня ку з трагічної смертІ і! ого батька КИРИЛА МЕФОДІИОВИЧА.

району ~

по ЗО коn. за кг; 1 Крб 2Q КОП ПО

учнr•складач1.

\ 1\ \ 11

5 ,,....,.__,,,,____._,_,_~--

'

магазини 1 nриймальні~

ТІ

м

І

~.."..:.-.,...c-..-.,..".~~.....?.q..:r--І ~ ~

Ь

! ~

П 0 ТР І Б Н 1:

р ве татнея Бровари ву

3

-----~-

ПРИАМАЮТЬ У ЖЕНІR КІЛ КОС

~~

Адміністрація.

.

р

споживспілки

Ремонтни-

·t

рІзальник паперу, • •

,._r:

пункт•

адресу:

вул.

Ме-

_.9

)'cJ

~

11'

ДРУКАРНІ

Бровари, вул.

талургів,

на

Бровари, З

ізолювальники.

довщками

оклад

БРОВАРСЬКІЙ МІСЬКІй

слюсарі-сантехніки, газоелектрозварники, а

І

Звертатися

КІВ 1

~

забезпечуються~

гуртожитком.

--~~ СПМК-503 тресту сКиів·

З

\

'

транспортні робітники,

\

Адміністрація.

t'Ol:iUTY:

1 м • ?J.on Іифорчао•і ііна nрограма • 'Іас•. ремонту автотранспортного 14 _40 ~Іто!•. _'-'ЬМ·концсрт • алеНЬІ>ИН JlЖH· . l!.ЗU !JІІеоше на ~КР'< Ні цт. Р. Ра.1-,, парку 5 і 6 ро з ряд:в. газогот• · жієв. • Не ховай насмішку•. Вис15.!0 tІазустрі•о XXV з""іну КПРС. тава MocкoRchКoro театру onepc. ел ек т розварники 5 1· 6 розря•КРитерій nn•І>уку - ефсктивти. По зекін•оенні _ новини. д~в. токар 5-6 розряді,в, ні с ть•. ІХаnкіи). ПРОГРАМА УТ ' фрезерувальник 5-6 розря15.40 ~;-~;:,"."."й фільм •Любов - ме- Іо.nо Нео••а афіша дів, кочегари для роботи З «ПавлІtсr.кі казки». (КіровОград). 16.20 J!n 4n-річчя стаханоис-.ого f)VXV. 1n.n.5 ІІІ_ О, !<інrожvпнал. . газоним опаленням, прнби•Герnї крутих n11астів•. (Ворошіо- !0.35 хv"о '>іній телефільм •Сліпий , раJlЬНИЦЯ, інженер по хололовград). лооu•. . дильному обладнанню 1ї .~n Те.ое<Ьі.оьм •nrінні еткчш•. 11.35 ф;"..,.конuсрт •Насnіви рідного 0-КЛЗД 120 крб. 18.00 •Екран пер е"ОRОГ" досвіду>. краю » r темфільм •Час ; сад•. 12.20 к ХуложніІІ телофільм сДрухати автобусами N1>M 120, 18.25 Фі .'" м-конuерт •Співає В. Макаге ~нхоння• (2 серія). 121, 41 до зупинки «Півrов•. І' ~ :Jn к т Д.ля дітей . •Сонечко•. НИК». 18.50 К . т. Інформаційна програма 14 no •Сі.ьські обрії• . (Харків).

!

\

~

4

муляри_ 3-5 розрядів, \ 1 1 теслярr 3-4 розрядів, газое.1екtрозварники 4-5 роз·~

\

Адміністрація

тракто-І

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

\

,.."....,.."..~..&J"o..&J"o~.".c-,.,..,....4".,.~

адресу:

1

1

ПОТРІБНІ:

забезпечуються ~

гуртожитком.

____ __

Броварському· ремонтно-бу~і..

крану, ~

верстатнн-~7

тажникн, різноробітники.

О'!ннакн

N9 2,

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

~

вельному управлінню N2

ва чІ, газоелектрозварники, ван-

l

(М.).

КИЇВСЬІ\іЙ ПТахофабриці

мультфіль~оів:

хмаринка•,

!,

кн по деревообробці оздоблю-

,. .

9. 111 К . т Гімнастика для дітей. 16.20 К. т. •Це ви можете•. Бікторн-. ІJ.ЗО к. т . «Буд ильtНІК » . на . (М.). ф'єв). . IO.OU к. т. •Служу Радянському Сою- 17.00 Вечір nередо виків соu!алістнчноІ9.~5 К. т. •Пісня-ї5». зу!•. го змагання 2-го Московського 19.45 Вnерше на екрані ЦТ. Ху11ожнііі 11.00 к. т. Вnерше на екрані Ц~. заводу годинників. (М.). Фільм «Щовечора ІІі с.rrя роUоти». Л . Кассіл ь. «Бу дьн· напоготовІ, 18.00 «Російську мелодію всюди впі21.011 Інформаційна nрограма •Час•. ваша велнчнісгь•. Вистава Мое- 1 знаю•. Концерт. (М.). 21 -30 К. т . Міжкаропні змагання з бокко•ськоr· о театру юного глядача. І 18.30 •Біля театральної афіші•. (М.). су. Фін ал. (Ленінград). (Частина друга). І!J.ЗО • Горизонт>. (Ленінград). 23.00 К . т. •Концерт після коноtертv•. 12.00 «Музичний кіоск•. 20.15 К . т. Бе•оірня казка для дітеА. Спів<1ЮТЬ м. Лаіtферова. n . Ліtн- І ?..:щ «Сі.І'J І~ська Г0.1ИН3». «Тьотя Валя розrювідає ». (М.). ка . Г . Вондра•окова. (ЧССР). По І:J.ЗО К. т . •діти Країни Рад•. 20.30 «Москва і моrквичі•. (М . ). закінченні - новннн. 14.25 к. т. •Сьогu.1ні День шахтаря•. '21.00 К. т. Співає Понарівська. (ЛенІнПРОГРАМА УТ Б с·сіда з міністром вуrі .,.ної npo-j гра д ). ІОЛо Наша афіша. МІ!СЛОRОСТі СРСР Б . Братченком . . 2!.30 «КІt їиська панrорама•. 10.03 Для nіп·И. -.:Іскорка». (!'онrт.к). !4.40 к. т .. Мущчна програ >Оа _· Б годи-~2~.30 • Нові мс .1о.1 ії рок"~ _•. !0.35 Проrрама · нн водnо•оннку.. 11 .35

козло~ого

електрики, слюсарІ,

: І

автомеханік.

холодильНИКІВ

!• '

Бсрлоні. (М . ) .

фі,1 ь мів.

ск.1аду запасних

частин,

: Водії автобусів І кондук- : : торЕ забезпечуються гурта 1 : житком. . . -: ~ Адміністрація. : І --~~~-~----~ ~

anpecv: І (Jазіна, 7.

14 .35 Ху,,ожніи фІЛЬ М сПершокласнн- І Звертатися на адресv: ця•. (М.). ~~ м. Бровари, вул. Кvтузова, 6.1 15.40 ДЬ Дня шахтаря. Програма до-. J

ЦТ

комірник

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

~ • ~ машннrсти

Документаль-' !1.3Q •Шахова школа•. (М.). IZ .iiO 1(, Т. сУ СВІТІ тварин». (М . ). с пор ~:овна про':І'ама. . j ІЗ.UО «Здрасту н, nл е м я молоде, нез на- · фільм

акумуляторник, м!дник-паяльник третього 1 п'ятого розрядів. :

:

Броварському з~воду

~

: : : :

слюсар-автоелектрик,

1

'~·-·-·-·-·-·-·~·-·~·~

10.00 К . т . Музн•она програма •Ранко-

І

тажних автомашинах.

~

АдмініL• р;щія.

~

ОБЛАСТЬ

А. ГаИдара «РВР» ).

на ван· ~

-;-....#,.....:?'~."..q.,.~.".~...."......,.....,j.,.,.,._,,_,,,,.,,,,,,,,,,,,..,.

пере-

ва пошта•. (М .).

ПРОІ-РАМ А

року. . (В nереда•оі оерс у•оасто, міністр освіти СРСР М Проко~

слюсарІ-авторемонтника,

1

на

м. Бровари, вvл. С.

,

І~

: :

Зяертятнся

навчального

1

водії для роботи

1

робітники,

автобусів.

: ~

в'язальниць,

tантехнІки, бухгалтер.

стахановц_ям. проrрама с8істt:..

кондуктори

1

вантажники,

(До

\

До Дня шахтаря.

учениці

..

нового

но,ини.

дач. -~•''· ПРОГРАМА

в'~~:::~::~."·

«Сла-

""рою Ханум».

НЕДІ JІЯ. зr СЕРПНЯ

18.55 •до nо•оатку нового нав•оал•ного

революцією» .

І>ечірні

і

виробни•ю1

швачки,

І 21.00 Програма ([Час». (М.). 21.3U Худо ж ній телефільм «Народжена

22.35

художник-модельєр,

Інструктор

учениці швачок. бригадири-комірники,

А. Пластов. Псреда.tІсt. дру~·а ) . :?J.UU Пpor·pa~ta «Час». (М.). 19 .4,') «Ви нам писали». 1l.l0 ~· т. _ в_псршс на скрннt Ц~·j :!l.JU Про ;;.опжснн•t вистави «Лисички». І ~0.45 « На добраніч, діти!». Jl. Кассtль. _«Будь те наtюtотовt , . ()..І.ніщюнетровськ). Ваша всІJІІІІНtсть ». Вистаuа Мое- j Z::'.5fl тс.rн·я.уtJнал о.l. т dрт» . коасt-.кого н~атру юно1· о глядаче:t.: 23.30 Вl'•Іірні новини. ІІро 1 · рама ( 'Іастина перша). І да ч.

і

пІnсобнІ

шахтаря.

РОБОТУ

і

nісні.

18.00 «М.узІ-РJна ___пошта» I!J.UO

а тру . (Дніnролстроsськ). 20 .4 5 «і·іа до~раніч, діти!»,

ПОСТІйНУ

Інжен~р0 ~~~~.НІ:

сСтаха•

п'ятирічки•.

нсцьк).

НА

__________________

~\ ( Броварському \ : автопідприємству 09034 : : НА ПОСТІИНУ РОБОТУ : ~ ПОТРІБНІ: ~ : вод!У першого другого : : класів. :

ТРН!<ОТажу

і

• •Екран

......,...".... _"_.,.

Фабриці верхнього дитячого '

і

вихо-

5

новці їU -х ». Іб .ЗО КонІІ<рт Р<ідянської

( Н, .. про худО?J<ІІ~к t в» . . <tроднии художн11К СРСР

t

санепід-

с'Іанції.

.ІІ!Ф.'і!і rзт=

1975

Є. ФЕДЯИ.

....... 18 ...... _ , . . , ...... _ . . . . ~.,. . . . . .

О. ЛИТВИНЕНКО,

ЦТ

.

Редактор

правил гігієни .. має основою

навігацію

На фото: ф.лагм::~н рад5<тН ського криголамного флоту атоІ\tохІд ~А,рктика>> долає льоди Карського моря . (Фотохрон ік а ТАРС).

Проф:лактика ж

ЛЮ.:\ИІ-ІИ_.

проведенню суден у

рок:v.

споживати

вання здорово! дитини.

rx

тоr>сrшоінфекція:vrи.

r

зв'язку з ІнІецення:м атомохода в експлуатацію екіпаж взяв до­

даткові зобов'язання по

та їх ток- стати ..нор'Іюю життя кожно! :~о-

потрапляють

рєн;ши:vrи є

,,.

Чіт:ко працюють усі служби ато"'1охода. У відповідь на привІ· тання Генерального секретаря ЦК ,КПРС Л. І . Брежнєва у

це, п ерш за все, гігієї:з в широкому смислі цього слова.

н~ :J ~І paao:vr з про;1укта:vrи.. на зн -

Особ-

лися всі проектнІ рішення.

,U,авно відо~rо. ;.цо захворю­ ванню легше запоб ' гтн, ніж йо­

r·u

яка дає можливість ус­

пішно долати важкі льоди у високих Широтах. Це пока1али уже перші години плавгніІ:я в льодах Карського мо}:ія. Нідтверди·

лише добре вюшп проточн аю чи перевареною водою фрукти та овоч1, чисту воду , охаНно приготовлеНі страви.

раптове пер е -

О с об:нші :~о~ікроби

посуд,

оснащений найпотужні­

шою в світі енергетичною установкою,

Мt~робш. Ось чю1у са)!е в _,тании час сшд бут!і надзвичанна обережним, постшно Трl іМати в

з гру дно го внго;jовуна іншу їжу, порушення

снни. що

Збудований у ЛенІнграДі, криголам

пригот ува н-

!

рсJюнІу, погані гіг:єн:чні у:~о~ови., Дотрю1ання

П ри rо;1уванні у шлуно!( л1о-

JШ за добу досяг Ка;рських воріт і увійшов у льодові птш.

ня\1 та _збері ганн я:vr х_ арчових ПРО.:\ УКТів, особливо У теплу : пор у . року. В.11ТКУ розмноженню м;кробІВ сприяють та.кож

ся, :.1оже з'явитися проноси.

т;о мо-

1

ведення

і б.1ІОІJаншІ.

молоці

неправильниУІ

зригування. а ю;що неп рави.1ьне годування пр одовжуєть-

Наслідком цього часто бупшоть

Арктичну навігацію 1975 року відкрив флагман радянського криголамного флоту атомохід <<Арктика>>. Вийшовши ~ Мур­ манська в свій перший робочий рейс , криголам трохи більше

блі- І :~о~ухІ-!. ііКІ л;тають на значнІ,в:д­ брати І стаН! 1 п~~еносять . Мільнони

з а па.1ення легенів та нуха. Хвор о ба ~юже ро ~нтнутнсь у будьяку пору року. Отже, слід па;v!'ятати. що ЩJІ!чина:'Іш, які ви-

тшш1

а також

шви;1но вони роз­

~1лявою.

перестає

п е рсго;~оl:Jування,

прод уктах,

на фру·ктах, овочах,

ло'!них продуктах. Це, як правило, пояснюється н еохайніс -

лнше

вуванні. Причина може полягати не в якості їР':, а у 11 !(і оlькості. У більшості внпа,:р,;в це т рапляЄться тоді, коли ~~атп

її крику. У дитини починаютr,сЛ

шлунково-

харчових

гостра І :\Шожуються в

грудь . п;д час простої і токсичної диспепсії ~1 ожут 1 , розвиватися

;Іереносять хворобу лerurc. Однак вона :~о~оже ро:тинутись у при

наичаспше

Рl''іоlніни, що воюктуються через ст:нну останнього, і вrшлинають ря;~ загалt.них розлад: в. у днтини підвищуєтr,ся те:'vше-

які споживають норов' яче мол о1\D, а якщо і захворюють. то

і

гострих

особливе ~1ісце заіі:vrає дизентерія. Важливо ;;нати. що її збу;1-

зснтер і йнrrх, вHRC.liJ.OK чого ви-. руках.

шлунку і

рідше,

Серед

кишкових аахворюнань у дітей

воді і забру;1жених НИ)!И Г Р'J'Н·

як пра вило, важче.

днтиюІ

вання і проноси.

Е.1І!r:ан і потраппянr·ІП:І! у. кишєч-

дн а снп.:р ія . дисп с пс;я

хворіють

дуже ко-

ннк. и довгий час ;Jбер:.гаються у

виникають значно част'ше. ніж у старших, і П))ОХО.:\ІПь вони,

локо:11

три-

ниіі біль в животі, нудота, блю-

го;1уван-

ннкає тяжка хнароба -

0.:\н :єю з п ершо прич ин шлунново-кншк овІіх захворюванr, є неправнльне годування. Дітн, яких виго;1овують грудНІнr мо-

протягом

гострий ро :ца:~ травлєн-

-

Е1Е\

му У таких д:тєй захнорювання

Не

нього

ротквй ( 12-24 годнни ). після чого рапто.во з'являю т ься силь­

нн, або ;rн с п е ш::я, а також ви-~ багатьох

шо пrт' я -

з

вих т окснноl,нфєІщlях

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

виникненні хвороб , зо-

дитячого організ:\-rу.

а непра-вильни:vr

про с:vrаже ним.

приготовлену

Цриховний пер іо:~ при ха·рчо-

вигля.:\І.

шлунку

шлунково ·· І-:ипжоsих, ві-

діграє с.1абкість зано

води ,

прова­

валого часу.

;ІНів і місяців є наявн'сп, J-!е.1и - і днох фор:~1ах: пов"я:;;ші в основкількості

м'ясо ·

недо-сить

стрщ;у зQеріга ти

гаря<rою

Основною особлнвістю orraU!л~· нк о во-Ішшкові захворюн :з:~о~у :ІІал е нь.кої ::JИТІ!НІІ п ерших : вання спост е рігаються у дітей у ликої

чи

:vrожна

;:юдою: :vroлo~o коров'яче дав_ати

небезпечні .

свійська птиця,

вжннRЮТІ,

рени>1

го;1уван-

р:зно:vrа- І ня:~1 ного трєоа п І дІгр · ти. поr1а·

кишІ-ювих

осоо.1нво

ВІШИТІІ руки. пляшечку. Збері-

г ати

•APRTИRA• ВІДRРИЛА НАВІГАЦІЮ

І

смертІ

учи-

школи

На.1їі Іванівни САВЧЕНКО ВИСJІОВЛЮЄ глибоке c.ni в чуття рідним покійної. і блІtЗЬКИІЧ

,...,....,.,.,..4'...:".....:"'...,:t'-....":J1"41" 47 #...:t"-."..~

-:=~~~~~K~~~:~::~,-~:~n:~~;: ""'-,~:~EEfь:C~вz~:~:~~~~~~~ ~~~~~~~-~ Советов депутатов 11>Удящихся КиевекоА области, Газета

ВЬІХОдІП

ва украинском

язЬІке.

11, БРОВАРИ ВУІІ. Київська, 154,

дента місцевого масової

роботи,

радіомовлення -

фотокореспондента

19-3-18, вІдд!ІІ!в - 19-4-61,

цромисловостІ,

~~~=:u~б Ф~~мО:.іJ rазети

сПравда»,

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~4~:~~~~~~-~~~~~~~,~~~.::?'~~~~~~~~~~~~~~~##Іrr---

ІНДЕК.С

61964,

Броварська друкарня Київського

облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. ву.1. 1\_;, -~sська,

~--#~~~-

154,

;Jам.

4382-11.160.

#139 1975  
#139 1975  
Advertisement