Page 1

ПРОЛЕТАРІ

РІК

ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

:1ZR

ВИДАННЯ

1~!I

.Ni

(~291)

ЧЕТВЕР

25 JlІ1СТОПЛДЛ

1971 р. Ціна 2 коп.

ОРГАН БРОВАРСЬКОro РАИОННОГtl КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІД ОМ ЛЕНJfя

ЗасІдання Рад Старійшин паnат Верховної Ради СРСР

про Пленум Центрального Комітету Ко.м,уністuчної партії Радянського (~оюзу листопца

22

1971

І'ене'рального секрета~ря ЦК КПРС то'в. Л. І. Брежнєва « Про :ІІіжнародну діяльність ЦК КПРС пісдя ХХІ" ~'їзду партії» виступили: тт. П. Ю. Шелест перший секретар ЦК Компартії Yf\р~їни, В. В. fришин перший секретар ~Ioe'

П.тену~ заслухав і о,бговорив доповіді заступ­

ника ГОl10ВИ Рци ,MiHkTpiB ОРСР, голови Держ­ П.lану СРСР то'в.М. ,К. БаlЙlбакова «Про Де'j)ЖI\ІВ­ п' ятирi"lний

'П.'lalt

[нца1РСТ8Іа СРСР на жавний

ПJан

розвитку ,народного

РОЗВИТКУ

Г(}С­

І;овеького

'рр. j про Дер­

1971-'1975

народного

перший

го,сподарства

У де'батах по ці'Й А,опо,віді 'виступили тт. В. І. КОІІОТОП rrерший се,кретарМоско,всько,го О'б­

liO)lY I\1ПРС, І. К. Лута,к -

другий C'~Kp'eTap ЦК

Jі())(.партіі України, Л. JI.РЯ'бов

- перший сек­ rCTap IСвеlЦЛОВСЬКОГО оБКI)МУ mп,~с, Б. Ашимов _. rOJOBa Ради іміністрівltа,захсыоїї РОР, ІМ. Н. Тарасов м'іністр деІгкоі промисловості с.рср, І. П. Бо.ндаренк(} перший секретар Ростовсь­ f\()r() О'ОКОМУ І~П~С, Т. Л. Кисельов - го:това

світової f'кономіки ,~eMiї наук СРСР,

виступив

,1

директор

і міжнародних Е. Восс

1.

--

лесками,

гості

інституту

Гене,ральний секрета'р ЦК К,ПРС тов.

перший секре­

дання

Пленум уві.~ьнив тов. М. С. Соломенцева Bi~ \()ДОМ на іншу роботу.

КПРС після ХХІVзlзду партИ». 23 Шtстопада ,Плену~ Ц~HTpaДЬH·O'ГO Комітету

депутати

товаришів

і

Л.

І.

П.

З даповіддю про Державний п'ятирічний план роз витну на·

родного

Кириленка,

господарства роки і

СРСР на про Дер·

1971-1975

КПРС.

ревізійної

З

реВі'зійнаї

HO:vlic!ї

павідамлен·

рІад пІсля ХХІVз'їзду партії висту,пив

голова

Центральної

НПРС

тов.

Г. Ф. Сизав. На засіданні РОЗГ:1Януто і за·

ням пра робату комісіІ за пе. тверджено план

І

На цьому Пденум ЦК ~кі,нчИlВ с'вою роботу.

А.

Центральної

KO:vlIc!ї

обов'язків секретаря Щt ,:ІОПРс у зв'я,аку з лере­

.1. І. Брежнєва. «Про мі'Ж'народну діяльні,сть ЦК

аблас·

листапада відбулася за'сі·

23

датом у чдени ПО.тІітбюро ПК КПРС.

Пленум Цент,ра:тнього Коміте'ГУ ,КПРС заСl1ухав д(ш(}відь fенеральното с,е,кретаря ЦК .Кlпре тов.

З павідомленням у цИХ ПИ· таннях виступив Голова Ради Саюзу Верховної Ра,ди СРСР О. П. Шитинов. (ТАРС).

у Центраnьній ревізійнІй комісії КПРС

Пilf'НУ~1 обрав тов. М. С. Соломенцева канди­

f\Y·

та

СРСР

О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулако· жавний план розвитку народно· ва, Д. А. Кунаєва, К. Т. Мазу· го господарства СРСР на 1972 рова, М. В. Підгорного, Д. С. рік виступив голова Ради Мі· Полянського, М. А. Суслова, ністрів СРСР депутат О. М. О. М. ШелеПіиа, П. Ю. Шеле· Косигін. ста, В. В. Щербицького, Ю. В. (ТАРС).

--

партії».

І. Вре'жнєв. П.lеНУ:ll ЦК КПРС прийняв відповід'ну ПОСТ<lНО-

стоячи,

зустріли

Гришнна,

ПJIенум ЦК ІШР(' одностайно ПРИЙНЯВ ІІоста­ нову на доповідь тов. Л. І. Брежнєва «Про між­ народну діядьність ЦК КПРС піс.тІЯ ХХІУ з'їзду

питанні з промовою

країв

сесії Верхавнаї РііДИ восьмого снлинання.

Брежнєва, Г. І. Воронова, В. В.

відносин Ака­

тар ЦК Компартії Латвії, Ш. Р. Рашидов перший секретар ЦК Компартії Узбекистану.

Рази 'міністрів Бі.l0Р}'СЬf\ОЇ ~OP. На закі:нчення в цьo~y

.....

респуб.lJін.

абгаварили парядок ден· і парядон ,роботи третьо:і

24 листопада в залі за· Андропова, П. Н. Демічева, В. П. Мжа· сідань Верховної Ради СРСР в П. М. Машерова, Ш. Р. Рашидова, Великому Иремлівсьному пала· ванадзе, ці почалося спільне засідання М. С. Соломенцева, Д. Ф. Устя· К. Ф. Ради Союзу і Ради Національ· мова, І. В. Капітонова, ностей третьої сесії Верховної Катушева, Б. М. Пономарьова. Спільне засідання обох па· Ради СРСР восьмого скликан· лат віднрив голова Ради Союзу ня. Верховної Ради СРСР депутат Бурхливими, тривалими оп· О. П. Шитиков.

Cef\peTap Ленінградського обкому ІШРС,

СРСР, М. М. Іноземцев

від· l1'ей, рад ний

Сесія Верховної Ради СРСР

-

перший секретар Волгоградського оБІ<ОМУ КПРС, П. М. Машеров -- перший секретар ЦК Компар­ тії Білорусії, І. П. Кудінов -фрезерувальник КУЙlбwшевсЬ>ко'го 'Мі)ТОlр~бу\дівного заводу імені М. ,В. Фрунзе, А. А. Гречко .мініст'р 060Р'О:НИ

рік».

1970

Г. В. Романов

них

Ф. А. Табє~в перший се,кретар Татар,сь,мго обкому КПРС, д. А. Кунаєв перший секретар НК Компартії Казахетану, Л. С. Ку.1Jиченко --

сroРна 1972 ,рік» і 'міністра фjН1а~нсів СРСР тов.В. Ф. ,fа.рібу'зова «Про Державний бюджет егор на 1,972 р'ік і про ,виконання Державного ііщжету СРОР за

)lіськкому КПРС,

листопада засідання

Союзу і Ради Націанальнастей Верхавнаї Ра· ди СРСР. Представнини делегацій депу· татів Верхавнаї Ради СРСР. обраних вІд саюзних і автанам·

І\ПРС п'родовжував ро:Ооту. У дебатах на допові)\.ь

,року відкрився чер,го,вий

П.1еНРI Центра.'1Ь>ноrо Ком,ітету КПРС.

НИИ

у Нремлі 23 булося спільне старійшин РаlДИ

ральної

роботи Цент·

ревізІйнаї

[-;юrісії

КПРС на перше півріччя

1972

рону.

ПОСТА.НОВА ПЛЕИ7М7 :ЦВ впrС 1 пrи:ЙивтА. 23 ЛИСТОПАДА. ~9'1~ РОВУ'

ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ цк КПРС ПІСЛЯ ХХІV З'ЇЗДУ КПРС Заслухавши і обговоривши доповІдь Генерального 'секрета· ря

ЦИ

н:ПРС

Брежнєва <про

яльність

товариша

Л.

І.

мІжнародну

Центрального

Пленум схвалює ДІЇ .по здійсненню

дІ·

Номlте·

ПалІтбюро

ЦК

роботу

.по

мирного

спІвІснування

жавами,

які

цlальний

ту пІсля XXIV з'їзду КПРС, Пленум одностайно схвалює і rОЛlЮМ підтримує Іправедену

,практичні ,принципІв

мають

лад.

з

Інший

Пленум

су,часних

ти велиkу роль у забезпеченні м1цного МІіР'У на європеЙсьно· :vIу континентІ.

ленню в життя висунутої з'їздом зовнішньополітичної про·

син забезпечення розрядни напруженості в ЄвропІ, дальше

грами.

практичне

прин·

Послідовно здійснювана пар· ципlвмирного спІв1снування t тією І Радянським урядам ле·, взаємовигідного сПівроБІтництва

нІнська якій

завнІшня

тверда

:vIOBI 1

,палітина.

відсІч

пІдтримка

в' єврапейських держав.

ІмперІаліз·

Вагомий вюrад у розв'язання

революційно·

цьогО'

го. визвольного руху незмінно поєднуються з послідовним нур· сом на мирне співІснування держав 3 різним соцІальним

завдання

вносить

даль­

ший розвиток радяпсьно·фран· r\узьких відносин, ЯІ(І за мину· лий перІод пІднялися в усІх галузях, .1 насамперед у полі­

ладом, забезпечивши висакий авторитет РадянськогО' Союзу в свІтових 'справах, сприяла

тичн!й галузІ, на новий, вищий рІвень. Істотне 'значення для ство­

зміцненню мІжнародних пози· цій соцІалізму. всІх прогреСІІВ· них сиЛ. с'правила серйозний ~плив на зміну мlжнароднаї обстановки на користь :\шру та бе'ЗІпеки народІв.

рення в ЄвропІ таІЮЇ обстанав· [Ш, яна б ,повнІстю виключала небс,зпеку виникнення війни на цьаму І\онтиненті, мали в цей перІод новІ нроки,зроблен! з метою якнайшвидшої раТИфlка-

На.дзвичаЙно ВСіжливим фак· ції договор1в СРСР І ФРН. тором. що вплинув на міжна· ПНР ї' ФРН, нормалізації вІд· радну полІтику, є світава соцlалІстична спІвдружнІсть, її єднІсть j ,послІдовна політика миру. Пленум ,повністю схвалює

I\ОНСТРУКТИВНУ

позицію

Політ-

бюро ЦИІ його праитичні нро· І\И, ,якІ мають на метІ 'сприяти

JJІнвlдацП небезпечних вогнищ ІмперІалІстичної агресії вІндо· китаї 1· на Близькому Сході. :vIирному флІкту в

насип мІж усІма державами континенту І!а основі визнання неПОРУШНОСТІ кордонів. що СН:'lали~я ,в" результатІ другої СВІТОВОі ВlИНИ. в TO~y числІ

кордонІв

між

НДР

1 принципів рІвноправносТі,

Фран­

со·

вlіЦНО·

застосування

уряди

інших країн, ,щж.ликане вІдІгра­

висоно

міжнародних

нині

ції, ФРН, ФІИЛЯНАl'i, Канади та

дер·

оцІнює діяльність ПоЛітбюро цн.спрямовану на розв'язання однієї з центральних проблем

вті-

висту.пають

ФРН,

не,за­ лежнастl і невтр;учання у внут·

рІшнl справи. ВЩМОВИ вІд за­ стосування сили при розв'язан­ нІ мІжнародних питань.

Пленум

}(онстатує,

що

за

перІод після з 'УЗдУ наша пар­ тІяразом 3 братнІми парТіями провела велику .,роботу ло даль· шому вrУРТУJJaННЮ соцІалІстич­ ної спІвдРуЖНОСТі, розвнтку та поглибленню всеБІчного і рІв­ ноправногоспІвробітництва мІж краУнами, як! входять до неї. поглибленню соцІалістичної еlюнамlчної

інтеграції.

погод·

женню дІй братнІх держав на мІжнароднІй аренІ. Життя зно· ву підтвердило. що нІсть соцІалІстичних

ла

й

лою,

лишається

спlвдруж· ,країн бу­

головною

яна ПРОТИС.ТОїТЬ свІтовому

напlталІзмавl.мотутнlм том визвольних

тІ.

си­

рухІв

опло·

сучаснос·

ВсІляко змІцнювати ПОЗИЦІЇ

світового соціалІзму, добивати­ ся дальшо'! коисолlдації соцlа· лlстичних держав, дальшого розвитну дружби і СПівроБIТНИ· цтва з ними в цьому lVПРС бачить свІй ІнтернаЦlона.тІЬНИЙ обов'язон. одне 'з основних зав· дань своєї :vIlжнародної палІ· тики.

Пленум значення, нення

піД!Креслює

важливе

яке мали іЦЛЯ здіЙс· завнІшньопалІтичної

програми XXIV ,з'їзду візити тавариша Л. І. ,Брежнєва у ФранцІю, ЮгославІю. Угорщи­ ну, БолгарІю І Німецьку Демо· кратичну Республіку, його зу­ стрlчз канцлером ФРН у Кри· му, візити товариша М. В. Під­ горного 'в Демократичну Рес­ публІRУ В'єтнам і Арабську РеспубліКV Єгипет, товариша

вреrулюванню конІндостанІ, спрямованІ f{a змІцнення .миру та безпеки 11 А:зП - цьому найБІльшому і)айон1 ,земної ~ул.і. Велике зна·

Плену:vl ЦИ вважає важли· вим, що висунута соціалістич· ними [(раїнами пропозицІя снликати найближчим часом нараду з питань безпеки і сп1в·

чення

і

роБІтництва в Європі знаходить

О. М. кос

ЄГИПТО:vl.

кання європейсьноУ наради з участю США і Ианади, за яке

зуст.р1'чі та· іншІ форми ,контак­ тІв членІв ПоЛітбюро. кандида·

длязМіцнення

.миру

'\flжнародної безпеии мають до· говори між СРСР СРСР І ІндІєю.

і

дедалі більшу пІдтримку. Снли­

ду

..lна

в Алжlр, Кана­

іРеспублlиу

Иуба.

візити,

t:lB

У члени ПоліТ($юра, секре­ тарІв цк. .делегац1Й ,Верховноі РаДІ! срср І радяиськи~ уря­

ді

ДОВИХ' делe.raцft·~ .ержавиими

програми ХХІ\!

і парламенreьЩ18 '-lячами, не·

БІльше зростає роль Iдеологlч· ної боротьби на міжиародній арені. Пленум звертає увагу зовнішньополітичних, іДеологіч­

рІвниками та ~ ПРі!ДоСтав· НИ'l\aМИ

партій

Il'РОма.цських

оргаНізацlйзарубfИСНИХ

країн.

Плену.м ,пІднреслює, що в хо·

боротьб}{

,пар1'ії

за

здій·

сненнязовнішньополітичної

з'їздУ

дедалі

Пленум вІДЗlJ8.чав, що ПолІт­ них, прапагандистських орга· бюро послцовяо провадить л1- нів на необхідність підвищува· нію ХХІV іі3'Узду у в1дносинах ти рівень і ефективнІсть Ух з !Китайською Наро.цною Рес­ Діяльності, активно відстоювати публікаю. І висловлює t!IOBHY інтереси нашої країни. інтере· згоду З .позицІєю ПолІтбюро при вирішенні зв'язаних з цим практичних

питань.

Пленум доручає Політбюро ЦИ І далі послідовно нерувати· ся

ЗОВНішньопалlтичною

грамою

ХХІVз'їзду,

про·

Пленум повнІстю Підтри'мує ви·

сунутІ в доповідІ ПолІтбюро пропозиції ЩОДО' дальших нон· кретних

завдань

у

галузі

між·

полІтики.

Пленум із 'задоволенням від· значає, що братнІ номуністичнl партії. широкІ кола де:\юкра· тичної г,ромаіЦськості вітають і

,пІдтримують

яльнlсть уряду,

,міжнародну

НП~С І

ді·

Радянсьного

її велине значення для боратьби за мир і прогрес, за спІвробіТНИЦТВО мІж нарадами і лІквідацІю ваг· нищ імперіалістичної агресії.

,пl'дкреслюють

Пл~нум боту,

органами вами

відмІчає

проведену

значну

ро·

партійними

І державними устано·

по

винонанню

завдань,

зв'язаних з міжнародною ;полІ­ тикою НПРС, і вважає, що об· сяг

та

характер

наступних

зав·

дань у цій галузі ВИМ<lгає .по· стlйного удосконалення всІєї їх дІЯЛblНОС ті.

противників

марнсизму·

лені­

нізму.

Пленум вважає :за потрібне і

здlйснен·

ня яної означає :полl,пшення завнішніх умов будівництва но· мунlзму в СРСР, соцІалІзму в інших соцІалІстичних .нраїнах. створює надІйні передумови мІцного миру в усьаму свІті.

народної

си соціалізму, всього комуні· стичного руху в боротьбі проти імперіалістичної пропаганди і

далі

рішуче

вести

буржуазною вувати дусі

боротьбу

ідеалогією,

радянських

людей

марксизму·ленініЗМу,

летарського

Вся

з

вихо· в про·

інтернаЦіоналізму.

міжнародна

дІяльність

партії спирається на неухиль· не зростання еионоМіЧної, по­

літичної

сті

та

обронної

Радянського

не ,виконання

могутно·

Союзу.

Успіш·

дев'ятого

п'яти·

річного плану за всіма показни· ками

має

першорядне

значення

для дальшого зміцнення між· народних позицій. престижу

СРСР, дань,

для що

розв'язання

стоять

перед

зав·

нашою

країною на міжнародній ареНі. для досягнення нових успіХів в економічному Піталізмом. Пленум із значає, що

змаганні

з

ка·

задоволенням від­ зовнішньополітич·

ний курс ЦН ИПРС зустрlчає повне розуміння і одностайну підтримку всІх комуністів, усьо·

го му

радянського палягає

міжнародної

народу.

головна

політики

В цьо­

сила

всієї

НПРС.


До 50-ріltчя .СРСР

Посилювати лекціИНу пропаганду 3араз одним з ,першочергових завдань орга­

Минуло більше піврону вІдтоді, як вІдбу­ лися ХХІУ з'їзд НПРС і ХХІУ з'їзд НП Ук­

нізацій товариства «3нанню> пропаганди економічних знань

раїни. В історію нашої партії і радянського ІІа роду па ртійні з'їзди ввl'ЙШЛИ яи важлива віха на [llЛЯХУ , побудови комуністичного су­ с пі ЛМ'тва lJ СРСР . Організації товариства

гоповне :ІClвданнн

і за

\шнулі

ці теми необхідно залучити еиономlстlв, агро­ номІв,

мІСЯІ\і провели

Питання дальшого поліпшення ленційної пропа'ганди в свІтлІ вимог з'ї.здів ,парtlї обго­ ворювалося на президії і пленумі районної товариства.

а

також

лромислових лідприємствах

і

в

номІчної

установах

вищення

че:шої роботи, ЯНУ потрібно ,провести. щоб рІшення з'ї'здів партії донести до глибокої свідо!\юсті всіх трудІвників "'Ііста І сіл райо­ ну. щоб l(Qжна людина знайшла своє особис­

роботу з

ЦН

і

сільсьногоспод~рського

партійних

Т . Є. Ігнатен!\о. В. д

. .J{ириченко.

звернути

рІвня ,правової ,пропаганди.

на

під­

особли­

вІруючими.

НП

Унраїни

в 'своїй

Постанові

СТ,РОИТ

вся

ІІа»

енергетичного

союзна ,КОМСО'МОЛЬСЬ1іа роз,гортається, набирає

В'еличинl

кого

поста­

«Усть-Илим

Усть-Ілімсьна ГЕС третя гідроелектростанція Ангарсы-­ го наснаду. Потужність І\ЬОГО по

велетня,

другого

пІсля

Красноярсь­

гl~ровузла,

,становить

-

тан

написано

на

стра­ гранІт

..

них с,иелях Товстого мису. Все­

будова темпу.

На фото: БУ~івництво Усть­ Ілімсь!юї ГЕС. (Cl><>ToxpOHll(a ТАРС).

мІльйони 320 тисяч ніловат. Тут працюватиме 18 агрегатІв .

4

вІдзначатимуть 50-рІччя Організації товариства

необхіДНО !\ожній органі~зації снласти перс­ пективні ,плани лекційної пропаганди по під­

вироБНИl\тва,

готовці

до цього

великого

у пе,р,вин,них КО-МСОМОЛI>СЬКИХ 'Шофе.р Олександр Лаеточкін lІІєре­ ортані' 3а:Ціях щюмИ!смв"Их підnри­ ,вико.на.в план T~TЬ()ГO кварталу

свята.

e~' CTB, ' будов, траwспорту, раД'гое­ на 20 п,роцентів, ВІН по прав~' аів та птаХОфаб.рик ~нашого райо­ 'н~сить вие~ке зва н·н Я ударника

Ф. ГОНЧАРЕНКО, відповідальний секретар райоииої органІ­ зацІі товариства (. Знанни».

і ділом мобіл!зовують труд~щих на ВИКОНаІ.j­ ня завдань НОВОЇ п·ятирічки. Серед них Герої СОl\іалістичної Праl\1 М. 3. Пильтяй ІКТ. секретарІ

,передового

нальної політики ~ПРС. дружби народів і пролетарсьного інтернаціоналізму. Вже зараз

нерівнІОШ профспілок. Сьогодні можна назвати не один десятои активістів лекційної Іпропаганди. які словом

ДЯЧСIl!{О.

впровадження

«3наННЯ1> повинні посилити юропаганду націо­

радгос­

пів і птахофабрик. сенретарі ,партійних І ком­ со:vroJlьсыхx організацій. спеціалІсти промис­

лового

і

країни урочисто утворення СРСР .

що в пропаганді ма­ теріалів і рішень партійних з'їздів беруть ан­ підприємств,

освіти

організацій в ЦЬО\'ІУ на.прямну. полl,\lШИТИ ор­ ганlзаl~lю і проведення радянсьних свят І гро­ !\Іадянської оіірЯ'дностl. у ,ГРУДНі насту,ПНОГО РОІ(У народи нашої

іДеологічного фронту. Відрадно відзначити ,

дирентори

теоре­

вив завдання 'посилити атеїстичне виховання трудящих, аl(тивІ ,зувати роботу громадсьиих

те :\І!сце у ве л икІй аР'lії будівників комуніз­ \ІУ. ЗРОЗУ"\Іlло, що це завдання велике І за оБСЯГО:VI, і за чаСО:VI. Воно може бути вирІше­ не тіЛЬІШ спіJIЬНИ~Ш зусиллями партійних і громадських органІзацій, всІма праl\lвник<"!ми

участь

хорошу

во трудового законодавства і нау.иового атеїз­ му. У районі працює велииий загін хІмІків, фl'зиків. біологів. Вони поклиианl активно ви­ ступати 3 ле!щіями на антирелІгійнІ теми. вести науково обгрунтовану індивІдуальну

Багато ,проведено рІзноманІтних бесІд .

те~13ТИЧIІИХ вечорІв. вечорІв ·запитань і вІД­ повІдей і інших форм лропаганди. ОДнаl, все 1\1" Є лише почаТIЮМ тієї вели ­

тивну

мають

досвіду у вироБНИЦТВО. Серйозну увагу потрІбно

НРО'lитано близьно двох тисяч леКЦіЙ І допо­

відей.

яиі

ні стати с-правжньою школою підвищення знань робlтнинів і служБОВЦІв, школою еко­

на загальних

зборах первинних оргаНізацій. Складено пер­ спективний план заходІв ло пропаганді мате­ рlалlв з'їздів. У ра~гос,пах І птахофабриках, на

інженерів.

тичну підготовну і досвІд роботи з людьмн. У найближчий час ,слІд до!\орінно по,лlп­ шити роботу народного університету сlльсько1'0С!ІІОдарсьних :знань у радгоспі «Плосківсь­ ІШЙ» і народних унІверситетІв технічних ~шань на заводах порошкової металургії і торговельного ,машинобу,дування. Вони ПОВИН­

роботу.

організації

лосилення питань тех­

нічного прогресу. Тому до чиrання лекцій на

,,:1IНШНЯ'> пропаганду матеріалІв і рІшень :з'їздів- ІІОlтали в основу своєї діяльностІ я!\

He:VIa.'IY

є і

ну

Кудн б Ilе завІтав нештатннй лектор рай­ кому КП України Д. М. Лисеико в робlт­ иичий гуртожнток, В цех чи заводську лабо­

органl,Зal\ЇЙ

І. П. Рябий.

В. С. Міхеєв. диреuтори ра,дгоспlв. ,птахофаб­ рІО; і , підприємств М. Т. Нроль. І. Г. Агапов. О . М. Чижин, П. Ф. Волоха, М. Н. Болілий, ..1t'КТОРИ ра,ЙОIІIІОЇ організаl\lї товариства

роботи.

Д.

М.

ЛИСЕНКО

читає лекцІю

в

тому,

як

життя

3 ВИ'С(}КОЮВЇ,iJД(}відаЛЬ'нkтю мо­ додь поставилася ДО Ленінсько.го :з:л,~ку « р.ішення XXIV з'ї'зду

пе,ретво­

на,кр.еслення

КПРС

в життя! ». Всі КОМСО­

-

'мол ьц і с,клади осооистий ко)(п­ шжсний .л.1ан «Вчитися комуні,з­

модод,і.

таж».

П.

на

не Юlагання ' в світлі вимог ло­ ('танови ЦК К/ПРС, як ПРОВОil.ить­ ,МР, по ,IІЬЛіМУ живуть і трудять­ ся еКО'Нl)мічна і ПО.lітична освіта ся.

для молодІ «Про Мlжиародне становище СРСР» в гуртожитку тресту «ЕJlектромоиФОТО

у,вагу

дів, як РOl:JГорта,єтьея с()ціалістич­

"ого лекцІї завжди викликають Іите­

фото:

свою

КІУмунkтичноїцраці.

зосереджують

па'J1ті' иних та комсомольських . з'їз­

рес у CJIухачlв.

На

.J\О~f'C()молщі

рюються

раторІю всюди його зустрІчають привІтно. Дмитро Михайловнч має добру теоретичну пІдготовку, великий досвІд пропагандистської

«3нання» Ф. Т. IlІилилеюю. І. М. lIlевчеНJЮ. С. П. Сюсюнін. О. І. Суботlн, І. К Ц1мошин­ сь~;иЙ. С. д. НраВЧУІ{. вчителі І. О. Осадчий. А. М. Пасlченко. пенсіонери Збройних Сил СРСР М. Т. ПоліЩУК. М. Д. Боною. Д . Т. ЧУ:Vlак. Д. С. , Наценельсон. О. Н. АНфIМОВ. А. С. Єфремов і Інші.

000-

прох()дять звіт,но-. виООрні

ри.

ГО,.lОflа,ня.

.Порядз позити, внимисторо-на­

НаЗООJ1ах ,глибоко аналізується стан .комсомол,ьської .роботи, да­ ються ()цін,к.И діяльності кожного к О'Мf:ОМ(}ЛI>СЬКО- МlШодіжного коле'к­

,ми

тиву, ,кожно.ГI) I(ОМС(}МОЛЬЦЯ, ,наиr­

проводились комс()\модьські 'ооори,

ча ються шляхи дальшого о.рга·ні­

IІцостатньов-елась

~щі;:' lІо-політич,н()го

в діяльності к{)мсом()льсь.коro

бюро буди Йн~дол:іки. траплялися

В'ипад'ки

Закрема, .зривів по­

літзаняття в гурт,ку, нерегуляр.но ку л ьтУ.рн{)-ма­

сова та .спортивнарООота. ці та

зміЦIІ'ення

інші пита.ння порушили в своїх

rB()ЇX організацій.

.виступах

Днями ,від'булись т1tюі !Збори на

,секрета,р

па·рторга.віаа­

щї д. 1\. fеля, lRомеомо,лщі В. автотра!НСIJ'(}.ртномупіДnР~C'l"ві ЛОlfO.маренко, В: Хи.'lЬко, B.Гp~:;

Секретар бюро первинної дунов, О. Ласто"Чкін. ко.м, rомольсы(її органі:зації Геор­ В рішення Iзвітн()-вибо.РIІИХ збо­

()9034. гій

Пилипенко дєтальrно .рwкрив

з-мkт роооти, яка ЛРОВОДИ.1ась за

рів б,-ли ,внесені конкретні захо­

:Івітний пе~[lіод. IВсі 36 чл~нів МКОМ, щО пе. ре6у.вають на облі­

ДИ п{) усуненню недолі'ків і хиб

-

,к. у,

,с.кааав він,

тивну

-

учаС'Гьнавоіх

б()в' язання, взяте ' на честь річниці Велltкm'О Жовтня.

порадником

давлена

'>.

стала

вона

для про ­

пагандистlв . агІтаторів. лекто­ рІв. партійних. радянських І ІЮМСОМОЛЬСЬНИХ активІстІв­ для всіх. хто займається атеїс­ тичним вихованням людей. хто цІкавиться цІєю проблемати­

ною . Недавно у видавництвІ Політичної літератури вийшло друге. доповнене видання цІєї книги.

продунт ладу,

богослови;

певного

иоли

людина

ПОВСЯІіденному ми

над

І

життІ

пригнlчена

нею

вона

-

суспlльно,го

силами

у

своєму

була

по­

пануючи­

природи

І

суспІльства .

Велине місце у ннизl займає

аналіз релІгійних віровчень. основну увагу П,риділено тим з

солідне енциклопедичне видання довідкового характеру, що охоплює широке коло питань теорІї і практики наукового

них. якІ набрали поширення в нашій країні: християнству та його різновидностям право­ слав'ю, католицизму, протес­

І(нига

та»

нІстІв не менш важливі, нІж економІчне розирІпачення, вря­ тування її вІд неуцтва і злид­ нІв . В усяиїй релІгії велике мІс­

це займає обрядовий її БІк Ри­ туали цериовних вІдправ, обря­

суті

пІсень, мають одну мету~впли­

ножного вІровчення, Історії йо­

вати на .почуття вІруючих; за­ нрlПИТИ в їх свІдомостІ .релlгIЙ­

матерІали.

роздl-

що

стосуються

лом «Атеїзм у минулому і су'Іасному». Тут розглядаються історія розвитиу атеїстичної думки, суть марисистсьиого ате-

го формування, а також харак­ теристику дІяльностІ церкви того чи Іншого релІгійного на­ пряму. їзму як системи науиових по·Релі,гія завжди була випро­ глядів, яиl вІдкидають вІру у буваним знаряддям духовного надприродне. РелІгІя не є І поневолення мас. Ії головними чимсь 'природженим

о

2

стор.

людині.

О

яи

вІруючими

гій.

лІсти.

ннига

з

са­

для

ДИ, таїнства, що супроводяться церковною музикою, спІванням

ВІдкривається

роботі

ному-

моральна

атеїзму. В його підготовцІ бра- тантизму; ісламу, буддизму, ли участь вчені. викладачі ви- .іудаїзму. Лектор і пропаган­ щих учбових заl(ладів, журна- дист знайдуть у книзі потрібнІ пропагандисти.'

своїй

ховне

людини

руючих».

У «НастІльнІй на

инизl атеїс­

багатому

рисами

І

тепер

залишаються:

о

ні уявлення. полегшити сприй­ няття тих Ідей, яиl навівають їм служителі культу. Щоб умІ­ ло . боротися з релІгІйними вІ ру­ ваннями і хибними уявленнями людей, атеїстові необхідно зна­ ти суть релІгІйних свят і обря-

НОВЕ

житrя

О

науиове

пояснення

ми

і

епохи

погляди,

побутовІ

схІдних

ладу

монархій

. без

І

но

поход­

зв'язане

лення

Четвер,

25

не

про

ставлення

1

церкви тlс·

'питання

иомунlстlв

вияв.лялась,

пала

про до

став­

релІгії.

І

завжди

виступає

висту­

проти

будь­

яких спроб ОТОТОЖНJfТИ реmгlю І иомуНіЗМ.

«НастІльна книга атеїста»

-

корисний посІбник для пропа­

гандист1в

лю.деЙ

наукового

надійний їх су.путнии.

деспотІй.

1971

до­

вилась І ставиться ДО всиної релІгії, в якІй би формІ вона

періоду

JlИстопада

на

ПартІя завжди принципово ста­

Не .залишиться уваги І роздІл иниги «ПсихологІя вl-

----~------------------~------

питанням

3

держави до релlгl'і

етичнІ нор­

традиції

родового

Побудований

докремлена вІд . держави, І .цим визначаються уі мІсце ' І дІяль · ність в умовах радянського су­ спільства.

ження БІБлії, талму~у І иора­ ну. Нористуючись матерІалами цього роздІлу, ' .пропагандист зможе показати вІруючим всю суперечливІсть «священних КНИГ». позбавлених науиою ореолу святостІ. характеризува­ ти цІ иниги ян ІсторичнІ І лІ­ тературнІ пам'ятнини, що відо­

бражають

РК ЛКСМУ.

ЦІннІ матерІали мІстить po,Jділ «БуДІвництво комунІзму І релігІя». В нашІй краІНі, роз'яснює довІдник, церква вІ­

фаитичному

матеріалі спростовується бого­ словсьиа версІя про створення «богодуховеННИХ1> писань. І дає­ ться

ПРИСТУПКО,

сягненнях ионкретно-соцlологlч­ них дослІджень, вІн мІстить 10кавий матерІал, яюrй розкриває особливостІ релІгійної ' свІдомос­ тІ і релІгійних емоцІй вІруючо­ го наших днІв.

атеїстовІ часто доводиться звер­

татись до текстІв так званих «священних І(ниг» рІзних релі­

визволення,

інстру'ктор

дів. їх походження І призначен­

істини . Номунlзм яи наУI(ОВИЙ свІтогляд ворожий релІгії. Ду­ мостІйність

С.

54-ї Так,

ня.

У

авто­

но комуністаПетрз; Тарана.

30-

По сторінках «Настільної книги атеїста»

атеїста»-

«НаСТільна

антинауновlсть уявлень про свІт. людину І суспІльство, слІ­ па віра в потойБІчнІ сили, фа­ натизм, зневага до об'єитивної

, к~'t(сомоліі

транспортного ПЇДПриєметва обр.а­

ЖИ1'l'Я.

КОЖНИlй КОМСО'МОЛеІЦь виконав

запевняють

uД.Ватажком

ділян,ках

трудовог() і гpOMaДC~KOTO

ЮЛЬНА ронів. що минули після видання «НастІльної кни­ ги атеїста показали. яким добрим ПО'Vlічником і надійним

в рOlбот'і ком·со.мольськW ОІ>ганіза­

беруть ак­

року

атеJзмv.

І. ГАЛИЦЬКА, кандидат фlлософе~кнх наук.

ф

-


уpO'JICa,u аіБРll/НО ф Підсу,,"ки підведені ф Час noдiJl/,~m11,crь оосвідо;м, Виконати софалістичні зобо­ в'язання першого року дев'я-, тої

-

п'ятирІчки

значить

ви­

тонн гною. Заслу!га в цьому ме­

ханІзаторІв Олексія Євгена

даны\..

Марченна,

На

розкиданнІ

двох тонн на корову. У вигра­ ші rзалишилися і роБІтники. За перевиконання

планової

вро­

добрив добре працювали Олеl\­ жайності вони одержують без­ для власної худоби ше дешевшої 'продуИ'цlї сіль­ сій Янубовський, Григорій Зін­ платно 'Іенко, Віктор Науменко, Іван 'ІЮ дві і більше тонн бурякІв, ського господарства, ЯІ\ того вимагають рІшення ХХІУ з'їз­ Дяченко та Микола Привалов. а також зерно і солому. (Цим водії автосамо­ самим ми сприяємо, як перед­ ду КПР1С і ХХІУ з'ї~зду Ком­ ВІдзначилися робити І продати державі БІль­

бачено Постановою ХХІУ з'їз­ ду НПРС, прогодувати худобу робіТНИКіВ 1 службовцІв радгос­

партІї 'України, пІдвищити рен­ табельнІсть усІх галузей і на цї.й основі полtпшити матерl­ ально-иультурний рІвень тру­ дівнинlв, Тому З перших днів

скидІв ГригорШ Москаленко, МИl\ола Менжега, Іван Бориш­ ,палець, Михайло ГІсар.

Загін по внесенню мІнераль­ них добрив снладається з од­

пу).

РОІ{У хлІбороби

ного

навантажувача

рьох

РУМ-3,

році

радгос.пу

«Кра­

силіВСЬЮfЙ» а<нтивно взялися за роботу, Ще .до початку вес­ ни механl13атори вІдремонтува­

ли

і

поставили

товностІ

13

всю

на ' лІнійку

технІ,ну,

го­

вивезли

тисяч тонн мІсцевих добрив

нагромадили значну кlльиlсть мlиеральних, 'піідЖИВИЛИ озимі культури та багаторІЧНі трави.

та

чоти­

Ними щодня

вно­

сили добрива на 120-140 гек­ тарІв. На цІй роботІ добивали­ с я високих ре.зу льтатІв механІ­ ,з атори Володимир Бондаренко, :v!ихай:1О 'Устенко, Олександр

1

Прац,lвники

теплиць

І

парни­

кІв висІвали в грунт перше на­ сІння, щоб у майбутньому одер­

жати

в достатній

кількості

ви­

сокоякІсної розсади І, в кінце­ вому реЗУJlьтатl, дорідний уро­

жай

овочІв.

З

початком

днІв

закрили

весни

за

кІльна

вологу

на

озими­

'нl ,зябу, розве.зли І розкидали органІЧНі добрива, пІдготували площІ до сІвби ярих культур. ~OДHOГO гектара не засіяно без внесення мінеральних добрив або амlачноІ води. Аналіз свІд­ чить, що першІ нашІ усп!хи в

-

рослинництві самперед,

результат,

посилення

на­

уваги

до

добрив . Так, на ,площу механІ­ зованої ланни· Петра Івановича Лобка пІд картоплю на кожний гектар було внесено 85 тонн

гною . На площі ланок ОленсІя Васильовича ЯнуБОВСЬКОГО і

ГригорІя

Петровича

- вивезено по нІчних д<Убрив і рІв

аміачної

Зінченка

60

тонн орга­ п'ять центне­

води

пІд

передпо ­

сівну культивацію.

Кормов! культури в нас та­ ~;ож не на другому' плані. На НОЖllийгектар посІву кормових бурянІв весною внесли 5 цент­ нерІв сynерфосфату і стільки ж калlймагнезії або кашиної солі, а пІд час передпосівної ку льтивації

рІв

амІачної

рудзу

рІв

та

дали

-

десять

води.

десять

центне­

фосфорно-калійних

добрив

6-7

по

центне­

Шд 'куну­

центнер.lв. аміачної во­

ди.

Щоб внести добрива в стислІ строки, створили спецІальнІ ме­

ханl'зованlзагони, укомплекту­ вали їх людьми, технІкою. В 'С1\лад загону 'по

нl,чних

внесенню орга­

добрив

екскаватори, дачІ, шІсть

входило

два

чотири гноєрозки­ автосамоскидів І

гноєрозкидач Р'УМ-15. Наяв­ нІсть такої технІки давала мож­ ливІсть розвозити І розкидати

щодня 600-700 тонн добрив. ІнодІ ми самІ не вІрили, що екскаватор при нормІ навантажував щодня

130

тонн

300

по

ДІііОВА

не

своєчасно

доставляли

воду

до

агрегатІв. Я спеціально зупинився на внесенні добрив органічних І мінеральних, (дозуванні їх, скороченні строкІв розкидан­

ня), бо це пІдвищення господарство

важливий фактор врожайностІ. Наше одним

з

перших

в

лю (21 КВіТНЯ), У стислі стро­ ки 'посіяно ярі зернові, в тому числІ кукурудзу, виконано план

садіння і сівби оприяла

сивних

овС'чІв. Успіху

.j застосуваНl~Я прогре­ методів оплати працІ,

зокрема

по

акордних

нарядах,

Тан, ланкові механІзованих ла­ нон Іван Радченко та Іван Дя­ ченно,

працюючи

по

акордних

70

нарядах, засІвали по ше гектарІв дні.

кукурудзи

і БІль­ за

три

Особлива увага приділялась виробництву кормів, зокрема соковитих , Тан, весною з ро­ бlтнинами кормодобувних бригад були укладенІ договори на вирощування кормових бу­

ряків.

НаслІдки

одержано

на

вІдраднІ.

ножному

вирощенню

продажу

на

Ух

гентарІ

в

137

їх

три

Я~що говорити про недоліки нашій роботі, то в першу

чергу

хочеться

вназати

на

не­

задовІльну службу захисту рос­

чотири

трактори

ІЗ

МИ. Поліпшувати іх якість та­ к()ж допомііГм(!хані'З0ваний М­

вести обробІток 'посівІв проти шкідникІв і хвороб, У повнІй мірІ застосовувати герБІциди, а це не мог ло не вІдбитися на врожайностІ. Думаємо, що І в

захисті рослин иаве,цем() бажа­ ний порядок.

Мине мІсяць і наш нолектив .всту.пить у р!н друrнй п'яти­ рІчки, рІк нових звершень. До цього готуєм'ося В повну ' мІру своїх

сил.

В.

ОСТРОУШКО,

головний

агроном.

100 ГI'KTa~ 50,

в ико:ристов у­

валася, ПIУГр'юен чіткий гра­ Фік, яким биперед6ачалося, коли, де і я,куроБО'Гу ви.кону­ дало б

механfзатори.

Це

м(}жливі~тькожн()'му

ра'~г(}спу, 'птаХофа6рlЩіз~гото­

нwrи й вивезти від'ну кількіС'І'Ь

R поле

в-Їдпо­ мінераЛI>НИХ

ДlJб,рив, вапна. т()що. І. НАКАЛЮЖНИИ.

...........................................

ваив ози'мину на 200гекта­ ра.х, внkши :На . кожниіі 2 це,нт­ нери фо.сФ'I)РНИ'Х і 2,5 центне-

190

гектарів під 'Кі1РТОПЛЮ внесено ЛІ} десять центнерів м і.нд 00-

-

дерев.ної

BHrOТOLIIATHMYT ..

На

фото:

)l.еревно-стружко­

6\

нової

РАТ А&)

кварталі

хідне

п'ятдесят

нові

три

бнчків

восьмимісячиого

прибавка далз

вагу БИЧКів до 350 кілогра· мів. Тридцять процентів від­ годівельного гурту здано се­ редньою вгодованістю і сім­

м'ясо і групи

Така

щоб

можливість довести середню

здаJIН пере­

поголів'я на

створили

-

десят

вище

середньою

1

веJIИковаговою. До кінця ро-

по

шестн­

15

ку здзмо ще

віку вагою

тонн ялови­

чнни.

по 120 і більше кілограмів. Доглядали їх Тамара Хомів­ на Булах, Тамара Андріївна Малій та Антоніна Іванівиа Василенко.

Створюємо перехідний ре­ зерв на другий рІк п'ятирІч­ ки. Вже поставлено на відго­ дІвлю п'ятдесят бнчків.

вому утриманні.

І. ДВОРНИК, бригадир молодияна ВРХ,

Молодняк був

на

стійло­

кож-

BJJiTKY

центнеріВ

1200

Робітннкн нашого радгос­ пу мають багатий досвід ви­ буря­

врожаї

організацІї праl1,l. Буряки вирощували робітниці чоти­

кормових

одержують

внсокі

цІєї ц1ниоІ

культури, ство­

ків. Уже не одни

3 гектара Вирішальну роль в досяг­ ненні успіху відіграла індивідуально-відрядна система

рощуванна

рік вони

рьох ланок,

:1а кожною з них

було закріплено 1,2-1,4 гектара. Жlикн пильно сте­

рюючи тим самим міцну кор­

мову базу для тварниинцтва.

жили за тим,

щоб у кращІ

Щедрою вндалась і нннІш­ кя осінь. Недавно закінчи­ лось збирании врожаю на площі 4В гектарів. Внкопані

строки було проведено сІвбу, обробіток посівів І збирання

корені очищено, перевезено иа кормовий двір поБJIИзу молочнотовариої ферми і закагатовано. У першій

вої врожайності на вирощу­ ваннІ кормових бурякІв чле­

врожаю.

За

нн

майже по

27

одержують

оплату

ховано

додат­

натурою.

Кож­

три

тонни

кореиlв.

А всього буде видано після підведення остаточиих пІд­ сумків 260-270 тонн. А. ТАРАСЕНКО, головний агроном рад­ госпу «ПлосківськиЙ».

Топіхою,

1200

ланок

иій робітииці авансом нара­

над 1100 центнерів буряків, а в другій, очоmoваній Ми­ колою Івановичем

перевиконания плано­

кову

брнгаді, якою керує Іван Ни­ ЧИПОРОВИЧ Какун, на кожно­ му з 22 гектарів Зібралн по­

на ПЛОЩі

гектарів.

ІІІ)ОПОНУЄ ВИj~аВНИI~Т80

"УРОЖАЙ" І. д. Канівець, Г. Г,· Ковален­ ко, А. М. Лойко, О. В . Макаров . КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗИ. Досвід. господарств і передових механізаторів, нову

які

технологію

застосовують

вирощуван.н.я

цьких фермах. З метою nракти'l­ ної допомоги безпосередні.!l ви­

конавцям робіт ?адира'!l,

і

АtaйстраАІ, БРIl­

с люсаРЯАI-монтаЖНllКП-11

випущено

цей

довідник.

ку­

А. І, MY/UTpyK, А. А. ЧаЛІІІІ, курудзи показує, що комплексна ДОСВІД ЗНИЖЕННЯ СОБ/механізація є основою mдвищен­ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІТ ТВАня врожаю та ' змеНщення витрат РИННИЦТВА. Тваринництво є на . виробництво

цієї цінної про­ провідною галуззю в багатьох довольчої і кормової культури. районах і областях України, воно Поглибити свої знання, засво­ дає майже 11Oловину ' вартості їти

нову

технологію

.

механізова­

ного вирощування кукурудзи та оволодіти сучасною технікою допоможе

механізатораАt

-

куку-

всієї валової продукції сільсько­ го господарства. Бсз добре розвuнутого

тваринництва

па

сучас-

ному етапі неможливо iJосягти рудзоводам пропонована книга . високого рівня інтенcuфіКal{ії колВ ній докладно ОІlИсана техноло­ госпно-радгоспного виробництва. гія вирощування і збирання ку­ СаАІе передовий досвід колкуруд.1ІІ, охарактеризовані спосо­ госпів Васильківського району на би проведення робіт на всіх опе­ КІІїВ/цині, де розроблеНlIl/ і зді/і. ­ раціях

і

стання

раціонального

транспортних

. викори­

.засобів,

СНЮЄТІ>СЯ КО.l1l1лекс зах()()ів, спря­ мованих /Щ зниження собіварто­

В, 'А. Андрієвськm1. БОРОТЬ- сті продукції тваРllннtIl~тва. під­ БА З ЯЛОВІСТЮ / НЕПЛІД- вmцеНflЯ еКОНОАlічної ефектищm­ НІСТЮ ВЕЛИКОl РОГАТОІ сті цієї галузі і розкрttв(lF.ты'я fI ХУДОБИ. Неплідність та яло- пропонованій броutyрі. вість корів і телиljЬ завдають ба­ ОСНОВИ МЕЛ/ОР.4Ц11, (ГРУ­ ,?ато збитків господарствам , Го­ па авторів). В С/lстеА/і :10ходів /lO ловна причина цього недоліки підвищенню вРО.1fСal/нлсті {'іЛI,в годівлі та утриманні тварин, ськогосподаРСl>ких культу,! важа також відсутність систеАІи за­ ливе значення надається А/еліора­ ходів боротьби з неплідністю і ції земель. Директива,l/ІІ ХХН' яловістю великої рогатої худобu. з'їзду КПРС передбачено ввести

досягнення

на- в

су'mсні

J.teTodll

бороть­

з ними.

сної

. Четвер,

шому

експлуаТaljію

на

,Україні

бли­

JIIIСТОпца

року

О

' НОВЕ ЖИТТЯ

механізаl{iї

О

СЩlе перспективи розвитк!! зро­ шення

ДОВІДНИК МАИСТРА-МОНТАЖНИКА ПО МЕХАНІЗАЦ!l ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ. (Група авторів) , В об'єднаннях «Сільгосптехніки» створено спеціалізовані лінійно-монтажні діль­ ниці для впровадження комплек­

крн,шки

вннробування

грамів.

ГОДУВaJIИ і здалн бнmв за­ гальною вагою 102,3 тонни при плані В6. Почали з того, що в пер­

.Рі ПJ1итн.

ycтlfН.mм. ( ФО'Го.ХIР.()IІ. '!ка

За десять місяців вони від­

наводить

д.ро(ЩJI .. НОЇ установки "Карпаnt~, призначеної ДЯА подрібнюва,ння Jtісосlчних відходів і хмнзу. одержаної

1

запобігтн проиосу, а також три кілограми концентратів у внгляді пійла. Щодобовий приріст живої вагн кожної голови становив 700-1000

цюють на відгодівлі молод­ няка великої рогатої худоби.

пров'яленої,

-

уки та передового досвіду, автор зько 4()() тиСЯ'1 гектарів зрощува­ ро.зповідає про головні причини і них та 600 'Г/JСЯ'І гектарів OCYIIII" ознаки яловості і неплідності, них зеА/ель.

у Киї,вському лісгоспза.гу про­ ХОДАТ" ·виnp06уванни самохідної

З

маси

ві м'яса на 146 процентів. Вагома частка в цьому HaJIeжить і робітницям, які пра­

Узогальнивщи

..................... рив, у тому чи,еді ка.'1і'Йних

40 - 50

п'ять

оприснува­

чами і двІ автомашини для підвезення води. Але цей ко-. лектив не 'зумІв своєчасно про­

BaTWМYTb

рів та загіпсувавши

давали зеленої

річний план продажу держа­

лин. СпецІально створеній бригаді весною було видІлено

СОКОПРОДУКТИіВно

і

ізасолениюr гру,нта­

ГІН, за,В:lIпн)"вавши

винонано

Щ<rб уся техні,ка 'за'гону ви­

у ,раДГl)Спі є чимало площ а КИС.1ИlМИ

державі

'процентів.

центнер І закладено на го­ дІвлю 2500 тонн - БІльше

-

!кукурудзи

В цІлому ж підсумки роботи в рІльництві непоганІ. Врожай зернових культур становив 21,8 центнера при illлані 18,2. Дого­ вірні зобов'язання по продажу зерна державІ перевиконані. На 300 гектарах одержано .по 150 центнерів картоплІ, а механІзо­ вана ланка комунІста Петра Івановича Лобка мала по 228 центнерІв . Порадували і пра­ цівники тородніхбригад, вирос­ тивши по 217 центнерів овочів при плані 156, в тому числі напусти по 438 при плані 257, огІрків 105 на чотирнадцять центнерІв більше, нІж передба­ чали. Це дало можливість про­ дати державі овочів 4250 тонн (,план 3 тисячі), картоплі 2231 тонну на 331 тонну більше запланованого. Високий уро­ жай одержано і фруктІв, особ­ ливо на другому відділку. План

381

,фt)сфО.РНИХ

ла­

І. Радченка, В. Тетеруиа та І. Дяченка, Врожай зеленої ма­ си ка'чанистої на 500 гектарах становив 203 центнери, в тому числІ на силос по 246 при пла­ ні 185. Значно більше, нІж пе­

районі закІнчило садити картоп­

ста 'гекта.рах.

лЄ'КТив >:tаКЩ;НЛКИЙl1еріод ,під­

На

вони

зроблять без води. Водії авто­ машин Петро Дяченко, Петро Лобко, Микола Москаленко

гі:l1,сува,нню

добрив.

Жодного про­

культиватора

а:~ОТlfИХ -- один. Шдживили також багаторі'чні трави на

ГР},!П'І'їв. П06ува,в l3ariH у рад­ тоспі « 3ЗіВ(}РIfЦЬКltЙ». Маючи доста'l1I1Ю JRіль"ість Т'ехніки, В TGMY '1и<сл,і шістьРУ,М-ів, к()­

ра ,калійних

Микола Трутень.

шість,

е'ІНщзаГt!І по В1lесеllНЮ доб.рив,

r

виконували

роботу трактористи Сергій Афанасьєв, Іван Кононенко і ходу

цьому

кілограмів

ву.

Сів'яков, Володимир Тетерун. Знають у нашому радгоспі і ціну аміачної води. На внесен­ ні її працювало сім агрегатІв, сумлІнно

по

в

механІзованих

тара при плані 1,6. НОГО є 1106 тонн більше тонни на коро­

похвалитись Особливо

нок

попрацювали

ланковІ

редбачали, одержано зеленої маси однорічних І багаторічних. трав, що забезпечило худобу зелеиою масою на весь лІтнІй перІод . Одержано сІна природ­ них лукІв п6 21 центнеру з гек­

ДОПОМОГА

Хор()шу спраВУЗР()1било ке.piBHIfЦTBO j)аJiоб' єдна'ння «СільгосптехнікjI.», СТВОj)IІіВШИ ваппу.ванню

МАЄМО ЧИМ

Добре

ному бичку

Колектив Семиполківської птахофабрнкн внконав

на

тваринни-

,.25 1971 --------------------------------------------------------------------------

ні,

і

осушення

будова

і

в

flаlllій

еКСllлуатація

,,~paї­

ЗРО/UУ­

вальних сиСТЄАІ, способи і техніка lюливу СільськогОСІюдар С ь к It Х

КУЛЬТУР і розглядаються в КНIt.1і, В ній описані насосні та дощу­ вальні установки, їх будова, IlРIІН­ цип дії, техніlfНIlЙ догляд і орга­ нізація робіт,

о

3

стор.

О


ПО

Попит на живі квіти \(істі ве.1ИКИЙ. Місцеві

МІСТАХ

РАДЯНСЬКОJ

иого, ІІОК

Буди-

"УЛhТУР!l

В

РnЙОНIНОМУ

ц\:'нтрі ве

НАША СЕРГІІВНА

'Н<\lио'l}' квіт'ка.р'і,

МrШl\ilНJ\і

що ПjЩЩЮТЬ ЇХ Н(\ fiаяарі, не мо­ жуть

УКРАІНИ

НОВИЙ

)'

Берего­

3акарпат­

сыїї області. (РАТАУ).

повні~тю

ЯЦОВОЛЬЮІТИ

У Вро'вшри .ве:зуть квіти ІЗ

I\11Ї BebJ;IIX ма гази!! ів, абоброва,р­

пипz;vть

ВАМ

Де придбати квіти?

f\ожниіі ЧillOТЬ

вулиці

,1ен[,

.1И('ТОНО[Щ'

слід

зайнЯ'Гись

I,ОClперативни'd

ор,ганізаціям.

цr.огобуде 'КОРИСТЬ і

третього

населеllIlЮ,

Заступник

кип'ятильнин, стему,

ПРИ

му піДПОРЯДІюваНі названі БУДі­ си­ 'нельнl органі:зацlї, :ДО обов'язно­

опалювальну воду

погре­

РЕМОНТ

вого ВНlнонання слІд взяти наназ

цих

о.палюваль­

їдальні

настроєні оптимістично: у

Вони

повинн!

зна,ходитись на їх балансі».

.невідомо.

цраЦівнини

1972

І друге.

«УТlримання

примі­

щень, :далі 'говориться у на· Н3'зі, зайнятих .під підприєм­ ства торгівлі та f1р~мадсьного ха рчува,ння,

праціВННlнам директором

їдальні на чолі з .нуща В. О. Луга­

чем,

чергу,

свою

варто

поду­

,мати про оперативніше обслуго­ вува,ння вІдвідувачів.

Керівнинам

'тресту

хлібопекарні

робіТНИЧОГО

і

знаходиться

пристосованому

взимку

110,

вночі

що

зає .

вода

в

у

(І{ еру­

настільни

холодзамер­

щень і обладнання, знаходиться,

тись

що

повинні

за ,рахунон

чою

f!{0

та

холодною водою,

нер1д­

виходить

3 ладу електрOlIlЛИ­ та. Слід :зазначити й те, що по­ тужнІсть самої нухні не ,в!:Дпо­ вІдає доведеному плану. Однак невели,ний Іlюлентив цього за­ кладу

гpOMa~CbKOГO

'працює

харчування

добросовісно,

,пра,гнення

гооподаорl'в

Видно створити

тут затишок для в~двlдувачlв: приділяється увага завезенню продунтів, ПРИlготу,ванню страв .

Але

нема

хазяїна,

нема

й <по­

рядну.

rдальню слід передати одно­ му гоопода,ревl . А інших ;пересувних

них

колон

гати йому . ТОВАРИ

начальникl,в ,механіі30ва­

зобов'язати

А

допома­

ТО виходить

тан :

З МЕЛЬХІОРУ

ції .виконувarrи

відділів

(партійного

життя,

фрезеру,вальників, шліфувальників. Одииаки забезпечуються гуртожитком.

Адреса:

вул.

МашиноБУДІвна ,

2'5,

вІДдІл

надрІв.

А,цМінІстрацІя.

;

.~"'~~~~~~~#'~~~""'~"~~##,. .ч.о

~

•••••••• _ _ _ .........._

.._

......_

..................'

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ «~РОВАРИСІЛЬБУД»

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

потрібні:

організа­

бетонуваЛЬИНRН (чоловІки І жіНки),

'внаЗ'lвни Мlнl­

сільсwюго

арматуринкн (чоловІки І жінки), ел~ктрозварники, CТOJlJlpi,

БУ1ДI'вництва.

В противному разі заворожено­

пІдсоБНі роБІтники (чоловІки і жіRКИ) , робlтRНКИ ПНJlорами.

му нолу !КІнця 1Не. буде.

Н. ШVЛЬГА.

Одина'камнадається гуртожиток. Сімеііні про­ трьох - чотирьох

рокі' в

будуть

забезпечені

квартирами.

....__...._...................._.................. Бровари,

і і

вул.

МеталургІв,

4.

41 маршруту до зупинки ПМК

rхати

автобуса,\!

А,цмІНіСlfрацIJl. ~

~.,.,.~~.,.,.,..."...". " " . . , . , . oI"..,:I""~o#A"'" . . . , . """""""'ІІІ?"""'''''''

П'ЯТНИЦЯ,

ЛИСТОПАДА

26

Перша

Наша

програма

11.00 - Телевізійні вісті. 11.10 - Те· лефільм «І(арельський камінь». 11.35 - Шкільний екраи. Українська літе­ ратура

для

учнів

9

класу .

«Творчість

афіша .

12,50

-Мультфільм

БРОВАРСЬКОМУ АВТОПІДПРИЄ.мству

.Шн

КПРС

нро

завдання

економічної

по·

обчислювальної

техніки..

(М.).

Друга програма Художній фільм ,Суворий 19.25 - Наша афіша, 19.30 Телефільм «Зміна.. 20.30 «На добраніч, діти! •. 21.00 ХУДОЖ' нііі телефільм «Зелене ЧУДОВНСЬКО».

!ОАО

ранок •.

-

(М,),

серія).

шофери І і 11 класrв для роБОТilНtI 'uюбусах (одинаки забез'Печуються гуртожитком), шофери ІІІ класу для роботи на 'вантажних

19·3-82, заст. редактора

промисловості,

масової

ро·

154.

кондуктори контролери.

Звертатися на адресу: М. Бровари, вул. Металурrhs, 22. Іхати аВТобусами: М 41 - до ПМК-8, М 1 ДО РМЗ. " - - - # # # _ _ # _ _ ##w:r-_""

~A8TЬ

четвер ·

і

Телефон

-

А,l,М1иістр.ацl •• __# . #_ _ __•

------------~~-----~-----------------~~ -----~ БРОВАРСhКПl ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

НА ПОСТІ П НУ РОБОТУ

П ОТ Р і б ні

:

вантажники, кочегари, фрезерувальник,

в'язальниці, учениці 'В'язальюI'ЦЬ, швеі', учеНtfЦі ювей, СЛlOCJI.ріДnя переImаліфікації на

сТра

.та

д~мобілf30вані

воїни

Зам,

для

цідгоrовкП

AДlliHICTpaцlJl.

у вІвтоРок.

19-4-57.

помічникї'в маіі­

напомічииків майстра. iJy.il. Степана РазІна, 7. ВIМIЛ 'КЦР!В.

ІНДЄК,С 61964. Газета

(одинакам на цається гуртожнток),

автослюсарі Івсіх розрядів,

дітиJ •.

суботу.

\ боти), Фотокореспондента - 19·4_67, відповlдаJlьиоrо сек· ретаря - 19·3·18, віддІлу с1льськ. господарства - 19·4·47.

Б;РQваIРСЬІК. Др')'ІКа,р<ня, КИЇВСЬКОЇ об~асті. ВУЛ. Ки,ЇIJIСt;К3,

машинах,

18.00

курс . 11 ,00 Історія І(ПРС. ~Партія більшовиків натхиенник І орга· нізатор переМОГlI Великої Жовтневої с"ціалістичної революції (березеиь жовтень 1917 Р')'. Англійська мова. «Прикметники і прислівники. Ступені порівняння», Вища математика. «Пря· ма та площина. ПовеРХНі обертання». Нарисна геометрія. «Взаємний пере­ тнн многогранників. Способи побу до­ ВІІ ліні!! перетину поверхонь много· гранників.. 18,40 Наша афІша .. 18.45 -- Художній телефільм «Зелене . чу· ДОВИСЬКО'. (2 серія). 20.00 д. ВердІ -- «Дон l(арлос •. Вистава Львівського театру опери та балету Ім. І. Фрвнка (ЛЬВіВ) . В перерві - «На .цобравPt,

-

09034

пот р І Б Н І:

[. l(арпенка·l(арого», 16,50 Наша афіша. 16,51) «Працею звеличені». (Запоріжжя). 17.10 «Фізкульт-при.Проблеми удосконалення управ, він. 17АО Телевізійні вісті. ' 17,55 господарством на ос· Народний телеуніверситет, Факуль, ління народним тет економічних знаНh, .XX[V з'їзд нові економіко·математичних методів і

Українське коль"рове телебачення літики партії», 18.25 Художній фільм .Зе,nСНIІЙ вогник». (М,), 19.31)- для дітеіі. «Сонечко.. 18.40 - 1(ольо· ровс телебачення. «~' світі тварин» . «Братерство.. Спільна пер еда ч а «Артистичне лото>. (М,), Угорського і Радянського телебачен, (М.). 19.45 Програма .Час • . (М,), 21,30"я. (М . ). 20.35 - Чемпіонат СРСР з 21 .00 телебачення. Художн і й хокея: СКА (Ленінград) ЦСІ(А. І(ольорове 21.15 Програма .Час •. (М.). 21,45 фільм .Пан ВОЛОДИЙОВСЬКИЙ'. (І се ­ рія), (М.), 22.40 -' Українське кольо· І(ольоров е телебачення, Спортивна програма. (М.). 22.45 Українське рове телебачення. «Музична Україна». Новини, (М.) . кольорове те.l1ебачення. «НаШі гості­ 23.25 Друга програма молодіжні естрадиі ансамблі.. 2~.~O­ Екран студента-заочника. Перший ТелеnізіїlНі вісті.

,., ....

НА ПОСТIFIНУ РОБОТУ

і Гвін,. 13.00 Художній телефільм «І(арусель •. (М,). 14.25 - «На мери· діанах України». 14,55 «Народні та· ланти.. (Ужгород), 15,25 «Літера­ тура і сучасність». 16,25 ,Світ твоїх захоплень.. (Львів). 17.00 «Здра­ стуй, російськиіі цирк!». Прем'єра до­ кументального телефільму. (М.). 17,30

.НОВАЯ жизнь. орган Броварского районноro І("митета І(П УкраИНЬІ и районного Совета депутатов трудящнхся І(иевской областн.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

зварників, токарів,

тещі, ноли неріВниии тресту зо­

ICТlpa

"''''''''''''<І/І?':?#'#..,...."...".....

інженерів-канструкторі'в і технологі'в,

тягом

Лідносu .1 мельхіору, судкlt СУБОТА, 27 ЛИСТОПАДА Перша програма для С11l'цій, 1l0срібнені чайнuки, 9.05 Гімнастика для всіх. (М . ). кофейнuці все це нова про­ 9.35 - Новини. (М,). 9.40 - І(онцерт. uукція Вільнянського заводу іме­ (М.). 10.30 І(ольорове телебачення ні Ш еВ'іенка Запорізl>КОЇ області, Д."я дітей. .Приходь, каз КО' . (М.). Цього року 8ИllУСК товарів з 11.00 - Програма Хабаровської сту­ дії телебачення, (М.). 11.45 Кольо, Аlельхіору на llilJl1/1l1F.lrlCTBi подво- рове телебачення, Концерт . (М.), 12,15 їться. (Р АТ АУ). - Передача «Здоров'я», (М.). 12.45 НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ. Індекс 255020. вул. КИЇВСblКЗ, 154.

запрошує на роботу:

в них

ТИХ органl:за­

бов'яжуть будівельнІ

ючий Р. М. Чифталар'ян), яно-

не вlдре­

Не працює і нип'лтильниl\. Ча,С'то бувають ,перебої з гаря­

~

проводи­

На жаль, батареї до цього

часу на нухнітакож ,монтовані.

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД «ТОРГМАШ»

лення, ОІСвітлення, водопоста­ чання), а танож :поточний 1 на­ IПlтальний ,ремонти цих примІ­

де

настрюлях

субота .

!

......... ,.,.~~~.,...,...".~...,.~~.,..

(опа­

тимчасово

ва,гончину,

5.

четвер,

Дирекція.

контори вІддІлів

постачання,

них труб ніЯіІЮЇ . А зима на­ ближається, тепло .потрІбне. І не тlльнив .залІ, а й нухні, бо вона

вівторои,

нартоплесховища,

році намічено будівництво но­ цій і підприємств, яиl заилади вої їдальнІ. Цей оптимl'зм, без­ 'І1РОМадського 'Х3ірчування обслу­ говують». перечно, ДО'помагає ї,м у роботІ. На жаль, ніхто цього наf!{азу Та ,поки нового примІщення не­ має треба дати лад цьому : від­ не ВИlнонує. А звІдси 1 нас,лIДКИ. час повернутись Іремонтувати його, винидати Отже, ,настав обличчям до справедливих ви­ неоковирноз.роблену огорожу пз,рових труб, привести в по­ могвIДВі1дувачl,в їдальні. А ПОРЯДОН тут буде тільни РЯДОН ,еЛelк,трообладнан.ня. А

в

дні:

'

від

-

Адреса: вул . Степана РазІна , Прийщ~льні

С

ПРЗJнтично

ня та торгіlвлl.

їМ). Тоді, до речі, порядну в ній було БІльше. Тепер Ж~ ,ке­ рівнини заводу посилають Олен­ caH~py ВасилІвну з лретензl.ями в ПМК-8,звLдти -в ПМК-7 і т. д . Де заніНЧУЄТhСЯ заворо­

Правда,

МАРОК

за'клади ['!ромаіДСЬНОГО ха'рчу.ван­

БЕЗ ГОСПОДАРЯ

жене ,ноло

ВСІХ

і

Ми приїхали 'ПeJревіряти лист янра~з в обідню перерву. У бу­ феТі ,стояла чималеньна черга за талонами і не менша БІля ві,нна видачі. Тісно, незатишно. Стеля зяє величезною дірною. Ії пробили тоді, ІКОЛИ /пРQВОДИЛИ опа л ення, та ІЙ досІ не замаза­ ли . Стіни обдерті. сірі вІд пилюни. Видно, що давненьно тут не було !ремонту. Опалю­ вальні труби Ізабиті дерев'яни­ ми дошнами. Робота груба. Отвори для ,виходу тепла не зроблені, що є .поруше,нням про­ ТИlПожежних правил . (Т,руби ду­ же. на'І1рlваЮТЬСJl, і дерево може леІ1нозагорітись). Кріі3Ь ці тов­ сті дошки тепло ледь-ледь про­ бивається 'в 'зал. Отже, нористІ

КОМБІНАТІ

#

на поліпшення її робо­

ти.

ПОБУТОВОМУ

ВИД ПОСЛУГ:

о

їдальні,

БРОВАРСЬІЮМУ

о

но.ннреТНі пропО'зицїі, спрямова­ ні на розширення .приміщення

ЇДАЛЬНЯ

пенсіонерка.

>

бітник М. Л. Лебединець. Щоб пообідати в ній, треба ви­ тратити 35-40 хвилин, тому що талони на обід продають у буфеті. Тож діждавшись однієї черги, займаєш другу біля вік­ на видачі». Далі автор вносить

Сер­

:

пише в листі до редакції ро­

А,настасія

редактора В. ПОЛОТНЯК.

ВІДКРИТО НОВИй

ної по вулиЦі Металургів, є ба, розташованого напроти · ві­ МінІстра сільського будівництва робітники навнолишніх буді­ кон управління ПМК-8, ніному. y!,pa~HCЬKOЇ РСР від 9 нвітн,я в ЯНОМУ сназано : вельних організацій ПМК-7, Коли щось треба для їдальні, 1966 РОНУ, ПМК-8, СПМК .N'Q 503, 508, завідуюча О. В. Опеньно йде «Оснащення і обладнання під­ 509, заводу залізобетонних ви­ до диреюора або до голов­ Щ1ИEJМ'СТВ торгІвлі і г,ромадсьно, хлlБОПe.Rарень, робіВ та різних автобаз. ного інженера заводу залізобе­ го харчування, меблІ для <<'.дальня, як їдальня. Го­ тонних виробів (до реорганіза­ складів, а танож КУlПува­ тують їжу, я б сказав, добре. ції їдальня підпорядновувалась обідніх залів повиннІ тись за рахунок rrих ор.гаНі,зацlй Але приїдьте, подивіться, в і піДПРИЄМСТВ, яні обслуговують яких умовах вона знаходиться,

-

РОООТУ

гіївна виконує 3 великою любов'ю

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!

електроплиту,

від качати

Свою

відді­

о

розташова·

жуr­

~~~: _._~_'_._t_I_I_'_'_"_"_""'.~"""""f.;_

VН'Н.D7~ии/НН'НН'~Н/НН.D7D'U/D'"D'U/D'"ННАУНН/Н/НАУНН'/ННР////нzи/ннНН'н.D/Н//Н/НН'ННН'/.Ь

«Броварисільбуд»,

а'бо

вісто'чк), від Ірідних чи знайомих,

РОБКОР.

відремонтувати

газети

1I0Mf'P

на.'lУ.

Від

О. БОЖКО,

ОСТІйНИМИ відвідувача­ ма їдальні И~ 8 тресту

свіжиіі

зустр'і­

'lіНI3\( ,'J,nводить'ся їхаТИ~1t 'НИМИ J[РНІІЯ зв' язку Анастасію Сергі'їв­ і сердечністю. За це і пова­ НУ І'аври.1JОВ)'. ~' будь-як), пого­ жають її люди. Бажаємо їй щас­ 11 /tиїВ . ТИМ чltСОМ НIt підприємствах і ДУ вона вчасно Дff('тавляє корес­ ТЯ, успіхів у ,праці, ,~ilЦ,HOГO 3,'1011 деЯІШХ школах м,іста є хороші паюrrщію. Наша Сергіївна - ро.в'я, Хаіі за,в,жди ця ЧУЙІна, орltllжереї. Чом)' б не Івирощува­ )'ва' жна ЖІнка приносить у наші ти в них квіти ДЛЯ :потре6 ,на' се­ так нlt :JИваЄМf1 ми свою листоно­ БУДIlIf'КИ тільки , радіс,ні вісті. Ф. ПАНФІЛОВА, .1'ення. Думаю, що цим питаН,IІЯ"d шу, Я,К,1 першою приносить в ді",

тор'говелыlі'd

П

Королен,ка

рltдістю

:J

І

1(0леКТІІВ РІО

Броварської

І(а,"іllіченко

районної

Тамарі

лікарні

Григорівні

з

висловлює

приводу

спіВЧУТТJr

смерті

її

ліка·

І

батька

5105-8103, . . . . . . . . . . . .г.р.и.гО.Р.іll.Д.а.н.IU.08.и.'1.а,• • • • •_

-_Ь

••

139 номер 1971 рік  

139 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you