Page 1

п РОАгтарі

.,Іх краСн.

єднайтеся'

РІк lи.аиКА ХХІУ.

І

Товариш МІ СІ ХРУЩОВ У Цілинограді І По рідній країні

ВVДІВНИК

ЦІЛИНОГРАД,

IІIУIІІІ03111" Київської області

v

Сім мільйонІв вІдВідувачІв

М. С. Хрущову 6у;ю пок.аміНО р'і;з;н'Ї :Jбира.ll>ні і 'І1рунтооорооН'і маШIFНИ. Поriм ві,JJб)".'1а,сь РО3ЯlОва

;Jьйонів 'fO.l0IbLk-МQЙЖе на 600 ТИlсяч ОО;JЬШt'. ніж за 1'&К.ИJЙ же чщ: у ){инром'У ,році.

НИКИ Ці.1И1I1!НОТI) юра,ю, СеL\lИifia.'1а- з нruУ'К(JВIJI)IИ с.пі' Вlю&і-l1НИJКами ін-

У зи~ОО!'ий сезон, як і роаіНіше,

тинIсыо'ї,, к'lІіраraндинсыro)ї,' СхідНО..;І\а:засхстаIlLСЬК'ОЇ, Актю6і,н'СЬ'КОЇ І 3'a,xiiUlO-'І\азахстаIН'СЬІКОЇ о,Оо.;rаcrrеИ І\а'зах'С'Та,ну. По до,розі в Ці.1іИ 1НОnp,a,д М. с. Х,РУЩ()ІВ B~в.i~B !Xl!,'IJroC[J «Ижев-

партії України та районної Ради депутатів трудящих

"* Ціна 2 О Б О В 'Я 3 О К

ДИlстош"да. І PIFШ М. С. Х!РУЩОО iIIOЇXlaIВ У Все-

ті в р()оо'ті ЗОіНальної на'ра.ди ПiJXlці~НИlКів сі.1ьсыоігоo Г()іС'ПО,щ.1I!)С'l'ОО. , В н,ій візьмуть уча:с'fЬ ПlРер~с,'l'IIiВ-

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

N! 139 (2200) -tz Вівторок, 21 листопада 1961 року.

19

(ТАРС). CЬOIГOДHi ПерШИЙ сеlщре- С'()ію,т·иЙ haYlk·aBO-ДОС.іriдниЙ ін3аlКі'IIЧиmcя I1Їrnьо-IOlCЇilШiй сетар ЦК ЕПРС, ГО.l0іва Рми MilНi- С'титу/г 3~PHOВ<()iГO г(юподruРc.'flва, зон роботи ВИlС11I1іВКИ іДОСlЯJЛнеш, CTp'~B СРСР това,рlШll М. С. ХІРІУЩОІВ розташовани.й неда.'шко Bk\ ,C'NlIH- Halpo~oг() ГОС'Пl(1ДIlij)C'І'Ба СРСР. НIl П:РИJбуlВ У Ці.1ИННIІіЙ край ~Я ,уча,с- ції Шоргганди. ВИJстruВlIIі поБYlва~о пон.щц ,сім мі­

коп.

стит~"ту. працЮБа'ТWМ)"ТЬ бrurаro ПlІІВільЙlOУвечер.і М. с. ХР'УЩОІВ прwбув Ifів і навих т'~маТIfI1ШИХ IВИlстау ЦіШlІнолроа.з;. Разом з ним піс- ВОК, I1Jрова;щrгИіМ')lТЬСЯ С'еміН&РIІ! і :ІЯ В~Д8і:rання рцгоооу та іlJlС'ТИ- haYlKQbo-теХН'іЧ1ні на,ращи. туту В ЦС,НТР Ціл.ИIІШОIГO Кij)QЮ

прибули Ч.lен ПіреlЗи,щії ЦК КПРС,

Пробиваючи земну твердь

СКИЙ», де ОГШIІН:}18

ГРОМАДСЬКИИ Р О Б С ІЛ Ь КО Р І В

І

Г()lОІЮ~ТIВО, lJ!еlРШИ!Й ЗJ3;с'11УПНlШ 'ro.Т(JВIИ Бюро Нової l1Py\цOBOЇ ПІ~рем,оги доР,О'З~()ІВ.ljJ1В з ;.щре;К'Т'Оij)ОМ pa,wo'Cill)" ЦК КПРС по РРФСР Г. І. Воро- бmся ІКО.ТСКТИІВ 'лр,еC'J'У «ЧеpНliгі,вє. А. ~.аЙ(IYlКОВОЮ, СlIIе~3!JIIi'СТ~lIШ. H.~B, пе-Рший C(\KpeTruJj ЦК КОЕар_ нафтОГlalЗР()l~ВDдка» 3lalооршено В К.'!'}'ОI М. с. ХіР'УЩОіВ 3'УІС:ГPU~С:Я 11'11 Каза'ХСТaRiУ Д. А. ru)lHaeB, пеіР- l1..,!dIіояЧlНИЙ П.тан г.lи60К()J'О 6у-

В ЗНАМЕННИП чудовий час радянська людина повинні внести з I1Jр,щіffilИIro..'1И Р.1Іщгоcnу, пефед Іший сеокрета'р Ці.lI1НН'ОГО ~pa~o- рїIННIЯ. завершує третій рік семи- свій BK.~aд в загальнонародну я>К>ими ВИlсl'УіПИ'В З IК{)ij)IOТКОЮ ПіРо-1 ~!y ЕП Ка,заXJC:J1ан:у Т. І. Оаколов

річки радянський народ. Недавно

справу. Комунізм і праця неро.3-

який прийняв нову Програму Ко-

обхідно зосередити увагу багато-"

закінчився

ХХІ)

муністичної

з'їзд

партії

КПРС, дільні. ГО'JlОВllе, на що тепер не-

Радянського

тиражних і стінних

газет,

Союзу. Яскравим факелом освіт- робсількорів на заводах,

лює

Програма

cBiT.10ro

партії шлях до

майбутнього всього люд-

ства.

ВажкиА і великий Ніхто і ніколи ще не

!І!О'ВОЮ.

І та інші iКe,PUВlHi ТТJ)щіIВНИlКИ

3 "'щ~г()С[rу. « ИжещжиЯ:» ТQlBa- І пу'б.1Lки і !Спою.

всіх

Одностайне,

ках, в колгоспах і радгоспах-це

ності праці, пропаганда передо во-

В. о?СП'~новці т: ликої ОДНОС1МЙ- І Nва:р.иша

пар-

1

mстичного змагання І руху за КО- па""";И!ОН()і

тіа, яка вІрить в невичерпні твор-

муністичну працю.

.. і сили народу і добре знає куди

Об'явимо в пресі нещадну БО- , ріаИj:Jf.

і яl( вести справу, урочисто про-

ротьбу

консерватизму,

відсталос-

об'· У.

го з,кТИiВlУ

:ластеи

Іх учаоНИlКИ

К-

'УІС!ПІШНl()

буде жити при І великих резервів, які ще маємо в ОргаіНіЩЙ. І промисловості і в сільському гос-

O&.'13JCffI111X

здіііснення

курсу,

ленінського І у

накреслено го

КПРС,

перешкодити

впровадженні

ХХ з'їздом всього нового,

у

вироБНИЦТRО

передового,

про-

иЛВІ·

O1V

М. с. Х!рущова в то-

ВИКОНМ'И (JJIliIIre>Н!НЯ

ПЗJprciї, УЧ1\JlШИItИ з60рі,в

ГОIВOij)И~И mpo те, що

.

марксизму-

Велике місце у боротьбі за здій-

CO~lQМKa

І

КраЩІ' СІ'ЛЬСЬКІ' І(І'/(лlотеки uU

3а'ltінЧИlВСЯ ВоС,е,('J(IЮЗНИЙ С,I·'П"СЬ''''''V бl·~'''':ruт,,,,к.

ОГ.'!ЯJД

щ>

""',.'> WII,,~· СУДИIJDIWвСЬІКа бі'б.lІі1 отек:а Шemе-

-

ті'ВіСblКОГО

Ра!Й()НіУ

rOlP(ЦCbKQЇ ~сеннямбі'6лJi'ОТCtка

веДИJче3llЮ!.

хме~ыf.и!цьlкQjj

.

ц

.

. СlІІраlВОЮ .

.

міль- T<Jm к.ПРС 1 ЦеlН'DрaJIЬІН()}lу

,-

заЯ\l3J.llЯЮТЬ про DВЮ'6 Ш"Дlке

об.wcrri, ФООjJeШ110ЬК<І МОЛI,ЩaJВIСЬІКОЇ РСР .наМ

ПlJ)ИИн:JМИ 1іта- ~OI~дi~НIl поче,СJImМИ

.

валу ІНІЦІативу і творчу аКТИВНІСТЬ І денти заводу «ЗаПОРlжста.IЬ:'. Іх І" КП У ·ни мас. У всій своїй титанічній ді- ініціатива одобрена ЦК КП Ук- ИОНrШ. Ha:l1~Hel~Нl ~IШ~Я!МИ 3.13- теТОВІ к,РаІ. яльності вона виходить із неза· раїни. І .JIY, 'І1р.У;J:ЯЩІ ШС')" 1 Cl.l У~аIIНИ перечного положення

І' СТО

.

особи, І у с.воєму ~BepHeH~i до. всіх роб- 6yJд:івlI'ИЦ'ІIВІО I«JMY,Hi~y теПС'Jjста- ЛМl.І Л'Исти. е>н'11p3JIыІюмy

паРТI~ .в~кликала до життя н~бу- КОРІВ УкраІНИ робlТН~ЧI кореспон- ло прак'ГИ'Ч'ною

'1а є. С.

паV'J1ИiJНих 'Ги В ЖИТТЯ БеlЛИJКry програlМy по- QБJllaСl'і, nyJк.оинсмш сtлl>СЬка біб­ 6УД()іВИ КОМУніс'J.'П'ПЮIl() СУ'спільст· JiOT~K~ C();JCtH'Cb1roTO IР3!ЙОНlу Нов-

ПРО!1]J8.iМlУ і Статут

ліквІдації гресивного. Саме про це пишуть [tОмуЮсти

тяж~их наслідків культу

зма,ГalНlНIЯ-

ВlЖе зalООРШИ.1И ;річніі 3IЩі~3ІНН!І[.

обlroП:ЩРИІЛИ РИlч:нorо з'їз;w па.prriї, пej)eТВOlРИ-

Розгромивши антипартійну гру- подарстві. Завдання преси - доіВ<;ім серцем сх~ючи істо- ва. пу фракціонерів, які намагалися' помогти партійним організаціям РИЧІНі ріше'НІНЯ ХХІІ з'ї:цу КПРС, 3

зірватн

Jli}lч/ковсыJогоo

Iri~У'МJКИ 'Р1J60'І1И ХХІІ з'ЇIЗ1)W КПРС

l'OJIошує: Нинішнє покоління ра- ті, неповороткості у використанні і :JaIВДa:Il!RЯ

че,р:н'Їті,всшої наф­

ПереlДОІВИlКИ

&РИlГа,ди ,КО1ofУТJ;~С'"ГИЧlної пр,ацЇ ю. І.

палке схвалення

цей шлях. го досвіду, новато,рських по'!и- ноСТІ 1 ДІЛОВИlЮCТJ, на mroooroм:у І М'У, що w(}мунk,ти, ооі 11Ру:JtЯщі І підіймався H~Hb, широке розгор~ання СОЦlа- lv1tеишому рівні пройшли збори міст і сіл не ПОШІЩ~УЮ'ІЬ СИIJI, щоб І

иа таку висоту. Але наша

дянських людей комунізмі.

І '!Іи.

'~

фабри-

боротьба за піднесення продуктив-

В ць'ому році Оі~Р'ЖlЗJ!о 14 1іО-

рсс- ВИХ фОIIrМ\lіlВ

КО'М'те

І

1 QЮШОl'ек\1.МИ

.в 1ооо T()iМ!IiВ.1 'НМІисаIМИ. 200 за:вim'ю-

.-1 J;<а.рч,IІ'~И

liJo~I1-: Ч!n.'{ ' 100 І

<РАТАУ).

(.'\~л~а.. И

сідьсЬІКИМИ

біG,lіOl'l'elКa'МИ і .

'юНИ'ГО'НО'Ш на.горо~же:нІ r:.tИJ!IЛQМЮІИ га'зети « И'Зв~сти}[».

JJljJ'aT-

ленінізму: народ-творець історії, побудова комунізму-справа йоro рук, енергії, розуму. Погляньте, яких чудових успіхів досяг радянський народ в РОЗRИТКу еконоьtiки, науки, кульТУРИІ За семирічним планом на перші три роки намічався середньорlчний приріст промислової продукції на 8,3 процента. Фактичио за три р,жи він буде становити 10 процентів.

снення рішень ХХІІ з'їцу КПРС належить низовіА к().1fnспніЙ і радгоспній пр~сі, робсількорам. Тх зусилля СЛІД спрямувати на те, щоб підтягнути до ріВНІ! пе­ редовиків відстаючих, на впро­ вадження досягнень сільrl.когос­ подарської науки, ПUШI'реllНЯ до­ свіду передовикІв, піДllllщеllНЯ культури землеробсгоа і тварин­ ництва. Потрібно відкрити ШIIРОку дорогу на полях tНlІмій пше-

господарства

спііВРQбітнмки модеJі проеwу 300-,кі~омerщюво­ ОlНосташю питадШfЯ знаііш.1И ЛИВІСТЬ РІЗКО ПІднести виробницт- І ву , ІНСТИіl1У'Т1У ВИlК'ОІРИСТМИIЯ газу AlIiКl- го га30I1JРОВОЛУ да;;ro м'O'ЖJ)JИВЇСть во зерна в країні, а ·mачить І: СXJJalЛИЛИ рішення ХХІІ з'ї~у де'мії ,H3J}'IK yrep. ВОІНІИ заПРЮіІІО- не 'J'IЇДМtИ зНQЧІЮ OOJJJiПШИТИ його все ci~bCbKe госп?даРСТ.'!t}. 1 КПРС 31lПЄІВНИJlИ лffiIіжыIiJйf Н)'\Ва.'ІИ П'j)аваДl'tИ TaJKi ВИПlj)Oбу- іНIЖЄlНeiplне ,розв'JI03'a:НIН\Я, ;ше й зеПОЛІтика наШОI паРТIІ-це тур· , бота про добробут народу. Все ЦЄlНТРалwий Комітет, ОNЮЯlCТО ваrНlНЯ на е;'l екrлр 0:11 оде-.1іЯХ , які БОНОМиrги ДО початlК'У б,У'~'І1Ва для людини. Питання flобуту-не D J:I бmwмоо шести Ш.'lьіонів iltФвaJН_

Валова

продукція

зросла

країні за останні

сільського

в

ниці,

нашій

шість років на

43 процеити. Набагато збільшилось виробництво зерна, м'яса, молока

та

інших

дарських продуктів.

сільськогоспо-

А якиА гігантський крок зроб.1ено в розвитку радянської культуриl НашІй БатьківщинІ належить першість в освоєнні космосу та багато інших передових позиціА в науцІ і техніцІ. Але Комуністична партія не зупиняється

на

досягнутому,

кукурудзі,

гороху і

tjобо-

вим. куль!урам,. які дадуть ~\ОЖ·

гатотиражних

і

стінних

газет,

центрі благородиої роботи наших робсількорів.

20

енергією нашого народу. Хай же в цій творчій, натхненні й праці буде вісома частка нашої низо­ вої преси, бі.1ьше як п'ятитисяч­

ально-технічну базу комунізму. За і років продуктивність праці в· промисловості виросте більше, ніж в чотири рази, обсяг промислової продукції збільшиться в три

В

ІІІРийняшх резолюціJLX

які

k,ную'l1Ь ШЖи щu

з

половиною

рази.

гатотиражних

І

СТІнних

ЗвичаАно, все це не упаде нам І бітничих і сІльських з иеба. Кожний колектив, кожна' тів!

300-

РИ ШI.'lYГЇЙ1НОГО 3IК'l'W

ці".

Для полегшеН8Я праці тваринників

Кра'на вlдзнаЧИJlа 4ень артиnерll Р,адянський Ніарод урочисто від·

працею,

і ЗШ'ЧИВ день з;ртнл~рії. І В J'v\ocІ\ВІ 18 .1истоrтада :юсь

,році. ВеЛИJкі

мольських

на

організацій в

зв'язку

з рішеннями ХХІІ з'їзду Комуні-

стично,ї партії і питання про СКJшкаНІІЯ чергового ХІV з'їзду ВЛКСМ. З доповіддю в пеоршому питанні виступив перший сек-

ретар ИК ВЛКСМ С. п. Павлов

будівниц:г.во

газет-ро-

ставив

МОJlо:ці. і п")-

перед НИМИ нові величні ВИXf1ванню

заВДI'IІІНЯ.

ХХІІ з'їзд rтЗJртії ЗЗJкликав мо. лодь на 'оові подвиги в ім'я ком'·-

нізму. Цей заКJlИК знайшов

J

пал-

кий відгук серед мо.nоді. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР

схвалили молу

ПірО завдання

пропооиціі

про направлення

ЦК комсо· ПРОТЯГОМ

чотирьох найближчих років на бу·

НА

ПЕРВО\1.АЙСЬ V ОЛ\У

~.

МОЛОДЬ,

НіМКО

. JlенlНСЬКИИ.

ПІдтримують

І

.'

.,

за

.

комсомол {призначений для транопортyrваlНlНЯ

схвалюють < .

..

.

рьов

та

І

ЧУЙ~ОR.

КПРС

......

Г

урочистоrо

ве.1ИіКИ\!

піднесенням

ли

rтрИ'Віl1ання

мітетові

сек­

Бочка­

інші

Учасники з

C.1J·

Р<l(ДЯН­

засідання прийня­

Иентра.1ЬНОМУ

Ко­

КПРС

УРОЧИСТі засідання, присвячені рішення ХХІ! з'їзду КПРС. нову {І роздгЧI РІЗННХ ПQДРlбнених кор­ Програму партії. ~ мі,в цри табірному утрим,анні ве. д~ю I'lрrилерії, відбу.1ИСЯ в сто­

Пїс.1Я закл.ючного. слов.а С. П }~ ликої рогатої худоби, а також у

покоління, станову. ,.

ХХІІ

rтрапаганду рішень з ІЗДУ Пленум вирішив окликаrrи чер· партії серед молоді, про діяль- говий ХІV з'їзд Всесоюзної ЛеІІі сть вищої і середньої ШJ«МИ, пі- HiHCbКlOЇ Комуністичної Спілки

онерську організаціЮ.

присвячене

Ма'ршал

Союзу В

ретар ЛІ..'v\К

по комуністичному Пав.лова приинято ВlДПОВlДну по·

молодого

виступили

ського

НЯ п:риродних багатств Казах-' На ДОПОВ:ІДЬ розгорнули~я ~e. ~ ВОДІ СI.1ьгоспмаШИJнобудуван­ стану, МагадаНСЬilЮЇ, Архангель- батн, в ХОДІ яких П,ромо,вЦІ пІД' ~ НЯ (М. Бердянськ) виготовлено носько,ї та іНШІІХ областей. креслювалн. .ЩО в~я раЩІОlJICька; вий КО"Dмороздавач «ПТУ.10.К»,

(щінку діяльносri ленінського кОМ- нізаЦlЮ вирощyrваlННЯ куку:рудзи. Доповідач докладно говорив

СОМОЛУ, радянської

пра­

На засіДаlнні з віталыl~1ІІ вами

з?водів і гідро· .~.- ............... -----------......--...-.--..

Він рооповів про робorrу ХХі! маС080ГО походу всіх комсомo'JIьJ'ЇЗДУ партії, який д,ав високу ців і молоТ{і за комплексну меха-

артилеристів,

і орггчізацій ,\\ОСКВИ, Дню артилерії

виїдуть

с'Мти jXJIКОМ

BOЇHЇJJ!·

П~О~lІІс.lОвості, представників пар­ І ТІННИХ, ра.СШНСЬКИХ І громадських

електростаllЦlИ СибllРУ, ІІа ОСВОЄН- і.

1962 рік ПОВНІнен

і

відбу.

з зсідання

ціВІО!ків ракеТIІОЇ і аРl'илерійськоі

кореспонден­

загони молоді

урочипе

ракетників

crо~д~ ~ ~~~i .~,~ ""~~ ~~ м . .,cr~OM'!~

11-18 ..

бувся ХІІ Пленум ЦК ВЛКСJ\\. Він обговорив зrвдання комсо-

апаратури.

т:і.'1ЬКИ ІВ к.рес,.'1Є1Нні? Вшшшяєтьея, 311iC'roCУВWННЯ t'.теКl11IJ1OМ'O)(еІЛЮмоjЮНа.. БаНlН'Я на. ПpaJК'І'lЩЇ ~TO ПООИ!l'ИlВ" ОJ)ИlГі' на.1Ь1не розв'язwннlЯ цього ні реЗ}'1JlЬ'МIrи. Вищ;Ю16ym8llllН·Я на

а Сільськогоспода р - , ної армії aKT~Bic~iB районної, ба­

разів,

CbKO-В

І

Комунізм створюється

гооопровіlД,

роботу в масах, ВДОСКЮlН3lJlюmти її фор.~fИ, ПОіllіnшуваП'и і,ДJeЙНf:Н8И­ ховну роБОО1у.

в

кличе нас вперед. Протягом двох деСЯ1иріч буде створено матері-

шlcт~

Нові &В1'О}lо6іл.і ВIfIIlIP'()ІООцують. даюrrь зм{)гу ще 31lдООИ'() iW 6У\ЦЇІВ­ мм'еvі\liлын-­ теші чної баз,и КО,МYlН'ЇЗму. Це зо­ на ПJЮИГІаІХ, Іюві .1і'КИ-lНа тва-І НИЦ'l1OO cМl:oї маlI1kmpаlЛ'Ї ВИЗН<l'ЧИ­ БQВ'ЯІ3УЄ П1\JртіЙІНі оргаНJiзації ще РИlнах. А чи MOJ!JHa Гf!IИIПIPЮIБOOJl)'lва- І,ти 'НJ3!ЙВШ1WiЇlП!i v{"ж.иlМИ її робо­ більше IJ1О1СИl.'1ИТИ орra:НJiзаторіСЬк.у ти машину або б/ІІГатooUломe'I1JJIOIВИЙ ТИ, всіх ~У'жеillЬ і реіІ1улюю'Ю,ї БіКЛЩ'( у СТВOjJIeНIН\Я

дрібницІ. Від того, як людина живе, як задовольняються її за­ пити, залежить і настрій її і про­ дуктивнlcть праці. Саме тому пи­ тання побуту повиннІ бути в центрІ уваги наших районної, ба­

вона

Перший виграш-шість міJьйонів

ненlНЯ д,обитись переlВl!ІКО'Н'аНlНlІ ,ви~ РОООШЧИіХ ПJffiIНЇ,в, I:JнеоСI"ГИ гі,щний

міжнарод- ·Молоді в квітні 1962 року.

ии'Аі МQЛ;одіжний рух

(ТАРС),

Ц 1/ и ор понад 1l,.Юn

Ко.lІffitТИіВИ підПlРИІЄМС'l1В ЦУКРО-І ЖIfНJl,

1950 кілолрамів, Вdнтажопідйомність - 3 ТОНІни, обслуговується

союзних

героях

19

та

республік, містах­

військовнх

частинах.

.1Истопада на честь Дня ар­

тилерії

в

СЬh0l9ИХ

частинах

порізький раДН8JРГОСП розпочне серіЙIІИЙ випуск цих мгш",н.

СТРІЧІ

а!РТИ.lериcrами

ник,ами

нОІВОГО

кормороздаlвача в колгоспі «Світ,-

1 мільйон нок» Бердянського району.

цyJlЩ)'У ПOOlа~ (РАТАУ).

.1Н1\ЯХ

акт рис вона тр о том. У IV квqрталі цього року За-

На фото: випробування

вже ВИІР'Обили

дівництво і електрифік,ацію за- вої nJ))ОІМИС.т!ОООС1'і хмеlлынцьокоїї 300 ТИісяч Пlщів ліЗlflIlЩЬ 80 тисяч юнаків і дівчаrг, облаС'!1і, ВИКО1і'У'ЮЧИ ВЗЯті 3Q'бо'В'я- шraar.

корівниках. Вага нової машини-

Фото п. Нікітіна (Фorгохроніка РАТАУ),

З

-

містах і селах, у відБУJLИСЯ і

ВІІІ· з.у.

ракет­

Героями

Радянськог~

.'v\OCKBi,

стоJUЩя~ со·

Союзу Увечері в

ю3!них республік, просриміли

залпи

у містах·N\POЯХ артилерійсblКИХ

(РАТАУ).


ДВJ\ СВІТИ, ДВІ СИСТЕМИ НА ВОГНІ КОМУНІЗМУ ІДУТЬ ЛЮДИ

з

новими

Нещодавно

закінчив

свою

відділку

роботу ХХІІ з'їзд КПРС, JlкиА затвердив

нову

Програму рід­

ЖИТТJI, дО комунізму.

~ його поступового переходу ДО номунізму.

,

закnадені в копгоспному

Коnгоспна форма ціп ном BiдnoBiдac рівнеВі і

піnьна форма

потребам Р03ВИТКу сучасних продуктивних сип

! на

ганізацll,

сеn,1, дас можпивість ефективно застосовува·

основами,

виробництвом самими ноnгоспними

!

j

господарства за характером ор-

демонратичними

нове

ністичної

заходи

партії,

Кому­

СПРJlмованl

ких людей.

Працюю ее

ае

ДОЯРКl

на троєщинському ее

.......-......-..

ее

РаідГОСП ім ••

ее

ДОГЛJlдаю

Буду і надалі чесно труди­ тнся на благо своєї Aoporoї Вітчизни, щоб стала вона ще багатшою, ще могутнішою. О. НАЯДА,

в нас,

на поліпшеННJI ЖИТТJI раДJlНСЬ­

.................

нкі все ;

трудове

породжують

простнх людеі,

nаді. Коnгоcn ян сус-

біnьwе розвиватимуться, забезпечує

~ ти нову техніку і досягнення науки, раціонаnь-

Нові сили, натхнеННJI

ДОJlРКОЮ,

корів. Вже одержала від них 43,5 тонни молока, або по 3353 кілограми на кожну коро­ ву, а до кіНЦJl року матиму не менше 3500.

13

ної партії-JlскравиА дорого­ Вkаз до світлого, щасливого

. КОЛГОСПНИИ ЛАД - невід'ємна частина "І робництва, відкриває широкі можnивості підвн- : ; радянського соціапістичного суспіnьства. Це на· щення доходІв і добробуту сеnян 'на основі зрос· : ! мІчений В. І. Леніним, історично перевірений, тання продуктивності їх праці. Необх,ідно всеі відповідаючий особnивостям сеnянства, шnях мірно використовувати можnивості і переваги,

силами

аа

ае

Кірова.

............... --.-..... ...................... ~..

управrnння і

масами, РО3· ~

но використовувати трудові ресурси. Коnгосп гортання іх творчої ініціативи, вихованнп КОП· і ~ посднує особисті інтереси сеnян з суспіnьними, госпників в дусі комунізму. Коnгосп - це шно· t ! • • • • • ! ! загanьнонародними wнтересами, IНДИВlдуаnьну І па КОМУНІЗМУ "NЯ С8nянства. !

t ноnентивну заінтересованість

;. ,.І"".' •• ".' ••

< .' ." •••

в резуnьтатах ви·

(3 Протрами ItIIPС).

',.ІІ.ІІ.".Н. 1."."8" ••'

дю6Jmь ЗГ~1Вати 18 Рус.\lJIоШ І тоІ час, !коли КМГООО ві!щвір, MВltJr.l'& OepriЙОВИЧ Х\J!I}'Щ'OIВ. ])уJЮ це UЇiCJrJI їсторИЧ!Ноro оореооеоого ПлгнyNУ ЦК ltIIPC в 1953 ірІО'Ці, &Ле пO]Jl3lДl Першого сех.рета.РЯ ЦК ltIIPC заIIJa.1('.я.талис:я ~OIВГo. ])агато ЦЇІНПІИ!Х ,l{)'1ЮIt буJЮ '[o~ шс.'1?Мeu.o. ~ 8alМшemlН'iй 'Юва.рИJСЬ: тй ООсЩІ, багато. 3 '1'ИХ ~ 1

• '.'

С'І1Ві. На грудях дОВИ Юрче'llllt9, Mwpiї ПIМЬ'tяй і Пe.лariї Безпалої ОРДени ЛенІна. Цієї ж Н&rОРОДИ удостооний і l1O'JIOвa арTiJlЇ М. Хазан; бшгатьох ТJm!tiBнихів НаІІ'ОІРоджеІЮ іншими op;.teнами '"' меДМJlllИ РЩ1ljlШеЬRОГО Союзу.

і

.".".1' •• І.". '.1 ..... ,... _.• ".'І.ІІ.,' .........!

~O!ВmItїiв змагшН!ll - ДЄlJreiГ&!Г х.хп з'їзду КПРС ДО.lll*& МаріЯ Пиль­ ТЯЙ, sкa CJ4'iЛИ\В() наc.лiдyПJала по­ чин ~oi геро.їlПi праці Марії Савче:mко пере,йпша 'ІІа ООСmya10lJJyВaJmlЯ 30 КОІрів і аа 10 місящilв Н3'д'Оїла 88,6 '1'ООШІИ молOlIta.. 3 лa:нпroвої 1tоиунkти1JJВlOlГ0

ILoЖ'OORJIi ~ Ч'&tC'f тaбmщi. Ко- !lWJre1t'11ИВy бе\руть

ЩНlПtJJЩЦ і її

лись ВОНИ унаоЧПіЮ'В&ІЛИ раіІОIllll'У ПО}фlyn А'ІІЛ'ОІНі. Ряба та Пела­

П0!Р'8I,!t вare перевЩJellО ІНа ПJpalt- еКОІНоміЧ1іу конфЄ'l)ei1ЩЇю по ПИНВ- гія ])е3ІІ~а, ЯІКі від 'l'&RИХ. же І 'l'ИЦЇ - вriл6НО В ЖJIПIМ. НЮ 3НИJЖЄІННЛ Зl3.11])аТ !ІІа ОДИіНИЦІО J1)o'УП 1It(J])I'B вже ()'Д~11.IJIИ ВЩПОВIOOOIRО oцfumв }"СПЇХИ P'}'1CIaIIlі:в'- сїльсыltгос:подзJpсь1юїї lфОі;mtціі. 3 вi,~t) 92 і 87,6 ТОІН1ВИ ХОJЮШa. Ра­

~ИХ 1tолromнmв 'l1OВЩР~ М. С. ни лові,цемось, що В 1953 році дують ~хи і mшmtооої Васили­ ~р.ущов, але Щ'НО'lа'(mО

1

iВ&8.OOJП КОJJГOOIlliПlКИ Руіс3.1l00!6 зібр.iJIИ ПП ни ТОПd'ХИ,

18, ~ заспoowюва.ТИlCЬ на. дооя;г-

Jlamta

якої '11l1J101C.Т11ла

9,2 цeНll'1repa ЗЄlР'НIОІВШ, 129 ЦЄIНT- по 53,4 цeНl1'НЄpa ~ ~­ If)WM! не МОЖlНа, ~o ~ Mal>! ПeqyЇJв OIВ()tЧЇВ З I"eJItТaII)a. ВЇід RОЖ-' 3~ З. геюга.ра на ІШ!(НІ~ 10 гехта­ ~maкl ре~рви, ЯIRil стД ВИ1К~И: І ної 'КOJ)ОІВ'В б<уло надоєно 10901 РІВ, .1 'І'))8.КІІ'ОРИC'l'a Oreпша Бо:куr.татп Л? Кд'НЩЯ. ГOOЮlр.~ОI'Я ~itl 1 ЮЇJrОI1J)Мl'Їв молока, 11.1 100 f~l\- ~a, 1 ~ Oreпша 'l1oШ~и, ІИ])() МНИ ІВ C'l'PYIItTYIJH ПOlСІІВ1ШIlX та:рів}'1Гідь вироб;)ll'lJI) по 36,4 1. багатьo;t Ш~ Ч1'1JtОВИіХ ПJamPl>Оrurо:щ!

ЗOOCIJIЄ'М4 ~ poзпmJpe\IIIНЛ

цetrrнepa м'ях:а.

ПОСllВIВ IQ}'lЮYPУ~и, 1 О\СВОЄІІІНІЯ за-

.

.

..

".

ТІВ,

JIКl

С3МОВ1,ЦаіНою

Дві nРОІрами n~Onp:aMa мирlНОro життя І щастя та свободи,В комуніст.ичне майбуття

црацею

,веде вона

наближають пе~ в ЖИ'l'-

Л:JIIШННХ земель на. річці 1iro'бiж. li.ому1І'le'ПJЧН!& П~J}1~я,.11 .'Іепг.- 1':11 ІС'І'ОРИЧНИІХ рішень ХХП з'їs;.w ЩIJlPO реJtOVіЩЦ}'1ВаІВ '[оді Михиrra C1>Iltий Цен'l1P'аЛьНИJ~_1іО:llIТСТ, (ІСО- паJ)ll'ЇЇ, нової ПРGлPUR КПРС.

OeprійовИ'l

хлібlJll)Olбax

ВИJDЧa.ТИ бисТ() МИlUlrr& С~JJlГIllf)ВИI{. ХРУЩОВ

пере~ий ~rOЦ ІЮВа'1'Щ)lїlВ ви- Н'а~Зl!iИ'mЙНО баr~1'!} IlРИ Д ІЛIr:'Ш за П/liМ'JI'l'З'ІОТЬ ,в Pytа:нові про поj)OООІИІЦ1'Ва-, ПЄ!Ре1QOlВlї. пфиііOlllИ ar-I цеи час '}'!ВаГИ Пl:~іеСе<!~:!{Ю c~:JI>Cb- 'J)ai,W ТОВ'ІІІРиma М. С. хір<ущова poтemічноі В3'Y1tи, KOIIlКlJ)el'fНy etКO- IItOfO ГООПОДaфlстпа, ,IlМі}В.I;Ідано - ВЧИ'І'ися. Ч&rИJpИ ра.зи .на IJ'RЖ,"О_ сілЬiOOItlOro ГООПОоД3JI)C'lmia.

П"""'йш...... 8

!IIJIV

К1ІІЙ

'IV

Ал"

П?l'РУДJII;Ш~Ь ко:rr()1С~ПlЩ 1 .на.с- Jtl!'Rb десЯ'1'JtИ МОЛ'ОДіИіХ

Ч

.

РОRlВ.

..

селяв у краІнах каmталу

е JШ IВІЄЛИ"fЄІЗна змс'н~ ста- жлЙ'Н'ість ~ipJIови.х майже

• .тие я

Щ)ОТЯ!ro1I

цюro 1IeljJlli()l,w В

• -

шшій Jl!l)aiiнi. Сам.е в ці P<WI від. вища ТlЄl, яку мали в

B;J)OOG р.аЮТ~1t на ЗМ'JI'М'Я в J11P'IIltИ СИ~ 1953}J1O'Цi стelМИ ПWP1'ЇІI!IO-dtОоМіООМОJIЬC •

'І ' . ~~ ос- 1·- -.----6уJI'I!CЯ і.стЩ}итmi ХХ, ХХІ та ХХІІ а. холи ВРШЧіООТИ 3ІРОСТ&lНіНЛ по- І ~ТИ It~мymети, K,()!tf()()I)JIOOIЬЦ1, ште- 'І «Розвиток капlтаnізму

з'Щци mprriї, ni повніlC!l'Ю вета-І СІВ:НИХ площ за l}аІ)'1Н~1It ~-I' .'l'lrеIНЦIЯ, Ue3ШIJj)riй!"j 11РУ'д1ВНИIRИ. НOO!IИJlИ лен'і1lcыmї iЮJ)ИИ па~й- НЯ заП.lAІБІННIХ земе'~ь 1 1I~~- І Рядом 5 вeтepaнuи П!РаЩі за

• .1100'0 І ~ЖІШВ1НОГ?

І'В

«ЮOlpо:tе/ВИ

!НКПІВ»,

~IJIlIВНИЩ1'Ва, palНO на ЗЄіР!НО по

Jli/tOl 310-

j

51 ЦЄlН'l1НЄiPY з: сто:raми сИJI:Я'ІЬ ют ХОЛГОCJПIНИЦі І Р(J~Оби;m не;ббаче;нt ~C3. ПJI8JlИ Х?: Бож.1I0ГО гектщра то ВИ'Х'OP,lИТЬ щО І RоМ'с.ОМI()JПtИ, і серед нlП "N!ЛJl'l'- І \(}'Ю.CТИЧ!IJК)ГО ' }'!ЦIIВНlIIЦ'ma В IШШІ1И

~

.'

юраїні. дО 1IIOrВИХ ВИlCO'l' пі,1J!Н:Я'..'Іася ваl,;roвий зБІР зерна Т}'Т пO'l1POlfВCJI.

І fi

ИЦІІ

Л БЮр

Юа

~~(), ~J11PК18

JJl8\:tЯ'НСЬ1R3 ПіРО'МИСІо'ІOID)еть, с.ощіалі- Те ж мО'ЖІНа cmЗ6ТИ і П!РО ооючі, OCll1J)JlЦЬ/D та mпn. М'ИJ"ЧНlе сільське ГОc:Irо,ца!J)C!1'ВО, ,на-, ltа]IIТIJIIJlЮ та інші 1QYJlЬ'l'YiJIIИ.

)"Ка і к"yJIыl'yIpa. 3 ]}ORIY !в РЇіК :JpO-I' ('Ta€

дО'бробут mt'PO';U-.

!:

3 У1І3Г?ю С;'У'хають юни ПfP'O-11 І

Тзat, В .'ІИ!КІа, зoore:ЮII'JIКlВ ~. Д'OIЦ~ та, І

ПРОЙДe1dlООЯ cьoгo~ по Руса- МИIIII)'IJ1iOlИу році иrc.aшilвцi вироби- А. Дитавче~ка, Я!R1 poonо~аю~ь і і

НОІВ}'. Пе})еМ'.!lIНЬМО

ф.отолрафіі І ,'ІИ по 99,5 Цffil'l1нера х':яса і 383,3 1953 рок:у. яік иевпЇ:JН3JНJЮ змі- Цe'В'l1llЄpa I(1()Лor;a JJJ& 100 reJmll)iB НIIIJIIOICЯ за цей час ЗВИJЧаіне по- угідь. за 1О ИЇCIJIЦЇ'В НИJНdmньoro .1іс:ьк:е ОeJЮ. БУ1~mIOХ IlWJIЬ'l"YIPИ на року ВИJPООIflИlЦ'l1ВО ЦИ1Х I.]JIIOOOII500 М'Їсщь, шItОЛ3.-0,JlJИiНа,1ЩЯ'l'ИJpіч-, тів на 100 reIt'ПllPЇS угідь Jipка, дитячі JВC'ла j садки, сільська ,вілно cItJr.a.Дa€ 66,4 і 390 цЄtEl'.1Їаронл

3

амб}"l.lа.rop.ією, ameuta, нерів.

ІІеpy!lta'PlН'Я, іда.'Іын,' зе,РНl()ве кіс-

Б-езпmтне 'HaJВllМIIНIII

ПРО.~ йн~мня ~OI

~P'I'11 ;а ,на

Рl'Ч'ЧЯ.

аче

~и-

а~и ПО~, с:лу­ Х~1JИ ВО'Ни pooIIO'ВJ.ДЬ M8I])!l1 ~~a-

JН!EII!И П!JrЬтяй IIiJЮ lІОб()lJl)' з l~

~~ 1t'O~, ~ ~

Р1Ч1 }"ItpallН~~l ДeJJЄlГЩlI З ~Д:

~тей і ~RRКaIМИ _ JIНIПIИIX

~CIII~ І

rocIПод:аРСЬкі та mIJl)ИГdЮР3.1'В. нашОl нe~Ol Вl~И, ницьхі n;pнміщetНН'я. Все це з цег- ВИХОВа.ІПIІІІ дошкіYlЬІНЯТ, ИЄЩИJЧIНС З._1tе:РIIВН1I!Itами КОМРПIYJ'ИЧlНОI і1ІЗJP.1И і MGкiB під ООI1llЄ'ІIРИ'ВІКИМИ о БС;)Yf'ову,ваmя , пенсії цpeC'l'3lPЇ- Тll.l PIЦ;mC~oro }'РЛд?'" з ДЄt.1e: Te.tO,

к.})ЇВ!JIiSMB. А cnciЛЬiКlИ С'ЛОІР'УІ;tжено лим 13.

ці та іlJШlі IIЮClI1ltН хOlllУ- га~яlМЯ opatl1НIIX. Ю().'IIJY'Н'lС'І'ИЧІНИХ І

цей час ЙI!!~И!ІІі.JmWThIНИ'Х бy)JJlШl-, н'ЇЗL'ofy 1fїЦН0 BXOд'JlТЬ В побут 'l1Py- IРООl'І1ІПfЧИХ na.РТІЙ,

І(ів 1IOOJI!I'0000000000ми! Всі ВОНИ і ;{ЇЮlиків села, ДЛЯ JtКИХ К:ОJШ'OCJI ЯК хазяї, на:иічають 11J)oУ»'ВНІИ.I~i -:-: е )IJ~о-'Ї т,рипсіМІl'ЗIІ1Ні. cm,в с.проаіВЖlНЬОіЮ lIПIЮJIОю кому- ки ce.'JIa П;raJНИ на майбy>mє, і ПОPa;tlO'rme-Вl.ЗIJIIН\ анТЄIJIИ ВИlC'lJPIYіІ'lИJIИlCЬ на. і1@ишах.

Проте не тїЛЬiItИ ЦИJМ ГOJЦИТЬСЯ

~"'ІаСІНmta,ми ВСЮJ1()lЗlJоі ВНCТIIJВ\tИ

~CJП'Нem. в Н8Jj)О,щному rocполз.р-

_.- - - _.

«БУДІВНИК КОМУНІЗМУ»

2 СТ".

.-

стІйкість дpi6Horo сеnянськоrо rocnoAapCTBa. Монопоnlі зам. няnи панlвнl позиціі І а clnbCbKOMy rocnoAapcTBI. МlIlltАони •

фермеРІВ

І

сеnян зганяють з земnl, а 1х господарство прода-

к.ть З моnотна, ДрІбне господарство тримасться цІною меА ..

і

ня. Сеnянство cTorHe пІд тягарем зростаючих no.aTKIB І за..

боргованості. Аграрні кризи аСІ біnЬW8 Розоряють саnо. НеА·

мовірнl страждання і зnиднl припадають на AllIІЮ

сеnІНСТ·

t • f

ва коnон'іаJIЬНИХ І заnежних краін; воно знемагас пІд по.· t війним гнітом -

поміщикІв і МОНОПОlllстичної буржуазl1».

,

Нижче побліКУЮТЬСJl замітки, Jlкі ілюструють це пол~ І'

жеННJI Програми КПРС.

~~,_~~

~~.-...-.__ -...-.

Криза фермерських господарств Ось вже батато Ізв oдиrrь кіlJlці З хїнця.ми. Ферхер СполученІ IЮШЇlВ }' CJllA TOlВO- на.Щцрі'з ВЇlдМО4ІИВСЯ Il'лаТИll'И фe;J;Є­ Штати ря'ІЬ про «щюбле- І ральний JlIОд'а.ТОК. !ООли йоro ВИАмерики м;у фермерсьauп RJIИlWlИ іВ 'С}'ІД., ві;н заіІПВlИJВ: ГОСІІІОДафС'llВ». О}'ТЬ цієї fiIj)06ле­ ми криза на~БIrи'Ц'nвa, .mк.a не-се фЄlРиерllМ IlЮЗЩ>e'НlНlЯ і злlЦІШ. В lQPаїШ .{ мільЙОІНИ ферм:ерсыtиix fOClIlOдaiPC!l'B оорlOТЬ'CЯ 3 ХOOlOlЮJLЇ­

СТlRlИ1МИ ОО'єДll'ЗJlШf.!ІІМИ за IIJP'&IВO на іс.lІ}"ВаІІІ!НіІІ. Не- ВW1'])lDIaIВши !It(}н-

ПOl)Ja'l1ЮИ, яnci ИИ ПО!ВІМІЇ ІІІЛ'атИll'И, БYUIeфleЧать зОстові на­ шоі КООІC'fИIТYЦЇЇ, бо ЧЧlJCТИlНа на­ ших гропreй іде ІНа. пїtд'11PИII\IIКJf iIlю­ зюmиx y;pJIДOЇiВ за КOfJJIДIOH'OOI.

Гмос МlЄIJ)И!К3JНського ruIa'І1Ни­ по.ца'111CЇJВ, OOyipeвoro ТИJМ, щО ШЩ. заПЮЬітна ~іл ЛЩ1CТDa - lOOIIIу- JtП)IЄнціі з ~JIИКИІМИ мmllllЙЗOlВа­ Й'оro гроші ВИ1КОРИ~ F' VПemJleJЮ йде вперед Jt()JП'ООП нізм. ними ГОСШОДCIJj)IC'I'ВаЮl, )@,їООі фер- вoeнary .допОМОО1у .вc.яot:ИIМ 1JIIPIOГН1I­ Руіса:нова, тримають рі1lllilШШ1Я на на 80I1llї коМ'}'ІШ3МiV• Їi;WrrЬ лю- мерИ щ~ху П>OIlЩ'\a-ЮТЬ 'Нa~- JIИIМ. режихМl ва зраоок чaJlliК&й-

стає пеа>е~ НИМИ живим обра:зом

M·C8dlIЇJвЦi. Іх Г~IC!ГЬ це і пл'Є~iHHi ,ItOрови на ф~зх, і ба;гата маЯКИ !ВСі JtОJtroCllШlИ'ltи. А piJвнл-1 ди. re~~кa apтi~i, а ГWIОЮlе - лю- І тися m в ІНа JtON). cetpe:,ц пере­ і\И, S1ti так неmi:malНllЮ ви!рос;)и за цей '181С. дOOll'Т1tи З ВИХ були

'.-.-.- - _.остаточно розвіяв nereHAY про

імовІрних 51"увань сепян, іх надміРНОі працІ І неАОспожиаlМ·

зr І.

Різко ПЇ'діВищи.лILCЬ і ~- П~Иm'l'В-~~ М. Кособ- і

тивнdсть ТВIlIPИіННИIЦ'lП!Q.

.

Злидні і розоренвя--доля

IЮЛіГОсл-

;ll~И В ГОСПО;{а'Рс:І1Вl стз.;rn ОО.lЬШ If~iт заПОВНЮЮ'І'Ь КJI!aIC'И ве'Чір• В' . • .~_I: 'р.3.\'І.'1СіНИМИ. Ю!lНlШНЬОМу iJ)'OЦ1 )1]Jn- НЬОl ШКОЛИ, коЖіНnn чe-nвeр ;,uи-

.~.невел:и-

народн.

А ~ програма ще вІйни, Хнжацької сваволі. Та пам'ятають хаА п3ІНИ, що сказано вже грізне: Hi~ Насильству, ра6ству і віАні.

В. Денисенко.

ні. ИЇецl і в..'Іившo'l"ыся ІВ Р'JЦИ без­ шіc'J'lсыltго,' ВJIRIJI'ШtaIВ У «IВJШТЬ рoбimних, а їх ro~ прю- іиущІП» н~'ий mШ. & пО'Відомила

ЦIlЮТЬІСЯ З ХОЛO'l1Кa..

СІльському активу - економічнІ знання В ІзюмІ Харківськоі об.. астl ПО'lаЛИСIІ

!аНJlТТIІ на факультетІ

І економіки сільського roспо,царства Харківського вечірнього універ­

і ситету марксизму-ленінІзму. На ньому навчаЮТЬСJl

голови та спе-

21 пметопада 1961 року. І uіалісти колгоспів, секретарі паР1іАиих оргаиl:Jацlй району. ЗаНJlТтя ПР/)8аДИТИМУТЬСJl тричі на міCJIЦЬ.

n

raoora «Чiaro

дейлі

ось Кі8ФТИНа 'l'O'I'O, JIJК жaвy'l'Ь 'l1PіБЮНJ, ІНа Елмера ~ 81фермери в ціІ «Мarocловен.ніЙ» ,І4ІІ:МИ п3JI)Y'IiIПIIItИ і 'ВЇ.,11iII.1ItaJ в

ltia>.x-

ІфаїНІЇ ДОЛIIJ])a. CiM'~ ЕJDlе1lа 111ера, ООІРОКо8ІРіЧlllОСО фермфа з

TJ01IIlfY. 311. ~ &!1Iet()IIIIwItыкої rue-

КШгстoora (штат Нью-ИOlPR), що ти <<1Іоет» , ЧИCJЮ сільських жи'" ле~ 'reJ1ЇIВ у США в МИlНIУЛGИy ~-

І aк:n:aАИІWЯ з 6 Ч(JIJlIOI8ЇIIt,


ДВІ РІЗНІ ДОЛІ У ТРУДЯЩИХ ЗАВЗЯТІ, ЕНЕРГІЙНІ, СПІВУЧІ Безшумно

рухається

нескінчеН-1 Ла

всенародний

клич

Д О Б Р І 3 . б' а С1'О.'ІОМ презІЩ1Ї З ОPlв по- сказати,

розгорнути

на стрічка конвейєра, яка прос- сmrіiJлістичне змага:ння на честь

тягнулася вздовж

світлого, щю-

старого цеху. За нею

ХХ!! з'їзду КПРС, члени бригади РЯД

слідкують,

т.

десятки пар уважних очей і нев

пинно

діють стільки ж

Казмірчука

одними

з

перших

і

якісних

з

ЇJlIшИ'Ми

KO-.ТГО('J]ницями

ліпшенням

кількісних

вОна

p~. Через кожні 10-11 хвил'ин покаВНlІ'ків. За славні діла ко\!- п'ов' ЯЗ:lIна біленькою

з деталей ав,ютівок тут «нар,оджується н стіл збо ж будь-я'кз

але ГOtp·'ІО

КОЛIГОСіП!НИКJaМи і стиснулось, си~і~lа

спо-

на заводі відповіли на НЬОГО по- ',кійна і Уlj}(}Ч1І\ОТ'1l. Голова її була

вправних

З Е Р Н А

не:проше,ні

с.1ЬО3И.

[l~'ІИ!ЛИС.Я ків на ній Наф'аХОВУіООлось УlЖе

І

не

6У'11О

За півхви,лини бі.1Я одного на-

шення історичного з'їзду

півгоrового стол.а немов по коман-

ді збирают!'ся п'ять-шість столя- до,кумент _ Програму КомунісpLB. Б'ригадир СК,1JадаЛЬін\Иків Ми- тичної паlРТії, яку затвер,J,ИВ з'їзд

дяки

н,аХЮlяЛ'а голо'ву, roвори,'!а:

С

-

.•~.

.

.

збуджує у нас НОВІ сили на ВІІ-

конання І перевиконання вироб·

MO)j{-

на

ничих за,ІЩ2НЬ. Свої переДСВЯТКО-1

волении зазор MI~ двома детахвилини

в 3

3Зінести І\і

• __. 11

як

ГОlВо,ри•.1а

""

кю~1ТОООНИlli.И

_

вшалюВl}'OOJrИ

-

непо-

лено

.1адки лі~віДОR2иі і конвейєр .зlЮ-

ранів ЗіртіЛ'l, та Г:Jянеш на кален-

f',ilIфРОСИlНія да1р і бачиш, що вJJДToдї МИНУЛІ)

ВаСИЛіівlІ'а. маіЙже 1О J)OlІі.ів. Але 6вфросИr- Не вnадайте ув~чай, па;:!- НіЇя ВaJеилі'вна, ЯJК і р&Н!іше,

.

.

Пj)Iз<вище 'в кQЛ- ТІЯ, деРЖ1а:ва

"

ДопомоЖ!уть,

С&'!ІІ працює

ка

феJ)~П

V ЗДlИсненНl веJ1ИЧIш,х

нак-

ву в рУСІ, знову повзуть на ньо-

!IJOI

му С'1;1ОJШ, буфети, тумбочки.

-

паРТІЇ?

.,

Хто на заводі ХОЛОДИJІьників ае виконуємо без за1'РИМКИ,-1В один

' . ' ~.

3Q

МOJr(),Щeчим

ют х,орОШІ ДІла

ВЇіЩЮЧИНОіК. А це

'ПJPа-БQ здо5ула наІЮJljN'.'ШIЮЮ ро-

.

І

.

.

Cy~ П<mеРlfY'.'Іа,ся додому еви- тою В pI~OMy \Wt.'!iГo.Cffi, ЛК~И

ХТQ Ж ця Cl'p()MtНa І1Руриця

.

Все, що. ВІД нас залеJЮИТЬ,

3

JЮlбиrrи, щоб яюнай- ВОО1НlllЮом, хоч J1'PIЗIВ.тИ1Н;lfЯ ItIOiЛIГООIlУ шви~ше КОЛiГQОП ВLдб'удylВarrИ', - і не р.аз І1фОПОН:У;Вало ЇЙ іти на

'В'се будroro

А що .~ вже. практично зроб-! ти д.1Я неї бv~и.нОО{ хай живе на м(}ї теж боліJOO оорце.

pe.:.:n eHb !сто.рич.ного фо.руму на- здоро'в'я!

вете-

.

в!_ за,вдання по випуску ПРОДУК_ll'оеПlf У « НИ:ГУ П'ОIШJ.IН.и>~. ЩІ ми ВИКОlНа~и достроково. За рахунок арТlШ епоруди- І зас.покоювала 3<OO're'XJНm, а в са-І 3аlслужен!І1Й

і він кі,нчИ1ЮМ складного металевого _метра по~азує на недоо,1ЯМИ. За ОДНУ-ДВІ

-

w1

ЩQ зробll:JИ ПІ!)1(!ЮJlR'I~,

J

1500, ~pMa перетво!рИJJ'"J-

ся у спраIВЖ\Нj() Фабр,ик,у C\ЮПlИlНЯ. ЯК шви,''''о лети'ть ЧМ. З(.'J,Q6-

пршла ТЬ'М', ще H:~aBU, О 1ТJ)I""1I1UJ,П ""':я б"ІН ""DVN~'V'" J ти на вечорі TPY,'~OIВ()Ї олави, 1li.0ЛИ

б'VI~~Q жwrи, за що 6,раТИJCЯ,

паСи'UІ, М'ої })щIюны1,' за з жалем

хайло Казмірчук уважно оглядзє 6удїшшків комунізму, - каже все, за повату до ЛЮДИІНИ. кожну деталь. т. Казм~рчук. -- Ко~ний 'їі рядо..: І А алі чуіШСЯ ПРQпо'зиції' _ Вада незначна-мгйже непо-

-

голUв. Пkля У'КІР'У'ПJНенIНЯ

КОЛf()CllIЮВ пого..'lїв'я Clвинеи ~-

1\{),тrОСІІІниці, m-аб,)lТЬ, довел()ся ло ДО

НИ:М разом вставала, на зшак по-

Зараз ми вивчаємо ве.lичниіі

-

500

ДЮ

СОVlольській бригаді ентузігстів ТОЧіками ~у'СТИlНою, на обвітрено(}- б ще ДОВГО 6j)О!ДИТИ еПУСТОШеІНИ'1 присвоєно почесне звання колек- Му Оll).lиччі Clвіти:шм ДОlб,рі, МУД- подві.р'ям, коли б не зуcmріJlla'СJl

інша Ч2СТИНlа кухонного гарніту-. тину комуністичної праці. рі очі, Перед нею на <:ТЇ'Л клаДIІ зооте.юнUк, яка таlWЖ 'ру. Раптом лунає: З радісним ХВИ,1JюваIНlНЯМ спри_ Зупинити конвейєр! Йня,1JИ енергійні скл'а~а,1JЬНИКИ рі- і1Іа'j)}ШКИ, ілітая жіНІка за кож- СЮДИ.

мітна, але так зг_lишати не

ііі

сил, ні бa.жJaIНJІЯ зупинити ЇХ.

СИІНіми ця-

3

СУДЩJОЖ'llО ПРИlII.'ІО~())І, а через деюіль,ка ро-

З uчей

11

нарка. ХQДи.'І<'І. вона

ЯЧИ СQбі мti

'

шatН~и? Ід'

не :maxo-

вона

С1'alновwла ІНа ноги ще ПІД

я а ~oтiM еіла на. ча.с КОЛelКlIивLза!Ції, а поп", і піе-

Щ 'Ой

І ЛЯ

И3В0ООIІНЯ Cf'~a ві,:,( німець-

ЧJ'В про славні діла комсомоль- голос заявляють складальники. Д'p'VIТ'(}ГO ДНЯ п1CJLЯ lВіИЗІВолеlН-1 лаву 1 3а.ДУМа..1МЬ, ,тяЖ1КО, І В ' . ськоі бригади складальників меб- Наша бригада за зміну ск.72\дає ... " . . щу~е '1'ЯЖlКо БW(e в1дбуідOlВlylВaТИ I\o-фauпистсыІхx заJ'аJ)бffil~ЮВ. . . 40 42 н х буфетів але ня De:Ja ВІД НlмеЦЬКlO~фашИ\С.Тсьльового цеху! ВСІ хло.ПЩ ЯК накухон и . 55-6' О ~, . є "'"' ГРО'Ма!ДСЬке ГОСПО1да.J)lC1ІВО. А Я!кщо 3асщllfi свИ'на}}к,ою в перші підбір молоді, в труді завзя- ВИС1'ачить сил скласти І ких зага;рU'ниюв СВИНЗiJ)l\J3. B'VY()-. . . '. .. . ті, веселі, співучі. - Так в чому ж заТРИМl<!а? СИlНія Василівна ІІроеку\ЖО зра- lВIl~ати IКОJIТlOС~ОIИ ClВОЮ п~юну :rIСЛЯВОGНI~! ,'IjRl ДO~ 3e,pн~ на

То . ,;за'г~товок . надходить в :w ПJPиl!:шла на колгoornне ПО,1- ОВИ,IfЮ-Пel~ВІ3.Ч~),. щоц;алом 3(1- ~'IiafГ~М1Н1И ГРОМaJДCfdt1й НИіВI данедоста,тн!и КlЛЬ~ОСТІ, то, ДИВИС" вір'я щоб В3Я'І'ИlCя за лю,БИJМУ ховати 'ВЦ НlMЦliВ, Х<liИ РQ3ВІОДИ: ли ЧYlдові ПJroIДИ. Т(!Іпер не можСУШИ.1ЬНlИИ цех Пl.дведе ,'... . '[ься СВИlнОФ!!lJ)Ма. А як же CМlI на точно встановити, Я!Ке CТaJдo

_ Труднощі ми переборюємо спіЛЬНlO,-посміхаючись каже ЄД;іНа у змйні дівчина-п,риймальниця

Марія

KOM3JjJCbJ<;a

тиставляємо

Ми їм пр'о-

-

Н2tШУ

Хоч~ться .. СПОДІВатися,

що ЦІ робмІ}', ~ ~)wша ~шte ТіІІК б

товариську неДОJllКИ на~ближчим часом. бу- багато

взаємодопомогу.

pOOQlB

І ПО

мо? Може то . оо І

ЛlКIИ ЗІ(!. час І Y'~.

?

дуть YCY~YТI. Треба в цеху І по Іж)mації дУже збоm.lа.м її Душа. ди О'ІІОРОСlf!ЬСЯ,

Твердження B~p'He.

Та 'й чи І всьому ПІДприє:-,сгву

~e шир~е A.1~ те

О

'Т побачи.та

ко-

~ т' pe~,

ClВИlНеіі вирощено від авИlНОМІ3!І1КИ,

Iлыки тепер, що €lвфроС'И1Ні.я Васн.лtЇiВНа

п~-

пе'ре- оон.а Са:иа І ДQГJIЯ!Датиме. А ~дe ~:ла в 1943 році к,о.1ІГОООIУ, але

ж б ти інакше в бригаді де розгорнути ПО~lД за БІЛЬШ Р2Щ-' , щ. 'г) .~ 'в кмгоспі фt'jJма то BilН за це . 32 06 мо е у т кі юди у яких' РУ_І OHajlbHe, ПОВНІше використання веРilliИЛО іВСІ У'ЯБ.lеIННЯ: ВІИlfа чор- . '. ш,щраХOВtaJН<О, що за рQJtи Р 0-

трудяz~ос~ ки

з

а

л

наЯВНIІХ виробничих резервів.

.

М

.

Зразком для всіх, як І годить-

ся є бригадир Михайло П

,

чук.

.'

Казмір-

ним ilCрИЛО~1 змела з землі всі фер- ВI.'IJ3Я:чить еroр!щею, н3.І,Іщли'fь і"В1І- ти на фермі вона щ~жa.JIA від . . l!Іеи І нам, roтнOMaTOK JIiItИX доr;r;Я\ЩаІ.'ІЗ на

, ми, не БУі/Ю ~I ОДН161 і10ДОВИ ХУ'ДО-

. "

Н.а фото: (ЗЛІва Ha~paBO) M<,?-ТОдl би JlИJШе ГУ.'ІЯ'В Qсіm!Їй вітер гнав

. б' ь II

оглянеш нз ньото, І

Тищенко.

ЦИі)(И ~Мlками 6вфросИН1Я Ва- IIiJ)l()Тяаі ЦI>ОГО ІІРИВіа.'І(;ГО періоду,

роБІТНИКИ столяри ВІКТОР Каидаи, .• '." Л і Х' м· о Базир ла'на\IИ !]elРеІКО'ГИilIО.'Іе. Серце ЖJIIН-І сиmвна

ІЛ ~

,

ПОЮJIiИЛlЗ.ея

3

ЧЛielН1aJМИ

П

6000

онад

по"""'я" .I'~V"

'т ~ViY"'a ОУ U'Jln.. л-

20 21 ок не даси А у МИJQаиеон Д ОМІН та ихаил В . А'" . ла-КО/нійЬвича за 'плечима май- на зз,вершзльному про~еСі. виго- ки 3ащеміло, lЮ,на хorriла ЩQСЬ СВОЄІ РОДІІІНИ.. СІ ~lИ 3J1()ДY'. , .. теРІІ Ш)Wa'ховано гаJ\QЖ І те, що же десять рсжііВ 1'py;r.OBOIГO ста- товлення кухонних гa~НlтyrpIB, _ . . .•.•• D через три ДІНІ про РІШен!НЯ ет І lJ1Ї'СоіlЯ вmроще-mnя ЦИ-х п~л1' жv. Ще до служби в рядах Рг-

ДЯ!JСЬКОЇ

Армії,

оволодів

в

він

цьому

ж

Фото . '\. Ландо

роооІОіВЇ.'Іа ЗООІІ'ехні'Ку і TO~oвi ар- ()ДeIj}жа:но БДИ!3!,'К(І

ДОСJ{(),нал.о цеху

спещ-

~~,

аlльністю столяра. Після демобілізаціі потягнуло на рідний вод, у свіА

цех.

І ось

Казмірчука

за-

людина

Гофаєв,

Леонід

прийнято

в

кандидати партії. А поруч друзі по роботі, ФеДІР КаЙдан.

при:йшов

Не

Т21К

Хомін,

давно

ПQlралаея на ф~рмі. IIp.aJВДa, її ще

6

зано.'!

юнак Михайло

Базир

хоч

все

в

З вогником.

рукаlХ

І\ого,

як

І

Миха4іла

Було

вирІшено

ІЧJoIТИСЬ на два

гово-

роки у

Коли Комуністична партія кину·

рі'Ччї аюоротилось на

10

почали гавОРИ'ІИ

ЛЮДМdИ

КО.1ГI)С1ІіНОО'О

ее:и,

JiIi

3 гордіСЩЮ те, що

,1~~1И ЇН!IIlli. МПН'У.l0 небаraто

!

ча.су і ферма ПОПОіВI!JИiJIaСЬ

мільйо­

нів чолmJЇilt. ЯІК вважають ЧЛСІНИ eelнaTeыоїї коміеії в пита.'Н\Нях сілм.ькОО'О Г()lСПОД<llРС''I1IJia, не

ЗустрічаЄШСJI, ГОООj)ИІП з Т:lIКИМ'Н

і починавш г.lИбше Р'1}3)'!МІЇТИ ,Велич 'ТВO\jщLв усіх lIаши.,х Мга:l1СШВ. А KO.lrOCJI вже о·БЗ!lLlВiвeя О;щІі6Ю таких в lIашіfi країні УіJWЙOlни. фермою. ПРИIКJI3іД па.'l'РlіО'І1КИ НlaСГ. Андр/снко. тю

спеціальну технІчну школу. Після повернення він С1'3В одним із кра-

ЧИ!ІІ'ОіК.

на свин()МІа·ШЩ. Але всі

ПОСl1f3ТИ

ЩИХ ма,йсrpів у 6ригеlді,

ня, Ч'О:.lу мна не ще На ві.1Щ(]-

райч:wк, а В нм):){у І,рlIOlItaла ~- 6вфроеинія ВаСИJ11Ї1 вна IIiptl)Olt}1J)К!O,

рять, rqpИТІо, проте знань не вистачало.

бо

не МОЖlна уЛQ T3J!t Ha3Вam, ЛlКа то фe'jJtМа, коли C'J1()IJЮ неве.'!иЧItиЙ, наШВИ1,JJК'у ~роб.'ЕешИlЙ, са-

Все д.1Я НЬОГО тут було НОІВИ\І В цеху поміТIt.'LИ, що Хдопець

береться З.1 діло

М

.'ІИ, ЯК ЄвфJЮСmJія Ва.с:иліmIа ше щоевіДtreної СБИіlfa,J)КИ на зanИТМ!-

Віктор

на

'f()iН/Н м'я<:а

Всім колroСllО'М VH..eMO вам j eНIЇ вже пона.д шістдеся.т B~JГ'fНi за ваш блalГQJJiO'~ ВI'lИ- P()IItiB, це хочу в мііР'У 'ClВОіх НІЖ, ПОДЯКУООІВ ЇЙ roлQ,в& GW.'I- сил і мож.'IИlВОC'l'еЙ ТР'УARТИJCЬ на гоапу М<М'О любимої Батьківщини, ріщ_ . ТQГО ж дня колгоепнИItи б.а.чи- ного IWЛIГОCIl'}', - ТЗJКa вііДПовідь

зросла у наТХН€JНlній праці. НеЩQдавно т.

900

тіді.,.'IJЛЯ трудящих.

меlНШ

Америка

но:вим

Колгосп «Червона Україоо". еГоголів

IliвдеНIІЮЇ Родезії, а

мідЬіЙQНil

як 2,5 мідьйо,на Ч~10ВЇік ПОВiИJннї І П, розташоваНQМУ неда.1еіОО від Нlа,йб.'ІИЖЧИМ чаоо,м ПОКИ\IflУ'Г1І ової ВалеН(Jії, проживають два;,щять

КОЖ1На 3 НИХ мм 1- 2 І1eatТ&рИ 3еМ'.1і, бе33еlМе:JЬНИtх c.e",1JIII-

нереНТaJбе.1Ь'ні фе'Р~1И і сггати КО-

ТИ<:JIЧ ЧI}.10Вік, але

б.1ИІЗlШО

ЧОВИМИ ба.траIКЮIИ.

землі Нl(lлежить 'ТУТ лише ЧОТИ- тwсячам І10'СПОДaJРС1В веJIИJКИХ по­ центи терит~ї ко..юніі. Афр<и\К.а!f­ ,каж.')'ІТЬ: «К~1И дО рьом сім'я,! ~Іюршlсыих Фамілій. міщИlКliв і міської буржуааії Н'3..'Іе- ці LрmriЧJНО В країні нam1:JlУ'6ТІ>М БJIИl3ЬКО жить 80 шроцеlнтів зага.1ынїї ПЛО_ нас ІІІРИИШЛИ білі, у Вtи!х В р'}1Ках wла бі6.J1ія, а у hac-'Зte1МЛ'я. Тоо ер 2,5 мі;п.Йона селЯ1lСЬіКИХ сімей, щі 3ЄМ.lі. Зe<мJIя .в р)1Ка'Х білих, а у нас в рукаХ біблія».

душить

Як ВЇІ~ОI~Ю, іВ 'І1у-;

...

Яік ('ІВ~ДЧИТЬ ПЩРИlзька

газета

80

щроцоотїіВ

2

мі.'!ЬИОНlИ.

Зате

525

2,5

афРИlканців 31lгнано на малОРОДЮ­ чі земm, які етatНЮI!JЛЖЬ 22 про­

Туреччина реччИ'Н~ ГОOOlВlНИІМ «Монд», ТУіреЧЧИJIа ПО'I1j)Єіб}'є роз- Під п'ятою американських монополій

З3.ІН.ІП'ІІ'П ооселеНlНIЯ є сільоьке roСПQ)JJa.РС'І1ВО. Але ста:новище бі,'ІЬ_

витку IОВОЄЇ ПР'ОІМWСЛОВ()ІСТЇ, сільеЬіЕОО'О ГООПОД1aJp 1 cmвa і збі.'lьшен'ІІЯ

НШlИ сільеькюrосІІІода:рсыогоo п~реПИlсу майж,е на 80 ilfРоцен'I~В уеіх CeJl'JIНlеЬІКИіХ Г0CJТOI~a:pCТВ ІІІРИП'а~Є

Ш'Іата.х Америки, ЯКd прив'язали TY<p-е'fЧИlНУ до ClВQєї КОJIlіссющі, наJL'!ІеJIше ду~t:aю'ІЬ про це. В

шості оелЯJН дуже тяжtке. за да- еюСдІOjYI1У.

тілыии

29 процеlІИ'Їrв,

мі~ьйона

ПРоте в СпОЛІУчеlНИХ

Греція

В 'IlЛіІ;:КОЩ', без-

вихі~но!.LУ стаJro-

вищі п~еб)'.ва6 c1.'Iьcыеe ГОСIІІО\,\ііРс'І1во країни. Як бвідчwrь грецький ЖУ'j)На.'lЇСт .RнHic ЛіМІНе~о'с,

xi~Hi країши аМ~РИJКа'lІці просто за'БЩJtOНИЛИ. .як ПОВЇДОМ:JЯЄ афLнеька газета «НЄ'ос lФСМОС», МОНОПі~'ІЇIС1'ИIЧIJIИ1iJ: капі,тад США дає свою «~[[OMO:nP

МозамБІк

На фflj)мах ещю­

пеЙ'ЦiiD, JJi03'Гашова_ них ІВ Цffil'l1j)і еlк,ва''І'()ІріалЬІНОЇ зони,

20

1И1СЯЧ афри:кашц:Lв

Щ)'aJЦюють

по 12 годин иа tдooy, Оі,~ержіУ'Ю'ЧИ 311 це кіль-м цен11ЇВ (1 ~1,).1a;p Д()­

або 5,5 статті під загО:ЮВКІОМ «АмеаШlКа а~РИil\IliН()ЬJКl МОНОІІllО1JIії СТI\i])'aІОТЬ- ті.1Ь'КіИ при YMOIBcr 31lIКY[lOiК амери- рі'внює 1ОО це'НТЗ,.I\І). 20 їJ;уШwгь наше е~IУМ:~СТIЮ» т'У- ся знищити всі традиційні Т'J)ЄЦЬ- КalНсlШInX сіЛЬСМООІГО,СіІІ(}дalPСЬІКИIХ ЩQРОКУ п()lJугуп'а,I1l.сыіi

ГetКTap;'B з майже

мільйонів ГellСТа,рї'в Y'CJЇ6Ї ОБJ)QБ'іІЮ-/ peцы.а rазета

«МІЛЛlєт»

ek.aP-1 . .

.

прод\YПtriв. Та'К, Греція в МИJI'УЛО­

кожті­

.' Jltlf,да:сь на те, що «М():JОЧіні корn- кl сІльсыогоопод~рсиm кулЬ'I1YlPИ. МУ році з~шена буда з&Ю}mити затори ві,'Щ'J)aв.'!яють на ІІІРИІМ!У­ В3JHQl земm. Решта. ПЛ()ЩІ HaiJIe- лі АмерllКИ», НaJВЩНЮЮЧИ ТуірСЧ- Це сТОС'УЄТl>ся насампере;Д трець- цих IIIPO\~YKтiB на 6,5 мільиона C()IDЇ vоботи в Р'У'ДIfИКИ ШВД'ffillНО­ _.

ЖИ'JJЬ

rкУРК'Ул.я,м І веЛИJКИМ

меJП;НИМ магаlата.м.

зе-! ЧИ!НУ мQЛаком у ПО~О'~К;У, ІІ!ри,рекли CeJllil'H на ЗЛИДНІ І р!)ЗQренн:я.

б

"Жнива ІспанІя

В БащаіХ.ос,і жaJН-

~И арештyвaJIII I1J)JYU]y оелян за те, що юни співали заБОРOlНен'У ,!)€,волюціЙlНу пісШО, в SКЇй в таІКІЇ сл()ва: «Ми поciuши... Жнива БYJ;llУТЬ... СеplIIа.м знайлетьм р!)бота, але їм дове-

JmЬСЯ

ма'І1И aIllPа.ву не тіл'ыtl

пшеницею ... »

удуть...

"

Ця піllli(Явира.жає

нен.wисrь

В

де'зїї

країнах колоніального рабства

Алжір

А" . В ЛЖll'J}l нат- тЯІГОМ ряду POК~B I!Щ-)1ГЬ repo-їчЧУЄТЬіС:Я пона~ 6 ну ВИl3ВОЛЬБУ війн:у ПР'ОО'И ФlРан­

ЇСЛaJIIСЬКИІХ оелЯіН ~O фратсіСТСЬ- ТИм'Ч землеВJI1liСНmк.iв європей!кого режиму, що дав В<еiJIШШ:М цuв, коший 3 я!!(,И·х волOlдliє ділянпю-міщикам необмеже:ні I]J}Ш!Iїлеї. кою в 1ОО і більше геlli.тар1в. КореСПОНДІеІНт «ЛamОРQ», оprа­ -ІХ ".1' пmе'1W'1П .......;ІрН,а ".0;\1,'11' СП"' иv ""~ "",wnu ну 3а.галыоїї і'ГalЛiиської ;!ООІнфе­ де:рацн щмщі, шобyml1S в іспан­

"".,

ці працюють ЛІК ба'l1PaдtИ за НIlJЙ-

31 СЬіКИХ селах.

Африк.ансlШОЇ

KOIГO ТЮ'lюнту, е'ЮСIІІ~ ЛlКСіГО ІВ За- ДQларів.

нижчу в світі за.робішу

ШІ.arry.

В OjJJному 3 НИХ-в Кa.pкa.x~IН-! 'fuмy не дивно, щО &они вже про-

400

РЄlооуБJIIЇJКИ і Ро­

ТИJсяч ЖweJrЇiВ МОЗillМ­

біку. Торгівля ])'аібами Iliр'ИlНОilllrI'l, ПGJJТ}ТaJIЬСЬКИМ

бма'l'O UН()Іземню-ї валюти. Але по­

ЦyrJЬКИХ іМПефіалk11itв. IIIJ)'aJЩа на -'ІУи'JUI ВИ3ВОЛЬ:НQЇ боці а.lЖЇ1ЩіІв, і :ВОНИ пewеіМ10JI\IYТЬ.

П ·І оде н н а

Родезія

]JjBLeTi .ЩВ3JДЦJIТЬ 'fИ!СМЧ

ЄВpoiIlєщiJt,

здебільшю!ГО

а;н-

глій:ців, вол<Wють більш ЛІК поЛОВИlНОЮ всієї

земельної

IlJlIOщі

КОJroНіза.торам

60lЮ'lьби го­

рить зrorЛЯ піlД нМ'аШІ lli.олон:іза.­ TQIP!ЇJВ, їХ ПaRl}1вaлmю нас.таЄ к:pJl.Й, ~y_.-

- _.- -

-~~"""

«БУДІВНИК КОМУНІЗМУ»

21 пист-опада 1961 рону,

З стор.


6 У ЛІВНИК

4.

НА БАТЬКІВЩИНІ ГЕНІАЛЬНОГО ВЧЕНОГО (До 2БО-РіЧ'"lА З ДНЯ \юрському

В

селі,

народження М. В. ЛОМОНОСОВА)

цbO~!Y

біля

ПО-І рюється

Хо."могор,

в

СПРaJВжній

твір

ми-

стецтва

нг,ро.1ИНСЯ геніальний росіЙСl>киіі І .110МОНОСОВСЬКИЇ! розма,х і вмін­ вчениіі 1\\. В. ЛОМO'JІОСО'D, ЗВ:Iд.СИ ня видно в усіх ділах Ось, ска­ сніжної зими 1730 РОКУ ,він піш- жемо, сільське господЗ/рство. Ос­ ки ВWРУШИВ У .Чоскву. життєва і шлях.

Відтоді

У ве.'Шкиіі

НОі&на ЙОГО галузь тваРИНIІ/ІI­ цтво. Воно стає все більш меха-

МИНіу.10 більш ЯК 20011 ніЗОВilНИМ

фермах

Hd

гудуть

років. Яким же стало се.10 тепер? За роки Радянської мади цlOИ

електромотори, заПіроваlджено ме­ хшпіq,l'е доїння знаменитих хо..1-

r ЛУХІІЙ закуток незмірно виріс, ДОКl()lріюlO змінилося матеріальне і духовне Життя поморів, які ра30М З усім раДЯНСЬКIІМ НЩJiOIд.ОМ ідуть світ.1ИЧ ш.'1іЯХОМ дО КОМ)" нізм)'. .. Рано вранці. Село ще спить. -\ ОСЬ ЦІ !tBOE поспішають: ЇХ КlpClК1И ГУ'ЧНО ЛУl!ilаюгь по Ш\fiрокій

МОГОРСЬКІІХ КОРІВ доярки - В ос­ І!ОІВНОМУ МОЛQДі дівч,ата, які п,РИИ­ шли сюди після ~аlКjlГЧення шко· ли. Торік колгоспниlКИ одержали 3261 кілограм МОЛО'ка Bilд кожної

нов і Муся ГорбаТОІва, УРО.lженці

ба все

МlОІЩеній

корови, а в третьому році семирічки зобов'язалися надо,Їти по

3350 кілоnрамів. Донооиться

вулиu.і. Ю'рій СПИРИДО-

сеЛ1 ЛОМОНОООВО

пуді'в, Сидів, дpiMalВ і рибку вудив. ПРОКИlнувсь якось. гульк-клює ... Директор ВУДКУ дістгє І тягне рибку не простую, А. Яl\ і в казці, золотую І Рllбка тг йuго бла,гає: -- П) стіть, Я дюд.ям помаlГ<lЮ, І ваше будь-яке бажання Я ВllІКонаю без вагання. Рибак на рибку

ПОГЛSLдає,

Сидить усміхнений, ГЗlдає. «Попг:n Я В кавку. Що ж просити? Зодягнений, здається, си1'ИЙ, Є власна вілла і машина. Краси'ва Й ла,гідна дружина,

Вві сні ЇЇ щоночі бг'чу 01'УТ, на березі Дніпра. По-людськи жить мені пора, Хuч жити вже ЛІІШИЛОСЬ мало ... І рибка, ~BiOHO, обіцяла. Директор також да'в їй згоду І

відпустив

негайно

в

! ! іі

воду

Молоді люди зупИНЯЮТЬСя біля

пристані, вдивляються в далину. Т<lМ,. здіймаючи Qр!бл~сті. піни<;т!

ДВІНІ

корабель на ПlДВОІДlfИХ земляком,

дбаилИ1ВО

зберІгають

l'ре:гя

Иого

ще інші

знімають

змаlгаШf> во/ни 'J1Вlер,до ~ і виvішИІ.'ІИ :НЇ'ко}Пу!Не вmaJОО,ТИ!

! [\~1бок, заООЙОВalнIrif JI\1 МИНІУ'лій і

! слартакіаді. І С,Юіва 0000'0 до-! ! д€vжали і ! . і ~ 23 ФізкулЬ1'YJ)Iн:rnкивїO!JС'I1О'Ю-!

вади-

із посзlд.И. А.

ГЩJИ, Уl/lверсите1'. ';РlЗ.кета.

ЛеніНJCькі І Ломоносова, .

швартується

бl.1Я

І е~спон.а11И,

~

я.кому

зв язаНІ

зібрано

з. життям І

ДlЯ.1ЬНIС~Ю 'вченоro;,патрюта.

пристані. По трапу сходять песа-

А ось І сам м.иха,ИJlО Васидьович

ЖRірИ. Багато з них при,їхаЛ1l з ріВlНИХ міст і сід, щоб вчити~я у

ПОМОНОСOlВ: на гранітному п'~е­ стелі, з книго!? в руках. 3амрlЯНО

селі Ломоносово. Тут, у ШКОЛІ ху-

ДИВИТЬСЯ На РІДне село, що помо­

ВiQIII'И

земляки І

ДОЖ нього

різьблення

ЗН3"IОМ,ПЯ1'ЬСЯ

по кістці, лоділо,

з

3Зlкон,аIМН

малюнка і СКУЛЬПТУРИ З ЧJаlСУ ~асн~вання школи 1930 рік-з неі вийшло понад

600

маЙС11рів

У

,ріЗІНИХ

за морями і океанами вироби.

Творчість

на

каже: -

країнах,

відомі ЇХ

ЛОМОНlосовців

те щасливе

і ВОlНи були У Щ}()ші'Й сп<wгив- ~ і з~гаlГд.:НІНЯх З JJernoї ат~(J'IЩИ t

!

І де ~ЮlВ'aiJIИ !

Паризькій і Брюссель-

ській міжнародних ВИСТ3Івк,а,х.

аИ1RtIШЦИЙ

!

j

.

! ВiШf

JЮк.a.Зa:в

і 4,08 Merгpa.

_

. . _,.,

.. _.. ___

: .

!j

~ галынкомащдJIюмуy залшу CefPЄД !

і ООС.IOfИІРіЧ'!шх пnкіл

перше м:kце, за;вю·ю-І І вали що ДесJИИ лрамО'Г, ЗШItРі-1 і

і

ДНІВ,

В. Рvдобаба,

•• -.. '

ее

п.роповиціі

про

зн,ачають, що живгє

КІОЛOlНіалізм

21 ЛИСТОПАДА Вівторок (І програма):

........

св,ячене ження

НІН

прогuлошення

незалеЖilllОС-

цузьких

тюремних

каТІВНЯХ,

11

та Уганди в Африці, а також Західиого Сгмоа, що перебуває під

країнах шириться рух за мир в Алжірі, посилюються вимоги при­

опікою Нової Зеландії. Але МИIНіУЛИЙ рік показав й інlue. І(олоніалізм, ЯКЩО не вжити

пинити колоніальну війну в цііі країні. Майже "J1РИ тижні в ООН об-

І

.\lал

Б

тьох люд:ей, пост,авити під загрозу МЩJ і безпеку народів, адже

не І!!аселення живе в жахливих умовах; його права грубо топчуть-

розуміють історичне зн,ачення того великого шляху, по якому йде

BгlВ у нашій країні цього літа. Судан РОЗ1'ашова,Н\Ий у басейні

,10сі під к(щоніальним паlН)'lВlанІ\ЯМ ще з.llJ1ишається понад 70 "ільJ!ооіIВ чоловік, з яких більш як 50 мільйонів живе в Африці, де налічується 27 колоніальних і

ся, ко.1ьоро.ваІ бар'єр закриває йому доступ у ба~ато сфер життя. ООН засудила расову ПОЛіТИ-1 ку уряд.у ПАР і закликала всі країни порваrrи з цією кр,гїною ди-

наша Батькі,вщина. І ніяка аIНТИкомуністична пропаганда не спроможна применшИ1'И інтерес цих народів до нашої країни, їх прагнення до зміцнення д.ружби і спів-

ріки Ніл, на IlівніЧНОIМУ Сході Африки. УІого населення-6лизько 11 мільй,оні,в ч')Ловік. Судан ра· зом з іншами wраїнами Азії і Африки бореться за зміllJнення миру

І!ОЇ Асамб.lеї ПИ1'аlННЯ про те,

систської сваволі.

жгва,ми Азії і Африки має взаєм-

я'к

ходів 1'реб1 ВЖ1l1'И, щоб раз і на-

пломаТИЧllі віДJЮС1lНИ, а таlКОЖ І робітництва з СРСР. Велике знгвжити заході'в, щоб примусити чеНlНЯ для зміцнення дружніх уряд ПАР відмовитися від ра- зв'язків СРСР з незалежними дерООН сп'раll!ед.ItИво

<СТРОИТEJlЬ КОММУНИЗМА. ~---------

і щружби між народами. Візит Л. І. Брежнєва в Судан, пише газета «Саут Ас-Судан:. зміцНИ1'Ь братерські узи, які 3В'Я3ук>1'Ь

Предста:ВIПIКИ багатьох країн-І ний оБМDН візитами керівних дія- СудгІН з Радянським Союзом.

Ч.1енів

,------

вима-

_

19.00 - «І(иї'вські 1910 «Знайомтесь, ол.»; . Ф ут б' 1930

22 ЛИСТОПАДА

І.

орг.анізаiЦJЇ

ЛеніНlа. «Червона 19.00 «Приклад для

чів. Тепер у Судані на заlIlрошен- І

В. Харьков.

оргаl! Брова<рскoro райкома КП УкраинЬІ 11 paiicobe-га депутатов трудящихся Адреса редакції: м. Бровари, Київської об.1аcrі, вул. Київська, N~ 158.

ЩJоваРСhКа районна др} каРІіЯ об.~аC1fОГО упра'вліtfня культури

Гор.

«НовlliНИ Панін». Художній фільм; 19.00 «Киіа­ ські новини»; 19.10 бесіда ПІРО Прог,раму КПРС; 19.25 д()ку­ ментальнИІ~ фільм; 20.0О-концерт ДНЯ:';

Ради СРСР .тІ. І. БГjJежнєв. Пре­ м'єр-міністр СуданlУ Аббуд побу­

внкоtlУ€1'ЬСЯ ДеКJ\ареція, яких за-

Сергеєв

Середа (І програма): 18.00 «Новини дня»; 18.10 назустрі'l

11

Подтяг~нз

Нг,рОДJИ, 11«1 ВИЗВ01JIИЛИСЯ від кодоніального ГІ.!іту, все ясніше

пі,допічних тери1'ОРій. Тому таке важливе значення має обговорен!lЯ нинішньою еесією Генераль-

В.

ба:гатьох». (Мооква); 19.10спортивна передача. (Moc.кJWI); 20.30 - сцени і арії з опер. (Мос­ ква); 21.10 - «Голова - центр Нlаlпаду». Нова кінокомедія.

говорювалось питання про розгу.l

расової сваволі в Південно-Африканській Республіці. Тгм корін-

, наСТІ'ЛЬ'I'ИИ"

імені В. папка»;

заходів до й()го по13-

ної ліквідації. може ще заПОідіяти багато зла, загубити життя бага-

21.05

І 4О"річчю піонерської

гають, щоб 1962 рік став роком і ня прем'ер,міністра Г~lIера.л,а АбOCTaTOqHOЇ ді'квідації колоніаліз-· буда перебуває з офіціальним ві­ му. зитом [0.10Ra ПреЗИ.lії Верховної

термінових

вче­

спектакJLЬ.

ог?-,

,10СИЛИ трива~1У го.лодовку. В УСІХ

дня НlароД·

11 програма

Приifня1'ТЯ~ І ни. Наприклад, за СІМ POIКIB коло­

ті англійських колоній Танганьїки

фільм;

НОО·ИНИ»·

глійська опіка над Камеруном, на алжірців, які переБУВаІ<?ТЬ у фран-І

'!ерзі

з

російського

Алька». Прем'єра телеві­ зійного спеюгlКЛЮ. (Москва).

цієї ДеКЛG\рації в МІІІНУЛ<?МУ РОЦІ І Нllальної віЙНІ! в Алжірі. З"':ГИlІІІУ ло ООН П~ДТРIІМJ.lа закОІННІ вимоги близько 800 тисяч аЛЖIРЦlВ. Де­

Протестуючи проти недопУ'С11ИМИХ І умов ув'язнення, пона,д 10 тисяч

250-річчю

великого

c:PyJta

даНlНЯ незалеЖlноcrі колоніальним, ний опір, роб.1ЯЧИ ~ривав! 3JlОіЧи- І

то мо.10ДУ афРИlКанlСЬКУ держаlВУ С'єрра-Леоне. ПРI!ПИlllИлась ан-

11.00-

\юГ0 М. В. Ломоносова (транс­ ,ляція з Великого Те3'ГРУ СРСР)', 19.30 - «Мічм'ан ПЗlНін». Худож­

агонію, але, як тяжко по­

сяТ'Ки тисяч кинуто в тюр-ми. Всю­ ди тепер гнівно засуджують діі французьких властей, які неза­ конно гірештували в ЖОlвтні бага-І тьох алжірців, жителів Ф'I}анції. І

t

«Новини дня:.; 11.10 сМи~аАло Ломон()С()в~. Художній фільм, 18.00 - уроч,исте засі~ання, Прl!­

пере-'

на,родів, які борються проти ко.1оніiJ'лізму. з,а ~инулий рік визво.lЬИ3 боротьба HapO,!lї'B ПірИН6С.lа !Іові П.1QДИ На нинішній сесії ГеlІергльної Аеаlмблеї ООН прИЇtня-

!

ДИВІТЬСЯ

хі'Д здійснення ДеКЛСlраціі про на- І раl!1ений хижа·к, чинить відчайдуш­

кра,іНЮ.1 і ,НJapoдaM

оо.' . . . . . . . . . . . . . . . . ,• • • • '

ТЕЛЕПЕРЕДА ЧІ

покі,tj"!ити з КО\ІІоніаліз-

колоніального IзаlВЖДИ

і

!

Восьмирічна школа,

; .......

ее

і

викладач фізвиховання.

с. Рожни

А:рхангельська оБJiасть, с. Ломоносова.

ся її З8ХИСИИКИ, приречена. В ЦЬ(J- І Виcrупаючи на сесії [eHepa\llb."у ще раз переконує нас ОбгОВО-1 ної Ас<"м6леї, багато делегатів від-

ООН р.а:дянсыІїї

povmншщі І

! ЖЙlняли

би не 8.ИiКlручували- І мом.

Аоа,мблеї

!

t Як вже ПОВЇд'ОiМJIЯlfOiCJI, У за- і

пролра.'lИ IDOO1J)eбчaJRaIМ.

і

про яке

за:вт,рашНlХ

а

Генеральній

ШeJe'l'I!IКmI.fflrIЩЯ ~

f- Ма'jJія

дoвroдыкo пuюБШvta 200! ! І ме'l1PЇ:в за 33,2 CIeU\j)1ЩИ і зап- і і сТільки зусилля всіх народів можуть привести до того, IНЯJla ЮYtГе ~e. що гамівна сорочка буде одягнена на агресора .... і 3 В().rcif6ола. ЮО\М3JI'ди ІООа- і (З газет) ! кі:в і діівчат НaIlIОІЇ шко.ли !Виг- і • • і радИ у димерч3JН та ,Р'ytдJНя:нцЬв, t _

;~ .~.~~~~:~:POHT миролюбн~~~~.а.~~. j на

4,78 М'еФра, а його !

~ ОД!НOOiJI'аіronщя НiJHa PvщOOaJб.a.- ~

; *5 І є ОСТ анн Я год и нак о Л о н і а Л і 3 М У ~

рення

,

які на~реслено в Програlмі КПРС,

тих

".0

Г,аJreбна система

!

і 1IelНJк.a. П() С'J1l}иООш,х У д.овжипу і

МІЖНАродниіі ОГ.JIJlД

гнo6Jlleння, як

у ;

Ва;сил.я Ка.])-!

!

!

J~",.,g~~,~.~~~~~'~'c,~~~~~~'~

"'-....-. • • • ее .. е

ре'зультм

! В<Qlсь,мИlКJIаCJIИlR.a

Поряд з школою - фабрика прийнятій історичним ХХІІ з'їздом різьб.т1ення по кістці, продукцію ПЗіртіі І. РосоховатськиА, якої можна побачити у віТРИIН,ах кор. РАТАУ.

!ОвелїlpНИХ мзгаl3l11НЇів. Кістка в 1 руках місцевих умільці,в пере1'ВО-'

Н е

і

~ ПИІВШИ К'УООк. У 'eJjIО'Їй шхмї.

до

-

пефШі, тгі і!

мріяв Михайло ВаС'Ильов~ч Лом.о­

носов,

!

TpeT~ МІСЦЯ.

!

д06ре,

майбутнє,

чееть Р4щ1ої пmw.'ІИ. Всі!

і ІНій фOlplМі, ВЩ3.10 ІВИСТУПИЛИ на !

... Осінньої ПОРИ рано засвідчуються в селі вопні. Іх багато, ВОНИ з,,1Иваються в яскраві орнаменти. І зд.ається, що все село С"J1рімІКИЙ кор,аlбель і мчить він у

VДОСТОЄllа Пlrемій і почесних д'ип

ломів

і наче

.

-і вали

Динник, інженер.

е

!

юні!

нашої ШКОЛИ, го- ~

! на.'Iыих

РО'зширював п'!>иватиний сеК1'ОР деякі

п<щрщювали

! С'П3і(JТакісщи.

К1>и,лЗlХ. Він I!Ю<Везе Їх в Архан- Піро ~ЬOГO па.м'ять. УІо",? ім'я но: І .ІЯ .ГУЛЯ1l!КИ, яка ~e КO'l1PИИ J)аз НОІ наqЮДНiQl дружиНІН. reльськ, а ПОТІМ ЧОТИ,!>И години І сить І село, І КОЛГОСП, І школа, І 3CШtJIfi1lY'ВaJta.ся хулLГЗIНСЬiltИІМ іВ'ЧИ!}!.. с. СеМИIІ<>JIКИ. літакОІМ і перед ними буде бібліотека. Створено музей М. В. _.с-_ ,_~ .,_C'.:>.c-_ _ _ C' _ _ _ _ _ ~

<І~ОН{)І3?ряна Москва.

року.

і ~'Уючись \ЩО OClIНlНl>oi p<aJИОНlНIОЇ! Ще пад 'laIс 3()- ~

прудко,

.~1.ерщіЙ змот,ав ди,рек1'О,р вудки. А через день його персону, Як водиться. по телефо'НУ У міністерство запросили. А там-нгказ оголосили' За те, що 3Jlо,вжива,в дирек1'ОР­

~TO

~ СПОіР'ГС'М~НИ

ЗЛОДІЙ СПІЙМАНИЙ

для

1961

КУБОК ЗНОВУ У НАС

!

Як рибка зникла в хвилях

З десяток килимів, роя.1Ь ... Усе в мене вже є, на жа.1Ь».

ПИЛQplами.

більше й більше -

в кілька

листопада

Аад

виробнlГЧИХ і житлових БУДИlнкіз.

~'И по суворій пі'внічній землі ко-1ИСЬ ходив і ЇХ великий земляк.

мчить по ПIВНJIЧНі.1

.\\ов добрий клунок

21

, - Агг,-гуюнув,-Оформи да"!у

ТIРИЧj В 'f8іЙ'ЮIІ нашо['о рц- 'ІЮМ, В. А. Г'У1ДШІ, lNt ~ 3а1ВJroДИ, По обох боках вулиці затишні, roemробкооrrу &у:.тrи крщдіж:ки, ї П<ШJjя1tl}'ІВаІВ' до... чайної. Вибив П1)осторі будинки. Воочері засві­ стї.1Ьі!tи z раЗ<Їів наші CIJIроби спій- : у :вї!юні окло і заб.ра:вс:я у ІІРиміЧУЮ1'ься в них яскраві елеКlІРИЧ­ ма ти :JJIодія ЗIa!ЮiJн'"'Ю}1ВaJIJIICJI без І ЩЄ\НІН~. Тут .він і 6уш !ШШUНИЙ Іні вогні. У селі всі вчаться _. заочно. :!La<C1J1ЇiдкiJВ. на Г3ірЯЧому т. ШтаООУI1ЮМ. 3Jюдій в ryp"J1KaX, самостійно. Багато Хто ж це ЩЮКJI<IJВ сOlбі юрї.жл.у НМII3J'aIOOJI ЧИН1ll1'И ОіІЩр, та M~O. хто дістав освіту v вищих ущбо· і бе~К3ІРНО обtКJ)aJДai6 чaJ!Iн,у? Цим НезaJбаІЮМ вЇіН б}'ІВ дOO1'alВJleRИIЙ в вих закл,дах. Знайомлячись з жи'1'тя,м села, ПIfТМIІНIЯМ заЙlНlJmcЯ щ)а.цЬвник І р'аМОІНIНIИІЙ відЬІ міліції. НJa кожному кроці відчуваєш, яl( р.а'ЙИiлliціі п_ ШтМt}'IН. Г. Коновал, пишаються TY~ своїм ве:лil'КИМ ... ВУЛА годИlН<І. 'НQtШ. Шс-І начальник ШТlабу добровіль-

ХОЛМOCQрського

фічного фак;у,~ьтerгy. Цими ш.rnЯXJа-

ХВИ:~І,

()ДИН ДIЦ)е'КТОР Cl\БИХ літ Підставив сон:цю свій живіт,

Це готують лісuматеріали. Іх тре­

району, їдуть у Москну. ВОН,ІІ вча1'ЬСЯ в університеті імені М. В. ЛомонООО!Ва. Юрій аепіра:И'Т, Муся студентка геогра-

СТРIМК\lЙ

шум

В4второн,

Старинна ка;іка на новий

ПО ЛОМОНОСО8СЬF<ИХ МІСUЯХ

.\1ишанінська

КОМУНІ3ІІУ

програма:

11.10 -

11.00 -

сМічман

Ре.актор В. ПИНДЮРА. Макаренко Микола Сергійович, я'кий живе в м. Бров,г,ри, вул. Па­ паніна, 12-а, порушує спраlВУ про розлучення з Макаренко Лідією ІВ2lні,вною, я®а живе у Б. Ан­ трацитrвсько,му районі, ЛугаНСЬК.JЇ обл., щахта 22-53, вул. Горького, 9

Спр,ава С.1УXJaтиметься в нарсу-

ді Б. АН1'рацитівського району. БРОІІ.РЬІ, І(иевской области За .. 5340-3321

139 номер 1961 рік  

139 номер 1961 рік

139 номер 1961 рік  

139 номер 1961 рік

Advertisement