Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, вДНАНТЕсm

СТЯХАНОВ[UЬ

Заява Радянського Уряду в питанні про роззброєння і зменшення Міжнародної напруженості 17

~истапада Радянський Уряд

роззброєння і зиеншення міжна­

Орrап Бровареь:коl'О райоппоl'О :комітету КомупіетичиоJ РО.1;ної напруженості. партії У краJни та районноі Ради депутатів трудвщих В Заяві відмічається, І\иівеь:коі оБJIаетf

N! 139 (1432) ~

Середа, 21 листопада 1956 РІ Шна 15 коп. 11

• u

••

Нещодавно редакція одержала' ні про задоволення

Ку.1ьтурно­

'1'е, що партійна організація і бути щільно зв'язаними з кож­ правління кодгоспу ім. Мален- ною ланкою, бригадою, глибоко кова за час після ХХ з'їзду вникати у роботу і побут кожно­ піIi.llування ПРІІ

го трудівника, в тому чисді дю-

задоводення побутових потреб дей похилого віку, інвалідів, знаколгоспників. Взяті на об дік ти, як забезпечені всім необхідДІОДИ похилого віку, інваліди, ним ддя успішного навчаннл ді­ яким надається допомога

продук-

ти-сироти.

тами, виділено 2 тисячі карбованців ддя придбання окремими учнями взуття і одягу. Породіллі, а також хворі доставдяються до діка рні на кодгоспній деГltовій автомашині. Багатьом чденам ар-

які

відповіда.1ьні

вигадками

лист з с. Світильне, де наведено побутових потреб трудящих. Для цікаві факти, які свідчать про цього ЇМ потрібно перш за все

КПРС посидиди

та Ізраїдю на Єгипет створив не­

сію проти ЄГИПТУ,

оргаНІзаЦІІ

паРТIИНОI

як

Заходу,

так і

ПJЯД пропо­

нує в своїИ: Заяві:

1.

Скоротити

протягом

.1;вох

років збройні СИ,1И СРСР, США і

безпечне Д_1Я справи миру стано­

жав,

•••

народів

що Китаю ДО 1-1,5 ~fі.JьИона ЧIІ.10вік зброинии напад Ангдії і Франції Д;ІЯ кожної :! 'ІИХ держав, АНГ,1ії

вище. Привертає до себе також увагу, що ті кода Західних дер­

Важливий обов'язок

ших

опуб.тік·увзв Заяву в питанні про Сходу. Радянський

про

за

агре­

намагаються

агресивні наміри

Радянського Союзу на Б,1ИЗЬКОМУ Сході і в Європі відвернути ува­ гу народів від подlИ в Єгипті. Все це робиться д.1Я відроджеН'Ня «хододної

війни»,

міжнародної бідьшого

посидення

напруженості і ще

розпалюваJtня

і Франції дО 6~O ТИСЯЧ чо.'lовік

ДЛЯ кожної

і радянських

портом ддя доставки будіведьних активістів про комуністичне. ви­ матеріадів, а ддя п'яти родин ховання трудящих, піIi.llування

двох

воєнно­

і воєнно-повітряні

бази

на території інших держав.

6.

Скоротити

ПРОТЯГО~І

;!Вох

років воєнні витрати.

7. Встановити суворий і ефекміжнародниіі

кожної З })ршти

сили

СРСР,

США· і Кит~ю до 2,5 мідьйона і Анг.lії та Франції до 750 тисяч ЧО.10віБ

:!

,l)lЯ кожної

цих

К·ОНТРО.'Іь

на себе зобов'язань.

У Заяві вказується, що Радян­

ський

Уряд

готовий

розгдянути

питання про застосування аеро-

держав.

фОТОЗИОМОR у районі розташу:щLН-

Здійснити протягом двох років заборону атомної і водневої

ня в Європі основних збройних сид Пївнічно-атлантичного бло­

зброї та знищення

ку і країн

2.

запасів цієї

зброї.

учасниць Варшав­

-

ськ,ого договору з розрахунком на

Скоротити

3.

третину

в

1957

році на

сиди

-США,

збройні

гдибину до схід і на

кідометрів на

800

захід від лінії розме­

СРСР, Ангдії і Франції, розмі- жування вказаних вище зброй­ щені на території Німеччини. них сид. Радянський Уряд виссвій голос на захист миру, проти 4. Значно С'коротити в 1957 ловився в Заяві за скдикання ганки озброєнь, за заборону атом­ р. збройні сиди США, Ангдії і паради г,13в урядів СРСР, США, ної зброї. Заява Уряду СРСР від Франції, розміщені на території Анг.1ії, Франції та Індії для об­ 17 о'Іистопада відзначає, що інте­ країн-учасниць НАТО, і зброіі- говорення пита'НЬ, що стосуються реси радянського народу в збе­ ні сили СРСР, розміщені на тери- роззброєння і зменшення міжна­ В цеп відп(}відадьний

РадЯН'Снкий

Союз

момент

знову

підніс

Багато можна навести фактів справжнього партійного піклу­ вання секретарів первинних парторганізацій, голів колгоспів, реженні і зміцненні миру цідком торії країн учасниць Варшавсідьських Рад, керівників під­ збігаються з інтересами всіх ін- ського ДОГОБОРУ. приємств і прОфспілок, а також

тіді надана допомога автотранс- інших партійних

морські

протягом

воєнні,

Протягом першого року за виконанням держава~1И взятих

скuротити ;!ііРОlfНl

гопки

озброєнь.

іlЮземні

держави і ДО 150- тивнии"

пrеяч Д.1Я

200

держав.

Ліквідувати

5. років

PO~HOЇ напруженості.

(ТАРС).

Підписання радянсько-польської Спільної 3аяви

18 листопада в Москві закінгоспу. Два хворих кодгоспники ВОд8ННЯ побутових потреб. В ре­ чились переговори між Дедегапобували цьоro року за рахунок зудьта'f'i у цих КОІО."()спах, під- цією ЦК Комуністичної партії артіді в сана1.'оріях Кисдовод-· приємствах успішно виконуються Радянського Союзу і Уряду Распоруджені хати за кошти кол- про Їх кудьтурний ріст і задо­

га.'ІЬНОГО миру. Обидві країни 30- Подьщі. Встановлено, що обидві БОВ'язадись, подавати

підтримку

:гар~з. сшьрада. переВІРЯЄ! чи І колгоспу,

не вникає

у життя

окремих кодгоспників. Це нега- Комуністичною

немає ~ШЬШ8 ПОДlб~ИХ факТІ·В.

ДеяКl KOHKpeTНl ~иснов~~ з тивно впдиває на хід виробничих цього. фа~ту робить ~ паРТlИна справ у Бодгоспі. Такии же з оргаНl~ЦІЯ кол.госп у ІМ. БМа~ен- дозволу сказати, і стиль роб~ти кова. тори,

тив,

o~a БВИРlШи~а, що. ЯКl

о 'ЄДHaНl

проводиди

arITaarITKoIleK-

в

у зимовий

бесіди не тільки в бригадах,

час

годови

КОДГО'спу

tl' n,алита,

с.

т.

ім.

Сталіна,

С о

аиченка.

Партійна організація не може

JJaH-

партією

Робітничо-Седян-

Сторони

відпові;J;НО

Радян- розширятимуться й міцні1.'ИМУТЬ,

ського Союзу і Подьською об'єд-

розвиваючись на принципах пов-

наною робітничою партією, а та-

ної

кож між обома державами на ос-

територіадьної

рівноправності,

поважання

недоторк,анності,

міжнародного

до

розвитку

КОI[­ ському У'рядові Угорщини і вис- судьтуватимуться в питаннях ська і Криму. виробничі пдани, шириться со- ДЯ1lСЬКОГО Ооюзу іДедегацією ДО види впевненість, що угор- перебування раДЯIIСЬКИХ війСЬКО­ І разом з тим, розповів автор ціадістичне змагання за достро­ ЦК Польської об'єднаної робіт- ський робітничий кдас і весь вих частин на території Подьщі, Польської угорськии народ знаидуть у собі їх чиседьності і складу. ДИСТ6, дехто з дюдей похидого кове виконання завдань шостої ничої па'ртії і Уряду Народної Респубдіки. В резудь- досить снд, щоб відстояти завоюКеруючись праl1Ненням: до віку в седі не забезпечений пали­ п'ятирічки. таті переговорів було підписано вання нар(}дно-демок.ратичного дадьшого зміцнення польсь&о-равом на зиму. При перевірці ви­ Аде маємо, на жаJJЬ, факти й радянсько-подьську Спільну 3ая- даду. дянської дружби, Дедегації догоявилося, що ДlИсно про Вивдю іншого характеру. Годова к,уда­ ву. Особдиву увагу під час пере- воридися про принципи, на ОСНОФедорівну Шудьгу ніхто не по­ женського КОДГОСПУ «Зоря» Переговори і обмін думками ГОБОРЇБ, вказується в Заяві, будо ві ЯКИХ відповідні органи Ра­ думав, щоб завезти їй падиво, т. Дем'яненко, наприкдад, відір­ між Дедегаціями обох країн, гозвернуто на дадьший розвиток дянського Союзу сприятимуть хоч всі знають, що бабуся сама ва'НИЙ від бригад, данок, не вис­ вориться В Заяві, показади схо- та зміцнення дружби між наро- дадьшому поверненню з СРСР у живе в хаті і немає у неї нікотупає перед кодгоспниками з декго, щоб допомогти їй у цьому. ціями, доповідями, не проводить жість їх погдядів на основні пи- дами СРСР і ПНР. Обидві Сторо- ПО.'Іьщу подяків, які мають там Через два дні пісдя перевірки з ними задушевних бесід по най­ тання сучасної міжнародної Jбс- ни висловиди впевненість в то- сім'ї, або тих, ЯБі з неза.'ІеЖНItХ ~ивді Фе~орівні завезди . падиво, важдивіших питаннях жит'l'я тановки і виявили їх взаємне ба- му, що нерушимии союз і бра- від них причин не скориста.'ІИСЯ жання будувати відносини між терська дружба між СРСР і ПНР в правах на репатріацію на осно­ 1

Реводюційному

ві

стаН()вища

радянсько-подьських

1945

Угод

року.

Наприкінці

Заяви обидві Де­

дегації висдовдюІОТЬ т,верду впев­

нові денінських принципів рів- держа.вної незалежності і сувере-

неність в тому,

Н!оправності народів. Обидві Делегації засудиди напад Ангдії, Франції та Ізраїдю на Єгипет і

під час переговорів широ&ии 1 відвертий обмін думками сприя­ шме дадьшому розвиткові друж-

нітету, не'втручання у внутрішні справи. Обидві Сторони заявили про С'вою рішимість розвивати

та

ніх відносин між СРСР і Подь-

Подьща подадуть всемірну під- кудьтурне співробітництво між тримку справедливим вимогам Подьщею і СРСР на основі рівохопити впдивом партійної орга- муністів, керівників окремих вигоди і нізації всіх без винятку трудя- колгоспів, бригад, завідую- Єгипту. Обидві ДедегацН заявиди ноправності, взаємної Союз і бра'l'ерської взаємодопомоги. щих седа, краще знати і задо- чих фермами, обранців Рад депу- також, що Радянський В ході пеJ!еГОВОРів буди розQдьняти їх культурно-побутові татів трудящих, прОфорганів, Подьща докладуть зусидь до того, щоб добитись успіху в розв'яглянуті питання, зв'язані з тимпотреби. інтедігенції від мас. Щідьний

ською Народною Республікою, між Комуністичною партією Ра­ дянського Союзу' і Подьською об'єднаною робітничою партією

ках,

на фермах,

тихатках.

Це

Керуючись

аде і по деся-

дає

не повинна миритися з такими

заявили, що Радянський Союз і і

зміцнювати

економічне

що проведений

мождивість проявами відірваності окремих ко-

рішеннями партії, КП України,

пденум райкому

на бдаго

народів

обох країн і

посдужить інтересам зміцнення зв'язок з масами, чуйне ставден­ занні пробдеми роззброєння в ін- часовим перебуванням частин ра- миру й бе'зпеки в усьому світі. (ТАРС). на території ня до виробничих, кудьтурних тересах народів, в інте,ресах за- дянських військ

*

ЯКИЙ відбувся ДНЯМИ, зобов'язав і побутових ПO'l'реб кожного тру­ ~=============== секретарів первинних парторгані- дящого неодмінна риса УрочистІ збори в МосквІ, Допоиоrа трудящих Радяпськоrо Союзу зацій, керіВlfиків кодгоспів і справжнього партійного і радян­ присвяченІ Дню артилер'" народові Єrипту сільських Рад особисто показу- ського керівника, активЇ'ста. Ви­ Напад на Єгипет а'НГДО-фран- купив і відправляє в Єгипет то17 .'Іистопада в MO~KBi у Центвати ПРИIi.llад у проведенні агі- ховувати цю рису важдивий радьному театрі Радянської Ар­ ко-ізраїдьських агресovів викдивари вартістю на загадьну суму таційно-масової роботи, пікдуван- обов'язок партійної організації. мії відбудись урочисті збори,

=================~

••

•• 1

••

кав гнівне обурення

На будівництві Кременчуцької ГЕС На будівництві Кременчуцької Міняє вигляд Табурищенськии ГЕС значних успіхів добидися гранітний мис. Тут, на березі )Іеханіззтори. В основу земляної майбутнього Кременчуцького мо­ І'реблі укдадено перші мільйони ря, виростає нове місто будівни­

кубометрів піску. Ведуться робо- Бів. Споруджено квартали жилих ти по спорудженню будинку гід- будинків, побудовано школи, ді­ роедектростанції. Виросди корпу- карню, дитячі заК,lади, KOMYHa.llbси допоміжних підприємств. 3а- ні й торговедьні· підприємства та под задізобетонних виробів почав інші об'єкти, 3'я:видися асфадьуже видавати продукцію. товані шосе і тротуари.

НОВИЙ

кабельний

трудящих до 15 мільйоні,в карбованців, у присвячені Дню артидерії .

Радянського Союзу.

тому чисді:

На підприєм:·ствах Радянського

ниці,

На 3ахідному Уралі біля міста І кабель». його продукція

-

3 тисячі

тонн пше-

Урочисті збори вступним сдо-

тисяч банок молочних вом відкрив

Маршал

артидерії

Союзу бу.'10 проведене збирання консервів, медикаменти і пере- С. С. Варенц()в. KO~TiB у фонд допомоги.

насе- В'ЯЗ0чні

ленню Єгипту, що потерпідо від мідьйони іноземного

кошти

вторгнення.

передано

Зібрані

матеріади

на суму

карбованців,

г(}спіталь на

300

3

З вітадьними промовами, звер­

польовиіі нутими до радянських

ЧО.'Іовік,

YCTa'l'-

ристів і працівників промисдовості,

Виконкомові кований і оснащений рентгенів- трудящих

Союзу Товариств Червоного Хрес-

ською та іншою медичною апа-

артиле-

оборонної ВІ'д

виступиди

стодиці

секретар

-

ММК КПРС І. Т. Марченко, від

та і Червоного Швмісяця СРСР ра5УРОЮ і інструментами, Діжка-, Міністерства оборонної промисло­

ддя подання допомоги

ПO'l'ерпі- ми, постідьною і натідьною бі- вості дизною, і

дому населенню Єгипту продук- білів.

завод

500

ви- тами харчування,

медика.мента­

10

санітарних автомо-

Вказані товари

і майно від­

ськ,ої

Н. М. Єгоров, від радян-

мододі

-

секретар

ВЛКСМ В. І. 3адужниЙ. Урочисті

збори,

ЦК

присвячені

Молотова, на правому березі Ка- соковольтні і силові кабелі піде ми, госпі:гальним устаткуванням правдяюrься в Єгипет на радян­ Дню артидерії, відбудися також ми,

споруджується один з най-

більших

v

на

будівництво

країні завод «Молотов-. елеК'1'ропередач.

нових

ліній і санітарним транспортом. Вико-

(ТАРС).

навчий &омі1.'ет на ці кошти за-

ському паРllплаві «П. Сеченов».

(ТАРС).

у Ленінграді, Еиєві, Баку, Віль­ нюсі та інших містах.


СТАхАНОВЕЦЬ

2

в первинних. партІйних І І КОМСОМО.lЬСЬКИХ органlзацlях

Копгосп мерна.

Підготовка до ХУ районної паРТКОНфврвнції

І

ім. Пеніна, с. В.-Ди- Вирішено систематично перевіря­

Два питання оБГQВОРИЛИ

комуністи

на

партійних

зборах,

ти виконання взятих

свинаРItaми

Аоярками,

індивідуальних

які тут відбулися дняки: а) про бов'язан'ь на виробничих пі.цвищення

продуктивності

гро-

зо­

ню

-

голова колгоспу

дах.

ренцію.

М. Васюн,

т. За-

член кпрс.

* * •

рицький І. відзначив, що ХУАоба

:;"=-=====-===*

f

на

ського

фів

зв'язку з цим пар­

і

надоїти,

попередні

підсумки

середній району

-

МТС

-

директора комуніста т. Кочу­ бея О.. про хід виконання вироб­ ничого плану. Щоб виправити становище і забезпечити неухиль­ не виконання річного виробни­ чого плану, вирішено поліпшити роботу з раціоналізаторами, зо­

трактор,

бих кормів, яких в ЕОлгоспі не-

шити, щоб усунути наявні недо-

На

• *

відкритих

партійних

під

працювали

комбайнах

Тут

молотарка,

€ три

і

час в

літніх

кані­

колгоспах

на

тракторах.

На фото: учні lO-го класу (злі­ ва направо) М. Драчук, І. Ша­ повал і П. Радковський за ремон,

-

том

сівалки.

(Прескліше РАТАУ) . Фото

Дружба краще всІх. З

року в

рік вона пІдвищує процент ви­ ходу пташенят. ДвІчі була

учасlfИКОМ вегв в МосквІ, на­ городжена рядом грамот. Те­ тяна Микитівна користується значним

авторитетом

серед

працівникІв станцІї. Нижче вмІщуємо розповІдь т. Мель­ ник.

Кожний

колектив

Копнта.

МІЦНІЄ В праЦІ

Тетяна Микитівна Мельник працює на ІнкубаторнІй стан­ цІї 9 рокІв. З СВGЇМИ обов'яз­ камн механІка інкубацІї справ­ ляється

Ю.

.

.

успіШНIІ

про одне: всі наші працівнИ'JtИ вБО.1lїваІОТЬ за спільну справу і глибоко

поважають один о,!;ного.

Це дуже ваЖJlиво.f нас, як майже у всіх колективах, р~бота однієї людини тісно пов'язана з роботою Ї'НІПої. І тут не все рег­ ламентовано, не все передбачено

інструкціями. Тому ві,!; того, на­ скільки сумлінно працює один робітник, залежить в значній мі­

рі результат роботи'багатьох. На­ прима,!;, наслі,!;ки роботи спеціа­

справляється з своїми завдання­

ЛІСТlВ

ми по роботі

зв'язані з тим, які яйця достав­

тим

краще, чим

кіцніша в ньому .в;ружба. Але по­

На будІвництво комсомольських шахт в ДонбасІ

станцію ,

сівалка ,

школярів

кул

збо­

достатня кількість. Кандидат ліки. ра! у колгоспах ім. Вудьонного, партії т. Галицький А., наприНа партlИНИХ зборах обрані с.Мокрець, ім. Маленкова, с. Св і­ клад, вказав, що грубі КОРМИ делегати на районну паРТІИНУ ВlЦаються на молочно-товарну КОНференцію 4 з ухвальним тильне та ряді інших колгоспів 3 доповідями про поточний мо­ ферму без ваги. На СВИНОфермі голосом, 1 з дорадчим. мент і наші зав.цання виступили неАоукокплектовано штат ПО'стійВ. Пиндюра, члени райкому КП У краї'Ни. Піс­ них працівників. член кпрс. ля того на закритих партзборах "У . прийнятому по цьому питан• • • делегатів на ню рішенні запропоновано негайЗаnіеьний нnіннерний завод. кокуністи обрали но виправити викриті недоліки. По ряду виробничих показників районну партійну конФеренцію.

ше·

Літннської

автомобілі та інші машини. Бага то

Партійні збори обрали делега­

сільеькогос­

подарськ' ого РОКУ. Особлива ува­ та на районну партіЙ'Ну конфе­ га була приділена зимівлі худоби ренцію. В. nемпицьний, і підготовці до весняної сівби. член КПРС; f рішенні визначені невідк,,'Іадні завдаНJtя, які слід негайно вирі­

Літнн­

створено шкільну машии­

но - тракторну

зокрема, по 3200 кілограмів молоJt3 ві.в; корови. Але разом з тим на партійних зборах навеАені були факти безгосподарського використання гру-

школі

З .. допомогою

механізаторів

говорити на своїх зборах доповідь

господарський годови колгоспу т. Радька О . про політичні і виробничі теми.

рік у тваринництві

року

8іННИl(bка область. При Дашко,

проводити вдосталь забезпечена кормами, Коnгосп ім. Жданова, с. Кра- бов'язати агітаторів зокрема силосом. в, таким чином, сипівна. 8 комуністів взяли індивідуальні і групові бесіди на загально­ всі кожливості ви:конати взяте участь у обговореR'Ні ДОПОВJД1 серед робітників

зобов'язання

1956

*======-==

вецькій

завод не виконує взятого зобо­ в'язання на перший рік шостої п'ятирічки.

nистопааа

21

*

нара­ тіИна організація виріШЮJa об­

маАсыtoоo тваринництва у осінТаємюfМ голосуванням коку­ ньо-зимовий період; б) вибори ністи обрали делегатів на нас­ ,J;елегатів на ХУ районну партій- тупну ра ион ну партіИну конфену конференцію. Допові.цач по першому питан-

Середа,

лять

інкубації нам

безпосередньо

експедитори

з. колгос­

пів. став питання, JI.Jt і зав,J;ЯКИ чому Особливої ваги набирає у нас можна розвинути і зкіцнити хо­ патрІотІв _ОdОДИХ ,l;опохога старших товаришів ко­ кQксокольсыta організація для поїздки на бу)J,'ЇВНИЦТВО шахт він, працювати на такій бу,;ові рошу, справжню, ділову .в;ружбу? лодим операторам. Адже в нашій В нашій роботі на іmубатор­ роботі мало добре теоретично зна­ f країни виявила цінну ІШЦla- у Донбасі. Ось деЯ'Еі з цих заяв. комуніЗIlY. «Я КОМСОМОJlець, пише ній станції бувають мокенти, ти справу, тут потрібно бути тиву - до 40 ро'JtOOИН Великої «Пише вам комсомолець Іван Володнмир ГригороВ'Ич Висоць­ коли· треба, як к.ажуть, блиска­ особливо спостережливим і ув&ж­ Жовтневої соціалістичної. ревоДндрійович Кас'ян з с. Кня-

ааавв

люції збудувати і ввести в дію 35 нових шахт. Зокрема Киівська обласна комсомольська організація вирішИJIа подарувати

Ж'Ичl. Нинішнього року я закІнчив середню ШКОJlУ. ВсІ свої сили І знання я хочу віддати боротьбі за побудову ко-

матері-Вітчизні дві шахти,

мунізму.

що~би даватимуть по

які

400-500

тонн вугілля кожна. Звістка

про цю

ініціативу

патріотичну

викликала

ЖВМlИЙ

інтерес серед колоді і нашого району. До первинних Iroмсомоль­ ських

організацій

і

комсомолу надходять

молодих патріотів

з

райкому заяви

від

проха'Нням

видати їм комсомольські путівки

Прошу

КОМСОМOJIьську

орга­

нІзацІю дати менІ можливість поїхати на будІвництво нових шахт у ДонбасІ «Київська }6 І» або «КиївС'Ька }6 2». Зобов'язуюся виправдати до­ вІр'я комсомол}'».

З такою ж заявою до райкому коМС'Омолу звернувся друг Ка­

Р аДІОХВИЛІ·

вично перенести 60-70 важких ним. Навіть найменші зміни в лотків з яйцями в приміщення температурі, тиску, вологості і для охолодження і потім знову чистоті повітря мають важливе назад поставить. Справитися з значення. І, зрозуміло, коли в певняю, що буду передовнм цим зав,!;анням лише тим, хто колективі в х()роша дружба, то і робітииком•. поширюється Вчора надійшли TaKoro ж безпосередньо зайнятий тут, ду­ пере,!;овий досві,в; же важко. І тоді на допомогу швщше і краще. змісту з'ая:ви від Миколи Івано­

вича Деми,;~нка, Володимира Павловича ПаС'fYШєнка, Jlеоні,!;з ВаСИЛЬQвича Третяка. Ряд інших юнаків прийшли до райкому кок­ сомолу, у

щоб

Донбасі

ді"3'Натися,

б

3 r ЛИ ИН

· всеСВІТУ

25 років тому вперше було ній мірі зумовлене міжзоряним виявлено, що Млечна Путь є іонізованим газом. джерелом випромінювання радіоВеликий науковий інтерес явхвиль. Систематичне ,цослідження ляє також радіовипромінювання

де

споруджуються

с'яна комсомо.lець Микола Ан,в;рі­ ти «Київська М йович ЗалозниЙ. .н мрію, пише сь'Ка ;м 2.

БЕrlдИ НА ПРИРОДЮІЧО·НАУКОВ( ТЕМИ

-

кий. МенІ вІдомо, що у ДонбасІ потрібнІ міцні, робо­ тящІ комсомольськІ руки. Про­ шу послати мене на будівни­ цтво одиієї з нових шахт. За­

саме шах­

приходить весь персонал станції.

Зміцнення ,!;ружби в колекти­ Ніхто не дає спеціальних вJt3зі­ ві не в якимось ,!;РУГОРЯДНИУ B~K чи наказів, але всі, хто є завданням. Де питання безпосе­ поблизу, включаючи ШОфера, ко­ редньо зв'язане з повсяк,в;енною нюха і сторожа, охоче допока­ роботою. гаІОТЬ своїм т()варишам.

манну хмарку, яка нагадує свої-

Записала О. Горєва, член

Таких прикладів багато можна

І» та «Київ­

підібрати. А свідчать вони лише

дукати,

ми обрисами краба. Вчені наших виникає

що це

при

прокіння також рони.

спалахах

днів розга,!;али це явище. Вияви- вих» і «нових» зірок.

ВЛКСМ.

Бровари.

Видиме

«надно- корони здавалось

випромінювання

дуже

слабим,

а речовина її «ледве теплою» .

лось, що ця зірка існувала й раАле не всі радіозірки ніше. ЗовШ.шні:м виглядом вона лишки спалахів порівняно нічик не ві,в;різнялася від інших кісних світил. БіJIЬШість іх зірок. Але ж своїми фізичними зовсім іншу природу. Відомо,

зарідмав що

Тимчас()М р~іоспостереження показали, що стан речовини в коро­ ні ві,в;повідає температурі приб­ лизно в один міЛЬЙ()ІН градусів. цього явища почалося лише з міжзоряного водню, який перебу- властивостями вона належить до цілі зоряні світи віддалені від f 1955 році було виявлено 1940 року, після того, як були ває не в іонізованому, а в зви- досить рідкісних об'єктів зоря- нас настільки, що їх світло д()- зовсім нове джерело раді~випро­

створені спеціа.1Jьні радіотелеско- чайному основному стані. ного світу. Внаслідок процесів, ходить до Землі за мільйони і кінювання - пла.нету Юпітер. пи, що дали змогу не тільки Але його не можна виявити зви- які ві,!;буваються в надрах світил мільярди років . Побачити їх мо ж- Иого випромінювання ,;уже схО­ уловлювати радіохвилі, які йдуть чайними астрономічними спосо- і зв'язані з виділенням ними ра.п- на тільки в найпотужніші телєс- же на перешкоди

від

грозових

ві,ц коскічних об'єктів, але й бами. Це завдання знов-таки ДОСJrіджувати їх. Так виникла вдал()сSI розв'язати тільки з допомогою радіоастрономії. ра,;іоастрономія. Джерела радіовипромінювання Порівняння радіозірок з різни-

тово великої кількості атомної енергії, рівновага їх порушується. Тоді зірJt3 може ,!;уже швидко збільшуватись, роздуватись, як

копи. І КОJlИ не говорити про розрядів у земній аТМОСфері. AeJl!Ki особливі випадки, то їх Поряд із спостереженнями за радіовипромінювання нічим не власним випромінюваR'НЯ світил ВІДРІзнявться від радіовипромі- к()смічні об'єкти вивчаються ще

Путь складається з безлічі зірок, І нення деяких з них із залишкаякі являють собою в сукупності ми дуже цікавих явищ. Нанашу зоряну систему - Галак- ПРИКl1ад, потужна «радіозірка» в тику. Але, крім зірок, у цій сузір'ї Тельця своїм положенням . .. б К б систеМі є велиJt3 КІЛЬКlСТЬ роз- з ігається з ра овидною туманпиленої газоподібної речовини, ністю. Історія Ж виникнення що утворює величезні хмари, останньої така. В 1054 році або, як кажуть астрономи, гало- астрономи стародав'Нього Китаю

стає нічим не примітною і навіть невидимою неозброєним оком. Так УТВОРИ.1Jася в 1054 році і ~абовидна туманність.

і Сонце. Було встановлено, що основним джерелом радіохвиль є не сліпучо яскрава поверхня світила, а розріджена сонячна ат-

ли віддаль від нього до Землі но­ вим способом. Великого поши­ рення набрала радіОl10кація ме­ теорів. Це дає нам можливість Такі залишки спалахів ні. . . МОСфера, яка оточує його і дуже спостернати ІХ не тlдыtи ВНОЧJ , бито «нових», а насправді ста- слабо світиться. Дослідження її але й удень в будь-яку погоду. рих, але особливого типу зірок є ,!;ОСИТЬ складне. Безпосередньо Важко сказати наперед, які джерелаки рціовипрокінюванна. оком спостерігати її можна тіль- нові відкриття зроблять найближ­

ультрафіОJIетового

бити ряд істотних висновків про

нічного неба дуже різноматні. З ми іншими космічними світилами мильна булька, скидати з севе нювания нашої Галактики. методами радіОдокаціі. В 1946 доп()могою астрономічних при- і дослідження їх властивостей одну або кілька газових оболоСеред небесних «ра,;іопереда- році астрономи здійснили лока­ ладів можна бачити, що Млечна привели астрономі'в до. ототож- нок, а потім, стискаючись, анову вачів» дуже цікавим виявилось цію Місяця і тим самим виміря­

пилові туманності. Пі,!; впливом спостерігали надзвичайно рідкісвипромінюван-

ня гарячих світил відбувається так звана іонізація міжзоряного газу, який здатний випромінювати ра,ll;іохвилі в досить широко-

му ,J;іапазоні. Отже, ра,ll;іовипро-

не явище: на небі

несподівано

Де віЮtриття ,!;ало змогу зро- ки в період повних сонячних за- чим часом астрономи. Але можна

спалахнула «нова» напрочуд яскрав а зірка. Але сяяла вона недовго. Минуло кільJt3 місяців, і свіТИl10 померкло, а потім і зов-

стан речовин в газових тума:нностях, про наслідки спалахів зірок. Довгий час лишалося таємницею похо,!;же'Ння космічного сім зникло. Пі1Шіше саме на цьо- проміння. Тепер же, в світлі ,11;0-

_івювання !Uечвої Путі в знач- му . місці астроноп ВIIJJВILIИ ту- сягиень

тем:нень.

Проте цю трудність вдалося подолати з ,ll;опокогою особливих приладів. Сонячна атКОСфера ще зовсім не,!;авно була ,!;ілЯНltOю безлічі зага,!;ок. Було не

ясно, наприкла,;, яка температу-

раАіоастроноlfiі, можна ра

її верхньої частини

-

Ro-

напевне сказати: в усьому цьому ві)J,'Їграватике винятково важли­ ву роль молода наука, як.а ШВІЦ­ ко розвивається, радіоастро­ номія. І. Щербина-СамоЙllова.

Кандидат фізико-математичних А""'"


СереАа,

21

пистопаАа

1956

СТАХАНОВВЦЬ

року

Багатий трудодень

Дл" обговорення

Виконали взяті зобов'язання На зборах, в

бригадах, Jla'HKax

госпу,

Безрозсадне

які відбуваються

с

нашого кол­

обговорюються

наеJIЇдки

сільсь 1tогосподарського крема по вирощенню

року, зокартоплі.

в

на виробничих нарадах І заняттях агрокурсІв

а

по

20

'

квітня,

Марії

в

залежності

*)

піс.,я другого аміачної селіт­ ри 100 кг з допО'могою трактор­

ми

ночасною І\ультивацією міжрядь.

на гектарі 100-120 тисяч рос­ лин, здс краще проривку роби­

.пк правило, помі){ори в рядку

бакдажанів і ного росдинопідживлювача з од­ перцю про' водиться в строки 3

5

культур

городніх

вирощування

Посів помідорів,

Найвищого врО'жаю добилися лан- від характеру

ІШ

б

3

весни, а пізньої

4-е внесення -

не

прори'ваємо,

ти з віддадю

через три не-

залишаючи

10-15

сантимет-

Шевченко і МО'трі капусти _ з 1 по 10 .'Іипня бу- діді піс.'ІЯ третьО'го - супер- рів. lІерець, баК,lзжани і пізню .• 8,5 гектаР1\ ря&овою сіва.llWЮ, а.1С анкерні фосфату 200 кг 1. калlИНИХ ДОО'капусту прориваємо, З~ШИПlаючи а друга на 5 О'держали по 170 сошники ми замінили дисковими, рив - 70 кг. 15 см, центнерів цієї цінної кормової оскільки анкерні сошники на наКрім того, помідорам, коди віддаль: для перцю баклажанів 20 см і пізньої і фуражної кудьтури. Ланка Ві- ших важких грунтах, засмічених утворюється зав'язь на другому капусти 50 см. r'б 10 . гроні (це в період 5-10 липня), П ри ..,ур ЗІ рала з ' гектарІВ по до того ж залишками ботвини 168 центнерів. Серед рільничих бур'янів і овочевих культур, проводимо поза кореневе підживСтроки дозрівання Оме.1ЬЧУК. Перша на

бригад

Чернівецька область,

Сім'я

колгоспника Миколн Яковича Аузяка з сільгоспартілі імені

Хрущова, Сокнрянського райо-

першkгь

посіла

бригада

130,2 центнера. Ц . . их усПlХl!В

ного комплексу агротехнічних за-

датиих, одержала

ходів.

на

трудодні, не рахуючи додатко-

вої оплати, 2630 кілограмів хлі5700 карбованців грішмн .

ба і

На фото: сім'я М. Я. Аузяка

одержу€ аванс на трудодні.

дення однопроцентним

розрахунку суперфосфату 50 кі-

б

вони до илися завдяки запровадженню підвище-

ну, яка складається з 5 працезавансом

непрндатні.

розчином

Єдиним

Василя Кабана - на 45 гектаОдночасно з висівом насіння аміачної селітри за допомогою рах має по 153 центнери при ее- проводиться внесення органо- дітака. На гектар витрачаємо редній урожайності по КОJlГОСПУ мінера~ьних добрив в рядок 3 250 літрw цього розчину. ло грамів,

сухого

100.

перегною

-

безрозсад-

більш пізній початок'

є їх

збирання

Особливістю удобрень пізньої порівнянО' з разсадними.

капусти явдяється те, що, крім

.

вказаного,

Посів проводиться двострічково.

недоліком

них помідорів і баклажанів

Помі){ори і ба&JIажа'Ни розсадні б 7 10 починаємо з ирати на -

II'n

ми додаємо 1 в "",уге

і в третє калійні добрива по 50 днів раніше. Але перець в ~OMY

. 12 см, а між кг на гекта Р 1. в четверт о му у""об - році проявив особлиВІСТЬ - первнесено по 40 тонн торфу і 5 спареними с'мугами 58 см. Така ренні не виключаємо аміачної ше зБИірання перцю дала безроз­ центнерів мінераЛІ>НИХ добрив. віддаль дає можливість О'бробляти селітри в дозировці 100 кг на садна посадка. На

Шд час

кожний

гектар

вегетативного

плантації трималися в

було

Вї){да.'ІЬ ill:іж ними

Мабуть, прирО'дня закалка на-

періоду ~(іжряддя навіснИ'Ми кудьтивато- гектар.

чистоті рами на тра'кторах

«ХТЗ-7» та

---~ ~ від бур'янів, розпушені. Збиран- «У -2». Утеплити силосиl ЯМИ ня прО'вели без втрат. Уся насінДвострічковий посів забезпечує Минулої і позаминуJIОЇ зими у нева і фуражна картО'пля ){обре меншу імовірність просівів.

сіння

В І'рунті, яка створилася від зміни температур нічних і дев:них від моменту висіву дО' сходів призвела до скорочення

Міжрядний обробіток

і полив .пк тільки З'ЯВJIЯЮТЬСЯ

К(jЖНОМУ кО'лгоспі чимало витра- закагатована. чаЛО'СJI трудоднів, щоб відбити За сумлінну працю

схо){и вегетаційногО' періоду перцю сор-

ЗагО'ртання насіння провО'){ить­ маячних культур шпінату, ту 01,2 '\.~ 79 • колгосп- св: на ГJIибину 4. см, що здіАс­ зразу пускаємо тракторні КУЛЬМИ на слідуючий рік придбає­ ту чи іншу силосну оу, яка никам: нараховано додаткову нюється 3 допомогою реборд на тиватори, розпушуючи міжря){дя мо великий холодильнИ'lt, ш){){амо промерзала майже на метр в гли- оплату. Так, напрИ'ltлад, .,анка дисках. Але реборди на внутріш­ і знищуючи бур'яни . .пк тільки закалці насіння помід.орів, бак­ бину. Промерзала і силосна маса. М. Омельчук одержує 90 цент- ніх сторонах дисків ми не роби­ стебла _рослин овочі~ виростуть лажанів, перцю по методу Воро­

Щоб ЗМ1О'бігти цЬО'му, правління нерів, а В. Щур колгоспу дало розпорядження рІв картоплі.

176 центне- мо, оскіJIЬКИ тоді утру){нюється виеотою 5-7 см, нарізаємо зро- нової і думаємо, що і цей єдиний обертання дисків і неможливо шувачі і вслід за внесенням недолік беЗРО3'Садних культур _ Пере){ові ланки беруть нові збереМ'и в смузі віддаль 12 см. добрив поливаємо. Нар1'3КУ полив- запізнення з початком плодонО'­ соціалістичні зобов'язання Якщо весна суха, то вслі){ за них борозен ми поєднуємо з під- шення ліквідуємо, а, можли-

бригадирам А. Щербаку і П. Рудобабі утеплити ями гноєм. Однак до цього часу ще нічого не зроблено, а земля з кожним днем все гдибше промерзає. Невже і цієї зими доведеться з-за нерозпорядливості бригадирів відкривати силосні ями лО'мами і кир-

виростити в насТjПНОМУ році по посівом пускаємо для ущільне'Ння 200 центнерів 1tшртоплі на кож- грунту кільцеві котки впоперек ному гектарі закріпленої пдО'щі посіву, щО СIl'PИЯЄ підтягуванню і вже підкріплюють їх трудови- вологи знизу до насіння. Крім ми ділами: на поле вивезено і того, позаду сівалки прикріплює­ закагатовано 6 тисяч тонн гною мо з допомогою ланцюга на всю

жименням.

ками,

і тарфу.

більш тривалий

витрачаючи зайві трудо){-

ні?

ширину захвату сівалки неважкі

п. Корсун,

М. Федоренко,

колгоспник.

Калгосп ім. Маленкова,

Колгосп

с.

с. Літки.

Світильне.

бруски, які вирівнюють

агроном .

ім.

Калініна,

проводить

ремонт

парникових

ся в ці дні робота на парник.ах рам тесл'яр К . Коваль. першої дільниці нашого колгос­ пу. Ланка Софії Німенко вже

у наступному р<щі вирощува­

тимемо овочі також у 900 тися­ котловани. чах торфо-перегніИних горшеч­ перегній і ків. Для виготовлення їх завезе­ вкривають ним 2 гектари суни­ но перегній, торфяну крошку. ці. Завезено для парників ){О М. Висоцький, 30 тонн свіжої землі. Жздові

закінчила вичищати Зараз вивозять цей

П. Заїка і В. Марченко на виве­ зенні добрив щодня перевикону­ ють норми майже вдвоє. Швидко

бригаднр городньої

Колгосп ім,

бригади,

BaryтiHa,

1957

10217

пів закладено сухі , пандартні по якості бульби в бурти з про­ точно-витяжною вентиляцією. Раптове похолодання не дало можливості дати друге вкриття соломою і землею, і більшість буртів вкриті соломою завтовшки в сантиметрів та землею в сантиметрів. Така товщина вкриття не може забезпечити

30-40 20

збереження картоплі від морозів. Отже, негайно необхідно додатко­ во вкрити бурти соломою і зем­ лею або самою землею шаром ие

50

менше сантиметрів. В минулому році в колгоспах ім. Ворошилова, с. Троєщина, та ім . Юрова, с. Погреби, загннула частина картоплі саме тому, що не була додатково вкрита другим

шаром землі. І в цьому році прав­ Jiіння колгоспу ім. Кірова безвідпо ­ відально поставилося до схорони картоплі. Під час кагатування тут не було визначено кагатовщиків, закладено частину картоплі без переборки

вкриття

-

землею,

зроблено

шаром

перше

20-30

землею. На друге вкриття можна

та

інші соломисті покидьки. Необ­ хідно також утеплити бурти з

для беЗРО3'Садних

культур

нодарец».

ри, перець, баклажани ми поли-

Другий

«Крас-

рік культи­

ВУЄІІ:О пізню капусту сорту «Ма­

реконали нас, що весняні дО'бри- . ва і підживлення

більш

Дані про площі, урожаlність, затрати робочої сили і собівартість розсадних і безрозсадних помідорів,

ефек­

тивні і економлять добрива. Мен­ ша ефективність ооінніх ){обрив ()чевидно

пояснюється

тим,

пізньої капусти, перцю і баклажанів

що

Пом

частина їх npомimається в біJIЬШ глибокі шари грунту, значна час­

тина адсорбується (прилипає) на найменших часточках

грунту і

Роки І Площа в га

У" •• ,

дор"

f

...

--І Роз- І Безроз- Роз- /БезрозсаАиа

саJlИI

Сlдиа

c,,,p,,I~.

Затрати ЛIOJlО-Jtвfв

ОJlИОГО ЦИТ В крб.

Роз-

садиа

c:a.ЦI8

иа ОJlИВ г.

І Безроз-

РОЗС'Ава І

С'Аиа

Безрозс

.....

1950 1951 1952

){обрив

на1сіння,

безпосередньо

до кореня

рослин,

д()

і систему внесення добрив і пі){­

О,

З7

2

43,5 40 34

195З

1954 1955 1956

в

14,5

48

24

10 10 48

42 66

297,5 275 354,1 380

34,4 ЗІ ,1

З44,2

340

33,36

266,1 а6.{16 308,2 320,8 37,7 225.7 206.3 34.68 228 288 З4 22!і,6

кап

1955 1956

З,5

24 23

3

7 Б

живлення:

18,12 14,05 14,40 17,10 15,21 14.70 14.00

а

к

л

а

ж

у

І

С

21i7 292 274 265 278 254 253

Т а

14 13 а

154 187 162 131 181 156 155

11\2

87

95

н

и

Для помідорів, перцю і бакда­ (;6 29 1956 41 5 І 127 І 150 165 101 овочами. жанів: Пер е Ц Ь l-е внесення в стрічку Торік з-за нестачі гною не було суперфосфату 50 використано 3000 парникових рам при посіву 6 2 75 44 1956 187 84 102 116 по колгоспах, зокрема таких, як кг, сухого перегною 100 кг. ім. Леніна, с . В . -Димерка, «Чер­ 2-е внесення з допомогою Все вище сказане привело нас І Цей спосіб забезпечує підвищен­ вона Україна», с. Гоголів. В цьо­ рослинопідживлю­ ,11;0 твердого перекона~ня, що ~ ня врожаю, меншу затрату ро­ му році иедохват соломи для тракторного аміачної селітри 100 кг степовш підстилання худобі, тому також вача .:асуш.'l!fВІЙ чаетиНl бочої сили і значно знижує со­ будуть певні труднощі з гноєм в і суперфОСфату 10 кг, як тільки Криму потрlOНО' СМlJIИВО впровад- бівартість овочевих культур. час закладання парників. Зараз жувати в подивному овочівниз'являться сходи.

І

* * *

необхідно

агрономам, бригадирам городніх бригад колгоспів негай­ но розпочати заготівлю гною як кінського, так і великої рогатої худоби. Гній схороняти холодним способом, тобто закладатн його в штабеля шириною метри, висо­ тою метри, щільно утрам­ бовувати кожних сантиметрів

1,5-2

4

20

шару гною .

О. Стебакова,

особливо по гребенях

агроном-овочевод

JIJ( наслщOlC, вже є місця ГНИТ-

БроварсЬкої МТС.

CaH11fMeTpiB, j,

з

семирічний досвід пока­

помідорів Я'Вляється сорт

Якщо за сезон Р03С3Ані помідо-

лунку }ає незрівнянно більшу порівнюючи з буртів і там, де є гниття, внбрати ефективність гннлу картоплю, мокру солому у){обренням всього грунту. по гребенях заміннти сухою та до­ Вихо){ячи з вищесказаного, датково вкрити бурти соломою і застосовуємо слідуючі дозування солому

Наш

менш зав, що найбільш підхожим сор­

вали від 10 до 15 разів, то ддя жа'рська», перець сорту М 79 і цілком достатньо баклажани сорту «СімферопольВі){ осінніх внесень добрив ми безрозсадних 4-6 поливів. ський». відмО'Вились. СпО'стереження пе­

сення

тя в 4-х кагатах. Необхідно не­ гайно провести перевірку всіх

люпинову

посуху і

період

поливах.

Крім того, ми прийшли до глибокого переконання, ЩО' вне­

с. Пухівка .

використатн

но краще переносять

стає незаевоюва'Ною для рослин.

Невідкладні роботи Під урожай року колгос­ пами нашої МТС засипано на зи­ мове зберігання rOHH насін­ ної картоплі. В більшості колгос­

забез-

з насі'ння, безпосередньо на план- ті, меншої затрати робої сили, тації рослини мають глибоке зниження собівартості, і початок стержневе коріння і тому знач- більш раннього збору овочів.

за- хворобливо переНI)СЯТЬ розриви в том

-

пО'Верхню.

Внесення добрив і підживлення

Парниии-в повну готовність ні на годину не припиняєть-

-

глажують

во, безрО'зса){ні культури

Треба відмітити, що вирощені І печать, крім великої врожаЙ'нос­

І

І

І

3-е внесення через дві неділі цтві безрозсадні культури овочів.

Роапочали

навчання

н а

зеuеообства-

ня» пройшдо J·спішно . .пк наоч-J

....:

- - _!~ .---

І

(* Закінчения. Початок в

16 138.

а г рок ур с ах

З першО'го листопада розпоча­ Весною цього JlОКУ 22 ланкові сдухачів ново­ і рядові колгоепниці ЗЗlкінчили лося навчання трирічне навча'Ння на агрО'курсах утвореної групи. Перше заняття при ltОJIгоспі. у.сі вони добре на тему «Грунти та їх утвО'рен­ засвоїли теоретичний курс основ

І

Бати, діаграми, фіJlЬМОС&ОП 3 необхідним набором ){іафільмів. А. Гanицький, агроном.

Колгосп

ім.

Лен;на,


4

._,__, __________.

СТАХАНОВЕЦЬ

*

______

с.

Середа,

21

листопада

1956

року

______. ,

Перед XV'22 ?~~а~~іс~ц~,:О~и~~Рни~~~:~с~р не! (;пітильнику,

встзновлено.\fУ

н1і мало

посланців

і

Радянської

О.lімпійському стадіоні австраJJЇЙ- УБраїIІИ. За останні роки ВОНИ ського міста Мельбурн, спалахне доби;шсь веЛИБИХ успіхів 3 ОБре­ ПОJУ'(Я, яке піДl'римуватиметься мих видів СПОРТУ і по праву ЩJOтягом десяти днів. Слідом за заіімають місця 'серед найсиль­ вогняним фаБедом фаНфари СІІО- ІІіших . Дн жіночнї зоіlШОЇ ('імнас­

XVI

вістять про відкриття

олім-

тів увіЙIll .~ и, наприкдад,

піади, і почнуться великі СІІОР- Лариса тивні старти.

Латиніна

киянка

і Донецькиї!

!lаііСТСІ) По;liна Астрахова, ДО чо-

ОлімпїИські ігри найдавні- Jювічої - Віктор Чукар'Їн, Борис ші спортивні змагання. Ух бать- Шах.lін і ЮріН ТИТ{)в. ківщина антична Греція. Тут' Побачать 776 року до нашої ери, біля українських

в

3

підніжжя гори Олімп, через кож-

Ме.'lьбурні ;югкоатлетів.

спринті та еСlафетах виступлять

ні три роки влаштовувалися зма- Віра }tрепкіна і Леонід гання. Шд час їх на території ньєв, свою майстерність

Греції припинялись

.

Киів.

~

У

змаганнях

сильніших стрибунів

~

на

першість

року

взяли

най­

ВЦРПС участь

На

фото:

стрибок

у

ревісник~)

Радянські спор'гсмени вперше бра.'lИ участь в XV олімпійських

кож один з найкращих десятиборців світу Юрій Кутенко.

іграх, які проводилися в Хельсінкі у 1952 році. Тоді вони відмінно витримали «бойове хрещення», встановивши кілька світових, олімпійських та всесоюзних рекордів і завоювавши 106

На водних доріжках змагати­ муться киянка Людмила Кліпова, львов'яни Геннадій Андросов і

3

срібних

і бронзових

гімнастики,

воду

(<<Бу­

(Прескліше РАТАУ).

вільної

кульової свято світового

і

читацька

• • *

КОНференція

пра­

наш молодии сад дав

ферм

170

колгоспу. сільської

Виступили бібдіотеки

Зам

тисяч

прибутку

карбованців,

на сто п'ятдесят

що

майже

тисяч більше,

ніж торік. Це зобов'язує нас нада ді ПО.'lіІІШИТИ догляд за садOOl,

щоб доходи від нього й далі зро­

но голові колгоспу т. Хавру. Він, зокрема, повідомив, що артіль достроково, за 10 місяців, вико­

стали. В.

ченка і призначили йому персо­

ВИГОТО'В­

ltiB. І.

Маnюга,

колгоспник.

діяльність

фінан<:ується

фОН-

3

опублікувала повідомлення свого женні канцлера». Кореспондент спеціального кО'респондента з відзначає, що «організація Геле­ Мюнхена, в якому висловлюється на замаскована як широко рО'зга­ думка, що шпигунська організа- лужене комерційне підприємс­ ція

колишнього

гітлерівського

генерала Гелена брала участь у

підготовці

тво».

Автор нагадує, що після кра­

контрреволюцІИНОГО ху гітлерівської Німеччини гене­

заколоту в Угорщині.

«Генерал Гелен, -

респондент,

пише К'О- рал Гелен надав свою сітку в роз-

звітує

-

перед

беЗ'ІІосе-

захіД'нонімецьким

Ад&науером,

порядження американської

рО'з-

відки.

і його

(ТАРС).

е

а

н

КотрреВОЛЮЦlонери в УгорщинІ одержували зброю з Заходу Газета «Неиєс Дейчланд» опублікувала РОЗПОВіДІ осіб, які супроводили автоколону німецького

складу, за австрійський і обшу­ кав його, намагаючись знайти сховану зброю. Він пішов лише

Червоного Хреста з медикамента-

після того, як Лецш

ми ,цля трудящих Угорщини. Один 3 учасників поїздки Лецш повіДI)МИВ, що на централь ному скла,ці угорськогО' Червоного Хреста до нього прийшов

йому, що .машина належить німецькому Ч(lРВОНОМУ Хресту . Цей факт ще раз свідчить про те, що органи Червоного Хреста в Західних країнах всупереч

уповнаважений

Льву ДО.>Jожили, что Енот В дороге молоко крадет: В би,ll,ОНЬІ воду доливает, Тайком от всех вершки снимает.

Потом из кожи лезет вон, Что в краже не повинеи он . Поверил Лев. На днях в газете

Читал он о проделках зrnх. Не раЗМblШЛЯЯ, Лев тотчас СУРОВblЙ написал приказ: «За кражу молока Енота Отдать под суд и снять с работЬІ~. Чтоб не пломбировать бидонЬІ, Лев произнес СПОКОЙНblМ тоном:

банд,

який

Австрії

фашистських

чекав

прибуття з

під флагом що

міжнародного

права

були використані для перекидаlІ­

Червоного І ня зброї угорським контрреволю­

Хреста партії зброї. Бандит

няв грузовик,

принцИ'Пам

роз'яснив

прий-

стояв

-----

ціонерам.

.......... ----біля

(ТАРС).

Зброllні сили ООН не повинні бути засобом тиску на Єгипет

по

Он затянул всю процедуру.

їх мета повинна полягати в не­

за'тягнеться і відновиться

Тогда к себе Ежа позвал.

.гайному

визвольна боротьба.

му господарському році П. Стро­

И так ему в упор сказал:

сил з Єгшrry.

кач

-

кілограмів

3280

одержала в

оплати

молока

рахунок

додаткової

.кілограмів. У ново­

1300

зобов'язалася

надоїти

по

-

на

список

Перечисляя

всех

ву. Борючись

за виконання зО'­ одержала

за

-0Волоха,

заголовко~

Такой давно есть на примете-­

Не

пьет,

не

любит молоко,

Сюда вполне он подоЙдет.

А кто такой?

-

під

було

на·

Тут Лев и слова не сказал, Приказ

xaHoBeUb:t. Ії обговорювали на за­

ПодоБНblМ Львам мЬІ скажем

від

обов'язків

охотно

подписал. впрямь:

артілі.

Вирішено звільниrn

О. Волоху

завідуючого

Не Доверяйте

молоко котамl А.

гара­

жем.

волимо

Ми чекаємо міжнародних по­ газета

-

відзна­

«Аль-Гумхурія»,

перешкодили

цим

силам

одержувати

наша Ми не доз­ встановити

міжнаРО)J;НИЙ контроль над будь­ ЯБИМИ

нашими

спорудами».

(ТАРС).

-

Нагородження Порт-Саїда 'jмедаnnю Відродження"

---------------------------------------------

Як передають з стодиці Іорда­

нії

Аммана,

за героїзм, ви-

яв.1ениЇr його жите.IЯМИ під час

що король Іорданії Хусейн наго­

нападу на )Іісто .'ШГ.'ІО-французь­

родив

«меда.:IЛЮ

там

місто Порт-Саїд

оголошено,

-

(ТАРС).

Відродження»

РblЖИЙ котІ

друковано замітку в газеті «Ста­ сіданні правління

агресивних

щО ми віримо в можливість мир­ ного врегулювання всіх міжна­ РОД'них проблем. Ми не погоди­ мося з тим, щоб ці сили були ви­ користані як засіб вчинення тиску. Ми не допустимо, щоб ці

Тут Еж, не мешкая, ответил:

-

п'є~

виведенні

ліцейських сид тому,

чає

подберите.

Тех пресекает, кто крадет,

СлідаJJи наших виступів «Ой, п'є,

«

Находчив, ПРblгает легко,

колгоспник.

таким

собратьев,

зкспедитор,

Кандидатуру

-

кілО'грами. D. Таран,

хмуро,

Мне нужен чесТНblЙ

кілогра' мів молока на коро-

Підготовка пар ників

розпочнеться

«Нью-

телеграм енд Сан» дів, щО' знаходяться в розпоряд •

сили

вона

забаром

Йорк уорлд

газета

допомогу від дружніх нам країн, коли виведе1ПfЯ агресивних армій

273

лення ТОРфО'-перегнійних гор]}fеч-

тягнуться на ЗахІд Американська

ріі Єгипту повинен залежати від згоди єгипетського уряду і що

бов'язання,

проходи між коробами. Готуємо до роботи городній інвентар. Не­

Нитки контрреволюційного заколоту в УгорщинІ

ребування цих військ на терито-

надоїла від кож­

жовтень по

очищено

Фото Сун Чун-чіня.

r лядя

piR

ха.

Добре працює парникова лан­ ка. Иід керівництвом парниковО'­ да П. Кривця очищено котлова­

пояснення

Он стал раЗblскивать кандидатуру.

за минулий

4000

П. Рябов, ГОЛОlJа сільради.

слухає

ної з закріпдених за нею корів

Парасковія Федорівна Строкач

нальну пенсію 10 трудоднів Така ж пенсія вста­ новлена колгоспнику І. М. Топі-

щомісяця.

танкістів

Нам нужен зкспедитор чесТНblЙ, И развалился в мягком кресле.

Нові зобоs'язання

І. Давиденко, зоотехнік.

Rолгоспник Васидь Іванович Дяченко іНВЗ.'lід другої групи. Він звернувся, щоб иому надали допомогу. Нещодавно загальні збори РОЗГДЯНУ.'lИ заяву т. Дя­

демобілізованих

Надзвичайні збройні сили ООН продовжують прибувати в Єгипет. Торкаючись питання про завдання і права надзвичайних збройних сил ООН, єгипетська преса підкреслює, що строк пе-

заготівель

ПерсонаЛЬНіпенсіі

Стасюк, бригадир.

закупок молока і м'яса.

по-господарському

в усьому світі.

студенти-праКТИБ::tН-

ни,

міжнародних

пошти

ти. НаПРИБінці слово було нада-

нала річним п.'lзн

розвитку

група

(Агентство' Сіньхуа).

канцлером

форм

(БаС1іЯ)

підрахувала,

тваринницьких

свинарки,

фото:

з

сад у

Бухгалтерія

цівників

активісти доярки,

На

викладача про роботу на п'ятилемішному плузі.

редньо

Доходи в Ід

Листи Із колгоспу Ім. ЛенІна. с. Плоске

-

свято

К. Пушкарьов.

редакційноl

ся

спорту,

ходять навчання в спеціальних школах.

тинентів і країн. Вони є однією

крім трав'яного хокея.

в клубі відбула-

не тільки

Китайська Народна Республіка. Демобілізовані воїни Китай­ ської Народно-вивво.>JЬНОЇ армії висловлюють бажання працювати в сільському господарстві. Щоб стати механізаторами; вони про·

академічного

які виступлять пО' всій програмі,

Фото В. Сичова.

КОНференціЯ тваРИННlІкіВ 13 J!Истопада

ОлімпїИські ігри -

веслуваllНЯ контактів і зв'язків. Такі зв'язки - другі. відіграють важливу роль у зміц­ Спортивну честь нашої країни ненні довір'я і співробітництва захищатимуть 325 спортсменів, між країнами, в боротьбі за мир бола

.

Ч 'М т а ц ь К а

Фрідріх Досаєв. Побачимо ми на­ ших земляків і в Ї'f''ПИХ збірних командах країни.

команди зайняли перші місця, з легкої атлетики, боксу, баскет­

інших.

виконує Б. Кавалеров

Чорнобай і наймолодший майстер спорту Ігор Тер-Ованесян, а та-

стрільби; і важкої атлетики наші дружби спортсменів різних кон-

спортивних товариств «Буре· вісник~, «Зеніт~, «Локомо, тив», «Торпедо~, «Водник» та

списа

ше в ХІХ с'голітті вони були відроджені.

і К.lIасичдої боротьби,

команди

метальник

Віктор Цибуленко, відомий бігун на довгі дистанції Іван Черняв­ ський. За звання найсильніших змагатимуться українські стри­ буни Володимир Ситкін, Віктор

медалей.

1956

міжусобиці, монструють

Барте­ проде­

встановлювалось перемир'я. Прибл из но в IV столітті нашої ери римсьКІ Імператори побачили в одімпійських іграх «богопротивне діяння» і заборонили їх. І ли-

золотих,

У воду

і У

Бровари.

Допомога

жителям Порт-Саїда

Рада Міністрів Сірії прийняла рішення

мільйона

про

асигнування

сірійських

Козлов, робітник.

1,5

фунтів у

фонд ДОПОМОГИ

жителям

(ТАРС).

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

Адреса редакціі: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, М138.

Бnoваоська раАовіІа

JlPyxapHA

КиївСltXоro об.llасноrо упраміННА культури.

Порт­

Саіда.

3а ... 4ЗІЗ-2qO

139 номер 1956 рік  

139 номер 1956 рік

Advertisement