Page 1

Г~eT~ ІНХОЦТ. 3

.,7 .....Т".. 1837

*

року

У- Д ар н і

' СІ

'8

~робlток

ВЬі

n1Д

торист

peвrroк,

ростання буР'яиlJf.

Ціо

зи ,Н.а.... силОс~~!~IfИК . к-.. , P~. ~вниЙ.: ВОНН · · заклаJ1и у траНШeJ .

rюнад .ДЄВ"JlТь ,T RCirI :rоин

поживного' корму. . ·'~виЧаАн6. ' f'qтOВOГO си­ лOtуз цlєl 'кIЛЬІСОСТlбуце на 157-'-20 процентІв

.

.мевше; .Тому ще иеl ~ОЖ7 на

сказати

•. ЩОРОСJlНнин­

.и уже В1ПtоиаJіиплан . ~

припасли ~я ;гpouдcькol ху~оби 8,5 тИсЯЧі ТОВІІ силоСу.

з ' кожиQгO

QOj)уиа міцної иорїlової :бази· 'ДЛЯ . тваринництва;

ють RfRypУДЗяиУмаєу

'

1'раиJnеІ.

вро '

А тІ

J(lицевому резулliта­ вони , рримиож)'КІТЬ еК9НОмІ'РІlздоб~.

- . ВИсО1fOПРО~.ir·. JI н а

~~

.праця

P'j>бlТНИкtв

це за ·

М• •ЦОРЕIiКО. .~

roc~

......ра .

_ .~,~~--~~~~~~~~--~

ЩО-;

, ие~., k нраий . , сорт ~. саба1DНRська. ~ ,М . по­

передн1ми '

ЩqРaxJ.щса.и

,д8!CТJ>. , до восьмн&rtt(еИТ7 . иер1В . '

, на , 3бираКНІ " RУИУРУ~3М

H.IJ911"Ji~O .'

і\ниOJrtА

, ,працiOfoть

Чередник .

.~

lГyщemcо": А:

чЬТltри

jirpeta"J(: ,'~' ' .

w .юГцl8t

та

,. .

~}/мfll"N:Я1rl';ОJI

,...:2=. . . ' ' г. КОРКО,

reк1'apa '

Црвак:·

1,

-

да,ретвау пол і

иjl-Aменщ ПО . тристацeifrl.

.

ЛЮДСЬКі

Г..

Механщтори ':JБИР~' ·П

Нукуру.д,завниІЩНЬQГО РОКУl8ро.QНЛа .· хороша. ·

ДОЛІ

вaж.riиву,

'

.

тцОЖliереенХlвR.il,·

пожинвних

провоДИ'Ц> трак ·

бу.ilьдОзервСти . 1~1, .НнРJl~ ~ИКО та , А. Фl!дорlв В Цей час і:у,и"лІНво 4tpa.6y·

\ щtвмвну;"

СпрИЯ~ ,'" ' ~,

~~

/

,

старанно

втрат ' волоnl.ие .'допусв,а~.

ДрУОЩЮ · 13'nаrg.~еИо

т е, м п и--....- - -

а,

грун.ту' ДН~ВldlИ-- ' -JlУ , щнлЬ'НиlWЩ.Це , пеptiIRЙ

в.eдyrь збimаиня КYКYPYJJ­

Ціна 3 КН.

..

·1'

100

.

8

,

Р'ОКІ.:В

евакуRQвaи.' ~:y кqлгосц-

те. ВOJfИ

иимстадом у далеку ЧувашІю., .

ноп1нах. фарту~.

'

В oRymщtІ мати зали-

шилася з . 'Jотирu ' ~1ЬМИ.

:)І(ИТТSI Старенька ,,' '{ ' низькс., , R8су'нутlйна 'J1'Oб8хусткн­

Цl~Я (ретельно , пlдм~-

тає , ву"лицюбlЛЯ

'.

,сВОГО

noДвlР 'И: І х()чз М~ШJ(ає у'

.' . ' . ' Г~ЛИІІR : Apteмtёни БуРяRСІЩ>t аж,е, .

16 ; р,ОКlВ,

, мап0 ' Хто~зжМе.лIl8~JJН:

B'IQpa -:r ...,... .,...

Со'Ji6шеико)

мину.

рокіВ.

. JIO

, ./ ц." pocR.~

. 8і115б~лася

;вaqередодЮ" ·1О81леlO.

ЗО.3.

Єли"

'

Ра­

rOlfolsoJ.O · вулНчиoro

коМіТету , В; Р.

". I'y-rиии,

_ .А.'.tд~Щrа

' редам­

~ІО ; UPO цю ие~нварну 'DOДіІО, 38.ХРдИМо до 'J,исто­ ,а~~Оі'QDOДВ1Р·Я.

, to.

. ] . rocтии.aft

lOChодив1 ~. ,.~ ДО', цтн.прОIiО~

. HY~Ь .clc;r~,J1,-

во.циться.

щ~t'!Н~Х «JОРТрети ІХ .ріД­

!ІН&. '..Пt>Кll;щd! • чоловіК 1

'=e~~PТ~' П:::1: СIЩJ,aОIРади, . ,JЦ!рi1lий

, КОJJrOCПИИR

ЩО

118

с.

СН1Жlcова,

){apICl8iЦНнl! звід­

ин воии~08r. Разом з дружиною МарІЄЮ ПІдНі­

.... КO~ rOcllOiRI"" С1І!ІО, а " РОК" ВlAJпr :був.

, метушаться. на то .poo.qравiцJючи то" н~ухняиl,

ніяк ' не зав'ЯЖУТЬ вузnи-

~ на хустці .

Снн МИКOJJа :не повернувся . 3 ФРQНТУ • .дочку ,KnePJlHY, ,студентку,Фашисти ' закатували. Портрет

' Що ж зanaм'ятаJlОСЯ на цьБТdy предавгO:J!iуВtку? Невже ж тІлJi;ки ' праця;~ ,малих лІт .на " чужих ' ЛЮ-':

' вс,ьОМf гарної. з р()Зумни-

ОЧlнуваннявlсточо}( " з . ірронту " страх· за 'JliTeA, ,

_'Єї'МОЛОДО!

ми C'fJtMa -

дІвчИни, ,по

дей, а ПО'JIІ,м ' у. ' колrо<:РI? Опалена

на ВИдІному

Місці; ПосерединІ ""':'лиС?lІвка"nnЩ<аТ

BapTOB~ГO

СПОАВИl\ '

ОлексІя . Чаба-

на •• Що дdвOдИт~si ЖІнкам JIлеМІЮfИКом 1 ДВОЮ-

.........,ючи.. r"'07

, Люднна

,

, Ні, було ,'й , СВіТЛОГО, ра-

мlicила ' тlсТо,

див ' пншний

nю!ДеА .

годувала,

'у' , " військОВіЙ

щоб

вихо-

та , гарний. колгоспникІв .

НавІть заР4З' СНМ1'ьсil Уй

ФормІ ЧOJlовlк Галини A~MIIВHH- радянський ОФіЦер

неви'мов'не 'горе I8rpaT?

лоду МаРIЯСВОЇ!М уAtlиням lВиnікати хліб. Ретельно

гииуа у . блQtЩДilому Леї.......

'Хата,

дЬсного. СЛaJВнлася'" амо

бр'атом. '. '. ВІн ' ;3аР l!"НиМ .. иІArn","I.·

німцямн

той ' СВЯТИЙ )[лl6 ' для, 'мунарЬв . .

lвaJf , ДМнтрович

ко-

БУ'РЯКОВ. ВІ!Н 1ІотраПИіВ , уЛюбила пРаЦ~ТtJ. і , на

!ll~Ц. згодом <іуа, засуj{-

жений .. ПОО'~1І ,реабlл,tтoвa. иИЙ.,Бсl·ЦI ,триваЛI Ф1ЗнчнІ ' І , моральнІ. муки непо-

правно

'Пlд.l.рвали

його

!ЗДО.роз',.. А ' ще' ж війна ,не ПOd,Цaд..и'nа'.\ЦІВОХ маленьКИХ <ДіТоК.... Так 1 , ЖИlВе

городІ, пnека,лаземельку.

\

свою 1 нолГоспну. 'у вlль­ ний. час прикраШllла хату l8иш}{ванка'МИ. А вже єщ-

вала . ра:юм 'із 6ратзми-

заслухаєшся! СПівоча. труд'ЯІЩа була сl:М·я. Не. дивно, що А досі Ма,Рів

тепер ГaJIНHa Apr~MlВHa, ЄлисеLвна не СИДИТЬ ' без одНа з , трьох сестер. що 'д.ла -полнває КВіТИ. залишилнся 18 жнвих, ' до-мете у ' дворі. сама заМИглядає сТареньку маТір. лає постІль. ДОЛІ, оопаленІ'ВіЙfЩЮ ...

Ваб~Я МарІ'Я ,ще давно .ВИJJЛaіса~ ~l'tJiьози; тіл"':

ки руки. ЗВИКJJІ ,до Р,оБQo: 1в.не' ...~ споиою: ' КО' ПИ ' р6акнуЄ'про пере~и-

Звичайно , су.муєвона за '. J)IJfним селом . багать­

'мз родичами . ТІ'льки ону­ кІв

у

бабусІ

шестеро,

а,

~8IВИYJ(і<В вl9іМ. · н.умо , з .~~ на ~t~ef'!

-

Не сорОмно нам го­

стеЙ · зустрlчати.

-

гово­

риrь Галина АртеМІвна. - С<ЩЗабеs закрІпив за нами. шефів З;lВОД пласТмас . ..Бачите, ~K гар­ но обклалн нашу хату

цегщщ>1

вимачу·

MaMr

ють пен.Сі,JO за ®ата

КОЛУ.

Це вже

Ми·

не тІ

КОЛ­

ЩО

ран і­

госпнl.КОПіЙJ(и .

ше. І ' добрІ ' людн нас не цу,раються,

, живемо

З ' су­

СіДами дружно.

" 'ЛІ

Бачу на общньому сто­ купку газет,

нашу Господиня

мІж

ними

МlськраЙонну . перехоплює

j

М,ій погляд:

Так,

. -

люБЛЯТЬ.

мама щоб

АУЦ\е

читала

їй

уголос новини. Оце остан­ ніМ часоМ в не.І очі бо­ ЛRТЬ . А то ще ,в мннуло­ му роцІ сама .Ко6заря. .\1еречитувала , хоч j М$ЛОгpalМOO'Ha . ' .

Славна. ждальна

ко,lТи

ба.гатостра-

украІ.нська

І

жІн­

!'ВІй ріД рмеРТl

на,перекlрвижИли, ' не за­ черствілн у, горі . ' не. від­

цуралися красн І. ' любовІ. цього

першоджерела

вlч­

номl. ННЗЬКIJЙ ,у.кл,ін І людська шан.іі тобі , бабу- ' ~Я MaplЄ~ Прнймі'ть також

найщирІШі теплІ

побажания

привІтання

Із

І

вlк()о

ВИJМ ювілеєм ві'Д 'усіх l '111тачlв

Н.

нашо!

газети .

.

ЧEJWЕРИЧЕНКО.

ФQ1'?' М; Се~IIJIЩ'"


ме оме. ~'..o~OOO,O о ..... , о ое о oooo •• o•.~.o."o оо О". ооо ••• oo.o'O~IO'.'O·'O •••• , ............. 0.,.0 ••• 0•• о ..............4• • • • • •' • • • • • • • е ••••••••••• О ........ ~ ..... 1........ о·, О •• OO.M~ •• Oоо,.t,.""!

...:. ·2c~pl~a:a.,

.

'.)000 ........ ..00 •• 0........ 10'

но В е

..

ж и'·tт

R

'і9~ЕРПIНI 198t~POKY'

.o •• o~! о 0;0' о 10.0 ••••••0•••••-•• ,. о О. о е O~ ••• о •••••• о •• '.' ....................... , ...... 0.1' ........................ " . , . , ' ....................... о ••••••• о о А ною, а ваРТіСТь путівок РlniеВнцпервИниоt «забув» пог~тlt Івніс"В <>ргаИlза~lІ Рб'є~s 1fRCY грщіІt лише Ji ',Щllт- rиxомироSy~_,~ ю· 1989' рокуn1СЛЯ пере- c~opy догану .за''П~

.

B'IpКil законн<х;ті Іх одер- 1ИеНИJl'~aIfо~rIorG;,:рЬі

~аНи~!3~куратуро'ю:Мlста. рЯAJtу ~·.~Dр'ИДБЩfJЦ ,l;D.~, 'НеМаговидцу po.n~. 9(. }(іIУИст8.!Ціt· ::$»I~ 1J,6y: дІгра-,тут іr6лова ~роф_ динок, вІДJIОЧНН~У,

цому' 'М. '.А.. Старр" (B~-

вс.і· ці',фаitТtI' неЩрда~: стаnи ,пре~етом .. . те$ з Ниєва).який' ~ усіХ бурхлнвого обt'QЩ)рения , 'на відкритих" партійних c~ прикривав.- нер1ВRика; зборах, ПРИСВЯЧ(mИХ.'· рО3.; , суваЩщь

;:ГИХ01ttвpOва. но.

нехтуючи заКОIІОМ 1 со- гляду', статті ,Б 'газе-

вісТЮ. т'І <Радянська. УкраtИа •. 'спапщину Б. Д. 'ТНХОМН- тального 'будівництва, вІJЩовідальності;,а JЮТtJf А .що ж партІйна ор- «Директор, . ;Jарвався..... })РВ одержав нелегке, під- Б.' К· ,Ціос. - колишній звіnЬЩіВ його за : пер~в.9': ганізація,. 'JIарт6юро, 3бррц тривали' без ne; , Ві-дразу

снажемо:

в

,чальника

відділу'·

капі-, кулов

'УНІЩ

naртfАйоІ

tJриємство. Попереднє. керівництво не зуМіло на-' лагадити 'дабру роботу аб'єднання, яке. постНіно

секретар паРТОl>гаНізаці~, інженер з техніки' ~езпеки, Г. L Ясинський на~альни~ -: ' . виробн~а-

дом. Той навіть не,зн"'': профКОМ:' рада т,РудО,вого рервн близько щесflJ го-, ся з партійного. обліЦУ. 1 колективу? Для \ Тихоии- Дин.· На них виступнло . нерегулярна сплач у є рова вови ціби H~iCHY-, '17' комуністів, І два без- . партвнески. ють. 3а час ~oгo 1>0боТИ· ..даРТіЙНl працІВники~

була

К

не навчив керівника об:. змЩилося три

збиткавим,

занед"

технічного відділу, Д. 'Б,,л,lІе й цей факт НІЧOlllУ (HaraдyeJ4o: на-

19 ,місяЦів)

. , . всі ВОНИ, в один.

'CЄRpeтapi :Май~

баним в, технічному ста- Ч:::!:~В~~~~БИ наладки,' єднання. В травНі .МИНУ- пар,торганізаЦlI~, Склад г()лос ЗI!:СУДИЛИ ~еправо-' ні, відсталим,

як

риться рах.

дала

гова-

"

,

лога

раку

ВінпРlЩмає' пар'Тбюравін по, сут1 ро- мірні .Ді і і ВЧИНКИ, дИрек­

по всіх парамет-' В. В, Давндова' -. іНЖє- на робоТу <;вого. внайОМ., 0..-' зігнав. 3 рlшенн.ям рад.н тора. го1JОРНЛИ ~TpO, .' '. '~неренерrОзбуту. К В В Д принципово з обуренням Далеко не" відпові' " .. ' га, з .' авва. • . "Іден· трудового коnєнтиву не . ' .' . • сучасним'

вимога,М

3а ПРQПОЗИ-ЦіЄЮ іНіЦіа- ка, який, P~H~ . ПРil'ЖЯ- рахується,

ПРОфІ<ОМ .про_ підтверджуючи

.~, що,

і рабата з Kaдpa,МJiI,; '. МО'- тивио'і групи, яку 'о~олює гався' до ",lдnовlАа.nьаос,-. ти нього голосу не ~o- написаио в CTa~. ВjИзнав рально-психалОгічна об-, Тихомиров; із ДОЗВОЛУ. ті за злсівживанИ$ c~y)К~. дає: Все це чітко п}д_ВС~ те 1 сіам хоr.ЩPQВ, станавка' в колективі.

профкому· скорочу!ОТЬСsr бовим становищем, б~х-' тверДЖУЄтьсtl aweTYllaH- посиnаючиєь у C~10eJ4Y ВИ-, '. ням проведеним 'в' колен- ступі лише на нтерцреВ такіЙ' ситу~цitново-: тивl. Більше .. половини, таЦіlO ?кремих ф~~іВ.

му керІвникові: й поча,;и..

опИтаних

б з головного роООТ,:! 3 кадрами, . йти водній

вага калективу. ТИхомирав' ,абра в -tншяй шлях: спачатку зайнявся ВИробничими питаннЯ!'о1И,

зима, треба

в

одноразові внсТупи

керіВНИЦтва.

ня

....1

М

А

року

ГоВорушко

Із

«Робітнича

занесенням. до

зросли' М.' 3. ГPYHi~, П: Н. м; воІ карткн.

обсяги капіталЬ)!ОJ,'О· і ПQ-

lІре- даннях КРК

'IЦfСТУQаЩ.Чl

квітиf ,1976 в lдзна'.lалJi,; 111.0 BAl!lIeR~

них, за 'щойому .• б.уло надру.кувала

об'єднан~' оголошено сувору AoraHY поганий

про

конфереНЦl!

; зМіЦнення рий вирок виніс, J(О.Ji~кt'НВдtIсцИПЛІНН.демок~т~~c~y кеРівннковІ, при- цП робот,И'З\ кадрами"". чому заслужений. Про це красноМовНО, свід.чать не-' І на, зборах, .і'назасі-

перед~ачена

об'єднанні

рішерь' ХІХ'

Всесоюзної

Що Й .ГОВОI1RТн.',. ,сува- КПРС

питань, Давно. назрілих у ли з критикою па адресу В

'ВJlконанню

.

Р азв'я.зання і соціальних працівники,' ща вис.ту· па- ню і фальсифіка, ц\ю, да- с,и.' Щ~ в колеКТИВі.""

ворила- питаиня .•Про с~рЙозні· иеД9JфtИ. в·ро-, боті членів' КПРС" ,диp~Kтopa обn-асного виро~

не' відйовідає пос;аді, яку. MlTeтy М. А. 'Старука по

женерно-еканоtJlічних за' ходів па ДОJOорін.ному полlпшенню і PQзвитку теплопастачання спожиВа-'

H~M

()nитудиреккрити· сКа?а-

о~lЙмає.·

\'

реалізується план арганІзацlйно-теXl:~іч",их Щ', lH-,

'ЧІв,

партійниМи

ли, що він не СЛУЖИТЬ, НtiчогО об'єднання «,ки-,' . прИкладом для' підлегJlИХ, n,теплоК'о м УН е неІ> r 01> а 71 прйцент . ВИСЛОВИ-Б, Д. ТИхомирова 'та. 1'0лясь '. за те; що керІвник, лрви " профсПІлкоВОГО ко-

лищ міського типу <?'~Л!l.с, іц,іці;rrиви

за

підрозділів .. 61 парторганІзаці!, .' яка ,об,vo--

процеilт тих. кого вали., заявнлн, рщ тор' пересліДУЄ' за ку,' 77' процентів

було забезпечити теплопастачання Mi~T і се-

аб'єд",анні рClзраблеiylй

ЩО' ВооІд

на заявн і скарги труд. дання коитрольио~реВі~ ЩIJХ, рідко 'буває в ко- зійно'і' коМісl'і . мІськО1

праФСПіЛки: рмОю ТРУДОлекти~ах

ті, З й~го

сказали,

Дщ>ектор , .~e '. з~ає на збйрами в' .Колективі 06.:';' . думку людей, 1 не реа1'УЄ єднання відбулося .. зас1-

упряжці з партійною ОР: ганізацією, ХОм,ітетом

На порозі -

газе«тЗаа»

статтю

характер?»,

тора

об'єднанlU'f,

наДТО

«ПідмочеНі!,:It/t JIIКЩО~"ие,

в. сказати. ,'. бtJI'ыt~~ .рещ,.а-

оБJiікоИ ......... І Незважаючи 1982 році Г51зета« 'звес- цlЯ, з яКQIQ "':,ьж ко ,ВИ­

ти

тия'- вмістила.феЙлеТОIІ праl,'lИТИ ,становище;

точного реМОН,тів, ~амlни роз, А. А. TE\.CMeHeцbJ\a. H~6~! IP~i~~~~~(,)M Оби~~ .«Не· с той ноги».

ЩО

У, ве- склаПОСІІ'В колеКТИВі. А

теплових" мереж, введено В ,свою чергу'" при др- 1'4 . ва , '\,' ...-...пп. :ресНі 1988 ,року, та ж. тому неМаЛО -<іупо пропоі 4 ИХ .борІ KaJWiB' Тихомиров eTItC!l .c~,кpeT~pe~< 1I~~?" 4'Робітнича гa~eTa.:·B~~ зицій про, в~лючення

:от~~~~~ата~у~уют~~~ 'і кеРУЄТрС1JПРНlЩипо~ осо- гаЩ~ЦіІ, o~ ЄД!JaНR~ В п'аЄ іІр.оектуються інші об'єк-. · бистого, ти

внробничщо

призна- Так: на посаду

госпроз- стаНі

рахункавих віДНОСИН,

стаТтею ;«'БІ)~.' ~oгo з рядів КПРС і про

голоllна- ' затримyJQТЬ. !lасJ,lУЖ" во _ «Радянська'

YKpalнa;» ' ,немоЖJiивість

перебу'вf1~­

.му автомобlЛlп ііі ~\!TBepe, вМіЩУЄ матеріал '.«ДltреК- IJЯ його ва посаді. 'дирек- . з~му 'СТаІіі.

ри .AЬOMl тор зарВався ..;...~се 'це тора.

.

вів с~бе" иеправ~о, о _. п о н"блаrosидну діяль~" ,ldанюв.ав- бюро nцpтopгafCTI> ~e TOro ж Тихоми- . І BC~' Ж 'біn!>щt~tю' го­

ОГQ,ІОШЕЩО сувору JlізаЦ1ї . 1

правоохороннl·lj, '6го е можна лосів на. з,~рах йому рова., ДІ? ЦJ> й M(JbK аЙО}f~0ГОПОЦJeЩ) ~a ·РШЩ)'Маніт. H~ же peaГYB3;B~a це .додати, ЩО«flове ~иття» .НltlйрушенlfЯ сувору .цo~ ТИХОМИр0}}? Рятував ,як. на газета ', .. гану із щ~~нам .д~ тільки 'MJr l' зрештою не проходила повз фа~~ O~iKOВOI, к~фтRН: HQH'I' , віДПУСТИВ' 'чистFlм, без зловживан!!я ТИХОМ1l~~~: РО~ЬНО-Р~l~Jйва, . КОМіСіЯ,

домну із., зане.сенням. ~o .oprf~·

3 прихадам Тихамиро- облікової картки. На па-

Щі В аб'єднанні

із

при.цтелюван",я. грудні 19Щ!: . року . боЙО~ : роабраіу», 7-.. липнІ'{' ц. рі' підняття ,~()пОтаНня . про

чf!Ння виконуютьс" захо- ГО 1нжєнеР.а він. з~проеив ДИ ~6 ,упо~канапенню З Кнєва ·\l;LB. Нагорного, ,.. . .. .якому. з~ уnравЛl~Я .авCTPY~TypiI уПравЛlННц., ТОМ~ілем.в нетверезому впров~дженню

спадіва- саду застуіІRИlfа

,началь-

лися й на активізацііо ннка ремонтно-будівельроботи громадських орга- Ного цеху . ПРИЙl.iятий нізацій, поліпшення мо- (теж з Кнєва) В. ВІ Мер- будь-якого; :покара'RіЦI. Про, це свІдчать чотцри. пі.цтримала це рІПJеННJ!:l ральиого стану в колек· кулов . ЩО' ск&мпро", , .' " п пу(!лlкаці'l:. . таке покаJjа}ІНЯ ви;mачи·. ИНМ . , . бе' . 3а Та же приици..' . ' n " 1 ГQ,1Ioв1 профсПlлКОП ба і і тиві. Та в дрq,зу вс о - метував се на поп.е- пом був прийнятий на .Вlдверто слід Сі(азатн,,'''''' "И!reт' u' А Стачили, що•. новий директор ред.ніх роботах допуt~ po~y 1 м: А. Старук, що не безкарно вСе цeBO~O. КО. . у .~. . не рахується з думкою ,кав зловживання сnуЖбо о мав сувору догану. обходилося . 'fИХОМИРОВУ. ру У бюро парторганізації,З вимстановнщем, розтра- ~ недотримаНИ$\ Ф1Нан-, В січні 1976 . року. ДО-. ПрезИДіЯ ИРК АОручн~ кр.итични,ми за.уваження· ти, ПРlJсвоював матері- сово! дисциплІни. . нецький міськком Иом~ ла прокурору міста ~ В. мн комуніСтів, у"роботl. з альнІ цiНlIOCTl І. за. ріНетерпимо ста1tНВСЯ' партlУ УкраtНИQГОЛОСИВГарникУ перевірити ф~ккадрами проявляє само- шенням правоохоро\tних ди ектор об'єднанн,'. до йому сувору догану·· із тц; недостач-," ~риписок, управство, черст~ість, арг*ні.в ВіДШКОДОВУВав Іх TlJi по хоч в 'якІйсь. мl- занесен",ям ДО облlКОвО'і оtiСЯг1і1РОЩТ впlдрозд!груБІсть, адмІніструван· в суМі 2359 карбованцІв. рі 'критнкував його діІ.' картки за: незаконне по- лах Об-'єднання, і винних ,ня. В стилі керівництва' Перед тиМJ_ як узяти. Чи .не найпершим ПіД йв- ,годжения будівництва lн- ПР\іТЯГТИ -:до . відпові~~~::f:~~ зарозумілість, Меркулова на роботу .. го гнів.' попааінженер,. дивlдуального гаражад~ьностl. . була проведена ре, органі- гo~. oвoв;a .групн народноГО шахраю ~ ділку. членам. пре.ЗИДl1, ЯРИ . його аднодумцями ~Ta- зація: звІльнений з по~, .коНтрQЛЮ В. А. ,..R~иnо. В, ~983 році J,IIе~чен- Г.· С. С're1;lавцю;I'М.М. лИ ті, хто. раніше

себе сади

начальник цеху ре- Без, )]огодженн,Я.

скомпрометува~ !lа робо- монту . А.

3

вирішуаав

без

І.

гро- кІвським

раЙКОМJ>М.КП, Розroнюну' за:" "~yмк.~.;,

.Назаров , ,мадськими орГ~Нізаці~ УкраІни м. Ииєва :й!'.Му ті, мав партійні стя- майстри Ф. О. . СалІЄD,t,Ми, порушуючи закоНО ·оголошено догану із занегнення, До. ду м КИВ. А. Верба, .• начальник :'давство, ТихоfrШров· виді- сенням до,облlково.t картчленів' бюро партор- цеху це.нтраJJі30ваНQГО ре- лив ,службову KBapTliPY ки за серйонзl упущения гаНізацІї, . ради трудо· . монту А.. Н. Ляшенко. співробітниці 3, В. ~M- В роботІ' по ,добору, рОЗ~ вого " колективу не при- Уже· !lерез місяць після ченко. Систематично вІР становці і вихованню nA" слухав~я, кадрові пита~ ПRИзначення Меркулов користовував' вІн сnужбо- рів у очолюваному' ,. ним

ня

Ух був. покараний

участі, зводив ра~унки З тимц, ХТ? виступав ·з, крп.-; тичними зауваНфННЯМИ на його адресу,. став, J:lec

за

ми .перевіРКИ.. ~ТУ~;, рИ'

tt1.цroтfВ81'И~II'f~Я'

на poзrJщц пре:щдЦ/~:

Так що ~ Otтaт6~,.~~",

новки

ДНТЬСЯ.-

tPВOР'ИТJj'не .. A~

.

.

Пр,и- виІі ;автомоtі1ль в корИСЛ}f- -тресті ,ОpnfодокаиаЛ».

'. . .

ЙlвЖКО, УQИТU, . ЩО;В

вих ЦіЛях, за що <;пла.'. . цей перебуд~, час а тив штраф за наказом ,Не милував. йогоза cyc~.~p:m,r.~ ~Рsl~ прокурора мІста в сумі упущення в роботІ . й мованена JЮ31!! ІСЩІ·НJI :J!:e: 100 карбованц1Jl. Бр,?варськ.иЙ; .м1СЬRRОМВ!ДКJJафпіх ~OJU8J!f>~()', реСЛідувати Ух, безпід- МУ поряJtку. 3а короткий ' . ' вІ ить ТЯ- парт~і. 3а нехт;ува"ннSI по- иомtчннх " ,ЗlІвда~~~~Я ставнО звІЛЬНЯ1И з робо- Qac його діяльності на А про що .Д~ t" Щ'. зицlЄю партtйН,йго ~рО"ТРУ}ЖЯЩИ:Х,. Jll ~:~~, ти. посаді начальника цеху' Fани~ват'НЗі 1П9У8't:кр~у, БУХ~ lрнор~вання' .. 1131МКИІА: T~ ·''fо..ат:ься:',оцЩ:·~Р,",т.~О ревізІєю встанавлена ве- в ж~ ,. . MaACbKlJx ОрІ'аИ ЗЗ~ 1I,:"0:;:.::te. як. BtJQtO.~ . ІЦОСаме за таким прин- лякаJlестача матерІ аль- галтерlЯ ,пlДl1риємст~а верховий Підхід Д1J ро~~.;~ирова, ~I."XfPP~~p1r. .. ципом попали в не,ми-· них . цінностей, тепер пРо- оплатила. за, розпо~~отиз кадрами,: HeoPl'~."'і;iit•. ·tнеIЩРТ~~;'. Ui~bJ#...'.'.

писНи. 3а оргаlfіз~цlю випивки ·З підлеглими .,на робочому місці його' карають В адміністраТИВ}fО'

f

лість і були' звільненІ t з ти нього порушено роботи:, А. І. Ha~aPOB' ~ мінальну справу.

кри- женняи тихом~рова 1 _ ваНИЙ. пуц тепла на ~1f~1'Час: вже цgцacщ цьому .карбоваНЦіВ за дві пут іДВ єкти міста, в . octhHbO-:Щ"-краЙ. ". . .

начальник peMOHTHO-БУ,ді-. '. вельн6га цеху, В .. С. ЧеА що ж Т~хомиров?

ки. Іх·' виrюриcrав п ,мовий період йомуоrоло- , час ц1~пу<;тки сам днрек- шено 18 лис·топад:а" 1988

кін

тор· об єцнання

застуцник

.....

на-

Він все зрОбив, щоб' Me~ ,

з

дружи-

року

сувору Доrаиу:. .о;'

.

.

с. 'ДЕмвнтьвй:

.

ч.лен . презИДlI

,

крк.


о •••••••••••••••• o•• ~ '0." . ' е .................. 0 •• о оо ",' е ......... .....~ •••.••••••••••••••••••••.••••• , о ••••• .,••••·•••••••• 0.0 0.0 •••·•• е ••••••••• 0. ' ••••••• О' •••• О О ••• оо ООО,." оо о о о ~.

-+- .29 СЕРПНЯ 1989 РОКУ ) •••••••• О '0""

нове

о.,. •••.00 ...00·••• о о ••••• 0 ......... о' ,оо •• 00.0.'

у ' БУДИНКУ,культурн зaвQДY СТQргмam.відбу.пн: ся збори профсП1лкоВОГQ аКТlbу . міста і. району, з ' ДЬПОВіМЮ

. ща,

коордииаційво:і

.ЩlХ вистуDив '

радв

,roJIова ,' BpoBapЄloJCoї .

профспiJlок

Л~. В.

С;/ІОбод:я­

' Він, зокрема,- сК8зав-, що : перебудова ~ в країв! показа.па З. одвого. боJ.CY - ' бо~~ов~ ТОЧКИ у. вирі­

шеRнl, coц1uыlнx . щоань, мl2fC8aц1оиал:ьних вlдио­ СИИ,охорони ЗАОРОВ'Я та . иавКo.DппНьоroсе~Дови­

вирfpJенні цих . наарітіх проблем, іх несПрОМОЖ­ ніС:rь. аа.хнстити приа.та iHTe~cli трудящих. .

{IPQ

«кризу'

ДО"

вір'-я • . профСriіЛк·ам.

Роз'

чарувавшись

тру,

дяЩі

у

них,

.

робочі комІтети, Висува-. ють 'своіх ' неформальних

Негатив\ІУ ,оцінку' дf.Яльиості .І профСпілок даЮть не. ті.пькu трудівники, ~ й

депутати

. на

нараді

а ЦК КПРС, ' М. С . . Гор­ бачов говори~:, 4 Серед

умов

Mti

трудящих,

lІРОТЯГОМ.· тривалого

кІнцеВ(>му привело до

ня,

до

1:уацlЙ.: В

КОНфЛіКТНИ~

чему ж

ного

спілках?

.

спра'ведЛJIВОС~

але

на

допомога,

'карняних.

оплата

Це,.

як

ло, безконфл~ктні ня,

1

л\­

прави­

питан­

вирІшуються

вони

.'

позитивно..

А ось '.' щодо жиТла, дитячих садкІв, соцкульт­

поБУ'!'У,

оплати

прийому роботи,

працІ,

l' звІльнення

премІювання

тут набагато

з,

-

сК'ладніwе.

ці JlИтання найбільш го' стро Стоя:rь. Вони по~ре- , бують . принципової . ПОЗИ· цІї, юридичної компе-. тентностІ. вміння зрозу-

людей в ОДНІЦ

узаконені.

' rIаеивнlСТЬ,

Пухн'о). Директоррадгос~ пу ' іменІ . 60- річчя СРСР І .. І. РИбка, звик. давати ЄаМ

приІхав

ють кругообіг речовин та ність еталонІв стає все енергlI в' екосистемах і 'гострішою, адже JЮнk -

очолювати

лtдери;

і

ше геиераль'ний директор агрономбінаlТУ .Деена. ·

ЗеМЛІ. ABIIJ ---с основа вІд глоб,аЛЬJfих до регІовсього живого. . нальних .1 ' локаль~х.

!Поленти середовища_.За проводити з мину.itt>го ро-

ВИ"

старанно,

....;

з

В91'Rиком.·

За підсумками

ЦІа=.!ІІСoro ЗИМОВ

.

со-

31118ГанІш. в

:1й.по~

період

ут amiJI худОби' Ол..га ЯКIJnta. пОСШа третє при­ зове · illсце' серед 'feJIJJТ­ НИЦЬ

господарства, ':'-":'

. РО'JПОВlдає' !'Олова проф­ 'C_tDOBOrO 'комітету рад- . . ~спу О. В. БородіІіа • .

за-· денні

назРі9ає у кол~ві радгоспу .ЖердівСЬКИЙ.. '

склалися

годні у . ПрофсПіЛОК. Тож

нас.'

з·

адміністрацією'

?кн,

претенЗІЙ:. нем1:1.. ...

ЧУДОВіСТОСУН-

Але виникає претензій з

гроза розриву цього КРУ-

В.

Березовський. ' !

виснаження зам

,

'.

заці.каВЛЄ-

'Формально обрали

НИlчorо

контролю.

.

' ви, . ' -

1200, '--:- 1210

n . ~HOBY

шнІр

'

роками. В

~Slгли ,подіУ

старпіого

Ha~ УСIОЄl\1УТВОРі два . ЦИк.r,и НТірод~их . . ' перека-

зІв:

.між

. іСторію трагІчного

3atВQЩYпорощко-

'

НІШ..

,

. пр'ОВОДИТЬРіRНО d дє<;ятЩ 28 чо­ ловшlв, 12 ' ,жІнок сТарту-

пробіг ..звесе1іОIQ іроНіЧ- ' назвою ·

«Фукуd- ·

ка.;

4:'~~yoкa. -.,- І пр()(j lг ,.по шoctена 30 кlло.метрів дМ чоnовІюв і 15-

.ва.Л1t.

~y ж вреред

; ,ви~ли

КЩІНИ, ' майстер

'для Жінок. НаЗilазапозичена. Так на.зиваЄТЬ'С!І ма-

спорту СРСР АIЩТОЛIА За.лlЗНЯк і Натал'ка. Лебедєва . ., 9 KI:'JQМeтPlB Ана-

рафон у ЯпОНіУ. Марцфон

31 ии. і ... _ зіЙШО:В. А .Натална . фінІ-,

на

шувала n.icля 15кlломет-

наАкамфорТНішІй

ди- .

станції в свІтІ. '.. Qще тут

толІй лину

pliВ

пр091г . за " 40" секунд

через\ 1 rодину

'12

установленО" найБІльше хвили.н. 32" сеКУ'НДИ. · ёВlтозих рекордів з ма- . Лише 8 учаСI;ІИКіВ фl· рафонського', бігу. . ' нІшувалн на тридцятикІДтІ ломеТРОВl'Й '., дистанцІї .. Як . А У Броварах? сФухуоки. . пе,РОШ~lвцl і Р;інІше, в хорошій форвибра;пи ділянку шосе.у заТИlIDИому ·1 . Щ>ОХОЛОДНО-

мі перебугatВ Вl1'а.л~Й Перав.

59-рІЧНИЙ.·

с.

БикІвня.

За данИ1tfи нІ

Ииєва. , ЕкономІчні

горизqнтах України

18

областей оЦінці вартостІ

спостерІ1'ається кореню

ПІдвцщення' вмісту

.

'ніт- 200

тисяч

лІсу . на

стано~нтимуть

карБОванціВ.

р' атІв стала непридатною А 1 . ' • ле, зг дно з розрахункадля ,вживання вода в ми, .проведеними . віддіДН.ІСТР!. ГострІшає про: ,.пом еКОЛQГН Інституту блема Ма4ИХ'J>іЧОК.ботанІки 1м. М; t. Холод­ Все це свідчить: 'змІни носа' АН УРСР, В,рахову­ окремих компонентів. 1 . ючи ~омплЕ:.КСНУ -рекреа­ екосистем у чіo!lОМУ пlді~ ціАну, . п6вІтряноочисну,

йшли ДО тієї гра;,ні, за грунтозахисну, водорегу­ якою іх вІднрвлеJtня мо- .лююЧу функцІі такого лІ­

бургун.lJСЬКot ,королівни ИрІМгІльди T~ історіЮ за~ гtfбелі КОР.ол1всТва.

.зап~ігтИ цьому? ' щоб віДНОВИТИ аналогІч­ . . Сьогодні екологічнІ до- ний, вартІсть перuІОЇ чер­

ЗігфрІда

Й

же С'l'атц нем<»tЩивим; Як су Зfi

'слlДЩЩlня ,ведУТЬСЯ в ба- ги

Видання прекраснофJЮ-

гатьох

Цей чудовий для . юнацтва_

подарунок '

акаде~іЧНИХ і га-

іІузевих'

інститутах,' але

відсутня' Іх . КО~РДИ,нацІЯ.

можна приДбати у книгар-' нях Ииєва і .областІ. , "

'Тl{мчасом

ЧИ

оцІнюється

КомісіЯ

можливе,

прн

та-

тобто

в

60 --:-70

карбованців.

виступила проти

реалІзац!ї проекту. СкладнІсть

пртрe<Wють ~кол6гlчних

комплексних , дослідж~нь, однак .їх вирішення . Ha~-

. ряд

60 . рокІв,

мільйонІв

. ІснуєЧИ,маnо

пробле.. , . якІ

Т., ЗЛХАР,ЧЕНКО ..

"фУКУQКА-В'9 IJ МУ гаю м1ж ЛІсництвом 1

БІля

Інституту ' гідробіологІі втратн від цього, за даАН УРСР, в підземних ними . l1роекrзнтІв, по

.-

пІонерським' т:tБОром заводу пла'с,-мас .С('>няч-

по від- ~алу

нідерландського

. строване. .

урожаУв логІчнІй експе.ртиЗІ Київ-

Заходи

. обгрунтоваНі.

'1.' М.ИКОЛАЄН.JlО. · n

королевича

воюВаИНJ~роіІи гунна-

МИ. f{евІдомиif · , таланОJlИ' тий поет майстерно поєд-

біда в rtJМy, що

вони велися на. С1ад1У оцІнки готових ~eKTIB, на яні вже БУЛ04;lитраче'но , тисячі і мільАоltи 1!ар-

H~ носять КО,мплексного лу вимаГjiВ вирубати 241 характеру, екологічно не- reKTap ЛІсу в зеленІй , зо'

.

шлюбу

і .

поч".л ... и.

новneннюродіоч6ст~ грун- Проект будІвництва уже ту, зонрема . мелІорація, для першо! черги вокза-

:партп УкраІни Б . Я. ' Ку-

леге"ди' часІв Середньовіч· ЧЯ, ' епоХ}{ · Велиного .і;Іереселенuя народ1в ..,.,. за-

ку, ' 'l(л'уб любителІ,в' mгу· 1 оздоровчої ходьби'

ною

культур.

. секретар мІсЬІ<КОМУ Ком-

зацІ<Кa!ВJIеноІ ' рО'змота'К ~~'Vl'нч'ив свІй ~

Ек. спертизи ми

сільськогосі10Д а р с ь ких cbJ:toro . залізни~ного вок-

'

та

~BOЇ мета.ІІуРГІ!

.темпів ~ росту "

3а.чи-

У роботі зборІв профспІлксІВО'ГО ' аJ(ТИВУ бра-В

пІДлягати

нарощуванні капітало- зультативнІ; та й ними вкладень · · ' сцостерігається нерІдко нехтують~' Tatt .тенденція до зниження було, наприклад, при еко-

тали список, п.роголОсували :1" рооlйшлисЬ,. Для

ли час?

повинні;

плани та 'ПРОІЖТИ --

до такого зниженнЯ р()- боваНЦіВ. НаслlДlU1 подючості. що нав1тр при Дібног.о пІдходу . малоре-

че~

чого Ж тодІ' бу.llО збиратих:ь? Для чого витрача-

екс-

· Такиft1· експерти-

даними Ради- по вивчен- ку, aJ!e

~Б&'а'fО проблем сьо- . УЧ,аС'1'Ь і 8И<:'l'Y'ПИIВ другий

ної

Нещолавио, ,.ЦallllН·

• J{POK. ·

. Змі~fИЛИСЯ . , й ' lвшt' КОМ-.

JIрОЙШЛИ'

еколоrlчних

пертиз.

енергетичного ' запасу на всІ

рез те Й lнспенціЮ робlт~

заR~и.каю . вае до. сер.йоз-

запитаЩIЯ: "'-" vvKY ' кого і

1 'прове-

гообігу

гсвор}!ЛИ

ту: аДміністрація чи~олектив? Шпа:ния ващли-

'1ІІдзЩlЧЦВ:' Серйозне ' . незlЦCt80лени я

Доповідач

що . · багатр керівників ПРОфКОМіВ гов~ять: ' , '-У

Починаючи ' з ·1980 ро-

ській брвraдt. .' Тру,цвТьcJI

l Отже,є

ст~аЮЧІ' про пра,ва, а от

Немало '

6ез, особлИвої

до. пи-

відлІку при СJ(ла-

дії.

А.

як . що люди .застраЙИУ1іали, 'аби пОчул и· : Іін!й Г9 ЛОС.

8:

працює' операто­ PQIII . по · в!Ju'оАЬші вemucoI poraтoJ ху~обв у з8зJu1'яв­

значно ' точки

необхlд-

нижчим ноефіціЄНТr!М xo~ данні. прогнозІв

ІПРО 00О1В'язки нагадав ли'

'тань соц1аЛЬJiОЇ СПРall~Дливості ,привела · .ц6 . toгo,

Спор .(n

Вона

характеризуються

яких

А

-рисної

.

невино-

моніторінга

що дOil1ОВlдь 'в основному деклараТИlВна, що - nроф-

оберyrrь самі Люд!!,'

пРофкому

го' пl,.фIриємстlЩ

У' .

енологіч-

тваринного

-Мемрук. · Вони І сназали, ,РИ, вониінаншеФОРМУ7 екосистем.

'справжні

, Иалиггяиського ' ремонтно-

· поради голові ПРофКомУ·

сІтки

йд~ться

по~ц,ння, особливо сlль- не відповідають еталонськогосподаРСЬКікульту-,:Нимзразкам природних

ве, '1lJIe не .воно CЬQГOДHI. в ЧНС)Іl перших повиино · стояти.

f

Імені1(lрова О. Я. Сеmoк.

й про. створення

адм~ністраЦl,я часто ~ ГУсто _ нічим.

ОРПК,ЯКі б~и проведе' ні за' вимогою. аДмініС'l'рації (директор М. С.

пrкіJlЬВОro, віку: '. Ноема . з'явиnася: .

вн

РОЗОР!lні

ностІ, пасИвно. БІЛЬUІЄ ню' . ПРОДУКТИВНИХ сип гоВорrми проте, хто f4ає УРСР АН УРСР, іитеиlІлатити головам профсивне IiИКОРИСТЦННЯ групспілох премІю і зарпла-тових ресурсів привело

р~диьоro

'Гараженn

Луки

холекти,ви в тщсому ВІ{,падку постаВJJенІвнерl~ вн}' У1М6ви. Люди . шдповІ- ' дal()ТЬ, при ,орекдtзаро-,

ПРИЧQМУ

респуБЛіці ~ на

існуючоі

осушені чи стали дном ного моніторІнгу в ресводосховищ. Осушено та- публІці по забрудненню

'взагалі збори

· сад, щоб пе~вірити, він працює. .. .

ну'В

зем- .. метеостанцій.

нан.ня договІрних зобов'я-

бачає' . саlJlЩИ, за

. Ресується . дITJIlII. . .ее­

.робlтвlЩІО ордена сЗв~Пошавв •. рaдrocпу

лях.

оранки

більше того, дехто навІть

Te-ly

пара-

ПЛЄ'Мlптахозаводу '4РУДНЯ» Г. Ф. Анімов та В. М. ·

спІлки мають

ко-

,

нідряд не завЖNi . ре,ред-

пе~ад1 BIAoMOГOJiв~, сьмевннка НДР .фран­ ~ ФюМана. КиИrа .д.

J\.

датних 'для

. колективний чи орендниА

ЦТІІО cВeCeJllЦl.· lVШу­ СТНJlО сПісВlO про ; щ­ белyвr1В. У ПРОЗОВОІІІУ

дента

практично назапо-

відних об'єкtах та. непри- зразок

ректорові. На жа-ль, . у црофкомах' все ц~ вва-

.

бачите

. лись .

подавати до судуІ..

УЮfаданн,я дoг~)Вopy ва

ноnмальним. "

пе-

них лісів становлять 13' метрами, що· дало б запроцентів. Стецизалиши- гальну еКОJЮгічну карти-

профспіл6к,

· ·СТАРОВИННА. НАJГНТІtА

".Н.'- зв1мкунашого поза­ UlT8'J'IIOro , фотокореспон­

порушена. ПлОЩІ природ- міс"ях за різними ...

Ось, наПРИlUlад, . місЬІ<,ВИнон'комзабравПl~ЛЯ ре-

леftТИlВах 1 перекндають в

ІіРОФ-

Це

збір даних на

мЬв . . р'аЩ'~~омБІ,нату МІСЦі, складних . прнрод- 'мають увійти й заповІд.,Ка:лиWяRtЬкИЙ. 1 держ-, ' НИх прості шту~нl, угру" ники, які, на жаль, ще

та

ше?.. . . . . Тlлькнвтручання Рl1.й- · · кому профспілки 'дозвоЛИЛО' 'відмінити' l1еревибо-

·

значно редбачає'

Рефоvми;.~е~q~на , щ), вІ метрди ·' J9ШОД8.рtpМН·

БІтною п,ла~ю, . БЩl.ГЩІОлуччям' своІх сІмей. а от

по'

нІсть на УкраІНі

'МОНТУ на'Шl. К~Р'1'и.ри, !l . JЦ)жбільше .. половини бо~ ПОвІтря, води, змІнн ха­ Щ() нам р()бlriи7 , БудеМQ . літреспублікн. Зат,аки},( рактеристик грунту,. рос­

ри , · ПРОфСПілкое.оN, , КОМі' " і його голОвИ· С, В

2ftиIІ'ТЯ;

' . . НинІ природна РОСJlИН- ЛОrlЧНИЙ . центр.

. .

не

иk

•••...

'Щlнь. Але ММ1ністрацlя і

-

вони

оr.пяду

не 3aЩmти, D1дxoдy до БУдlВНИЦТllа, може CTa~ тися нenоправие.

Цього

МИ лише говофимо

права

без'

Дочого це призвело -

добре ; вIДомо: rннyть ввди pO~ ' 1 тварин, за­ бруДИІОЮТЬСЯ повІтря Й вода. ЯКЩО принципово

кри­

Т, Н; Юр'єва; голова проф.кОіМу шиноремонтно'

будувати

наако.IIИDIВlO пР~ду.

. • ТеплИ~

:

,

cTaвцli, промисловІ комплекси

голова

ЧОМУВlЦ!икла

. r'

Багато років ми 3ВOдlUlВ.. заводи, I'iдРое.пектро,

..' ,

, Росач,

у профсіІІЛК8)д

про

дивується: а ян же 1ІЩК'

треби людей завжди вка. зують H~M ' вІрний напря­ мок. Перш за все 'по­ бут, ' путівки, матеріаль'

-

_

жається

Ilj>актики

"

го заводУ:

та 'п~РТій~ими керівника­ M~? ці ·nитанияхsи.пю·

. Думаю, що необхідно звернутися ДО.' нашоІ

не

контролю-, то Й9ГО треба відмІнити, бо JliH ганьбить . оф сп І лк ' и ... пр

дотримання

ві, пеvед . ГоСподарськими ють зараз КОЖНОГО ' з на,.С.

М.

,------ ,- - - - -

ЕНОНОМІНА І ЕНОЛОГJR

Перш

завмер:

вPu:тyilати

Л. В. Слободянюк . не розкрив. ЩодоробlТЮlЧОГО

f>ї'ВНИlщ:щіиаli)тlо ' техніку

-

влада

дався, як· вІддІл при ди-

.боязли­

,В.

за

. іншІ . . АЛI9ДИ обурюютьспілновий 'комітет розгляся:· де' ~ . самостіЙнісТь? .

Чему вени такІ

бевПРИНЦИПНі.

а'

.

•• оо е •• '0.' О ее о о о,. . .

.

вони' висту­

цятеХМ9нта~~

кІльки це твеРД$ення ' постІйво . ,пору,іІ1увтрся. Ке-

адмІністраЦІІ,

рилин

н-Іби

профкому тресту

.

ротщ>му повІдку У керівників, секретарів партіЙ-

щ>нцентрувал;ась в руКах

ся-

проф­

/3

.

НЯ.' -Ми кажемо людям, що вИ .. саМосі'1й.ні в c~oї:X: .

'ДеС1lткиронів

ПРичини та'

сrrановища

лись.

ЗБУ1IfСЯ боязли.В,ОJ, , узroд" 1JицьноІ позицІї, р<?стщ-

них оргаНізаЦіЙ.'

резул,ьтатІ загострен­

їх

-"------,.---~--

СлОбо~я-

було, ЦраВД9, пМІм приСУітнІтрохи .розворуши~

.

HO)'; ГoТt!BHOCTl Іти на ко- " Al$fx; і обманюємо 1~,' ос-

ч~су

ЗаЛИШИЛИСЬ без належної yвarJf і розгляду, . щр 'в

щоб

пили . .Зал

3 сторІнка.

0. ••••• ~ •••••• ~ ••.••• ~ • • • • • • • • • ~ ••• о

. . умов n.риродні , процеси nиннdro та . .ЩJ(аво, ' ИР}іТИ~О1ЦI- РОЗВИТК), рос.пинносn . ~e- світу тощо. tI~ ~. УмаваХ 'еКQН6Мl:чнріIСТУ.пилиголОіЬі, прОФК<t". МОЖЛ~Вl. ' . Створені на У систему

помОгти їй." ,ЦОВИl:щІ рі'':!\уче ЧО'

економічних

життя

соцІальноl

в.

довелось .: аіШРОШУпрофспілковИх. ва­

Бажаючих

·прОблемоЮ

сьогодні'Є

МlтИ:" ~ЮДИНу. l5аЖання до-

riрофСПіЛОК,.. багато го­ стрих . Проблем, .ЩО СТОСу,­ ються праці 1, поБУту, со­ та

, . Ваuклнвою

тися.

Л.

тажкІв ,

.

найзавзятІшІ'заХИсни­

ЗvИРОI1 мея,;,

трудящих досить сильні КРИ'Щ'.Іні настрої з прн­ воду . пасивноІ '. ,позицІї

цІальних

йому вати

Дng чого )І( ... ~.. ' .. ' ~.?

рядовІ народнІ

СРСР.

Вистynаю'lИ

'СТВОРЮЮt{И

КИ адМіЩстраЦіі.~.» : З , цим не мрЖна не погоди~

.,

лідерів..

виступ

'

'." .".,'0'" •••• .0.

нюR. . ЦpOT~ , . К,[Л~

не на' 'боці ТРУДЯЩQХ; B~­ ни

життя

створюють " свої,

не

кІ ·. ПрофсПІлкИ уже · давно

nРОфСnід"ове

У !конфлlктниХіСИ'

туаціях

труд')tЩИХ,

Чи

інтересів'

ВерхО!Вної '. Ра'~и ,СРСР: .Ми знаємо, що'радян(:ь­

'Сьогодн1 можна ПРЯМQ . говорити

кого?

зраджуєм,О МИ

цього привОду один з'на~ РОДНИХД8вУ1-атЬв :.на .cecJI

§Єз~.п1сть профсilUю,и у

-,.

за . ,.рахунок

навколо се6екомфОРТ? ,Щось . МИ . дуже п~л­ ко стаємо на БІк aAlofiHI • страції.Ви, 'напевно, lIaм'ята.єтЄ, що сказав. з

июк.

ща. А. з .дРуroгобоv '

,Ж И Т тя

................. ; ........ '.е •• O....d.. О.' ОО . . . . . . . . . . .

вирішення

проблем

нl;ІХ

відомств.

Ми

зіткну­

кІй розпоро~еНоСті.. П~и- л~ся з ЦИМ . У . ході

«СilмейwиЙ ri~ряд» так можна назвати· фОР-' му ПР9бігу, !lКУ . обрали сІ-

м''1 . Електромонтажник із Зазим'я Анатолій СергіЄНко , Із синами ' АндрІ; єм .l Ярослав!)м та Юрієм' . Нла ду ном .

іІодолалиЗО' кілометріВ естафетно, довільними

міром',

. У.

ших

наук

зв язку

з

.роз-,

110-

ЛЯNlЄ і в тому, що вони зачіпають Інтереси рІз­

rtертизи

впливу

екс­

про МИС-

витком кібер~етики, БІо- ;ювих ' об'єктІв на еколофІзики, маТЕ;матикн Й ,ін- {'!чне середовище в мемо­

.

вважа~и, що

рlальному

регІонІ

Канів-

на ' цІй основі можливо ськоro заповідника Т. Г . побудува'іИ надl;йні моде-Шевченка . . Органи місце'.111,' ,якІ . дозволять' не вої влади тут практично тІльки глибше . дослідити в' 'еКОJJомІчн1й ,залеЖRості структуру' Й . організацію від · Міненерго СРСР та

екосистем,.а . А прогнозувати зМІнН', управляти

Міинафтогазбуду СРС}>. Експертна комІсІя поста-

вІдрІзками з;а 1 год . . 56 .· , }lНМИ. Такий шлях вияхв. Муляр Заводу пласт- ' вився безперспеКТИВJ:lИМ" ма,с, СВітлана. Цифра з бо вІД . експерименту' в п',ЯтирtЧним . .СИНом Пав-' лабораторії , до. прак ТJlКИ

вила питанняпро . недопу­ стнмість розширення там промислової зони 1 пере­

лико,мпрс6ІіГJlИ 23 . кІло" метри за

лини.

2

год.

, Яа«ФуНуоці. npе.цС1'авники 11

04

хви-

. бlNЩ

клубіВ'

з Киева, &Ілої Церкви, БОРИСіІІqля, БР(J!8а~іIВ.l

ФастоtВ,. ~. ВUtТОР<1JЩЧ.'

вІ,!tбуваються зміни

систем,

властивостей якІ .

передбачити

пРОФІлюва.ння

такі якісні го регіону

як

КанІвсько-

Історико:.

еко- культурногр центру.

теоретично

неможливО:

Щоб дати BIД~IOBIдь на ,

'

завідуючий,

Я. ДІДУХ,

вІдділом

Інституту ботаніки

.багато екологІчних пи~ УРСР, доктор . таНЬ',необхІдно організу- них наук.

AfI

бlологІч-

вати Інформаційний . еко-

. .~...._ _~_. ._

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .


•••• ' .••••• 00' •••••••••••••••.•• ~ ••••• 1 І ••••• 00 ••••• 00 •• " ' . . . . . . . . . .;•••• iI'........ ~ •••• i

. нове

*.·•• 8.

Е _ . і!

) •••••.• о ............................................ І .............................~ .••• ·.і.' ВІВТОРОК. 29СЕРПН"

І ПРОГРА'МА' Ц1:',-

.

'.

j.S.35 Концерт . · фОЛЬк,olорного .

турецького

:

ансамблІ\!

«ЛАнгеи" .,.саjl.Т.ІІИНСКОГО

йону

pa~.

АзербаЙджанеЬJt.;

. .

РСР.

1.6.00 Док. _

рот.,

16.20 Про

.

те.JJ.ефr.іЬм'.

«Пово-. що' співають . діти

ЗеМ.ІІі. Фестиц,ль. ДКТl\чоj п~нl У м. Зеле'на ry.pa.. . 17.29 МУJlьТфіЛ ЬМИ .

. і 7.50

Спорт'. і

·.Всесоюзна

ос,оБНСТіСТЬ..

І

рух

без

Спартаkіада

Я.

801"0 '. T~Ba.uo АіІвк.'.1іР, 'П8РИ~!:У»;

-.

на·

ФlлЬм-кQццеpt·

.

ркпn,.

філЬМ

небезпеки.

Френкеля

ІІІ.,;ІО НQ8IJП.

'«Схо­

«МаиуСІ('­

.

сВ

Босха».

17.25

До

садуlероиімв

'.

5О·річчя

Заі:lдНОі

iнcbКOIO . '.рср.

СРСР.

у

По~

з· Уіфа-

CU.Ai·

на

ВІр­

ші' К. ВанillенкіНI;

формаціЬirй ВJiIl.YCK.·

19.00 АК'l'yа4ьв •. xBмeJЦ\~ 1.9.30 ,оПер.,... .Ий. вост «A~.

19.іО· ПеlМИИИ ~Yllli ~ Rllро",ноі. . Фоль/t.JIOр с.' I(lICeJIIlaкa Чер. нігівс"коі

-

обл.~і.

М.

ріі»:

фоні

...олl. .... . 18.00' Муз. фІЛьм сМелодіі. літа. ЩО. м_Иilє». . . /8.30 Не. квlвеькll Х8илі; Ін-

22.30 Авіація 9!>'Х РОКІВ: Телен~· рнс. . .. 23.00 СЬОГОДНІ У ,<"ІТІ. 23.15 А. ВіваЛЬJl,і.· сГлорIЯ». . 23.50 :;ТелефіЛ"М' «Цнган", 2 се,

УРС&

А.

д'-"і . ,еУрок АОК.' фi;liЬf(

ВОЗЗ·~JI,Н.І!НЯ

VкраіИи

. .~...•..СЕРПїіЯ:,1989Р.ОКV" '.0.'"

"1 I~' і '.1 1.1 ~.~.I

~

I •• і •••••:, •• ~. о ••••• о •••

з."ня· про 1tврlЩlO . . . . Нв-

УКОIO - IІОву"ЯР8ll1 &фlall. 8.35. 9.35 Лtreрtiтура •.. S 'Р: . Звг"".,. 8.5&- «Т.К•.. за. В.СМОМ·. .СВВ.іХ:,. урс;р про і!иClQри 'нвродвих . гІр,..: Дох. '.ф""lІ. . • депyraтl. . . . 9.011 ABT~llIc"lia Мов.. "1 ріК: 18.00.' .дО. Двlа . .11lт,ратурв та'. И.В.ВН". . . ." мистецтв.. f.paiHB В К.з8.1J;9.55 . І_еllиl 'ІІІО_Н 110 tNe6~· .сьаlll .. оРСР.. \ Та:ефілЬJirJi . чевНIО. • ' . .. сПарк Імеиl Nf:; Гор..:оГО». 10.40. 11.45 СВіт.·, ..О вас 0'JiQ·, «С8ЯТО 8ес!lil».. СтудІя ,ye.I'~ _.:' Пеplllill. pa~; у: сказахтeJII~I.ІІыр. .. пеРШІІІІ м.с..· ." '18.30 МУll: філW «Щснl кохан· 11.05 . НоПви. ' ' .. :.Я».-. '11.15 Англlllська М08.. 2 рі;',: ,.19.00 Акту.льН. .I"ЄJNI.. ' ··нав•• н8..... · '. 19.30 Програм •• ' ПРIІС.lfq~на по12.05 «РцlС1''' це. пlcНИ> 'ІВ тку Hoaqro' иаВ:JNЬНОг.о., .IлыІкcittuI!p:г.. . . ,. року .. ВНСТУП НIlРОДВ()ro де.13.00 HOBHBtJ. . . вут.та . СРСР; заступника 13.1.0 т,лефlil-"ІІ "dIДРІІJl,жеit'і ··fCi.llО.и, Раil.lL МІнІстрів 1J1I». ~ серІ".' .

.· ПроrР.АМА I1Т · '9.00. HOBIIВ~ 9.20 ПрОrр8мв. ;. «5ратерство». '. Украін. '. :.,:... Уз_астан. 10.0& '.

~

·16.45 Веееиа. JZ-IO Ес,:раАні II~O.ai;, . .. 11.30 НаР!ІАоuвuя'-OfS_> З.ковlв .. . .,ени.,· аРОllln'lв

11.40 Новнии. 16;30 НОВИНИ." .'16.40' I;кРаи МОЛj:>ДИХ. 17.10. Наукрво '-' популярний

19.30 Пісня·89. 19.4& ТелефіЛЬм «Миха1lло' Л~, . MOHOCQB". І Фільм . І «ВІД надр своіх". :t ·сеРIЯ. ;11 ОО Час. 21'.40. «МН розлучаємось. ~а;б зу­ стрітнся знов ... ".-. Ш~НІ І ~~­ ,манен

· еДва .ктія.· дві' А04I»,' · 11.05 Телефlл"м «ЦJlгaH». ~ ее· · рlя.. І.ЗО .НоіІІІllii. ,. ярмаj)OК-JUryб 1.35 i\otузl('(ИКIІ' ·А iJIOВIІХ.. .11 .II~IJi.p'-ee ей . MIJКHaPOA.

11.10~СеЛо_ і' Jlіо;ц,н. '

.. , профспілрк. 18.20 Ленінакан. Хроніаа, відбу­ , дОВН. 18..45 СЬОГОДl!і у світІ. . ні.ОО

.,~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •• _." ••••• I!II' ••••••••••• ~ •.• o..... ~ •.• t

4 ...

ж ,И,Т,Т'Я' . ....·.,............... ,..,. -... .................

cnpIB.i.

...' 4

••.i~ •••

·

о""ик;, пере~ без дзвоиlfК•• : «ВчliтeJiь іст()-

-.

20 ~ На Jl,обраніч. ~iT"!' :

Ч'8С. . 21.40· МoJ!одіЖflа студі. ,crapn. .' 23.00 ВечІрНіЙ . вІсник. 21.ІІІІ

"РОГРАМА "Т

11

8.ОО~IІ~аСТика.

еД. Лиха'lоtr. . Я згаAlJO· •• ~·. Дон. фільм . .' 9.25 'ВисТуп аll'С8l1блlO вісНі І танцю

. ... ,

.

-ВR.ІІіr ~.T,pii'

", . . ; I8.2~ З нащих ·фондів. Е. rpir: Сн.,фоиі.ill ··танЦI. .., ·19.00 ' Муаь~IЯ.... .. .\9.t5. ДержТелер.... іО· VзCSeцькоі'

2О.00РС Сё.IРН8 Хвз".,

.

8.15'

14.25 .. РитмІчна гlмИіЄТlІка.

17J)O" ".ОВ8ИИ: '. .17.10 Тe.llефіл"м ; . ІІУЄТЬСЯ».. '.

«ІОИість..

рія.

20.15 .Ритмl... [IMBIic~ .. 20.45 НвРОДвl.IlЬоАIі;·' 21.00 ..Час.. . . 21,40 . ТUефLIIьм. «ВIAРНд' iitе,ини.»:, . ~ ]сеptя.. ..

110 Новинн. 1: 15 Спортнвна' програма. 1.45 «nporYJlIIHKa у' ритмах степа» . Фільм-концерт. .. 2.15 Музич.ні іЛЮСТl?аціі ДО по-. вісті

О.

ПУШКlиа

сЗаме­

тіль»'.

'ПРОГРАМА )'1:

16 45 ВеселJtа. 1115 Потиск ВДЯJlНИХ py~. )'~. · раінсьJtі.БУДI&еЛЬНИКН . на,

'. ,; ·2O.t5'; Усі .. ·МИРОМ~. ГРСІllаIlСЬКО· .. DO.8ітJj1lиавporрама. 20.45 'fl, .добравІч. дІти! 21.00 Час.· . 21.40 'Іеllпfoнат СРСР з футбо. J\Y. «Динамо».,' (J<иtв).­ «ТорІіедо,. <-Москва).· V пе­ рерві -. 22.2.5" Вечірнll вlс­

"50 1

,.

Clt811ська

,..

М08"'а.> І

І р к нав-

·22.55

НТД.

. ...•

IlІформвціlрй

вн:.

'

.9-,00 9.20' 9.50

.

Новини. РитмІчна гімнастика. «у, неділю BpaH~i» •. Ін-'

Ф1.11bJ1. '. <ІР_ба IКІІІі8ИJl!l', \ Ф.!ІРIІ.цIЙио . _ • МУЗН'Іва проСПltiyчв б8IJДУр. О. Cn. FP.aMa,. ' . ... , ХIВ8.. ' '. 10.so СЧlЩтlі КРRИВЦЯ». РеоаУ.... 13.00- Новв.,и. . .ІІ~"сьJtиll· .. ,те.аеф,естllваль 1:t:IO Му.llьrфіл ...... - ,'. . !І'ПІчи:l ....... ьоо....в)( JtO.IIеа\3.201 .Пk:ill' цвtaВ'.. РОС.' ії,.." А. :W-'. r~'· / ~... t .. .... й ...ти.IL . . . '14JI~ .~B .llІи.!'n· ..:: ,,~~ични /11.35' НoItiulH:. ·НИХ. .'бо.еllевт.· .. . ..... и 50 Жl!а CjlpВO Життя' АУ· '\5'" Во•• РIП!=_ ЩJ,.аr;н•• Аев... · " , ";_.,, , рІдВ.' 11 ПРОГРАМА І(Т '.,а"'· Вес'·-. ФІ--'·. ФIя...М.·.. xoвнoro ос .....а . ,, uu ..... ~ •• . . - - . . MOJI/L" 8 оо гі.наtтпа. 17.00 Нови.н! 8.30 ДОllаW!J1І .• к~.!~I·й· Л' 17.'00' 'BBc;!~"a' . ерс·.о.·. _.. '.O-'~_A .. ,·.· . 12.30 сВ. вам внсаnв", МузJiЧ~ 8.15 еВоСкресв -, е_. -ОЖН' 11.18 тuефі4ыІ: «&...аА8- п~ 9.00 ТелефlIlЬ'" с,......а.. ~ ... q-' ..... .- м_ ... .,..--~ . п""'"'а' ~_. '3В листаМІ! " .. KOllli:apa»·. . 'МО·.ОС· ЬІІ . і: . .«аорота '17.10 __ П ..... н' ......r ... ' . . тн J\ОЧУ". Нау.ово-nоqу",яр. ., .. .... ......ОВЖ..... 'ш-- ВА' .,-.."У-, або . ':r"ц,Чі8.. .. НИЙ фі.ll"М про В. Ма.ков1815 МУ.ІІьТфlяbJI. • . .. . 8.еиос<rI". '3 сер.,. . ~.. . .~""a••, e u e . 'Аевь, . 1З.ОО /10\1'.,.llfoтфlлыllt,•. ва замо~и-, CbКOFO.: -. • 18.25 Сучасне . ПЯТJ\Ci9J1CТ11O. '10.20 І. B~.A;:,. """'ТИ-. Весl.uя. Фі1"аро.. .: : .. : , 2з.О:Уіі~чірнUI BiCB~K. 9.15 'сПо Зарі.. нIЙСТОРОJtі,.; .. ' Чеlotпloв.т св!ту. Чo.JioвlD'.. . в..... уqiIтuьcыtrr _О,РI.. '. 18.25 Дох. фіАlІ СЗВlІнуваilу-\ 14.О: Я Діая .Alтe'~:~ еКаll8Л . ,~Д.... · 11 ПРОГРАМА' "Т ВоКА.ІІ".ИЙ ·ЦИМ. . '18,,56 .утБO.ll: Чеllвіо&ат срср - н.ое&!ітt.кі~ыucй ·Ае.... - .су.. ~. свід.н».·· . . '.16.30. CeJIO і .ІІЩIl. )( КОnfOj:Пl 9.40 НіМецька моІІв .. І Р!«lІ.В. сПа .. !р»~ - , .;сп.ртар . . )(, бота . ,... ··19:30·,.~pr.,,~c І' РЦilВСІІК·сперемorР . -1{н1'!СЬКОі об· 8.00 Гімнастика. . .. ЧВIUIІ!І. '. . . . іnереР81 ' - 19.45 -Bhlpp "-16 HaJlOABI."MOA\I~ •. .tcня~. Mf.~ tNёфlлWl..· І' 8.15 еЖнЛ", сОбі ..: РОЗПОВ.lдає 10.10 О. Толстоll.·«РосIЙськнl Кil8'. . . / " . . ., 12.30 В kp.IBalt coЦI ...I~"I·2O..oo. Вetllрвя' ка.... . ~16.iм1·~~.Ba C04AaicЬQ. . ВіктоР Шкловсь!'и1І.. ФІ.ІІЬІІ. X.Pktep».-. 20;.50 І Ф. ШуtSepт.' Ексвро.. ,,",-- l/.fJIS.ao ПереlilQIIЩI. . . .20.16 ...Дощ~ствадцят" і стар· 11:00 CDOJIТI!8Ha ПРОl'ра ••. че.... 2., . . 11 вор. . , 14.00 сНв прп' ••1 6і.С11 ""Ітво' . .' _ВІІ.. '. . . • пloil.т СJ'lCР з XOKj!t6. «Со9.15 Bici~. росіllсьанх народ­ . 10.35 «ПрофесЦІ - днзайнцр", Док. теаефlль~.. . . . • 2r.00 ч.с. . . . ' . . СКУПl» .. НВУКОВО. --.: ПО~У.ІІяр~, .. 2r.1lО Час. 'Кіл». _ ··ЦСf<.A. ТелеспортННХ .пісеиь А. Лядова. 11.0$ Новивн. ·21.4CJ Тuеф"'''1І «ВI",РІІд*ев'... иВtl Фlmoll.· '., 21.40 Фільм сАреа. щ.......х.-". . .арена. . .. ' . 9.40 Франgyзька м'ова. І ріК 11.1~ Hill'IЦЬka 1ІІО8а. 2 рІк нав: }lЯ"" f ,серІя. 15.15 Філ ... - ' AITII~; .K(I:JI.'1f~2З.0О . BWiyвliJJ'·: .1І0д.\1 ТВікНя. 19.1& ,A~aJlЬBa' ка.,.ер,. навчання. · чан.я. . .;. 22.45 ~ин... " . . . . а 8)1,011'», " ' 23.15 • 8і.11Ь"., ·бороТЬ/lа.Чеllціо-~; . 19.50 КОнцерт .. Заc.q'жевого ІІИ10.10 Літерату~ні ЧlІТання. II.~ ФІ~ЬІІ ... АіТИ.,.. сШIСТ· . 16.20 Коицерт: ДеРЖ.8.0!'О· .• и:· .ввТсв!тУ. . 4liблiQ танцlO УРСР ~ЯТ-' М. ПРИWВІ.Н. . «К8.леНД8\1 нажц.т" .ДI8'18Тз щlсти .... • · • ,вк,б.1ІlО" .nic:1ll. ~8НЦЮ І ... , . . .' раИЬ»~ _ ПРИРОДН». . . цяти .іСТ». п'ІТ"." •. І. аЕ1>ЕСНІ. ·.SВК~·аТвАIІУ.. . . , ... . .HBAIJl-JI. а' авр.сНІ . .20.4;і' I:Ів добран1.. .дітиl 10.50 Док. фіJt"м .ОДИН на 13.90 Н08 •• Н.· 16 &о "ІОСМО В~ЯТ "8Т . . . • , ' 21.00 Час.' . · ОДИН З ч.еом". ТeJllефl~ь .. ~ «Bj)ip ...... eBІ . ПРОГР~". ЦТ. . • форli~.К Ре, сН.цlона.llьна . . 'П~~ГР..ut\ ЦТ . .J.40 фlлыІ cДpyr». 13.10 11.15 До ... теле!l',їльм «l;Іісн" таН,,». І серія:' 6.30 120 ха.... Ия. ',. dN~ 9.Р.'І'lі 1t ~С:ИИ" '8.15 р'шlчна' І-Іitвастп.а;. 2S.QO 8еч1.рвllІ вІСІіІНК. буннНка •. · " .. ' . . 17.00 НОВВВВ. , 8.35 Док.. тueфlл.,мн АО 1(0.. ' . . ~...., І',' .. 8.45 Тираж ·cCnapт.toтo~~ , 11' проrРАМА ."т 11.25 Телефільм. «Чо!нрн !а Н '. .17.10 ТUeфiJI .. м «J1НCTOK • ...... . •• іку ........ В91'О jJC!IQ'. cКl./.I7.:Ii.::~106iIe.i n СВI., 9.ОО,с3 :р.IutI('Р •• ~, •. _Раао . _ ... . кісти І пес". 21 серІЯ. «ДIM~. боll». ' JlC!вorplA. учитe.uo Е.ІІГРІ»·· }:8, ~j!lIe81,I.ннЙ. фо!'OkOн • B"'ВJI.!o.O~ п~а~А}lа пе-іОо 'На з.р,.дКу CTBBa~1 12.ЗО Ф'ранцузька мова. 2 РІК, , 18.35 сНв зорі бум и. ранко'. «ШКCJ.IIВ НІ СЖo.ll~~ .;., ·.а І І ....·. _ МІжнам... . реАа ••, ....... ~I. ',.. .' &'11' ф1.ІІыІ<Аре. .•. а . wалеіJJ'. навчани". . . . вІй; .. ».' . 9.0$' "reJllефmь.. сМ.Ха ....у от,.,.. ..... v'· __,a-... ,,,,-.' 10.00 С.ІІуЖу 'PЦ,Hl!ьxqIlY .•Сою" 1I~35 Держтепе)іаАfо - .ТІД "', 13.10 Рнтм'і"иа гімнастнка .. 18.55 СцоР'!'.иНIІ nporpaM 8,. Фua.М\2. сВорота· . n~..a. 'В- ж' . зу .'.: ..'" .' ... JUIу. РСР>. «Паlllрськl 3 DI.,' 13.40. МУ.ІІьтФlnI>МН. , . 20.00' вечірня. кац.. ' . 8Ч8нос.тl»,·2 серІя: " . -19.10-·.I4ЬМН реЖАсера... а-.. оо'р . -..:_ '-і,.,о,.;, .І ~. 17.10 ТелефіЛЬМ «Ось таКІ чу· ......... І' . '-.-.......І..JOC· а... «НІхто Н.' хотів 11..' аИКО_' :~.a" "11110.·' ~l' '.' 20.1& .."""BfrHi . CТJдeHТC"KI 't- . 10.20' lисТJIТ!Т АІОАИНН., "...... . 1!'.30 H8B~ Оl"у. . \0..4& П~ає OPklC1'P народвнх-.·І\Ідеса-. ри. &a.cкeT~.' ЧО.llоаl.". : ~1.2O .. .де IІІIСТВ8.\tЦЯТВ. і стар- . , .• :,',lItфіТН", ' . '. .. ·12.зt.· \Мj.llМфmь.... : .. струІІевТіВ м.. Прокоп·є.-. 18 15-· МалеllЬКИЙ КОНцерт. ФІиа... 11І1 tlJ1oЧ81:. ',.. 'З - Pi--"")ша 18:25 ХОl!еll Ч~МПіон." СРСР .. 21.00 Час. 12.0$ му...Тфі.ll'!IІВ.' . ~, --21.Ао Tu~U1." ...~lDJ(нАI 'lІпе:' j4:00My3~Jd.:"кI~. " ,., . II.~O_. . ЦСj(А cXIMi!t •. у перер­ 21.44t·ТелефlльМ сВідРЯАlКеННIІ,.. 12.40" До ,.OOIanty 'Hall.a.llbВO~ , *eiIlp~ыІ 14.зq .«Гімсіс:•• Док. ·ТUефl.Jlьм.·· 1І:1б" CJ'lacll,e . .П·lІТИбоРСТIО.' ві -;- 1.9.50 ВеЧІРНЯ казка. . І серІІІ. ' '. РОКУ. На sadитав.я 1'Мer,,,-.. ".45.'1,. .~R8 ,n!~,~" . ПРО ·iitmя " 1"sp..f\C1'ь ." ЧеllвІОІІ8Т СВІТУ. 'Чо.ll~вlки. 21.00 Час. ,.·22.45 Екрви АОкумента.llЬНОГО А•• ~·IІАIПОllідИ r. ЯГОАІ,• . , '··.~1I1Д X.lll ulB «...... ,;,':"е '. : " •.Чііі:~... " . . :.. 11.40 .мУЛЬТфільми. , 21.40 ХУдо)!(IІЬО -. публіЦИСТ.~Ч' фlлыІу «Розведені ~H". 15.30 Док. фLU .... сОl_ що'rV, " .'f.~ ;. РвІІI .,.- 14.40 УІІІ М\4II.R8РОАвdфIІСТ8·. 12.00. «Велика иафта". Док.· те. ний фільІІІ еДIТН ХХ З ІЗ: .• РilТЬ", - ' . . . 2З,DO. "'В"!О 110,11.. 'І'. .•. ':-....... , в8.." ~П~'граJi(l:8.PO~ .аефLIIыІ·. ду». 2 і З серіі. )' переРВІ . 17 оо ВеселІ. старти.. Н8 ,приз·. . ,0.U'Те.ві!фl.. ьм . сПОеерв~В8: ':1aojt'll)l:'l!\. ~.' •• ' ... , . t3.oo НОВвни. - Новини: . . . '. ЧЕТ . • ЕР• •1 СЕРПНІ' РУ6У.'!ilVКlрявий· ..•.... ,.. ... ·:Іі}'Ау....... 2 сЄІI8•.. ·..· ;-'15:15 Сит...·.lnllвm '.3>1PRI1I: 1.3.)0 Про .асі,npoсебl! .. М. Лу2335 ВсесвіТні студентсьаl Іг' 11.45 ёПоJl,OРОЖ 'і краІвУ .UЗOКIМ6 НОВlІ,ІІв. . , .. , ·иа~fI:!I.. ~ . . • , хонІв." · рн. Бвскетбол. ЧолоВіКн. відБУДОllі вірменськнх МІСТ. потерпіЛИХ Від землетрусу.

111.00 Шляхо.м оиовлеНИR. АПК . «НіКОПОЛ ..СЬКRIІ». . 18.30 Ковцерт молоднх внконавців.· . 19 оо AKTyaJlbHa камера. 19:30 Надвечір' я, П~р~да'lа МІ! ЛlOдей старХЮГО.. ВІКУ. 20.35 Реклама. .. 20.45 На добраИIЧ. діТИ! '21 оо Час. 21'.40 ФІльм «Продс)вжевня ро-

Ч8НIІІІ. , . вуск. . IО.2ОМ. ЛelpМОНТОВ. «ДeIlOH~; ·2З.ІО. СУ'І.сне п·ин60.JII;"JI!):. 11.05' НОВВНИ. . . Чеllflloнат с,іТу. Ч~ОВіКИ. 11. 15. ФI.vo•• -. дIТ.Я", «3 кнць-· • КН все і поquocр. .\.. 12.30 ·1·.сваАська' ..ова. 2 р\к ІІав·' ... .,В...ТА f ВЕРЕс,иа ЧВИНА. .. " .. '" .' . ' .. 13.00 . НО08И. І проrРАМА ЦТ і3.10 ,ТeJllефlяЬМ «ВідРЯ. АЖ~-' . . сеРІЯ. . . .. . , НЯ". 2· 6.30 ...... I..v хвм"н.

Новиин.

08•. --:. . . -

. .........

itOiIOCO-.

3...'

П.івфlнал.

І ПРQFРАМА .~T

1$.4~ t=tі:К;~=I~\lРТ.

'. .

.~~Ю:П~~~I~~~~_,,'.:m.!=~.t~.; І~-'~.шr.'rett.-т.. ГlIJIЙна Кривcr-

6.30 12Q ХВПИИ. .:. С . 19:00 П~ ·страАху_. ""--'-'1" .3:\,6 ~ .. oнцepт K~ep..':~~, ,"!11ft18,00 Мlжва~.· ..:~.~~lIa.. 14.00~""1I nlCJlя:.,' , , &.35 «Шlto.'Iа· Василя каку· 1-9.10 .ВИСТУП кв1нтnТ .........T., .стр!' сВ.IР~и. _....... . ~8.~ MY"~~:.f,··: ..-.. . '14.45 ~ '~fвQпyблiЦ:ircтВitВСОІОSСЕРЕДА. ·30 <;2РП НІ ІІа,..' Док' телефі.llЬМ. ~ і,. -оР1 ~IICЬ1toI вlсві ;Цер*. проrРАМА I1T~'18,1iIi ~оиц. 'ДiP,"~(,e"виХ- . Р.еёПУб.ІІ\х•• Док. теле8.55 телефілыl СМНХ8IАО' Ло·. . тeJ\epaJl,IO . срср. . _~ c'a..6.uO :ц1с8і' J; ·'tВflUO·: '1" , •. фln"lІ' СКо.1J1CКа'». . .' 1- ПРОГРАМА "Т · монаеО8».' ,Фl.ІІьм 2 «Ворота ННО ruеф~"м сМііх.Ьо.·. Л~~ 9,110 Нов.ин. ." . IIJIIICIikOIAPCJC,:afiIIQ.,.... ,11і.-45- .• Л,ц.р кузвки - ',Г'еорг 1Іч~tiості» . .І серІя.' ·1І01lOCClP. Фt.вь.. 2..•Ворота 9i15PIIТMI.iIa '1....cT~a.'~ .". 1~.40 Тe;jeфLt."'·CJli{8ПIа '~- . 'Orс._ фIяыlвIІст8в••• . 6.30 )20 хвtiлН.В: . . 1005 Му"ьтфlа"IІИ,:. . '. "еиосtі,.. 3 серІ... .,945 Н" i~.... 1 АР)'аБИ.М,РI('(О. . .o~iI.~·\': .iDм:';'~. ":сДn 16.4$ ,.«Сибlр ва е",аИI». 8.35 Грае лау'jleат, МіЖllародно,' ГО конкурсу М. Безверх!,lй 10;45 VIII МіЖ.ародннl феста21.іІО Ч8С. '. . . . aJМil1!8.M. ". ~.~;rpeс.іав. ·Bi~.-': І се.Ріи. . j7.00· НОВВ!!В.. ва.ll" Тt!IIепрогр.м наРОА!іоІ 21..4;0 це ISУ.ІІО-.. БУ.ll01·· '.' .. КЇІІ·Прн.аЬа'я.. .' :'" . 21.08 ·~c.;·' . : ... ,.-, . 17.10 ,Кінod!рп.втИв. дУб.4Ь,1. . (скрипка) . . тВоРЧОС1'1 -«Веселка,.. е.Вічн' ~D.OO"or"A. о· 10.20' ЦщІхоВ8пpptp.·lІі. ". .. 21.40 ЗJI1I~U; а""I.2О.оо, 'Ве'lірня казка .. 8.55 .. ТелефіЛЬМ еМихай:nо Л~' молоАіеть» .. (!?умунІIІ",' '23.'" му.llьтфr.,.ыІR ·....11 iI.~'. 1І.00ДОброro' В.... 'ЦQJlOll'А. 21.55.,Ф~ OnIlA. "20.1& ·ВIя... а ,боротьб •. 'ЧеllillомоIloСОВ". Фільм І «ВІД 11.15 . «.ОхороНЯЄТliCЯ .aeP!llI- .....х.. . C!JIьcЬKI Лlк.рВі .. в.а ~.;.Ц~i.. 22.25. «qDpтd~.:Ko.1~. !"-У..... .. :·-ІіIlТ С8lту .. надр с'вої".. 3 серія.. . ВOJO». Дох. TU~i.ll"V.· . О;О5Те~lльм сJ10вернекня: . 'ЩlІнl,. ..' , .. ",: ....: ·ВO.-·,b,I4(OP.. ,ц:нtiIB ВР9Г,Р8' .~І.Ф Час.' 10.05. Клуб мандрlвннкіВ. . &'AJ'''.P .. І. серіЯ; • 11.35' Е. Фе,цет08. ·"I_(:Mypo:-. .. ·м.. ., ..:~: ,'.~; '1~. '. ~ .. 21:40 ЗдрастуАте ",iK.pIВ: 11.05 Мул"ТфіЛЬМН.· . 11.45 Дважll1'iя. АвІ! Ао.ІІl. . 15:35 Я. Сi6e.ilIУс. l(!jвцepT .....B I.W·· Новивв.· . -мец.. .,. СО.llовеА'''.' 110*6111:аз.55. Tмe~':" ~'nloнep'к•••B, . '.'. _ . : . ,... 11.30 еМи розлучаємось. щоб СКРВ\lКи З 'оркестроll .ре мі· "". . «КоханІ .І_в». И/lll». B~TaBa UЯ· "'1ТеІ: .)' . ·~У"'1а,і.JIi; •.-ЗІ. ",.~pII. .. .. 21.55. Кiнoc:epaa"T~II.· Ду.бл ..-2: зустріТНСЯ 3ІІ0В ... ". нор. . . '. ФIлb .. 1ЕонцеР.т. перервІ _ 12.1~ Нcill••1I_~;,'. J 2.18 Caotiit,It;~Po "Аяно !і'б.А· 22."О.Це Х,ВИ.llJOЄ ~I1'. . '. . 15.35 СпіВаЕ ХОР _~ДOBa~ Дl!ржтелераДіО МОЛДВВСЬКОІ 16-10 сШанс". Док. тeJiефl.lJЬМ. '. ,п..-Ог. р~м.,. ~T 13.10 А ВI~.ІІЬАі:',lJ,ио -CK~-' • ~*.~вяив~.~~~ ,.".. .22.55 КіносерпаитИ1l" Д~бль,з,· 16-40 . Дlтя" 'про 'ВIpЯТ, , " 'Ііовнх 'Jlо!'цеP'l.'lв; . ...... . .. • РСР. . 9.00 ··Новини. 14." Телефi.1Jьм :CД·AГ8.~ .. 1 .-.~.. - :,~., ..,,,,,, '17.10 Opкecтp.гpa~ ДУХО~NІІ. 16.00 сЗВJI,зеркаЛJlЯ.. Док. . філЬМ. 17.30 му.llьтфlяыІ"'· 9.20 СпIВ8ЮТ...' діти. • . TpIJ .УШJtетери»... серІІІ. . . . . . . . . ...... '. . 18.00 І МПУ.llЬС. .• .. 89.50 Дох .. 4іlльм .СВljllаиn.·· .15.40' ЛО .Ди" .. .ІІ!1:'еРВТ1РIІ· . та '1N,,",ніі >'~~"O."NJТ!мof лІкар_І. виC./lОВJ\toЄ· Щире спІв· 16.35 Музична скврбниця. Ро· 18.4,5 Сьоtoдиі у С8іті. -10 ..10 'J(,oвцерТ 8НЄВllблti:> '.ісиі м;нc;reцтв•. ).'хр,аіВІ! , •. Ка", ·чуrr....I". . . . . .ТрУ~ ЛJ060вІ $lКів"і з. прнвоlІ,У ТЯЖJtоі " маисн П. ЧайковС....юго 'ви­ 19.00 .. .до шістиаАЦя:rtlс:тар. .і ТіНЦЮ.•Подlл.llя»·.··.' ,VJl'CIIIdIl РСI?'l(овцерт ••А"атр_ти '~':CIIe I;,Іі.. ,1J!I.~pl. .. . , конує Є. Нестеренко. 17.,10 СОціОЛl7гія. Запнтания і, ',Ші. " • '11.10 СІ. 'ІІОТ. . ctp\Ji _llCЦeЦTB-: KIII8JtCТ8~Y. . . . . 19.45 Те»!=філ,Ьм «МихаЙЛQ Ло- . 11..50' МолСі.аіjКJiа cтy.a.itJ «r8pn. 1I1.4Jj Скарбн' lІузеУв. )'ІІРН'НИ. '-'Амlн , .... П.'ртіIlВ~ tіQрофСПlякОв.а оргаиlзаціі заводу відпоВіді: . )ІОНОСОВ» . ФІльм J2'. «ВоРота . I6':ЗО НовНин. . ВОлинськ·.' ІкоROllНС.. n.dc'lill.icrlUl601tto c;;МYIDТ!..,a' приводу смерті робlтниц~ З8\JOAУ '17.40 ·Концерт фоЛЬКЛОРНОfО · вченостl>t. 2 .ceJ1lIl,' , '" ''Ї6.45· МУ;JIЬтфl.llЬМ нь ~амоiJЛен17.00 'CYCSGтHI !lуетрlчl: .1. звову . ., ....I!I"~'1I!·JJKO кa~&!IB Мусll8вв ., . ансамблю «Росіяночка» . · 21:00 Чвс•. . НЯ .. .'" . .Пpo.1l)'~8 АЗао.иіс. . .j:.JlСЯОМ1oJoТЬ Df.ИJl! ~d1:1*"y'n'R рUul.М та БЛН'S"КIІМ ПОJClЙиоі. 18.00 До початку навчального року. На аапнтаНI!Я TeJle· 21.40 Каllеро АНВН"~Я.'У свІт. 11.45 Соtiичне' К040. - 18.30 Ковцерт оркеСтру. "РОА--22.40 «Га.ll8тея,.. Ф!льм·б8.11Єт. ;111.30 На киlвсьКіА··хвИ,!lі; Ін-IiнхtиСТРУllеитіil .1 тріо; ба ....:·>. ААIІI,lс1рац!il. .,PrI.i'iїi'\,'I. ·оjiqФcпt.uКов. органіаацlі заводу глядаЧів Відповідае ,голова Державного комітету СРСР 23.35 СЬОГОдllі. ':/' світі. фо. .ацlllии'l . випуск. . Аурі;с:1'ОК VКpBtHCЬJt!U'O тёII~·', . fЩТмае P,II.IIf501U1- CfIlYIII'" з npllitOAY передчасноі Сllертl члена по иародніЙ освіті Г. Яго23·55 Телефі.llЬМ сЦнган". 4 ее19.00. Акту."ьиа К.llеР8.. ~..eВJIJI І рад.\о•. , , '. І.ПР.!= Н....... цd,. ~.рнп ВИрОБІв : дін. . . ріа. . . 19.30 KiВODjotpallB Ао.по.атку 19.011, АКтУ.АВ. К.llера. . . . .. І." ;', .цIJЖоаА"IІО1М.·. ТpcllUlІІОІІи,. . 1.20 . Новии'в.. _оаоro ItIjJ...... нoro року. 19..so. RqII І.. еи_.. )\tIУ3И.И8 .,ре-. і 8иио~JI)Iо"': .ща~' eпJJtIIyтrя рЩвIlМr'I.· 6Jlнзьк't.. поКllноro. 19.35 Сьогодні у світІ.. . 19.50' ТеJlефільм «Михайло Ло­ 1.25 ТВОРчніІ вечір' Р .. П8у.. еr 10.46 l:Іа' АО(Іраиl•• дlТIІ! _ача. . .. '" _ моносов» . Філвм· 2. «Ворота 21.00 ч.с. 20.46' 'На АоБР.llі'l.· ... ІтИ! . ~IIIBiCTpЦi••. nартійиа ·jПРОфCnI.llхов'а орrіНізаu.іі:&роВаji. в Центральному концерТНО вченості». І, серія. .. y~a~l. '21.40 IІІ!I..ьм' еДОjКивемо .1(0 ПС-. 21.00 ЧК:.,, cы(1'о A:r.n •. ~<r",~. . ·cyJlfIOTb З ВIJНВОД}' 'переАчасно'f. . НеАlлкв:о.21.40 Вf.Ieoфw.м'.. 1Іиста,. Сllсртl k~ЩВЬО~' кoцtктopa ,. ;'. ' 21.00' Час. .' ПРОГРАМА VT 2З,2О Н",ввв. . . _сМартн& SOPY"II»'; V ~p\' - . :_,·."ГОЦfnlКМВрll 18. .18.. . . 2/.:40' ..Два' жвnя. дві долі»,' Про кароJl,НУ аРТИСТI(У 9.00 Новини. 23.40' ~Biт поезіі. ЧlяіАськв .поевІ -r 23.00. В~lриі" 8IС.ИК.. 'і ІІIICt"'!iJЛlCIIOТf;' 'щ!іре СiflВЧУТТIl. сlм'l t10а1Й!К'і. . РРФСР Л. Сухаревську і' 9.2(lШJl дітеЙ'. Каиал еД,... . Тес, .Г8брlел8 Мlстра",ь. . . . 10:5Офl.ll'М ·.закеlf ві,і.П.llатн». 11 nРОI'РЛм~ ·цт· народного аРТИСТІ! СРСР 11 nPOrp~МA ЦТ . ~.oo Гімн.сТ.а.'· ,. 'u Б. Теніна. . 12:1~ МУ3'.ФiJIЬм еРуМба. ІIВ.ІІь.с 22.40 Сього.дні у сВіТі: . 22.55 ПроJtОl\ження' .' .. передаЧі . '.

."

t.

..

,r ,., \

12~' 'Wo':~:-Ь~:

:.~ Д~~::~=·:~POГP.Ma.«~Ka.

~Л ~~.Ь:::1f ~~:~. 5

"Новая ЖІІЗНЬ»

IЮIІНтета

орган 6poВaPCK0I'9';

КОllllУИlІСтичесkОЙ

паprlJ.·

'ropojccKOFO

)'краи...;

і'ород­

. соro и раllонного Советрв., H.poДtII.!x. депутатов Кв,в, с:.оl оСІласт •.. (На Ykранис:хом' ИЗI.lхе). . ,_о, , , . Редаатор А. в.оЛОЩИНБ~КО. . rаЗ8ТlІ выоJl,нт с 17 апpUlІ ..1937 ГОАа. . л..

8Ь1хода:

вторник.

ере.....

в."аицв.

суб6от1.

'.' &po'.PCWta .ІРУК8р.в'

· ЛД"ЕСА рЄnЛкц,lІ: 2&0020, Киі8c.u

. ru......:· ііе....кТо!Іа -

.. , ." )

;~eДa~тOp

3

'

.am..' "·&"',,apR,-·.~.. 'l(Rr~; ~~~

4-01-71; 38CТ)'111111К1VJIЦ&Kн;a; ВІ.ЦІ.8)' ....vrtAtioro -.,па ~'+8Мi;'

8IAn081""'b8",' секреТ8РВ. .І......у сlас..:... rКnЩРСТВ/L":-, 4-280і6; .~..,~Тf 4-02-92;, 81ААI.І, .ІктІ. І Jll8CoIoI po8criв - 4-04-81; ~I&, Рв 18ФОrма." 5-18-11, . _ . " .' І.

!

......

l(.r8c:~&ciro odll'~.o·гo' .Уп!!....lиnЯ 'І' спрввах в.....и.ц'!:8. "lІОІІіГйВфll І, К•••КОІОї yejprl~'i. . ~~.pYII.p.l: I(IІ'вс'" ~Ba... .11. Ііі,....р.. ''І''. ~Iвe.&a, І'"

А. 80ЛОШ'ин ЕН КО.

,

· .1 -- соцl......х nllТВll.. .

.' , .:

,

J

., ! .

Іrщекс 61285, Друк офсетний. OбcJIr І АР1-

К088ВНЙ

вркуш.

П·ри.іра.хIВ. . З,мовления

Тнраж

:Nt 4631.

16.309

#138 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you