Page 1

ОРГЛН SPOBAPCbKOfO МІСЬКОГО KOMI~ETV КОМ V Н І СТ И Ч НОJПАРТ 11 VK РА·' НН. ДЕПVТАТІВ КИ,ВСЬКО, 06ЛАСТІ ~ICbKO' І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ Гант& IИХОА8n' S 17КlіtD

1937

*

року

.N! 138 (7425)

*

Середа,

вересн"

2

*

року

1987

ЦІ .. З коп.

ЗДРАСТУЙ, РІК НАВЧАЛЬНИЙ! Покликав дзвоник в

'DDIlJraдyвa'1'll

JDldnьв1

штиl

иавіку.пв

Y'IRJIII середньої

nлоск1вСЬКОї mкO.lIВ.· Буші

вови

ц1ка.

ВRIDI І ICOpBCВВIIВ.

100

mкo.nяplв ІІОЛОАШВХ

ма-.

сів в1дпOЧJllWIJl у

CЬВOlly

Пlовер­

таборІ,

130

а

с:таршомасввк1в

та­

борІ працІ та в1дпо'lllliky.

5О" )"Ів1в

в

мемзаводі

.D.nОСК1вськвй. . допома­ rа.п:в збврати 080'11. Інша rpyua старпіомасввк1в збввuа JIЩIIКВ для трав­

Нова

школа

ПqдвllвоlO була paдlcТlt дІтей, жителів Зазвв'я. Нчора тут в1дкрвлася во­ ва, свІтла Школа. Ще за­ довro до урочистої аодlІ П масн, коридори запов­

вв.пв DlКOлярl, всІх

D1днесеввй

ТШькв

все

настрій.

mесТвлIТкв,

вперше,

У

rocTI. .

SКIПI

здивоваио-за­

ц1кавлено ОЗВРаІОться нав­ Kpyrв, ків.

ropВJТЬCJI до бать­

школу.

О.

дити не в таку школу.

лодіння

1987

РОКУ '

вироблено молока за день (ТОНН),

-

дPyra більше (+) або менше (-) до 31.U8.86 р .• треТJI н.адоєно молока від корови (у ИіЛограмах). четверта-біЛьше (+) або менше (-:-) до Зl . 08.86 р.). сГоголівськиЙ. 26.8 +3.7 · 9 .3 1.2 24.3 -0.5 9.6 +0.1 • ВелИкодимеРСЬКJ;lЙ. '

+

21..9

.-РусаНіВСЬКИЙ. еЛітківський.

21.1 20.8

.ПлоскіВськиЙ.

4-0.5 +2.8 -2.4

11.1 8.7 17.0

довихзвершень.

лося в

Серед тих • .хто прийшов на віДJ(РИТТЯ ново! · ШКО­ ли. були пен'Сіонери, 'ве­ терани ВеликоІ Вітчизня' ноІ війни .

але справу · довели кінця.

• Зоря.

ПРО ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ГОСПОДАРСТВАМИ РАПОНУ

ЗА ЗІ СЕРПНЯ

краСУJIЯ - ШКОда

+O.~

+1.3 -1,4

«БобрнцькиЙ. .ЖерДівськиЙ.

Птахорaдrocп «СемиполкlвсьиИЙ. «Красилівський. Птахорадrocп «Богданівський.

«3аворицьftиЙ •

.

«Заплавний.

ЛПЗ .Рудня. .Авангард. Імені Юрова IмеиJ . 60-РіЧЧЯ СРСР с ПухівськнЙ.

ПО paAoВJ

вІдкрила

у

Дзвоник У ру.кахпер­ шокл.асниці Ірини Жовто­ ноженко сповістив.

lЗ.l

12,85 11 .8 11.2 10.9 9 .6 7.2 6.З

5 .5 1.7 Z12,7

-0.1

8.З

-0.7

12.8 10.7 8,4

-о.з О

що

12.8 7.6

+6.З

+1.3 +1.7 +2.1 +0.5 -0.1 -0.8 -0.1

10.8 8.7 9 .5 12.6

+2.3 +1 .6 +2.5 +0.2 -0.1

О

+11,5

lЗ,З

12.4 15.2 11.0 . 10,29

ПІд

О

О

Мурманськ. освоєння

кер вафти. Юлька рокІВ ЙШJlИ до ЦієІ мети аритич-

у літопис

Арктики

ВlJиса­

но · новиЙ яскравий рядок. З П1щано-ОзеРСЬJЮго родовища. розташованого

райовІ

в

OCT~Ba Колгуєв,

8lдn~леио

пе~шнй тав'

вІ нафтогаЗОРОЗВіДНИКИ. У неймовІрно складних умо­ Вах доставляли СЮДИ бу­ рові бригади

1

техніКу.

будУВалИ вахтові селища.

Роботи не припивялись нІ

в літні

ШТОРМОВі двІ, вІ

в зимОВІ МОроЗн.

ПРИРОДНИЯ АСФАЛЬТ AImoб1вс:ьк.

Перестав

бути дефІцитним матеріа­ лом асфальт у Байганlн' ському районі. .Мlсцеві шляховики

розпочали

PQЗр06ку родовища біту­ мовмісних порІд. З вафти. що OKJlcnнnaCII В ДUВ1

чаеи,

над

вже

~

Кілометрів

ця року з створеного при"

радою асфальту в район! буде -збудовано ще близь­

JЮ 150 ldJIoMeтpIв сучас­ 'них Aop1r. (ТАРС).

м.

учнів.

побажали Ім навчанні

ДecJl'rlfJUJаCJlВltв· Та т1m.кв вови. а ко.

Y'Jас:mпdв

3

ЦЬОro

зав8ДВ ,езвn8йвorо cвs­ першоro

Д8BOIIJIIЦL

JDПdпrвJl

Пepmо.

вересень дла р1АВої IDКO.

JIВ особливий

. бararrо

п' JlТВц.

-

ТOp!RIeCТiВO

прибуло

rocтeй -- шефJ:s­ вlQЮ6ничниmв, батьків.

ДобрІ

Ol'OCfYНКИ

муть учні.

Пdдтри­

педагоги і · з

літераторами · Києва . Тож вони npиcym1 на: святІ..

1

Серед

ОСЦЧИй.

ГАВРИЛЕНКО.

1'1 Р'901 6ЕРІІ111 ДіТи КJI8Щy'I'ь ~'I'К ~ .

бюста В. І. · Лента. А по-

.пвтавц1в подвір'. серед. ньоl mко.пв 1МевІ В. І. aeвfвa. Веl jCXВВJIЬ(88JIf й УРО'lllстІ. І першокласвв..

.ек

успіхів у

і праЦ1.

Враз роакв1тао COQ'IНІІ1ІІІІ усмtшQмв IOJIIIX . L

та

сільвиконкомv

В. · М. Дресвянська . Вони

А.

ви • й не

«Плосківсь-

голова

Жо.­

анм'Т.

'ІР

С.

кий • . Герой Соціалістич_ НОI ПраЦі П. Ф. Волоха .

Чижии:

сеlll

нового

навчального року

племзаводу

КпИW-

на.чап"но­

у

дзвони­

директор opдe~a Жовтневої РеВОЛЮЦії

WKO- ·

Ірииа

Ho.oro WKolla

но..

ro:

цатвй.

авто­

О.

І.

першого

початком ·

ли директор школи М .

ИIlIOЧ у ди­ П.

З

.Бузник.

І. Радченко СПО.lщают. про початои

+0,8

маriстралеЙ. одну з ву­ лиць райо~ центру-­ селища БайганІн. До кін­

Мінськ­

батьків. учителів привіта­

тоноженио та деСІІТНИllасник

Aдze

прокладено по­

WИОІІИ

.иступас

На

НАФТА АРКТИКИІ

.lдкрИтт..

пеРWОМllасииЦІІ

-0.4 О

час

pet.CТopa

о

+4.0 -0.1

-,-.

«}{нУв

свято

ка .

Фоторепортаж А. Козака.

+0.1 +0.2 +0.1

ся

новий навчальний рІк розпочався. Розпочався уроком - Миру.

.тн:

до

путівками

за , маршрута­

Хатинь \. КиІв • . «Київ - ЛЬвів - КиІв • . Вчора у школі відбуло­

Хоч і не все у них лади­ роботи.

подорожі

ми:

47

дирекЦія

, нагородила

племзавоДУ

безкоштовними

·ІІИ; · СИМ.ОlІlчниil

пр~щесі

подорожували

старшокласників

своІ двері для ГомінкоІ дітвори. Добрих . слів . за­ ·служили і будівельники.

19.1 17:.9 16.6 13,9

ІменІ Щорса

ДИСПЕТЧЕРСЬКОІ СЛУЖБИ РАПОННОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ

(Перша rpафа

вчителів, учнів з новим навчальним роком. поба­ жали Ім успіх.1в в оволо­ Дінні знаннями . а батькам - здоров ' я і нових тру­

села.

ва. За сумЛінну працю

.

Багаro слів вдячності в той день почув дирек­ тор радгоспу О. М . Чи­ жик. Він дійсно доклав багато зусиль. старання; щоб за дев'ять місяців

до бюста В. І. Леніна. па­ 'м'ятників полеглим воІ­ нам. 99-ти . чекістам. Гості тепло привітали

дані

свого

майБУТНЬОlQ · про~

фесією .

зустріча­

по рідному краю . відвіду­ вали пам ' ятні місця Киє­

навчання. відпочинкУ. овО­

знань. . першого

а й від­

Вони

лися зі знатними людьми

тисячі карбованців. Є тут спортзад. Ідальня. кабі­ нети, майстерні. Одним словом. все необхідне для

дзвоника відкрив дирек­ .тор школи П. І. Нлишта. Кращі учні ПОКЩіЛИ квіти

Оперативні

ПОЧИЛ8.

будівнИЦТВО затратив один мілЬЙОН триста ДВі

товариші .

Свято

ШI«>JIярl не тільки доб­ ре попрацювали.

11

інші

ЗВIDI.

-

'Школа справді гарна. Радгосп Імені НірОва на

будував

Сак.

ДО

xaTL

І. Лукашевич, ПМК-9. ко­

О.

І буд1вem.викам У п1дro­ товці тварввиицькихферм

додав Т. І. СуботовськиЙ. - Вчилися в дядьковій

О. М . Чижик, завідуючий якого

CDорryвallЮl овочів. Звач­ ВJ допомогу подали учнІ

гарної

не чекали. сказав Ф. І. Яковенко. - Нам доводилось ХО­

О-пів на дев' яту ранку

лектив

тако!

школи ДmJ своІх ову:к1в і

присутні зібралися перед входом у Ш.l(олу. Серед гостей перший секре­ тар міськкому партіІ А. Д. Фролов. директор радгоспу імені Юрова

райвно С. начальник

Ми

-

них

-

Петро

Василь

Швець,

Волqцкмир КОЛОМІЄЦЬ , Олесь До.р1ЧeНJ(О. Воло­

ди-мир . tЙленко, Мlичук.

Степан

11.м н'я

звучали тenлl

3

JЮВИМ

вІтан_

навчальним

.poIOJМ. З НГAlМИ до П,РиqyТ­ н1х

звернулися

Дире5(тор

ращ:ООПУ.JКOмбtиaт,у «На. ЛИ'NIНiC.ЬНИЙ. імені 50-ріЧ­

чя

.

СРСР

М'eНJllO,

М.

Ф.

голова.

Г~CНL

ВІІКон,кому

селищноІ Ради народних депутarrJв І. В. Погрібний. головний редактор вида:внИ1J1l'В8. • РЗ\ltЯНСЬЮИЙ письменнИJ<. В. Б1ленJ(O .

І п€JPIШИЙ Д3ВОНШ<

КЛИl<ав

IIlIOOJVIpiв

звЩЗIНl

дорOl'И

по­

у

не­

Країни

зна1Jь· П~ИЙ урок­ -урок МИРУ. йОго провели Шефи-виробничники. вете­ ;рани Q1Aни

1

праці.

менаи-ки. НашІ дІти

пись­

-

на

поча~ велико! дороги . І обов'язок дорослих -зро­ бити все. щоб майбутнє у них було мирним і . ща'

сливим.

А. СЕРЕДА.


2

*

стор.

2

1987

вересня

роltУ

JI

..- . _.......

Q В Е

, ............._ ..................._ ••.•••

}І( нтт

ГОТУ€ТЬСЯ ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ ПАРТІІ у .0BТJI1 цьoro року вІдбудеться пленум IIdськ­

_JПIIВОМУ mymься

кому Компартll Украіни. Він \Замухав . ввlт бюро мІсЬЕКОМУ /Паpтll про ро­

дати ІВ ч.певи

боту 11І0

ваРТlі, рядові безварт1йвl,

иер1вввцтву пе­

Побажаивя,

РМJДОВОЮ. До

врllТИЧlfl

розмовнз lОЦіВКИ

роботІ'

роботи ~юро J! ЦьOJ.l1 ва-

партІI,

питавв1 запро­ члеви І ltaJIДИ-

тів, .і8ІІИХ opгaвbl, д1JШь­

!ІІ1СЬККОМУ

востl jпapтlйввx . оргавша-­

вOJIyвIсти, .

цій іка М1сцях

зауважеиви '

11

перебудовв ,с.під

пропозИЦII,

бюро

\МlcьapalвllКOllКo,

МІВ Рад IDРОДВ:ВХ депута­

-.внп

иадClia­

ти ~!М1cЬККOM партІ!; ре­

по

дакцію jl'~eTB «Нове ЖИТ­

IІІ1ськкому

тя.·

ПАРТІRНЕ житrЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

ОСНО-ВА ВСІХ ОСНОВ

Хорошим авторнтетом у кблективl І , серед перед­

поргами партгруп свиноферми­ помічника завідуючого цимпідрозді­

Як би не складалися справи в 'l'Qму чи іншому трудовому колективІ. але на кожну звітно-виборну кампа­ нію його члени-комуністи поклада­ ють певні надП. І це закономірно. бо ж розмова на головних зборах року

лом Н. А. Демчук, тракторно-польової бригади :в Погребах обліковця Н. Ф. Марченко. . Кращих із кращих рекомендУЄМО

є найчастіше

на

від

якої

тією

точкою ' відлІку.

розпочинається

розсуд

комуністів

ватажками

. відділка

слюсар

-

виборами

лишиться

пов'язують

посилення

визhачен­

парткому

радгоспу

ТИМе

Кірова

на

стан

В. І. , Мусlвнком.

організаціях

ПеРіQД рів для нас значальни,м. господарства

силю

-

нинішніх звітІв і вибо­ у значній МіРі буде BB~ У зв'язку з переходом з 1 червня на ' цехову

-

року

лише три.

На

перспективу

ІМН iМaв~

зові

ланки.

Ось чому звітно-виборні

збори у нас пройдуть лише в трьох партгрупах, а ще в шеСТI{ групах бу­ дуть проведені організаційні збоРи.

Нові партгрупи :маємо наМір створн­ ти в бригадах по вирощуванню вели­ ної рогатої худоби в ТроєщиНі ' Й За­ зим'ї, в енергослужбі. на ' кролефеРМі

і

молочнотоварній

фермі.

У недале~

кому майбутньому, з активізацією роботи по добору і поповненню рядів члеНів КПРС, такі ж низові партійнІ ланки

діятимуть

у

тракторно-польо_

вій бригаді в Броварах і ремонтно­ БУДівельному цеху. Таким чином, ми зможемо

посилити

впливпарторгані_

зації на, діяльність ділянок радгоспного

коленТНВів усіх виробництва.

Звичайно, про ефеКТИВНіСТЬ цЬого впливу. зусиль комуНістіВ можна бу­ де

ширше

Але

говорити

вже

зараз

організація.

ті

дещо

партком,

уся н.ama

УСВідОМЛЮЮТЬ:

здійсннти

широкомасштаБНі

постали

пізніше.

перед

нами

завдання, в

процесі

!ЩО

пере­

будови, можна буде ТіЛЬки прннай­ активніщій 'участі не лише IЮЖного члеца КПРС, але й кожного безna~ тійного, їх повній самовІддачі. А ДО­ магатися цього й повинні саме низо­ ві партійні ланки. Від того, я'к прнн­ ципово, по-діловому пlдxоднтимуть комУНісти

до

реаЛізаЦії

установок

XXVII

з'їзду

невого й червневого нумів

ЦК

зрештою.

-

КПРС,

загальний

на

КПРС,

(1987 і

практицІ

Р.)

січ­

Пле­

залежатиме,

успіх справи.

Це справдІ так. Але жбойови_

тlсть цехових парторганІзацій І парт­ груп у зиа'lll1й мІрІ визначатиметься й актнвmстю, діловитістю, оргaиlза­

ТОРСЬКRМи здlбностJIМИ Іх ватаЖldв. Яку робо'І'У проведено парткомом у цьому плaиl? - Ми розуміємо, що віддача членів низових парТійних ланок пря­ мо

ПРОПОРЦІОнально

залежатиме , від

керівників цих nанок. На заclданнях парткому . обговорюючи нову струк­ туру парторганізації й затв.ерджую­ чи графіК проведення ЗВіТНО-вибор­

них зБОРіВ, ми І вели 'мову й про те.

ного рекомендуgати до виборного ак­ ТИВУ. Зважували передусім ділові якості й організаторські здібностІ. Та й про роботу окремц комунісТів уже маємо уявлення. . Тому й вирІ­ шили- р~!\омеНдувати зборам на затверджецпя,

наприкnaд,

паР1ТРУ.

цехових

парт­

остаивв

IBaнoBJIIIy,

запит8НIUI. Ви, ва.

очominи

JdЛьJJa

парткOll

1IlC8Цtв

як 'ГОтУЄТЕСЬ до ЗИМИ?

ТОМУ/.

у дlJI.JIЬИОСті первlЩIIО! парт_ організаціІ, ЯКів при цьому пробле­ ми?

- Скажу, передусім, ЩО ЩіЩ НО­ лектив узяв курс на інтенсиФtкaЦlю .

.НАПЕВНО, м'ятна

ВИРОQництва . В чо:му вона полягати~ ме? З 1 січня 1988 р'оку ,радгосп переходить

на

са'моокynНість

і

розвиток

господарства

про

само­

фінансування. Це означає, що в майбутньому економічний і соціальний

,

залежатимуть

від нашоУ дисципліни, ЧіткостІ й ва­ гомості вміння

виконання планів. Тобто господарювати ефективно.

Досягти цього не так уже й просто, бо резерви, що були на поверхн.І, ми ВИ!Ч~aJЛИ. Тerneр нaJ1!eЖ:ИТЬ зайняти­ ся

ВИКЮjpJfJCТЗІННіЯМ

ТИХ

можливостей

тут,

рійні

участь

'да!ЛЬЮСТЬ ме

на

-:- . OCНQВa всіх основ. Са­

ЦЬQМY

ще · рщ3

акцентуватиме­

мо на зборах У ,.ПЄ,.РіОД звl'11НоО-вибор­

ноУ кампанІІ. Чл~нИ низових партій­ !Них ланОІК, зі . саме вони

визначають

вагомість зусиль, повинні ПРОЙНЯТliся oco6лиalcтю часу, в якому живемо,

взяли

заступни,к

. голови

М.

голова

С. · Сте­ виканкО'

міськви­

ючі відділами міськвикон­

кому,

працівники' кому­

нального

господарства, ад-

міністраціІ підприємств, та

установ.

формі

промислових організацій проходив

діалогу.

Кожен

з

ми. Іх назбиралОся чима­

'

по.

Зокрема, ремонт жит­

ла,

нотельних

установок,

~кладів соціально-куль' турного та .побутового призначення. Окремі з них, вирішення яких по­

'требує допомоги вище­ стоячих органів, . дбпомо- , жуть

уладнати,

як' вка­

зав М. С. Степаненко, об­

ласні служби .

Але

є

ще

чимало таких , які не . ви­ рішуються через безініці­ ативність на місцях.

Зокрема, що стосується ремонту; . житл~, ,'( побут І вже ВВІЙпtm[ ' , _М . , npак­

проявити roтоlШiсть завжди і в усьо­

тика. Ж)Jni' йерІвн~

~ бути попереду.

редавали на баланс ЦIДJ1Oo­

.'

IпеРll'1О пров" '.НЕВРАТ,

відній

пе­

організаціІ ново­

збудOlВаиий

дім,

забува-

В

ньому

наголосив

про СВОУх

заступник

праціВНИКіВ, до­

неоБХідно бережно ти!сь єї

не

т1nьки

кв.артври,

~ати

за

а

.

й

сво­

слІдку-

стані

в '

всього

будннку, площі перед ним. дитячих майданчиків. Не сп<»кивачем, а господарем

повинен бути

кожен жи­

тель міста.

ОкремоІ розмови заслу­ говує

також

користання

у с'новому житті» за 15 серпня 1987 року під таким заголовком була, надрукована з~­ мітка броварчанки

В. Бикової, яка тувала

еконОмне ви­

електро-

та

теПЛQВоІ енергіІ в індиві­ дуальному секторі. Адже ні для ~(Oгo не секрет, що в окреМИХ будинках Іх власники взимку від­ кривають вікна, бо темпе­ ратура доходить до ЗО

градусів. У той же час в

про

на вулиці

запи­

причини

перенесення

зупинки

Короленка.;

Виконуючий ОБОВ'Я~;.

стави­ 11р

утримаиням

зразковому

зупинку~

живуть

помагати всім неоБХідним ремонтним службам. Жильцям, в свою чергу,

ки

начальника

13209 ко

А

m

В. Г. Гончарен­

повіДО}dИВ,

що

це

зроблено 3 метою aa~ безпечення безпеки руху. При зупинці ав­ тобуса по вулиці 50

років

ВЛКСМ

ступним

з

поворотом

на­ на

вулицю Короленка не виконується п. 9.4

Правил дорожнього руху. Згідно ж з Пра­

вилами поворот н~ліво водій повинен робити з краЙflЬОЇ лівої смуги.

державних будинках і ус­

У

BOJJa 'коливається від 10 'до 15 градусів. От'

водій автобуса піоля руху із зупинки на' ву­ лиці Короленка пере­

тановах

же, вуличні комітети винні

провести

по­

віJЩовід­

nьому

ну роз'яснювальну р060ТУ

тинав

серед

руху

населення.

~ac

у

виступаючих розповІдав не ПрQ те, що зроблено. а про невирішеlJі прОбле- ,

ЩО

голови облвиконкому М. с. Степаненко. неОб­ хідно покінчити з таким станОІМ справ. Адміністра­ ція повинна теж дбати

-

конкому ,В. І. Власенко, керівники служб, завіду­

йOl'О

І

.

в

заступник голОви

ня.. Amиsн4ше стали З8Йма1'ИіСЯ п<>­ повнеlШЯМ рядІв КПРС. СПОДіваємо­ ся, Н'Є'М'алу користь дадУТЬ ооівбесі'.

зусиль до.кл;щз.ємо чимало.

зими

му місьК'ОІ Ради народних депутатів В. М. Зво~ь,

' 'ВНIW1І!ЗІ;mю. Пройшли в НЗІС засіДан­ ня парткомів, де вели мову про роб<>­ ту нашого 1(омітету ЛКСМУ, пер­ винної організаціІ товариства сЗнан­

Тобто

ава­

якому

паненко,

вого (1987 р.) Пл6ЦУ~ ЦК КПРС, 'ми розробили детальні заходи ло їх,

в основу наших дій кладемо Під­ вищення , ' в1ЩrroВ1ДалЬНОСТі кожного 1<Ом!ун1сга, кожного wдt·внниа за до­ ручецу cnpa}JY, ЗАЖе тана IJЩпоВі­

минулорічноІ

облвиконкому

ия ко.оокти~ в овlтлJ. рішен.ь червне­

к1JЩЯ ниюшнього рону.

виникали

ситуаціУ. Як же

Захід,

OC\jМe вихо,цячиз ЦЬOl'O ми й НЗlМа­

до

як

окре­

саме, це питання було РОЗГЛJlНУТО на нараді, яка відбулася минулоІ п'ятни­ ці в міськвиконкомі.

Ireрі8lЩКll'В се-

УЧЗ\Crl'Ь у переБУДОВі, що їХ ~ЄMO

різ­

враховують цьОго року

гаємося будувatrи. свою р06от!у. ООСО­ ворквши на ПCljрт.llЙних зООрах завдан­

. закІнчити

стаВ/lення

ТОІ. там

уроки

тора стOЯlrЬ 1'ОС.'ІФО, Ось дел'кі Moмeнr

ком,унІс.том про

героїчну . рОботу

мих служб, віДПОвідаль­ них працівників до робо­ ти . в зимовий перІод то

ти. До складу .нашої' парторганіза_ цП входиl1'Ь !Майже третина пенсіоне­ рів. ДіяльнJicть , громадських ОРГа/Ні­ зацій не· в:IдIrnoBIiд.aє вимог8ІМ д:н:я. Пar сивн1сть ІІ(рОЯВЛЯ<ЮТЬ нас.а;Мперед ком­ CoМQJllЬUJ1 наш зairrpaшн1й пО'іЄ'Ю­ ціал. Немає у иас І над1йногоaJ<ТИ­ ву, .на який 6и 8!ЦМl:н:1cтpaцLя, партком !МалИl CII'J'ePТИCЯ в бу\дь-тt:y хвиmщy. Та. й зМdни, що IJpOXQДЯть У lqpаїНі, 'Н1е розБУДИЛІИ lн.1.ц1atrиви ОКремИХ гос­

з НDЖННМ

ють,

«Перенесли

люди, які трудяться на Іх Підприємствах. Тому •

них служб мину лоУ зими по ліквідаціІ аварІУ на Te~ плотрасах, електро- та ме­ реж га3'Ьпостачання. Але. напевно, в багатьох про­ майнула думка про виму­ шений геро'ізм цих лю­ дей. Адже' це У нас наро­

халатне

чи ГOТO~i 'МИ дО цього? Від.

A'l-

д,н

па­

К'clзка сСтворюємо труд­ нощі. щоо потім перебо­ рювати Ух •. Так же 6уло і мину лоУ зими через

повіДаючи C'l1I'epднo, ІІе можна за­ !Мовчуват'и 'Піроблеми. · Якщо у вИjpOб­ ,ничо~ плані є всі ІІ!ІДСтави c.noдWa­ тися: IJа!МІіри зможемо Пll.Д1OPlnитк лами, то проблеми ЛЮДСЬНDГО. фак­

IІІОДарникlв і, зокрема, . :peдн.ьo~ лalНКИ.

всім

серія телепередач

дилася гірко-іронічна при­

з/ростання, що потребують м06іл13а­ ціІ зусиль ., Стосується це й всіх га­

лузей.

чому ТАК БУВЛЄ1

ЧАС НЕ ЖДЕ

. будова

ми дійшли

мо . намір на кОЖній ділянці рад_ госпного виробництва створитн Ці ни~

у

пар'J!групах.

Як, на вашу ДУМКУ. ' прохоДІІ'І'Ь пере.

требу і в .зміні структури паJrrіЙНОУ організації. На засіданні парткому в одностайної думки: парТійні органі­ зації 'мають бути створені в усіх · чо­ тирьох цехах. Крім того, в дев'яти виробннчих підрозділах дІятимуть партійні групи, яких до цього було

І

справ

І

I'ОСПОАарства

структуру упра{lлінНЯ ми відчули по­

липні нинішнього

го­

методичну й практичну допомогу, постійно цік.авитнметьС!і і вп.пнва~

секретарем

імені

учасниками

вибіР буде оста'1'ОЧИИМ.А партком зі свого боку' подбає про навчання но­ воствореного активу. Надасть йому

затв партtйв1й оргaиlзaцlJ rocвoдap­ ства у ходІ ЗВlтво.внборноl ІС8МП8иІУ? з такого запитання розпочав каш з

самими

HicTи найкраще знають , здібнос1'1 й уміННЯ ~вoYx товаришів. Тому Іхн1й

.ЯкІ ж завдаивя И8J1єжвтЬ РОЗВ'8-

розмову

за

ловних зБОРіВ РОКУ. адже саме' кому­

свого впливу

на розв'язання існуючих проблем.

кореспондент

с.пужбовl прик.палом комуи1стJl'lRoro стaвnеивя до працІ.

Бордюг, -молочноТоварної ферми За­

зим 'янського

ні Нірова . З цьогорічними звlТ.iWИ й вони

Броварського

вlсио . ВllJЮвув обов'язки, в

но­

П. П. Третяк. Звичайно, це тільки наШl: пРОПОЗИЦії. Останнє · слово за­

ня шляхів

користувться

.JIiIc:.ТOBoma

раЬузла зв'язку Тамара Андрlївиа ПОРТJIIIКо, JIКY ви бачите ва звlмку М, Семввога. Вона добросо-

воутворених 'низових nанок. Так, партгрупу кролеферми. ка нашу дУМ­ КУ. здатний ОЧОJlИТИ ветЛікар Г. М.

подолання

нових висот у економІці, соціальній сфеРі, виховному процесі, чІткІше окреслюється коло турбот партійоо'і оргаНізаЦії. Сказане в повній мІрІ стосується й партійціВ радгоспу іме­

плаТИRК1в

не жде. Тому вже

сьогодні

відповідні

служ­

би повинні розгорнути широкий фронт робіт по підготовці до зими. З минулорічних

ро<?ити

уроків

слід

висновки. Але не

на словах. а на Ділі. Зі свого боку ' парТійНі орга­ шзації й комітети проф_ спілки повинні взяти · ви_ кон,ання захОДіВ

по підго­

товці підприємств,. уста­ нов до роботн В ()сінньо­ Зимовий період пІД, свій контроль. У цій, 'Справі

ДРібниць

немає.

Наймен­

ший недогляд, ,нехТУВafI­ ня, здавалося б, дрібни­ цями,

'можуть

призвести

до аварЦ. Ось чому opгa~ нізованість,

ретельнІсть,

чіткість ПОВИННі · визнача­ ти діяльність ремонтии­ -,<ів, усіх ТИХ. від кого за­ лежить

1

і

працездатНість,

настРій бро»арчан.

ж

дві в

випадку

смуги прямому

для на­

прямку, виіжджав на крайню ліву смугу, а потім уже повертав Ha~ ліВ0. ТаJ,<ИЙ маневр створював небезпеку для руху на ' перехресті і для здійснення без­ пеки

пасажирських пе­

ревезень в цілому.

ВІД РЕДАКЦІІ: П ро безпеку руху, а отже і перенесення зу­ пинки потурбуваЛИСА працівники автопід­ приємства. А хто по­ турбується про влаш­ тування павільАону на кінцевій зупинці авто­ бусів ~ ззо та JA 3ЗI? Може, і на це запи· :тання

дасть

відповід..

В. Г. Гончаренко?


._•• __•_______._...,..__

.н о

Е

r

11

Ж

.........._ .

т

І

вересня

1987

ударноІО,

СОКОПРОдУКтивною

вн. пра.

ко1 Ради народних депу~

перативІв плуатаційне

татІв

зобов'язано

Днями

про

виконком

прийняв

мlсь,

рІшеJlНЯ

заснування

при

во-РОЗДРібному

опто-

звІмку:

кращі вв.

робввчввЦ1 ВaJIентвва ГригорІвна Компавець та ГaJIllВa АвдрlІвва Мор. дивська.

Фото М. Семивога.

плодо<>во­

передати

оренду

• Шампіньйон»

члени

займатимуться ви­

рощуванням

грибів.

Та­

звою при

.Темп.

діятиме й

районному

побутком­

бінаті й надаватиме НЕ.се­

ленню

послуги

в

ремонт,І.

двигунів, ходовоІ частини', рихтуваннІ, .зварювальних

З

!Метою

рів,

а

....;..

дУМає ~ фрак.

t11OI8И·к.

Осколок ВJDYЧНВ

у

-

ІКІНЮКЄ"ЩУ

ІКа

ВВПУЩе8ВХ

мl:л1мет.р1в

вщ

серця.

ДІйсно, Володимиру МасиК'У заижди щастило

виставка 8111

вІршами.

Непевно, я IЮМYСЬ був ТO..llI ще потрібним ...•

Квижкова КИІВ.

В

ЗУПИІНИSCЯ за K1m.-

'Me'I18I1r

ІНа такі випадки. Шд час OpoobchJ(1()-НурськО1 бит­ ,ВИ D ОДномУ бою був ПО.

перmп DIП',

У P8ДJlJlcькll

YKpaYвf;-. А'О аид8ВЬ остав.. в1х pщcbt UICJIЙ. Jdaпa. зов BB~TaвJCВ .ВепКиІ Жовтеньt кввra., оа

ранений чотири' рази. Яо­ го, O'l1каІОЧОСо. !QPOВ'Ю, ~ли роовіднІи:ки. сВ~ш жити сто poнl.в., c~ сивий комаН­

B~aCJI' в Дерааввому МУЗеІ .~. І КВIIrOдPJlCJ' УРСР. ~e місце зalм~ кввrв. ЩО J)03-

дир.

Вижив.

.Щоправда,

.ру_

ЮІ БОліли так, що навіть

повtдatOть про су-.асвl ре.

олівця

вomoЦ{1tвt перепоpeвJUI в

не

II!PO'ri!

враів1, ПРО пIдroт08КJ тpyдlвВllldJi респубmкв 'дО

міг. т:римarrи.

з часом.

коли ЙО­

го відправили в саран. сьнИ'Й roc:п:lтam., став' сер­

СВПКУВ81111S 70.рІ... Ве. mпcОГО ЖОВТІІІІ.

йозно займатися ІНИМ тpeнjyI'IIaIНШI·М.

ЩОдeнl­ Через

рІк ~ ВНІКОі!!ував неве­ ликі

Клуб

мінерів я,кось,

будввку

сдPlYгим

молодих подруав1х пар. Iвtц1aтop його ство. ревНа 3dвочарада -ра. йову. Тепер прв реестра. ці1 шmoбу молодятам вручають пам'яткв І за.

25

palODOro

а й вавкоnвшв1х

,шькв центру.

БРОВАРСЬНИЯ ринок з

потугами

виконує

план

по ринковому зБОРу lUеЙ.

У цей

буденний

.rpo.

деНJ> ,

холи наша рейдова брига. да побувала на територlІ

!МІських

N2 2,

ринків

.NiI 1

та

ЧIfВ ІIf!CТИТУТ, БУД1lВЮЩ'ГВі

райпобуткомбінату

-<надати

В

lНавуна'Ми

одна

Т3І Нілька

ЩО

вони

по

тину

нішнього

повнІшого викорис_

тання

резерВів

'-

розпо.

вІдає завіДуючий Бровар. ським ринком Г. П. По. ліно, господарства ра­ йону повиннІ бу ли доста­ вити За договорами 111 тонн овочів. Проте во.ни реалІзували їх всього· 'на­

всього

28

тонн_ ЛІто за­

кYllIУЮТЬ

музеl

Варто ГригОРІя

Нривого

сказати, що у ПРОКОІЮвича

зберІгаються

рішен.ня

обл-, рай- і іМіськвиконно­ му про полІпшення ти

ринку,

однак

робо­

поки ,що

на

ч:исленн1

дукти

харчування

м~ях

102

був Ніж

світу,

е1WПQ1fiE!НТОМ 6liльш ~lкaНicьких,

ваш фLлiЗJlf музею В· І. Лені'ш в НIfЄВІ дeMOH~py­ присвя­

ч'Єна 70-рі'{чю Великого Жо.втн:я. Tyrr, вІДпОВідаюЧИ на ШШlIИтання, ВОJllOДНlМир Іл­ ліч масИК оназcm: с ... Що­

ідО роботи.

Робота

-

!Не

М'Ною,

чаюю, 6araTo yвarи ~Iц~ війни. Ос06ЛіИВО ЩН'УЮ серію с Цього не МОЖНа заб,утиl •• 'Мені по­ щастило вЩвd.дaти· вс:!. ле· iН1:НJCWCi М1іСЦЯ •.

родився в робі'І1ННlЧій сім'ї. в м. Натеринославl (ДНІ­ n,роІПєтровську). В 1918

ЧНМIaJlIO творів худож_ RИКa присвячено IUевчен­ кові, аа МQТивами ЙОГО noезLй ВИКонаІні ЛШІогра-

8ЮРИ «~K вишневий коло' хати., .р.еве та сто·

.

щення КОJШшglx ма.гази­ ШВ при.стосовано для складів.

НЗ! дYlМКУRaШ()1 рейдо­ в01 бригади, не 'може пря­ вабиТІІ людей і CдJНіМРНИЙ

ВИIiОНУЮТЬСЯ.

ВіОДою І 'Не

розповідали. ЩО на рин­ ку торгувало б значно

бlЛЬЦlе людей, якбн ТУТ були магазини. Ножен господар

після

продажу

своєї продукЦІї міг би дещо придбати для дому, скажіr.tо, І

ПРОМТОllарних

ПРОДVI<ТОВИХ

Але на

в

їх

нІ

старом'у

на

маГllзинах_

H~'IY,

ринках

нІ

He/dil.

OCTaНlibOMY

ринкv

J(IJЮграмапомlДОРIВ

Qщ>емl

ПРИМ1.

СКponл ЮЄТЬСЯ

,

на КОl!1leЙНерах для сміт11я

немає

ти

-

:ІЯ

них

кришок,

т.уале­

без ОСвітлення. б.t­ BlДCYТlHi

к.рaIНtИ

з

залІзничного

Те!П,ер, ПОДОРОЩУЮЧИ по

кр ЗJі1Нil , він·

малює

с:воІх

але нІ в ного р,уки не до-­ ходять.

ся,

А чим ви зз.ймаєтЄ'­ коли !Немае

гувати

на

питуємо

кому

рипну?

Ва,сИlJIЯ

f1epoїi! у ~ep,вi між ро.. ботою. біля мартенівських печей, у 'полі. Це кон­

тор­

-,

за·

МИТР0-

тери,

люди,

ч.ис~а Т'УТ

живі

реальне

харак­

акиття.

кр8ЩИІХ

До

аркушів

нa.rneжarrь

по,ртрети

Поліно, fYГ і ПРОЛaGЯТЬ сюди люБИТeдl O1<IQВиrгo1. Парк.ан ми ВЖІЄ віСіМ ра­ з1l8 ремон~вали, ме во· ни все одно проломлюють

~ірки.· НЗіШі

діІ

Нilяиого

РЕядОВА----~----------------------

фановича. - Інщжу на буряки, сіно. А як ВЗКМJqy прорва­ ло Кalналlзацlю, то Т\РИ ,М!сяЦl цращював у район­

ній

ветлаборarгoрlї.

водою,

ІЮМ,

Люди ~аЖ'уть, що д06ро'1'КО змурований сан­

I1ІрацьоВ'ую.

вузо.1

на

lЮвому

не rrріщює ще з КУ.

ІШН!SY

1972

рв_

.

. --- Пого МОЖНа було б :,\ьрооН'1'И, В\..IУЮЧНЙ

говорИть ЗЗJ­ ла60рс1торlєю.

сlдыо~І1продуктlвB

М

~

В.

М.

l)HHKY

ЯJqyшко,

-

років,

в

працює

-

графіКу.

3аСЛУЖlЄ.Ного УРСР В. І.

збе­

музеї

українсь·

знає

його

аркушів

«ЛsІЩРа» , «ЛеніН слухає «AlrnrnaсіоНJащу», «ЛеНJЇlНІ РОЗМОВЛlЯє 3 робі'ТНИІК'ами­ металургами», «Полум'я Рl!iВолюції. ,леНіН», «Ле­ нін ,у Розливі»? І одна з н:аЙlНОМШИХ ро­ бі'!' митця лінограlВЮ­ ,ра «Дружба! колочу і м<е­

передYМaJre, Hal'.PiTe тєп­ .пом влаан.ого серця. Зви­

стан риНК1lВ. Іх територія

мистецтва,

коro обрaJЗOТВОРЧОГО ми. ~·eJЦВа,МіУ3ІЄЇ В, І. Лені­ на у Вінніпегу тощо. Хто

В<:'Є. що ство­

~ите

вид

жавному

...

pliння. Без гор1Jmiя карти­ ни біУ JLИ б ХQJll(>ДRими, як рене,

користую.

СьогоднІ його твори

Робота дає мені сили 1 пальне дл;я дУХОВНОСО - го­

а~и...

oфop'rІ, мо­

І>1Гаютьоя і eк.aIlQНiYЮТЬС'Я іВ ТрЄ'l'Ь:ЯКОВСЬКIй галереї, ~ музеї В· І. Лені'нау_ MOOКIВ~, НИї'Всьному дер­

-мене

С'ГОмлює, часо,м вион;ажує

най·

Ма.сика знЗlЮТЬ М·Є'l'.алур­ ги Нрнвого Рогу і кора· бe,rnи Мипюлаєва, Be'l'epaни Но,рсунь-Ше:вченкL'В­ ської БИfl'lВИ і енергетики ДJilШІІроГесу; хлібороби ТIЗ/В;PlЇ і лІсоруби СибіРУ.

lВСєсоіщнюс, сЩтових ви· aгalВQК.· У Марм;уровому

вис,..авка,

в

:х!Уідожник

CЬOГOДjHi художника

;вl:к

4QO

валвся

працює

тощо,

багато

риі художнЩtа зна,хоДllТЬСЯ

ІВ

тільки .зберігаються, а не співбесідники

по.

В. ШЕВЧУК

ЯКОМУ

свою

заpImaТУ

CJIIOвіД­

У rocnодарсь1ЮМУ дво­ рі ринку .N2 1 в старому JII,1iPKY, mк.нй заріс бу.р'я­ ном, зібралося більше део ся-тка П.'mшок ВІД вина та roр~лки,

ВИДНО,

Т,УТ

зна­

x0l\V"'b СХОВ8і1ЩУ Л'ЛНИЦі. - Стоpqжа .v нас НІЄ. має, ПОЯ~НЮ8ае r· Ц\

На

дум!t,v

тут

рейдової

не

завади.

ло б побувати працівни­ кам міського віддіЛУ внутрішніх справ і допо­ могти працівникам ринку ліквідувати злачні місця випивох.

Поmм Григорій пович рооповіДаів,

Проко­ як він

ціЛlИЙ рік добивався, щоб заасфальтувати

на РИНІКУ, про біди.

ІЦ,о ж, ~

У центрі кань

творчих

митця

роїчrний

ШУ­

-наш

сучасник

ІІІережива,нlНЯМИ,

з

ге·

його·

надіями,

працею. Він і сам один іІЗ них ЛlЮдiЄЙ HeвmtiН­ ного діяНІНЯ, ЗlК'Т,и,вної жи'l"ГЄВОЇ позиції, XI~·

ник, равесник ЖОВТ'НІЯ.

·М.

НЕСТЕРЕННО .

rnyстували

РИ1НIІШ,

ПОТРібна

діЙсно

допомога

заВі­

дуючому ними і з боку торroвель-никіВ, 1 З боку Iрайонного 3ІІ1Ропро.мисло­

~ro 06'ЄДRaHH~. Н€lIЮга.но було б, ЯJКби ряд рЗIДjГос· [ЙВ МJam на ринках С'ВОї Л.аРі}(И,

$Ш це Щ>ЗіЮТІОауєть­

тися за ДOllIОМОГОЮ, щоб ка рннК1У защ>ити вигріб.

ефекту не дають. бригади,

'r.I~».

ся В ряді Ра!ЙЦен:тр1в рес­ лу6~и, я.кби· т,ут працю­ вали 3аКіЛaJДИ jpЗiЦЯнсь}(ої ТQpГiвлt. ОДНа1< ДО КОІГО зверт.а­

ЧОМУ ПУСТУЮТЬ РИННИ? НаШІ

й

бутові послуги.

,МОВИ-ЛО

,---------------------------,ПОВщОМляє

({ОГО

на

.

виставки в біЛьш Як 50 :юраіін світу. CьCJIГoДН!i ТВО­

СВЯЧleНО ро61"111ШRЗJМ. Адже Вол()~мир Ілл1 "І сам .на-

численних виставок Іх

радГ.оспи не продали Жод.

а

.

ЦРОWYЮТЬ

прийшло Масика з;а..

ля

Ор,гаНI!..10ВЗl1е тут. прав.:\а. приймання I."КJ!.ОlЮС'Ю1.У. На

кінчилось,

, ПОС'l1YilIОВО IВИВНЗЯllIЯ. ~.

М. IUаіБJD1Я, В. Коннгіна, І. ТуРЧИНlа, А. Губаря, винонані бei3nооере,щньо на • ЗапоріЖсталі •.

МИСТЄІЦТва.

можли.

ЧИСЬ рlGнИlМИ матеріала· іМИ OJJIІйними та а;ква­ рельними фарба:ми, па· c:reЛJllЮ, темперою. Це обу.

ЦІОВаІВ...

топського К1лубу.

ДіЄ'КораТИВ!НО-

і

востей задоволення по. питу броварчан на про.

p~ .на дереві,

рWенд!я. та \Нші. Чима_ лО' І1Рафtчних а}Ж'уш1в пpиr

rexнШoyміУ

час·

гаража.

Нооперативи створено з

. 'метою

lЩJТипdї

npar

кілька

місяців ни.

року,

llpaЦював,

Вд:асн1 твори його' серйо:m1rшamИ, МУЖН!.Jrи. Шс·

працював

НиШс.ького

'lIрикла~го

влас­

так і не було.

За сім

~

ме Дншр широкий., с Пе­

К8JНaлу,

«Темп»

ПРИf;lіщення

р1ЗНОМ8JНІтнішнх технІках у ЛIЮгp<l!Вюрі, гравю­

кретні

жінка

раЗіВ займали черги за овочами .. які 'мали при. везти з радгоспів, а 'Їх

-

nюб:ym;aв на ВОЛl'O-Дон­

диреwropoм

ниць квітів. Від окремих покупців можна_ було по. чути,

•.

пройшов

У.ористування

кооперативу

Митець

Рогу, Черн1fOВa. Сум. Львова, Вж:mвкa, вІД­ 'крита в Ниєн!, мала вели­ кий успіх. А худонmик

роцL батьки переїXJaJlИ до Нонотооо, де 'хлOIJiеЦь за­ иінчив ФЗУ, віДвІдУВав худomню студІю Ноно­

Cь~CJlГO

тут торгували віДпо­

вІдно лише

дqp1Г

В. Мас,ик по віАні. Завін­

cln.

(РАТАУ).

народжеН\НЯІМ

Баrnто

прошеввя ДО клубу. ВІд. ве

вІйськова' частина

лі ~АОжннк opгalR13yВaв ·виcrавку. Для І,нвалІщалеЙ1'ен.ант.а вона бу л'а

CT&IIJI відразу

його

СталіНграда.

тому заЛІЗНИЧllЮМУ вои:за­

да CIM'Ji.~, ІІІСВЙ в1дкрввCJI

вlдYють acвTu1

із

В. Масика .ЗtупннИ'Jl'аоІІ в Нонотonі· У ИaJ;Iіврооби·

БАРИШІВКА (КвJвcькa

мІсцевому

далі

просуваючись:на

захід,

оБJJ:асть) •. П~РIDIIJПI'Шetlа. ІІІІ BOBOro Uyб!r .Моло­

культурв,

а

іІІРpl',рети зен1'1'1Иm1В з Моск,ви, тaюoImliR з Opnв,

МОЛОД'оі . сім"ї

прв

. зз.маm.овки,

площею.

ХУ ДОЖИВИ, РОВЕСИВ,И ЖОВТИЯ

У МУЗЕІ історІї Києва Qна~ься пробитий QCКОmroм блокнот' ВоJЮ,l!,Иf­ мира Мвснка· ~Меие за­ ні,

підвальне

100-12б квадратних мет·

створення умов· для' про­ дуктивної дІяльності КОО-

пІс­

в

кооперативу

тнву .ШампІНЬЙ9Н •. Яого

автомобілях.

серп

житлово-екс. .об'єднання

приміщення

Роботах на індивідуальних

зщ

стор.

чевому комБІнаТі коопера-

кий же коqператив під на­

цею.

ХИСТН'ШІ

3

.ШампіньЙон»

Г. А. Мордивська ро­ біТRИЦ1 дlльввц1 СИРУ Броварського молокоза. ВодУ. Працюючи операто. рамв по розфасовці про. ДYJЩІУ. вови щозм1вв від.

На

*

року

Кооператив назвали

І. Г. Компавець та

значаютьсв

3'

-

доріжки

lшuі ової

Toro,

щоб Іі('

ну ЛМУ, ко.нтеЙнери зі СМШТ,RIМ. вrroРЯдJКYВа'l1И те. lРиrrорію, подбати про на­ .r.,ежнИіЙ

саніта:рний

можливо, ГРИГОРіЮ

стан,

ви, шановний ПрокопО'вичу,

ПЇ!д.каЖЄ'l'е

на:\'!.

Рейдова uригада: В. ЄФРЕМОВ громад­ ський

сані тарний

інспе}(.

тор; д. ШЕВЧЕНІ\О. В. ГАШЕНКО. І, О.:1Ь_ ХОВСЬКИR Ч.lенн міського

штабу

МОЛЬСЬКОГО

«Комсо­

ПРОЖeR1'ора

...


4

• 2

стор.

дитині

середовища. повітря,

можуть

стверджувати

батьки тих ХJlОПЧщs.iв та дівчаток, які відвідують ясла - садок М 16 тре­ сту

«Бровариnромжитло­

буд'>.

Для

1330 дітей ві­

ком віД' півтора до років «СвітлячОК.

другою

домівкою.

Ім Т\уТ цікаво, про них

няні,

Чому?

по-материнськи

вихователі,

медичні

-

НИ

семн став

затишно,

турбуються

працівни­

У «Світлячку. ються шеСТИJIітки,

навча­ для

них створено спеціальний Цього

року за парти

9

школи М

навчального

середньої

сядуть

трид­

цять дітей, яких познайо­ мили

з

«країною

знань.

вчитель цієї школи Г. Ка­ шинська

та

вихователька.

дитсадка В. Білоус. Чимало

зроблено

дружним

цим

колективом

для

естетичного оформлення приміщення. Кераміка, оригінальні вазони для

квіт1в, віть рея

дзеркаJia...

своя

Є

.

за

_ годують за

вати,

що

безпеці.

Зберегти

і

-

природу

це

зна'lliТЬ

оздоровити себе, створити оптимальні

умови

для

існування майбутніх поко­ лщь. Природа одна на всіх; Кожен з нас у від­ повіді за неІ.

дівчатка

ро­

сли здоровими і всебіч·н~

гально! культури.

на

справа

У спіхи

садка

ще

поставле­ не

всюди.

колентиву

ясел­

свідчать про

N2 16

те, що працівнини тру­ дяться · тут сумлінно, пра­

вильно розуміють вимог~ перебудови ножен на

своєму ~ОБОЧОМУ місці має працювати з повною відда­ чею.

У

.Світлячну.

ме так і працюють.

лять

діти

своїх

са­

Люб­

виховате­

лів Надію Дмитрівну Син_ кевич. Валентину Олексі­ ївну Остапець, Катерину Федорівну Бищивець, Людмилу Володимирівну

Яценко, медсестру Павлівну

Зіневич

Зою та

ін­

ших. СКЇЛЬКI1 в них доб­ ротиl Любов! до малят! Які

вони фантазери,

ви­

гадники! А очолює цей колектив досвідчений пе­ дагот,

чуйна,

людина.

В

Берегова. Що ж хвилює

працівників

Г.

П.

сьогодні

«Світ лячка. ?

Іх проблеми? Питання з «бородою. капітальний

рем'онт

~риміщення,

ре­

конструкція

опалювальна!

системи

водопостачан­

та

ня. Ось де необхідна до­ помога будівельникі'l тре­ сту «Броварипромжитло­

бу.L!"

(керуючий В. І. Тка­

ченко). Турбує педагогів і те, що, в класІ для ше­ стиліток не ВИС.ачає плі­ вок .для епідіаскопа, не­ має телевізора, шахів та. шашок, і взагалі мало

ЯРИ~МJC.ТІВ

І1рОМад,ського

нафе. І в,се ж nPИ1l'011Y'OOН­ зaйJмaє зна"ШJle міс:це. Вдо­ ма

можна цр:игот~вати

мува:т.ися

готування

в

природоохорон­

проживання.

Технологія безвідходно­ го виробництва, зниження

в

процесі

цри­

їжі.

lНе06х!;ДНО обов'язково ще раз прающ'ЯТИТИ прОт,ягом 30 ХіВИJШН. Холодець роз­ ливають у 'lliстий посуд ТОНКои"", шаром (не товеті­ ше 4 см) іСТЗвмть иа холод.

Вим,аГa€ уваги і

техно­

· логія приготування МаіКа­ po~Lв .по-флотсьни.. По­ ДРібненlЄ . на м' ясору6ці

строків

стання,

її

винори­

еНОномне

витра­

сировинних,

енер­

гетичних та інши·х ресур­ сів отІ це основа основ охорони

навколишньщо

середовища. Наш небез­ печний ворог ... виробни­ чий та побутовий шум. В - енологічних /f!рави-

пах,

щоб

не

ди, почуття турботливого ставлення до неІ найнра­

прийнятих

ще таким дійовим меТ<Г дом, ЯК особистий при­ клад. ВИСORа екологічна це

закон

нашо! совісті, нашого обо­ в~язну перед сучасним 1

майбутнім, важіль, за Д<Г

рядни:

на виробництві і в побуті єнономити воду · ­

помогою

-

життя,

-

нультура

Бровар­

сьною радою Товариства, охорони природи, є тані

джерело

Важливо,

ЯRоro ІМИ

здатні

не т1льни попередити за­ гибель цив1лізаціl на Зем­ Лі, а й розвинути Ії, зро­ бити майбутнє наших на­ щадків здоровим і щасли-

тримати

в справності виробничий і побутовий водопровід, не обслуговувати автомобілі в недозволених місцях, а особливо на ріці, біля

. вим. О.

МИХАПЛОВСЬКИR,

Bap.elH~

м'·ясо

мішуl3'З!НіНЯ

ми

пl.дсмзжуваlfИ.

,CJLIд Па}М'ятати, що сві­ жа їжа поживніша і СІМ'ЗlЧ­

щуть

ИЬшаі. У рalЗ1 потреби до­

ОО'11раПити

ТУДИ

бtp;У'ДНИХ рук, їх ,мухи, гризуни. iIlpoДYК'ТIK

.....

р'ejДовище

ДЛlЯ

З

заносять Ха!рЧОЮ

поокивне

се­

розмножен-

1!іЛ MliКpOOiВi, ОСООЛИlВiO прИі с.прия'Г,JJIИвіЙ

темпера-ryрl

та достатній вологocrn.· Де-які з них, розмножую­ чись, ви.дііЛlЯЮТЬ отруйні речовини, ТаІК звані ТQ}(­ Є

SlНИХ

ПОГЗІНО

якщо

ви­

м';яcoroоои.

пуокається

приго'f'Y'БaIНIНЯ

на. 2 дні при умові, щО ООНИ: будУТЬ з6ер1га­ тися на холО\ді. При цьо­ му сl'Р1ЩУ пatр1бно пе­

C'l1paB

ред вживанням прокип'я­ тити. Перші страви ни­ п'ятять 10-15 хвилин;

нотлети, м'ясо. рибу про­ смatifqyЮть дРібними шма­ то<шами,

С'И.нlН.

з

а

ще

Дуп<Т

МОЖle

викл'и:к.ати

мткі харчові ОТРУЄJFНя, особливо .удітеЙ. Не6е1311ечні отруєНіНЯ, виклинанl

тонсинамимік­

ТИЧІНО закритих консервах,

щоб заоо61гти розМ!Ножен­ ню М1:нробі·В-, я,кі мож.уть ЦО'1]рапи'Ти

гою МОЛОЧНORислих бан­ т~рій, З, Х!вор060т.ворних м,lJкробіВ. СЗlме 'І1аІКИЙ про­

вlДвареІНИ­

макаронЗlМ.и неоБХіДНО

rroвторно

локо вважають не шнїд­ ливим, проте б,увають, ви­ падки, коли акисаmm віД­ б,уВЗlЄТЬСЯ не за допома­

пере­

після з

Ві чпа проблема

-робіВ ботулізму.' Вони IЦфре РОЗМІноокуються У ковбасі. ОКОРОЦ:і, герме­

ІМИТОЇ

краще

ЯНЩD

ВОНН

недостатньо

ПРОСТ€lрилізовані. Небезпечно кynувати на баізарt п:р.оду:.кти (іКон­

СЄ<РВIf, в'яле~у ри6у, окіст, ковбаси,). З!роблеНі в домашн:1Х УIМОвах. Не слід КУІПувати м'ясо, .яке lНе ІІірОЙШJЮ ввгеринарно­ ІГО контролю, без RiJl1eйма,

бо

воно

Х!ВОрИХ

може

бути

віД

тварин.

Дуже тяЖКі отруєння бувають при вживанні в їжу неїстівних грибіВ. Найбільш отруйною є бліда поганка, ЯІОУ Ьноді помилк·ово

вважають

Пам'ятайте,

щО'

20-30

випащок харчового отруєн­

'виматає

особливоІ

ХВИЛИlН

соусі.

Молоно

молочних

продук­

ня, не

щодо

IІ1Ірийомїв

до'l1PИМання

теХНOJЮГlчного

IПlроцоесу,

'Наприклад,

лодець.

Пря

його

Х<Г

при­

:ГОТУВЗlнні у м'ясі і суб­ ПіРQДY1нтаос (Ніжки, голова) lПІісля тривалоro варіння ф8l}(:'I\И'ЧНО немає М!J(робіВ.

Але при роз6Ц1)а1нні 1 lІодрібненнJ. вже готового м'яоа ЙOlГО можна за6руд-. НИ'Ти вдруге. Тому буJl!ЬЙОН

і

ряд

-

тів

танОЖ

реДQlВ.ище

\ня лі

чудове

ее­

діМ РОЗМНОІЖеІ:'

МіНРоб1в, у' тому чис­ і шкідливих. Відомі

виn.a.ДjКИ

ною.

отруєНІНЯ

,розивом, рідJИО

смета­

ЯННМ би він не був, МИlНає безслідно. За­

XlворюваlНlfЯ

нюватися ~OM,

ВИРЗЗIЮЮ

ЗaJIJЮ(5іГ11И

мо­

ОТРУf1ННЮ

веРІШ{ами.

Не­

lНіlЖ

отруєння

може

уанлaJJ.­

нолl:roм, гастри­ шлунн.у

та

~ншИlМИ.

IКремом,

сирОІМ.

його

ха,рчовому

ЗНaJЧно

ЛіеГШе,

лІкувати.

може

О. СТРОН,

lНисле

моло_

завідуюча

КО,щоокисає без

засто­

rіrlєни Pt8рчування Бро. варської .санепlдстанцll.

опричинити

суВ\alННІЯ

(ЩЕЩіЗ!Льних

за-

ЧИ В рот шматочок ко,~з,­ си. -) Та якщо вІд" іН­ ших дізнається, нричати­

голосно,

ме,

але,

здавалось,

надто довго. .Ян він мені набрид!. пробурчав Антон і повернувся на ін­ ший 6ін. - Антоне, ти встав?­ J;lОЧУВ він з кухні голос

Матерll.

Сніданок гото­

-

похитуючись

пішов

до

мати усміхнулася і ніЖНо

кімнати.

на

все

.-

Іж

Мамо, ну що ти ме­

що

н&

є? ·

кому

жени'J;'И­

лу сорочну випрасуй.

Що, до нареченоІ підеш? , '- Ні ... Завтра нас в

не все підганяєш, від­ повів син, копирсаючи ви­ дел ною в тарілці. Ад­ же я вже не маленьниЙ.

їй,

наречена

Мамо, а ти MeHi~l~

1--

швидше!

«.Сказати

Є, і не одна. Ось І

-То так, синну, шлюб всІ вважають вічною про. блемою.

це,

Про ЩО ти все ду­

-;

А

ся.

сердилася:

маєш?

~

думаю,

Антон сів за стіл, але Істи не хотілося. Мама, дивлячись

старшого бра­

поцілувала його в ЩQНУ.

спросоння,

ванноІ

ян на

та, що не попередив.. І виріUIИВ сназ3.ти. - Мамо, я 9СЬ думаю: чи не женитися мені? ·;Але що це? ТакоІ ре­ анцlI він і не ченав -.

вий. Він піднявся з ліжна І,

жовтенята прийматимуть,' - сказав Антонс~рЙОзно

хочу

:s.- шно­

і пішов одягатися

женитися, чи не треба?-­ думав Антон, відправляю-

лу.

П.

ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Редактор А. 80ЛОШИНЕНКО. Трикотажне ательє «Мрія»

жоден

IПІР<ЖН!І1"ячують

~вМ'И

Раннову тишу порушив д,mIl.HOR м,меньнОГО бу­ дильнина. Він дзвонив не

'печерицю.

-

готу,ва:ння

ІУ

УСМІШКА

за

CТlраіВИ,

вІдділенням

ПРИйМА€ на

виготовлення

(суконь,

ЗАМОВЛЕННЯ

верхнього ТРИКОТЗJКного одягу

жакетів,. джемперів,

светрів і т.· д.),

а також надає послуги по відновлеяню і рестав­

рації трикотажних виробів (перекрій, заміна комірців, манжетів, ластовиць, зміна uiирини, довжини, вшивання «блискавок»,· обновлення вишивкою, аплікацією тощо). Тут можна вив'яза­

ти також оздоблювальні деталі. В ательє є великий вибір пряжі різного скла­ ду і кольорів.

Ательє

міститься

по вул. Гагаріна,

21.,

тел.

5-31-82. Запрошуємо «Мрія»1

відвідати

трикотажне

ПРИРОДИ

1

Деснянсьний

ательє

Адміністрація.

ХИМЕРИ

Коnекти. IHcneIЩiT Держстраху 6po8apcbKoro paAOH~

8ИСnО8ЛЮС щире сnl8ЧУТТЯ рOClIТНИц1 IнспекЦIТ Марlі МихаАnl.нl ~ ПРИ80ДУ смертІ П матеРІ &Е3СМЕРТНОI Уnяни Мака~I.НИ.

нрокодил.

фОТО А. Козаха.

чого покоління вважатиме

КОnекти&

висnо8Л1ОС

справою.

ДИНЦЮ

ПЕРЛОВСЬКИИ,

rромадський

матеріальних затрат при випуску продукції, збіль­

JQВЩ:OR. У oo.p.oдl таке мо­

ми, особливо влlт~, най­ ріаномаН!іl.r.ніші. Вони мо­

базове підприємство спра­ ву виховання підростаю­

В.

участь

антивну

і ростимуть В<Г

здоровішими,

своєю

бере

Ш.1І'ІJiXИ заібр:удн€fН!Н'Я хар­ чових ІІіРОдІ.Уктів mнpOO;i­

!дітям буде у садну ще

НИ

на

свій Clмак РізномаНіТНИй aIC<1pТIfМЄHT страв. Кожен JI'OВИІ!fе:и ПOOd'ятamи про cahi'tapho-гігІєніЧlШ пра_ вила, яних -треба дотри­

спортінвентаря. Ц!J(авіше

свідо­

ПОБУТ,І

З ножним роком розширюється м~ежа під-

тактовна

комуніст·

буде

ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ

ня їжі в· домашніх у.мовах

читач,

тан

той

них заходах, яні прова­ дяться в місті, районі, на виробництві, за місцем

ІЖе так і повинно бути. ДіЙСНО, повинно. Але, ніде діти,

Тільни

мо і правильно охороняти

-

пробле­

майбутньому. Виховувати в дітях любов до приро­

Закон наШОl совісті

сьноl'О

ад­

Що· ж тут таного особ­

гріха

.

чання

охора-

ДОвгостроКОВі

тільки ми, а й наші діти розуміли, яні завдання Ім належить вирішувати в

Фото Б. ГорбачевськОІ'О.

Околиця • .

на

Енологічні проблеми

ми.

сфері,

хawчуваННіЯ. Міла,йони людей ДJJЯ зручностІ но­ РИlCТ1Yються їдaJIынlям,,

розвинутими.

скаже

це

На одному із засідань Бр<>.варської ради Унраїн­

цей

все спрямоване на те, щоб

лиВ'Ого,

БЬти автотранспорту холkтому ходу.

шення

товариства

не

допуснати без потреби ~

природу, хто постійно по­ глиблює свої знаннй в цій

1ш природи бу ли обгова­ рені екологічні правила, які для кожного повинНі стати частюі'ОЮ нашо! за­

речовини.

ка кільність кисню;

не­

відродити

сміт-

рослиннІ

рештни, іншІ

потребує

ги.

спалювати

деревину,

ЕРИ згорянні яких забруд­ нюється атмОСферне по­ вІтря, витрачається вели­

в

в

не

-

'ІЯ,

нашо,і"О негайного втручан­ ня, невідкладної допомо­

приготуваННJII

та

природа

-во­

щені води;

mндшафтІв.

Вона

інших

RИдаnи у водоАмв неочи­

грунту,

вчених

та

дойм, стежити за тим. щоб пlдnриємства не ви­

рів. Оараз к·ожен з нас по­ винен глибоно усвідомлю­

дітей

висононалорійної, різнома­ нітіюї їжі. Словом, тут хлопчики

води,

прогнозами

гале­

відзначає

дитсадок

струмка ·

недаленому майбутньому досягне критичних розмі­

у «СВ1ТЛЯЧКУ •. Санеп1дем-.

станція

ПРИРОДА

J

на­

картинна

.смачно

ЛЮДИНА

збільшення пустель, під­ вищення шуму 1- вібраці! щорічно збільшується 1

весь IroJrewrи.в садка.

клас.

....... _ ....._ ...r....._._ _ _I_ _ _ _ _ _ _ __

Ж нтт я"

Забруднення

РУЙlщуваmш

впевненістю

це

О В Е

зменшення чисельності тварин, загибель лісІв і

хороше повною

ро"у._

.ЕИСОКІ темпи промис­ лового виробництва, тран­ спортних - засобів, ріст міст вИRликає погіршен­ ня стану навколишнього

у дитсадку

з

....._ ............·.... • Н

1987

вересня

Мilтерl

кореспон­

IнсnеНЦIТ .держстраху

щир.

МИКОnl

сnl.чуття

Харитоновичу

6po8apcbKoro

рOCllтнику ~

при.оду

КуWИIР

IнсnекцlТ

району

ІІеС1е­

смерТІ

Aoro

'.

J1Е&ЕДИНЕЦЬ

Марини ПаНilсl.ни.

дент.

.новАЯ ЖИЗНЬ.-оргаи BpOBapCI(Oro ГОРОАСКО­ ro комитета КОММУflнс'О(чеакой пар'NПI fкpltkHы' городСиОго

татов

.

И

райОцКоГО

КневркоА

оБЛастИ.

-Редактор

А.

Газета ~t)Дит С Дни выода:: вториц,

CQВeTOB

(ва

иароднЬJ.X

YI:CPIЦJHCKOII

воJlОШИНЕНRО.

депу­

l13Ь1ке).

апрем 1937 года. сред... ПЯ'iUI·ца; еу<!6ота.

17

АДРЕСА РЕД!\КЦН: 255020, Киівська обпасть, м. Бровари, вул. Київська, 154. Теnефони:

редаКТОР. -т

<1-03-76; вlддlnу nilpTlliHoro життя - <1-04-61; віДпОВlдаnьного секретаря,.lдАlnу cln~CbKOГO rОСПОДilРСТВіІ <1-02-92; кореспондент. мlсцевоrо ра­ дlомовnення -- 5-13-91; мступнин. редактора, ВіДДlnl. промисnовостl, nистl. І ма­ совоТ робот" <1-0<1-81.

Вровареьк- АР)'И8риа КІІ~ЬКQГО 06nаск.й.го уп р а. lIJtlJ01Я у с:праll~ . lUIдавкиJfl'В , ~~n1rраФI1 І книжковоТ 'l'opГlВJ1I. /ЧФ.е. дРукарІІІ: Кtlї&~'K' 964ac~.., м. Вроварн, .уn. КJlI.lька, 154.

f

І

Друк

Індекс

.lQ)укований'

14.700

61286.

офсетний.

ОШг

·аркуш.

примlриикlв.

3!wОВJIения

N2

1.

ТJq)&Ж

ЗЮl.

#138 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you