Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ! !!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!"'"

О Р

rАН

Б .р О В А Р С Ь К О ГО

МІСЬКОІ

MfCbKOГO

РАйОННОІ

Газета ВИХОДИТЬ З'17 квітня

РАД

КОМІТЕТУ

НАРОlI.НИХ

КОМ У НІС ТИЧ Н О

ДЕПУТАТІВ

1937 року. ДІ! 138 (659~) •

2

П'ЯТНИЦЯ,

r

ПАР Т І І

киrвськоr

1983

вересня

УКР А ІНИ,

ОБЛАСТІ

року

До НОВ_Х YCIC~X~B . у HaB'9:aHHi~ друзіl Понад

Ціна 2 коп.

вісім тисJ[1f квадра".­

метрІв.

На

поверхах

трьох

розтamо.

1з- вІдДІлІв 1 crlJl замовлень.

. покупців

Обслуговують

половина

з

На

-

яких

сомольці й

20 тисяч школярів міста і, району сіли вчора за парти

чолоВіК.

400

ком ..

молодь.

знІмках:

старший продавець лу

Щ'Е

ЗАДОВГО .10

вось­

сівuям

мої ран·ку до нової красуні-школи, що виросла

c~peд

.зе..!ені

саду, ками

щебет.~ивими зграй­ зусібіч поспішали

· ШКО.'!'Ірі. За мить вони по­ · ·

·

НlОва.itися

своїх обмі-

враженнями

про

",їтніА відпочинок. Най~ші, ті, :ПО' .'Інше сьоrодні в,'!ивзється в 11.11\0"'ЯРС:ЬКУ сім'ю, почувалися иетак впевнено. Тримаючнсь·

за

матері,

руку

вони

ег.'1ядаються

батька

Ilікавістю

3 в

чи

різні

сторо-

· ~", прислухаються дО РОЗ­ - ~'OB, зупиняють свої погля-

· .ltM .на'

великому

JJt!жип.

прЬвести

· ні'

*

ПРИ\lіщен-

білої цегли, де їМ ІІІ!­

,ltесять

аж

.

років.

імпровізоваНіЙ

остаllні і

місІІе

шені

МaIGть гос.ті ники міськкому

на

зай­

пре .1СТі1А­ партії, бу­

д!!enloники, керівники рал, r6<:пу . і. . ветерани npalti. ; УрочистиА мітинг, ПРНСRЯ­

·

"чениА

відкриттю

школи,

с('ре.1НЬОЇ

відкриває

її

днрек-

тор В.8. Козлов. Позд()рn-

·

внвшн

~еМ,~Яl(ів

· славною

подією

села,

він

з

цією

в

житті

надає

C.~OBO

пер-

ЖJjТТЯ

ШОМУ секретареві міськкому партії А. д . Фролову. - Uей світ.1ИЙ .1Е'НЬ, _

сказав

А.

д.

і

натхненної

праці

на

б,1аго нашоі Вітчизни. Біл~ мікрофона секретар парторганізапії pa .'tr()c-

Фрn.l0В, _

пу

"Жердівськиіі~

В. П.

у ПJ~I'яті жителів Тарасі!!- Грудій. RИс.10ВНВШИ в.1ЯЧКИ 1 прилег.ll1Х до неї сіл ністп" місь"кому парті\',

п!онерськи-

п'ятирічці

на

461

ГОСТІІННО ЮНІІХ

П!1r'J

У'тніПСЬКIfХ

ПРIfI"IМnf

ГОСПО .'tар іп.

тя ЇЇ

пі.1Rllщення

р~.'\янсь"JfX ,ТС/іНЯ

никям

за

місая

звала

ІМена

тих,

ЧИІМІ!

· усіх, '

хто

прийшов

у

цей

день на урочисту . л!ніЙ­ :ку, при,урочену початковІ ново.го

навчального

ПО:1арувосьм 11клясник В. !\а\lЛИК, 06і­ ПЯfМО l'iути гі-1ННМIj про­ ,,\ОRіКVl'зчами справи своїх ск а зя в

батьків .

J\Обробуту

л 1O.'tl'fl ,

Їхніх

Гn.1()ва

~a,10R()- "r~i.TKII

с/щіаm,НIІХ

по-

комітету

раf!ПКПУ

ЛО\а

~:J.чнта.1а

Г.

прпф-

Л.

Ha~a .1

В,,пп

П('РIІ/IIЇі

му

rтpисутніх

секреТ,lР

партії

І/( ' рері :; ,:в

Л.

ФЬто

міСпКК/)-

д.

Фрож)в

'І('РНОНУ

стрі'IКУ

треб . Л.ТЯ того', . 11\об СТНОРIIТIf :tітяч такі Y\lOBH JlЛЯ

Р:JЛГОСПУ, в якому ві .11наЧf'lfO КРnl!.\!!Х ()у ,тія('.lЬНН-

IІ('РС:l П;lраДНII'-f ЮОN ' \І ЛО. вrl'I"lI()Ю.'11О НІКОЛІІ. Д('п'я­

навчання,

к)в:.я також· IІlкп .lярів, я~і

Т:l" .. I:І<: 1І1І1{

;Jl\l'ИВНО ,'tohoMara.111 ТРУд і AlfH~aM рЯ.1J"OСПУ в п('ріо.,\ літніх ~аніJ(УЛ. Віл ім('ні баТh"ів Г. Т.

П(,РIIІ"~.1аСН!1/IЯ Н. IlаУЖ'I!­ кп паюТІ, _'t.'H"II"/{ і в сі 27іі у':нів і l)'Т" на . П('РIIl11ії \тn!( v НnRій ІПКn.,і. ~.."\пб-

багато

:фоби.llИ

Б У.J.іR(,Ю,НI!~Н П l~\К-8 ТР('('ту «f)[JOnaplI(·im,()y:1.»; II·Р~ціRНIІКИ ра;1ГЩ'ПУ і C~Mi 6ать~и. Ось ЧОМУ оБОR'Язпк .1iTelї. С)!\І.1інно ОАОЛО.lіRаТIІ 3 1 1;]ННЯМIІ, готува-. ти себе ДО самостійного .

Глушко

ність

ВIІС.10АІІ.ПЗ· подарунок

року:

ШIfН

В.

тара-

ДОСВІТНІЙ.

3RПОВНИ.1И

1200

.:1 ! теЙ

подв!р'я

~I'CЬ­

жс

баТЬ!іИ,

ннки

бі\:JОВОТО

ства.

ГОСТ;.

А

·

після

в,!n:о!!ання

у

Звучать Гімни Союзу РСР і Ра.ДЯН.СЬКОї Укра­ Іни. ГРУПІ кращих учнів доручається

покласти

:КВіТИ ДО ПіДНіЖЖЯ пам'· ятнИ'На В. !. ЛенІну. 3 початком

жом

но!ого

року ·.

навчаль­

тепло

віта.є

!ІРО

щастя,

яке

випало

ЧИНКУ, але тримає мІц­ ний зв'язок з школою,

бер.е

жнтт!,

активну участь в їІ секретар

дано

п·раво

П-ОQlГ

. школи

переСТУПIfТИ

першоклас­

никам.

А.

па,ртій-

r АВРИЛЕНКО.

море,

секретар

Сергій

нав-

-

Цахло

вод

rrрове,:J;ення

урочистої

лі­

при ,с.вяченої

першого

В. П. ДснеlfКО, г~лова б<lТЬfilвського ком!Те.т] А. І. БІлан, ветеран в:ини 0_ М. 30Р :.н.

па.ртlІ, облвно, M~GhK'BHO, НЯJК, секретар п·а.рторraн.І- !ЮДЯ"t~ до класу свою ІМз.::тята з АНТ'ЯЧ<!lГО ca.~a за.Ц,!у Н. д. Rобець. го- ЮН(у' зміну. Почннаєrьея · сЗ!рочюа'.. лОБНИЙ lнжен,ер тресту перший урок урrж Ми

А . потім перший Д3fJО' IfИН ПОКЛИI!(<!В ус'х на пер ший урок. ~'POK l\-Інру.

Jl,іРшУ

УРОЧИС1'ОN

UOCJlfаGЯ

<&чІВJШЛЯХбуд).

прапо- RотJtЯро&,

А_

зereран

Є.

парт1І

рі з ні

А. ЄЕРЕДА.

у

вста­

Ві,:18<1I1Т"­

мртаЛО!{ОIIСТ­

ВlІ[юбн,

та

ПРОГРі1МН.

I-Jt'ЛIІ!(У

УЧ<1Сп,

,:О:IЄI\ТlіВ

І

бере

в

будів­

Нlщтві l;оrиспі.%ського l(ОмбjКОР~IПНОГО заводу­ аВТЮІату, ОДІІОГО 3 най.

б.Лf,НIІ!Х 'у lІашііі Він бупе зданиіі П"lУі\Т;щ і ю

у

"раїні. в ене.

наступному

році. Д.1 Я Ij'ЄЇ 6 \' ДОВИ не­

оБХіДНО ПІІГОТ0І3ИТІІ 6.11{;JI,I:O Тllсячі TciiJН конет­ РУlщііі. 3 поста г,ками ви­ PO(jiB ' для ц"ого заRО~У IIJlІІ(,'

пі;rП Р II ОІСтrю

ЛЯСТІ, СЯ

справ­

уrпішно.

у f( ОЛ РI(ТIІві заRП.1У ши­ рнТJ.СЯ

з М ~ Г<1ННіІ за досt­ пm;ове ПJІІ;ОН~НІІЯ заRJань трсп,ого рOl,:у П'ЯТІІ рl·ч((и.

3наЧllиіі R К .lад у р еаЛіз а­ цію

Rll роiJ llllЧПї

БIІОСЯп,

як і

В.

Оснач. А.

таllтl (

НІШ.

П!10граМif

СЛlОС,НJі

пчолroЮТЬ

1\1.

(jрllгад,

О.

!{ ов а.1Ь,

ПСТrJСІН: О . а

слюсарі

СаАіIlIlХ.

Л.

Rи.н­

Л.

Бор­

e:J('KTPo:JRapHIft·;

l'\НІ(,

Т('рСХіН

та

багато

В.

інших

rОUіТНИКіВ.

деталями

будівництво комбінатів х .lіБОПРОДУl\Тів у СС.1Ї ГоrбаШі }!{НТПМИРСЬКОї оuласті, у Прилунах та (jaгaTo інших 06·єтнів . Всього Ж завод бере

юча обов яаки, директора

'{УУ: В. ГАННИЧ. ·

строю!

струнціЯМl1

П. ХАЛЕЦЬІШй,

. директор

дослідио-екс­

периментального

заво­

ДУ республіканського ПРОМИС.ТlОвого об'€днан­

ня

«Укрс!льб~'дмеханl­

зацілІ'.

Вагома віддача

На У!"С'Чнсту л:'!!І'ЙКу, ЛеНІну надається Кр3ЩИИ нкурочисто 06щяють ша ., ш!\\)ли А. Я. 1tШЛЮН, сеl;.: пр±~с:FiячеНІУ' по<чз-тК)' Я'ОвО- учням школи. !!іуВа1'И славне JJМ . 'я шкс. P€Ta P . парторган:зацй

3ЗyRН

і

У Ц і дНі завод забе:шЄ'­ чує б у ДівrЛЬНfJМН 1\011-

3 початком ІІОВОГО навчальн,)го року, з побажав-

ГОJ!!!ЧЗЛ.ЬНОГО року, приЗ поча'f'КОМ ИО901'J Н'!',8- .м:ра.. йшJrи учНі, вчнrrе.тrl, . бать- ча.'Th,IЮГО рону УЧИ1В та Нзсr.!f: У'РО'ЧIfC'М хвилJj !(Н, . шефи':в.иробничники, вчител:в ПРНВ:'ТЗJ!и дирех- на ,_ лунає п~рший J,tзвdпредст-а.в,Н'ИЮ{ м:ськ:кому тор шно.ли . В. А.Ма:.ру- иок. Деся'ГИкл,аснш<и за-

н;шroго

,

ДЗRОНИl\а.

нями yczr:~!B,' щасливих шкІльнкх років звернули­ ся до п~исути;х 81 II I\ОflУ­

робіПlllfШ

РУIЩ'і, СТО.1ЯРIІI ;;СіірНі дсталі ..

святу

"""О уч' нІ В, з.,.",.. tttrv 105 шТК., о".и_, "'" со Мо л·ь\ І. V_ цl... ""••.и.нськи·... l:1V • р.' п Kv!\!' П. щvцо J1 nерШj,клаСн..Ч'Н!'!І, с:ли за ської та. п!онерськоІоргадесJ!ТККЛа.св.иця Озreна парти ,nepnrc,r o вересня у н::зau:Й. Луна~ ТІми Сою- Пономаренко ~ачнтує на· M;a:J1(A сере~чіt!. шкодІ зу РСР. Право ПОКJ!а.сти н.аз · п€!pшоклзсНJИ(l3.М. 'у Ng ·1_ Ю!:'11И дО nам'ят>ню!а B~ І. GВОЄМУ M';)BH~tДI'!OB~дd ' 10

Шд

.1і!ДУ діЮЧIІХ l{омбіНОрмо­

ваготовив

ШИВ

рапортує до

і

новлені

1\0:vтCO­

школи

.:1пстронове

добу. f;о,м(j:I\ОР~ІОRІІЙ за­ вод в' селі Білий !{ол()­ ДЯ:JЬ. ЩО 11[1 ХарКіВЩIIНі. сЛ( 'ва тор у РОВНО та -II1ІlІі ОU·ЄІПН . ІІа ці Сіу ДОВІІ за­

Jр,аніза Ц і ї

про. готовність

н:йки,

ДзвеНI, першовереснеВІЙ ДЗВОНІJ{І

і

на

В установлеНі СТРОКІІ СіУВ цаllніі МЛlІI-If:О ~I6іllат в Чррнігові ~PO.:1Y]{тI!B!!iC­ тю 600 ТОНН борошна ІІа

представ'

П'ДПРИЄ'1-

к "вІЦ ИНУ. ПРИТИХ.lО .:і\6'тяче 'ІО:ІЬСЬКОЇ

курс

заводу .

радістю

заслужений ,вчитель УК­ класн.иця Оля Лимар і раїнської РСР Василь ' десятикласник Андrій Якович RиричеН!Ко. який Rарасевнч. Першим на­ нин! п€ре6уває на · вІдПQ­

паПl

сять

.ТНЯ.

ще

БЗЯ~Н

нах :щводів. :lfлmІI\О~16і­ нат і в та іНlІlllХ оСі ' ЄІ;Т;Н, ;m ' Я;JiJl llfХ :1 IJlІконаНIІЯМ Продо во ЛІ , ЧОЇ ПІ)()ГР;)МІІ І\)lаїни. ПеВНI!Ji В!(лад у снраву усніІНIІОГО ;1г,('ДСI!­ НЯ таю!Х новобудов [що­

Ng 2

кої сере;\ньої ШJ-;ОЛИ

перш сн'єрссневого Тут

участь у зве.:1еннІ об'єкт ів, lІов ' язаних з виК О llilНННМ: ПРОДОБО~ЬЧОЇ

C.l('B<lТ()piB,

дітвори

120

~' вl;шовІднпсті а рІ­ шеннями ХХУІ а'ї:щу КПРС. травнепого СІ982 року) Пленуму ЦК НlIPC с і :I"сы\i uудіВСЛ],НИЮI

EBl'.lt'III1H ;.\0

СВSlТО

як

РАТАУ).

НОВОБУАОВ

Велике

В;,lЬШ

ОгІнського

'АЛЯ,ПУСКОВИХ

і

за

з,иань.

З

ПО;,\С1ЛЯНIІК

В.1ЯЧ- ру пу'ть, діти і ВЧlfтr.,і!

БУ!URе ..~ьникам

ЧУДОI!I<А

О.

Г.

(ФотохроНіна

виконали IiРУГИ квіти, 1i8';ТИ, УОТ:Шпочесну місію сповідитячих дошк;льннх за­ юні,- Жити, творити, стили ГОЛОСIІСТIІ:vr д:;ві- !іИ ... :ЮІадах перший раз при­ вчитися у нашІй ttpaїHI. ночком про початок навІ/с.ршо ? ересеНh ... На лінІйцІ виступк.tIн йшли v школу . А їх 70. чального . року першо: Іи н.е пісня !Іра Батьтрі

.ви.. центру;-

ру-

НОТО ' року. побаж~ли ' RЧИ­ ТЕ'JiЯМ і учням УСП : ШНifХ сходжrllЬ до нових БСР­

бар'вним-и кв!тами мІська середня школа М 6. В

покупцямиt

загальний

своїХ ка\lИ СПОРУДЖУЯilЛilСЯ НО- ПР ;Іаlї)l'ам Н()[JЮ успіхіп у . б " справі ""му. flіСТИЧflОI'О виВіл:крит- во )у,'tпвя, хто RКЛЯВ У .. у-

Rримця, ратний подвиг учн!!!. ,вчитеЛів, батьків, якого на Фронті Батьківгостей nі.днесениЙ на­ щина вІдзначила багатьстрій. Особливо збуджені ма, бойовими орденами І :х:ло!!Чнки та дівчатка, ко­ медалями. Він говорив

різно­

юннми

тякнй

нпк.

Щ(' O.'tHe сві,1'IРННЯ !І.іВНIЩТRО qаспу сноїх СІІЛ хпр,аllflЯ МШIО.1і. партії й Уl'ялу і · ('НЕ'ргії. " - . - .- - Yli :~ ОПМ('Кif

-

з

в

ної органl:нції св!тло­ тrхнічного заводу М. П . ,f1і.:1КПВСЬИИЙ , другий се­ І\ретар M iC hl\l\r,~jY l\a~1CO­ молу О. М. УСІШ. Rс)Ни щиро вітали всіх з по­ ча:rнс)м нового H~ вчаль­

І

вкизу -

Фраи­

на,аВЖ ;1И,

дпвана п'ята

учн і в диреиор ІОноли Сергій Іванович Лукашевич. ' Уважно слухають учасники урочистої лінійки ветерана партН і в'йни, пІдполковника V відставц! Гната RИРИЛОRнча

SfИгалстуками

чук

за-

Blддt.

_І.

звав кращих буді вельни-/ ків, які нагорhджені грамотамн облвикоикому. - .Чи вдячні бу .'tівель-

Кличуть нові вершини' знань РозквІт ла

нового а'

М.

• б . . Н ..ча .'hНИ1( П\\К R Д В з6у- раИВИКnНКО}fУ, )у.1IАЕ"'ЬНН\ ' .. . ниніl'l'Іній кам за допомогу в спо- rn.ll, ЯРУ'ІНВ .'tИРf'кторопі . ІІІКОЛИ СlІмя()лі'IIІИЙ КЛЮЧ в райпні 11Ікола руджЕ'ННІ IlIКПЛИ, ' B~Ha нn- яі.1 нової IІІКО . ll! і ппбажав

заNШIИТЬСЯ

TYP()OТl!

ЗilвеР1lJItЛIІС"Я I'ІРlІготv.МIІНЯ.

ці,lИХ

року,

ступник завідуючого об.1асним Bi.1;1i.1n\l народної освіти О. О. Буценко на-

Тарасівського

трап.'1ЯЛИ. до гурту ОДlІокласників, жваво

напередодні

иавча.~ЬНОГО

Іграшок

..

вгорl_

На

ЧЄРНJi';ЬЩИНl

гортаються

жнива. .lанки

в

те:vrпа-ми

збиральні

MeH':hKoMy Радує

,.

мсх"ніЗОRанІ

43

високими

вє:!:пь

роз

картоплярсьКі

роботи

районі ..

BaГO~la

J;аргоплярсы\хx

госпу «ЖОliтнеЕа револю­ ція», що Іх ОЧIJ .1ЮЮТЬ В . М. Ігнатенко. Г. І{ 3а­ І\овінько, працюють

В. [\1. ПОБНIfЙ

Лось, св і тло­

ВИЙ Д~HЬ. за цей час на­ віддача !іОПУЮТЬ по 300 і більше

нив

у Ко­

рппrьк о му

р~Йоні.

Три

номбаЙНОВі

екіпаЖі

l\ОЛ-

тонн бульб.

В. КОВАЛЕНКО! І


н Ріmен"я червневого н А ЗУСТРІЧ дирекціІ

1

чле'н~.в парткому .радrосп:у 4:ГоголівськиЙ. з

молоддю

йшло понад

села

1ОО

при­

молодих

трудів.ник:.в. ЗаJt засідань виконкому С:ЛЬСЬКОї Ра­

ди народних депутатів був пеРЄІЮRнениЙ. - Мета зустріч:,

0'8

Е

ЖИТТІ

р.) Пленуму ЦК КПРС-В ЖИТТJI

(1983

план по sиробниц'ТSIY яко! теж буде ВИКJoнаний, 3а­ гс>томено майже в два ра­ зи більше, н:ж у МИНУЛQ­ му роцІ, сіна, добре, вро­ дили КОРУlOвї буряки. У виконанні цих роБІт здєб;льшого бе'РУТЬ ак­

мабуть, наІ]!ідrlИ'ТКУ їхав' селом старєнькою машиною з ШВИ:\lr:стю до 80 Кілометр:в на ГОДИНУ. Звичайно, молодІ вла-

ко, вСЬОГО Дl!l! ДJoярки до ЗО роК'IВ, рештамайже однІ пенсіонери. - Нали б були добрІ

тивну

стиві

еполучення

з центральною

Загаш,не

пожвавлення

уча,сть

КО\lсомольцІ

енє'рг:Йн'сть.

С:VJ:ЛИ-

умови,

краще

у

вступному

слові

хан!затор'в, наПРИК:lад, ЇХ

секретар

парткому

рц­

ге-спу

Г.

бі.1ьше 80 проuент;в. Ди­ ре'Кц!я і партком В.:\Я"!Н:

ПРЯО\Il;У. показ.увати зраз- в з·а.1:

CRa;;aR

р.

ГурБИЧ,-

~10ЛОД,ь

села.

Серед

ме­

все

пе

в

необхlДНО\lУ

H~-

3ЗВqЖ2Є

що М'\).'!О.:\ИМ

окрє~ш'll

моло-

їх

труд!в'никам за

сумл:нну

працю

на

,д~'ІІІ1рафвника:vJ брати активну участь FI суспl.1Ьно корнсн:й прац:, чо'llУ

благо сусп:льства, за їх безпосередню 'участь у ви,конаннl величних рl-

нер:дко

ше,нь

траП,lяютьея

по-

РУШ('НН'я НИ:vJИ грома.:\.ського ПОРifJI!;У. ЛІ{ вчить-

·СЯ

і \l'Р"анІЗОRУr.

H~K

МО.1D.1а

в'.Дпочи-

З:vJlіна.

партії.

СПРЯ:vJов·аних

на ПО,l;lпшення ,:jсобробуту радянських людей, за ЇХ

FI!{.laiJ

у

виконання

го

оБСІВ' !юкі'Б,

Б'И''ІІ·а'гають

як

ріше.ння

М'н:стр'в

Про- ВЦРПС

про

необх:,Д,ність

да.'1е·ко не O,:jHaROтрудятня В ра::r:госп!,

тому

вО

ато ще й ПОРУШlOть по­

рядок.

УХИ.1ЯIOТЬ.(Я

в'.:\

суспільно корисної прап\. Допус.кають ВНПИВ.ІШ наа;'т'ь у !'}.;бочиЙ ч'r Ва­ СИ.ть Ж~іНЬко, Мнх,)ла

НІ п~~н",i:t' x!;j проно;rнть- Наконечний, СІ! збирання картап.1:, 'ни.

брати

Секретаn цЄ'хової KO'llсп'ІІО,'1ьсм:(і' органlз~u;І в'д:лка заренко

N? 2

ВаСИ.1Ь НаВИС.'JОВИВ·СЯ:

так Щоб молодь до

-

нас

ми

І

збулувати

дорогу,

Ути теритср'ю.

б_lаГОУСТР::J-

нин

6У;ЩНh1У

ХВЮІН-. JoJІшній І завтраШНій день

СП,lнвав

Fa

за

"ІШЛИНОЮ.

н'лькість ЮНяніR і дів­ чат. які приЙш.1И на зустріч комсомольціFl І ~Молоді рцгоспу «Боб-

IРИlIЬХНЙ"

3

Ч.11"Н'НJИ

дарства .. не

ся.

Н"

.1!ин

дирЕ'<КТОРОМ і

па PTK'l~IY

у

збільшува.,а­

го.1ИН

19

госпо­

хаи­

45

;ШТОЕО~ІУ

пентральної

залі

контпри

їх

зібра.'10СЯ лише 1.'5 ЧОЛI)­ !!;я. 3вич~Йно. ЦЬОГО бу­ замало,

.Jrt)

Я!(що

зважи-

І

КV.'Jьтурних заходах. Нн зустрічі неоднора­

радгоепного виробництва, місце МО.110ді v Еит,онан­

зово

кавими

вну них

ні Ha!ipec.ТJeHЬ ·партії. Ці­ були,

ВИlCТУПИ

зокрема,

сеКDетяря.

парт­

організації Г. П. Вильот­ ника, ДИРЕ>ктора' радгоспу І. І. Стасюка. веТЕ'Dзна парт,ї і працІ П. А. Око­ рокова. Rони НЯВОДИЛИ цифри і фахти., які ха­ рактеризують роботу Сf'льчан у першіЙ ПОЛОВИ­ ні ХІ-ої п'ятирічки, ГОВО-

згаДУВё1ЛГ)СЯ

-

чrж,

династію матір І ІІкІ

ІЛ()

щем.

шоб

нЄ'поо:тиноким

щоб

доїн­

::\робия KO~'­

ЛНС:УІУ.

ста.1О

Нзкалюж­

машинн()го

АлЕ".

тет

С.1а­

трьох до­ трудятьс'Я опера­

тора~IИ

ня.

пг,о

бі.'1ьше

_це! яви­

за.1У­

Ч!rТИ 1ІЮЛJ,JІ до pa:tro~n­ И()ГО вирr;бяиптва, 3.

Нощlй

не

06:-'lовилася

.'1ЮДМИ'.'J,а ЛеБІдь . .:!:,lЬНИЧ-. ний !нспсктор мі.1lЩї МихаЙ.10 С?Rченко, секретар Н<НоІСО·МО.1ЬСЬНОЇ орган!за­ цlї рцгоспу Петро Ст­ кп. l,ожни1t 3 ниХ говос рив про набо.'т:ле, вНОСИВ

п.ропо:шц'ї

ROHRpeTH:

чин~у.

Наприк:нп~ з дружнІ,ми побажаНН'IІМИ 'І "им6гою ;jот'римуватись

ськ·ого

радян­

з-аконода&ства

ЩО

ська

комсомоль­

01'1ГRні:заuія

понад

.То

,1ише

на

70

членів. а ВСЬО­ ТРУДИТЬСЯ

моло.:!нх праціВНИКіВ

Р:КОМ

до

•10СЯ:

зустріч

не

рохlн.

30

Дове-

пе,Рєнести

Інший день. Із рОзповідІ про

сциплІнованІсть

.

Ч .1Е'нів

F'p'!~!·a.

шочергового намагалися

пер-

значення. викликати

р'зних Д'ЛЯНJ{ах юнаків та дівчат на вlд-

!'чм6НШІТва

J 48

налічує

рили про' проблеми

неди­

моло,:jих

!,

колективу

КО'IСОМОЛЬЦ'в,

розпочав

зо­

я:

невипадково.

Не

прояви,'1И

РаJИ ЮIРОJН!lХ детгутат:в І. Г. Чичиркоза, а дирек­ тор радоспу А. Я. 0.1'1\НИок в~дповlв тання.

На

активно-

комсомо.'lЬЦі.

.10В:Й

і1Т~()оефер~

~,Н'Тp,p~c

труд!gН2"l{і·в.

У.. ~ld.'1o.:\!ix

.

ланках, а потім 1 в авто-

рту

зупр!ч

90ЗМОВУ

про

у

віД1';Р­ сьогод-

цінавоro

п""оведен­

ня д'Озв1,'1.'1Я. У той Жі час Ніхто не rrРИ~,'1е мо­ лодим сельчанам органі­ зовувати цю справу. Іні­ ціативу вони повинні взяти

в

свої

руки.

Чи з.:!атні це зробитJof юнани та дівчата? Від­ повідl так

І,

на

це

і не взагалі,

не

на

зустрічІ

прозвучал(). репліками :3

можна

заміНl~­

!

ді,'10ВИХ

конкрlflТНИХ

парторганіза­

Щї Г. П. Вильотнина, і у нороткій. а.'Іе глиБОКіЙ І змlСТQвній .:\0110в1дl директора .ра дгоспу І. І. Стасю,,';; ЧИ:ltаЛf) уваги прИДіЛR,10СЯ

дисциплінІ.

rr

не

молоді,

вдалося.

почути

НсДопусти-

мим є І той факт, що

гаратІ.

у

Уже

зараз таКа форма

доповіді КОМСОмольського !роботи впроваджена иа секретаря не знайшлося одній і;, тваринницьких місця для висвітлення фер:vr. НОРИСТЬ від НОВО­ таких питань. як .участь ввЄ'дЄ'ння -- ОЧРR!JДН:1. У юнакі!! І дівчат у внутрі- Д()і!РО" :;·ЛFl'І.1Г1СЯ ('jі.lьше СПI.'1}(овіt\ І ГР()~I::ІдСЬ!і;Й я'm,[JП['П ч~rу. ~. :Щ"ЧИТЬ

РОботі,

СПОРТИБНО~lаСОБі!Х

Це питаННJI наД:'Jвичайної ваги. Ось чому комс 0-

Мо.%Ц!

І

лодь

неспіЛНОВіІ

мо­

господарстив,

снладають

майже

JlкІ

п'жту

частину праЦівникіtr, по­ винні виступити ініцІато­

без порушень ни стосуються не .'Інше ну пр.ацю дисципліНИ І правопоР~Д­ господарювання, а.'1е й ку. Що зробити для оцьо­ соціальних питань.

спlлковоУ

т!оnити

витну,

J)I#

спективи стали реа'lьнІ­ рами розгортання 601'0' стю. А цІ ж перспективи тьби за високоп.ро.:\уктН'!І­ ,:jосить-таки ШИРОК!. Во.і

що розмовя не вийшло, в винен і вата-

Ось лише де"Кі з них. Уже в наступному 1984 роЦі в Шевченковому розпочнеться спорудження буДИНl<у КУЛЬТУРИ. Є в аДМінІстрац-ії намір в,провадити двозмІнну ро­ боту в механізовани.х

хвилюють

':,

турного і l.lY~O~HOr{)

і

MOiClj'f',,: т>?іІ

;>"я

ну.1Ь-

Г'о?

Над

ЦИМ

питанням

повинен 'замислитися лише

а.іе

комітет

й

не

комсомолу.

кожен юнак ·іli

дІвчина. адже молодь Н<1,дія І опора !іомун1с; І" І адмІністрації радгоспу

Першим

кроком

шJfяху до цього. думку,

стане

на

на мою

подоланнн

неоргаНіЗОВНіІ,)С! і. ШIСНlj· ності окремих ви робнич­ HFm\iB, неусвідомлення ними важливостІ ,!!оруче ної їм дl.'1ЯНКИ роботи.

В.

НЕБРАТ,

кор. «Нового життя» с:. Ш·е!lченкоВє.

Нзя'Ти,

наПРИlКлад,

як

ра­

ме·реж. Ба­

хто про неї дІзнає­ тільки тодІ, І!(ОЛИ

гарячо!

гріЄ

води

або

центральне

ОПiJ.­

лення.

HffiЦO;jaBHO RО~"Н!<С'!И, тут прац!OlЮТЬ і нав­ чали~я в школі ОСНОВ

ЯНіI

.

м.а Р'Н1сизму-леНіН;'3J:V{ry

КУР'СУ

«kторія

з:бралися

на

п{)

НПРС»,' до.:\аТКQoве

заняття, щоб Г,'1и{5ше ·вив­ чити р:шення Пленуму І на~іппи

внесок

у

но,жного

С.lухача у їх виконання. ПJюпяга1fJИСТ ПШJ.тJИ стар­ ший ~\айст,ер В. П. СТЦ­

Т!.lЬКИ

НОВИЙ

вих

БИКО­

ні

т·еп:та

на

ЖИТ.l0f'і

А

у

сrщаву

на

дІлянцІ в

в

но

Так.

ПРОМIВУЗ,lа.

потрібно

чітк:ше

~Іув·ати·сь

них

цього

На

шпан,ня

і

ДУЮКИ також

K.,a;j,

гс,ворив.

нові

розв'яз анн Я

що

З

В.

Кришт~·щ\'.

ПОЛИЦЮ

ма­

в

К

!!О-ЛЕТИЮ

ЛЕНJlНСКОЙ

бути

робота, всі

Колею ив. хоч

До

Вони справи.

обладнання,

·рення

ПО.lілшити

агlnщ!йн\,

проrrаган;:rиСтську. роботу

3

ня,

ріату

;н,д[l1і'

працlf>

' МИКОЛАЄНКО

Суворов.

увійшли

матеріали,

доку­

шо

x~­

історію ство­

ленінської партії ко­

її

СУТЬ

історнчну

. звольній і

і

.завдан­

роль У вн-

боротьбі

пролета"

Бсіх трудящих, в

будівниuтві соuіалізму і ко­

мунізму. Книга ВМіщує n.oв­

со­

U:З.1істичноГ'J змагання та ~нше. Для цього необх:д

і

муністів,

!

форм

автор передмови іСТОРJlЧНИХ наук,

рактеризують

і добився

М_.

'Упоряд­

1983.

книги

",енти

Доку ..

материаJIы.

професор К. І.

за

останнім часом непоганих успІХів у праці, а.lе ре­ зервІв :llає ще багато. Це ! змluнення TPY,:jOBOЇ дис­ ци,плІни, і створення КО~1І1Іле!іСНИХ бригад по вдосконалення

и

ник і доктор

Ух

создаНИJl

паРТИJl.

Пол)ннздат,

ос:"

повинна

ІІКОЮ СТJЯТЬ лю.:\и.

А.

складанн.

П,( ВАШУ ~IНlЖJ;ОRУ

менты

.цуальну flина:lШ.

1

регу-

І. І. НjJИБОШЛИН, напри-

НО

скоротя­

овочів

(Фото::роні ка РАТ А у).

ка.

ремонту

і до спожива­

~Нlн:пулятора.

Фото

ш!шlcти кО'т.1:В І. І. Нри­ ВОШ,lИК, Ю. О. Кураше­ ви"! та токар В. А. Сош­

вирІшують

продукти

потраплятимуть

знімку:

н::шorо

e!iOHO:lliї.

свої

:деологlчна

колjих

сіЛЬСЬКО:

фруктіtl.

дотри­

горІння

резерв

проб.тем

саз:

втрати

сл;д.кувати за ЯR~СТЮ очи­ щення ВОДН. У иЬO'~IY ве­

ВИСЛОВИ.1И

обіцяє

маніпулято-

режимних

системи

,1НКИ!!

під

спєраціями.

водночас

ться

що

правильно

лювати

простій

під'і~IЩХ

а

ван­ знач­

вигоду

сховища

чів,

ви­

составу

на

те:'lПератур­

граф;!і:·В.

картон,

скорочується

господ~рські у

-

годину

швидше

коте.lень

сказа.1а,

па

овочевих

Іщенно. ма­

KOT:tIB

taPIlO-ШТУЧНИХ

ра

цій

пульта.

рах3'-НОК

застосуnапнн

роботи.

arp~ra­

з

ПРОДУІіТJlЕності­

Вагому

НЕ$и,~!ушеНІЙ

Н .. І.

Управління

вантажними

теП.lа.

шин;,ст

розміщує

здійснює

рухомого

обстановц:. Но:-.rунlсти зd­ u:кавлено шунали . шляхи розв' IІзаННlЯ їх основного виробничого дит а ню, Є~іО'НОМП

ІЇ

J2()O

ОбговО<рення ~Іатер:ал'в

.

проходило

«rуглоба~IИ»,

тажів

ною роботою серед пра­ ц!вник:в І ;ja,li рсзвивати їх В:.:!Іпо,в!да,lЬН'СТЬ за .:\)-

.

зв'я­ своє-

транспортує

СОJ;ОЇ

1:(0леКТИІвІ КО'мун:оетам с.lух'ю!а~ необхі,:jНО ак­ тив·н:ш€ зай:\!аТI!СЯ вихm,­

ручену

оу

сТРіЧКО-)

собою

ОПЕ'rатор. 3а

цього В СВClОТУ

еlаЖЛИ1!~Й

мап~пулитор

трьох між

г(ша.

бу;:rІ!Нr·~и.

..1.111

Baro-

критих

рідними

ТОПІ

як.наЙ­

1

пов­

робітки ..

в;нпаж по БСШ площі ва­

п()·стачан­

заводи

икі

транспортерІв,

заних

на CRI.1o-

бу.10

3ТГ{'Я'В

механічни~

замінить

вrнллді

Tml'-, гоно1JИн він. потр'бно пост'fiц:} лба'ти. щоб

випуск

нів.

.1ЮJЄЙ.

~fеl}!оПlе

серій ..

ків на вантаженні й роз ..

ДОПП~lа:-ає ~JЄЙНJ-f'!!ХО'ЯН!Ї! І ~аСОБО-ПО.1:ТИЧН':Й рnбот; ceno!>J насе.1ЄННЯ. А.1же поБУТОR" учови мають

~!'C·TЬ

розпочато

вантаж('нні

НRННЮ П.13Н"В ПРО\ШСЛОІВИ­ 'ІІИ п!дпр.иє\тстяюш. а й

ЗRЗЧНИ'!\ F1п.1Е'!'!

«КОН.

вейєр»

ністю

ВІн ВИСЛ()ВИR правильну

не

вироб ..

об'єднанні

«вантаЖIlиків»,

ДY'~KY, !пО усп'шна вироб­ нича 'робота колектив'у району теП.l0М ере ж

спішяє

львівському

ничому НИЙ

никав зуvrів д()бре пn.в' я­ :1::1ТИ м·атrnlа.:JИ П.:тенуму ПН КПРС: !я завданнями КО.тскти13У. в а R03Hrap.:\i якого Й;І,УТЬ комун:сти .

Є. Фl:ДЯl'l.

У тому, справжньої якійсь мі.рі

мав характер короткого пере,lіку зробленого І того, !Jад' чим необхідно працювати. А про те, що ж пер€дбачає здlйснити номітет номсомолу, щоб пlдвищиТІі антивність членів спілки і' не-

. що

ВИК.1И­

Практично не було жод­ нЬго виступу юнака чи дівчини, якиl\ би запав присутнім у душу, схви­ ЛЮВОІіІ їх, змусив замиСЛ ИТИ ся над ТІІМ, як зробати, ЩО'б недале!і! пер-

ції ЛКСМУ останнІм ча­ cr'l. Серед комсомольців • БоБРИ1~ьr{ого" панує

питань,

І

вертий обмін думкам>!. А натомість чули роз МОви на місцях, бачнли заг.lиблеНі. в читання газег обличчя І байдужість певної натегор!ї слухачів.

ЖОК молодІ - секретар номсомольської' оргаНізаЦі! 3. НощlЙ. виступ

МОЛО,1Ь. не в"lявили. Я не М81О нямІру сповна ана­ .'f·':~'увати х:'.:\ заходу. Скажу лише. що збоку па PTKO~iY І адміністрації господаРСТFlа чимнло бу­ ЛО ё!Р{1блено. Щl)б пере­

запи-

З~'стr'ч прох:>;rИ.1З в дl­

секретаря

Це в· значнІй Мірі харак­ ТI'Р!lЗУЄ обстановку, щО СК.'1~JТЯСЯ !! цій організа­

ихась дивна байдужІсть. НажІть ті. хто наступно­ ro разу I1се ж з'явилися на зустріч, особливої ахтивності у обговореННі

їх

пропозицій. А оТ Lx як­ раз І бракувало. І ше однІ'. на чому менІ б хотілося загостри­ ти увагу. І у виступах

сті, справжньоУ . зацікавленості у справах кС)лек-

тиву І самі

до

ПРИСУ-ЛН1,Х ~В€РНlУIКЯ гО­ .'Іова ВИКОНliО:WY сі,lЬСЬКОЇ

ти

8ідвер.тої ·РОЗМОВИ не вийшло ти.

шо-

д:о ПО.'1:ПUlення ВНХП·F1аННІІ мnлодJ, посиле,ння її в:д­ ПОВ!iJа.1J-НС·СТ! за стан Tpy;r·oBoї ДV':ПИIJ1.1:НИ. органlзац'ю праЦІ j В:,::ЩО-

1 мІсць

словом.

кеР;IВ­

культури

r

ЧАС

не

червнево­

орган;зац:ю

немає

пропозиц!ями виступи­

Р,про,вадиІТИ ДВО1Ч:ННІУ ро- !\о1I.'1·а

Б:.'1И- боту 1!ОЯРОI{.

гато ться

ваЖ,lИВИ­

худ,ожн:й

с'На­

р.) Пленуму ЦН

йон теп.'JОВИХ

т1, вже ita.R>HO б спорудили та'l;ИЙ нео()хlдний гараж.

цікави'ми

р:шень

(1983

НПРС.

ПnИЙШ.lа H~ mеrщу. необ-

x"::ruo

життя

гр

pe-:vJонтни:ками

ср(';р ІСалан.

З:VП!'цне'Н'НоЯ трудової дисциПЛ 'ни. В·с!п: і багато Інших Директор радгоспу наНе об:vJ.ИНУВ .:\lІрЄНТОр і' rп!їань не о·біЙшс'В у сво- :шває ;мена тих, хто в таки'х в.аЖ.1ИВИХ ПИ'тань, ЕШУ виступі на. зустрІчі YCbo·:vJ,y ПО!іа1УЄ ПРИК,'1ад, ян створення рН1'Б 1І.1Я ;!!lрrКТП'РГОСI10,l~РСТl!а' чесно й доБРОСJoвlсно тру­ ВИСО!іСПРОДУКТИВНОЇ праul А. Я. О.ll1iник. У прост'й ,:jиться [{.а ПО.1ях ; фер­ ~10лодl, РО':JБИНЖ наставне-вюrушен~й pD~.vrOBI F1'п мах. Серед ни,х l\ТИКО,lа ницт'ва, 3о:\I!lIНСННЯ З'F1'язкомсо- Зозуля, Олександр Овеян­ rгpо'жhОР\IУF.lRFI к'в з~ ШКО,10Ю,. оргаН"заіМо,"!ьц:'н і несп'лк()яу мо- НИ1КОFl. Зіна Анто'lJf"НКО, В:;:LПОЧИНКУ! ф:ЗКУ,lЬ•'rI'l;:Ih пр,) стан никонання .'Теон'д Безпалько, Вол')- ція турно-масової роботи. rС)СООJаРСТFlЛ:l1 П.12Н'В і ДИі~Шn БОРНСПCJлець, ЄнНе бу.1И баtt:1УЖИМИ ;10 ЄС)П: а.l1·СТIІЧRРIХ ЗCJбов' я- ген ггlуrпєпы{йй ! ба га то РОЮ,ІОВИ ! прrrсутн!. Вони зань нин'шньогn року і :Jиrшщ. А лк caMOB!.:\;j::J- 'ВЗЯ.1И активну участь в u'ятИ'р':Чк.и в Ц"'l~\IY. но працюван на збиранні об~с'вореннl нвБО.l!.lИХ пизе'РНОВ'ИХ К'О''ІІСО~ІОЛЬСЬКО- Пор'вняно З в'дпо- МО.l0Д'жннЙ є'~;:паж Лео- тань. R·ИIС.10ВИ.1И РЯ;j про,rо:зиu''Й щодо ct'BopeHH!'I ~~ДHH'II ПЄ'Р:ОДО\1 ~ИНу.10- ніда Бе:?lпа.1ЬКО! б'.lЬІП К'рarПlІХ У",IП]і 1!·.lЯ 1'0 РОКУ, - сказа-я .:\ирехтор. труд!вlНИі!\И рцНа жа.1Ь" не в'с: тах пnап~. Jозв'.1 . 1Л. ор:-анlзаrot.IТy ~'бі.'!ыIJ'.lнH F1чробни- !Ю3lУov.lіют'Ь С'вої з aB,J.a НіНЯ , ц'ї виробництва.

1

в

таку

3

моЖНа

було аRтуаЛЬНШI в'тlлення

ВОД:Я:VIИ,

червневого (1983 р . ) Пле- ли· агроном ві.:\дlлка М З HY'~11Y ЦК НПРС, недавня .1eOH~.д Ференець, ~'Hпостанова ЦН КПРС. структор по спорту Іван

Ради

пе.sн:С'Тю

тану ДY~KY, що н,;>ли б з

иьо-

ДОВОЛЬЧОї програми.

ППО l'ваРИННИПІ,ІКОЇ ппоJI!'YIKIЦ'·Y. щл :rar. ~южлиІІ\СТЬ сГ',nа'I!I1ТИСЛ :1 - П,lанаt.!И !':'родаЖlУ 11 держа'н!. nЄ'РЕ'виконаннй П.'1ВН про~B~' ранн:х 080'111'1, на 1..''1 тнсn,ч: тпнн б'.lЬШЄ, н'о,ц TOn·l(. :1!I'iP~HO зерна.

вист:/п

норисну працю, вони б ~Іенше заглrца.1И в 6уфе­

ІШ справд: комун:оети'іНОГО СТ2Iв.1ЄННЯ до виконання

СБ<JЇХ

викликав

З

;з.ати, щО немає таної ді­ лянки роботи, чи сфери ,:jlЯ,'ІьносN ЛЮ,:jей, де б не

б':гьше працювали, спря­ ~!І)вували їх ЗУСИЛ'ля на

;'

з'ясувати,

ВІДДАЧУ

Олександра Дяченка з а·в­ тогаража. В;н ВИ'сло~ив

БА Й АУІ ИХ н Е БУ'Л О . !I!I:iI~t>PTO

повну

автобусне

вість, ентуз:аЮI. Так .lа- Сцибою. люди б працю­ вайте разом с'ПРЯ:vJов,увати в.али зІ б;ЛІ~ШОЮ віддачею.

і

·РО&ОТІ­

'Неприємна PO~MO'Ba цн- У нас ка IItAдi>JТКY ми . . дня\ш ві.:\булаСJII:3 ом 4, сказа,В Аого nСерГіЄм' Головатим, ЯКИЙ,' руючий Володимир Трупі­

ністю або скорочено праuІ ІЗ. І. Леніuа. документи ,·Ї.здів і конфере н Ц і А ;,1 Іре, доповіді, промови. і ,статті [\rріlJників партії і Радянської держави. Роз­

І

рахована читачів.

на

широкі

кола

._-


НОВ!

житт"

І IIP~

..

' а

1983 ~oкy ..

/Про себе ж Г. Г. Пе- .7I".mr,a дJ'Ш'КеВR"!. в!JЙ во­

чура розповІдає неохоче, на дa~ рекоменщац1lО БІльше ПРО товаришІв. для ВlCTyny ]І пар"1l1lО.

Тварнннпцтво­ у Д а, Р н н·В фРОJl~ п РИГАДУЮЧИ

рІвна

випадковість

продуктивності

во змІнила

з

Еz'роБНIЩГ РУ

::\0

К;НЦЯ

ШІОи

,ПО

моло·nа

се,рпня

ЙJГ О б: .1ЬШ як тенн при плані 2434 т ОННИ. На.:щ.1 а но­ ву ПРСJУlшlю ОJєржа­ но

в

OCHOB' HO~TY

га

ПІ :ЦJ!іщення

к ' .1 0 I'ра:'I:В а Е'ангаР.1.1

риннвн в !Ва.н: , вна яна при жа.1а

по

моло­

;:tзла

нати

.10

слово

66 · 0'Ї

На-

І

ми,

тому

Григор!вна

прашовати

ву.

ру

про

про

кожного у

всенародну

боротьбу .

ЦК

за

на

,

висоних

ливо

як досягти

надоїв,

як

взЖ-

дотримуватися

говує

перв'сток.

має

Тому І

вдячні

СВОЇЙ наставницІ Т. Ост­

таку

РаБська,

Н.

Мазниченко,

ст а ранну напарницю. «На- Н . Христинченко. ші успіХи,- говорить во- ється комунlСТl\а на,- це і заслуга AHa~'

Піклу­ І ПіРО

ТО.11я Михайловича МоГЮЗ0ва, який стежить за

рІст лав ленінської партН: На комплексІ успlш-

бе::шеребіЙНою об.1аднання».

но тоудиться МОЛОДИЙ член НПР~ На::\~я l\!ихай-

роботою

У ЛИПИ~

ИНН:IUF.'ЬО'ГО

,не,10ГЛЯ;:\

~агиrНУ ЛJ

'Р'оджених

чимало

те.1ЯТ .

пропенти

вl,1

33 -

;мен! М:'чур:на.

ського).

що

О С НО В110Ю

ПРИЧИНОЮ

СТ;В

керівrник ! в та

Вrищезга.1а'них

()рган : з,ації утрим ання

пра.ви.;J,ЬНОЇ

чини

до

ГО,1:влl

нсв о н а ~оджених

телята

брудн:й п ' дстилці? Саме з цІєї при­

,

спец:.ал!-

ГОСПJ'дарств

НО'В'С'lfа'РJД'жен:

ут,р.иr:~!у'ЮТЬСЯ безпосер,едньо на землі або з·аЛ'зобеТОIfIfїЙ пі:lДО'З; чи МОНІрій.

падежу

стало не що інше, ян безві::\ПОВ:.1аль-

не стаБ.lеНI!Я

де

У

Пих

ра~госпах

епосте,р ' гають­

ся масо,в : зє'х:ворюванн.я МОЛО:<НЯI{а простудниrМИ хворобами. часто

та

тварин.

БРJнхопневмон!єю, що дуже небезпеч·

Через не.10ста'тню ДІ!Ю механїз.:\IУ тер\!орегуляц:ї в перші го.:\ини І днІ

но У' такому В:цl ;

ЖИТТЯ

жаючи на повне забезпеtjення великої

т е лят

їх

оргаН ' Зlll

дуже

Не менш прикро й те, що. незва­

чут­

ЛИВИ'Й н ав:ть :10 НЕ'значної 3М:Н'И тем· nератури

Отже.

зОhН ; ШНЬОГО

рогатої

середо,вища,

щ о б .З\І('НШИТИ :1 :10 цього

худоби

Jюрма;\IИ,

нета ·

рушення

ФаКТОР<J. неоБХідно подбати про суху !І1і :l'СТИЛI\У для тварин. Для TlfEH Or'J

соцlаЛIСТНЧRJll(

J!O

Иого підтримує секре­ та'р партійної оргаНіза.

~eiM·a

н€обх ::дниrМИ

тут допуснают'Ься годІва:

телят

- Це справжня кому­ ністка. llрющилова, ви­ моглива до себе і ДО

грубі

в-!ном

.;\!:'\

Передова

була

ліси, ' лук!!

та

як І

ку.

12

КВ :'тн'я

Саме

в

:;:О·.llття

став

день

будннок,

укв!тчаний

страми,

чорнобривцями,

для

ВС'тупила

СОНЦЯ.

до

ГригоріВНИ

ХТО

стю

справ,

лини

-

. НОЛИ

МНОЮ

від

давност!

ро-

На

НЬОМУ

мого

ка

вперше

стр хаю.

літ

вони

Га­ Ми·

посМіхаються

СОДОВИОВА, сІлькор.

фото.

На фото: Г. Г.Печура, оператор

с о лом'яною вже

та

лю::\я>м.

Л.

селянсь­

Д а вно

. Дворr

Охрімов!!ча Псчур.

пожовнле

б ' дна

п'д

до

господарів

Сонячно

відчуваєть с я

вони

кожному~

Григор і вни

творчий пІдхІд до справи.

хата

голіВI\И ДО

заходить

гостинних

виправданим

квіт", пове~

Здається,

""космос" з неосяжиі­

ПередІ

квіти,

вклоняються

Галини

~

Буйно

осІннІ

1972 таючи· свої

жовтень

ІІЮЛИ

жоржинами.

ме- . путь

свій

ж:н-

Н'61

людина

не

біТНИЦІ

в Ідповідає:

-

11

синонімом яного в слово ",творЧість~. В усіх дІлах її 1 комун і стки, 1 ро­

левади.

А на запитання, якІ '[' дати найБІльш

ка

незабутнім

У

мил'­

у її житті,

еру

Xlсц! n ето Іть ДОБРОТН'*,

лав КПРС.

под:ї

пам'ятні

дом року,

до

землІ, поля

нову

полІт,

освоєнні Всесвіту. А з<го­

Чехословаччини, Поль­ Щі, Румунії, Угорщини. шого місця' на семи.полніЕ,сь'(l

космічний

вI.дКРИ'ВШИ

робlrниця путІвками

'дІЙсним орБІ­

тальний

ЩJемJйована турис­

тичн;ими

свl11

'1

іНших. І водночас ду. шевна, чуйна, ~о6розИ'Ч­ лива. Саме за ці риси шанують ,ГалиНу Грито­ рівну у колективі.

ня ;:тН

за :m:Н':іХ

ж е ння,

по­

до двох

м:сяц:в ~ що призводить' Д·О ІТо·слабл€н-

с 1\.l

."гс с, во г о

ди сп е пс:!О

СblКИ'Й», імен: М іЧУР':lна, «ВеЛИrНОДИмєрськи'Й» (в,l;!дIЛОI{ ~MeHI Петров-

Пра детальн'Й пеоревlрц.! з'ясуrвало­ СЯ .

~аНіТИМЄТ­

Яке ж виnра,в,,::tан,ня можна знайти кер:'вникам та ЗОCrве-гспец'а.1'СТЮ! радгосп:,в «3аШlаБННЙ » . «Гс,гол:-в·

заГЮ::у .10 їх У ра:I'Г Г' СП ; (,Запла,вний", 15 - у ра;:\госп! «ГОГОЛів·ськиЙ», 11 - «3а В ОDИЦМШЙ >), 13 - 1\lені До ­

h-:учаєв·а, 12 -

15-20

рів.

нов,она­

наРО':lжених

або дере:В"Я1'-r! С Т РУЖ1S И

Rа.СТ'f,'.І1ають шарам

через

НаЙБJльше ·-

ус':х

цього солому

РОК'У у дея~,их

нацюго району

З

зобов'язанням року виробництву молока..

на

машинного

до·

їння корів радгоспу нІ МІчурІна.

Іме.

молодняк

з БЕР Е Г Т И ГОСПО,1арствах

тру-

ра- Та немає для неї

Ц'онlв, краще роздоювати

що

вить ся

ЗМіЦнення ми-

земл! .

Г. 1\1 . Заболотною оБСJIУ-

доволена,

нер.

сп ра-

Радянського

в,!.дає про те,

120 корів. Г. Г. Печура дуже за-

Л. СОЛОВЕИ, зоотехнІк селекцІо-

те­

шля­

Ученицям своїм розпо-

КОМ-

оператором

3

злободенні

внесок

БеЛИI\У.

замість

30- 35 норів майстриня

на

роз·повідає

бисти/t

пере- '

на

Тепер

на­

хи реал!зації ПРОДОБОльчої програми, про осо­

рільничій

шість

р.ад

трудІвниця

Be;:te

НИl\аll1И

уряду .

ра з ом

ЩО

Н,К пропагандист. Вона ції радгоспу ІменІ Мlч,у­ проводить бесіди з робlт- ріна А. М. ГУЛЬК0.

госпо;tарству, а

рокІв

райоlННОЇ

роботу

Спо-

нIЯI\ОЇ.

сІль-

ІРОДНИХ депутатів. Велику

боялася

пленс.

Ве.'lИ'КОЇ Ж ,}втнеВ(1Ї С(1u:ал:стичної реВО.llpЦП. На М:С'яць ран:ше СТРОІ(У інгконзють рІч­ нІ соціаліСТ\r!ЧН\ зо­ бов'язання Анастасія ОлексаН.Jр!'вна Хамб!р, Ольга IB<JHiBHa Нуриль­ ЧУК та 'нш і .

CbKJЇ

КПРС

Йш .'13

,року переКОR­

<свідчать,

рад- дlвннця JtOC'l'pOXOBO CJ!I'&-

деlI1tyтат

бригадl. Отож роботи не Галина

річницІ

їй.

пар тк О м 'у

ГОС'П'У,

мати

«похоронку". самого малеч-

по

А

вин().­

-

І\ілька

згодом _ у

ка. Овоє р'чне зобов'я;зання МО .10;:\а KO~!YHI­ СТ1ІМ

до ро-

звикатИ'.

допомагала

чаТI\У

О,1ер­

281 О H: .l0rpa:\l IB

член Бона

в кв!тні 41-го.

через

І\У

ливо

'.----НА КОНКУРС «НАШ СУЧАСНИК»---

ця

поралася

Адже

не

одержала Га .1ина з

тва-

норову

корІв . їй

-

спро-

дня

впевнено

ще

іде В і ра lІ1евченко, зо-БJв'яз-аннl

на

почалася

Через к!льу.а мlспцlв баН, І\О пішов на фронт, а

СОIJ;lал!­

H :.10гpa~!!B

2469

згоднлася

ро;:щлзся

МО­

3~lагання

Га­

якого,

розмова,

боти

,

.10};а .

В

ради

і

б і ля

НИНIШНЬОГО

ГригорІвна

Показни к и сІм місJЩI,

JIщдсьва

кор'в

І

В.1асне ,

вже

Матвієнко.її роботи за

дочекавшись

І Наступного

по­ р:"",\{ бу.]" ОJРD;t;я но по

СТИЧНGТО

не

говорить голови:ий 300технІк господарства М. П.

:КРАСА

бувати свої сили. .

ра­

гра\т ' в CTaHO~T на серп ия в',:< кожної

2340

групу

лина,

- Ставлен,ня до робо­ ти Галини ГриroрівИJf­ зразок ca.'foBlMa~oro служІння сваІй справі, гІдний наслідування,-

~_ _ СЛАВНІ ЛЮДИ БРОВАРЩИНИ --ІІ8ІІ

Пра­

парткому

ПРИЙНЯТИ.

п.ро-

2090 І;'ло29

нову

змагання.

Галина

щасли­

н і кому

2апрошення,

JI~,;ТJ:BHC-Cr: п,)гол~'в·я. Так. п ри В nС h\lr Р~ і сяч­

Е' :'ЧУ П.вні

так

ор­

саме

її ;:tолю.

секретар

м;:

І

ВИРО­

\5 И .1'f 2їОО

хун ок

що

-

нагороди

стичного

ра;tгоспу Микола ОлексІ­ йович Менжега І розпо­ вІв, яна складна обста' новка склалася на фер­

в·,;·сьми­

П.1ЗНОМ

поча-

крас­ слІв

дени Трудової Сла1!И ІІ І ІІІ ступенів, «Знак По­ шани», ювілейна Ленін­ сьиа медаль. медалІ з ВДНГ УРСР, численнІ знаки переможця соцІалІ­

цювала тоді пгашницею . Якось винликав її коли­

Тваринню;и молочно­ т оварн о ї ферми М ' 1 РЗ'д,гоClПУ «Русанl 8СЬ·ІШЙ ,) достроково ~!'СЯЧНИ:VІ

вважає,

заслуги всяких

говорять

ток своєї тру дової б і ограф і ї на тваринниць­ ній фермі, Галина Григо­

За рахунок підвищення

с праВИ'JИСЯ

Про всІ уї номовнІше

J·pa H; ~.'I:Y.

в и сна·

Зііх.вОР ІС ЕЗН . : ІЯ

(рсз ::ад

рс боти

на

Oi)~aH:9

траВ,,7;еН1J,я).

ЯІ{ У хво,робу .1€ГШ€ попе·1)Р'Т·""'. н!ж ВИ .1:'I':У'ваТIІ. П р', це ', v .\ 'i;) lD з а б ули зс с,ветс-п"т\ ; d ,o'kI 11.

;:t1ШИ )!\И'ття о::\ер гку'!Оть :УІ 0 .1СзиВо. А з

Н Нrh"Y ж пору рону, Я1{ НІ' В .'І!т1;Ь ') ,· о'~:пн1Й ri C p~o.J., ,\ і uжна з аб ез печи.. ТИ найб:льш ПО'ВНОціННу ГО::\ : 8.11О TВra­

·чотири·се\lИденного

.рин,

,19 ,1<

":' [':1

тС.'І1тта

в

перші

в:,ку їх

го·

не с бх'::\но

забезпечиrrи J{ип ' яче н'ОЮ ВОДJЮ. В де­ СЯТИі,1,е'ННО:WУ В:'ц і їх рац:он повин,ен збагатити.ся при'в' Я.1еною травою або ВИС О КОЯІ (і СНИ!'.1. багатим на в і там'ни е:НО:\l

та

концентро,ваНriі !МИ

НОРllа~ш.

У д.ва ;щятидеННО~IУ віц.1 телята по­ 'в и,нн: вже о::\ержуватн мінералЬНі до­ бавки, в обов'язковому .порядку сіль.

Все

це

р'вник а .\І

ВИ;1<а.тося та

не

п:::\

спеціаЛ і,стам

силу

не­

вищез га::\а -

них рад'ГОСП':В. Тут молодняк О,1е,р­ жув,а.В лище мо л оно, з,а~'!!НННК його чи недоБРОЯНісне с:но або лодр:бнену

КIУh1УРУДЗЯНіУ

'\13СУ,

та

й

то

ство!>И'ти

найкращ і

умови УТРИ::\Іа.ння усього пого лів'я.

сан ітарн!

молодняr,.а· що

та й

є най е фектнвн:-

шю! ззсобо'\! п олере::\ження в сі х ви­ дів незаразних заХВО')JЮБЗНЬ та збе­ реженн,я

молодняка .

Вихо;щчи та

з сказ.аното ,

ЗJОlВєт'Спец ' ал!ста.'\1

СТРОК, и необхІдно

І\ер:вника:l-t

в

н а йкоротші

ст:в ори т и наЙ I·; р ащ!

умови год:'влі та УТР!r~ЮННЯ \foЛО,1.ня­ ка. Збитки ж, заподіяНі д е рж а Ві від його

0( :6, т·а

загибелі. будуть відшк од о ван і з вlдпов:даль,них за орган] з ацію

утрим·ання

т в·а рвн.

несисте­

ма'тично, що Й става .?,} о сновною причиною Р О З.1аду роботи ор'ган'в .шmyнко,в,о-.кишковото тракту. Бу ::\ь-

Г.3ЕМЛЯНИЦЬШІИ,

головний зоотехніК

управлІння.

райсільrосп-

.

-= ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПОГАШF.НО

МІСЯЧНИК БЕЗОПЛАТНОГО' ДОНОРСТВА

КРОВ -- ВА ОЗДОРОВЛЕННJI День

донора.

при-

св,ячений 40·рlччю визвол!'ння Броварів в.!д н:меШ,lНо·фашист-

ських загарбник!в, вІд­

бувrся на зав'!д! «Торг­ маш» . НапереДО,1ні йо­ го

'л .

ліl\арем, заводу

Г.

Тивоненко,

дУючою

Є. ми

О,

зав!­

моровпунктом

Белlс

донорами

!

почесни­ в

цехах

л і ~приємств<а були ПРQ­ вeДIЄHI

бес:ди про важ­

,1ИВЇ'СТЬ ,10НОРС1'ва, бла­ ,городну М!'СіЮ лЩ:{еЙ.

я,кl

В!Д,1ають овою кров

на

О'З,10РО'ВЛ€ННЯ

хво­

рих .....

І

труд:в-ники заВ'JДУ

гаряче на

В:ДГУЮіі'ЛИСЯ

закли~

JЮМСОМОЛЬ­

ц Ьв центральної район­ ної Л!l\арн! в;ддати овою

кров

вання Разом з

для

жlf.ття

ВІРЯТУ­

людей .

почесюгми

до­

норами П. Г. Мельни­ чеНJКОМ, О. І. Петрен­ KDlVI, В. В. РиловИlМ, М. І. Носьком, Л. М . КРИ1ВОШJИilКОІМ

та

інши­

lItИ', ХТО ІПJ ~-40 ра-

з~іВ виконував бла-го­ родну М11·сlю, в ЗДОРОВ­ rnYHKTI з~6ралися і ком­ сомольцІ. ВсьогО' в день

ли

дснора

кров

зда­

чоловік, Із них члени оргаНlза· ЛНСМУ .Торгма­

75 36 цlї

шу».

Велищу Пlр:>В€деннl

допомогу в цього

ливо'го заходу

п;ри

річномty

тисячі

вив

42"

на

22

зав::\анн!

центн е р:в

в і дпра­

еле' ваТ J Р

пон а д

тисячі, повНісгю пога­

сив заборго:ваність державою,

внасл:док

що

перед

У1Е,)РИ :JЗСЯ

п о з а Т ОР: Ш I!Ь() У

посухи.

важ­

медrпра­

цlвникам подали сан­ цружИ'ннИ'Ц1 КОМСОМОЛ­

ки Т. ТроФ.wменко, В. Триrкоз, О. Щедрі­ на, Г .. Овятнюн.

о. БЕЛІС, прaд.tВИJIК

УЛЬЯIЮВСЬК. Ст.)рицею колосових , колекти'В звІв ОК!УіІились турботи хл!б r )­ нанІвець втрати врожаю, РОО:В радгоапу .Ново­ З'і 6рав з кожного гектара зимнецки'Й» одного з по 32 центнери доБІрного найб ільших на СередніЙ зерн-а. ВолзІ. РI'ЗКОСКОРО'ТИВШjf строки жнив l' неІ допу­ 3авДЯки ЦЬо:УlУ радгосп СТИlВши розриву мlш ко­ майже в,двоє зб:льшив СО'вицею та оБМJЛОТОМ cбc.яrги хл:БОЗrЗГОТівель -

a8ВOДf.

Найбільша на Тюменській Півночі Нижньовартовськ.

менська област'Ь).

щити

!!!Ід,дачу

(Тю-

ної компресJРНОЇ станЦіІ.

ШДJliИ- Тут

почато

комплексне

здатна І

за

закачати

виnробув,ання' технолоrlч­ МdrЛ.ЬЯРдIl

нафтових ного

устаткуван:н.я .

Ця

l1ІЛастів на СаМОТЛOlPі ста,н,ц:.я -- н.аЙб!льша на дасть _011У Цjf(Щ ruл:IФТ- .Тюменській ШВНО"іI. Вона

р',к в

л: доту ватя на дра

три

куБО·.\lєтрі в

по­

путного нафт ов о го г а:зу .

(ТАРС).


До уваги.населення

3 {' вересня Ц. р. знижено роздрібн( цІни на ряд товарів. придбати

На

Чимало з

них

мікрокаЛЬКУ.1ЯТОРИ

40' проц.,

проц.,

ви

можете

у наших магазинах.

ціни

на. е,1ектрогі тар и

акардеони

«Восход»,

знижено

на

на

зо

«Кванта»

на ЗО проц., баяни окреЩIХ видів - на 30 проц., верстати настільні токарні - на зо проц., \ ки.1имові вироби (і~:!портні) - на 40 проц., покрива.lа

-

СРВ)

1)10ЇСТИХ . музик Із Кa.JII!ти анають ие тіЛЬRИ односельчани. Учасиик1в художньої сам.:JдіЯЛЬИОСТl Мимрика, В. Червака, М. Гlсщса .та А. Малицького часто бачать иа сценах Інших будННКів куль­

·

...

мІста

сІл району. ВиковуваНІ ними народиі

1

мелодІІ кориc'rуються

веJШКНМ успіхом

у

гляда-

Ф.)то М. Семинога.

Свято

Уие>д!лю,

Уже бага:то ро.нlв l\4Я

IIJ,IЮЩ~

.

:,

ве"Оосн.н, на

4

б:,тя

па~~' Я!\НУ.'К'а і

В~;:ЩСЧY.lЕ·аf;:v.'о в

і!ЇІІ ,ЗЗЛ{'ЛЮЧ1fЗ частина

тра-

~іЙН'О'гО' овч'а KB~T:13 іюстг:в:к,а

квlт:в,

3aJВiк,Jи

ДС'ВОЛЄRНЯ~І!

:з за­

}{·О:РЕ'СТУ­

псслу,а~IИ. с'.lЬ­

СЬ.Б.)У б:бл::сте'К'!f. .1:,0'Т'ЕIДЗР Мз.р:я

І

.

Пу,,::.вцl. що СЯ

л"Оозо~И'тИ':'~е'ть-і

*taTopaM і

асортюленту

л·а.і1в:н,а.

-

ог.1Я~

но

С.l.ІОсар

стаВІі,ТЬС!,!

Б:б-

Mv.r.".o-

су~!Л:н­

;ІО

Б Р'" !}-

~. З.!l<КІ!,:!ІІленнх· за ~,дIltРИЄIУ.':!ва~~R. школа- і

Н.а::.J:НЯ

~.

*:ls;;tЕЯ1},t

Е:СІЕ'О-Ї

ту,ри,

ПС.РЗНО:l!ЄН:;:;УЄ

Ж~-::іЛС!Е'О

~йн:m'VIIИ

-

е"с:mлуаі'rа-:

кс нтОРЗ,МИ.

Уі

С.'ІУЖ б О в и х

vБСУ5'ЯІ:;~~~. но

Вона

сте:-5Е'ТЬ

за

уваж­

H2,lxe;J;.:11!ера"

ІЮЖНСМУ

гу за сz:ми.

ч:итаче;в!

пірИ.~.:ЛіІЄ вона

-

ЕО'НИ!

1 ;{:ТЯ)IJ

теж

Е~,JIП;О'ЧЕєз.}J·ЧІ~Х

.

ОХСЧЄ

йдуть С1QДИ. В:а:ЧЛ:іБ:ІСТІЬ. ста'РЗіF.!Н~,сть, доб­ розиЧ.'І'P.JЕе стаВ.1~ННЯ ДО дорс·с:лих ! д;,тей ' -

. с'::ь· ·М.

хараЮЕ'IРRі

М.

рv.,си

С.7Ію:ар.

І бу.,:!.е ;:rYiEe ПрI':НРО, Я1RIцо б:.о.1':О!ЄНУ п~рз­ BЄtДYTЬ

В

jнше

люди

r:e

пеХИ.10ГО

В:НУ

~Т! енінгра!!ське

33...1'ишиrrи

r;'

. ~', ПО. Р;)ШКОВ~Ї ~1ета.лур- Дещо

[11Сі,

t.

«Тор:·у.аш'>,

.як не ~P'15HC, а.'Іе х::v!:ч-

::;а!Z:·о;х;.:{5у;:І.:'Вн..ч!Й J{O~!-' Н~Й сн':r ц

.. '

.,

.пласт-

про JI~Фар.К.Т:КИ

І ц:нн;

Т.

ПOlЛере;J,Rl

В:ДClУ:С::Тl

ета!Г-о{ Фа~і,;;Т.

ІЕРО

не-

l'а 'н-

'!ерrпср~й

Ембарго

гp;'II~i' yrop~bH"rH

1115ята бry::rи ПРИСЕ,ячен~ от- учених ·;!:-t1:ш."!а тането в:!-

iff,ДOy

дес·ят:,.-:!Т·ТЯ

в~.1СССЯ. ;ає п!ч;н,l наС.1:;J;НИ.

G""~n"'HY ~~ХF"·Р'ти

.!Іза

Р.'З·В;ТЬ

наб.'ІІ{)!;С.Ння: І;-~фарюу. В:;:r,кри'П1Я в:-ке ~a.no пра;:;-

В. ЖУК, Е. МАТВЕЄВА.

ПРОВАДИТЬ з ССБітою

І!~ДІі'РИ- СНС'3НУ, но.1І: ЕЮ!ЕИ.')3., Щ~

на

нюв;аIТН тому

Бороть{)3. ШЕ'ЄДСЬІ\ИХ ме-

-!10:rе,,О.Н

В,:! ЗС!1Тз-

Рєзу."!,ьr,ати! що 1снує Езаsмсзв'язск Вj:~'СОВУЕ,а-: ~!іж рmином захв·ар:ти на при rrl;ІБИТТі: 'iP.4:·a'P~T· ! в·:Д·іС!СІІ. на.1ЬП'іДСР!l\~В. ll!іЮ У B·'::.10'CC:.3,!:rHO з

lit;r.атоЧБНХ

:\!Є!~:;.

! г:пиезою,

Z~~ЕіНШЄННЯ

СТ'а'НЦ:ї

В!,ІІ.

.

~!Ожна б\'.J·.) З~оІВ.1И!и С:1-

іВй,і:і.'ІЕНО

~IID П'ЯТНИЦЯ. І

2

спец:ао1ьні

ЦТ

Н:>

'.45 .'.45

23.15 23.39

Новини. 1'5.25 Вчені аrРОПРОМИСЛОIІО. му КОМП.,ексу ·l1lдаIОСК08·И.

кониерт

Док~·ментальниil фі~lЬМ «Вічно НОВ!:

8.13

театру- •

8.З5 Про

ЩD

те.1е-

,

mfc.to:.D-.

розповl.1а« '!ер-

вона· книга». . 9.05, 12.55 AHг.lli1~ЬKa МОВ:!. 9.3.; по .. rя В. .ТJyroBcbKoro. 10./5 Науково попу.1Я!Ж"Й

3

фі.,ьм

В:дро·дж е н а

«Про

бурого

ВЄД-

шко.,ярlв.

IІ.З5 «Продаве!lЬ зична

пчхIВ>.

те.1rвистава

и·оЙ'Меиною

Му­

3&

оперетою

ц·еллера.

од-

К.

В.ОО Новнии

кlиоекрана.

Т8:1рчість )'10 вас (ЧССР).

академІчний

18.2~~~0~~:;ач;ОИК:: ПТ~~ «МайбутнІ

рету

сеЕоету

О.1еиеВО4Н-.

фестива.,ь

про

народну

«Be-се.Ні:а>. «Вітає­ Із цим СВЯТОМ>.

-

4lтям.

«По

бути tобо~».

сl!ту"

І

ее-

Е

сНОВАЯ жизнь.

-

19.~:.'1':::~~~~~ СРСР vv

·орган Броварского roРОДского

КоммунистическоА партии УкраинЬІ. rop o4· · ского и район ного Советов варо.llныx д~путауов Киевской

оБJ\асти.

(На. украинском Редактор

Е.

фут_

5

те.,е"'I.,ьм .По CBIT~'-:.. 2

I3{:ЬОМУ

с('-пlя.

I7.~~ ЛЮ!1ина. Зем.,... 17.45 Мрьтфl.nьми. да"а у

Ю. світІ

Всесв!т.

П!')."'J!ТИЧRоrо

оr~lЯ"

Л.тунr,ва. тварин.

ХудожнlА те,'ефlЛьм «Пер­ ша moбов>. 21.00nporpaM·a «Час •• 21.35 НаВКО.10 смІху. ВечІр ryмору.

2З.0О Ч,мr.lонзт світу s мІчного вес,'ування. 23.30 НОВНИН.

акаде­

сигзрет

Е'Я

ний

насе lен­

в

те::!

IllЕеп~ї

Газета 8bIXO "ит ~ 17 an"'M~ І9З7 года. l/.НИ выода;; вт~рни~, cp~дa; 1Ia.т"!I~a. субб5)rа.

до

діВЧI!­ Ленік­

аО2~Jатичноrо

театру ir,:;. В. Ко~tіссаржев" ської. • 16.23.j.o5po!"o Е2М 3.:tароs·я. 13.53 J'\\іжнз.Ро .:Jла студія ~'T. музеїВ

про

в!(конання

доБV2Н;Ч.

І':'lе-Ч:t.

З

женню

сер:я.

'Щ:JТ

-

1

23.С,' В!7r.ртпе на 'ек,,"нl УТ те­ .lефі.1ЬМ «~·"cl TE~1 ДОЧУИ ••

ЗАГА.,ьносОЮ3НА

ПРОГРА.",!А ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КІНВ ТА ОБЛАСТЬ 8.20 jlКЩI) хочеш БУТІ! здоро­ ВИМ.

тоЗt'>Ї

і

по"uівник.fв

гаЗОВQ1

Xg 286,

наф-

9.50

пер'е.!!.ача

__ . 11.00 'іе"п'с-нат

фl.1ЬМ

«Ку.хо-

s мо-

11.20 «Нзш к!"аА. наш ДіМ>. ТаКиlв-

ІЗ./5 Пррм'ера художнього те.лефі.1ЬМУ «Пn.1Ь Гоrеи> (Фран,,!я). / серІІІ. 14.15 Прnграма Ном~ибlрськоr студІї те.1,бачrнн". 15.N) МlжнаРОDниА огляд. І6.!5 !!.nку,.. нтз.1ЬНИЙ п",ефІ.1ЬМ «Правда ве.1ИКОГО

Тe.nефОИИ: редактора -

19·4·47;

відповіда.1ЬНОГО

.!

місцевого

~~!;080Ї Р:l\б-9:r'

!!!!

Програма «Здоров'и_, К!н!)паНО1>ама. Музичний кІоск. В~чірня кззка. ZO.ЗО .ТJ.rKa ат.,.тнка. БаrатоБОРСТ80. ~\атч зБІрних комаид СРСР І США. 21.00 Пnограма еЧас_ 21.35 ХУDожнJА плефfльм сРаффертl-. 2 ceoill. 22.40 Чемпіонат свІту s вело-

За довідками звертатися у міська віддіден. ЮІ по працевлаштуванню.

ко.,ект.ив Броварськоrо ек;перимеи'таnьного

. HecTaHAapTHoro

<. . . -

спорту.

оо

!!!! .•

19!3,.о.р; ..

,.

і

в1Аді<Іlв

С."

'.

комунального

обладнаВНIІ

ПРОМКСJlОJlос,ті. •

оо

Jlистjв •

sa8o;;l

8ИСЛОВЛlOS

г.1ибок-е спіВЧУТТR дирекуору заводу' А. Г. кому у зв'язку зІ смертю IІnго матерІ , Ірнни ФедорІвни ЛЕмпицькоr.

19-3,82; 9аступника редактора, вfJlдlлу партіАного ЖИТТЯ секреуаря. Biддi.~y сі.іЬёьКОГО господарства 19·3·1~;

J9!4.67. ..' С

довідки-з туберку.'1ЬОЗНОГО і психоне­

НА ПОСТІй НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

n.I.; I8.1m 19.30 20.1m

радіОМ<j!l.1ЩIIІВ

.

вантажники на базу райспоживспілки.

•.

ВУЛ. КИІВСЬКА. 154.

кореспондента

,забезпе­

Райспоживспілці

Адреса редакцlУ: 255020, м. БРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ, -

Іногородні

Транспорт: ст. метро «Площа Мужності»~ трамваї - 40, 45, 47 (зупинка «Болотяна ву­ ..1ИЦЯ»); автобуси - 40,-1-5, 75, 76, 1О 1. . ДирекцІя.

тоС"п~!,т:,·.

ращnн<ьк"й раliон cbJ\nї оО.1з.Сl"і 12.1.:; K.,~. б мандрівникІв.

комплексі.

17, 552-07-26.

в.аnкз

Європи

сис­

електрогазо­

Адреса. УЧI1.llИща: 194018, Ленінград, пр. IlIверника. 43. Те,'1ефони: 552-11-15, 552·11-

еРан-

п:-,r~та:t.

Худr.жН;1і

теП.10ВИХ

-

врозного- :rиспансерів.

ПРОJ\1.И(.10_

Е-С{'Т;.

9.20 М:і:Ні'.fиа

газових,

ВО,J.опостач"НН"):f

кі документи: CBiдoUТBO про народження або паспорт, свідоцтво про освіту, довідку з міс­ ця проживання, адресний .'1исток вибуття, характеристику з школи, шість фотокарток розміРО~1 3х4 см, медичну довідку за формою

Новин!...

11

систе~І

При вступі до УЧИ.lища необхідно мати та­

сО::кар­

піДv'lяrає».

fle

рік:

По закінченні УЧИ.1ИІца надається гуртожи­ ток і робота у Ленінграді. Заробітна П.1ата від 120 до 200 карбованців.

дi'rи!

с'Ч'ас-:о. ФI.1ЬМ

1

!о.IОНТЮКУ

.1ЄНОЇ під час практики.

nі:єиь

прац").

На

2І.СЗ ПРt".!гра!'!·~ 21.35 Х,'до»<ніА

по

шовою доплатою до тарифу першого розря­ ду, о:rержують 50 проценгів від суми, зароб-

У!tраїни.

«.(прага:.>.

І9.ао А>:Т,8"ьна К2>!ера. . 19.4,5 1(9Ю.!.~РТ .1ауреат:в І Ре: .. пуб,1ікаН~Ь!-:О!"D KOHKYP!'~' на краще

монтажу

Учні з О.1норіЧНЮI СТРОКО:\-І навчання забе­ зпеч)'ЮТЬСЯ стипендією у'РОЗ~lірі 30 крб., гpo~

Іі ,~5 На екрані цирк. Соня.чне 1\0.10. Бсr.-::n,

по

.1ЄНОЇ під час практики.

I8.O(t

18.4,; Cr.:Z}?C'1

і

С,lюсар

чуються безплатнимб.'Іагоустр"єним гуртоЖИТКО~,f. \ Учні 3 трирічню'! строком наI;lчання забез­ печ\'ЮТЬСЯ беЗП.1атнии харчуванням, обмун­ дируваЮІЯ.~I, пі.1ЬГОВИМ ПРОЇ3дО~1 у міському траНСПОРТІ, одержують по.l0ВИНУ СУМИ,' зароб­

Редактор Є. ФЕДЛИ. __ _ _•

градськсга

газозварник,

установок:.

вироБНИЧО~IУ

_ЧIІІ!ІіІІІIІ"""'IіІ!І

І4.!О Г. РяС:,:;н. .у цій ні Щ{:~Ь є:о. Вистава

-

зварник, С.lюсар по ВИГОТОВ.1енню і монтажу систе·! венти.lіщії і кондиціювання повітря (юнаки і дівчата), ізолювальниці (дівчата). УЧи.lище розташоване у НО;ВОМУ навчально­

д:-:-,ка.1Ь!-:!~ТПІ~Х :.г,ХJ.J~Е. За8·

22.51')

ВО."10постачання

е.lектрогазозварник,

С.lюсар

15СО Ш:'УК. ;Че::1J.!!\И пере­ г-3.­

20.40

CIiCTe~~

КQте.'!ЬНИХ

Н:.НО­

.

:rYlliY

на

CIЗEr'Ec;.'!:1

С.

і

Строк навч&ння

иароду

ПРОГРАМА УКРАТНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Актуа.1ьна камера. 10.З~ Ранковий ко,нцерт. 11.05 КlНОЩlоrрама «Вітчизна

І

ЯЗЬІке).

ФЕДЯА.

УЖ:1'ЕаННі!

роки:

ти.'1яції і кондиціювання повітря, ДИП.10МОБа­

рс!-:у СТ!СЩИ'faoННЯ

1973

К()Р.З

МОЯ неозора -. болу. «Динамо(М!lсква) 12.00 «Призначаєтьси поба,чеR«Мета.,іст>. І таllм. ИЯ.. Естрадна розважальна 19.45 В~чIРИIІ казка. пеоеD!ча. f7.~arij,orpaMa фl.,,,мlв· tn'JlIT' 20.00 Про."ама спортивннх тео 12.30 ХУDожн11t фІльм «Шит J «Укрте.,ефl.,ьм> Jlефlльмlв. меч>. 2 серlи сНаказано 1'7.40 В цей день. 40 рокІв Т()- 21.00 Проrpама сЧас •. ВИ]j{ИТИ •• IItY... До вИ3ВО.1ен" . Сум 21.35 ХУ40жиlll тмеф І л ь ~

комитета

Te~,!

}\У~U;:Ш' y!p!-!~:a­

В;Д

3

Сlюсар по виготов';"енню монтажу систем вен-'

33.-

наз:ть

К.'1асів для навчання таким

зі СТРОКОН навчання

пи,у.

сек-

13.05 ХудожнНI фl.1ЬМ «Щит {, 18.45 Прем'єра документального меч •. '1 серlи - сБ~з права телефІльму «ЦІна ()Att[eY 10.00 1(;.00 Новиии. 16.1'0 Срібний 4звіиоч()К. 1(;.40 Фі.1ьм-концерт «Поемlш-

т!{'·:ь

8.3{) ДП Дня

всьому

18,45 19.4.:;

х"їб.

театр KOMeдlТ.

",.

1І\Iжнарод:ний'

Т'С.1епр"грам

про

18.00 НОRННИ.

n~ :?aT~~:~1 шанти.

14.05

ІВ. І,=) Бесіда

граіський

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ГY~1:':Y,

КОЮ»-.

образотворчому

14.45 Дра матург[я 1 театр. 15.30 Новини. 16.45 Зvстрlч з театlЮМ. Лrнlн-

ItO.ОО Актуа.,ьНа камєра. ІС.35 Виробнича гімиастика.

9:2"

. рі". 1.1-.45 НnВИН~. 15.50 х,~~жи,!І

ІЗ.55 Шко.1ярам

..

Чудеса БЕЗ ч:.. деt. 36-й т"раж «Спср~лото •• Д.1S 81С, б1.ТЬХ". 9.55 ПреМ'ера. Ц:іу'!м.!у .. кон" цер!)' «В сонячному КО.11 дррів'. ІО.4а РО,"О5Iдl про художиикlв. Ю. Под.1исью,А. 1I.2~ Спімє ансамб.,ь сІм 'У КНl\шів (М. Донеuьк). 11.35 Документа.,ьниі! фі.1ЬМ «!!іДЛУНИIІ МИRулоі' в;й. ИИ»'. 12.15 Пr.ем'єра те.,еф!.1ЬМУ-К"R_ це.рту .МІж аlНСЮ І· м,'зи­

9.15

кrиттів. ІІ.ІО Маю'!!а

ському

Ц'

8.45

ФІ.'ЬМ

мистецтві.

it2.З5 СЬОГО4иl У свІтІ. ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО

ПРОГРAr,\А

14.4.1

111.40 З"іинювати ДИЄЦИП.1lну /2./0 /сторія. 8 к.1. Кромие",,, · праиl. . І зрlgюовачl. 1'9.&0 Художній фl.,ьм «Б11'Х.1Н- І2.З5 Ботаніка. 5 К.'. Зиачення вий рейс... . РОС.:1ИН. :/1.00 Програма еЧас>. IЗ.25 Образ КО'муиkта R радян-

ВЕРЕСНЯ

В.ОП Проrрама «Час'.

10.40. /1.40

шкО.,а.

c~ri".

3.&.ГАльНаСОЮЗНА

Но",,,, ...

Географlя. 5 к.'. 3 !стер!ї географlчних вlд-

Кlно-

І

З

14.3'0

l':lедя:lo.

Кlноог.,яд.

Д.1Я

мо.1<!"ОГО

В.()О Гі',lнаетика .

Концерт

1011 2 д.1Я фОртепіанО) OpKetTpoM. 17.10 3най 1I умИI. 17.35 Шахова ШКО.1 ••

·

18.45 CborOAHI у свІтІ. 19.00 До побачеННlІ, .,іто!

СУБОТА,

НОВИНИ • •

І

До;;) "е"уа"ь!!!!;, Т ••1е«O.Je;.a. Тракаю». Новини;

22.50

JI ЗАГ М!ЬНОСОЮЗНА ПРОГРМ'А ЦТ 1 ПЕРЕДАЧІ НА кИІВ ТА ОБЛАСТЬ

14.11'0

}КУБ З .1bHY

~I!.:C"

ф!.lЬМ

ОО·ЕКІНВ.

ВИЖ!17И>.

СГС.lсtи KOHц~pT.

IIІ.ІоО HOB~HH.

3ЄМ.1Я>.

СаТНl'lfЧН!'Й

с1\\е!а.1;СТ' (Харків). 2 тайм. 20004.3 tla ДDбранlч, дітиl 2І.(){) Прогр,ша .Час •. 21.33 ХУДОЖН.й ф'~.lЬМ «Щит меч». 2 серія «На.каза.-

Програма «Час>. Документальний те.1Єфі.1ЬМ «3ем.1Я TypreHEBa>. Худ()жніli tj:i.!bM «Сад_ жанцІ>.

I~.25 «В·єтнам.

степу

~G.rю ·Чемп:~нат СРСР 3 фj'УБD­ ..1У. «ДИН3.МО» (M~CKBa,

8:00

Росlйtька мова. Новини. 16.з:о С. PaxMaHIH·DB.

сВ

наша ні·СЕЯ;'. Актуаl1ьна камера.

3АГДJ1ЬНОСОЮ3НА

15.115 16.25

"Рафферт;'.

22.40 фі.1ЬМ

19.(){)

ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА

sагарбми-

фашистських

кн,.

І8.зQ·му~ичний

IS.30

г. 1ынy

. гарє,у, не бо/щись штра­ ,:r'3ІШ:'!;ІСІ QOOO PC!-іУ uю uиdmу q:y. Що ж до РЄС!ОР3.Н:З С,'::'РОТ!П~1 300 шту;;, не б:.lьше. 1 ГC'I'e.l:~, Ta~! :J;:ТЯ НУР:Ю:R

А.• СЕРЕДА. віщує ро- _цяй _ ,н;·м?ати. СтраХ()'8і ___ _ _ _ _ • І нальц:ю ___ . . . .через . ВiIIiIIIIIIIiIJ ___ _ _ _ _ И_l!llllllliUУ

.~

сrrец!-

ПРИйОМ ЮНАКІВ

8-10

С.lюсар по. ~OHT8)!{Y газових, теП~10ВИХ сис­

;ІСFo.е:r,а.;;нз. КСНЗ,1И Б."!" СТ: F~ИТ!І прwпускають. (у.1И О;!НИ;:vІ 1з ~!:CIIЬ, де

І С.'Іі;:І.ЕИЙ;И

.

D1дr.:rpи€::vIoCJТ·~У. ~JI'bOX е·tа,шв !twмtyТМЯ

CTCI,гo.1Ь~:'CЬHCl1IY

ч!-r іНшсС';;у' ро ~!€ншУ.Й 31 HC'P:;-J.Y· До- Него

Бнгс-rС·~И.1И

lТе:~.1юr

сига.рету

• _ -, от В·М,:СТ ка.1ЬІІ:Ю у 80::С'\;Оl ;І.ИН:В проти КУР:Нf.,я УВ:"f).1Wств., ШR •.7І, ;:І;ІПЯЧИХ С3._- при !oнmapКI: !\І:окар:щ В ча;;аl;;Я чеРГОЕИ:'<І YC:1'XC~,!. ~,a так;;,ж територ:й І піш:єні:в- значно зниже- 3аборс-нено l\)'Р:rти в :мf!cт-3., ЯIR: ДОРУЧЄ'1Ю озеле- 'ний

l:.СЕТИ:

.:1=П'J~,,·аг?є

профтеХУЧИJJище

спеціа,ТJЬНОСТЯМ:

т:'в, ТН,: .Е:":::::ОЕ,11ИОТь.ся В:;!. :;':уБЕСї "s:и!-;и. Фарв-

що

середнє

149).

Toprie.1JI.

на ба~1 тресту «Сантехмонтаж-62» ор­ дена Ле.н1на Гс.ТІОвленінrрадбуду

~.acтp заво~и аЛЮМ·~I!НЄ- і ЗВІДУСІЛЬ ПРО ВСЕ С8l11111аи_IІ!ІІ!ІІІІIІ!І!IІІІІІІІВІ;;:В"!іІ!·ЕIІІ?"'!іЕ!ІІI!ІііІІ'І"IDJ"'іІІ!'!!І"!:r!f!:!І;щ!I!!·tж'ыl!-!!ІІw:!!І:!~!!.1JJ!і:1!1fflI'!!!І!!3І!Е!!!!'"!!!І*,N. буд:ве;!ьних kc.hCTPYK-,' . • вjтають НЛ:ЄН·.

шер­

.N1! 54

з щ,ре:vrа , в:з~у:ь,

,ю.wy,

веСНЯНО-.'1ітнього

Міське управ.тtіНRЯ

б:б.lіоте:,у у центра::ь­ н:іЙ части! се.1З.

ЛРЖ\I:-

вироби

50-!?0 проц., тканини - на 30 процентів.

зині «Ку.'1ьтмаг» (вr.1IЩЯ Київська,

або з ма::И:Ю1' д!ть'ли. Ім, беЗіг.ерзчн:.), бу;:е Ea~'HHO д::;·биратУ.~я· ::10 біб.1:0!·е1іИ. ХСТ:.1ССЬ би ;:І:ЗF.а7·ИСЯ, чи є ~.У:~К:!ИЕ:СТЬ

гардинне -.на

Реалізація товарів провадиться в універ­ мазі місЬКОГО управління торгівлі, в магази­ ні «Орбіта» (ву.'1. 50 років ВЛКСМ), '! мага­

щеНIН'Я, вl;ца.1є.не Б':;:( цент.ру се.'Із.. Б:·,;r~ш:;сть

н,ни­

фаХOl'I! 1 ~HTepєБ-s.'Z'З:N УВЗГИ

ПО.10ТНО

на

-

стяні і шовкові l&Jr.lT:HY.

навЬ.10ЧКИ (вироБНИUiва

.'І из ну, трикотажні

,--"

квітІв

і

ПрОU.,

50 проц.,ЧО,10вічу бі,lИЗНУ (виробниuтва ФІНляндії) ~ на 30 проц., П.1а.тки каИЕО.'1ьні. чи­ стошерстяні - на 30 проц., взуття, о.!яг, бі­

,.

I'r..

30

на

Лемпнц.­

.

IВ.ІІекс 61964. Дpvк високиll. Обсяr І ару' ОВІ. и,,1І sркvш. Тираж 12.555 "римір""кIR. 33М. 3488. БРОАаРСЬК8 арукарня к·.ї", >'nгo облsсноrel УПР".J\ІRRЯ V спровах ВЯЛ""""І гА. ПОJllграфіt f RПНЖКОВОУ торгlвлl. Адрес. друкарні: 255020.

м.

lQ4.

Бровари

ТenефОН

КИЇRСЬКОї 19фЗ7.

-

~я1

вул.

.-

КВівськ;а,

.

#138 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you