Page 1

ДО

бр у

:аут:ь,

-------------------------------------ПРОЛЕТАРі

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАFІТЕСЯІ

* *

Старт нового навчального

І

У.ро<Іисто пройщло

свято

пер-\ мати

1мене~І І.'І.1ІЧа. І традІЩІс'ю в шко­ .1і є: перший урок -- .1снінськніі.

ЗАСНОВАНА

чадьний рік у нашій школі. На імпровізованій,- ,розміченій квітами, ТІрибуні почесні гості

відь своєї вчите.1ьки ·О. Ф. Кудіної про те, як пчився Володя Ульянов. А поті~І вони провели

В

-

1935 РОЦІ

секретар парторганізації

госпу «Бобрицький»

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

рук,

КОМУНІСТИЧНОУПАРТП УКРАІНИ,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

рад-

В. М. Мем-

голова виконкому

в ч и т и с я, ж и т и і працювати 11о-ленінськи На святкове ві.'І.криття нового навча.1ьного року .l,o п'онерів · "О\ІСО\JО,'ІЬІt·в

~І'ської

середньої

ПрИЙ!lІ:ІИ ПОЧССНі ГОС·

N2 6

ветср;шн

пр;сш::,

ПІ. Ссрс.1 ІІІІХ

стар:

кочуніс­

секретар партій­

ної orгa:r':J:-tцїi

заводу е.1ектротех­

ІІічннх внрuб'в А. І. Круп'як, за­ ступІІІ!І( :1ирсктора заводу К. М. 1\аІ\\'}1, Н)\іСО\ІО.lСЦЬ 20 Х rcжi:J. комуніст С. .\1. Пазинок. Кращі учн•: шко.1Іt nок.1а:ІІІ кв·­ ТІІ до ІІа:vІ'нтнш;а Лен.'ну. Жнві ШІ\ОЛЯр'

ВІt.>начннх

В:,1НеСЛІ!

оІісщ,

\Іl'Чоріальн•'

3rJVЧІ:ть

ДО

міста,

вс:х

де

вст;І­

дошки.

комаІІ,'lа

«Рівннння

на

1Ір;шор 1 » і !>ГОру ве.1ИЧНО ПЛИВУТЬ

. lсржапн'

прапорІ!

СРСР

Т<І

УРСР. Так 110 тра;щц:ї тепер від· ];[Нtвапься

рік.

у

Стояти у

школі

ІІа вчальний

почесн.'й варті

б:ля

ІІ[Jапор'в донірено тим, хто зра. JOK для всіх, - піонерам Олені

І\оростов·ій с:t,І\О\tу,

та

Віктору

Косаків­

КОМСО\ІОЛЬШІ\1

і ІонолІарl'нко т;-1 Пр ип :т<1лн шко.1ярам

і А.

Пазинок,

І.

:тутрішНІ'х

справ

М.ИІШЛ'

М.

М. директор

ШКОЛІ!

N2

міської

ВЛКС:\\,

будівництво

БАМу,

nо­

льоти у космос, підготовку до святкування ЗО-річчя визволеніІя України в'д н:мецько-фашистських загарбників, битву за врожай 1974-ro - теми розмови. Перший секретар м'ськкому пар·

Процак.

працювати учнівський

КАЧОР, середньої

-

«Вчитися як Ленін» так називався перший

ченко,

присвячено~ІУ

колишні

пересувної

НОВУ

механізова­

тресту «Брова­ звеш! двоповерхову

.'V2 8

ШКОду.

Мітинг

вчителі

школи,

відкрила голова

трудівни­

перетворюють у життя

ХХІ\'

з'їзду

:вtкий .інтерес розповідь про

КПРС.

викликала перспективу

Ве­ його роз­

витку с•'.lЬСЬКОГО ГОСПО;l,арСТІJа

ра­

ЙОНУ.

інші

З початкам нового навчального

року школярів і педагогів привітала директор К. Д. Плеханова.

Добрих успіхів у навчанні і пращ_ побажав юним В. М. Мемрук. Вш щиро подяку•вав школярам за допомогу

робітникам

радгоспу.

Два літніх місяці працювала до-

кличе до нових звершень. І щоб внести кожному св•'й вклад, сьо­ годн' треба відм'нно вчитися. Про роботу радгоспу-комбінату, про зв'яз.ки з школою 'говорив ди· ректор Б. М. Білоусов. Восьми­ класншш обіцнтt док.1асти всіх старань, щоб вчитися від'.і.інно . Перший у навчальному роц-: урок

став

для

них

уроком

справжньої громадянськост~. ви­ хо,вання любові до рідної Віт-

чизни.

О.

громадський

БОЖІ(О,

коресnондент.

тридцятирічно.~ІУ

юві.1ею визволення України, велИ

мову шестикласники. Перед ними виступив учасник війни І. К. Пше-

шюльної ·роботи П. П. Кудін,

нишний, чия хоробрість у боях відзначена орденами і медалями. Юні _ленінці

пов'язалн

йому чер-

вонии галстук. Тепер герой війни

-

почесний піонер школи. Торжеспзо ленінської національ­

ної політики дружби народів і пролетарського інтернаціоналізму ·- про це говорила десятикласни­ ка·'>І вчителька історії П. Ф. Ряб­

ко. Перед ними виступит1 також учителька-ветеран

М.

ська. А вось:чикласники

А.

Ясин­

обговорюва­

Братиця. його ровесники Світлана Головацька . та Олена Рошко

ли завдання, які поставив ком­ сомальський з'їзд перед радян­

лій Бойко керував учнівською виробничою бригадою, а потім праВ. М. Мемрук вручив почесні 11ра-

На Ленінському уроці школярі дали урочисту клятву жити і вчн­ ти.ся, як заповів Ілліч. Вони _взя· ли нові соціалістичні зобов'язан·

~Іоти.

ня на честь всенародного свята

допомагали робІтницям на просапних, виконувади інші роботи. У таборі цраці і відпочинку Аната-

цював на

Першу

засолзаводі.

Всім

їх книгу -

їм

буквар -

першокласнихам урочисто вручили

майбутні випускники. - ОбіцяЄІМО у ,новому навчальному

сь:кою молоддю, на яких нагодо­ сив у своєму вистуnі на з'їзді Л. І. Брежнєв.

--

.ЗО-літнього ювіж~ю перемоги у В<>­ .~икій Вітчюняній :війні

людей

стати

ви­

ПМН-8 цій, -

корис-

і супідрядних організа­ каже Георгій Костянти­

нович.

-

дицією

відзначати

стало

хорошою

тра­

nочаток

нав­

чального року новими школами.

Це вже

восьма зведена нами за

останні кілька років у Брова­ рах та районі. На будівництві відмінно

натрудилися

колекти­

ко.

ко,

Ради

депу­

Тепло вітають присутніх з нажливою подією директор рад­

госпу «Нрасил.івський» Г. І. Довгань, муляр ПМН-8 С. М. :\1оскаленко, начальник Г. Н. Деєв. За останні роки ддя нашого колективу будіведьників

Н.

І.

старшоклас­

запросили

міста,

Марченко, К

О. Су­

-

вручили квітів.

будівельникам

букети

Від. імені учнів з щирим

ілюстрацією ленінських

ідей була

розповідь ін-

буді.вельників грамоти. їх одер­ жали начальник ПМН-8 Г. Н. Деєв, бригадир В. С. Скалець­ кий, начальник дільниці М. Г. Юхненко та інші. Багатьом му­ ля-рам,

тесдярам,

та

штукатураl\І,

електрикам

Іншим

ків краща учениця Надія Лобко. З початком нового навчального року, відкриттям нової школи учнів вітала секретар обкому комсомолу О. П. Смірнава.

надається право зайти в школу першокласникам. Школа має 19 класних кімнат. з них 13 кабінетів для .навчання старшо­ Ішасник!в, актовий і сnортив­ ний зали, майстерню по дереву

nобажанням нових успіхів у ро- І цінні подарунки. боті звернулася до будівельни-І ... Звучить д. звінок.

Теnлі,

сердечні

слова

від

та

вручеаі

Першим

металу,· кімнати для

піонер­

імені міського комітету партії і виконкому райради депутатів трудящих на адресу будівельни-

сьІюї і гуршової :роботи, біб· ліотеку, їдальню тощо. За пар­ ти сідо понад 600 учнів. їх на·

вчають

39

ретар ·міськк.ому

урон

ленінський.

ли,

Деєв вручив директору

Яскравою торжества

вітання:.! 1 1·либокою подякою та

дуже короткий строк раніше. Г. Н.

LUипиленка.

рошкової металургії ви­ ступив на ленінському

вітавши всіх з відкриттям шко­

на рік

лізму» тема виступу пе­ ред десятикласниками лектора місцевого това­ риства «Знання» Ф. Т.

Делегад XVJJ з'їзду комсомолу Василь Буг­ лак, печовий заводу по­

няк, М. С. Дяченко, будівель­ ники Сергій Нозюбенко, Оле:: Негода, Петро Калінін та бага­ то інших. Завдяки їх .наполег­ шшій праці школа збудована в

-

тридцятиліт­

ських загарбників.

шкоди М. А. Вдовиченну символічний ключ. Потім уча-снш\lВ мітингу вітали юні ленінці-nіонери. Вони

дев'ятикласни­

«Торжество ленінської національної політики, дружби народів, проле­ тарського їнтернаціона­

тя визволення України від німецько-фашист­

знатних

учасників

громадянської та Вели­ кої Вітчизняної воєн. LUестикласники слухали виступ полковника у від­ ставці Д. С. К..аценель­ сона, у п'ятикласників

розповіли хлопчи­ кам дівчаткам про славні традиції школи, про те, як треба працю­ щоб

урок

в

ків.

го уроку

ники

рова

уроці

ський

татів трудящих В. М. Дорошен­

сідьської

р'шення

нк

поздо·

навчаль·

Наумова,

села.

Урочисту лінійку від·криває ор· ган_ізатор позаКJІасної та поза-

урок вів керівник війсь­ ковоt підготовки В. 1. Ліпатін. Тема ленінсько­

ви бригад М. О. Джунковсько­ го, О. І. Валерка та інші, ваші односельчани С. М. Москален­

конкому

району

розповів,

ними своїй країні гролtа·

урок у житті наймолод­ ших учнів міської серед­ ньої школи М 1. Іх класні керівники М. Я. Романова. та В. М. Дво­

вати,

6.

Хороший. свят1ювий настрш в учнів се.1а Нрасилівки. Не щ•нше радості і в їх батьків. Тут до початку нового навчаль­ ного року будівельники третьої ної колоюr рисільбуд»

ки

року,

тепло

початком

3

шановаш люди

дянами. На традиційпий ленін­

Щедрий дарунок ді.1ьниці

ного

Соколов

:\1. учнів

го за.1у.

Про СJJавні подвиги радянського

11 Е РШИЙ-.J1 Е НІ Н СЬКИЙ

С. М.

раивщділу

жити, такий

Соко.1ов і директор радга<:nу-.ком­ бінату імені 50-річчя СРСР Б. М. Б'лоусов. Урок відкрила класний керівник К. В. Скок. Вона запросила учнів розпов:сти про останні визначні пощ''Ї в країн•'·, XVII з'їзд

усп:·х:п

На Лс:ІіІtсько:\Іу уроці ІJ школя­ р'в були присутн,; nиступали ~тар·: кочуністІt, ветерани праці. ВчІІПІСН 'Іо-:ІсІІіtІськн ;Іс·ві:J.

Ю.

ропив

екскурсію до шкільного .1енінсько­

народу у Великій Вітчизняній вій­ ні на своєму ленінському уроці,

---·- І перетворювати ці плани у яркою У 8-А кла•сі почесними гостями восьмиКJІасниця Люда були перший секретар міського ко. життя nа\І. -- сказав Ю . .lv\. Со­ І(раснова. У поливній бригаді трупартія дився чітету Компарт'·ї України Ю. М. колов. -- Комуністична десятикласник Олександр

Ве.1ичко.

Круп'як, Ю.

тії

с:tvхали розпо-

Г. ГРИНЕВИЧ, завуч школи.

Ната.1'Ї

побажалн

працівник

Ясr,равим сн'·дченням того, що про школу в нашій країні піклує­ ться вся громадськ:сть, є робота Катпннської середньої школи. Тї шефами є вс' найбі.1ьші п'д· прйоtства селища. Ось і на пер· ший :1сн.'нський урок в кожний клас прийш.1и передопики, учас. н икн війни, депутати.

Першок.1асники

ради Н. В. Строганова, комуністиветерани К. Ф. Рудь, Ф. П. Шев-

Ясинськ~, В. М.

УРОК ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

---Наші :Jвершення сиоголнішні ЇІ ~автрашні _назавжди І_юн'язану {

селищної

відмінник народної освіти М. А.

нов.ll'НО

оці­

по-весняному шднесении. ШІстсот сорок п'ять хлоnчиків і дівчаток починають цього дня новий нав-

ОРГАН Б'РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

:;віТІІ

від~·tіJших

нок, щоб знання наші бу.'ш міцни­ ми, говорив у свов1у вистУпі секретар комсожJ.1Ьсf,кої орІ<ІНізації шко,1и А. Боііко.

ГАЗЕТА

ІІІКО.lІІ

якнайбільше

шого дзвоника у Шевченківській середній школі. Мов весняної дниНІІ, заквітчав осінній цвіт букетів унесь пришкі.1ьний спортивний

\Іайданчик. І настрій у всіх прИсутніх · і госте_й, і го~подарів,-

т',

,•

• lll:SOJIHp:I.

ків виголосила на мітингу секНомпартії Ук-

раїни Л. І. Шелест ..Щиро припочатком

Лідія

.навчального

Ісаківна

вручила

року,

групі

-

вчителів.

Перший

А. ГАВРИЛЕНКО.

На знімку: внизу мітинг, чений відкриттю wкоJІи, вгорі

дова

будівеJІЬИИЦЯ

О.

Ф.

присвя­

-

пере­

НЕГОДА.

Фото П. Голованя.

же,н.ера тресту «К..иїв­ шляхбуд:v М. В. Пав­ люче_нка, батька одного із школярів, про те, як

радянські

спеціалісти

працюють і Африці.

в Афганістані

На ленінських

уроках

школярі поклялися гідно нести естафету славних звершень батьків.

Т. ШИБИК, студентка факультету журналістики КДУ.


• учителІв

Високий обов'язок Радянська школа сьогодні величезний бу.дівельний майданчик, на якому закладаються під1валини ко­ муністичної свідомості мільйоні:в майбутніх буді·вників комунізму.

Головна

турбота

вчителя

полягає

в

:-.шрі·чних шкіл працювали, напри.клад, в

тому,

рис. Вчителі-ком•сОtмольці, а їх працює на Броварщині понад 90 чоловік, проводять значну роботу по комуні­ стичному вихова~нню шкодярів, подають велику допомо­

шкільнІІ:ІІ комсоrмольським та

піонерським

оргавіза­

ція:ІІ.

Саме про це йшла мова на

комсомольсь~их з?орах

учителі•в, де з доповіддю «Про підвищення вщповщаль­

ності молодих учителів-комсомольців за ідейно-політич­ не,

моральне і правове

виховання

учнів»

заціях радгоспів і птахофаб-рик. Комсомольці, що об''­ єднані організаційно, виконують велику роботу. Про­

Обра·з В. І. намідj'ІВанЮІ, На ПрИіКЛадах ють іВІІХОD<Ну Пло~Ькій,

те, на жаль, в окремих школах не знайти сліду веден­

шrtіл,

ня документації (окрім списків членів ВЛКСМ), не ка-­ жучи вже про щось суттєвіше. Са•ме від•сутність керів­ ництва в більшості випадкі;в приводить до організаІ(ій­ ної. слабкості й низького рівня внутріспілкової робаrи.

Прецес станевлеивя педагога дов.rий і скла.цний. 1 ~во на пep!lllltx його ууІО!ках. Комсомодьські ор­ га·nізаціі вчителів поклккані осіма засобами допомага­ ти формуванню досвідчених вих<JІВателів молоді. Від бо­ іЮВИ'І'аІе'Гі. й активності учительсм~ої організації зале­

виступила

секретар, заrвідуючіJ відділом шкільної молоді міськко­ '>ІУ ко:~1сомо.1у Н. А. Ничипорук. Вона, зокрема, відзна­ чила, що учительські організації Требухівської, Плос­ ківської, Літківської, міської N2 5 середніх шкіл пра­ вильІю визначили своє місце в житті шкільного колек­ тиву.

Вони

глибоко

аналізують роботу кожного вчите­

вчительській сім'ї є чимало моло·дих педа­ беруть•ся до справи зі справжнім комсомоль­

ським вопш1юм, вия.вляють ініціативу в роботі. Так, КЕ'рівники клуб1в інтернаціональної дружби В. М. Строй

(Пухівська СШ).

О. С. Наріжна

(Гоголівська СШ),

Л. І. Соловей (Плосківська СШ), організатор ляльково­

го театру в КУ•lажинсь.кій восьмирічці В. Д. Багаліка

ІН;ребуван•ня

серед

учнів

в

процеСІ

правових

нізму.

Важ.1иво

знань

було

допомогу

б,

та

щоб

гурткам,

осrюв

науко,в.ого

нав­

'І<шня та позакласної роботи. Молоді вчителі ряду вось-

ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГ АРБНИЮВ (Фотолітопис воєнних ровів)

~краном

ну

футбольний

слухаємо

розповідь

ра.

Самі

неголос­

коментато­

стиха

розмов­

ляємо.

Хви.1иночку!-Олек­

сандр руки

Петрович зупиняє

На

рухом

мене.

екрані

московсь­

кий

динамівець

ний

обходить

Байдач­

.1ен'нгра;J.­

захисника і пере­ кидає м'яч через воро­ таря. Гол! Москвичі:• по­ в

-

За

рахунку.

«Динамо>>

'

вбо-

л.ваєте.

'

Так,

-

сью'

але

за

київ­

...

Хотів так;й

дав,

був

«Зен'т>>

та

о;~,ин

зручних>>

сів,

Взагалі

я

не

коли

з

ф'ї,

ще у

ХІХ столітті.

багато

зробив

дослідник. році

Полярним і

Художник

як

Він очолив

наунову

полярний

у

експедицію

1900 по

вивченню Нрайньої Півночі, що зібрала багатий географічний матеріал про Нову Землю. О. О. Борисова пам'ятають і люблять у нашій країні. Більш

О

2

етор.

о

заводу,

за

юі•лька

що

дить

кі­

яка

переді

покнапливу

господар~

зем.~ю

ми

плеМ'інну стане

ферму,

складовою

частиною радгоспу-ко.мl)і­ нату.

На об'єкт,і завер· шальний пер;іод. Знаю: ох я.к не люблять буд~­ вельники

цю

3

ти. А в бригаді Чулано­ ва настрій ді•ловий, ритм чіт.кий.

столяру­

·вІікна,

приходили

по­

кривати покрівлі ... З бо­ лотом воювали ·і з .сніrго-

льового

Тут я зуст.рівся з Олександром Петрови­ чем

вдруге.

На

наш:

заметами.

А

-

вагончики,

оце

пока­

вельному майданчику він і говіркіший, 1і веселі­

ше, а в,'дчуття таке, н:­ би тебе самого похвали­

горд'сть,

в

Києві ... >>,

-

добиратись.

Комб'·нат

-

наша

-

говорив

-

ме­

ні пізнІ'ше секретар парткому тресту «Бро­

Охоче

розповідає про

гукується,

тих,

пра з

КИ\-І

наприклад,

четвертого

дову

з

сідню юімнату. Звідти повернулася з альбомом. До л1:тератури, як .вияви­ лося, ві·н ніякого в~іщно­

аж до сьогодні·. Урочис­ то 'і· бережно виніс в1н на ширОІ<Іій натрудженій долонr'. орден Трудо,вого

Він перероблятиме стільки ван­

шення

тажів,

співбесідник

Червоного - Ось,

вні­ що особливого задоволення у Олександра Петровича немає. Він вже був го­ товий перевести розмову на 1'ншу тему. Та тут до нас ІLЇ·дсіла його дружи­ на, Є.1изавета Павлів­ на, жінка приємна, говірка. Вона підтверди­

зе>> підняв з дна Григорівсько­ го лиману, що під Одесою, перші кубометри грунту. Цим покладено початок будівництва найбільшого в Чорноморському басейні Григорівеького порту, який будується відповідно до

Директив

скільки

робляють ського

XXIV усі

з'їзду КПРС. сьогодні

порти

пере­

ЧорнеІМор­

пароплавства,

~разом

перше

пристрасті

враж~ння

до

футбо­

лу

їх сім'я не почуває. А ось чипtть у нас всі люблять. Є своя біб­ л·і·отечка. Н'би згадавши щось,

-

не

мав.

Проте

мій

пом:т­

но пожвавішав.

-

Це мен& один фото­

подарував, узяті. З введенням його в дію репортер відкриється шлях океанським пояснив, в:•дкриваючи. до нас на рудовозам і танкерам вантажо- Приїжджав комплексу. підйомн!стю до 200 тисяч тонн. буді·в.ництво РаJLгосп-комбінат «Ка­ Такі велетні ще не заходили в

литянський>> я знаю ве­ личезною фабрикою з

(ТАРС).

о

НОВЕ

ЖИТТJІ

ва,рисільбуд» Микола Миколайович Крук Чимало будуємо ми тва­ ринницьких прим:'щень. А це справжня фаб­ рика

свинини,

перша

в

республіЦ'•. Першим успіхам під­ приємства зараз радіють

сотні людей, що брали участь у його створенні. Моєму спІвбесіднику на це дана особливе nраво.

Олександр Пет,рович Чу­

тишено,

знає

першого

-

-

бу·

дня

її

Прапора. мовив nри­ вручили

не­

дав,но.

Заробив

цю

внеоку

нагороду комуніст Чула­ нов

ударною

nрацею

на

будівництві комбінату, вм,ілою організаторською д'яльністю в бригаді. Він б зараз залишається бу-

о

розряду.

- Хлопці з бригади Чуланова і зараз трудя· ться відм~:нно, розnо­ ві•дає на11альник дільницd

Г. А. Аракелян.

-

А в

особливо _наnружені пе­ ріоди вони •демонст·рува­ ли таюі зразки тивносТІі праці, кликали

продук­ які ви­

здивування

~

добру заздрість в усіх бу~і,вельників. Секретв? Не сказав би, що у бригадира є якісь свої особливі прийоми робо­ ти. Просто хочуть npa-

Вівторок,

3

вересна

1974

ви­

ки,

створювати

.nочинав

У

-

лося

диктор:

як

буд;і-вельни­

мене

сини,

те, про людей чуєш упер­

передає

циклу»,

словлюються

за посадою, а по совіст,і.

разом зводив комбінат, З КИМ ПЛІ~rЧ-О·ПЛІіЛ труди­ ТЬСЯ в ці днf. Добре від­

От

хлопчака­

бригаду Олександр Пет­ рович. На курсах у спе­ ціалістів пізнавали тео­ р•:ю, у Чуланова прохо­ дили практику. Багатьом став він наставником не

буд:-

БРИГАДИР вИ'>!И

ще

ми .:з профтехучилищ без трудового га,рту, а то й люди зовсім далекі в'.а. будівництва. З «ну­

роботи залишилися дріб· ні, ні плану, н.і зарпла­

Доводилося

склити

Адже на велику будову

-

стадію

друз:в,

моє

молодих

цювати •: вміють ... Уміють... Слово яке, .~аконічне й чітке. А ск•ільки довелося потру­ дитися і Чуланову, і ще багатьом cпeu;laJLkтaм, шоб навчити молодь цьому самому умінню.

зво­

перших

копати,

оати,

бригада

,ПJішки на об'єкт доводИ­

.1а

роботи

СуховірсьІКою.

N2 9 -

(Фотохроніка РАТАУ).

ян у "двадцяти музеях експону-І Чорне море. ють иого Rартини.

В.

ЛОЮ!

.··

ТУТ БУДЕ ПОРТ Рік тому земснаряд <<Фрун-

'

В.

вона швидко п:двелася з дивана і вийшла в су­

рову.

колом

з

ший, ніж здався мен: п1д час першої зустрічі.

-

за

чолі

ланов бригадир ком­ плексної бригади пере­ су.вної механізованої .ко­

В. Суховірська

Збори обради та.кож районну раду молодих учителів

про майстерність Мико· ли Антоновича Нагуло­ ва: •і монтажник, ·~ му­ ляр, і бетону.вальник чу­ довий. Такі· люди особ­ .~иво ц:няться в комп­ .1ексн:й бригаді·. Особли­ вою любов'ю до npani, товариськістю відзначається тесляр Василь Жернокльов. Всього близько. двох л1т, як при­ йшов на будову d'з лав Радянської Армії Мико­ ла Кулjнич. Не мав тоді спеціальності·, лише пал­ ке бажання трудитися. Тепер бетонувальник

На фото: .на пlдступа~ до Дніпра. Зустріч ~адsись:ких воІвів­

побував

заІВ.дання

ту. його

кілочків.

пере-

Матч закінчився чию. Видно було,

у тайговому північному селі Нрасноборську АрхангельськоЇ області відкрито пам'ятник відомому художнику і полярному досліднику Олександру Олексійовичу Борисову. Він був першим живописцем, який

на

основні

дівельником цього об'єк­

слухаю

Пет­ при­

ли.

ПАМ'ЯТНИК ХУДОЖИННУ І ДОСЛІДНИКУ

ня, яке визначає вчителів.

комбі­

п О ЧИНАЛИ 1r'чого, з

-

бо­

хоча про підприємство

·.

В.

На... зборах ІВМступили та.кож секретар міськкому парт11 Л. 1. Шелест та завідуючий відділом пропаганди іі агітації М:К І(омца.ртії України М. 1(. Козій. У обговореному питанні ІІlрн~йнято розгорнуте рішен­

корпу­

розпщ~:.дь

вважаю,­

земляки

«Сьогодні

СШ

районах, про кері,вниц11во роботою вуличних команд.

МНОЮ ПрОСТір ПОЛЯ, ЩО їжачиться великою кіль­ кістю запізобетонних опQр. Дивлюся фотогра·

«не­

себе

московський

1943

Шевченківської

який до­

говорила про організацію пrоашкільної роботи в мікро­

зує одну з фотографій, жили ми в них. Ні­ яких тобі до]з•k, нерідко

магають.

визволителів у вересні

Учителька

по­

лометрі•в. А ,тут

зга­

пояснив Олександр рович. Просто ємно,

доручення,

помагає в пЩготовці до Ленінського заліку. '

рядами

видніється

суперників

л'льником

з

кормового

киян.

-

оби.рати

закріплено вчителя-комсомольця чи комуніста

елеватором

чіткими

ленінградський

-

учням

здивуватися

&;дповід:,

що

допомагають

Удостов.ні урядових нагород~~

ського

вели

вчІпелІ

телевізора.

Дивимося ~1<НЧ,

місь­

проводять заняття політгур11Ків. За кожним класом тут

ПОЛіТОСВіТИ.

ред

вчителів

-

JІОДІ

пропагандистамн

У к::~Ін~~J1 1с~~и~~ 0~~~

ДО ЗО-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ Р АДЯНСЬКОІ УКРАІНИ

організації

У. Тре6ухі~ській СШ, розпО<Віла Л. В. Дмитренко, мо­

кому­

учителі-комсомольці

ставали

комсомольської

н~.

Необхідно .значно активізувати і розши1рити дія.%­ ність загонів юних ;J.зержинців. Минулого року відзна­ ча.1ася .робота калитянських, .велшщдимерських, руса­ вівських юних ;J.озорів, дзержинців міських N2 І Ті! N2 2 середніх шкіл. Досвід роботи підтверджує, що та:11, де ко:v~ісара.ми загоні:в працюють молоді вчителі, ефективність їх роботи досить велика. А учителям-ком-

Учительсь.кий колектив має найбільше мож,lивостей для безпосереднього впливу на комсомольці.в та піоне­ рів. Тут визначальною є не лише спеціальна підго:rовка, Іюстійне

осІІОВ

КОМСОМОЛЬ•СЬКОЇ

uіка.вити його, Іювести за собою.

й

гуртки

данали

та ря;J. інших першочерговим своїм завдання~! в~ажа­ ють знайти кожному вихованцеві справу до душІ, за­

а

Секретар

кої середньої школи N2 5 В. А. Тимашик розповів про роботу вчителів-членів ВЛКСМ з комсомодьцями та піонераrми, про ведення роботи по військО<Во-латріотич­ ному, інтернаціональному та правовому вихованню vч-

У більшості середніх шкіл немає вчителів, закріпле­ ІІІ!Х віщювіда.1ьними за роботу секторів комітетів ком­ сююлу. З.відси й починаєть~ся пасивність самих учнів. Ш.кільні комсомольські організації багато уваги при­ діляють поглибленню ідейно-політичних знань учнів. Більшkть їх вивчає історію Ленінського комсомолу, біо·графію В. 1. Леніна, для десятикласників працюють

роботи. У нашій

Леніна завжди був і буде ~а~ком для 'мора-лw~им ідеалом у вихованні ~молоді. ЖІІ!'М'tІ вожди та його соратн*Їв буду· роботу у Кали'І'Янській, Требухівській, Богд.Ювській та ряді інших середніх

жить. усшх роботи учнівських орlГанізацій.

ІЗ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРІВ· МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ МІСТА І РАНОНУ

.1я-комсомо.1ьця, доломагають у вдосконаленні його професійних :знань, залучають до активної громадської

гогів, які

хованці.в їх ш~іл.

У :.1істі та районі створено 6 первинних учительських комсомольських організацій, решта вчителі.в (переваЖно з сільських шкіл) стоять на обліку в первинних органі·

щоб формувати характери дітей у всеоJСопленні кращих

гу

сомольця'м Семиnолак, І(расилів.ки, Світ.ильноrо слід особливу j'IВary звернути на nравове вихОІВання у'fІ!і.в, бо серед неп.овнмітніх правопорушників чимало ви­

минулому нав­

чальному ·році позаштатними шонервожатими. Серед ни.х слід відзначити Л. В. Міщенко (ЖердоІВа), О. В. Гончарук (Мокрець), Г. М. Музиченко (Літачки).

-~

своїх

два

---

розповідає,

студенти. Поки з нами живуть. Та ось ·rtіщуть самостійною дорогою, і ба.гато що в їх житті залежатиме в-ід підтрим­ ки оточуючих. Тому й вважаю,

1о1усить дина

r

що

наставником

бути

кожна

нашого

лю­

покоління.

ОРДІСТЬ будівель­ ника. Ми не гово­

рили про неї з бригади­ ром, бо в1:1н не любить пишномовності. Та вона сама

то

тут,

то- там

нала в розпов<іідJ1

зри­

йо­

npo

го життєвий шлях. Су­ доремонтний за·вод у Ра­ дянській Гавані Іі цукро­ вий комбінат пЩ Вінни­ цею, новобудови Моск­ ви і· цілинний радгосп в

Казахстані... раз

йому

не

пропонували

ке­

рJ,внІі посади. Здавалося б, досить уже невгамов­ нос11і', і літа не ті. Та ставав об'єкт до ладу, і

Олександр nриходив

Петрович за

розрахун­

ком.

- Куди ж ви з обжи­ того м'ісця? -- умовляли його.

А він

вІі~дбувався

жартом:

--

Треба ж комусь о.б­

живати

І

нові

міня.в

гополуччя життя

у

місця.

славу й на

бла­

романтику

вагончиках.

... Своїм,

власним шля­ ХО'ІІ іде по життю кому­ ніст Чуланов. Іде твер­ до,

року.

впевнено.

В.

ЛІЩЕНКО, журнваіс:т.

о


ЗА ПІВТОРАРІЧНИЙ ЗАПАС НОРМ/В

nо в н и й

До столу трудящих

СВІТЛОВИЙ ДЕНЬ ,

Дружний і згуртований ко­

Великодимерські тваринники на власному досвіді переконалися в

тому, що достаток кормів благо­ творно впливає на продуктивність худоби. Зараз середній надій мо­ лока

по

на

корову

радгоспу

за

десять

кілогра.міlв.

Досягнуто цього насамперед за,в­ дяки добрій годівлі тварин. UЦоб і надалі зростала продук­ тивність худоби, трудівники рад­ госпу приділяють велику увагу

створенню

міцної

кармової

до

кукурудзяна!

цьому

відділку

лової продукції з початку ро­

-

перевершено.

завдання, перед

печення

-

1,5

сиру,

портує

від

комбійнів

Головне никі·в

,

'

поля

лИше

сіно. Отож пошун сnособів ефек­ тивного приготування грубих кормів є одним з головних зав­ дань твариннянів області.

Хімічна обробна соломи

тру­

завдання

На кожвій фермі логію

приготування зволожених

кормосум.ішей. Новинну почали заnозичувати. Вже перший зи­ мово-стійловий період у радгос­ пі імені Rарла МаркС<:t Жовтне­ вого району на Миколаївщині підтвердив її доЦільність.

Але спорудити

раєшся. Тому

-

на всіх фер­ оорава снлад­

поряд з будівни-

кормоцехів у господарст­

вах почали обладнувати механі­ зовані нормомайданчини.

зувати роздавання кормів.

ІніЦіаторами вистуnили меха­ нізатори нолrосnу імені Каліні­ на Березнегуватсьного району.

о

техно-

Ішощу

метрів

і

200

буде

автома·rичним

nс­

уста г­

повного

задово.1ення

мешканців

нашого

по­

міста

і району. БЕЛІЧЕНІ(О,

робота

студентка

факультету

Мовчан

налістики

КДУ.

модобувного

заготів­

живої

ваги

молод­

жур­

Вони розробили неснладний, оригінальний агрегат для при­ готування кормосум1шей. Te:nep

Вівторок,

3

вересня

1974

року.

-

п''ять машин з RиївсЬІtої спецавтобази, а потім їх від­

-п'ять.

соняшнином,

в

автопарку

тонн з

поля

тьох господарствах.

Із трьох списаних кормороз­ давачів ПTY-lOR, занріплених на міЦному фундаменті, на стрLчковий транспортер, взятий з хедера старого номбайна, по­ даються

в

заданих

дозах

со­

лом'яна січка, силос і подрібне­ ні коренеплоди. В масу надхо­ дять танож мінеральні добавни і зволожуючий розчин карбамі­

-

ЦіН

згаданих

Якщо досі для двотися'Чного поголів'я худоби, в тo:vry числі 780 норів, норми готували 27 чоловік, то тепер на операції за;

йнято лише троє. ПродУRТИВ­ ність праці підвищилась. майЖе

організа­

звернуть на

задовольнять госпу

до

три ТОННИ на ГОДИну.

маси

Треба сподіватися, що не­ рівнини

це

увагу

потреби

І

рад­

в- автотранспорті.

50-60

нармову суміш по тваринниць­ них приміщеннях два механіза­ тори. Продунтивність агрегата

силосної

до простою номбайнів і. стри~ мує заготівлю силосу. А на плантаціях на nлощ! 350 гентарів стоїть :КУ'НУРУдза і соняшнин, ян! хоч сьогодні потрібно сносити і вкласти в силосні сnоруди.

сумІШІ

радгоспу­

з

транс­

бажають винонувати заявон paдrocrty. Це ж nризводить

«Налитянсь:кий>>

доставляють

тижні

на

нас

клинали і більше не приси­ лають. Нерівники бази не

занла­

урожайність

260

об'єд­

два

у

портуванні

цього ви­ кормовий

нунурудза

Тільни

працювали

сінюку, а тепер темnами

районного

авто­

го рону міцну нормову ба­ зу. Навесні вони заготовили

тонн

із

десять

нання <<Сільгосnте:юніна», а фантично працюють чотири

кормовий майданчик

він добре відомий у нас в об­ ласті. Ним нористуються в бага·

механізованого

Пам'ятаючи, як тяжко бу­ ло добувати корми минулої та позаминулої зими, робіт­ ни.ки радгоспу «3авориць­ кий» nрагнуть створити цьо­

П. ЖИГАЛО, заступник

Але, на жаль, роботу нор-

До того ж в умовах термічної і хімічної обробни важко механі­

нову

для

треб

ТОНН СОНОБИТОЇ маси.

цтвом

«Мосновський»

займатюtе

рекон­

відділення.

r•уванням. Продукції, що тут вироблятиметься, вистачить

трудів­

-

нині

СИЛОСНОЇ траншеї ПО

ності. А останніх

пу

рахунпк

машин

но

на. За рік-n!'втора з нею не нnо­

нолгос­

за

іенуючогn

пащений

імені 50-ріqчя СРСР щоден­

ні нормоцехи з потужними Паро­ утворювачами і спеціальні єм­

фермах

ладу

сять. працювати

номбіяату

ва технологія,

на

до

і

няна.

водії

для неї потрібні добре обладна­

впровадили

Но­

ста­

Ішадратних

Бездоганно працюють на збиранні силосної маси ном­ байнові агрегати Миноли Юр'єва та Івана Rиреєва. А

мах нормоцехи, яких вимагає но­

Rільна ронів тому науновЦі Мосновсьної сільсьногосш:щар­ сьної анадемії імені Тімірязєва

масло.

Він

n.

заводі поч­

маслосметанний цех

струкції

гектара.

доміетна і широкого запровад­ ження не знайшла. Термічна теж не всюди nридалась. Адже

не вистачає.

вий не

на

виробляти

Л.

якої становить

силос­

4-5 -

Незабаром

прирости

люnин,

ної траншеї 40-50 тонн зеленої маси; збирання кукурудзи на си-~ос. Фото В. Бендика.

лом'яна січка і

СІ<ар­

ля кормів для худоби на осінньо-зимовий період. Ад­ же це молоно, м''ясо, внеоні

2400

транс­

На Минолаївщині в струнту­

не

загону нерідно гальмує від­ сутнІсть достатньої нількос­ ті транспорту. За рознаряд­ ною в радгоспі щоденно му­

посиленими

загін

рі раЦіонів для велиної рога,тої худоби майже 75 процентів на­ лежить грубим нормам. З них 15-20 процентів становить со­

ніколи

КОМБАЙНИ

підnри­

до

Говорит!,

ЩОБ НЕ ПРОСТОЮВАЛИ

Петро

який щодня

.1юди

чан та інші .

Бровар­

09034,

лкість

і

нуть

ного цеху В. О. Суменко, апа­ ратниці О. М. Кот, В. Г. Мов­

На фото: ланковий .м_еханізова­ ної ланки по вИІрощуванню куку­ рудзи Василь Ми,хайлович ЛА-­

автотранспортного

цією,

Гебрич, змінний майстер Л. Г. Горохівська, робітниця 'І!одоч­

громадський кореспондент.

ЄМ<С11ва

--

жаться на її якість».

ту визначального року п'яти­

Недавно сум.1інна Валентини Григорівни

по

аипні

~Ііета, Г. О. Оп­ .'Іатник: «Мотншзаво,~ повніс­ тю забезпечує. нас продук­

~1 дарно несут,, трудову вах­ оператор коте.ТJЬні З.

в

що в центрі

ІІРО;ІУІ\­

тонни с~Іетани, що в переводі на \Іолоко становить 22 тон­ ни. Завод за добу приймає на переробку ] 90 'ГОІ!Н 'ІОЛОЮl, а 120 TfiHH відпраВЛЯ!\ ,tO Києва.

річки

а

112,6,

лише процента.

ва­

продавець магазину <<Молоко»,

Щnденно покупці одержують 1() тонн пастеризованого

4,.5 -

ви­

випуску

А про найголовніший поюс:­ пик

тами.

молока,

Процент

по

становить

-112,5

ПІJ­

БроваР.ів

1\ІО.'ІОЧНИМИ

з

ського

ку

плану

реалізації

повне забе~­

~Іешканців

і

\10.10Kfl'd

В. ЗАБЕРЕЖНИП,­

П РОЦАК з

цеіі

3188 2

ЯІ(е

підприємства.

ионання

ко.'!ективом

та.

Дмитрович

За

перероб.'Іено

дають силос. Для користовується

кращий водш

Високі показники дія.'Іьнос­

тонн моло­

29300

підприємства,

,

<<За тру­

переробити

кормадобувників переЙ\де на Кі­ ровський відділок. Там на нього чекає така ж відповідальна робо-

ЗЕБНИй;

та

ме,\<І•1ЛЮ

ті

ставлено

По закінченні силосування ку- І на

виробничників,

-

вони успішно з ним еправ­ ;ІяютІ,ся. Піврічний шшн -

Головне

соковитих кормів.

курудзи

у

Напружене

тонни.

маси.

.1ів'я худоби матиме взимку вдосталь

молокозаводі.

час його

бази.

При такій заготівлі силос буде високоякісним, бо закладають йо­ го в траншею безперервно. UЦе два дні і споруда на 3500 тонн буде повністю заповнена масою. А поруч ще одна бетонована траншея такої ж місткості. Вона теж буде забита силосом, маси для цьо.го вистачить. Все пого­

дову доблесть».

ка

Нині ведеть~ся наполеглива бо­ ротьба за лівторарічний запас кормів, зокрема силосу. Працю­ ють два механізовані загони на силосуванні ~кукурудзи, які щодня за,кладають в силосні споруди по їfіО-800 тонн кукурудзяної маси. Особливо чітко організована ця робота на Ленінському відділку. Тут на кукурудзяній плантації працюють три комбайни «КС-2,6» нодіїв Ва·силя Лазебного, Григо­ рія Пархоменка та Костянтина Васюка. Механізатори збИІрають за день по 500-600 тонн зеленої маси. У траншею нжс вкладено 6400 ТОНН. Дружно працюють і автомобі­ .1істи, які відправляють зібрану масу до сило·сної траншеї. Робо­ чий день їх починається о шостій годині тридцять хвилин ранку і закінчується о дев'ятій вечора. Шофери В. UЦиJ"оль, т: Навроць­ кий, О. Компанець, Д. Пастол та інші протягом світлового дня роб­ .'Іять по 13--14 ходок. Силосну ма,су перед закладав· ням у траншею змішують з по­ дрібненою соломою. Розгортають її і утрамбовують тракторами «Т-ї4» Юрііі Ярмаков та Микола Семиног. Вистачає роботи і для Євдсжії Величенко, Федори Величенко, Га.1и.ни Новик та Парасконії Ми.­ ронець, я~кі допомагають розван­ тажувати машини, з своїми обо­ в'язками жінки успішно справля­ ються. Вони ж розгортають вила­ ~Іи подрібнену салом~.' ~о дада­ пься

городою

'~У

завдання

день становить

була відзначсна урядовою на­

.lектив працює на Броварсько­

директора

радгоспу.

Нині в області 404 майданчини. Ще 184 - в стадії будівництва.

Незважаючи на те, що торік кормів у

на

69,5

нас було

заготовлено

тисячі одиниць менше.

ніж ЗІШчайно, нова технологія їх приготування та раціональне згодовування

дали

змогу

виро-

бити молона і м'яса значно біль­ ше І з меншимИ затратами, ніж у попередні роки. Гадаємо. цей

Фант говорить сам за себе. Недавно обласне

уІІІравл·іння

с!льсьного

господарства

разом

у вісім ршзів. Собівартість мо­ лона знизилась на 32, а вироб­ ництво яловичини - на 28 про­

з обласним

об'єднанням

«Сіль­

ду.

центів.

Із транспортера нармова cy:vriш попадає в подрібнювач ти­ пу Д2R-30, а з нього похилим

Досвід механізаторів з Верез­ негуватсьноrо району став на­ дбанням усІх твариннинІв облас­ тІ. Вже минулої зими в нолгос­ пах і радгосnах Минолаївщини діяло понад 300 майданчинІв, на яких було приготовлена майже мільйон тонн нормосумішей.

лосили ноннурс на нращий ме­ ханізований кармомайданчин і

т.ранспортером

вивантажується

в транторний нормороздавач.

Rерує агрегатом з пульту уп­ равління оператор. Підвозять нормові ІЮмпоненти і

Q

НОВЕ

розвозять

ЖИТТЯ

Q

ГОСіТІтехніна>>, т.рестами

радrос­

пів і обласним правління-м ого­

нормоцех.

Сільсьні

вже надіслали

ентузІасти

перші

nроенти.

Ноннурс обіцяє бути повчальним нарисним.

А. СІРОШ, кор. РАТАУ. Минолаївська область.

Q

3

стор.

ф


ГРУЗИНСЬКИЙ ЧАЙ

СЕРЕДНЮ ОСВІТУ-КОЖНОМУ МОАОДОМУ РОБІТНИКОВІ Одним із осноаних за•даю. шкіл ро­ бітничої молоді є дальше збільшення і учнів, Яlte в збереження нонтангенту умоІіІах

жавного

значення.

дер­

сnравді

набрає

сучасних

ТУ'!' залежить

Yc.nix

від правильної органіtЗа:Ції nедагогічно­ найбільш .вmюристания процесу, го тісних наачання, форм ефективних зв' ;rзків із піДІ11рнємствамн.

відвідування

Одним з найважливіших завдань шкіл

Представ­ занять робітниками-учнями . школі, бувають у ники за,воду часто цікавляться успішністю робітників, і їх цієву допомогу постійно відчуває шко­

працюючоІ молоді є підвищення ліюсті знань учнів. Учительський колектив ще

колективом заводу порошкової металурrії. Тут створено сnеціальний орг:коміогляду-нонкурсу 1ет по проведенню «Кожному 'УІолодому трудівнИRові середню освіту>>. На одному із його засідань було обговорено й прийнято новий перспективний nлан навчання молоді віком від 16 до 30 років. у цехах заводу обладнані спеціальні :кут:ки, систе'V!атнчно випу,скаються стіннівки, оформ-

ноrо. пласт'V!ас, заводобуд!вного :комбінату ведуть значну роботу по nponaганді оголошеного кон~<урсу. На лекціях і в особистих бесідах nереоонлине доводиться необхідність середньоУ освіти для кожного молодого робітника, влаштовуються зустрічі з відомими людьми, конфере.нції з питань найновіших досягнень науки і техніки. Партійні та комсомольські організації заводів nіклуються про

лені за лик

поліпшення умов навчання, праці, побуту й відпочинку учнів-вечірників.

·

к

д

и

о

. --

з Алжіра прийшла звіст-

пупальні операції проти ко-

заявив,

цього настуnу були визволе-

всіх порту­ самовизначення у тому колоній, гальських

результаті

У

лонізаторів.

португальсь:ко-гвінеиську де-

ні великі райони

"

проголошує

24

Гвінеї-

ко

незалежності

800 тисяч чоловік Протягом багатьох років стій-

між надружніх відносин Гвінеєю-Вішою країною і сау.

ар-

ня про характер гвінейсьио-

народ

вів

Гвінеї-Бісау

:колоніальної

залежності Гвінеї і островів

'V!Y

в Португалії і

(ПАІГК).

там до влади уряду з- учассоціалістів комуністів; тю і демократично настроєнИх представників збройних сил.

створена ними визвольна а.рширокі намія розгорнула

Після кількох уряд реговорів

мису

свою чергу

свої

ли

залучають порту­

в

країною

перед

ку

і

розвит­

португа-

~®lill~JU ®©~ ~ ~

градусів.

Аtалохмарна,

середині суха. Лише в другої і третьої декади передбачається змінна і ко­ хАІарність, значна роткочасні дощі, мож.ли­

ПОГОДА У ВЕРЕСНІ

Кіль­

похолодання.

ве

кість опадів буде близь­ кою до норАtи: у nівден­ областях но-західних

Ще тепло і сухо, але відчувається по­ скрізь Що принесе дих осені. нaJ.t вересень? За прог­ Гідрометцентру нозом середньожісячна СРСР, повітря

-

мtлtметрів,

40-50

решті території

на

25-40.

16Трохи тепліше 18 градусів - буде на півдні ресnубліки. На по­ жарко чатку .~tісяця

на

Україні становитиме при-

кість опадів становитиме Аtіліметрів.

25-35

буде на Сухо, тепло Південному березі Кри-

похолодання бачається - вночі до 5-10, вдею.> градусів. J1 до 15-20 третій десятиденці пере-

-

ється

незначне

похо­

лодання.

Місячна

кіль-

зниження

на 2-3 тури можливі дощі.

осін11ій ярмарок. 270 ратнІІх метрів виставочної дав

Лейпціг

темпера­

а

градуси,

З. СКОТАРЕНКО, начальнпк Україн­ ського бюро пого­

до 12-17 гра­ наприкінці місяця

J.tОЖливе

ЛЕЙПЦІГ. Тут відкрився

· ний

шести

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Редактор Є. ФЕДЯИ.

третій декаді передбача­

хмарна погода. Коротко­ часні дощі можливі ли­ ше в окремі дні. Темпе­ підви­ повітря ратура щиться вдень до 21-26, вночі дусів.

'

му. Jl першій п'ятиден- там з 48 краін. Ярмарок п?<>х~~:~r:1 ;~·~~ «За ці і в другій декаді тем- традиційним девізом 15-20, торгівлю і технічний прогрес•. пература вночі (ТАРС). вдень 24-28 градцсів. Jl

мало­

суха,

підсту­

цих

~~'~'~~~~a~NI.RRR8. . . .88~

до ЗО град.усfв. Напри­ кінці першо! t в середи­ ні другої декади перед­

важатиме

лицем

А. КРАСИКОВ, ОГ.JЩЦ8Ч ТАРС.

..............

~,~&~~-----.

Погода

Перед

нових

оновленою

встановлення

між

1

вересня цього року передплата

розпочалася

ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ НА

ди.

(РАТАУ).

ПЕРЕДПЛАТУ

1975

відділення

ПРИИМАЮТЬ:

рік.

<<Союздрук>>,

ві'дділенtІя зв'язку, сільські листоноші, громадські розповсюд­

науковоПоряд з прохідною виробничого об' єднання «Хо.чод'tаш» в Одесі відкрито 1\УJІінар -

оснащено

У віді\і.rі nопср((нього обс;гугову­

сучасним торговеJІьним обJІаднанпро;(ажу широкий у нш1. Тут асортимент м'ясних і рибних на-

вання >rожна замовити вранці ку­ .1інарні i'r кон.1итерсь~>і нироби, а

r;ошти

НА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 1

nідприємства

печива .

тортів,

ний магазин. його збудовано на півфабрикатів,

на

пів реакції народи Португа­ лії та Гі .колишніх колоній ве­ дуть одну сnільну боротьбу ~за свободу, деІІЮкратію і С6ціальний прогрес.

колоніальної Припинення переду:vrови війни створило для

'Іаю'

збирання

вгорі

плантаціях А чигварського радгос­

колишніх фа­ в Португалії шистських поря.цкm. ·

умовах.

......................................... близно 12-17

дії

гальців до сnівробітництва в здійсненні завдань, що ста­

місяців пеПортугалії

~'''~~~~._

телtnература

всі

мендує не тільки правнуку, а й усім, хто хоче дожити до глибо­ кої старості, Герой Соціалістичної 107-річ­ Праці Темур ТАРБА села ний колгоспник абхазького району; Гудаутського Дурипш

удару і по внутрішній реак­ склала ції. що аж ніяк не зброї і плете тенета змови, сподіваючись на відновлення

з місцевими властями, які в

приходу

УСШХ!В великих Особливо патріоти добились nісля то1973 року го, як у березні

погоджує

планта­

· ніалізму,

Портукраїні. ще по всій гальське військове команду­ ваН1Jя

створилися в результаті пова.'lення фашистського режи-

мії. Боротьбою цією :керувала Африканська партія не-

Зеленого

.

на

пу-технікуму.

Розриваючи кайдани КОЛО· nортугальські де· рішучого мо:крати завдають

солдата.

повністю контролює станови­

віДносин

портуrальсь:ких

ції.

жодно­

·залишитись

португальського

чер­

африканських

ще два

році

«чай внизу фото: На реко­ найкращий напій у світі» -

інтенсив­ другому почалась на підготовка до деколоніза­

корес.понденти Іноземні ПАІГК що повідо~ляють,

Сприятливі умови для політячного розв'язання питан-

ку боротьбу проти озброєної 40-тисячної портуНАТО

гальської

го

На

держав.

нинішньому

ки.

володіння Португалії: Анго­ ла і Мозамбік. І в тому, і в

жовтня в Гвінеї-Бісау не

повинно

-

зі

ньої колонії. Досягнуто до­ що до про те, мовленості

31

Jl

близько 900 чає· ціях працюють Зелена аро­ машин. збиральних матна сировина надходить на пе­ реробку в цехи 71 •tайної фабри·

неза­

товариства

родного

лежних

колиш­

території

з

військ

щування.

Гвінея-Бісау Віднині міжна­ член ріІВноправвий

португальських

ведення

ЯіКа

угод серію укладуть цілу взаємщшгідвого характеру.

почалось ви­

нення вогню і

молодої афри-

канської держави і розвиток

-

оq>і­

Гвінея-Бісау ня республіки держави 10 суверенної як ве.ресня. Тнм часом вже на­ брало чинності повне припи­

неї-Бісау. Проведені в Москві переговори стали .важлизміцнення вкладом у вим

населення

цього року вперше на плантаціях з' явились високопродуктивні ручні чаєзбиральні машини. полегшують й людей Працю інші спеціальні машини. З їх до­ помогою обробляється грунт між­ рядь, вносяться добрива, підріза­ ються кущі, робиться штучне до­

відносин дружби. Вирішено, що оби,ІtВі країни обміняють­ ся неза6аром посольствами і

ційно оголосить про визнан­

відвідала з офі.ційним візитом партійно-державна делегація Гві-

близь-

(за даними ООН)

Португалія

декларації

Гвінеї-

1973 року СРСР

тичного океану. Це порівняно невелика країна. Площа приблизно 36 11 становить а

незалеж-

Бісау. Одним з nерших нову незалежну державу вшзнав Радянський Союз. У листоnаді

між Гвінейрозташоване ською республікою і Сенегалом і має вихід до Атлан-

км,

республіки

ність

шин «Сакартвело» і «ЧА-900». А

ярмо,

чужоземне

скинула

числі і Гвінеї-Бісау. Відпо­ відно до nідписаної в Алжірі

'року

вересня минулаго

була проголошена

"

наймолодшім з не-

африканзалежних держав ськоrо континенту. колишнє Гвінея-Бісау португальське володіння, яке

:к.в.

країни, а

Гвінеєю-Бісау,

і

лією

право на

що визнає

дуже трудомістка куль­

приблизно три тися<tі флешей ніжних глянсуватих лисtочків. людям прийшли На допомогу чарівні пальці чаєзбираАЬних ма­

3.

припинено

ВІину

ка про те, що там nідписано

тисяч

робітинчої молоДі М

-

ців. Для того, щоб зібрати один кілограм сировини, треба зірвати

навчально-

по

середньої школи

виховній роботі

пожвавлен­

тура. Особливо багато напружен­ збирання ня потрібно ' в період врожаю, який триває 5-6 .міся­

Ще одну kолоніалЬну

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

Бісау -

Чай

І. КОРОТКИR,

директора

велике

тонн .

тисяч

кожній молодій людині середню освіту. заступник

панує

збирання врожаю. триває визначальному році п'ятирічки

-

грузинські чаївники вирішили да­

VAY.onzиAJY/HHHHUA7AI!FAI!FAIIIZ!Иi

V/A"A"HJW'AYHA'AVAYAИIIIVHA"A"/.A!N'////AYAY//H/////«<YA222 XZ

ЧИТПЧЕМ

яка

Jl

Учитель-

ні накреслень XXIV з'їзду НПРС: дати

промнузла і в будівельних органі•заціях.

учня. якпй би залишився поза уваrою.

ня

новий, 1974-1975 навчальний рік став ще одним важливим кроком у виконан-

б

"

"

таціях

школи Ng 3 докладе всіх зусиль, щоб

Але. на жаль. з нашої школи за -..ш-

атестат за ее-

лика плинність кадрів на підприємствах

nрипинення війни в

тисячі тонн ти Батьківщині 292 плані 285 листа при сортового

nіДІІриємств.

ський колектив

<<Від-

виробничникам присвоєно звання мінник навчання та праці>>.

протягом всього учбового року. Не було

кларацію,

Броварської середньої

на у,вати знан-

~ш в будинки відпочинку, а двом учням-

нулии авчальнии рік ви уло більше 80 учнів. Головна причина цього - ве-

J

киСJ.tараедово-оксамитови.м лимом розкинулись на пагорбах і в долинах субтропіків Грузії чай­ ні плантації. Вони зайняли .май­ кра­ же 65 тисяч гектарів. Чай са і гордість сонячної республіки.· Jl ці спекотні літні дні на план­

організаціями

б

. молодІ

На заводі надають серйозного значення навчанню молодих виробничників

J

іде до нас

виробничників

з великими прогалинами в знаннях, а також · через ,в.ідсутність піДручників rо:кіл та недостатній для вечірніх рівень навчально-виховної роботи з учнями. Заважає змінність праці. Досвід засвідчує, що збереження учнівських контингентів ус.пішно вирішується тільки там, де Ш'R()Ла діє в т,існому контакті з адміністрацією, партійною, профспілковою, :комсомольською

ня. Кращі учні нагороджуються путівка-

навчання робітни-

чої молоді на за.воді пластмас. Минулого року школу відвідувало 46 робі тни-

IWD'At'O"AYAYAYA'J

питан­

цьому

в

10,7 процента учнів вчать­ «5>>. Це зв'язано з тим,

Ефвнт взавмозв'язну

-

редню освіту.

з

у нас

контакти встановились

Тісні

попрацював

недостатньо

ні. бо тільни сн на <<4>> і що більшість

ла.

освіту» сприяв по­ середню никові .1іпшенню роботи нашої школи. Наnри­ клад, учителі, дирекція, парткоми, зав­ організації заво­ коми, комсомольські дів порошкової металургії, шиноремонт-

к і в, 13 учнів одержали

за

нальну відnовідальність

ЦК ВЛКСМ і Оголошений ВЦРПС, Міністерством освіти СРСР огляд робо­ ти профспілкових, :комсомольських орга­ нізацій по розгортанню масового руху під га,слом «Кожному молодому трудів­

Добре дбають про

Сприяє цьому і ставлення до н~вчання як підnриємств, таких керівників автоnідnриєм­ ПМН-15, автоба,зи NQ 2, ства 09034 та інших буді·вельних орга­ нізацій.

невідвідування обгово­ Кожен виnадок рюється в колективі. Часто питання про успішність і дисципліну робітників роз­ глядалося на партбюро, комсомольських зборах. Начальники цехів несуть персо­

жувачі преси на підприємствах, в установах, учбових закладах,

ПЕРЕДПЛАТА ВОДИТЬСЯ ДО

наприкінці pofioчoro ,\!ІЯ одержа-

·rи покупки.

І

радгоспах.

ПЕРІОДИЧНИХ ВСІХ ЛИСТОПАДА.

ВИДАНЬ

ПРО­

25

«СОЮЗДРУК>>.

~~·-·-·-·-···-·-·~·- ~·-···-~·-·-··--·-·-~

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

\!

«НОВАЯ ЖІІЗНІt»

Коммунистической С

партии

-

орган Броварского горкома

УкраиньІ,

городекого и

районного

оаетов деuутатов трvд~щихс~ Киево:ой об,?асти.

І

НАША АДРЕСА: 255020,

м.

вул.

БРОВАРИ .

Київська,

154.

І

ТЕЛЕФОНИ редактора

вІдnовІдального секретаря,

-

!9·3·82,

· радюмовлення МІсцевого масово, роботи. фотокоресnондента -

дента

застуnника редактора

відділу сільського і9 · 3. 18 .

господарства,

·

· ·

вщдtтв

-

!9-4·47. кореспон·

промисловостІ,

!9·4-67.

І

Газета виходить

У. ВІвторок, ЯТНИЦЮ П Обсяг

1

сербеду, СУ

~

rn:y.

0 5 формату газети '•П р ав.1а•

,....",...,...,.~ ... ..,.4/l!....,..,..otC*'"...". ......,. . . .:--"..~",....."....".""......,..._ ~,..,..,."...,.."..,.~."..". . . .,:1"".~.,...,.- "*""-,._,...,.,.,.с-~~~.,.~~-1'".".~~'01?~...."_

ІНДЕКС 61964. БрdІаJІсака .ІІ.РУюірня Киї'І!сакоrо облуnравління

в ~правах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі вул. Київська, 154.

Зам. 4445-10.822.

138 номер 1974 рік  

138 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you