Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЛТЕСЯІ

Vспіх шаХШ<1рів

СУБОТА

VkреlЇtlИ вересня

21

вугільна

завдання

палива.

1972 Ціва 2

Завершили

трьох кварталів

і

ДНЕМ

ВЕРЕСНЯ

план дев' я'Ги місяців по ВИ­

доБУВilННЮ

за

23

промис­

ловість ~·f;раїни достроково вико­

Ha,la

ДЕНЬ

.N2 138 (3446)

р. коп.

За nовід.АСАеННЯАСIJ гРОАСадських кореспондентІ.

гір­

ники Донецької об.часті, на рахун­

ку яких ве:lика кількість вугіл-

. ля,

виданого додатково. Порівня­

го

року

продуктивність

збільшилась на

праці

процента.

5,3

(РАТАУ).

Ювілей

ВИДАННЯ 33·іі

но з тим самим періодом МИНУЛО­

• •• саНІтаРНОІ

-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, IVlICbKOI І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО] ОБЛАСТІ

--------~

ЮВІЛЕЮ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

Наш друг

мих

luровеЛПС'івбу

механізатори

ози­

радгоспу

«'ГреGухіВСЬЮІЙ». Вивівши свої агрегати в третій дека­ ді

'серпня,

'вони :ЦИ\МИ

ДНЯМИ

засіяли пшеницею останні гектари. В ,нкі'Сно :Пі,дготовле­ ний і вдосталь :заправлений добривами IГРУ.НТ лягло на­

ВИКОНАЛИ РІЧНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Несучи трудову вахту иа честь 50-річчя утвореиия

СРСР, великого

успі~!

до­

бився колектив пеРШОІ фер.: ми цеху

.N2 2

БогданіВСЬКОI

птахофабрики,

яким

керує

Галина Григорівна Микитен­ ко. За вісім з половиною мі­

сяців віи ВИlсонав своє річне соціалістичне зобов' язання. На

20

ниць

481

вересня бригада пташ­

одержала

тисячу

8

штук

мільйонів яєць

при

річному плані 8 мільйонів 343 2 тисячі штук. Від кур­

ки-~есучки за цей час одер­ жано

в середиьому по

185

яєць.

Першість у соціалістично­ му змаганні в брнгаді утри­

мує пташниця Н. М.

Вона вже

Кеуш.

одержала по

191

,сіння

'сортів

·рора»

та

«кавназ»,

«ав­

«ПОЛі'ська-70».

щих

попередниках

-

одно­

річних lі багаторічних 'травах і люпи:ну на зелений ,корм. Під час орании на иожен геитар дано Іпо центнерів

6 4

фосфорних 1 ло центнери 'иаліlЙtних добрив. А коли ме­ хані,затори культивували пло­

щу,

то

внесли

центнери

ще

аміачної

3

ло

селітри.

IКрім того, у РЯД;ІШ під 'Час сівби дано 'ПО 40 кілогра,мів су;перфосфату. На ПОЛИІВНИХ грунтах

іпроведена

рядка. 'Гут одержав по

СІвачtв

цікавляться,

ІЮ, :Володимир Жити.на, Во­ ЛОДІІМИР Василенио та інші. В короткий ІСТРОК вони по­ сіяли 700 гектарів озимини на !зерно і 350 'геК'Гарів на Ізелений норм та випас худо­ бі. На раніше засіяних 'пло­

передплачую'ть

г"ктивними

'вологоза­

'кожен ,гектар 700 lиубометрів

живильної вологи.

Відмінно !Потрудилися на сівбі тра'ктористи Олександр Корні,йко, МИ'кола Вел!дчен-

жай ярих наступного року. ,Щоб добре вони 'вродили, на liожен гектар :підзнб в.носи­ ТЬ'СЯ 'По 6 центнерів аміачної води. у lполі працює в дві Glміни 6 а'гре,гатів. По 6-8 гектарі'в ІПРИ нормі 4,5 що­ трактористи

ГригорШ '}{овба.синськиЙ, Во­ лодимир Василь'чу'и та Віта­ лій Вітер, які працюють на тракторах

«Т-74».

Під ярий нлин наступ.ного

500

рону виорано 'Понад геи­ тарів. Готуючи трудові да­ ру,нки на 'честь 50-річЧJЯ ут­

ворення Союзу РСР, механі­ зат'ори lдали ,словозакінчитн

оранку Ізябу на всіх 1300 гектарах до 10 жовтня .

В. БОГДАНОВ, головний arpOHOM.

книги

Bicri

в

мага­

читачами-пер ед­

платниками є працівниця по­ буткомбінату Г. Німенська, С1'арший продавець універмагу Г. Гайова, робітници 3~BOДY

елек.тротехнічних виробів Ж. У.1яницьк.а, пенсіонер В. С. O,leKcieHKO, М . Беркович, Є. ЛімпіцькиЙ. Магазин пропонує вибір

ШИРОКИЙ

перс:\ппатних

видань.

Надійшов 26-й том Повного а:бранни творів В. І. Леніна українською мовою. Пере:\­ П.1аТНИКЮIИ видання є 23 чо•10BiKa. До речі, бажаючі мати це

зібрання

можуть

передплаТНИІ(а­

МП якої є сто чоловік.

:І ОД.ll'оrо rосводаjJсr.ва

Попрацювали

Працівники радгоспу «Ру­ санівсний» нинішнього юві­ лейного

року ВИРОСТИj],j1

на

непо­

ТРУДіВНИИИ

славу

Позавчора

стало

відомо,

що

нера. ,Найкраще

кар­

жаві виионано. На молоиоза­

топли у бригаді Івана Солов'я.

вод з СемиполкіВСІ>ИОЇ птахо­ фабрики віlдправлено 1250 тонн молоиа при плані 1180

ВРОijИ.lа

Трудівники одержали з кожно­

го

гектара по 142 центнери. Добре попрацював комбай­ нер МИКО,lа Сергійович Ха~fбір. За се:!Онвін викопав 47 гек­ тарів. Це НilЙбі.чьше по ра,'\­ госпу.

.

Із 200-гектарної п.lощі, зай­ нятої

під

картоплею,

а:nрано

25&9

ТОНН. А. СОЛОВЕИ, сількор.

річний план по виробни­ та продажу

молоиа

дер­

тонн.

Добре попрацювали дояр­ ии М. Вобио, Г. Печура,

В.

Неждано,ва,

Т.

Остапець,

широио

розгорнули змагання на честь

qO-річчя

утворення

Союзу

господарстві

її Зібрано

иаРТОПЛі. з

2300

200

тонн.

:Кожного дня на плантації працює по 4-5 иомбаЙНіlВ. Микола Кримець та Володи­ мир Лебединець щодня дають

3

вони 'викопали найбільше

60 Москва

сьогодні.

Проспект

(Фотохроніка ТАРС).

В

геитарів

початиу сезону

геитарів.

На честь пра'

Бофлан:гових

біля

птахофабрики

не раз

мався

-

червоний

контори

підні­

ча,

П. Панча,

Темпи робіТ не знижують­ ся. Щодня в господарстві ви­ ио:пується ПО 1ОО -120 тонн иартоплі. Через иільиа днів її буде Зібрано всю.

В. КУДРЕНКО, директор птахофабри,ки.

в

гіки,

IHTEPECf\X «Нойес Дойчланд»

иреслюють ми

заходів

роапочато

тв()рів В.

творів

М.

тих,

хто

пеі\аго­

передплату

Сухомлинського

ук­

раїнеькою мовою.

слухачі

Пропагандисти СИСТЮІІІ

партійної

та KOMCf)-

мольської освіти до нового нав­ чапьного року можуть придба­

ти книги «Основи політичних анань» Ті! «Наш ленінський

Книга наш друг. Кожен РilijИЙ зуетрічі з нею. Отож, заходьте

до

нашого

магазина.

Вае тут чекає багато цікавого. Л. КОСЕНКО,

старший продавець.

Нf\РОДУ

та Інші газети НДР пІд­ ПОЛlПшення

району,

які вступним словом відкрив

головний лікар району Є. А.

Холодов.

3

промовою

висту­

пив головний санітарний

лі­

кар району І. М. Жу,кович.

Своїми спогадами про е о "

боту санітарної служби v раио­ ну поділилася кадровии пра­

цІвник лікар К. П. Фріч. Професор Київського ін­ ституту ,комунальної Гі~і€ИИ Н. М. Квітницька

ПРИВІтала

присутніх з святом і побажа­ ла їм нових успіхів У бороть­ бі за здоров'я радянських лю­ дей.

Колективу

санепіДемстан­

ції Грамоту міського коміте' ту КП України вручила заві­ дуюча сектором партоблі'КIУ МК КП УкраїНи В. О. Гордо: ва.

Грамотами

обласного 1 )

районного комітетів. Товари- ~ ства Червоного Хреста наго: роджено ветеранів санітарно І служби П. Г. Дорошенко,

В. С. Бовтрука, О. П. Сви­ рид, В. О. Баклая, Н. І. Сер­ гієнко,

Великій

Л. М.

групі

Опан~сенко.

праЦІВНИКіВ

вручені пам'ятні подарунки.

Л. ЄДРЬОНКІНА .

Мистецьке слово

звучало вЛітках Позавчора в Літках у сіль­ ському будинку культури від­ У гості

до трудівників радгоспних ла­ нів завітали почесні гості­ артисти київських театрів. Це був своєрідний творчий звіт акторів напередодні знаменної дати 50-ріЧ 1 ІЯ утворення

Союзу РСР-перед ТИАШ, 'шй труд надає їм наснаги й на­ тхнення.

Бі/іЬЩ як п'ятсот літківчан, ЩО прийщли на ЦЮ зустріч, щи­ ро вітали Ашйстрів художнього С/іова, своїх улюблених співа­ ків.

Це був заХоплюючий концерт. У великій nрогра,lІі, показа­ ли своє ,мистецтво народна ар­ тистка СРСР Ольга Кусенко, народний артист УРСР Ми­ хайло ЗадНіnровськиії, зас лу­ жені артисти УРСР Валентин

Дуклер, Марина Кропивницька, Ніна Міссіна, лауреат Міжна· родного

конкурсу

вокалістів

Григорій Красуля та інші.

. -

велиие значення. вжитих депутата­ до дальшого

Для

новинками

Світова преса доиладно номентує підсумни сесії Верховної Ради СРСР, яиа занінчилаСh у Мос,иві.

М. Стельмаха .

передплата

КоцюбинеЬІіОГО.

комсомол»

прапор.

радян­

СЬ],ИХ письменників Ю. СМОЛИ­

Нині збирання

грамоту.

зібран­

-

українських

цікr:виться

Ювілейну Почесну

дві норми.

Калініна.

творів

Триває

Г. Ватюи. Вони вже пересту­

рубіж.

ня

РСР і прагнуть завоювати Ювілейний Почеснийзнаи та

пили

тритисячний

ться попупирністю,

Семиполиів-

ської птахофабрики

ганий урожай картоплі. На ];руг її зібр&но по 128,5 цент­

цтву

По дві норми

ної сл.ужби нашого

булася цікава зустріч.

Серед видань, які І(ОРИСТУЮ­

ЩЕДР А ВІДДЛЧА

відбу­

офо,рмити

підпис.ку. Ближчим ч&еом на­ дійдуть 93-95 томи із ви­ ,lання «Всесвітни література», 9-й том «Великої радянськлї енцикл(}педії»,

яйцю на несучку.

Т. ПЕТРЕНКО.

на­

зині. ІІРfJТЯГОМ багатьох років

:закладають

виорюють

видання

дійдуть ближчим часом. Серед НИХ багато постійних відвіду"вачів. Близь'ко двохсот чолові]:

щах почали ,з'являти'ся друж­ Ні сходи.

зміни

які

нагоди ц.ієї дати

3

лися урочисті збори працІвни­ ків санітарно-епідеміологіч­

КНИГИ заходять еюди дізнатися про новинки. Передплатники

також М,іЦНУ основу під уро­

Щоб дорідними були ози­ Мі, вони розміщені на ира­

50-

тарні органи респуБЛіКИ».

ївській у Броварах. Любителі

МехаНі:затори

свій

прнйняття Комісарів

РРФСР Декрету «Про сані­

З ранку не пустує наш ма­

у спішний фініш

Багатомільйонна армія са.: нітарних працівників наШОІ

річний ювілей Радою Народних

газин «Книги» по вулиці Ки­

служби країни відзначила

книга

Добре

...'{'

н..lI

PI~

охорони

природи і раціоналнного ви~ористання при.род­

них ресурсІв. Преса НДР В1дзначає, що ЦІ за­ иони є сила,довою частиною програми буДІВНИ-

цтва иомуНі1ЗМУ в СРСР. . Новий 3анон «Про статус депутаТlВ Рад де-

Гостей від

імені

вітала секретар

.

присутНІХ

міСЬККОАіу КП

України Л. 1. Шелест. Учні llOдарували актора},! великі буке­ ти квітів.

О.

САВІН,

директор будинку культ~­ ри

.

путатів трудящих в СРСР,>, піднреt:J!ЮЄ бол· гарська газета «Работничесно дело», є важли­ вим етапом у ро'звитку соціалістичної де мои ра­ тН. Індійсьна газета «Петріот» в,Чрначає, що

робота сесіУ проходила в дlловlИ атмосфеРІ під знаиом піилування КПРС і Радянсьиого уряду

про зростання

добробуту

радянсьиого

народу, про науково обгрунтоване використан­

ня багатющих природних

pecypctLB Радянсьного

Союзу в інтересах дальшого піДнесення народ-

ного господарства СРСР,

яиий іде назустрІч

своєму піввіиовому ювілею.

(ТАРС).


Завmра­

AapYHok ДО

ден ь

3автра наше традиційне свято День маши­ нобудівника. Виконуючи трудовий обов' язок пе­ ред рідною Вітчwзною, колеNТИВ нашого експери­

.машино-

ментального заводу

торговельного машинобуду­

вання з устрічає своє свято достроковим виконан­

ІОНІ дев ' ятимісячного плану по випуску і реалі­ з&-ції товарної продукції. До кінця місяця ще бу де випущено різних машин і торговельного обладнання на суму 560 тисяч карбо' ванців. Гідний ВIШад у достр(жове виконання взятих зобов' язань ппесли передовики виробництва, Уі~арники комуністичної праці бригади штампу­ ваЛЬ!lИків Володимира Петропича Рябцова. Хо­

будівника

четься сьогодні

відзначити

робітничій

• •

аМІНІ

У цеху М 1 заводу «ТОРЛ'dаш » працює чимало молоді. Це юнаки, які ста­ ДИ)\О верстатів, набувають иавичок і вмінь робітничих

кухонні плити, цвяхи, віконні пет.чі, полички та

відразу по закінченню

Продукція наша добре

школи.

Потреба у товарах щорічно

інші.

зарекомендувала себе

;ЗРОС1' ає,

розширюєть·ся

торго­

не т:.1ьки на Україні, але й в усіх братніх рес­

вельна

публіках Р~'дянсь}(ого Союзу. Так, lІаПРИІ,лад, у Російську Федерацію йдуть автолавки, РОЗЛIfВНО­

збіЛЬШУ6ТИЯ і наше виробни­ цтво. Це значить, що пробле­

закупорювальні та огірково-мийні

макадрів

кр&щих робітників

машини,

на­

стилочні плити і І\он'вейєриі ланцюги для хлібо­ з аводів. Постійними замовниками є торговельні підприєм,ства

Грузії,

Узбекистану, l\10щавії

та

інших респуб.'Іік. Розуміючи важливе зн&чення прискорення ма­

шинобудування

один із перших ударників комуністичної

-

свята

села, кузови хліборозвозок, автопавільйони для пооутО'вого об слуговування населення, огірково­ !)Іийні машини для консервних з&водів, цистерни для квасу, олії і пива. Крім того, за останній час освоєно виробництво предметів широкого вжитку- таких, як ложки, виде.1КИ, сковорідки,

цієї БРllгади Івана П а вловича Голощапова, Воло­ димира ПИШlПовича Яковенка, Надію Петрівну Михайленко. 3аслуженим авторитетом на підприєм, стві ~o­ ристується токар Борис Миколайович Воскобой­ НИК

;f"oa .... a

робництва,

і

підвищення ефективності ви­

колектив заводу Пl'ацює над удоско­

мережа,

-

а

відповідно

H<t одному 3 пер­

ших місць. Отже, головна увага молоді. ШефСТВО над нею взяли кадрові робітники

заводу, .справжні майстри своєі справи. Так, токар шостого рО'зряду Юрій Григорович Мо­ нятовський навчає Миколу Ві;. лова, а фрезерувальник Петро

праоці. Гордить·ся наш колектив і молодою робіт­ ницею токарем Наталією Лаврентіївною Крас­ ножон, яка виступила ініціаторо.м змагання під девізом « П'ятиденку за чотири дні» . У числ і

наJеННЯ~1 своєї продукції, поліпшенням її якості. У нинішньому році розроблена і освоєна більш для підприємств коопера.ції. 3араз інженерно-тех­

і

кращих робітників заводу

нічні ПР;:'цівники працюють над ОСВОЄННЯМ більш

поповненню

д о сконало го

чесною. Сумлінно виконують її Григорій Андрійович Завада, Станіслав Миколайович Вірю­ ков, Василь Васильович Вихор,

продуктивна

коваль Іван Івано­

-

вич Ратушний, Ш.тJіфувальник

Сергій Іванович

розливно-закупорювальна

то рговельного

·і

машина

устаткування, яке дасть змогу значн() підвищити

сарі Ми' кола Васильович 3акревський, ВОЛОДИіМlІ,

продуктивність праці.

Gеменович 3аб.ережниЙ, електрозварники

Воло­

Готуючи

димир Федорович Петренко та Андрій Трохимо­

ВИЧ Шмигальов, бригадир Іларіон Юхимович Бут-Гусаїм. Це вони своєю невтомною працею прискорюють

виконання

завдань

п'ятирічного

п.чану.

Наш :н:,вод є провідним підприємством у СІІ­ Укоnпrпілки. Він випускає різноманітне

гідну

зустріч

50-річчю утворення

nбладнання

для

~laгазинів

міс 'га

CBO~Ї майстерності стала

молодому

справою

по­

GnЮ:IУ РСР, колектив нашого заводу докладає усіх ЗУСИЛЬ , щоб державний план другого року дев' ят()ї п' ЯТИР :ЧКІІ виконати достроково і у Все­ СОЮ;Ш()~ІУ rоціа,1і. стичному змаганні вибороти Юві­

Анатолій Іванович Мовчан, Ми­ кола Олексійович Антонов, Іван Олексійович Шульга.

лейний 1І0чесний

діваю·ть спеціальностЯNИ, при­

гра)IОТ)'

знак

Хлопці н&полегливо

та Ювілейну Почесну

.

слухаються

І. АГАПОВ,

rTe'di

тnргnв е льне

Петрович ПОЛТОР&ЦLКИЙ -Іваона Цахла. Передача досвіду

технологіч н о г О

Ilритула, СТО.тJяр Микола Григорович Собко, слю­

до

порад

оволо­ старших,

роблять перші самостійні кро-

директор заводу «Торгмаш».

j

І

ки.

Д.КДЦЕНЕЛЬСОН, г,ромадсl>КИЙ кореСПOllде'нт.

Попереду

в

соціалістичио­

му змагаииі иа честь 50-річ­ чя утвореиия СРСР у цеху Jf2 3 йде бригада по виготов­ ле. иню

водогрійних

УОПlХИ ОАМОДІЯЛЬНИХ МИТЦІВ

котлІв.

Приклад у роботі показує брнгаднр, ударннк комуніс­ тнчиої праці Nlнкола Івано­ вич Бондар. Змlниі завдання

Часто у будинку культури І

заводу «Тор'гмаш.. виступа­ ють майстри профеСіональ­ ної сцени. Але популярністю 1ЮРИС"УЮТЬСЯ і висту.пи за­ 'водських митців. Хоровий нолектив, ЯlШМ керує Раїса Медяник, та анса,мбль тан­ цюристів (керІвник Валерій ОглоБЛЯ) здобули заслужену попу лярність. ВиконуваНі

він снстематично внконує на

150-170

процентів. На фото вгорі: М. І . БОН­ ДАР за випробуванням кот­ лів на стенді. Анатолій Володимнровнч Драгунов кращий слюсар комсомольсько - молодіжної брнгади, яка внготовляє тор­

говельні

павільйони.

ними

ударннк комуністнчної пра­ Ці, на зачистці дверей перед

фарбуванням

щозміни

На А. В.

НА

вико-

нує по півторн норми.

фото винзу зліва: ДРАГУНОВ за робо­

ФОТО:

ГОТОВІ

і\)ВТОКР АМНИЦІ

токарні,

фрезеруваЛЬНі

й

ШЛіфуваЛЬНі верстати.

Один

за

голо­

одним

випадають

їх

си з ритму мелодії творення.

Відпочинок. Борис Миколайович змахує з

чола

росинки

поту

-

жар­

кувато, поволі окидає погля­ дом спорожнілий цех. Струж­

ка ще в'юниться над снзим диском металу. Ще один за­ хід, пот і'м і ще . Токар дивить­

лодий робіТНик ооою майстер­ ність, одну за одною долав нелегкі сходинки підвищення кваліфікації. Коли не виста­ чало

він

!ш і без проміру визначає готово. Поволі на тискає чер­ кнопку

«стоп~.

Якось воно

вже так само

виходить, що ОДИН

з

найква­

ліфікованіших токарів меха­ но-заготівельного цеху Б . М. Воскобойник закінчує роботу останнім. Чи то не може відірватися ВіД розігрітого тіла верстата , БІля якого весь

день

пропрацьовано,

то кортить скоріше

ти деталь.

закінчи­

З ДІІтинства

звик залишати недоробленим.

чи

не

ніякого діла

,lЦе в Жданові, на за,воді імені Ілліча, виявився твер­ дий характер хлопця. І вже ген

пізніше,

цювати на водІ

коли почав

пра­

Броварському за­

торговельного

машино­

будування, ця риса стала особливо виразною. З кожним днем удосконалював

:І стор. '.

мо-

-

знань

чи­

піДготував

чотирьох

хо-

Бориса Воскобойн и к а Олександр Теплюк Теж хо­ роший робітник, комсомоль­ ський активіст. А в Бориса Миколайови­ ча нова турбота -- навчити своїй нелегкій спеціальності Валерія Мельниченка. - Борис Миколайович, розповідає Валер-їй, ви­ могливий і добрий водночас. 'Усім відомо,

як важко

почи-

дJЛкції,

кращі

«Торгмашу» цінну

М. КУЛИКІВСЬКИИ.

робітники

підхопили

ініЦіативу.

Серед

цю пер­

ших був і Борис Миколайо­ вич. Він працює без браку, бореТI>СІЯ за право одержати особисте клеймо якості. «Воскобойник робив ці де­ талі? Тоді все гаразд», так нажуть в цеху. Справді, токар вкладає в роботу всю свою майстерність, творчий

пошук. Тому саме йому

мої справи,

але

ручають

Ціалістом

наставником,

виховує для заводу відмінних

вдячний йому за на,вчання ро­

спеЦіалістіВ. Ось хоча б Пет-

бітничій

ро

Бабич.

недавно

Здається, прийшов

ГОВО­

зовсім до

нас.

А дивись вже три роки після служби в Радянсьній Армії працює в цеху. Токар­ універсал,

ціальнІстю

Нині

він оволодІв спе­

шліфувальнина.

комсомолець

П.

Бабич

-

один з кращих робітників, активіст цехового комітету

профспілки.

А ось

недавно

рез

місяць

спе­

як

працювати

завжди

буду

у Б. Воскобt>й,

ника є чому. Токар найви ­ щої кваліфікації, людина спокійна і в-рlвноважена, він власним прикладом

пока,зує,

як слід працювати. Акурат ­ ність, бережне ставлення до верстата й ІнструменТів може служити

зразком

для

наслі­

дування.

Як тільни почала запровад­ ма

таним

профеСії.

Повчитися

туватися

учень

почну

самостійно, але

пішов з нашої дільниці в ар­

колишній

і

з

він, це майже непо,мітно. Че­

мІю

інший

ху~ож­

рення СРСР.

Фото П. Теплюка.

нати, приступати до незнайо­

-

спеціалістів,

з

от ляд самодіяльного ми·сте­ цтва на честь 50-рі,чЧя утво­

рить начальник цеху Іван Єв­ генович Писаренко . - І до того не минало й рону, щоб у нього не було одного-двох учнів. Борис Миколайович

роших

разом

будинку ,культури) представ­ лені на обласний конкурс­

ВІД­

Коли закінчується зміна

ся на рівну поверхню за,готов­

вону

власних

тав, спостерІгав за роботою інших і робив висновки. Бу­ ло то понад десять років то­ му. А тепер у самого Бориса Миколайовича вчаться. - За два останніх роки

ПЕРЕД

ПРАВКОЮ В ТОРГОВЕЛЬНУ МЕРЮRУ УКРАІНИ.

тою.

ПОВОЛІ з атихає шум у це­ ху . Мовкнуть с.вердлильні й

номери

нім читанням Олександра Сини,цьного (він же дире>КТОр

Він

саратовська

бездефектної

НОВК ЖИТ'ІЯ

здачі

систе­

про-

часто

відуальнато»

саме

і

дерзань.

Зміну закінчено. До Бо­ риса Ми.колаЙовича підходить дружина Надія (вона працює на сусІдній дільниЦі штампу­ вальницею) й запитує:

«Ідеш?». А той весело посмі­ хається: «Ні, знову робота». Пояснює: «Сьогодні маємо обстежити, як живуть наші

--

до­

вима­ «іН'ДИ­

піДХQДУ,

Мабуть,

тому спридняв високу уря­ дову нагороду-орден «Знак Пошани» ян та'ку, що зо­ бов"язує до дальших пошунів

хлопці в ГУРТОЖИ1'ку». І все

вигото'вляти

несерійні вироби, які гають, так бllМОВИТИ,

ВоскобоЙни,к.

над

зрозуміло адже він член житлово-побутової комісії за­ водського коМітету профспіл­ ки. А це, знову ж таки, тур­

боти

і

час,

ро.згляд

витрачений

скарг,

іНОДі

важливих, а іноді

дріб'язкових.

й

на

дуже

зовсім

Але ., до

всіх

якими треба помислити, а то й зробити якийсь допоміжний пристрій чи оснастку . Але

треба підійти серйозно, об'єк­

робітник

- Вітай Оленку й Ірочку (це про дочок) і не хвилюй­

не підведе,

спра­

виться з найскладнішим зав­ данням.

Трапляється лення

ІнодІ

особливо

Тоді Борис

замо'в­

термінове.

Миколайович

і

тивно.

ся

-

скоро

повернуся,

-го­

ворить дружннІ. Потім квапливо

прощаєть­ ся і шви'дким 'кроком іде до товаришів, які чекають

при вході до цеху .

Людина

після зміни затримається, у вихІдний вийде, бо ж десь

[JОСIIlїшає,

простоюють

може

для неї трудовий день ще не

й все підприємство чекає на ті деталі. «Коли в 1'воїй ро­ боті хтось має потребу

закІнчеНQ. Попереду чекає нова справа, нова робота лю­

машини,

а

5роби... Так мислить

Субота,

23

вереС8JI

Б. М.

1872

а

це

значить,

що

дям на лQбро. м. в. ПОЛІЩУК.

року.


ffJij/iRlEPlJ.mYPHA сmОРЇНН/-І Щаблі пІднявши з-за долин,

Рубає лІто глlд червоний,

З глиБИНІ зеl\ші, в,ідчу, вши силу,

І крапле кров Із скронь калин .

Між гравію жевріє джерело. ПрЬбивши пелену зе:'IНОГО пилу, 80110 вод/ою чистою зійшло.

А у дІвчат з соняшииковими обличчями У скринях стрІчки просяться У стр Ій,

І в хатІ за невlдгримlлими

Ка:\lін\ня розступилось перед ни!'.!:

І часто так єднаються водну,

Неначе люди, иа свІтаннІ ранньому

І там, де прогі :кало джере.10, ВСll\1іхаЛIІСЬ траВIІ і раділи КІвіти. Сюди і сонце принесло тепло, Зрад·ів і день, водою вмитий,

~каючи зорю звІдну. Спадають роси, і невтомно

Сплlтає лІто з них фату

с.

Шевченноrве .

Творчість В менІ бувають дивнІ спалахи, ТодІ соБІ 11 не належу, ТодІ паперу БІле полум'я . Словами-пlсиями мережу.

ТодІ нема нІ зим, нІ осенІ, ТодІ нема проблем житейських, ТодІ у простІр я випростуюсь, Рву пута клопотІв буденних. ТодІ зростаю над собою, У небеса чолом вростаю.

Найвищоі напр.уги бою Душа шалено вимагає. ТодІ стаю на прю Із злобою, думання,

Шукаю мислення високого, Що свІт перевертає думою. ТодІ за все відповідаю я: За нІч В'єтнаму І розпуку ядерну,

За мирний космос і за мирну землю,

За усмішку дитини

~~ ,.. ""с'" O-I'I-ЦE~ -че-рв-они-м~пта-хо-мре Юlощува.'(ОСЬ

праведну.

Благословлю в соБІ цІ дивнІ спалахи,

Коли собі я не належу, Коли переступаю пам'ять,

Вселюдського пІзнання межІ.

ся чудний сон. Що б то воно значило? Приплелось, ніби

насувал&с ь

Вllора1'1І.

ошатна груша в нашому дворі

І кинулось на землю З прІрви неба.

Високе, Аж чолом до хмари,

Воно вІтрІв

Спочатку

вона ковтне гай, річку. Потім

1І0ЧIІН<lЄ х()лодніти, а BДO~la

добереться до села, лісу. Хочеп)ся пити. На зубах потріскує lІіс()" . Ноги, РУI\ІI від УТО-

ми горять, ніби хтось в жилах роз .lИ'ває

мета,'(.

Сьогодні неділя. Бригадир прохав: будь-що треба П(}.1lе ВИОРіНИ,

адже

завтра

Обліковець

ся, що півтори норми

Прийшов йому помер.ти,

Воно розсталось З вічнІстю небес. На землю повернулось помирати.

А поруч

сильний пагlн

Тугими ~улачками

-

узвишшя

п()мпи,

не

ВIІТРИI'dавши

ШIШlнтаження, лопнув . От тобі маєш. Напрацювався.

села з долини, яку з вуть Кузюловщиною,

недаі(еко. Коли добряче іти­ тридцяти

хвилин.

І віттям хоче хмару розчесати.

І воскресає в нІм

тері

по:rегкість

Ві/іе

!lіІ'І'Яl\а .lа,

буде . ЩО

Не

раз

женитися

нора. Ось наступнnї HejIlJIl скажу П?fТlljJочці про свої на­ "іри. А ту ди трохи нз зиму і весі.l:lЯ JГУЛЯЄМО . Всіх хлоп­ ців та дівчат запрошу. Хай :! а:!дрять

-

яку

дівчину

ВІІ­

гаЮІ до річки. А там вже ру­

:rю.,

кою

се рце Тf'РПIlе. Iде)IО гуртом до

саду

дядька

Вечірня тиша . Вітер втом­ леною чайкою припадає до зе'млі. На стерні ряхтять сашо­ цвітами

кралельки

роси .

Вже

111.1;0.lИ ,

пОчуєш співучого жайвора,

пахне

со.тIОМОЮ,

Інко.JIИ

зораною

зем­

в високості про­

чит&ю

ранок,

що

тую

Наталочці

реджено

слухає.

Знову

щебече її ср:бненький

-

вір­ чую,

:rебедем

.1()ССЯ робиться

впливає

В

ще золотіши'd,

синіши'dИ .

ІІРО

П:JИве журав.'ІИНИЙ І,ДЮЧ, а по­

а очі

Беремося за

тім все німує знову.

руки. Нам так хороше .. .

ее,

про

те,

як

Желєз-н-н-о .. ,

-

небі

з

на-

гово-

Розп()відає про театри, кіно. :lдa:JeKY Ш.lяху

на

стільнеНСЬКЮIУ

:!illі.урілnсь,

долинула

Г().'І()СIIa пісня.

х тось

жениться

чи

вихо-

ДIIТЬ заміж? Чується даенькдн11І1 д:шінка. В'ють лунко буб­ пи.

Не наші,

-

дий.

мовив Пет­

-

З сусіднього се.1а моло­

J[ИТ&.'(очка

ВИХОДИТЬ

за­

Обдапо

Ганна

вийшла

різі хвіртки.

назу­

чорному про­

Ми.\10волі засовую

жу серед гармошки листів те­

Підходжу . Н і.IIUМ ЗШlUтаННЯАt

в осінніх

очах відГlOвідає на привітання. Руки злетіли птахами Аlені на­ зустріч. Зморшка,\1и на щоках проступає надія ... Бере n' ЯТЬАta спітнілиАtU пу'l·

ків ...

рука,

поволі

опустилась зітханням.

Здригнулась

ВУШКО.А-І

хустини наlllагається стерти ра­

дість з очей, а стирає стомле­ ну

осінь ...

Весняно Аlені на серці.

НЕПРОХI\НI\ Достигле літо збиралось на .1устріч .1 осінню, огляdаючи ха­

зяйськtt-IІ ОКО-11 вирощений ЩаАlи.

до­

доглянутий сонцем уро­

жай.

Бродило літо 110 зів' ЯЛОIlIУ вже картопЛl/tці, вигойдувало важкиАIU

соняхаАIU.

ВіТРОА! зацілувало пізні яб­ лука в саду, 1І0фарбувало го­ стрий веРlUе'lОК тополі ... ПоiJалося, було, на баштан, щоб кавунами доституть на руки осені, та заiJU6UЛОС/' на калину; в nрисмерках 6ісЛО по­ лями

і накололо ноги

Вмило

зроснене

росою,

загорнуло

стернею.

тіло

т е рпкою

ТУЩlНО.11

та

й уляглося собі човнtI.А-lU на бе­ резі рі/Іки, nідА1Uстuвшu nіі] голову місяць ... А на ранок раЗOJ.І з llеРlйиАIll

80-

IlрОАlенями сонця на зеА/ЛЮ

лодаркою

ступила

НЄllрохана

осінь.

М. ВОРОБЕи. с. Соболівна.

НЕЖНОСТЬ Нежность! Да откуда ТЬІ берешься? С ТОПОЛИНЬJХ лнстьев МОЛОДЬJХ

речке тонет,

Оставляя блики на весле? Или с ~репкнх маленьких

ладоней

В чешуе и лодочной смоле? ИЗ цве'1'ка, что только распустился

И головку к солнцу стал

.

тянуть'Z

Илн с ВЗfляда, что в глазах лучился

'dіж ... Чув? д()вг()

Тітка

стрі'l, застигла в

Или стонких веточек березкн, ОплетеННЬJХ хмелем ЗОЛОТЬJМ? С солнца, что в вечерней

ПУСТИ, сватку, в хатку, Нас тут небагатко ...

Р() ,

день. Від його променів ЇЇ в()­

В

винограду

рить.

fO.10COIC

Справжній поет!

Сонце

густішали. :юлотого

В'ІilННЮІ.

аж

ші. Всі С)lіються, а вона з()сс­

не побачиш в блакиті ластівок, не

січневий

.мати.

:lабоввані,'!а перша зірка. Вже б і ля саду дядька Андрія зустрів Шl\.їльн()г() товариша Петра го­ рицвіта. Вдягнений у модног() І(остюма, у білій сорочці, з за­ в' Я~lаним, мов кулак, вузлом гаЛСТУI\ОМ, він здавався надто ПИШІІИМ. Навчається в інсти­ туті. Інжr.нер()м буде. Запи­

бр;ш!

РЬІбака, что славио потрудился

пилюкою.

Д:JелеНЬК1l>ЛI1

У

вухах

дзвоники.

Петро МІЩЕНКО.

И присел иа берег отдохнуть? С глаз людей, что преданно любили, Сквозь бураНЬІ нежность пронесли,

В НСПЬІтаньях страШНЬJХ

Оте життя,

Світає

Що тільки перестало Існувати, Бо корІнь в ннх один,

Одиа правічна мати

ЗЕМЛЯ.

-

поле

Сві' тає поле. Струки гор()ху Вбирають в себе тугі росинки . І житній ко.1Іос зібравсь у дорогу

М. БАТЮК.

* * * думається

ЛюБЮIОСЬ iIaBtlO вже . Ма­

Ity.

:{!laЄ~((ICЬ ~ІИ з НаТИЛОЧЮJЮ дивн(). РИ30~1 у ШКО.JIУ х()дили. lІу . l() , Т;Щ зцме :шми, P()~~liI­

до

грушу в той рік, коли народи­

краП.JIею

Отежка пеТ.1ЯЄ підстрелеНIІМ ~айцем, спускинться до вибал­ ку , потім В ' ЮНИТЬСЯ п()під п()дати

ла М&ТІІ, заплакала. Та 1'ак, ЩО аж СУМНО С'I'ало. Скі.ТJЬКИ груш вона нам ЩОJlіта дару ва­ .ТІа. А який з них взимку уз­ вар. Солодкий-пресолодкий! Дід казав, ЩО посадив цю

Сутінки

НОВЕЛА

:Ja пару­

й

діда-прадіда

~Іати.

Наталочка

вже є.

вав. Швидко :ІУПИНИВ його , ви­ ск()чив із Юlбіни. Кинувся ог­ лядати . СТl?ренький пас()'к во­ дяної

захворіл&

всохла. Ранком першою вгледі­

,'(зся

став вибиратися трактор 3 дn­ на

-

топ"я не. '(()ПО • і\ • ВІча справа. Мо', привести додому НаТ1l>ЛОЧ-

трапилось, як ІІа гріх ... Тільки лини

біда

Час вже іі город копати. I~ap-

Лишився орати на ніч . А 'ГУ'

.'1ею .

В СОlЩя дзвони б'є .

ще

хваЛIІВ­

сnк буде.

Та 'коли час

роботи д() діды\.. Час отаву переврз1'1f , доплести з л()зи 110віт"у для дров та ТОРФУ. А тут

сівачі

Андрія. В нього згmасний lІа­

Кохало буйногривих,

Молодий

СУ1'інь.

вист.ачить

Заломило руки

А 'вчора мені чогось наснив- ~

дістати пасо" і поле до завтра

;1,0

Лише зІтхнуло,

~.

му полі. А зі сходу поволеЧIШ

:1

Так дивно легко впало,

За'втра ДО трактор& не піду.

~mmm,.....

Черга ДЯДЬ'ка Андрія. Тільки б

* * *

Упало дерево,

в

mlltall

осіННI>()-

прийдуть .

Із затхлІстю стандартІв

На вроду чисто-золоту. К. МІЩЕНКО. с. Русанів.

ОсІННі квіти. Фотоетюд В. Степаненка. (Фотохроніка РАТАУ).

Крокую дорогою, обабіч якої повилась сонними вербаАtU осінь. Ось і село.

ка,ltИ байдужий бланк. Зіниці впинаються в рівні рядки зна­

ТІй осенІ золототоннІй

МарІя СИДОРЕНКО.

TITKI\ rl\HHI\

леграму.

Здригається ночами стІл.

Збудивши в HbO~I'Y ра~lJ.ощі й тривогу.

Q

руку в СУАІКУ, наосліп знаход­

весlЛЛJtми

Дd.10 йом)' не,с кінчснну дорогу. І світ , назе~ший з'Я'IЩВ'СЯ пере,д НИ . ~І,

ЕТЮДИ

Q

* * *

Вже завтра осІнь, а сьогоднl,

ПЮlандрувати за обрій синій. Во кличе поле невтомний жайвір,

часом:

от коли б поезією поле засівати,

Во прагнуть сонця пругкі

Бо ж людям хліб потрібен і верлібр,

Прудкі вітрята й сонця жваві

Немов любисток і КРИНИЦЯ

Приносять полю гарячі днини.

коло

зернини.

І б' є у груди серпнева радість.

хати.

І д,умаЄТblСЯ : ,в,иститли тоді

Світає ж поле, ти чуєш, доле?

В єдинім колосі жадані й неминучі

Село свіТ&8 . І в кожній хаті Свята хлібина світає полем.

Оті плоди з святим іменням хліб -

Тамара КОВАЛЕНКО.

С песни, что сама собой поется?

Иль

с. Требухів .

Фотоетюд А. Козака. Субота,

23

вересня

1972

року.

НОВЕ ЖИТТЯ

Apyr?

берешься,

Все прекраСНЬJМ делая

BOKpyr'Z

ученица

10

Н. РУДЕНКО, класса Бровар­

с~ой средней

ШКОЛЬІ.N2

1.

МІНІАТЮРИ КУРЯЧА СЛІПОТА

Любовний настій для тих, хто зано()хується

з

першого

погляду.

ЛУПА звичну гіперболізувати

Має дійсність.

НЕУК

••••••••••••••••••••• НАДВЕЧІР'Я.

Тамара КОВАЛЕНКО.

с тобою рядом

KorAa

Нежность! Да откуда ТЬІ

с. Требухів.

вагомі зерна і слова живучі .

закалили

И навеки в сердце сберегли?

І на елентричному полі буда гречносdєм.

В. ЯНОВСЬКИFf. с, Гоголів .

3

стор.

О


ці я»

КРАСИВЕ І КОРИСНЕ

ВI.двідувачі з Цікавістю слухали паяснення. які юні

в

,

скверІ

підкреслити

йога

з

Бабрицькаї

влучними

ні'З'ава,на Браварським віідді-

експанати. вигатавленІ учня-

дії Браварсьнаro відділення

шк,али 'з дапамагою 'вчитель-

А.

ленням Тавариства

ахарони

приради. У 'в и·сТalЩі

Це була Іне лише зустріч IПренра,СНIfМ. де 'милували ака багате'тва і теплата нвіткових барв . Вистав,ка ,паєд-

нала красиве й карисне . ВіДмали

nабачити

'" «Нескарена Палтавчан'ка» . ,приємно ,вра.зила кампа'зиція ІЗ lПальювих нвlтів '1 деревіЮ « ,Ми - 1'ежквіти» і ніжна

IПрисуд,жена юннатам ШевченкІвськаї та БраварсыQїї NQ 5 середніх шкіл. друге місце - учНіЯМ ,Браварськаї середньої школи N\! 2. третє - міським середнІм шкалам NQ 1- та NQ 3.

,глнпаlчам

на во,ду»

білі лілеї пла-

-

аЦіНИТИ рабати

вають у вазоні -

спадобалось

та 'зацікавила.

НЮ).

юних натуралі,стів і те. ща для

ше

:витанчена «Ласідали лебеді

можливість

та велич-

на «Ранак нашаї БаТЬR1вщи-

принраси

заваДСl>RИХ дільниць . .місьних IСіЛь'сьних 'вулиць. Пачаткуючl садівники-любителі могли одержати нансульта-

Rампа,зиц!ї Бабрицькаї васьмирlчнаї шкали «Хай завж,ДИ бу,де санце». РусанІвсь-

параду. як Ікрасиооафарми-

ньаї шкали -

фю па .виращуванню 'квіті'в .

наї -

місце

аднастайно

Серед

рицьку

була

визнана

раїна». lВагданіВСЬ1\аї ,серед-

шкали.

«'п "ятнадцять

Перемажці

цеl М ЄДИ,НИМ живе». І ща не ,нава кампазиція та сваєрідність. то

риства . Це була лершавиставка . Вана зібрала багата гляда'J і В

один 1\утачок цікавіший

пла, мен іє

ТРQlянда

:патИ. Пра це гаварить Кl!ll-

'назвали

подяка за 'прекрас, ну вистав-

шого,.

і

ПРИ1\рашала

аригінальна

йога

«скульптура».

Та", . саме ' скульптура. тільки G осабливага « . матерlалу» 'Квіті'в .

IВміння стварити .красивий

бунет.

аранжиравна

к'вlтів

здавна вважалися у багатьох нараД'ів справжнім мистецтвам. J 'саlме таКіі мистецЬ'кі ви,ма,ги ставила жюрі да 'Нампозицій юних натуралlсті.В . Ц1нувалися.

насаМlперед . 'ВИ-

Й ма! стерНі,СТЬ .

сака

архітек-

тур.на оригінальність задуму. витанченість ""І

Bn.u р

с.маку.

'вмІлий

'допавнюючага.

дека-

фо.ну .

руючага

саюзних пІд сан-

Почесними грамотами

'Нраса. і нІжність. і гні'в. Ось

серед

черва на

і

крапиви . «Геть РУКИ

в,і,д

В ' єтнаму»

-

.юннати Браварської шкаЛll NQ 1 свііЙтві·р. А з 1\вітів айстрвани стварили гасла

-«Я ствер:джуюсь. я утвер-

н~мпаЗИЦ"l'" v ·1 ' 1 дастаина ' на

.

предвиставці зда-

натуралістів

і

вирюнялися ,серед інших гли-

'бинаю

. веЛIlЧНlСТЮ

задуму.

на'М\ІЮЗИЦЇЙ .

І багата юних на: туралістів л?ка;зали себе вправними ар:Х:l тенторами . Іх нращі кам-

Надавга з атримували увагу :глядачі~ нампозицjї учнів Браварсь'Них 'середніх шкіл

[ЮЗllції

NQ 3 -

привертали

,глядаЧі'В .

Юннати

увагу

зуміли

в

кращих Ісваїх тварах втілити Іюмпазифйний задум. вдала

:ми.

«Звивайтесь кастра-

синії

наЧі»

«АіПаСі.аната». «Лі,сава пісня».

NQ 2 -

«Хатинь». «Імправі,з а-

наша:га

Тава-

праста СИМ -

нам

райану. А да

1.

життя.

дапамагають

~леБаченнSI СУБОТА, Перша

23

ВЕРЕСНЯ

програма-ЦТ

9.0:; - Кольорове телебачення. Гімна· стика для всіх. Новини . Для дітей Чарівна калоша Лялько· виil фільм. Кольорове телеба· чеfll fЯ. Концерт. Репортаж з ви· стаВЮf технічної творчості молоді. «Екран збирає друзів». СРСР На· родна Республіка Болгарія . -.Лю­ дина і закон» . «Літературні

9.20 .• 10.15 11.00 -

читання».

В.

•.

12.15

12.30 -

Маяковський .

11.30

«Лірика».

12.45 - Юнопрограма «По рідній краї· 13.15 - Грає лауреат міжнародних конкурсів Н. Гаврилова. 14.00 Кольо­ рове телебачення . • МалиЙ і Карлсон. що живе на даху» . Художній теле­ фільм. 15.30 ,Здоров · я» . Науково­ популярна програма . 16.15 l(ольоро­ ні» .

ве телебачення. Програма мультфіль­ мів: <l::l(озеня». «Ми шукаємо КЛЯКСУ~ .

16.45 -

17.30 -

.Музичні зустрічі» . На запитання телеглядачів відповідає мі· вістр автомобільвої промисловосТі СРСР О. М. Тарасов . Новини .

18.00 -

18.\0 -

l(ольорове телебачення . ХУДОЖ' ній фільм .Директор». (І с е рія). Юножурнал .Новини дня». Тво рчий вечір Державиого академічно· го театру ім. Євг. Вахтангова. Програма

21 .30 вечора. 22.50 -

.Час».

19.25 19.40 _. 21 .00 -

дакова .

(Пере да ча

з Вільнюса).

23.20-

Новини. Друга

програма

9.00 -

- УТ 9.05 -

Наша афіша. студеflта·заО'fffика. Першиll

курс .

Екран

Істо·

КПРС . _Боротьба за створеиня марксистської партії в Росії . Утворен· ня РСДРП. Вииикнення більшо&изму рр. »> . .ЛенінськиЙ план

(1894- 1903

створеиня революцііІної марксистської партії і боротьба .ИСКРЬІ» за Ного здійснення Вища математика . Прям а лінія на площині. Основні за· дачі на пряму лінію.. Хімія. .Атом як складна мікросистема. Кванто· механічні уявлення про будову атома Кінопрограм а для дітей. ІЗ . Музичний фільм .Колхідська сюїта

• . \0.50 -

11.25 -

прогр ама.

Пісні

В.

Золоту·

,Кросворд,. Роз.

(Донецьк).

Інформаціilиа програма «Вісті • .

19 оо 19.40-

20.4" - .На добра­ 21 .00 - Програма .Час». (М.). 21.30 Х удожн ій фільм .Дядя Ваня •. 23.10 - Вечірні новини. Про· «Чиста

н'ч .

криннця».

Д ,ти!».

грама

НЕДІЛЯ.

24

Перша програма-ЦТ

9.05 9.20 -

Ранкова гімнастика Діі Я ді· Новнни. Для школя, р'в . «Будильник». l(ольорове те· _,е бачення МузичниЙ кіоск.. Сьогодні День машинобудівника.

9.30 10.00-

те!!.

.• -

11.00 -

До

юних

насадку

,,о . річчя

10.30 -

Концерт на замовлення маши· нобудівників. Поезія алек· сандра Прокоф·єва. Художній фl:,!ЬМ «Безприданниця.. ДЛЯ ВО''.'18 Радянської Армії і Флоту. «як тоб. служиться» Кольорове те· лебачення. Програма мультфільмів : «П.~енька мишеняти». .Вовка в три· дев ятому царстві.. .Сільська годииа» . Документальний фільм . Кольорове телебачення. .Ваша думка». Кольорове те· лебачення Клуб кіllоподорожеЙ Новини. Кольорове телеба·

11.45 12.10 13.35 . 14.05 -

ВЕРЕСНЯ

Кольорове телебачення . Міжнародна ЗУСТРІЧ з хокея :· збірна СРСР - збір на Канади . .ljісня·72.. Новини .

22.15 -

Друга

22.3,,-

програма

9.00 -

- УТ 9.05 -

Наша афіwа , Екран студента· заочника. ДругиН курс . Ні· мецька мова. «Підрядні умовні речен, ня. Ранкова гімнастика. 9 ..'>0 -. Вища математика. «Диферен, ЦlальНl rНВIІЯlIJIЯ ВІ-ІЩИХ порядків».

10.25

-

МарксиС'\'сько·ле и інс ь к а

11.35 -

філософія. Фізика. ,Юне· матичні ве .qичини обертового руху та їх зв'язок з лініііними. П е ріод обер' taHt-Iя і число обеРТ;IВ. Момент сили. момент

інерції

та

момент

імпульсу.

Осиовний закон ДИRаміки обертового руху . Гіроскопи». Документаль,

12.40 -

13.35 -

ний фільм .Марш поколінь». О . Островськиі\. 'СВОї люди покви· таємось>. Телевистава. (11 частина).

-

ших риб

-

18

місяців

12

ціни

на

продукти

харчу­

Вітня. Ціни на рис підвищились

на

процентів, на м' ясо -

58

до

процентів . Особливо подорож­ ча.'lИ ЦУ. І\ОР на 83 проценти молоко на 69 процентів . (ТАРС).

30

ПОВІДОМЛЕННЯ

АГЕНТСТВА МЕН КАІР. (ТАРС). Презндент €rнпту Анвар Садат І rолова Ради

революцІйного

команду­

вання ЛІвії Муамар КаддафІ пlдпнсалн у ТрІполІ документи, якІ стосуються союзу мІж €rип­ том І ЛІвією, повІдомляє агент­ ство МЕН. Президент нової

держави, до складу якої увій­ дуть Ішнішнlй €rипет І ЛІвІя, буде обраний в результатІ пря­ мих виборІв. Для керІвництва

Тут

країни

кльаву.

буде

створено

один

уряд. Об'єднана держава також матиме одну полІтичну opraHIзацІю І єднну судову систему.

Ії столицею буде Каїр.

найпаширеНі­

акуня.

містечку

До завершення процесу ство­

судака.

краснапірку. сама та інших. Ціна давіДника не.вели,на-

рення нової

адин кqрбованець.

тичне

державн створює­

ться тимчасове

У il.ьаму

об ' єднане полІ­

керівництво

у

складІ

9.35 _ Новини. 9.45 _ Для школярів . році тисячі їх з'являться на А. Садата і М. Каддафі . «Творчість юн"х>. Концерт . 10.10 - Ху· прилавках магазинів. дожнііі фі.qьм .Несподіване знайом· М. ХВАСТУНОВ, ство». 11.40 Конц ерт артистів ХарКІвського театру опери та балету кор. ТАРС. Редактор Є. ФЕДИН. ім . М. Лисенка. 13.00 - Програм а до· ' - - - - - - - - - - - - - - - - - -_____..;..___..;...;..___ кументальних фільмів . 16.10 ,Горь­ киіі- співець робітннчого класу» . Нав· чальна передача з літератури. (Переда· ча перша). .Наука сільсько, му господарству» . «Нові гібриди куку· рудзи Для школярів. ,Шука· чі» . Новини . -«Майстер» .

17.00 •. 17.30 18.00 18.10 Теленарис . 18.40 - .Грає піаніст Д. Па· п е рно» . 19.25 .Міжнародна панора· ма •. 19.55 О. Грибоєдов . .Лихо з розуму •. Фільм·вистава. 21.00 Про· грама .Чао . 21.30 - Продовження вистави .Лихо з розум у •. 22.4;) •. 18.00 -фільму· СПОРТИВllиіі щоденник. 23.15 - Но·

14.35 15.30 16.00 17.00 . • 18.10 чення . Художиій фі.1ЬМ «Директор». (2 серія) . 19.30 - Прегра"а .Час •. 20.00

ilРОСЛИ

веснаю .

ля» (та,н називається НО<ВИН­ ка) павідамляє аналагічні ві­

передач

25

ПариlК. 3а останні

та­

утворення

дамастl про

като­

на 22 проценти збільшилася вар тість життя у СаЙ, гоні. 3начно

вказана м:ісяць нересту риби. найкращага

на

невеликому

і не 3МІ)ГЛИ справитися з Вl)гнем.

які

влітку. васени. взимку.

у

Кілька ЧОЛl)вік поранено, одного з місцевих жителів уБИТІ) .

нам ери

ляща

напад

квартал

Ларні. Вони піДП&іІИЛИ Ki.qbKa бу­ динків. Пожежни.ки, що прибули на мі,сце події, потра,пили під об­ стріл озброєних членів асоціації

«Давідник рибалки-любите­

23.40 ..

ПОНЕДІЛОК.

на

вчинили

північно-ірландському

.Серце Ро.

СРСР . Телефестиваль х удожн ьої само· діяльності областей респуб.qіки. Зві· тують Вол инська і Ровенська області. (Львів). Вечірні новини. Про· грама

стеру»

лицький

гачків та лески. На зваратнаму баці при­ ладу рибалка взнає все пра

Перша програма _ ЦТ

ВЕРЕСНЯ

•. 14.50 - Фільм , концерт .Музичні кар· \0- ТИНКІ!'. 15.15 - ЮнофеСl'иваль . присвя, •. чений 5О · річчю утворе",..", СРСР. Юно· 14.00 - О . Островський. ,Свої люди комедія . ВО.lга·Волга.. 16.55 - Про· - поквитаємось' . Телевистава . (І ча· грама передач . 17.00 - «Хай світять стина) . 15.05 - Українське кольорове зо рі. . (До 75-річчя з ДJiя народження Для школярів. телебачення. Художній телефі Л ьм .Сім І . Микитенка). ІВ.ОО «Відкриття конкурсу пі.Рнерської піс· стариків і одна дівчина •. 16.25 -.Грає «На меридіа· ВІталій Берзон • . 16.55 Програма пе· ні.. (Донецьк). 18.30 нах України •• 19.00 «Екраи моло, редач. 17.00 Для школярів . • Госпо­ юності.. 19.30 - Про­ дарі нового будиику> .(Одеська стан­ дих». ,Ритми ці" ЮНН/І т~хиіків), (Oд~ca). 17,30- грама .Час». (М,) . 2О ,oq ,... Вперше иа 12.30 -

CII». 21.40 -

Мажна

зазначених

Лондон. ЕКСТРeJмісти з У.1ьтра­ правої «асоціації 060рони Оль­

лаву. І

слід викариставувати

Броварської

те,леекрані . Художнііі фільм

передач .

§19». 9.35 -

рія

важальна

ПроДовжен,

ня творчого Співає на· родна артистка Литовської РСР Є. Чу­

18.05 -

х,"з. (Харків).

9.30 -

-

поруч» .

знаряддя

-

по

застосовуються бомби сповільне­ ної дії, які розраховані на зрив ремонтних робіт..

хочете

каж тут знайти параду.

час пісня

зрозуміла.

дачка. перемет.

'~~4~~~~~'~~~~~.~~~#~~~~~,~#~~~q~,~~~~~,~#~~

«Коли

Ковгана. (Фотохроніка РАТАУ) .

цілкам

нечка

Г. БОБРУКЕВИЧ,

районної станції натуралІстІв.

готову

тут же відпавідь: поплавна вудачка . блешня. данна ву­

О. БОЖКО, rромадський кореспондент, директор

перевіряє

«ЛЯЩ». А п і д ним ще адне­ де лавити . Там сказана: гли­ бакі затаки з мулистим днам. кавбані . ями. Ще нижче віка­

l' 'ВІ'дкрива'ТІ{ прекрасний СВІ' т

приради.

і

об' єктах. У Хl)ді нальотів ШИРОК\}

знати все пра цю рибу. Вам дапа'маже «всезнайка». Да­ сить перевести диск. і у ві­ канечку з'явиться с л а в а

дже КВІТИ прикрашають Пl· зна.вати

авіація

бомбардування дамб

вітряних уд&рів

дискам. На абах баках йага вирізані сегментні віканця. А в них паради. здобуті не одним пакалінням рибалак. Збираючись на рибалку. ви сподІваєтесь упійма'ТИ ляща.

""~' п і дставу вірити. ща так і буА . дивний

комсомолка

результат праці саран­ ських приладабуді~шиків. У ваших руках легке алю­ мінієве кружальце діаметрам 1 О сантиметрів з рухамим

бати й садівники-любителі. калективи П'іДПРИЄ'М·СТВ і устанав. У'СПl'Х пеnтпа'1' ВИlстаВКI' дає наше

ВТК

-

експаЗИlцій юних натуралісті в щаб приєднали сваї ра-

де .

маіістер

У нашІй країні мільйани рибалак-любитеЛіВ. І нс,І ва­ ни. звичайна. збираючись на рибалку. мріють пра багатий улав. Саме для них і стваре­ ний рибальський «всезнайка»

виставки стали традиціЙНИМll

для

но­

"ВСЕЗНАЙНА"

ну. ай численні прапа:шції . Чlflмала ду мак. І за гальне пабажання аби подібні

жДаюсь». «.Вся влада РадаIМ». «Ленін у серцях у піанерських навічна» - це лише ча,стка робати у,ЧНі'В Бра'ваРСЬ1\" ш коли J~Q "" 5 • Ц'І 0,1 бут,ки юних

не

95-ю

рії ДРВ. Протягом се~пня, в пе­ ріод, коли почався паводок у різ­ них районах республіки і ко.'lи рівень річок ПОМlТНО підвищував­ сл, тут було зареєстровано 78 по­

РИБАЛЬСЬКИЙ

Іга 'Відгук і в. В ній не лише

«50 раків СРСР».

ставляли

ви,кликала

Хустськиіі

umшUlІІlllDlUшnmШПUlIJlrnlllllПШIШШІ

нагароджені

Та . звичайна. найбільш ці.. навим І .захоплюючим була сама іІ1'<)!дараж іПо, цьому наз-

ін-

Фото Л.

Баб-

респуБЛіН

фото:

Олена БЕРНАДСЬКА продукцІю.

ВО'СЬ'мирічну шкалу.

ти букет.

,кавому « імістечку» ·квіт·ів. де

На

.дру,ге Мі'сце присуджена юннатам Браварськаї школи і нтернату. третє ВеликаДИlмерсь'к,аї васьмирічнаї

«Цв'іте Радянська УІК-

область.

-

ву flродукцію письмові учнІвські сто­ ли . ДО кінц'я року їх буде ВИf 'отовле ­ но понад дев'ять тися'. штук.

васьмирічних шкіл

найкращими

Хароше враження лишили

Закарпатська

меблевий комБІнат почав випускати

ПогребавськИМСПівпала оціі.нна'ми гляда'ЧіВ пер-

іЗ

і

' ВliНаристати

Тавариства ахарани природи

'КИ біалаrії М. М. Сташен'ка .

, Запа.м·ятаються

3

жю-

рі на чолі з гола'ваю прези-

МИ ,Шевче,нків-ськаї середньаї

'взяли

уча.сть юннати ,Ві' Сі'мна\Ццяти шкіл райану та міста.

відувачі

відвідувачам

З

гідротехнічних споруд на терито­

шкали.

авторитетного,

зв' язку

Американська

продовжує

ЛИКQ,дИ\мерс~аї восьмирічнаї ~ Ду,м'Ка

Опадобались

Ханой.

васьмирічнаї

шкали 'і На' пія Онашка 3 Ве-

. IПІДписами.

У

Рі.чницею з дня народження полу­ м яного революціонера Фелікса Дзержинського за рішення, м ЦК ПОРП випущено лам'ятну медаль .

ekc-па,ЗИЦіЙ. Осаблива цікава . зМіставна . розпавідали Иатя іБичкав'ська з Браварськаї шкали NQ ,2 . Люда РудІна :3 міськаї NQ 5. Люба Бєлєхава

на Шевченків'сьній іІ1лощl міста Відбулася ра-

lЙонна !виставка Iкв'іТів. ор.га-

Варшава.

наТУlраЛ'істи 3 павним знан­ ням 'справи давали да сваїх

СВЯТО :КВІТІВ У .БРОВАРАХ

Н ЕЩОДАіВНО

l§}Q PYDOКrM

із Браварськаї шка­

-

ли-інтернату.

'It-'-'-'-ii;~';~-~~~-'~~;;~~;~~:';~i~-'-'-"I міськрайонної tазеmu пИОВЕ ,;виття и В

11.00 -

програма

-

До

.• Ритми

стиваль

утіюреffНЯ

художньої

СРСР.

Доплату приймають відділення «Саю~щрук»

.._._._._._._._._._._.•.

Телефе·

самодіяльності

«Нове життя». _._._._._._._._._~

Дирекція. партіііна органІзацІя. весь колектив заводу пластмас вислов­ люють глибоке спІвчуття начальнику планового віддІлу Горгоцу Борису Я ковичу і lІого рІдним з прнводу передчасної смертІ дружини ГОРГОЦ АнтонІни АрхипІвни.

• . (М.). 21.30і МИР'. 2 се· рія .Наташа Ростова •. 23.05 Вечірні новини. Програма передач .

Програма «Час Художній фільм .ВіЙна

НАША АДРЕСА:

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Коммунистической

партии

ІНДЕКС

- орган Броварского горкома УкраинЬІ.

городского

и

раАоиносо

ВУ n. КиІвська, 154. fl.====с=о=ве=т=о=в=д=еп=у=т=а=то=в=т=р=у=д=ящ=и=хс=я=К=и=е=В=С=КО=А=О=б=л=а=СТ=И,,;'==='1 ТЕЛЕФОНИ:

Д8ктора

-

редактора

19-4-47.

-

19-3-82.

відповідального

ваступника

секретаря.

ре-, мовлення

віддІлу

сІльського господарства. кореСПОИ,l;еита мІСl1евого ".,І;іо·

Броварська

друкарнн,

відділення

06-

21.00 -

БРОВАРИ.

життя»

РедакцІя міськрайонної rазети

20.30 -

255020.

«Нове

зв·яш(у . листанаші та громадські разпавсюджувачі преси.

ластей республіки . Звітує Волинська область. «На добраніч. діти!>.

м.

районна газета

сена своєчасно, то з 21 жовтня доставка міськрайонної газе­ ти «Нове життя» припиниться.

фільм

5О·річчя

щО

ТИТИ дО 10 жовтня 81 копійку. Якщо доплата не буде вне­

11.15 I1 <15 14.05 •. 16.55 17.00 17.30 публіканська фізико,математична шко· ла. 18.00 Концерт . (Херс он) . 18.30 «Трибуна письменника.. 18.40 «Від понеділка до понеділка. . 19.00 - Ін· формаціііна програма .Вісті •. 19.30 -

дожнііі

ТИМ,

ника~l, яКІ передплатили газету на рік, НЕОБХІДНО ДОПЛА­

УТ

Телевізій ні вісті. .Екран юності» . Ху· .Віііна і МИр» . І серія .АндріЙ БолконськиЙ». «Зу­ стріч з собою Телефільм. -На· ша афіша. Літературниіі аль· маиах ,Гроно». (Ужгород). Рес·

МОЛОДИХ»

з

виходити .чотири рази на тиждень замість трьох, передплат­

вини.

Друга

ав'яаку

3 1 квітня цього року перетворена в Іміськрайонну і С1'&ла

роботн

І<иївськоl області, вул, Київська,

.

_ 1\1-3-18.

віl\дlлlв

фотокореQпондентв

-

у

61964.

Га5ета ВИХОДИТ. вІвторок, сереАУ,

П · 8ТН.ЦЮ І cy6oТJ. ПРОМlІсловостl.

19-4·61.

154. Тenефов - 19-4-57.

маСО801

Зам. Зfl27'-9305 .

138 номер 1972 рік  

138 номер 1972 рік

138 номер 1972 рік  

138 номер 1972 рік

Advertisement