Page 1

РІК

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

ВИДАННЯ ЗО-РІ

" " " . , ...1 = _

.нt

138 (2984)

ВІ8ТОРОК

25 ЛИСТОПАДА

1969

р.

---_..:>',-",w••

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОВRОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІВВ ТА РАИОНИОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КШВСЬКОІ ОВЛАСТІ

11 •••

"В. І. nенін і УкраІна" ІІІ ВСЕСОЮЗНИЙ З'ЇЗД КОЛГОСПНИКІВ Героя PaJ(SI'IICbKOrO Союзу Т. Ф. YMaHCbKoro. Колишиlй коман­

з ІМ'ЯМ Володимира ІллІча Леніна нерозривно пов'язана перемога Великої Жовтиевоі соціалістичної революцІї, всІ

дир прослав.веноі 240 дивізії розповів про героїзм радяи­

переможні

ських воінlв

класу

І

битви

робітничого

трудящorо селянства

проти імперіалізму, за мир, де­ мократію і соціалізм. Готуючись до IОО-річчя з

дня народження В. І. Леніиа, Комуністична партія, радяи­ ський

народ

любов до н.аЙбільше людей

виявляють палку

Ілліча, людини, що зробила для щастя

на землі,

непохитну

рі­

шнмість свято внконувати його заповіти,

берегти

і

прнмножу­

вати завоювання Жовтня. Протягом усієї реВ'Олюційної діяльності В. І. Ленін підтри­ мував тісний зв'язок з більшо­ вицькими організаціями Украї­ ни. Шд його керівництвом ро­ бітничий клас України форму­ вався в один з найчисленніших загонів ріату.

російського

Володнмир Ілліч

пролета­

вніс неоці­

ненний вклад у пlдготовку та здійснення соціалістичної рево­ люції на Україні і утвореиня Української Радянської дер­ жави.

Цнми днями в районному Будинку культури відбулася обласна читацька конференція

«В. І. Ленін і Україна:.. В ній взяли участь працівники бібліо­ тек І клубів, лектори Товарист­ ва «Знання:., читачі, пропаган­ дисти

книги.

Вступним словом конферен­ цію відкрив Інструктор Київ­ ськorо обкому КП України О. П. Яхно. - Проведення читацької конференції «В. І. Ленін і

раїна»,

-

сказав

він,

-

у

Кращі люди КОЛl'оспів, які зі­ до світла, Коли чИ"l'8JЧ (Щержить цей но­ до нинішніх висот повнокровного бралися в К'ремлівському Палаці 'мер ГaJЗЄТИ, в КРЄІМлmcькому Па­ до забезпеченого з'їздів, обговорять і приймуть лщі з'ЇIЗДЇВ л~цюватиме ІІІ 'Все­ життя. l\Jpai'Ha Рщд!ЇЄ, що ІВ результа­ новий Примірний Статут сільсоюзний З'Ї~і\ КОJl!I'ОClПникі'в. 3на­ обгово­ lМ'еН'но, що ця велика 'fOOДія в.іщбу­ ті ве.1JИКИХ заходів, вжитих пар­ госпартілі. Вого проект се­ 'ваєтblCЯ в ,щні, КМИ IJQраї'На гоrrує­ тією, колгоспи зробили за остан­ рювався в усіх колгоспних

битвах проти

фашистських загарбників в грізнl роки Великої Вітчизня­ ної вlііни. Завідуючий му ЛКСМУ свІй виступ

«Заповітам

тblCЯ Вtдзначити сторіччя

відділом обко­ М. П. Гапонов присвятив темІ

В. І. ЛенІна

:му ,смі КОJIГOClIl'RИЙ ла.д. Сьогод­ ні оора'Вді ~ВИJIюють ря.цки про­ eК'l'Y нового Примjpнoro OraТ}"l'Y сіЛЬГО'С'П3IJ)ТЇлі', :в якому ГОВ'ОІРиться, що колгоспний лад це намічений В. І. Леніним історично

Перед учасниками конферен­ ції виступили літературозна­

Я.

Шлапак, письмен­

поділилися

творчими

планами.

На закінчения заступник на­ чальника обласного управління t<ультури М. П. Орел вручив грамоти і пам'ятні подарунки великііі групі кращих бібліо­ течних працівників та активіс­

там-пропагаидистам

воре випробування,

леніиської

добробуту

неписьменними,

де

лютували

хвороби, де з ранньої весни і до нового урожаю мільйони людей іли хліб з домішкою лободи, де більшість бідняцьких і серед-

влаштовану

няцьких

районною бібліотекою.

рев' яною

В. ПОЛОТНЯК.

господарств

сохою,

орала

підняв

де-

читачів

з ленінськими

рами, статтями

і

ходами

величезного

Ф.

Президія

~I

KIJ1ЇB.

24 лнстопа·да 1969 р.

Робота спориться

Іі'О.lN,ТПВ

ТР'О~ЩJrнеьr.()'Го

від- .'Іий, В. Не'Гцда та О. О.лексШчук

,,\1::11;3 р'аIДГI)о(ШУ і"е'ні J\lі'Р()'ва в НИ-

нішньоЩ' році ний врожай

знаЧІНО .перевJlКОПУЮТЬ нО'рми вп­

IІПростив нЄ<пога- робітку.

неіх ,с;.lЬСЬі\ОГОСIПО-

РСіЗ'fOJp'НУВСЯ

ремСІНТ

техmки.

::\З;:СЬ!(!JХ Ку.lЬТУїР, ззкла" ае ~1ЦHY KP'~M меха'нtза:юрifВ, .вИJ.:ІіJlено та­ ()ІС;ноltу І1'1д наСТ}їltниіі 'lJiрожаЙ. ;КОЖ на PeIYG'H1' і слюсаря М. Ков-

м. Білої Церкви І. Т. Шуляк. Тема ііorо ВИСТУIJУ - «На за­

добру пО'раду і людяність.

туна . Ра:зюм

На ЗН~Мону: М. І. Настнч

ВИIW'НIR'НИЙ. <3il'вда:ння.

,вручає передплатниnу періодичні

видаНІНЯ.

Фото

ПОВІДОМ.JIЕННЯ

М.

член~в

зщrprrу;ваТИС-J!

яльність ІКраїни •.

23

в

сще

більше

інтересах народу

листопада

учасНИ1Rи

у

країш,

підкресли­

сесії

ІЦЦЇІра ГаНДі заявила, ЩО' на­ прa.вorо

ролося проти НУРСУ урЯідУ,

О'чо··

люва'нО'го J.1Щ~рою ГандІ1.

ла ІП рем "ЄР-іМ і,н,Ьстр. ма.га'иия

KOм.lТЄTY

шrnад Безуг-

Т. €PEДEHKO, керуючиА

BlnIJlKOM.

ініціа'l'И!lla 'l1IY'AЇВ­

Інді­

C'l'{I-

Шдк'Р'ЇПЛЮЮ'1'Ься

лиЧ\Ної КИЇВЩИ'НИ ІЩ)О розropтаНіНJI жel!fll'ЯМ графtка. На реМiIIШl'і ДіВи­ f'Y!IfEв вїдзначаютЬІСЛ Мшroла Кра­ СОIЦIЇ'алютичн<ОГо

змага'll!Н'Я

на

'Іоогь ІСТЦJ)!Ч'ЧЯ з ,Jtня народження Ви.ступаючи .на сесН кО'міте­

ту, I'НiдLp.a ГaНlдi 1JJl,Дн,реслила, ЩО уряд ІндП проводитиме полі­ :rику побудО'ви СУ>СІІільства сО'­

Зобов'JIOOIIШЯ

д,їлlnl. PЄlМlOOlТ ,JЩЦеIl'ЬСЛ з виперед­

В. І. ЛЄ<нma ежвалена м~а'lLiзато­

!f}aМи

iP3~ '((IBeJlmtl()l~RlМЄlPcb­

(амн та ГіритЩ)ій Ще.рбак, на ре­ 'llOOfI'i короООк lІІеpejЦач

MOC'liв

-

і

зЩ1tН.j.x

П'Є'l1PО іВасюк і Іфвго­

ІНК ;рій &уша. УlCIIfїIIПJНо готув пytRО­ вивели з снладу робочО'[\() KQMi- ціа.л1JaТичнО'гО' тнпу. Серед захо­ :кий». ВО'& IВПJи.кала нове 'l'JI'Yві )tВ>Ш'у;Ви Іван ПOOlO1lIl"l. ~, IНШVlічelНИOC yp~oм, Ганді тету партJJї 11 членів кО'мітету ~()iB'Є :Щщоосe'IIIWI. МехaшiJ&тори ,внаGала 'На TaJНIi: обмеження НО' УGВідомлюємо необхL,ц,нІсть на чолі з нО'лишнім головою 3 кООІШПІМ Д'ІШ( все більше тех­ СQЦі·альних та енО'номі'чних пе­ паРТіІ Юджал'іШЗJIШОРО. які БО'­ IІ(ОНЦеІН'l"pЗJЦі"!: бага11С'l1В в руках :юбоо' леалися достроково закінчи­ юки cтa'ВВ'l'Ь:CSI ІВа лівіЛку Г~­ МОНО[JОлl,й, п!щнесенRЯ життєво: peтtв()lpeHЬ

Все~Н!диtськ(ХГО'

1

Пде

'П'атріОТИ'ЧІНа

раіМаніам, прем'Є'р~м'іністр і ,ЗJКТи,візува'l'И ді- ра ГaHд'l та 1'Нllli.

ІНК

оранка

'l1Р3Jктор"сти О.

Юf!К'rв .сrлЬ!ськОО'О roroщцaJPCТ.Da

Виступаючи l3азна\JIИ п,рова.лу . Вона занлина­ .ввiJЙшли: голова партії Ч. Суб­ ла

тим 'І1РакторJliCТИ

т вхніиу-на JlініlИу готовності

Се'Мelнога.

ІНДІІ

а

з

Пла'н зяб.'Іевоі ОIНIIНКИ ще раніше іПiдJВООJlТь до фе}Ш фураж.

I1licть в нО'жНlLй ' сі,м',"!: оіЛЬСькогО' трудDвнниа . Раl3О'М 3 газета'ми і жу.рналами Марш ІванІВНА несе свою доброту 1 ввічливість,

ВІтчизни:..

(ТАРС).

поста­

============================.

Одним з антивних РО'3ПОВСlQджymачLв преси у ВелИ1\ЇЙ Ди­ мерці є листоноша Марія ІванівНА На'с'тич. ВО'на бажаний

Л!fJC'Топада на наl!l.3вичайlНіЙ оесН ВсеlцдЬЙ!сЬІКО!ГО /КО'мітету 1.нідійІсыюго' на,ЦіО'На.льнОІГО КО'Н­ гp~ (ІНІ{), прем'єр.міНdстр ІнДіра Гацді 'ЗМ1lвила, що вО'на ДOIlМЗ!Де всіх зусиль, щоб сна­ близити партію 'ДО' 'Народр, СО'НОllИТИ і О'живити ЇЇ'>. Ми яе-

Уl<раїнської РСР

fOJlOBa Президії Верховної Ради Української РСР О. ЛЯШКО.

щина в роки відбудови народ­ господарства і перших п'ятирІчок». Потім слово взяв директор історико-краєзиавчorо музею з

ДЕЛІ.

Ради

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО.

Дунаєнко

22

Верховної

СКЛИl<ати шосту сесію Верховної Ради Української Ра:I,ЯНСЬКОЇ Соціа'лістичної Республіки сьо!\IОГО СК.'1И1{а,н­ /lЯ 25 грудня 1969 року в місті Києві.

учаснн­

Оплесками зустріли присутні виступ генерала у відставці

'l'АРс.

НОВЛЯ€:

виступила з доповІддю «Кнів­

хист ріJ(ИОЇ

АРТКМUИ,

УКРАІНСЬКОІ РСР

тво­

Horo

І.

огuдач

мріяти.

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ

Броварської шко­ Н.

Дnя цих знедолених радянсь­ кий спосіб життя являв собою

це селянин старого села не смів

має

ки конференції спогади старо­ го більшовика О. Я. Горбенка про революційні подіі на Київ­ щині.

Вчителька

значення,

Указ Президії Верховної Рад« Української РСР

З доповіддю · «В. І. Ленін і революційннй рух на Україні. Боротьба за перемогу револю­ ції і встановлення Радянської ВJ1aДH на Київщнні» перед прн­ сутніми ви~тупив леКТОJ) облас­ ного відділення Товарнства «Знання», кандндат ісТОРНЧНИХ наук В. І. Туваєв.

ли-інтернату

фермами.

які дають впевненість кожній факел в темряві ночі, який ос­ людині соціалістичного села у вітлює шлях до щасливого май­ своєму завтрашньому дні. Про бутнього.

Ук­

промовами,

інтересом слухали

капіталістичними

це село

які висвітлюють величезну роль В. І. Леніна і його безсмертного вчення в історнч­ ній долі українського народу.

З

кими

В більшості країн Південно­ госпника. Oxi~HOЇ Азії, Латинської Амери­ Пенсійне забезпечення кол­ ки, Африки, Близького Сходу госпників у зв'язку з старістю мідьйони селянських сімей ледве та інвалідністю, гарантійна оплата їх праці на рівні робітни­ ЖИlетіють.

на M~I'i ознайомити широкі ко­

ла

кол­

Цей лад підняв старе убоге село, де чотири п'ятих села були ків радгоспів є соціальними за­

конференції orля­

Україна:.,

десятки

згарища.

нули книжкову виставку «В. І. і

схвалення.

Новий Статут буде могутньою 3 кожним роком все більше підоймою для дальшого підне­ зростає технічна могутність со­ сення економіки, культури, доб­ Цlа.тпстичного села. На кінець робуту колгоспного села. 1967 року тракторний парк КОЛТепер до Палацу з lЗДlВ у госпів і радгоспів має загальну KpeM.1Ji звернуті погляди не тіль­ потужність б.1ИЗЬКО ста мільйо­ ки радянських людей, але й со­ 'н;в К;НСI>КИХ ~ил у п'JlТь З тень мільйонів, які живуть в ка­ лишком раза більше, ніж у мшістИЧ'Них .ltpaї1fax, d .иасам:пе­ 1940 році. Майже таку ж по­ рЄ'д смsш. У IJ}ОІЗ'ВИНY'l'И'Х ltшi'l'атужність мають двигуни і парку лtcтичнИІХ Jфaі'lllliX селJl'Н1lIН-

Велика головну основу

тисяч колгоспних сіл були випалені фашистами, перетворені в

зицька.

Ленін

як

Вітчизняна війна, коли

теоретичиої спадщини. Серед нагороджених - завідуючі Ка­ литянською і Бобрицькою сіль­ ськими бібліотеками нашого району Л. Кудренко і Л. Ло­

Учасники

КРОК у своєму лах, дістав зага.1Jьне

розвитку.

перевірений шлях, який відповідає особливостям й інтересам селянства, шлях його поступового переходу до комунізму. вантажних автомобілів. трудівник розоряється, не виТак, цей лад перевірений саЦя техніка дала змогу піднестримуючи конкуренції з вели­ мою історією. Він виніс таке су- ти громадське виробництво­

ники Володимир Вlльниіі, Іван Цюпа, поет Микола Нагнибlда. Вони прочитали окремі свої твори,

ДіНЯ ні РОКИ великий

'Нпи ЯКQГО створено ІВ 'радJI'Н~ЬКО­

вір­

нІ:.. ВІн відзначив, з якими ус­ піхами KOMCOIIIOJl Киівщини зу­ стрічає ювілеіі вождя, як вико­ нує заповіти ІллІча.

Bel~b д.

з

'На.р(Щже'ІШЯ Ілліча, за 'НаroРе'Сшm­

Уl'ру:.повання

ОбранО' НОВИЙ онлад рoБQЧОГО'

комітету

паFТіУ. до.

KOмIwry

ГО'

рівня

народу,

безробіТТЯМ

і

БО'рО'тьБа

здlйс;неніНЯ

мельно"!: реформи.

з

ти peм'OlН'l'

'l1I3.1C.'roPiв, комо.аінїв,

зе­ а mкож пО'сiвmIx і ЗetМJlеобpoбmu кашвн,

ності'.

В. ВОРОНЕЦЬКИИ. гмовпА інженер.


Звіти і вибори

ЗДОБУТКИ І УПУЩЕННЯ

в nарторганізац.іях Радгосп самос:тійне недСііВНО,

«Жер,діВСЬКИЙ» як гоаПQдарс.11ВО існує

створений

він

бюро видно, що баГaJТЬОХ своїх ,робіW(ОіМУ IЦрoфonLлки, ЯКИЙ зобов'язaJНЬ жерДі·вці не 'вико­ кLлыаa Іміоящrв не :виплачував нали..НCШJjpИlКЛЗід, ОДержано ду­ меХаІнІкові зарпла'l1Y. Не бу'ло же низький урожай овочJ,в та з чого, Ніхто не зб.Иlpав членсь­ картоплі, НCliдто висока собівар­ ких профСПіЛКОВИХ внесків. тlсть продукцLї РОСЛНlиництва й - На фермі нема ніяких

лише у

березні цього року. Тому, звичаЙ!но, цілком закономі,рними є ті ТРУ'ДlЮщі, з янами йому до'ВО~ИТЬСЯ зустрічатися на перших лорах. ТНІМ більше, що він дуже розкида'lfИIЙ, об'єднує сім !Невеликих населених пунк'тів. І технLки у HЬ()~y малувато, і тваринницыіi .приміщення старі та

не

меха'нlзоваНі, і

кад:рі.в ве

'l1вариннищrва. Виробницт.во од­ ного центнера оНартоплі ношту­ ваЛ0 10,63 карбованця при пла­

умов

ідля

IВLдпО'Чинку

л~дсумк~в

,змaro.НRЯ,

не

- Яка запитує т .

щодня,

спря-

неоприятлива на погодні умови,

мову,вати парТ1іЙlна організація радгоспу, приклад в .роботі по винні ПОI(ааУlва,ти комуністи.

через що ПОЛЬОіВі 'роботи nрове­ деН0 з зап.1ізнеНJНЯМ. Але ж вліт­ І,У Н<lші рільни'fї й Tpal\ТopHi

у своїй доповіщі на зві'l1НОвиборних партійних зборах, що Ві'Добулися цими днями, секре-

бригади. погано органІзували ДС'ГЛЯД посівів, допу,акали забу­ р'я'нення їх . А під час збиран­

но серйозно поговорити про на­

тар

Бога,чевсь:кий

ня бу,ли велинl втрати в;рожаю,

ні заходи для їх усунення.

В . С. вели.юу увагу nридіЛИЕ гос:rюдарській Ді'ЯЛЬНОСТі жердіlвців. Він деталь:но проаналізу-

особли'Во l;аРТОІПЛі. СЄlі'ретар перелічив ще цілий ря.ц причи1Н, але чомусь не ска­

3 ді·ловИlМИ .пропозиціями ви­ СТYJПИЛИ також керуючий пер­ шим від!діЛIКОМ т. Сорока А. П . ,

ваlВ

зав

.1аIНlЮВИЙ

партбюро

стан

т.

справ

у

мусить

осіх

господарст.ва, БlказЗ1В НИ і упущення.

ТРУДіВНИКИ Рівництвом

радгоспу

під

НС-

організа·

певних

успіхів у

цП добилися

соцІалістичному честь

на здобут-

па,ртlJйної

змага\нні

сторіччя з дня

причина цього?Богачевський. І сам Насамперед низь­

ка культура землеробства. Всім !Відомо, що минула вес'на була

га.лузях

на

народжен-

про

те,

яких

же

І. І., завідуючий бібліотекою т. Нудря К К, пенсіонер т. Ли­ сенко І . П., голо.ВНИЙ агроном т. Поліщук І. К, керуючий ДРУ­ гим ві,дді'JИ<ОМ Т. Хитрий П. О.

коленти­

радгоспу.

На це йому вказали комуніс­ що виступали

Виявляється,

в

деба'l'ах.

основна

причина

по,даРСblКИХ куль:тур перевикона-

ТСііК ,Ї

ні. НеПОГaJНі пока:зники має радгос.п і ПО виробництву продук-

ся нереllУЛЯріНО, під час гаря­ 'ІИХ польових робіт не було

т,і'в твари.нництва. РJчний план валавого надою ~!ОJIОКЗ винона-

дошки іlО'каЗНИIК'1В партбюро не на,давало Зlна'чення гласності

но на 92 цроценти, продажу його державі на 93 проценти. 3а попереДIНLми пІдрахунна

соціалісти.чного змагання. - Ми маємо хороший сіль­ СLНИЙ нлуб, але роботи в ньо­

ми,

~1Y ніякої не 'ВИДНО,

З

цими

ЗЗ1Вданнями

ня. СередніЙ ста'новить

!Надій

уже

'l1варин-

5-6

груд-

на корову

2062

нілограми

молока.

в тваРИННИЦ'l1ві

голова

-

вже

монструються,

бо

го В. С. В

зборів

ректор

узяв

сусІднього

П.

Ф.

Ві'н

участь

'ПолоС'ні,вці

иі'llOмеха-нtк

розповів

Ц~Н'І'раль'Ного

музею

та

інших

п.liд

своїм

матеріал.

-

Спочатку б)'ло важко, але

Де- набути спеціальність

допомагали всі: і бригадир, і ті, хто стояв Ф ци- поруч. Велике спасибі їм.

уважно

У

3араз Валентина вважається спала- Іср.ащою робітницею цеху, навча-

приміщенні

.нерIВНИЦ11ВОМ зручно і приємно працювати, не ли робітничої молоді,

парторганLзації

доби.ваю-

трудових успlх.Ьв.

П. ТЕПЛЮК.

ЦЕНТР АЛЬНІИ МАГІСТРАЛІ

му·зеїв.

'lJi)волюції Назива6ТliСЯ це юсе1JОКОПЇ>я,

... Вечір.

жер-

СлІдами ненадрукованих листІв

ЛеніНСЬКі документи-кожному музеєві змах крає:}нав'шх

пояснює

передового рою, що з'являється на дошці.

- - - - - - - - - . . _________________________________ ...:>-_...:- _______ .:>0 _ _ ..

11

почесне

,діI8СЬКIІМ кому:ні,стам про те, як хує денне освітлення, при якому ється в одинадцятому класі шко-

не де­

Однак ,здобуТКів поки що ма- залишНlВ роботу. А про худож­ ,Clвоє! ло. Більше недолl'ків і упу- ню саМQдlяльність і говорити тьоя щень. Із зві'l1Y секретаря П:іРТ- не ДОВОДI1ТЬDЯ. Вина в цьому

3авжди багатолюдно

старанно

СЯТІШ допит.rІИвих очей

радГQСПУ «ПЛОDК~ВСЬКИЙ~ т. Волоха

що

... Шкільну ДQШКУ яскраво ос- ниця Валентина Литвин, яка рік бюро. віТ.1ЮЄ ЛЮ~lінесцентна лампа. тому прийшла в бригаду.

склад

член райкому НП 'України , ди- стежать за кожною новою

Навіть

-

роБОТі

крас·

говорИ'Ть

Випереджаючі час

На ·першому його заеіда.ннl сек- - Вчитель

сільради

місяць

новий

це

Фото А. Козака.

реюре:vI обра'но т. Богачевсько- вихованцям новий

говорить

т. СаU\!Ойленко М. М.

.

приЙ'ннли розгорнуте спрямоване на поліп­

крема. .обрано

за'во-

іЗІВа.н'нЯ уда.!Jiниці і!ШМYlНI;СТИЧНОЇ 'n,ра­ Цої Любов Іванівна 'Ylдосто,їлась 'в чис­ лі 1!JE~,ршнх на під­ II1'P'I-I€MC'ГBi. На фото: Л. І. Водяннк.

шення роботи всієї парторгані­ зації і кожного комуніста зо-

підводять­

ВИКОН1ЮМУ

нінофільми

Збори рішання,

Про

!Ге,

картоп­

правлення

ня В . І. Леніна . Планові за.в- Івідставан'ня ГОQподарс.тва нриє­ ДЗоJЩЯ по врожайності озимих ться в занедбаlНостl роботи з і ярих зернових, буряків і мор- .1IQДЬМИ. Підсу.МЮі соціалі'стич­ нви та РЯlду інших сільсЬ1ЮГОС - ного змагання як в ,рі,лынцтві,'

ни.ки справляrrься до

мехаlНiізоваlЮЇ

ІНа

HO~!OВlHO

шІ недолЬки і намітити необхід­

.1НРСЬКQlї ЛaJНКИ Т. Хитрий П. П., заlВї,дуючий гаражем т. Пос'тол

ти,

'НЯ.

-

d

недолькІв

IНоИЦЮ

-

заходів

Любов

ДІі торговельноІГО 'маШИ'lюбуду.ван­

В д,опов~ді секретаря май­ же ,не сказано про лартійно­ органlзаторсыкy роботу, крити­ ки було дуже мало, мо.ви,ть

ДНРСКТОР радгоапу т. Чепела В. Ф. Отже, 'НаІМ усім потРіб-

І

I'BalН:i'BHa любить її над 'Усе. Любл!Ять і Іповажають енер­ IГЇ'ЇfHY електро.кар-

сегов П. П.

вживало .партбюро для швидно­ го подолання труднощІв ви-

вам

емстві.

ці,кави­

ВlІста'чає. Щоб добитися успіху в рільництві 1 тва:риннищ'llВi, по.т,рібні веЛИ1Кі зусил.ля всього робі,тни,. чого колективу. А ці зусилля щого\цинн

,

ться умовами роботи. КРИТИКУlВав па,ртбюро за не­ достаll'НЮ роботу з людьми і ке­ руючий третім вLдділком т. Ур­

IlШІі КУЛЬТУ,рИ , а та'кож молоко.

-

.пе'роШИЙ 'Пог ЛЯД ІМ аЛOlПри.м.ітна але В'КIJ)ай 'важлава на IКОЖ.ному В:I.Ді!1lРИ­

доярок,

нультlНJвентар відсутній,­ оправедливо зауважує фуражир т. Шило Г. І. Голова робіт­ кому Т. ХИ'l'Ри.Й не ,підводить

ні 5,57, ПОМі'доріВ 25,53 при плані 10,41 карбоваll!ЦЯ. Доро­ го обходяться господа,рству й

,відповLдає:

.любов IBaнJ'BHa ВQДяник обрала 'Собі професію елек'І1ро!Карющі . На

псується

зір.

інститут

МОЖЛІІВО,

світильник

і

для

шкільної дошки і для побутового приміщення

виготовили

дбайли-

про

Нехай щастить тобі, дівчино!

Крім Валентини, на Київських

дворічних

курсах

бухгалтерів

нав-

ві ,руки скла:даiJIЬіНІЩЬ бригади ко- чаються fалина Харченко і Лю­ муніСТIІЧНОЇ праці, .якою керує бов Миронець. Решта робітниць

Ж<J.нна Макарівна ПаТI!Ик('єпа із J!Iі~ВИllЦУ6 'w]й рівень в

ї:дейно-тео,ретич­ системі KroICO-

- ЗНАКИ «ПЕРЕХІД.' .в одному з листів редакцій­ ааводу едектротеХllічних виробів. іНИИ

тоб-

мріє

чи технікум.

СРСР у Москві. Потік відвідувачів то наукове ·відтворення. Така ко- ної пошти порушувалося досить Адже вони да.lеко позаду

зали- м()ш)ської та партійної освіти, що шили інших робітників і вже за- допомагає їм краще розібратись особливо зростає тут перед все- illія вИ'к,онуєтьс.я настільки ета- аюуальне і слушне питання народними святами. іМ'О'С!і;вичі і го- 'paНlIlO, що коли 'Поруч [Jок.lа'сти, ОісвLтленНlЯ цеНІТраЛI>НОЇ площі 'кінчи.rІИ виконання п'ятирічного в животрепетних пробле м а х

сті СТOJlИlЦі йдуть сю'~и, ЩО'б ло- наприклад, обкладинки

брошури 'нашого мі.ста та ВИ1Ділення пе- плану. Про І\е повідомляє і ло- сучасності, свідоміше ставитись реходів у місцях наЙбі.льшого г.1ИJбити С'Іюї ·:}нalння ,п'ро ге'роїч- «Черго,ві завдання Радянської вла- руху пішОХОД1В на центральній зунг, який висить при вході в до виконання поставлених зав­ ний шлях, [JРОЙ'Д'Є'НИЙ Радянською ди», ,виданої в 1918 'році, і щой- ма,гістралі. «Адже саме через другий складальний цех: «Віта- дань.

"

краї'ною. ,в ,музеї зберігаються СОТ-

но виготовленої .в друкарні

!НІ ТИСЯЧ lдо,РQoгощН'Них ексrюна'l'lВ,

з,ею, то відnі'знити їх ОЧIУ ві' o~-

.

"

..

му-

"" "

ці причини, в

зв'язн.у

-

З

пц.сав автор,

'великим

траН1СЛОРТУ 'l'рапляються

випад-

які РО:JПовідають про су,ворі РОІШ ної майже неможливо. .все такс ди і до:рожні аварП». боротьби і перемоги, здобуті лід ca:lle - і формат, і колір па'перу, Відпозl.дь на цей лист

проводом партії Леніна.

,в літопису

і .шрифт. Так само викона'ні

революції

місце посідають ленінські

ко- голова Мlicьн.вИ1КОНКОМУ рижний.

«3

-

рухом

т.

ємо передові бригади бригадирів

На ,піJДlІl'РИЄМlСТвlі про бlритаду

Гуд:зя А: К. і Па:грике~оі Ж ..М;, ПатрикеєВlОЇ ГОВ'ОІрять: «Вmпсре:\­

ударникІВ "ОЬ~УНlС~ИЧНОI праЦІ 3- Жlllючі час». На них скла­ дає виконанн~м ПЯТИРІЧНОГО плану». дальниць Г. Ф. Патлай, 'К . Ф. На-

ЯКІ ж фактори сп'рИ'ЯЛ~ ус.:- Кеуш, Г. Г . Свідерську, О. Т. Ти-

.

ІПРИВОДУ OCBi-тл.ення

чільне опї'Ї рукописів В. І. Леніна «Лист площІ ім,ені Шевченка -та виді- шшному завершенню п JlТИРlЧКИ? щенко, Г . Т. Нагорну, Л. Г. Поно­ док}'-

'.:\0 робітнш,ів Європи і АмерИlШ», лення міосць НaJЙ!більшого

менти копії рукописів Воло- «Тези ПО національному питанню» ДИМlfра Ілліча, оригінали його та інші.

руху

пlшоході'В по центральній ма­ гі,стра,Лі ПОВЩОМЛЯЮ: біля ее· редньоУ

ШІЮЛИ.N2

1,

гастроно­

-

запитуємо

начальника

цеху маренко,

М. К. Уляницького.

-

Нм~arш~д, висок..а

М. Н.

Степаненко,

Н.

К'валі- О. Ю. Коваль,

3аріцьку,

Л.

О.

Т. Пірковську,

М. Ф. Федорову,

праць, виданих у різНі РОКИ . .як Комплекти ,відтворених лснін- му та скверу і,мені Шевченка фікація складальниць, - гово- С. Д. МОНТа.1ШВСЬІК'У, Р. О. Щцу'Сь зробити, щоб з цими ,реліквіями іських документів уже на'діслано в вс:rановлеlЮ ,знаки спереx:hд •. рить Микола 'lWetrяНТИlНООНfЧ. - Г. Г. в.риті'нelЦЬ, .рів'няють'Ся 'Інші. мотли

познаfi,О'Мwгися

мільйони

-

КК'"

К

.

у міС' цях велИJКого рух.у (ШJlола

між соТа й справді, Їхній продуктив­ ОМІ ""0_ 1, Ківотеа:"р) 'Па тр"'туар на- Дружба і взаємоповага .• .n v' , :} екистану, к:раlНИ, Т ю- "~! несено перехlднl пооначення бою. Наприклад, трапляються ви- ності можна позаздрити. Візьме­ личному :музеї? мені, Азербай'джану, Молдавії, Ві- (типу «зебра.). НомБLнат J\OMY- падки, коли по rii чи іншій при- ~OQ ~.:ІИ'Н минулий міс.ящь. Із 700 ПрацИlники музею вирішили ло'русії та інших республік і об- 'lfальних lІ1і'ДЦРИЄМІСТВ в даний чині хтось не виходить на робо- WПо1аIНО'В3JНИ!X ЛІоlМLlНе>Сцентних сві­ іИТОТОВИТИ TO'fHi копії майже 70 ластей, а також у ряд зарубrжних час займається впорядкуваяням ту. Тоді члени бригади разом ви- тилынкі:в .цля шкільних дощок ОСlgітлення площі iMl!tii Шев'ЧенМУ'ЗСI люде Й , які ще не 'побували в сто- АРСР

ленінських .документів, які можна

включити

)1;0

еКСПОЗИЦІИ місцевих

амчатки, У б

КІ1аїн.

ИРГИЗIl, У -

(ТАРС).

Но3. Планується оБJЮIВИТИ існую-

чі свіТИЛьники •.

WJJlllllllWUПШllIUlШDDIUUIWllШllDlllШlUUllllUUIППlllПDШllППUDWIПШППllummПI10

:НАjtДОРОНСY:rА

милох 'Виправила вона

жИ'Гтя

-

і не тільки

33

своє

граматич-

них! Згадується ю'Ність, тривожна і буремна, коли ,після закінчення педучилища. приїхала 'в 3аворичі IВ'Чwгелювати.

Із зошwгом В 'руках х(}дила

fla

школи, посилали їх на роботу. Юна ДMwгpi'BHa Герасименко всім серцем прагнула. ЗРQбити кожну дwгину освіче.ною, вольовою, стій­

по хатах, записувала до шко-

Пролетіли, ЯК жу'равлі по небу,

о

2

випадки, стор.

О

нині у'Славлені 'р&ДТОСЛНИКИ, ліка­ рі, вчителі. А скілмtи доротих ві­ СТQЧОК одержує вона від ЗН<liМmи­ тих вчених, ХЛІборобів, генералів,.

якостями. Людину нової доби. Г. ПОЛЯКОВА,

коли роки. Поряд з Ніною Дмwгрівною

робкор.

о

3араз колектив бригади

завданням, гається

за

НОВЕ

ЖИТТЯ

зма­

одержання ювілейних

іде допомагати іншим. І так зав- медалей на відзнаку

митці,в! І в кожній з них - щи­ Перша вчителька... Наидорож- ре спасибі. ча ЛЮlди'На. Це 'во'на 'навчила нас Сьогодні Юні ДMwгpiBHi за чwгати й ПИС3ll'И, любwги лре­ п'ятдесят . .як і в молодості, про­ красне, чарівне, неозоре. Вона відкрила перед сот.нями дwгячих довжує 'навчати, формувати нову roлrвО'к тає...rнИІЦ'} {)укваJjJЯ, дала їм людину з :новими моральними

'ключ до зна'нь, ПУТЬВКУ в життя.

з своїм

жди.

сторіччя з

дня народження В. І. Леніна.

Це підтверджує і молода робіт-

...........

Н. ГРИЦЬКОВА.

Фі.lЬМИ шкі.lЬНОЇ кіностудії

кою і ·мужньою.

110-

ли. Траплялися

всі процеси. .якщо адна швидше вправиться

3а ві, кном снув дивовижну каз- деякі бать'ки не пускали дітей до в селі ,працюють її вихованці ку ніч, ,с.плять 'пото'Млені люди. А 'в невеликій затишній - кімнаті на'д зошитами схилила оПосивілу голО'ву учителька... Скільки по-

конують і за нього НОРМИ виро- виготовили вони 850. Такий темп бітку. Тут кожна з жінок знає роботи у них завжди.

На Шосткінському хімзаводі в бачить місця, що згадувалися в Сумській області надруковано ма- роботах Леніна, будиночок у Ко­ совим тиражем діа,фідьм «В . І. нотопі, де передруковувалась ле­

Ленін і Сумщина». Він створе- нінська «Іскра». Великий інтерес

нии аматорською студією міської ЯБ.'lяють собою також аматорські

середньої ШКОJІИ ;м 1. Кадри стрічки про музей Леніна в одній діафільму розповідають про поши­ про ветеранів рення в краї ідей Ілліча, про з шкіл Лебедина, старих більшовиків.

о

Г.'1ядач Вівторок,

по- партії, які бачю!И і чули Ілліча.

25

JJИстопада

1969

року.

О


За високі і сталі врожаї картоплі що картопля -важ­ кормова і технічна культура, яна віДіграє важливу роль у поліпшенні хар­ чування, зміцненні кормової бази ДЛЯ громадського тварин­ ництва, постачанні сировини

для промисловості. Тому колек­ тив Семиполківської птахофаб­ рики прагне, щоб одержувати більше високоякісної картоплІ і

з

меншими

Картоплю p~

'ує

вже

затратами.

наш

колектив

давно,

але,

ви­

почи­

lІаIl;,'lИ з 1966 року, МИ добили­ ся сталих урожаїв цієї культу­ ри в межах 115-135 центне­ рів з гектара. Найвищий вро­ жай був торІк 135 центне­ рів. ДЛЯ

рі

Вцьому,

несприятливому картоплІ, ро­

вирощування

Rикопано на кожному з

200

Г'СІlrтарів по 120 цент,нерів. Ще І<ращих результатів добилися

Удобрення

240 центнерІв, - 180. Сорт крохмальність 18-20 фітофторостійкий 1

жай з гектара а ОСТРОВСЬКИЙ

Відомо,

лива продовольча,

а ДОСВІДУ

Олев має

процентів, практично не віє грунт) почати розвезення при зберіганні У минулому і гною і приорювання його. Орга­ дає відходів. уро­ нічних добрив на КОЖНИЙ гектар цьому році цей сорт дав з вносимо 35-40 тонн. Розво­ жайність по 160 центнерів У наступному році зимо їх автомашинами, розки­ гектара. картоплю сорту Олев садити­ даємо роторними розкидачами. Шд час оранки або під культи­ мемо на 120 гектарах. ОдніЄЮ з переваг нової кар­ вацію вносимо по 4 центнери аміачної

води,

лійних та 2 них добрив . Садіння чотирма

3

центнери

центнери

картоплі

ка­

фосфор­

проводимо

картоплесаджалками

за 12-17 робочих днів. Густо­ та насаджень 52-57 тисяч кущів на гектар. Боронування площ проводимо до і після з'явлення сходів картоплі де­ кілька разів у міру необхідно­

топлі

є

те,

що

дає

краще сортувати

можливість

її механізма­

ми як восени, так і весною, бо вона має округлу форму і до весни не проростає, бо в неї ДОВШИЙ період Спокою.

Сорт Бородянський при од­ накових умовах вродив по 93 ЦЄ<Н"l'нери з ГЄ<I~Ta'p.a. Ян бачимо, перевага сорту Олев над інши­ ми

очевидна.

В

цьому році із збираННЯl'<r механізовані ланки Івана Сте­ живлення картоплі. картоплі справилися непогано. пановича Геруса та Григорія Ми розуміємо, що правильно у намічені строки викопали ЇЇ, сті. При потребі проводимо пlд­

Олексійовича Розсохи, кожна підібраний сорт дає можливість' сортували на п-у н н т а х з яких одержала по 150 цент­ ПР.И найменших затратах різко «КСП-15». Завдання по прода­ .нерів бу,льби 'На п'ятдеСЯТИlГек­ підвищити врожай. Дбаємо та­ жу картоплі державі значно тарних площах. Багаторічна кож про те, щоб. у нас вирощу­ перевиконано, засипано насін­ ПJ>.._,пика показаJIа, що 50 гек­ валося декілька сортів різної ний і страховий фонди. Меха­ тарів найбільш доцільна за стиглості картоплі. Цього вима­ нізатори нашої птахофабрики розміром ділянка для закріп­ гають кліматичні особливості, гаряче сприйняли заклик пра­ лення за ланкою. Вона за господарські. У нас є в основ­ цівників сільського господар­ десять днів устигає на ній по­ ному сорти: Бородянський, ства столичної Київщини роз­ садити картоплю, під час веге­ таційного періоду доглянути за

нею І до настання заморозків викопати бульби. З чо,го починали боротьбу за сталі врожаї -картоіПлї? Насам­ перед з підбору кадрів, ВИДі· ливши для цієї роботи більш досвідчених механІзаторів, зак­ ріпивши за ними необхідні ма­ шини та інвентар. Навчали 1 навчаємо людей вирощувати цю культуру. Моральна і мате­ рІальна

заінтересованІсть

вІдіграють

в

цьому

теж

неабияку

роль. Адже кожен член меха­ нІзованої ланки знає, що за сумлінну працю

вІдзначатимуть

його, ставитимуть у приилад, знає він наперед І про те, скІльки одержить заробітної і додаткової нання

плати

планового

конання

за

перевико­

завдання,

ви­

зобов'язання.

Попередником пІд иартоплю бу ли і є в основному площі (j,пі,д озl-llМОЇ пшенищі. В зв'lЯЗКУ з

ТИМ,

що нагромадження

орга­

нІ,чних добрив ПОКИ що в основ­ ному

проводиться восени і зи­ а внесення їх пtд вес.но­

мою,

оранку,

то

ми

площі

топлю дискуємо в

під

два

кар­

сліди

на

глибину 8-10 сантиметрів дисковими боронами. Цей захід дає

і

нам

при

такі

зяблевій

ж

наслідки,

як

оранці, разом

з

Островський,

u

наш Х.;Jібороби

«Ве.'1ИКО-

поста IJИ.1И

перt' Д

роБІтку тракторних ,а-грегат.ів­ гектари м'якої ора'Нlки-нале­ ре.дОідні пере'l1ворен,ня. В НИХ за­ інтроосо.вані ВИРООн,иIЦТВО, всі механі.затори. Та і запроваджу­ Інововведення

ПО

чИ'слен­

ни'м ПРОХ8lНlНlЯМ 3 місць. А чим ВИКЛНlКані ЗМ]НИ?

Насамперед т.а.ке

Це

«геIcr<llРИ

-

нага:даємо, м'якої

ЦРИВlщеНlНЯ

що

О'ранки~.

ДО

ОДНОГО

знаменника різних видї-в

однаковій

агротехніці

з

за

достойну

зустріч

з дня народження ніна

і

вибороти

сторіччя

В.

І.

СТУПНОМУ

-

в наступному

році по 130 центнерів Itартоплі на кожному гектарі. В. КОВАЛЕНКО, головний агроном.

сортом Островський приніс уро-

лі агротехнічні

ЇЇ на пдощі

році наба­

строки

1400

провели

гектарів.

А.'1е цьогорічна осінь була су­ хою, бідною на дощі. Тому посіви сдабо розвивалися, довгий час бу.1JИ кволими. Допомогли ЇМ кра­ ще розвиватися мінера,'1ьні добри­ ва.

Ми прове.1И осіннє піджив.'1ен­ ня озимих на всій шощі :І літа­ ка. Авіатори працюва:ІИ під ке­

трак­

WД!lllP'3.lвле,но .в то,рговелЬJIУ иере­

швидко попраВИllась,

розкущилась

зиму

в

хорошому

стані.

гли­

фй свО'ю чергу спі-лыlмірнаa з НlУЛЬТИіВацією 'чотирьох гекта­

рів КУКУРYlД3И або апУШУlВанням міжрядь пос~віlВ ЦУ'КРОВИХ буря ' ків на ЧO'l1ИРЬiQХ гекта-рах.

ТPYiдQlВi

про­

ДОВОДИТЬСЯ «У'Нlіфікуватю> ВИР8JЖати 'ЇХ ІВ «умовних

re'Irrapax».

Ключ до цього коефІцієнти перерахунку окре­ мих ВИlді.в ТР8lиrrорннх роБІт У гектЗіРИ м'якої оранки. І в коефіцієнтах су'ть ooi€Ї пробле­ ми . У свій час 3 їхньою віднос­ ною об'ЄНТIlВніlСТЮ практика

-

ні.

Старі нормативи не ві,дби­ вають таких факторів, як грун-

о

Вівторок,

никово-тепличному

господарстві

радгоспу. Завершується

очищен­

ня кот.'10ванів, завозиться гній, Розуміючи, що добрива є голов­ реМОIiТується інвентар рами, НОЮ умовою підвищення врожай­ короби, ВИГОТОВ.'1яються мати. ми

і

далі

В най­

Колектив робітників радгоспу, як і' всі '!1РуД1Ї1mИItи сільсЬіКОГО

цеlНТІИlрrв.

3БИlP<1lНJfJl .м.ОІЖ'ВИ

ПРОВ3JДилось

тrль-ки меmнМа;м:и. У~пі'ШНо DПО­

ІР'<ІЛИСЯ з Р()1БOlroЮ ком{;.аЙНер кар­ 'ІІ()!ПлооЮирального коибайна Василь Мусі'ЙОIВИЧ ХрЯJПa з трактористо\! I'BaHQIМ ВаСИЛЬOlвиче')! еафРОIНОВИМ. Вис()кої ПРОд'УКlГивності добив-а~ся і водій ~paK'I\opa «ДТ-20» Михай­ ло ЮХИМСlВич Ce'pt!1;\a, який !Копав М()РКВУ

Вже не перший рік телятниці радгоспу «Великодимерський» Га­ лина Дем-'янівна Рубанка І Марія

ТрОХимівна

Семеног

7-8

МОЛОДНЯК до

доглядають

місячного вІку.

А вигодувати щорtJl\У по

50

голІв

-справа не з легких. Все ж теля­ та завжди ростуть на славу. По

670

ШВИlрялкою.

грамІв

живої

Учора в господарстві заверши-

ваги

щодобового

приросту

молодняка

добились

телятниці в цьому році.

На фото: Г. Д. Рубаика (злІва)

і М. Т. Семеиог. 1>о'То М. Семенога.

то.ві У'мови, урожаlйність ку ль­ тур, які збирають, розмір і рельєф полів, кам'~нистість, ВИ­ -сота над рівнем МQPЯ... Розроб­ кою нових коефіцієнтів зайня­ та Методична комісія, створена у ві;ДПОВідності з рішенlНЯМ Мі­ Н'істе:ретва

сільського

ЧІІ

господар­

ства СРСР і «СОЮGс1льгосптех­ ніни». Ії дliЯЛblll'Lстю керує ко ор­ динсщійи:а рада по проблемі «РозроБКИ 'РаЦіональних методів екоплуатації

=============================================0

маши:нно-трактор­

аАНАДТО

НЕ

Вечоріє. На ПОДВі'Р'Я один за ОДНИМ

З"ЯlВЛЯЮТЬСЯ

порати

ху-добу.

тваринники

Прийшли

вони

і до кошари, де ~1Находяться не­ телі.

М.

'\югла ми,ритися, тепер

гектарів під зиму овочевих куль­

тур, з них 2 гектари цибу.'1і-чор­ нушки, 3-моркви, 2-буряків, 3-кропу, l-шпінату. На цій п.l0щі під зяблеву оранку внесе­ но по 25-30 тонн гною. У Пі1ів­ кових тешІИЦЯХ на п.'10щі 2,5 ти­ СЯ'lі квадратних метрів посадже­ но цибу.'1ю-виборку напівмосто­ вим способом та півгt'ктара у від­

~============================================

жу. IВРОжаЙінїtCТЬ на решті площі в 75 гектарї:в перевищила 200

ся.

цеси

Наближаються до завершення і інші осінні роботи. Посіяно 11

Добре вродила и~в-а в Пу.х~в­ кладено 71 О тонн. О,щночасно прова\Цитьея му з 5 гект.'І;РШ! 3lЮШува'Ної ділян­ туваlННЯ моркви. Ії закла\Цено пер­ них на гектар. в праці. ки зібрмrо по 400 цe'НТHЄ'J)iB ви- ші 30 T01fH з піl(ЖОМ для надійноПроводимо осіннє піджив.lt'ння М. ГАЛЬЧИНСЬКИП, А. ЯНКО. СOlКоякіснО'Ї ЦРОДУ;ІЩії, яку всю го :Jбе,рі.гаНIfЯ. з літака садів та ягідників. На агроном-овочІвник радгоспу. СЬК()ІМУ 'ПТ~ХОіра:дгcrспі. На кожно­

звертаються робітниці до брига­ ,ДИ'Р,а ферми молодняка І. І. Рибки.

різні

2

бдижчі два-три дні авіатори вне­ ГО'СIПОДIljp'С-l'ва КИЇ1ВЩИ'НИ, дО'кладуть суть мінеральні добрива на П]О­ максимум зусиль, щоб ознамену­ щі 256 гектарів, з розрахунку вати наступний '1енінський юві­ і кага­ 2-3 центнери фОСфорно-ка.lіЙ­ l1ейний рік новими досягненнями

Морквяний силос ДЛЯ птиці

них нововведень залучено ба­ гатьох вчених, спеціалІстів, ке­ ріВНlикіlВ господарств, механіІЗа­ ТОР'ЇВ. Роботи уже завершують­

на

БИ-НУ 20-22 саНТИlМетри екві­ валентна збиранню картоплі з та'кої ж площі ка-ртоплекола~M. Кожна із назВ~НИХ ооера­

Словом,

тому

дотримуючись

провадимо підживлення.

ка

поля

у

плодоносних,

рівництвом свого командира Олек­ сандра Мельниченка добросовісно, критому грунті.

ності всіх культур,

ного парку в колгоспах і рад­ госпах». До ОЦіНКИ пропоно_ва­

геКТара

гектарів

20

в на­ добрива вже внесені

одержати

ювілейному

Ле­ майже на всій площі і ввійде в

торних робirr. Це ОДИНИЦЯ вимІ­ ру зробленого. Окажімо, оран­ одною

числі

«умовним гектарам»

-

Давня і rю:всякденна міра ви­

ється

гектарах ягідників,

36

- П6 1,5центнери фОСфорно-каліЙних. гато кращий урожай озимих на На черзі 283 гектари саду, який зеір.но і зеле'Ний корм, 'ніж в ни­ підживимо азотними добривами з нішньому році. Вони добре підго­ розрахунку 1-1,5 центнера на тувалися до сівби; в більш стис­ гектар. собою мету

тим дає можливість на 7 -8 ла'Сь за-готі'вля МОІР'КIIИrНо,гО силоднів раніше (бо швидше тужа- су. При плані 600 тонн його за-

Зміна умов

резерв

ГОЛОВНИИ

радгоспу

димерський»

ПОЛІВ-

агрономічних ви­ Все це дасть можливість одер­ мог. На кожен гектар вони внес­ жати о&іті о&О'Чі на 10-12 днів ли по 2,5-3 центнери фосфор­ -j)3iніше, ніж з ,ВеонЯ'них посі'Вів. но-калійних добрив. Озимина ПРИЄКУЛЬСЬКИЙ, а горнути соціалістичне змагання У розпалі також роботи в пар­

починаючи з 1967 року і сорт Олев, яким уже в нинішньому роцІ З.fмІННJlИ сорт Остров­ ський. Сорт Олев у рік завезення при

25

СьогодНі нормативи вводяться в lП'раНlТИКУ, перевіряються в Шllйбільш ТИПОВИІХ господарствах різних зон кра-jjни. Освоєння їх

БYlде

ПОСТУіПовим.

Пропозиції

або побажання з цього питання можна подавати в Меroдич­ НІУ ,1юмі-сію. Оправа вирішуеться нелеlжа. Потрtбно знайти і «від­ црацювати» у виробничих умо­ ва:х нормативи, які б вLдбивали фаКТИЧІНі (ОО'ЄJ{тивні) результа­ ти виробі'l'КУ тракторних агрега­ '11ів.

І

по,станшеие

верши-ти

введення

за:вдання: таких

за­

норма­

тивів у найближчий р1к"Два. Д. СМИРНОВ, кореспондент ТАРС.

листопада

1969

року.

О

-

-Що

давати

ї-м?­

Я дав 'наряд трактористу

ти

ж

Шульзі.

Ві,н мусить

підвез­

втруча.ння

відвоювали

нички тран'тор. нол!!

поїхали

за

кілограм

дерті і від

п'я­

Уже поте:\о!НI.'10, фуражем.

Тану нарти,ну деНілька днів тому можна було спо.стерігати на

подвір'ї

другого

відiдlлка

радгОIСПУ «Гоголівсь.ни'Й». На феРМі 555 гол~в молодняна Ве­ ликої рогатої худоби і 450 ко­ рів. Але ПОРЯДКУ тут мало.

В першому IКОріІвнНlКУ декілька ДНі,В не працював гноєтранспор-

корм-и.

Саме в цей момент на подві­ р'я ,в'їхав трактор з причепом і ПОЧaJВ виробля.ти fl'aKi кренде­ лі, що всі шарахнулися вбік.

- Шульга знову П'ЯНИЙ, ті­ кайте, бо задавить, почу-вся за.стережлИlВИЙ ІКРИК.

тер і до.велося вручну очищати

прwм'Їщення. Олюсар К ко

Ющен­

-

Г,ноет.ранапортер у пер­ шому корівнику IЮЖНУ ГОДИНУ ,ПСУ'єтьоя. Вже нема сили і мож­ ливості. його ре'liонту-вати.

Біля ферм в коліна гною, та

Де їздив пІсля обіду Шуль­ га тілыии йому ,відомо. Фу­ ражу не привіз, а набрався не-

і в

мов

'ма тирси для П1.Дстилки, і коро­

чопок.

НЬОГО

го

Бригадир

Tpawrop

-ВОд~Я.

,віД'ЇJGати

Та

і

забрав

посадив

не

у

друго­

встиг

той

за кошару, ЯR на ньо­

го нанинYlВОЯ Шульга і в~дібрав траиrrор. Лише rrlсля повторного

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

ЛeJWНІОго сані'та,рного стану.

о

на літр молока така що­ денна даванка-. Але ЗГОДОВУЮТЬ' h'Ор'МИ не гЙ'ДготовлеН%Ми. Сlч­ дають суху, не здобрену, бу­

Ity

Р'я'ки не обрша,нl від гнилої гич­ !іИ,

не

:памиті

Досі

і

не

ПОд'РІ6ненІ.

YlІюмnлектована

H€

бриmда ДОіЯІЖаlМИ. Уже трива­ лий час Дell\JЇ.i1Iьнa груп корів доятыся робіnnщями, яких що­ дня вwдМяють ,на ферму :по на­ pяjДу. Чи можна при такІй, з ДOOlВОЛУ ОКЗlЗaТИ, О'РТан1зації праці мми молоко? І не ДНВ­

но

-

іЦОООві НаідОЇ Ві'Д кожної

3

кіЛО!1рами

мюлока.

Нема підмінних доярок, і до­ ІЮДИТЬСІЯ

працювати

без

вихід­

них. ТварИ'Н'ННlКИ не забезпечую­ ться спец~ом.

Не­

умови І ДЛ61 вLд.почиику т.варин­

кілограми січки

Не

Обмаль нен­

таря.

ЯКЩО говорити про рацІон, то начебто І скаржиrrись нІчо­ го: 15 кілограм-ів бурякLв, 12_три

кІЛQlІ'рам

на­

ви брудні.

силосу,

один

IГРамьв комБІкорму

корав.и стано.влmь

скаржитьоя:

корівниках не наведено

сіна,

500

створеНі!

НИ1!\!Jв. Усе це

1

IВщповlДНі

iIJPизвело дО

НИІ3Ь1КИХ HaiдOЇJВ. Керівники ж радгоспу і дpyroro .вl~л-ка спо­

кійно спостерІlІ'ають недолl'Ки. Занадто вже ClПокіЙоо. І. МИХАRЛЕНКО.

і

о

з стор.

О


Я І(

в а с

Репортаж з 110-кілометрового шляху

обс.лУlовуюmь? У приЙмаль.нЬЙ MIicIXКOГO

буди Ніку по­

3aJКлопота'нНіМ ІПОГЛЯДОМ ю6вела

присут·

ніх м.аЙС'l'рls І неВ"певнено звернулася до oДjН>ЇiЄЇ з них.

ЛагІдна ,білява жінка, до ЯКОЇ Інулася

сщреНblка,

ДОСНІТЬ

звер­

чуйно 'ВіДгук­

ВиЯlШЛО'СЬ, що нею була Людмила Тимофіївна XOlМeнкo маЙС1'ер-«rpи­ 'Ймальни'Ця кільцевої машини по обслу­

та,

ра­

НaJПевно,

-

щаlСТЯ

один

кроком...

сто

юрок,

але

морок.

,rycal\a:

Даремно ос:ку,бли

ци­

ми дня.ми, видно, не буде пред­ ставника.

Ді'ТИ дітьми... По.оадили зай­ чи:ка 'в'літку в березову ,клітку і ду.мають СИJДіТИМое до зими. Думав щytКа, а воно кара,сь, та й подякувати не ста­ ра,всь.

-

Допом!.г не ,допоміг, та

до­

пома,гати приб'j,Г! Дах із ночов,

до

oyebдLв

а митися

пLшов.

Думали, що Родіон

МJ:ЛЬЙОН,

а

загубив

воно ... гудзик.

Де СИДі'Р, там

гармидер; де

1

сlм ти

мало : та

...

Залишилося

Діло,

й

звелів піч

З:1' хлі,в ... МОВЛЯВ,

не ,просте,

раз

ковбаса ... на дереві .не росте. Директив аби перечитати

зустр~вся влітку з ...

ку­

мою .

Досить,

вч.ити

-

МОВЛflВ,

треба

каже

-

уму.розуму

й п~епочнти.

чудово

там.

ЛlЬв

-

'все ц~ lНе може

Цротя­

шого lПобуту. Це гниль. Ми всі на дер­ жавній роботі, всі одержуємо зарплату. ПоОКIІ Людмила ТИlМОф11івна прова.дила І1'римLрки, А'натолій здав у міСцеву май­ стерню 'Тка,нини, IДОСТaJвлені з бази к Du)fбінату, рщда'в полагоджене взуття j прийняв на ремант нову па,ртJю. З:найомлюсь з сільською маЙ.стернею. Тут працює т.ри ЖЬН'КИ: Ганна Михай-

К'у

ДосЛ'іДЖуй J(ро.ко.дила

,не веЛIf­

-

Діж'а з макітрою

в

вул.

Київська,

154.

соціалlсти,Ч'ного ЖИТ'l'я. Людина шиє одяг, думає про майбутгн€. Отже, побу­ 'І'ОвИ'Ки працюють на майбутнє. Сьогодні кlль:цев.а машина ЗaJвеРШИЛ:1 свіlЙ рейс, 3а'В11Ра на черзі подорож до. іншнх сіл. І так, ЩQДeJЬно лереБОіРЮ­ ючи тРУДНОШіі дороги, злади і незлади при виоотовлепн.і замовлень, працюють CНlPOMHi трудолюБИlВi люди.

Слорудження

не за'ХОіПлювати.

- ПОї,ДЬМО, Олексa.lJiдРО Яківно., з на­ ми ще Зiilвтра у ЗаіВОРИІЧ,і, [І1ропонуе Alнато.лl<Й. Одних пальт 'треба помlірЯ­ ти 20 штук! Рiilпіше з цих сІл майже не БУ1ЛО ЗaJмовлень. А коли зі мною стала працювати Людмила ТИіМ'ОфіііВ'на, tqJига зрушила . У неї веЛИlКе по.чyrrтя відпові­ даЛЬНОСТі tП~ед людьми . Добивається точності у sиконанН!і за,мовлень. А це велика сила в усЯ'к.іІЙ робоТІ!, тим паче у нашій. Я цIЛ;J\ОМ погоджуюсь З Анатолієм. Кми людина добро робwrь людям, їй добром І відповідають.

О. БОЖКО,

rромадський кореспондент.

ру.ки.

Донощик .. А його хоча б раз иаМОЧIfIВ

взасмуті,

до.ЩИlК.

Для своїх,

мовляв, шоколад­

ка"

ДаЧНИlків, мовляв, Із П'ЯТЬ,­ то навіщо ПРaJцювать!

свасі. та й проходу не дають ЮQДИ бilдолаеі. Двох слів не оплЬв, не зв'я­ за'В, а ДИВИlCЬ, зав!

Дума.в, оз~о, а воно-море, та ,й страху не поборе .

Думай, 'словом, наперед,

що

для

док

-

чужих

про.

всян

,випа­

мармеЛ1ljД!{\а.

Довірився

Гриць

До часу, до пори З

а

та

не ВИЛ:1-

-

зи,ть

Думаєте, що Хома на'вс,праlВЖЮI ідрlма? Во.в", пІдійшов, ,понюхав, чим пахне, а Хо.ма

To,дJi, коли опиня,єшся ... В бщі'!

Його бе'з жодних слів як трах­

звір

кумі,

гі,рки'Й солодкий мед.

нори .

ДPYJГ, отже,

Іпотрібен

Дресирував тигрів,

лише

левl'в,

п,рНіБОРКJaТIІ рІдну жінну зу,мів.

а

-

не

ПРИЯ КОРИЛ ИСЬ ... Фотоетюlд В. Полorrняка.

БОРІІС ДЯЧЕНКО. .с. Підлі.сся .

ЧЕТВЕР,

:=ВttAKHI'HHA

.~_1III!7_1I!!~

СГР[ДА,

ЛИСТОПАДА

26

nporpaMa

Першв

---------------------------------------------------~

27

Перша

МJ\ШИНА ДЛЯ ІРИГАТОРІВ

ЛИСТОПАДА

КОИС:Іu>ук:rори

nporpaMa

-

10 оо

НОВНІІИ. (М,) 10.15 - Для дітеn. «Чудеса l1РllрОДIІ.. (Сверд· ловськ) 1045 - Для школярів. Теле· агентство «ПіОllерія». (М.) 11 15 М. Погодіll- «Янтарне tlaMIICTO». Т," леспекгакль .

(ЧаСТИІІа

друга).

(М.)

1220 «Рязаllські жіlllШ» (J\') 12.50 Для 10.45 - Телевізillні вісгі, 1655- Наша афі· ша, 17 оо Новини . (М,) 17.15 Те · -- М Погодін - «ЯllТаРIІ~ намнст()>> 17.40 Те· I"P.J'~'·II~KraK."h, (ЧаСГНllа перша). (М) лефі.1ЬМ «Непереможні». левізійні вісті. 18.30 Ленінський 12 (J() «Академія землеробів.. (М.) 1І0ВІІІІІІ

1001) -

,,\ітей

.ГраЙтеся

з

(~\) НІ І;; ~ наМІІ» (М)

.) ІІа СПОРГНВllill нн"і С .13ВJІЯ· КОЛГОСПlI' (М) ІЗ,ІG Телеві· - Наша афіша ІЬ 25 - «Вершннки., 17.00

12,:10 тhся

зіЙllі вісті 1620 - Ю Яновськиil

(М) 1715 «Народні Іллічеві.. (Харків). 1745Телевізійні вісті 18.00 «11 ри рода і люди» . 1830 За безпеку руху. 18.45 Програма Украінського hОЛЬОРОВО' го телебачення. Співають полтавські

1930 «Українська 20.30 -:Програма

дівчата ,

комитета

кінопа·

Уllіверситет мільilонів «Школа полі· 1НЧllоі самоосвіти». «Робота над пер· шоджерелами». (М.) 19.00 Народні умільці «Килимарниці». (Ужгород) . 19.15 Міжнародннй огляд. 19.45 «Література і сучасність». (Дніпро· петровськ). 20,35 Проrрама «Час». (М) 21.15 «Наш оперний». Твор, чиА вечір аРТlІстіВ Одеського театру.

(Одеса). 22.30 «Майстрн (Народннn артист РРФСР ров).

-

КП УкраинЬІ

орrзи Броварскоrо районного 11 райоиного Совета депутатов

заст. промисловості ,

19·3·82,

редактора, масової ро.

І боти). Фотокореспондента 19+67, відповідальноrо сек, ретаря 19·3·18, вІдділу сільськ. rосподарства -19'4·47.

" ............................... '18' ........................... •• I I . I . I I ••••••• " Бровар!;ька .цру,ка,рня, Київської облаС'І'і, вул. Кнї,вська,

154.

Бря.НСI>КОГО вих

машин

заводу С'11Ворили

ее

ее

ее

ее

ее

ее

ее

ее

сил.

На БрЯ!нсь:кому 3а'воді по­ чалося ВИ'робництво нових агрегатів .

маши-

Редактор ~ ............

СI:iКИХ

та

шляхо­

ФЕДЯП.

€. ее

..... ....-..............................

ее

ее

ее

...........

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС на постійну

ТЕРМІНОВО

роботу

ПОТРІБНІ

такі робітники: ливарннкн, учні ливарннків, пресувальники,

слюсарі-наладчики, електрослюсарі, слюсарі-сантехніки, слюсарі по ремонту технологічного устатку­ ваQНЯ, вантажники,

комірники.

Звертатися на адресу: М. кінцева зупинка автобу;са

Бровари,

промвузол,

,N'g 1. Дирекція заводу .

••

•••

ае

ее

ее

• • • , ................

ее

ее

ее

ее

ее

••••••

ее

ее

Броварському раАонному відділу народної освІти НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН шофер легкової автомашини. Оnла'fа за ДОМ6)овле.нісТЮ.

РАЯВНО.

....., ...... ~........... .

Тe.:Jeфо.н-19-4-57.

я,ка може rrрамбувати та ytКОСИ 1ригаціЙ1НИХ «аналів. Це І1РУН'l'Oзмішу­ нач Д,679. НОГО ба'зою є т,рактор потужністю 140 :кЬн­

ВсесОю3НО­

ма,uiинобудyJВання

ro

екр!!на». К. Лав·

IІ1ДЕКС 61964. Газета виходить у вІвторок, четвер і суботу.

ну, дно

го. iJiауковО1ЦОСЛLд.нorо інсти­ туту будівель.ного. і шляхово­

(М.)

============т=р=уд=я=щ=н=х~с=я==к=и=еВ=С=К=О=Й==Об=л=а=с=ти=.========

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партіАноrо життя,

м,ент, на якому 1розумне 1 раЦіональне буде ст.веРд!ЖуватИlCЬ, як ,норма нашого

Ім'я

що в господаря заОym. Де Захар, там І ком,ар, як Із медом скибка ...

«WОВАЯ жизы:>

11

ди заробl11КУ, з її роботи мало толку. Тут ще треба вклада'ти душу розум, фантаз!.Ю. В!риrrЬС$J менІ, що бровЗjpСЬ­ кий раЙПОібутком,бінат створює фунда­

,ЗaJВідуюча руса.иі'ВСI:iКОЮ майстернею К Ф. Карпенко скаржиться, що з бази достаВЛЯ,IQТЬ мало хороших 'матеріалів . Люди ЖИlвуть бага'то, за.робляють добре . Вони мають цраво вимагати матеріали IВИlСОКОЇ якості. Дорогого і модного одя'гу! За'вІдуючий ,гоголІвською майстернею А. П. Коцюба ветеран служби побу-

........................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... t . . ..

М. БРОВАРИ,

месло для заробіт~. TaJК і В службі по­ бyrrу. Якщо людина працює тlлl1КИ зара­

3Віль:нені поля BЇtЦ у;рожаю виорані і прик~ковані для збереження воло­ ги. Вияв ~урботи про црожаlЙ м,айбут.ньо· го року! НaJВКРУ.ги порядок, чіткість. Вірнться в ,дружбу лщдини з землею, і від цього теплішає на оерці .

24.00 - Телевізійні вістІ. «Час». Добрі люди І10рпині дали доб­ норама» . Друrа nporpaMa (М) 2і оо Спортивна передача ренько по оСпині, та нев.доволен­ (М,) 22.45 18,55 Наша афіша. 19.00 Ху· «Читаючи ваші листи». ня ,в її о.чах... Хоче, щоб і по. 23.25 - Телевізійні вісті. дожній фільм «Піднята цілина». (2 плечах? Друга nporpaMa серія), (М) 20,35 «На добраніч, 17,15 В ефірі .Молодість». «Го· Доручили ,солов'ю брати в діти!. 20.50 3а безпек) руху. 21 .15 ризонт, (Ленінград) 18 15 «Дні кібця ... і.нтерв'ю. «музнчннй калеАДОСКQ/I:>. (Ленін· життя Андрія Савенка». ПреМ'єра Дотепник дядько Михайло град). 22,00 Теленарис «Тверди А документального телефільму. (М) .вже тим, що... ·иедбaJЙло. 1845 Для школярів . «У незвичай. сплав:> . (М.} Дбав з усієї сили, а занедбав НІІІІ час». 19.30 «Москва-Варшава», - з усього розмаху . Про можливІ змlии У nporpaMax Тслепереклик. (М) 20.30 «На доб· вас повІДОМЛ8ТЬ диктори раАlо І те­ раніч, діТI1!» 20.45 ХудожнІй фільм лебаЧОИИ8. ТеJlефоин АЛ8 довІдок: -05-76 І 76-74-81. «Свинарка І пастух». Поч. 8 .мм 123, 124, 126.

НАША АДРЕСА:

грошей, то ІОНО вже не мистEщ"l'во, а ре·

шлюз~в, проведення магістральних кана­

гу:вати руку за чайовими це лакей­ ство, яке 'І1реба всіЛЯll10 виживати з на­

встиг! А ще й хочуть, щоб ... ВИКОНіувати їх! НОВIIt/ll Ду,мав, з ку'мом зустрітися умільці ЗИ'МО.Ю,

ДіЙСН!О,

сaJМИМ IПІРИНИЖlували їх ГilДHi:CTЬ.

поста.вити.

Та

ві річки.

кми тобі су,ну,ть в руки чайОВі.

Для ,нро.та спека І\а ,небroпека.

зов­

ДУ;М:1Є НИКОідftм, ЩО вічно бу­ молодим.

псува­

гірко.

на:прави­

няка.

вИlКИ,НУТИ

відпо­

мовляв,

вона

на.у.ки, та ,не встромляй в паще­

Довга ніч чи остобісІє для Грицька, а довгий день - ,напев­

де

стала

До Ру,санова іДемо понад Трубежем. Моя СYlцyrrНИlЦЯ ОЖJМа. «Ви тlлькн поди­ віться на ці багаті по.ля!» з зах()оп· ленням ВИlГYlКУЄ. Я переводжу JЮ'ГЛЯД і ду,маю: треба щиро любити рідну зем­ лю, людей, працю, щоб та:к ,рад.іти осін­ ньому пейзажу, окореній людьми запла­

підкosа

за.l1Jрошення

хату

першого

ДовіДКО, ДOBЇtЦKO, гу,мкова дІрко! Як було солодко, стало

Досвід за'позичено, як од6ува· ти 'вхilдчиии.

mдрекомецду.ва'в: оце майстри

багну лося за,мовннку.

пр ІІМїркн, ,рукави

не . .. халя,вою ві,д по:тол1в! НЗG'aJР, та'м і базар. Доля гірка: нема огірка, ще й ДіЛіТЬ, раз ділите гриби. Але .до ,COJIi мало хліба Із салом. при чому тут ... чубн?! Для HbOlГO Й !Місяця непояснеННI(},3ЗJгадкова!

Не

Жlі, підкреслюючи с'вою перевагу в сус­ пільст,ві, оунули ЛalкеЯJМ IІ1сшійки і ТИМ

з

міс­

Проценко.

класу Щра МихаЙІЛ!Jвна Roрсун і Лю­ бов Мнхайлliвна Магдич. ЖlJнки не раху­ ються з часом 1 затратою праці, щоб

11а,к і нагадУ'Є, як 'коли.сь багаті вельмо­

при­

майстерню

R. R.

на шини «побутові послуги». Склалось враження, що Jqpa:Вeць повинен бути та­ лановнтИlЙ, як ~ДОЖНИlК, митець. Якщо мистецтво СТaJВИТЬ за мету здобування

словник-жаРТІВНИК

д До.

заМОВНИlка

називають

столярннй цех. ... 11 О кІломe'l\Рhв намотали цього дня

НОВИЙ тим

до

як

цеві люди . 3аlJ3і,ДУючИй

'l1Y, працює нeзмJ.нно 23 ро!(и! Не без il'o~1 lПока'зaJВ вLдремонтosaJНИЙ буди­ нок послуг. Tyrr є wвейнИ1Й цех, шевсь­ 'Кий' телеаrrельє, перукарня, м.аЙс"гєрня по ремонту металощрилatЦDв. У двора -

поши.ти ту ч;н Іншу рІч саме так, як за­

Найбільше мене обурює,

вона,-

Робота БРИlГади мене зацЬкавила, І я, на ПОДИІВ АнаroлЬЯ, ПОГОДИЛl3.еь поїхати з НИlМИ на ,села. ВзЯ!вшись за кермо, він, як Ікажуть, на.тиснув на важелІ ... у деН'l)рl ПЛОСl\QГО машИ'на рІзко за-

з

для

-

з

родне. Цей висН'ОіВОК ,можна зробити його 'ввіч'ливого ста'влення до людей.

бaJЛахон.

рювати !рукави. НaJВіЩО, ТІІ людям НaJCтр!Jй.

сових бригад. АнатоліlЯ добре знаю, 'він закінчив веч~рню школу, потім тор· говельне училище. Це був трудолюбнвнй учень. П()}{лИ'кання до роботи 'В системі нього,

підготовленою

міТIНО

Тимофії.ВlНа станавлять одну з трьох рей­

у

швальні,

іНШОІ10 I\ІОльору. Переплутали в майстер­ ні. От діlВЧl3.та! ПІдводять... Непо­

нею у рейс. Я ПОГОДИЛaJСЯ. АНaJтолій Ми­ хайлович Кривошлик, вод.іЙ, І Людмила

обслугоцува'ltня

щиро

Ні, ту,т щось не те, жваво. ре­ a~yє Лщдмила. ЦЬOtГo ,костюма я вам не 'Вlцдам. Треба ПeJ)еробити. Тут виявився 1 ,zmу,гий КaJзуе: упаль·

ху.н.юу вLДДaJчl своїй у.вазl. Може, ти Т~ЛЬЮІ віддаєш, взамін нічого не одер· жуєш і s цьому 'l1воя радість. поїхати

ОвJtrИlЛьне. Нові замовнИlКИ, нові по­ ДЯКИ, нові розчарytВаиня... Заходимо до

костюми,

-

- Служба побуту накладає на людн­ ну бага.то обо в '1Я31\1ЬВ , сказала в роз­ мові ЛlQДjмила Тн,мофіївна. Природ­ но, ВНікона'НsНЯ тих обов' язкLв повинно црИ'носити ЛJQДЯМ радість. КОlЛи ти вже

Нес,поді'ВalЮ IЗ.aIПIIЮJЮIну,вала

Тимо.фіїВНі лобажання і IIJРОlЮ3ИЦ1ї що­ до фаоону свого одягу, треті IІВно

1

чудовий, а на плечах ТРliJМається плечей.

говуванню населених ПУ;НlrТів району.

веДIІ

м!.сSЩL'В Міїсцевl Iкері'ВНИКИ Пejpекидають їх з одного приміЩення в інше.

паlЛьта

праці'вникам служби ПРИМ~Я;ЛИСЬ, давали

Але що це? Замо~нику LBa'НY МИ1'РQ­ фановичу Фес~у, тракrrорИІСТУ радгослу «.плоакLВСblКИ!Й», не так приwи.то pYlКa­ ви до n'LДЖaJКа. На ВІшалці костюм

ниця звернулася саме до цієї жіliКИ.

то не

дя­

нові

1Іереду,вали: і те, мов, не та,к, і те.

нулася на прохання У,важно вислухав­ ши її, прО'Вела у ВlIДПОВІДНУ майстерню . Цей фаlrТ lМене заці'кавнв: чому замов­

пішла працювати сюди,

ж.іночl плаття для односельчанОіК, а для

се,рвісу, ЛЮДМИlЛі

вали

мІль попсувала ...

пальта

лоха і МaJр1я Михайлівна Лесик. Шиють

,масового IПОШИlВу - lIJj~oд.lяль.нИlШ, фар· тухи, н,а'ВолОіЧКИ. Cкl3.ржаrгься, що ніяк не иа;rphвають МіlQЦЯ. Через кожн.і кілька

,кували другі -

Порадьте, бу,дь лаона, ось у мене

,!юм.ір

лlJвна ПлешеВСl1Ка, Марія Данилівна Во.­

гальмувала, розвернулась J стала. Ії зразу обстylПИЛИ люди ВИідНо, нашого приїзду чекали. У замовників піднесе­ ни!й ·,!НастрЬЙ. Машина перетво,рилась на Сa:JЮН цримlрок. Одні замовнИlКИ одержу­

СЛIУГ ЛЮДНО. За.к.РШНИКИ бідкаються БІ­ ля своїх ЗaJмовникLв, що чекають ч~ги до приміркНі. Сюди Ж У,Вlйшла БООYlCЯ.

Зам.

3813-5275.

....

138 номер 1969 рік  

138 номер 1969 рік