Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

І

По НАШІй БАтькІВЩИНІ

1 СТЯХЯНО8ЕUЬ

Каскад гі~ро~nектростанцій ] У п рез идіі ВЦРПС на РІЧЦІ Чирчик І ІLретція ВЦРПС ооrооюрила ДЯН•С:ЬК.ОГО Союзу

Орrан Броварського районного комітету Ком:Jніетичноі nартії fкраrни та районноУ

(Узбец&Ка РОР), тку бу~е Nro- 'ІЮЇ сесії Верх01вної Ради СРСР, п.ре\ЩстшвнИJкtl! на)~ки та. .ку.'Іьту­ Р11ДіЖе-но на pirqцi Чирчик. lї во- nрисвятченої •С()JЮК.овим }ЮК()ВИНЗІМ ри, па:р..'ІЗІМt>Н'fів і пл:дів у-сіх

Ра,11.и депутатів тр,-двщих

Квївськоr об..аеті

.N! 138 (1587)

П'ятниця,

/1 іі

22

nистопада

ди •ВІЖе Щ>И!ІЮдять •В дію dlrp-e;raти ВедИ'К'О<Ї Жовтннвої ·соціа.nістИ'Чщ~і юра,і·н С'В'іту. Ціна

1957

15

16 ещщ.'J"РО'С'І'анці:й:.

епоруД;ж~на за денінсь:кm

tl======

.tя ху;~оои. A~re ·в О<.К.ре'МИ•Х ·к<м­

rоспах ·Ра•ЙО'ну ще є •н€дОІРО·б­ леН'ООІ'і.

ГООПЇ

У ру:д;НЯ:Н!СЬІКQ'dу ІКОд-

~м. 40-'І>і'Ч'Чя

на-при~.1Щ.'І;,

у

Жо•втня,

хвох

тва.рин-

нкцмtmх приміщешиях ще не заmершенJ JЮ:.t:Онт.

CilllliWpи

.Іt()Ма:ІЦИJРИ гро­

-

ма~'СЬ'К·()'Ї ду:УL•ки на. селі. &ни nо·вwнні

бути

непри:мwре•Н!НИ­

м:и ДО будЬ-ЯКИіХ 11'j)ОЯіВіS бе·з­ ГОСПОДа·рН()•СТі.

Але

не

в·сюди

Це ВіДJЧ)'ІВаЄТЬІС:Я. У ЦЬОМу Ж РУА%JІ'НСlІК()ІМУ ІWд·ГО'СПі ·бдкзь­ ко 20 Ч().1ОІвLк. ,в с·к.ла"і ред•ко­ ле~rИ,

ЖОДНОГО

3..18

еиmалу •не сwрЇін'Ка.'Х

бу.·ю і

•CTiR'ROЇ

ті ·нцоu1~к.и,

Jlj!'i.i

);ОПИСУ,

Нfм.ає на

;Г300ТИ ЩЮ

є ІВ пtщr<УГо•в­

ці х:у~оби ДО ЗИМіІВ..1і. В ІКолгоопаос С·С. БО<ца·ні:вка,

Мооvрець,

'f·a

Калит:1.

В . -ДИ'!Меj)Ка

АМК.кх інших з п ·ятиден­

'КИ в п' ятwден;ку на,'!;ОЇ •Ж().юка

зюtІжуmЬІоя .

На

·С:ВИІНО'фе•рмі

колтосІПу ім. Ватутіна, що лі

s

ее­

РожrВіка, неет-ерпна а·нтИJСа­

ніта-рі·я. Це не тільки в1дби­ ваетьс·я :на 1прироеті ·жwвоі •ва­ гк wиней

а.1е

,1;0 "ЗаrИJбедl

і 'ІІіРJmВ()дить

пор()ся:т.

Про•те

~а.рма Ш)'ІК.а.ти на сrорін·ках Г3'38'1' 'В ЦИJХ ІКІ()<.;ТГОС•П1l>Х і:.І<VГеріа­ JІИ які tJИКірmвають 'li\:''!J1(}ДQІO­

c~a, щоб цюt: caм:m'd якнай­

швИ')J;ше ї~.. усунути. Ці фа,кти

rоворять П.ІЮ посдаб-лtяrня 'П1І'Р­ тіІЙ'R()ІГ()

ке.роонищтва

·р('І,J)Колr­

~~·ми, СілJ:jК()рЗІМИ.

Дшя 'ВІJОІЖЗІЮ •на~ТУJПНОГО p()-

RY

у величюній

mуетьея

В

·мірі

.вирі­

ОСUННЬО-ЗИі)Ю!ВИЙ

пt~piQ,!;. Еожном:у це я-с·но, але не 'В ~іх LКОО'ГООО·ах роого:р•ну­ та 'Вже ~ара•з дНі:()Ва підпmш­

Іtа ~(} ВОСНЯ!НОЇ сіООи. ()с()бlіІИ-

50

онеза.(ові.льно <Юеrої!J'ь ~лра­

м

G (RIJCIJ1ROIO

РООUИЩТВОИ IW1fПOCTi•l!.

'Н<J/СЇІ:\ІНЯ

і ВИ ­

тор фо-гноіrових

Не ~о .пщ.я <\ільк~а·м \Шо­ Іtійно (ЩОІСТЩ)DГЗ.ТИ Ц€. 3і !В1Сіею ГOC'llliO'l'OOO,

.я;ка !В'.Ла<стина ак ­

ТИШ'ІІІmІ бо.рц,я;м за успішне .ви,. МН3ІН'Н·я <Завдань лартії і уря-

ц,

СJІ.ЇіД

ппЩлИІВ<()Ї

Jшстуrпати

nроти

СаІМО'ЗООПОК<ОЄЯ()СТі.

~Ї'д'ОІВУ,

оu:рат.ед.lИІВУ

у :m"Jre:&y :з ШВИІІ{ІК.Иl'.І:И теМ!ІІа.м:и 3'ІЮСЛ'&'ІІІНЯ вИJІ)<ООни;ц'f!Ва на, n~л,ривм:С'l'вах Та.ш.кенТ>Сьмrо В!RОНОІМічноrо раіЮну в недадеаюху Ма!ЙбУ'Г!ІІЬОО!У на бе;реr<ІІІ «eлmt-

·кри­

'ГИ•КV . , я·ка доІЮJІ·аrає в рооО<ті,

!\ЮІЮІОЮ а.ІК-

ро.ку

ТЗІКИІХ ·Pfll'дiв uуІЛИ під ча.с с івби,

рJІД

проведені

лИІ ЗІначпу .корИJоть. У да•нии час олі~ провести ІВсю~и сL1Ь­

д;о кінця рО'Ку

•сталі додаrrКОІВО до пдану. Це зо­

ду підІrоrовки до 'ВОС1lЯJН()Ї с-ів­ би і стану іЗИ!М:іівлі ху~оои.

бот'•ямння

Вже

!МаЮТЬ

тИ!!нwх орrалrіJза.ці:й на м:kця.х

35 тисяч ТО<НН ·сталі.

циrг>>. ак.і }{а.1и

ра;жних

80

rаЗ€'1'.

цінН()ОО ~о­

пЛан,

сsіду у зе.rлеj)О'бСflІві і тва"рин­

НЗІГРО'МЗІ)І;ИЛИ

К!ра.їні

<СШЬ­

довічне

3беріrаНІ.Ня

лt>реджов~нооого

rо .J;ООDЇ.Ц, Щ()б ЗрООИ'І'И ЙІ)rо н:ІІ~ба:~ ВІ~і·х лаІЮ'Іt, брmга.д,

тирмюни.х

rазfт,

3:.13/Га.н­

ктrеИ!ного

ву,rіОІля.

19

листоІ}ада мину.'lо

Г.ірнВJКJІ

чита­

писати

до

СТіІННИ'Х,

ба~а'ЮТКРаІЖНRХ,

а

тЗІR.ож

ІНашої

.~:о

газети

шахти

«Швні'Ч'на»

spocno

1\.)"J!ЬТУІР,

ШИJpolt(}

j)ОЦ.і

Ї'ІЦИJКЇів. На

cro

центнера

'111>0-

доне·ЦЬІКНІХ

за

гі~ну ві·.щові.дь д.ілО'М на 3вер­

s

до ншро,~;ів Радя:не~r~оого Союзу.

-

.ІІ 'яе а

дати в :vузеї М. І. Калін.і·на від-

тради.цИі!ні

а 1·а.к(}Ж

члени

сі•м' ї

М. І. Калініна .

ка.ліні·ІFСЬІКі

(ТАРС).

ЦИІМи дня.м:и Мі•ністерст.во к:уль_ :кий, оон~рат·ори тури СРСР оргашіз}1Ва:ло·

Це<нт-

s

філмr1в. у 'К()t.;11>0'РО·ВЇЙ

документаЛІІНШ

,;о ·народів 'І'РудіІВни:ки

!WIIlr()OJLiв

вирішили

на.стулному ·ІЮЦі оде.ржати на

вироблять у

•@

11,5

1·958

ро.ці

86

ти.сяч

центнеІРm •м'яса.

I!I()Bi'crri Купріна. «Пооди:Іюк», е'l1во'{Jel:\ly

.к.iІJroCTYVJ;L~IO

Пам'яті Тру_ц,ящі

БіІІІор)'lсіі

ють 15-.рЬччя

СРСР на торжества з нагоди 40-х роковин Великої Жовтневої

з дня

відзначаrероїч::ноі

за,гибел;і !П])()ІС.ЛавленО'го героя ·Віт­

соціалістичної ре.волюції, з керівниками І(ПРС і уряду Радянсько· ro Союзу, з nартІйними, державними і грома.~~;ськими діячами, пред­

'UЮ'Н'Я!FЮЇ ІВ1Й'Ни,

ставинками. ~!lуки, культури, мис.тецтва і літератури.

к ероониnш

лонова.

В OOJri IW}'IIl'OIВarrь, ВітеосІrІІWЇ об~1асті, J(e ІВ жорстокому оою з rіІJ:"JІерівц&и ІВ 1942 році загинув

За<СJЮІJІов,

ІПaJІ'Jf1'1111ka

цв.

віtJібу;~()Сь

П()СТаІНовник

ціє[ юрm·ни. На пліІВ'Ку 3НЯІГО чу- •тур~н. оператор А. 'КІN1ьЦаrrИ\Й. В ДОВЇ 'Пе'WЗаІЖі 6ГИІП'ГУ, •Па'ІЮРWМИ rОЛО<В'НИ1Х J}O.JI'ЯX За!Й'Н.Ятj <ІіКТОрИ Й()rо мі<Ст, ·ПРЄІКоРООНі пам 'Ятки М. :Ко!4ЇХ:'Са1)0ІВ, А. ПО"по в, Ю. Пушr­ рь()В

М. Ншзва.н01в, І. О!WібцеІВа ,

ТУ

1

СПWН8ІН€ праці і

TypOOr.

Ц

1.'·

n.шок.а.ртиш·а rюсттsл ена

.

ент -~

ралІ>ною стущією докуженташтих фі.лшів. Ре.жисер М. '1\ро<ННОВ~Ь-

_______ .."

· дн.mми

оощва

-ф\JflІ:МИ ПQЧ'Н)"І'Ь Де<:МОJІJС.ТРУВМ'И·СЯ

на ЄІюрана,х М<юк:ви.

(ТА·РС). <111------

Нова паливна база УкраІни Дніпроnетровська область. створюється

но·ва

паливна

Тут база

України «Західний Донбас:r: У сел.і Тернівка, nоолизу Павло ­ споруджується

шахт а

відttРИ'М'JІ

партизан&к-:заедон~-

(ТАРС).

зько одного м ільйона тонн вугіл­ ля на рік. Прохідники бригади Героя Со­ ц іал істично ї Праці Олекеія Тимо­ фійовича Аниканова nри нормі

І ,З метра проходять за добу по · ор- · над 2 погонних м етри с 11вола .

шаоських паtртИJЗаніІВ К. С. 3.ас­

j

« МООфИ'ЛЬІМ: » .

«Тернівська-1», яка даватим е бли ­

Констянтина Заслонова

Народної Республіки, яка прибула в

3е·някін

ІПРИJРОдУ, гоопода:рстоо і lty.JIЬ'f·ypy 1В. Петро.в, :K())tliПOOКІNJfl} А. Ха<ча­

града,

Палацу вщбу_лася зустріч очолюваної Головою І(НР Мао Цзе-ду­

А.

А . СЬОО!ін.

к.і•нок.а.ртИІні «•В 6гИІІІТі » П()К.азан() :АІмор ецена;рію і

ще іда.JІ!ІКОЇ стС\Іровини, ~карби, 3і:6рані

центнера м'я<еа пти;ці. Для по­ етЗІча.ння наоелеtнню іІІ'ХУ'Стрjаuть11'()1'0 Л()НJба<еу ІПТЗІХ:оферми ООла.сті

20 лкс!опада в І(атерининському залі Великого І(ремлівського

АІ••І, пж•MNJtiiJ(K, ХУАО&Іtнкк, .ко.мпоаиrеріІ, журиалJсти.

.

ОРСР С()юзу

•сто reмa·pk зерюmих

Р.цк СРСР

Лервухfи, міністри і маршали СРСР, академіки, члени-коресnоидеи­

с'І'арі більШІ}ВИ·:КИ і rова,ри­

ші М. І. Кал.ініна по ·с пільній

ІВ 3i\1.1atX ·!4У'3€!ЇІВ, Фільх J>ООО()ІВЇ.}{ОО л. ОухареІВtС:ша . У ві~по!Щь на Звернення Вер­ npo ЖWГ'І'Я Il'pO'CTRI дЮДОО египНа:йблІІіЖЧИ!АІИ

ня еер~ всі~· ТР'УІі\іІІІНИJRW с.іль­

тн Академії наук СРСР, депутаrк Верховкої Ради СРСР, nартіІІІІ

7,2

ВЇІ!(годО'ВуЄТІ7е.Я

сн:коrо :rоспода.рс11ва рЗІЙ&Ну

Фурцева, М. С. Хрущов, М. М. Wверник, П. М. Поспєлов, М. Г.

гектаріІВ зерн()­

·пташиного

НУЛИІЙ рік.

ЗІМ·а>га.н­

М. О. Булганін, О. В. І(уусінен, д. І. Мікоян, М. д. Суслов, К. О.

гуеей,

пі~ра )(ЇЛlІЙона rодів пткці.

ро3Г()!)Нj71'И

В 3устрІЧІ, що пройшла в обстановці виняткової теплоти і сер,~;еuості, ВЗІІJІИ участь товариші М. І. Бєляєв, л. 1. Брежнев,

бі:льmе

ка•чш,

•ма:йже :в 11ри ра.зи бі.'Іьше , ·нvж б}\'Ю BlfliOO,lOOIO ЙОГО а.а. ІВОСЬ МИі­

хо1!Іної Раt!(и РадЯ'Н<е:ьк·о;rо

ненrня ВеІрховної

ВКJЮІСТИЛИ

ІВВ!І лосьвіІВ уже одержашо по

В!р<t.Жа.йнО'СТі

бойО'Ве ·соціаліІОТИЧ1Іе

.1иці

'Ра.JІЬНQжу будин&у журн&.'ІЇ<ста ІПеЦього ж дня ·ПІРе·дета.вникам OratлiJFCJ:j.К.Oi ()бласті l)е<ГдЩ ДВОіХ НО~И'Х раАJ{'НіСЬ'КИХ ІІІРОСИ •бу.10 ·по~ано е'.К.РаІН'іІЗіЩіІО

п'шrи мільЙ'онЬв

:.t:&,I;<CMt<Ooro тва'РИІНнищтва. Ха.й ItOOireH 'ІІаІІІІ В'ИіСТу<П ~ •ГЗІЗе'І'Ї .1;0\ПОМО<Же

ЦWМ:у

:8

сідЬІСЬІК.с;госп()да.рських

ПРО)('У'WІ'ИІВ'НОСТі

в три рази

Ктююпи

в ц.іло:.~у .~:~·я '1'()11'0, щоо на­ СТ)~ІJJНИ'Й, 1958, ·рік. C'l'CliB .ЦЛЯ Н&ІПСіГО ра.й~ну Р<УК()Х рі-.JооПі·.Ц'НОС€ННЯ

Се-ред при-сутн.і·Х були

Нові радянські фільми

Виробництво nташиного м'яса

npo

ланщі, брИіГа;tі, на тв.а.рин­ нищЬІКи~ ферtМах і у .колrоопі

го

тва•риwницьІJtИХ при:.~іщен.нл

Д{)І(ЩЮ:ООВО випюнали ріІІИІий пurа•ІІ

В·Се те, ЩО рООИ'І'ЬСЯ 'Н ·:ООЖRЇЙ

в·сіх

324

Каліні'ІІа. На ознwм:енува-ння цієї роі)(пі,

вугдевидооуrжу.

H:l!C

JrИ до кі·нця р оку с:п()Іl)уднти ще

роки читання .

82

СЬІКОЇ держа:ви Михай:.'lа Іва:новича

М 2 'JIPOCTY « К·ра,снодооmуrілл~» булиеь

ЧІі! 3а.прошуємо

буді'ВеЛЬЮІіКИ ВИріmи­

ПРОІТЯ- 3 ДНЯ •На<.ІЮДіІі~ННЯ 'ВИ•ДаТНОГО ДЇІЛ­ пред.ста'Вники громад-ськості сто­

і ·ВЇ:ДПраІJИJВ .ЦО-

дМ'ІW.ІЮ д!Ва сО'Стави

ОСі'НІНЬО-'ЗИJМ:(ІІВИЙ ПеріО.J;. і

3оорнення Верх()вної Ра;І(и СРОР,

1\МГООІJ!Ні

Па.Аt'яті М. І. Калініна

прапор пере-

~ •'ІНШе 15 лИІе'fОшІ~а ВИJКО'НЗІВ ча Ко·муніотпчної ~партії і ра.дЯ'Н-

поотора ІJІІЛаіНа

зооt.рема в

ТОІВ&риmі сі•лЬІК<У!)И

десятк.и ІПриміщ.ень ~ля бі~ліО'ТСІК,1

пона;д

ня ДОНеіЦЬІКИХ Ша'ХТарів,

ІКОЛеІМ'ИJВіВ 'l1ВЗІРИННИ•ІtЇ.В,--,ПО-

і ба·rа'Г()-

1юк.и.

------

.можців

сі.,ІШО!рів ,

два

при них. ЩОДООИ ~Д:­ шкі.'! та і•нтерна.rі•в дода'І\КООІО ·по 800 3начно перевwконано рі<ЧНИ'Й план

стю оори.ятІІІ поо:rИІРеНІНю т~­

оОоВ'ЯІЗООt

ніж за оС"Таююі

Іtр{м 'fОГО 3бУд9'ВаІНо 25 КJІ)і5Ьв,І

у ЛИ'СТОПЗІД·L

ра.Й'()Іну. Всіею своєю ,J.іялwі­

PВ!)IJK(JI.'Ie.rИI: ·сті'ІІ'нИХ

ше

більше

а.нтращиту

Кощоопи ОдесЬК()Ї ООласті стrо­ ЦТІВ{) В ЦЬОМу j)О:ці К(}Л'Г()С'ПИ ВИ­ 7720 жит­ 'fраТИ.1И пона:~; 350 мідІ>йонів Шд•JЮІВ.ідаючи на дови·х будинкі:в значно біль­ ка'РбО'ВаНЦLВ. РУдИ'Ли в цмму р()ці

на 100 ТИ<СЯЧ ГОЛЇІВ ХУ)І;ООИ. Сіl()ру.дЖеJІІНЯ тварИ'НІНИЦЬКШ< ІПРИ­ (РАТАУ). Кюле&ТИІВ прослаІВленої шахти МіЩеНЬ . На ГІЮМадсЬІКе буд~вни«Кочетарzа», .mкий прийн!Іlв на

СЬ'J\0~ rОСЛІодарс'l1Ва і нашого

ЧеС·НИ'Й

У спіхи колrоспних будівельників

ва,нтажуІОТЬ -1 ООО 'Г()НН падива.

НИ~ЇШ­

НЬ()ГО ро:ку ТР)"ДіІВ'пиJ:К'И

ешелонів

-------

ДOC'f!P'QI.It()OO.

Гірники тресту «Чистякі•вантра-

1\втайсь:коІ НародвоІ Ресn)'блІ:ки в керівввками па ртП І уряду Радннсь:коrоСоюзу 1 дІачами радавської куль тури 1 науки І<итайськоі

ВІща~но

рцоощ~гії еті'НІНИІХ і баrа1'М'И­

ЗустрІч членJв делеrацІІ

ном делеrаціІ

·ВИК01 Н3НО

Зроста€ видобуток вугілля

.під ·~~рівни.цrrвом: ·ПЗІР·

ющ'Г'Ві

Річлий план виконано достроково

'fИІсwчі тоІJІн

32

ко·ріtВ'СЬІК.і рейди-ІІІеІревір&и хо­

Ба~гато НОІВ~rо.

НОІВі вmр()'бнті ~оснrнові У•С:пі•хи в гоопо­ та культурному бу­ і да.1ьше ні,І,'носrоrня ра~Я'НСЬ•КИХ людей. (ТАРС) .

В пе- рахуно'К. річ:ної nрограм.и. 3а•в­ пере.роібwrи; понад завдwння 4 ти­ о0<ціа~1 істичнооrу :Цання по· ,пі;щвищенню щюду•к.тwв­ сячі тонн м'яса і дати П.ІJіОІд:УК.ЦЇ·Ї :з·МЗІГМІНі еталffіtІІшвидьНИ'JШ ~під­ Н() СТі ІІІращі переви.кО<нано на 7 на 60 мільііоніІВ карб()ванщіІВ. !ІІ'рmJІм<етва зобов'я,за.1Иея вщати процен.т1в , на 1,5 прСіцент.а З'НИ(РАТАУ).

ДОбИ В та.бор.аіХ, і SОНИ Щ>И1Н·ОС:

0).Л'а.нізаrrСір3І:.t:И 'ре<~)(ЇВ

бовці:в за неН'Ня, за да>рсмюму дівнищ'І\ІІі добробуту

'МИ ·rnроду.:ктwнОО'Гі .пра-ці .

~бира•ння ІВ))()­

жаю, .1іТНІіО·ГО утрИJ)!аН'Н•Я ХУ­

ета.ти

соціаліетичне

В ЛІІІСТСіпа~і кож,нИ/Й сталевар ІПроду.кції. 19 .лиІСrопа.да ІVОJННtтив Пол- ЖfНО <СООівwртіеть Дні!mроою~жкІrеІІКІОІГО зааюду і'ме­ та.в.сЬІКо·го м' я с•О\J\()ІМ1бінату ІВ'ИіДа в РооітнИІК;и 'КюtбіІнату mя.;1 и. но:. ні )Щ~ИJНСЬІКОГО ПfVеІВИЩуе НО'Р­ останні то·нни •м'•ЯІсощюду.к.тіІВ у ві ::1ОООВ'JІ'За'Н'ня: до кінця рrжу

будівництві є

Ниніш'НWГО

тра~кrrорнИJХ стмщіях, !В УJСТШНОІ·вах і уЧ'бових зама~а,х шИJроке ІЮЗ'Я!сне.ння доuюІВіді 'ГО;В. м. с. Хрущова на юю~.'lеинш еосії Верховної Ради ОРСР, 3верненн•я

Іде надплановий метал

ТИ1В'НОЇ участі ·ci.1J:jK.()I})ЇO! 'В со­ IJe'fuxи.

•В'Сенар·()~Не

ще .J)IIOX гідроешектр·О'Станцій.

бі с.ілЬІІWраІМ.

ЦІШ.'ІІстичН()'МJ"

профсшілmt, rов•()-

вах, у •Ра.д'rосша-х і ,машинно- зма,гwнн·я •СеІЮд ро•біrrни;.к.іІВ і ~1'У1Ж-

трючnюї рі:к.и» SИ'ІЮСтуть буди·н·ки Ве.рховної Ради до •на'})().~і·в· Ра-

па:р-тія і •народ ок.а:жуть ·спЗІСИ­

ВИ'rорОО)'!ВЗШОЮ

Комітетмr

пJra- зу.ваrrи на. пWri>иe.'de'l1вax, будо- лою

НО•Х ГОЕЛР·О.

ОСІННЬО-ЗИМОВІ РОБОТИ В КОЛГОСПІ І ЗАВДАННЯ СІЛЬКОРІВ 3ЗІк.інчи.шся рооООги !В •П(}.1і.

революції.

Перmа з сташцій ЦЬОГ() ка,с.к.а.Прези..дія ВЦРПС зобов'.пзаurа ритІ>Ся в пос·таІнові ВЦРПС. НfдУ - НИ!Жньо-&хуй-ська буда <R·ci ко:.t:і'Тети ІJl'ІЮфсІІі.л(}:к oprwнi- (}бхі~но ·роогорН)1ТИ з нооою си-

коn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

На фе·р:.~ах JЮ;щоча:лаІСя зим:,в­

3в~НЄН!Н.!

j

3а.к.інче<н(} црое~кrr.ну рооро<бк.у питання пj)О прове~ешіІ:Я роООти ВерхооrнQЇ Ради до •Всіх тру~ящих , 6удіtJНІЩ'l1Ва ЧарваіКеьюї ГЕС ші роо\я~~неJІНю ІМа.'fері&:rів Ю'Ві.лей:- політичних і громадсь•ки;х діячі·в ,

На фот о : Пірохідники бригади Героя Содіаліетичної Праці О. Т. Аниканова після з міни. На пе.р ед­ ньом.у плані (зліва наnраво) бригадир комплексної бригади прохіднІІ!Ків Олексій Тимофійович дниканов, nрох ідюІки Мит.рофан Іванович Ливеицов і Микола Сте· панович

БуркА.

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото

Г.

Пазен ка.


С Т А Х А Н

2

Е Ц Ь

П'ятниця,

//

1

r::_артзбора-j

о

о

о

о

Но13:хwна:ідр·~::~х р~:~ в ді л о в і Й аТ М 0 Сфер і ВншслЇ!.ЦQоlt ЦЬОІrо . п~-~~~ б до m1ися

піІхrв . .

СОЩІ~~~е~И'ШІИ'Х

У

П()ІJІІВ

бо-

не ра~иrгЬІС:я з ·зоовеТСІІІеціалі•ста-

паІГаща,

за rке;рівнищтоо•м ЯІКОЮ

з

цuй, іх сЄІкрета.рЇІВ та зает;ш­ нИІКЬв . О.щнією з них є Марія ГЗІв:риІ.'І.іІВ'На Лиоенко , :lГJIOHOM

1

1/

-вчити. Потр1mю таІ~~ж д_асt ·н~гулярн(} лрова~·яrrь.с·я б€- І , ме•шпе зава.п:шжувати етоwнюми СІ·ди а.rІтаторЇ!В.

нИіки ·нашо•ї а•ртЦі ·на Ч<J(.'Іі зі с13о- ·JЮботами ІЗ8.ІВІд~ючо.rо

евmюфер-

sю парrrоргані•З<Щі€ю у цю •ВІсе- мою т. Мехеда. ~ІtЩО б ми овоєЧаІС'НО f'С}'Іf)'дИ Цl Н(}Д{),Jі'КИ, ІІ'ІЮ-

наф()ДНУ ІПере•:І!ОТу?

,wж.нї;в,сь-

кого колr()ІСІПу «ВЇІ.1ЬШО'ВИІЕ». На-

знизи-

тва"риннИІЦ'!1ва

ПР'Од~~ктш

лась.

з вітно-'В1t!оорних партаfІОра.х об. ШІ,JУГі•їrної

ради її евк.р~тареN

ОСВіТИ.

ТЇ'ІfНОЇ і >К{)'t!ІС()ЖJЛЬ>СЬК~Ї

« Вілиrю.вик». Ко:~~у­

юс·ти .ви:явили ій дО>віtр'я і на

6y.;la :щтділена ста,.ну пар-

ДИіми оловwми поча.1а. звітну д~mвнkть ху~З;оои буда б У нж - '/ на.с , - скаtзФв ~·олооідь М. r. ЛИ!Се'НКО в~ імені бJJІЬШ .~wсок.ою, а •сООі!Ві!Іртість 'f. Лwrоменк.о І. П., парrорга:н:і•зwцИ

K?.'IT'QClly

,у дооrОІВ.іді і ІІИ!ІСТJ"Пах сЄІрйозна І

}'!Вага

11

бюро

в ск~'Іаді

кість жі·ніж

. Ідьше

.

в рі·к зростає .кіль-

'ПСJ}ВИІННИ'Х 'ПСlІjНЇ'іІНИІХ орrаніза .

І· ла·"JШ>'""ат.•Х, бооуля МQІ,Щ~ИІХ ·доярок• . яrких треJба П. К ., а ІВ' "'"іТІІМГиХ 'РІШень ХХ ,;з'·іздУ І до teТ()plf'fниx рИІГа- І vuvy-~·· б" . КПРС А ЯІкиіі· в·к.1ад в•несли !КО'•1ГОІСП-

8 3 ·JIOKY

:ю<:ящьв ряду ТЯІГ~м зане~ана де'Кці.ііна шро- І

І . . трнщІ•ники тоцаtрн()ю фермо.ю т. Заха.рчЄІИ'Rо бу~а

~отІ>бІ за пер_етворення в життя І ми, Ч<lІСТО непр·аtВильно стЗІВитrье·я ·в~ОІ»~аG 1tOOfY'Ili~т

бюро

22 ямстоnаАа 1957 р.

Вище боєздатність первинних партійних організацій

\ на звітноJІ

/n виборних.

о.рга ні•зацН.

м. r. Л~енко ба:rа'Г(} пра- І

wмуні•ст організо-

цює

над

пцвищеНJНЯі)(

е'ВОІ'О

~вано два І\.ОМ·оом:оль.сьююс гуртки,

iдrorнoro рі•вня і дідоо11 ї ·юва­

а ІІІР3ІКТІtка nоказує, що це ма.1о.

л~фік.&ці:ї.

Т·оркщ·ІВ·СЯ еобіва).)Т()Сті ІІІІЮдУК- ПоrrрібІНо утворити Д{)даткооо два ведrо1о дек.ілька цИ'фр з 'пол~редніх пі>Дс'}"')fіКі'В •сіль.сЬІКО>rоош>дареького ,ції і кщуніІСт т. Д(lВГ{)ДЬІКО А.. П., •ГYP'ffitИ - ;~;ля ко~СО(\І:о.ІІ:Щів 'Від­

Вона

на:пмС'Іг.'ІИJВО

ОН()ЇХ тов а риmі в

вчи'l'ь цмму по роботі.

1

Jl'Ra •ро.зташооана з н і м ку : М. Г. Ли- . На сенко. Зероових •на. ВІСіІЙ m:roщi зібра- - Торьк,-с·каза.в він,---ІПравлін- ·в С)~М'нюху смі СвИІнО'ЇЛИ, і дл.я НО Л{) 12,5 ЦffiiTHfl'{)a З Ге!К.Та,ра, 'НЯ КО:іІІГQІtПУ ЗіІ.ІІІffі!'НИЛ{), Щ'О ПрИ- ТИ'Х, ЩО ІJFРаЦЮЮТЬ На 'І'Ва'РИJННИ:І.tшр'ЮПJІі - ;П{) 131, ОВ()ЧЇJВ. - по \дб~ БіСе нообхід11е для заІОО.'ІіІtИ • ць:кій ферхі. сьогодні нашому бюро 1Ва:ждиве шt:тюrня 1ПЦНІІС у / 2·1-3 цен11нер1в з ·гектара. На :кож- <Уrірrків і ІІtа·ріння 'І'ООІату, БюJЮ ні 100 гек:rшріІв •сілЬІсьwгосподаІР- парто.рга11іJзацИ не просл~куІВало >С.В{)~НІ:У ·виступі т. ЛиrrовченкG і; про що доповісти" СЬ'КІИІХ }1ГіДЬ ІВИJрОІ6деНО за 10 мі- за ТИіМ:, ЩОQ Це було ЗрООЛеНО, і ЩОД{) !WХ}'ІНіСТИІЧ!Н()ІГО •ВИ·ХОІВаЮfЯ ?ригад у;ю ряд наши.х :rві11но- І всіх шжа:зниках , тv обо.в'•Я'зком сІJЩів і 15 днів rм:мока - •по в ·реJзулиаті цього ЧаJСтина ви- учніІвсьмі ·м:мо~ді. Ком:у·ніІСТ то.в. ка.р­ па.р·r3борів :1а останні по ·В'JЮ'ж.а.іі:но.оті 3ер11ювих, викюрних де­ та ІВін, ВіІ\.аІзува'В 288 цеонтне•р1в, м'яса - по 36 рощенИJХ •пооrідор1в за·гинула. бо Л<mJІJJt І. П., ЯІк.і і'lШІі не ці'Кавлять.ся уопіm­ •j}()ІКИ. Прохщшш в·о•ии а.ктmвно, топлі, о.воІЧів і проду.:ктивнОіСті ху. центнер1в, в тому . чимі евИІНИІНИ 'Не було ·КУдИ їос •rюд.іти:. П()-діловом.у б}'ІЛа ООГ()ВО'рена і ні-стю у 'Навча:нні і пов>едінкою а.1е ~адо в НИ·Х бул.{) відрадноrо Д{)Іби з переДQtВИІМИ арті:.'ІЯІМИ райо­ по 4·0,4 цеоН'rнера на мжні 100 .reui:'Гa!J)~B о-рної ,землі. О,JІ;ержашо ІЮJЬ 1wж·ного ІКОО!}'1Нkта яа 'ВИІІЮб- ·свої.х .дітей, не з'твдл.юТЬІІ}Я на­ - рuвень 'ВЩ"ТрuпартИіної ро•боти ну. ШлІЮ( до .цього наrм: ·п()ка:зу­ ІІО 126 лець на к,у.рху-носуЧ!&у. нищтві, НОІГО уча.сть в ШІІVГійно- ІВ'іть Юі бать:кіJв.ські \!ООРИ. які бу,в нИІЗмtи·й, а діла ·в КО\.лоспі ють •наші .крщі данки, брmга:ди. ЯІк,ий oчo•'l1m оородНію

роrку.

6рИІГаQtу. да.1еної брИІГ:щи,

--==І

"€

І\,одГ{)ІСП ПОІВНі•СТЮ

с.я б Та.ІtИіХ •ОС1 іНіШі ІК0.1І'ООПИ

і

наш ра•й0111 наІбwгато -пе·реrnиrкQtІ;ав

·С;Л'РаІВО&нього .гос.подаря. А у вас, ІІЛе.кІСУ о.сmньо-ІJимо.вИІХ господар­

т. ха.в.ро, ще досі ЇІІ!В8НТаф на поби ІВІ3ІІІГе wціа.ліJстИJчне З()ооя'язан- ді. І КОО!уні-сту т. Пастушен.ку•Кері·&НИІК.У 3-'Оі бригади слід вканя . Аде р()Іжнnв•ську па.JУfор.rанЇіза.- ·зати, що 'Він не ду.ма.є Il'po пра-

І ·<щрщ~і. 3}'1мkra ж

неза.дО'Вільні.

роораХ')'Л!ШОСЯ Му ЖИТГТі, fІІЮМа.ДСЬ1W-іПОЛЇТИJЧНіЙ СІ\.ЛИ:Ка6 ІП'К.Ода.

3оори вИіЗна.ли роботу бюро заз держ8.ІВ()Ю по ·всіх вцдах @ста- робо:rі. Декого піма.ли е}'Іоорі·й ДО!ВЇЛЬ'НОЮ. У ІLрийнятом:у рішеноок, ·виrкона.в план ро3ви'Ntу по- к:ритищі. - Бритадир, ТИІ:ІІ більше lt()- ні :вИJЗІна·ч~ні черіГ{)Ві за•вдання голіІв'я х~оои. ,(;:ltat:I8.JВ• т. Ма.кароелв.о •Па;ртоІ)rа·н:ізЗІцИ в паvrійНІJ-<ПОЛі­ :ІІУ!fЇС'Г' ·П{)ка:mИІки не погані. До·би.:rи­ І. М . , П()ІВ'ИНе'Н бути 3 pa.3'KQ111 тичній роООті, у lliPOBetдe.lfн1 К()І:ІІ­

•брИJГа,ца

Lнше В'j)аіЖСНН:Я залИіШИЛОСJІ у ;м 3, якою rщуе Д. м. Кі·НДІРа­ ІКОЖНОГО 3 Нас ПЇ.СЛЯ ~Ві'І1НО...ВИ- Т~НІК{), 'ВИРОСТИТИ: ІJІИ!НіШ:НЬОГО року борнwх ІПаV'f!З·борів, що ІВЇtЦібулИJС:Я по 146 це-нтн-ері'В •ItaJ.)ТO'Пw'Ii, 2,22 кідька JJ:НЇ!В тому. Ряд rова,.ришLв

цеІrТнери

по-.мід()Ірів з

:КОЖІного

:з тих, що ·В·ИІСТУ•Пали, з ,зіІі~()ІВО\.1ен- гек.тСlІра, а інші брига~ди .на мре­ нюr rооорwли: « Є СЬ{)•rодні наш()- \\!И'Х ПЛ{)Щах :по 20 і ~більше цент­ нерt13 зерноsИІХ. Ч{)Іму ж •м:и не

СЬІКИ'Х робіт в іІtМ•rоСІІІі. Поставл е­ му бюро щю що до.по11істи» . но зшвда.Іl'ШІ: за·бесшечwrи, Щ{)Іб Ла:ртіІЙ·на орrанізащі.я .поча..1 а. в.од·rос·п ІВ·И>ІЮСТИІВ у 1958 році mo 'посідати на;rе.ж.не їй О\: ІЇІсЦе як у 16,5 центн~ра зєрновm з Іrек.та- житті ~юЖІНОІГо І&ОІМуніета так і

може·м:о доібиrгиея такИІХ і ще бL'ІЬших щюжа~їв на. всій ІL'І()Щі? ~же 3еtЖІЛЯ та ВІСі іІІіІПі УJМ:ови

· цію ПооtаЗ'ІШІtИ Ці не ЗаJІ.ОіІЮЛЬНJІ- ІВИ..1ЬНУ О!l)ГаІНЇУ31Щі•Ю праці, ЧаІСТО 1ра, 8 ТШ'У ЧИСЛі ПО 50 ЦNlТНСІРЇВ ·в-сь.о,го ·к~лгобnу, -се.1а. 3а рі:к від- по всі·х 6рип-а.дах одна.:кооі.

Ю'ГЬ. І це ЦіІJІ'КІО'М: 'Вірно. Дооrові- насІІІіх обліко:вує рІ)боту кмго:с.п- к;у1:куру~и. no• 180 це:нтне.рів ІІ.tа•Р­ булися 9 заКІрwrих і 10 ві:д'к;ри·ітітн<НВи6оJУНі •ЗІбори ІІ!ІЮЙШІЛІі ТО!ІМЇ і 250 Ц6!fТНеріВ ОІООЧЇВ '3 тих па.ртЗіборі·в, 12 засіда:нь бю- під зна'к~м тоrо. що ми .:vоок.ЄІ:ІІО да;ч і •ВИСТуіПа-ючі 'На МН&l)еТНИ'Х НИІКіІВ .

Ко.тгrепниrки обрали комуніста •ге-мара; вкробИ'І'и :ло 450 ЦЄІНТ­ ро. На ни.х розrдянуrо понад 60 фaJKTaJX .довели. що УІСПі:хи 'МО>rли б бути біль~им:и, осо6.ливо у І т. ЛИ'І'()ІВІЧ~НІКа r. п. f(}Л001JЮ ре- ·не;ріІВ MCJЛ()'Jta і 50 центн~рів ІМ: 'Я­ важлmвіших · питань ВН)"ТрLпарч.'Іени еа на ·к.()ІЖ}ні 100 ге•ктар~в. -с.ідьсь­ тійН<)ІfО і виробни,чоrо харжтеру. a:prriJлi, т:ваtрИІННИ!Ц'ГВІ. Ось що, наntрик- візііfuної комісії голо,оо.ю то.вариmва, rК()ІГ()СПОІдарсЬІІtИІХ )'Іrідь. ІВ тому ,13!д, ?кmа'в по ЦЬОІ.\fУ питаяню ДТСААФ Але сrrраІВа не тільки в •к.іль-

і п01винні нает}'іпного р~:ку щ><Jби­

ти зна~qно б.ільmИ!Й :крок. вш~ред,

nіж У 1957 році. дУі:'ІrКИ' ці, К{)ІН•к·ретні прооозищії JЮІМа.J;ені в аде 'ВіІН Яе•С.УJ~1Ї'Н110· ВИВ.О•НУЄ СВОЇ ЧИХ:ЛЇ ІЛ{) 60 Ц€ ІІТНерЇІВ СВИНИНИ ·wсті збоJ)і'В і засідань. Прием:но осно.в·у рішення. яке •KQl'd}"Hicти К{)Щ'НlСТ В. П. ДО'ВtООДЬІІ\0: - Мш бшгжо мо.'І~Ка недоора- о·бо•в'язІІ.tи . Ио•му •в-казали та>к.о:ж ·на ІІWЖ'Ні 100 гекта.рі,в орно·Ї :ЗІ)ІМ:­ віщзначити . що юrріш<:ні па,ртій:- О:;Іно стаЙіІіо прmня.1и.

іІИ ІВ дітні місJDці, оо неrпраJНИІдЬ- ·на те, що він н~ допоrма.гає па>р- ді; до6иrrися ріЗІКІИ'О nол~ІFШЄІН'ІfЯ н"Ою органі13ащіє:ю пита,ння вже Нов{)()6ра.оом:у 6юро, сек{)е'ГаІХЧІ но бу..'Іо о.ргаrн.іr.зован\> таІбірне Y'f· тійніМ о.рга:Н:ЇJзацН ·ІІ'и.конувати 'ВІеіх інших вИJРобни•чИІх ПQ"К.а·з·ни- даю'fь пе,рші хо•рСfші ре•зудьтати . яrwго в~руге об•раний т. Вогаче.в­

:кіІВ. Оено•вни.И 3 НИіХ я: би с,казав ТО'Й •с ьrкий В., заllР{)поновано ycyн-y-rrw РИІМіІІння х·удоби. 3атягнудооя бу- щнmняті нею ріmеНіН.Я. РішЄІНН11 QООрів - Л.JIO'I'PMfa що щ~ре•вшж•н а бі;аь.mіс.ть ко~·го-ОІП~ Ная'ВНі в роботі не,дміки. Не всі •Па•рторгані'Зація оо'Є!Ц'НУЄ 31 ~ЇІВНИЦ'ГМ ·ВЇІ];•ГОдівельноі tІІ.ЛОЩадКИ ДІЛ·Я ОВИ'НеЙ, а ста·ре ПРИІ:ІІ.ЇЩе'Н- ЧЛЄ'Н 1\іП.РС, '3 ЯІltИ!Х 2 ІП.РИЇШІ.Я'ГЇ за ,UЙ ~·1.11 новообра'Н6ГО бюро і RО.Ж­ НИІКЇІВ праоцюють теJПе).} ~~овід- ще :КОІ:ІІуні•сти mосіда·:юrrь а.ва·НІГ~рдН.Я JrеІПрщатне. Ху~оба 'н е rв ~()- ·звітиИІЙ ІПеріо.ц і 2 - хащщати ноrо •Ко-хулі-ста. дано. ;зматаютЬІ(Ж за ІВИІкона•ння ну роІЛь на вщюбнищтві, 6еруть мірі буда

статиШ

А. Дворовий,

заб~печооа партії . Бюро юш'Начи.ло І!tОЖНОІ!і·У

зелЄІНою м:wсою. До цього олід ще

секретар

па.ртііfне ~Q!)учеІИІЯ, але н~исте­

КП

~о~ати, Щ{) заІВі\1'\J'ЮІЧИЙ •МОООІЧ!НО- матІfj!ІНО щ~ре!Віряло їх ви:юнаWІЯ.

райком у

а::ктИІВну уч~ть в пмітич·но..jм:асо.

В:ЗЯТИ!Х зО>60'В 'Я!зань.

НаІВеду кіUІька цифр. 3і·6ран{) вій роООгі, недост31Тньо ще на­

Украіни .

по 12,5 центнера зернових, 13,5 цеятне.рі!в мrрwплі і по 185 центкомуністів З виступів ·нері'В ОО!'О'ЧіВ 'З КО'ЖJН{)·Г() ГеХТа•ра ПОбу.1(} виНе ТіЛЬ'КИі не СІПРІІ·ЯІВ. а. 3 ЙОГО сіВЇ•В. За ·весь 1956 piat ВИХОВУВАТИ КЕРІВНІ КАДРИ жали 'За ооітни.й пе:рі()о.J. бу,~;ь­ rвини час'111WВо зірва11а була. аз­ ро1бде.но по 128 центнерів :.!()i.;lOOta JІОк.их партііІ1них ,J,()ручень. .Я о6(М. КОРІНЕВИЧдОІРОвrча х~нія ,в;і'Ге·й в лі'l'ній на ·кожні 100 .ге•к,тшрів сілЬІсІ>кора:ний ГОJІ()І]ЮІЮ ДТОАА.Ф. Де !МОЄ колгосп ім. Сталіна, с. Калита)

...Я

nе'J)ШИІЙ

piat

пра;цюю ІJри­

rади·ІЮ:V, аде не •ві,ІІJЧ}'ІВ&Ю ,~;опо:vо­ ГМОІВИ

ги Яlt З

бО'і\;J •КQоМуніета,

IWJDooeny

т. СайчffіІка, та.к і сек­

рета.ря 'Пар.rорrаІІrі3ащії т. Кушні­

ра. Серйооні Н€-Д\>І.1Їі:КИ на рщі ді­ .'ІЯІНОІК вироонищ'l'ва. •ЛІЮ ш~і сьо­ rо~ні i~,JJ;e ':ІІОВа на з.борах, говорять

ІJІа.ртіЙ!Не

оснQвяе

Д()ІІJ}1ЧеННЯ .

Щоо

і гро:vаІJ,Ськ.е

нала•ГОАИТИ ро­

ПО'f1ріібна боту. ме'Ні ~па.рт~ргмrізащИ.

періо.J:. Не ІІІри,Vляе

,.;ооrа'І'ньоі

}'ІВ&ги профроботі і nшртіЙlІа орІrа­

,J;OIJI'OO(OТa ні<3ація.

ЗА ЧІТКУ РОБОТУ

БІЛЬШЕ ЛЕКЦІЙ

ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ

МЯ ТРУДЯЩИХ (П. ПРИХОДЬКО-

(0.

6дИІжена ю ·па1}'Гі'Й'ІЮЇ орт31Нії3!щії ЗR11'Ч'на :кіль.кі·сть ·б.rоІІарті.йни:х Пере.дОВИІКЇІВ :WЛ·l'OOПHOf'Cf ВИІрОО­ юrцтва. Мадо В'НИJКає ~партійна

()Іргані:зщія в ·роб<УГJ' сL'ІЬІради 1ї

поетійшИ'Х 1ю·мkій, Щ()б ци.х "са­

J'()ІDПОдаVІСЬ'КИІХ У'ГЇДЬ (надООН:О 'ІЮ МИІ:ІІ ВИІЩе П~НС'СТИ ЇХ 'РОЛЬ В ~С~

2050 ІКілограміІв від корови), а за 10 :\Ііеmці;в нині:шнього рІЖУ ·вже є по 180 цен'l1не·рів (2571 кіло·грмr ІО·Д 1\ОРОВИ), 18 ЦеНТнері.в ·м'ЯJСа на 100 гЄ'Ктарі.в сіІЛЬ-

по.да,рсь'Ком.у і кульТ)-:рІЮ:ІІу бу­ дЇІіmицтв~ на еелі . ВІtаІЗано бу.1 о і •м ені яа серйозні .не~олі:ки у ке­ рЇВНИІЦ'l1Ві ре>~КМ('ІГіGtЮ Щ.()ДС'ННОЇ стінгооети .

.на.стуlІ!lНого дня .к.шуніети у у смw,гоооода:рсьІКиос угідь 1956 ІЮЦі і 25 цен'l1нерів м'яса бесіда.х з колгосІПНиками ро:шові­

ОНАШКО-Бровари)

за 10 'МЇеЯЦLВ 1957 'j)О'К.У. ЛИ ЇМ:

...По 'РЯі!.У ООН()ІВ'НИх шжа.зникі·в -

ILPQ

.ріше>НН'Я 3ВЇТНО-ІВИООР:

Аітківсz.ке лісництво) наша •залізНИJЧіНа ста'Н'ція •Ві,JІ;стае Вдлює ·зросда продуктИ!ВІНkть лти~ НИІХ з-борів що:до С{)Ціа.лістИЧ'НО'ГО про те, що у 'НІІІС ·нооща;овільно ... КОЛЄ'КТИ>В ')'"ООЇ:Ш'нО 13ИІКОНа.В в роіботі . Вважаю, · що в ЦЬСf.:ІІУ ці . Зр<Усл и і наба:гаІІо к.ращm~и зоrбо'В'яианн.я на 1958 рі'К. &ни поста1Влена ви:rоваJ!fІfЯ ІІtеріІвних ПО'стшвлене перед нИІМ виробниче .ана;•mа ·вина і сеІК'J)еТ&ря парrор- стали та.кож всі інші наші по- ЦЇІПІ&ом: з.rо,J;ні з п&рторганФза.ціє-ю ка~р.іІВ КМТОІСІПУ, ЗОІК.ре:.Іа брИJГа­

за.вда:Н'Ня, )І,ИlрЇІВ рільНИІ'ІИХ 6рИJГа~ і зшві­

aote ІІМіТИЧН()-ИОСООО ·ГаRЇ.GЩЇЇ. .ЯlііЩО ІВ'Ї•Н ВИІЯВИІВ би

і культурно-оовітня .роWга у нас

Н&ІlеІЖІНУ . ініціатшву, т~ міа' би дуючИІХ тва,риннищькwми ферма­ , поотаrвлена нооа..Ц()ІВЇЛЬ'НО. За :віт- вс 3ІН~

ми. Треба ІІІе,реІВіряти і епря•мо~у­ В3ТИ ї,х роботу.

КОЖНОМУ КОМУНІСТУ­

ПАРТІЙНЕ ДОРУЧЕННЯ (М. ЩЕРБАТЮК-

райконтора

"Заrотскотооткорм")

....В ·н1!1Шій парторrмШ!ацШ -

17 ·ком:уні;стіт, а.ле не ооі беруТь 3\ІtТИВНУ

}"ЧІІІСТЬ !В

·Па}Уl'Ї'ЙJЮЖУ

жwrri. Т3ІК, на.щ>JІІКоІІІЦ, ТІ!'. Ге.ра­

і З1WІВJІЯЮТЬ, ЩО

Ка'ЗНИ•:КИ.

ІІОМНОЖ.аТЬ

3}"-

МоІЖна і треба нам, тооа- сИІЛл.я ІВ ООро.тІ>бі за те, щоб ви­ с казаLВ ·ммуніст, rоло'Ва вести 1ЮJИ'ОСІП у ЛаІВИ пере.дооих . риті, 3 ний пеrрі(}JІ; бУІJІо дJ"Же -мало .щю- т ити ~ ·.я~ 'З ІП~И'Н'НИ­ К. Кудря, член КПРС. чиТМІо ЛеІЩЇЙ прооІО,І;ООО бeekJ( МИ ІІІаrрrорrа>~ШаІЦ1Я.МИ .« !ЛЬ/ГОСП- кмгоопу т. Ба;ранін, - ІІІО~УJ)І.аІП(}СТ(І;ІЧ!у» р3•ИОООЖ.ИІВ<Шlіl:КИ ря~у ти над тим, щоб вже у наетуurно. . · . ' . Колгосп ім. Леніна,

се:р~ ·П~аЦІВ!fИІі;ІНВ ЛLС~ТВа на ПЇ~ПРИGХ~11В, і DOН'R ,І;ОПОО!~ГдИ б

П(}Л\ТИ'ЧЛІІ ТЄІХІІJ.

м.ж .пращюють

е\'Щ~ОВNІЬНО Та-

ПІ)()форгаrнЮація

і pe~K~JJeriя стінної rа'Зети.

'нам

01&. НІЧ

п І ити

стИ'Мим

тО'ніів .

я;вищем,

3

таІІ';ИІХ не.~ОІпу-

як.

просто1

Не засд)"ХО"В}"ІgаJІи

ва-

так.ож

-

с. Жердова. -------

му році пор1вняІl'И~JJ, якщо не по

Активне обrоворенвя авІтІ:в

А.'ІtТИІВ·НО 'Іl·РОХо.\Я'І'Ь o·6rooopeн­ В у.сіх •ПерtВИ'НіНИJХ парторr31Ні­ lfJI ,;з;вітіrв бюро, сеІR.рета.ріІВ п1l!рт~ Gбо­ віtгно-вИібО;рні з ~ vайану зіЩіЯ!Х ЦіЇ. Це NJІПОХ()ІГJІО б на•х вжити (П. ЯКОВЕНКО-ві.цілеиня оргатіІзацН!:. ВИІс.ловлюються ІІЩ ~іЬі за.хо,J,и і за.ОО:ше"ІИІГИ' не­ ри віжбу.ваються у прІІ'Значені ,4ерабанку) ~о 1ОО щюцентів уч>оони:к.ів 40 ,І;Ні і ОО,І;ИRИ. &ю~)(И , ЯІІІ'; '!Ір&ВИJІО, ...'РайRООІ: нашої лрофапіJІ!Іtи 11е ухишьне 1\Вт!МІШІ прООничого зборів. СТ()Пр(Щентна .ІІІІ>Іtа южувістів. ІПJІ&Ну ПО ІІІСЇІ Иti&UJDИ.

УВАГУ ПРОФСПІJІКОВІЙ РОБОТІ

щенко і Ко'В'бак:пеьаtd не о,Іер- ·к&р~ хЮцеrвnІІІ ·кo)frreтaxi, Вік

·на. ПаvnІОЩ>ЗІХ наqа,1ЬНИ:К~ С·ТіІІН­


П'ятниця,

nистопада

22

За

1957

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

р.

високий

урожай

У колгоспі ім. Леніна, с. Плоске 1 Під*ІВЛЮЕМО озимину фу. Щ(),:{нtЯ доотав.тЯ'шо на [юля .

.

·ж И'ГО 1

ШІІе<НИЩЯ rв

у Х(}рО-

Hd'C

шаху етані, увіМшjrи ·в 'ЗИ')!~влю

доІ(Уре ІJ)ООК}1ЩенИІМи. Щоо в нас­ ТУJІІ'НQІХУ

Р<Щі

зu&ра-ти

уроІЖа.й <ЦИІХ ІRультур,

а3ИІСЮ!:К.ИІЙ за.р:ю лід­

ЖmБІJ!ІООХо їх. Добре JІращює на траff\.торі «X'D3-7», на nтричепі яut~го ту·кова 'сіваlтка, т·ра:к.торист

Петро •Воuюха. Він щодня ІРОGІсі­ вм м.і•нералЬІні ~до6рИІВа 'На 2025 rЄІкта.рах, пер~ВИ'К(}Нуючи

НОj})ІИ.

те

Уоnі-хові

С'ІІРИЯ·Є

що К{).l'ГОООІНИК Петро Лебідь,

яrк'ий !ПРЩЮЄ на сі.ва<JГЦі, <В·ЇДІ}ІіНRО

більше

фат-Ш.lЗІКУ і :каїІНіту. Мі•неральні добрИ'Ва

пі~возшrь

ники

по-

250

тонн.

ре ,з ці.єю

·сrпраІвою •в

ЦИХ ~J)ИІВ. У 'ПМ~ ВИіВООИ•М:О та.кож. гнИі , ЯІКИІЙ 1000СІІОСТуемо

з

кu.юJІші

рівна Пильтя<И да­

в

році

середньому по 10-12 'ЮJ)фО-J'НОЙ<ОІВ'ИХ КО.'ІЛІОІСТЇІВ.

тонн

голови

через

)'

нед01г.тя;д

МИІНЇІІІ'На

.

В овочеводів

'3е.рносJю'Вища,

вшшься

Щоо на·СТ}111'НОЇ щ~сН'к JШіІнаИ:краще виро,СІГи·ти в достМ'ні<іі к,і-

.

.ЖІ•СТЬ •

• u

.

К;(}.тгоспі

'На.ють

.

<На.СІН!fЯ б

В

·-

Накаnюжний,

агроном.

3 допомогою механізаторів ПротЯ!Г()')І

скаваrrорох

.1іта

за·ГОТ<>ВИ•lИ ек­

на бодоті

охо- 1

тоон торфу. До

1

rруд<НЯ має}!о

'Ішк.и Ми:хаЙ!..lо Фе:сюк і Данило К.О..1,Г()ІОПЮИ\.ів

працю

Il'PИ\OК.OoP\I;JJO

ТеІ)fіПИ

По

СВіЖИХ ОООЧЇІВ ~ ПоЇ<)І;КрИТО'ГО грун­

с.

FUнsro&ИJчi,

т-оп,ті

потрібно

«Вільшовик» ,

·ce.ro

пи,lи

в

ЦЬО':ІІУ

ре<бmраІНН'ЯJ}! не П()СJПіШ:lІЮТЬ. Особ­

на

ЛИіВО погано органіоов·ан~ ш~ре·би­ ра:ння

і

КЗІГМ')"ВМШЯ ,в

брИІГа:-'і

І. Во.рон()rо.

·рооtИ

){ЇJІЬНИЩі

ЩО

~

с.

:N! 2.

НаІШ

сад

на

Від КQJІГОСІІІПШІtіІВ,

В ТОІ!І:у ЧІrеЛі Й Від ЧЛе<Нm ·пра.в­

.ІlЇН'НJІ,

TQJti не роо лрmхо,ЦИІЛQІСЯ

бати, не

ТО'іі С'Т<І;РИІЙ ·CatD: QЛіД зру­ вИІкорqувати. щоб ПіJІоЩа

nу.СІГ}'ІВала .

·саду, ·:ии вих~mли ·з

Що JІОО'})іІбно для 'РОСЛИНИ, .в да­ ному ІВИІІаІ){Іку для пло..ооюrо ";е­ ·рев·а.. для йото а.кти;вяоі жи.тrв­

ді!ЯІJІІ:ІІЮСТі і пло~н0111ения?

С~ На другіЙ

~іЛЬНИ'Ці •RОЛ-

ло .

3івМІtаючи ка. це. ми оосени і

JIOR'Y

(8ИІВ'ЮJІИ І!

'Сад пон~ 600 тооm ~rиеоюЯйtk­ нооо перегною. ltpix roro, вооною ДЛJІ

ПЇ.ЩЖИ!&ІІе1І!Н'JІ

300

'ЮН·Н ГНОКИ.

<ВИІІW})ИІСІГ алИ

же'НИJЙ. Та ·Й після ві·йни ооху Дл·я. полеr.mення доетупу во­ Не ·П})ІЦЇІ,ТЯ•1И У<ВМ'И. логи і пооітря до 'К.()оl)Ї'Іі'НJІ про-веАле ось кмнк.а. рок.іtв ТІ)Ху в •1Иі JІІІІСІрше за бa~raro pootfu! ре­ нае, зt"адали

і щю 'етшрИ!Й

са}(.

Не mJІСЛухали ти;х, mti rооюрили, ЩО ·Сад трООа Gруі{)ати, і ПОІСІЦИ­ ЛК ,на його 1міоця суницю. Ви.рі­ ШИJJІИ ЙОГО ВЇ')І:р()J(ИЛ'И. 3 roro ч:а~у неб&г&rо, як-то МЖ'}'ТЬ, води }"ГeltJJO. А ае в ЦЬООlУ <РQ<Ці м:m зібрап:и бlльm Я·Іt ПО< ,C'NJ Ц6В'І'ВІ&})ЇВ ябкук 3 R.ОЖІИ()­ ГО

l'eo'&'l'&}}&

СЦУ.

Марія 3ахарі,в•на зрО'бИ:Ла роорахунк:и: якщо до ·кі•нця ,ро­

У 'ВЇ\ЦІПО'відь ,на за RЛИJ1t Ко­ муніостичної rrартії в на.й­

ку пі:Цтрm~ати таю\ІЙ же. ЯІК. з111раІЗ, щмобовий надій, то

бли:ти.й ·чruc нwздоmати

бу;~;е ще яе менш, як ло 300 ІtЇJЛО·f\j}а'МЇВ М•ОдО·Ка Від К<УЖ'ЮJЇ

!оіе­ м' JІІСа,

КО'j)ОІВИ.

Н а

з н ім ку : доярка М. З.

ПнльтяА. і:і------

Y<mii

нашої школи виwстюш

ВДООІ:а. Ї '3Д&ІІИ• :В :&ОJІГОІСІІІ 53 R•роді . Цшм ПOJtJia.A·roro ПO'Чa'l'Oilt о.ргав:іза­ ці'і &роіЛефер<Ми в а:ртілі. к~щ·rос<П «3Qря:.,

провеm:и

сад

обприс-

.&YB'a'llllfЯ

~ИІВЛювали дерева

добр~и.

тельне обІКму»аш~.я к.р}'ІІ'іrв. На »еі.И площі зІЮбили· стшран'Ну і)ООЧ'ИСТІtу. В ОІС.Ї:НН:ЬО-ІЗІІJКООИІЙ Пе­ j)Ї'(),!; ВСІОАН зі6]>али· rніща. гусені. в~ніJію на.Ші кмrосnивці ба­

бruрО<:ІІ З'Hmt e<)!O.

Хо)Юше nращюють ('JВин:~~р;ки СТЗ.ВЛ~Не nаротією за.вданнл, '"7' •В IН:IiOOJl ЮЮЧИЙ ЧЖ Н:Іі:Ц{)оГНаТИ Га:~ІrНа КарсИJ}!. і Те'І•Я·на С~'іботов­ А•меорmку •ПО ВИІРО'бництву щюд·у'К­ СЬІКа Я':Кі ДОГЛЯ'Да.ють СІВИ'Не'Й Ві,ІІ;­ тів· ТВЗ.РИ'Н'НИІЦ'І\Ва; на ду:m.у ·на.се­ rоді·в'ельноі групи. На їх р:шу,н­ денн·я. &рючись .за це, вже <»дер­ ку бі~lІіШ Я$ ло 270 І~е нтнерів жали 'ПО 54,5 цеонтне<ра м'Я<Са. на здаН()ІЇ с'ВИНИІНИ. По ·вироF.ОЖНі 100 Тt'ІКТаірЇІВ: сі:JЬ<СІ:ІКОГО~П{}­ 6і'l1Ку в них і заро.бітоБ . Ті.шк.и ДЗІрСНКИХ }ІГіДЬ . о)І;Них гроопей аван:со.м на ІВиро·б­ 3на"ИІмо устіх.у :дос•я.гли у ви­ .тt>ні за 9 :міс·sщм трудод<ні Га~НІна р()ООІИЦ'І'ІВі птаІШИІН~rо :м'яса. По­ :Ка:рсИ'м од€>ржаАJІа 4716 кар;бован­ го :цади держ.аmі по 38,6 цент­ ців в се:ред:ньО'му Щ()І)ІЇС'JІІЦЯ по нера на ·кожні 1ОО гектар1в зер­ 524 .к.арбоошщі. 1\Jpi·M хліба, ка.р­ новИІХ 1ІЮСЇВіІВ . ЩОД(} С'ВИНИ.НИ, ТО ТООІ'.ті та інших <JLро.ду•к.ті.в, стідь­

кропеферму

дере'В.

Ї<Ї є ПQ

58

центнері,в на та;ку ж

площу орної звмлі , а в цьо}Іу }Іісящі виконає}!о зоб~;в ·ямн'ня

І на рік -

к.и

ж

· грошеой

швансом

одержада

свинаvк.а. Тетяна Оу<бот~ВІсЬіКа . П. Біnокриницька, зоотех,нік .

бу-'е по. 60 .це~тн~'Рі~.

Ко.пгосп

м~нера.тЬІнИІМи У на·с за.ра:з на вцгодІ'RЛІ понад

«Шлях

Ілліча:.,

с. Зазим'я.

----~------

1

·В цій ІЮООті вЦrзначи.лися ба.: у Рожівці погано ДОГ лядають свиней нашИІХ :trодrоспющь. Меш

rато

XOiriJIOCJI б QІСО:МИІВО ВіЛЗ'НаІЧИ'l'Ь На­ Катери:ну Мен:жегу, Га.~ИІНУ Дуrх­

са'мurере.д, П()ІЖ.JІІВНі речовини, нор­

ВІЗИООК.у МИН}'ІJІ(}ІГ(}

ГООІІУ й справді стариЙ'. Він hо­ са))Жени.й ще в 1930 Р()!Ці. Під Чаі: вИJ.ни в.і•н б}1В ду,же 'П'ОШІООД.­

-

за 1О :м:ісІЯЦіІв і 20 дніІВ :в.она на:;~ої.н П() 5000 кі,доrра.;м.w.

щи·х уооіхів у роботі.

'Н3іІІІО'Ї артілі, ЩОб ЮІ'І.УОНати; 'ПО­

с. Кулаженrtі .

І.И&п:ьна теІJШера.тура, ~.а і світ­

чути:

кhвщИІни до'І1рИІМала ·сл•ова

на 100 гектарів зернових nосівів 3а.'В~ЯТ() тру:ЦятЬІСЯ ІІООJІ>ГООПНИІRи 300 ·ооиней, ча.ети:ну ЯІШХ неза­

Допомогпи організувати

Колгосn

Літки .

наЙІІ'рОСтіших мірІt}'ІВа.нь.

ГО'ВО:РИІЛИ д•Ю,ІЦІ

Щ)(}

к~рави.

Наздоженемо і випередимо Америку

ВДЯ·'ШІИ!Й )'ЧНjЮ!,

Колгосп ім. Калініна ,

·РОДІженню

сто Щ)ИІГадую, ,.11а

нею

С.'Іа'В'на патріо'І.1ка нallllOЇ Вать­

-------сr

контрольно­

ці Яі&1j1К.3 13 На!ШООО К.()'JІ•ГООІFНОl'О Не буду розnові~ати де- Міжрsw;я ІJІІ)ОТЯІrох всьо-го літа с:цу. Вагато буд•о ,в4цпрЗІВЛfflЮ ІВ тально .про 11-сі ~апн tІОротІ:Іби за буіІК ЧВСІГі. РО'Зпуmуrваюм rрунту в І.УруВілорусію, на МУІРtмансЬJRИІЙ пів- цьоrоріІЧІн.и.й вро~аЙ'. 3уппшrюсь ост.рfu!, в міста Си<біру. Про це ЛИШе •Н& ГОЛООНООі·f . ~гах кОDFГООпн.mці прооюди:..ти са<ПЧ'аІСТО' 13 ЗЩ/(О•ВОЛ&ННЯ!!l ПрИ'СГуtПаюЧ'И до .І>ООіт ;Jl'O в:і)(- ·ltiiO(И. Двічі ІІіJ.ЮТяrом:. літа п~ГQІВО'РJІТЬ

СJ\оу<хаЮЧ:И Т31Кі розмови. я ча­

за·к.рьпле<н~ї за

Х11ІРЇВ'На .взяла під'ВИІЩене зо-

газет

колгоспних

Кіір­

наmі люди.

п'ятwти­

По 38,6 центнера nташиного м'яса

Відроджений

ро­

бов'язашня- на•доїти по 5000 к.і.~()<ГРМІfu! моло'к~ від кожної

оеоціадkТИ!ЧІНс

пер.шою

·мооr&к.а. і мa<CJJa на душу на­ сеІJrення у тратні Маvія 3а­

----------~·~--------------Да.'!е~&о пот.ра-

з

рику ШІ 'ВИ'ІЮбнИ'Ц'l1ву

насінною лабораторією .

бригад~р городньої бригади.

'fЮКЛЗІдена ·В ДОЩQІВу '!l'oroдy. rвона

ЗDО'Ве з6~рkа·ння. 700 ТО<Н!Н на­ с інІЮі зшкла.дено в постійні ка­ гати з ДО'ТРШІІ:З::ННЯІМ всіх правил, а В ТИ!)!ЧаІСОВИ.Х 'б}"ІУГаХ~На.ШВИ:Д­ ку. І в ()ltpe~и~x з НИ•Х, де К11Іj)ТО.пля

о а и пе<ре -

сячнищею овоєї артілі і дмр­

Н. Нремінська, завідуюча

7rочш.та. зі:fІj)uвати:сь. Однаnt з пе­

зз;:к.ЗІгату<ІWГИ

РоЗ'ВИІва.ючи

СЬІ.!WІХV пункті «3аІГО'І13С!РНа».

М. Біrун,

сторінках

І фуражну картопІю ВілЬІІІІе 1,5 ти.сяч.і тонн

осwн а,

Не ТІЛЬG\,И 'ВИ-

ООІаг111ння

ти та. інших

ТОР-

Краще зберІгати насінну

·

кою IWJI1rocпy «Ко.Jюс ». Л)Іит­ МИІколаІІшко рео}юнтують ПаІРНИ- риtтати на. Цій роботі. Є тут і Р<JІ!3іеЬкоrо рай·о·ну, Мо'С'КОІВеЬІкої ІК()ІВ'Ї pa:}!lf. Вже є rот()ВИJХ до ІЗерноіJ'ЧІЮні 'Машини, які np<Jоол:lІСТі, На.ді.єю Г'рИ'горіJвною lOOO штук. еrоюють. ЦИІплюнкооQю, Марія 3а.хаvів­ ·У ·ряді ІltОЛ•ГОСЛЇ'В : іІ)І. Щорса, на '11(УІІаша доби:ватИ'ся 'В·се ·юра­ На оою ПЛ()Щу 7\Іае;~ю ншсі!І'НЯ

·КОд'ГОІОПНИІКіВ, ВИВО'3КИ

Д

я:к.

!ВШVО'НаТИ ІВІЗJІТе ЗО -

ЯІких мооша вwrtо-

КОЖ •на.ді<ела.·Іа МТС. Це набагато ту КИІJІІЮІІМ.

ПОдЄІГДІИІЛО

ЩО'

_

Не ро;mоча.ти очостку наJСі<ІfН:Я бО'В'Я!зання.

оооче:ви:х Ік.ультур. Роокни, «ЧеJРВ()'.На Укра.Ї'На», се.1о За1кататували на r.зииове зберіга-н­ Гото.чі•в, наІсіння :К%)'РУ~Зи ·має дІНя пра.цюють 5 ruiJ"ro))amин, з ня ВИ<С&,NКИ: ·СІІ'ОЛОВИХ ОfРЯ':&ЇІВ. ІІІ~ищену оо.тогість. Щоб збе­ П~ ЗИМУ П<>СЗ.ДИ:.1И (}ДИН •Г6К.Т~р Я<КИ:Х 3 наді·мала В01брицька МТС. ЦИІбу,lі . Це Да<С'ГЬ Юі(І( М:ООЮ.lИВЇ!СтЬ ретrи йо:го, с.тї,<t насі·ння перееу­ До6рІШЮ н~в~wrажуехо на ·маши- овже у ювітні почаrги постачання ШRТИ ·на с уmщрці rrpи Бориопіль­

'fa-

б.

за­

працю:пати

та,к

~>онати

ВИІВСЗТИ ЦеЙ Т(}рф На ПОЛЯ. Що-

НИ тра.кторною ЛОІІа'fОЮ, ЯКу

-

.

МН'І1j)О:ЛЬНО-На-

енmІІJи .ча ;ораrорн.

ЛЬІКОСТі як.іос·ноі роосади овочевих

ти,сJR ·ПЮІ~дорUв , оrірк.ів, раН!НЬ()Ї ,кащ·с­

13

.під І.Уороmи, пуду

у ІІІО1.1е до сі~аJ.'ІКИ шофеj> Mmкиrra культур. зараІЗ Іl'ОЧали готуfІаrІ'ИС~ \ і в ,ro.'IIro:nax ЇJ}!. Л·rо~іна. с. Се­ JІИІСе:mко . ПіJJ;.жИJВи;}Іо жито і пmе- до цього. ОчИІстили ·котJЮВа:ни 1 миподк.и, ІМ . Вудьонно·го, с: Мо<кни:цю на гоеіх 600 геІКтаірах. , 'ВiK'.la•llf ·в них короби. КоJІІГооп- рець, хоч rЗараrЗ є ЧИ}Іа.'Іо ВІ.1ЬНИІХ

1.

;МQ.'f,IJ'К11

'['

цtка-

пе.реіВ'І'РИТВ:

5000

JІІ.i.TOJ.'Il)alllffi

яви..Jа МаІJіЯ.

не

. .

Юрq001ко

о~~;е;р;ж.зда по

пи:ну, тут і :В ць01.~tу р<щі за·вантажею

в ід

КОрОІВИ.

- Наша п~ре­ JJ.О!Ва :І{Оярка Домна

ПО'Над 400 центнерLв на,с:і-нюr .1ю-

колгоспу .

кідоrра­

':И()'.'!Off\a

•КОЖНОЇ

1ІИНу.10'МУ

у

одержа.ти

4:500

·мі'В

ім. Ка.лі,ні'ІІа, с. Літкк, заrИІнудо

М. Накун, заступник

по

На жаль, є ще у нае і так,і які не поопішають з пі~rотопк.Qю на~ію~я .до с~в.би. НеЗВЗІЖ<ІЮЧИ' На те, ЩО

феро:ІІ 6ради

.1а <:·дОІВО

к<J.l!Г()ІСІІІИ,

rорфом і мін~ралмпmrи: добри:ва­ хи. МатІf)Іе)ІО на .ІWІже1І ·rектаJР

се.1о

ІПраціtв­

зОІбов'язаНІНя, до­ .я,Іжа М·а.рія Заха­

4 ТИІС·яч тmш то.\)'ф()-огно- «Жоwrень », ·С. Тр.с:бух•і.в. Тут в•же йовм J\(JQІПОСТі'В. Я'Іtі '3 літа <mла­ очие.тm.ш бдИJJЬІК<J. 3 посяч це,нт­ •1И у 'КаІГати, до 1 с~qн.я ~a.e1fo нсvів !fЇ!В<Са , J1·ЮПИНУ, Гj)СЧКИ. Jke Ще ВИІГОТОВИ'ГИ 3 ТИІС'.ЯЧЇ ТОНН пе<рtjвірене на,сіння :кощищій,не.

ко Пі~ГОТОВ.lЯІОТЬ ДО'бри;ва ~<1Я за-

СИПКИ у машиІНу. На. кожен ге-ктар да-єхо по 1,5 центнс.ра qюе-

насІ<Н!НЯ

&рі.м

швид­

Bo.:r()IXa

очищата

за Те, ЩОО ДОВОСТИ деННИ!Й ВИ])О- СЇ<RНИ·Х фонді·В Я:РИJ."< К)'•lЬТ}'•р . До<ббіТОІК до

ВИІ\ОН}'Є С'ВОЇ ооов'Я'3КИ, а Степан Строкач та Ан.д.рій

і~. ОгЗІJІіІНа ,

Русаньв,

Стоять fl()II''<JЖІ д'НІ. Ча.с, •ко.1и

о

кілограмів молока

МУ •Р<ЩЇ JВ 'КООГОСпі

насінни .до .весни

наІН!К•раще

5000

ltо·ЛИ 'В МИ!НfЛО­

3 осені rотувати

200 romн торфу. .&о-.'И'Ос1І-

нwк.и і :ме-ханізатори З':ІІа,rа.ЮТЬІся

Є по

році!

1958

в

3

ІНО, Катерину ГИІСар ,з лаmtи

Код1rосп і·)!. Ватутrна у ·ниніш­ .ЗШНЕ\Ха.sІВ робО'Гу. ПрШІІ:іЩеtННЯ ньому ·році добИJВся ХО']>ОШКХ ус­ ОВ1Шіаrрник.а.. не ~бла;днаІЮ, <В ·ньому

:N! 1. піхів У· юfроі{інищтві ·м'яса, З()Кре­ Тільаtи <За веоомно-літні'Й щ;ріод .ма СВИНИ:НИ, ЯКОЇ ВЖе BlfpOOJie'IIO ІКОІЖНа З НИ'Х <ВИРООІМа ·ХЗІЙ:Же 110 по 34 це·нтнери ,на ·кожІН'і 100 300 тру,щжнШІ. Ста.ран!іrо лр.ащю­ гек.та·рів о·РІН<JІЇ землі. Ць{)му у ІВа;ли і Каwрин& Лада'Н, КатерИІНа вирішалЬ'Ній мірі СІПрия.ча са,:ІІоМен.же'r<'\, Гаuхи·на lіваmко 3 лан­ від:;~ана робота твариІІrнІИt.ів. Пух;іІВчана.)І }(()<6ре відше і'М':я ІКИ :N! 2 та са.'Іі лаН!.ІWІВ:і ОльІГа С'ВИЮІ.рRи Отvсани Мик.а.ч . 3обоо'яМе<НІЖета і Рооа 3оrЗуля. Р·ооота. в с&,~~;у вИІМа.г<І€ ·с-nе- 311ІВ:ШИІСЬ ОДеl)Жа<ТИ ВЇД .КОІJІ\'Н()Ї G а.­ ціальних знань і наmи:ч01к. Наш КІР•ЇІІL'ІеІЮЇ ·за нею свиішмат:ки. :no а11ронш В. В}"Р'ГОВИІЙ ЩІОТJІІгам 25 ділових ·порослт, вона О):еірІЖа­ О,СТМШЬОГО iiORY баJГа'І'() УJВІІІГИ да ,вже ло 26. Разом з ти.JІ, в~­ ІnрцідJІІВ

наші·й б'І)ИІГа.ді.

Чаоето

він І>ООк.а.3У•Ва<В і nра::к.тИJЧ1Но П()І­

год)"Ва:JІа і здала

90

ІКаuа:нів. До

кінця 'liOKY Океана Ми,ка;т здасть Ще 81 ·ГОЛОІВу.

нСІМ·а жод·ного Лрщатною станrка .

О.sрізь 6руд·но, Г\J·дують ·Не

дО'ІlРИСІfУЮЧ.ись

евинвй,

•останооше·них

раціО'Нів і до того поганІmІ и .кор­

·ма•Jш. Т()І:ІІу ВІСі свині в·ИІСН1WІtе<ні. На фер)Іі В:і)Іісутній будь-як'ИІЙ обліІК. Коuш зат:итали у ооИІнарки Марії КО'ноненко, СJкілнки одержа­ •'Іа ІВЇ:Д ОВ'И'Н()і)!а'ГОІК. <П()·j)(}СЯТ, ІІІОНа

на це ІНі"l()ІГО не <З~югла відu101вkти. Неза.до'Віш"ниrй Д<JІГ.lJІЦ, погана ·rодW!ЛЯ ІІіЖ е да.'ІИ СМЇ Н аJСЛ ід:к И • 3а останній }! ЇоСJЩЬ тут загину.то

поросят. •СВИ'НОф(}ріМа П(}Тре<буе ДО Се<бе На~~~·руже:на, трИІВ·ала праця не Ji.oд.roon мі!r би }!ати. значно ува,ги. Дивно, що про це зна.ють 'Пропа·л& марно. 30 re'КrrapШ сшду кращі ш:жаООІИІКИ по ви;рООнищwу npaІВJI~H'HJI та ЗООІВе'!1П<J)а'Ці'ВНИКИ гато nраці дОІКла.ли, щ~ оmrети­ да..пи 400 'ГО'НН а'ХбарН()ГО ВІРОЖа<ю С'ВИНИНИ, ІЮ.1И б TaJt доо·ре Jlj)a- 'ІtМГООПУ, аде rнічооо ·н е ·роодІЯть, ти стовбури дерев в~ старої '!«)о­ !ЮлуІt і 11руап. П. Чуняк, ЦIOB3J1И тва.ри·нники на евинофер­ 'ЩОО HaJDeJCTИ ТуТ ·Пі)J)ЯДОК.. бригадир садо•ої бригади . ри, побілити. :мі, розташов·ані-й на те.риторії 4-ї В. Семенов,

В ліmі'І роООта;.х 'НаІХ

..OOlQOГ.I•

'Jl(!o.XМlЇ'a&orop•.

багато

В..

,Ка'~УІВ'аІВ, я·к . і що треба зробити.

Ko.nroc:n

ім. Жданова ,

с. Красиліаха .

12

бригади ( с . РІJжіІпка). Тvт за,ві­

ю·ючиіі свинофеормо·ю. В. Ді,~енко

ветлікар.

с. Пухівка.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

П'ятниця,

22

nистопада

1957

р.

З редакційної ПОШТИ о

С

Е

Над ширью серебристой плеса Я сам увидел наяву,

Как без ножа ерезала осень На деревьях последнюю листву. И травЬІ изжелта-седЬІе Она безжалостно рвала, А в иебе тучи голубЬІе На запад nолиЬІЙ день гнала. Незримо в ставин к нам стучала, Пугая стуком малЬІшей,

ь

п

ОdмІн досвІдом роботи

И сnозаранку провожала На юг заnоздавших гусей. Размашкето вершинЬІ сосен Она сгибала неустанно, Вокруг хозяйничает осень, К труду зовет нас сnозаранку! А.

Цими хнпи ~ JІЬІСЬІІtП

ж~нялися

Ае п:Цведено пі)Jсум.

.доові.щ"

роботи.

І)СОбЛІfІЮЮ ува.rо·Ю бу.л:и;

3

BJroJIY,Xa-

Віrетупи rодіІВ еі"1ь~ П . Ков­ бЗІСИ'Н'СЬ'І\01'0 (<е . Т{)ОО}"Х.Fв), С. Му­ ЗИІЧ~·&а (с . Ліnи), І . Шумая k ()I'OWI ів) .

Jri

м. Броварк.

Проводи ,,золотої осені"

І. Вікторов,

Сількори і читач-і

19 .шстопада у Вда.дИІСла'всь-

сигналізують

учитель.

Мокрець .

нашоrо· с·ела знають пісню «Уро­ жа.~на». Її .м.оокна почути 13·сюди

мжно

с. Нуnаженці. Са.мооm.щ -

хо- будась ~ }'Р_оч~та С€ІС і·я Нац~()оНаль-

5-7 .к.ілQ:ІІт-q>.ЇІв до Світильнm-

ти ·К<е!j)іооwк.и КОЛ•ГОІСПУ «Зоря>> . . г б .

з

учнtв дecяtroro

*. *

рупа

иа.су .

Т•ІУм.у на. поча'l\К.у ниніш,нwrо на­

JIOKY

•вча.1ьного

гуvrок

РО'1НfЙ вносить щхмюзищію оора­ Чехооювшцьк.ої

ко':ІІУ залі Нрооь'К'ІУrо ·юр{'tмдя :вЇ'Д- ти прези·д~н-там

.

...

сек-ретаря

Серед ІІРИІСутн~х на ree~1 були

Л'ОІВа'Ч!чи:ни А<mQНЇІНа Ноо()'І'НОГО. Ши·роІшй хара':КІте-рИІЗує Й:()оГО

В.

гащн на ЧО\Лl 3 г~мов,ою Пр€'3И:ЦП

су, в-ідд3ІН()ГО борця

Варошm.rовим.

дLячі:в

Ра.ди

ОРСР

к.

,за іонтероси

е. нарDІДу, О;І;НQГО з най1ицатніших

С8сію від:к.р·иаJ f(іЛО·ва Націона:дЬІНИіХ зборів 3дЄІне.к Фірд.іНІГер.

КомунLсттної ·партії Че­

Х<JІСЖJІВа '!'ЧИНИ.

с. ЗааоричІ. Ще ~ва 11tі-ся,ці roІ ,ne.pmoю ·'!iY в «Оrаосаоновці» бул-о Н:lІПИJса­ Шн заЯІвwв, ЩІ) на nідеташі :кон­ д&в~·юоя

П('рШ(}fО

ЧЛЄ'~.и ра!)ІЯН~ЬКОl УРЯДО:ВОl дел~= як ві,рн<rго енна. робіІ'J.'Ни<юго ·КІJІ&­ Верх•ООНОЇ

атьНІв.

Ре>спублі·ки

І€Х()оСЛ'ОІВаць'Коt Ре-с- ЦК Кmr)•ністИічної партіІі Чех ос­

J роша CliВToxammнa, аше ·не ця них . зоорш І тоrо, щоб ІПЇ'Д'ВО3ИТИ нею уч'Н.і~ за 1публшш.

Наші домбристи й ,цЬвчата

Антонін Новотний обраний президентом Чехословацької Респ у бл і ки

І. Могиnьний,

СЬК(rЇ Ш\ШІИ. Це ІІ!~И!ННі 3РОЗумі-

МайІЖе В·сі хлопці

(Фотохроніка РАТАУ). Фото П . Махвала .

інструк'Гор раквиконком у.

дистя. прак.тиtШІо ·RаІВЧИJЛИІМ під- В()НJІ ШЖ.>lадИ біля rпі,;пі'ЖІЖ:Я параховуваtrи •ВЇ':& де•Р€іІІ, ;ч;аходити ~ · ятник~ на станції 3аворИІЧі .

порони rор.изМІту ло с:rовбу.рах

Столиця ,\іо нгольської Народної Республ.ікн У лан-Батор.

r

Вееело щюйшюв е.ксJt)'ІрсіЙ'Ни>й льону;>, па'По·ро'l'і, пла:вун.і.в та ін. ~е:НЬ у Ш'КОJІЯРЇІR ПО ІЩЮВО.J:У «ЗОУчні СПJН~..ІІИ у ЦеЙ день ВrНКИ дотої осе~иі ». Вататьо}{ оона за­ 3 JІ.1ИНП, я.гід rорООИНИ, ШІІІІОроті шнІ'я'l'а6'І'ЬІСJІ. Учні на'3бИІради в і к!Jіт:в боос::Іfертни~lів. Ці ІВіНІКИ лі-сі Jю,щщію ріІЗНОІКОJІІЮР.ОВО'Г()

с.

Pa.,t,

,тій: к;в3Іртал. ІІрпеутнL та·мж оо­

Козлов,

------

,!;ерев у .1ісі, заТОТQВИ.lИ кооек.ції «СЗО'З уЛ lfliO ГО

в~бу·в­

КИ роботи .С.МЬІВШQ()НІКОМ'ЇіВ за тре­

робітник.

•1ишаііни-ків, :.юху,

BpooJajpax

ся с~~ голіа! і сещр€rrар:Ш сі­

В результаті ffi1(}CYB<liІDIЯ -пре­

зщенІ!'()<М Чtшюдооа.цьмі Роопуб­ ств01рювжи нмювО'. з смертю лі~ки ОДНQГО.1ОСНО О'браюrй А•нто­ на ву.1ИІЦі. Шеня ·П()~ООа€ТІ>СЯ ПЇС·НеЮ. Я'Щ ГУР'І'ІtМЩі ПООаІЖ3:ЛИ но, що .в це-нтрі нашіУго оела «'Не ститу.ціі і в зв ' язку ншйд}'!JЮче ІВСіN за те. що її мо­ ,вИ!ВЧИТИ, бу'да •CaQle «У'J)()жа1йна ». .мі.С'І'()К а. решето». Ні чоrо 'пі-сдя президента ·реолубліки Ан'І'оні,на нін Нмотний. на >Полі, в К•1}"бі, на фермJ. і

-

ва CПQBReJHЇ іІС:КІрfУ:VеТН<ОЇ ЖІІ'Т'І'Єра­ ДіСНОС'І'і:

говорять,

Го.1ова

3аІВОІНЩЬ.МЇ

кмкуrь: «даІЛи б, а-ле АОЩіЖ не-

В СІІЮЇ<іі рОООТі ета.раЄ':ІІООЯ ПіІІ{ТІРІІі:ІІу:вати

•KQJL'Г&ItT

з

ХОІJООИІХ

має».

б,1ІrоЬІМ

75

те.1еографне

Чех'()ІС.;шва.цю:е

а~гонтстоо,

АнrrоніІК

Ноо(УІ'ІНИ•Й іlро;ІІоожує за.ашпатись

(ТАРС).

фр~нту годова УРЯІ;\У Вільям Ши-

Знаменна дата для угорського народу 20 ди-с;rопа.да •}ІИНУ'.1О 39 ро.к іІВ 'вwгку рrвол,юційних сил в Угор­ з

}!!НЯ

СТВО'ІЮННЯ

К01муністичноІЇ щині.

:П.ЗІртіЇ У~горЩИІНИ. ~ ;>В'Я'ЗКУ

З

,fазета далі mtll'З)"G, ЩО, роогро­

!'

* ІІІ ІІІ

Наші учні т.е.ж. .l:юбляІІ'ь опі- ті с.пілЬІно з xop~Jl під·rотуJВадИ вати «·УІЮЖаІЙІНу». Їх УІВЗ.Гу ЦЯ М.у>ЗИІЧНО-ЛіІІ'ІІРатурНИІЙ МОНТ&Ж

пісня іІІ'JШВЄ>РН'УЛа ще й rому, що

пові~~v.1яє

І та<~а: ОАИ'Н на. АРУГОl'О, а :vіст- ЦLЄ~ ~атою г~~~ ,вщщу.ють nep·e- 1 МИІВі!ПИ К()нтрреrволюцію в ~1956 довt t. ре",;аtщнnю статт1, якwх І році, у·rорсь.кі 1tOOfYJRTИ 'В~то•учиШ!. В .перші.й ЧІВW- r:a не:vає.

ry~TK'O)I, до як-ого за.р1113 вхо;~;кть

В цьому славному зерні .

Роспу16лі•к.и.

Лк.

Від i{}f~Hi ДІК К~'Іунkтично-і пар­ тії ЧехоСJІооаччини і Це!І'Граль­ Перти.:v сеutретарем ЦК ІtооlУ'ІІіс­ Коміте'І'у Н<lІціона.1ьн~го тичної партії Чехослооа'<ІОЧJІ'ІІІJ. ·сі.:Іьради ноrо

РІW()І){ 3 ТИ!.'ІІ, вони ·ВИ:ВЧЗ.ІО'l'Ь і т. І•ван011 І. з П{>И:ВО.J.У цwго пи­ Oltipro!Ї )І)"ЗИ'ЧНі Т'ІІОРИ. ОооблІ!ІЮ ще, ЩО «·,J;83H() 1ІІ'Же Ві•,@е:\ЮІІ'І'У­ .тю6Jrяrrь гржи наші юні ,музи­ Ва'ЛИ б цей міт'Оо&, але ра>ЙІШлях­ 'ltанти «Слат.оя, слався. Русь» і ві,ці1 не ,11,ае доЩQК, ~ка.Ж)"Ть : «Ре-в€ та. стогне д~ніІЦР ШИІЮІtИІЙ>>. «Беріть у мJІ1ГОІС[ІЇ »: В ~котгос1пі

-

І державні ордени

дО"Ва'ЦЬМЇ

•••

Ба.гато уваги rурткИщі. прці-

дива господиня

3аПІУТОЦЬ'МГО ЦЯ еесія ЛfУВИННа обtра.ти новоrо пре-зщента Чехос­

І. Петренко.

JІЯЮТЬ Зt\>СІВ'ООНІН'Ю НОТНОЇ Гра/М'ОТИ.

Запитала в коморі: - Що л-ривез)ІИ нині Чи зерно, чи ,зорі? - І зерно, і ЗОрі, -

Шофери

:~~i-cny •ВЖе

пр.оfrги ·не JІ:ооюна.

Щ!УТИJІРНЯ.

У.рожаА щасливий . Шофери завзяті, Молоді, чубаті, Возять цілі дні Щедрі трудодні .

хіба тілЬІки

те, що ·по ЦЬОІЖУ

раховуЄ'Гьс·я блИІЗІ>К.О АВ:l<,ЩЯ'І'И )'JЧЗ.СНИІК:і,В. 3а,Н:Я'М'Я ПjiODa};JI'l'I>CЯ

Сині·м дощопадом Опадають миви, Стукається в брами

З

roro -~е 3~ни.лоея,

В ту·ртку д-о:ІОО!рИІСтів зар&3 на­

!ЮЗІІІОІІИ\і(~ЬСЯ ІПРО СjдаІВНІШ ШЛ~': • дИ ·СОЦЇ&tіосТИЧ'Ні ЗaJIIIOЮIHI-Н'JfJSI, ІВJАпроіtДЄ'НИІИ }'·ГОР•СЬ.ІtИІМ. реJІQ.'ІЮЩl'И- ІІ'ОtВИ.1И ·Па.JУГіЮ ЯJК.З. 'І'еП~р C'1'8WI3

'

с. КняжичІ.

. ' · 3Г)''Iffl)ID&IIIOIO, Треба посилити \ нИJм ру:Х()М від Ком.унkтичн()оЇ парІ 61,1Ь!ІІІ ...' .. • ІСИЛЬНОЮ 1 бОtротьбу з порушН'И!Rа.хи П&РЯІІіК.У І т~1 У1rор~пни. до У·r:?р·сько.~ соцtа- ніж бу"'ь-аt()ЛИ рЗІні:ше. f·ropeьxa

«40 років» .

Н напиеаІВ к.олИІШ'Ні'й учитель на- 1 Цеоіt 1юнт~ж буІВ 1ишюче;ний до шої шwли МихаrЙ:JЮ ПМ!а-сович nporvaми -св-ятІWІВОІІ'() ·ItOІЩ!Wl'Y. (і'r€1..1ЬСІ!аіХ. Сере.д т,в·орів. ЩQ в•хо- Пок~з fi'Oro Щ)ОоЙШО'В )'ІDпіmно.

в ІК:Лубі; в центрі села і на сади-\ л~сти'!НОІ робtтюиоt па.ртн. ~.аз~: :с(}ці:wтістИJ1ПІа робі'І'НЕЧа п~я. ба.х, ,J;e .розташовшні '!1варинниць- та « ~еm;сабщщшаtr » в 'Ре<да,кцtинш шипе на зш:~tmення •rазе'І'а з . . •С'ТаТГL ПИШе ЩО С'ГВОj)е'НН!Я Jto.:~а~ · . .. · ... . . rор)І;істю ВІВажає с,ооіми <VІІІWВІ дю!!брИJСти· ·pooJJQЧ'aІJIИ ю ФеІЮІИ, -в ста·нwR'Ти динwv:nк.и. ·М)'НLсти:чшоt <Па'РТІl було .вt",;.тграв- традипії К()')ІуНі·стич·иої п~ртії

,і;я,ть ,цо .prorepтyapy шк.ілЬІно~г~ Тешер хору, «Урожа.й'На» заw:vає почес- під·Г(У!'()ІВІІtу до раЬного не міеце.

хщо'ЖJНЬОЇ

шк.оJІі

працюва.в

ДО)!'бро-

працює

у

броварському

зубопротезному

кабіне­

сій В

Пилипо.вич

коrкваліфіковану

придбати мар,ки, листі,в­

допомогу.

П.

Старостенко,

службьвець . Торфопідприємство 4;Велнкое».

10

***

ро.к~в

П1рацює

ку

негоду і спеку, вдень

нього·

ку

оголосило

і ввечері він - бажаний гість у коЖ!ній хаті. В

ті, за надану мені ВІІ'СО­ медич­

ки,

коІІІзер'І'И,

ру.

М.

Па-ртійна

ли-

1958

колгоспу

Н Д

Бпагородииі вчинок

К И

'{

Подільськ....,Київ . Одна з пасажи-

тя

кість.

набираючи

ПасажІІрка

ходу сісти

східцях,

і,

не

впала

велику

швид·

вирішила

на

втримавшись на

між

платформою

і колією.

Працівник вокзалу т. Левченко,

по

2500. . ще

М. SІсииська, учителька.

Руд,нянська

залізнична

школа.

шлюзи ~реrулятори

на

комуніsму:..

Переясла·в -Хмельницький .

ІС 1 ш JІЮЗИ на т PJu8JК

ceni

В Княжичах з сільського

бу транслюються

В цьому році н а Тру(Іежі спо-

дожньоі

руджено два руСJІових шлюзи в районі сіл Гайшин і Гланншів.

кwщерти

клу­

ху·

самодіяль·ності.

Неда&Но місцеве радіомовлення організу;вало передачу концерту,

На заплавні землі а,ртілей імені \ пр~вяченоrо 40-річчю Miчypifla та ім. Івана Франка з Жовтня.

Адреса редакції:

Вже

1

()(,но»­

(ТАРС).

·міс~ці -стане до .'!аду і ,!,<WГЬ на-

Розвиток залізничного т_ранспорту в Албанії ~в листооrіц~U 194 7 року rв А.л:ба- І КОІЖ НіlІЙВ3і.Ж..1ИІВЇШШІИ ЩЮJl&С.ІІ~.нії ІВ~КІІ>ИЛЗІСЯ п~рта 23J1і-:mищя. ВИ:tИ оо'ектшии іt!{)аіни. За ІХИНУ.Іі Тепер С'І'аІ.ІІеві .Jtмii з·в'язу;ють с'ГО-

10

рок.Ьв .поrзди ·ПерооеЗJІИІ ІЮВ'М

.fіре~ІСТ3ВНИІК Bi1ЙCІ>lt()B0f0 .маН'дувашя

С1рії

зро·І}и.в

ВЇДО:.fИІВ, ЩО

18

(ТАРС).

ІІW~

етір Сірії ,

про.1етів

•Зірапу 16 ЛИJСІГОІІІ&~а. Т)"ріЩЬJ.Ї

змrву влаJСті .приоетуипми АО висмu s

ЛИJСТ()ПЗ:Да. ТуtроедЬ­

~ршйону Але>и&н,І;рет'І'іСь&Ого еанх­ Ж8І:&У ·в:~іх осіб , ЯІІtі не !lа.ють ту­

ре;ЦЬІRОО'О йІі~ажт:ва. ПрИ1"ПfJЮЮ КИН ЧО'І'ИРЬОІХNОТQР'НИІЙ б·()І~баІj)дУ- ВИІСИ:ЛВ.И є НМІLР 'l'У'ІНЩЬ'И.ИіХ В.'Іа-с· ва.льник порушив пові'І'РЯ"НИІЙ про·_ Т~Й О<ГОЛОСИ'ГИ Цffli ~а.Й&Н ЗаООрОнад }І Ї'СТ{ІІМ неІrою .ВОЄІІ'1ЮІО ЗОtнОЮ.

Ксш.ишди з за.хо~~tу на сх.Ц. Великого

Реаактор С. ПОГРЕ&ІНСЬНИй.

КкІвсьхоі області, вул. Кківс.ька, М 138.

Броварська райоииа .-рукарня

l

Заява військового кома~дування в СірП

сРаАІІнське життя:..

Броаари,

Pa·дmreЬIR.()ro Союзу.

Ле нінІІРа.JІ.а, Уралу і У~к.раі'ІІИ.

~ОІПОМЇ1ЖН'і ОО'ЄК,ТИ. В НаІЙібдИЖJЧі

м. Васильків. N.

За1оод ОПОР'У'дЖУЄТЬІСЯ З ДОПОІМ:О­

ІГОЮ

збудо•вано

ІЦ>еД'С'f·аJВІНИJК.аІМ П{)е•СИ, ІВ ЯКіЙ ПО­

РадІоконцерт в

вже пода-

«'Ва,рmаш·а».

'НИІМ Ц~Н'f!ІЮ.М: Ельба-сан~м. а. та-

с3оря

м. Фастів.

валась вода на поля.

дей

Стінсазета «За народ- ЛИІЦЮ Тіра·ну .з о·~новнИІм мщ>еІ>:&ИІМ 12 з пмови:ною хііІІИіоніJВ па.сані заощадження:.. порТООІ дУР'J)еС, з велИІКни облшс- жmрі:в і ·мільйони rонн іDаІІІТ8І&ЇtВ.

два

м.

ну сталь ста.летартrй цех.

купити

с Перемога:..

ризикуючи своїм життям, підJбіг до другоі половини літа громад.янки, не дав їй можливості

виграла

До кін.ця року буде закінчено

жінки було врятовано.

околиці роДІН()І.М:У rос\Іщ~арству першу тtіе-

200 ІК.Оі!ІадЬІСЬІІШЙ, елеК.ТРО'.'ІЇТІRНИJЙ, не }'ІСтат&)'іВаооя ІЮСи.ла.ють про­ лнrrня траН1СЛОJУГНИЙ ЦеХИ, а ТмtО.Ж ВСі миаQві nі"цшриехства Моо&ви

р. Трубіж .

рок вийшла з перону і попряму­

вала до буфету. У цей час поїзд

листо­

трипроцентної

позики.

ще

піднятись. Поїзд зупинили. Жит·

рушив,

облїrацп

Дер-жаІJНоі позики. На одну з цих облігацій В8JРТЇСТЮ 100 карбован -

До перону вокзалу ст анції Фастів-І підійшов пої.зд Могилів­

у

сrокар(\ованцевій

Внрішипа

Торік у червн-і я купила на 600 карбованців облігацій 3-п,роцентноі

В Щ И Н І

року

облігації -

•••

орган-ізація

n·равлvн.ня

стоношею в колгоспі Му .

1957

с. Гоголів.

рік .

виrрала

д,ругіА

колrосnу

ім. Чаnаєва .

достро­

піІВиіrчІю-східніИ

.металурrНі.1НИІЙ занод яІКіе'ІІИІХ ста­ я

(ТАР-С).

Металургійний завод "Варшава" На

польсІ>к.оі •СТОЛИЦі СПОРУ'Д:Ж}~ТЬІСЯ

карбованців, а ЗО

пар-rорга­

нізаціі

ня передnлати періодич­

...

хороша НИІ:.J щ·н-ктюІ ;р·я швидкого ІJ)(}ІЗ- У:rорщиІНи.

паді минулого року

nодяку.

секретар

можна

ково закін чив оформлен ­ них видань на

ці.в

М . П. Осьма­ В. Стасько,

літерату­

Осьмак

бу"'·ж-е

ВАЖЛИВЕ

ПРО Осьмак .

завжди

nИ!І'а.нн·я·

М. ІІмсенко, В. Касян, В. Петренко.

с . Літки.

KOPOTRO

таже

n.

ке.рівник домбрового гуртка.

в111іі гуtртІЖ. Окда~мюя ·він пере-

Глибоко вдячний лі ­ карю Офман І . Е .• яка

;на~mті,

еа~м:щі~ьноеті J1І'ИЇа!. ІКОJІИ у <ЮІІС 1В селі Чумак, баня?

Щка>ВИ'Й і та.ки,fі фЗJІі!Г. Т()ріІК. у нашій

І.

огляду

--~~---------------------------------------------Зам. 4291-2480

Киїаського

обласного

уnраміиин культури.

138 номер 1957 рік  

138 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you