Page 1

Газета виходить KBITHJI 1937 року

ВІВТОРОК, 28 - СЕРЛНЯ

17

3

8

1990 РОКУ

ЦІна

.NV 137 (8048)

коа.

3

Орrан &роварсьноrо 8ІСЬННОІ8• Номпарт1f Унраіни. м1сьної 1 районної Рад народниІ депраnв НиІвсьноІ oбnacn

уродженцІв

~~

.(

удостоєні

звання ського

ється пошукова І твор­ ча робота по створен­ ню Книг Пам' яті, які повиннІ вийти до свят­

кування 50-річчя Пе­ ремоги у ВеликІА Віт­ чизняній вІйн1. При створюється

ве­

ликюі арсенал матері­ алів про героїчнІ под­ виги ~ашнх земляків, Інших воїнів, що захи­

щали район в 1941 ро­ ЦІ І звільняли його в 1943. Обов'язок ра­ йонної І міської редко­

· найбільш

;повно J)ІІІсвітлитн ті вогняні роки, розкрити правду про героїзм на­

ВеJПІКі

ЛЮДСЬКі

втрати.

розробляється

Броварсь-

кої Книги Пам'яті. Що в ній повинно бу­ тв відображено? Мабуть, основу но­ воТ, як

1

існуючоJ Кнr.о.

гн Пам'яті, складати- · муть Іменні списки .за­ гиблих в кожному се­ лі. Однак час настій­ но

вимагає

вступноУ

написання

частини,

в

якій хоч коротко не­ обхідно охарактеризу­ вати не тільки бойові діі на броварській зем­ лі в оборонинА 1 на­ ступапьний

періоди,

дІяльність nартизан 1 підпільників у роки

війни, ших

а А

участь

земляків

у

на­

круп­

вих операціях по виз­ воленню від окупантів

Украіни, Інших радян­ ських республік, а та­ кож

.участь

ній но!

місіІ країн Схід­ Європи від фа­

шистської

Багато

у

визволь­

окупацП.

броварчан

брало rчасть у форсу­ ваннІ в

Десни

І

утри­

маннІ плацдармів на Іх правобережжі. Час­ при

з

них

загинула

виконаннІ

завдання.

наших

зем­

виявили

ність

і

муж­

героїзм

визволенні

публік Союзу.

ПJ.:!И

земель

рес­

Радянського На іх честь школи,

би не­ повідо­

мити

ракону

жителям

про

Троє

цього

наших

участь

за

цього

присвоєне роя зу,

вико­

ге:

Радянського а

один

Сою­

став

лером

орденІв

трьох

ступенів.

Як чани

бачимо, брали

лн

по

вони

351 О

кава­

Слави

одержа­

кі лограмів

молока від кож•ної коро­ ви, що значно бі л ьше, торік.

років віддала молочнотовар­ комун іст На­

Семченко.

·посіяних

. шини

а

і

паукІсних

ся

луках.·

час

розмовІJ

підготовку

У

від

вели

минулі

довго

роки

з

справою ремонт

прим І щень

і

переводили

цожної корови . Добрих результатів добилися Та­ мара Морозова і Галина Милько . Ніна Халіна . У польових таборах худоба забезпечена до­

худобу з наставали

статньою

вили ху добу у вереснІ. І що ви думаєте ? Надої

кількістю

кор­

таборів , коли холоди. Тому й

знижувалися

лока. стві

надої

мо­

А торік у господар­ ремонт

закінчили

виявляючи

приміщень

раніше,

поста­

і

це

ми

Зараз ших

про

них

З ням

те,

руть

і

ветпснм

новлено

пам ' ятає

ву Книгу Пам'JІті, щоб воістину в нІй був ні­ хто

не

не

забутий,

О.

РИКОВ,

ретар

йонної

редколегіІ

сек­ ра­

Нниrи Пам'я­

конц­

вітамінних

цим

тонн.

НрІм тонн

ЛИЦІИЛОСЯ

п ере­

ХІДНОГО. Для годівлі ху­ доби механІ.ЗЗтори надба­ ли також солому, 3300

тонн

зерноф~ражу.

отже , в

тварини і

господарстві

повністю

тра­

nтиця будуть

забезпеченІ

рі з­

номан ітн ими кормам и, муват имуть

у

теnлих

зи­ при­

м·і щеннях.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

ТІJІЬКИ

· зараз І

виведе готує

і

СНИТЬСЯ

за~аються

механJ·затори

М.

Затули не за­

в nоле сІвал ки. Шофер М . І. зернон8!Вантажу-вач . ,ІІНженерна

заготовляє

До

більш е рік

Кінчайте,

-

шановні,

мітингувати!

Краще

реч І ,

шу ­

запчастини.

за

Мал .

.

В.

Петренка.

зІбрати.

Ніби не так даВ'Но

цьогорічнІ

жнива

трудІвники

кий•

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

без

роиу

мають

кормів

сподІ,ватися ,

зернових

тваринники

виробити

5700

виконати таке

що

через

зрОС1'е.

Буде

мало.

Цього

(УНРІНФОРМ) .

Будемо

урожайнІ сть

Сіна

до роботи беріться...

силос?

радгоспу тонн

« Бобриць­

молока.

ЗСІ!ВдМІ·ня

нІяк

Але

не

. можна . Уже зараз працівники ферм схвильова·нt тим,

що землероби приnасли мало сіна.

А що ж кормозаготlвельники? Вони вирішили п~крити нестачу сІна сИJІосом.

Що ж, Ум вид­

НІІ.ше.

ТовчемосJІ на цій фер­ мі

зранку

Ьечора. сінький

чобіт,

відповідаль.ний

тІ .

ніщо

забУ'J'е.

СИЛОсу

в'ян их гранул. Птахо­ радгосп придбав невели­ кий комбікормовий завод

тим .

най-

більш повну і правди­

з

пійла

І

тисяч

чотири тисячі

господарства намолотили 2375 тонн зерна. Це не так уже й погано. Хоча можна було б І

щини. ТІльки при ши­ рокій участі всіх мешканцІв Броварщинн створити

виго­

того,

Ота:к і живуть хЛІбороби.

героУчнІ справи своіх ЗеМЛЯКів, ВИСЛОВИТИ СВОЇ дуМКИ ЩОДО На­ ШОЇ Книги Пам'яті,

можна

ше

Вста­

для

зиму

святкували обжинки, а вже !Необх ідно дбати про урожай настуПІНого року , щоб бу-в він бага­

про

людина, що здійснила подвиг в Ім'я Батьків­

по­

служба перевІряє якість ремонту агрегатІв .

ве­

ЩОб Н~ ЗаJІИШВJІОСЬ у ній білих \ПЛЯМ, щоб не була забута жодна

котел

товлення ·:кормів

кає

війни, крає­ до всіх тиХ,

знає,

на

На

гранул.

озимої пшеницІ , тому ланка П.

прохан­ до

родильно­

тваринники.

баром Циба

JІЮдей.

зверт!Щ)сь

теранів знавців, хто

цих

ін­

двір'ї обладнуються утеп­ лені клітки для утримання телят взимку. Нрім робітників будівельної бригади, в ремонтних ро­ ботах активну участь бе­

Саме

'честь героіч­

сиро

Біля

ріпаку.

Як в Ідомо, силос з ку­ курудзи вІдІграє значну роль у забезпеченні х у­ доби кормам\·!. Запланова­ но закласти його не м ен­

завер­

прим'Іщення

І

у

озимого

М. А. Гарнеда, Д. Ф. Нулин ич, М. А. Даруга та іншІ. Вони приорюють органІЧІН І добрива. Землеробам потрібно посІ яти 580 гектарІ в

скільки радянських во­ їнів загинуло під час оборони і визволення району від окупантів. скільки знаходиться братських ІмоГНJІ, па­ м' ятникіІt} що встанов­

лені на

та

приМіщень

шується. го

них

птахарадгоспі

:корівникі в

nо:кладуть

насіІНІНя

У хлібороба нема спDною Ні весною, Ні вліт· ку. Вистачає у нього ро.§оти 1 в цІ передосіІн~ І дн~. Бо ж треба готувати поле до сІвби озимих .

маємо

У районній Книзі Пам'яті повинно бути й

тварин

Спокій їм

права.

сказано

у

кор­

для худоби робітники припасли Шість тисяч тонн сІнажу · (вдвІчІ більше, ніж _торік), п 'ятсот тонн вtтамtнних трав 'я-

осені .

ремонт

вдо­

Bicml а 3>ЬіН1ого' ' госмдарст•а;

славну

не

таки­

Ниніш­

поставити

початку

при

історію рідного краю. І не розповісти про все

rектарах

нього року теж вирішили закінчити ремонт примі­ щень

ба зу.

мала

пожнивних

грунт

були.

дбають

_ _ _ _Q 8_ _ _ _ _ _ _ _8W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

цьому стійкість, муж­ ність, несхильну віру у перемогу, здійсню­ вали rероічнІ подвиги, прнм~ожуючи

як і

птицІ.

мових культур. Окрім то­ го, восени вони на 150

залишили ся

ми ж,

громадської

тваринницьких

молока

про

х удоби до зимівлі заві­ дуючий відділком О. Під­ гайний розповів м ені про такий <<експериментІ>:

-

молока

І

кормову

худоба

гектарів

на стійлове утримання на

ни надоїли

4000

Нрім

випасають-

цією важливою не поспішали,

більш як

коню­

люцерни.

корови

Під

рІnаку,

також

т ого,

на

і

на

площах,

~рацює

:wів . Зокрема зеленою м а-

бровар­ активну

иукурудзи

участь у багатьох бит­ вах,

міцну

жита сою

вона разом з Вірою Шев­ ченко . З початку року во­ h4іЛограмІ'в

завдання

звання

міся ців

дія

наших

зразкове

нання

« Семиполків­ сім з полови­

Багато роботі на ній фермі

земляків у визвольній місії в краівах Схід­ Rоі Європи. Двом з ннх

тваринники птахо­

ною

ніж

вули­

Бажано хоч багатослівно

І ДнІпра ,

захопленнІ

тина

Чимало ляків

І

Все ширше розгорта­

НиНІ

го року

радгоспу ський~>. За

ремонтом

поспІшали

Успішно працюють цьо­

внзво­

цІ.

дуАІ"а

структура

своїм

з

так

сталь зеленоХ маси, меха­ нізатори поСіяли двісті

не

почесного

лнтелям.

названt

Особиста

роду,

Раніше

звання. Не сказати про них доброго слова -- значить бути не­ вдячннмн

тварин,

Семиполкі-.,ці Щоб

що звільняли наш ра­ йон, були також удо­ цього

лі

про

JхніА подвиг. Шість воїнів Червоної Армії,

стоєні

nодарство' матиме свої комб~орми ~к для годів­

до зtlяового утрияання худоби

Героя Радян­ Союзу. Безпе­

Спеціа­

лісти монтують тепер об­ ладнання. Словом, гос­

nродовжується пtдго(ІІОВ"а феря

високого

речно, треба хоч ко­ ротко розповісти про

о

легІіt · -

геро­

їзм, проявленнА прИ' форсуванні Дніпра,

якою nовиннА - БУТИ КНИГА nАМ'ЯТІ

цьому

за

<~Харків'янка•.

В господарствах району

------------------~-----

і

до

пізнього

Вважайте , рІк

а

не

ЦІлі­

знімаємо

спеціалісти,

якІ

у черзі на пральну маши­ ну, і все даремно. Не до­

ловного

помагає

і

ненка,.

комітет.

Часу вільного у

~ас

профспіJІКовнА

практично

нема.

л­

JІИШе через тни сюди за­

цими

глядають, одержують пре­

ками хіба ж напереш<;я?

мії.

Всі

думають

п}Ю

себе,

гребуть

JІИше в

ків

нІхто

меле.

не

Чотири

кує

і

натрудженими

не

роки я стою

ру­

К.

МУХІНА,

телятн иця

« Заворицький» .

радгоспу

і нженера

господарства

В.

О.

Марти­

Оце збираюся Ухати у відрядження, шука­

ти

запчастини

до

кормозбиральної

технІки.

БQ

наші районні орrанІзац!ї НІчого не дають. А си­ лосу

треба

заготовляти

багато.

РозумІіють це і механізатори ранно

ки­

шені гроші, а за робітни­

Як же готуються механізатори до цієї робо­ ти? -- з таким запитанням звернувся до го­

готую1ь

техніку.

і через те ста­

Три комбаЙІНи

НСН-100

полагодИJІи Г. П . Тараненко, В. І. Новаль, М. В.

Олешко. Готують кормозби,раJJЬн,і агрегати В, В. М. Я. Литвин та ІншІ. НезабаJЮМ роз­

Hyumlp,

почнеться

заготІвля

силосу.

П. КУДІН.

.


2- стор• • 28-

с_ерпня

р.

1990

НОВЕ

Літо

до

СКlНЧUЛОСЬ

ЖИТТЯ•

8 - .N'i! 137 (8046)

пора!..

школи

тися і через обхі дні на

Па

шляху

n ряму

чанн я н~

і

виховання

краще ,

рІсть ,

-

ми

Зверненн11 до педІZгогlв

Броаарщuни

кий на

виховного проце­

Ось І

закінчилось літо.

ці

час

nідсумку

хлІборобської,

пра­

розпочи­

нається праця педагогічна. Корабель ,

що

ляється в країну

вІдnрав­

Знань

цього року , має дійти до мети •через бурі економіч­ ної І політичної кризи, стрімкі течії національно­ го відродження.

Як

завжди.

новий

нав­

чальний рік дарує нам но­ вІ концепції, програми . підручники. збільшується

кІлькІсть проблем (І зали­

ючого

покоління

лІnшення

лабіринту.

навколишнього

сnрияти погЛибленню його шляхом

створення

сеІ)цІй та асоцІацІй рІзно­ манІтних напрямків. клу­

миру,

у дусі

взаєморозумІння.

.

дружби народІв. інтерна­ цІоналІзму та формуван­ ня

нового

напрямку nеда­

гогічної теорії і практики -· педагогІки миру.

вчальних закладах , до ро­

боти по вихованню в дусі миру

ширше

батьків.

залучати

громадськість.

Силами учасникІв руху доцІльно створювати цент­ ри по організації інтерна-,

ціанального

листування

школярів. учнів ПТУ. сту­

ганІзації виховної роботи всІх вікових категорІй ді­

дентів, сnрияти створенню

тей

цією

метою

важливо

бокому

для

сприяти

гли­

усвідомленнІІ:І

уч­

нями життєвої необхідно­

сті для людства, об ' єднан­ ня зусиль народів та дер ­

шається незмІнно ни.зь­ кою заробітна плата педа­

жав у вирішенні глобаль­

гогів) ...

ють його Існуванню. осми_

Та. незважаючи нІ на що . вчитель продовжує

ру в школах та інших на­

ор­

З

них проблем. які загрожу­ сленню

основних

понять .

що складають зміст педа­

та органІзації роботи

тернаціональних

Ін­

таборів

для учнів та студентів.

Важливо і надалі акти­ вно с-прияти пІдвищенню ефективностІ

міжнародних

контактів та співробІтниц­ тва педагогів та учнів.

розвивати безвалютний обмін. побратимські зв'яз­ ки

навчальних

закладІв,

гогіки миру .

тягар

У процесі виклаДання всІх навчальних предметів. позаурочній діяльності до­

лективів. клубів педагогІв,­ музеїв миру та інше . ви­

цільно

контакти

І

освіти

молодого покоління.

Щас­

ти вам . друзі!

ВІтаючи педагогів Бро­ варщини. учнів і їх бать­

1

ків з

Знань днем

-

вер~сня

та

святом

міжнародним

Миру.

учасники

за

мир і

міння.•

аіюїх

.1

І

цілісність

разом

та

жність

з

тим

взаємозале­

сучасного світу,

природнІх та соцІальних процесів . які в ньому вІд­

бувtються .

а також

до

« Словом

миру».

вnровадженню

в

життя

концеnцІї безумовного прІ­

Шановні товариші!

оритету

Ми. делегати уста повчої конференції Українського республіканського коміте­ ту руху « Педагоги за мир 'та вза є морозумі ння• . звер­

загальнолюдських

духовних

та

цінностей . пеки

.

моральних

загальноУ

у всіх

її

Пprr цьому особливу увагу слід приділяти фор­

таємося до вас Із цим сло­

муванню

вом. гжибоко впевнені. що наш голос знайде відгук у ваших серцях. у вашІй напруженій благороднІй праці , ~прямованій на на­

вІдповідальності

вчання і виховання підро­ стаючого покоління.

без­

асnектах.

вчинки.

в

учнів

почуття

за

свої

свІду миру.

-

ги

за

питання кових робки

та

нового

держав

мислення,

у

Сьогодні , як ніколи. ва­

вихо­

політичйого

удосконалення

жливо в

галу3і

анального

інтернаці·

виховання

ао­

виховання та освіти підро­

середити зусилля nедагогі-

стаючого

чної

сі

~.Іnру

поколІння

та

у

ду­

мІжнародного

співробІтництва. Вважаємо, тетним

го

формуванні

nоваги

гу

вання

з

цтва

та

висловлює тому.

кажуть ,

спубліки

ми

иультури,

nедаго­

до окремих представників

всієї

громадськостІ

р,ес ­

публІки має стати перебу-

миру,

традицій,

В

умовах

жевріє

Кол и

зміни

глянути

nерспектива

бачиться

вихід

з

онов­

життєвого

І такі двоякі nогляди зроаумілІ, бо м ають під собою реальний грунт, підкрІnлені складними п ерипетіями сьогодення . кожен

Можливо ,

nроцес

звикли

це

тому,

оновлення

вІдчувати ,

як

що

ми

кажуть,

вже

своєю

шкірою . Для такого

твер,1ження досить є історичних фактів . про які наше покол іння дізна.rrосн хоч і а заnі з­ ненням .

але.

очевидно ,

вчасно .

А . можливо , навпаки . Просто ми звикли вершити глобальні, грандіоз­ ні задуми, nов'я зані з людськими долями,

не

вра х овуюч и

можливостей. не ні матеріальної всенародної. І nрикладів

реальних

маючи для цього ба1и , ні підтримки длн

цього

досить.

Перебудова міжнаціональних відн о­ син обернулася для нас у міжнаціо­

наль-ну

ворожн ечу .

Ми

взялися

за

оздоровлення економІки. а виявил о­ ся, що вона так аахворіла. застаріла

у

мІжнародному

підняття

її

бу з

масштабі.

що

на ноги nотрі бне

Ми ваялися за ~орать­

алкоголізмом

оздоровлення

для

.тіише

в

nереДбачали

!

персп ективі

роду

людського, а виявилося, що nозба­ вили вживання дешевих і калорій­ них фруктових соків не лише себе , а й наших

дітей,

онуків

і

правн у·

ків .

А.

можливо.

все

дуже

nросто? !

Нас затягує хвиля все загальної ! всео хоплюючої nеребудови? Пригадайте, є такий малюнок-жарт без слІв : Теслі-лісопильщику теж тре­ ба негайно перебудуватися . в своїй робот! . І він вихід Із скрутного ста­ новища знайшов: почав пиляти ко­ лоди

а І

nилкою-двохручкою

знизу.

Це

незручно,

не

було але

для

не

зверху,

нього

хоч

по-новом у .

дівайся,

але

ал е

стежки

теж

значені

важки ми

кілометрами

часових

перемог,

прора хунків

і

Од нією яка .

а таких

вже,

є реформа школи ,

очевид•но .

не

спрацюва ла

вих

. підпорnах.

Сьогодні

п е ре д

нам и,

вчителя ми .

постав новий ·вибір, вимальовуються нов І шл яхи у перебудов і й вирішен· ні

н авчальн о-ви хов Ію го

процесу

ньої націон альної школи : Мі ністе р­ ства освіти УРСР , Львівська і << П е ­ дагогі ка

народС!знавства » .

·друковані

в

~;а зет і

які

" Радя нська

та• за 29 червня, 27 липня

на-

осв і ­

та 14

серпня 1990 рону . Якщо кожну характернаувати

в за ­ галі . то, на :\!ОЮ :Іумку, п ершу nобу­ дувал и на старо'І1 у ф ундаменті й т о­ м у висунули ряд умов . щоб да н а новобудов а

не

тріс нула

по

шва х.

Друга илич е до гума н і за ці ї осв і ти, але форми і ~1етодн її здобуття чо­ м ус ь далекі від істинних критеріїв г уман ност і. Третя nі дні має важл ив і п итання ви ховни х а сn ектів на на ціо· нальному гр.у нтІ , а ле на навчаль но­ виховний

ся

nроцес

ЯІ\

с ис тему

дивит ь­

однобон о.

Як бачим о. н ас . в ч Іп е л ів . :знову ·поставили п еред т рилемою. І л оми · литися у вибор і це значить nyc· тити 'нанівець всі тяжк і роки т в ор­ чост і. nош ук ів . надій. а в кінцево му

результаті вибрати істинний шл я х . який дасть справж ній початок та fі довгооч;ікува н ому

шкільного

Я

о;щоровл енню

житт я .

глибоко

nереконаний ,

терна тивніст ь

думок

зуміє

що

бутня доля наших дітей. а в цілом\'

і нашого суспіл ьства

сn рава за­

стрімке

В. методист

районн ого

КАСЯН , метод кабі -

нет у .

у

педагоги ре­ активни­

ідей

nропа ­

та досвІду та

в заєм орозуміння.

За дорученням Україн. республіканського

руху tПедаrоrи взаєморозу·

А. МУЗИЧУК, }{алинівської се­

редньої школи.

Гармонійний розвиток дітей одне з головНJfх завдань wкoJDІ. На фото: виступає драматичинА гурток на сценІ КалинІвського сІльськоrо

буДІПІку

куJІЬтури.

і

апробувати ту ион цеп цію наці ональ­ ної школ и, яна да ст ь творчий по­ штовх до дійс н ого гу манізму · між вчителем і у чнем і . н авпак и. яnа в основний свій зміст по кладе елеме н т nрестижу освіти і освічен ості, я ка не буде закриватись від людства в об:\Іежених р<!_мках національного життя , яка пробудить сім'ю й гро­ мадськість й доведе . що справа ос­ ·віт и. виховання. врешті -решт май­

роботи радянських пед'!-го­

за мир І

аль­

знайт и

конференція

гів в інтересах миру

в

школі. Я маю на ува1 і три nрое кти J\Он цепції середн ьої ааrальноосвіт­

га л ьнодержав на .

русло nеребудови кличе за собою і нас. nедагогів. Але якщо в· інших матеріальних сферах можна nомили-

.

А все том у, що :Ібудувати її на м хо­ тілося без міЦн ого фундаменту, а лише на тимчасов их , ще й трух ля·

методич­

у

н е­

вдач .

розвитку

участь

завдань

nо­ '\'Им­

та патрІотизму , братимуть

вчитель загостренн я

с поді­

о ко

співробітни­

стануть

мов,

цих народів.

і

освітянсьn і

тому старе .

інтернацІоналіаму

міння~

кожно­

надІї

що ха й пр игадає

нау­

проnовідникамн

комітету

завданням

зне­

хто

роз­

вnевненість

що всі

до

їх:

· ····

-

людського

кардинальнІ

житті сусnільства.

лення.

.

муд­

один­

миру.

Установча

та

до

рушаться якісь

глян ути

адаєтьс я

норми

а

nрацlвни.­

метою

мІжнародного

-

світу,

стати

органІзації

практичним

всіх народІв наш9ї країнІ! всього

в

на

то

народна

в ідм і ряти ,

кам , які здійснюють вихо­

ськоrо

пріори­

взаємо­

повиннІ

методики.

на

що

педагога.

гІчної

громадськостІ

та

це

стосується

Ноли

нав·

n окол ін ­

них посібникІв на допомо­

!':tНді

ванні

« ПЕ!даго­

доолІджень,

активну

родів

мир

розумІння•

кають.

значення набуває завдан­ ня об'єднання зусиль на-

rюшук у

вання

Куди

Завданням ру ху

рішень проблем, як і вини­

діалозі,

до­

ру .

людства.

у

виявлення

зарубіжного

для удосконалення теорІ'ї і практики педагогІки ми­

шувати участь

брати

ко­

вихов.анн я в дусі використання його

Сьогодні, коли ви рІшу ­ ються глобальнІ проблеми перШочергове

}(Онфлікти,

груn,

міжнародні

для

кращого

дії та їх наслідки

для оточуючих і · всієї пла­ нети, розвитку в учнів здатності творчо та кри­ тично мислити. аналізува ­ ти nодії та факти. вирІ -

класів .

користовувати

необ­

хідність активних дій за мир. позбавлення світу від війни та насильства. сприяти роз'ясненню та

взаєморозу­

звертаються

колег

перед

рІзноманітнІсть.

протиріччя

тановчої конференції Ук­ раїнського республікансь ­ кого комітету руху <<Педа­ гоги

розкривати

молоддю

ус­

окремих

вживати

сnрава

всі

пІдняття цін.

нести цей тяжкий І святий виховання

справа ,

зліва

бів миру вчителІв та ви­ кладачІв. розвитку існую ­ чих клубів та музеїв ми­ Настав

nодії

цінюються

культури учнів, їх залу­ ченню до охорони та по­

змісту

звикли

перебудови .

співжиття,

Ми закликаємо вас та­ кож всебічно розвивати рух <<Педагоги за мир та взаєморозуміння•,

дова народноУ освіти . на основі виховання підроста­

час

су, екологічне виховання у nозаурочний час , роботу по nідвищенню екологічної

середовища.

МИРУ

слово

_

чально

Ми

якась

в ийт и

с праві

молодого

глас ить

разів

виколю ть ,

не одиниць. Нам вrіпала велика честь :-- жити і працювати в стрім­

екологічної ситуації в ба­ гатьох районах республі­ ии, країни, свІту слід по­ силити екологізацію нав­

ношІ

в

знання.

Хоч і тернисті

Товариші!

як

сто

с тежки

то

відрізати. У народі з цього nр иводу є ще одна свята істи н а: <<Лиш доб­ ром виховуєт ь ся ;tобро. а звання­

вибору слово ,

дорогу,


сН. О В Е

ж нтт я.

28 серпня t 990 р.

8

З стор. 8.N2 137

(8046)

. ~//////////////////////////////////////////////////////////////////////Y////////////////////////////////////////.N////////////////////////////////f////////.

~ ~

20.45

~

~

.1.8

~

~ ~

~

~

,., ' ~ ~

" ~

S ,, ~

~ ~ ~ ~

21 .20 ВечІр

СерnНЯ

nРОГРАМА УТ

9.00 ~оивв"е"~Лово. 9 ·~~. 10.05 Док. фІльми

Форум єднан-

•Ангеле мій•. •Люблю. цІлую, чекаю•.

10.55 ФІльм сОпІк•. . 12.35 доброго вам здоров'я . 13.05 Все ПРО кІно. 16.0Q Новини. 16.15 Для дІтей. веселка. 16.45 Заради Істини. Правда про возз'єднаинк: 17.15 НароднІ таланти. ЗустрІч

S

S

18.40

~ S

19_30 Актуальна камера. 20.00 Свято бапьноrо танцю.

~

разом.

•Нов\ Імена•.

з фольклорною груnою •Сяйво• . 17.45 КІнопРОграма •ЕкологІя турбота спІльна• ІфІльми

~

На добранІч. дІтиІ

ний телефІльм.

2~.00 Говоримо· украІнською.

_

•Зубожіння•. •Увага. КАТЕК•І. НадвечІр'я. Передача для людей старшого віку.

Із

СпІльна

Циклv

-

мІжної людини•.

2О.оg>~:~отсн. 20.40 21.00

5.ЗО 120 хвилин. 7.35. ТелефІльм «ЛІфт длІІ промІжноІ людини•. ДІя перша •Федьtсо•.

ДІя

.чальник•.

друга

ФІльм-баЛет

•Ковбой•.

Слово. Літературно-худон:ня nрограма .

23.00 ТСН. 23.25 ТелефІльм

•На·

сока• .

2 серія

ний двобій•.

нІмецькоУ мови).

О .З5 Спортивна

Колаж.

Ват-

1.05 Майстри екрана.

17.30 Час. ТСН. fo 18.00 Актуальне Інтера ' . 18.10 сПригоди рослин•. Бага-

7 .~~а::еселІ ведмежата• . ВиЦентрального театру

цІя.

тосерІйнм:й

КУ• .

иауново-популяр~

тІнь

альнІстьІ•.

Вибра-

не.

19.40 Док . ФІльм •Без страху І

докору..

Легка атлетика . кат Європи .

ЧемпІо -

20.00

керуванням

21.~0ихТедл~~.Ільм

«Три

непого-

~

~

~

19.30 Актуальна камера.

S

·'~

19

~

:S

~ ~.,

~ •і:І

'·'

~ ~ ~

•., ~ ~

,.,

~

S ,.,

:Ю.ОО ПлеЯда .

лІцнt:тнчна

СерПНЯ

ПРОГРАМА УТ

дожиьо-публІцистичної

9.00 Новини. 9.20 Село 1 люди. НІжний

нІ·

жниський огІрок.

9.50 ФІльм •Сnадкоємници НІки•. 11.10 Говоримо украtиською. 11.30 ФІльм-вистава •Заnиски божевільного•.

12.40 Для дІтей. Канап •д• . 16 .00 Новини . 16.10 Муз. фІльм •ПодільськІ гvляиочни•. . 16.40 Госnодарем на землІ. Ра· хуf'мо вІдрахуванни.

~ ~~ ~

~

18.30 Концерт переможцІв Рес-

"-'

~

формацІАииІІ

випуск.

nублІкан с ького конкурсу ар-

~

nрограма.

20.45 На добраніч, дІти! 21.05 Плеида. ПРОдовження

17.10 з чистого джерела. Кон· церт . 17.40 Док. телефІльм •дvигансьне весІлля• . . 18.00 На киtвськІІ! хвилІ . Ін-

~

Художиьо-пуб·

тистІв естради .

грами. 22.50 вечіркІА вІсник.

пр'J-

для про-

ДІя друга

•То·

вариш Архиnов• . 8.45 Слово . Літературно-ху· дожня nрограма.

10.45 •Все, що на серцІ V мене ... •. Пам'ятІ nоета М. Матусовського.

Я.

Брамс.

скарбиицJІ . Концерт ltЛЯ

скрипки з оркестром ре ма·

жор.

16.00 16.15

Док. філ.,.,_.

Мультфільм .

•Сліди•.

11 ПРОГРАМА ЦТ

англійської мови) .

17.30 Час. ТСН . 18.00 •Пригоди РОСЛИН> . тосерійний

7 .00 ГІмнастика. ,7 .20 Є. Шв·арц. «ПОnеЛЮШКІІ> .

Бага·

иауково.поnуляр-

ФІльм-вистава

ний телефІльм. 9 серія •ВІй· ни чи миро. 18.30 Людина І закон . Правовий

Є. Вахтангова.

·

20.00 Час. ТСН. 20.40 Колаж . 20.45 Телефільм •Глембаї• . 1 ееРіЯ.

21.30 •Поnереду - мис Доброї · Надії• . Док. ФІльм. 22.30 ТСН. . 22.55 ТелефІльм •Пригоди Шер· лона Хqлмса І доктора Ватновистава

З.

ноактний

росtйеь к их

ладом).

19.50 Зо,тан Кочиш

грає Шо·

пеиа (Угорщина) .

(!.нсоковського.

балет

ім

18.00 Футбол. Товариська зустріч . Збірна СРСР _ збіона Румунії. у перервІ _ 18 .4 5 Вечірня казка.

сока• З rерІя •Полювання ИІІ тигра• . 0.00 П'ята сторона свІТУ. Мо-

1.20 •Я хочу танцювати• .

театру

8.55 Фільм _ дітям. •Пригоди на канікулах• . 2 серія . 10.00 док. телефільм •Єдиний шанс•. ~ 0 .30 Телефільм •НІжність до ревучого звіра• . 2 серія. 16 ОО МультфІльм. 16.15 •ВесІлли сойок• . Муз. телефІ.rіьм. 17.30 Час . ТСН (з сурдоперек-

ТелефіІІьм •ЛІФт для npoмІжної людини• . дія друга •Начальник•.

19.30

•Начальник• . ДІя трети

11.30 Час. ТСН. 15.00 ТСН. 15.15 Музична

16.30 Дитяча година (з уроком

відеоканал

1 ПРОГР. • м • цт .. .. 5.30 120 хвилин. 7.35 ТелефІльм •ЛІФт мІжноУ людини• .

ху-

Од-

20.00

Легка

атлетика .

Чемпіо·

22.15

Концерт вокально•·о кнар.

нат Євроnи .

на м vзикv

композитор і в .

тет у

•Судар,· шка• .

~

~

•' ~

S ~ ~ ~

~

~ ~ ~

~

1\а добранІч. дІти!

20.45 21.00 Науково

популярний фільм «Енергія ДЛЯ ЖИТТЯ> .

~о серnИ"" .811 ~ ПРОГРАМА УТ 9 .00 Новини .

Чиста криниця. МІжнародие фольклорне свято.

9.20

'· 10.00 •СnадкоємцІ

на•. частина

ПокришкІ-

друга:

гори. моя зоре..

·

сl'ори .

1 о.55 м . гоголь. •Страшна nом·

~

ста•. Телевистава. 16.00 Новини. 16.10 Для дІтеІІ. Веселка. 16.35 Док. фІльм •Коли-небудь ... • . 17.00 Шляхом оиовлеини. Ян подолати nВФІЦит? 17.30 Муз . ф!nьм •де Черемо·

S

18.15 Театр 1 час . НародииА ар-

:-.;

19.30 Актуальна камера. 20.00 Персnектива. Рекламна передача. · 20.30 Звучить музика Шоnена.

~

~

~

"-' •.,

~-

~

~

~

S

~

~

,.,

ша хвилІ nлинуть•.

тист СРСР Лесь Сердюк.

21.20 Молодіжна студІя •Гарт>. У перервІ - 22.20 Новини . 1 ПРОГР'"М'" ЦТ ... ... 5.30 120 хвилин .

"/ . ЗО ТелефІльм. сЛІфт для про-

міжної

людини• . ДІя

третя

•Товариш Архиnов•. ДІя четверта •Волаюча сnраведли-

вІсть•. 8.45 Людина

І закон . Правовий

вІдеоиаиал.

9 .4 з 0 5. 1ЗустрІч ва новим у тури

Пкомnо1зитором

радгосnу

киІІ•. 10.25 Дитича

anaц

ку л ь•Московсь-

година

англІйськоІ мови) .

11 .25 Кодаж. 11.30 Час. ТСН. 15.00 ТСН. 15. 15 Фі.ІІьм

уроком

16.45 ... шІ .

До шістнадцяти І стар· А.оо H~t манежІ. - яки... 8.30 МультфІльм. 8.45 Фільм - дІТІІМ.

17.30 Час. ТСН. 18.00 Актуальне Інтерв'ю . 18.10 Із •Золотого фонду.

ЦТ.

никова. Телефільм •ЛІФт ltЛЯ

npo-

Ус нІ оnnвІдання

І.

19.15

мІжної пюдинн• .

Андро-

ДІя третя.

«Товариш Архиnов• .

20.00 Час. ТСН. 20.40 За зведенням МВС. 20.50 ТелефІльм сГлембаfо. 2 ее рІя .

21.30 Телеклуб любителів

22 . 4Р0и . ТСН .

one-

Фільм -концерт .

1.59 Л . Бетховен. Сомата М 14

дітям . • .,удхv

Док. телефільм •Школа•.

ІІ ·ПРОГРАМА ЦТ

7 .00ГІмнастика. 7.20 Образ. ЛІтературна передача для старшокласни!<ІІі:

сПрИГО·

ди на канІкулах•. 3 серІя. 10.00 РитмІч:t гімнастика. 10.30 Телефіл м •НІжнІсть до

ревучого звІРо«• . З с.І!РІя . З наших ФоУ.дІв. еДва

16.00

nортрети на звуковій доріж-

цІ: Ізабелла Юр'єва І

Вадим

Козін• . · 17.05 Док . телефІльм •Із славного міста Мурома.. · 17.25 За безnеку руху . 17.30 Час . ТСН (з сурдоnерек18 .л 1.•1 · міст РРФСР. 00адтом). елестуд

б 23.05 ТелефІльм •Со ана на с1· Новосибірськ . нІ• . 1 І 2 серП. 19.00 Вечірня казна. 1.14 •Ранок туманний•. ' 19.15 КІнофестиваль

І•МІсячна•).

Уцдош•.

16.15

S •.,

20.00

~

20. ЗО Реклама.

~

СерnНЯ

)t

~ ~

nРОГРАМА УТ

~

~

~

~

~

~

§~

IS

§ S

§

S S

~

Х §§

Усім

незриме .

S

~

/

в.~~J:t~б~к~авоиу. Поет Борис

9.45 ФІльм сКамІнна душа• . 11 .25 В. Розов. «Кабанчик• . Ви-

става.

14.00 МІлич Із Мачеи. 16.00 Новини . 16.10 ВеселІ старти.

Узбекистану.

Дорога людей . рож.

17.30

Закон

І

ми .

9 .15 10.15

думкою

18.~оо:..Вац~;~~с:к~~nу~~нлІ .

дацьких симnатій .

фільм

сПриз гля-

Док.

сПортрет

комунІста

на фонІ ...• .

19.55 Колаж. 20.00 Легка атлетика.

нат Євроnи.

22.00

ЧемnІо-

На струнах. клавІшах І.. .

науково-технtч-

ний центр •Темп..

19.00

•Прогулянка

по

VснІ оnовІданни І. Анд-

роникова.

КЛуб мандрІвникІв.

Грає (скриnка).

10.45 ... До шІ.

Н.

Латии с ькиІІ

шістнадцяти

І

·

стар-

.

Ль~ову• .

ФІл ьм - концерт . 19 .30 А кт уальна камера .

Г. НагІ виконує Є . ДимитрІу.

7.20

л ІтичнІ дапоги• .

8 .35 ФІльм -

17.ЗО Хто є хто. Із циклу •По18.45

•Пригоди рослин•. Вага-

тосерІйний иауково.nоnулярний телефільм. 10 серія •Рослина І мvрашкв•.

19.10 Хвилини nоезії.

19.~Тне~е~:::::н~~І'tдтІяд~т~~g: та

•Волаюча

справедли-

вість• .

20.00 Час. ТСН. 20.40 Колаж. 20.45 В урядІ СРСР . 20.55· ТелефІльм .глембаУ•. рІя .

З ее-

21.З5 Це було ... було. ..

22.00 22.45 23.00

Образ . Літературна

пере-

дача ltЛЯ старшокласникІв.

дітям. •Пригоди

на канікулах•.

4

серІя.

10.05, По сторінках дитячих передач кv•.

«К9лись у Будильни-

10.З5 ТеЛефІльм

16 .8gР:f:nьтфІльм.

16.10 ТелестудІІ

Анадир.

~щасливий мІст

РРФСР.

17.10 Спорт дли всІх. 17.25 За безnену руху. 17.30 Час . ТСН (з сурдопереtt· ладом). · . 18.00 Світ, у якому ми живе-

мо. Фільми режисера І. Бє-

Погляд. ТСН .

ТанцІ , танцІ . танцІ .

nІонат світу серед

Ін- ~ag i~fi. ТСН.

18.30 Темп . Предстааляємо міжгал узевий

та •Волаюча сnраведливість• .

КІноnодо· З

про

"овноІ -України• .

8.10

про неповнолІтніх.

Зримо

21.55 ВечІркІА вІсник . 22.25 ТелефІльм сДои Сезар де Базам• . 1 серія. І ПРОГРАМА ЦТ 5.30 120 хвилин . · 7.35 Телефільм •ЛІФт для промІжноІ людини• . ДІя четвер-

СnортивнІ

змагання школярІв Киева

16.40

миром.

20.45 На добранІч: дІти! 21.00 ПІслимоВВ до •Собору ду-

9.00 Новини.

Чем-

виконав-

ляєва. •Процес•. ФІльм 2 Із цrtклу еРеволюцІн продовжується•.

19.00

Вечірня казка.

~~~д.альних танців у Гам- ~В5 ~~~:'і>т Державного квар·

15.15 Теленарис про

калмнцьний епос •джангаР•.

15.40 Якщо вам nісля... 16.25 Канімули пора тивна. 17.10 Одкровення .

спор-

Романси

23.45 Телефільм

мосьє ПеорІшона• .

•Подорож

1.00 М. Глінка. Романси.

тету Ім . Бородіна. 20.00 Легка атлетика .

ЧемпІо- .

нат Євроnи.

21 .30 Ф. Легар •Граф Люксем·· бург• . Вистава Московського театр у оперети . .

11 ПРОГРАМА ЦТ 7 .00 Гімна!=тика .

17,00 СуботнІ

~

~ ~

S ~

~

S ~

§:S

S S S

9.00 Новини. 9 .20 Ритмічна гімнасти~. 9 .50 Фільм-концерт •На вулк10.20 Телефільм •ЗакулІсна торІя•.

колективом

об'єднання

ВИРОбничого «Харчомаш•

м. Калинівка ВІнницькоТ оСІластІ .

11.45 М. Куліш. сОТак ааrииув Гуска•.

кого

театру

Вистава

ЧериІвець-

ІменІ О.

Кобнлкнсь·

музично-драматичного

коr.

1З.50 Доброго

вам

здоРОв'я.

Перший раз у nepwиll клас .

§~~

14.20 Новини. 14.35 Екран зарубІжного

,., '-'

15.45 Свято

~~

~

~ ~

ІС·

10.45 НароднІ тапант.и. ЗустрІч

з

му. «Четвертий

nаркан

nристані• (Румун\ІІІ.

фІль-

від

муаиии. Всесоюа· ний фестиваль диткчих ко-

лектнвІв.

Вища

навчально-

1З.10 «Бурда модем• nропонує...

1З.40 ДрузІв' моІх чуnовІ риси.

му POftl. '1:4.30 СимфонІчнІ мІнІатюри 18.30 Актуальна камера, росІАських І радянських 19.00 ЧемnІонат ·СРСР з фуТбокомnозиторів у виконаннІ ny: «динамо• (КиТа) ..,- cCnapДержавиого симфонІчного

П:РОГРАМА УТ

цІ миру• .

аустрІчІ.

школа у новому

• СН• .. Вере

~

S ..., S S ..,

~ ~ ~

~

S '' ~

ВереСНЯ

}

так• (Москва).

20.45 На добранІч. дІти! 21 .00 Музичні зустрІчІ . 22.00 ВечІрнІй вІсник. 22.40 Телефільм сДон Сеаар де Бвзан•. 2 серІІІ .

І ПРОГРАМА ЦТ 5.30 120 хвилин. 7 .35 Мама. тато 1 друrнІІ РІК.

8 .05

я.

Дитин~

Концерт нацІональних хУ-

дожмІх

ПІвночІ.

колективів

9.05 •Партнер• вІсник.

народІв·

Комерційний

9 .35 КІнофестJf1Іаль «ПРиз гли-

дацьиих симпатій•. Док.

те·

лефІльм «Стежиниа, що веде

до храму•. ' 10.10 Пори РОКУ. Вересень. 11.10 До нацtоиапьноrо свята - ДиІІ nроголошення незалежкостІ. сВ'С'І'нам мІтаючнА дракон• .

12.10 Очевидне -

иеІмоаІрне.

оркестру СРСР .

14.55 Док. фільм сПриб&nтииа. Листи до заnитання• .

15.45

КІноконцерт lti1Я дІоrей.

16.ЗО сПригоди рослин•. тосерцfниА ний

Бага-

науково-поnуляр-

телефІльм.

11

серія.

«Учень чаклуна• . -17.00 МІжнародна · nанорама. 17.45 ТелефІльм снІг•.

18.55

Мерндіанн

.

•Травневий

дружби.

XXVI

Фестиваль nІснІ у м. Зелена

7 .00 ГІмнастика. 7.15 ТелестудІІ мІст

10.50 Док. фІльм •Розторгиення

~r.r.едача за листами С

16·00

П

ПадКОt:МЦ1

Частина третя:

фронтові•.

"-' !і.'

~

S ~ "-'

~

18.З5 Земле мои. ЧиІІ ти , Тар-

~

сОсІннІ

S ~~

20.00 Телесnортареиа. 20.45 На добранІч. діти! 21 .00 QІзит до лікаря. Вчимося

"' ~

хаикуте? 19.05 ФІльм-концерт контрасти•.

~

19.ЗО Актуальна камера.

~

~

володіти собою .

~,...,

21.15 ФІльм «Оnудало•.

~

2З. 15 ВечІрнІй вІсник. 1 ПРОГРАМА цт

7.00 7.15 7.45 8.00

~ ~

Сnорт для всіх.

~

РитмІчна гІмнастика. Тираж. «Сnортлото•. Зранку раненько. Пере-

~ ~

"-'

дача для дІтеІІ .

~

9 .00 На службІ ВІтчизнІ .

~

18.ОО Ранкова розважальна про-

~

грама.

~

Лльма·

~

~

Здоров'я.

~

11.30 12.15 Педагогіка для всІх.

~ ~

lЗ . 15 Мультфіл ьм.

1З.25 •ПІвень

на

Фільм-концерт.

~

ковзанах~ .

~

14.15 Грай. гармонь уральська. 14.45 У свІтІ казок. ТелефІ льм

S S

•ПРОдавець сн І в• .

~

16.15 Сільська година. Панора-

ма.

17.30 Москва -

17.50 «Пригоди рослино. тосерІАниА

~

S

Сіетл. М узична

замальовка .

~

·

Бага·

, ::.; '":-;;

науково-поп уляр-

ний телефільм . 12 серія •Імnератор завойовників•. 13

серія •Дуб І очерет~. 18.40 Телефільм •Старий

"' ~

дім• .

~

Іа серІІ сАрбатський мотив• .

~

20.00 Час. ТСН , 20.40 Про nросте І вічне . 20.55 Концерт хору росІйськоr nІснІ Держтелерадіо СРСР ntn иер_уваиним М. КуТу.юва. 21 .45 ФутОольннІІ огляд. 22.15 МІс зачарування-ВО . 23.25 сСпІдство &ellyТb З нато- .

·0.58 ки•. Телевнстава_. •КІно, любов І... 1.53 сЛицедІІ• .

~

~

..., ~

~ ~ ~

~ ~

фанта-

зІя•. КІноионцерт."

КІнОФІльм

~

~

за

~

участю паитомІмІчиоr груnи

~

nІд керуванням В. Полуніна. 11 nРОГРАМА ЦТ

~

~ ~

7.00 На зарядку, ставай! 7.20 1'елестудІІ мІст РРФСР.

~

8.~Р~=:~іоиат бопу

НБА.

CWA з баскетсеред nрофесІоналІв

ФІнал

сПо~лаид•.

~

~

«детРОйт•

~

~

S

ок. ФІпьми.

9.20 9.45 9 .55

«до nобачении, літо•. К\-

10.30

Музика 8 театрІ .• кіно. І. на.

~nьтфІльм.

нtжонцерт дли школярів. ~еfече!!н! .

·

§

13.~~Д~~еоканап

•Радянська

16.00 Планета. М Іжнародна npo-

Державний

тет Ім. д . Шостаковича.

квар-

17.10 лице м до л иця . _17.45 Хоке$1 . ЧемпІонат . .СРСР .

19 . ЗО ТелестудІІ

ладом) .

S

Теленарис:

А. Петров.

грама.

§~ §

12.З5 МаньчжурІя .

17.00 Гр~rе

,.

..,

J(O!'o!f!OЗ!!TOP

міст

РРФСР .

(з сурдоnерек-

~ ~

~§ ~

~ ~

S ~

8~

~~

~SS

~

~

S: S S:~

tll ~ ~

•Радянська

~

!111

§

16.00 РосІйська · мова .

16 . ЗО ПІд знаком •ПІ• . Частина

1 1 2. 18.15 Легка атлетика.

~

S

ексnеримент.

• nІснІ сТравневІ зІрки•. 11.15 ФІльм дtткм. •ПРО Червону Шаnочкv•. 1 І 2 ееоІТ. ' ·

1З.ЗО ВІдеоканап Росія•.

~

11 78 .о ос В кра ТнІ МулПьтлян дІІ. " ·00 ело 1 люди. ров 1 нцІйниn

двох сІмей у МосквІ І ЛомсолдатськоJ

~

S

1 ОКРИШНКаИШаІ.

20.40 КІносерпаитии. Дубль 1. 21 .25 Колаж. 21 .30 КІносерnан'І'Ин . Дубль 2.

донІ•. Док. телефІльм,

~

.с)lолІ

Хабаровськ. 20.00 Час. ТСН

9.15 Фестиваль

~ ~

гnида-

Свято татарсьноІ nІснІ.

8 .00 Землк тривоги нашоІ. 8.25 «КІлька еnІзодІв з життя

~

догов:)ру•.

19.15 Вечірня казка. РРФСР;

~ ~ ~ ~ ~

11 .15 Сnадщина. Милосердя. 12. 15 Для дІтеІІ . Канап •д• . 13.45 Новини. 14.00 Фільм •Я крокую no МосквІ•. 15.15 Ви нам nисали. Музична

З перІоди.

11 ПРОГРАМА ЦТ

S '" S

nРОГРАМА УТ В.ОО Новини . В . 2О •У недІлю вранцІ• . !кформацІІІно-музична nрограма. 10.20 Ритмічна гІмнастика.

•Динамо• (Рига) - ЦСКА. 2 1

S

S S ~ S

S _., S

§

"~

~

~

~

S

10.30 •Навколо СІJІТу• .

~ ~

~~

конкурсу

J9.00 Вечірня казка. 19.15 М у зика в ефІрІ.

·

лея. л0ьборказцовпаІ.д

~

сурдоперекла·

18.25 Колаж. 18.ЗО сЖитло-2000: мІФ чи ре-

Ф~дерІ-

ко ФеruІІні. 11 ПРОГРАМА ЦТ 7 .00 ГІІІfнастнка. 7.15 По сторІнках дитячих передач .• колись у «Буднльни-

~

Чайковського.

ПРОГРама.

Час. ТСН. ТСН. Здрастуй, музико! НауковнА вІсник . ПолІтичнІ дІалоги. Ситуа-

8.45 ФІльм - дІтям . •Пригоnи на канікулах• . 1 серІя. . 9 .55 Ритмічна гІмнастика. 10.25 ТелефІльм •НІжнІсть до Ревучого звІра•. 1 серІя. 16.00 РитмІчна гімнастика. ла• . 2 серІя . 17.30 ТСН (Із дом). · 18.00 СвІтло І

«Смертель-

·

~

16 . ЗО За безnеку руху. · 16. З5 ТелефІльм •В краю соно-

•Пригоди Шер-

лока Ходмеа І доктора

8.45 КІноnанорама. 10.25 Дитяча година (з уроком 11.25 11:30 15.00 15.15 16.15 17.00

ДІя nерша

~

викону&

Л. Іванова .

росІяни: 20 рокІв угоди. 19.20 ТелефІльм сЛІФт для ПРО-

ВечІР·

22.20

І ПРОГРАМА ЦТ

8.З5 РосІйськІ nІснІ

18.З5 •Круглий стІл•. НІмцІ

ест-

радна nрограма УкраІкського та БІлоруського телебачеи-

:r~t ~с~~':с~~вІ

серІя сТре-

8

тє царство•.

8~

ЧемnІо-

~

20.00 Час. Т.СН. 19.00 Вечірня казна. 20.40 Телефntьм •ВІзьми мене 20.00 Час. ТСН (з сурдоnерекз собою• . ладом). 21 .55 ТСН. ~0.40 Колаж. 22.10 •Програма . •А•. Роджер 20.45 Футбол . Чемпіонат СРСР. Уотерс. сСтІна•. •динамо• (КиJвІ •Спар0 .10 Телефільм •БРОдяги ПІатак•. н очІ•. 22.25 ПІд знаном •ПІ• . Части1.25 «ПРОгvлянка у ритмах на з.

~

Гура (Польща).

стеnа• . ФІльм-концерт. 1.55 Етюди Ф. Шоnена у вино-

каннІ Л. Тимофеєвоt.

нат Європи.

у

2З.55 ТелефІльм nрибуває на

1 І 2 серІТ.

.

nерервІ

«додатковий друrу •КОІІію• .

§S~ :S ~ -~

ф

ото

С

_

М-><

....стера.

~ ~

t-c

~

~!l'/.r/////////////////////.////,/V///////////////////////////////////////////////////////////////////.//.///////////////////////./-'/././-'-'"~..U/L////////.///////~ ~


І

серпня

crop. •2S

1990

сН О

р.

-

м

ЕНІ пощастило: два мІсяці тому отрима. ла на комісії талон у з у. бопротезне вІддІле н н я

ся що тут зробиш. зу. болротезні процедури три­ валі. Та І учасника війни

стоматлолІклІніки.

Як

ньому

чекали

ти без черги. Вирішила

значилося,

не

на

21 серпня у кабІне. 15 З 8 ДО 10 ГОДИ­ 9.30 зайшла до ка.

мене ТІ М НИ. О

-

в

заnитував

окулярах,

у

У

настрій

чи

Під

роботою

кабінетом мене

діло

чоловік

годинку

п'ять.

си­

<<Десь

доведеться

-

з

дівчиною,

аналізувала

про

себе. а.- моЖливо. це я та. на невезуча? йшов час. але жодна медсестра не вийшла й не вибачилась перед вІдвІду.

28.

М

направили.

жінка

день,

ЛО.

вона перевантажена. куди

вачами,

чека.

__ не

пояснила.

чо­

бе. А потім заодно ло«УЮ зуба ДОЧЦІ». (Пару

му лІиар Зайцева не при­ ймає. Правда. коли я по. цІиавилась, скІльии ще

ти.

прикинула

про

ва

час

Понереду

протезування

«Відириттям»

ви­

таки

а

дати йому

все

ее.

вість

подивитися

(можливо.

на

r.

Та

тільии

лася я ям. це

зніше.

рано

лідда.

позитивним емоцІ. уже зрозуміла пі­

Минула година.

черга

майже

А

не

НА

а

годиннику

вже

рухала.

МИ

З

бе

тепер...

дванадцята.

ДОНЬКОЮ

ВСе

кепсько.

хотІв

була а

ХОДИЛИ

скласти

І

Віталій

почали-

І пІшло.

і

поїхало.

лодІти пІстолетом мілІЦІї.

П'яному, як 'відомо . море ло кол.Іна. його не­ добрячої на

нІна

нився.

по­

.х.аоnц1в,

.один

з

ІН.СІ.ІІцні.в~И . _а JU!)Ц'.ИЙ -

.г.оетювали

~.zщкій Димерц! $аІІ.СІЛИ

день

-

з

у

від­

народжен­

.ПQдо.му.

СтанІслав

Ш.

матю.на.ми

С.

з

розкидались

наліво

і

на­

право .

На

зупинцІ.

села.

люди

в

центрі

чекали

теж

тут

був.

<<Героям»

ті,

зробив

зауваження.

недовго

словили словами

ВІн

думаючи,

а

ви.

непристойними своє невдоволен­

иозаки чачи,

«лід що

сНовая

що бравІ

мухою• . і

вони

ве~уть

жизнь• _ -

ща­

довголіття.

головний

крб. ·

2.00

економіст

-

Звертатися на адресу: м_ Бровари, вулищ Воїнів-інтернаціона.~істів. 6, тел. 5-42-33.

можли.

мовчазної

згоди. Ми розучилися від­ стоювати себе (а якщо і відстоюємо.

то

лише

при­

вІдуючий пояснив. що ті. хто вперше йдуть до ліка­

планка

иультури .

ря лиuіе на огляд І офор.

всрого

нашої

КИІВСЬКИИ ОБЛАСНИП НАВЧАЛЬНИИ КОМБІНАТ ДЕРЖКОМСТАТУ УРСР ОГОЛОШУЄ набір на курси по підготовці: бухгалтерів для промислових. сільськогоспо­ дарських, торгових підприємств ·1 будівельних орга­ нізацІй. строк навчання 7--10 місяців;

загальної

Але

страшить

бІльше те.

що

у більшостІ -не болить ду. ша за роботу св-::ю. Ми всі

млення.-йдуть без черги (у 28-у ж І лікар , і медсе.

постулово

сиазали.

потрапляємо

в

полон байду'жостІ, невдо­ воленості . Ми забули <<смак» роботи. зробленої з радістю. Це я відчула під час спілкування із сто.

що всІ стоЯть в одній чер.

матологами.

ло. під

Тому

й

-

операторів персональних навчання мІсяцІ;

1030•.

пра.

На

ню

нешся?

строк

обслуговуванню

машин

<<ЕС1840».

<<Іскра-

«Іскра.1030М», <<Нева.501» , <<lскра.555». курси nриймаються особи, які мають серед­

освіту.

--· -

ПрограмІсти, строк навчання 3 місяцІ. Приймаються особи . які мають середню спеці­

rлу1·у.

ді­

комп'ютерів,

2

МеханІКіВ ПО ТеХНіЧІJОМу

--

цюють вони так. ніби нам. "ідвідувачам. роблять ло.

протезування

-

ремонту· електронних

С. КОСМАЧ.

альну

і

вищу

ВСТІ9.НОВЛеНОЇ

освіту.

Прийом на курси проводиться без вступвих ек­ заменів за направленням підприємств, а також ло особистих заявах вступників . Тим. хто закінчив навчання, видається свІдоцтво Івогородні

ГУМОР НАШИХ ЧИТАЧІВ

формИ.

забезпечуються

~~а довідками м.

Біла

5-00.29.

Церква,

гуртожитком.

звертатися за адресою : вул.

Фрунзе . t.'5.

Тел. :

.· 256400, 5-94-40;

ДИРЕКЦІЯ .

з

УПРАВЛІННЮ

ТОРГІВЛІ

на

роботу потрібні: nрибиральниці в магазини торгівлі~ - сторож на тарний склад. З пит·:Інь nрацевлаштування

на Та До­

на адресу: м. Бровари,

праців-

відділ

постійну управ:Ііння

звертатись

ву:t. Київська,

139;

кадрів.

«Великоди­

зули-~

А

за

двері

У підземному nереході no вулиці Київ­ ській з _20 серпня nрацює пункт nрокату відеоапаратури та відеокасет. Час роботи­ з І 0.00 до 20.00. Оnлата nроводиться готів­

ВІ­

СrанІслава

невідомих

чет-~

ласажи-

кою

з боязких і мІліЦІонеру

утихомирити

і

іСТОріЯ

Тепер

каються.

ті.

Проте

звіс-

кусають

поїзд

шов . треба раніше .

розрахунок_

бажl!ючих!

них

Колектив

лі­

думати

і

порушено

йону. городекого

комитета Коммунистической nартни УкраинЬІ, город· с~uго и ра/іонного Сово:тов народнЬІх деnутатов Кнев­ скоіі области. Цfа украинском язЬІкеІ . Ре.тор А. ВОЛОЩИНЕНКО Газета вЬІходнт с 17 апреля 1937 rода. Дни ВЬІхода: аторник. среда, пятннца, суббота . tі'}'оварс.,к•

,ІІ.руJ<арня

висловлю€

ПЛАКСИНА ОлексІя Івановича сnівчуття І)ідним і близьким

щире

нокіАно r о.

Колектив учителів та учнів Требуківської середньої шко­ глибоко сумує з 11риводу ,..- мерті колишньої вчительки

І

ЯНИЦЬКИИ,

ее-

ІІромнслово-торrовельноrо трико• сумуf' :1 нриводу 11ер едчасної

ли

Ве­

ба ­

Броварського

тажного об'єднання глибоко см~rні робітника об'єднання

лік­

уже

було

кримІнальну справу. деться слідство .

Броаарскоrо

всіх

...

но.

М.

безготівковий

З вересня 1990 року універмаг Броварсь· кої райспоживспілки запроваджує приймання і р~алізацію товарів від іноземних громадян. Адміністрація.

ЛриборJ(а-

виливохи.

Проти

за

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!

ти хуліганів. а то невідо­ мо ще, чим закінчилася б ЦЯ

та

Заnрошуємо

ласажири

виявились не допомогли

nомічник прокурора ра­

орган

с\ро-чорні

рІвrвнконуючи свій громадянський обов'язок. до- і ставили у райвіддІл внут­ рІшніх справ. звІдии він поnав у медвитверезник.

ня .

ЗрозумІвши,

цІ

стали

хтось із ласажи­

·1

викинув

талІя.

авто­

бус І . весь той леисиион чули. Дільничний інспек­ тор В. І. Чайковський

терміново потрібен

оклад

того. заво.

автобус

Дооре. що

.ЩІ . ild.y ,і нализались ... rІіІQаертаючись ввечері

·.е,ітСІЛ.Ієм

рів веро

J;ie т.ак давно двоє мо­ і9JРщрІ.в.

радгоспу

мерсьний»

~ралить на очі.

.uодих

здоров'я міцного,

І '~радісного

Біля відділка імені Ле­

ви­

<<Подви­

хто

та

Макси­

БРОВАРСЬКОМУ УПРАВЛІННЮ ЗРО· ШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ на постійну роботу

- ника

ги•. Він може зачепити грубим словом, а то й кожного.

елемен. нультур­

стосунки.

ходило навіть до що п'яні прагнули

Олександру

Оголошення

медлраців.

нашої

на

з'ясовувати

Мовляв. то ти хотІв нас протокол- скласти! ми! ..

рукою.

з

навідрІз

дільничним

тягне

вими

І саме тут відбулись ОСНОВНІ ПОДІї. П'і!Ні ХЛОП· цІ

таке

чому життя

вІдмовились від цІєї про­ цедури. Не11довз1 під;І­ йшов і автобус.

лІ І( ті

пІсля

в

сцени

них протокол. Однак Ста­

кусають

пивки

І

трохи мене заслакоїти. за.

ж

Ваr..и­

ПЕТР АША

цього

нижуючи іншого). Набага. то вищою повинна бути і

куди

сливого

стоматоло­

уважне.

дІльничний

було

ніслав

рідко

їх

-

ставлення

гато

12.30. тобто через три го. дини). Мабуть, щоб хоч

годинами

«Но­

Із золотим весіллям.

Бажаємо

Уnевнена в одному: ба­

-

кабінетами

дружину

Імівну

ника до хворого.

мені жінка, а. можливо, змусила це зробити при. нижена людська гідність у бідолашний двадцять восьмий лотралила лише о

вже привчені мовчии. нірливо висиджувати

Федоровича

його

часу,

авторитет

зараз

числі

не

в

кав головний _ лікар стомат­ полІилІнІии І . Заирев. ський. чи то вона у шос. тій шиолІ (?!). -

ло.

падав

тарне

мене

так

газети

J(олективу.

в

зІ). Хто з _ни.х був пра­ вий. я так і не, зрозумі. ла. Думаю. не знають цього І відвідувачі . якІ

виходи­

втрачали

редакціі

щиро аІтає громадсько­

го кореспондента з Літочок ля

в пол<>ні дефіцитів. Але зовсім діло <<Труба». коли

ся . що завідуючу дитячим відділенням чи то виили.

мене

не

ся

заговорила

однозначно

життя•

гам: щодня вони відчува. ють нестачу інструментів та матеріалів. І дантисти

стра

взага.

Колектив

навчи.

Т АН. нелегко нрацюєть.

лі, чи прийматиме лІиар ваписаних дітей . дізнала.

у

не

· можтt.

часу _слід

і

медики

«Айболить>>, нарештІ, щоб

ж

днів тому залисала її до

чекати

тут

щоб діти не нудилися, че. иаючи зустрічі з лікарем

віддІ­

заодно.

це

люди

.

рішила подІлитися з Ва силем Яковичем Нозіян. завідуючим

8 16 137 (8046)

СОНЯЧНІ

лися закривати очі. в то­ му числі і керівник мед. закладу). Так і не зрозу. міла. чому лікаря. який мав вести нрийом і яко­ го відізвав «"начальник>>. не замінІІли іншим. Щоб

дове.

лікаря Зайцевої). Так я сиділа лід каб\. нетом. будуючи свої лла. ни. І навіть раділа. що все гарно

на

деться брати вІдпустиу, інаише не бутн мотм ау. бам цілими.

Своїм

ЖИТТЯ:.

r_

та

мене було ще иілька чо. ловік, тому вирахувала, чи встигну взагалі лотрали­ ти до лікаря до кінця його зміни. А сама вже лрииидала. що, мабуть.

ленням .

які були залисані до цьо­ го л\иаря ще на 11 годину. Ні, невезучий сьогодні

можли.

СЬОГОДНІ

черга.

Не дізналася я точю1 зору і І. Закревськогu на всі ці нриниження, яні доводиться відчувати ва собі вІдвідувачам стомат. лолікліІІіки (відчула. що

иабінету.

ІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІ•ІІІІІІІІІІІІІ f І r ІІІІІІІІІІ

відмІтила

ЛЮДИНИ

сама

;(о

нудьгувала

...приниженням

аа сиділа

lЦо ж.

ж

28-м

У стоматповіивініиу

манера

спілкування.

иаб\вету

Під

чуком.

ПОТУРВУВАТИ

відділенням

В. Я . Нозіянчук. Оригінальна

ганий

відд!.

ІІUІІ8UІІІІІІІІІnІІІІІІІІІІІІІ

бопротезним

у

дитячому

ДОЗВОЛЬТЕ

чоловік

nродовжуючи

кілька хви. він знайшов мої дані у сn~ціальному журналі. І ось госnодар кабінету виписав мені na. лІрець.налравлення. Вру­ чив його. теж не лідніма. ючи голови від паперів. Це був завідуючий зу-

ВО,

випробувати

бу.

Назвала. Пройшло лин, nоки

себе.

пропусти.

та тІльки ніиого ми не ціиавили. Поруч зі і\ІІЮЮ

nисати .

про

не

лина за хвилиною біг час.

Сіла. Прізвище. -"Коли

щастя

ленні.

ми

визначений час - 11.20 (сучасна ж лю­ дина повинна бути луни. туальною), ми з доньною були уже на мІсці. Хви.

бІнету . -Сідайте на стілець. запропонував менІ його господар. не лІдн\ма. ючн голови від nаnерІв.

...,....ли? -

могли

від

Мал.

АДРЕСА

А.

Костюшка.

РЕДАКUІІ:

(с. Калинівка).

255020,

МЕЛЬНИЧЕНКО

'• і

Київська область, м. Бровари, вул. Київська,

4-02-92; - al.u.IJІy листів І ІнформацІТ

К, еіаськоrо

оІ\,,зсІІ<)tn

уораn.1іННІІ

д"!"'~"

у

~л '·"ар~о~і:

~правах

І<•ї•сьІІtа

-

видавнJщтя.

об.lЗСТІ•,

масової

роботи

-

4·04-81;

вІJІ.ділу

154.

no.1irpaф1;

радіо·

Індекс Друк

' книжкоnпї тпрrімі. ny.1. !(н'ів,·ь ка, 154

61285.

офсетний.

КОАЗННЙ аркуШ. nрю• іrникн.

:Jа"овленн•

5·13-91. м. Бrова рп,

ЄмокимІвнн

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Те.ІІефонн: редактора - 4-03-76; sаст)'nннка реJІ.аІІтора, аІдАІ.ІІУ nартІАноrе жнтт11 - 4·04.61; аІJІ.nоаІдаJІьноrо секретаря, аІдJІ.ІJІу сІJІьськоrо госnодарства - 4-23-26; вІJІ.дІ.ау nромнсJІовостІ

1 соuіальннх nитань -

МарІТ

висловлює співчуття рідним нокіАної.

Обсяг

ТираЖ

Nt

І дру.

-15.R84

З74tі.

#137 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you