Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАНТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВихЬдить 3

у

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАНОННО'

*

року

1937

РАД

J'<o/9

чає оволодlRRJI иими полlтиЧRИМJJ методами керІв­ що

вже

повІдомляла

мІськрайониа

газета .Нове життя.. Зміиюється І роль мІськко­ му партії як вибориого організацІї.

органу мІської

Прізвище, Ім'я, по батькові

партІйної

АГАПОВ Іван Грнгоровнч

ректорів

Прізвище, ім'я, по батькоВі

Муляр БПМК-5

БЕРЕЗОВСЬКИR

Генеральний

ОрганізаціЯ

директор

вою продукцією в місті.

роботи

ради

.

плодоовоче­

TopriBJtl

агрокомбінату «Десна.

БЄЛІК Володимир Іванович БОЛЬШЕЧЕНКО Олексій Гаврнловнч

Директор домобудівного комбінату

М

Директор заводу

БуДівництво магазину і комплекс­

середньої

ВІктор Івановн"

Створення

ного

сільгосппродукц1У.

директора

об'єктів

ГЕРАСИМЕНКО Михайло Федоровнч

Редактор міськ­

Анатолій Миколайович

районно! газети «Нове життя.

ВОЛОХА Петро Федосlйовнч

ДІ-{ректор радгоспу « П~осківський~

ГЛАДИШЕВСЬКИR

самодіяльними об'єднаннями.

Введення в щlЮ дитсадка Плоске. Робота міськрайонного «Виборець».

Проведення

оргвідділом

ноІ

міськкому партії

нізаціІ.

ДЕМ'ЯНЧУК Микола Іванович

сільської

представники

міськвно,

чоловік, кудн увійшлн

міськкому

партІІ,

мІськвнкоикому,

постійної коМісіl мІськоl

Ради народ­

ннх депутатів по народнНі освІтІ І культурІ та ін­

ших

ЗaцlRавяеннх

органІзацій,

оціннла

готов­

ність шкlд до нового навчального року.

Що показала перевірка? У цілому висновок був однозначним: школи

тий шафою, у вестибюлі евакуаційні двері завішані стендами. Та не всІ

Підготувалися краще, нІж в попередні ро~и.

недоробки у цій виявила комісія

Цьому

те,

сприяла

органі,зацl~

хороша

шефської

ІІОМОГИ з 60'КУ

до-

промисло-

що

на

час

що і в минулоцей навчальний

координував

заклад

виявився

ком.

менш

на фоні

позитивного

загального комісія

ви-

най-

підготовленим

навчального ректору

року,

школи

В.

до

1 дип.

До-

явила багато недоліків. У першу чергу це СТОСУ-

ненко та міськвно необхідно робити відповідні

ється

висновки.

середньої

Тут ще

.N9 2.

покрівлю.

пофарбований но, в фарбою

шко.пи

ремонту-

Багато

Спортзал

спотикання

неакурат-

школІ М

багатьох заляпані

місцях коридори. У РОЗДЛГ8лці БІля спортзалу немає крючків,

так і не

на

ти,

які

вішають

Кухня не помита. судомийної

одяг.

З по-

машини

на

років

каменем

у

7

середній

була вентиля­

ція на кухні. Нарешті вона працюватиме. Але

застарілі

газові

холодильна

працює.

плити

зуміли

помінякамера не

Взагалі,

кухонного

робота

обладнання

-

електропроводи тече вода. Заземлення електродвигуна фрезерного

це больові точки всіх шкіл. Мова про них йде з року в рік. Підпису­

верстата ,викона:но з пору-

ються

шенням безпеки.

побуттеХНіКОЮ» обслуговування.

правил техніки Байдуже тут

пост3ІВИЛНlCЯ IlО] безпеки:

і до пожеж-

вогнегасни-

ііі не заправлені, другий Із

їдальні закри-

но

за

ші,

а

договори

це

з

«Рем­

на його Справ­

платяться

ефект

гро­

нульовий.

Напевне,

від

розмов

псування

паперу

час

і

пе-

слід педа­

колективу,

зовим

підприємствам

заводу

пластмас

І

ба­

-

ДОКу:

нового

навчального

року підготувалася доб­ ре. Іншим школам слід запозичити тут досвід по змаганню між класами

за

збереження

тичної за

соціаліс­

власності.

рахунок

цього

гавою

що

стало

непри­

чер­

обіцянкою.

Великий виконано в

обсяг робіт школl.N9 9.

риторії

школи

ремонтувати

почали

жу. Вирили довгий дво­ метрової глибини котло­ ван. І досі він не заси­ паний. А хто буде відпо­ ІВ 1дати , не дай, як ка­ жуть, бог, якщо ::грапить­ ся якесь нещастя з ми? Директор, чи

діть­ той,

но.МУ цю роботу належа­ ло давно завершити? Ну і, як

завжди,

прохання

до

о. І. Пиріжка замінити деяке сантехнічне облад-

Правда,

.N9 у

31М

третій

ще

немає

працівника

у

8.

мило­

селі

слуЖби

мило­

жодного

їДальні.

ві

роздягалку.

Та

конструкцІй

-

схаменулися,

що

немає

технічної документації на цю роботу. І вхід У підвал залишився без східців. Не з парашутом же туди стрибати? А час чекає.

двох класів зробили їдальню, поставили посу­ домий ну машину, але на кухні ще необхідно по­ працювати, щоб до пер­ шого

вересня

до ладу. док

довести

І навести

навколо

все

поря­

спортзалу,

бо там все так

позарос­

тало, що й денне світло не проникає. Та й над оформленням спортзалу не завадило б поміркува­ ти. Надто непривабливо він пофарбований. Хороші враження за­ лишились

у

J1<омісії ВіД

восьмирічної тколи

.N9 4,

міну від інших ШКОЛЯ­ рів міста, своїх домівок у Броварах не мають. А їсти їм також потрібно

школі

вельних

підземну

ДОбре потрудилися в школІ М 1; За літо з

тепломере­

середнІх

ІВ ОС1'анні дні шефи­ завод алюмінієвих БУДі­

Хотіли до початку нав­ чального року відкрити

не

Та є тут і ложка дьог­ тю. 'Ще в травні на те­

парторга­

пенсіонерам.

Коли ж вОНИ будуть? У восьмій роками не розв'язується питання з будівництвом MiHi~CTaдio­ ну. А потрібно тільки розрівняти бульдозером гору землі. Невже базо­

Тільки

монті зекономлено близь­ ко 10 тисяч карбованціВ.

ОрганізаціЯ в

Ради

зараз

на

ре­

МісьКій

(Закlнчения на· 2-й сторінці).

щ Е Н ЕВЕ Ч ІР ••• до

в

сердя. Надання допомоси багато­ дітним і малозабезпеченим сім'­ ям,

Лередвересн.евuЙ рейд ПО школах

Слід

сказати, му РОЦі

мlськвикон-

гогічному

ку-

дись зник завгосп.

штра­

А сама школа, віддати належне її

перевір-

вих підприємств, будівельних організацій, яку

школи

вимагати

Фів. Досить бути проха­ чами і кланятися на всі боки.

школі через

ки разом з ключами

виконується,

повинні

громадсь"о-політич­

атестації

і пенсіонерам.

клубу

ДОГQвір

обслу­

організація

сердя. На'дання допомоги багато­ дітним і малозабезпеченgм сім'ям

Голова виконкому Бобрицької

в селі

Якщо

транспортного

Організація в селі служби

Секретар парткому радгоспу «Велико­

не

вІвто­

трудових

населення,

ЛеонІд Аврамович

підготувалнся

25

ОргаНізаЦіЯ

13262

гРИНЧУК

нання,

мниулий

в

ремонту вулиці Металургів.

датним,закінчилося

рок комІсія У складІ

Директор АТП

ГОЛОДЮК

Рооота редколегій стінгазєт в пер­ rвинних парторгані'заціях. Робота з

справедливості

Завідуючий

саНКЦій.

У

ної

говування

'реходити до економічних

події?

Введення дитячо! лікарні. Утвердження принципів соціаль­

народного

димерський.

Через шІсть днІв дзвІНКОГОJlоса дітвора займе цівІ

Голова міського

Аскольд Петровнч

своі робоЧі місця за партами. А як мн, батьки, до

ОрганізаціЯ фірмового магазину в м. Бровари по продажу м'яса.

контролю

Іван Васнльович

«Десна. З капі­ тального будівництва

ВОЛОШИНЕНКО

Директор радгоспу­ комбінату «КалитянськиЙ. комітету

переробки

агрокомбінату

вихід

пластмас

школи

ного приймального пункту на промвузлі. Будівництво спорт­ майданчика 'в 34 Мікрорайоні' міста, стадіону.

порошкової металургії

БудівНИЦТВО допоміжного госпо­ дарства в радгоспі сПридеснян­ ський •. l{ерівництво школою молодих ко­ муністів.

заводу

колективах.

Заступник генераль­

Усть

Секретар партбюро

12.

ВЛАСЕНКО

Та

ВОРУШИЛІН Костянтни Миколайович

ГОНТАРЄВ Петро Васн.пьович

Будівництво

коп.

3

Доручення

трудо­

вого колективу кoJ)Qни.

Володимнрович

ЦІна

внзначенl ионкретнl партІйнІ дорученця. Шдсумок іх внконання буде покладений в основу звІту міськкому партії в поточному році, а також ХХХІІ міській звітно-виборній конфереНЦії, яка відбу· деться в наступному році. У зв'язку з перебудовою форм І методІв партій­ ної роботн бюро мІськкому партІї перегллнуло до­ ручення членів і кандидатів у члеии міського ко­ мітету партії І внзначн.llО їх такимн: Посада

.

БАБИЧ Володнмнр Омеялновнч АндрІй

*

року

підприємств.

ОргаНізаЦіЯ

ОБЛАСТІ

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Будівництво жнтлового будинку заводу сТоргмаш., середньої шко­ ли .NiI 12. Керівництво радою ди­

Директор заводу «Торгмаш.

КИІВСЬКОІ

Субота, 26 серпня 1989

Доручеиия

Посада

КОМУНІСТИЧНОІ ПА.РТJI УКРАІНИ,

Д·ЕП)'ТАТІВ

3 метою посилеRRJI його вп.пиву на стан CJIpaB у мІстІ та районі з чнсла членІв мІського комітету партіі створені комІсії з питань соціально-економіч­ ного розвнтку , організаційно-парт1йиої 1 кадровоі роботн, ідеологІчна. Нині проводнться робота по персоніФікації ролІ кожного члена мІськкому партІї, пtдвищения їх вІдповlДa1lЬностІ за стан справ на мІсцях. Для цього на звІтний перІод членам мІськкому партlі

ництва. Перебудована структура апарату мІськкому партії, пяо

*

187 (7838)

МІСЬККОМІ

ПерехІд вІд адмІнІстративно-командного CTIf.1IJO роботи паРТНblИХ комІтетІв І органІзацій передба­

КОМI1ЕТ)'

НАРОДНИХ

підприємства

монтно-механі чний вод буДівельних

-

на

чомусь.

Перевірка

школн.N9

5

була більш схожа на ек­ сt<урсію. створено водства,

Тут вперше кабінети ДОМО­ лікувальної

фізкультури.

ре­

увагу

і' за­ КОНСТ­

,Привернули

малюнки

на

сті­

нах для найменших школярів. Загальне за·

рукцій не мають мож­ ливості допомогти школі У такому питанні? ЗОІВні і всередині під­

дожнє їдальні.

НОВИіЛася школа .N9 6. Але в підвалі захараще­

й 'просто прийти ,відпачи­ ти. У ,всьомувідчу.ває'ться

хоплення

на

но, потрібно привести в порядок електрооблад­ нання. У майстерні не вікна. Верстати помиті

там i--стаРі, строїв

Краще

захисних

на

їх

них

взагалі

не

смак,

ра. ні в

викликало

Тут

тІльки· ,попоїсти,

естетика

І хоч це

при­

Отже,

вики­

і

культу­

вкладе­

немалі,

вони,

виправдають

в

шкіл до нового

пІдготовці навчаль­

нути.

ного

Територія тколн-Інтер­ нату й досі схожа на по­ лігон: гори землі, тран­ шеї. Тут ніяк не можуть розібратися, що кому ро­ бити, водопровідно-кана­ Лізац1йне управління і «IКиїв'тесПJlОКОМУ нен е р

казала БІльше познтив­ ного, иlж негативиого.

го». До якого 'Часу? Не йде назустріч шко­ лі-інтернату і комбінат громадського

ня.

Для

харчуван­

нормального

функціонування харчо­ блоку тут не вистачає столів, кухонних дощок,

сокир тощо.

року

г

кошти

безперечно, себе.

немає.

ху·

оформлення дійсно мож­

Недоліки

перевірка

по­

стосуються

в

основному харчоБJlокlв, прави.п технічної І по­ жежної безпекн. Але, JПC співається, ще не вечір.

Попереду майже тнж­ день. ВсІм, з чиєї вини допущенІ огріХИ в шко­ лах, потрІбно їх усунути.

ПостІйна депутатська ко­ місІя по народній освітІ І культурІ триматиме цІ пнтання на контролі.

Все це є на

А. ВОЛОШИНЕНКО,

складі комбінату. Та М. Д. Зайцев чомусь не хоче йти назустріч спорт­ сменам. Вони ж, на від-

голова комісії міської Ради народних депута­ тів по народній освіті і

.

культурі.


о.оооооо .. ооо •• о ••• о.оооо ••• о •••••••••• о ......................................... оооо ••••••• о •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о •• о.о ••••••••••••••••••

..... 2

сторІнка.

26 СЕРПНЯ 1989 POK~ нове життя •••••• ооо ••• о ••••• о •• о •••• о •••• оо •••••••••••••••••••••••••••••• о ................................ , •••••••••••••••••••••••••••••••••• о •••••••••••••• 0,

-+-

)о.о.ооооооооо.о ••••• оооо

у МІСЬККОМІ КОМПАРТІЇ УКР АЇНИ (Закlичення. Початок иа ДЖУМА

1-11

стор.).

ОрганІзація

Генеральний

АнатопІй СемеиовИ'І

торгівлі

меблями

ДОИу в м. Бровари_

днректор

деревообробного об'єднання «Броваримеблі ~

ДМИТРИЧЕНКО Василь Мнхайnович

Директор радгоспу « Русанівський !>

ОрганізацІЯ

служби

Допомога

милосердя.

малозабезпеченим сім'­

.

МАЛЮГА CTaнlc.n8В Грнrорович

Секретар парткому

ОрганlеацlЯ

радтоспу

ти за перебудову •.

МАРУНЯК Вcmоднмир Антонович

Директор середньоІ школи .Ni! 7

МАХНОВСЬКИИ CTaнlc.naB Мнхaйnови'l

Директор

МІТЧЕНКОВА Тамара Опексаидрlвиа

ЗаступнИR директора виробнич~орговorо

«РусаНlВСЬJ<ИЙ.

заводу

Микопа Іванович

Робота з важковиховуваними під­

відділу

ЛІтками, організацІЯ роботи ДНД, обладнания опорних пунктІв гро­ мадського порядку. ОргаНІзацІЯ центру правової пропаганди.

внутрІшніх

ДУДАР

МнхаЙJIО Іванович

Самозабезпечення

Директор заводу будівельних

довольчими

конструкцій

ництво

колективу' про­

продуктами.

магазину

І

Будів­

комплексного

приймального пункту

на промвуз­

ЛІ.

Розробка і будівництво

експери­

ментального будинку.

ЗАЄЦЬ

Директор Нняжицької

ОпексІй Самlйnович

ОргаНізація

полІтклубу

будконструкЦ1Й

середньоУ школи

ПАНІВКО

Завідуюча

РаУса МикcmаJвна

,відділом

Токар пм.Н-8

ПЛАКСЯ Серпі Лукич

Директор раДгос'пу • Пухі'ВСькиЙ.

ПОЛІЩУК

Військовий

BuepHi

комІсар

ВасИJIЬОВИ'l

Голова виконкому міської Ради

Введення комплексу очисних спо­ руд, басейну міського будинку

АНТОНlиа Леонlд1вна

народних

kультури.

РУДАК Irop Степанович

ми

КАПШТИК Іван Марковвч

Директор

птахо­

за

програ­

«Екологія».

Пуск цегельного

фабрики

ПОЛЯНОВСЬКА

ВИКОнанням

заводу в с.

Пташниця

Перший ctmpeтap

ОрганізацІя

,мl<:ьккому УкраїНИ

соціально-еконОІМЇ'ЧНОГО

НОМ.партії

ОрганізаціЯ ПОЛІтклубу

.Номуніс­

ти за перебудову»

Налита.

КОРСАК ВОJIDДИМНР

Інструктор мІськкому партії

Мilкопайови'l

заводу

в с.

Організація будівництва в с. Нняжичl.

ОргаНізацІя роботи

у

стадІону

партlйно-іlOлітичної

виробничих

кооперати­

вах.

Надання ким

КОСЕНКО АнатOJI1й

Директор

РЗ\д'госпу

допомоги

партбюро

комсомольсь­

благоустрою парку Перемоги. ,Опорудження цегель.НОГО за.воду. Нерівництво радою керl1l.никl'в бу­ дІвельних організацІй.

РУБАЛЬСЬКИИ Михайnо Леонідович

Нерівни:к держприймання

ОрганІзаЦіЯ «Номуністи

на заводі пмітклубу за перебудову».

СИЛЕНІН Оnександр Михаіпович

Секретар парткому радгоспу .Зоря.

ОрганІзаЦІЯ

в

СОКУР Іван ПаВJIОВИЧ

Головний лІкар райлікарні

СЛОБОДЯНЮК ЛеонІд Воподимировнч

Голова райкому профспілки працІвникІв АПК

СТАНКЕВИЧ Болеc.nав Іванович

• .вроварисіль6у\д»

ремоги, ,ИОРДОДРОМУ і Фо.нтанУ.

СТЕЛЬМАХОВ CTaнlc.naB ЛеонІдович

Електромехан.lК РМЗ

Будівниц'l1ВО 'дитячого

ма,йданчика

по ,вулицІ

50.

СТЕЦЕНКО ЯКІв АндрІйович

Зас'ТУДНИК начальника ДБИ

ТЕПЛЮК

Секретар МІськкому Ком,паР1'lї України

ми­

багатодL'Тним

і

ма,lоза­

Організація

політклуб~і

«Кому­

ДОКу

ністи' ;за

КРУГЛИК

Директор

ОрганізацІя служби

шиноремонтного

заводі.

за,воду

Створен.нявиробничо-тернторіаль­ 'Ного об'єднання при мІськвикон­

перебудову».

милосердя

на

комі.

КУШНІР Боrдан Яроспавович

Другий

секретар

,ОрганізацІЯ

мІськкому

'дІяльностІ

ОрганІзацІя дових

з

кадро­

самоупра.влlння

стадіону.

Робота з .громадськlстю за ,мІсцем ;проживанняпо зразкового

створенню

ку

в

кафе

т.ресТОМ

партІї

ЛОХОВ

,Секретар

Воподимир Петрович

за'ВОДУ

парТБЮро

порядку.

ТОМІН Євгеи Фролович

ЛУЦИК

пенсіонер

Воnоднмир IBaнOllJl1[

З'ясу.вання :сполучення

УРЕ КІН Анатмій

питанЬ т.ролеЙбусного в м. Броварах.

об'Єк.тlв

сіЛЬгосппроду'кцП

Бюро Міськкому na.p'1'I'Ї lВелиКу увагупрндlлило орrаlilзацlЯХ.

Особливого

значен.НЯ набуло питання про ВІДБІр у партію перш за !ВСе молоді, комсомольцІів, що забезпечило б по'

дальшу наступалыістьь і спадкоємність в роботІ, впевненість. в нормальному функцІонуваннІ ·паРТіЙ­ них оргаН-і·ЗЗЦlИ.

3

цІєю

міськкому

метою

членам

партії О.

В. Г. БОJtIЛОМУ, О. ,В.

Ф.

і

ка:ндидата.м

Адамчук,

Вilcковському,

В. Н.

чле.НИ

М.

Бабичу,

І.

Власен-

в

ОрганІзаЦіЯ

1

ШКОЛІІ

на

селІ.

у·частю

СJJужби

милосерщl';

школярі.В .мIС1'а.

<:ередньої

школи

Пропагандистська робота у трудо­

Начальник УКДБ

Іванович

УЛЕЗЬКО Анатопlй П8ВJIОВИ'l

вих колективах,

ХАМЕНУШКО

Бригадир

Створення охороні

за

мl<:цем

прожи­

гІчного

Федотович

трикотажного

С'і'Ворення

об'єднання

комплексу

Т.

Івашко,

К

С.

пОТ, О. В. Лас1'ОЧ~НУ, Л. П. Леоненко, Т. П. Ме­ В.

М. Хоменцю.

Г. Т.

Чyrприні, Н. Д. ШаШКОІвIЙ. Р. В. Шевчук, О. М. Ши.РЯ€iвIЙ. Р. М. Шусть, В. Д. ЩетинІнІЙ, О. В. Якубовському, А. С. Ярошу, В. І. Яцевському до­ .ручено ,вести підготовку па'Р1'іиногополовнен,ня і ,працювати над інши'ми питанн·ями внутріпартІйного

життя.

В

па

порядку.

Проектування І будІвництво хірур,

Директор виробничо-торгового

Л.

роБІтничої дружини

г,pOMaдCЬiJ(OГo

Вмодимнр

Заховаеву,

І. ТолпекІнІй,

заводУ

порошкової металургії

.1ежик. І. М. ,мироне.нку, К Т. Романенко, В. А. Сагомоняну, В. В. Семесько, І. П. Сташуку. Г. А.

О.

середньої

архітектури

.Рек()Нструкцlя

СТРО'кач,

lдеологlчноl

вання.

переробки

Г.

в дІЮ

ОрганІзацІЯ

радгоспІ.

М.

роботи

комІСії.

за

ко, М. О. Герасименку, В. П. Глушку, Ф. Т. ГоЛOlВатюк,

Короленка.

.Ni! 1.

нера:м.

стану справ у паРТіЙНИх

З8ІКlнчення БУДI,вництва парку Пе·

го типу Налита 1 житлових бу­ динків ~ сепі ГоголІв. Відновпення паМ'Я1'никlв історІі,

ТРОЦЕНКО ВасИJIЬ Микопайовнч

ОрганізаціЯ сlльсыо,уy служби ми­ лосердя, до.помога ба·гатодlТним І малозабезпеченим сІм'ям, пенсlо­

Створення

профсПІлок мІста

БлагоустрLй джерел І колодязІв.

Керівництво радою ветеранІв пар­

. Директоррадгocnу Мико.118. МихаМоВИ'J. • КрасилІвський.

в

Введення школи в селищІ мІсько­

Голова

.рай,ви,конкому

парку

тії.

ЛЯПУН

ИQНТРОЛЮ

Буді!вниц1'ВО спортивних і ДIfТЯЧЮf

.РОВЕ!Сник •.

кордодрому

робочого

Місті І районІ. КоординацІЯ дІй І району.

Введення ом 10.

Робота .піДЛіткОІВИХ клубl'В і мо­ лодНкного кафе 'в мl'КlpораЙОНI «Тоprма·ш~.

.Торгмаш.

Директор АТП-13209

ФЄAQТ'ОВR'I

БУДівництво

Перемоги.

ЛОКТЄВ

РОМан

ОрганІзаціЯ

культури

інструктор МІськкому

мил~

.маЙданчн.кl.в за 'М'іСЦем 'проживан­ ня (вулиця ОлtМПіЙська).

партії

ЛОСЄВ Опександр­ ВасИJIЬОВИ'l

служби

Введення в діЮ фельдше.рсЬJ<О­ акушерських пунктів у селах Ми­ хайлІвка. Соболllвка, Лliдлісся.

будин­

Ро.ботамlcькихполl тклубlв. Оргаmза.ція ЗМістовного вІдпочин­

IдеолorіЧоНИМ вІ.zuцілом мІськкому

Неруючий

АнТонІна ЯкІвна

РоБІтник

Завідуючий

селІ

сердя.

Надання допомоги бага1'одітни·м і мапозабезпеченим сІМ'ЯМ, пенсіо­

тру­

кооперати,ву

ку

ЛИПКО Петро Іванович:

та

колективІв.

Будівництво

ЛИТВИНЕНКО Воnодимир Мн.копаАовнч.

комІсІї

органіщщіЙНО1Пар-гlйної ,воУ роботи.

КП УкраУни

ЗПМ

нера'м.

с,'ужби

ВопоАИМИР МиDЙJl.OВИ"l Євген Пнлипович:

ово.че­

НеруючНІЙ трестом .ТеплицятеХ'монтаж.

беЗ!Печеним сІм'ям.

Секретар

з

РУДЕНКО Аидрlй Андрlіович

"осердя.

Допомога

кривоmлик

номlсlІ poGвнтку

мІста і району. Введення в еж:плуатаЦіЮ

організацІям.

ОрганізацІЯ сІльської

«Гоголі,вський»

Тихонови'l

дІяльностІ

<:х()!Вища, будинку культури 'В се­ лі Нняжичі, котельнd, завершення

радгоспу-комбінату

Директор ~Факел»

ба­

.• СемипмкіВСhКИЙ.

Иа­

Секретар парткому

КОЗЛЕНКО Анатмlй Мнхайцвич

1

пенсІонера'м.

Створе.ння зони ві'дПОЧИНКУ в селі.

линІвка.

« Налитянський»

мапоза6езпеченим

ми­

rrrахорадt'ОСПУ

«Ниївська»

КОВАЛЕЦЬ Микопа ІваlВl8И'І

Допомога

служби

служби в Збройиих Снпах СРСР. !Створення майданчика сТехн1на у. Великій ВIТЧНGня.нlЙ :війні •.

ІЩЕНКО Опексlі Максимовн'І

Ионтроль

в

Робота клубу .Ю.НИ'Й десаНТНИ'К.1 ПІдготавна ДOfПризовноІ молоДІ до

Пlвденному

'

милосердя

СТlВО.рен·нясІЛЬСЬКО1 посердя.

гаТОДі·ТНИМ сІ'м'ям,

Мікрорайоні мІста.

в

служби

І районІ.

Qт;ворення побутових умов на ви­ робющтві 1 1'орговельне обслуго­ ~уван.ня 'роБIТНИКltв колони.

фіЗКУЛЬТУРНО-ОЗДО­

комплексу

QрганізаЦіЯ IМІстl

паРТІї

заводу

депутатІв

загальнlfМ місьК'Кому

ПОЛІЩУК Ceprli Петровнч

Директор світлотехнІчного

ровчого

.

три,котажного

ЗВОЛЬ ВолодИlllИp Миколайович

Будівництво

.Ni! 11.

IНаданання допомогн в становлен­ нІ молодих сІмей об'єднання.

об'єднання

.Иому­

нlсти за перебудову» в с. Иняжичl.

'ви·пус-кнИКіВ

мІста.

ньої школи

Начальник мІського справ.

Працевлаштування шкіл

.ИОМУНIС­

БУДі9ННЦ'1lВO спортивних маЙдан.чи, кl,в іВ 34 мікрорайонІ БІЛЯ будинкІв за,воду. БудІВННЦ'І'ВО серед-

алюмІнІєвих

ям і пенсІонерам.

ДРОБОТУН

полl1'клуtбу

майбут.ньому,

корпусу.

ку льтурно-спортИІВНОГО

об'єднання.

виходячи ·Із

за'вдань.

що

стоять перед трудовими 1{олеК1'Ивами, буде продов­ жена пра.к:тИl(а .ВИGначен.НЯ членам і кандидата,м в члени мІськкому партії конкретних доручень.

ЗаlПРОШУЄМО

також

Yt:IX

НОМУНіістlв

і

безпартіЙ·

нИХ 'внссити своУ ПРОПQlЗицlі щодо розподілу пар­ тіЙних доручень членам 1 'кандидатам в чле.ни

міськкому паРТlі, що дасть

можливість

конкрет­

ніше 'враховувати можливостІ кожного в реаліза­ ції накресленихплані'в соцlалЬ'Но-культурносо бу·

дівництва в мlС1'і і раЙоtП.


РАНОК

У КАБІНЕТІ

раніше,

не виходило.

нІчого

А останнІм

'laICQМ в жиootl моєму '10 нІби ножем рІзало, то наче

сотнІ

каlЛО. роба,

Мабуть, Jlкась хво­ чи, може, чого

голок

штри­

гострого ·з'їла. І ось тlль­ НИ

зонд

мl'г

усе

розка-

зати. Мене зcwпокоювали люди, які були в тому lНабlнетl, що ковтну неод­ мІнно, бо там така ,мед-

сестра...

у неї

ВСІ

ковта­

ють.

Я ла

з

острахом

двері

і

бачивши

з

рота

_

відчини­

завмерла,

JCВорих,

звисали

Чого

по­

яких

трубки.

·мнешся,

за­

ходь. Давай на,правлення І вІдкривай пиво. по­

чула я голос жіЮШВ бі­ лому халаті. Та. не глитай.

бач,

Опершу

яка

швидка.

тараночку

-

смокчи,

вона

по­

'показа­

ла ·на ЗОН:Д, щО був ·схо­

-

жий на гадючку,

дІ

вже Не

ся,

а то­

й пивом зап'єш.

встигла

й

як 'зонд чи

ляку,

чи

з

отямити­

ТО з пере­

легкої

руки

не

того

-

...

Чого

ви

СІдайте,

'зі:

а

один

потІм

ходити

В ,голові

за·

хмелІло

:випитorо

пи­

~a.

Хто там танцює? Чи на танцІ прийшли? Ану сядь, хай сl1< вироб­

-

.'lЯЄТЬСЯ,

нYlВ

до

-

знову

доли­

мене

знайомий

посипалися

зауважен-

голос.

І

-

Ти

чого резинку JI ЩО З носа буду сі'к тя-гнути? Почне­ мо onочатку. Посунули­ висунув,

проковтнули,

ПОСУНУЛИ­

проковтнули.

Та

не

бе­

кай! Зумів висунУ1'И, мій і засунути.

зу­

- Чого стала, ян вкО­ пана? Я кому сказала бігати, бігати, пони не заспоко'іШся. Хто ноги задер до­ Я ж казала лежа­

гори?

пояснення,

всІм

хворим.

Я

Бже

-

Не

риба,

а

щоб

з!,пай дихай

клl'l1ка

таких,

що

позаздрИL8

будь-ЯRИЙ

поет

чи

би пи­

сьменник. Але в мене ще :не

менше

т.рьох

годш<

попереду.

Взяла

клап-

тик

і

всти­

паперу

гала

ледве

записувати

все

по·

чуте.

Та нку,

не

шприц

кусай не

рези­

можу

ви­

тягти, хіба я тусеничний трактор. ІдІть тягнІть, хто сильний, бо вже ру­ ки

хо­

І не капне.

Жінно,ВИ ЩО ро­ бите? Чи лопнути 'хоче­ те? Синя зробилася, ян

светр.

Ну

Надулась

й і

'Відати

за

артистка!

.піну

пускає.

мені Blд:no­

тебе?

Що

за

люди, хоч вішаЙся. А що будете

робити,

ЯК

ме-

не завтра не стане? Хто 'вам

буде

ТРу,бии? й

запихати

Сюди

нагайкою

не

цІ

Щ

иtноl'О

заженеш!

-

Х:то хропе вже? СіІІати сюди прийшли чи що? Дитина в неї малаl Не

моя

ж

чого

зїі

дитина,

,ви

ІменІ

а

ва­

Д~вчино, голову,

ТИ як

чого

- Витягуй уже, розпи­ салася, це до мене.­ І що можна писати?! Та в книжку втупилася. НЕ' можуть хоч тут спокІйно полежати. А 'Ти бігай, навіжена.

ВилетІла я з кабіне­ ТУ, я,к на крилах. Дяку­ ючи таlкій медсестрі, я успІшно ПРОЗОНДУ1валася.

А

ще

для

в 'мене

була

і

.рі'ДнИ'м співчуття.

Що

тут

ГІркі

назать?

утрати.

Лишився хтось без голови

Ян

ти

чого вмирати? ЖИБИ!

Прочитайте •

ЖИlви!

Були

. -

Нема

мамаші ...

де

ж

синки ...

трудяЩі

маси

наші? Чи

,мруть

лише

'l<ері.внИКИ? Де

гегемон?

Де

де

ви,

людоньни

прості? Чи KepllВHi якісь

хвороби

Вас Не

обминають .плач,

у

життІ?

дружино, ,ради бога,

Хай ,плаче вІтер у яру! Не 'буде

в

Песнка без вух,

Навіть

манну кашу їсть­

ЛюБJПO ЙОГО дуже!

мене некролога-

смертний!

Отже, не У.МРУ ...

*

Ішов Юрко по дібровІ, По зеленім моріжку І пташину слухав мову: Тьох, скре-ке, ду-ду, ку-ку! І задумався: деднтen? де зозуля? І притих -

Поможіть

ХЛіборобИ?

О,

• • •

Вже мені віддав Петро

були ... Папаш

А

я ходила в поле. Там жита безкраї І на все роздonлй Жайворон співає. Те безкрає жито Грається з вітрами, Стоїть ясие літо, Як уСМіШка в мами.

Із лялькамн дружить,

нема ...

Сині'в

ДІтаи

Каже: то' ЙОГО 8 куток Ставив, бо. не слухав. Мене слухається вІн,

собі ...

Працюй

Я

ХОЛОШВІИ.

...

-

міністр

тема

гуморески.

Віра

порізала.

газети

БлизьнИІМ

жира­

фа? А за пробфнами дя­ дя Баня буде дивитись? у мене ж не сто очей!

мов

lгене.рали, і поети Ідуть ра.ПТОВО із життя. Друкують зноlВ усі

претен­

пред'явля€те?

-

(иевеселий жарт)

а

-

йому,

* •

Нет, совсем не грешен тот,

Нто сорвал запретный плод

С рокового древа. Тот

впервыe

согрешил,

На наной дороге, На какой версте Судорожно вздрогнем: «МЬІ уже не те .... Смотрим ТОЛЬНО В профиль,

Кто животное убил, Чтоб насыитьb чрево.

Изредка анфас ... заБыаемM строфы'

День за днем, жуя

Что пленяли нас ... Ничего не снится ... Мельтешенье дней ... В клетке держим птицу,

шашлы,'

Он к жестоности привыK

-

Стал хищнее волка. Хоть за Правду человек Воевал из вена в век Только мало толка, Ноль живет внутри его

Торжествующее Зло.

Корень Зла

Жадность

-

в утробе!

порождает

Ложь! Знай, не долго проживешь

На КОСТЯХ природы ...

собственныx

Лижем

На

свои

исходе

уже ...

лишь профиль ...

Сам не свой

-

Берю

василен ...

полевой

цветок!

На огонь иду рябин. Берю солнечному свету И снегам седыx вершин.

-

раны

Превращаюсь в человека.

дней ...

Телек-мефистофель Б душу к нам ЗaJIез ...

И мерцает профиль

-

Если

натИтсЯ

Почему

я

І болять в колІнах

ледащо

-

всем я разуверен ,

в

болить жнвотин,

А

• • • Не во

...

-

СТРЕСС!

Убивая в себе зверя, Обнимаю

няв!

-

ніжкн Не впІйматн мені мишки! Бідкається мама киця: Мо, до лікаря з'явиться?

профиль ... Не спасает кофе

-

котик

В меие

слезаоо.

плачу' редко.

Хоть и много вижу зла?.

лежить в ліжку:

ВпІймай,

-

мамо,

. . ..

каже,­ мншку,

ТодІ легше мені ставе І я з ліжечка устану. я мamoю небо сннв, Що над полем розляглось, В небі жайвора, хмарину, Він на нІй співає ось. Ного пісия, наче колос, Дзвенить

радісио в жнива,

ТІльки як же

його голос,

Щоб дзвенів,

Может, и мы в горделивом запале, Зверя, ОХОТЯСЬ, не в силах настичь, В дятла стреляем, довольствуясь малы:: - Пусть не волчица, а все-таки дичь!

-------ВалерUіі НоросmО8

НА РЕКЕ МЬІ отплыали.. Нас шестеро бьІЛО, отважиы •.. Весла ворочались вяло в густомсеребре. Словно составЬІ, пол зли друг на дружку пейзажи И, разминувшись, в себя уходили скореЙ. Наполовину бездомники и фелибустьеры' мы заБЬІВали уюта назойливый зав. Млели мостки, как шпангоуты сгнившей галеРЬІ, и за кормой шли БУРУНЬІ. как стайка песцов.

КІТ

Нявка з ранку в ліжку

-

КРЬІЛЬЯ раснинув, лежали в воде ...

А я вмію рахувать: Один, два, чотирн, п'ять, ПотІм сІм і дев'ять, п'ять И далі вмію рахувать. Чн я вмію, а чи ні, Хто підкаже з вас мені?

как

Верю птицам, верю ветру,

забот.

Затоптали нравЬ1 В грязь очередей

-

ОТ мечтыl

Отрезвляет

Грусть лелeR в ней. КруІ' друзей все Море не зовет ... Утонули в луже

Нет глубин! Есть профиль ...

Тучи, качаясь нестройныM парадом, В небе, создав необузданный фронт, Двигались к речке грохочущим адом, Даль закрыаяя на весь горизонт. Солнце тускнеет в нависшем тумане, Терпким становится запах ЛОЗЬІ, А детвора, что купалась в лимане, С визгом бежит по домам от ГРОЗЬІ. Шишки срыаяя смолоденьких елок, перв-ый укос теребя' на лугах, Ветер, загнав под кусты перепелак, Замер, СКРЬІВаясь в при6реЖНЬІХ холмах. Кормчий пором направляет к причалу, Птица и та свой прервала полет, Лишь над селом стреко.за стрекотала То на посадку спешил вертолет. Били в него грозовыe разряды' Споло,хи мол ний пыалисьь зажечь, Верткий, у рощи он сел где-то рядом, чтоБы себя и людей уберечь. Сломлен напор в верховом поединке, Но не закрыаяя черная пасть Сьшала наземь шрапнелиныльдинки,' В куст краснотала стараясь попасть .. Смерч унесло за поля и лесочки (Там преклонялись его бороде), А меж корней перепелкины дочки,

малята,

Розпізнатн птахів цих. Розберіться В їхній мові, Хто із инх -веде яку, Починаймо слухать знову: Тьох, скре-ке, ДУ'11;1, ку-ку!

ЛЕДАЧИИ

АЛЕНСАНДР чЕРНЬ/шЕВ'-------m---

ПЕРЕПЕЛКИНМ ДОЧКИ

Анатолій ЛУЦЕНКО.

Некрологи

як

грудьми,

ходором

-

тан 'бачиш

задерла

що не прийшла раніше. СкІльки б почу ла цІкаво­ го: епітетів, порІвнянь,

pOТOlМ,

дила, тощі й поБІжИТЬ,

поради

лошкодувала.

.ИНОЛА СОМ----------------- НUНОАа;; Налuс

ти.

ша,

ня,

чер­

другий

сідає.

ви

почала

по

!ВСтає,

стlлщя

по кабінету.

стали над

МОЄЮ. душею, як стовли?

Задушишся, а

.ВIД

1<ЛОЧКО.

- А накурИІВСЯ! Наче з курилки несе. ПІдІйти до тебе не можна. Ков­ тай трубку, як хлrб, І дихай, ян паровоз, щоб

,медсестри поліз, куди йо­ му треба. Я бу ла така рада, що підхооилася із і

Світлани

Н А у в АПН · я

йшла я до 1ІІ0лінлініки З однІєю дум,ною: «Ковт­ ну чи не новтну той зонд.. Адже скільки не пробувала

Малюнок

Чалили к берегу. Пахло. лозой и ЗлладоЙ. ХНЬІИали чайки в какой-то безмерной т()ске. Грезилось:

сидя

Зти стихи,

нацарanанныe на песке.

корточках,

.

.

шеПЧ('1І1,1,

.

ТЬІ

рядом

Учитель нсторин. Жанна ВаснльевНа.

Когда зто БЬІЛО? В девятом? В десятом? Цветущая, непостнжнмо краСНВaJI, ВЬІ жизнь oTKpыaJIв подросткам патлатЬІМ.

Вернуться б сповинной!. Ан нет ... Двери запертЬІ ... Пролнстана школа, как ветром учебник, ЛежащИй на парте. Как инщий на паперти Считаю заветНblХ медяшек свеченье! Голубушка! Помннте: лето прощальное. ПерваТЬІХ триумф. И запущеиность нлассов. Жарнща. И лужиц просохшнх отчаJ1НbЄ. И

кажДЬІЙ

серьезен,

задумчнв

н

ласков.

И каждЬІЙ уверен, что время безделица. И ВЬІ потакаете нам без уснлИЙ. А помннте! .. Жаль... Больше память не делится. На вечность обидную нас разлучнли. Опять суматоха злодейс,:вует летняя.

Зовет вас моя запоздаЛaJI жалость! Вам

вамалювать?

на

А

сердца

нам

оно

хватило лншь на неутомнмЬІМ

полстолетня,

кз;Jалос

.....


о'О е 'о е о о о. о о о о о о о о о о 0.00 ••• о о 000 ••• 0.0 о о 001000 •• О О 000 ••• 0. 'о 'о О О О о

••••• 0.0 о оо о о о о о о о f

••• О О О"

нове

сторІнка.

... 4

о'О о

""'0000000'00"000'8008'О'0.'

НИМИ. Я теж готую двох своїх У'чнlв до нового на­ IВчального. Вбрання вже придбала JIО'Виростали

дори JOТь,

аБQ

друшляк,

ХЛОІЩl

оцет,

цукор,

шl

за

лІто.

по

А

от

приладдям

onра'ви.

мусь

гl,р-

ЗоШИТИ

знинли,

школах

їх

зі

чо­

чула,

що

тепер

роз­

nОДІJlRl'ИМY'fЬ. Ну що пожИ/Вємо, побачимо ...

ж,

Літній стІл. Який

вІн

життя

помивають, нарізу­ зле,І1Ка обсмажують,

протирають

нрізь

ЗЕЛЕНОГО

сито

додають

перець,

сІль,

Ва,рену

добре перемІшують, за­ ЛИlВають баклажани з ци­ булею, тушкуюТь все ра­ зом 12-15 хвИJlИН, а потl,м

воно

буть,

і

мої

ви

милі

ЛИІВО,

тому,

-

чево

ну

це що

у

Мож­

цю

ово­

фРУКТОІВу пору

додається

речі,

помітили,

подруги.

ви

До

здійснили

-

задУ'МИ

ро­

турбот.

встиrли

свої зако­

нсервувати овачі, звари­ ТИ ароматні варення,

НОМПОТИ? тому

Упевнена,

заздалеrdдь

вашій

щедрий

зеленим

рець

'вих страв. Вони і смачні, І КОРНІСні, і потребують ЗОВіСI,м ленням

часу

Із

що

більшість

з

Ве'Те зараз,

мої любі жІн­

Здога~уюсь

шкІль-

-

вами

рецептами.

Ось

МЕЖИВО

З БАКЛАЖАНІВ про'Мива-

на,ріlЗУЮТЬ

цями,

кружаль­

посишають

сІллю,

перцем І обсмажуюtь з обох боків до рум'иного нольору . Р~пчасту цибу­ лю обчищають, нарізують солО'мкою, КЛа!ДУ'ТЬ

підсмажують

у

ремlшку

ми

ІЗ

каструлю

з

І

впе­

пІдготовлени­

баклажанами.

Помі-

ЛОЖКИ

оцту,

цукру,

На

-

за

го

,помІдори,

свІжі

ни

й

добре

яблуна,

шують ,та ною,

том,

огф­ змі­

і

сіллю або майонезом. На 250 г цв!тно'і ка­ пусти 200 г помІдо­ рІв, 1 огІрок, 200 г яб­ луп<, 1/2 склянки смета­ ни, 1 ст. ложку цукру, 1 'Чайну Л()ІЖку 9-процент­ ного за

оцту.

сіль,

за

перець­

впо­

настрІй.

пам'ятаєте , це

ми

говорили

лежить

і

А

вІн,

вже

про

раніше,

'Мд

того,

нас,

дає

Ось

популярний

«Бурда маски.

для же

якІ

корисні

шкіри.

нрему

більше

вихО'Ван,ня

й,

ді­

вважаю,

для

спеціальною

ПО'­

Хтозна, можливо, не

гора:ми ,той час,

!Цин

коли

,працюватимуть

менше,

ніж

го­

чолові­

датиметься

не

'магазинних

черг,

З'мlн на ,кухнІ,

у

ванн<Нl.

:Вlрити

В

лише

з

други::t

третlх­

Дуже

хочеться

це!

Доброго . 'вам настрою, !Мої хорошІ! УспІХіВ в )'І::іх СПРЗlВах! З повaroю Броварина АидрIУв.иа.

додати

ли-

МАЙСТЕРНІСТЬ, І фАНТАЗІЯ Уявіть, сусІди

що

ви

тіЛьки-но

і

ваші

одержа­

ли ви

садову ділянку. І ось стоїте на межІ і вам дуже Цікаво, скільки по-

. трібно їх

дерев і нущів, щоб

краще

п'яти

розмістити

сотнах.

багатьох

Проте

членІв

на

для

масиву

садових товариств «Тру­ ДОВИК», що на Десні по­ близу Рожнів, ці пробле­ ми

вже

в

минулому.

Кілька ронів вже ють

збира­

рясні врожаї суниць,

черешень, родини,

малини,

що

ордена

віддав

цеху

рович оздоБИIВ .ружами, лІ­ карнизами,

коративною

дається

де­

штукатуркою

«під шубу». Красивого коричневого кольору стІн

вап­

певних доз

впливу

повітря,

чор­ спо­ при­ під­

вологи,

сонячних

JqIOMe-

нів. Отже , будинок · має красивий вигляд за буд~­ якої пори року. А особли­ во вІн привабливий нині, коли його доповнюють райдужні фарби теплого лІта. хопеня

М 7 заводу порошкової металургії. Иому присвоє­ но звання «Заслужений ветеран заводу». Невели­ юtй будинок АндрІй Пет­ лястрами,

розчин

«Металург:\>,

належить

років

няний

цементно

залІзного суржику та ної туші. Ця хімічна лука дуже стійка до родних факторів і не

Про

Дружби народів заводу порошкової металургії імені вО-річчя Радянської України . Тонкий смак до . пре­ красного має пенсіонер А. П. Ходак, · котрий бага­ то

у

садііВНИКИ

овочІв

товариства

смо­

він досяг за paXY~H вве­ дення

будинок можна

З.

Г.

Ви­

розповіда­

Анатолій

Тихонович

«Шуба»,

на із нього

в

Деякі

з них виконані за власни­

ти багато. Зі стін до ' вас лагІдно, гойдаючись на хвилях, ніби підпливає гурт диких лебедів фла­

ми

мінго,

чия, дача найкраща. Га­ даю, у 3 тисяч членів садового масиву «Трудо­ :вик» (до його складу ВХО­ дить 68 товариств) ще ба­ гато ХОРОШRХ задУмdв, які через певний час бу­

симпатизує

посмІшкою Мишко свІтлиці лок

своєю

олімпійський

і запрошує до чарівних руса­

...

Захарій Григорович змолоду мав неабиякий хист до роботи, бо на пІд­ приємстві ;ПРОЙllЮв дов­ ГИЙ шлях від роБІтнина· маляра до майстра опо­ ряджувальної бригади. НеподалІк будинок А. Т. Тарасова, бригадира

с.пlка,1ьникlі8

цеху

М

проектами.

повторність

І

ця

завжди

не­ ви­

буду

коментувати,

дуть неодмінно реалІзова­ ні . Щоправда. на шляху дО' втІлення їх у . життя багато проблем, тому но­ жен господар вирішує їх

В. БЕНДИК. Фото автора .

5.

Штрафний кидок.

Фото

Так тримати, "Юність"! виступає

змаганнях

з

в

різних

"Юність:»

радгоспу кий».

із

«ЖердІвсь-

Зараз

вона

змагається

на трьох «фронтах» у першості району, об­ ластІ та в кубковому турнІрІ республікн проф­ спілкових колективІв

ФіЗкультури . за

в

тиждень·

добре команда.

може

провела

тільки

радгоспу

Васи­

району сім

зу­

хоча ще кілька

разом з «ЮнІс­ поруч.

виступають футбоЛіСТИ

Ниївської

у

об­

тури. Зігравши у своїй групІ всі 12 матчів, во­ ни здобули дев'ять пере-

ВblХОДИТ

B/o.u,a::

с

11

вториик,

апреля

среда,

1937

года .

п_тница.

суббота.

лише

радгоспу

Новини. Спіаає Борис Рубашкіи. ПРОГРАМА УТ Спогади про каНікули.

«Циган».

І

се·

рія.

16.4і Зустріч ських

львівських

іканад·

школярів.

Автограф . Письменниця Г. Гордасевич. 18.00 Док. фільм «€ у міста

17,15

душа».

18.30 На київські А

хвилі . /н, формаціАниА внпуск. 19.00 Актуальна камера. 19,30 Ще раз про символіку. 20.30 Українські наспіВІ!. 20,45 На добраніч, дітн! 21.00 Час, 21.40 А. СтавнцькиЙ. «Чотири Вистава

Севасто.

У

переРВі-

музики.

«K~all

без

М~рш~к.

сиріт».

Док.

«Містер·Твіс.

Фільм,внстава .

тан­ «В".

ляки

вийшли

у

фінальну

групу, зайнявши перше мІсце у вІдбірковІЙ, і продовжать боротьбу за першість.

З

перемог

}(();манда

І

почала

розиграш

куб­

ка УнраУни «Золотий ко­ лос'). Як відомо, минуло­

три

зустріч!

року

У боротьбі лікаиський

респуб­ Кубок виступає ра­

«ЮнІсть»

за

зом з командами Черні­ ГівськоУ і Сумської об­ ластей. У першому матчі на

своєму

полі

вона

футбоЛіСТіВ з і впевнено пе­

ремогла 5:2. красномовний. І

Рахунок початок

вдалий. Так «ЮнІсть,,!

тримати,

І. голова

Великого

СРСР.

І і 2 се·

р" .

17.00 Нови"и. 17.10 ТелеФільм «Африкан"ч» 18,15 Служу Радянському Сою. 19.15. КінниА спорт. нІ

комітету.

др .

І

~ерія,

Полеil60Л ,

22.40

тури ір пам' яті 23.40 Нов"н".

23,50 Ранкова

МіжнаРОДНIІІІ В.

ПОШТа

Са!,Віна

КООПЕРАТИВ

пропоиує

иасеnе~

такІ ПОCJIуrи: - иавч8НІІЯ tиоземмм мовам (анrn1йська, німецька, французька);

-

иадlUllUl

КОИСУJJЬта·

цІй з ма~емаТИКR, фІзики

й хlмІI;

- пІдготовка до вступ­ иих Іспитів У вуз з ро­ сlйськоl лІтературн. Адреса кооперативу: м. Броварн, ВУЛ. Шевчен­ ка, 21, Німиата М 310, тел. 5-45-68 (шкоnа-Ін­ тернат

спортивного

фlnю). демо з

Звертатися

А.

про­

ЩО,

15.00.

Редактор 80ЛОШИНЕНКО. Індекс

Друк кованиil

61285.

офсетн"А.

Обсяг

.ркуш .

Тираж

І

АРУ­

16.309

примірниКіll.

З.мовлення

Н.

4602.

~~----~~~~~~~~~--~~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Бровареька

друкарня

І<иї8с ....ОгО о«Масного управління у справах 8идавництв , ПOJlіграфіі і А,ареса іц>уорні; КIІЇ8с..... QБJl.С~". ... БРО8IР., ву... I(вTac~ .. a,

КМВЖКОВОЇ

164.

торгів.·· і.

.

(повтор.) .

.ІНІЦІАТИВА.

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська оБJlасть, М. Бровари, ВУJl.' Київська, 154. 4-03-78; заступиика реАактора, · вl,І;,І;lлу партllиorо житта - 4-04-61; вІ,І;П08іll.а .. ьиого секретара, вl,І;,І;l .. , cl .. ~ .. KOгO ГОСПО,l;арства - 4-23-26; вІА,І;I .. у промис"овостl І сnці~,,~инх пктак" 4-n2-92; вl,І;,І;і"у лкстlв І .. аС080Т роботк - 4-04-81; вIА"і .. у ра,l;lо­ іИфОI· .. ацIТ 5-13-91.

Міжнарод.

змагання .

20.00 Вечірня казка. 20.15 Телестvдії міст РРФСР 21,00 Час . . 21.40 За зведеннями МВС СРСР . 21,50 ХУДОЖНЬО . публіцистнчннА фільм «Дітн XJ{ з'їз­

СУШКО,

районного спорт­

-

театру

13.00 Новиии. 13. 10._ Фільм «Берег».

1В0на у фіналь­

хунком 2:0 І здобула по­ чесний трофей.

приймала Чернігова

12.10 «Час долі •. Док. фільм. 12.40 Грає ансамбль скрипалів

зу!

Таким чином нашІ зем­

ному поєдинку в Бари­ шівці , перемогла сильну команду господарів з ра·

крокують

і

резанІ, 5:2 « Нучаківськиіі».

-

Бе­

го

ласті серед проФсПілко­ вих колективІв ФіЗкуль­

мог

рахунком

футБОЛістами

матчах

першість

чемпІонатІ

з

що пе­

Успішно

Газета

Телефільм

2.00 2.05

«Чотири кісти і пес». 20 серія.

Так

підготовлена «Юність» тре-

жердlвські

.

0.20

II.ot· 11 . 1$ ТenефіllЬМ

трьох

Інструктор

ТЮ,.

реАактора

народ. Бо­

/.

гачової.

~овини.

Горбачевського.

великим

-1:0

футбольна

команда

команд

Дии

Б.

закІнчили вн~чию . Остан­ нІ матчі команда виграла

У цьому році напрочуд вдало

таблицю,

Т~ ... ефони :

«Від

сото.

стрічей І з десятьма оч­ ками очолює ТУРНіРНУ

СНО8ая :l!IІЗИЬ» орган Броварского ropo,l(CKoro комитета Коммуиистической партии украииы' город· ского н раАоииого Советов иаРОДНblХ депутатов Кнев· ской области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Сьогодні у світі. Концерт - бенефіс ної артистки СРСР

Грае заСllужена артистка РРФСР Е. Масквітіиа (ар-

команда

Стародубцева.

Фільм І своїх.. 2 серія.

надр

тер».

На

Ф.

моносов».

23.00 23,15

IQ,50

льович Заведєєв.

KpYKoBCbKoro, Ф.

Тарасової

(Віолончель). «Ташкент, етюди старого міста». Док. телефіЛьм. 16.45 Мультфільм. 17,00 Мама. тато і я. 17.30 ХалхінГQJJ у розрізі історії. 18. 15 Закарпатські візерунки . 18.45 СЬОГОДНі у світі. 19.00 Мультфільми . 19.45 Телефільм «МихаАло Ло· моносов». Фільм І «Від надр своїх» . І серія . 21.00 Час, 21.40 За зведеннями МВС СРСР. 21 .50 Телефільм «МнхаАло Ло­

телефІЛЬМ.

нує

П. Ходака, А. Г.

М.

16.25

10,2Q С.

зі спорту АнатолІй

БУАИНКИ А.

Концерт

1І0РНОЇ

ремогти

по-своєму.

теле­

фіЛЬм.

15.35

9,30 /таліАська мова.

грає.

Не

віА­

на».

10.50 У свіТі тварин. 11.50 «Хто є хто». Док,

10.00

свІтлих

вирішень.

мажор.

ФутбольниА огляд . Фільм «Завтра була

Луиачарського.

викона­

У садових будиночках металургІв чимало оригі­

ля

Кончерто.

22,40 ВечіриіА вісн"к. 11 ПРОГРАМА ЦТ 9.05 Коицерт татарської фОIlЬК'

тонах.

нальних

гроссо

8,55 9.25

ЦТ

хвилии. Гендель.

Г.

польського росіАського дра· матичного. театру ім. А, В.

власноруч,

м'яких,

ПРОГРАМА

120

допит,,».

на фронтонах j стІнах має чудовий сталевий колір. Промислові орнаменти, найдорожчі господаревІ, вдало доповнюють чіткІ геометричні фІгури, ви­

конанІ

І б.30

8.35

не

став шукати стійких піг­ ментних фарб, а взяв зви­ чайний шлако-портланд­

цемен .

ПОНl!дlЛОК, 28 СЕРПНЯ

на

на J(ілька

ни. ТодІ наше життя скла­

От,

соку

що

буде

виробництві

У суМІш чайної ложки меду І чайної ложки жи­ краплин

єте,

жІнки

...

ІВИЛЬНОГО

та

шою.

журнал'

речі,

до

будьсякої

для

тей,

за

поради Медові

половини

дог ляду за дитиною? Це прекрасно. Дітвора наша ростиме здоровІ­

ми

моден».

соком

становою -до трьох рокІв :продовжено lIi,дJJJYCТKY по

не забувайте про стан шкіри свого обличчя. Рі­ зноманІтнІ мас.ки зроб­ лять її сві'ЖОЮ, молодою. ОсоБЛИІВО з нату,ральним

медом.

2

'Себе . Ви ж, налев.не, зна­

виглядаємо. Тому І зараз

.

во­

з

пшеничних

Жі' НОК,

часу

за­

як

ложка,ми

і

у

змІшати

'в остях меду. МолодІйте на здоров'я! А взагалі незабаром у

Дуже хо;чу, щоб у вас, подру-ги, завжди був

добрwй

бан!,

ка разів і ви перенонає­ тесь у чаріІВних власти­

страви

. мої

кІлька

с'ма'КОМ.

1/2 соу­

вам до

рооі.грlти

меду

лимона. Цю су,міш теж наносять на обл ИЧ'Ч я на 'пl,осОдини. Не поліНуйтеся, зробіть цІ процедури кіль­

смаком.

цІ

ки

ВИlCівок

доби. Смачного! До речІ, овочевий стІл гарантія того. щО ІВИ не наберете зайвої ваги, яка не ба­ жана. особливо влІтку.

пе­

:перцем

-

сІль

2

ст.

1

яйця,

2

Також із сумІші

ДЯНIЙ

й зелен{)­

сметаиного

будУТЬ

і заливають сме­ змішаною з оц­

цукром,

квасолі

у ПЕВНЕНА,

Варену цвІтну капусту розбирають на невеЛИJ<і суцвіття, додають нарі­

,ми

І со­

по

горошку,

су,

кружальця­

ква­

rOJI!lBKY цВіТ­

капусти

с,кл,янки

смаком .

тонкими

і

"йцем

сметанним

одну

ної

СТ.

суцвlття,

усом.

9-

сІль,

роблять масну, ст. ло'ж<ж ме­ ду і 2 СТ. ложок теплого молока. А можна зроби­ ти Інакше 2 ст. лож­

вІдвареними

січеним

склянці

САЛАТ ЦВІТНОІ КАПУСТИ, ОВОЧІВ І . ЯБЛУК

занt

вони.

ють,

ложку

для

задо.во­

поділюся

кІлькома

кміт­

молодІла. Так тримати! Хай цІєї «форми» вам вистачить на весь рік! Якими турбота,ми жи­

ни?

мало

'ПРИ1ГОтування.

Ба,клажани

Думаю,

ст.

1/2

IВдосталь вс'якої городи­ ни, БІльше готую овоче­

ливості. вa~ 'зараз, після лІтньої віДіПУСтки,посвіжіла, за­ горМа, одне слово, по­

олії,

на з

заливають

500 г баклажанІв - 300 г помІдорІв, 3 цибули,ни, 3 ст. ЛОЖКИ

!процентного

так,

та

...

дою.

напусту

горошком

солею,

На

різноманітний!

цвІтну

змішують

охолоджують .

ПО'дdлюся з вами своїми «секретами». Зараз, коли

радІю

інІЦіаТИ'Ві

і

дини

ГОРОШКУ

розбирають

cfb~

завжди

РОК)'

1989

Нанести на пlвго­ І ЗМИ1'И теплою во­

MQHa.

И КВАСОЛІ

(~i КОЛИ ЛІТО З ГОРИ му,сь

СЕРПНЯ

26

САЛАТ ЦВІТНОІ КАПУСТИ,

. ЗІ

~'\11~

пролітає так швидко! Ма­

, ' О О О 'о О О, О О О о'О О О 0.0 О О •• О О О О о. О, О ~~

•• О"0"'.О"'О •• О'О'" •• о ••• ое •• оооо •••••• оо ••• о •• о ••••• , •••• о ••••••••••••••• о •••• о.оо •••••••••••••••••••••••••• о.о ••••••• ооооо.о.OO.O"O~

шкІльним

о Т І фІНіШує літо. Чо-

••••• о •• О 0 ' ' 0 . ' . ' О '0.0 •••••• 0 'О"

О'о t О о

#137 1989  
Advertisement