Page 1

ПРОЛЕТАРі BCtX КРАІН, EДHARTECR"!

О р ГА Н

1\ І С Ь КО t О

& РО В А Р С Ь КО ГО

МІСЬКОІ

Газета вихо.цить з

І

квіти•

17

року

1937

КОМ І 1: ЕТ V · КО М V Н І СТ І( Ч Н О І П А.Р Т Jl V К РА І Н И,

~АД. НАРОДНИХ

PAROHHOI

*

*

.Nt 137 (7630)

Виконком рай~нноІ Ради народних депутатІв на своєму засlДаиІU 23 се}:Іпня цього року розглянув питання про стан будІвниqтва житла та об'єктІв соцкультпобуту в районІ І прийняв вtдоовtдне рІ" шення. У ньому вІд,значається, що за шість· міся­ ців план введення в експлуаrtщlю житла виконано.

Введено в дію ВелиІЮдимерську пОJіlклінІку.

Разом з тим. юворитьСя в рlщеинt;

.

стан справ

у будівництві викликає серйозну ~J>ИBOfY. За сім мІсяців нинtшньоrо року з 435 тнсІІЧ карбованцlв каnіталовкладень освоєно · тІЛьки 381 тис.ІІЧу. З BJJHИ ПМП-8 (начальник А. В. Гапь) зІрвано строк введення

в

екmпуатаЦІю

примІщення

сільради

ВеликІй ДимерцІ, пІД загро~&ю здача НОГQ та ~2-квартJІрноrо бу~кlв.

у

16.квартнр.

В~рай погано ведуться }>оботи на нових тах. Має мІсце вІдставання на будІвництвІ

об'єк· двад­

ЦЯТІJ одноквартирних будинків у с~ЛІ Ппоскому. яке вер.е пмк.а. Не · qрндtляється належна уВага якостІ будівель_

них працесlв.

ВнаслІДок

незадовЩноІ орrанІ~І ·

рdботи на , будІвництвІ газопроводу до села Заво.рич (ПМК-5) з'явилася реальна . загроза введення його в е.<сплуатацІю.

ДеякІ радгоспи слабо займаються жнтяа rос~одарськи'м опособом. В~оиком райради народних

'

.

будІвництвом

депутатІа

вжитч невіДкладних заходІв для.

дівиИцтва 1 пІДвищення його будІівельних .організацІй

зриву строкІв

вкрtшиа

nрисtсореиня . бу.

якостІ.

зо&в'ІІЗано

:Кер1вннкІв

забезпечити

безуІІЮвне введення запланованих об'ектІв, освоєння

а повному обсязІ видІлених капІтальних ІІКЛ.адеиь на пеj»ехІдних та закладених в 1988 роцІ об'єктах. НеобхІдно закінчити реконструкцІю с. Заворичах.

. автошJІІІХу

в

nолях району. Гаря. 'Іе ЛІТО ОСЬ-ОСЬ передасть трудову естафету 30.110ТІй осенt, яка вІнчає цІпорІч.

є · масове збирання кар.. топпІ. яку в народ1 спра.

Воно

розюртається

в rоспо~р..

кожного

дня

байновt

Поки

агрегати.

ТИСІІЧ ТОНИ. Щоб успішно з

даннями І з честю дотрИ.. вІзатори

років• відзначає, що

органlзацlІіми

на робота по підготовці відремонтовано 60.

району

до

меха.

більшостІ

раА..

засоби тощо. склали кои. кретИІ плани цІєІ роботи.

проведення

Всьоrо а наших rоспо.

дарстаах налІчується 7 4 картопле3бнраJІЬІІІ ком.'

пІдпри.

проведена

зими. З

66

до

роботи

СnІд в~чити. що

заздалегІДь.

Як

хороший

м.ожна

.

пеВ­

котелень

Однак керівники радrоспІв •ВелииодимерсW(Ий•. с Бобрицький•, сЗорІІ•, сЛlткtвсьинй• допустили

•200 1111111

кор.. утрнмувn.·

у орАЄва Жовт· веаоf РевОJООцП держ· uеJІеаводІ •IІJJOCidacr ІСІІА•. Kopu а во.u ва ферму дое'JU.ІІJІє "JJJeJІ

u

ра.цв

ке.wевтвау

uтorapa·

8а ВовоЮUПІР MaRCJDIOo вn Міщевво. Вtн ДОС'ІU· .пsв. Іх

щодu понад 5О

«:Рудня»

та

іншІ.

ще

до

цІєІ

справи,

назвати

товку

радгоспи сfоrt>півсьиий• та lмe~:tl Щорса, що спе. цІаntзуЮТЬСЯ ІІА ВИрОщу-

важ.пивоt

вІди.іІапи

піДго­

иартоппезбирапь.

ноІ техніки на останнІй момент. Особпиво це стосується

неспецІапІзо.:

'

ТРУІОВІ І І.СВИТ ваннІ картоплі ·(у першо. му плантація займає 900

гектарІ.в,

У

дРУrоJІІУ -

290). У обох всІ

наявні

жеио І пос,авл~ио на

А

як з І.ншою зокрема

кою

з

техні­

пІдготоа­

картоппесортувапь.

точно

про

На

це

жаль.

ніхто

не

знає. І в РТП, і в Р АПО що

сортува.

JIOK вистачить

вважають.

для вчас­

ного перебирапня всього потоку бупьб. Але ж по­ "І:И і вані.

сортувальні

досі

не

пуик­

відремоІfто.

Майже в усІх спецІалі­ зованих

картоплярських

господарствах району ще з середини. літа ве1{еться

збирання картоплі раннІх сортів для постачання в магазини Києва 1 Брова­

ваних господарств. ~ картопля вирощуєтьс.11 на незначних площах;

рІв. Тепер фронт цtєІ ро.; боти значно розширюється, через иlпьиа днів ав.

•Красилівський•

вого врожаю

Наприклад,

комбайни давно полаюд.

і доnомагати в ·ремонті.

декуди

КІРТОПІІІ РІВ у

nt. . ний інженер

І.

радгоспІ (гопов.

Гала-

JI.

томоб!пі з бульбами ним потоком

но . .

беЗіІерера-

підуть

. на

нІйку rотовностІ.. Гoronlв- · rоза) тІльки недавно по. правляли на капtтапьинй ремонт у сnецtалІзованt

лагодили один комбайн, а до ремонту · дРУJ"ОІ"О наяВного 1 не прнстуааwть, по.

державнІ

ся відповІдальний труДо­ вий Іспит для наших нар.

майстернt самІ відремон~ ту.вали всІ ci.J( наяввих

му ..два комбайЮі у птах9.

урожай необхідно зІ.брати ·

ський• та

технічнІ строки.

цІ частину

машИн

вІД~

майстернІ, а решТу лаrо. дн.rіи власними силами. Княжичанн у радгоспиІй комбайнів.

сипаючись на :sайнятtсть механізаторів на сипосуваннІ кукурудзи. Не ГОтові до роботи по одно-

Головні Інsке..

радгоспах

нери цих радrоспІв М. L Кривонос

сБоrд а в 1 в-

сСемипо.ІUdц..

та В. А. СаН- ський•. І в цьому пев:кане -.. · доля вини лягає не лише .

талов . увесь час

пускали з ПОЛJІ аору

х1д

на керlвниІdа та іНженер_.

у спецІаJІІзоваJОЦ маІ.

господарств, · а й на спецt.

проведення ремонту.

с:тернях

ремонтували

но.технtчнвх

всІ

працІвинків

алістів-технологІв

своІ картоnлезбиральні кОмбайви такоЖ радгосп

•ЛітиІвсьиий•. держппем..

Ідуть корми на ферму

Виконком райради народних деnутатів у рІшеН­ НІ · вlд 23 серпня ц. р. сПро хід піДготовки житла та об'єктів соцкультnобуту до роботи в зимовий 1·а

слова,

госпів старанно пtдrоту. вали веобхtдну збираль_ ну технІку, трансnортнІ

ЩJ.

ДО 3ИІИ ємствами

зав.

байии, з яких на мчаток серпня були . вІдремонто..

Вчасно підготуватисв

1988-1989

. справи.

поставленими

мати даного

них машин?

роботу

стоtт& с:прият пива поrо. . да. треба поспІшати, щоб Зібрати урожай у СТИСЛІ строки 1 не допустити втрат . Зобов'язання кар.. тоnлярІ 83ІІЛИ цього року 8НСОКі одержати В ее. редньому по 150 центне­ рів бульб з гектара 1 ва. JJ.OBHЙ збір l:f: ДО&ее'І'И ДО

тися

лись

це

ІІІUІючають.

ком.

43

кою,

саме

ея все новІ й нові

~~~~ і rотовІ

період

в

І все ж не скрІзь по. госпОдарському постави­

дру.

rим хлібом. ствах району,

·

ЦІна З коп.

нtки там, де Інженерно­ технІчна · спу~и подбали

приклад

Однією з . таких турбот

*

птахазавод

взимку.

рІод не меншає.

називають

06ЛАСТІ

краще і швидше впора.. лися з підготовкою теХ­

про

!L

ну працю хлібороба. турбот у селян в цей пе­

ведпиво

КИІІСЬКОІ

Ві·второк, ЗО серпня- 1988 . року

В ІДШУМІЛИ жнива на

6удувати швидше і ив~щв

Д'ЕП~ТАТІВ

·район.

вого ремоитио.травспорт. ного підприємства, які

~в'язанІ

ионтролювати

приймальні

пункти. . Отже. починаєть­

топл.ярІв, 1 його треба з честю витримати коЖІНо. му колективу, КІОЖному . механізатору. Вирощений

швидко, в найкращі

arpo_

не до­ пустити втрат. Це 1 буде

·запорукою

конання

. тього

по вою

успішного

ви­

зобов'язань тре­

року п'ятирічки. ді-

шення

відповІддю на Рі­

з'Узду

XXVII

КПРС 1 ХІХ ВсесоюзноУ партконфереиц1І.

·

товн. На авtпу ав ба"ІВ·

те йоrо раао:м 1а аоіІІбаймером Анато.пtЄІІ Петро­

·

ВІІЧем Зу./ІlВсьІQРІ, пвй ЩОДJUІ ·IIUOIDy6 80-90

УОВИ

На Іде

соковвтоrо хорму.

3НЬІІtу · еврава

381'0rlau

-

аеаноІ ма­

ев.

Фото Л. Добро80JІьськоrо.

невиправдане зволІкання у питаннях підготовки 'до зими житла та об'єктів соцкультпобуту. В

радгос­

пах ІменІ Щорса; сВепнкоднмереьинй-:. •НраснпІв­ ський• ооверхово ВИрІшують nробпеми поліnшення газоnостачання сіл. Не проявпяють належноІ напо­ легливостІ у виион~ив1 вt.дповідннх робtт по nJдго­ товці до знми райв!ДД1Jt культури та раЙІВНо, не всІ за.илади культури І школи забезпечені паливОм у повному · обсязі. Правління райспоживспІлки ела. бо займається ремонтом об'ектlв торгівлі. Деяи1 сІльради

не

проводять

належноІ

роботи оо .мобlпізаціІ трудових

орган1заторсьиоІ

колективів,

жнте­

.лІв сіл на рІдготоаиу до зими.

На трибуну ·сесІТ

Викоиtrом райради народних д~путатів зажадав від керІвників перелічених господарств М. І. Карп. цЯ, І. І. Стасюиа. И. С. Шостака, П. О. Кустовсь_ кого вжити необхІДних заходів 1 ~ 15 вересня усунути названі недоліки. · · РАПО. сlпьвиІЮнкомам, керівникам підприємств

мІської Ради народних деnутатіа

та організацій спІд ретельно проаналІзувати стан справ з п\ДІ'Отовиою житла та об'єктІв сЬциульmо­

буту до ~ти в зимовий питання

в

трудових

nриведенню

оnалення та

в

перІод,

колективах,

порядок

систем

водопостачання,

обговорити

вжнтн заходів

цІ по

енерюпостачання,

ремонту

~теплеиню житлових будинкІв, еиовомП

покрtвеJІЬ,

паливно.

енергетичних ресурсів.

У рішеннІ райвиконкому звернуто особливу ува. гу · на пlдr()'J'()аку залtзничноrо транспорту до робо.

ти в ЗНІІових умовах. Зокрема поставлено завдання до 1 листопада завершити ремонт залізничних ко.. лій. Іншого обладнання. . · . У рІшеннІ звернуто yaary 1 на ряд Інших питань підготОвки до зими. зокрема nОЛІDшенвя газоnоста­ чання, забезпечення паливом· Інвалtдtа та учасни. кІв ВеликоУ ВІтчизняноІ вІйни. nодання практичиоІ допомоги в забезпечеинt необхідНими будtаепьиими матеріалами тощо.

ТРИНАДЦЯТОГО ресня

цього

рсжу

в

ве­ прИ-

міщенні ~"У засіДань ІfІёьивииониому вlДбудетьсsr VI сесія :місьиоІ Ради народних депутатІ.в двадцятою

На

му закликаємо

скликання.

cec::tl

обговорювати.

меться звІт .мlсьивииоJП(о. му по питаннях роботи

комунальних служб та,

торгівлІ,

мІс­

медицини.

сфери обслуговування.

Порядок . дениий прове_ дення

цього

суfІі~.

заходу

безумоІ\Но•

ньо кожного броварчани . на. Адже обговорювати. меться діяльність пІдроз_ дІлів, від роботи яких за­ лежить благоустрій міста, наш з вами настрій. То­

сто­

не

т~ . спужб 1 {tlддlлІ.В •нк~у •. а безв~еред. -.·. . '

жаючих

взяти

Всіх участь

ба­ в

оопередньому обговореннІ важливих питань. ВашІ зауваження 1 пропозицu

будуть враховані nри оцінці роботи вІддІлІв 1 служб виконкому. Отже, надсилайте Іх на адресу

міськвиконкому

та редаиц1Х газети •Нове життя•.

·,


10: : :.:0 11-ІІі ~...__._.::.~~~~-!~О~~~::І_ІОІІ~ООІІІІ-1~0 І О О Іоо_ 11:01 , ...._ ,:·:::.. ~

-

.

собі і: ва· .чай ... '' Ремонтно - механічний завод. Коли прямувала у цех· металоконструкцій на

І ось результат· план липня брИгада І. П. Бір­ си виконала лише... на-

звітно-виборні збори партгрупи, на очі потраnила заводська стіннівка, Дню будівельнИка присвятили її. Дізналася з неі, що на честь професійвого свята Почесною грамотою

половину. . Болить душа у робіт­ ників за спрари колектив­ ні. Бачать вони своУ ре­ зерви. І не відмовчуються, пропонують. Зокрема, збільшити бригади по

.

УкрагрОбуду і респубпt-· канського комітету. профспілок

робітників

промислового

комплексу

нагороДжено

ху І. П.

arpo-

слюсаря

буде

це-

якісною,

·металоконструкцій Бірсу. Відзначено

.биться тавній

за активну участь у соціалістичному · зма~нні 1 високі виробничі показники на честь Дня будівельпика.

Подумала про себе, значить, . у хорошому настрої має бути бригадир кращої бриг.ад:и заводу по складанню кранів 2561-К · комуніст

переДні -

у

теж.

настроєм,

знаю­

ха. Він закріnив моУ дум­ зараз

робітники

ста­

ли більш свідомими,

ак-

Сьогодні 22 серпня, майже кінець місяця, але ми по суті ще· не працювали. Виєтуп І. П. Бірен на звІтно-виборних

тивними, Ум до всього є справа: і до того, що nлан заводу на наступ­ ний рік ще не визначе­ ний, а це значить, ніхто

емоційним,

89-му виготовлятИся кра­

-

зборах

Партгрупи

був

не

відчувалося,

що йдеться про наболіле. Дуже наболіле. -. Кожен день

приходимо

але роботи

в

цех,

уже

немає, то!VІу

І

наші колективні нагороди'.

го

біль-

1

до директора,

. во.

У

складанню

вич

Леовід

розповів

місць,

що

та

міністерства

вирішен-

нереаJіьни·м

плануванням.

Дійсно, нев~селі думки останнім

часом

у

членlв

умовно

на

166.

апа-

раr' проведено перетари_

фікац~ю

робочих

міс~ь

1ОО

чоловін.

Проведена

дає свої спідки -

но

на

біпьше ного

року,

проти

виконувалИ

план. Але останнім часом почали підводити суміж~ ники. І не лише наш механічний цех. Минулого місяця, наприклад,

неритмічно

збори.

що

нагороди

нові

їх

по­

.переду,- повинні ж про­ блеми, що виникли, вирі­ шуватисяІ А роботу

·

над-·

ходили генєратори з Єре-

вони

партгрупорга·

визнали

хорошою

і

більш високих

мниулого.

проблем

рЩІІт .на

79,1

За

Але

інших

ПМК-24

ци.м

вансьноrо~ електротехніч-

Ють,·

партосередок.

знову

дослідно-механічний завод.

очолювати

.

С. ПОТУРJІАК.

Баrато ·

нурЦів,

яні

звертаються за допс;>мо· гою до Уфімсьного ,ліна­ ри А. ЮсупоВа, назав­ жди

розстаю:гься

ретою. віднрив

Азат

з

Сапіхович

на пернl

безболісних

людини,

за

сеанси

пацієнта.

.

І'ІLlю

му

цементу

25

в

бачимо,

ва

впливу

ua

орга­

но. '.Однак

точно

новлено,

запалена

що

, гарета

вста­

си-

сереД трьохсот шкідливих речовин міс­ тить радtоантивний еле­

!Wерт попотй.

ню

завдяRи

у

чимало.

В. ГОРЄЛКІН,

начальник

технічного

відділу тресту варИсільоуд•. ·

ці

питання

•Бро-

лися

щини

і

І.

Вимоги заявни­ вдоволені. Про­

кур~тура саннціонувал~ адміністративне виселен­

Г.

І.

Ковриги,

що

і

на

жаль,

прокуратури

повній мірі ви­ наполег пив І сть в

подопапні

8

скарг і за­

перевірялося

з

пору­

строків.

Прокуратура міста вжи­ вала· заходів для вдоско­ наЛення організації при­

йому громадян. Вста­ новлено графік прийому і у вечірній час, зручний

і

номісія

що,

рішучість

шенням

про

но всеЛилася сім'я Г.

ня

спад­

грома­

формалізму. яв

в

ці Гагаріна, 12. Та засе• литися. не моЖе, оскільки в цю квартиру самовільКовриги. ка були

питань

зверталася

ще не в являють

розгля-

міськвинонкому видала йому ордер на засепення квартири .Nil 27 по вули­

..

безпідставними

дянка К. Чотири рази на дії . слідчЬrо снаржився

законодавства,

Житлова

прокура­

падків ці скарги були без­ підставними. Так, три.

1~;

ся О. Я. Прокопій про те,

що

в

туру три і більше раз. Причому в більшості ви­

з

для людей.

За

·

nерше півріччя 1988 року працівниками пронуратури прийнято 145 чоловін. Найбільше з . них

з

таких

організа­

цій, як об.'єднання сКиІв­ теплокомуненерго•.

трес­

ту «Броварипромжитло­ буд», фабрики верхнього дитячого

із

раху­

цропооицtями

друзів, яні

гостей з УкраІнИ.

ватнея

саме

~

людьми

визначеного , віку представниками тlєІ іншоІ професіІ, тих інших · захоплень, сів тощо.

або чи чи

інтере­

Таку інформацію ~,Pq броварські с1м'І було в!Jt­ правлено до ФранціІ. Uе­

одержало

офі­

_

ДІ)~

трикотажу.

'"

О. ·м. слюсаря заводу алюміні­

1. Литвяка

євих будів~льних

.(21,9,

Деякі громадя-

ни зверталися

з

у

ційні запрошення таких сімей:

повторними

скаргами

за

На:приклад, · немо ж л В­ вІсть nрийняти так:их, що іІІаnять, бажання <;п.tлку.

зроблено. скарг З2 вияви-

рази

характеристика

місцем роботи, участь

Франція•

житло­

трудового

не_

Qбх.ідних побутових умов для прийому французь­ ких сімей: Врахсвувалися

щодавно nравління місь­ кого товариства сСРСР..:_

праціввини

свідчать

явність у подружжя

бутніх

146

. процента).

16.

дані

відбір.

надавала с я

вказали на м-ожливі на. хили oJ. уподобання май­

радгоспу-

показав.

справ

кандида­

проведено

французьких

агропромислового

було Із

дізнання

за

і

Проте слід було

перед

трудо­

З;

розглянуто

ватися

захистом органІrs. порушу­

-- 33;

до нас із заявою звернув­

науково­

прогресу

будівельнинів ще

. питання

КОМіПЛеНСу.

роз-.

вдоволено 9, або 8,7 про­ цента. Наприклад. дев'я­ того ліотого цього рану

вnроваджен­

досЯ'Гнень

технічного

·Тоді вир

соціальи1 nроблеми,

ків

ін­

на неправомірні діІ слід. чих· і працівників місьно­ го відділу внутрішніх справ. Із 104 перевірених снарг. 1 заЯв громадян

резервів

тивного

-

житлового·

1

удосконалення виробницт­

нагляду

порушення

еконо­

кубометр.

Ян

заробпени

комбінату сІ\али'l'ЯНСЬ]:(ИЙ», член райкому профспtлки працівни­

.

те, що білІошість скарг і заяв (50,6 процента) на

уве.

на

цивільних

Ці

середнь().

кілограмів

слідства 2З;

судах

та

Чи· в nобічний ефект оnромінення? І?Іого нега­ Нізм ·поки що· не виявле­

госпрозрахунко­

Вmщ&ІІіІQЧИ fml'tf

шніри

2-З

в~tліновує

сига­

вий кабін~т рефлексотерапП. в міській· полінлініці номер З8. Як лlкуваль­ .ний інструмент він ви­ брав лазерний промінь.r

точни

дати

-

м1сьного

сім'ям, члени яких ЖИ­ вуть у· Броварах і працю..

силу,

звинувачений І. В. Долін. Скарги танож були без­ підставними. . Але аналі.з

-

На засі­

правпівня

тури

С. СУРЖАВСЬКИR,

відомст­ для

пор~шення

-

сення. Проте Іх викорие­ може

і

В

порушення

дом

впровадити.

тання

направлено

-

На дослідно~еRсnеримеитальному зав(>Ді . буд•. конструІЩій тресту слабо

~азер проти ·нікотину

організації

ва

-

пИтанням

золи

ло

розпор.ядr

економіст

90). 104

вого законодавства - пенсійних -

·нЕЩостатньо

застосовують

ші

-

підрозді­

ПМИ-8

року

надійшло

вlддіпеиня товариства бу­

вищестоячІімв організа­ ціями і добиватися Іх розв'язання.

період

nеревірено.

с.воє

таку

абияке значення має на­

вати

півріччя

вого законодавства

лах тресту Вишгород. ській · ПМК-43, а також

Броварських

них

про

таних заяв.

данн.І

uрацю..

повну

під надійним профсnіЛкових які зобов'~нl

1988 прокуратуру . на­ 146 заяв і скарг.

в

здійснити

25

Сп:рямовані на nоmпшен­ ня умов праці, відnочин­ ку, побуту людей. Еконо­

По· характеру скарги 1 заяви надійшли з питань:

будівельників.

в.

і

заяви

бажання

громадському житті та знання іноземноІ мови.

гляду З8.

ЩО

уваги. Наприклад, голов­ ний інженер СПМК-509 О. А. Панібратов · навіть не знає, Які заходи треба

ного заводу. Зривав поставку рам Херсонсьний

з

nолегшит~

працю

перше

минулого

що

НОВИН().}(,

заяв

подавати

інші

міста

листів,

міст.

травня

18

також

Адже

дійшло (За аналогічний

цює інженерна думна в колентввак БаришівськоІ

ДО 1

економlч..

прокуратурі

року

тися­

людині,

поважа­

за

більш результативно пра­

сnроможні

по..

скарг та прийому грома­ дян. Аналіз поназав, що

рахунон

констатувати,

двох

реконструкціІ підприємст­ ва, будівництва житла та

соціально-куль-

розгляду

використання творчих ·аа­ думок наwих рацІонап\аа_ торІв одержанu економІч­ инА ефект -у сумІ 105 ;rи­ сяч нарСІованцІв.

Слід

:щ­ рази.

результатів.

у

цьоrо анижено будІаеnьно-мон­

нарІSованцІв.

сімей

його рада не формаль­

на

трудовий

шуватимуться

проаналізовано р<JбQТу по

иарІSованцІв

одержав торІк ноhентнв тресту «&роварисІпьІSуд• вІд вnровадження рІаноманіт­ них технІчних ааходІв. У

чІ

надцяти

ють на nідприємствах і в організаціях мІста. Не­

коли

турного розвитку ком61.. нату 1 селища Налита

танкА економІчни~ ефект

таЖних

від порідненого Фоитеие.су-Буа

поІздну.Всього

ЩО ПОКАЗАВ АНАЛІЗ?

приділяють

всі

них

УВАГУРЕЗЕРВАМ

реаупьтаті собІвартІсть

змен..

колектив не має зацікав;. леності в досягненю

.

-

позицію міста

колектив

ватиме

мільйонів. Тому

6

центнери

довірили Л. А. Папіжуку,

яку

над

затрати на вироб-

тисячІ

· про.

сСРСР

ц. р. звеРталася до тру_ дящих міста з проханням

соЩІ1дпри­ тоді

ми ноштамн.

матеріаль­

йона .карбованців -

. иицтво його на 828,2 ти-

1М,2

ФОн­

ну, з них 4 мільйони бу­ ло вилучено, а в 1987 році з nрибутку 8,5 міль..

відповІд-

періоду·

про

жатимуоrься

інструкц1-

заохочення

Занон

ємство лише

но,. а реально

Так, у 1986 році к~ле.к­ тив одержав . 7 ,З міЛь­ йона карбованці'В прибут­

позитивні нам'яса виробпе-

ЛЯТЬСЯ

завжди

Вроварсьне відділенняf

· товариства

Решта nрибутну вилуча­ ється з комбінату вище.. 'мічні інтереси трудових стоячими органі38ціями.. колективі~ повинні бути

робота, уже

2062

з

ціально-культурних ходів у чотири

близько

ці

тому

ренонст­

Пере.вага

і

норма­

шився вдві'11, а фонд со..

зміни в обов'язки і nocaдові 1НструІЩіІ. Уже в процесі ПідготовчоІ робо_

виВlльнено

фонд

ного

виконуваних робіт: за рівну працю рівна оп_ лата. Переглянуті норми обслуговування тварин, а також обладнання допоміжних служб, внесені

ти

формування

,. єю,

бітни.к.І.в приведені у відповІднlсть з розрядами

хо~уть. Б'ють ·в усі дзво­ ни, не винятком були і

сподіваmься,

тивів

дів,, згідно

на їІ основі розряди ро-

справ. Зміцніла rрудова і виробнича. дисципліна,

Номуністи

внгJІЯдає ін1І.кше. Внаслі­

док застосувания

ЦМК-12 та ДимереькоІ ПМК-34З. Тут з .усією відповідальністю став-.

звітно-виборні

·ведеться

Р~'Кція шнопи, якц пра­ цює у дві зміни, існують серйозНі проблеми з жит­ ловим будівництвом.

тивніше, отже і можли_ · вості для соціально..ено­ помічного розвитку зрос­ пи. однак у житті все

адміністра_

тивно-управлінський

.мов, а більше конкретних-

А

вільно

Економі·чні інтереси потребують захисту

відсотюв

ки миритися із скру~ним становищем, що силалосЯ зараз у цеху, вони не

ПQрушення.

ва дільничноУ лікарні, по­

плата сягає нарбованців.

Наша газета

Прове­ робочих резерви

партгрупи дещо пожвавилася, стало менше роз-

,,,,,

'І ІІІСІІВУ

вRрішу­

про обмін групами з оди­

«Raлit. 50-річчя

бригади І; П~ Бірси. Тіль­

не допустили жодного ви-

НЄІ

питання будівницт.:.

Рад­

у звітному періоді робота

rіадку

ронів

ється

·

атестовано

19

скорочено

на

служби,

ням питань,

.що

те,

ось

неоперативним

·

Андрійо-

про

А

нох

Франція•. одержало

nроцес. У резул~таті не атестовано 85 робочих

одно­

гальмуюrь справу тим же

.своІй невеликій

доповіді

перебудова

нання

нранів кс- 25 6 1 -к. А тон

жук.

думка

стоять над ними,- об'єд­

борних зборах партгрупи

задав партгрупорг електрозварник . Л. А. Папі-

приводу

вільно.

Здавалося б, все склада­ ється якиайнраще. Ко­ л1!ктив працює · результа­

Підвищення ·продуктивності праці, фантори;, що. мльмують виробничий

До речі, У них з цьо­

тільки· необхідно належно органіЗувати виробницт-

мова йшла на звітно-випо

заздалегідь

•низах•. серед робітня­ ків йде швидше тут . уже готові трудитися кра­ ще, більше, якісніше,

але нічого конкретного нам не говорять. • Крута 1 відверта розбригади

зараз,

стайна:

.ше. Тільки дайте нам рьботу! Зверталися і до nарторга,

у

Поки що навколо паболі­ лих питань ведуться ли­ ше розмови. І це nід час оновлення!

добре,

ще

і

.т~Чі деталі для них. Тільіш так можна _уник­ нути нИ'нішніх помилок.

і якісно. Про .це свідчаі'ь

СтаратимемосЯ

будуть

турбуватися про комплек­

куток. І сьогодні не за- . робили собі й на чай. Які довгі ці безробітні зміннІ А ми хочемо робити. Ми робити.

чи

ни КС-2561-К. Якщо так, то скільки? Значить, слід

що деталі з механічного надходять неритмічн >. Ось і ходимо .з кутка в

можемо

знає,

баrато, а вони по­ Протягом нІпь­

ро_

,_

ІВУ господарства: дено атеотацію місць, виявпені

ро­

Сподобався мені і виступ електрика Володимира Олександровича Ля­ ки:

результатів

нагромадилося розв'язуються

проти планових. При цьому середній ·Рі­ вень заробітну зріс. У кращих операторів-тва.. рининків середньомісяч-

СРСР вве.цені нові та­ рифні ставки і посадові оклади. Цьому nередува­ ло дев'ять місяців копіт­ кої роботи як с.пец1ал1с­ тів, так і всього колекти­

·· законне.

по-

. на · заробітна 400-450

госІLі-номбінаті тянський• імені

а ввечері відчуваючи від Зробленого мораЛьне за­ доволення. . І це бажан­ ня робітників зрозуміле і

.

і управління господарс'Рвом, вимагає суттєвого

Червон:ого ПРзпора

чи; •що вранці Ум буде забезпечено фронт робіт,

·

. лися ·

ЗНИЗИ-

У травні поточного ро­ КУ· в ордена Трудового

практично· у ос­ тиждень .місяця?

добрим

К.СІван

зрозуміла,

вона

карбованцІв

~ічноІ і господарськоІ діяльності підп'РИємств ставить нові, ще вищі вимоги до оргаНіза.. ції .виробничоr<> Пtроцесу

кретних боти.

дійсно

копи

еконо- сячl

системи мате_ ріального •стимулювання, ставить добробут кож_ного в залежНість від кон­

Робітники бажають йти на роботу та з роботи з

Петрович Бірса. Але настрою в нього цього дня не було. Як пізніше

продукція

ЕРЕБУДОВА

. спрощення

складанню кранів .. Доби­ тися таки ритмічності ви­ робництва, мовляв, хіба

1988 РОКУ

·'-

n •

"не- заробили

ЗО СЕРП НЯ

.

ноист­

рукцій.

., 2. Підлужного - зварювальника псрошковоr

З.

Г.

експоміста

О.

-

шиноремонт-

заводу.

4. Ващенка начальника

112. 5.

Ф.

заводу

металургіr.

БабіноУ

·ного

Ю.

В.

·1. -

мостозагону-

Єлічева Г. С.

чальника

на­

-

вІДДілу

кадрів

тресту «БроварипрQмжит­ лобуд•. · ' . .

6.

Чайки

чальника

ділу

-

на­

п.ланового

В: В.

від­

уnравління

7. Руденка керуючого

торгівлі.

А. А.

трестом

-

«Теп_

'

пицятехмонтаж•.

~- Гудій С. О.

від­

-

повідального секретаря комісlІ у справах непов­ нолі'тн.Іх місі:.нвиконкому.

Русановеького С. Є. майстра домобудівного комбінату. ,.

9.

-

10.

А. П.

Гпадише вс ь к о г о - начальнина ав­

тотранспортного ємс'І"В8. t"

11.

ВншневськоІ Р. М.

логоnеда

м-

nідпри-

дитсадка

9.

Планується, що гру_ па виІде до ФранціІ у

середині

жовтня

nОТ9Ч­

Результати анапізу об­ говорені на · оперативній нараді.· ЗверІі.ено увагу

ноrо року, а французькі сім'І іІІРИЙМе у себе вдо. ма у травні 1889 року.

працівників п}юнуратурн на підвищення вимогли­ вості до себе, наполегли­ вості і Ініціативи в усу­ ненні порушень занону.

роги 1 nриємного відпо.. чинку ' у ФраиціУ пред.· ставникам нашого міста.

М.•ГАРНИК,

·

nрокурор

2

.кпасу.

міста,

юрист

Бажаємо щаt:ливбІ

до­

І. СОКУР,

' голова коrо

сСРСР

правління

мlсь..

товариства

Фракція•.


сторінка.

3 ЕЛИКЕ стадо худоби у радгоспі сАван.гард•. Нині тут лише на

в

відгодівлі

7500

утримується

голів

рІзних

молодияка

вікових

катего-

рій. Старанно

P~P Г.

one-

працює

І ..· Анцибор.

на' : доглядає

Во­

100 те·лят.

ЧІтке · дотримання технQ:­ логі'і годІвлІ та всіх зоо-

~хнічних

вимог

у

до-

г ляді 'іх допомагають Га­ линІ Іванівні добиватися високих приростів живоІ ваги· бичків у серед· ньому по 712 грамів на голову за доб~ при nланІ ·

590

·

грамІв.

що

'У'fРИмуються

в

ropOJIВВJ

гру­

пах, швидше аабнра101'Ь -У вазі. Бички на. прив'язі живуть тільки на nід· кожному · кормі, концент· рованих

кормів

не

бу де ниЖЧою. здобутки не- пише тори

опера·

по відгодІвлі

ципу

мопод·

няка великоУ рогатоІ ху·

кІлограмІв на ио-

тра8нt

Близько

180

голІв молод­

на

забеЗпечує

прирІст

живоІ ваfи кожноУ твари· ни в середньому 675 гра­

ч.енкІвськоУ

МІВ.

Це

на'

. бІ.ііьше плану.

200 . грамів

У господарс:rві вперше в районІ за прикладом

· .черн1rtвських

тваринни­

~кІв, зокрема сусІднього з Налитою Козелецького району, запровадІfли но- . вий метод молодняка

вирощування великоУ рога­

бИчок ремій

Кожен

випасається на ок­ дІлянцІ. Для нього

'встановлена лос у дина для води. Через кілька днІв бичків переводять на Ін­ ші, нові, не спасені дІлян­

кИ. Доглядає 1 забезnечує водою молодняк Уздовий Іван Петрович Кореневич . . JЙому допомагають кіль­

ка

учнІв

середньоІ

шко­

ли. ВночІ бичків доглядає І

вартує

нІчний

скотар.

ріоду:

посилено

ляють

корми,

ня.

Вже ГОТОВІ

мання

кІв.

кращий

вигляд.

5

БудІвельна

._великоУ т~ятни­

бригада;

яку очолює Іван Петро­ вич Розсоха. ремонтує нинІ корІвнии NJ 3 в Опанасові, де буде запровад­ жена двозмінна робота тваринникІв. БудІвельни­

. допомагають

кам

спеціа­

лісти, працівники бух­ галтері! та Інші, що зай·

нятІ

на

тах.

Так,

10

насовІ.

почувають

вони

ДО прий­

моподияка

рогатоУ худоби

в таких

умовах

примІщен­

постІйних

робо­

наприклад,

серпня

9

вони працю­

вали на пІдготовці до зІf­

по­

з

розповІдав

догляд,

полив

то­

що.

.

МенІ довепося бути свІдком, копи юнІ овочІв· ниии-почат~ІвцІ здавали першІ 80 кІлограмІв по­ мідорів, вирощені власними руками. На Іх облич­ чях

дІсть

свІтилась

за

свій

велика

ДНІ

І

ПОЛИНУТЬ

тІ.

А. ФЕДОРЕНКО.

славить

• Вклоняюсь

роба•. що щодавно,

рукам хлібо­ відбулося не­ надовго

' пам'ятається всІм · учасникам. Ось 1

за-

його

визна· чені геро'і цьогорІчІЩХ жнив. Червоною стрІчкою • написом с Переможець ..-снив-88• пов'язано меха­

нізатора Г. П. Вавикtна. Я:о~у . та його товаришам

.

вру.ченІ почесні грамоти, букети квІтІв І золотавих колоскІв, цінні подарунки. жиаІ поросята.

Ще теплий.

_пишний І

рум'яний коровай вносить на барвистому рушнику дІвчина в украУнському вбраннІ.

( ,

Щирим, добрШl словом Пісня починається. З рушника святково }(оровай всміхається!· Так розпочався евятко-

НАРОДІВ 60-РІ'4ЧЯ

мецькі

WКІІІЬННХ

у

рІ Держааким праnор НІ­ мецько'! Демократичноі Рес. nубпІки. В цей час у •Жу­ рааочцІ• аІдnочиаапи-34 nіонери wкln мІста ЛейnцІ· ra. Tenno, Х8ИІІІ010Че nро­ воджапи . Jx • останнІ днІ серnи11 додому rocnoдapl та­

закарпатсько.-у стиді ТабІр У ПухІвському .itlcl

·

бору,

У

теки ,

nіонерІв

Як

лочиватft

минулого

року.

Ваш табір, правда, наба­ гато менший, але в ньому створені для

чудовІ

хорошого,

відпочинку , селих

своє

доволення

корисного

цікавих

розваг,

словив

умови

-

ве­

1

так

ви­

глибоке

за­

ВіДПОЧИНКОМ

•ЖуравочцІ• · учень ФранцІ'і Жак Мазtр.

'

у

з

"У вас краще• Майже

аnродоІІЖ

серnнІІ

нашим дітям,

ньому

не

так

нудьгувати.

тверджус

І

доводилося

авіамодельний, вання,

раме

До їх

'

І

·

бібліо­

лослуг

шестипо­

ІншІ ,

рІзнІ

ТІ,

атмосфера

А

насамnеред,

хто

П

турбується,

нии

табору

Ю.

М.

Зуба­

рєв, якому недавно вру­ чено медаль ІменІ А. С.

мак­

Макаренка ,

спор­

хоч

він

за

В.

М.­

фахом 1 не nедагог, стар­

1

БабІйчук, методист Г. О. Зубар~ва, головний лІ­

варили

юшку,

ша

купалися .

1. захоплю­

кар М. О. Іващенко, nіо­

юче вІдзначалися .qні Іме­ нИн,

nроводилось

Нептуна!

Походи

льовничому

курсІї,

·

кр9ю.

зустрІчі

з

нервожатІ ,

свято

по

теж

му

сnрияли

настрою,

Ваш

-

ніж у велося

І.

нарештІ,

nартійна,

дирекція,

профспілкова,

комсомольська

органІза­

ції пІдnриЄмства, весь ко­ лектив

· радісно­

тру дівникІв

того, щоб юна ІІІдроста­ юча зміна добре відnочи ­ вала. набиралась сил і здоров'я перед початко ,,,

табір кращий, до­ мі­

сяцІ . Ми вашими

пС>дружилися з хлоnчиками і дівчатками, так ска-

навчального

А.

РОІіу.

ГАВРИЛЕНКО.

продов­ ВидаJся

вІн не рекордним, але при~іс усім задоволення. Незабаром члени учнІвських ОВОЧІВНИЦЬКИХ

бригад підуть на вІдпочи­ нок,

знаючи,

що

1

вони

випад у ви­

конання програми.

ПродовопьчоУ будуть задо­

І

вопені тим. що навчилися

самостійно

вирощувати

городину.

П. КУДІН, громадський кореспон­ дент.

~Ін про

вже

роботу

сту дійців

хліб~дарі~

Цікаво

і

вий концерт, в якому взя­ ли участь М. Бабич;

єнко.

О. Малицька. . . Л. ()ста· пець. Є. КулІнич. О. Тка·

бок сельчан. СьоrоднІ ми

ченко, А. . Короленко •. В. Лнтвннеико, · О. Дячен­

ко.

В. Таращук, О.

вІєнко та художньоі тІ.

За святковим право розрізати було

Мат­

ІншІ учасннин самоДіяльнос­

надано

стопом короt:~ай

директору

лтахорадгосnу В. Д. Куд.· ре ни у. Смак _ запашного хлІба Із зерна нинtшньоrо врожаю безцІннИй дар

землІ-годувальницІ- най·

_більша · нагорода тру дІв­ ннкам радгоспу. ·Тому так щиро 1 радісно зву· чала над полями пІсня, в ЯКІЙ ВИСОКІ І ЧІИСТІ го­

ЛОСИ земпякІв-семиnолнІв· цІв спавили -""Ііборобську долю .. святий JІаш хліб. -

о. · ~ -

Із місяця

зростає

І

пропонуємо

в

творчий

кtяька

місяць

·

8, Н .

із

змістовно проводить за­ няття з фотолюбителями доСвІдчевий аматор Ва­ сИJІЬ Васильович Онопрі­ доро­

р()біт

Ч.ІІеиІв студіІ •Горизонт•.

заво­

ду, якІ й роблять все для

відпочинку.

ра­

внеспи свій

та

сонал.

екс­

nередо­

нас, де менІ провести два

медичний

інший обслуговуючий пер­

ма­

виками виробництва, вете­ ранами війни і праці. nо­ 'іздки до столицІ Украї-

' ни

піонервожата

труд.

Урожай вони жують збиратИ.

в

стаорю­

доросnІ.

тивні секцН. У Журавли­ ному озерІ ЛОВИЛИ рибу

А як Цікаво

·

ІОть,

дбає про дІтвору: началь­

випилю-

випалювання.

та

І

•ЖуравочцІ•.·

в

послуг було бІльше 15 різноманітних гуртків:

в якІй, на жаль, . мапо поТут майже все так , як І ~ сАртеку., де мені від-

був

до

верховий санаторій-профІ­ лакторІй, зданий на почат­ ку лІтніх канікул.

гостям

. були .

щастя

їдальні,

дитячої

Все ддя дітей

Мені дуже сnодоба­ ваша •Журавочка•.

велике

клубу,

Цей ~испІа nовнІст10 nІд­

·

випало

-w

закарnатському ,еткnІ.

Крім будинку

творчості,

nіонерів. НайкращІ неза­ бутні враження, споГади про відпочинок у таборІ повезли з береrtв красу­ нІ Десни на береги· дале­ коІ Сени 25 школярів середніх шкіл передмістя Парижа _мІста-побрати­ ма Вроварів Фонтене-<:у-

-

Журавnине

3а море, ТуТ с ЧО1'J1РИ сnапьнІ корnуси, збудованІ

дві групи французь­ та німецьких учнІв і

лася

А

нанці в, с, можnмао, кращи.;.

почили у •ЖуравочЦІ•. Юні госnодарі приймали у себе, як дорогих дру- ·

Вуа.

неаеnичке дитяче міс­ течко, де саоі законк саоя

дисциnпІна,

озеро, на думку ІОних

Впродовж ЛІТНІХ канІ­ кул за три за'ізди понад 900 хлопчикІв 1 дІвчаток, переважно дІтей _ тих, хто трудиться 'На заІ!одІ, від­

зІв, ких

піонери.

на­

wоі &атІоКІвщмни І Укра­ Jнськоі РСР трІnотІв на вІт­

канІкуп. Jx мажорна мепо­ дІІІ ще КІІІька днІа тому ІІннуnа над аІчкоИІІеннмн соснами І fСрнспатнмн АУ­ Сіамн, бІпкмк, кемоа пеое­ дІ, бере:аамн, :нnаwнммк nкnамм та осннами ПухІ• са.коrо лІсу, над асІм nіо­ нерським табором.

Пауль Фрідне та

1

Ганс Таумономте, Інші ні­

урочисті nоруч з

npanopa.,к

середньої

радянського Комарова

Зельда Раухман. Такої ж

думки

на rоІІоанІн пІнІйцІ табору, держаанкми

учениця

школи Імені космонавта

EM&JIEMA ПІОНЕРСЬКОГО

села СоболІвкн.

День завершення жнив семиполківцl вlдзначи.аи прямо в полІ. Свято

зала

У

мн корівника М З в Опа­

мають

'нІж_

своУ

проводив

заняття,

вання,

до

загОтов­

сум­

про способи садіння, як правильно вести підв'язу­

пе­

ремонтують

тварии~:~ицькі

і

добре,

готуються

щоденно

ними

иІ~

доби це нині турбує всіх. Тому у rоспо;царстві

Словом , вони на випасі днюють 1 иоч'ують . Як показала практика, бички себе

ном

Якою буде зимівля ху­

вІдnовідального

доручили

останнІ

РАЗІВ

де аІдбуааІОТІtСІІ ~стрІчІ rостей,

ГОЛОСИСТІ фанфари, сур. ми, дріб барабанІ• аІдсnІау. ІОТЬ

СІРІ ПТАХИ ЗАВМЕРЛИ ЗРО&ЛЯТЬ ПРОЩАЛЬНІ

ОРАЕНА АРУЖ&И МЕТАЛУРГІl- ІМЕНІ

Вони з далекої Сени

Та головне в тому. що

ноУ твариіtи:

цього

се­

учні не тільки працюва­ ли І осво'іпи зайву зе­ мельну nлощу, а ознайо­ милися з технологІєю ви­ рощування томатів. Агро­

ЄвгенІв­

2982

а

Дорошенку,

лінно доглядала мідори.

Працюючи доглядаючи

вони надо'іпи по

метрів,

товариші

Роману

пограми мопока від кож­

ретельно

иа сІнаж.

якою

ту ж групу корів.

тоУ худоби на м'ясо. Тут

зІбрали

'

1

одну

огІрки

микпасники Шевченківсь­ кої школи вирішили осво­ Ітн стелажі теплицІ пІд склом . Кожного дня уч­ нівська бригада, керувати

ОлександрІвна

НадІя

ВобрицькоІ

вирощувати

квадратних

одна друг\й в роботі Ва­ ШуЛьга І

І

І помідори в ппІвкових теплицях на площІ 1900

Вона залисала на свІй рахунок по 3217 кІлогра­ мІв моло~а вІд кожноІ корови. Ііе поступаються

300

бичкІв утримують на прив'язі на полІпшених луках. на яких ще ранІ­ ше бобово-зпаковІ трави

лися

нього. Правофланговою у змагаНІd внетупає Ма­ рІя АндрtІвна Буткевич.

на Дяченко. позмtнно 1

можна

Вобрнцькt школярІ взя­

рову. Це на одІUІ gtnQгpaм бlnьtue проти торіш­

лентина

вtпьиt, 1х

середнІх шкіл. І тІ від­ гукнулися на цей заклик з великим бажанням.

.

няка 'Іиом вІд 6 до 1~ мІсяцІв 'вирощує Наталія Вtкторів~а КорнІєнко, Во­

де вирощу­ стелажІ у

використати вдруге. Лю­ дей у цей час не виста~ чає, бо всІ тепличниці зайняті ка вирощуванні <SвочІв у ппІвкових теп­ лицях. ГригорІй Ники­ форович звернувся за до­ помогою до учнІв Шев­

, . тваринникtв

живо'і ваГИ · бичкІв І у групІ, яку до_глядає На­ дІя В~сипІвна Сморшок.

с Вобрицький•

У теплиЦІ, ють розсаду,

черНІГІВСЬКИХ прирІст

агроном

ва.

• •

такий

дотриму­

Го року в цех овочІвницт­

За прикладом

Майже

І

Григорій НикифОрович Гуща, який прийшов цьо­

К\)ЖНОІ КОроВИ .ПО 2839 кt.ІJоrрамtв · молока; НинІ щоденний надій стано­

15

ЖИТТІ

молодий

радгоспу

доби, а А майстри ма· шинного доtння. Вони за сім мІсяцІв одержали .вІд

вить

В

ЄТЬСЯ

КІЛЬКА

ВИРІR, У ТЕПЛІ KPAJ. ЦЕ -

При бажаннІ можна завжди зробити корисну справу . Саме такого прин­

rРУдовІ

ПРОКУРЛНЧУ'І'Ь

ТА&ОРУ •ЖУРАВОЧКА• ЗАВОАУ ПОРОWКОВОJ. РАдя-НСЬКОJ YKPAJHH.

учві

жують. Отже, і собІвар­ тІсть вирощування 'іх

Примножують

КОЛО

вирощують

одер­

ТРИ . ВЕЛИК!,r НЕМОВ ЖИВІ ; ПОВІТРІ. От·ОТ, ЗААЄТЬСЯ,

У

. ·

Онопрієнко.

ШИБЕffИК.

8

{1.

. Онопрієнко .

ТЕХОГЛЯД.

8

В. Козел.

СМІШНА

ІСТОРІЯ.


•. 18811110

11

.. ............. .... ... "' ' ........

ІН

8

~ сторінка. м· ·"'"'"а t

"'""

1

СІ

11 1

...

І

..

111111

~ - · ·__..__зос_ЕРnн_я t988-PO~!

СОВ R 'ІІІ/

С~БОТА

п·ятниuя

ЧЕТВЕР

~-

НЕДІПR

-

----

BITA.HJIR 1 Діти, онуки поздоровляють свою маму,

СІРОКЛИН

бабусю

·

.

І

.ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА

Любов Федорівну.

дожкіА

ХУ· се­

8

·9.50 Футбол. . В~д61рковий матч чеJІІПіонwrу Збірна IanaRJt!,i на СРСР.

CEPEQ8

BIBTORQH __

·зt

зо·сЕРПНЯ

p!.R.

.л.агічиа

земле!•

nрогроІІІМІІІ.

10.45 новиии. 15.30 новиии. 15 45 ПРоГРамА · кої С'І'У'Іrії

Кра.сИ.ОЯРСЬ· тепебачеим.

1в.«і Новини. 1в.60 Лрем'вра

фІnЬМІУ

тепе·

ti\OK.

сВ'є'І'НаМ

РіК

ш>~оне•.

17.40 ВИСТУП аНІС'8МбJ110

сМВ:tvр!.•. 17.55 ІІюем'єра nок. 'f'ЄJІЄ· ФАІІЬМУ •КtровОГР!ІіІІ. учв.. тето

СЕРІІНЯ

Д.

18.10

ПІ)Об.вем:и

рона ·

І

ЗВІООН.

прав

НОВНІМ

у

внщоІ

сЗ

И&ВЧ8:JІЬІІІИІІІІ

РО·

комІ• Проrрама для тей І дорослих. · Сьогод:ні у св:-JІІ.

сРЬсіІІІ DІоJюда•. дожній тепефJ,пьм. сЧас•. Прожектор

а•

сві'l'І.

-

2!2.50

12.25

сЧоrо І чому? ПередаІЧа д.пя .Rh'ea. · 16.45 Наро.аиі меподІІ. 16.55 НОВНІНИ. . 17.00 с ... До шІстна.аШІ-rН . С'І'ІІІРш!•.

12.55

Прогр-а телебаченн.ІІ: Со ці аn~с'І'НчИоІ Респуб-

15.55

ліІl(Н

В'єт1181.

· 18.45 Сього,анІ У 19.05 ftYpeoм ХІХ ноі · ПВІР'І'ойtюІ в

Худаокній

17.00

Всесо!ОІt­

ви.

21.50

Сьогодні у свWІ.

-

сЧас•. Проженrор .ВМU

Ху­ ее-

19.-50 с-Росія

.11311-~.

23.25

qtсня-88.

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

9.00 'Jі>ІІІІІНІІІ. 9.15 сnоброго anopo. в·;. •. Перший раа у пер­ ш~ кл~. ' 9.45 Теле<Р!:льм соІ ~У а н~жу ае с~•· 10 55 сВое про юно•. «овіnЄОІІ!ІІВІU.

розвІІЖаJJ,ІоІН8

муаа,чна

ПРОГРама.

13.05 новвни. 1З.20 Ф.

фоаіЯ

М:еІQеІІЬСОН.

Jlllt 9. 13;50 ХУАОЖ.НЇЙ

Cif'l·

фІлЬМ

.

~ЦІ•

на•.

1в.30. Новини. Л . 1в40 cHaw Маршак.. «:JtЬ. кова австава АІUІ ~тей. 1'l .20 сАnюпРом: проблеМи і ПОШУІС8. СІмейвий ПІ.ІІ-

17 .&>~t..tiR'I насп!вИ. . 1.8.00 СІЛюдей .ЄJІИ'8І()ТЬ ЮІ•.

Кр уІа миру по

clcln:l. 18.30 сН~ІІІІ

СамоІІі.ІІJQ>нt .пекrІ'ИВИ

19.00

РІ· '

Mlc-

таланти•.

хУnйЖНІ.

ко­

и •. КQ'РОС'І'&КІІ

(ЖНТОМJИРСЬКа ~а:пьиа

обва.сть).

кВІІІ'6Ра.

19.ЗО сПрямий зв•язок•. сТвоt орІєнтири, кмк 20.45 На добрІІІИіЧ, ,аіткІ 211.00 сЧас•. ~1.40 Вперше на екраиІ УТ.

..,

Ху,аож.И:й

сГардемаРИНИ,

1

23.00

серd.я,

BeчipuJdt

телеФLпьи

впереАІ•

~lcRІИJC.

11 ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА . ПРОГРАМА ЦТ 8.00 І1іМІІМСТІІІ'Ка. 8.20 К~ицерТ Державного

IIIII!CSIИ(Smo '1'8ИЦЮ сКа68Р-.

дн•нка-. · Ка.баІІЩІІНІG-Вап­ карс&Коі АРС~. 8.55 сПодорож по МосквІ•. no Луж.НИІd.в q,ерез lll~ . ~ воче "Поле•. nок. теле. Фhпьм. ' 9.15 Ф.рІШЩУзька мова. 1 р.Ж

наВЧВІННЯ.

9.4-5

соНевідом-ий СОJШаТ.. ХудожнІй телефІльм для ціІІ'ей. 2 серІЯ. 10.55 ·Французька мова. 2 \ХК

Н&ВЧІІІННЯ.

11.215 ...Сна.J)І'а•. ФІльм. 12.40 Новннк.

ХудожиІй

12.45 л. топсrой. сПИ'І'ВНС'І'· во. Отроф"ВО; Юніс11о». '11eJ1Є811JC'l'-. Частика 2 сОТРОІ.tТВО.. РИ'І'МІіЧИ'В

rtмнастика.

Хокей.. Кубок СРСР; Ф!Jнал. ЦСКА сllкиа­ мо• {Мос.нва). 2 І З пе-. рІоди. В перерзІ 19.50

19.15

Вечі•ріІІІІ

21.00 21.40

казка.·

сЧаос•. сЖнва

сСуnутник

'111•.

19.55 сРосІя

ПРОrРАМА теп.еrляда.­

молоnа•.

се­

9.00 9.15 9.45

перебудо.

10.15

теЛІЄФіпьм.

7

21.00 21.40

сЧІІІС•. Прожектор

важальна

18.00

.JWуЖби•.

ХУАОЖ'Иій с•ГаJ)деІІ'fІРІІНВ.

12.35

1

eesa:a.

п.nашІ'І'а..

док.

С'Спекот­

сНова.я жизнь• -

ТЕІІЕ&АЧЕННR

9.45

Худо.жиіІ 'І'епефІт.м сГІіІРдемарІІІІИ, впереnІ•.

тепесЬІльм впеоедІ•.

на

. Дt!ШрІ, \ 8.00 сАебуна СУМКОВ&

добра•.

Антуапмtа ка-.ера. с'Vрок беа давоника• • Зустріч а Рек'І'ОІ)ОК Пол-

ТІІВІСЬІКоrо nе.ааrогічноrо І~ прОФесором . І; А. ЗІІаюном.

СЬогорі-День акань, 1111181)в'ю міиіст.ра народ.. иоІ ОСвІ.'!'И УРСР М. В. Фоменка. 20.45 НІІі АобРВ<ИіЧ, діти!

20.30

П!а­

перед,ача

.ІJИСІІ'8М'ІІ ГЛ111о1UtЧІВ. 18.30 Ц:иркова програма .

311

21.00 21.410

'19.00 А.коrуат.иа какера. 19.30 сJПтІхом о~вЛ.еНКJІ•. 20.00 .С"Rер.пиии .ІІУШІ народ. . ноІ•.· 20.45 Не добрІІИІЧ, дІти/ ·~1.00 .сЧас•. ~1 .40 Прожектор

Молодіжна сГІQ)Т•.·

перебуАО-

ПРОГРАМА

Худоеккій телефІльм 411'ардЄМо8РІІJНІ, впеРе.ІJІ •. , :t серів. · 23~00 ВечJрн·Ій &Іс8ІК.

rtмнас'І'ІПСа. КонаеР'!' ДержВІВНого

.

OI)Kec'n>Y казахських на­

родккх NIOrpYМЄifi'!B Ім. Кур.м&н.rаан. С'Подорож по МосквІ.

ЛенІнгріІдсьЮІй.

9.10

Кі.м.ецька

мова.

1

.

рІн

На&'І&ИИІJ •

9.55 С1Разом

Док.

1().46, И.45 І

з

'1'8а'!'р..

О.

9

ІІ.15 ІспІІІІ'Ська

12.20 с·Корот!d ХУ'.ІІОЖН.іой

сДИ!'l'ІІІИС'І'·

ЮШсть••·

1

Островський ' ЗУСТ'РІчІ•

ФІлЬМ

Із

су~

годвн.а.

111.15 РІІ'І'мІчна Гімнастика. 19.45 За безпеК'У руху, 19.50 ВечірІІІІ казка.

мУ8Н!КУ•.

С\для воІх І ми кож­ КО!'О•. Тележурнап мод сМІІІРаФон•. 20.00 ;8еЧ'ірНJІ каека. 20.15 с ... До q~істнадWІ'І'И І·

20.05

І!:иран

11.05

КJJ.

2 plld

,ПОК}'1ІR!1ІІІ'ІUІЬНО·

ви.

31.50 'ФіJJІЬми ивх

21.50 ЕІараtІ 8&РУбЇЖ'ИОГО ФІльм!У сПовІІrряні ворота.. 23.00 Прем'ера док. тепефЩьму,' ·

С'І'УдІй

респубпІк.

ХуnожнІй фільм. байджанфІльм•.

орган ВроваРскоrо

ropo.-crco·

ІСомитета КоммунJІІе'І'Нческой JI8P'I'II1I 'Vкраивw, городекого в районного Сове'І'ов каро~ депУ­ 'І'аrов киевской OC5JJ&c'I'И. (На .украинском ІІзwие). Редаитор А. ВОЛОШННЕНКО. . Газета ·ВЬІХОДНІІ' с 17 а.преп,11 1937 года. ДІІВ ВЬІХОДВ: ІІ'І'ОрИИК, CJ28JI&, hЯТНІІЦ&, Суббота, ВреарСь88

JUJ)'НIIPU

мова.

кавчІtНоИІІ.

.

21.50 Художн>й

телефІльм с.ТардемариН11, 1111ере,а! •. 4 оер!ІІ. 00.05 Веч~риій вІсник. 23.35 сСІіт noee!·f•. В. моао­

сВнбраие•.

Ф.

.

КОІІІСЬИІОГО. Е. АаІІжапа·­ РіІQ8е; 19.415 сІВ майстерн·і ХУ.ІІІВ­ кака•. В. Кл18Соs. 20.00 Вечірн.ІІ' ~

ФУ"Ібо.п. Чемп!оиат СРСР. с~арТак•-сЧор­

номорець•. V перервІ 20.00 Вечіра казка. 21.00 С'ЧВІС•. 21.40 Прожеитор nеребу~овн.

21.50 ФІльми

О'!УдІй союзн·их ресnубпіи. nрем'ера

художнього сНа АНІ•.

телефільму

.

.

сВоргн ваші•. соК!ице· ва ЗуПІІІ!jІСЬ. Про бУЮІ­ нок-Інтернат мя ЩІесrа.. pdnиx те ІнвалІ,а!s КаІІ'І'­ СЬІІІОІ'О palosy ІСJrрГІІІЬ­

20.15

коІ

РСР.

.....

адоtюв С'ЧІІІС•.

союз­

21.00

хОчеш

~1.40 ПРожеІСІІ'ОР

сІІарк•.

сАзер­

,

cs~

·

сМОЖ·

ЦІІРИІСJІМ•.

1"1.45

·Р\еІІаІІама.

'КОІJіІСУІРСІІ . шщІя).

ФесТІІ'&ІІ.ЛІ,

(експрес-Інфор­

В. JІебе!Цев; І. Рябк~н. сВуІдниок модепей•. · Ви­ PJOЬJCoro теВІІ"РУ стаеа

1·7.55

·

оперети.

19.00 · Аіс'rуа.лЬона камера, . · 19.35 ІІро]{ОВЖеІІіНІІ вкст~ соВуjіиІніж моnепей•.

"1.оо

...час.. :11.40 ХудоЖн!А товааня

Фільм

ва

сПо­

лвснць•.

23.16 .ВечІрн.Ій Ві'ов8С, 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11.1-5

ПРОГРАМА сНаш сад..

ЦТ

8.50 сЛоРТ.Р8ТJЬ. О. I'DIIf. 9.35 КІноельманах сГорН• ~-·

10.16 сНавнопо світу•. Кіио­ а.пьман.аас:

11.15 ОсиоІІи

..

ІtІІ!ІІИ'Ь.

,. ЕІІІСа..

екоНІОІІ'Ічн.их Жvрна.п сТеле-

Пор~ І"ОлеитивІв. •·

11.50

сСпОг&А

с~..

ПWІJІі1Ии:й

'І'РУдових

П·ОО

С'І'аDИЙ

на.уково-по.

ФІльм.

ЖІrм-я ВІІІІІМ'ЮІІС лю­ пей. М. Лобачевсь~вй. сВосІфеон:еш_ -rн· rrля

12.50

ЖІІ'М'Іf иовоrо•.

Про

чле·.

на винониому сНаоод;;. волІ..

В.

М.. Ф:гІІ'еD.

ШМ">ЛіІІа,

ССо/ІОИЄИІІ

1З'.25 с.Чебурашка

ІІІе

д

-

ХВОІJ!іІІО•. МУJІЬ'І'Ф!.пЬмИ. 13.45 Премfєра док. телеІЬіtльмУ сЯКби не я ...•. 1-4.20 М'\113&Са нашого мІста

15.05 с1'У'ци І звІдти.. Чому мол~

йм

з

села.

ІfІ пюди•. Прем'єра 'І'еле­

ВІrеТаеи

•.

~. абонемоент. сПро ВВІСІОкааське мксте­ Ц'І'ВО•. З.устоіч ІNІІМ артистом

Овє'І'паи01181.

а на'ІЮJІ­ СРСР Є:

19.00 !Jрем'єоа jІ()к. ФІ.пьму еlІІо.пІ заз:zоІси!й нвмо•. Про 'І'Ворч:fос:n пнсьменlf.RКa М. 0с'І'J)ОВСЬКОГО. 19.30 Поек'вра · сЬІпьму-кои­ церту.

веч~\)оІІІІ каека. ~оповічІfіІ: ·во­ кальний кваD'І'е't Пермсь. коУ ФІлаомоиІ!.

20:15 Спtв!іє

20.55 сОпужбове Ц'І'ВО•.

Док.

~1.00 С'ЧІІІС•.

собаRІвнв- .

Ф!льм

21.40 сОпоР'І'JІО'І'о-82. Jt!й

фІпьм.

• ..1 Худож!

....,..

Колеіtrнв ВроJЩрськоrо району. enewrpoмepeж r.ІІJІбоко а ~IIВOltY . Pllm'OBOI смтІ електромонтера

сумуе

ПОТЕРНАКА hама Па

НОІІІІоса

І ввсповлюе r.ІUІбоие спІВЧУ'!'ТЯ сІм' .~ рІДним покійноrо. ·

аеребу,ао..

ви.

Ре.цактор А. аОЛОШИНЕНКО.

2З.:ю-иовІІІ8.

...

.

ТеІІофОНИ: peAatiТOJ)II - 4-03-76; Ас:т)'ПІІИІС& рерктора, ІІfМ~ІІ)' napтiA-ro ІКИТТІІ, .ІАПОІІІАUЬНОІ'О сеиретар!-- 4-м.&f; llfМIIIJ .сІІІІоСІІИОІ'О rocf!OA8pcтaa 4-23-21; аІ·МІІІУ npctМИCJI080e'l'f І соцІаІІ.НИХ ПІtТ8И~ 4-t.l-tt2; аІ.АІІІJ ІІНС'І'І8 І масоаоJ

ptiCScn'll .,.· 4-04-11; Мр8СПОНМ"У8 МІСЦ81t01'0 рааіОМОІМеНІІІІ -· 5-13-11, .

'

o418CII8rft ~ У CDPQaX .ВЦ&ІJІІІіЦtо8. 80JIIrDaфll .. l КВІDКИОВОі t'Oprhud. ~ма ~JIIIPII&: ·ВІІІ8сІіКа o6Uc:'flt~ 11. ІіІровар~~, ар. К.ЬС-а, ІК

·

20.00

ма-rерІ.

AJi.PECA РЕДАКЦІІ: 255020, Київська о6Іает., м. Spoaap!l, ау.а. Кнівсьu, 154. ·

КІІІ8СЬНСІІ"І)

ЛЮДD.

Колектив Броварського АТП-23262 висповл10є щире спІв'ІУ'!'ТЯ водІ10 КасІЧу Анатол110 Захаровичу 8 nрІПІО~

смертІ ~oro

:U .50-,К:нопаІІОР&ІІ&.

33.15 Новини.

.

І

на І без РАПО ... •. J./5.30 еВи ·нам писааtи ... •. 16.00 еС~ СОJааТСЬКЬ. 17 ,оо Для JDrєй. сЗустрІЧ з

18.00

19.15

маидрІ-:.В. МЬкН&'РО.МО го КОКІСУРСУ ім. П. Чай

сСело

Ваод.­

замоІІ­

14.315 сДо І .. пІслЯ Оп!ІІИОЧІ•. 16.15 В ГОС'І'JІХ у ВерлінІ. 18.50 сСпогад•. Мультф!.п-. 17.00 Хоней. ЧемпІонат СРСР. ЦСКА сJІакамо• ропи.

18.І5 КІ!Уб

лекн.я.

15.00

А.

ка

15.36 В. Шукшнн. сЕнерг~й­

В переРJП-18.210 Исrrобол. Чемпіонат Єв­

2

·орнестр

13.05 cOcUu. у ~-·Науко.. во - поnупярнай Фільм. 13.15 сНіщки.ІІ в~. Хуnоек-

(PIIra).

J9.15 JІа'У'РЄ&ТІf

20.45 сЯКщо

·'

Абра-

н.l:й ,Фfnьм .Із субтІІ'J"І)МІи.

1~.05 НОВ'JІІН:Н. 18.00 новкни.

хена.

ІС3.50 МУnь.trФШьм

12,2()

світ.

аапо·

ПОІІУ.ІІІJРНВЙ

АнглІйська

рік

'

го Ф!аІьму. Прем'ера nок. тел.еФІЛіЬІІУ сПІсЛІІ ШКІlт.ноrо даооннка•. 21.00 сЧаос•: . 21.40 Прожёwrор перебудо.

перебуАО..

nporpaмa.

фіm.м. 10.35, И.Зб Геоrраф!s, 5 кл. З ІсrорІІ rеоrрафічивх в!діІС>иттів.

макарек·

мова.

-

пеРебудо.

сЗnоров'в•. . НаУJСОВО­ ПОПУ.ІІІІРнІ, ФІnьми.

ІІІНІЧІNІНІІ.

НІІІУ'КОВО

Проаtектор

10.10

·ск~ Пеустовсь­ КНІІt; Нао~І а ОСІНІUО•.

рік

Tlln'PIINH.

1З.55 НОSІ!ІКІІ, 18.00 НС8Іни. 18.15 Сільська

рік

10.05

ви

.

сЧІІІС•.

11.00 cV С81'1\1 'І'ІІІІІРВН•. 12.05 Л10двиа, ЗеІІJUІ, Все­

Док. ФІльм. 8.35, 9.35 ІсторІн, 4 кл. · JІьоnове пое5оtще. . 9.05 .Ав-nіАеька . мова. J

21.00 21.40

·

мов.

ЦТ

ст~.

вЩННМ'11•.

фі.пьм.

НІІІВЧ&ІІНЯ,

ТепеВИС-r!І$а. Чаос:ткн.а з. 18.10 10/.нний СПОрТ, МіЖН&· Родкі змаrаННJІ. 18.40 сТра МОИОЛОf'И · Про

cтapurl.•. С'Чаос•. а1.40 ПрожеКТор

.

Навчальва

.11~

ЧОГО

Іспанська мова:

KOJII.!.

НІІІВЧ8!ИНЯ;

2•1.00

З

ГіМ!Настнка.

шкі.пько­

ВDmoQIY. Вуд,виок 1•.

•По,аороок по МоскаІ. ВУ·

Ватьк.fІІІ~

.

ФІ.ІІьм.

9.05

соНев~домнй . соп.аат•. ХУ'.ІІОЖнІй телеФІльм .аля ,аітей. 3 сеІ)Ія. 10.50 НІМІецька мова. 2 рік

<>т.роцтво.

КЛ.

·

на.

9.40

воі

ПОЧИН88ТЬСJІ

сСходиике до ІстІІІІін•. ·Н8УКОВО - ПОПУЛІІРНИЙ

И8ІІЧІІІННЯ,

11.20 М\УПИФ!льм. 12.05 Л. ТОЛС'l'ОЙ.

2

<W<>ЧУЄ•.

8.55.

прос-

пеІСІІ'•. nок. телефільм .

8.00 8.15

mp

ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.50

ПРОГРАМА

ГіІІИВС1111Иа .. Навчальна проrрама. ·сПодорож по Москв1. Від Левінськнх у Ко. ло.м.еисьме•. nок. телеФІm.м. 8.35, 9.35 сСв:.Т, Що нас

D8PIDOI'O

да8011111Ка.

АвrуІІІJЬва камера. ЧеІІ!Піоиат. СРСР а ФУ!бопу. сДИНако• (Ки-· Ів) сКайра'і'•. 20.45 Не добрІвfІч, .аітиІ

9.00

11 ЗArAnbHOCOI03HA

8.00 8.15

го

ПРОГРАМА ЦТ 8.15 ·Програма сд:Умка•. Cl()ryJtя DРедс'І'авляє ... сКур8!Н!І'ІЬ. сПлоща Pe-

Художній теле<ЬІльм соГа.рдемарини·, впере.аІ•. З сер:я . 213.10 сМуаичІНІ·й моНО:тор~.

ЦТ

Піе8

11 ЗАГАnЬНОСОЮЗНА

21.50

СТУ.ІІІЯ

16.45 сСиарСSн мnеІв Vковr. · · З. Ф.ІІіІІ'r. •V ІІУМІ. В&іІtВ• •. 17.00 cCyбcmd 8УС'І'Р1Ч!~. 18.30 111.00

ЛеиІнrра'JІСЬ­

ноицертниІ

~ RеРУІІЦВІІМ

:Ю.З5 І'І'J)ек'вра Фlnway « uQ.. C'I'PIIItY t докору.. l!/11\rn. fl. сІ..rtІнаунфІпьм... -~·;;.rІ cl'opCSO- · . . 20.45 На ,аобрЕІЧ, аІТІІІ

UOJ)O·

п~ький.

ви.

23.20 Новини. ' 11 3АГАnЬНОСОІО3НА

но~.

респУбт.(експр8с-І.t·

Поrо.аа

КІІЙ

ІСОИЦ'І'абоРіВ.

15..3Q ,МУQІ'ІJ/І'фІ,ІJЬІІ

ки.

11.05 ·ВНС'І'УП~Є

вперед!•.

сДоброІ'О. вам в'•· сІСNРІквя -

го '1\ЄВ'І'РУ ім. М6Р.ІІЖаНі­ швfл·І. 20.45 На добрІІ'Ніч, ,аітиІ 21.00 С"ЧІІІС•. 21.40 Прожектор перебудо-

nеребуuо-

21.50

ШИС:ТСЬК1ІХ

. 4 cepU. 11 .ОО На ПJ.ІІАХІІІt ФормацІ.ІІ).

.

1-5.00

Грузинсько­

ICIOIJlleiC'1'880M

.

ПрожеІСІІ'ОD

вв.

21.50

8.00 8.20

:

сЧІІІС•.

ви.

11

сСе-

19.00 19.30

RНЖІІЬОМУ

сНа

НОВІВІІ. СрібинІt давінОІІОІС. JІок. телеФіnьм сТавцІ иа свІжому повітрі•. 1 17.30 с·ІІарО,ІІОвпадАЯ•. ВогР­ J(VХіВС&Ка районна Рма ІІ&ІЮдинх: депута'ІU Хар. нівоьнОУ обл!ІІС'І'І. 18.00 41!1-нсто•. . 18.30 сТеМІП•. СJр:д- · ви­ ступів телер&А»пеРЄІСJІН. ку. Газ .аля автомобіпІа. 18.45 ЕС'І'рІJ.UИНІЙ концерТ. 19.00 Ак'r'Уальиа камера. 19.30 Те&'І'Р І час. Зустріч з

першокла.сНJІ­

·

ма'І'Нчноrо теа'І'J)у. 1З.45 М·У8. фіаьм сВоенні ЛІІСТ'ІІ•. . 14.15 Нdдовшвй .аень у чер~··· Репортаж про Всесоюзsу 8УС'І'Р1Ч ио­ .пвшніх д~теА-в'SІІн:в Фа­

С'І'УР

сга.,.,..

.

ro

ПРОГР~МА УКРАІНСЬКОГ6'-­

СЄР!У.

сер~я. украІнськоt кцаси­ ЮІ. І. Карпеи.ко-Карий. .СТО ТНСоІІЧ•. ВИС'І'а'Ва До­ иецьІІІОІ'о облаоІіоrо дРа­

16.30 16.40 17.00

фІльм-концерт сПодо­ раж а п!Ісеw.кою•.

ви.

ф!іпьм. в оерія. .пнвІ п~•; 22.35 НІовнни. .

фіnьм.

11.45 3

аОJJОТОІІ;У Г&ИИУ СІСІІІJІІІ ...•

11.50 Новввв. 12.05 1\Jопс>АІЖН&

18.30

1в.40 Док. ФІльки С'дІ!ІНЬ ВЇіД!КІРИ'І'ОІ'О сеJ»ца.., cJio ВІІІС DРИJІІтає Пеrа.с7•. 17.30 с<НЮ'ІСІа 1 ЧІІІС•. РибіоJ)ОНедеНКІІ

те.nефtаьм для

Qі•.

.

Не6ІєІ)!.Uе.

ДОк.

режив

сд,vr.ІІЧІІА иіноrеатР•: 3у011)іЧ 8 ·. P8ЖJICeJ)OII В.

11m1

АJІ~ьких і амt~РІІК&ИСЬ­ ких пікОЛоІІрІв.

.Док. Фі.ІІьм с.Як нам nplfA/ieшlll8 JІ&S'I'IoC8•.

11.35

Роз-

. дітей. 18.30 НоВІІНІІ. 18.40 <=Рі6нИй .ІІUІuочок. 17.00 «6,Араеrуй,ІІІІРІ ЗдРас.. '!')'ІЙ, apyrl•. ЗустРLч ра­

cCeulo А JІЮАН•.

Я.JО соМЬИ18ІІ'ЮРІІ

9.00 НОВІІІІН. 9.1-5 Док. ФІnьми. 10.05 Наро,ІІІІІ 'І'8tдаИ'І'ІІ. 10.40 ХУ'.ІІШКН:Й ФІпьм

ОІ'ЛЯА. М!ЖН~ф()ДІІ& панорама. Неn~пьний иІиозал. сСнтІна гармоніка• .· Моультф.!пьм. сСлаsся, Маріє•. nок. фІльм . 19.30 сДруrа спроба В!Jсто­ ра Крохіна·•. ХудожкІ·й

~1.00 с"ЧІІІС•. ~1.40 Ав'І"орський вечір ком. noaнrropa є. Крнтrrо,ам.

УКРАІНСЬКОГО

З

Іи.

прр­

ФІльму сер :Я.

8

вода•.

18.00 18.45

·

яку

nрісна

J·7 .30 ФутбоJІЬІІИЙ

nеребудо.

сГа~ари-ии'-

TEnE&AЧEHHR

·

пітерн•.

ВечІрня

АнІ­

ПРОГРАМА ~КРАІНСЬКОГ9

аnередІ•.

програ-

с·Погщ.n•.

В.

сСеїжа

ТЕІІЕ&АЧЕННR 9.415 .До ,Dн!в .пІтерІІ'І'УJ)JІІ 1 мистеЦ'І'ВВ КааахськоІ РСР в VPICP. •На хвилІ ДруЖбИ•. 10.40 ХУ.ІІОІКИ:й· теnеФІльм

rрам:а.

2 · сер:а:. 12.35 сЧврівнІ

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕJІЕ&АЧЕННR

9.45

НоВІІІІН. с.А96ука добре•. Док. Ф~m.м ..вtАкРите

С"ГІІР.ІS8МІІІРНИИ,

І І 2 ВІІІПУСКИ. ~.10 ФуТбол. В'"JІІSІ.Рковий мІWЧ чемпtонаТУ свіТУ. Збірна ІсІіоавдіУ аб:рна СРСР.

'1'1•.

та

формацІАно-мУаична

м.уа. телефШьм еРа· ЗОМ а lЬонаЄІІІСЬНІW•. 11.10 ХудоЖ'В:й тепеф!.nьм

21.50 МtvЛМ'ФІтоми ІІЛJІ .ао. роспих, сКІІJІ8ЙJІОСКОП·

Л.

сімови.

22.10

пиrа~.

ви.

ІМо

Співають

YKPAIHCbKOrO

ТЕІІЕ&АЧЕННR

ХУ·

19.30

18.00 Новики. 18.15 МtvзиJчни.й кІоск.

lt8.45

19.30

· coArpo•.

рІя.

ТЕіІЕ&АЧЕННR

1z:os

знань.

дОІІІСКй

свІтІ.

2.

«"Час.. Прожектор

ПРОrРАМА

рІя.

у

Щ)Огра.

В субоrу 1188ЧеРІ. Те.певІаwtне аиайомство. ВІргі.піуе Н.:>рейка. 23.15 сДЖаа... JІжаа...

21.00

ференцІю.

.

21.50

молоnа.•. ХУJХОЖf!ій телефІЛьм. 6 се­

23.15 ОЬогадІІІІ

І

1

21.00 21.40

вихІд,· аРТисте!•

ПИСТОМ.

С":ЧІІІС•. :И.40 Jl'РЄМІ'Єра JХОІСІУМеRТІШЬНО - nу6nіЦИСТИЧИОJ:'О т~~ сСлухай, то­ вар$іІу ... • .. Розпові.JІЬ Ц"РО ХІ!Х ВсесоюзнУ ПІІІР"І'ІІІОИо

Прем'єра док. .Жива. макета..

18.35

.

сБа'І'Ьківщина,

·а нароJІМи СРСР Г. КУб·

раковим у КонцерТній студіІ Остаонк\Іио. ·

сn!ана..

Вnерше на еиранІ UT. ХущожнІй ФІльм сК!к-

перебудо.

18.45 Сьоrодні у світІ. 19.05 сДІйові Особи•. Blд­ 311,

~~ч учнrrеJІеИ•

сrану.

Наук~: теорія, експе­ -РИІМІІ!ІfІ'' ПРІІоИ'І'ІВН8. pJIJVJ(8HHЯ

ІІоfуuн,тфІІu.м.

1•5.00

18.50

Є.І18'ею•.

18.15

фільм

МІЖН/Ц)ОДНfl

ма:

уМовах

. plfl.

21.00 21.40

-

соціаліз-

вкрали... Док. телефІльм. 18.20 Хвн111111Ин пoesiJ. 18.25 еМи вас чекаємо•. Зу­ стріч з авторами І ви­ конавцяМи nІсень, народ­ жених на аемnІ АфганІ­

ГООІ'ІОІІаРЮВІІ'НВІІ.

. еФІРі•.

неймо-

-

У'І'ВОРеин.JІ.

конФере.Н­

19.35 ~Росія МОJІОІІР. • .аожній теJИФ!Іпьм. 9

ва поіпrо.

JОІноафІша. 1~.30 с·МУ8В'UІвй кіоск•. 13.00 СІльська ГОДІІ·Иа. 14.00 с3доров'JИІ. · . 14.45 сЛеrеІЩа про ГрІга•.

11.30

ючи бmнй евІ,... с:Д,Ла всІх І ·для кожного•. Обговорен·ня нaC'I'YIJIIO't реф~И фнО: .

СВІ'І'І.

иових

9.20 ТИраж cCDOJn'JIO'I'O•. 9.30 еВудиm.~. 10.00 сС.пужу РадJІНСЬІООМУ Союзу!• ~ 11.00 Моуз. передачао сРахко~

ИіНОМ'ІІСт&цтВО союаних республік. ЛІІТІІійсь­ ка РСР. 14.40 ДО 70.р~ЧЧЯ ВJІКСМ:

цІtУ. Про роботу СмолеІt­ ськоі трJІІЮтажноІ Фаd­ рикн

,Прем'вра: АОК. ФілІоі8У сПqря]{ои на дороаl•. 1'-

9.00

МУ·•.

17.45

)]роб.пе11111 музичного кІ­ н.еметографу. в перервІ

. економІчних

·.очеВІІІІІН8 вІ~. ~в краІвах

11.25

з

ро-.

nеребудо-

ви.

21.50 соМоузИІКа

в

особи•.

Новини. cdlpoщ8IIUIII

Сибі-

ХУ~ се­

8

рія.

21.00 21.:4,0

ді­

fVl

16.1·5

wко.пи.

19.25 19.45

Охо-

АJІТИИИ

СРСР. 18.45 Cьoro:tlнi 19.00 Основи

15.30 15.45

Фільм.

17:50 Хвилини поезІУ. 17.-55 CsJI'I'a дитинСтва.

скарбниця•.

Шостаковнч. ХвиІІІнкн поезІІ.

І8.15 Людина

И.Ю сд.ійові

1в.sо СьогоДНіІ-День знань. День В:nкритих дверей.

сту.дІІ 'І'ІШ~ 1'7.05 Школа.: час перемін. Про і'ІІТеркаціоиапьне ви­

17.З5 еМузична

Док.

неймов1р-

-

ВЕРЕСНЯ

4

ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

коr пІсиі nервсте.перадіо. 9.00 До Дня npaцІвltlllda нафтовоr І rазовоІ про. мнсловостІ. . 10.00 КоІЩерт ІІРІСІІrD'ьио-Іи­ струмеитапьиоrо авсамб­ .1110 сJІотос• (В'єтнам). 10.25 Наша сПадщина.

не.

11.00 НОВНІІИ.

закон.

.

1в.45 Новвн.н.

мо.ttода•. Худож. иІй телеФІльм. 7 серія. 9.40 сСлухай, ТОВІІІРІІІШУ ... • 15.30 Новини. 1·5.415 С.П:Ває І. Деv'.ІUІІОва. 16.05 П:РО['ІрамtІІ ·. ~!ІМІСЬКоі

хов&ИНІІІ.

ві.йни•.

ОЧеІІІІUІ<Ие

10.00

Новини. НОВІіИІL с.Розсипи,

коІ

8.35 cPociJI

ЕJОО-

І

рІа.

світу. вбіР­

розсипи ... •. Фіnьм-ков.церт. М:ул.ьтфіпьми. сОста.ииІ. ааппн вепа­

6.З0 с•120 ХВІІІІИИ•.

6.30 с•120 ХВJШИІD. 8 Зб сРОІСіЯ молодм. ХУ· · дожн!й тепеф!JП>"М. в ее·

ЛюДН:В.а

16.10 16.25

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

ЗАГАnІtНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

9.45 ...живи.

11.30 12:00 15.30 15.40

ЦТ

8.ЗО с•120 х~. 8.З5 СІРосLІІ мопо.аа.. Ху. дожній 'І"Мі8ФІіttьм. 9 ее­

рІ.н,

ВЕРЕСНЯ

ЗАГАnЬНОСОЮЗНА . ПРОГРАМА ЦТ 6.ЗО с•120 ХВІІ.ІІВІU. 8.35 КонцерТ хору рос!йсь­

ЗАГАnЬіІОСОЮЗНА ПРОГРАМА

теnефі.nьм.

3 І

'

ЦТ

8.ЗО со120 хвипин•. 8.6'51 с•Роаа MOJIO~.

з 50-річчям від дня народження. Зичать міцного здоров'я, довгих років життя, y<:n·lxlв у працІ.

ВЕРЕСНЯ

2

ЗАГАnІtНОСОЮЗНА

Ів,ІІ,еке

81285.

Друк Офсетний. Обсяr І друковаИІІЙ аркуш, ТВраа ·ІS.~7

прнмІрнsкІв. ·

замоалеиня

Jll 4940.

#137 1988  
Advertisement