Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!I!I!!!!III!II'"

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

t7

Газета ВИХОДИТЬ 11

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОJ

квітни

РАД

року.

1937

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ

УКР А

, Н И,

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

Середа, ЗІ серпня 198З року

J'4\ 137 (6593)

ПАР Т І І

КОМУНІСТИЧНО'

Ціна,

ОДИlЄJe

3ДРАСТУЙ, ШКОЛО! Зl!3тр&

п~!!mоверес!!еІ!mt

ДЗІ!Оm!R

»-

8,

~e~,!!p-! !!есвоє"!/!ср-о п!Д!'оту!!еJ!!!СJ! до нового H8.B'!I!J!~Horo року, ! їх

Х!!нmo!!аНЮ~, турБОТ!{

RоднмерСЬRОГО м!Jю!!к!щ,!!ого

~!!я!о ДУШ!.

!

Ізисву ![!JЖНИЙ З И!!~ СR!!же ті ДОВгожданl С.'!ОЕ8: «Зz.o;РI!СТУЙ. !!!КО!!О!. Та, !'-!І!буть, Ю~М!!!Ь!!І ХВИЛЮЮЧИМ цеl ,!!Є!'-Ь буде !1.'!~ ТНХ, хто в!!ерше перєсту~ть !!oplr ШКОJ!!!, 1 тих, ДЛ!!.

ЕСГ, НО!l!!Й НI!!!'!/!.'!Ь!!1!Й J!.'K б :<;це CC'!IL'!!!!M 11 СТ!НІ!Х р!дно'! !!!R(ш!!. По-

над 1290 I!!g.'!'.!!T I!!!~TI! СТI!!!уТЬ Ц!:!lI!!У роц! !!єршс!!~аС!!!rnI!I!!!!. а n2ЙСНУ Іх бvzrе

I!!R(!,'!I!X

В!.'!!:ш

!'-!I!:!i~є

С!!І'!!!'-!

J!R 1300

У

!!

1500.

!!!!ХО!!!lН!!!!1!!

року,

нав'!з­

І

дотримали

Кожного

канцІ села в1ДRИИІ навчатимуться

року

дес!!тки

ВНПУСRНИRів

педlнститут!в, У'!!!J!НЩ !ІОПОВНЮЮТЬ уч!!тє.льськl ко.лЄRТНВИ шкІл міста 1 раЙ{\ну. У б'JYЬшnстl шкіл їх зустрl'!8ЮТЬ 3 любов'ю. старші колеrи ОТО'fYЮТЬ у!!!Ц'ОЮ і щирим турfiотли-

В!!М

СТllв,'!еннв"!,

І

осв1тлии-почr,.-

. R!В!II !ФО.!!!!JI.!!!ОТь . сВоі неабиякі здИ-

ми

пnn

трудовоІ

дtЯJYЬностt

З~ЯJШВ

себе як moдииа

знаюча. вимогІ на ynoНП, і в обладн".ииt каб:нетv вчитель проявляl': спnавдl творчр СТ2ВJlеННJl до об"аиоУ СПР""ІИ. Добрич

JJ!!!!a до се/lе І до учнів.

8BTopporeT у Rоле"тивl Rа.!JИТЯНСЬКОЇ

іменІ В. І. ЛенІна cepe)JHnOЇ JUК{)ЛJІ З8ВnЮВ"В lІ_тел" трудового Н'!ВЧ'!НJUI В. І . CROR. ВlfХОПlІнець сІм'ї ВС-

nАТОГ'В: вппускнпк цl€Ї

'"

DlК()ДИ.

у ць"му n()nl nT~n .1J::I да.'!з яз"tlіТИ'lму ГОСІТОДl!l1СТЯV 30 водіїв тр:mспор"''!ИХ. з .!!соll;в. ёt:>c .1Jy ra J! nbnMV І

В. І.

Скока .

ВІн

РRТПJJІст

-

І

rno-

малськог() життя. очо,1ТЮЄ "омсnм()льську nрг\!нJ з:щlю. П .. nші ""ІП{

їм,

e:fMe

учителям, адресоваиl С.'lОЩ\

знань.' ·a·.'Je: HaC3ltlnepeA -- ю:

гро-

мадлннн СОЦіал:стнчиого СУП!' льстна, IJКТИВНИЙ будіВНИlt KOMYlli3MV. З ЛРJIтамаИНИRtII ЙОlt1У Ідейними наста­ НОВ ШІ'lН " мораллю та iHTcpec<tMlI. 1:"сокою КУ.lІЬТУРОЮ лрацl й ловедінкн». І. глибоко усв;домлюючн 11()СТ2в.lечі завдання перед радянською шк{)лою. освітяии міста І району спрямовують -свої зусилля на те,

щоб забезпечити дальше піДВИlЦеЮ'R

РІ{Ості навчаиня, Іюмуністичного БИ­ ):О'!І)ННЯ учнівської молодІ, підготов­ кн її до життя. до активної труд;)­

в,!ї

nf1J.lIbHOCTI. в рядах ентуз!астів,

НОБатор ; в Цієї великої справи йдуть справжнІ М1'йстри педагог ; чн()ї нивн.

пnаЦЮR вч,~те.n ем· Н'nграфtї в пияПе І. О. Осадчий, Л. Г. Шевцова, жIщы\йй серелНіЙ . пп,мl А. А. Б'!- - П. П. JльчеНI\О. Г. Я . Плют&, Г. С. Р!lнов.І добре справля€ться :3 0'50Коваленко, Л. Г. ГО.тJовченко, Л. М. в'язка ми nргsиlЗJ\тnnа позакласної і Тваnдовська, М. П. ЛеВ1Щ('f,Ю'~, по~"шк'.тrЬf!Ої роботи. І. К. Вансович, О. С. Комар, Р. О. у пин!шнт,ому р()ці т'.1Jыи тк()."''' Назаренко. І. О. Харlн. Т . Г. Іл ,, tI:ойоиу пnПЙня.'!и я свої F" .nектитщ ченко, ~. Ю. Черняєва, Р. І. Копій25 мололих спелlалlстlв. 18 з НJIX ка, В. П. Н~стереико, Л. О. Бугай, маютЬ ВИUІУ освlту. половина _ внГ. А. Квачук та багато Інmих. J напуrwнпкн наших ткl,1Т; Перmого вересня 29 середиІх. А Вt:lсьмнрlqинх JТlKI,JТ приймуть б;.П"Т!'~

21 тиr'ячl учнІв. Іх ИlІвчатиме м"й-

вfдnємонтопанn

НИК.

ПО новог() на"ча,1JЬНОГn poJ\'v: вча<:ІІ<)

учн!в

ПРПМlщеннl'!.

забезnєчєно

Bctx

пlдрvчнякам",

ПDнвєдЕ'Нn В ПОРЯllnК навчsльнl

кабl-

Завтра

пролунає

стартує новий

перший

навча.1JІ>НИЦ

завдаиня

уроку

поляга€

гlm.ського<,п()дарськl

Радянської держави, пройнявся

Активно

базовІ

попрацюва.1JЧ

ПР(l~НJ('Лl}ві

підприємств'!.

у

цьому

з~воJПI ПОJТоuпювоі M~Ta.1Jynrlї 60-РI1JЧJf РаДIІНСЬКnї У"раїни.

стмас,

ТОРгnве,1JЬНОГО

й

РОЦ!

ІменІ П.1J а-

маm"лоБVI1У'

значеиня мнрних ініцІатив КПРС

І

ба-

жанним ще активнlmе ВКЛЮ'fитисл в

загальнонародну брротьбv за мир, лро!н гонкн ядерних озбро€нь. Не-

ЯЗБОМ БОЖНОГО

буді-

вельивх ион~трукпlt!, трест .. Брова· РИПРОМЖИТЛОбуд •• В тому, що шко-

міІ є ГО,'10ВНИМ патрlОТНЧННМ обов'­

~истему

Комплексну автоматичного

упраВЛіННЯ впроваджено

в

.л!теНі

міста .

змогу

водити

составами метропо-

Це

дало

пjдземні

комсомол,,­

ЦЯ. його внеском у боротьбу за 3J1:І!цнення MorYTHocTI НIlШОЇ країЮl , ПОТОНУ па~ажирlв.

Автоматика в метро Харків.

піонера,

ставі - бєз помlЧR..чка . ЕлектронІка знає буква­ льно все - де набирати

;tенirя:м ц:єї вІльняється

Із вре'

сист'еми понад

чоловІк . П і сля і складання

ви­ 1 ОО

навчання екзаменів

вони

стануть

ШВИДКіСТЬ і коли уу змен­

ми

прадюватимуть

шувати ,

СПОРVJжуванІЙ тепер дру­ rій 'Ієрзl П1ДЗЄМКИ.

скільки

на кожній стаНЦі!

-стоя ги

з ура­

eR~.Р.~СИ одному м:аши:иі- XYBa.IO!RМ - iнT~S~~ocrt

І

1ІІашиніст;!­

(РАТА:У).

на

ДеН'Н'1

lІЬ О:lІУ Ніі

:~jПdС

В

серед-

Л.

Е " б.:о ТОІ

1\[. Ф.

БuБІ(\).

('1 1, ї:Ц' І НІ і :. 1 ';І;\ltlіl іі 1!:1 ,;ес ~.(i f< :1Гщ··:· ... Т: :1 ТР:<::' ТIJ:"'! ТІ ::n l; ~' ('1 :.1:1:[1

::~H:::J;t~Hill.H. IJ ІДВН ­ IIll"!:i:! Il c:;':Il· e.HI; CJ! I((JP\IY І< 1'1':;llІІlс'Ї, 1:}1:\1 }(\·t;YP~·;l:01:1 ~ :.ll lalJ;·!J\"(I I. Д СJ]. ЗlО J ' Ь ('IJ.lt і \!·m!у (':'І"У ЩІІ \1 ІІ:{ I,·Y..:,/г\~, 1\1:1!E'1,;Jm'll\ ;J.(J-

) ():J:Я :['.' I!ТГ"IШ'I:! :\І:І::Ура та Н"СІІ.:Н ІІі:ll:СI:і:'І:l

На

ОFочrр,' 11

(іі\:\!

KOHJ-;O'~Y

Й,lе

ЗаРil:1

Il Р,Щ'В -

НИКИ 38С(1.1юва_1ЬНОГО цеху

за­

Г,; СПО,,\ d РО' "І

!іже

п('С' ·ЯН()

б·НПI:.>/іU І ()!і ГЄ'ІіТn)':'Я ози­ М.ИХ

но.

:;е :I (·,:шіі

КОР\І.

. Ф . ,ЛИХОГОД, голова профкому.

'-:,4,\,.

передбачено ВаК~асТи 1:200 ТОІІІІ. І ,ОЛ('ИИ'н ОRОЧСR()Ї ба:зи

НdllШJ

зан,нашу- робllН. lН'е для тОГО. щоб

,,\0

ііб.:IУ1{,

О,ТІІОЧ:1СН()

3і1В(';I('НО

:,;),ОТ ОНflТ И Hro6X!;jHY h·.:lh·l:lcТl> ,)ВО'(В і фрук­ т:,н. ю;а б да:lа МОЖ':Ш­

3

:НІІ:ИХ раі>іОНів І .1i1J-;:lа;jСIlU

ВНЙ п єр:·r",,(. Н а:є :ЗЯСО.1С'НО на 311\1і)ВС :Jоєр:гання 10() ТОl,1І HIIO\':I~ і ;:; Т.1Ш[ А5 ТОНН о~I '.)н:я ! l() тонн .. П (1 М',,(()Р'Я.

Татау­

я,Ее

---------

~'п- П~IІIt:Т.У'ПІI:1И

;IЮ1')-

Рd;\г. ;с пl

НИС Тu У

:t.1H

заготІВ.1Я

,)8 0 Ч',в :. фру"Т',R на

склосу

О.

ВИ'В'!_lLНЕ'IІ! з п'д ка.ча­ П.l 0 щl ГОТІ' ЮТЬСЯ ;ря Н::'СТУІІIiОЇ с! ~в(jи . У

ki1'l,

Овочі-на зиму j'RЕ.':ННЯ тс;р,'Н:І І \1:СI,I;ВII-

у

Л.

СН:ІvСН(Л МаСИ.

!Т. ТI"Гlmо!{ . J1K: llРаllЮ­

11.

УЩ:ЛhНЕ'н'Ні

Ф. Ф. К.lали ПОнаД;; ТIІС'іЧ тон.в

(jр~іТИ

;{ ;JlIf.!fJ r,fi\L,

на

меХо.Н 'затор

П.' [/L)8.

на тр"нrп"рт\ еанні ('[' . І ·, ',·ІН,Ї }1::<с'Н :.11' · іll ' С'IІЯ П

:\Н'Х; t Ilї : ;;JЛ'-Р:11

ми

прс.цент:.в.

217

:З,-,С.lуго,еують lluхвал.и І

~' ::Н::IlГ," Р), НЬ!)' І'" :"lіі:'"I: ' ,I}! ii ::l' 1"::1 :::;1:

:J.( >C': ~ . ·t1]['fI ! ~X

бавки. УоnlПllrО ~IТіrШ!JrЯ­ ЄТЬС Я 3 сної\1И обов' Я:3I!а­

8авданн.!І

БИУ.ЬНУЮТЬ

J,I' 1,.\I:.:;.

Ч~СIJІІІ;~'.

!Інні

ІІа

аагПт' .RЛЮ

"аРТ ОП:ІІ ,

ЯІ;t:Ї

П : 13НОМ

СПРЮ1ОRанІ

нсі

н:сть

Лlmн:стю

за;jGВО.:JЬ­

НІНИ п()трс(jн СП()ЖИВ8Ч:В на В{'СЬ ос'fIНЬО ' ЗИ:VЮБИЙ

СИЛИ

А. ЗАРІЧНИй.

НАШ КОМЕНТАР

Осіннє нального стаТИС'1'ИШ4

хід

П~}О

2~

стаиом . на

іч е ні .БО·ріЧ'IЯ

ЛQ .ТJЬОDИХ

ПJ;>ош'нтах

робіт

району

1983

('{'РПНЯ

року

І 19Л І IR.2

g~

""! ..,

Господарс.тва

Не спадає

.•

Х

=.~

"

:t

ПІП

І()()Л

І Сі.3

1~ .O

91.F> 9:3.3 91.8 9n.7

6.4 21.8

П.е

"f'У I1 НЯ:О

l\i[J()Ba

~:Зоря»

~;:

ічені Щ()r('~ <Ру('аніRСЬКИj.j~

90.4

.. ]ііRОРННЬКИЙ,. «Г nl'(1.11 RChK и Й'"

її. 8

::. >. 1:::-::.!

~=

('!")::.!м

53,0

i~E'lIi

132.2 . 24.0 122.8 9.0

3()Л

i~CHi

83,3

По

ТРУJОБе

на- греч"и.

ЯJ-;У

ВІ1Р ОЩУБ3ЛИ би

;уби· рання

60

п:зн lх J-; УЛ ЬТУР,

розпа,1:

силосування

У.УРУД3И,

r;y.

розгортає гься

С ; Б t'jаJ31f'~ШХ

на

:зедеНIІЙ

з

геJ-;тар і в.

ШВІ

Справилися

3dВ;jilННЯ~f

радгос пи

« RеJJlн;одиме~(,.l!Т'кIВСh"IІЙ,).

j зерно, колаНН:l «Г!.пОо('I':БСЬ"Н'Й» г;аРТОп.l! . ОДНИМ з н ,ні·· .1аяниti», ;ншl ж

ваЖ,lИ8'ших

заВ,.lан.ь

села

є

ТРУ-

також

збирання овочів. На жа ;lЬ, те)тлк

or;pe-

ран'Ня

ТРіБНОГ'J РОЗМі1ХУ.

зб ирання

них !\У,lЬТУР. с!\ошене 1

цp~o,

а ~

ке

!

:.tJ

«3:1П­ збч·

присту пали.

розг()ртається

"опання "артоплі. Один лише ра.1ГОСП «ГО'ГО .'1 :8-

з:бра.в

Звол!- гектарІв,

г;руп'я-

Ще не все об.ча .l0чене

29Q

ще

Пов;,'!ьно

~lИх' роб:т не набра.1J! пQ- ськиЙ»

нається

щО

СhКИі'і,).

r:OP:lf

Д!ВНИН:'В

л()ки

бі,тьше

що

її з

У

sШіОna,но

~; ~

~~g

('.1.8 4'2.S

10,2 9.1 22 .9

61.3

І.З 1Ц

46.7 58,0

радгоспі

цькиtI».

В

ця робота

спеи:а­

СТРН:\1УЄТЬСЯ, а

ПQ.108ина

ЗОБС!М

не почина,lа.

го по району БИ'копано на рах

з

49 .4

господа р<:твах

,10бра

3417

.,Завори-

;нших

JJ:3JSaH их

їх

ше Всьо-

картоп.1Ю гепа-

51 О

зага.1ЬНОХ

п.10щі

гектарів.

ОзимІ

227 сіяно,

що

в

НеJбх::rно !(С~!ШJег;сне

по-

ОСНОВНЮІУ. на

вс!єї

П.тощl · п осіву . На чеГ!jер' т:.й Ч9.стин! наРТОП.1ЯНОЇ

;г~l(!аріj! П,1антації

72.6. 66.7 92,3

становить ~~~е;'И~ктГ;аОр~~:

третини

7\.1

18Л 5.З 5Л

ЇЇ,7

рапону

цьо·го POh'Y MaiiГlie всІ госл<царства, з!і'іnано лише

:'n.·1

Ю.2

Д()КУ'lаfва і\\ічуріна

п'ру;t;ення на П() .1ЯХ Г(1Сп [)дарств району. ТjJИR3Є у

),13

ІІ)().О

~.;.

::. >,::

8R.CJ

(,:З,НlЛnЯНlfіі:о

i~leHi

:-о:

411.1 12.:; 32.1

12,3

155.6

«)l\ерJ.івеы\й'"

10

<0,:>

~.; «Авангард:. «П .l0сківськиl\:о

~

1\0,11

102.:'

(, Красилівський" со

~;,"

2().7 14 ..1

~. ;l іЛіі ВСhКIІЙ:О сВ('ликпяи~('р(ькиА~

Л.'Іаиу)

до

1 J9Л СРСР

«llv.\іRСhl\иіj:>

державної

ЦЄHTP~

гогподз· р{'Твах

в

«[)()П [JllIlhI\ИЙ:О

інформаційно-опчи('лю-

l\Jiehl(oro

роОіт

поnе: комплекс

3ВЕДЕВ НП

також. шоб учи! з пеРШ{1fО

JI'вськвЙ.,

В ,!Jюмtн!є.вих

н :ціііlі l :ЇI

ШКО;ІЯр глибоко зрозумІв І серцем спрнйияв суть І

обхІДНО

НііІ'

CI·I·: IJ!1I1TII

';)111111 11 :11 і)\'

ТО­

уроку усвідомили, що активна ~'часть у .суспlльно корнснlй Пр'зцl, аl\.~ивна ПlДготовка до сл~' жбн в ар­

знво/{

і;\ "'\'I 'у,\:<IІ.

ВОНИ

Р:іl' :j'n- І<О;{Ї "ї, 'I''':lіи6';;іВ

рІк.

вання, n'HITOI'JT-комбlнвт <'Н ...'п.іТЯНеьюnt,. Імені !'іо·"lчqя СРСР. І ДИІ'ІВО, шо в т"к!1t в!!ж.l1нвIЙ справІ не

иа висnті виявилися Р!!llrоспп .. Гnго-

КОj)\!ОзаготІве.1Ь- Те п,JI1ЮіКа.

11' с: lі".1:11 І (," :1 11'1 1.. :1111 1<;:'::I,ЩНI!lїI

дзво­

в

ltlY, щоб кожиий

батьки.

Сf>p€Д

Розпочнетьсl'! він уроком Мнру. 0<:-

новие

иетл. М!lЙстерн!. ВР,l1ИПУ допом()гу у цьому' ~'Чите;І~rr,ю,м КМІРКТНЯІІМ поД:f,'lН

ТРИ8АЮТЬ «ЗЕЛЕНІ ЖНИВА»

зованостl у всій ного дlяльи'ості бу-

ДУТЬ важлнвою умовою успішного внконання завдань партії І уряду.

r.

Фото М. CeМRRor..

дадl творча праця FОЖНОГО учнтс.1JЯ І велика · соцІальна відповідальність, внсокий рівень ДIlСЦИПЛ~НИ І органі-

"'е пlвтораТІІСЯЧIНI ::ІР~t\я педагогІв. 'Бlльш'сть ШF.',1J добре підготувалася

..

----------------------------------------------~

~'j)();I;::ii

ЩІок!в

ЛЇТК'I!"М:f'-;

праці С.

ГE~ АСИМЕНКО.

Педагоги mJ:іл міста І району га -

Ю. В. Андропова: ~Партія до(jИlНН':­ ться ТОГО, щоб людина ВIІХО8УС:JЛ;J(:Я У нас He~l! ' як щ,tlй певної су-

Rолектirв

На фото: )'дарИИJt

JryИ1стичиоl

НlI!;' н l',,;\l'(ЮПУ 1110снІ До1;:;'I;:':В<І 1IIIIfHlJLO! ;,\l:lи,н l : іl :\;1 ТІ'. I llllri Н 1>lIТН\lа.їl,-

середньої !!ІКОJIИ прнйшов молодий ~"Ч!!те<"" .1~Tc"iI . 1 суспlльств()знавст!!!! Я. Ф. CanRiB. І вже з п~tlmнх

в

вуютьCJI У колектив}

новій .mкоЩ, що збудована ТУТ. у майбутньому lитрlбllО ЛІОне зміцннти матеріальнv базу 3аЩ'JШ­ цької середиьоУ 1 ВеЛRКОДИМСРСІ>І\ОЇ восьмирічної IІІкі ..І.

7f.

трудІвниця

ху.

у

ряче сприііняли рішеllНЯ чеnВН~RОГfl (1933 р.) ПлеllУМУ ЦК ІШРС. Адже

році

На­

працІвникІв.

сумщина

RO!!y .ШROJ'IУ в Тарас1вцt: Юні меш­

!!O~; педаrоrlчний талант. У минулому

мОо

ВO~

Рад!сн!!Й нниtmн1й ПеР!!Іовересень

ще й тому, що вс! школи району, кр!м РожнівськоІ, мають хорошІ тиПО!!! приміщення. Ліквідовано почат-

! l1Л.!! І!!С_'!ОДНХ сп!щ!ал!стІв.

IІОП8ЖJПIXа багатьох

~H про иеl завждн Bi~

слова.

CBoro

спеціаль­

CJIЮсарв-електрQo

eтaBНRК, чуйний товариш,

слід відзначн­

ш!tt'J!!! !I!kr2 ~ pl!~aHY Дадуть пут!!!кн в CI!"!!!~!H!HЄ ЖИТТЯ.. Нез!!р-ч!!,ЙЕ!"! ннн l шнlй нав'!/!!!Ь-

ний буде

вості

Т!! !!()J!е!tтИВН шк!л :м в, .м 4, .!!к! зМjОВ'.!!ЗУ!!I!J!!!CJ! утримувати В хоро­ ШОI!!У ст!!н! К.'!8СН! RІмиатн без ре­ І!!(!НТУ

довrоЛIТИІО

8Р8ЦІО ва вчила

ГСВОР~'!Я!!рО !!!цrOTOBKY ДО HOВO~ p-аВЧI!ЛЬНОГО

c.nфlJt

ГераснмеИR~

Вона а& СВОJO

ль!!о-в!!роБН!!'!о!'о коМбінату місце­ ~ paцroc![, !! ТаКСЖ трест «Врова­ рис!_'!ьБУд$ 1 райоб'єдн8Н".J! Сіль­ !'оспrЄХя!К/!$. !'О

наЗИJIають

Григор1му

В!!!!:/!. Не все зроБНJ!!! по ст!!сре!!ИЮ !l!I!ТЄJ!!I!!!ЬНО-Н!!.В'!I!J!ЬНОЇ баз!! ВєJIИ­

..

склаД&ЛЬRОro

свІТJlотеХНlчиоrоаа­

rю1f1

9 Т9 ГО!'t:!J!!В~ЬR8

знову ПОК.'Ір-ч!! Ю:!!:Ю( громедян КраїJ!И Ред, їх E!!CT&BJfflKiB )!О ш!юли,

повє:;е У Кр!!їну ЗР-8НЬ . І знову кожному з НІ!С пр:!!:!!єсе В!Н р/!дість 1

-

м!~T& :м

JJ!!

цеху

кращих

.

роБВВЧНІЩЬ

коП.

2

лише на

прис!\ор!Пн прове~еян.ІІ

6ул~- ~Д ПО~~Q~Щ роб~т.


eтot).

!

-І(

SI серпи. 1983 року

Н О В І!

............................----------------.....

Ж И тт.

----~----------------------------------------~~~--~~~~~~~~

в и х о в АНН 10 - И о м nЛЕК сни и ПІД Х І Д ЦИМИ ~МВ 88.11 .ПрометеЙ. приймав

пrxI.JI Райоиу,

як!.

~OTeaTpy посланц!.в

ШдаумІ(іИ МІІ!ІНУ Л'.)Г() Р'О'КІУ, сказав да.лі А. Г. Мутило, СВ'Ьдчаrь, що в школах району ПОМіТНо. активізува­ лась р0600:а з ф:зично,го виховання. наса,МІПІЕ'ред в На.l,ИТЯНСЬК:Й !мені В. І. Лен:на, ТребухІвськ:lЙ, Мокрецьк:й, ШТlИI:в,оьк;й, ННЯЖlЩьКІЙ. Ве.'ІНІ!юдНІМерсьУ.':Й cepe:;JjHlx школах. З POIКY в рІК. !ileдол:ки в проведенНі )"рОК118 ф:'зкультури, Ililдг01'JtВц!. І складаНlИ'I норм КQlМЛJJек{:у гпа ПОВ­ торюються в Бог'да,н:в<ськIЙ, З.,вори­ цьк~й, ПУХ:lВськ:й, н,рас и·Ji:IВСЬКЇЙ , Плосківськll середНіХ ШКО.1ах. Вкраl повІльно виріШУЮТ!ЬСll пи-

З!.браJIИСJl· ва

традиційну серпневу коиференцlЮ. З До:}повlддю иа иlй по основивх проБJIемах удосковалеННJI нав­

ЧaJIЬВО-ВИХОВИОГО процесу у св!.тл!. вимог червневого (1983 р.) ПJIе­ нуму ЦК КПРС виступив секре-

І

тар мІськкому

партІІ

ТИЛО . .

А. Г. му­

~д н.аЙголJtвнlших· за,в.;;аkЬ,. п!д­ ItPOOJIИіВ

в!.и,. сл!Щ

ви",:І1пrm

ну, tдєйне ЗalГа,ртування IЩwlв.

у

ц:й

ІІ'И!Х )"СІІІ:х:,в,

CJlра·в.1

ajye

'1Є1Н1Н1Яна.да·в.а ти еквч.еиню

дооягmyorо

пев­

слІд б:'nьшаго

зна­

опорНJIМ

иа,укозото

~ма·гають

rn'~I'O'1'OB­

DЄда·гогlчии:х

ШНОJIам

'lЮМУ'Н:ЗМ'У,

МОЛ~ДИJМ

по які

маl,стер­

рarrорlєю

бlЛ1ЬШ

Добрим

досвІдчених

кмєг.

помічником мають стати І ка­

П'~~ИЄМJC1'ва,

спор!'Р.1В~:

Велююдиме,р­

.NИОЯ чlиюї сИ'С:теми вихов.,ння уч.нl!! ІКа ПРИIКlладах ЖИТТ'Я і ді,ядьнос.т! Іл­ ZJЧ&. В першу чергу це стос,уЄ1'ься

Оем!ИiIJОЛIК;в,с.ьк,о,І, ИаЛlН!н:ВЮЬкоІ, По­ rреб;ВС~'JЇ, НраСИiJIЇ'В'СЬКОї, Вorд.a,H:'B­ сьхої,

За.ворицьк,ої

середнІх і

Свl­

'1'ИIJШ;Юs;ської в,осьмирічної WКіl1ll. таКQЖ

Сл:~

значно підвищити ЯК'їсть

полі-

1ИЧноІ робо'І1И в КОЖН'I1t школ!, ПО'в­ Ніше Й ефе·К'ТИВlНіШе. IВИlIЮРИІСТОВJ'О!а7И lНаявн~ арс.еІ:а:л рJзНQiмаН:7,НИ'Х фор~

і

заоСJ6~в

за:.'!~''і'ення

школяр:іВ

до

сJ'сп:.тьно

КОРИІСної

IІ1ІраJ<IТИ.'ИИ,

до

сна:рбнИІЦІ маРh1СИ3М'У-.rneн.:и;3МN.

А це знач.ить, що потр!.6но гЛибше ВНККIiJ"'ІИ в о,рган-1зацlю комсо.моль­ СЬКlОї по"lЛОСВЇ ТИ, ПОЛ·:ТіИчнOIrО І'н­ формув.ан,н:я. ХорJlШИ'Й ДOCI8!~ в цьо­ ~

нагромади'в

ПоЄДlКолек.ТИIВ

жицькоІ середньоІ школи. ~досконален,ня ПОЛІ:ТИЧНОГО.

lВан~я

бу-т'и

заслухаR~

ооорах і fiео.:lра.дl !КРИТ'НlЧний ана,Лlз 'І'К

конкретНIУ

Ніня­

п.нта.ння !нфоpt~­

на парт!йних

ШН()JIИ. l'mюоний ДООВ'ОЛИI8 Вw.3Iначи­

П'р.)грамlУ.

ЦJ,ка'Вl

п,ри­

КJI~ди M'~Ha ~авести !. з ДOOB~ЦY ор. а'Н!'ЗЩ.l ПОЛ':Т'ИІЧного !нфор~ванн:я ііі школа.х, НалинJВlК:И\,

Але пе!p€'в~Рки питаннях

НаI1IИ1'lИ.

показують, що в

політичного

ІНфОIРМfYJ!·анн,я

І!І шrЮ.'!ах район'у багато фоормал:mty,

'r1;'аФЗ-J?'ету, заста·рl.пих фJJ]іМ І мето­ ідllЗ

\ оогдан:в'ська,

Бобриц.ька,

Семи­

іПО,Щ~:lJ!ська, За3И1М'ЯІІl!сьна й іншІ шко­

ли). Ha\!t y:ey'H-е,нням не:доо.;іКІв у по­ Ні7И'ЧНО1I<J1У Інфор'муванн! . УЧІН:'В по­ ВНlниl серйозн:ше поорацювати І

уайвно, І ножний педаIГОГ;ЧНИЙ

'K'O\JleK-

ТИІВ.

в

сІЛЬСJ:;КQlМ)-

nоаашк,:льнН1Х занла'Д<lХ, продо,вжи'В дооов;,дач, С1П'рямована вона в 'ОС'НОВ­ JЮ.~!Іу на д:т·еЙ молодшого і сере.дн,ьо­

'BIf\'Y.

Поза

у'ваТQЮ

залишаються

П;ве.НУ1\1У

ЦИ

НПРС,

У

правопорушникІв.

Слабка'

роБО1'а з д;1'ЬМ;И, u 'SOпорушен'ь,

Н.ааин.вСЬКіЙ,

ЖИ'Ття.

шлях

виховна

схильНІ! до пра­

J

ведеться

в

ГОГОЛівськІй,

ПУХівсь­

пр~вопорушень ШК:L1I

вання

ще

раз

учнями цих та

переконують,

повинно

вестися

Інших

щО

ОСобли'&у ж ува·гу при цьому

хlдно при~lляти часу

ШК()JIЛР;В.

.:>ргаНіза.цlї

ЦІ

ЗИКО­

КОІМплеIiСНО.

питання

н€:об·

R:Л,ЬНОГО

незадо-

в:.1ЬНО вир:шуються в селах Бог,."!а· Р."Щ.1, Гоголев:, Py'caHt)'J3!i, ;{РfiСИIЛ:В'

ц:,

Семипол.иах.

Не

менш

:'УІI,оце у ком,п.1Е'НЦ, ВИХОВНИХ ~Іають зайняти й ест·еТИЧ}І',

в аЖJIи.в,е

заходІв зок.рема у Ве.'І:ИIJ;О;Т.И~lегеЬ/(IЙ І Г(1<~'):1;ВС"К;Й ВОСnМН рі 'ШИХ, ЗаВОРИЦЬКіЙ середній

uqtQ...i!.X.

чального

А

завдання

по

дають

насел€ниос

ЛУН1\тах

за.ила;:tах.

У

Н'я:т а

друге м:'Сце

в оБJJЯСт1.

иьо!

rnРОl'pа'мами,

3РООЛe!l'О . СТУ, форм І ~(J/ЯНОГО

основ

Ко61пЄТ

'завер­

кожно!

ЧИ:t'.Ї

HatyIК

нин:;:',

дол.:>г!'Ч'Ни'ми ОClНова:ми удоскон.алених ПРClГpа,м ! m:!ДР'УЧlНикl'в, ширше ВlJIPO­

зynинився

на

виступаючи

в

кожний учень ви­

тракторної

обс.lУГОВ~'ЮЧОЇ з.а

Bil;OM

працІ.)

групи

робіт

по

сусп :ІЬН й

спрзви.

УЧН,В

Дда ВИЗИ.і­

само обслугову­

ПРdl1,.

.!v.;;""

о!оq;і!никІв,

радгосПі

механІзаторІв,

тракториста"fН,

ШКіЛЬНОГО

с;,юсарями.

І

Великодимерського мІжнавчально-виробни 'ІОГО

комб!нату

В. І. Кумейко

розповів

ня.

Зокрема,

буд. слІд роботи по

Не повнІстю

прискорити 06ладнанню

виконання комбінату

ВИКОНали завдання . і

ТЯНСЬJ<)У

шляхи

КО;l'ІТле,кс~юго

БІв иаа'WiИЯ.

пl~вищеН'ня

ВlІнор\,'С'таиня

заоо­

Особливd це стосується

В.

середньої

І, Лe.alиa

школи

реалізує

\ ',;ені

почин киян

тісний

біітьками,

намі-

вчителІ

знають

не

лише

першо­

класника. його здІбності, наХИ.'!IІ, а й сім·ю. ~'спlх У навчаннІ зале­ жнть І' вІд майстерності педагОГіВ. Нласоводи школи вчаться на занят­ тях, що проводяться м'жшкІльним та районним методоб'єднаннями, }ja

уроках -колег,

м,етом

предметників.

особливої

ПОчаткових

турботй

кл,асів

була

і

Пред­

вчите,п:в

залишаєть­

ся робота з батьками, з сім'єю. Форми ! методи тут також різнІ. Це відкритІ уроки для батьків, залуче}{­ ня їх до оформлення кабінетів

.

тощо

Окремим

прОблемам

виховання

Підростаючого покол:ння присвятив свІй виступ заступник начальника

райвІддіЛУ внутрІшнІх справ з полІ' ТИI!(()-в.иХОRНОї роботи В. І. Петрух­

НОВ.

Проблема

"В8ЖКfJГО

пі;ЩіТКВ.,

сІм'ями,

прорахун­

ідейному,

MOtJ!I·.'IbHO-

сказав в!н, пов'язана по суті благапо.'!УЧНИМИ

ками

школи

в

нє­

МУ. трудовому виховаННі УЧН'В, не­ увагою . дорослих. Інколи 11150 ot:peмих підліткІв згa:tУють, коли вони, не знайшовши можливості проявити

себе в нормальному сєtJе;rОВИІці, чи­ Тут вина 1

нять правопорушення. раЙвІ.:ц]лу внутрІшніх колентиви

('прав.

НЕ';сlдно

А.'!е

1

недосить

туnбуються ппо да.1ЬШУ ;:rолю св')їХ випускникІв. Так. у цьo~!y ропі По­

гrеб'гська сеDЕ'.1?Я Ш~:ОЛ;:J ВИПУСТИ.1а 28 учн'в. Із них 10 працо?F..'I:оштува­ лись,

гою.

;:J

рештн

ё?'1нппI.1?.rь

класІв.

ува­

тру;ювлаштувавшись.

формально

стає

но.rтективІв. По шаються поза трухнов

хах

П03~

Б'льш-с,ть Б;m~.'('ннин:в ВОСІ-~!ИХ ч.'тена~ш

лише

ТРУДОВИХ

суті цІ діти з~:щїх увагою. В. І. Пе­

зупинився

на

уд,:;скона,1ення

ОСРОВНИХ

виховання

шля­

підліт­

к:в.

-

Рівень пlДГОТОВRИ до служБИ арм ї в 1982 - 1983 ня вч~ ЛЬНСМУ Р')І!', СКёзав вlЙСnКОFИЙ ком'сар В. В. ПОJIІщук,- У порlрн~нні з по­ переднІм. зрІс. дОСИП. сказ-ати, що ми пІдготували 3?5 СПЕ'ціал 1 стІв (в попередньомv 225). Проте погір­

І!

шилась піДГОТОFRа Мії в Пухівсь!:Iй.

до служби в ТmI':UТИН("'І-,Rій

ар­ се­

'ре:тн!х школах. OKpE'~il нашlПРИЗ0В~ ники, ЯК. пов' домляють З 'в:йськовюt частин,

М(jЮТЬ слабку ФізИЧНУ п!дго· Не вс! мn:-нуть Ею:онати нор­ ми комплексу гпа. Це великкй не­ долІк шкІл. Про n;1ДОnnЕЛЕ'ННЯ хво­ рих, пІднесення ф'с:ичної пІдготовни юнакІв.' Пf)лlпшрння ріЙСf-,КОFmї пі:!­

TOBf;Y.

готовки серйозно слід потурl'iУВЗ"l"НСЯ П":ТКQ.1fНТИЕ~М 3авотmиької. Мо­ КРЕ'ЦН(І)Ї. НрасиліRrhf:ОЇ. Л'ТІ:ЕСЬ­ ної. Погребівс.ьної СЕ'!1е,1Н і х ШК!.'1.

Директор

радгосп)'

кий", П. Ф. ВО.:10ха, :Мо

М.

І

СП;ЛhНОЇ

ШКЇJJЬНИХ

допов!;:!1

з,аСТУПНIІН

навчаЛЬНО'RИХОВНОЇ

перший

БЗЯ­

3

3а?им'·

ШКОЛІ! В. Т. Прн­

секретар

К~~ІСОІІІОЛУ О.

м:сn,ккому

В. Деркач.

конференЦІї

виконкому

т:шож

дире!іТ"f,а

роботи

янст,кої середнnої

На

'до-

виробничих

колективів.

участь

йма,

Ради

подlли:шся

роботи

у обгnвореННі ли

cl.'1J,c!-,~f)Ї

ПРОR()пеНRО

свІдом

«Плос~IБСЬ-

СЕ'l\ретар винон-

КОЩ' І ЛІткіР,СhНОЇ

виступив

обласної

Ради

голова

народних

;tепутатІв І. П. Лисенко. ГрупІ ки

вчителів було вручено зна'!..

«ВІдмІнник

УРСР""

народно!

грамоти.

жена УРСР.

ВИХОRаНнІ

Грамотою Звания

присвоєно

і

інтернаціональ·

ИаЛlІтянська В.

І.

серед­

Леніна нагород..­

Міністерства освІти «Старший

вчителю

«ВіДМІНнин

освІти

За успіхи у війсь­

ково-патрlотичному

ня школа ІменІ

в!

творч!

на'вчання,

п~ред

Horo . господарства,

невирІшеНІ питан­ тресту ~БР()l!d~нrlль-

тримають

вимоги до 'майбутн:х школярів. Таки:'.! чино,l\t до 1 1!ерес­ ня

єдині

ному

ефе<КТИВН1()стІ кожного урок'У на осно­

шука"и

м,етоди

чають

про першІ успІХи комБІнату у підго­ товцІ майБУтНІх спеціалІстів сільсь'

райоо'єднання «Сільгосптехніка~ та радгоспи «ВелинодимЕ.РСЬКИЙ" І 4'го­ гол!вський •. Я:< педаГl)Г!ЧНИЙ колектив 'Нали-

ваджува'ти. аНТИlВнl

школи

виступають

па ринннками.

Директор

навчан~я

-

бриrнда по ремонту тваринницьних ферм, Четверта частина наших ви' п)'С'кникlь залишається працювати 8

pIRHJI'

на те, щ06 глибше оволодl'вати мето­

педагог,чного

рекомР.ндацН й оформили СТЕ"НДИ Д.іЯ ф~РJl!УВШІНЯ нава;.;,;; pU,·.;, . ·1 прап:. Велик~ робота проведена па органjзац1\ а'втої трудової чвертІ. З вра~7ваtJ:іЯМ бажань учнІв бул!! СТВО;:Н,Н. rРУДIJБ, сб'єднання тварин­

ЧImТВ­

І ЯНОС1''1 знань

каБІнет

обсяг

В(І\;;'ІО.

!JIГ­

учн~,в. 3уСИЛlЛIЯ педагог!чних колек­ Т,И'В~В шкІл ПОвИ'ннl бути СI!I'pflМОБанl

ШІ<ОЛИ,- сказав,

стерНі.

12

УДОСІ:wа­

пl'дlВищенню

04

є праця. Тому велика увага прИДі­ .'JяєтI.оСЯ трудовому вихованню. Перш за все подбали про створення MaI~­ р;з;(ьн(')} бази (робоча К.мната д ..~я УЧИ:8 1- З к.lасlв, навчальнІ май­

А:т,е по­

районІ

екок,

;;€PWOOCHoBa

по удосконал€нню ЗМ!ме'ТОД,1,в . навчальН'(н!и-

прvц,есу,

вwnладаННJI

У

К

ними устаНОJ;!ками, мораллю, 1НT~' р.::.с.а~lИ. "ультурою црац1, поведію,и. всього нашого жиТІЯ

Венwюy уна,гу ЦРlІ'д:лив а. І. Хор­

.7JениіМ'И

К.

).'ов~вався не як носій певної суми знань. а був зІ СфОРl\lованими Ідей­

ти.

.10

також

СИ.1ЛЯ 'на те, щоб

УЧН~:l.Ш занять

р'vбот.и за

Це

ра­

роном

обговоренНі доповІД!, її директор А. lVl. Дараган, -спрямовує свої З,)'­

в на'Rчально-кQIНС'УЛЬТац!;й!них !JIVН.K-· тах; У'С,'ІІ~шностl, 1Н'~и'в:!:д~а,7JlbноJ р'обо­ анал!зов!

досвІ'

кожним

кращого

Допов!дач

тр-бно б~льш серйозні ви'моги поста­

Л':,НOg

з

рівень

зв'язок З' дитячими садками сели­ ща вІдвІдують заняття. подають м,етодичну допомогу вихователям.

шкІ.'!ьнІ

окремих аСПЄ1lrах військово·патр.о­ тичного, ф,зичного І ІРУДОВQГО ви­ ховання учнів. - l\олектив Во6рицької серед-

кож­

b-сеСОЮ3НОllIУ

віддали

иаРТGfЕIt(J::- райвно

впровадження

шено сере:;nНlЙ IJ!сеобуч працюючо! МОJЮД! у B~цl 16-29 pOK~IB. ЧlfМало ВИI!1IY'СIК'НИ~!іВ продо!!>жують. на,вчаННJI в c€pe,ДН'!x спецlа.'!ІЬНИХ : вищих уч­

бавих

.

ДОСВідУ і досягнень H~ ки В пов­ сякденну практику !Кожного вчиrеля.

заОЧ.нr;У

пракnrчltо

вете.-

:.r.aтер,али, якІ ВідображаЮІ!> ДОСВЩ кращих учител:в ! керівНИКів ШІОЛ. Окремий матеріал 3 досвідУ шКіЛь­ них колек'Тквів експонується І на ВДНГ у Москві. Завдання полягає· в тому, щоб добитися творчоl'О

що

що в

показують

передового

іМенами.

ховірська. У

о{)(]ІВ'Я3lКG'ВИЙ

роботи

клас-

ХQРліКОВ зупинився на

поповню6ТЬСЯ

новими

НQУ. П.'!ОСК':'В'СЬ,КО·! середнІх ШК!.1. П:д­

пlД,СУМIКИ

визначаЮlЬ

. вивчення

м. В. Нуцзй, К Ф. Шевченко, .П. Б. Токаренко, 0.)1. Гриnnч.. ];і. В. CJ'-

ний п'~ТИIЙ в профтехучилищах. На фvoнl загальних усл:х:в rд1JJ[H~a JюнстаГУlВати,. що ДОПlУ'С'ТиО1И вІдс:в УЧІН:!В 1з 9-10 ил,ас:в пеД1\оле!КТоИ'ВИ ГOГO:Г:'BCbIКC:!' н,нЯЖИІЦЬ/КО!, Замрli'lIЬ­ биваючи

І.

Вопровадженню

НОНУ

за,lИ~­

осв'і ту , rrр,ичо,М'У

середню

~'ЯВ­ нав-.

~. Творча лабораТОРіЯ вчителів

1 НОI\ОМУ

в ЗaF(lладах,

вони

приклад' Ім

Далі О.

сере;дн:й всеобуч. НИНі праh"ТИ'ЧНО IВiС': ВIІ1ІІІУ'СЮН'IІІНИ вось:мих клас';1В дро­ довmу:ють навчатИJC:Я

Фо!>-

питаннях удосконалення м.жпред­ :'Іетних зs'язІОВ, пол,пшення роvоти

.

про

процесу

рани освітянської ниви, яКі діТЯ:'1 наИи<раЩі своІ РОКИ.

H:r'~ Щ\ КПРС на sонфе.реНцlї вчи1'еJ1l;В райОоНУ в.И'С1·УПИ'В зав:ду1О'ЧИЙ

шИ'Тьс.я

учнями,

'Boro ко.1ективу І кожиого учня.

1 зав.данн.я нового навчального ро­

в:н,

хочеться на·

матер,а.1У

3 позиuД г.1и60КОГО

куу СВ:7J111 настанов черв·невого П,'1е­

ClКазав

справи

1.ІУ&jiННЯ в школярІв моральних .'!ень. Проблеми оптимального

З ДОІПОВ:ддю ПР:>. п:д'СУ'МlКИ мину ло­

роцІ,

засоби

пр.щя вчителя, його майстернІсть, Серед

своєІ

СПРИЙНЯПЯ

могам.

ОСИ'\JIВНІІІМ У МИНУ,ЛClМty

технічиІ

ко, В. В. Надима, Л. М. Твардовсь­ ка, М. П. Jlевадський.. Одним із ОС"ОВІІИХ правил в їх роБОТі є вироблення рац,ональноІ організаціІ

ж€'Но ц:кавИІЙ доев:д тано! роб;ли, однак в цІлому Qрганізац:.я С'У'СЛ:ЛЬ­ но KOPWC,HOЇ працІ У'lН:'ВIСЬНО! м 0'.1 од! ІВ позаJ1ЮЧНИ!Й час не В!,,'ЩІОв.j.:\а~ зи­

навча.'!ЬНIОІМу

і

жега, Н. Є. ФедосеJQ(О, Н. І. ФедіР-

І хоча в багатьох школах на,npомад­

рай&но О. І. ХОРJlJИо&.

сtWєдн!

звати і новІ іМена.' Це М. М. Мен-

•І

ІНІ! J"'ЧоН;IВ Віщі;граю"J1Ь yчrri':'в.ськ: ви;роб­ ничl бригади І трудовІ об'єднання.

М.ж-рецьк:Й,

юй середнІх школах. Факти СКОЄНИХ

майстрів

I.lrкёл.

вити до в:,двІ,дува,нН'я

до

CTalO'Гb на

все ВИР:Шj'S педагог:чна

Вели~ роль у Tpy:;tIOBOМOY в.юсован­

го

проrрама,ми

Богданlвська

навчання самі по соБІ не вирlШуюrь справи. }' кінцевому результаті

йозні недо.1іки. Це стосується і шкіл нашого району, зокрема г.ОIГCJ!Л1в,ських середн'ьої І восьмир:ltfної, ШЄtвче,нкІв­ ської, За,зи'м'янської, На.'!И'W:IВ'СЬКО! с'е;редН1х шк:,п, ВеЛИНОДИl;VlерCblК',)Ї І

ВОС!>МИР:ЧН1!Х

удосконалеиим'и

вчально-наочнІ

TPYДOВ'JlМY

~11РИІ),lанс!)ке

ста'влен;ня

соводи

щколи).

виховаН1\l ШКОЛlЯр:в мають М'ісце сер­

ОвіТИlЛіЬН:18Сь.кої

за

(Заво.РНІЦька,

жання зал,ИШИ'Т'И1СЯ в ~н.IIIНIB. Хор.оши,х реЗУIЛ.ЬтаТ;ІВ у П.роф­ орl~нтац:Ан:1Й роботІ ДОСЯlГЛИ базові господарства 1 педнмеІ<'ТИIВИ в Руса­ нов'I, ИалНlтl, Тре6ухов:, Вели~:й Ди­ м-щ.щ!. Але зараз, що пIДf\реСЛЮЄ7!ЬСЯ 1 в матеріа,пах чеРВІНевого (1983 р.)

лЯ':!'1 «Ножноwy т'ру,д:внИ'к:у ce:DeZIн'ю \JICBI'ГY. наша заочна школа зай­

учнІ нер:'д.но

ве'сь

не -Dдержyюrь м:·~·их зиа,нь для іІІрак·

гхп~дар­

шно.'1ярl-під-тlтки. Тому окремІ з них, IЗсryпаючи в самост!йне ЖИТІ"Я, В.ИІЯВ­ JIЯ.~rь.ся неJП~.щгОТОВJIен,~1'И до т.рудо­ ЗОl Д:Я.lьносt:, Inроя'вляют'ь паСИlвне,

TaKt

уав:-домили

ТlfЧ'ИОГО {)ІІ!()ЛОД~ИНЯ РОС'іЙСЬКОЮ МО· зою (РОЖН~l!оська восьмир:чна, Плос­ K:'ВIC<ЬtKa середкя). Є неДvJI:IJ<И І в ро­

ви'явили ба­ сел: 245 ВИІГІ'УС­

Шf\'V.1И, необх:.:\1JЮ с:ка,зати,

Як поназує анал';з всlєІ вяхо,~ноt роб,ути, що ПРОВОДИ'ТЬСЯ В школах,

го

.

не

редн! ШНОЛИ. В ок:ремих школах стг':>РЮЮТЬСЯ такі уor.т'о'ви, КОJІИ учн' П'рактично не працюють самост:йно і

орган!-

!ВQНО ведеться в Иал'иrгянсь/К,:іt, ПЛJoC­ н,НЯЖИIЦЬК:Й,

повн:стю

високий

-

І комуністичного виховання., розпо~. віла вчителька С. Ю. Яценко. }{ла-'

курсу рос:йської МО'ВоН, УІ багатоола· НОВНІЙ характер. Мал-о уваf'И ПРIІ';tі­ .ТJяJOТlb ро3ВИ'І'КУ МОІІІНИХ навин!в в поча.ТКОВИХ 1 4-8 класах Налинlв­ ська, БогдаНlвська. Заворицька се­

.

црацюват.и

СЬiRlй оереднlх, РУ';\НlЯнськ:й восьми­ ;р~чнIIЙ, удос'коналЮЄТЬСЯ в ~aIН1111ській І ПУХ::ІЮЬІК:Й Ce'Pe;'1JH:OC школах. Пpore в цl~'!OMIY в раЙОНі ще H~ доо,и­

ще

школи

кеР;'ВНИif(И шкІл

ОДН8ІК, пlдкреCJIИВ доповідач, удО' сконалені прог~&Ии, підручники, на­

ствІ, а в нинІшньому

IQЬВСЬК:ІЙ.

вчнтєлl,

ком:п"ек'С Ц!.1еА І завдань' шкlльнJorО

ПlРО­ наа­

ceRня t~ЙlНО-ПОJl:ТИ!ЧІНJaГО вих()вання IfЧНІВ. Ва~ЛИlве м.:сце 'J1yт В:j;\;ВОДrWrЬСJl ви:хованню УЧ'Н:ІВ на ІІІРИК.1J.aД: життя І

ЗмІСтовно'

окреМ'!

КОІЛ€'ктиsи І дирекц:ї ШКІ!Л не Я'ВlЛяюrь нал'ЄЖоНО! :н:цlаl'IИІВИ у

у окрем·нх ~JlJlaХ ~"Же. начрамад­ ЖeRИ'Й певнd Д1ОСВ:Д в орга,н:,зац:t QY'CIIrlлЬИО корИсно! ІІ\РОДУК'1'и.вноІ цра­ ЦІ YЧlН:'в на уроках Т'РУідового навчан­ ня (Требухїв.ська, Бобрицька, ЛІт' к:IJ!Icыиa се.реАінІ). у минулому роцІ 195 ВИIІІІУС!іникі,в шк:.л залиши.-тися

В. І. ЛенІ,на,.

що

«ПочатковіЙ ланц!. загаЛЬНООСВlтtJьоІ

JIIOIIIR, сусn1нь­

пе:perв1ркн показали,

бот!

еацІІ.

Завдання особливо!. ва'ги, - ПІдне­

Адже

тури І с.порту в Троєщинськ:й, По­ J1)eб:nюьк:,й,ЗаЗНІМ'янс.ьк,IЙ, Богда.н:в­ с'ыкйй c~peднix ШRJ.'!ах, rr..едаг()г~чн!

. 30J3!1

бlнe'Nf пм: тично! 'JtCIВ:ТИ учнтел:'В!. fЧН~В, якІ вже д:ють у школа'Х }(.а'ли­ n, ТроєщИlНИ, Требухова.

:t:ЯJIьноСТI

І

чаннІ д1'!1еЙ пла.ванню. У зм1JЦlненнІ НаІВЧаЛ!Ьно-<:пор.тивнИ'Х баз коюсрет.ну допомогу ШlНолам повинні подати ба-

ності, знайомJDТJOCЯ з '11ворчOlJO лабо~

HaY'l<.

них

таН11'Я ствqpе!IJНЯ і З1м:цне'Ння нав' чаJIьно-мате,рlа.льно! бази з ф!~lj'ль­

:пропагаиДоИ­

CТIIiМ оrюлодl·вати секрет.ам.и

BНКJIaдafiR'JI poc:ftCЬKOY

М.

П.

учитель. Теплюку,

народної

освіти

УРСР",- М. М. I5eдeHKY~ Г. В. МаК1 сИ'Менко, М.

М.

Менжезі, Н.

твиненко. О.

С.

Номар,

шапцІ, Н.

С. Таран.

В.

С. Ли·

Г.

БіJl()о


*

и о в І!! Ж И Т Т Я 81 серПИfl 198З року З CTOP'r --~.ТЗ~t.__ & _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - -_ _------------------------------------------~~----------~

-

1==========-========-

життя

КО НС ОМ О ..1Jb СЬ К Е

~------------------~----------------------------------~ ТОРІК до протоколу ев1'І1но.;внборНІИІХ КОЩ:О-

1оІ0000ЬCtЬ4tИХ з6vp1Jв

на ре­

коИ'ТНо-~аН1ЧНО!Му

заJЮ­

~ бу\ло ЗalIIисано: .Першl ,мЬц1 IIJi:СЛЯ мИІН~ЛИХ 360PJ.В пrrаб СКП.IJiрацював eнepr1.,ЙJlо. ПtЗІНlше робо­ та

l1'pQlВ()ДJилась,

ал.е

тпвН'!.

НН

тcGМIY С'І'анl оправи .пр:г жеШQIP!Ю'l'!;В •. Щ'О турбує

H~epa

МИ

1ІТрим:~щеннl

IS

8811ЮДayl11рasмllИН'Я

ПОЧУВАЄШ

"Н П"?

на

дуть БJ'Роть6у

••

СJllтун.ами

~,що

зЗП:знюють­

~И, 'не ~He для са­ 'rИ'Pit'Ш.)I'о opгaJНJY, бо бу­ '!Ііі '!"уТ' не !дуЖе бага.то lIICЩеЙ .. ЛlpaВ'да" до кін'Ця

P'CJЦY од 0'll!IК'Y

« КП ~

ffi1JaJН'Y-

пtOО1',

на

ЯІНОМУ

у ск,ладl е!>'КОГО

ГalIIОН

• Комсомоль­

nrrа6у

два .лрожентори­ Ва;:jИJМ

Та l\1ИlКола Щом ~аяця (а стіше)

на­

М;rхаЙл·)

Ряб€ць

Радченко. Іно';! І й ча­

б,ригада

«КП~

ра­

вом з предста-вню(ами IГpyпrи наро.щного контро­ лю IJ'роводит:ь рейд у це­

респу6JIiкаllСЬКОІ'О

.....,.

IфОJIIимовоrо

хах

об'една·ННJI

за в OJIjY.

охomлеНОJ

ПеревІркою

широне

кол!)

~онrроmoваЛIИСЯ

'змІ<ннl

lІазиваЮ'І'Ь ВOJIОДИМJIра Тєрехіна. Передовий

• е.пектрозваРНИR

вlдзначаЄться t високопр.о;rуктивною

...працею на Еи!'отовлепні бункерів для елеваторів. '

к,')м:тет

чаоу.

вщутр:­

втрати

tжкаристаІ1'НЯ

СИ,ро­

Її .деВіз-краще

у 6УДIrН'1{У ПРОХОЛОД- вчать ц:й профес~І

оо нав:ть в спе"у. А вікПахне

ШК'0,111. А Лю6у

в:д

роцІ

учшlИ

ПОірогу на п'ДЛОЗІ ден l ль-

тор .

Та

_

деРЕВ'яних

ідИIJ3НИ'Й

рІзноБІй

тя

Ч~т.к:сть у Люби не

ще в В о на люби'ть

РИ1 Тмl жит­ З'М:,НЮЄТЬСЯ.

д;rсципл:ну.

1977 ..пар.я,;:jОК:б Та It ІХ вире ничого

в

ВОДИ'І'И , трак-

вnна п'ш л а

нерІвник

І' І п ;:jРОЦ -

щу А. І. Малюга у цьому

пра· дс>пома,ає.

з в ун:в..

Н2 ЩН 2 !-:ОFИЙ

ГОДИННИН cb e-r;.р у :':И . П'яrнадu;ять Х ВIІ .l!! Н CIrJшає.

Щоб H~

тись,

час.

Стиль

ре· боти

нення.

П,РОnУСКУ,

р он'в з т о го ча с у, як пра·

Це rеж

запор у кою

неа.ку·

стаж)

усш:ху :

ВС!

на !jює У вІДО~IПМУ комсо- двадцять B:C~M чолов'н, по- м-о льсько - МОЛ О;:j:,)jШО:\IУ члени кмн, викону!()і]'Ь І !НО'лективl бригади N9 1 пе~евиконують планов'

заu:знюва- 'радгоооу .ПлоскlвсьниЙ», за·вдання. В 1982 роцІ Я'КИ'Й ста в переможцем 96 процент:'в надоєноlJ'О

пос\тlхається

Люба.

Всесоюзного

соu!аn!стич- НИ':І1И моло,ка було реал!-

ГО;:jИ'ННИIR чолnв'J;а тро· НОГО з~!агання )сер,ед НМК зовано пеРШIfМ COP1'JoM. І

хи в" дстає. !Красивий.

А Любин

маленьний,

-

зІ

за

п !дс у"ша~ти

Х п'яти- цІ пlДВ.ffШен1

СТj)QIкач Вll д М;СЬІ>КОМУ HOМlCO':VIO.'1Y до дня тваринIИИlXа .

найкра­

щІ результати останньо! ЗНJ:If : в.тl 'громцської ху-

доби. По

4620

Л!ТР:,в

мо­

JЮRа на КОРОВУ тодІ надо­

Р!ЧЮf

сощзобов'я-

1 нагородже!:1ИЙ песр:бним бр~ слето\! ф l р':\lИ рех'дн,!!':\! ЧРРВОНИ" f пра- зання тут - H€ ПО;:j~Я, а .• Луч», - йде т очно . Це ПJ,рОМ «Герої п'ятир:чон, норма . І грамоти. B~Д"3'Ha­ .не;:(а~н'.й ПОД і\ РУН ~'К ЛюБІ ветерани працІ кращо- ни Я'н результат пра-

Нагородил!{ за

иу НМН» та Почесною цІ. І HaB~:TЬ сам,е життяграм, отою ЦК ВЛНСМ. благ'W'строєне, Люба працює тан же саVJ заможне JIIовlддано. лн

шl.

Правда.

1

УІ товари-

деl\~л.ь'Ка

уже

,одержас1а по 4181 кІло­ гра)ту, а БаловніЙ над~й по

.іп

групІ

тонн

951

становить l(IЛОlГра,м.

98 Зви­

т'яжний труд л. М. Стро­ нач

В:;:jзначе:ний

ЦК

В .'ШСМ

мол о ~кА

з!,в була ВО.1Jодаркою при- радгоспІ

зу іменl стичноІ

Пил ьт'яй ,

госпі

Це

машинного

за'ра·з

в

До

речІ,

ТУТ,

рад­

«П.1JскІБСЬJШЙ»

в

СПЛОСК:'ВСЬК,ИJЙ •.

Героя Соцlалl- Та й не т!л.ьни в сПл.JC-

ГІ.рацl

М.

3.

в,стан<>,в,,1еного iн!~Iвcыкму..

Люба

не

тю-

І

-

... ГОДИН'НИІК жит'l'lЯ

Вона не б

-

всюди. йде

на

в

жеR1С'Р!!'СТ ',в~

СИ1'уац~·ю

н· !стіЬ:

;:jеННIЯ

П1)О­

закон()о'.т'р­

ШJДО

практично!

-

СП1)ЗВИ

рейів

«Комсомоль-

за годИ!ИнИ'К()ІМ.

ВИlзнав

. &итра.Зу

бить ПO'X:l!'ал на С1!ОЮ ад- со и;раТIf долю •• Б!Jrа скаресу. Бо за oclMa трудо- тертина на стоп! Ji!()B вими злетами, вона це УІ М'OJIoдe добре знає. - невтомна наВ'Стlж на:помглива праця. на дУШ~...

ЖИ'I"l'я. Вlкпа МОв УІ ш~ Просто ж,И!ВЕ:

І БоСе ж ця поІздна бу- C:~1 жlЮ{!, Я'К~ вмІє ро. ла

JЮВною

неmЮД!lВаНRОЮ

для Д!IВ'ЧИlНИ. Н;: молодlж-

б

ити краще 1 більше за

для

Х' JЦИ'В на КУ'бl, Любу бу~ цьо'го СЮ1'И . ОпасJ.rt51 Ій. ло

обрано

делегатом

Броварсь~ого

вІд

pa~ ~~ у,

І.

с'у м~.и пеЙ :(в . треба В~;J:БИ'І'И

нів • НП». як! валися вибору

-

ПС[JШ і:!

нять

із

!-Інка

по

ВАсильеВА.

113

ти

за­

д'в

орга­

ми і ваВЧИЛIІ методичного

ПОЛrJ· по с і()·

Пі10В С;Н:' ІІІіЮ

зві т ів

ти, що б з 6 0 РИ ПРОЙШ ~1 1і ор­ ганізовано, при ВlІспкііі ак· тивності спілчан. Розмова

діловою

Jля

чле­

б стосу­ ТЄ'І . "Іето­

1

гра­

офОpo:lт.1РННЯ

дІ­

л:тературнО'го

яні

КQНТРОЛЮ

були

осо­

п!ддан1

т!!'цl_

Кр;rтиrн:y

цЬв'

не

кри­

комсомоль­

ЗВИlнуватИIJll

н.ищ:вн:шою.

А

За­

З;:jається

де

ВИlвчали

б

До'сво!д своїх товаришІ/в.

але сатира б:л,ьш го­

присвячений рацdонального

«проженторист;в~,

у ком,сомол.Ьul

ви-

пере­ вИНО­

rюки

що

приєднав-

-

варИ!Шам

бу

членам

ШТ'а­

«КОМСО~Ю.1ЬСЬ К О го

mDожЄ'кто'ра,>

:

працює

вогником.

з

«Хай «КП.

.

К()І~~СОМО .1і>СЬНИ'М тям,

як

це

д,яlНСЬК:Й

І

личить

ра­

МОЛОJ:».

Н. В.

все: гар-

8

завзят­

ТРАВКА,

КЕЛЕМБЕТ,

.

студенти КДУ •

НАШІ ІНТЕРВ'Ю ~--------

Етап

зростання

У

вересні

міста

і

члени

району

комсомольських

підбиватимуть

організацій

підсумки

роботи

аа

звітний період. Сьогодні в комітетах ЛКСМУ йдуть останні в

і

приготування

до

цього

важливого

іспиту

житті молоді.

3

Наш кореспондент І. РИСЮК зустрІлася

секре-

конкретною. Тон ЇЇ має за­ дати звітна д о повідь . Ось

тарем

чому

о. БУЛАХОМ і попросила його розповісти про під­ готовчу роботу, вка передувала головним зборам

піпготовці

го д окум е нта пеРUЮ',сргова мето д ичних

комітету візьм ут ь

саме

цьо­

приді.1ЯЄТЬС Я увага. Крім порад,

.

мось ;:jO побажання. яне вислови·.'JИ т:єї осенІ ко.м­ СJ<МОЛЬЦ! заводу своїм то­

а нтмвності

цехових

бути '

реНО'lеН;Іац!ї

ЯЛЬНJсті штабу. Треба ча­ стІше ПРОВОJИ:ГИ сем:налИ!

0 .'\з а­

і Вl'борін. На цьому занят-. ті бу.~о на г олошено на тих питаинях, які слід виріши­

повинпа.

КОЖ:ОМО.'lУ.

Непогано БУЛО б розроби­

наро:\ного

ГРУП"ОМ СО РГU~~I1,

секретарями

нізацій ження

все,

33

с е м і нарсь к их

боку

фічного

---------=ному

з

уваги адс\l!tНІстрацП. групи

н уrцею. В ньому є фа}:тичн;rй матерІал,

п~рсвlрок на папер~.

по-

ДJпомога

виступl.в

П:УСК. В:РІІІ

га·

нарина­

«п'роженториста~1»

тр!6на

праJ\ТИ·

м:ськному

доречнИlМ

П1J,ове­

в,се

-

ц:кави'вся

цим

В ,і'на­

БУ;\\J'ТЬ у

'І'У'РИ, багатонольоров': ~Ia­ ЛЮНі<И. Це зробить «НП.' вП.1НIВОБЮI. Але більш

ортану.

зав;tЯНИ

т· )

6у.'І0

І

Хай

виnус.нах . ~)І['IЛИ'вl

мало тІліЬКИ переЛ!ЧУВ'ати ЩУ!з'вища П'JРУШНИ1К:В та наВОJИТИ цифрІ'!. ПотрІбно ШУ'кати яс~рав:, оригІ­ нальнІ фор'ш п>одач! ма­ те·р'ал'в. З цього боку

«TIiDO-

можна

т:шу

рІК

строю .

штабу не

р060Т:

не

свого

.6еззуБОСТ!., повинна бути

:з.м~г.

Взагал~

р!зноман: тн:шнм

Х!ІДЛИВИМ.

воно

кує НОВІУ форму дІяльно· стІ ПОВ'l'орні рейди слl­ даМ1И порушень. Дієв:сть

би.

ви­

якнос не було позначено дати. ОсrаН:!r.й липневий ВИ1Т1УСК знайшовся в a1J'{~­ Еах КО'11тету RNт r,·,·';. лv.

вої

комсомольсь~оІ

.металургії

імені

організацїїз&воду

60-річчя

порошко-

Радянської

Украіни

року.

члени

ЛКСМУ заводу практичну участь

ло роздумів, змусила інакше г.~янути на своє місце

діжних КО.1СКТ!1вів. Отже, аналізуючи Їхню роль у

у рои от і з борів. Розробле· но графіІ' проведення зві-

в ко.lективі. який покликаІШЙ вирішувати наД З ВllчаЙ·

вихованні мо.l0 ,lі, ми гово­ ритимемо і про дисципліну

тів і

і виборів У 26 групах но важливі завдання . Ось 21 це"о в ій оргаіlі з ації. чому комітет ЛКСМУ спо_ А що є нового у по- дівається, що розмова на

Рівнянні з минулорічним з вітно-виборних зборах стане

новим

підготовчим

періодом до станні

пІдприємстві

пройшла

звітів і виборів? _ Нещодавно у

нас

на зу-

стріч КОМСО~lольців і неспілковоі молоді 3 керіВНII.

етапом

активності

у

І:ів зборів, залИШИТься

очевидно, не і розв'язан­

ня тих

важливих

стами

танніх.

документах

заводу,

BeTep~HaMI'

Юнаки

та

ДІвчата

зро-

спілко-

в

найширшому

розуміннf

цього слова.

Не секрет, що

, порушснь

випадки

ципліни,

і

. т

в нае ДНС'

правопорядку.

_. Звичайно, кожен факт роз­ ВОІ молоді. _ Поза увагою учасни- бира вся на засіданні за-

. ками І головниМи спеціалі. партії.

точно.

ний феСТИІваль, лк,И!Й про- l'іI'lIIИ'Х. І не Ш'Кодує

тв~ринник",

Опер а тор

доїння...

~HaiНOrм

«Нращи'Й

-стало нормою дЛЯ ВС!!Х,

ра- хто дооре працює

Іла. І зараз сп'ра ·ви не м:ськкmюм ЛКСМ Укра!ни для кращJ'ГО молодо· гіршІ. За пlДСУ'м'Ками ра­ го тваРИ:ННlша ' району.

бorrи за с 11 М мтkЯЦ!ІВ

CTeHJ: ЧJ­ JiBa номери

матерІали.

РOЗlГдЯнути заслухати

ходам зиачн'О підвищи­ лась. Не залишилися без

на

та

сrо,рОН1И

Це ГО;:jИНН!!tКИ. І всІ по на- І от пройшло вже Ш ·. сть parHOocTJ.

3У'Ю'J'Ь

пуск

lВ'wроб! в, робота тра нс:!юрту. В ОВ<{ЇЙ, ДІ'tЯ,ЛIЬНОСТ!

ДJщечон. Цlовати 3.\!:ннею д9 Я РКОЮ. у нього СУ'ВО'РИ'Й 1 пра­ Б~ла скаТ"РТI!на. І ~ йни.й , сь П ат '.'М стала пост і йною. ВIfЛЬ,;Ш'Й: жо;:r,ного зап:.:з"

ІКа

глас­

мусь В'ис ' :rи за січень, травневий

ст,ежити

ш~,стнад:цяТ'Ь днІв на ко­ раблІ: море, небо.. не:зв:да­ ·иd св,:ти. 11 ст!ль.ни ц:на­ ВС'ГО, незабутнього ...

і більшв ' від інших .']1TJ.

с·ерПlЧЯ

19

ВИlНИ І енерг'етичних ре­ су;рсl'В . ях:сть випущеіНИХ

-------"----------~-----------

фарбою

Вже

сла6;ною

за,1ИШ1!єrься

бажа~о, щ06

.сь.киЙ прожектор.

Ні~'СТlЬ-Г()ЛС'ВНИЙ недол!.н у роБОТ'! штабу «Номсо­ щі,JIlЬСЬНОГО' ПРОЖЕщтора •.

робочого

ди Мін:ст'р:в СРСР. але .не завлщИ! його д:ї опера-

Фото М. Семиноrа.

ов:жою

Л1!,Ч:НОЮ

ще

crnраБа,ми

оформлення,

комсомолу

nf-Щ~ о;рIЄ1f'ryєrЬСR на по­ р,а.зд. Порушення ж почн­ ристан ня сировинних ре­ пlд­ СУОС'в загоr!lJ3ельною діль­ ,ставови ЦК КПРС та Ра­ наютьоя TO;:j.l, КОЛИ

ва фото: В. Тсрехіп.

на на'ВіСтіж--

сьогоднІ

IЛІроблем сучаСНОГQ вироб: Поя'сни'ти uю 'ниrцтм. В цьому роц! Н'ХТО з член!в

"'УQсlльбудмехавlзацlя» JI _мІ кращих виробвичlППdв

На

ВіЬІХ().:!НЬІХ.·.

ЗІВ'lти його члеи:,в . Тим б:лыIJ.e. що в цьому роцІ

про­

прожектора~

1 -

ст!!!.

ДО

Без 011ПlYСк.ов и Щодо

добре було б ро6оо1у штабу,

че,ргують

члени сКП~, пре~та,в.ни­ ки п:рофкому, парткому, aдм~Н1!cтpaцIY. Резу льта т!!

його дІ яльн О'С тІ очевидн!: за п'яrь Х' ВИЛИІН дО почат­ X1IцiroI, ~e Tetltep ОфОРМJFЯ­ Н!У РО~JЧОУ змІни вс! ВИ ­ JCm,O" C'l'eRДИ ' за,водсь'!(оУ робничнИlКИ 'вже на сво!х 1аформацiJ. м1іСЦЯХ . 8ТЬ'СЯ пере:н:есrn

БЬІ го,1.ы'

І'J'ВУЄ др6р ИІХ сл llf; ал е чому ж це не ~ало обов'язком для Інших

!І проIj'ЛЬ­

ННIК8Ми,

ОС'І'/ІіІІ'НЮМ;у, 'І'РеТЬ ощу п 0- ся. На прохіднІй заВQдУ членІв пrrа6у? КомІтету веРСІ. Мlсще, вlДlверто ка­ органl'З'овано щоденний

чальН'm<

_ _ _ _ _ _ _ __

'cKoмcoмoJIЬ­

~ожектора.

поба'DIIЛИ

кий малюнОК, Мучні вlр­

в тому,

РОБОТи

С Е Б Е,

ЧИІМ живе

.~п.?

смюго

ма6y'rЬ,

Cnf!aBa,

перевірцІ

СТИЛЬ

COilO~ Прома:Й1!уВ майже !pl~ Ми поц1JКа,вились, у

пrrа~?

ІЮ

це

Qy1n.& робота' за I11РИIМU­

'I.1f.e1F.1!

РЄ'Йд

ШJва,иl ря'дки: дотримання. ДIЮЦИlПлlни що вс! номеРИ сКП. вн· сТа:к MHoro 3;:jecb идет щрацl було tDpоведєно 11 пущенІ однією рукою в ОТХОДЬІ. вМ'А1КИІМ заП :IЗНlеН'НЯІМ ля­ рукою М. Гаоона (npo це ЧТО на oTxo;:jax лишь можна не питати, досить ше в ЛИ!ПІН:. одних виnус·ки). Це, Зfl>И'ЧаЙ'но. не озна­ подИ'ВиlJ'.Ж:Я Завод работать мог чає, що на РМЗ не ве- ЕнтузІазм Михайла заслу-

блем,

які

порушені

про-

в

ос­

пар­

слухали розповіді людей : тії. Маю на увазі трудо­ великим ЖИТТЄВИМ ДОСІ, і , ІІУ дисциnлі~', про яку дом, якІ винесли. на своіх так багато йшлося на ли­ плечах тягар вІдбудови, на. стопаiJ.ОВОМУ (1982 р.)

родного господарства після ПЛенуМі цп КПРС, но­ війни, створювали і дава 81И постанові парті[ й

водського

і

цехових

комі-

тетів, але на зборах КОМ­ сомольці ще раз дадуть принципову оцінку ВЧИНкам

своіх

дуть

тання ло

т с вар нш іLJ,

мову про те.

дисципліни

так

пове"

щоб пи­

не

СТОК"

гостро.

Якщо' ж говорити в цІ­ ЛОМУ.

чого

ми

чекаЕМО

від

Відчувалося, що нікого не лишив байдужим глибокий І змістовний виступ дирек'сора підприємства' О. Г.

розмови ІІа зборах, то це уряду 3 Цboro питавва' можна висловити так: глибо-. - Щодо цього, то у кас кого усвідомлення кожним уже стa.nо традицією одии членом спіЛКА завдань, п~ із розділів звітноі доповl­ шуку иим шляхів ЇХ роз" ді відводити питаниви в'взаИИIІ і активності •

що ця зустріч була для Ії учасників уроком стійкості, переконаності в пра8ильності своєї C.lpdBE, во-

вання, npaBoBoro виховавня молоді. Хороша дисципліна оди а з умов соціалістичного змагання се­

MOJIЇ,. заводу. Віриться , що наші сподівання виправ. даються, і підтвердженням цьому стануть пракТИtrнl

нз

ред

41л& ·110рошківців .

ли ЖИТТВ нашому заводові.

Больwеченка.

викликала

Крім

у

них

ТОГО. ' ідейно · політичиого

чима-

загарту­

комсомольсько·мClМ-

усьому.

чим

живе

KOMCO~


. .. -;PQ"

Лlєпайськ!! база «Океанрибфлот»

~-----; 1 по

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

НЛ СУДНАХ ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ

матр о сів, мотористів, ІОН, ;рефрижераторннх

~.ІаШl1ністів коте.1Ьі рибоборошняних c.1f(1capiB, токарів,

установок,

е.1ектрик;в, газоеnектрозваРНИI<IВ, кух арів.

"'Ієкарів, які

мають нєС'!бхі,1ні ДИП .10Ші та свідоитва. Особ!! , які не !!ають MnpCb~:HX спеIІіС! " ьнос­

Teїl , навчаються на курсах при базі аб:) ~ РИЗЬУ.О ~fУ техучи.11!ші п.lаF.СК.1аJ. У . На пері() ;1 навчання ЧернfВ'ЩЬ'1[& об.~асть. НОВУ t;~редllЮ ШКОЛУ (н. внfМИУ) аа воо мІсць цаl!О в ее.,1 КJlИ-

в'івка

Сторожмнецького

КрІм

навчалы!хx

спортивР.иА

rабlm:тlв

та

ФОТО

аКТО!lмlІ

І,

Свери~н.

(ФотохронІка

строкО:,! не менше ку

РАТАУ).

Р

Ф

едактор Є.

21.З5 Ху дожиіА

ЕД

фl,:tЬм

ЯН

.

.Кухо-

22.40

Нмини.

22.00

АаТОГl'аф.

22.,; 0 ДО"JlК О В8

ЧЕТВЕР. І ВЕРЕСНЯ 3АГА.1ЬНОСОЮ3НА

І

....~\А

B!.:,!" )·hf-!;;ь,ся. 9.З!) Х:: .1 r: ж~:Й

8.4.) СЕ?Е!!",

ЗІ

СЕРЛНЯ

Te.lь.~

r.o.•

І

~ ... -f!::I:ОСОЮЗНА ПI'ОГ!"А~~А цт

11.1-5

.Чар. МJндр;зиикlа.

К ., :, 5

9А·5 Худ ~ жР. : Й фf.1ЬМ М·СЄ z.р~,~ія",

1I . ~ !~ .

~;':!:1<,

~ " Я с';._. • ,КИ H v f.:/';·.~ .

.ЖИТТІ

С?ната. -".

І

1'1.2',)

"opТ<:I;aH~.

2

І4.5{) .J. ~f-.у~-:~ r.rа .ТЬЕиА Te.'~" '4: :.r,~~ со !1с. х и lIе nІзя~~.

~~~i; ~::і-~"~:~і;~Ь~~:1G~~'?маЧil 18.1",)

r~f:t:&.

!2.:.о С;,о: ~ ~:<;

«'!t'qи.

Л~-

.:І.~~Ж'..З~::"і· rо

у

о ' ".

IO.~ Акт"а.1Ьна

10..... ,:, «-!.ilСЦИП .і1 :Нз.

Ім .

.

r.:r.:Ю X::д e~'.1: ;iI

«Наречена

.Нlна'

.'~TO!

і

по~г.1И

да,,1 бере. Виr.:tr-Т та

1i:Z.'~';'H"T

ао­ nep~-

уч!сть мlн:стр c~r,r..a.~"b()1 ("l!~.

ОСА1ти

€1: :"OH"". 00.1 5 <3aT~a в

УРСР

Г.

ШКО.'У:'.

г.

Кон­

цер.

2I, г~, P;H: ypCI~

ф! ,'Ь fl{~:.

«Щ:.. ~

11'"

не

~,' ~

І!РВ'

п"tиrn.1НИПЬJ:оrt1

M ~ Ц' .

r

~~ ,"~M

с~~lя '.Е ~ з

б ути е"бn.,..

е '030

Ест': "· 8.

к!нокритика

Д. ь n-v і·{f.!: .

1I

c"!a(,.:t.

Х'!Dожяlй

l'

8.С() ГіМНJстика . 8.20 Ф і.1ьr~ дІтям. Ш ер• .

-

сШок

.J.окумен~а."ьниlt

фі ., .,. Nt'мець

І

теле-

.Ака.аемік

60'0-

••

ro.(») Еи<Тав"а

6уратІко.

Ю ..~О Д.,я

батьки.

вас .

...1Я. it ,

«ЯК всрб ..нvдеиЯ" і віс.1ЮЧОК ДО WкО.1И ходи­ .,НІ:", С)\ОМ'v1 . на

ropo..:tl •.

ІІ . ЗО Все.:оюзниА конкурс ва кра;ду ne~дa.y про ПТУ сТаіі\ J.ругиА дім •• 1t2.2() Німецька мова . І2.50 Х у .а~жн : А тмефl .,ьм .ІІJ18 .ІІі!с/! • РозповІдІ про

Кеш"у'

3

та

10СО

14.45 10.40

фIJlЬюr..

Нозини. ДOKYMeHTaJlЬкl

мн.

16.40

.ІІрузів'.

~epiII.

І4.IО .Il0к у "евтзJlыd

'rмефl.,ь-

'

ХудожнІй

~елефIJlЬМ

~о1иру.

0':- з;ти

сДу.

mечка-.

Сі'аРlnnК .1З<:IІИЕіВ.

I8 . ~{\ Л:..• ~;~ . lhна

J(~~'('1'I8.

ІЗ.(!{) 1~ ?~ 1П; ~НН.Т

r.prp

б .... .1 у.

H:j:~H~(t': ИЇr1) •• Р.з !l 1".~ fl3H :I! .

<.;

~І.rю

n!'"('"rr.:~Mi1

,"171f!

«I~::H: ••

о

В

MnY~.'PH"A

"'І,,"м • П~дорож ПО :1'3fkIЮ-. 9.3,0 Фі , ,,ка. б к". ФІзика

ПТУ .

О-.1<,виі

АпТ'~н"мl~ .

мето)!.

аОРО:10-

мП.

І

Держ;аан,,"у

Ц~!!Tpa.'bHOMY за . ~!.

ItОВl1ертвому

і ·не:" Сх і.1ні б:lанк ~! з роз'ЯСНЕ;ННЯ\1 ПО ї х заr. 0 5-

НЕ;ННI·0.

За ДС5іJ.К3~Ш 3'ЕеDтзі\.те::q на aJ.1.'Jecy2::970i'1.

Ч . •ТІіЄП2::! ЛаТЕіЙСЬ~:О~ РСР , В \.1, ие.;тнін у, 2, ТеlЕ'ТО Н:!: 2-74·21, 2·f'>;-12 , RВЇ::1 на РО\::ОїУ ті1Ь!';!1 за

И ]\ ,lикm1 .

Вартість

ПРО!ЗJ.У ОП.lа­

чу'.:.тI:.СЯ ПО ЗЗ,lі3:і!~ЧНv~(V таР :і 1": . ЛдмінісТ·Р:luія бази. ДО YBдr И I<fРIВНИКlвпш.ПРИЕМСТВ, ОРГДНIЗАIJН1, jiCTAHOB І НАСЕЛЕННЯ! ЯIiЩО l!ііМ потрlliно' провести пу ДЬ · ЯК! З€М .1яиl роботи , з яс)'йте у BHI\OHKO~11 МІсцевої Ради наро '1НИХ депутатІв, чи не проходять на м!сцl наМlчеНIІХ

ТР"

] ] А .;

J.-:- na r; ··h f..a

12.1.;

П'Иl')n~n,н.1R о:' ТRО .

1'I~ li

~· Н~"рИС

~на;іnr.fИМОСЯ"

при.-

рСllnК\.

r

-

к.'.

)1»ОК

фl.,ьм

"У1ИКИ.

І,

субт,,-

на

пlc.1Я-

14 ..~ .'!)

" . .~":1TH~<:. PP·3" Y ~H' ЮНА1\3 при nбранкі nрофеrії.

1 ·;;.~ ·:;

Ht')B · ~H14.

13 ..30 R

еф!!'1

стг. '! МРНТ3.1-ьняА сП : ~няr.И

KCB:t . 16,2,; .~1,·,,,ч~,,А tb1(a

ВО'К3.1'1 hfИ'. · 'П­ аН,"ilмб.'1Ь

•.

І.'Ц ,; .А.аАемік

В.

М.

ФI.1ЬМ

Глуш­

'Л"РКУ­

M()."~a7Ka ••

16.55.В ц"й .ІІень . 4~ МУ,.. дО по.атку

poJ<f1l 'Ю­ битви

llHIr:p(). 18.00 Но"ихи.

18,2{І Докум~нтаJlьн,иll ф!.,~м

18.45

.:Осsrгаяflя ... .

Ф!.1ЬМ-КОНЦ"РТ

~Jle_Картини

Б~т"ЬУ.іВ~ИFlИ'" •

19.00 С,'УЖУ

рад"всы<м}' 1І:азп.

Те:<Р.ж урнаJl

Кі с Т0 ... .

~A5 ЧемпІонат

ваЛЬНИМfI

Сою­

ССП!ВJlРУЖ-

свІту

8еJfO­

.Час». КОИQер! майстр!в T~ЦT1I У Kn.~nHHoMY liу.llИНКУ спі.,оF..

М1!(,а.,1

І

ПОПЕ:ре,::;+;у­

зн~ками.

Бр о вари

_.

за

7 (те ,~ 'Е-ф n ни

h()~e "e Ub проепи робіТ повИННі б у ­

а::!ре,~ою:

м

Бn ()е~ ри,

иеху

вул

.N1>

44

(.R ~ r.!lл()ва.

І 9·.=;·78 . 2.=; · 10(18 ' (К lіїБськv.і1 .Te,~e· фон) П() nOHeJi .1f{;:j'. сере]"х , П'Я', fШ IlЯХ 3 8 ГОJ,ННИ ~{O

аРО1, lати

а

КВІТІВ,

й ПРИЕ і.\НIiЙ СЮРПРllЗ Д.1Я кож-

Ласкаво npn(':H:.\.O

завітати у парфю-

меРННI"! BiJJ.i.l нашого YHiEep~13ГY, J.e на БС!С, чекають ПРИ('~lні НОВ!іНКН.

~~~----~-------

(

І , і

______ '

Дl1реІЩія 'унівеРІ.lагу.

І

Леое,сувній м~хані3')єаній v-олоні Н2 9 • тресту« Броварисільбуn» НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

теС ,1ярі.беТnННlіКI1, монтажники, склярі, му· .1Яр' та робіТНI1КIJ

іНШІІХ

Б У ilіве.1ЬНl1Х

uіа ,lhн о стеЙ.

Р()60ТИ ВЕ'J.\'ТЬСЯ на nn'єктах

спе-,

БРОВі!РСh"()ГО

і БаРI1l1Jі8СhК(~ГО РЗ!Н1н у, На теРI1Т () рії району б \ J.іР>Нf1I1ТВО йде в се,1<1Х 3аЗlіМ · Я, І-:й ,111нівка,

K'a,l iiТa, Jl,: ...:(!lllі, 3(!B\)pI1'~i, [ О Г ,)" ів, Р у санів.

За р nз' ЇЗНI1Й характ е р p on iT РИП1(!ЧУЕТЬСSl rnnlJl osa НЗJ.t"iавка у РОЗ \,lірі 15-20 проuентів тарифної ставки. ' О _111наКЗ\1

на .1аЕТЬСЯ

гу r Т ()Ж1іТОК .

Ті, хто не має спеIJіаlhнс,стей, прох".'!ять наFlчання при навча,lt>нml ), п у нкті тресту без

n11 в У в і;1 BJi Р .(, н IHLТ8a . A1pfc:a П .\\К·9: ~!. Бр о вари, .1ургів, 4. ві 1

В У_1.

Мета-

Ап.міністрація.

Броварс~кому ncc~inHoMY завоD.У

мета.10конгтрукuіЙ

ХRИ lИН

\ до

ГОДННИ

10

НД

і

технологічного

плівкових

РОБ<НУ

токарі всіх ро]рядів, фре ."іеР УВ З"lЬНИКИ Р("'ЗРЯ.1ів,

е.lе, КТР()~I()нтажник

p !~. тес.lяnі Rcix р"зрядів' (в Усіх Ul1Х катего­ рій

пра!lf(1ЮЧI1Х

ві:lрядно·преміальна

npallj), і4жен~р Ш1Rі ,1"Нnї оборони і Е.lі р(;бн lill (;ГО н (! вч (! н ня, і н Ж енео !1-КОНСТ р\/ ктор lі. інжрнеРlі , те,н().10ГИ, те х нік. ' , д оставка робіТНf1ків на роботv здійснюєть-

ся транспортом завод v.

.

ЗееDтаТИС::l за адресою: с. Кн?Zкичі, віДДС1

кадрів заводу.

Дирекuія. Управлінню

виробничо-технічного

забезпечення та комплектаuії Кіровського виробни'юго геологічного об':щнання

НДПОСТlйНУ

РОБОТУ ПОТРІ БНf:

c .1IOcapi-складачі металоканструкuій,

е.'1ек· трогаЗОЗВ~РНf1КИ, теслярі, СТОJlЯРИ, маляри. Оп .лата праuі відрядна, аfщрдна. Холостя·, ка\1

на.1ається

Звертатися Горького, 1,

Micue в ГУРТОЖНТКУ . на адрє:су:

м . Бровари,

земляних

у І{нївському ~!аг!стральних

РI)(')іТ

мnжуть

ПnГnДЖУ8ННСЯ

Київській

технІчнnму ву,"л! nе~п у t'iл!канських зв' язк І в (НТВРМ3) за а:rресою:

.М. Ннїв, вул. (вана Сірка.

НА

ПОСТІЙНУ

2. телефон 2·120·36.

гаЗnЄ,lектрозварники ТхаТI1 авто6усаии \1!іНКИ «Півник»,

15

грудня

1969

року 8становлена крнмlнальна 81д­

повlдальрJсть. Техи1чинй 8УЗОЛ союзних магістра­ лей зв'язку І телебачення М 4_ RИЇВСЬЮllt тех вузол респуБJІlканських магІстральних зв'язкі8.

розрядів, з поча· до зу~

N2Ng 120, 121, 41

Браварсьна дитяча музична

шнаnа

мІжмІського

ВВ'ЯЗКУ fказом Президії Верховної Ради УРСР вІд

4-6

ДирекцІя.

зв'ЯЗI\У, ВИRонапияробlт в охоронній зонІ кабе.~ь­ ліній

ТЕРМІНОВО

сqвою С"1 ,1аТОЮ пра ні.

Без ДОЗ80ЛУ ВЮ;ОНКОМУ З вІдмІткою в ордерІ вп· робничої дlJlьпипl І ВНКJlПКУ представника пІдпри­ ємства, яке обс."Уговув кабельиу лІнІю мІжмlсJ,КОГО ної лІнії забороняється. За пошкодження кабельннх

птахофабриuі

РОБОТУ

ПОТ Р І Б НІ:

'h OM '

таКI)Ж

вул,

АдміністрацІя.

Б " бl')1Н:) \ СеМНПО,1-

За BKa"\Rk()]() праІІ і RНИК\В ЛТ!l·44 та ЛТl1-49 ПРО­

екти

система

СП .lаТIі

KiBCb"O~1Y лlrННllТ'f;! пrоекти pc,fiiT ПI')R ИНН~ бути по· годжені у лlнІЙн()·техніЧНІЩУ Il"XV .1\1> 49 " а ал~, ~­

с ою: м . Нliзелеuь ЧерН і гlв r ьк n ї nn.1aCTI, ву", саМ О .1ьська. N9 10. телефnн 2-14·і3.

4-5

розряду,

4-6

зубnфрезеРУЕз .lhНИК 5 ро~ряду, С.l!<1сар·ле­ K2.1bH I1K 5-6 розряд)', с.lюсар · інорумента.1Ь­ ник 3-5 розряд )'. м у ляри. СТ'nJ1ЯРИ, штукату­

PR HK\'.

насові . lllевчеНКОRОМ У (станпія

ТfПЛИUЬ

ПОТРIf)НI:

ПРН пров едеНН1 земляних рОбіт у ce;rax rorn.1eвІ, lt( e p~()R\ . П"ОСК()МУ. h~ЛИТ! (нора). Руд нІ . ()па­

t.n!')t)тy .

"2

1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ДЛЯ навчання грі на таких iHCTP YJleHTax: 10~!pa, баіШ, акордеон , скрипка . віолончель , баНJура. кларнет.

Вступні іспити

вересня,

4

в

не;;і;J10, о

10

годищ

раю,у.

ДирекціJl.

<

-

сНОВАЯ жизнь. орган 5роварского roродского 1<0У.ит.та Коммунистической партии УкраИНhl . rOpOl!. ск.-го и paAOHHcro Советов RЗРo.lRblХ .len , TaTOВ Киев­ ской 06.13 С 1И , (На украинском "ы е ) •. Р.Л'К10D Е. ФЕДЯй, Газ е та ВbJ Х n~ИТ С 17 апре.,. 19~ 1 ro,13. D.ин вь!);ода: аторник, tpeAa, DЯ1 ница, t}' ббота.

стовпчика ~1И

затверджених ПО С ТіІНОВОЮ Ради 1ІІіністр і в СРСР від 22 _lIlПI-{Я І 969 року 1'<9 567. npB I1рояеДI?НН і з е :1,'Я · ННХ pnt'iiT в м . Бровари \ в CMY~ i аНТОJОРnГИ ,", :~ їB

~I .OO Про !'рама

21 .35

за~'I:РНИ:VIИ

В ід повіДНО ДО «Прави.~ охорони лlн!й; зВ'я~kУI>,

(ЛТЦ·44J

м:n~~.

(2·3 ,) '-"'ш т е.'ІЮ

п о" н " чен!

ти погnд;+;ен\ в л Нl;;;::')·теХН\ЧН (Н,I У

«~t'~ите .,ь ••

/3.3" X~ ' Д""<I!!"

H~ 3'1~I : СhКИХ ді " ЯНI.;], трз с и пIJ 3"'~lнІ ЛіНії ч;' я,,·

ку

_

ЖЧТТА'.

1I .C't.=i

2(1.15

У

в ::, '! і:, к:нрів на­

Ш!.lЄJI:ать.

T~~H~Jo: a. l-O . n~ Учм,, ·~

ного,

;"О1В<1НН? .

8 J. ~ Tr.1Ptl.'bM

«(;.('\і:":-'.

тонкі

об~аанання

роБІт підзеr.1нl Щlбе.lьнl лінії зв'я :зку І KO~1Y МНИ

Науковп

рунок,

J.іЮ~ О ГО заКОН () J.авства зб'О'rіГЗf::ТЬСЯ праВ і)

;'p.rf'!,Rf Н ·Ч;:НIIf . [l 3АГАm,НОСn,l:1:'НЛ ПРОГР ,~, ',~" ит І ПЕРГ:.'!Л'ІІ НА КИІВ ТА or~~CTh

8 . З:; Тв!')я .'{'!iili.t:"b~~ б :О . ' : n71"l<а . 4:3;. B.l .H-і.Н~ СГО:.101\ " :-'.1f") .~i •.

ЛІСІВ ,

вті,1ена у паРф У :-lах . І, МОЖЛИВО, саме тому ВаНН не Ti.lbKH ВIІlll~; каНIiі1 ПОJ.а­

на Ж!іТ.1 С;ЕУ п.1CJШУ зз попеР Е:',1ні~! '.liCll'.:\1 Пр 'О ·

tb': T-

«Ди-

21.З ,; 80:';- "' 1')1'\3Г1иl\ 1~. f'CTHn3."b ~'ИСТf"U'В 1:J.:"rI1MCl,,.;i зорі- .

18.

.Час».

3

'-::("r'!.:3,,':"a~::t

зу! 2(1 оо 8ечі:>ия

Ноаини. 16 . ?О Наш сад. .50 8ід"уння. МОСТИ череs ,абутт" . Iсторl2 сучасність. 20.00 Вечірня казКА.

~1.00 ЛРО!'рама

",\-: рС. р

Ф()мrаsа .

18.00

2'0.15 KOHЦ~PT

КС,11

ВсеС81тн І А

ТРЗF; ~ 1t «!" 0 3K.1aLl. з а 9Tj:?".

• Лустоме-

JI.ОО МульТФ'.1ЬМИ

~y

Ії.2.; Е:\ра:і г. :Н:!і 3НИ Y"f'aїH(bF.:": ;"() т(' . Н'·6ачра"tНt. lі . ..ю 32.!'Iz-cr:. Й. Ш;':і"l.11): В ? ~ст у п

r..

ПРОХО.l0.1У

·IH (OrГ (;r.O J.Hi~! на 'Еесь r.;ac рr;ботн віJ.повіJ.Н(')

;10

Г:DаR.1ЯЄ ЗЗ",Р,Н11 Кі')в і У\IОВ11 П D lіЙ С:\I У на р()Б О ~ "

JlЗ S :Н!)ЧО1; .

T'() . ~·~ Н ау ка

3АrДЛЬНОСОЮ3НА

ПРОГРА .\\д цт І ПЕРЕДАЧІ КД КИfS ТА ОБЛАСТЬ

9.25

Д~;~b

ПЛРФЮJ"І'ЕРI1. Uіла raMa чарівних пахощів , ЩО нага­ дують свіжість _1ітніх ранків, весняну

nDc''1I~ChY на час осеіОТ:і.

авпбіогра::ь'і!<1. піС1Я ч('\го

УК Р,'. 1 Н СЬКОГО

I"Ц'~"C~~"n~ H I

вересня УНІвермаг

проВАдить ВИ ,СТАВ!(У-ПРОДАЖ

Е2жз !;) чі В I ~СЕ.13ЮТЬ базі З;)ЯВУ і J.еТЗ,lЬН У

(BIT~.

Т:': .lЕ5АЧЕННЯ ~ OE:<:{·.'.

9. 1.';

~~ " " У.а lI n б"анlч, .11lт,,! np!jr:~aMa

у

СТ!"І з ,;рJtm».

()зtJ)-.

19.00 А;:ТУё.,ьна 'H,~pa . 19.:;' Ми - СТУl!енти. 8

11;.;.-

-

<t

15.2·-) Ф;,: I).'1.-КОНЦ-СРТ """:, ;8.

М

18.30 Ф ; . "';1:>~.!а ... ~н:.!е,r. ·«ПІс.нl

З "',,"'Сб'>ДIHi·~~H'! :a

n(';.~;te!

17.':(\ ,:r. " q

3,

18.~.() K()r.I-!(К:

8

:-:.: ~ :.:;ti.~.

П~реJ..1-

llюваТ іl на суднах. База забе:;пє:'J)"Є постііін v

ТtК:7И,lЬ~:Иа

X:-: ~ ~ !1] f, ·: TJ.t ".1.'ІРОВlНо1. r~~r-:!~ ~ з. "Ч:і~", y' " ,. -::~jЙ і ,ь" .Сзд-

М.

РАІ10

завтра.

Г!1 а

1.:J.')

Z!.r·, 21.:;

на ф·.~(lТі. 3 В ~ СЬ';I 'fj Р:ЧН О Ю af:::1 сереJ.Нh (') Ю OCBiT~t{'), я !..: і за CTaH:)~.1 320РОВ'Я :.!()/І'::'ТЬ пра·

сзl~l.

'~?"P ' -"" СРСР <-.::Т'-;:j!"."І»

~ [нr (\K iH?rOPOJ.Hi\1 ~І ср якач НЗ.1. (!.ЕТЬС.Я готе .1Ь ЗОНЗ ВIІпnч ' \нr: \' в OK~.l IНl~X ..lн:паl. у n.l(!BtKlaJ. баз!! ПРl1Й~!ають ::: ? Ч t':.'1свікн,

я:..:і п r;oі~Ш:'l :1 С ,lі' :+: б \' в РЗJ.:lнськіl"! ;'.Р'lії ЧІ!

1<1-

J( "" іЧl. е~т

.;.

M J t-: .~ 7ра

JЇЮднr.з І "M~. В Сі; і :, і - п;<н~. 1o~ .'·Mr;.1 :: TYPKt.Ta. Лг сд:н.:',.,ьча r:pnrJ)3M3 кожного .

19,С"

,і :! О ЧI!С1 наSЦ:Нl1СЯ в TeXHiKY~1<1X і в;·:;а х га,, '·з; і; 'li~~Ta\ .1 і Епа:'!. Ка .lінінгрз.1, к,1аЙПЕ'JЗ, РІІ · r-з. Та.l ,їін, .r1енінгрзJ., На чі;+, r"I"1СОВ I1Їі BiJ:101

r;.t ~}!:"', RЗ.

0:':: )'

І -: : . и} с. ~ : бн!~;1

&истава.

<1:: " ьм

І4.5() !1рr.:":;' :2 Й. 16.:'0 Не: :;>::..

.ПІН:ЬF.ИХ

Іn.'­

гНС~~·It:.,:"<,

К ;:·.--:ь т у ;,:,

М.

П !'ог р ,>..',1А

Л ; ..1.ЛРilе~,:ства>.

C"~T(>ДHI

І

E :1:i ~.lh!..;~ · ;f.J~ TC: ': -

~~ ?:~ -3..1 :' ~~:()

16 {'І,)

камера.

А :оу ,,,,нян.

г.і3Х~t;:..

2i.•~'

J::~7":j ~:" :-J

2~ 1)" C ~~ : ~.:!. ~~

г.аста~Q-К: в і .:J,поs і 1l4 v'!ЬНtXті І

справа

у

Ш": ().~'IJ!

(.~·':H~':oK}

ПРОГРА ~ А У КР"ІНСЬКОГО 1Е.'1ЕSАЧЕНН)!

ча

І~.rз· ЗJ.т:;~.':;~. і\ .

:r .~i.! J'

TcaTy~ ' n::-еr;и Т·3 tJ1.1.eTY С . ~~:рvзз. у .~".~: ·!·; ~I.

lб.[О Iб . 4Q ІЄ.45 J7,З'~

З2..':1шае.МQ ~ Ь

I< , ~o ("ес

Га.:,:"о.,'

1-:і ~~!=Z'::::h:-: ~ :-t')

Ж.

І

r('! : r:Ї .

.~jз

~І ..ю ~~~ ' 60 ,'~!.

чс.сїь

день

15 ..:{) H r: sr.!!J{.

~'~ I~P Y"

?I.єJe~~;'~"~~i3 сЧас:..

3

С К :;ЖН'1it

Б :. е ЖИ"!";Я~. "С.1!-1Н " ~~ H'-Н;{Й др;·.. Ь.... . с ":..~ ;:) :и и::t 3 5 . «.!о•• , "S<>:,:икг. пtр'f.рпа>. 15.55 ."I~ '1":-'1:;}!~::"'IB.

AiTet\.

ІЄА-3 C~~г:').:!::: ~: св!':'і. 19.0.' !:, ~; : : .,~ 7КН, І9.!5 Х ~' ''::,;)Хі ~: :Й ([. ; .1ЬМ

1I.2'()

. Ба!'!.а!<1чі ОJ.еnжати !.lOpct:Кy ССВІТУ мож у ть

фfльми Н33ч.l .'Ь·

Н:";: , 1і1 ,"!..

ІЄ.15 С; ::,'; :< C..'R B~'X. 15.~ ...'!_ :.~,::!~з 3 к!=з:'~іі Т -г.,: ~ :, :~·:тz.:а ';'.1 Я.. Чзс.!:~:~а Z.

М:Р.1

р ": К>'

І З. 55 .~'}i

ДОПО~lorа.

ренс.

14.~~ Де, ) " ·,, та ,'blll Д~ поч.!.т к у HOBJi O

!7,~ ,; I",~I В . ]!".ШО '2. 1~ . 5·; с;Л ~ ~::t. Р Оf:И 3~~~H-.

t: :; i~~:~.

18.00 Y;·~x

·t-!,:~ини.

Н":· :-О

гр о шова

в UbO~IY випад­

ПО"'<';Ю:\' , ~!OP;'!Ka'! В 'і!1,13Ч У ЕТЬСЯ інозещ,а ва­ .1юта ~: р:)з,.іірі 7 пр с: uентів ві.1 заро5іп у З3

с у ~~ , зчі! i"It~l ~:'Чіі-

.

....

!o: ~2J !~'{.

14.3'3

І!.Т

!4.ЗО t-!;")SИН!і .

8.00 l1 ;;c ,pz,,:a 8...5

4"

-

Hq~,;. Середньо~!ісячна заРП.lата у РЯJ. J ВОГJ СЕ.lа.1У ~OO-35() карБ О ВЗНllів і В '1ше, в за .'іС':'::ЮС1! від виконання "l,1aHY· П1)'і '32 ХО J.ЖСІ-'ні В іНО с(>:Е! 1 п n ртн Д,lЯ 81,1-

с.тужба. М . ЛзАФ~г.овз .

прогр

ВJ1Ш1ачується

років

3

10

райспоживспілки

печ\'ютьСЯ спеllОJ.Я ГO~I, безп.13ТН н м ха рч у ва н

•.

ваJН"З

HanaEТbC;J

СУJ.НЗ бази BeJ.YТb ПРО~!liсе.'1 в Ат.1античHO~I\', ПіЕніЧНn~I\' і TH :':\" ~I Y nКЕ'анах. T.p!~Ba· лість f'ейсів ДО 'б ~Іісяuів. Робітники за без

тут

5аJlИ.

fда.1ЬИЯ, маЙ:тернl.3будоваио

стипендія ,

харчування і ж1н',10 на пі,1ЬГОВ11Х Y~IOEax. па, жаючі можуть ук.1асти тру]' О Б ! fЙ дог n вір

ІПКОІІ,. ІІа КОШТИ мkцеJЮГО код· госпу ІменІ Калl"lна.

раIlОНУ.

ВИП.lаЧ': ЄТЬСЯ

~

А.а.реса

peдaKЦIТ:

255020. 8~·JI .

м.

БРО8АРИ

КИІВСЬ~А,

КИІВСЬКОТ

ОБ.'АСТІ.

Ін"екс

_ ТeJI~ФОН.Н: pellaкyo~a І!) 4·,Р,

19·3·82; '.СТУ!l .ни~а peд.,,~p. , &'.о.2і .1 У парТіnНОГО ~иття ~IЛ ПО ~llІ.а ., ьн(')го се-кrетаrя. 8111.1І.l.1 У CI.1b~hf\(")r(') І'осп(')д ",р::тва 19·3 · }0;,: ~ 1I c цe ", ~ гo rа.'1.і')мозлення ~ 13· 3·05 ; oiдAi.liB nРОМНСДО.80СТ! ;'J.ис.Т·G

KOP ('C'I I() !i ::€,H T.3

1

иа~овОІ роботи

"., 19,4·67.

бlqВ4,

ДРУК

внсокнА ,

вцА 11 РIо(\'!11 . Тиr~ж 12 :1 .;.~ БD(")~'\r('ї·,к'" 'Іr V k аf'!Н Я

154.

,

,'

І

УПТ'''R . , і'·н.ІЯ

!

\о' .

(' nГІ':Н.'І"<

КRи:.кК('ІFI"! · r ()["Jгіl=< -''1 1

~.

154.

Бf' I')Р ~ Р Н

Те.l ефJ Н

f.;; ~ Ї h(,hfoiоl

1 9+3~.

ОБС"J

Il ~ИМ!;Н~!4lо:і .. !.(" иїА (,,-,.I·,'·(\ fol{,' ~":1 , 11 i l":" ':

А H'I"('~

і

,іру,ова_ ...... \' 3439. .( ·." .'t · . '~tloro І("," "{ · :otФіl

п:->~ ... . ;.І" і ·

0 6 .1а с п,

ВУ..1.

2~:;o20.

Київська,

#137 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you