Page 1

ВСІХ КРАТИ, ЄI.HARTfCf!

tr'OJIETAPI

.__ _ __

< О Р Г А Н

6 Р О В А Р С Ь К О ГО М І С Ь К О Г О К О М І Т Е Т У К О М У Н І С Т И Ч Н О І П А Р Т 11 У К Р А І Н И, ~ МІСЬКОІ І РААОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Газета виходить а 17 квітня 1937 року • J\'! 137 (6385) •

П'ятниця,

27

серnня

року

1982

Ціна 2 коn.

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВЕ СОЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ЦеитраJJЬ~ КомІтет КПРС

Рада

1

П

і

_ Міністрі~ 0

UрИЙИЯJJИ постаиовr~Р~ д()~аТКОВ

ним nрацlsнИRам, особли- ство охороки здоров'я що працюють у СРСР забезn ечити значне

ао тим,

ЗВХОДВ ПО П - С!ЛЬСЬКИХ за,кладах охоро-

.JtіmпеВНЮ охороив З~І)Р_О_!І '~аселеивя• .

зб!JІьшения

ни здоров 'я.

'"' лостаяовІ вІд· значає- nрофсn ілковими, -ьс~. Ш" з~вд'"' И великим 'юльськими та • ,. v " n.n

комсо· Іншими

виробництва,

ритмІчну поставку

м еди·

М!н :стерству здоров ' я СРСР

охоро!{и камент!Jв, як\ широко за· повніше 1 Рада м стосовуються , союзних рес- задоволеиия потре6 у них.

!\"·· ! ністр1в еоu!ально-еконо:\!:Ічним за - rро:\!:адськими органІзація- nубл!к заnропоновано, ходам · у галузІ охорони 'ІИ nроведення додаткових зокрема, здІйснити в сіль­

На.мtчено lt ІншІ заходи

здоров'я, шо 'іх nраво· захо:!ів no вдосnоналенню ських районах заходи . Пl) по даJІьшому пол !лшеняю охорони здорое 'я населен­ дять .·. nартія . 1 уряд. до- •1рган:зац!ї ме:~ичної дон~селенню · вдос к она ленню уnравлІ и- ня. n "моги сягнуто_· . nозити . вн . их -,е. J• а • • зультат ів у сnрав ! охор о-

нR

з;х.оров' я

Заnроnоновано

радянсь:ккх дити увагу

зосере-

ня

охороною

на дальшому розширенню

здоров ' я ,

мережІ

Uентраль.ний

л~­ НПРС 1

Рада

НомІтет

Міи\стр\в

JІ.Ю::tей . Значного розвитку посиленнІ rrрофілаnтиюІ нарських амбулаторій , СРСР висловили тверду набула ма тер~ально -тех- захво рювань, запобіганнІ розв!!'Тку швидко'! І нев1д· ВПе'вН.ЄИ!СТЬ у ТОМУ, ЩО :ві~на база охо рон и здо- травм ати з м у, оздоромен- 1\Ла дно'f медично'! допомо­ nартІйнІ 1 радяиськ! орга­ ров:·~-

нІ навnолишнього сере;!О· ти;

· · Р:їзом ! тим в!дзначево; шо мож.1ивостІ n!!ІВИ · щ~юіЯ · якостІ . медично'! доnомоги. яка по дається н-асе:~енню,

вища,

nоліпшеннІ умое n.pau! , nобуту 1 в!дnочин ку, вихованн! у радянських людей свІдомого

ре ал\ зують ся ставлення

nосилити

проФ!лак- ·ни, мtкістерства, в !домст·

тичну дІяльнІсть амбула­ торно-nМ~!іл~н!ч.них за!!ладІв . пІдвищити як і сть nрофілантичних оглядІ!

до збережен н я І дисnансери.заu!І населен-

!!а , nрофсnІлковІ , мольсьнІ та tиш!

комсо­ Громад­

ськІ орга.нlзац!У,

всl nра ­

Ці!!ІJИJ!И охорони здоров ' я забезпечать ;успІшне втІ ­

~леко не nовнІстю . По- 1 оров 'я ня , насамперед ж!.ио:к 1 .!!!· л ~ннJІ ,· в життя рішень 1 ВІЛЬНО усуІ!! аЮТЬСЯ НЄ::ІОЛ\ · З:\!: uне.ння . ЗД · . .,И !1. орrаи!~іІ.цІї .·• роб~.и . Вжити додаткових · захСІс т Ей, пОJ1\.nшити меІ!ИЧНе XXVI :s'~ НПРС , листо·

"J!іІКЗр·енЬ ,

д ів до вино н ання вст а нов -

!'!ОЛ! ІОІ!НІК , СІ ЛЬ ·

срних ам/5у,,атор!й. зак,~tа: _іеЛих планів дІ! швй.дної медичної до·

І

обслуго вув-ання

бу.:tІвниuтв а .!\ОШКІJІЬН'ИХ

забезnечення св оє ча сно- СИЛІІТИ

п.Омогн. в · прЬм:ІеннІ пр_~;: .J:9.-~~ення в

дІтей

.

падооюrо

р . ) І трае ·

0981

зак.ла.n<~:х. nо- иевоr~ :(1982 J'.) Пленум~в

д!єв.Іс'!'ь

дерЖа.!!•

експлvата- ного са~фаРНl)ГО наг.!Тя.ду,

Р.

СРСР.

зобов'.Rзали

na·p- н·я · належних тру;tових І вої' г1rtєни. - · -~ ·

забезпечити

сп!ЛЬJіО

побутсвих умов л~к а р ям. середньомі" медичному

з персона.лу

Постанова МінІстерстВО

. ,.З

виконкому обласно'! Рад.н народних д епутатІв І. П. Лисенко. На ній розглядали ся питаН'Ня в едення тваринництва , заготІмІ

ОРГАНІЗАЦІІ у

БудІfНRУ

куJJЬтури

38.J!ОдУ

роботи

тавня сПро 60,у ріЧИJЩю утворення СРСР І ських

органів ,

радянських та

профспІлкових

та

року•.

І

соціалІстичних

комсомоJJЬ­

зобов'язань

З доповІддю виступив

1982

.

Учасинки

обговоривши

ВШАНУВАННЯ завершили

жнива

ме­

ни пшениці , урожайнІ сть як о'! С:КJ[ала 23,7 центнера з ге-ктара . З нагоди урочисто'! , події на те­

рит()рlї тракторної бригади зібра· Jіи~JІІ вс\ ті, · хто творив урожай . З трудовою пер емогою їх прнвіта е

директор радгоспу І . І . Стасюк т < rоло11а робІткому М . Д . Смалько

:М:еинізаторам ~рученІ

подарунки, ІІОЖЦSІМИ

Т ;і

ПочеснІ

букетИ

водІям

бул! '

грамоти ,

ц і нн

квІтІ в .

Пере

соц lалістичного

зм аган -

ня

серед

Серед

" киn »,

та

гол о внІ

зоо·

ветлІ иа р І _ за та бриг&дири

великим

.

'fов .

С е рг! єю: о з в е р7tув

ува гу nр п сутніх т аnож

на х Ід « зеле н их жн и в • у гос подар с твах рай ону, в і д­ знач и в доб р у роботу кор­ м:оз агот і вел ь н!І К ів

рад гос·

пів «Ава нг а рд », « Пл пс­ к івс ьии й » , « П ух!в ськ ий».

галузІ

госnодарств

..

продукти внІст ь а

лі

худо и, р

·

т~р ннн т щтва .

З о· л і к.

тв а nин .

ноУ

Нрі м

''

r умІш І

по в ноІ• І·н

з елених

'

коn-

,.

н з в а·но радгосnи « ус а" н н 1вськ иn:. , ~ р а с иш вс ьБоб

мів , їм п о тр І бн о згодО В"· J в ати соломv . До пеnшо го

ци х

дію

·

" РИЦЬІ$ИИ ».

«

го с n ода рств а х

·

ув а ги

по ид шяють

""

м ало

1 ·

год Ml

.

вер есня

,. пус тити

треб а

вс І

·кормоце хи

nормоnун кті ,

Інте ресом тв а р и н. Норми завозяться ремонт

не

Потрібн о

крем а, слід добре відпра - с іна , а об- цювати технологі ю годів- СОЛОМИ

ян 1 зна чно ЗНn з ил и б

П•рисутні вистуn з nе ребоЯми ,

дотри - п римІщень.

F на

заве ршит и

всІ

та к ож

або

vr ою.

п ровест и

ск ирr R

я ч мі н н оІ

ВК [J !І ТІ І

н ою

ПШЄ НИ Ч·

ж и т ньою

соло­

ам онІзаці ю

:~к ирт .

На ха н с

на р ад І

В.

Необх Ідно R.

А. В.

було

головн нх

~адго сnу

тв аринннцьтш х ГОС П У

жниварів

ЖНИВАРІВ стали

комбай ­

нери Н. М. Нраснов , Г. М. На:ка ­ люжний, комунІст В . Х. Фурма н , шофери О . С. Дзюбенко, М. Я. Гутник , М . В. Голубцов , якІ . знач но перевиконали с езс)ннІ завдання. Почесними грамотами були також

нагородженІ

рови за . добу.

техніки вІдуючt

слухали

иому комерІ газети.

УсnІшно

Фото М. Семииоrа.

зас лу·

зо о т ех нік ів

«Русанівськи й »

Удовrf ченка,

рац·

<< }f{ерд і БСЬКИ Й »

Глушк а ,

а

та кож

ДІfРЄ}!Тора о рдена :Жовт- муються рац іони . рац іонально ви норис тову ­ бр игади р і в фе р м , де nо­ невоІ Революції р а дгосnу В он р емих господарст: ва t.И концентров анІ кор­ м ітно зн изил и с я н адоУ сПлоск ! всь:кий• П . Ф. Во - в ах доnущ ен о в и соку яло:- м и . )ІОЛ О Ка.

збори активу буде кадруковано у ваступ­

ханіза тори радгосnу 4 Бо6риць· кий• . В засіки засипано 1425 ттrи зерна, в тому числі 903. тон­

лохи, який на голосив , зо- в І с ть корІв. С еред них ва ролІ бригадирі в радго с nи «З а плавн п !! '> , МТФ, :котрІ є nовноппав - « З()рЯ» . «Тр ебу х і в ськпй • . ними· в аrажк ами н а ф е рПіс ля се л екторн ої Н <і · мах. Саме ~авдя ки їх П ()· ра ди голо в а в ик он кому ст ІйнІй турбот І п ро ор га - ра й онної Р а дп н а род них нІзацІю годІвл І та догл я - деn у та ті в М. О . Сергієнко ду за гр омадською худо- nро ві в бес Іду з nри сутні ·

ла ст 1

З

допов~дь,

прий:нJІJJИ вІдповІдну резолюцІю. Повний звіт

. про

об·

ф ерм. зборів,

·

· нрема ,

На нараду бу , ли запоро~ шенІ заступники дир екто · Ів радгоспів по кормови Р

робництвv .

перший секре­

тар міськкому КомпартІї УкраІни А. Д. ФРОЛОВ.

твари.ниик ' ·в

ластІ за минулий мІсяць.

господар­

ських органІзацій по забезпеченню виконання

планtв

На фото: Р. М. · Сокмова.

.•

п І дкресли в. що в с і :кормІ в на стійловий пе- бою це г~подарство одер· м и. Він наголосив на ос­ Він І сохо ви тl ріод для худоби, а також жує нинІ бІльш як по 17 новних завданнях, якІ по на л вн і грубі аналізувалися · п і дсумки к ілогра м і в м олока в ід ко - трІбно ви рішувати нин І в к о рми слід взяти на об­

активу мlськоІ

партІАноУ організацІї. На них розглянуто пи· завдавни партійинх,

твар·

.ра дянських (ТАРС) .

життя роботІ

ТУРІОТОЮ ПРО ВАСТУПНУ ЗИМІВЛЮ

МинулоУ середи вІдбу· лас ІІ обласна селекторив нарада. яку вів голова

. МІСЬКОІ ПАРТІЙНОІ Позавчора

актипного

11 фарм ацевтич- промисJІовостІ 1 М~·нІстер-

ЗБОРИ АКТИВУ

сТоргмащ• вІдбулися: збори

довжен.нJІ

зобов 'язує чого . ЖИТЗ'Я медичноІ людей.

Соколова присвятила своє

варській районній лЖарні рентген-лаборантом. РаІ· са Михайлівна все робить для того , щоб забезпе­ чити ефективне,;,.JІікувавня · ·,хворих. За свою натхнев­ ну працю Р. М. Соколова нагороджена медалта ~ за трудову вІдзнаку•. Портрет медика вмІщено · на районнІй ТІ.опщІ пощани.

ф!.іrантично'! робОти. ц~ Jtfi!ap~нь. nо.11к.1 ІнІк, І насамперед У галузІ nентральний Ном\тет амбула.тор:.й , аnтек. Нам!- с Ільськогосnодар с ь :к ого захв-орmавь, змlц_нен.•н я нnРС t· · Ра!' а M!и!ctpls чено-. ·з:аходи для створеи- ВИрQбющтва- та . !lРОМИСЛО­ здоров'я населєн:ня І ПРО· тНtнІ 1 радянськІ· opraFи, :мІиtстерств а 1 вІ домсnз

М;

в медІЩП'іП~·е'"баrато· років працює вона у Вро.

ll:К КПРС 1 .вживуть · яе­ обх!дRИх заходІв пля по· СИ;Лення проФІлактики

дІльниЧний

лікар

Н.

І . П!дірко та слюсар - наладч!f:' т. ЧУТІІРина . ВІд Імені м еханізаторІв висту· 1 или ч лен nарт кому В, Х . Фурм ан " а К М . Нра сиов. Вони сетщечно

r.

ЗВЕДЕННЯ

ха рчуванням . .Прот.RГОМ sсього ро­

бочого дня

ч ер гу вали

ді яли

на

поль овому стан!

м едичнІ

депутатСькІ

дня в ·.агl твагончик с вІжІ газети . вІ·вся .1ь ових робіт.

та

· г~ ула .

пар·

Що ­

доставлялися щоденник по­

На закі нчення · перед хлібороба ­ :~t и . виступила . агітнультбригада ·с t дьського Будинку культури . Ножном у екІпажу були адресова ­

1о.:: я ку в а л и за вис оку оцінну СВ()ЄЇ

нІ

1 обо ти . за добре органІзов ане об· : .1 угаву вання механІ за тор Ів. Ж ни­ зарl були забезnеченІ триразовим

ресни .

улюбленІ·

· nlcиl, · вірші, гумо·

r.

у господарствах райОну на 23 серпня ц. р.

пр а Цівники,

пости

тlйно-комсомольс:ька

ІІІіського інформацlйво-обчислюваJІЬного центру держстаnістиин про хід оранки грунту під озимІ

вильотни к,

~rap uартtйвоІ орrавlзаціІ,

(У процентах до плану) . « Заплавний» с: Пух!всьний ,.

«З аворицьний • « Б обрицький • «Авангард• ім еиl

Докучаєва

« Требухів с ький•

« Плоск!вський •

«З~ я• 1ХеИ1 Н1рова

76,4 « Нра силІв с ький • 74,6 <<Русанів ський• 72,2 « Л і ткl вський• 67, 1 «В еликодим ерський• 65,7 Племnтахозавод 62,5 << Рудня• ·<< Ж ерд і вський • 58 ,9 імен і Щорса 58 ,8 • Го гол івськи й• 53,"1 Ім ен! Мічуріна

35,7 34,7 31,6 27,9 9,7

53,0

~.7.

По РІЙОІІJ

44,8 40,9 40 ,4 36,4


*

2 стор.

27 t~pnRt І !82 poity

·новЕ

життя

іІЛЮС ОДИН ПРОЦЕНТ

НарощуватІ темnи nролунт,аиесті }'с~м відьма, Що голов- цr,.ом.у по м:сrу І району nродукt1і'вност! працІ

~им фактороМ \toro зростання І:ЦеяюІ

е!tонnміч• вІПtЗ:іfано на 101,8 є пі~ви- цента.

про;tунтивностІ

Зеgжо.ючи

на

tta

npaul

JІ~Ио

експеРіfмента_.JІ ь­

про- оДІш проЦенt. Так, на. нd ~сту сУІфс!льб:Vіt· прик.1а,д, шнноре~онтніНІ конё]р~ц1я• й! ~1.~

висону завод

семимісячне

зав-

процента.

ttpaцl. В .,о::новннх на- ефективність, що о;J;ержа- дання в;,конав ли:ше на Щоб надалі не доn,vсти· t!рямах еконоМіЧМгd І нЬ вІд І'нфооаАжеЯRЯ но~ 100 і1році:!RтіІ!. ви\'Іобннче tи h~т~пн.R подібнИх соцІального · розвитку воrо. патріотичного почи- деревос:бnпбне об'єдна,ння Н~lі.кіов, парт~йнІ орга­

СРСР на 1981-1985 ІЮ- иАмнJt, виріШено nродав- - на 100.2. завод не• idзau~t на ус!х під!'Ірнє~­ ~и І на nер:о.д до 1990 жити соціалістичне з~іа- стандартного ~:омунально- ЄТІ!і!Х новини! ІЮВ€-ЯН~- " року• ставиться завіjаН- гання n!l( uим дев:зо.\І до го об:їаднання на но лри,е;Urяти максимум

hя:

tШдвиrtіktи np6дylt• iбrtiJ:I

rt'яtир:чнР..

ТёnЕ!р

тивнІсть сусnільної npaul ним охоплено 6750 чоло-

100.4. Вт:люючи в життя

о-1ержати

по

н~ .

ІЮзrЬр-

рахунт;

ш-о-

тримну

воно

одержа.r10

на

вдоскона.1енню

госпо·

збагіlЧувіІланого

соцІалістичного

npuu~нт~j!. ~~·lt. Ocoe-лJ:tst> l!eJtиtty n!Д' Іtіеsнл XXVI з'ІЗ:tУ КЛРС З~іаrанніІ за rtl\Нy

17.,;.2{) за

уваГи ШИJ'окt>му

рі- танню

торrове.1ьного :зав.оди

св:тлотех'і!чний. один процент

Цё звернення

виншtна- тисяч. 'Гарін ;жо;tаtково до ченпх покз.:>ник!в.

пьи~r:-

сtrец!алісти nрацюють

коленп!'

tнвност!

nрацІ за

'!а.ttурtІї

60-рІчЧЯ

npdЩ!!Ha,

\!l'feH!

а

на

в

мІся-

7

колектива-

пnЬ'J.ЄЕТ?._.

д"с .'!!;п~о'~"'сrrе-

nорівнянні

R('.frьнтп I\OPttfJV@\Й

'!'Ре·

Р~!Іянсмюї

України, 3 ві;rпJв:дним пер:одо~r сту <•Б11n!11P:!c:.rt;бy;1:&· райпобуткюfб'ІІа- МИ:і;'у".'І,оі"о року на н~ ~g .'і прrцеЕт~.

ПМН-5,

ту І мдrосІіу сJ>.нИІt~.

1с'.'!kІчН.'ІИСЯ

«Тnебух'в

в

ствні-.:11

І.Існта

зо\і

шттве..

Ці:'rП,.,

з ро-

tцин

про-

n.p~rpo~тy

к;;й

В 1\Іло:,Іу,

вир:б-

n'вепh

::щп:і•.тfіrІІРJ-ЮС·

дdс.Ягнуто хоро:лих усп:­ х:Е. О:tн<ш ~:а.1ективи 6:<-

р:І;~ІІ n::Зу:н.итв: р!чне ;3t~Д8R!i:or ПО ЗООСТР.ННЮ f;:'~:tYF:1'HЙHOCt; пpart! в

оr~их n"'.:шрпємс;tв r1r :'О· биg!'ІІ'JТЬС/1 r:rpesн:>o:;a:~Н11· і1JН>І-Н! по зростанню

..

~~'--

fi АДЯНСЬRF: БУДtвt-іИUтйо:

пода.рств

го

;rля

нІ

лісти

~v~•

.

~иr:r~h

в~конаА

народних

дружин

по

охоро·

громадського порядку» мИнуЛо сім років. За цей ·період органи са­ ~оврЯдування населених пунктів прИ допоМозі виконавчих комІтетів місце­

Hl

вих Рад І працівників міліЦ!Т прове­

з

усІєю

сумлінн:стю

.-

вклю~итис:я

боротьбу За реалізацію ПроДаволь'іМ nраrрами і зокрема пrх її rtоJю­ жень. де йдеться про збереження

продукції, ня.

С<1ме

її

в

рацІоно.льне

зувати

щоденне

чергування

схи.'!Ьними

ріш:у-чу боротьбу правоіІору­

ШІ'чь.

Результати діяльності ДНД відчут­

И!. НІ! сЬогоднІ поміТно полІшііИлося

І

Мрм сі>ЦіаJ!lстичноrо спІвікиtтя у се­ Мх ЛІтнах, Гоголеві, РусановІ, сели­ tЩ _ Місьного тиnу Налиті. Народні Дру­ не

обмежуються у

тут

громадських

. лише

МІсцЯх.

:fJдttИ часті гост! в заkЛадах торгі!:JЛі, If4 території nромисловИ! І с!ЛЬсьно­

tОсподарських підприємств, ведуть rtрофілактичну робоtу 1 прит.Яrують до !!дnов!дальіюстІ щрібних ЗЛодіїв

Д&рмоїд!і!, хулІганів. ' ПрМе час не стоІть на місЦІ. Нині

н• Аrtтю:Нст!е

громадського

жи'tтіІ

чекає нове вLцповІдальне Завдання

е НАУКА І 'І'ЕІНІkА

Honeco

--

kAitllfk

Більш'сть

дружин

з осОбами.

жцн:ники

,ехослЬі!аЦ:І;не м!сть Бамську Бнtтрнцю з

HPPitoro Pora,

ж буе підданий

дов!

І:Jдрму еrля­

складів, сховиш, майданчики, де збе рІгаються

овочі

спецІальною

ко-

місією. Об'еитом ІУ ува-ги спали исілеса вагонів. Справа в то­ му, щб rt!д f!Ac ЦЬ6гЬ

і

корми.

Однак перш! перевірки здійснення визначених заходів, nроведен! праців­ никами адміністративних органІв 1 райвиконкому, показали, що в спра· ві охорони народного добра 1 право порядку є цілий ряд істотних недо­ ,,!кІв. Дуже часто зривається графін вИхрду

дружинників

у Троєщинській,

нівській,

на

воддя

ких

що гек­

комплексна

освоєння

Іtаскаду

мерів

дійливІ

мілко·

дніпровсь­

у,(Ке

дає

обна­

результати. (РАТАУ),

було

вИ

трудівників

Федосіївна

заво­

розглянуто

зая­

на

Серед

15

власників са­

-

по;tруж-

жя робітників Надія Гри-

Ві,ПД!.ЛО~

Минала

Анато.'!ій Филимонович Хуто;:аі, службовЦі О.т:rь­ га Іванівна та Павло Гав· рилович Ношов!, Емі.тrія Оле!\сІївна та Теодор Ми· койайович Дармохвал,

одер­

ЖаннЯ ділянок під сади неnодалік від Десни. дових ділянок

та

Митрофанович Сабард!ни, Лідія Петрівна т~

є. МИГУЛЬКО

гор!І?на та АнатоЛtй Тн=- · громадсьt:ий Іюреспои: дент.

МокрецькІй,

Богда­

Логребс~;>кІй

сільрадах. Так, у Погребах члени ДНД

ДНІВ

КомІсія прийшла ,!(d висно.вку: обід кожно­ го колеса після до· рожніх навантажень

став ... міцніШим. втім,

міжнароднИх лізничне

-

вченими

ДІіі· мета­

Лургійного ІНСТИТУТУ. 1 спеціаЛ!ста.ми Ниж­ ньодн.іщ:ІоІіе~>ного тру. ~опрокатного . заводу Імен! К Лібкнехта.

.

Секрет

А

такого

ефекту і чекали ці ньвинки.

лІній За­ (!ІзjІ'І''і'.ІІ•,

пропетровського

саме

твор­

tут

у

розв'яЗаннІ . елеме.н­ tар!!Ьt геомеtрІічнЬІ задачі, зв'язаної з tзким же е.(Іементарним ;законом

механJки,

-

розповідає

завідуючий

кафедрою

приі-с.і:rадноТ

механіки кандидзт наук В.

інституту' технІчних П. Єсаулов.

•т.

бота по виявленню осередків самого· новаріння. За останній час майже не виявлено

;

таких

осередків

у

Світиль­

Деііут~:тів самоусунуЛися від керlвни· тивнlсfіtl в!дзначатймеtЬсЯ: діяльність nравоохоронців, Якщо виконкоми Нрасилівсвіюї та МоЩ\ецької сільрад

званих населених пунктІв. ПозицІ~ невтручання, яку Зі:\йняли члени ДНД і працівники мІлЩії, не робить їм

не спромогЛИся навІть розглянути це

честі.

пнтsнн.ІІ на своєму засІданні?

-

роботоЮ _ ДНД. Якою ж

ефек­

Викорінення

crnpaвa

<<Зеленого

першочергової

змія,.

ваги,

і

за­

райвиконком!

бу­

бувати про це ніяк не можна;

Звt!Чайнd, одна ertpaila - одягти червону ПОВ'ЯЗКУ! Ї1р.ОЙТИСЯ вулицею, а зовtім lнina -'- ЧітКО ЗнАти мету ви­

ло

лягіі.Юtь rtepeiilpц!; _Якраз цього дІЯм

Рад народних депутатІв. На ній гqст­

Цими

чЛенііІ оІфемИх ДНД І бракує. Вин­ ІН 11 цьому як начальникИ штабів та номандири дружин, так І дІЛьничнІ

ро

на чергування. А взагаJіl зв'язки між ~ружюmиками І працІв!tиками м!ліціУ мають бути мЩнІіuими. Це 1 спільнІ чергування, і проведення рей· дів, І відвІдування осель осіб, схиль­

чись

талу

в

кЬJ!еса

8труtиаю·

структуру

всІлЯкими

ме­

хІміч­

ними сnособами ііРИ виплавцІ, найчастІШе tерміЧним заrартуіїан­ ням. І часом Якось виnускали з уваги. ще;

буДь-іrkий

м~хааічниfі

ю_ть

Інструмент або Д@та:л~ потрМує рац!она.ііьІіоУ геометрично! констру~, цІІ. І тому колеса бу.

ли

недовгов!Чними.

слуЖили не б!JіЬіnе д~'

сяти років. завдяки

заF<ьнtв

А

теfіёр

І!іШористанню

~ометрt1

-

пора

про

підвищення

проведення

бути чі тк о

відпо­

зимі;олl

спланованпми,

ор га·

Л. ПРУС,

інструктор виконкому районної Ради народних депутатів.

ct!U(y

!Jааи'ііаЮть'

це

розшИ·

ренням сМуr'ІІ катання).

результат!

•Щаі!ttйлося'> змІцнюватися.

колесо

само· того ж воно забезпечує більш плавну Узду. За рбзпорйдженням Міні· с1'~рсtва шляхів

СРСР.

питання

НІЗованими.

ЬтfJок I.k роботи вnало­ ся nродовжити майже вдвоє. Дн:проnетровц! зро­ били ширШою c:.tYrY обода з поверх· неЮ рейкИ (спеціалІстіf

У

командирами

громадської худоби. Нампанія ця тривала, і тому дії дружинників ма­

Іще одна проблема, винрІшити яну неможливо t'!ез зв'.ЯЗkу мІж Інспекто· рамн Мlл!ц!І І друЖІІнника11ш .. Це ро-

dбІд

стояло

nружена

сІ<оєІUUІ щ'Jав6nорwшень.

ДосІ

з

вІдальностІ їх членів за доручен;r дІлянку роботи. Поnере.:~у у право­ охоронцІв, як І у всіх працівників сільського госпо.:щрства району, на­

Інсtrентсrри мІліції, як! вобов ·язанІ ІіІ·

--

у

байавитості наро.:~них дружин,

струнтувати активІстІв nеред виходом

зМ.ЩkЮвалИ,

днями

проведено_ нараду

ДНД І головами виконкомІв мІсцевих

хі>Ду на чергуваіh!я, б!S'єнти, Jtкl nІд­

них до

чергування

Rрасил!вській,

рейсу випробовувалоси ~осить незвичне дЛя

tтворене

Рад і

об'єктами стали території зерноток:в,

в дороrу ...

Залlвничний сост&)'! з

викон;;r.мів

значено маршрути їхніх рейдів І чер­ Гувань, об'єкти. охорона яких повин­ на вестися у першу чергу: Такими

BIIPYWИJIO

рудоЮ, J!ИИА при~ув у

ними

ному, Погребах, Нрасилівц\, хоч на обліkу в нарколоrІчному кабінеті райлікарні стоїть чимало жителів на­

цтва

зернових. t;Qрмів, овочів ра!1онііИ:м штабом ДНД було вИрішено органі­

штабів ДНД поставилася до цього з усією відповідальністю. Було прове­ дено Інструктаж! правоохоронЦів, ВИ·

чергуванням

ду

що виконавчІ комітети Рад народних

врожаtо

повели

законІіі

лена

програма

дзеркала

ЖердоБІ та Семиполках. Характерно,

витрачав'

перІод збирання

J!бш'>р!;ідку,

радянських

водного

за останній:t.tас 15 разів з-ірвали чер­ Г)'Вііння. не· набагато кращІ сnрави у

.~

ників.

ДdtрйМанн.R

стверджують, нинІ з кожного

монтно-механічного

вИко-

kомпартtІ

·

путина:

На черговому засіданнІ комітету профспілки ре­

заn~л

:ще.іДуюtтй пром.rслоЬо­

мic;"J:i;')l~.

почалася

САДИ- РЕМОНТНИКАМ

С. ВЙННИЧЁlІіЮ, тnгнсnоnтіІ!!м

водой­

..

ЛИ велш<у роботу по зміцненню пра­ до

тара

п'ятир!tfКИ.

'' ·. ~ • __ '

З часу прийняn1J ЦН НПРС 1 Ра­ дою Міністрів СРСР rtoctai!OAп «Про дальше поліпШення дІЯльностІ добро­ в:пв.них

вже

са'\1ИМ

.дострокового

не!:тцятої

~~

тут

ЖИ·

Повніше використову· вати важливий резерв збІльше:--Іня виробництва риби про~шсловикам до­ помагають учені. Розроб·

Нременчуцько­

НанІвського

перші тонни риби відnрав­ лено споживачам. СпецІа­

вир~б-

пим

як десять центнерів вого срібла.

на

мищ. Сотні гектарів «го· луб-ої ниви» вже працю­ Іо'rь на <<урожгй>>. Сьогод­

"ання д~РЖавного плану : с?jц:~л~ётичні!х ::ММ'я" :н.нв ;тугого tюку одн-

P'mvrнv тов~Іної пuп;:тук11!':'.· Т2к, Н'ШUИКЛаJ. ДОС.-:' ,ЧО - f'H:~"'''Ч~1C'fT~ ."' 1:-пт·:і;. ,., ... 3:\:t f\";111\()HC'TnYR·

;,,f.!' тр:::~:-',; <t'lt1"\!'11JИC'.1Ь·

І

буде , ВИЛОВJІеНО Не МеН!р

в

гос·

створюється

мітюводді

третьоГо

над:Іtний

фінські

Червона пов'язка зобов 1 язує

ilisi:

а

nn

І

зраб;rти

найбільших ставкових

моф!йович Однороги, Юна У1Єр2ІЩІ. . п,і<:н Л!Ш!е !':1 8t3,6. а дое~--~--------~._~----~--~--~-~-~~-~-~-~---~~~.-·-~·--~·--------~

СТИЛЬ РОБОТИ М

f'e ·в:шонv!{)т,\ :з~Р:І::>НР11

ЯК б'J.ЧЧ:\10,

Цt'Й fJV': !!<:брав tJeo'rиr;orо j1ojr~axv І rтрНн!с в:д-

'

s·it

Яv. поавп:11" ':eТJe:l низ:.·

nроДуктивност!

cou:a:r!- ttpaц: ДосІtrнуто 74.3 ПР:->- ті JТ'l:>tt! к'1мнт.,чr :роn~!"В

сtичR~ ~:11araн!'n п!д :!~й:.>.П.110С

За раху ноН"

105.4.

перШІНІМ

f!Ki

кваотал.у

з

республіЦі

тріб!!о сrrрям:vвати на у-:.­

НІ!ЧОЇ н;рограми

й

пліч-о-пліч.

РІІ&А ЛИМАННИХ СТАВКІВ Одне

вмІло викорt~стовувати до­

102,8 р:!Чt<Нt~;tьчий заБ\1-т б\· ді' п'шне ва.вершення

тут

На знімку: Костомукша будова дружби. ЗJІl­ направо радянськІ й фінськІ будівельники Х:аRИу Пасавеи, Павло Чеботарьов, Рауно С!лфвер· хут~. Воледимир Голубцов, ВІктор Андрєєв 1 ВойтІ() Хейккіиеи. (Фотохроніка ТАРС).

п:дпрІі'Ємсrвах, так і в сЯц!в !Іин:щнього року на 93,2 прогента, '!i1cл!ft· ємств: не було в'-l!стаю· с·.,ь~ьному госnоДІІрстІ!І. на 4,1 м~льйона. на-екєпrnн'v!єнtа.1ЬЮІЙ за.. чиt нІ нех:в. нІ боигад, ЗN>Дйм бюро мІсЬКкоМу Разом по м!сту 1 райо- воJІ T!JCCTY «УІ;.рс~льбv;J- н! окремих робІтник:rв. :Кtнtrіарт!ї Украіни схва- ну зав;!\ання по продvк- конструкпія». -:. Ні! 96.6 3арgз ус! зусилля по­ в'в згводу порошноРої ~.~е- Ці в В!Шонано

nромислову

ва

виготовлено р~~.т. зз.во;Jобv:Т!ізннй 'Ко:Іі- св!д роtтОіІчаи І Добива­ воГо і по:r:тнчноrо n:дн~- nродукцІІ на 4,9 мільйона n'н::'т з~в:rгнкя по пuодvк- тися 1axoro становища, сенн.І! stk ІІа nромислових карІ'іоваtщів, а за с!м м:- тшРсстІ прапі ви:конав щоб !!а жод:rо~ ntдпРИ"

.тtло інtп:ативv

ОдеІfжано

JфіІНЦипів співробітництва. Радянські

звt!рнен' м_ е.шннобу!!уван.ніІ _ ІМенІ ретонт •· н о-><ехаR.ЧР.Ри. ·• ... ·~ цехів; д!льниць, з fіат•ЧоtиЧІtнМ ., "' , na- бми і б и.іtм до nереДоіІнкІв вІ.t· "Х v 1 з'Узду НПРС .'ІнrянсвІшй ко~tб:кор~юри-гад ок!)емих виро · P~JIRІttвa розі'ориутіІ 1570 чолоІ!:к. ЕР~ та Інші. ничннІR,:1!. _А.:~же нерІдко сdЦlІМ~стичне змагання за Е!tон'ОМ:ічниІ\ ефект від Однан ДОВО."ИТЬСJ:І ROH· - трап.'!я.о,ться . виnади~ о n:~йіtщення продук'І'Іівно, вfіров~;ІЖеR.іНt цього nочи- стат:vвати, шо окре:.І! під· коли п.дпри_ємс_тво . в ц.­ стl І'!J)ащ на один проЦенf ну за мннулйt:\ рік склав nоиєм.стве. хоч ! праuю- .. л~~!У ві!Rонує Іілаіt за,. 1'1а­ щ!оtн раніше нАм:чених 115 тИсЯч карбованців, а Ють а показником ноu- xv!Юf( пере.:~ових цех.в 1 "' . З . . б "ЧГіі!!. сдц~ал:trичних зоuов'Я· зІ nерШе п!вр:Чч.І! ниніш· мативне чистої поо.:~уІ:піі, ' -ззнь. нього року - понад 80 а:іе Ще Fe :!осяг.іrи ka>!1У п:й сnрав! потР:бно .111 могутню хвилю tрудо- nлану було

комбінату.

залізний концентрат,

ВёЛИка буДова на територіі РадJІнськоУ Наре­ лії свlдченнв дружби й добросусідства СРСР 1 Ф:ШіJі:ндlі, реальне втілення в життя важлнвнх

р:ч 60-річного юв~лею ут-

н~льного доходу•. ДЯнсьіrіІt Укра!ни, де п:д ного рану 10 нlд·приє~~ств 3 метою даЛьшого Ііtд· Глибоко усв!доМИвnіІt девtзом •Ллюс один про- пoltaJtи rфаuІоваtи за m- вищеrш:Я ·еФекtивностt ~иJJ2ik.'1i:!&:t-rь •.·,~п:шм~о вІt· ~"М"іт_· • змаrаєтв_ cJt 1570 казнином ноm.~'Ітивно чи- робниптва І якостl усІєї .r а nоботи, необх'.дно значно 1\бІ!АІt!и!f ІНsого ВйВ"аННіІ; и.ьu:tнп_к!в. Н:. а '"ЗВоді сто·1· пnодукn•·1· І nри.. "но .. ..й алюм!н:євнх " ., ' · · оК'ІJемl "'·" з білЬШе уі!аfи Ьриіt!JrЯ:ти т~р:к !!еся:ою . neJterlt буд:вельних зазначити, що XXVt з'ІзДу ИrіРС І ІttнrсrруJШІй трудиться них в:дразу стали добива- ІІосп.,енню бороtьби за XXVI_ з'tзду Hoмrta1Jt!I і670 чоловtк. на завод: тися в!JІр?дних резу.1ьtа- перевикоІtейия Мвца.иь ilo УІtраtии від tібласні!Т nлаtтмас - 680 чолов~н. т:в. до таюіх належать продукtнвності nрацІ на ЗавоД!

-

про.цукцію

Зу~т~

г:> tt! м~нllі ян 85-'-QO ~:tІОДІ nopottJ!fQl!OI мета- даІ)сЬкоrо механІзму, з ворений CPCf5, процёнt:в nриросту ftaц!n- Jty})Гlt lMt:нl 130-р!ччя Ра- другого кваотцу потоЧ'

nарrьрган!заЦіt йнступя:rн на

}"' Ка.пеаальськGІ\Іf район! Карелl'і заверше~о шоруджевня першої черги В:остомуЕmськоrо гірннчо­

До

новинкою

вже

dtiiatцeнJ поrзди, які йДуть з ДнІпропетров-

СЬRа в Москву, Ленінград. Барнаул, Ниїв,

Сімферополь,

Одесу,

ЛьвІв, Харків та в ін· напрямах.

Іх

па-

сажири майже МІЧають ударів

ших

· не

по­ пош-

І

товхІв на стиках ре­ Пок, не стомлюються від качки. Згодом усІ швидкі. й nасажирськ~ nоїзди нуть

в це

«взуття>>

строком

краї.ні

діста­

першокласне з

тривалим

носіння.

М. СА.Д.ЬІЮВ, кор.

РАТАУ.


НОВЕ

=======:=:Іі:::с:::::і::ZіоііІІІіі::::===:::іІї:::о:::::=== УСЕ ВИРОЩЕНЕ на

початку

року

тивне

rосподаlJства

райоау уr;.1али договори контрактацІї

топлі.

організаціями по п.1одоовочів і кар· пе;::едбачено обсяг про­

Ними

в розрізі культур,

до~тав:ш та матер:альна

CTntJiH

н: ст;,

за

уМОВ

госппдарство

вІд

виконання

ц!Jtx.

!

зачь

пс: ;:сдбачена

ор·

на

має

н·чого

госпn­

на

пn

з

і

карто:т.'Іі

в

ва~·.

в

::аІ:о

їх

понад

;rоговірні

радгаспи

ззч~я

осг.lі·

го~по;rзрств

Ю~2НШила

проти

них

радгосшт «Rрасилівсьsий>>

-

мшт:vлоrо

шення

-

цс~:аи

rr:6.1шшr!x

«Не

.:ifc!l

В:!JІося

в-

раз

пор~rшу­

р'зннх

інстан­

ц'лх питання про робо­ ту приймальних пунктів сююпосую·.

Нещодавно здг.тн пляшRн. найближчого

вирішив Пішов до

пункту

у ра­

йонІ заводу «Торг~аш». Зачинений. Виявляється,

п:vнкт

вихіднИй.

сумІОватися в їх неточ· нссті підстав не було.

В

один

приіІ.мальник йде у вІд· пустку. Аналогічна істо­ р:я й у пункті біля заліз­ инчної станції. Так і до­ брався до староrо ринку.

Тут черrа неймовірна. Навіть з Требухева при­

масивІ

маnьників.

пршшузла

без

rio

ші

о НІ-20.

у

-

район! ·завоДів й

іншого,

що

у

кінцеве·

. му_

І]ідсум!у_ й_ виюшк:с скарги броварЧан?

Перш за ЕСе

трсб..< за·

вулиЦІ КнІвсьюи з .од- значити, щр Ісожен ІІУНКГ ним вихІдним. ~рім . цьо· закріплений за гас'!'jJсно· го,

кожен

дні

з

на

них

має

вивезення

ри. u tlрйймальнии біля

по

т;;~:

мами.

ру.

звідки

Таким:

одерн:ує

чнно:vr,

та·

до мaraзl'ffi(Jз ·· м:сь:;ого пуннт управління ·торгівлі Ea;:J.·

ринку хtІДить

м.ає найбільш вигідне становище, бо розташований

пляшок

лІкеро-го

рі.1чаних, винних та бе:з· алкогольних наnоІв. ст;ль­

І. Нака.ТІюЖний•. поруч З ТарнИм скЛадом. юt ВОНИ МОЖ~,:ть ЇХ nрий· трапилось, що са­ За місяць ·тут приймають няtи. Алі:! кільНІсть пасу­ ме в цей день редакція посуду на суму від 26 до :1,у, що є в обороті, значТак

одержа.1а

листа

П.

С.

Дяченsа.

-

Ті

ж

факти.

й

від

38

тисяч карбованЦів. ЦІ· но вища. Тут

У ньому кавимось. Так

'ій всі tшяшюі беруть віД населеннп. Ви-

що

!\ЇВ

СГ:2.РГ

Ra

сІл

робот~·

рзйону·

O;jC1J/E~.'J<J

від 1\!ЄШКЗJІ·

в

тре:(;'\

Ча І) ту

.'\~.

тrьn~iV

ності цього

Що5

1.

;:;ш:сп· л; а

и::с

:'1:\.":ьні П"н:;тн. r()RП п~ийиялн

ПD.ИЙ·

За ."!!ПеР.h п~~VJV на

передусі;,J

треба Зазначити. що ве· ликий nотік nосуду з на-

Еасr.'1~~~НЯ

r.o

3·:1Ї1

у

скарг масиву. пункт

пшчасовQ

Але СК' Л<.ЮІ

лошення

можна

його

будию-;у,

до

що

Оі:О·

ВОНИ

г·в.:Ті

O,oE'C';;:yi::JTb. H!:JO

НР

прні:інання

коиС.іас>тv Х'1.f1ЧУВ3Е1!Я.

Г"''J:лалсьsого Пчта'"'Я ж

пеnепачІ н:ш

таnи

П\іНІ{Т3И

ному

лі,

ЩО

склопосуду

r.;

неполіііі В ..

і

які

треба

спільно

управл;нню

і

вир!-

і

-

м!сьторгів-

раііспоживспілці,

і

гро:JадсьюіГL>

харчування.

Тому хотілося б Почу-

ТИ

ПРОПОЗИЦ;Ю

керіВНИКіВ

...

орган І защ.и

торговельних

Н(;'

по поліпшенню роботи по !І'рийманню Тепер г:оrе:темося до пунктів снлоrі·Ь~уд~·. .1пстс: Т. Н11налюж:іого Jl. ШИНRАРЕНkО. Побувавши б:лп вsазаноrо в•rnlшvєтьо:.

к;,;о»,

1.).:).1 Російсьха

мова.

15.0.) Грає

що

А «В

їдальнІ

N2 1,

що

знаходиться у центрі міс­

та

по

погано

Еу.ТІ.

RиІвській,

готують

сtрави.

Вони тут часто холодні, несвіжі. Була свідком, як одна

жінна

повернула

тюфтелі. Такоі иухіІl іІ ще не зустрічала! Мож­ ливо, продукти возять погані,

сюди за­ можливо,

кухарі втратилИ смак? А скоріше всього почут­ тя: вІдповідальності».

О. ФЕСЮК, жите.1ька вулиЦі Кtt­ ївської.

ни, нип'ятить чай. Кухар Наталя Фарисей mдве ВСТИ· гає слідкувати за всім цю1 госnодарством,

два е.lектtотитани, то· му гарячої проточної веда у їдальні не:.rає (?!). Посу·

До реЧі, це грубе порушеrІ· нЯ, тому що у їдальні є І

rано.

жахливому

ні

в ньому сиро,

-

ftалюжі,

... На ·кухні жарко. ВеЛИИіІ «варить» cyn. маиаро-

n,1Ита

підлога

..

що

ста·

стЬЯть

куди

можна

ціЄі

перелічувати

ідаnень вІзьмуть їх собі на озброєння ~- sm не: . rребА· rосrtодарmвати. У м·nсІ'tаму цеху брудно: занедбані па" нелі, виробничий інвентар

СВt\ЄЧіJ.СМО lf~ МИЄТЬС:1. ХОЛО· дн.rіьnии теж не спе: qисто­

тою.

Збер!гає";,ся

D~e разо~1: ІІі'М.с;; il.itpe

в

ньому

М ісло. сиршт. та варене; що

мийних

грубо

правила

довго

засобІв.

не­

порушуються

особистої

rіrієнп.

Треба замі ТИТИ. ЩО у КС·

рІвиицтва ко:.тбіна ту

.

других

за вивіскою «rдальня М 1»: відсутність професійного гo­ n!Fmff. безвідnовІда.'JмJісп,.

вом,

М:оЖііиво. працівники інши~

аналІзи

!

суду.

має рушників для особисто· го кор!Jстування, відсутнІй хлорнии розчин. О;І,нИм сдо·

«фірми»

останнє:

промовчати

ше

о;'!ягу,

б

можна

перевір·

не вжито?

!

При таких порядках мо;.п!іа собі уявити яr::сть миття по­

кладу громадськоrn х :p•J'. вання: Т\·;· Е·'дuстат!rьо снеЦ.

не заГЛядали, було бруДно. Ось вЖ~ де привільно Му­

«Секрети»

теf..!rі~рату

І ще недоліки. які nозна­ чаються на роботі цього за­

прогнил<J,

всюди,

ваннах

ра води б.1изько 30 градусів замість 60-80 за нормою.

овочечистюr не працюють. Таку [{артину ми побачи­ ли на нухн!. Залишається

хам!

мtt Ух

санітарному

її

влаштовувала

громад·

І 'І

І І

J.

Ні,

вони

не

усуваfБть

недоліків, а nро~то Ух не tfo· мlчають. Як me lнaнfue роз­ цtнми цмt фааt; що зв ма rrропознцІ.ями санітарноУ

sei·

Б

та

першу

•Візит

дирекції

чування.

трrбно тувати

вирішИти

на

. н~шу

цю

Irpdб·

ду~ку,. ло­

терМІново укомhлеR·

шtат

монтуваtИ

їдальнІ,

rtоіШtоджене

U.

сІ-

Рсспуб-

ІS.оо На приз кsубу •Шкіряний

~

'1ІІ'яч•.

Сьогодні у світі.

!9.00 Сьогодні - День ~ьхого кІно ..Виступ Дерю<іно

СРСР

!9.25

Хvдожній

rолови

т. у

Єр-

ВИКО•

фі.1ьм

.11юбовf».

2!.0{) Програма 21.35 Но

радян-

Ф.

" 1\fаша. 19.10 П'<си д.1Я арфи нанні о.· Ерделі.

•Раба

«Чзе».

•rгмпіонаті світу з

ба·

сііеtІ'ііму.

22 ..35 Сьогодні у св!ті. 22.50 Ме.•одії і ритми

ної естради.

ПРОГРАМА

'

зарубіж.;

УКРМНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16 . 00 нов:ти. !6.10 Вnерше на екрані УТ до· кумеат?.льннИ фі ..ьм « f!Jомері~ Країіти !"ад», Студія « Укркінохроніка ».

16.5.)

Д.1n шкодярі в,· •Зустріч s

юнгою

ІОрІ:ОМ».

Вhерше

на

екрані

УТ

ffii ..1ЬM

КуІ',fСІІТЗЛЬНИЙ

старjюче серце Псета ». дія

до• «Не ..

Ст у-.

«Укркінохроніка».

18.00 Концерт

композитора

Ю.

Семеняки. !8.30 Актуальна камера. 19.00 Чемпіонат СРСР з футбО'• •Торпедо» (Москва) «Динамо» (Київ). 2U.45 На добраНіч, діти!

Jty.

Програма Час•. Фестивальний кінозал, Вперше на екрані УТ ХУ• J/,ОЖніІ! фіЛЬМ «Сіне.rа». 22.45 Музичні вітанни трудіr:ни .. кам села.

2!.00 21.35

ДРУГА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗІіА

ЛРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Художній телеф' льм Ко­ рабе.1ь у Гамбург» із серП «Тридцять вйпадків майора Земана».

Ji) ..-ІIJ

tf~JRI!t!IІ,

11.00

Резонанс.

rn.uo

.\ІуJичний фільм.

17.55 КІІІопрограма

сІНт"::>НО

мhя !'teo1npa )) . 18.55 М. Бажан. «НічнІ концер-

С. П(J'tYP:НAit,

itЩjeclttiИДt!hт «Нового ~lського

«КомсоМІІпвеьІtоrо

жевтоjІа!$,

ЖИТ·

штабу

про­

Концерт

Прем'єра лефілЬму

21.35

ться

М.

Б!є111у,

•Час•.

художнього

те­ ховає­

« Вбивrtя

в по.т:rі»

із серії «Трид•

ЦЯті. вІіпадkіІі м:~дора Зема. на•.

~2.35 Довідкова служба. Концерт хору Українсько,

22.45

го телебачення і радіо.

C'tPtlй,

Н;t саІІ~і11ДстаІіцtі,

tt.Jteи

19.55

2і.оо Програма

об­

лікар по гігієні харчуван­

tJt~>;

rhі.1ьм

Аробс>Кої

.оі:ш в СРСР», 17.00 Маскnа і МОС!іЕИЧЇ. !7.30 Фі.••м-кон!\еJ)т.

відре­

ладнання. словом, створити елементарні умови.

Заїкін

ти».

Щоб ле~ у,

А.

nар.,._щнторії:;

рІііrь.о·т

виявляється,

чергу,

кад-

Bctpociikь-

14.45

молока.

ось що.

ко~тбінату гроМадського хар­

Cb!l6r6. харчування (нонтора якого, до речі, знаходить~я поверхом вище) протй всіх цих 4:але» внробFІвся імvНі­ тет,

цукру

Так

кіно.

«За

И.:іо lf.o;{y:.1"eaтa.1t.F-ш:'i

бarato

страв та напоїв. зроблені у цей день санепідстанЦ!єю. показали, що м'ясні та риб­ ні нвпІвфабринати ·(котлети, риба. тюфJ:_елі) неДостатньо оброблЯються терміЧно, а це небезпечно для нашого здо­ ров'я. У каву ж на 15 про­ центів було покладено мен­

домийна машина JipaЦfJЄ по· в

яка

ки, заходів так про

жені

сrtеціальний овочевий цех, і овочечистки. Але... Цех у

приваблює багатьох, тому що знаходиться Удальня у зручному місці· у це~трі, поблизу магазинів, автобусних зупинок. пожвавленоУ магістралІ. А, значить, s «секретами» броsарсьиоІ нухні знайомляться не лише наші земляни, а й бara-ro

me

вона

ttає робітників). ПоруЧ, · бІ­ лі! пЛити, чис.тить картоплю робітниЦя Марія Цукур.

додати,

гостей мІста. І Ян

адже

r

разів

Не

суворо заборонено. у· цеху холо;J,них закусок холодильник не працює. Чо· тири місяЦі стоят;, пошко;І,·

одна на зМІнІ (тут не виста­

<<!дальня N'Q 1 ВроварсЬ­ ко~о комбінату громадськог:> Х<.рчування>>. Ця вивІска

nригощаємо? Давайте раЗом ~:lГЛЯНЄМО за ЦІО ВИВІску.

ВВВ·lСВО:Ю?

ЗА

міста.

доуреат

кот котшурсу (баян).

17.30

служби

радя-нського

•Хай живо

Ром•.

18.45

оrJганІзації

комбінату

пtJ•Р':імаль­ Г.ОК'І

в

чимало

П'робле:vr.

тор·

П,Ї."ПОНЄМСТВ1

.Цню

Не

Чи м!tце· 1">1"'

27 СЕ!'П::я

1\І::fІЛ>,"ІЬНUГО

ТЕЛЕБЛЧЕНІ!Я 14.50 Кіноnроz·рама. nр.исиячсна

літні

люд· ям у тоЬrівлі?

Оtже.

"'І'!f'~t­

ТОUГ'.їОТЬ

ФЕДfНІ.

ЗЛГ,\ЛІсНОСОЮ.? '{А

ПРО/ РАМА

поруч,

ЩО

старого.

KJl'll!

« Пепсі·КОЛу» шувати

''ПUаrп·н'-!я

П'ЯТНИЦЯ.

П EPillA

ВіН

зробити

о6~/ІИ~1И

ВІ:явч.1ССІ:>,

небR СТОЇТЬ 1.~00 йТЦИН!11 ·щ. з мага~~отт

Є.

правиль·

ХЕортrіі>>.

ми

ПC~·t.rJ1,,

?·!J·,

ВОРОНЕНІЮ.

мешканців На ПУІШті

rtоаціЬє. ПриЙ~fао'!НН!Ш

ріло,

та. <meпci-KJ.'IH~. На ннх. 1'!ШІ1ЛЯЄТЬСЯ'. не:ш·r-: ·тарІ!. Н<1 тас:ста~~у скrrні ПРОСТО П.'!ЯІІШа~Н!

і

із

БроварсЬ~>оr.-tу рг.йону. -~>і.'·.3~~!!...--~-*---4=~а.:::~ ~

;:{OlДi. 3 розмови з ~Іешканця·

<'lliiO'na·RCЬKOГO>>

ПЗНСЬГ;ОГО>'.

одюш

деJ:ЖЗаГОТЇНС!ІZRТОР

Ре;::,::штор

6in":r'"· 1!':•: на пал-стшv рЗЗ сr·:арп-:илис:, на гр:,т· п:r.ї сумч. · біств приймальшfка. Яю!іІ., Еі.11'-К3 C.l'B ПDО ПЛЯШ· моп;е облг.яти віц малого НИ

зобов'я::;ань

11.1о;;оовоч'в

вnа;r;аш

Я.

Г0,1DВНП.Й

ВИСНОЕОХ. ЩО не n!eHil!C МіОЩЯ'. бо ВОНО 81'!\Є В'lГО·

.')С!.. тисячі 1-:а::;бованц'н. Т;1т·Е:'.! ЧЧНГ\"1. ЛУПJТЄ OJEH Бід

дг.р;:;а ві

і

ХВОріЄ- Н2ВіДСМО. З

оайспо·

22

році.

договірнпх

потрІбно

«Ве·

ча.:ьнай

Не

" -' ;rовіщш:

цьо~у

впс:пь оголошення «Прий·

СТд·

питанні.

.1І!!ПС Г:ООVС:?7~{ ХО· (.'.::t ~!1С~-:-~{.')ГО П\іН'f-\·

Д:тя

зав,1ань

першочергових завдань. У:; н~обх· ;що поставати пі;\ ЩQ.1енни:1 rнJатр::.1ь.

ресвідчн:шсь

незаrtов!.'І'о!!І'

СК.lОП'!НІ\ТіВ.

;.шп:.1иво

в листІ пуннту у понєд!­ лоs. 23 оер:1ня, знову пс·

BJI\C

ПЄ1JС'В'р;ІТ:І ЗМіРИ, !1!0

З

скілью1

стар~го

картоплі

в·J·

<<ЕСJбрицькrrй»,

в

продажу

RСР~ер~чт.о1

поичИна то· пг.-.й ПУІ-;нї' Бrуоваnів забп­

У чому ж

ня, п~ вулиці -~!рова; по

N'g 1

тог:>, шоб здати посуд аж

ста·

с).'!

Г'СJ<JІЩ.Я

працюють го, що ніян не: мепшаю·;ь ,.. о;:;::

світлотехнічного, торго· вельного машинобудувюІ·

ботній

для

на

ву·

вихідних, бо маr:J.ть Че·jJГН біля nриймальних два прийналь.ниttи. Ін- пунктів. не вистачає тари

два

черзі

по

Гагарlна та

везли пляшки. Тому А до­ велося з 9 години ранку <<nриємно>> провести су.

у

разом сі+О.1И>>. Аr1алогічна І:артин<t бу· ла і в інших пунктёх -· по вутщях Нірова. Е:rїв· ській. Про це попо;:;с;:J.ЖУ· вали і оголошення. Евв· · І1Іе<Ні Іtад вІг;оР.ІіЯJІш прий·

заводу рому ринку -

те:к не nрацює. Мешканці будинку кажуть, що

день

днІв

яв.1яється. вс;, крім з-під «Ша~tпансь:;оrо>> та <•:Т':'т:·

з представниками міського управління торгlв· лі . вирішила перевІрn ти роботу приймальних пунктів. У Броварах їх6. Два - на житлоіюму

БІля лиці

світлотехнічного

з

по

ог·!,

регуляnно

п---~:-~Іnб~t·у

ргдгоспів

ДЕ ЗДА.ТН СВЛОПОСУД?

HC'·'~clO

н~

неоСхід­

що

м:шсІІ:.Іп.'!ьнчх

ВинонанЕя

Нестс>н

nомІдсри,

тре5а

-

п:;а;::,-т~-п

овочів

якосtі.

-

пnо::r:тпію

нrr. фз~·кт:т

Сгрсд

пnодажу

стандаnп:ої

виконання

Ні морози

лише

тонн.

І..ЦодентJОrа

партну

ЯИ ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

один

2325

на

плодІв

П'lO.:Ja;r;

DCKY.

овочів

noнv

хідно Е:•;ити :1аходів до рІзкага збіль·

<<Плоск в·

С)>f(ПЙ>> - 578 ТОНН, «БОбРИЦЬ!:!!Й» ·407 tонн, « Великоди:vrеnський» 310. «Літк·вськіІй» - 259 то:п1. Чс-.с­ тина

м~шулого

ц::хія

з~~іЕ<І.

сового збпр;:шня f;a ртоп:Іі на потім. Ад;"е метеорало;-в псрr.J,бачг.ють ран­

З ~rетсю ПО-'ІЇПІПР'іНЯ npo;:raжv пло­ :;оовочево1 псодукції радгоспа~і необ·

. .-яттх

зобов'язаш:п

пропvкцію

поотн

три

.'Ii. Не треба ві;:rн.1адати по·1атоr< :,:а­

на 245 то'Ін б':тьше і менше Зобов·я·

.:Ісброю :робосеред

плати­

доrоg'рЕпх зобов'язань по заrпrівельним п!;:прнєМст­ оез:,rльтRТі rroro районо~ пnо·

За с·м з по:rовизо:о мlсяц·в rnc· :1одарствамп nайону пс:Jо.r;ано на :113 тоНн овоЧів більше проти минvлого госnодарств.

3~tуІ1ІЕ'нІ

в

по переробці JJЛC::Ii!J і овоч;в Есобхід­ но г:оt;лг.сти на ІніUіатrІв•;;.;х снсцlа­ лlсіів. Добрий уро;т:аі\ r;apтon.1: юрс:J,спо на полях господарств району. Вклю­ чення В роботу :)0,'1аТКОВІ1Х Каf)~ОП.1С­ f(0МбаЙН;В та нa.1r:юJ<J організація пр2ці на збиранні вpot;t<JIO в корот­ ний строк може лікві:J,·взти ро::;рнв мlж виsонанrІМ1 :Jоговірних зобов·я­ ззнт, і фаКТИЧ?Ш1 І!р'1J~)J;е:І1 SЗJ)TCIJ­

rx

І:оап . ~:>

ре~ур

пrп;:rю::у

десяти

бу:~уть

<<Тр~бухіЕСЬ-

1-:онсервнах

вести

зз

Незважаючи на непоганий Б:Jожай rЬрунт'в. жодне госпадарство не Е:т­

си.

зували

ак-

Р.о:ш

та

при забезпеченні їх доt:татньою кі.1ь~ кІстю робочої сили. Ві;:щсв·;;альнlсrь

Щор·

<<Заnлавний».

п:v <<~зРоuтшьк•;й" не . загрожуюtь штоафні СГJ.НІщії Нін про;:rав її понад зоFов'яззння 120 тонн.

~!a'-T!f·

дер;~:авР.і

ljІ1ЄНі

та

но

рад­

Л:rа.r.огічна каrннш1 вимальовуєть· ся з аналlз<нІ в•шоf-Jання договорів 1\ОН:'D~ктації r:артаплі. Лише радгос­

:r; r.o

део;::~в­

залучення

·

ни­

лише

«ТребуХіБСЬЮІЙ»,

КІІЙ>>. Роботу

ти штоаdт.

C?ЧJt·

т2кv

виконали

<сЗаворицьютй»

о'ЗЬ 1 І в.

!Т1J'щ вн1ши

r:плати

сп·льного

практикою

1 тою

непоЕернутої в господарство тарн.

направлені

~R~~ni

вииагають

року

ЛИНОДІШЄрСЬЮіЙ>>

На

Решт:1 гаспа;:аrств rюpvJтm.'!и своі зобов'язання. не здали 4634 ТJ)ННИ

реаліс:апіі

юрпсти

року, що обумовлено

дукцію. ЩО ШВИ;:{КО ПСУЄТЬСЯ, Крім неустойг:и, вони повністю відшнодо· вують варт:сть неприйнятої про;:tук­ ції та ваnтість її транспортуваrтя в обчдва Іt:нці. виплачують два про­ центи вартості несвоєчасно оплаченої nродукції, 50 псоцент!в вартостІ не· виданої тари. І ОО процентів вартості

сающії

не

дунЦії

га:rіз~ціяи. За вІдмову прийняти про­

Зга:r::~ні

не

по

та

са.

ма.1ьноУ кількасті пло~ооRО'-!Є"С'Ї п·ю

зобов'я·

заготівельним

по3сякденній

ра:поспів

сподіваючись

ною

н::ти госпо;:щрство ві.'! договірних зо бов'язань. Не менш сувора ві;:щовідальн;сть

договірних

своїй

нішнього

fілажл·твість з протилежної c;o·;mm. Така повеп!нг:а сторін нейтра.rf' зує договори, послаб:поє активність я;; виробничників. тгk І заrотІве.lьннІ:ів

сю:ійr:е лихо та нездача про;:rукц!'і з ви шт загот: вельника можуть звІль·

невЕконе.ння

у

Ht-c>;\1

умнсае

договІрних

ТОНН, «РусаНіВСЬКИЙ>> ТОННИ та іНШІ. Одню<' догавірні зобов'язаная

299

rо~п·І

дарсtв.

ви·

зо:Sов'язаr:ь па здачІ nродукції. Лише

за

На

держа­

ристуватися

сільгосг.про;:tуктів

n.1ачує заготівельНПІ<У 5 П)'ІОЦЄНtІВ ваutості незданої продукції. Виплата ЗГа,!аНОЇ НеусТОЙКИ НЄ ЗВіЛЬНЯЄ ГОС· лоJарство

ttpo;:(aжy

56:),

дире!ПОРіа

ДО·

не:1ДаЧу tфbi\YRUIY Б

строют.

----.....

--

ЗБЕРЕГТИ=====:::::::::::::=:::::::::::::::::::::===============

пло:доовочевоr nродукЦії. Проте вони можуть .1ишитися аІІ· тивної дії, я:r;що ними. не будуть ко·

загот;велвнІй · · діяльностІ ~с:ступникн •

її

відповідг.ль·

псруШРНПЯ

ГОВОDУ. Так. 33 vстаповлені

строки

стиму.1ювання

ві

з заготіве.1ьним•1 п:юдюк'.' державі

дукції

~ стор.

КОНТРАКТ1ЦІЇ-ПІА ЩОАЕННИІ

АОrОВОРИ Ще

*

27 серпня 1982 року

ЖИТТЯ

Педагогічний ~ учн!вt.Ііиіt кoJtЄRtиh•' Зазип'ян­ ,;.t.к!1Т середньої 'нколн гли­ ооtо сумують раtіtов~ї смертІ

:і приводу учня кла­

4

су

МЕ.rІ&НИКОВА Петра і ІІИсловліоють щире сnfв­ чутtіІ рідним nокійного. ?'Е"і

у•zн

.. ~., ...


,'

*

~ стор.

серпня 1М2 року

27

НОВЕ

ЖИТТЯ

ПРАЦЯ СІЛЬСЬКА ПОБУТ МІСЬКИМ БРОВАРСЬКЕ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНЕ АТЕЛЬЄ ПРОПОНУЄ:

МАЙСТЕР

ВІАРЕМОНТУВАВ

У В А Г АІ

ТЕЛЕВІЗОР

Щоб оформити замовлення иа nослуги ательє, не обов'язково приходити сюди осо­

І. .. ПQ пред'явив ра­ хунок.

«Так

-

ває»,

не

скажете

Ue

бн~то.

бу­ ви.

можна зробити за допомогою пошти або телефону.

Адреса Броварського радіотелевізійного

І помилитесь.

!мені 50-річчя ВЛКСМ,

Придбавши

3.

Тел.

ательє:

вулиця

5-05-70.

абонемент

па обс.Тfуговування теле­ візора,

право ня

ви

на

Те.леапаратура

одержуєте

обслуговуван­

иапрохат

послугами телеательє

без додатковоі оплати.

Це означає, що ательє в рахунок вартtJс-ті а5онемепта буде ремонтувати

Броварському

ваш телевізор, замінювати спрацьовані у ньому деталі та вузли, включаючи

телерадіоательє'

пра­

кінескоп, новими запчастинами, двічі на рік проводити профілактичні оглЯди

uює

апарата.

.,ерадіоапаратури. Для

щені не більше десяти років тому.

вання

па обслуrовувапия

апарата

викликайте телемеханіка по телефону в Вроварах

5-05-70.

за

абоне:менто:м:

хто

не чув,

ча­ ре­

yt:'!'~~~Jt~HHJ теле•паратури;

технічна іСОnсультація з ГІитань обслуговуван_ня та експлуата­ ції радіотелевізійної а па ра тури;

Очеретни~.

звичайний та терміновий ремонт телевізорів, радіоприимачів, магнітофонів удома або у сгаціонарній майстерні;

Запросив Федько Мака­ ра доДощ·. Той

сорт.

оrдянув апа­

модернізація телевізійних апаратів;

мовив:

..... Зараз

браження

мектропро­

запитав Федь­

-

Чув. Макар

і

кольоро·

туру.

ко у сусіди.

рат

або

зображенням, маг­

нітофон;

тед~візори. вміє

монтувати?

ти

одер-

rраsач та іншу апара­

ICTOPIJI

Іване,

-

тут можна

но-білим

ось

сом,

те­

жати. телевізор з ·чор­

вим

ТАКА

прокату

.. т~м~ ~~9-~Q~!?; .. ~P.~~rY.-, :

На абонементне обслуговування приймаються тмевізори, що були випу­

Для укдадання договору

пункт

полагодимо. буде

встановлення

Зо-

індивідуальних антен

та

підключення

телевізо­

рів до· антен· к·олективного користування;

перший

прокат- tелеві3ійної апаратури; установ.1'/ення доnоміжних пристроїв, трансформаторів, стабілІ­

Бії у дикторті зможеш

заторів напруги тощо; абонементне обслуговування телеапаратури.

порахувати. І заходився коло

.,._

телевізора. Розкурочив майже ввесь.

Хіба,

ко,

питав

-

Від антени залежить баrато

Федь­

необхідно весь апарат

-

розбирати? Хто,

ти?

-

я

майстер,

чи

образився Макар.

Складав апарат ~Іакар вже не так швидко, як розбирав. Нарешті,, увімкнув.

А

екран

навіть не засвітився. До ре­ монту хоч ля

звук

був, а піс­

ні звуку. ні зображення.

-

Шановні туйте

товариші! Реман·

своі

телевізори

nише

в телеательє. Тут всі роботи виконують з гарантією.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:о родекого <ОМИІ~rа УкраинЬІ гороnекого

родкЬІх

раикском

aenyтaro• язЬІке).

- Ось придбав новий телевізор, а в.ін не працює, - сказав Петро Носенко теле­ майстру. Але той заперечив:

В апараті

-

дефектів

немає. lорінь

зла в антені. Вона у вас саморобна, не така, як треба. Тмемайстер дартну

антеву

встановив зовнішню заводського

став­

виготовлення

і тепер Петро Носеико не нахвалитьr; своїм новим телевізором. Шановні браварчани! Атеnьс nриАмає 3амовnення на встановлення індивІдуаnь· них зовнІшніх антен, а такоІІІ на nідкnнs­

чення телевізорів до зо~нішніх антен ко­ nективноrа

орган Вроаарскоrо !'Оо [(оммунисtическоІІ оарrкв в раАонноrо CoRet0\1 88• КиевекоА области. (На )'lt• .

-

Ред&кrоІ) Є. Ф!!ЩJА. Газета sЬІхоли• с 17 ІІІРеnи 1937 rода. ,l!;ни вЬІхоnа: sте~rник, среда. пятниuа. суббата. Адрес редакции: 255020. r. БроаарЬІ Киеваой обпасти, ул.. Киевская, !54,

У~рпобу т р еклама

користування.

Адрееа

peдaaaltt

2550"10,

В)'Л.

м.

бРОВАРИ

КИІВСhКА.

КИ18С:ЬКОJ O&JIACTI,

154.

ТепеФоии: редакторІ - 19-З-82; аастуnRвка жиnJІ' 19·4·47; а\длоиІааJІІ>RОrо

nІртІАного

ИидеІ<е Обьеu

реІ.ІfМ'С11...

в\ддІJІ~

cnpeтai)R.

a\д111Jn·

•сІJІ ..а.коrо r~подарства 19-З· 18: кopecno•aeR'tІ мfenelioro ІtІдІо­ мовлевия -+ 19·3-05: вІАА\лІа аромислоаостІ, ІІRСТ\а І масоаоt робо.' ти 19-4-67. · Газета вихонn J аІвторох, серщ, а"атиаІUQ, субО'J'У,.

619б4. І

Печать 11~чи rІІьІА

в,.сока11. лист.

Г.ираж 11.940 'кземnляров. !ак. 348.3. Бро'"'-"'РСКІЯ rи11rн рнфня Киев· ~коrо of\лactнoro "''ІР~FІлення оо .J.eJIIU И~48Те:.ьСТ" ІІОJІИІfЧtфИИ 8 КкижяоА rоогомли д.nр~(' гиооrра­ фив: ~5&n20. r. БроRАрІ>І Киевской области. YJJ. Киевская, 154, Тuе­ фов 19-4-37,

Іилекс Orlcяr

/1рук високнІ. друкояаииА япкvІІІ, .•чимірникін. j•м. 3483.

61Yf\4. І

Гираж

11.940

Бrюн,арсt-.ка npvк11pнsa VtІряRлі,~ня

v

обласного

ВИІНІ~НИDfВ.

rорrІвлі. м. вул.

t~Олfгряфf1

длреса

Бровари Київс:,ка.

І

Kr1int'ькoro сnрІІаа• ((АИЖКОВОІ

UPVh"pнl:

2о5020,

f<,и!вськоТ областr, 154. Телефон 19-4-37,

137 номер 1982 рік  
137 номер 1982 рік  

137 номер 1982 рік

Advertisement