Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН,

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

t7

ви"одить а

ra::JeTa

І

МІС Ь К О ГОК О М І ТЕТ У

РАД

РАйОННОТ

квітня

ЕДНААТЕСЯ!

року

М

137 (5276)

д. Е В І

3

П'

1937

КОМ У НІС ТИЧ Н О І

ПАР Т IJ УКР АІ КИ{ВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАРОДНИХДЕПУТАТІВ

Субота, 29 серпня 1981 року •

R Т Н РІЧ Н И:

Ю'ДОБІ

ТЕПЛУ І

-

СИТУ ЗИМІВЛЮ

(---------------

RОМП,lексно-збиральиий :!ariн по заготівлі кормів радгоспу ~АваИl·ард,., очолюваиий старшим аг· роио!t10~1. комуИ1СТКОЮ JІЮД~JИ,10JO Іванівною Поповою, першим у раЙОНі викоиав 'план заготlВ,11

силосу., ти<:яч

но

При

тонн

завданиl

ЙОГО

8

закладе·

.

УJвічі·втричj

доведЄ-Ні

. набагато Іван

І\ів 3:.1агання ОЧО.'ІИ.l а го­ робіТНО'<IУ

Ilеху

рос·

у

СI\Л!8:иl траншеї .1ННН И l\тва Галина СЄ:о.IС9120 тонн. Косовиця Ку., нівна БеРl\а:lО. кур~' дзи продовжуєт. ЬСJl .· Неоднпразово пере\10Ж'

Про організацІю заготівлі КОРМів у господарствІ розповідає

секретар

пар-

цем З:Vlагання на «І\:-'І\У­ рудзяних жнивах. вихо, В.

;tHB

С.

Неборачко. З

тіАної організації Воло- лочаТI\У І\ОСОВИЦ! кук.,­ димнр Васильович ПРЯД- РУД3И він заготовив най1\0: , більше - 2363 ТОННІ! ХХУІ З'Ї3:І

'-

поставив

пере;і

ІНІРС

твариннн·

~іаси. ДеННі заВ;tання ме­

•. ян лраВИ.10 , ВИ­ на 140-200 про­

ханізатор

КІОТИ нраНIН важ.'JI.fВЄ Зііідання: забезпечити ;;рос ста ння про;\укиії гa.ly:~l.

конує i:j€пTiї!. l\Іайорить Черво­ н~Й . ви \!Пе .1 і на агрега.ті

до5иТІ1СЯ п і двищення про-

В.

Д~'І\ТИ вності ху ;tо6и і ПТН-

він

пі .

Це

('илосиоІ

БО

розв'язати

питання

не:VlOїn.1И-

без

З:\lіц-

П.

25 163

Са~IОД!Я .

накоси в

НОР:lI!

серпня

ТОННІ!

НУНУРУД3И

тонна.

7]

при

За

час

НЕ'Ння нор . . ІОвОЇ бази і заДОВО:lення потреб у І,ОРмах гp o'laдcы\гоo тваринющтва . У нашо:.l У гослодарстві про. ситу ;шм і В ,1Ю

роботи на жнивах комбаіі­ нер заготовив !V!айже 1600 тонн зе.;]еної 'Іа с и. Не ЛОК_lа,1аючи ру]{ лра­ цюють і во;хії. Багато хо·

худоби ПО'lали дбати з ранньої весни. На високо:.;у 8l ' ротехніЧНQ'IУ рівНі :'Іехан і~~атори ПРОВЕ'.lН сі"!·

рошого можна розповісти лро 1\0MYHicT]{V Ана с таl'іЮ Грибову . Дівчині 22 ро­ І\Н, а знає мащину не гір­

бу КУI\УРУД;.;И,

протягом

ше за досвідчених ВО;Іії:з.

усього періоду ;tо~,рівання

І

r.1ЯД за нею . НаІІО .'lєг.,и~а: nраuя .1ю;tЕ>Й ув і нча.1ася ус:л і Х О ~I. Ннні КОР'ІОДО-

чо .ювіЧОМУ !,0.1ЄІ, ТИВ!. Працюючи під.\lінним во· дієм, МО.10да KO~IYHiCТKa при HOj:}Mi 30 тонн пере­

ЗlI і Йснюва .1И на .lежниЙ ;.(().

БУВНИJ{И збирають щеДР~1Й урожай ПО 400-420 центнєр l в СН .l0СНОЇ КУІ\У' руд зи дає І\ожен гентар

характер

\!ає

твердий,

рішучий. Пова;r;аЮТh її в

В(')3ИТЬ

40-50 ТОНН

СН­

лосної Ma('l~ щодня. 867 тонн її перевіз з ЛО.1iJ

ня шофер :\ІИКО:lа Гайовий .

;:JОПО:l'!ОГУ

Не

тонн

Анто,

Пп

НЮІ

!

.10ВИЧ

nири .1Ю]{.

Ущ і.1ЬНЮЄ

1'1

траНlІІеях

:,е:lену

ма с у

ваЖЮІМ

траl\­

ХВИ.1ан

триває

ження,

І

ча

ниш

Си.10СУ

тонн

верхнього

ЗН()l'Іу

сти

додаємо

П,lаНУЄJ'ІО

12

-

ІнформацІйно-обчислювального

MlcIoKoro

держстатистики

про

хІд

заготІВлі

у господарствах району иа (Перша

графа

-

24

заГО'fОВ,lено

сіна. третя сінажу, четверта рошна, ~. процентах до плану).

«Авангард» <l:3аворицький" 1l .1Є :ІІП тахозавод «рудня»

«П у х'ївс ький~ lУlені Щорса «Ру с ан і вський,. «ТребухівськиЙ. «Бе :шкодимерсьн.,. «nраси.lівсьr;иЙ» «Бобрицький »

імені .\1ічуріна «ГОГО .lівськиЙ" імені Докучаєва ",п ,тосківсы\й1> «ЖеРJіВСЬКИЙ. ",.1ітнівськиЙ:!> «Заллавний,. імені nірова

:1руга

трав'яного

бо­

163,3 127.3

100,0

сінаж у :

.

Д.1я

й о го

прнпаС.1И 8 тисяч увагу

ТОНН.

приді .,lЯОln

ні

61 ,S

280,0 210,0

106,7 64,8 45 ,2

66,7

20,3

111,7 251,0 5.3

60,1 55,7 55 ,0 54,8 54,5 52,7 44,3 36,S 36,2 36.2 33 .0 32.6

143.0

177.0 145,0 100,0 125,0

57,5

ність

обладнання,

:)аl;,10-

раJГО С ЛУ . ;tбають

потані у своїх спра ВСІх сантехніки , робіТНИIJі н :,· са;tжУЮТЬ квіПI на K.1Y·IIбах, щоб СТВОIJІПИ з аТ;1шон 6 і.1Я нової с поруди . ПОХВИ.1ИННО збі.1ыlI,. ється група нов о сє"ів. Цей день .1:JЯ них буд Є

про те,

прове­

худоби.

31,4

54,3

66.0 212,7 150,0

lIiО ,О ...::..

66 .0

106,7 133,6

137,13

89,3

111 ,1 67,2 66,7 8,3

91 ,6

42.7 69

123,0 '

100,0 170,0

101.8

32,3 19,5

127,0

'птаХОфабрина

105.4 .

Разом по раlОВУ

44,9

138,0

IОБРА РОБОТА Налружен!,~и БУ.1И ро· боти по заГОТіВ.lі зе.lеНJЇ СИ.1О С

44,9

87,8

83,1

у

6айнер

В.

J\. .\lар'lЄНКП С.

::\1.

АФ<l-

І\о~б а й н о ~I

2.НОО

тонн

1.080

П :lаН і

тонн. ВИСОКИХ пока З ЮI ­ І\ і в досяг.1И 1 1\0.\1баЙнерн І .. А. Радченно, В. П. Гордієнко та тракторисіи А. :\1. Па .lhоха ..\ . .\1 . .10.10]{. В. ДУДАРЄВ.

Пленум МіСЬККОМу парТії відбувся вчора. Він обго­ ворнв

завдання

б~'ді­

вельииків у світлі рішень

ХХУІ

Й

]{0.\1·

nСС·2 , 6 наI\ОСИ .1Н лри

одНИМ

радгоспі

~1-іраси .lівськиЙ~. За 9 днів роботи

насьєв

}2Б,0

1::.1(';;-

приготування.

60рошна. J{ОР\]().10БVВНИІ';lі

ЗИYlіВ .1Я

з'їзду

КПРС.

З

доповІддю виступнв пер­ ший секретар міськкому партії А. д. ФРОЛОВ. Промову виголосив також. с('кретар ОБRОМУ партії

Ю. М , СОКОЛОВ,

НВ.

Праці і

ньому .. поділн",нся

набутим досвІдом.

Цей обмін lIe.'1eraцlямн впнсав ще одву

j

.скраву CTOP~HKY в І. с-

Квlвської

' .

птахофабри·

lIIt і .Тауха •• ХТО

ВОДІй?

Упродовж

госптехнІки

,

y~aCTЬ

вручає

Н.1ючі

з

па~(ятинх .

приЙш .1И

СЮ.1И

ТОМУ

П е ред

господарям

на'IИ

,\,~ 8(і. УЇ оеТОННИlIЯ

:Іа

квартира

господарка i~1 БМУ·33

виконр оба

Б:VІУ·З5 В.

-

- Багато ЗУСIi.1Ь БОНИ ;\0;';:lа,11-1, що6 новосе,lЗ:VІ

давно

ЖИ:ІОСЯ щаС,lИВО

БОНИ

через

стануть

тишних

праl1l{Jва.1И

ГU;:Jину·;ts!

господарю!и

за­

ЗВО.1н .l0 буд и н О 1\ Б;\!У-3.'5 тресту 4Брова­

РНПРО:lo1жит.10бу;t».

Роз­

"істився він У Х{JРОШО:-!У місці. Ппруч ;.(Иlca.1os, ШНО,lа, Будинок лобут у ,

Hen0.1a.1iK

-

~' НіЗЕ'р"аг.

На першому поверсі Рo:J· ташований raCTpnHOYl. д') речі, це 6;.-'.1(' найбі.lhШИЙ :VІагазин

60ТНО. Та ЙОГО Д ,lЯ

продтоварів

у

І\І!

за

j

-

.За роботу

значила ~~ 1 бригада с ан· техніl\ів.

якою

керує

Д. А. :.\lельник. Тnн' у ~HlaгaHHi задава.1И роб;т­

тур

водії

МИКо.1Jа

Терещенко, Андрійович

юсть

починає

огля,:t

І\вартир.

. жуРналіСТики КДУ.

Лукнч

j

Микола Г,lухень-

j

:Конкурс трнвав.

3 НАГОДИ ДНЯ

ПРRЄМ::~~іс7ка на- ~

j

) дІйшла

~

ДІІЯ на

напереДОДнІ '

радянського

кІно

адресу

райкому

ПРофСПіЛКИ

працівнн-

ків сільського госпо. дарства. Інспектор по кіио В. С. Капелька

графії

ня. Голова жnh ~I . .1. вишневсы\йй раJОЧ:З ПРНЙ~lааЬН(lЮ НClчіс t. F;Ю

Пере­

бал]в.

нагородженнй

довгого чена:І·

)

брали . иаЙбl.1ьmу кі,IЬ-

ники В . П. Степура, Г. Т.

хви ,'Тнна

ава-)

кнй та ВаСН,lЬ Федоро­ вич КОРО.1Ь. Вони на­

:УІанзюх та інш!. ... До п і знього

ва

на­

райсільгосптех-

ніки

:УІlсті. Всі роботи ТУТ Уп;е

вечора

без

конкурсу.

закінчеНі, і неза6аРО~1 в і ч прийме перших в і двіду­ вачів . ... Ось І наста .та шat .lf!­

працюва .lа житлова 1\0мl· сія. Новосе .'ІИ става :ІJ.I господарЯ'lШ . Щастя вам у новій осе,1і! П. СУХЕНКО. CT~'дeHT факультету

І

значками

МОжцями Його виНш.'IJI)

)

.10ВЮ!, ііращі робіТНИI\И Н. Ф . Га .lьчею;о, Ф. 'Г. J\ова.1ЬЧ\'і\ та іюUі . Від­

Пе­

Завершився черговий)

все,та­

го с по;!арями.

рі тех·

грошо­

премІямн

рІй,..

безт~'р,

110'У;:JаРНЩIУ nОЛРсШЮ­ Ba.la тут брига~а ~ІУ:lярі5. ОЧО.1ювана -О. В. Гаври·

1

засобів.

ГP3'ДHKМJf

й ~jВОДИ .:ІИ ІК себе. ra;tai<J.

С .l0ВО

високий

утримання

ВІІМН

Т}' будінє.1ьн и н 1 в?

остан н є

кварт"р.

руху ,

пору­

Ш.'Jяхово,

городжуються

;t() Ф.

тре с ту «БроваРИПРО .\IЖИТ­ ,106уд» . Ще :зов е і" не­

без

реможцІ коннурсу на-!

BiliТope Федорови· В!! оцінюєте робо·

ян

бе­

Hi'lHOЇ ГОТовності тран­

Дшпренr;а :

сі,, · Я .\1!1,

1

грудня,

31

прави.'!

спортних

квартиру

наРЯ;:Jні, 3 ПОI>'lішка,ІИ на устах .. Це бу діве:IЬНИКН

а

го

Наша Lі~t'я одерж;J.­

це просто paдit:ТЬ . А тепер запитання

во·

нараховуються бали

шень

ПО'Іешкання'?

Ч\',

тут.

по

за роботу

з усі\1а виго;tа\-ІИ . До ць~· го ча с у ;'ЮІ .'ІИ R ci~lei:iHOM Y І-УРТОЖИП;У. Таl{а осе " я

-

бер~'-ть і

конкурсі

що ПРОВОДНТЬСJl З

резня

. BeНJ.

ДБ о кj~lнатну

у

дlїB «За безпеку ру­ ху". В ході конкурсу,

.

- Га :IИНО СТЕ'Шlнівно, які ваші вражєння від ог­ .1i1;JY -

багатьох

рокІв ШОфери раЙсі.'lЬ-)

тання:

\: праа·

щеЮ успішно б~·:tа

працювали,)

. торІю дружНlХ стосуи­ (кі8- між птахівнНК8МН

процентів І здає

:УІа Вl1года\IИ . ],1ут'ь ост ан· перевіряють

на

110

Г. С. }\ова ..1ЬЧУК. При­ ЙШ ,'lа Бона на ог.~я;:щни ра : Ю~1 із С ІІНОЛІ Ва.lєрі01. До неї і перше запи·

три]{и

~lаси

ШВНАКО

ВуаИllЯ Юрія Гага ріна. Тут особ :ІИВЄ ІІожва В ;lен· ня. Через кі.lька год:ш ПРИЙ~lе своїх нов (к е.lів НОВИЙ бі .10стінниЙ ;:JCB';jтиповерхuвий кра с є н ь на 96 нвартир - від O,lHO;.{О 'іОПlрИК j :-.шаТНI1Х, :3 у сі­

зараз заготіВ.1і трав'яного

та тракторист

liиїв<:ьn:а лrахофабрина Ce:-'ІИЛD.1Ківсьна Богдан!всьна пrахофвбри.на

-

107.1 82,9

31,8 23.1 21,6 16.3

430РЯ~

серпн. ц. р.

силосу,

-

центру

кормів

комсомолка

РЕПОРТАЖ

не

!

ЗВЕДЕННЯ

і

Справили новосілля

у

тисяч тонн ви­ І\ОРМУ

1

НАЯВПР АВЮШИН

І-ірі М тмо, У ра:!госп! :1аГО,ТОFl.lено 2~j50 тонн сі· на при завданні 1500 тонн. Винонаний п~ан

:!ена

програмового

процентІв внробів з першого преД·ЯIl.ll8ИИJl. На фото: О, ЧЕРНИШ за роботою.

зак.lа­

траншєї

сОI\ОЛОЖИВНОГО

Значну

трикотажу

ЯКОIlfУ

Фото А. Зарічного.

ХУ.106и .

~агот і вл l

знання

I\УКУРУ.1ЗЯНОЇ

силосні

менше

ДНТЯЧОГО

сОлО . . ІИ.

гослодарства

у

міцні

вже викоиує змінну HOP~IY на

99

.lЄН1 ЖНИRа~ на ПО .1ЯХ на­ розпа .lі .

лише

опаНУ8а.JJа професІю швачки-кетельи;ицl. Зараз . вона

маси занонсервува.1И. ~Зе­ шот

не

але наВЧЮlася ilюбити працю. А тому по- закlнчениl десятирічки вирішнла влитися в ря­ ди робіТИИчого Юlасу. У швейному цеху фабрики

,Д.1Я ІІі;І!~щцення якостІ до

одержа.'!а

MaTepia,lY.

розванта·

процеНТіВ

С" у-'

про організацію

ПІд час навчания у середній ШКО.'l1 О,lеиа Чер­

:\Ічать у ПО.1е, до НОYlбай-

НОР\IУ

Л. П.

ба розпові ,1Н на зуст,' рі '11 про підприємство"

нів.

5-,7 5000

делегацІї /

пташкиці

П. Ф. Негода та голов-'

l-і і .1ы\a

"ашини

1

кий BeT.!JiKap В. І. Ков,'

TopO .~1 С·] ОО Віктор 11'1;(' наБИЧ :\1арчеНКОR. А на ДОnОJlіЖНИХ роботах зай­ няті Ніна Во.l0JIНlирівна ГО .1\·6(,ва. Ніна ПаR.lівна

nан'упер та і нші.

працюва- І

ко, робітниця цеху го· І тової продукції В. с.) Корніяко. С.lюсар·опє· ) ратор бригади .J'Iiq 5

С:,].1Н1СНОЇ

:\ІИК():lа !RаН'1r.ач та Максим Михай·

протягом

цеяко. О . Г: Микнтен-

520-'-5;50

JIa,!1 Осна'!

яка

тнжнів

Ч.lенн

Вагю!у

лепєве3,lИ

ства,

двох

птахівкиків фабрики «Тауха. Лейпцігського округу НДР.

Ulефи водії з РЗJГоспу· ;;О .llбінату ~ !·;а .1НТЯН-

СЬКИЙ».

групу

підприєм­

ла на робочих місцJIX друзІв по змаганню -

заВ;lа:·I­

по;\ають

-

колег

спецІалістів

процентів

дове;\ен!

но~ич

своїх

Гайовий.

150-160

ВИI\ОНУf,

ПраціВ-

иинн Київської птахо­ фабрики зустрічали

від с-тав в і :! нього

ІваН~)J,ич

На

;зеМ.'!і. ПРО збнра иня 11 теж п о дба.1И за ~' ;:Jа ,lегі.'1Ь. Ви с окоП!, [ сно б у ли BiJpr· ~10HTOBaHi всі СН.іо сНі 1\0:і1баЙни. розр'J6.1ені аа· хо;\и ~10ра.1ЬНОГО і Щlте· ріа.1 ЬНОГО сТИ\lУ:JЮRанн.l. illтаб ПО Пі;tбиттю ni ;ICY:\Iпова

ДРУЖБИ

Нещодавио

перевиконує

заВJання .

СКАРБНИЦЮ

)'

до траншей машиною ГАЗ-.53 1\'1ико.1а БаСН .1ЬО­ ЕИЧ Шу.lьга. ЩОJая він

ПОВНЯТЬСЯ КОМОРИ .КОРМАМИ

Ці!'4а 2 КОП.

ГнOВИНif~

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ І •

НИ,

~Відмінник

знаком

кінемато­

СРСР..

нагородн вІн

Щ6І

YДO~Toв­

ний за актнвну дІяль­ нІсть по по.lіпшенню кІно

-

обслуговуван-

і НlI трудlвннків Бровар·

(

І щинн,

~'

.......--",.

-~-

....


* __

_ _----------------------------.---

29 серпи" '1981 року

'стор.

.

.. . .

_-_ . .

Н О

Ж НТТ"

8!

...

_

;, МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ RAРОДИoro ХОВТРОJUO 50 тис""' ка JIб:>­ коl'~ТИОМУ, 78J( 1"'"

' !18

В8JЩів

78,6

понад

тисячІ

~llJЬШе. ний

на

ніж

за

мmrулого

Jrepio.:I

пrСJ(У . 'JJ»&JIyкЦU . нафа_но­

pd-

rО'СПОИЦІванЦ,

Ь'У;

. ЗА року

ОСТАННІ народні

воду

П1втора rpупи наЛічується за­ Важливнм фак т . о р

дозорЦі

пластмас

підвищення

провели

засІданнях

бюро

рОДНОГО

сІм

ня

випуску та

І товарів план

сlдаИRі. Виконання пропо- вузьких

реаЛlзацН ROну Про

місЦь

РІст об­

.1JеНЮ'I.

Стоїть на

сяrу

виробництва з

МИНУЛИМ

5,4

робота по робниuтва

в по­ ро­

процента.

З

дlя.1Jьностl

виявлені

яких

бу:щ

упущення, допо-

ПОПИТО:\f

. завод

випуску

розного

на ­

споживання

на

rрупн

присвоєRO дер~вннй Знак якостІ. ОстаннІм ча­

КНК них

вІда)"! на вироБНIІЧИХ на- робипчники. радах про вжйтJ заходи, ють певнІ

дІв Ф.

оголошено

громаДСЬБИЙ

Солодкого

не

кварталі

мав .

Разом з TIf..\t як на пт-

бюро

групи

своє

засІданні партбюро.

Однак

проведения

право ;

реві рок 1 орг а и 1з а ц і я контролю за ВJII!раВ.1ен-

.'Іише од-

моглося

широкопланової

дlяльнос-

вали

використовують

ВОСТ.

па ті

з

складових

рlЗНl

щоб

фор:.ш

допомогти

І

щоб

св01

усі!

МОЖЛИ-!

морального

методи. рlального

І

мате-!

СТИI\ІУ.1ювання.1

рацІї-

підприємства питання

вирі-

Підвищен,

ГО.'Іовl

груш!

контролю

ня ефективностJ вир о б- мас пицтва і якості продукції,

му вдасться усунути не:!о·

використання

ліки. доногтисл того. щоб

резервів, ЗМіЦнення трудовоУ і технологічноr дис·

кожен член ГРУПИ був При!\ладом для товаришів

циплlни. задають

Тон

у

комvнlсти

сомольцІ. яких у

роБОТІ У І

КОМ-

виконаннІ

иичях

1

складlв·язків.

своїх

_.

n60· В. ШЕВЧУК

ЛJnввва.

ча Л. А. ВіДh-РИТИ автобусний маршрут .гоголIВ....,. Зоря». 4. Головам виконкомІв тт. БачурІну. ЛІТНRСЬRО­ му, МеШЮзІ, Єпанову, ВІтровІй і Погрібному. а та­ кож аавідуючим віддІлами . тт. Дегтяренку Л. Ф . , В. І. Самойленку; голові райспоживспілки В. І. Лц­ сенку. нача.'JЬИИКУ ЛТП М 09034 В. Р. Максимен­

«ЛИСТИ З ' ВІДДАЛЕНИХ СІЛ»

ку ДО

иа:ерlалп, райвиконком приііИJJВ такс рJшення: у цьому році гаЗета (';Нове ЖИТТJf,. иеоднор~зово JJИстyItала із КРНТИ'lJПl~ІИ матеріалами про те, що мІсцевІ Ради райоиу випускають 3 поля зору тур­ боти, потреби І запити иаселеиия сІл Гребе.1JЬОК , Зорі, Вервицl. ' Першотрааиевого та lИШIІХ. Насс­ Д~HНJI недостатньо забезпечується товарами пер­ шоІ иеобхlдностl, часто·густо магазини закритІ без поважних ПРИЧИН, в магазинах бувають перебої 3 завезенням х.тrіба. гасу. Інших товарів. У СeJIах рlдRO деМОР.СТРУЮТЬС1l t:lиофJ.'tЬМИ. КЛубнІ заютадн 8ЗЗГl>лl не працюють (Гребельки, ОпанасІв, Шдлlс­ ~, Вервнця, ІншІ малІ села, крім ЗорІ, де завІ­ дуючою О. М. ЛогвииеRRО). Недостатиє ntедичне об­ С;Іуговувапня цих сl.'І. ЛікарІ t ГОЛОви і спеЦlа.1Jj~ТН раЙОRНоІ лІкарні тут не бувають. В ОСІІОВНОМУ, на­

Селення обслуговує .середніЙ медичний персонал.

Дуже рtдкиnш гостями. в цих селах бувають працІвники районного Вудинку культурн IрайонноУ біблІ0теrш, на що є також багато скарг. АдмінІстра­ цІя АТП .1\'11 09034 (т. МакспмeвRО В. Р.) иєзадо­ вІЛЬно оргаиізувз.1Jа автобусне СПО.1учепня мІж :центром і ЦИ~ІИ се.:Jами (зоря-ГоголіВ). Виконком районної Ради народних депутатІв

ВИРІШИВ:

1.

УкаЗ2ТИ

головам

СІльських

Рад

народних цепутатІв: МокрецькоІ- т . ЛІтинському І. М., П.'10сківсЬJ:)Ї т. Ма.люзl С. Г .. Калитянсь,

-

Свlrнльнlвської т. ВІтровІй В. В.

ва ИUlІвІсть иеДО.1іків в оБС.'1уговуваннl вІддалених васелених пунктів .

2.

Зобов'язати голІв виконкомІв селнщної І всІх

сільських Рад народних депутатІв, керІвникІв під· приє'мств,

установ· і ' організацlй,

вІддІлІв і служб

рШик.онкому покращити ~едичие, побутове. торго· В2льне і Ky.;rbTypHe обслуговуваипя ЖИТЄ.lів малона· се.1J'і!них п~'нкт!в.

З. Зобов'язати Щ}'ШІЬJШКе. АТП ом

09034

І. Мак-

справ .

,ЕКОНОМНОЮl

-:?

пlдприєм- l'Іебез.nечио.

Ту!

lrOraв8

У ряді випадкІв допускаються велнкі перевит-

ються і ВИД81ОТЬСЯ З по­ рушенням установлено г ~

раТІ!

порядку.

проти

доведених

ПРОДУRТіВ . У . розроблених

JlВ

АТП·090З4

на

пІдприємствІ

заходах

иавІть не встан о в .1 . е н о завдання по екоиомії па.1ивно-мастильних матерlаліВ . РозробленІ організацІйно-технічнl заходи но-

сять

формальний

цьому питанню не вІдве­ деН0 мІсця. А вже пєре­ витрачено 138 тисяч КУБІчних метрів природного газv, за шо с п .1 а чен о

тер.

Тому

фіВ.

харак- 2.242 карбованцІ

бережливому

нафтопро-

приДІЛЯЄТЬСЯ

До

YBara.

ПРН'~lірО)f.

и-ез-

У

раДГОСПI

сьюі/t»

того.· ~a ... В.1 ЯТЬСЯ

ЖОВТ'''' lЩН

року доповісти райвиионко­

ЗАХОДИ раЙJllfКQНIІQМУ по покращенню економІчного. С()ціа.1ьноrо І побутовоro оБС,'1УГОВУВ8НИJl населеllRJl сі,') . в І!'RИХ ПРОЖIlває до 500 чоловlJ(.

1. Провести благоустрІй вуmщь, пlдснпатн ' і про·

грейдерувати всІ ШЛ"ХИ .

Строк - до 1 жовтня 1981 року . ВІдповідають ВШ,ОIlКОМИ СI ..1ЬСЬКИХ Рад иаРОдНltх депутатів. 2. Привестн в належний санітарний стан R.1уби, магазини. КПП та ІншІ зака:ади побуту, JП(і роз­ мІщеНі на території се.1а.

до

1

1

жовтня

1981

РОКУ.

Виконкоми Се.1ИЩRОЇ

Ci.')->С;'КНХ Рад иародинх депутатів.

3. ПО.'lіпшити медичне обслуговуваиия иаселенн". П~омі('.ІЩЯ R цІ сеЛа напраВ;lЯТИ ГО.10DНИХ спеці а­ .1істlв раltонної лІкарні.

Постійно. ГО<1Овний Са~tоЙ.'Іе!ІКО В. І.

.лікар

районноі

лІкарНі

т.

4. РвйШРБУ (т. Беркович Л. А.} до 1 жовти" 1981 pORy вІдремонтувати дорогу ГОГOJllв - Зоря. 5. Відкрити автОбусний маршрут. rOrO;tIB До

6.

ДffРf'!(ТОР

ко Е.

радгоспу

.

4 Аваигард»

Т. При х о Д ь·

N. 7. Покращити побутове оБСЛУГОВ~'В8ИН" 118сЄ.'1енкя сІл . де проживають до 500 чоnовlк. ЗавІдуючим КПП у визначенІ дні безпосередньо на мІсцІ (В цИХ ее · .1ах) приймати замовлення вІд насе.1ения.

Постійно.

Нача.1ЬИИК

сиР.сЬ!щЙ В. О.

8 .. Покращити

поБУТRомБінату

1. Ковба­

торговельне о(іе,'Іуговуваші",

•1iJ"f!t\ ,,;І!Зf)ЗI~ТF TO!!f1JHf першої . необхlдиостl.,

ПсстіЙн().

per)"

fo.1JO!!!f· прав.'!lнь раДГОСПРОбкоопtв,

вен·

ш тр а­

.НраtИ!JlВ­

безгосподарно ста­

до

RиНіШНЬОГО

трьох

резервуарів

ТIlЛИ

ДЮІ

мастила

протіНаЮ7Ь.

тІв

перше

місяця

чис.l0

не

кожного

проводить с я.

Вимlрюва.1ьнl

прилаДІ!

Rа.1lБJ?увальНI

внтрач а и н 11 року

пrревищення

по

t

допуr-лімі­

електроенергІї

за­

і

на

газ

радгосп,комбінат

«Ка .1ИТЯНСЬ!ШЙ» імені річчя

50-

СРСР.

таб.1ИЩ на

На черговому зас1даннt

БОЧКI! .n 1'ара BlДKp и т І. сrе.1JаіЮ!! немає. Чнма.l0 прорахун"lв І в облІку. ~iД час BI1~HPKOBOЇ !1 е рс-

ролю за допущені неДо.l!­ ІШ в роБОТі суворІ ДОГііllИ ОГО.10ШСНО rOJ10BHOMY ін­ жснеру АТП·090~И А. І.

ВІР"!! ШЛЯХОВ1fХ ЛІ!<';ТlВ за червень на деяких автомашинах вета н о В .1 е н а

Даріf:Н!( у, ВІ!КОН~·Ю'/() .~ ІУ обов ' Я3КII rОЛОВI!ОГО l~­ ;J;eHepa автобаЗ;J ';-"Q 2

що

маш»

с!(лаДl

BIACYTH1. . Окре:\11 коМітету

народного нонт­

еКОНОМІЯ маС!1! .1а $і паль' А. д. О;jанцю, заступннку ного до 40-00 проценТІВ . .'~lIpeктopa заводу «Торгпрактично

нереально

Г , С. Начану. ГО ,l<1 В­

І СБ1дЧ!ПЬ прп приписки ни"! мехаНікют з а в о Д у ~eBI!KOHaH1!X оБСЯГІВ ро- ,ШО В . Е , НЄt:терчуку ra

оlт. СПl\IН-580 Н . І. По.'!! Щ у_ На автобазІ ~'2 2 питан, ку. Зобов'язаНОf10зробити ня про екон.омlЮ наФто· практичнІ. конкретні проду~тlв не КОН.J:CреТ1!ЗО- ХОДИ по наведенню

з а­ на­

ваНІ. ЗбеРІгання lX .~еза- лежного пnряДку у Bнr;o­ довІльне . По TepHTOpll ре- рнстаннl е.l ектроенергії І зервуарного

парну

роз.1ІІ-

природного

газу.

На

не

тІ каЛЮ ;Е І з дизельним нацІлює постаНОflа ЦК пальнн.м І MC!t:TIJ.'Ia;t.l!! ..Ча· НПРС І Ради :\1іністрі8 мало и ШШ1!Х недолІКІВ. СРСР «Про ПОС)!.11 е f( н Я

На

Д .1Я

за~одl

«Торгмаш!>

збеРlгання

чинникІв

робот!!

110 економії і ра­

бен.зину . uі()иа;1ЬНЩІУ

:!нзпального. мазуту и роз·

зроО.'lсн()

ню

використан­

СИР()ВИННІ!Х.

скла;j еНСРГРТIІЧННХ

та

na ,lIlRHO-

інших

з 4 пlдзе:lIН!!~~Н резервуа· матеріа .1ЬНI1Х pCCYPt:iR">. ра~ти з дерся fiН1!М'І фуидамснтам/!, що по ; кеі!,О-

.

.ТІ. ДАНИЛОВА.

РИЛЬЦЕ В ПУШКУ

t жовтня 198І року. Тов. МllксимеDО В. Р. У к.lубl ce,;ta Опанасова зробити водее опа-

ЛЄМНЯ.

аа61рнІ

-тилІ

Зоря,).

вивоивомlв

коІ т. Погрібному І. В., т. Єnавову А. П., ЖердівськоУ

1

му. що зроблено по ' виконанню даного рlшеИЮI. 5 . Заходц по полlпшению соцІального І побуто­ вого оБС.'Jуговування населення затверднти.

,

Ух

і'!иправнти

здІйснюється контроль З8 пальним І мастилами. Зняття Іх залишкІв про­

на

сР.менка В. Р. І наЧIIJIЬВВRа райШРБУ Т. 'Беркови­

Наші кореспонденти члєин КМК опуб.:Jlкува­ JIИ цим mІстів з віддалених сіл. Розглянувши цІ

1 . жовтня

ДО

пра'

тру·

зобов' ЯЗВІ'!

Це призво;щть до понад- вод IJНO 10.8 тисячІ нормативних втрат його кІ.'!ова'г-годин . СПМН-580 (до 3,6 тонни на рІк). 8 ,4 тисячІ кіловат'ГО3няття за .ll1шкlв маС1:НЛ ДНН . ПереВl1тратив ,1lміти

грома'1СМ!НХ

Виступи газети підтримано

І

складІ не забезпечено 1Х електроенергії і газу. схоронностІ . у друго~tу ' кв арт а л

вироб·

о ПІСЛЯ КРИТИКИ

скремих

_н~чна

пласт· ,

В. П. Воловацовсько· 1

повнішого

харчування

дІвниКіВ

с:твах І В органlзаціях мІста t району неекономJlО ставляться до викори-

ДУКТlВ

народного І

:заводу

Всі

ШТРА/ФНИКИ

викорнстанню

адмініст-, Прот~ немає, сумніву. що і

шити

проектами .

гаНізацН

с-тая

Там.

обов'лзки, C.'ii-1

використовує

третьому

го газу.

про І

частин. дозорЦі сумлінно викону-І

дозорЦів заводу. Конт- бо

ролери

того.

151

перс:!­

норм і лІмІтІв па.1 и в а, Не в!дпов!д. І!имогам електроенергії, природно- робота по економІї нафто-

виправлеННJII неДОJJlиІв. Бюро групи щє не до- !

-

ням недолІків

звіТом

на

ніж

стзнн" паливно·енергетич- водиться нерегулярно. Та· них ресурсів. лони на бензин збе р і r а-

1 ви­

винним гро-І

зІ

зам­

надолужити

На

ти їх виступити перед ко-І

ле- .леКТЛ80М

'!І

було

менше,

ї;ta,'lЬHI перебувають у антисанітарно:o.ry станІ. НН Н вказав заСТУПR!f­ кам директорів названих І'(>Сподарств (тт. НmНlа­ сю,Нау~!енку, ТначеН!,у, IQрченко) на наявнІсть серйозних неДо.'ІlRІв у ор·

С. Є.

1

ЕКОНОМІЦІ впи

перевірок обговорювалися мадський осуд, ЗОбов'яза-1

на

Бута

харчу­

вищеназванчJC

бачено

ви­

гаяне.

якІ допуска­ порушення.

окремих оголошувати

В.

сом Ні рек,1амацIЙ. ІІі штрафНИХ санкцІй за~о,:(

трьом керІвникам б у л о Не завжди використовує І

осуд. Матеріали

місце

голов­

цих

ре­ ста­

перевІрки у

;teHb

ра;rгосПlВ

на

становить

зобов'язав

громадського

На

народного

інженерІв

П1'0

переВlРБИ

Уда.'JЬНЯ~

тІльки 98,2 процента до плану. Не виконуються НО)lснkлатурнІ за!lдаННI( по шести найменуваннях.

заслу·

керІвники

нас.е·

мІсцІ

ва.l0ВИЙ

продукції

У справІ j

недостатньо

У

року

споживання

насе,1ення.

ДBO~i виробам -'- пель­ меиниці та вареничницІ, ЯRІ випускає сТоргмаш ...

виконав

товарІв

у

положень .За· народний КОН-.

ховуються

miтання

вання 8 робіТНИЧИХ їдаль­ иях радгоспІв .. Пухівсь. квА», (';ЖеРАІвськпЙ., .Зоря», ~ЛІткlвськиЙ •.

ОСВОЄНJ:!Ю ви· нових товарІв.

початку

ПУСК

JJO nlд контролем БЮро. троль в СРСР.; На засі-: Так. п'ять посадових осіб. даннlІХ БЮро 1 ГО,10ВНО'і

У

глянув

особлнво ве­

.ТОРГ1l1ашl.

ПродукцІя. ,що випус­ Rається 060:',lа заводами.

реа.'!ізаціХ

102.5 процента. УспІшно зБО-рах групи. наДСН,13- дається ., tнформацl!Н1'ІХ виконується він 1 в цьо­ лися Д~Я реагуваиня ад- 6юлет~, сблискавках., му роцІ. Так, за сім мІ­ мІнlcrрацП ПідприЄМСТ-М. фОТОВ1ТР"ЗХ. сяців випущеflО ПРОДУі\керівникам віддіоlіВ і Однах було б непраслужб. вильним roворити ТіЛьки ВаЖJt1{ве те, щО БЮРО про ЯОС$d'Веиня пластма­ не ОО"lежилося розглядом сІвц1в . Є • дІяльності на­ матеріалів на своєму за- родних контролерІв '1 ря~ і зицій, вислов.тrених дозорцями, постіЙно перебува-

попитом

наро:!ного СПОЖ!!- КОРИСТУЄТЬСЯ пlдвищени\!

ре:'l!ОНТНИЙ

заводу

;lИКЮ\

процента.

р;внлннІ

док вжитих заходів шино­

ДОЗОРЦІ

ристується

виконано

100.7

ком склав

НАДБАННЯ І ,вання. воно зрООl1.'JО пр~'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ,БильнІ ВИСНОВКИ. ВнасЛі-

88 на

споЖtrnаиия

місяцІв

>ieprOBOl!llf

. UpОДНQrQ . контролю .роз­ ну

ро..,повl- воду з питань збільшен-

ДОСВІД - СПlЛЬНЕ!

е8оему

, Ja,dданні ИkькИЙ . -.сОИітet

актив ное т І

1 виробничникІв

у рейді І

. ііа

;На . п~р­

ж картина 1 па " ~ '"7 . З:lтеншплись,об~ аавоАіC'rоргмаШj>. дот,,­ сJIЇ'И, р~аJtI.3~ЦЦ . мас"і'ЮЩ. І вІр поставок товарІв на· .АвтоаНТIІКОР", ЯJ{а ко- '

22 0111

перевІрки. якІ стосува­ коитролерів є тур б о т а ПІсля Toro. ян у ЛЮТО­ nися найрlзнО~lанітнlшнх .про гласнlст.ь. За матерІ· му 1980 РОIiУ на засідан­ цитань еконо!'t!lЧНого' І алами перевlРОR. рейдіВ нІ об.1Jасного комітету на· соціал ь к Q - культурного випускаються «Листки на" КОН~РО'lЮ іБУл~ ЖИТТЯ. Матеріали БІль­ родного ~ОБ'ТРОЛЮJ>. про розноr:о ЗВ.7 кер.ВН!! шостІ з них обговорюва­ недбайлцвих керівн и !' І в заслухано . ~ , цтва шиноре)lонтноrо . заиа

. 1'aJta

зультати

44

лися

~AM~ДIAHI , 'дАЛЬНІ

' ~81).!I[ торговельного ма­ шинобудування є багато вIДПОВіJ1- суттєвlРС недолІків у ви­

плаНі

нарбоваяц!в

Протягом трьох ронІв р.еа,1іЗauіУ кормосумlшеЙ . районнІ діячІ това риства l\ому б ви дума ,lИ " Інва­ «НролIВник» займалися .1ідам та пенсlонерюt .. махlRацlЯМИ. ,. зрештою. А скІльки грошиків пе­ пШ,!алпся Ііа гаРЯЧО~IУ . РЄП.:Jачсно «С ВОЇ:l1» .110Зараз ГО.l0ва раЙОа;111 :нm! УСЬОГ() деРіі:ё,ві :Jая­ «hро:JlВНИІ(а»

Р.

І.

Про

коф'єва

на:113ГіІЄТЬ(,! :38" ЕННУ 3 хворої го;JO

mпп ви

на

nІ:! T~'T

здорову

їl

.

KєpiBHHЦTBO~1

заЕИЩ~' Еа.1И

ЦіНИ

при

.(,!НО збитків на 2.223 !, арОованці. J н(' СОЯ!СНО В,Ш. ТОВ. Пf]rJк()ф" <Rа '"

Ф. ЦИМБАЛЕЮЮ, f(rlНtРQдеР·"еВlзор МІн­ фІну УРСР.


НОВЕ

ЖИТТSI

ТОВАРИ -

НАРОДУ

Надійна робота фермських машо та обладнания забезпечувться, передусім,

РОБОЧИЙ ЧАС-РОБОТІ

прlJвнльинм

Іх .

Монтажем

ванням вІдповІдно Д!) рукц1їта

дом.

своєчасни:УІ

Цього

:l'ІОжна

І

регу.лю­

заводської іНС1технІчним

догля­

досягти при добрІй

обlзнаиостl технІчного персоиалу з ма­ шинами та обладнанням І чіткІй орга­ нізації виробничого процесу'. До того Ж, в умовах вироБНІЩтва виникають CН"l'y­ ації, не передбачені заводською Інструк-

*

29 серпня 1981 року

--------------------------------------------------------------------

З стор.

цІєю. Вони аВ'lІааиl, 11 осиовиому. 13 зміною фізико-мехаиічних властивостей кормІ8, умовами аrpегаТУllання і об· СJlгами роБІт. У таких ВІшадках доціль­

но на ' мІсці в конкретних умовах пІдби­

рати потрІбний режим

mлJIXОМ

ВИПРI)­

бувании. Нижче даЮТЬСJl поради

щодо ефек­ тивного використання ~ашин та облад· наини

.лІній КОРМОПРИГОТ~'8а.пьНRX

хів і техніки.

це­

навантажува.Thио-транспортної

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ

МАШИНА ГОТУЄ' НОРМИ ЯК ЕФЕНТИВНО ВИКОРИСТАТИ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НОРМІВ НА ФЕРМАХ ВЕЛИНО! РОГАТОІ ХУДОБИ

І

гуна нІсть

ДЛЯ ПЕРЕРОБНИ ГРУБИХ НОРМІВ Машини ! обладнання лінІї

Передова тка.'lя-тридцятцерстатниц, гoгoтBcь.~ хої стрlЧкоткац~кої фабриии . Гапина Г~игорl.ка Смирнова зобов язалася за о~ниадцяту п ятнрі'lfCy виконати 10 річних плаиlв.Своє прагнення' енту­ зІастка соціалlстнчиого змаrаИЮІ уcjіЩRоперетво­ рює в життя. Працюючн під девізом .Пmoc одии процеит~, вона підвищила ПРОДУК'f~lrlст. праці 11-8 процента, ще у червиі рапортуц.'la . П)N) завер­ шеНЮI особистого П.'Іану на 1981 рік -'ВИ1К8ла 1 ~Іільйои 629 тисяч метрів високоякісної стрічки. Наш кореспондент · А. КОЗАК попроснв Г. ['. СМИРНОВУ поді.1ИТИСЯ 4секретами. своєї май­

4.5

стерності.

-.:.. ГО.l0вне "! наШІй навчитися ра­

'РоБО1'1

ціона,lЬНО

БИf(орисrоgyвз­

ти технологічне об.1аднан­ ня

і

не

допускаПI

БНХ BepCTaTLB. А це по;:rв1і!на галузева НОР:\lа. Оп;е, тут необхІдна ІІ!" .1ише висона профЄСlйча

!t

а

с п рюнlcть.

Треба

ве.lика

юІіти

БПJоганно 1 ШВИДКО Ві JYRати обрив. Я,

ПР I;К.1ад , Дv'вати ЕІІ

вссига:о

обрив

часу,

ва

СЛУЖБА

·.1IHBi-.

Н1І!КИ-ОСНО­

ПО.іJQВ!!НУ

;38

F l ;1lШДИТЬСЯ

.'1ік­ на­

цю

що

ОП':-

Е1{ОНО~I,lЮ ceH~THДII.

СК.lадаються ХВН.1ина

v

з

бук­ се!\ун;х

ХВИ,lИНИ.

нас

А

дорога.

СІ(ільки

-

просп­

їв ЖОДНОЇ машини. Я 06С.lУГОВУЮ ЗО швидкодію­ ЧІІХ ткацьких безчовнико-

майстерність,

рацію.

na.lbHO

ж метрів

стрічки виробляєте за хвилииу? Зав;хання на 3:11 і ну 10.500 метрів. Опr;(', Б

cepe;jНЬo~!y

на

ХfШ .ІИI1V

припадає БЛИЗЬJiО 22 ~IeTрів. А якщо іТ ТЧУ ~3 ;з~~іну 12.300-1 З.ООО

,>уетрів , то за ХБИЛИНV В 'І ­ ходнть 26-27 :llєтрів. Ось ca:l'lE' за иі 3СК ' іНО .vг:fёН1 і ЩIІ;ористанl

раПіона:IЬНО ХВП.1ННIІ І

псреііm,;оную

СВОЄ

зч,нне

заБдання бі.1ЬІ1! яJї '!д. щ~трів стрічки і,

2.000

таким н;аю

чI!НО~!,

Биперед-

календар.

наКОІшчеН гіЯ 1 IlО;іачу ва

lІідгуину.1ИСЯ на заІ>ЛИК знатного б~·діве.'lьника тресту ~НlІ(опо.'Іьбуд,.

ГеРОЯ Соціалістичної Праці Івана Дмитровича Ганчева усі 480 хви­ лнн зміНІ! працювати вн­ сокопродуктивно І внсо­ І\ОЯІ\існо, ощаД,1ИВО ста­ внтнся до eHOHO~їi часу

що

пояснюється

громадяни

те.1єві;,ори

за .l!!шаЮJ ь

без

ДОЗВО.1ЯЮТЬ

ТЮІ.

наГ.1Я.:rу,

дітю!

ca~p)­

стійно мошкат!! <lпарат". ються ~11.1ЬЙОНИ те.1е­ І бl.'1ЬШlсть та!\их lJРОЯ' праЙ:чаЧів. у "раї!!1 що­ _віВ баі!дун.;остl, як праВ'I­ піДПРИЄ.\rства ~1ІІ

Бипус;;а­

року

споруджуються

('НП\![

НОВІІХ

дс­

найвід­ Д<1 .~еНішнх );уточках 13 ОСЄ .1іТХ трудіВНИКів засв!­ чуються го.lубі еliрани. . На жа.1Ь, R окреМ,I:< ВlІпаДf; ах

у

н('праВИ.1Ьilа

е}rсп.lуатація :\lоп;е

ТС,lєвізора

призвеСТІІ

до

непо­

правного лиха. ОсобmlRР небєзпечний харантер ~Ia­ ють

ПО;liеiti\.

якІ

внниr;а­

ють через дрібнІ пошкод­ jJiення.

необереЖl{е

вод;кеНІІЯ

по­

запарато.'!.

Т:.lhЮІ :;а МИНУ.1I1Й рік у респуб.1іці сталооя 16:1 ПО;l\с;и і. Лlіі ;завдатІ ГРО­ ~!a:PНla:1-! і держаВі ;mач­

них

чатеріа:fЬНIІХ

зб!!:­

f\i п.

У попередні роки по­ д і БНі випадки траплялися і 13 Н~ШU}IV ~!iCTi та Р3-

йоні. 3ri;:rHn ;зі сrаТ!fСТИЧ­ нн,rи :!аr.~нш, бі:Іьшість поп;Е'ift

B:.:r 20

RиіmИі\Є

ДО

23

R субоrу ГОДІІНИ. Цей

ТІІ

«Требу­ ВИРОЩУ-

вати.Ч У ТЬ ЇХ на П'10щl 900 гЄr;тapiB. 'Д.lіТ прпснорен­ нл оранки грунту R ГОсП . )­ дарствІ 6у:ю шість <Іг[}(,гаТія.

внді:lе,!о

соці<1.1іСНJЧ­ НОЧV .1,T~Ї;jfJHI ;tlex::JHI ., ~p·

JJo;l('pe:IY n

рів' іде

Іван

Д!ІИТРОВНЧ

6е;зкарно.

.lиха, ' ГРO:VІа;:rяна:Vl

С.1;,1

чlТI\О зааа.\І' ятаТIІ ВIІ\10ГН . яких необхІдно дотрп­ \"-ватнсь

ц!ї ТІІ

при

СНСП'lуав­

те:JеВlзоtJа. апарати

в

аВО .:mється

ВК.'1ЮЧd­

'\!срсжу .1I1ШС

до-

чере;J

аВТО1'раНСфОР:'-1атор з ВО.1ЬПlеТРО)1 або стабілі­

хованІ

не

~Іенш

як

на

250 ВОЛЬТ.

1-LатеГОРИЧfiО ~аБОРОНЯЄТЬСiJ за.'1нша Т'І .1іЮчиЙ те.1евізор без ІІа­ г .'1ЯДУ або .д03ВО ..1ЯТИ ;{ати

1

вюшкати

e~I: I ­

;:tl-

його

ТЯ}! .

Неправильно роб.1ЯТh І ті, хто встанов.'1ЮЄ приіj­ \Іач тел~програ:ll поб.1ИЗУ оuалювальної мережІ, на-

'гРlва,'1 ЬНIІХ

пристроїв .

'll!еб.'1еБіЙ

-«CTiHиl~.

;Jрештою,!

зв('сти

. до

:ІЮЖ!'

у

!.І·С , ПР';-

виникнення по­

же;!іі.

НА ФІНІШІ

lIГН-30Б

иа

!ІрІ!

П.10щі

нор.\lі

Всього

8- 9

5

труді 8НІI!\

ГРУІН

гсюа р: к

ГеюаріjJ.

запнс;! [j

на С111й PctXYfiOK J 2.5 ГС'!' тарін ліЛОТОЕ.1СJIIІХ JП сr.l'iи

П .llнп.

ВИСОНОЇ продунтивнuст ;

пр!!

ПО;1рібнення

навантаfI;Сlші

СЯ.

а

його

ПИТО~'1і

І;РІІ

ЦЬO~IY

і3l!трати

про-

ЗНІІЖУЄТЬ.~

С.1сктроєнеРГll

3:1ІєншеННЯ'V1 шару продунту H'J. трдіlспортерl і з+!тн;еННЯ:l1 Й,ого ШВІІ,1r;' J ­

дач\'

ст і. Д .1Я цього на перв:іННИИ іЗа .1 рсдук­ тсра встаfiОВ<1ЮЮТЬ 15-зубову зіРОЧI\У, а

на

ПРО'lіжний

PCHi-lЯ

20-,іуОоау.

-

кращ нх

У~ІОБ

д .1Я

СТЬО­

Бllвантажекня

по­

Jрі6 :н,'но ї :llаСIІ на ротор нстаНОВ:IЮЮТh 2.') .10паТОf-:, т; оБУ~ІОв.1еilО заВО.1,сьr;ою ІНl'Тру!щією. Це ДаЄ : ),ІОгу також по;ха­

На фото: Г. Г. СМИР­ НОВА за роботою . .

..

Ба ТlI 110;!рібнен~' ~!acy бсю осе рєпньо т1 І!?I;опнчувач. У 1311 {1'1;1!'<1:': абі.-rьшсння

внсот,,'по;rачі )ЮІНІІ но

110дріБНСfIОЇ ~laCH

трубопровр;.r~'

RстаН(JВ .1Юf3iJТН

тор

.\"

З або

ПО,.а;.r

в.

~I

ДО,1і\ТНОБIfИ

і дов­

доці.l~,­ БСНТН.1Л­

.\n '1 ,1-1і! пі ,lдув.ання._,

Псре.1 І!очатr;о:ч r;XCГJ.'I~~<HaI.{il І·Ігr.-ЗОБ потрібно

"eTa.lbHo

перев : рит!!

!-іО.1И загора~ня . в" аП,а- як рухо:vшх. таli І HCjJYXO:l1l1X все

СО.1<)·

~~ро('тають. В ПОJрібне,НіЙ ~!acl часток до 50 ~ІЧ 86-90%, розщеП.-lених 90--92 %. З піД.вІIЩСННЮI ВО.l0гостl СО ­ .'Ю:І!Н пона:! ] 8 ':() потрібно зн!!:штн по­

ріа.1ЬНIІХ P&tV1f'CiB.

перш за

І

С!:НРТlі

3ІОд;е

дунтнвніс:ть

т:rся \ Вfl С'Оh ОЇ продукпн;­ ;!Ості працІ, І ВllсorіОЇ Я j:ос їі, і е!Ч1.!Ю~lі'( :llатє­

раті все ж

з

подрі()lІІовати :lIУ ВО.lОгlст1О ДО 28-:30%, хоча

якщо В роботу S!i.1aдa,r:1 свою дУШУ, ~lОжна доб ,! ­

B_iНl!!'.~... "

;.0

IІ('ООХ,.1.,О

щоб

~·НИ!\НУТII

аварії.

КРlП.lен~я

ШТНфТl8.

3авсштаn;СІІНЛ

!IгІ-і -зоыl)lІі.lI,ноo щ'хаllі;~УБат!1 :за дп­

ВЮІК.~.УТН ТУ:llб.lер на lU~-., по\юго ю I;T~--1 О ;, С:JеНТРОПРНВО;ІО\I, з ?ед~ш пане.1;" .та Ні!.:I:';' :lаванта'rl;ЄМНЯ}1 останнього tpal-іТОРIJИ"

~lНурз СІ РО""ТЮІ. Я~І,~.~ І наваНТі\і!;уваЧС\J. За .1Роц('с II JlВ(Я.

3ШНУ

l!єоБХl_1Н~

го~ншя не Зу!І) . одіm.;:rва ра ЗІ! очнщати ВІ;Х СТОРОН!!ІХ СЛІД :Ja'.lHTII А О- преТ\lетін ка.і!СР\' "ііі( РО1'ОРО"1 і Ж][,В ;jГОНЬ ВОДОЮ . ПРІІ цьочу .-IЬH;I~I траlіСПОР1:еРО:l1. . С.-Іll па:lІ·чта;:н. що пі:! На 1·;P~'IIН1!X r;ОЩI:IСliсах д.тя lIO;:rp::")час гас:ння А ПРЮlіЩСf!l!і

Н(,IJjJЯ СО!JO \І!І та сіна

в ТЮliах

ж)жна

не повинно nутн }lа.10.1і г- заСТОСОВУRСіПI НОRНЙ по.:rрібнювач ру.l0Ніх , адГ',е НОНІ! чожу~ь, нів І Т1ОІ>і8 І!РТ-163 З 'ІО.lОТКОSЮIl! Р')­ отрУЇТИСЯ продуиа:\IИ го- БОЧII:.І:! органаШІ. СИРОВИНУ заванта­

ріНня .

На ся б

~акінчення хоті.1'1Н<J.голос.итн ще ;Іа аспєюІ, ІІРО ЯЮlti

НОВИННі па,(лтаТI1 В.lа с ІШКИ те:lеВізоріВ. l'ЇaTeГ'Jрl1ЧНО заб{)роняєть<.:я доручаnr РОЮНТ апарат:~

СУ.\fніВНЮf ]{Р<іще

«\Іайсrра:ll'>,

пеР!ОДIlЧНО

(ра:!

жуюп, У бункер П О Jрібнювача гр~йф,,ро\'! ІІЗ-О.Н. 1IPOJ~' Ii'jIfBHI(:Tb ПОДРІбню­ вача 5-15 T/fO.:r. часток до 50 ~1"'1-H :lІеіl;ах

92 -98 ': " .

ро:~щ~л е IШХ

90-94.

Подр і бнену ,Іасу ВlІванта;"уюrь стрі ' І­ 1;08ЮI TpaHCiIopTepO~1 на ВІ! СО ТУ до З \1. З<lRаНТ3;КУRiJТИ 6УН!іер . подріБНЮI>2.Ч:; ИРТ-165 СІід не БJ;lьше. п і iti на 2 /3.

щоб УНIІН!lУТИ РО;Jсипання

~lаси.

ПРИ

подрібнснні СО_'ТОЧИ ВО.l()гістю понал ')00.: бувають внпа 'tю! забивання ОТВО­

ІІа Рі!() запрошувати до- ріiJ "'реШіТ і зак.l ин~вання бунr;ерlв, яке .1 0 МУ :llriйсrра;з теає- vсvвають за "ОПО:lІОГОЮ зворотного обер­

ilте .1ЬЄ Д.1Я пРоФI.1аКТIІЧного DГ.1ЯДУ апарата. Так

буде ніше.

!

дешевше, і надіЙ-

П. ФУРМАН, старший Інспектор вІддІлення держпожнагляду.

прац! доБИRilЮТЬСЯ таl\JJЖ щ'ханізаТОРIf 80:ІОДЮI'IР • СергійОВIІЧ ВпнограДОА та

CO~I. П:JуТО~1 ПН-4,:3?; R О.lенандр Во.10ДЮІНРГ)­ агрегаті з тра·!іТОРОМ Т-7·1 . RІ!Ч Са:mВО!l. UloдeH!!i він щодня виорює

ЮН'- ]0.46.]5) .

ко:,rбаііНОБОІ о

ИР:Г-]_65). \ !-іТJ. -10 ;

Ії подрібнюють пр и введенНі в кор_уlОВУ СОlіlll. Як покааа .lll ВfI!lробуваННі1 ,

Tor;. А 3 НІ!Х ВlІходать :.10 25 :-lєтРlв СІР:ЧКlf. Отжl'.

затор напруг!!, ЯКі РОЗРЗ-. O;:rHO:·JY

Завершують підо ГОВНУ площ :.10 сі вбll озшшх x.li-

бо;;оби радгосп~ ХівсьннН». Вони

}l1!11ає

Ось TO~IY, щоб уникн~'­

peTpaIlC:lrI-

ційНІІХ центріА.

НС

.10,

ІН1;1рI6ПТОВі\­

ф ура)JШРОИ ФН·1.:2 або навантажу: вачс:\! ПСh-5 ~Iaє в CBOf:~IY cH .-Іа.:rl :шше 40-50% чаСТОІ; до 50 '~I:III, тюrу

СКОНО~І :І Ю 80 ГРа\lів НВ­

! liJрш! виробітку на ора1ї­

:Іі НОНІ! виконують на 1ЗО - 150 процеНТіВ. Денний ,;11 робі ток ШО С ТІ! СI·;і пагкі ГJ CТ3HOB!!Тf, ·Ю ГСі.тарів. Н. КОЛЬЦОВА, (нрш"й

.n.rrCnf'T'fl"p

рад-

rосп~'. Треб~' Хівсью{й,) .

(ького

щає

району

ва

операції

.

увагу агрегат ~exaHI' «Пе1JОlОга'J- Т"раша::r. І{нївшнні,

збирання

ЯКИЙ

<':О .10.\!И

СУ:lI!.

C~.~1p­ ТН, подрlбнення І навантаження 11 !І причІп 2 ПТС-4-887А. Д.1Я цього на тракторі Т-74 з~юнrовано ;:{вl ~іаШі!НН-­ 3

чІв \ІЦУ-2; IIГІ-{-ЗUБ: Дl-\-4; haJ-;ОПl!'lvва чrВ -;КНВЕ.lьннкlв

подрібнена

1ОО Г!Jю;іR пря,кі. Я ЗВlі­ Д;\'~ ЙОГО дп 20 гра:']ів j

меншу ~1acy.

3ас.чтовує ва заторІв КО.1Госпу

ГО;lжено, я!{ одне ui.le. 3аётосуваннп та­ кого агрегату ВИ]{.lючає · неоБХIДНlСГЬ подрібнення СО.l0:l1И бію'! !\Op~lO.uexy.

СО.'!О,іі\

рівно, чн є у вас можл({­ вість економити пряжу? ЗВIJчайно, є., требі! T1.1bКlI ~Іати бажання. Ось. наПРIJк~ад; менІ lі! зчіну Ні\ угар даєть ,~я

1.5 раза

в

ФН-l,2

2-1IТC-4-887A).

hту -:юбоо:

І матеріалів. Скажіть, будь ,1аска, Ганно Грнго­

4-5

П3-0.8), траНСllO!ПJIrIХ засобіВ (hTY-10:

11СЕ-12.5;

ТЕЛЕВІ,ЗОР-:.. ДРУГ І ' ВОРОГ факт

юншуваннл.

В заЛЄfКнос:тl від оБUll'У роб:т 1 праЙн.:]­ тої ТСХНО.10Гії підготов;,и грубих "op~I:B ~!Oa;.ll!BI "i:IЬF;a варіантів агрсгатуваННі1 навантажvвачlв (ФН-l. 2; ПС!-і-5;

Ви першою ІІа фабрИЦі

01

у наш час rе .1ебачеНііЯ ян засіб інфОРЛIВдlї насе­ лення набу.,о великого РО З В!ІТНУ. Вітчизняними

за6ез'n"­

чують викона ння операцій навантаження грубих ІіОр .\llв з скирти, по;:rрібнешщ

:RI~Т др06арка має продунтн:в­ Т; ГОД на CO.'IO~li ВО . l0гістю 12-- 14 %, )1 по~рlбненій ,\1ас ! чапО!( до 50 :11:11 - 86-НО% - тобто вона не постvпається ИГН-30Б, дО того ж має

30

;'аїшя бункера і ТИ:llчаСОБОГО припинен­ вя подачІ :llатєрlа.lУ.

Зважаючи ІІа зростання потреб!! 11 lІодрібнювачах грубнх Kop~IIB. R ряді об.lаст"Й (ВіНВИЦЬ!іііі, ниїБсы\й.. Одесь"ііі, :.\IKO.-JаЇВСЬF;іЙ) на П!ДПРНЄ.\1ствах (, С і.1 \>госптехніки» ВIІГОТОВ.1ЯIOТЬ нев!':шню1l! партіюІИ по;:rрlбнювачі сО.10}іИ в

ОСВОВНОЛІУ

МО,10П;ОВОГО

ТlfП~Т.

безре­

ш іші :'-Ю.l0ТІ,ОRі .1робаРІ>IІ . . JJайбі.1ЬШ в;:rі\.'Іою R!!ЯВ II.1ClСі1 БС:JРРШіПI<! 'Ю.10П;()­ на дробарка Д};- '1. яку зпершс ВIІГОТО­ НИ .l!! у Бє.lгород-Дністрор,Г·Ь){ОІУ відді­ .-Існн і .. « Сі .1ьгосптехнtка» O.:leCbKoi" 06.12.· сті. ДіЮIСТГ , ІО.10ТКОЕОГО ротора 5] О \1'.!. Шlfрнна 670 :11\1, 1·;0.10ва ШВI!,11-;іст; \ІО,10тків НО \1 . 'С . ,1eKa S/fГОТОЮС;;;' :1 бнчіп ']().lfНIJ. lbHOfГJ барабана. Д .ТІ IІО;Іі1чі ПП.1р і 6 flСНПЇ чаСІ! R Н~К(1П;·! ·I\,f'''') RH[·oT~· (;"'JІ:Н11;П .), 'І на Rp~ Hn:;.-і('Н 1fі1 .1" ;j,iТ!;(JRH і1 ПРИ П fП)"" ; Н('СТ I OCH,.,BBC>f')

H;..t

.lrфlf'J-;ТО}1j ~('HT1f'Ji!Т'J!, Є.1ЄХТРОДВИ

! НГН-30Б , яні працюють по­

РозраХУНЮl,

проведенІ УНДВН:СГn:l1

з урахуванням досвіду ка;JУЮТЬ,

що

таращаНUіВ, по­

:застосуваННІ!

ТЗI\ОГО

агрє­

гату дає

J\lOry піД'ВИЩIfТ!! ПjЮ;lУJ;ТІіВ­ нІсть праці в 1.2-1,3 раза пr>ріБнпна

з інши~,НІ засоба~ІН

цій

1

зТШ;ШТ!! затрати на

операції на '18-20 <;:'.

На Н!lХ

.'Іініях

грану:!

.

прнготуваF-:НЯ з

повнораш:)н­

використання:\]

при введенні її до

Відго;:rlВ.їl 3Ю:JOдня;;а піс.1Я обробки .ЧТО~І

со:ю.\!и

та

СУ:VПШІ Д:НІ

r;op:lIOBOl

або граНу.lюванн ; ;1.-rя ПОJр!БНС"'1iJ

СО.'IО\lИ ІІ!Ожна застосовувати YНlBepca:I[o:

нІ ;rробаРI-їИ I\ДУ-2. При BCTaH08~eHНl решста з отзора~lН діа:l!ЄТро:1'! :20:11 ' І продуктивність її ...становIПЬ. б .ll~З:)у,о

1 тігод ПРИ ссредН!и ДОВіЮІНІ часток 25 ~HI і IJОВРоD:lIУ рu:зщеП.1еННl cTei').l:l ..

Яr;що переобла,:{натн .:Іробарну I'\Д~-2

за

лропознцією

В()ронейького

сі:ІЬГОС:I­

Інституту, ПРОДУКТІ!внІсть на подр.,БЕСН­ нІ СО:ІО~Ш

ро\!

:J~И

отворах

в решеТ1

;:r!a~;eT­

~BI стаНОВIfТЮІС ~-­ '/год. Д.1Я ПЬОГО ЗііАl1<:ТL p:Ja,1J:H()~O

20-2;:.

:2.5

барабана' встанов.:ІЮЮТЬ тер д!a\Jl2TpO~1 285 ЮІ .

:ry60BY

зірочку

живильного

ра на 22-зуБОВУ, твора

ЦНІ,.lОНУ

па.:rьчаt:ТНЙ ;;а~JіНЮЮТь

Що

38·

траНСПОРТ(;7'

за:\1ість Ш :І Ю30ВОГО з~, встаНОВ:іЮЮТ1,

жува.1ЬНУ ГОр.lОБIІНУ

вив~нта­

Дla~leTpO~1

0.0

.\1 .

ПОВіТРЯ

3 АІСРХНЬОЇ чаСТИНlI ШIIi . l0НУ черє:з фі.1ЬТР Бід~од!пь В аТ.чосферу. 3авантаn;еlIНЯ R І,ДJ.-2 СО.l0Щl ПIС . іЯ

ФН-l . 2 або ПС1-L-5 3;!ійСВЮЮТЬ I\T~'-10.

Д:ІЯ подач: подрібнених грубих 1,op~li.~ на .1ініЮ 'ІlєханіЗ:l1

CJ:llішуваипя ВИІ';ОРИСТОFУІОТІ> !,ТУ-10 абоспсц і і\.lЬ]{j на!,о . ;Нl~\'Вачі-;Ю!ВIf .1 ЬН!1I;И І;ПГ-l0.46.15 :'11-

СТl,істю

:30 \Із. ЗбіЛЬШСI!НЯ )!істкост! Д.1Я

наr;опичування при ВlІкорІістаlНlі 'lCX:j · !Іlй:.ІЇВ І-;ТУ -1 О ;; Д ійснюють відпоВі:JЮ!Ч

Ні\рощvваЮIЮJ бортів ",О чісп,ос'Т і

-10 ---

50 мЗ "при OJHO:lIY і до 80-] ОО ііІ' при ДВОХ НТУ -І О в буд конструкціях. ДосвІд НіЮ

ВіШОРlІстання подачі грубих

на

!.;TJ--]O

З'lіш\'вання

'ІlехаН і3) lіfl КОР.\1ів в :lі­ пок ~ 3 а в. що

при зава·нта:hеННІ в IiУЗОБ СО ..10.'111 піс.l"

КО:llбайнового 110дрібнення або піс;щ ФН-I.2 вона на:llOТУЄТЬСЯ на бітерн, ше. !НIIi.1HKae перевантаження всІх ВУЗ.lів ,lеханіЗ.l-ІУ і ПРI!Бода . IІРН3ВОlИТЬ ло па­ рівняно

ШJЗИДКОГО

виходу

ЦОВЖНЬОГО транспортера. ЦЬЮlУ ;V1OitiHa 3і1стосування:V1

~

.1аду. по·

. За:ПО61І"Тіі hT} -1 О \іа

достатньо по.:rрібаЄНіЙ СОЛО:l11. Зас.1VГОВУЄ на увагу пристріЙ Х~Іель­

ницьноУ

с ької

дєр:t;авної

дос.1ідно!

сі .lьсь!\огосподаj1·

стаНllії

до

поперечного

транспортера 1-LTY-1 О У Р!иг .1 ядl па.'!ЬЧd­ стого біТСРі\ ;:ria:llCTpO,1 ЗОО ~1~1 з часи­ тою 200-,-220 оо/хв, який дає з~!Огу ЗНИЗIlТИ

нер і ВНО:УІірні<.:ть

F1Нвантан;ення

\Іаси :llайже в 1,5 раза. ЦНдІПТІМЕТ розробив стаllіонарні біrернІ виріВН1Ова­ чІ-дозатори ДСІ-;-ЗО ;j аБТО:llаПlааиlєю уп.рав.lіннн J.1Я подрібнених грубих "ор­ ;\Іів

і

си:IОСУ.·

Як спецlа :lьні наНОПНЧУБаЧ!·ЖИБи.1Ьннки Д.1Л подрі6ених грубих 11OP:l1iB і силосу використовують ЕПГ-10.46.15. Проте пр!! ЇХ \ІОнтажі С .")ід !,раховувати .1елні особливості. П .1а НІ{ІІ транспорт~­ рів слід РОJтаШОВУВ<ll,1 в Ulilх.чаТRО~jУ :торя,1;;У і ні в ЯКОЛІ~' pa.~i не збі.:rьшу­ '~:\ТII ;;PU1;Y .чl)І; НЮН І І т()6то ,10ТРЮІува­ т:!сь ;Іаво,1сыіїї іНСТР '· IЩії ) . Яh' по!{аJ3В :10(,;;',1 ї~; RНSОРІ1стання. ІІ10б УНff!іНУТИ .1 <!..'Інгання

!: (\! іПIТ!! [Ііі но на

.\lіІС'I!.

:·~a;II1!O

СТіНІ;"

тре6а.

НЮ,СЧ .]<І ,lі . нііК цє :зроб"е.

.заваді ,


*-----------------------

~ стор.

29

серпня

1981

'року

НОВЕ

ЖИТТЯ

-,--

._-_.~-.~ ..

_-------------------

Микола ПШЕНИЧНИИ

ЛІТЕР АТУРНА

Не lржать 11 хадвечlр1 _хо!!1.

леПЕХА

А постогнують ПОїЗДИ. Ні, їй зt)всім У нас не тісно!

МlJІіє, сохне. худне рІчна. Мазутnм ~Х.1ипує, зітха ... н(,)Jlи на світі є щось вічне, Тnце, напевне ..1Е'пеха?

Трикімнатна

tЙ-праВCJ.f: я ній щось жіноче.

" ВІТРИЛО"

:\f.'ЮЇ:IП

v

барва~1И

ПЕРШИИ АНОР Д

Не череа них ріка

ПРИ

заво;:tах, вузах.

виток

в

життя.

~!ИНУЖ'ГО

рону

ДРУІ;У

КНШІ;КИ

па:тка любов

щире

до

бажання

передати

]І." ДІі,.']

3ага.1ЬНОВідома

'.

та

істина:

приватна В.lзсНість тої чн

jJe

7\".

П.lеl\ати.

!\Тивної допомоги працівникІв ре:\ак-

(ЇЇ ifiypHa,lY ВНl\ористовувала РЯ;:І форм :JOботн і навчання. Передусім ми намаІ'алися налагодити тісні зв'язки з тру-: JОБИЧl1 \!О.10діжни~1И 1i0.:lеf;тива:\\И mic-'

та і 06.1асті, з у:\арними будовами рес-

пуБЛіКН. Цього рону ми ПРОВЄ;JИ день lю('~ії у се.'lі:lітках Броварсыігоo ра­ йону pa~O\1 з .1іТСТУ;:Іією «f\РИНI1UlІ~. 2\lа­ :!Оді

поети

торам,

ЧI!ПІ.1Н

свої

тваринникам,

твори

механіза­

працівнина~1

теп­

,11ЩЬ, \ТЧНЮ1 сереJНЬОЇ ШIi0.1И. ~BCTY' па:1!І ми також перед воїнами війсы\-­ ВИХ частин. зустрічалися :3 КI)МСОМОЛf>­ СhЮШН 1,О.1Е'liтива\ти торгіВ.1і і пооvтv но-технічних

училищ

і технінумів

міста.

наlалі.

ro,

ЛІ{ I'І'1ТЯГ.1<1 - О ;ШВО! -- дв! зІрниЦі :\Іені МОРГНУЛИ весело в відрі.

ЕТІОД про еврипи): • I,Д8,ВНЬОГО С,Брипа~lЯ

Бони СRіТИ.1ИСЬ, наче дві ;t;арііНИ Серед глибокої нічної темноти .. ,

Не А

грай

ні

ті.1ЬЮ1

БOJ1Е'РО,

гС!му

керІвник mтстудlї «Кобза •.

Ти. С1'-РIШКО.

Село моє -

Червоно-н;овте

iliНИВО

За косогором 3акучерявн.1ИСЯ

Ці.1УЙ

H"coropy,

ясени ~Tapi IiРОНОЮ у'ОРУ.

-

ЩОКИ

Я тут. я тут! Люблю його,

ані

знизу

-

-:

бо не встигнеш!

моє

Воно н; бо й справдІ

щиг.1ИК на зорі.

-

З

МузичниА

1ї"~1)

Мамина

ним я

f"Я.

Гринько.

ЗИКИ.

СЕРПНjJ

29

!~.:;5 Оч~видн'е

ТрпЄ'р,

Aci~1 готова

17.15

Бесіда

дача

В.

по,~(і"fl1ЧНОГО

фі.1ЬМ.

Музична програма Дня шахтаря.

дО

lе.45 Док. Te."e<jJi.lbM • Визнан­ Н-Я ГО Сюшаня:о. 19.35 На, екран, кіно,омеді •. 4:Антон Іванович сердить-

«Ча", Кінопанорама. Чемпіонат світу сипедного спорту.

a~1bHa

rOHKa. аакінченнj

-

Концерт аНс.1мб.1Ю ІІІснІ іІ танцю' .Андижанська nOJ1s.Ka».

Q.30 БУJl.и.1ЬНИК.

3 вел"· IНДН6іll.У­ По

Новнни.

11.4.:;

«Ранкова

12.1,~

Кіножурнал

міжнаlюдніil \ви.,I. музеїв УkраїИИ».

lS.(}(J

Ге.

Автопортрет. Чемпіонат СРСР 3

.1\': ЦСКА ївІ.

футбо­ ,Динамо» (ки­

19.45 Актуа.""на камера. 20.15 Мvзична моззїка. 20.45 На добраніч, )l.lти! 21,00 .Час •. 21 ..35 Те,1етурнір .Сонячиl h.~'[арие-тн».

КО"lектlt.ВИ

ху-

дожн'ьої самодія.1ьності КІ­ ровоградської І Сумської ~б.тастеЙ.

ЛРОГРА.'tI.А

НА

ОБЛАСТЬ

14.15 О. Арбузов. .'старомодна , комедія.. Вистава,

Наша адреса

І телефони:

-'

Сою-

пошта ...

сХочу

.

ХОflОШ()Ї

16.2:\

К.1уб

17.25

Сьогоднl

"Я.

уреат

курсу

«день

sахис ..

Міськком

вlщаs про

кі'lОпод6рожеі!.

lіо4О Грають

€.

День

Со"окін"

Бахчі..

І

Міжнародна

18.4.; 19.00

І

.оа­ коН"

(форте­

'fJис ..1fНJ-.1ЮЄ покіЙного.

'КН­

(ме­

s

21), Ні

Супутник кіНОГ"lядаqа. .Чар. .Вмн,. життя •• ФI.,ьм.

і'

к ... а.

глнбnкнм

(VMnM

КПРС І

ОСТАПЕЦЬ МИКОЛА СИДОРО8ИЧ.=l

та

l1ереста.ю

битися серце ПО,lУМ'яного

РОI\ах працює секретарем

1943-1946

v

рядах

1941

року,

Дніпропет,

на

l!Осаду

редактора

райгазети

«Перемога •.

По заl\інченні ,;lЬВIВСhКОЇ об,lасної паРТШl\О.lИ М. С, Остапецh ТРУДІТЬСЯ на ниві народної освіТІІ. J' 195219:)1 роках - дирсl\ТОР ШКО:lИ в м. Броварах. З і954

(ПО·

nрапі

рік

- другий секретар Броварського, 3 І 95() перший ССЕретар Березанського. з 196З по першиіі секретар Бориспі.1ЬСЬКОГО райкому

110

19;)9

по

191~2 -

1965 -

б.llНЗhКИМ

Компартії

України.

З серС_1ШIН 60-.\ rOl\iB М. с. Остапець директор Бог­ JаніВСЬhl)Ї птахофаБРИI\1!, а згодом займає ві.::rповіда.1Ь­ ні

пости в об.lсі.Jьгоспуправ.тінні. З 1973 року перєоуває на пенсії. веде значну громад­ ську работу. ЗОIiРОlа, протягом ряду років був 33ступником ГО.lОви президії Українського театра.1ЬНОГО

СИАnровича

рl)l.ИИМ

вазі,

JІЕ'ТИТЬ.

Проступає в темряві Дніпро.

У

приводу смерті .етерана партії ОСТЛПЦSI

співчуття

п€'ре~1іщаюч~с:ь,

ровського 06КО\I) .•1KCM~'. В 1945 раці стаЕ комуні­ стом. У 1946 РОЩ lІартія НОСИ.lає його в Тернопі.1ЬСЬКУ

.

та

атомному часі.

~! lЮ7-193(; ро"ах :У\. С· ОстаПЕ'ЦІ, С.1УЖI1ТЬ

Редактор Є. ФЕДЯR.

Українн

8

ка грецьНіЙ

І пові,lЬНО крізь СОРОЧІ{У білу

об.тасть,

фільм.

-

як

Червоної .\рміі. ГlK,ll! неве;шкої перерви, з знову на с.lужбі в армії.

е('траll.И.

Rечіри.

повітрі.

І !юві.1ЬНО В сутінках )\!етро

КП NC.f1M О •." у.

2n.nn 21.00 21.35

фl~ьмlв

r .. ибоке

Як повільно ~-

навчається у інституті соціа.lЬНОГО виховання у м. Чер_ касах, І\і.lькароків працює вчнте.IЄМ у середній шко.1і,

ВН,СJlоВ~ЮЮТЬ

б"и,ьким

товариства.

Ко"ектив

місь.ого сnоJкивqого

товариства

JlИС,'ОВ'ОЮВ

М. С. Останець віДЗНllчений

r.,иб"ке спІ.чутт • • .г"тівни"овl ПухIВ(.ЬkОГО куща ма­ г.змиі. М. І. Щиго"ю 3 ПРИВО)l.у пєредчасноі смертІ iloro батька

"")І.&I<1'ОР& 10-3·82;

19-4-47;

дарств ..,

81ДПО81далloИОГО

lаст. ,!!еАаllтора, С;!lІр"та"..

коресПОИ)l.еита мlсц"вогс»

вромис"овостl.

1)роварська .;Lрукарня КиrвсЬкого 06ЛПОJlіграфВИ,ll,аву,

лнстІв І

aIA)l.IJlY

" ..,s,IОМОВJlЄИИJI

масо_оІ !!"бота

10-4-67.

м. Бровари, вул. Київська,

15".

ВИСОКИМИ

державним"!

нагородами. Все ЙОГО життяБУJlО віддане справі КПРС і нар()ду. СвіТ"lа па~'ять про М. С. Остапuя

ЩИГОЛЯ Івана Яковича.

ТЕЛЕФОНИ: ]кит'а

Я!\ повільно жіїША ця біжить!

,\1. С. Осгапе1J.Ь наР'J.lIІВСЯ у 1916 році В ее.ті МОШ­

покІйного.

м. &РОВАРИ,

БИСТРИНА

нах Черкаського повіту Кнївської гуііернії. З юних .,іт брав а;,;тивну участь у будівництві нового суспі.1ЬСТВ~, У 1932 році став КО~Ю):"'О.ІЬЦСМ.· На початку ЗО-х роКІВ

хо­

""оша

Лєнінс"кого

ио'l'

ММКО.1И

І

10.3;; РанкоииА концерт. 11.10 Тмефl.1hМ .• ПРИГОДИ Е"ектронlкао. 3 (~plll.

154.

~

Києм.

а1l.ресн..

Мико.1" СИДОРО'И1fа г.1и60ке сnіВЧУТТR рfдним

60КО сумують

панорама.

«Спартак».

вуn. Київська,

1.;(}(J·річч.

передчасиу смерт .. ветерана

Му.1Ьтфі.lhМИ.

«Час». 21.~,5 Футбо,,,ни~ огля1l.. 22.0.; Фі.lьм-коНцtрт .Джа3Dвl контрас.ти». ПП ззкінчеииі ПРОГР,\МЛ УТ In.OO Актvальна камера.

255020,

Василь ГЕРАСИМ'ЮК

КО\1)ніпа.

~П;;торr;;ЇЗ~~=;I-I,,~.-в-,-с-=h--''~ОJl~-е-;:--т-иb-·~~БУТКОМБіRа.т;-;;;

Чемпіонат СРСР , футб,му: ,Динамо, (Москва)

21.00

ні

ОСТЛ\"ІЦSl

піанn).

18.00

А

рови'! U,тапець.

1~.05 М"'''Аії ji ритми зарубіж-

О~ЛАСТЬ

J(nмnартії

дп

)'всь"і

БураТіНО.

ша.хта ..

мvкиаРОд'НОГ(l

Л.'

НА

Програма 1І.0К. .D.Q lI.ня шахтаРІ.

~lЮJl.ИНИ».

-

Ннставка

9.1,5

все

12 ..30

ту

18.20

.Коник-стрибу-

10. Р; J\o\\'"ьтип."ікаlllAниil 11.05 м'ИСТЩТ80 актора.

~i"lbCbK3 J·ОДИНа... IЗ.Зn М,"'JИЧННЙ кіоск.

nIСИ,I.

нець».

8..1:;

знати».

17.45 «Скарби М.

·21.3'і Фі."'М

ПРОГРАМА

14.00 те 1еВИСТtl.ва

УТ

кінохроНіка».

На

Радянському

радинеьм)'

«.Час».

21.0n

зу!

Н!.ОО .Доброго вам з,s,ор08 •• , індустрії •. 16,30 .І\омандарми 'ПРfм'€ра студії .Укр-

17.15

І і.ОО концерт

9.0.;

С1УЖУ

Увечері

Пішов з життя ветеран КПГС і праці ',I\\ИКО,1а Сидо­

ака)l."­

куртмз., фі.,ьм. 6

,устрІч

відРі

Лвн.1Ю :\оганяє споночіJIУ ..

І

кею иа траві. Збlона СРСР - .БІрн" І И)l.Н. Чоловіки. 2 таКм.

театр.

19.00 Актуальна "aM~pa. 19.10 <Будемо майстрами., 20.30 КОНЦОРТ. 20.4;' H~ добрані" ,·.Іти!

~.40 Гімнасти"а.

10.00

lі.45 МіжнаРО)l.на

Тю· )l.рама.

"б.1асниЙ

з

.Б.,иС. 1 "'Н)l.нl но ••• Те.lеві,іЙниЯ серІя.

16.00

маидрівки. Me~lOll.iї.

менеь"нА тичиий

світу греб"і.

мічної

ЛІ-

КО.1И іду я вІ;! криниці,

.::rO.10:l1Y я несу -'- двІ панночни-зірниці, вранці сонцє ... у

Не

Фі.,ьм-.онцерт.

1.~.30 Чемпіонат

.Круті

'пщ,ін,,,,.

СО.lІl1.атс"ка». ,Зустріч , театром'.

16.00

сері,'.

11.(1) «ЗДОРОВ'JI:'.

ЧО':1Овіки.

ПРОГРЛМЛ

2

І

киИ.

15.15 «C ..laBa

8.00 • Чар.

СЯ»,

21.00 21 .3~ 23,05

1

Те.,евlзIАlІнА

НЕДI.ТlSI. 30 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦІ

огл,.­

Бекетова.

17.45

Те"ефl.:lЬМ

21,О(! «'Іас».

!б.55 МУ,lьтФіаьм.

бере

тературні 14 ..;,; ,Піричні

«ПРОМДН'.

То

.JОГn.1Гlіати

12.15 K(lHц~pT. 13.10 У світі тварии. 14.10 .Д". .ас, батьки', 14.40 Комп"""тор Б. ЧаЙК"IІС~­

,пах та­

шахтаРСhК'

l1ерцачі

.Щас.'"ва

13.45

неilмовlрне.

-

П~lаСТИ:t

20.0f'

21.·15

ЦТ

В

аИРНУБШИ.

;:ІОГОРИ.

Що мешнала в сусідньому дворІ,

участь міНіс.тр В) l-і ..1ЬИnЇ промис.товості УРСР М. К.

1~.4o/ Т,лефі.1ЬМ. Вечірня KaJXa. 20.1,~ «ЗАОРОВ'я.». проr РА!!\.Л

ДеИЬ

-

.С.lаися.

П.1fМ·Я'.

18.00 Фі.,ьм • ВесмІ Ж'ібо.ои~I •. 19.10 кnнцерт фортеПіанн,;ї му-

СVБОТА.

Сь",-одні

12,15

.Іо(к. МО8а,

IІІк{ца.

Bi.Jpo

І. l\~їЦ ма.1lіНИ ніiliНО ПРИГОРНУВШИ. Воно вмиває очі ЗО,1О7і.

І Я Йш.тrа по іИ.1У до нриннці,

щасливий'..

-

малини,

Я бач~': сонце rpaf.ThCJ'! в вод!.

ЗІРНИЦІ

ВРОД.'Jиве.

під R~'Щ

мазурку,

--------------------------------------.-------О,теП.lе літо з сонцем ма вустах,

16.30

PYJiY

Оксана ДЖЦНДЖИРИСТА _'::'::':':==-,!;:1 ,--r-,.. -~..-~~-~~~

при будь-якій порі,

НавіКи є. mиве:

1ї .ІЮ РосіЙСhка

на

Ти П.lачеш·) .. Ну. облнw усі СОНFJТИ_ Здізай з рУКИ. Сідай собі за СТ!,1.

швидше,

село

А той у:згіН в таких рясних ('aJax, Де Jжонатани та ранети стигнуть'"

-

ЇМ

BIJ,po

Аби ніхто, не мІг їх там знайти.

СпІвай хоч "аз оте, що я б хотів.

МОЄ СЕЛО

мов ЩИГ.ІИН на зорІ, оо

Поставила

Он знов кричать, що треба внступати ГС!ньбнтис:я в очах повій. п·яниць. Ім все одно. чи Бах, чи Сарасате,­ В НИХ 0'11 -- як у тигрІв і лисиць. . То цим очам в Бєтх()вена вбо.lітись?! Та я Вiliе ЗВ111{. :\lені аби на Х:lіб. І на вино, І на гостинець дітям. Мені ще тріШ};!l. Двоє-троє літ.

ВО,'lодимирЗАБАШТАНСЬ}{ИП, .'laypeaT респуб.'llкаИСЬКО1 ком с о­ мольської премІї Ім. М. Островсько­

слова,

Іван МАЛКОВИЧ

А Rрзнці-рано, у

Обопі.'lьна 1i0рИСТЬ .від такої ф(')рми' ро· боти ()чЄ'видна, і ми її прахтинуватиме­ м()

[Гіі. ф' ,,:,',.]~, ВІІ l!.\

Старенька скрипко. ся.1ь менІ І народися та.м або помри.

ЛеНінськ()го району м. HH€Ba. профе'С1Й­

поетичними

Борнс ШЛАПАК

На світаниу

тато Д()Дому вертався Із тоУ страшноІ

(Не гудиння. а ПРОвО_д_и_):.-.__________.________- ______в_і_йнИ . .,

Протягом МИНУЛОГ() РОI\У .іlітrтУ;:Іlя за і

В. Герасим'ЮI\,

ХУJ,ОЖНЬОГО

над землями рідними

;:ro чужини ... П(жnтом спали бійцІ.

а то сумна.

J,ae' - -

рівня

на жито .1іт,ш,

:\fоя мама проr.та, як пісня:

чшої :IЮ ..1l1НН. Це ДУХI)ВНI~Й Сliарб нар!')ІУ, і його треба ПИ.1ЬНО берегти, .1юбсв- І

іІіУР

Ю, Буря+;. ;\:1. Пшеничний, Кlавдія Бі­ лич. Г. Семенченко та ін. Є ПО~lіJ-!( СТУ­ діЙllів і такі. що засвоюють' ПОI<Н щ() лише поетйчні а:\н. Ilроте' всіх ЇХ о(5;є;!­ кує

СИіШ.

l'а.,lант -

газет.

свої

Р(}'і-

бур янах ...

золоте жито

віДтинаючи С'~ВИЙ .JИМОІС,

rй у місті. говорнть, тісно.

суспі.lьства

у

Ніч проширяюJ., мов синій ледека,

за·: Бо. р о 6.0 Т.О н ь к и тут нема.

RисOl{ИЙ

життя

:\lah·cHMa.lbHo виявити об:\арування різного

ГВОРЧОЇ

Сере;:І них - автори перших ПОЕ'тнч­ Н'п збірок І. Царrfl{НИЙ. ТаїсІя Шапова­ .1eHKO, Га.lина Забазнова: Підготували до

сідає

МІСТІ

8

таке

То весела,

'j" МОjof,ливості,

'вого'

налі «дніпро» буn() спорено респуБЛ'1 нанську літературну СТУ;:tіЮ «Нобза~ Можливо, рано іще говорити про ТВОР чі трциції і З;:Іобутки цієї .'lіТСТУ;:Іії оскі.'1ЬИИ П.1Е'кання .1і тера турного пагон, вимага-є пнаьної уваги і копіТIiО'і. праці протягом ТРliва;lіШDГО часу. Але треба ска.за-ти. що організація цієї студії і Певні її нинішні успіхи почннаЛ!іСЯ не на гo.'10~IY :l1ісиі. Відо}!О. шо ЮIВI,О.1IJ журналу «дніпро!> заВЖ;:ІИ гуртува,lИСh Rоащі СН.1И .1iTepaт~'pHOЇ молоді. Вонн й ста.:!и ядром ново на род,неної лі тсту­ ;:Іії . .це - молоді побіТННЮ1, lн;;;єнери, студенти і стй.РШ()К.'lаСНИЮI, працівнини видавництв.

пєреН;ИТИ:\I.

;:ІУХОВНОГО

-Іості

РЄ;:Іак

при

випуск

шог~ IiО;+;Ній оБJароваНіR індиві.Jvа.JЬ-

lllЯХ іІіурна.lів j га:3Е'1, ЯIі Hac.liJOK пос танови ЦН НПРС «Про роботу з ТВОР чаю ~!О.10;1JЮ'> І -'Ч; бс:,посереднє її вті лення

МАМА

ТРУХ,lЯВИЙ

я~;ого іще не бvло навіть v снах' Тато за жито"'!· не бачить ·.lісу . . теребить у жмені тугий ко:rОс[)и ..• Тиша безмежна ... Плавно 1 ТИХО

Німа!

--

Ні на лугах н('має місця, Но.1И в серцях к.раси неМI!.

емсщЩ.НУ СХВИ.'Jьованість.

110ЧУТЮl~

багатьох форм роботи 3 .1ітера­ турною МОЖJДJЮ і\Є.18лі бі.'lЬШОГО зна чення і ваги набирають літературні (ту гурпш

п:rотии

А навкруги -

грудьми ...

попід

ХОП.lення нашою дійсністю, побач&'ним, \ СМІШНО ІЙ ІЗГРЯДОК ба.'JНОНlШХ

Cepf'J

дії та

ан:

Хата 6Ina ••• Хата біла Із С'иніми віинами.

!ї fюпіЙКl)любці бiL:ять.

'

Серпневий

Васндь КЛІЧАR

Чого я й ~oci не :збагну, f\о.1И . !юна .'1угам шепоче Лиш їй відому таїну ... BOH~ ГОРН~'.lася. як птах.а, 3е.1("НОПОРИМИ нрнльми. Вона так' беРЕ'гами паХ.71а.­

СТОРІНКА

>:іба ж Ma.ira?.

-

Мея мама, неначе пісня, Що запрошена із села,

сина

партії ~ назавждн

за.'lИШИТЬСЯ

в

-

наших

вірного сєрuях,

Г",упа товаришів.

81:Ц)l.I•• у

паР1'IiIИО'О

сlл~с".О\'С»

19-3-18;

гоеnо·

вl.u.!.ІІlв

СНОВIIl ва pChoro

жизи.».

-

Советов l\яевскоА

Друх висОКИЙ. 06сц

1

ОРГ88

городС'кого

I\ОММУНИСlической раННЬІ, rOp0ll.CKOrO

яврnдныx области.

Бро'

КОМ ктеТІ

партии Ук· и РЗЙОRНОГО

Газет. сере)l.У,

дoenYTa"ro.

ДРУlЮвuи! аркуш.Тираж

ІИХ".!ІИТЬ У аівторо!!:. П·.ТВИЦЮ та суботу. ІИ)l.екс

12,150.

61964.

#137 1981  
#137 1981  
Advertisement