Page 1

ПролетарІ всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

І

МІСЬКОГО

РАПОННО'

РАД

НІ

ra8eTa '.:10".'" 8 17 квіт•• 1937 року 'ф

КОМІТЕТ)'

КОМ У НІС ТИЧ Н О І

НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ

ПАР Т

УКР А

11

КИ,ВСЬКО,

,

Н Н,

ОБЛАСТІ

137 (5068) ф Середа, 27 серпня 1980 року ф ЦіНfI 2 І<ОП.

На трудовій вахті 25

Повна одностайність

серпн" У нраінl розпа,чапася ударна lахта

«ХХУІ з'Тзду Учасники

КПРС

-

змагання

честь наступного

26

ударних

заявпяють

з'їзду

ТИlІІнlв!».

про

намір

на

виробництва,

його кеplВJdЩтвом усlзмl­

ни

ДЮlськоі

приско­

рено

УкраІин

оБГОВI)­

патрІотичне

ПОЧИ­

нання ІнІцІаторІв перед· а 'Іздlвського соцІаліст ач­

рення зростання продуктивності праці, АОСТРОКО­

ного . змагання.

вого виконанн" рІчного І п'ятирічного ппанlв.

УсІ

ф.1авговп,

одно­

стайно вирlШИJJВ стати Ра

-

восьмимісячний рубіЖ Учора

працІвники стрІчка-

rorOniBcbKoT ткацькоі

Фабрики вико­

« ХХУІ з ' їзду КПРС26 ударних тижнів!». Це починання

дружно

напи восьмимlс"чну про­

Ма.'!И ударниці

ної праці ткалі Галина Гри­

н8ИЬ

у

панує велике трудове і по­

Т. Г.

ШеВ'Іеика

ввпускииця Грицівсьвого ТeJ:y'DlJDlЩа, ЩО на Хмenь­ JIИ'I1JJIJd,

РаУса

ФlлlП'l)'В.

ВИIDИВ8JO'ІИ

комуністи'l~

пlдодlяльники, простираДJIа, иавОJIОЧЮl, вІкониl аа- · навіски, вона иа иl иорми.

135-140

процентів виковує змів­

ють,

Комсомопа бере актИвну Y'lасть У ху­

дожвtй самодlяm.ностl · KOJJf.!XT-,ВУ.

Моподь

як

правило,

члени

обрма

М. КРОЛЬ,

працювати

під

девізом

директор фабрики.

JJісний, . ремонтно-механіч­ комуністичної ний (дає оснастку, Інстру­

Грандіозними є масшта­

нашої

будови . Ії вже не охопити мент), БJJИЗЬКО 20 заводІв вироБІв. планом одного п'ятиріччя. комплектуючих ВІдповІдно до рІшень На базІ шасІ КамАЗу ви­ a~TocaMO­ ХХУ з'їзду . КПРС роз· пускатимуться в Нефтекамську. робляються комплексні скиди в Туйма­ програми, якІ розрахова­ автобетоновози ні на дві-три п'ятирічки І зах. А навколо автозаво­ -в Горькому . Пав­ наперед визначають залу­ ди чення до господарського лові, Саранську, Ульянов­ Іжевську обороту сировинни;r ре­ ську, ТольяттІ,

сурсІв цІлих регlон[в, бу­

-

дІвництво

білебудівників!

не

окремих

за­

водІв І фабрик. а систем виробництв. нових мІст.

От, скажімо, планІ

родного

1980

рІк

8

Держав­

розвитку

на­

господарсtва

на

зустрІчаємо

ря­

док: «На КамАЗі одно­ часно з БУДіВНИЦТВОМ дру­ гої

черги

освоюватимуть­

ся потужностІ по виготов­ ленню

великовантажних

автомоБІлІв». зується

Це

реалІ ­

програма

ство­

рення Камського комп­ лексу автозаводІв. Сам КамАЗ у Набережних Човнах великий комп­ лекс, який включає заво· ди механІчний , складаль­ н~й, ливарний, коваль­

ський.

пресорамниЙ.

цІла

держава · автомо­

Тут же форму.ється Нижньокамський комп­ лекс нафтохІмІчних ви­ робництв. Тут вузол тру­ бопроводІв, якими транс­ портується нафта і газ 3 Башкирії, з Тюменської, Оренбурзької та Пермсь­ кої областей. Сама Тата­ рІя також великий ра­ йон нафто видобування. У Нижньому Прикам'ї вже розташованІ БІльш як 45 комБІнатІв, заводІв, фабрик ціле сузіР ' я індустрІальних велетнІв. По сусІдству з Україною створюється територІаль­ но-виробничий комплекс на базі мінеральних ре­

ко- сурсів Курської магнітио!

аномалії. Цей залізоруд­ ний басейн найбільший у свІтІ (запаси руди до 40 млрд. тонн). Тут, у Старому ОсколІ, створює­ ться найБІльший у свІ­ тІ електрометалургіЙний

комБІнат. шення

вІн

Без

можна

буде

перебlJJЬ­

сказати,

втlденням

що

мета­

лургІї майбутнього . ТІль­ ки уявІть соБІ його техно­ логІю: видобута у вели­ чезному кар'єрі руда на гlрннчо - збагачувальному номбlнатl перетворюється в суперконцентрат, бага­ токІлометровим пульто­ проводом

на

І

доставляється

фабрину

звідси

огрудкування

вже

у

вигляді

металізованих окатишів (до 90-95 процентів за­ лІза) надходить в елект­ ропечІ. Немає ні домен, ні коксових батарей, усе виробннцтво -- . єдина ви ­ сокоавтоматизована лІнія. Металопродукція комбіна­ ту піде на - місцевІ заводи гІрничої техніки, хІмічно­ го машинобудування, сІль ·

зеМЛІ

тів , вапнякІв дадуть си­ ровину для забезп·ечення металургії вогнетривами.

флюсами для великоУ бу­ дівельної IндустрН. Тут же виникнуть виробницт· ва бавовнопрядильне, три­ котажне, швейне, а на ба­ зі . сільського господар­ ства,

яке

Інтенсивно

вивається,

роз­

харчова

промисловІсть, щоб йон , як то нажуть,

ра­ сам годував.

себе вдягав і Так створюється . всебlчне, гармонійно розвинуте на­ родне

господарство.

І справдІ 3 радянським розмахом Іде освоєння нових територІй у Сибіру.

Середній АзН. на Далеко­ му СходІ. Здається, но почали

зовсім недав­

ми

вживати на­

зви - сСамотлор., «Сур­ ГУТ», «Нижньовартовсьн •• «Нефтеюганськ. родо­ вища нафти І газу в За­ хІдному СиБІру. А тепер це мІста й роБІтничІ се­ лища. У Тюменській об­

92,1 90,5

«БООрицьНиЙ.

'8 .),5

«Завьрицький. сАвангард. «З()ря. «Краси.1IвськИЙ. сРудНя. сТребухlвськиЙ. сЖердівськиЙ. «ГоголІвський. Ім. Щорса .ВеликодимерськиЙ. .ПлоскlвськиЙ. По Р8Йону

85,5

79,4 79.4

78.4

77,7 77,0 75,6 84,2

мета­

85

38,7 92,3

70,7

91 ,3

100 100 89,4 82,4 83,3 80,5 58,4 100 95.5

87,6 96

82,4

деяких аграрних проблем, що розв. язуються комп­ лексно, таких, як ство­ рення великого району гарантованого виробницт­ ва зерна у ПоволжІ, роз­ виток рис;осlяння В Крас-

млн. тонн, то в тому

нодарСЬі<ОМУ

краї,

будіВ-

областей

автономних

у Західному Сибl ництво Дунай-Днlстровз 148 м.1Н . до ської та П\жазовськоУ 300 MJJH. (за планом зрошувальних систем і 1980 р. навІть ДП _ Т. д. НайБІльша з них 315. мдн.) тонн. Половину Нечорнозем ' я. Так ми на­ нафти. що вид()буватиме · ЗИl!аємо , тепер велику те­ ться в країні, дасть цей риторІю, що включає 29

район.

На найБІльшІЙ у свІтІ Саяно- ШушеНСЬКIЙ ГЕС цього року буде пущен (: дві турбіни по 640 тис. нвт, а у складІ МІнусІв · ського комплексу пІд приємств enектротехніч ноУ· промисловостІ станут!· до

JJaAy

новІ

І

республік, янІ дають у загальне виробництво сіЛЬГОСППРОД,уктів РосІй­ сьної ФедерацlІ третину м'яса, БІльш як третину молона та яєць, . п'яту частину зерна. ПО.)10ВИ)іУ каРТОПJJI І все ль.оново­

потужностІ.

Братсько Усть-Ілім СЬКИЙ комплекс ПОПОВ ни-

локно.

.

тут ство

ІнтенсифІкувати

сІльське господар­ - це немовби освої­

ться ще одним заВОДОМ-і

тн нову . ціJJННУ небувало:!

цеJJЮЛОЗНИМ.

щедростІ.

БаЙК8JJО-

Амурська магІстраль, на якІй до кІнця 1980 року буде вІдкрито рух більш

У зага.цьнонародну бо­ ротьбу за здІйснення всІх цих вenичних ' накреслень

. як иа половинІ УІ дІлянок (1.900 км), вдихне життя

сить Радянська Україна­

ще в кІлька потужних те· риторlально виробничих

респуБJJіка · вугіл.ця й металу, висонорозвинутої

комплексІв ЯКУТСЬКИЙ,

Так

енергетики, КИ,хімl!. Так у

повсякденнІЙ

економіка

працІ нашІй

створюється

П1вденно Чулмак-АJI ·

йони країни. РозкривнІ роботи І кар'єри доломі-

торІя в одии мільйон квадратних кілометрів-

СхІдного Сибіру. Не можна не зrа4ати

ІншІ

8104

81 ,2

числІ ру -

данський

в

83,1 82,4

П.'10ща, що дорівнює ІспанП:.Іта.1Н на АнглН. разом узятим. І якщо за десяту . П'ЯТИРІчку видобутон нафти і газового кон , ден сату в країнІ зБIЛЬШИ· ться з 491 млн . до

606

80 90 88 75 73 72 82 100 85 83 61 100 86 97 72

92,6

дастl економічно освоює· ться І заселяється тери­

та

порошковоі

ПOJIЬОВВХ роБІт

сПуХlвськиЙ. Ім.юрава

ра­

госпмашин

x1Jf

Ім. МІчурІна

тисяч

почала

ЗмінІОІОЧИ обличчя

ному

50

ВІД З'УЗДУ ДО З'УЗДУ

воду

;Іургіі lмеи1 60- річчя Радянської Украіни.

У р8ЙОи1 аа 25 серпа Ц. р. (перша графа скошенО зернових до плану, дру. га обмолочено до скошеного, третя _ .пlдготов­ ,~еио п~,ощпід оаимі. У процентах). 104,2 .ЗаплаВнИЙ. 113,8 100 92,G Ім. Докучаєва 100 100 59,1 74 сРусаНіВСЬКИЙ. 93i~ сЛltКіВСЬ}{ИЙ. 93,2 95 95

грошовn­

першою

Фото В. Вonодимирова.

Б . ПОПОВ, ва'I8JIЬRИК цеху М 5 за­

держстатистики про

1981

То.'!ПGкіна

рики.

почи­ внсту­

МІського lНформацIЙио-об'lИemaвa.DltноrtJ .центрУ

Галина

завдання

партії. Так, передова тка­ року перекрити в ля-багатоверстатниця, ко­ му обчисленні ва муністка Ольга Іванівна карбованців.

П ЧJIеном комітету lСомсомопьсько! орган1зацlі фаб­

би

ТИМАО,

двомісячне

КОЛІЩТИВ

ЗВЕДЕННЯ

го форуму К9муністівРа­ одинадцятої п'ятирічки. Заспівувачами у цій Дянського Союзу, колектиа зобов' язався важливій справі виступа­ підпривмства

м8DJВИОЮ

завждн

О. М. Скоробагатько. ПІд

АнатіЄНки та літи·чне під~есення . Одво­ Григорівна часно з завершенням ви­ багато інших. У сі виков!­ робничої програми ' остан­ ють змінні норми на 120~ нього року десятої п'яти­ 125 процентів і випуска­ річки наш колектив докла­ ють відмінну ПРО.l:укціЮ. Прагнучи підготувати дав усіх старань, щоб яко­ мога краще підготуватися гідний трудовий подарунок до роботи у першому році Вітчизні на честь наступно­

Трн роки по-ударному трудиться ва ЛІтків ськІй фабрицІ художвlх в~рбlВ 1мeвl

Cepгii~Ha

вас

пає КOJJектив печовоі' JtlJJhииц1, ЯКИМ кеРУє старшив МllAстер першого кпасу

горівна Смирнова, Галина підприємстві Миколаівна. Волкова, О.'1ьга

на

еитузlасто:.!

патрІотичних

ку десятоТ п'ятирічки.

Тепер

.

усіх

весь

підтри­

граму

заверwапьногоро­

ударних тижнівІ •.

28

Великим

Ю. П.

нашого цеху працює рИТ­ мl'lИО І добовІ заJ;lдаиня виковує Н8 120-130 про­ центІв. Це даJJО ЗМОІ 'У обlгнатн місячний графІк БIJJЬШ, п ва "ва дні.

ТРУДС)ВУ вахту пІд девl· ЗОМ .XXVI з'ізду КПРС

в з я л и

r. Д. Загурн,

-

Литовченка С. П . Гпу­ щенК8 та В. Г. ЯНjlЄИІ,а весь час добиваються ви­ соко! цродуктивності 1 відмІиної JlKOCTi в роБQтl. РІвRJlЮЧИСЬ на право­

nyprlї ІмеиІ вО-РІччя Ра­

настlilпиво боротися 3і)

пІдвищення ефективності

Учора иа операТНВIі1Й нарад! працІвників усІх с.пужб цеху иомер 5 за­ воду порошковоі мета­

та

розвивається

ІншІ.

1

партІї гІдний

в-клад вн ,)-

металооброб-

матерlаJJьно-технічна база J(Омув!ЗЩ. РАТАУ.


* 21

стор.

2

серпня 1980 року

НОВЕ

Право ПАРТШНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

підприємства

trорівняно

вести

с06010

за

Цехова партійна\ організація паса­ жирського парку Броварського авт·)­ невелика

-

зити однакову,

СКіЛЬки листів надходило до редакц\J

від читачів_Вонн цІлком справедли· во скаржнлнся на чаСТІ зриви графі­ ків руху автобусІв, грубіСТЬ окремих водіїв.

ЛЕНІНГРАДСЬКИИ ТУРБОГЕНЕРАТОР

88 тНІ схеми. В результаТІ ка ·ОДRихмаршрутах Ів

тажуються І швиДl<О виходять

8

.

виконаиия

автопарку.

А.

Бу­

ДЯК, звІтуючи про дІяльність бюро за звІтний період, сказав, lЦO навіть у

невеличкІй

організації можна

зроБИ­

ти багато. І одне з головніших зав­ дань партійців ,вести людей за со­ бою, бути для них прикладом. Як же справлялася парторганізацlя пасажирської КОЛОНИ з цими нелегки­

ми обов'язками? Треба сказати, lЦO в цьому наПРЯ:\I­

ку їй вдалося зробити да}/еко не все. Хоча питання, якІ розглядалнся на засіданнях бюро, на партійних зборах сам! по с.обі були важливими, першо­ рядними,

стан

справ

У

пасаЖИРСЬt(О­

читаються

ленц!І,

І це почуття ще більше

валося комуністами без потрібної ак­ тивності: за звІтний перІод тут Bi~­ булося лише 7 зборів . . І, природно,

колективного,

всеб!чного

розгляду

В ц!лому KOMYHlC-Ти визнали робо­ ту бюро цехово! парторганіЗ8ЦіІ . довІльною.

Ново обране бюро комуНІсти =-ову очолити

А.

Будяку.

t

виступив член 6юро МіСЬКкому партІУ, голова виконкому міськоІ Ради на­ родних депутатІв М. Фесик.

зазначив, що

иовооБРaJlОМУ

Пола.мані авт()буси ремонтувати Htкому: той нечисленний штат слюса­

прикладом в усьому. Негоже, коли вони відстають, не виконують вироб­

рів, яКі є, з таким обсягом робіТ НС

ничих

справляється. Як чає водіїв.

повинно

говорив:

П'ятдесят молодих ВОд1!в при­ йшло В пасажирський парк на почат­ ку

року,

але

залишилося

працювати

одиннці. ВодІй П . Таран: - Чотирнадцять літ працюю тут, 1 з ко/Кним роком стаНОI!ИlЦе гірша€.

-

ПІДПРИЄМСТВ0 у змаганні по облуправ­ лінню

займає

останні

місця,

техНІЧ­

ний стан автоБУСіВ низький, веЛИН;t плинність кадрів, по-справжньому н!­

хто не цікавnться причииами хроніЧ­

ноговідставання окремих бригад ВІ)­ дПв. Вплив партБЮро - недостатн!Й.

на становище

Виступаючі О. ТуРСЬRИЙ, В. Салі­

манович та Інші комуи!сти говорили, lЦO спеціалісти автопідприємства СМ­

бо вивчають пасажирс)Потоки В містІ.

Плани перевезень пасажирІв. як І плани по грошовІй виручцІ, склада.­ ютьСЯ по' простій схемІ, нІбито кож­ ної години автобуси повиннІ перево-

Кожного дня

раніше, не вИСТд­

Член бюро Л. Ма.царськиЙ з г!рно­

тою

завдань.

на

виходити

зав М. Фесик.

маршрути МІста

27

автоБУСІВ,

вчасно . потрапити на роботу, 3 запlз· ненням

повертаються

додому

після

трудового дня. B~e це турбує 6юр/) мІськото комітету партіr, ІИКОnОМ міської Ради. Був час, коли паса­ жирськІй кОЛонІ ПIДnPИЄМСТllа вруч!­ ли . перехідн! Червоні прапори, воня виходили переможцями обласного І мІського соц!ал!стичного змагаffil"_ Треба в!дродити колишню славу бро­ варських автотранспорТНИКіВ.

Таким є і

прагнеиия

комунІстІв

пасажирського парку. Тепер спраВІ! за конструктивною, принциповою дІ­ яльнІстю парт6,юро, !, звичайно, сер­ йозним вивченііRМ стану справ І цьому транспортному П!ДРОЗДIЛІ:5 боку керІвникІв автотранenортиО1'О ПІдприємства.

В. ПРОСЯНОВ. кореспондент raaeтв .НЩlе 811ТТ•••

ЗАРУБІЖНІ ГОСТІ БРОВАРЩИНИ

ЗАХОПЛЕНІ ВІДГУКИ у п'ятницю в Броварсьному районі перебу-

найомили трудовими

японціВ 3 досягнення-

вала делегація. студен- ми робітникІв тІв

-

ун!верситету

Юото

японського mcta-по-

братима столицІ Радяяської УкраІни. ГостІ в!двідали село ТребухІв. Іх прийняли дму-

хlвського'>,

тивою

з

перспек-

розвитку

тва-

РИННИЦЬКОї галузі в спецroспl. На численнІ запитання членів делеГlщїі з КраїНи Враи\ш-.

тат ВерховноІ Ради УК- нього Сонця було дараїнеької РСР дирек- но вичерпнІ відповІді. тор :\flсцевого радгоспу

І. І. Рибка, член бюро міськкому КомпаРТІЇ України. секретар П~РТ-

запис у КНИЗІ відгуків, l!іДВі.цаJIИ YHiB$pM~T.

«Требv- Та

ІноземнІ студенти по-

бували також у Будинку культури, середнІй школ!, де в музеї бl)кому господар ств а йової ! трудової слави Г. Я. Клепко. Вони 6з- залишили захоплений

_..... .-".---_ ... --

ВlnЬJlИдl

особ.1lИllе

справило

на

IфажеИИ1l них

зна­

йомство з дитячим сад­ ком радгоспу, де воКи наочно переконалися у тому, якою велиноlO увагою в нашій Ікраїн!

оточений єдиний п})и­ в!лейований .клас. дІти.

У пОїздцІ rОСтеЙ су­ проводжу!ав перший секретар мІСьккому

ЛКСМ УкраІни В. Ро­ гач.

--- -...

~

........ ., .......

(Естонська

РСР). Завершила вино­ нания п'ятирічного зав­ дання знатний майстер машинного доїННЯ, Герой Соціалістично! Прац! Лей­ да ПеЙПс. Був би ПОТРіб­ ний великоваговий COCTas, lЦOO з ферми сПяр:.

ударну пере)!о­

ЖВТeJI1

села

РуднІ

пlД"l'вердИJJИCJI.

по­

Осьмак

пу .Вільянд,1.,

приймальиицю

ту праЦівниці комплексна­

переджено,

мак.

Як нам

реитор

Г. С.

також по­

що

у

випадку

по­

порушенИJI режиму роБОТИ

Г. С. Ось­

чн повтореиня грубоrо по­

приЬаnьноrо пункту

БУТКОllБінату

З

проведена бесІда,

відомип peдaкцli про вкрай незадовільну робо­

воджеИИJI з вІдвІдуваЧ81llJl пиuиИJI про П перебуван­ побуткомбlнатf ня иа цІй посадІ 8нрlшу­ повІдомив ди­

ватиметьCJI

В. О. Ковбасииськнй, прн­ uади, иаведеи1 впстІ,

в адм1и1стра­

тивиому порИДку.

радгос­

де

працює,

перевезти

реробку

всю

вона на

пе­

продукцІю.

одержану дояркою в

десл­

тLй п'ятирічц!.

2335

першосортного

молока

тонн: --І

такий результат П ·праці, Ставши на ударну вахту на честь XXVI з'їзду КПРС, вона вир!шила B!,it своєї

групи

тварин

одер­

жати дО ,кінця року lЦe· не

менш як

215

тонн моло­

ка.

Будівеnьникам треба підтягнутися ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

щоб

будlве.льнимв організаціями за 7 Мlсицlв 1080 року (за даними MlchKoro інформацlйио-об'lJfслюваJlьноrо центру

Держстатистнки.

В

процентах).

Це оптимальиа кіль­

В результаті тисячІ Л1Qдей не можуть

наступній

П'ЯТИРІЧКА ЛЕИДИ ПЕИПС

Слідами неопуОліковаНИI листІв

ска­

кІсть, визначена спецlал!стами. О)Х­ нак Іх курсує вдвічІ-втричІ МeRID(>.

1f

ОПОРНО-ПОЮі.зового

прИСУТНІй и::t

ну.

1

ється.освоІти п'ятирічцІ.

автопідприємства

Л. ФомІну, який був

партІйному бюро треба настІЙJlJ!!іmе вирішувати виробниЧІ питани", прец­ метніше займатися орган!зац!єю со­ цІаліСтичного змагання, виховиою ро.­ ботою серед водІІв. ПартІйна робота це робота се­ ред людей, вона Не терпить казєн­ lЦини. Треба, щоб партійцІ БУJ1И

проблем, які хвнлюють колектив, не в!дбулося. у виступах t<омуиlст!в говорилося, що. керіВНИЦТВО автопідприємства не­ достатньо зайМаЄТЬСя вир.ішеННЯl\f 4:ВУЗЬКИХ м!сць. пасажирського пар­

економІчних машни плану­

ва виробничниця систеlllатичио ВИКОНУ8 змlниІ норми иа 130 процентІв. На фото: Г. Т. ХМАРСЬКА. Фото А .. Зарічиоro.

не з'~вився. Про це кОМУНІСТи цІлком справедливо ' говорили секретаРІ0

В!н

ГlIJJНИа Тихонівна Хlllаро

сятоІ п'ятврlЧЮl. CTaBmн иа трудову передз'Уздlвську вахту,

. посилилоС<1,

оск!льки на збори HiJtTO з керІВНИКів І прОвідних спеціал!ст!в пІДПРИЄМСТВІ!

дов!рили

JlК

вже дев'ять рокІв. За цей 'Іас вона дОС­ EOВ8JIO опанувма двома професlими свердлувальницl 1 електрозварииці. Це Д8JJО Ій мож.пивість мІцно зайняти по­ '1есне місце серед правофлангових де·

бесІ­

у роБОТі партзбор!в взяв участь анаЛІЗУ­

Відтоді,

eJoка ВЛИJJася у колектив заготІвеnьиоro цеху свlтлотехиlчиоrо заводу, МИНУJlО

якоІсь обд!леностl І увагою, І дІло­ вим п!дходом до вирІшення проблем з боку керІвництва автопіДПРИЄМСТIІ3.

зборах.

Серед них є ! комун!сти. На жаль, таке становище

ники металурги оо'єд­ нання .ижорс,кий завод. Серійний випуск високо-;

сажирського парку з'явилося вІДЧутrя

нано план!в по перевезенню

половина водіїв пасажирського парку не' виконала семим!сячного завдання.

проводяться

машнноБУдіВНИК<tМ

4:Еле.кТРОСИЛЬJ. Іх СУМІЖ­

ди... Тому у багатьох працlвник!в па­

парторганІзацІІ

ріВ, низьким залишається коефіЦіЄRТ використання автобусІв: проти норми В!Н складає 96 ,5 процента. Майже

ти

На зборах говорилося, що сере)! водНв на низькому рівнІ знаходиться масово-полІтична 1:)060та, тут рІдко

му парку викликає, як і раНІше, три­ вогу_ За 7 місяцІв Ц. р. тут не ВИ.КІ)­ пасажи­

техн!чний рІвень продук­ цІІ допомогли забезпечи­

за будь-яку ціну, незважаючи на тё,

таки підспудно водlІв п!дштовхують до перевантаження автобусІв, що мо­ же призвести до серйозних авар!Й.

в

нИ'Й Знак якості. Високий

плаRV

ли~

М}ЛЬ­

виготовленій в об'єднанні .ЕлеJ(тросила., держав­

В автопарку утвердилас" ще ~ДHa порочна практика:

ПO'l'ужиістю

домча комІсІя рекоменду­ вала присвоІти машинІ,

Jlаду.

ПодібнІ приклади Ва з&рах приводи­ іІИСЯ в достаТНіЙ кІлькостІ, І пора 110 них серйозно прислухатися.

НаЙ1!ИЩУ турбогене­

ЙOJl кІловат, який працю­ ватиме в блоцІ з ядерним ре8!КТОРОМ на Пlвденно­ УкраУНСЬКlЙАЕС. МіжвІ­

певн! години автобуси ходять ,напІв­ пусті, а Іншим разом пасажири бе­ руть Іх .ШТУРІІІОМ., машини перево.

скІльки автобусІв вийшло на Л!НlЮ І ск!льки машин поламалося. Знову ж

HelЦoдaBHo

ратор

складніШе

Саме ці питання і були головними на звітно-виборних зборах, які відбу­

Секретар парторганізації

ЛенІнград. оц!нку дістав

строго визначену ехо­

номістами кількІсТЬ пасажирІв. Одиu ! жнття

вона об'єднує 24 члени КПРС. Однак уСі вони працюють на надзвичайно важливій і напруженій ділянцІ нар,);::­ ного господарства району. 3гадайм(), скільки 'разів писала про пРО.блеми автобусного споnyченвя наша газета,

ЖИТТЯ

На!..

План по генпіДРІІДУ

оргаиlsацlll

ПМК-15 МоС'tопоїзд-814

Разом по мlсТ1

Трест .БровариСIЛь6уд. в т. ч. ПМК-7 ПМК-8 ПМК-9 і ПМК-24 СПМК-508 СПМН-509 СПМК-503 Дарницьке РБУ УпраВЛіННЯ мех, Q8ецбу ду СПМК-l СПМК-2 РайШРБУ Спец. РБУ • Укррадгоспрембуду • РБУ облм!сцевnрому Разом по селу Разом по мІсту І району

вельники

слабо

чомусь

дуже

використовуюrь

цеlt кайсприятливlmнй час для

спорудження

проми(­

Л08ИХ об'єктІв І жиТJIп. Про це переконливо rOBoрить

показннки про

вико­

нанвя плану БУДІвельними орrанізацlями за сім міся­ цІв нинІшнього року. Як бачимо, з ВИКОНItН­ НJI1II

державних

завдань

справило~ меНШе ПОЛОJ!If­

ни бущвельних цІІ. Серед них П О І з д-814,

організа­ МОСТІ)­ ПДБП·2,

-

80,2 104.0 107,6 103.!} 102,.1 74,6 101,6 76,2 110,4 71,8 88,5 94,7 87,9 92,3 101.6 91,2 74,0 121,2 82,:3 93,4 72.fi 82,б

85,8 146,7

100,0

102,2 113,1 88,2 90,0

102,2 113,1 90.6 90,1

&1,4

ПМК-5, СПМК-580. СПМК-509, РВУ облмlс­ цевпрому, рай'ШJlЯХрем­ будуправліиНЯ

та

ІншІ.

liезважаю'lJf на пеннІ трудиоlЦ( в роботІ, цІ ко­ лективи

нують

і

постійно

внко­

перевиконують

плановІ завдання, своєча~·

ко здають в експлуатацll(1 пусковІ об'єкти, дотриму ються

встановлених

гра

фіків.

Але поряд з правофлап­ говнми пІдроздІлами є .чи мало вІдстаючих. ВОНИ, як

правило,

таЮТІ> вину

рахуику, ширше впровад­ ' жувати механІзацІю трудо.

завжди

звер

на .об'єктив

ні. причини, замІсть

процесІв,

добива­

тися підвнщенни, продуtt­ тивност! працІ.

ИИМІІ силами

85,3 96,4 72,6 85,8

передовlfЙ

досвІд бригадного rоспроз­

мІстких

в Т. ч. влас­

85,6 103,7 101,2 119,5 104,6 76,4 101,7 68.8 113,9 89,7 91,0 86,8 75 ,7 77,5 74,2 88,4

ПДБП-2 Гoonрозрахуикова ВМД РБУ-4 БЗВК ПМК-5 ШБУ-50 СПМК-580 БМУ-35

ЛІТ0 для будlвельиих І»обіт найкраща пора. Але, на жаJlЬ, нашІ буді­

І

вишукувати резерви, .

поmнрювати

Toro,

Адже в БІльшостІ випад­ ків ие справляються з ви­ кОнанням своїх завД'шь

rl

колективн, янІ через низь­

КИЙ рівень механІзації б~·· дівеJlЬНИХ роБІт ие доби­ ваютьси передбаченого

зростання виробітку на ед-

. ного' працюючого.

Цей ие­ допік характериий для ба­ raTbOX ' ~ДРОЗДlлів. Не справнлися

з викоианиям

плану будівельно-монтаж­ них роБІт по генпlдриду 1 ВJJасними силами ·колекти.

ви ПМК-15,

БМУ-35,

воД'обудlвиий

за­

комБІнат,

ШБУ-50 і більшість пІд­ розділІв тресту .Броварн­

сІл ь б У д,., СПМК-l І СПМК-2 тресту .Те11лицятехмоиrаж. та lиші. Через Іх відставання за­ борговаиість по виконан­ ню будlвельио-монтажних роБІт в цІлому по мІстз' І району складає БІльше чо­ тирьох мІльйои1в карбо­ ванцІв.

Щоб

подолати

Blncra-

ваиня, будІвельникам тре­

ба

рІзко

пlдтягнутиCJI.

Для цього потрІбно МОбl· лlзувати всІ сили,

чlт"о

спланувати роботу на кожиому об'єктІ. поліпши­

тн забезпечения RовоБУД'О8 матерlальио - техи1 r ИИ'І)f засобами, трудовими ре­ сурсами І добиватнся H~­ ухнльного

виконаННІ!

ставленн"

завд!!и".

ц()класти

усІх

по­

Треl'iз

ст!'ра/(ь,

щоб до кlнuя року ввести в дІю усІ запланов.,,1 об'єктн . Це l'iуде . гІдним 'Іодарунчом

буj1IВ О ЛЬRИl(18

ча

XXVI

честь

КПРС.

з'ІЗДУ


НОВЕ

ЖИТТЯ

ЛіТКівськl овочІ гектарів.

Стара істина підтверджУ­

3

lТься:

решті площі вирощують по­ мі,цори, капусту, петрушку,

тощо.

В

заплановано

жаві

понад

овочів.

3араз

цьому

році

продати

дер­

6

тисяч тонн

магав овочівницям добиватись

У

щороку Анатолій Гайдак, Валентин

високих

уро- допух, Анатолій

Пименов.

постійні робітники, а решта - шефи з місцевих і столичних підприємств. Кращих показників у соціалістичномУ змаганні, яке

честь ХХУІ добилася

плодів.

сла..

Багаторічний

досвід допо-

давніх-давен

як

теХНі,Ку,

до

папру­

заздалегідь

жнив

залежно

головне

дЛЯ

~И1t'ади ГапввОJo

Щвroт., НадІєю Довгодь, ко та АнастасІєю ЛитвИlI;

--

справа

передова ланко­

ва oJJы'a Ситюк; внизуGaвантаження

овочевих

:контеЙJiеР1В. В. ДЕСНЯНСЬКИИ.

гальноосвітніх

СПЕЦІАЛІСТ АЛЯ СЕЛА Де

краще

продовжувати

иавч8JUIJI,

якщо

вирІшив ПРИСВJlТИТИ себе працІ сІльськогос­ подарськІй? ТакІ запнтаНВІІ иерідко ставлять ШКОnJllll,

зокрема,

ВlШускииии

восьмих

ма·

·сlв. Кореспондент РАТАУ познайомив 3 цим І радом

Інших

запитаиь

тоnови Державиого

першого

заступинка

комІтету Ради МІнІстрів

'УРСР_ по профеclйво-техні'ІВіЙ

освІтІ Є. М.

Кадацького.

одні

ню І дозуванню кормів, слюсарів по контрольно·

ВИМіРЮВаЛЬНИХ приладах

1

автоматиц1.

Більшість

навчальних

закла,!{ів переведено на підготовку кваЛіфікова­

них робітників з серед· ньою освітою. Тепер у

_ Євгеие Михайловичу, розкажІть, будь·nаска, як нииl ведеться пІд-

зростатиме. А якісні змі­ ни відбуваються, як гова· риться, на очах. Училища

ки СПТУ?

. _.

l'IЯ

На Україні навчан· Сі.'ІьськОгосподарських

полігони,

Ні господарства,

ки, спортивні зали, стадlо ни, гуртожитки, їдальнІ.

професій ведеться у 219 сільських профтехучиJ:\,И-

Важко все й перелічити. Почато підготовку спе

щах.

ціал1t;Тів

Вони готують що~·

ку понад

80 тисяч ква.іІі- них

фікованих більш ян

·робітникІв п'ятдесяти

з спеціальностей. Протягом п'ятирічки к~лькість та· ~их

навчальних

І!акладів

з

нових,

професій,

сучас

зокрема:

Іх чимало, але де· тальніше хотіВ би спнни­ тися на такому соціально·

му

показав,

що

середнє

восьмого класу підліток Іде в училище і навча· ється

в

ньому

ЗаКІнчуючи одержує

три

роки.

його;

він

диплом

про

се­

редню освіТу плюс профе· сію.

-- Чи рlв:щціниі цей операторів тваринницьких комплексів по вирощуван ­ диплом І атестат випуск­ ню 1 відгодівлі свиней j ника середньої школн? - Абсолютно. Навчаль­ велико! рогатої худоби, операторів по приготував· ні програми і плани з :0:1-

аспекті.

училищ вони

навч аль­ професійної освіти. ПіС.'ІЯ

біблlоте-

--

У найближчі роки на такий шлях Підготовки перейдуть усі СПТУ рес· пуБЛіЮf. Чому? Досвід

опти· спецІалістІв для мають обладнаНі за ост ан­ профтеХУ'іилище тому і магі· сІльського господарства, нім словом технІки май­ мальний, а ЯКИХ нових спецlальнос,. стерні, кабінети, лабора­ стральний шлях розвитку

торії,

-- А якІ ще переваги у ПТУ перед шкоnою?

своїх

rOTOBJt8

тей можуть набути ю,а.

профтехучилищах МО)JОДЬ вивчає і такі предмети. які у школі не виклада­ ють: естетику,. політеК0' номІю.

республіці Ух налічується

152.

предметів

ті ж. Крім того, У

1.

Шдлітки

з

спереганяють.

ровесників швидше

рослимн, тому що .'Іучають

шкіл: до­

самостійними, весь час Ух за· до

робництві. молода

з

стають

участі

у

ви­

Таким чином,

людина,

яка

за·

кінчила училище,

-

зав­

жди

в

тому

--

не допускати

Наш комбайн СК-5 ва.

не

простоює

cH,..-,. черєз

,ристуємося лише при

не

зни­

від ущільнення

'!'eJC.

робочого часу, вміння· з найбіЛЬШОЮ користю ви­

оглядах І дрібному ремо}{. ті під час «вІкО'Н.. ви:кли·

користати кожну хвилину.

каних

я

в

механізова­

-

тран­

дощами.

Досить скромнІ

складі

збирально

хунки дяки

тому,

що

еГоголівський.,

перерву, чіткій

11

яким

K~­

щО

З'іВ­

агрегат

зупнняєгься

А.

пІдрa.t

показують,

спортного загону радгоспу

на

не

обідню оргаНіза.

цІї заправки пальним· мл щодня заощаджуємо 1.5 окре­ -- 2 години робочого ча­ загін­ с"!. Це відчувається і на

Я. Олійник. У комбайнІв і 7 жз­

що

становлять

виробітку. Так, при норМ1

27

тонн день по

намолочуємо за тонни до,

30-32

бірного зерна. Ми ще раз переконали­ ся:

наскільки-

.

ваЖЛИВІ)

ристання збиральних агре­

організувати чІтку взаємо­ дію членів екіпажу: ~ci

гаТіВ.

в

змінами, не

І

менІ,

тривалість

перевищує

ри години.

HaдllOO

висс~

залежить

яких

Кот,

на

поломки. Послугами лаІІ' ки техобслуговування ко.

ми

Г8JlВВою Мnак,

оперативно,

жуючи J'.!KOCTl робіТ. А це

Робочий день починає­ мо о п'ятій-шостій ранку -- залежно від вологосrt хлібів. Працюємо коротки-

своє!

могу

кому прОфесійному рівні, Та головне, дО чого ми

Н1а

продук­

мале. Це покладає на кожного підвищену відп;r відальність за вміле вико­

хааро Iчленаjl{И

працює добре, подає допо­

поломок.

тури на площі 1765 геК­ тарІв. Навантаження на комбайн; , ян бачимо, ЧІІ­

Іван

говування загону, робо­ таю якої керує головний інженер М. І. Кривонос.

прагнемо,

му ланку. Всього має Зібрати зернові куль­

-

ши­ трз~{~

спортними засобами.

тощо.

ток,

на фото: вгорІ

змогу

маневрувати

від найскладніших погод­ них умов. стану посівів

рує нас

дає

І ще одне - -- технічна. надІйнІсть збиральних аг­ регатів. Ланка техобслу­

ного

госпні водіі Іван Гаркавий, вить ся свовю врожайністю.

комбайнІв

тут ще дощі, сильні віг­ ри. Багато ускладнень у роботі. Та ми roтуВ8!ИуЯ: дО

комплексного

Сімнадцять років ДОГЛ.ll- силь Петрух. Хлопці що- надії літківчани поклада­ 311. овочевими культура- зміни вантажать у контей- ють на поля, де вирощують мй ланка депутата Рожнів- нери біnьше 10 тонн ово- пізні овочі, зокрема огірки них депутатів Ольги Ситюк. по-ударному працюють рад- сорт 11

ДО'

ефею. обліку

роко

Працюю

,uae

Цей

році зернові

тивність праці,

Великі

СЬКОі сільської Ради народ- чів. На транспортуванні їх сорту «ніжинський».

та закріплення за групою

цьому

підвищувати

года сприяє льоту бджіл та Івана Трохимовича Хавра, 3 комсомольським зав- різних комах, що запилю­ J8 попереду йдуть ,анки зяттям працюють у бригаді ють овочеві культури, а Оnьги Ситюк і Галини Ми- Віктор Мичак, Микола Ме- дощі та 'l'епло - швидко­ хед, Анатолій Щиголь і Ва- му росту

в

Тепер

з'їзду нують доведені завдання на диння огірків. Сонячна по­

з розрахун­

стигли на 15-20 днtв пLзніше, ніж звичайно. А

ганізацію

ма робітниці Галина Батюк, державі. У .магазини сто­

Робота автомобілів також органІзована.

ку на найбільший Талонна система

ли

но вродили огірки. Недар- план продажу ранніх овочів

--

не буває л~гкоro· хліба, H~ бував легких жнив. Адже

продумали до дРібниць ор­

бригада 150 процентів.

чак.

року:

жено! трудово! битви. Своєчасно відремонтув'l­

дюбов Криваль, !tIарія Лч- лиці доставлено 850 тонн ник, Надія Довгодько та городини, 3 них огірків багато інших на збиранні 45 тонн. з НОВОЮ силою розгор.нуло- ранніх огірків щодня вико... Рясно цвіте зараз rv-

ся на

і НЩlіШНЬОГО

збиральної,

господарстві жаїв. Ось і нині завдяки Вони щодня доставляють до Р езгорнулось масове зби- комплексному впроваджен- СТОЛУ киян по 20 тонн рання городини. На полі ню передової технології об- огірків, капусти, петрушпрацюють понад 200 чо- .ро б'ІТКУ грунту, старанному КИ, кропу тощо. ловік. Половина 3 них - догляду Зі рослинами рясУ спішно виконувться .

КПРС,

З стор.

Розповідаємо про передові u ~ ле 1(, ти 8 u

них 60 гектарів займають 'Огірки, 50 морква, на

кріп

-~

до тову

Овочева плантаці.ll P&A~ госпУ «Літківський» ста­

420

року

1980

Від вол"

ФОТОРЕПОРТАЖ

новить

серпня

27

І

чоти·

Це дає

моєму

змогу

напарю"'­

КОв.! Олексію Васильови­ чу Дяченку добре відпочи­ Ми не гаємо

часу пр\!

заправцІ комбайна паль­ ним. Немає в нас 1 таког\) поняття, як обідня пе­ рерва. Харчуємося з дру. гим комбайнером по чер­ зІ. Іншими словами, пр3.~· немо добитися того, щоб час перебування збираль­ ного агрегату в загLнці був на 90-95 процеНТіВ чистим робочим часом.

чу, у проФтехучилищі иав­ чаються три роки. На­ сIdльки економІчно вн­ правданим є такий строк підготовки учиІв?

Судіть самі. Тепер у

-село

приходить

дедаЛі

бі.'ІЬше сучасних надзви, чайно складних машин. Зонре:ltа, устаткування тварииницЬІ<ИХ

комп­

-'lексі8, електронно-обчис­ лювальна техніка. Складнішим

стає

І

трактор,

комбайн. Техніка дорога. Звичайно готувати персонал

І

ця­ ж, під­

обслуговуючий на

короткочас­

них курсах, тим більше на уронах у школі дУ­

же

працюють

дружно

напарник Олексій Дяченко, і шОфер СтанІ­ слав СміЛовсь-ний, яжий безперебійно перевозить зерно від комбайна, й ін­ шІ. Є і результати: незва­ жаючи

.

на

неСПРИЯТЛИві

погодні умови, часті до­ екіпажу щі, на рахунку

400

вже більше

тонн на­

молоченого зерна.

ти.

для

нас

-- 1 мій

непросто.

Тому

:...-

необ·

Жнива в нашому rocпо­ дарстві наближаються ДІ) кінця. Впевнений: механІ­ затори

справляться

ставленими

перед

завданнями,

з

по­

НИМ\{

підготують

гідну зустріч ХХУІ з'їзду партії.

R.

ГАЦЕНКО,

комбайнер ра~оспу еГо­

I'ОлівськнН ••

рхчу

пору

сІльськогоспо­

дарських роБІт. Природно. що

виграє

те

господарст­

во, де більше кваЛіфіко­ ваних спеціалІСТіВ.

-- Колгоспам І радгос­ пам вигідно, щоб у НJtX було більше піДГОТОВЛt!­ вих працlвннків. Чи допо­ магають

вони

училищам.

якІ готують для них кад-

.

ри?

--

На жаль, дуже не­ багато. А треба бул.о б таку

допомогу

ти.

Добрий

цьому

налагоди­

приклад

показують

у

промис­

лові підприємства, на ба­ зі яких створено профтех' училища. Такі заводи і

фабрики совані в

кровно

заінтере­

підготовцІ висо­

хідно готувати спеціаліста

кокваліфІкованих РОбіТНИ­

тім обирає вуз. \Зона ви пробувала 'себе дІлом. Практичне знайомство з

так, щоб віН І вміло по­ водився з будь-яким меха­ нізмом, і в разі потреби міг провести дрібний ре· монт. Крім цього, добре

кІв, тому не шкодують коштів для зміцнення навчально 1\1 а теріальної щої

спеціальністю народжує в людині більш усвідо~~ле

пІдготовленІ

учнів.

легше

ний потяг до дальшої ос вІти. А значить і (illI~'

Іншу, ність,

шу цілеспрямованість у своїй майбутній діяльнос­ ті.

тя підказує, що до таких заходІв інодІ доводиться

у

виграші:

і

випадку, якщо йде працю ваТИ,і

-

в

тому,

eBreнe

якщо

по­

Михайnови-

працlвнини

переучуються

на

суміжну спеціаль· якщо цього потре­

бують обставини.

вдаl!aТИСЬ,

А жит­

особливо в га·

-

-

бази

<св('\їх.

ПТУ,

організації

Такий чожуп.

ДОСВln

цілком

використати

ськогосподарські

кра·

дозвілля

сіль·

підпри·

Є:liства.

А.

Вела бесіду ГЕРАСИМЕНКО. (РАТАУ).


*

4 стор.

серпня

27

НОВЕ

року

1980

ЖИТТЯ

ПрацІвиика

кооператввиоro

унlвермагу ІменІ 50-рІччя Вели­ кого Жовтня заЗАалегlАЬ по­ турбувалися про якнаАповніUIе ~абезпечення UIколярlв усІм не­ обхІдним АО початку HOBOIO навчального року. ОстаннІм '11· сом

вони

вують

яких

ЩОАенно

шкІльнІ

ярмарки,

торгують

І'а

учнівськи~и

формами, взуттям вим

влашrо­

та письмu­

прилаuям.

C~) 8.40

ВУХО»,

14.30 14.50

сТребухlвс ь І[ вА»

Фото А.

Сьоголні- день

.

ралянського

1

авторами

КІНО

Про

Чудеса

ці

рідного

тоннощl виду

своє­

мистецтва

розповів

по

дорозІ

в

од­

спішають.

дІйовІ

особи

АБО ПРО ТЕ, ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ МУЛЬТФІЛЬМИ

тазери з снІчних напlта­ нІв.. Правда, поуи що це лише нонтури малюнкІв.

...Зал вибухнув сміхом. На енранІ улюбленІ

носо -

етапи

рІг, чоловін, що вмІв л і · тати. На зустріч з ними поспішають і дітвора, І

створення

на

електро­

(так би мовиш,

економимо

електроенер­

гію). ПостІйно вІдсутня І гаряча вода. Немає бі .,Я нашого будинку І ' дитя'І';­

«Пригоди Перця., «Вере- Та ось Е!ОНИ потрапляють СНОБИЙ мед.). У німнаті до рук художникІв , і ті

герої мультфіль:-.Іів: коза- - справжній музей . ни з своїми приrvдами, можна простежити

страву

плитках

го майданчика та майд~н- '

Тут вдихнуть в їхнІ «тІла. чика для білизни. А вже всІ красивІ, різынолlрніi еду­ про пІд'їзд і говорити ні­

мульrи-

плІнату . Ось р,яд винонаних олівцем ескізів СІРжету майБУТБЬОГО фільму,

ші •.

чого : з одного

А далІ всІ малюнки (їх на один фіЛЬМ потрl!)­ но від 20 до 25 тися'І)

дитсадка,

жена

боку, БІля

дорога

загороц­

будівельниками,

-

з

люди дорослі. Всіх зум!в ' його головних героїВ. вІзьмуть У роботу oneplзахопити ' цей смішний ! Над тим , якими вони бу- тори . І тодІ почнуться

іншого

сумний

що про наш будинок забу­ ли в ШБУ-50. Меmкаиц1 будJПIКУ .м 3

RiHO ,

жанр

смаЛОГОh

яни!! мислить і

іКрива є . Як же мультфІльм?

дуть,

l3и-

думає

режисер-пп-

становнин. Він

І «розпи-

зйомки.

Ця

праця

міти це, давайте поБУВilЄМО в творчому об'єднаннІ Художньої мультиплікащї Rиївсьної студІї наУК080популярних фІльмІв.

художнин - постанов н и}(: сотнІ надрів ... Хоч кориrвін соживить. героїв, H~- ний метраж плівни для малюЄ Іх у кольорі, стм- однІєї такої сцени лише рить фон . кільна метрів. А пройде мультиплікатори іно:Х1 вона перед очима гляда-

Нашим егідом. люб'IІЗ-

но ' погодився

проводять цІкаву

бути голов-

гlю

ний редактор об'єднання В. К. Гайдай. _ УЖе в коридорІ СТУдіІ можна догадатися, над

чим

працюють

між

анало- ч1в

художни~ом

Складається

lJе

сує. всі основні , дІї, які вання. Часом деякі сцени вІдбудуться в мультфіЛЬ- доводиться знімати по мІ. ПотІм за діло беретьrя кlльна днІв. Сотні проб,

за

якихось

маЙСТРIi-

їх образи на екранІ актОри. А в , мультиплікації образ, наРDджений фанта· зІєю режисера, допомаГііЄ

рядковІ номери нІмнат, НР.

по ВУmщ1 ПоаьовUf.

Хто дасть життя Ліфту?

десять

секунд.

втілити

художнин-постс--

цього .мультик. готовий. Але його треба ще роз­ множити, зробити нопlї. Створення мультФільму триває стІльки

ж

який... ного

картинки .

ша

турбота

режисеРі!-

метражного

часу,

художнього

є «візитні

картни. твор-

Вдало

творчу

манеру. його життя

нат з вивіскою .Нlчні К.1- вим пітани.:

раторlя

Це творча лаб;)-

режисер'l

творцІв

І . , Б .. «Як козаки. .. .

сері'І

не

тують:

жод­

-

в ренТ­

можу

ходити

коли

ж,

нарешті

будІвельники , винні за до­ пущені недоробl<И, вт!­ правлять Іх, і ЛіфТ стане добрим rtQмІчником хв?­ рих і спІвробітникІВ п)­ лІклІнІни1

багато Чи не

ли, пережили своє дитин­

режисера ство. Іх люблять,

ЗУСТР~­

В. Дахна І художнина-по- чей з нимн ченають. становника Е. Rирича" А. ГЕРАСИМЕНКО. привела до того, що обид(РАТАУ).

І. МАКАРЕНКО, мешканець міста.

I ---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~=~~~s~~~~~~i

Г--B~~; ~I ЗДОРОВ'Я І

11 ~ 11

11

11 11

11

11

11 11 11

ТД 'М

Прискорити

одужу-

вання І .. повернути аКТИВНОl

дІяльностІ

перенесли

мІокарда, -

АЕ ЛІ КУЮТЬ СЕРЦЕ процентІв Завдяни цьому ' ' людей

І

до

трудо в о 'і

людей, яиі

Інфаркт

таке при-

значення спецlзлізованого вІддІлення, що

відкрилося в санаторі'! .РаЙ-ОленІвка.

БІля

ХаРROва. Все тут спу-

11 ___________ ' ~p

~

'

жить дрсягненmo

мети ря,

-

цілюще

мІнерально!

уково

сеанси

динними захворювання-

тя. У ХарковІ заверши-

джерело

цlалlзовану швидку до-

більшого

повІт-

ми, яка

води, на-

Обгрунтов а н і

.'Іlнувальн~t

на

иай-

УкраІнІ

кардІологІчного

л1тацІю хворих

у ста-

який стане танож ценТ:

реабj-

з використанням про-

систему

лося БУДlвни\tтво

інтен-

ціонарах, диспансерний нагляд у полІнлінінзх

На ХаркІвщині ство-

гресивних

методів

nl"-

вального

лlКі-

комплексу

ров'я найновіших до-

сягнень

медичноІ

адреса

І телефони:

~

ТЕЛЕФОНИІ

25~020, 11. 6роаари. вуя. КиТвська.

154.

• ..тra

18...... 7'

.оресnондент востl, .ІІнстl. І

ре ....тор

18,03-82; .аст. ре....тор .. 81.uL1

11

H~-

ррова,рська друкарая Киівсьхoro 06лп0niграфвВJtuу. ', м. Бровари, ВУЛ. Киівсьха,

UM.

al.uUla

кумент""ьн,

18.30

Іlнопротрам,.

Фlльм-концерr

_Три

есld·

ЗИ- .

19.00 19.30

-Актуальна

камера,..

Г . , ГарІн. _Забути Герост­ Вистава. ТелеоrЛАд _Сlльс~"оrоспо­ , дарсыlІІ тиждень» . 20.50 _На добранІч, дlтиl,. 21 .00 -Час» . рата» .

20.35

-

кlнченнl

новнни.

ПРОГРАМА

НА

16.БО ТелефІльм вlтри"ами».

ОБЛАСТЬ

-Смерть

2

серІ ••

oI!J&

18.00 Док. телефl"ЬМИ. 19.00 СІльська тоднна.

20.00 Вечlрн. 20.15 _ пошта 20.50 Коицерт

казк, .

протрамн rlтариста

сЧас", М. Гаоо

(ІталІв).

21.40 фIлыf сСвкто св.тото Нор.

Угорщввв­

-

reHa~.

23.00

довІдкова CJlу_ба.

ЗастymDIК

редактора

В. ДОВГИЧ.

ПеРЄЯCJIаВ-ХМeJIЬнвцьке сІm.ське профес1йво-теxвtчве Y'ПJЛВЩе .м 2 ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 1980/1981 навчальний рік. Училище готує:

трактористів-машиністІв широкого профілю (строк навчання 3 роки): електромонтерІв сlльсько! електриФlкзцlf І зв ' язку (строк навчаБНЯ 3 ро­ ки): трактористlв,машинlстів ІІІ нласу (строк на­ вчання 1 рІк): майстрів-наладчикІв по технічно­ му догляду за машинно-тракторним парном (строк навчання 6 мІсяців): майстрів-наладчикІв пf> технІчному догляду за машинами тварииницьких

ферм (СТРОl! навчання 6 мІсяців). , На трирІчний нурс навчання ПРJiймаються юнаки та дІвчата вІком 15 років І старше, якІ мають осві­ ту за 8 нласів. УчнІ одночасно з профеСіЄЮ здобу­ вають середню освІту. На трактористів з ріЧИИIІ строном навчання приймаються юнаки І дівчата ві­ ком 16 рокІВ і старше. На майстрІв-наладчиків приймаються трантористи 1-11 нласІв. УчнІ забезпечуються безплатним хаРЧУВаІОІЯМ4 взуттям, спецодягом, постІльною БІлизною, стипен­

дІєю

(одинонІ

-

10

нарбованцІв,

сІмейні

-

20

карбованцІв на мІсяць) , навчальною літературою. УчнІ з трирІчним стро ном навчання додатково одер­

жують обмундирування. Майстри-наладчики oдe~ жують спецодяг, взуття, ПОСТIЛЬНУ БІЛИЗНУ. стипеВ'! дІю І середньомІсячний зароБІток за мІсцем роботи. При yчвтnц1 в rypТОЖИ'fок. Длв вступу потрібнІ такі докумєвти: заява на Ім'я дирентора із зазначенням обрано! спецІальностІ І строку навчання, автобіографІя, ха­ рантеристнна зІ школи або мІсця роботи, свідоцтво про освіту (оригІнал), пасцорт або довідка з мІсця проживання, довІдка про стан здоров'я, направлен­ ня нолгоспу, радгоспу, вІддІлення .СlльгосптеXR1ни., РЕМ, три фотокартки (3х4 см), посвlдчеивя тракториста І або ІІ класів (для майстрlв-наладчв­ Hlв).

Початок навчання

ctplb-наладчннІв

-

1 вересня 1980 року. 1 жовтня 1980 рону.

Для май­

Адреса училища: м. Переяслав-Хмельницьщ вул. МоЖайська, 5. Телефон 5-20-40. Двpeкц1Jr.

КиІвський призал1звв'ПDIЙ ПОID'fAllП! 'І'а Киlвське тexвtчве училище .м 18 ОГОЛОШУЮТЬ

НАБІР УЧНІВ НА 1000-1981 УЧБОВИП РІК по пІдготовЦІ заступнинІв начальників поштових ва. гонІв , операторів, слюсарІв механоскладальних ро­

біт. Приймаються юнани та дІвчата, прописаR1 в м. Rиєві та Ииївсьн!й областІ, а танож звІльнені в запас з лав Радянсьної Армії з освfтою 10 кЛ!Їсіз.

Стипе!lдlя для учнІв на заступнинlв начальнИК1n

поштових вагонІв 85 крб., на операторів - 42 нрб •• на слюсарІв механоснладальних роБІт 30 крб. Гуртожитком УЧI:lі не забезпечуються. ' Строн навчання 10 мІсяцІв. Вступники до заяви на Ім'я директора училища додають:

атестат про освіту,

довідку з мІсця про­

живання, про склад сім 'У, довІдку про стан здо­ ров'в (форма .м 286), 4 фотокартка РОЗміJЮИ 3 х 4 см, автобіоrpафіЮ, характеристику 3 місц. роботи, або з1 школи, паспорт. Дону менти подаються особисто. За направленням на навчання звертатись у відділ кадрів Ииївського призаЛ1зничного поштамту РОЗ адресу : м. Rиїв-35, вул. Петрозаводська, Те­ лефон 20-15-16.

Адреса училища: 252032, КиІв-32 , бульвар Шев­ ченка, 56. Телефони 25-82-04, 25-82·03, 24-93-77,

І.

11

~

~J

aapтtl..".o

вIАповlдал~ин' се .. ретар, BluJ.. ШioClo.ото rocnoaapcna. .. IClle80ro радIО"О8Леиа. 18о3-l,8і .. асовоТ роБClТН 19-4-87.

вистава.

2.

ром впровадження в практику охорЬни зд/)-

3 серцево-сугностики та ' лінування. уки. (РАТАУ). ________ • ____________ ____________________ - - - - - - - - - - -__

Hawa

боротьби

сп!?-

помог.~, палати

СИВНОl ' TepanlI,

фІзкультури, найнов," ше об.'Іадиання. рено CTPyнR~

включає

І

80 по-

вертаються до повноцІнного трудового жит-

цlє'І

лісове

...

n •.,ь"ов,

111.00 Новиии. 16.15 CnlBa. АнатолІй 16.55 Сьотоднl - деиь

барронІ

І аа&ои.

зовсім. Сотні хворих зап :f­

на екранІ. І

nOJIIYRaM. Так, спlль- тому 4:МУЛЬТНКИ1> пІдрос­

на робота

Гурвич . (Багатьом вона ,відома за мультфІльмами сСалют. , .Зенl т к а.,

вдома:

сБравдевбура••1

збlрва

1\.15

Нау.о_

протрама .

Муа. фІльм -Нlжнkт~", _Казка про землю рIАИ)'J>.

бутн Герострата». Музична вlкторииа. По .а­

трудоаоТ

sбlриа СРСР. У перер.1 22.20 Сlоотодвl У свІтІ.

генкабінет. А тепер лежу

знайденІ спlвдруж- за цІ десять хвилин ска­

ців "фІльмІв_ ності звичайно мІЦНі І зати вІн повинен Заходимо в одну з кІм- довговІчнІ , сприяють но- чого. І говорить.

працював

.

звідти ще вище

На одніЙ IлюстраЦlя мультиплІкатора - знай- близьно восьми мІси­ з сRазки про ЧугаЙстра., ти однодумця, людин'" ців. на ІншІй - .Як нозаки яна б розумІла І відчув,~... Дес"ть хвилин триває

олІмпійцями стали •. Це І ла його

не

дня

. І ось довелося менІ (тз. хІба тільки мен!) три мі­ сяцl на одній иозі піднl­ матнея на третІй пов~рх в хІрургІчний каБІнет, іі

таблички з прІзвищами їХ НІ:ІВНИІК. Ось чому найnеТJ- скІльки треба для повно­

...

вражен)!я,

мультФільму ' і актором Нарешті настає момент Більше року працює по­ 4:ве.'ІИКОГО. кІно. Скажімо, озвучування. Шуми" дІа- лІклІнІна, розташована на тан : режисер Ігрового логи, мелодія, спів запи- промисловому вузлі. Чош­ фільму бачить своїх геро- суються в тоновому П3.­ РШJOверхова, Із свІтлими 3 ЛіфТОМ, їв в уявІ, але створюють вlльЙонl. І лише пІсля kаБІнетами,

мультиплІкатvри, - жартівливо говорить Володимир Rостянтинович. І справдІ , на дверях не ІІагосподарІв, а

неПРОХІД­

не болото в негоду.

менш кропІтка, нІж малю-

створюється Щоб зрозу-

ями,

n IОдииа

попул.риа

11.00

"

22.30

СЛ_8В.

Бах.

ПРОГРАМА

, НОІНВ •. Граиl пlаи,иик.

021 .35 Продовжени. вистав • • За­

мова.

16.45 17.15 Пр_пороносцl

по

JI& 3

Та й як же радіти: до сьогоднІшнього дня готує­ мо

Росl!!ськ_

Тележурвал СН_СТ_.ВВ.'" ВlдгукнlТIоСlІ, сурм_чІ!

болу :

вулицІ ПольовІй. На тому й закІнчилися нашІ радо­ щІ.

відразу з нільнох філь­ мів. Тут зустрінуться Чу­ гайстер і нозани Оно, Грай і Тур, кумеднІ фан­

15.45 18.15

раДIІВСЬ&О­

кІно».

18.45 Сьотоднl '1 cвl'"

мешканці будинку

ну з майстерень. Сюди на дальшу обробну спо­

то

кlво.

сБI ... р,аер"'" &Іио». сНа вн­

paAIIHCbKoro ста8цl _60 рокІв

19.05

У березні цього рону вІдсв"ткували иовосlлля

Володимир Rостянтинович

в картинках,

добрий

•.

радвнськото

фlльмн

.19.35 ФІльм .БlлиЙ 51м Чорве Byxo~. 2 серІ•. 21.00 -Час». 21.35 Т08ариський MaТ'l а фут.

Заселили .•• і забули

того фільму серії <Ян нозани олімпійцями стали

Парасольна,

сценарію п'я-

По

сонце!

З НАШОІ ПОШТИ

згод,)м

Чорне

концерт. ".. І, 2. а,.. 18.00 До ПО'lат.у Н080ТО ва8'Іальиоrо року • системІ про­ фесllІно-техиl'lНОТ освІти . 18.30 У кожному малюнку-

• ва майстри стали

д..н.

17.35 Н.

KosaKL

Бlм

серІ • •

Новини.

До

Док.

В. П. Гусак пlАlбрати плятТ'яq­ КОДЛJl її внучки-пеРШОКJIас1tН­ ЦІ Інии.

.БlлнlІ

І

К"уб кlиоподоро_еЙ . аак lнченнl новни".

10.35

На фото: ПРОАавець П. В . БІлеuька допоммае РОбlтниuі раАГОСПУ

.Час» . Гlмиастнка.

9.05 ФI"ьм

10.15

КО'lерт •. рад_вськото кІно. Спецвипус. .Іна­ журиалу - РаДАнське "Іио». ТелефІльм _За кадром» . до­

СЕРЕДА. 27 СЕРПНЯ ПРОГРАМА цт

8,00

18.00

аро•• СоІIl'

Друк ВJrCODЙ, Обcsr

2

в СПРАВАХ ОБ ' ЯВ ДЗВОНіТЬ ДО РЕДАкиІІ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18. СНО •• ІІ .арскоro

_нань,.

-

8pr8.

roPOACK8ro

Вро­

.о"итета

\(о .... унисrНчеСКоlІ партии Уа. раинЬІ, rePOAC."rCI • раllонн"", Совет08 Н8 p<lJlRыI АСПУІ.ТОІ Кае.ско. абл8СТ11.

Г_зета

ІВХОАВТЬ

r

.Івтаро..

еерeJIY. П'ВТВВD.JO ~8 ~БOТJ',

DOJ1OСИ формату At.Тираж Ц.800.

l84е.о

~M!

61964.

5191.

#137 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you