Page 1

Постанова

.м 1з1 (4озв>

Комітету КПРС «Про соціа­ лістичне

змагання

XXV

зустріч

знайшла

за

з'їзду

гарячий

радянських

важливий цювати

ще

краще,

Цей

виробництва,

вищої

з'їзду

1975 р. 2 RОП.

нього

технічних тим, щоб

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА

най­

ники

Броваршини

дають:

виконання і перевиконан­

ня виробничих соціалістичних

з~Іаду ХПРС­ напr& ударна :арацнl

(З nостано~и UK КПРС <Про

І рошнової

:в' ять днів раніше, ніж

металургіr

з'бралися

сотні

намічали, виконав свій

робіт-

n'ятиuічний

Нову хвилю політичнnго і тру-~ ' 'в · ll•J· НІШ'. та ІНженерноетанова UK КПРС «Про соціа nІс· техючних працівнrшів, · \ шоб обговорити нові тичне. змагання за гідну зустр.ч · .,о бо в ·я.,nан ХХУ з'їзду КПРС» серед ра шдвищею . п щ:з- ' нн

дукції. Тепер нам не-

обхідно проявнтн більше енту3іазму і твор-

n

нвюв заводу торговельного машн- І

u

... 12 год.ина дня. дій вони сприйняли заклик поr·! Член нарТІиного котії про розгортання змагання ua юІтету За]]оду П. А.

честь наступного партіііного фо- Лобода руму. З nовною силою це прозву· чало на мітингу, якиіі відбувся

РJДНJИ

відкриває мі-

приємства А. К. Гайдученко. Познайомивша і:~ :;містом Постано-

хінін познайомив присутніх із змістом важливого документу.

чої ініціативи, щоб настvпний XXV з'їзд KfiPC зустріти ще

муністів

радянської

Три

подарунками ..

брт·zга" Сибільова. Буг-

дихнула в

з'їзду кпрс,,.).

У ВОЛОГИЙ ГРУНТ

лана та Бе.,шчка першим.и в цеху справи-

-

дові

рубежі завершального року п'н· тирічКІr,

-

сказав

він.

-

усіх

План

на

семи місяців виконано достроково. -' Ми, робітники, розуміємо, mo XXV з'їзд КПРС стане новою

видатною подією в житті радян-

еького народу,

-

наш

сказав коваль

обов'язок

працювати

Робітники

цеху

п'янно.

-

.N'2 3, - сказала вона, - з великою радістю

вклад у виконання на-

нреслень

XXIV з'їзду

КПРС-25

удар-

ДАРУНКИ

сени ддя. випасання худоби.

Цими. днямИ. пройшов хоро·

ти його ще на 50 про- мі культури на зерно. На. ниві центів. працюють чотири сівалко:ві агПро великий трудо· регати, 3 юшх один спаре-

п'ятирічки.

рили

Я

вий ентузіазм у колек- ний. Тракторист Борис Михай· тивах своїх цехів гово- лович Калашников щодня засі·

увесь

молодий

токар ває ним кілька гектарів понад

Ю. В. Бузюн і. вете- завдання. ра1;1 Великої Вітчизн!'f· Вся площа під озимі заз):!;а·

тів. Ставши на перед·

ної

з'ї;:;дівську ударну вах-

війни

розмітник легїдь

В. Д. Беляєв,

тичної партії. Бони за-

мінної

грудня.

піді-

нА

продукцію

лише

якості.

Від іме.ні

на праця і ще раз ударна праця!

Бригадир столярів uexy торго-

Наші

вельноrо обладнання М. М. Вільховий, майстер слюсаrно-складального цеху П. І. Пінчук заК•1.Икали учасників иітингу стати на трудову вахту на честь нау nрийнятій резолюції зазначе- ,

заводу раніше І.

виконає про- І

виготовивши додатково проду-кції

1 1

на суму 350 тисяч карбованщв.І С. ФЕДОСЄЄВ.

••

механізатори, ян І

від-

план

майстрів

р

l\1

200 - на зе.1ений ко.р~r і 550 - на зерно. Уся площа вже виорана. Посівний матеріал доведений до внеоних кондицій.

весь колектив радгоспу «Авангард>>, гаряче сприйня.1и Постанову Центра.'"іьного Но•:>.Іітету КПРС «Про соціалістrrчне е~магання за гідну

ступного з'їзду nартії.

граму 1975 року на п'ять днів,

.JI Е 1111 n lt о

а Е

зустріч ХХУ з'їзду КПРС».

Насіння високоурожайних сортів пшениці ~:одеська-51>>

цю знаш:нну подію в житті

«белта>>,

Вони дали слово відзначити

партії

і

народу

і

са:vювідда-

ють міцну

жаі1

ють оз!НJі.

року

-

та

жита

<< десня:нське·2'->

вистачає.

На сівбі працює два трак-

основу під уро-

Ніісrуnного

<<поліська-70»

повністю

ною прііцею. Тепер заклада-

тори <<Т-150К>> в

сі-

з

Усього їх буде

сівалка:~rи.

Т

агрегатах

рактористи

Іван Миколайович

750 гектарів, у тому числі

та

Анатолій

розгорнул.и

лися виконанням 3 п'ятирічних планів. Сорок шість робітни-

зустріли нову постанощо

зелений

радгосnу

ного порошку викона- ятливl· у-мови для сівби. І наші

Одностайне прагнення записано в резолюції річний

певняють,

на

ли достроково, а зараз сівачі ще з більшоЮ енергією зобов'язалися збільши- nродовжують роботу, сіють ази-

ту, зобов'язалась виконувати їх на 135 процентів і вишскати

ву ЦК рідної Комунlс-

озимих

м.еханізатори

есь колектив <<uрас"лl·всьRИЙ:!> "" "

виноюіти

до

Резсоха

І

і

старанно

сено по 60 кілограмів фосфорно-калійних добрив У діючій речовині. На засіяні ШІОШі вне­

26 с_ено також по 45-50 кілограмів аміачної води.

А. КОЗАR.

Сумлінно

трудятьсR на пе-

редпосівній

культивації

ріллі

водії тракторів «Т-74» Петро Іванович Меть. та Іван Степа-

а Е р н о

Не~rченко значно

виорана

удобрена. На кожен гектар вне-

3

відnовідь на заклик партії: удар-

наМІченого строку

стати

- Колектив нашого заводу, відзначив головний інженер, -

·nодвоєною енергією, примножува.тя славні трудові традиції. Наша

но, _що колектив

вахту.

вже зробив свій гідний

механічного цеху І. І. Ратушний.

-·І

присутніх

ударну

вихо-

Сівбу

норм

зобов'язання по випус- ший дощ і добре зволожив ку надпланового заліз- землю. Створилися дуже сnри·

час виконую змінні норми на 130 процен-

трибуну

на-

-

них декад'->. Своє річне

дить nередова пресувальниця М. І. Пили-

На

nостанова,

він,

порош- ще :в другій декаді серпня. За ків на нові трудові по- короткий Час вони засіяли 248 двиги. Ми несемо ТР"- Гектарів .при пл. ані 150. Части, дову вахту «XXV з'їз- на посіву буде .використана во·

тора комуніст С. Г. Каган. ну зустріч XXV з'їзду - Наш колектив успішно долає :КПРС>>, він заили.кав

тичне з~Іагання за гід-

змаган­

зустріч XXV

цеху qалізних

ків достроnаво завершили свої особисті

заступник дирек-

-сказав

передовІ·

ди -

кращими виробничими досягненнями.

-

Покидько. - Нова

кра;іни з новими тру-

довюІш

ви ЦК КомуністичноУ партії <<Про соціалlс-

На трибуні

гідну

-~~

ВІТЧИЗНІ

ТРУДОВІ

ТІШr. Слово бере головний інженер під-

вчора на :;~аводі під час обідньої nерерви. Відкриваючи його, сскре· тар nартійної організації В. І. Су-

по

обсяг·у реалізації про-

дового nіднесення викликала

нобудування. Як бойову програ~:у!

план

соиіа.1іс:тичне

ня за

* * *

му із цf?хів заводу по-

планів і зобов'я-

·зань.

3 ПОДВОЄНОІ-Q шу~к вер~і;~ьт~:. в ~~Т:О: Кому;~~~~~~~~о. ~~рт~~" ~:J~:o:~ віф~~~~~~я =~= ~~~~~но~ом;Еі~~е~ї. Д~ ЕНЕРГІЄЮ

пра-

цею вніс вагомий вклад У

XXV *

колектив

самовідданою

ною,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ 'ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

відпові­

інженерно­

працівників з кожен трудів­

високопродуктив­

своєю

ці. На заклик партії трудів­

в

робітників,

кожен

ник,

В 1935 РОЦІ

пра­

XXV

залучити

усіх

колгоспників,

резерви

досягти

на честь

КПРС всенародно­

го розмаху,

пра­

продуктивності

на досвід

передовиків,

соціалістичному

змаганню

Ціва

повніше

використовувати

надатР

СЕРПНЯ

викли­

кав загальне прагнення

ініціативу

26

відгук у

людей.

Спираючись

1

ВІВТОРОК

гідну

КПРС)>

документ

...

--

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, 6ДНАИТЕСЯ1

Центрального

нович Корень. Одночасно з розпутуванням

перевино-

грунту

вони

вно-

сять аміачну воду. ДлR приско-

нують нор:~rи виробіт:ку. Немала заслуга в цьому 1 водіїв Миколи Олексійовича Оснача та Петра Івановича Тавлуя, які спец:а.1ьними,

рення цієї роботи додатково вид!ляємо ще два агрегати. Сівба ведеться вузькорядни· ми сівалками «СУБ-4 8 • 1 тільки перехресним способом. Зго-

в сівалки.

Сіє;о"ю перехрес-

внесенням

сівалок .. що стоять нині :У госпагодеагрсттві б RK заласні. Кілька

на кожний

гектар У рядки

Усі озимі на зерно на площі

агрегатами засиnають- зерно

ним способом з

дом виведемо на дан ще п'ять Р

50 нілогuа:~rів мін~ральних добр · ф ив ютрс осу.

удуть

спареними.

650 гектарів плануємо посіяти за десят раб · ь очих дюв.

О. JІАНИКІН,

О;Іексійович

а 1в

І. СТАСЮК,

головНИй агроном.

головний агроном радгоспу.

~~~~~~~е~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ПОВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА

но ли ПОНЛИНАЛО ПОЛЕ ...

Ранню картоплю у радгоспі три автоса~rоскиди і три трак<е:Заворицький» почали копати тори з причепами.

давно, майже два місяці то;vІу. Сnочатку на П<lантації працюва.в один картоплезбиральний

:комбайн,

а

нещодавно

"КИ. Повністю машина буде го! това до роботи, як визнає Са:\і

Бі.'Ія центральної майстерні! її господар, через 3-4 дні. радгоспу ми побачили три ко·~~-~ Це поки що єдиний кю1байн баИни. Один після поломки у першій бригаді, підготовле­

В!{ЛЮ- привезли сьогодні

з поля для І ний до роботи (і то не зовсі:>.J).

чився· в роботу і другий. Но~1байнери Василь Миколайович Бдоха і Костянтин Микитот1ч

поточного ремонту і він мав і А працювати тут повинні чоти· чере:1 якусь· годину знову по- 1 ри збиральні агрегати групо­ вернутися до роботи, а два, по і ви-:~r сnо·собом. Один Ще стоїть

силем

лі давно. На

Ден~rоенко з трактористами ВаІвановичем

l\Іикита.ссм

всьо:.1у видно, стоять на прико- 'І біля ма.йстерні одно:>~у з них ще

-

ра;цоспу,

два

у Баришівці. Один з них від·

та Петром Івановиче:>~ Голубовським зробили, так би мови·

навіть колеса не надіті, ко~ібаіін стоїть на nідставt;ах. Під

ре:-.1онтований, треба лише за­ брати його звідти. другий же

вого збирання врожаю. Як же у господарствІ п:дго· Т\ .D:J.лися до цієї відповідальної ка:~шанії? - Є у нас всього дев'ять

жать нез:v~ащені, nоіржавілі транспортери. Довгий час до них не було грохотних валів, тож і роботи не про.водились. - т~пер вали привезли. ми'

муть. Керівники радгоспу справед· ливо скаржап,ся на т.~. що в спеціалізованій :~тайсте:Jні Ба ри· шівського об'єднанhя <<С:ль-

ти, засnів до розгортання масо·

обm1а машинами на

зе~ші ле- 1 ще не менше тижня

.lаrодити-

картоплезбиральних комбаі\нів, їх швидко встановимо, - за-І госптехніка» зво.lJКRють ре­ - розповідає директор радгос- певнив один з ремонтників. монт картоплено:\Ібайн:в. Ма· пУ· Володи:vшр Олексійович Посеред садиби першої трак- · шини відправлено туди в ,lис­ Осадчий. Шість повністю го- торної бригади стоїть один-о;J- топаді минулого року, а їх ! тові до роботи, а три е~акінчує- ніс:нr,кий свіжопофарбованІІІ-і roci не закінчили ре:нонтувати. мо ре:~оюнтувати один у влас· ко~Ібайн <<Дружба>>, доставле хоч уже настала пора :ІІасового ній майстерні, решту в cne- ний сю;.~и з Баришівської спе '.бирання картоплі. Після ре­ uіалізован!й майстерні у' Бари-

шівці.

З

ціалізОВііНОЇ

майстерні

25 серпня шість агре- вчора. Б:ля нього га тів працюватимуть на план· І[ ко"тбзйнер Григорій

таціях. Для перевезення від :них викопаних будьб виділено

лише

пораєтьсіl

Арте.\~

вич Латинник, перевіряючи кожен вузол, усуваючи недороб-

>!ОНТУ в КО:ОV!баіі:нах виявляється ншало недоробок.

Однак слід

на

кожен

б.1изько бу.тrьби

агрегат

станОJ:Іитиме

гектарів. Викоnані сортувати:~rуться на

40

1 двох кагатних поллх: у першій · бригаді - для здачі державі, у п:днімали тривоги з цього при-І другій - переважно на нас~н­ що вони до останнього часу не

воду. Можна було раніше, як це зроби.'Іи 'в. інших господар·

сrвах

району,

~Іайстерню

послати в сnец-

своїх

досвідчених

механізаторів, які б швидко впора.'шся з ре:-.юrпом. Та і у нласній майстерні nідготовка ;,:артоплеко:~rбайнів велася надто повільно через відсутність

запасних частин. Останні:~r

ня. Розробляються захо;:rи по мо­ рально:~rу та матеріально:~rу за­

часо~r,

поклю:ало поле, у

коли вже

охоченню екіnажів комбайнових

,

агрегатів. Буде запроваджена талонна система обліку продук­ ції, що виправ.:~ала себе nід час жнив. На перевезенні картоплі працювати;~.tе лише радгоспний

І транспорт.

Треба тільки nобажати nере-

радгоспі ши· і творення цих

наміток

v

життя.

рако розгорнулись роботи по І Щоб вони стали реальними, підотовці картоплезбиральної керівники радгосnу зобов'язані техніки. Це_ добре. Але було б 1 вжити заходів для негайного за­ краще,

значно

яr:ои

вони

Ран:ше

-

почалися

тоді б

уся

• вершення

техн!на була завчасно підготов· :rена.

У господарстві складІ'Но ро· бочий план на період збирання картоот. (npaвJa, він ще не доведений до відома тих, хто виконув<tтюrе

цю

передоачено

впоратися

:!анню1 бульб за

роботу). із

ремонту

всіх

картоn­

.1езбиральних. комбайнів І J:Іклю­

І

·

Ню\1 ко·

двадцять ро· І

закинути дтйр оочих . днш. Бсl 10омбайни пра· І

дирехції pa;:rrocпy і ішt;•'ІН'РНО­ шоєа Г\Пі'j, ть ~' ла ох механізова-1 технічним працівникам за те, них загонах, сезонне завдання

•;ення їх

v

роботу.

Рейдова бригада:

М. ДОЛЖЕНКОВ головний іиженер районного об'єднання «Сlльrосптехніка», М.. КОНДРАТЕНКО

-

голова rрупи народиого

контролю

рицькиіі>~,

радгоспу

«Заво-

М. ІВАНИЦЬ-

КИй, П. ТЕПЛЮК -

цівники редакцП <<Нове ЖИТТЯ>>.

пра-

газетu


\;"""'

____ _

~, 11 ЕНТРАЛЬНИП .

·

!

до

промнсло- . широкого його впровадження у ввр~mщтво.

1

та вже зроблено перші крохm по впроnаджеи-

)

1

RОЛективів передових підприємств

заходп

роз<робляються конкретні

організацій і . пьвів':m:,

партійних

досвід роботи

У rra~"Jmiuнux ор2анізауіях pecrryблil(u

КомІтет КПРС схвалив 1 таються леtщlУ, бесіди про досвід робоm ~\

За

востt Льв.івської області по розробці і впровад.· На ряді промислових підприємств нашого мі<'· ~ жеmпо коМПJІексвоі системи управління якіс-

викликала вели- ню комплексноУ системи управління якіСТЮJ ) Про те, як діє ця система на фабриці верхньо- ) . одягу, розповідає \ RИЙ інтерес у трудівників нашого міста та ра- ro дитячого трикотажного \ йону. Повсюди проводяться збори, наради, чи- секретар партійної організаціі Є. Х. Кузьмич. ) тю продукціі Ця постанова ·

упраВЛІННЯ ЯКІСТЮ носять діти трикотажні ви­ коJІекти­ роби, виготовлені пі;:щриє:vІства.

нашого

вом

виробів, що

кількість

тає

підnРІюмство.

внnуск.ає

чергу

першу

На

ц:'.

якістю

партбюро П1Д111М~­

не ПОБИ~.sщ• .. .: руб:іІt засnсt~оювгІИ. Ш;:хnрнє~ІСtВО " успішно вш<онує п.1анк:і Р.~- · а .'І:зує' виnущену ПРО.l:)-};Ц}Ю:

тивп

п1)ацюють

З~1іНИ,

npи~.1<Ji

всі колек­

не

ОЧ0.1ЮВаНі

Інною О.1е·ксан:.:рlвною Разо­ вою.

кv

НИХ

розпоча.1а

вже

ФабпиІіа

зс.стосування

реб;,\,; та

po;_J· на

с:истечи

проеІіТУ

nракти ц і

визнач е но поря·

К ЕРІВИИЦТВО цекомсо-

ховою

органі;;а-

мольською цією

ремонтно-меха­

нічного

цеху

сьнему молу с_я

у

завод­

иvмітеті

комсо­

вважаєть­

здавна

справою.

нелегкою

легко

не

Діі'сно.

тут

nрацювати секретареві.

БЛКСі\1

члени

Адже

бун­ розиндані цеху ьад:оно по всьому під­ приємству. Це й робітремонтно-будіники І ,nі,1ьниці, вельноУ електрики, і працівни­ ни ня,

паро-водопостачан­ і ремонтники цеху.

Та Від сенретаря це­ номсомольської хової кандидата

організації

в чдени НПРС Воло­ ГубСf,кого ні­ димира хто

не

скарги

щів.

жодної

чув щодо

Власне,

трудно­

йому

й

слеціа .'!Ьністю За Володшvіир Губськиtі­ е.'!екrрик

першу

2

стор.

цьо:v1у

ється

номічно вигіднq справа. Великих успіхів добився ~tолек.тив Черкаського міжгалузевого nр(}­

мислоsого залізничного підприємства. Тут Іfал.агоджено

Пи-rан­

нашою

обслуювуваними підприє.•rствами й організаціями. господарств Створення з J,ta.ІDnoтyжнux транспортних

Адже на

Но:vІірна.

з

ян

ганізованість у ве.1ино­ му і малому, nочинаю­

чи від комсомольських зборів. участі в суботі . закінчуюЧи никах

. вміннн

Перед­

працювати

молоддю,

з

постійного перебування виробничого в центрі і гроиадсьного жпття. цього Володи­ Всього Губському · не мирові

сплатою

навіть

повчитись

на

1\ІОІН­

нього

в

боти

ро·

своєї

до

більш досвідченим ви­ Власне. робничникам. про роботу ВолодИ:\1!1· найкрасномовніше ра трудові розповідають А вони в показнини.

мо:ю­

завдання

Змінні

роfuтник

майже

nеревиконує.

завmди

люди,

поряд

відмінні.

завmди

нього

яні

з

nрацююtt

Володимнро:\І

Губським,

завжди

палюються

його

за­

енер·

rією.

комсо­

Иого

бранує.

ків.

Закінчується кандп­ стаж Бало­ датсьний димира Губсьного. Но­

Причому,

лективі.

до

nро­

ху працює різна. Одно­ му сміливо можна да-

мол;ьсьну інакше як

діяльність

на «відмін· но• й не оціниш. цеху

щ . ому

мольські

збори

завжди

дять

ділиться

ху

було

висо­

ки

нового

на

них,

думнамн,

дає

пропозиції. Як ціЕав! правило, ;Jбори носят,, ціJювий харю;тер. прн· чому

часто

критикую

тІ чи інші недо­ в роботі онремю; мплодих робітників це

rься fІі.Ни ху.

Такий він і в комсо­ роботі.

Обо·

Організованість одна

з

юна­

nрохо­

на

виступає

докумеи­

Нещодавно

тів.

КСМСО·

у

r:ому ідейно-nолітично­ І\Іо.1одь ак­ му рівні. тивно

сомольських

дівчатам та нам монтно-механічного

що

Характерно,

ва камnанія. як nідrо­ обміну ком­ товна до

nозитивних

НОВЕ ЖИТТЯ

На ЧаС

вручено

знаходІНЬ

все

nОМСОМО.ТJЬСЬКИЙ

з

і

на ІІнрі­

питань, і на контродь відвідуванням мо­ ;;а виробничника­ лодими робіТЮ!Ч(>Ї ми Шf<ОЛИ молодІ. і на ор1·аніаа· цію цікавого дозв1.1ля

робітниnів цеху. Ccp~;:r методІв роботи з ком·

vвагу

особЛІІВ\'

Володимир

Губ-

Вівторок,

інше к~мсо­ доручення 1

ти те чи мольськЕ!

що І'!nееіненим. буде виконане, з не раз треба іншим

бути воно

провестн

nоговорити,

роботу,

виховну

nевну

nронин­ людина щоб брати .'Іась бажанням участь

житті

У

організаційних

сомольцнми

рис

квит­

зразка.

секретар:

шення

ре­ це­

се­

робітни­

мододих

йшов свого місця в ко­

Aвmopиmem ваmаЖkа ставленні

авторитет

ретареві

ляє активності, не зна­

хід. Адже молодь в це­

важли-

сек­

комсомол·ьському

ред

не

на

тана

тут

йшла

!J()

РАТАУ).

nрояв­

хто

тими,

членських

рівні

високому

співбесідам

дуальним

трудівників ножного свій під­ у секретаря

Зоt~рема,

внесків.

(Фотохроніка

індиві­

nриділяє

сьний

очолюваних В. Губсь­ ким комсомольців. Ор­

цехо­

сенретаря

і рем.он.г~-tі

перевищила

робіт

вантажно-розвантажувальних

данr1енко ро.JБантажує вагоІШ. Фото І. Во.1чкова.

трикотажу.

комсомольської ор­ вимагають, ганізації

виробничої

майданчик Черкаського На фото: вантажно-розвантажувальний консервного ко.нбінату. Водій електронавантажувача Григорій Май•

вої

в'язки

депо

господарства у перевезенн.ях.

Є . .КУ3ЬМИЧ, парт:>рганіза· сенретар верхнього ції фабрю;и дитячого

розвиткові його

локомотивні

. великого

проz{ентів, що дало з.цогц пов~tіше задовольнити потреби нароdн.ого

якості.

ріqка

реконструюються

будуються і

.Іtеханізація

-

n'яти­

-

дис­

вантажно-рDз­ тепловозів, вагонів, поповнюється парк майстерні, вантажуваЛьних засобів. За чотири роки п'ятирічки в півтора раза зріс вантажооборот, lll

зако­

порозі

n'ятирічка

десята

бази:

сприяло

підприємства

..\!іЖ~алузевого

партій­

-

чітку

пстчсрсt>ку службу, інформаційний зв' язок із станціями, а також з

підприє'ІІ­ приді.lя­

організацією,

ною

неабияної

у

підкреслюється, що створення в н.ародному господарстві країни ве­ важлива й еко­ ликих міжгаЛузевих транспортних підприє,чств -

асортн:о.Іенту

парт;йннх зборів Увага, яка ства .

транспорту

залізничного

промислового

підприє.мства

Московської області, схвалений ЦК КПРС. У прийнятій постанові

та збільшення кількості ви· робів зі Знано:v1 яності було винесене на порядон денний

відомо,

сумлінності

мольській

чергу.

по.1іnшення

антивності,

Працелюб­

труд:вника. ності,

І

були в

тих,

відзна­ усім хочеться робітничу високу чи молодого свідомість

це робітник ли, шо водьовий. серйозний.

потрібні

з

продукцїі.

ку я-кість ня

нашого

підприємства.

дий

вміє переfіороти труд­ нощі. А ці якості тут

роз­

гордістю

є

які

шостого

один

Це

ряду.

цю відлов!· доручили дадьну справу, бо зна-

виявляє неабиякі орга· здібності. лізаторські

змогу

виробничі

КПРС ч .1ени виробничників,

Пере;rусі~І. виховують

управ.1 ! нна якістю . . В перr.ну чеогу було

ОІІ!ера­

виховної ня:v~, проведення:~1 робітнинів. У роботи сер~д ко~1ун\сти цьо'ІІV напрячку чи;о,.уало. робJІять ф3брmш

тр ;н:отап;;;!П виробів.

яst1-с т:

У нашій республіці взято на озброєння досвід колективу Електр~ с1альського

бе.ре організація партійна якнайактивнішу участь. Но- . муністи знаходяться на всіх за висо­ ді.'rянках боротьби

сти~Іулюван-

мперіа.'1ьним

n:д!:'О!U\ЄШ-!Ю

ПО

захщ:;:в

новонародже­

цих nи­ всіх У розробці застосуванні тань, зокре~а управ.lіння лк:стю, систе3ш

яностІ. підз nі::tвищеннюІ і моральни:vІ !'.р~тпоються

застосу­

п::JиJ:лnє

\rзa.rv

ясель·

;r!тей

них.

Технічні заходи. nов'язані

ванню ко~шлексу технологіч·

для

повзунии

нолсктиву.

ти

для

трю;отажу

ного віну. Це дОбротні, ціка­ вир:шенням ві й красиві за

на якісних показниках робо­

лише

вJшу~!·:~ють

пкі

зі.:tУІінпу продуюrію. фабрики вели· Па ртбtе.ро

виробництво зовсім ново­ верхнього асортю1енту

ве го

процеси , що позитивно від­ бивається і на нількісних. і

Шкуропа:rсьr\ою.

Петр:вНІ:l!О

nо:11пш!пи

значно

масо­

у

впnовадженням

на;~

начальни­

Все це дає

на ВТК

Н.1ав:r\сю

Нн~ь.

Пет:О:rною

у

нарадах

тивних

О.1є;.;сан;хрою

f<О~Іv'11іст~~ш

на

розглядаються

їх

на·

як.

так.

винуск їх стано­ (новинка), вить 33 проценти віп загаль­ ного обсягу п.родукціУ. nрацює колектив Зараз

фаориш На виРобющтва. .розроб.1ено чітну систо1у об­ ліку і аналізу всіх дефектів , nроцесі трап.1яються в що Результати виробництва.

НЄБІІКОР!іСТаЮ QднаR Ше Є рrз~рrи д ,;я п о л'пшенн.>І по­ ~1снре-:\-1а р~ботн. назннІ~~в

одцнад­

вирооі.в зі Зна­ цять видів :ком якості та індексом ~Н•

продукції І якості шенню на недо.1іків вющр:ненню інфор.~1аuії основі вивчення про ~ ётан технологічного ус­ та,тнування на всіх діл~нка~

сягнУтиі\

АJже

із

ПІДПРИ€М.СТВА

прискорити

випуокає

nриємство

д і ї масового ви]Юбництва це, передусім, розробка і за­ виробництві стосування на технічних заходів no поліп·

на

яЕості. Цьо· Ється шпання го в!о-rаrає са..,.Іе JfШТТЯ ..:·:до­

я:к:сннх.

за

(РАТАУ).

nідготовку виробів до атеста­ ції на Знак якості. Нині під­

оснтзних партШних завдань. Управління Я'!{істю на ста­

Мошна збJрах. n~от'іІних сказати. :VІЗ.Й:SЄ на КО_і!шрму

зас::rанні

контроль

Створюється nостІйнодіючий ссмі:на,р лекторів-атеїстів.

з

nраво працювати

nідприемства,

ти

У цих

для яю1х є одю1м

руть комуністи .

т.рудя:щими ста­

якісні показники робо­

шити

на

участь бе­

захо;:іах аюивну

вир:шенні цього Бони негайно ста· обговорення

цехів.

ють у роботі

v

ють тотою

раз

по­ обговорюють тиждень точні пробле'ІШ, що виника­

nрофсnілнова мівістрація, орган:за­ Та К0:>1СС\.'І.!СЛЬСЬЕЗ l! Ї Ї завжди прю;іляють чи­ ма.'!У уваrу якісним п?назнн: ка~І. Ппсте бувають и деяКІ

не::rо.:тік·и питання .

фабрики

сnец:алісти

а1-

а такоіfі

на орган::;ація,

Головні

заходи.

конкретні

Трєбз сказати, що партій·

ню1ічаю1'ь

процесу,

гічного

сеІ<ретарІв місьний семінар nартійних комітетів та їх за­ ~шляхй стуnнинів на тему ефективності nідвищення nолітичного виховання в тру­ На базі дово~ІУ колентиві». кафедТJ суспільних наук ву­ зів організовано теоретичну лектор1в. nє~релідготоgку

особистим клеймом. Всі ці заходи, що входять управління якіс­ у систему тю, дали змогу значно nоліп­

техноло­

дотрю1анням

зані з

питання дальшого виш1rrває продук­ якості под;nшення

проведено

ствознавцями

С~~~~~~~~~ NПЖГАЛ~ЗЕВІТРАНСПОРТНІ

зма­

соціалістнчноrо за

гання

ВТН пов'я­

ді.'!ьюшь, працівнини розглядають питання.

ко­

ученими-сусnіль­

з

Разом

тео­

лею::ни•м пла:ном ідеологічно!

Велика раль у бqроть6і за

.якість

начальнИ'Ки

Що-вівторна

заходи по намічено nлані дальшому nолішпенню марк­ систсько-лен:нського .навчан~

ву nродукцію.

Традиційним став на лід­ якості». «день nриє~Істві

ріСТ КЇJІЬКЇС­ Н~ !!Ш.1Ш Пр'О роботи ко­ nоказників НИХ лєюиву.

стан­

дартів.

йде

:\ІОВа

сьогодні

Однак

виробів

цехах

вимогами

з

відпові~ю

.1ення. З !іОЖНШІІ роком зрос­

ТаІІшх nрацівнинів на фаб­

nартії . У

м:ськкомом

ки:.r

nриділено yвa·rv зн~чну n::~вищенню ідейно-теоретич­ ного рівня nартійних надрі>5.

ли т.радиційннми в одюл'\І:у з Інду~ріальних найбільших центрів реслу(іліки. Іх n.ро­ передбачене комrr­ ·Ведення

Нині 93 nро­ риці багато. ви•робничникіІВ одер­ ц-енти жують п.ремії за високоякіс­

nеревірки ви­

Заnорізь·

роботи, снладеним

ня і енономічної освіти м;<,.~tстів, усіх трудящих.

висту­

cJJyxaч

-

НИ'Ків n~ред

ють наші кращі т,рудівниці, rовофить сама за себе.

зо­

nередано,

nраво

готовле»ня в

насе­

у

nопитом

·ристується

нре~Іа.

ко­

трикотажу

дитячого

лабораторії

верхньо­

Продукція фабрики го

чер­

тема

якою

Внс1'уnи хер!вних прац!в-­

ви.пуека­

яку

продунцІя.

на

з

семІнару nартій­ ретичного наrо, радянського і госnодар­ смюго антяву п.рн міському Лекція ви­ Іюмітет! партії. інтерес значний кликала спухачі в.

Високоякіс­

Дешко.

Ольгою

Така

го.вої лекц!ї,

Омельчеішо

члени КПРС

кандидатом у

також Визначено Раторії. функції фабричних старших начальників спеuіаліс;rів, дільниць тощо. Працівнmам

межа:vш

nриємство•.

майст.рами Гене­ nив nеред дирентор Запорізь­ ральний об'єднан­ кого виробничого ня <<Моторооудtвнm• Герой Праці В. І. Соціалістичної

Відмінних усnіхів у праці до­ бивається КО~1СОМОЛЬСЬКQ-МО· лодіжна бригада, очоJІювана

д<>R роботи ви•роонпчоІ лабо­

У багатьох містах І селах

реслуб;J.іки та за її

т·рудящих

у

виховувати

І

!Т')Чутти гордості за своє під­

вла·снИ!М .молодь, особливо nрик;:rадом. Удар­ т.рудовим но працюють ко~tуністи Лю­ Інна Ка<:ько, бов Іванівна Проскурннча, Пиюmівна О.~1ександрівна Людмила робітниці, та Інші Бульба

В пр оваджується система •

підтримувати сВсемtрно авторитет коленти­ високий nу,

оданом

комплексним

в

громадському

ко.1еІіТйву.

що

тому,

організація,

модьс"на

О'ІОЛюЕана

рем

Володими­

Fубс1.ким.

ро.1ь

ТІІЙ

багата

активни·

енергійннми, ми

комсо­

ч.:rенами.

чима.1 ;v

відіrрая

особис·

nnнплад

її

ватаж­

І>а . Ініціатнвність,

nо­

робота шун. постійна завоювали над собою

28

серпня

1975

роиу

nідnриємства

муністи

nрийматимуть його до лав ларт!ї. Певно, вже й зараз можна сказа­ Володимир з ти, що носитаме гордістю комуніста.

звання

відзначи-

Хочеrьсм

бойовитість

що

ти,

комсомольсь·

кожt·юго

осередка

ного

зале­

жить від його ватажка.

Тому комітет !іО:>.tсо\ІО­ лу

nідnриємс1'М

велиt~у

уваtу

на~ає

nитанню

добору ! виховання сво­ їх актав~стів. Нині. ко­ ли в комсомолі розпо­ в!дnові:rальна чалась зв:ти і ви­ камnан:я -

бори. для

роботи з

:vro-

.'Ioд:tю нf'обхі:tно залу­ j іНіціаТИЕ<НИХ чити ЗJібних тоr,арнш і в. Ад •

же

"lf.i1'('1PJЛPTv.

ві1 їх

за 'Jежить

наса:нпере.:І.

вс;єї

.1;n.1т,н:сть зації.

оnrані­

О.

ІЩЕНКО,

сеt<рстар

коміт<'ту заводу

RОМСОМОЛ)

<• Торrмаш.-.

·


Працюють по-ударвому

Пещодавно державна но:мf·сІя

чотирирядний nр'NйнJІла новtій корівник на 200 місць у рад­ госпі · імені Мічуріна , юшй з бу~

обслуговувати трудівників поnів

Hpaute

це

вимог,

Жук), в~ які вторгували лише 19 т.и ­ Поряд з карбованців. сяч

питання

обговорювалося на засіданні райспоживспілк~ правл і ння в радгоспробкоопах у відпо­ відності до завдань, постав­ ленях у Постанові ЦК КПРС СРСР Міністрів 1 Ради <Про заходи по забезпечен ­ ню з бирання врожаю і заго­ ~івель сільськогосподарсьних продуктів у 1975 році'>, на­ креслено ряд заходів по по­ обслуговування JІ·!іпшенню ~рудІвниніЕ села безпосеред­ вьо на робочих міс;цях.

:карбованців . Однак, силами торговельноr такої великої організації можна було б до­ кращих по­ битися значно

рів .

У гарячу пору жнив час­

то

вання.

подарства

під­

належне

нооператорам, .иітківським ЯКі органі з ували 113 виї здів 36,5 тисячі І вторгували знаючи карбованців . Добре часу, хліборобського ІtіНУ кра­

якомога

ще обслуговувати трудівни­ необхіднивсіма вів nоля повсякденного

товарами

11m

точно вжитку. Тут завжди ва графіком виї здили на по­ .ия водій автокрамниці- І. М.

завІдуюча

Ваrай,

господар­

чим магазином М. А. Воло­ сільунівер­ ;цtва, nродавець

магу Т. В. Мель та багато Інших. Вони часто доставля­ .пи робі,:никам радrоспу то­ J;Іари

за

замовленням.

Добре попрацювали також

~миnолківські

1

промисло­

«Русанівський>> та Інші гос­

торгівлі . За сумки виїзної сім місяців, а головним чи­ ном за nеріод весняно-літніх робіт, зроблено 939 виїздів ва тваринницькі ферми і у літні табори, у nарникові і тракторні бригади, на жнив­ ві поля. І nід час них прода110 nромислових і nродоволь­ на 182 тисячі 'ІИХ . товарів

прагнули

рІзні

вивозили

ві товари у радгоспи « Плас­ Щорса. імені Нівсьиий~.

ний асортимент промисJювих необ­ товарів повс я кденної ~іднасті 1 nродуктів харчу­

вони

това­

кількість

велш\а

і

ці

в їХ розпо­ автокрамин­

Адже є дві

казникІв. рядженні

розво зок , визначили необхід­

~tарбованців. віддати Треба

тисячі

34

товарІв у полі на

бобрицькі

унІ­

працівники

вермагу ІменІ 50 - річчя Ве­ вони Жовтня. Там ликого реалі з ували їх більш як на

30 тисяч :карб ованців .

як тІльки

на жаль,

Але,

закінчили с я жнива, :кооп ера­ рідше

ста л и

відра з у

тори

виї здити на поля , почали за­ основний свІй б у вати про перед хл і бороба­ обов' я зок рад ­ тр удівників А в ми. гоопних

пора

гаряча

лан і в

збиральних робіт продовжує­ т ь ся. На nовний хід йде за­

збирання кормів, готівля сівба овочів, ро з гортається І

культур.

озимих

в

саме

цей вІдповідальний час nра­ цІвники споживчої коопера­ ції зобов'я зю~і якомога кра­ ще обслуговувати своїх спо­ живачів

мІсцях, і .

робочих мим,

на

безпосередньо

допомагати

ХЛіборобам

закінчити

успІшно

са­

тим

польовІ

року роботи завершального дев'ятої п ' ятирічки 1 вико­

нати високі соЦіалістичні зо­

бов'язання по створенню до­

сільськогосподарсь­

статку

ких nродуктів.

Інструктор оргтехніки райспоживспілки.

переве-дення

До

ІІ'В&РИН на стійлове утримання валишилося небагато часу . .Як же колектив

радгоспу -«Гого­

лівський » дбає про ситу і теп­ лу зимівлю

худоби?

Про це

йшлося на чергових відRритих господарст­ пар тійних зборах радгоспу А. Д. ва. ДиреRтор Грязєв доповів присутнім, як здійснюються раніше намічені заходи в цьому важ .1ивому

танні.

Він

пи­

що

під крес :шв,

передбачених значна частина планом кор)tів заготовлена. Є

до

тонн

2500

зернових д,ТJ Я

фуражу , В.'!ОСТаЛЬ С.О ;10МИ. Щоб

бі.'Іьmе нагромадити сіна і со­ слід якісно ковиrих, отаву, засилосувати буряRовву картоплі,

зібрати бадИ.'УіІЯ гичку .

Допові:тач ДOK.'JaJHI) ЗУПИНИВСЯ тваринницьких

на

приміщень,

те ,

шо

ця

звернув

ро бо та

у вагу

н rз а .~ов і .~ьно т rІ варній фермі др у гого

ся

Ra. о

на

виr; о нуєть­ на мою} чно­ відділ ·

наголос на

голів

тва­

у

800

<< Авангард'>,

радгоспі

спеціалізувався на відго­ рогатої худ оби. дівлі великої який

Одночасно будівельники сп о р у­

дили

експлуатацію

в

здали

і

з магання

Особливо вІдзначає­ nр а п о ри. п,ся в роботі колектив другої нагороджений який дільющі,

Почесним

Міні с тер·

Дипломом

радгоспів

ства

РСР.

Сою з у

Переглянувши раніше прий­ няті зобов ' язання, колектив уп ­ равління в з яв нові, n і двищені, вирішивши на честь XXV з ' їз­ ду КПРС виконати п'ятирічншї план до 10 серпня . Слово не ро з ходиться з ділом .

За чотири

в мо .'Іо коб ло хами з « ЛіТ!ііВСЬКН Й >>, ПО ОД·

рівники радгоспі

nрш1іще нню

таком у

ному

ЯІ{ у

очо л ює

Мин ол н

Сєнчу кз,

-

Васи л я

бригада,

л е І{ СНа

Ма з ур,

Микола

рів-столя рів

бригада тесля­

електромонтажни к ів

Носина . Вони п ра гнуть викон у­

вати

всі

роботи

якнайкраще

з

тим,

щоб здати

н о в об у д ов и

з

оцінками << ві д мінно >> і «добр е,., Г. АНДРІЄНКО.

Відпов і дал ь н і

nо­

З <ш д а н н п

р обітн н­ :JH IIO;ly ВИННО·К оJ Н Сер НН О ГО ІШ << Т ре б у х івсІ,к иіі.·> . З а рад.гос п у

ставили

n ла но:~-1

пе ре д

вонп

с о бою

ма.'і и

r.науст ити

1

м і льйон у :.І ов н в х ба н ок І>онсс р­ сво ї м о ж­ в у в а ння . 3нажи,.шш лив ос ті, р об: т нш ш :ншо д .v ІJ:Оіі · ли н і!· 'І ес ть XXV з ' ї ;з Ду со tt і ал :с ти сті nідвищені

l{Il P C

зоб о­ за.!{ О Н СЕ' рву ;;а ти в ' ~rз ання овоч і в і ф ру кт і в у д ві ч і б: л ьш с .

І слово не роз хо д иться з ді л о:~\ .

до гов' р 1з л!'!­ Уже зак о н с:ер воuа но 500 т ися ч , тотш атшої лінії у д~ю !1 о г о б уло 1 ,r(авно в ил адено 3 а:vю:>І!ІІ;;,нш і нагор одл.с но г ро шо вою п ре :v1 : єю н ', нг ра.-:, ;;;,І;ю.тІ І . умовних бант;. п ро :зar;vп"<v Іш \тн ;;с:І нІю ї . п а рБагато р о боти сьогодн І на : у ро:J:н ір і 100 f;а vб ова нц ів.

за•водІ. Ч~тири ~~ дго~ пн-п?,с ~~н: 'І ~И!Ш Ве з :-r;: ь ОВ,О

1.,;.

Я~!. П О !

.

СЯ

,ko y _

н,1 св.· ого к ерів ~rrк а р ів н я ю.ть- т і ї ко н L;е.РІіr:ваннх li

fl p~І !! C ))

n : Д.~СГ .'І і .

от 1JІІ:ІJа !v!Ь

БО Н Н

за по ду

т,ь тер:vІ•,110 ~ 01 ооро(Н, ~І . У дв : [за n ';тсу:vІк юш с оціаліс тичн о го ча со:vІ. Гот ую чи г а ння п і дн я тий на чес ть зм.!Іиunрбацю.о т~ на ПІ~п р~~:vr : :нта І ,; ' о· п м 6' весь OO CJJ Г ' • . LЦ ВИ!{ ОН а ти \0 ств! , _ 1 кр .1 в х ро .тн н к . в . . . ель- жв в а ча , 11 з' с ," ,. . с робіт не дати

. ""

с г;р;-;іf1, які

н аііО"l!!Ж'Ш:\1

ЩJО ;І \'!Щ ' ю д n спо-

' .

п ере R ІРЯК• Т Ь.

j

зу) .

З радгоспами укла д "'

на

Від

с л ю с аря -нал а д ч ика

Ко р нійо в tі'Ча

п оста;І а ння ~Н~Р~~](- І за леж ить ч Ітка і

нори про

ції

0_

І в а- ; ра .. І Р ІІ ГОР!вна• . р йрншпо.lеuь ,

Б ор и с п :ль ця і :І1а! І с те р з:vІІН іі .- І ю о_ов В аси.1 JБ на

б с:ш еребШн а ! НусJь\Іею;о Н і! ч о.1 ; з н а ч а .'І<>НІІ­

КІ ІJ1Н "1 о ви­ г р·нр іюr · ї.ї \робот <~ з :~1 і ни, як у він о б ~ "1 у го- ., ко:-1 ц_еху Л ео н • д ю1 б<~ чю е ІХ Н і к оли ч с:-л К~ . 1r,цовв~1 . ( ни ~ Но·~І у ні с т ' Л еон і д і в ує, ю;і сть пр о д у кц і ї. ~ а:та­

затв ~Р 'ІЖ ено

Нол ь цов ,

с еJ-і р ет а

' не

!З ИТра ч а є

б , .' цеху осо и ст о R()ro щоб не пор у шувались

V

м ар но

'кон.: е р в- має

р обочи й і н а

з ~ ,;~шу R Г OP l . ;J.: :ва

п. <~Рт,ю. сл юса р. І не- во ) но.прсиюю т ь.. НО}!,. н у. ,:;ІІ вщ-

його

1

!Jl! HH .

1 го пов а ж а ють 1 люблять на ·~ . t щ,ує, - . Соф ', я. Г ригор ,. вна С ом сл гра фши оот1.

И о-1 Ян :ст ь . п ро ду х ц!l ро-' 2\t: нна

1

Зі!ВrК

ко рІІ(; Ту Є Тf,с я пo-

т о.:~t у

·І П. Іпо м Т..Р\'.. ;rл rrш x.. н е .r;ншс . в ~Іє_ во рестІ, ас л о о и а ну, с раи :1; ж . ями, і ~ро~ес су!':Іжнн~ІИ є і і догові,р . в·і н любить свою про- лод 1 . _ фес ію . Після закінчення ін сти- що дає _" JИ з·:~·югу пrд.":ІІНЯТІ!: н а і п у ~ rки. Б а га то вже зр оо.1 е но , а л е _не туту його за проханням ад-.1 і ні- б уд ь ·я~сr и техноло: :ч нш ЛіНі! то-. р еду. І т рео у­ страцН радгосnу нсщравили сю- ва·ршшв по роботІ . В!д кожн о го J ме нш е с прСІв п оп ерацюю т ь . ш о ~ ус:х І ХІ В Ч іШИ з<Івс>я то п ди. Добре зарекомендув а в с е бе , тут з ал е жить . в.~е 1 вщ молодий

нілька

спеціаліст.

р а цпропозицій.

вн : с

де-; зале ж ить ?Кремии пр :щ е с -.за , з

l

; ес т ю

в Іі!іО Н ат Іі

соцІа ;; ,стrі чНІ

Три з! таким л ев: з ом пр а цюю ть зм 1 ни ! зо о о~ н :1 ан ня н а ч ест ь XXV з'Із-

_

них засто с ов а ні у ви-робничо м у! заводу.

У рі з ні куточхи к раїни Іде процесі. За одну з рацnр оп о :ш-1 0-r і не щовведе ння а в- продуtщ і я заводу. цій і дострокове

ду І-,ІІРС.

О.

НАЛАШНИКUВ . Фото авт о ра.

ф у ра­

державного

ко~ІбіІ: ор~І У . То~ІУ

пос'и ;шти

необхідно

контрtмь

за витрачанням кuрмів, заRрІІ­

ти . всі канааи їх втрат.

ви ст у пив голова

На зборах вик. онко~ІУ

раїіонної

РадІ.

де­

1и· дящих Л. І. Пав­

путатів ленко .

Вкдючившись вик підrото'вf:и ферм

зюш,

до

наміпти

у двотижне­ ~варинницьІ;их партійні

к о нкр е тні

з6ори

заходи,

приск о р е ння на спрямовані ремонту І\орівників, к.ормrн; у­ хонь , механізапії трно~Іі с тr;нх процесів

на

фермах,

нагро\Іадж е ння витих кормів .

~ о "ру ть

нхо. М. С . Ше р::v1ет,; Р. К , лабораторн і :3а:.т'~ и . l\ I.a тep i a.1 J:· porlи~i. Чіп:о і 3 "1 ~nro\_;;~e~o" п~~~- !·Ішчс 1 но в: ~п овца.lьНИІ І :v1аис т ~еr ВІцюють робітниці (на"фото внп. І Г J1 І Н чс нно, М. В. н, ере о е ць.

Вказувалося на те, що в гос­

ж у , зокрема

і

пр и м і щ ення « Нр а силівський » , М о кр е ці і в Ради сільської ВО-к в артирний будІшок у Б ро­ варах. На цих та інших ново­ ко~ш­ від значаються бу довах

особи, подарс.тві ще є ОRРС)ІЇ поживити ся яRі На)tага ють с я за рахунок

в

<<Пл о скі вс І,к и Н >>

радго с пах

РЕПОРТАЖ

го заводу· начал ь ни1{

трачання кормів, яRісне при­ готування іх до згодовування.

Червоні

перехідні

Тепер ремонтники і будівель­

ники зос ереджують с вої з у сил­ ля на тому, щоб у наіі блюкчий б у дівництво і закінччти час здати в експлуатацію два ко­

ДРУГЕ життя ОВОЧІВ

Ки.риловиЧ

ви­

еконо~не

провів

місць ,

переможцю

виконано роки і сім місяців робіт ремqнтно-будівельних В Jlасними силами на 10 Мільйо­ нів 933 тисячі карбованців, або майже на 400 тис я ч нарбован­ ців більше завдання.

управлінню як соціалістичного

енни парторга.н Ізації вино-конссрsно~ 1 час досвщч простоїв за

У доповіді і виступах зроб­ лено

200

чотирьох реконструкцію ринницьких приміщень на

за.~езення

В. ЛИЗУН,

ЩОБ ХУДОБА БУ ЛА СИТА І В ТЕПЛІ nо голів' я

на

корівник

нови і і

же

такиіі

в

зд а в

господар с тві

цьому

експлуатацІю

тисяч карбованців. Працівники мІсьного спо­ живчого товариства продали

ософабрик на · взаємне забез­ печення необхідними товара­ ми, розробили графіки виїз­ дів автокрамн.иць та кінних

nідбито

в

са­

на

nустили

сnраву

10

ли договори співдружності з дирекціями радгоспів і пта­

Нещодавно

роЦі п ' ятирічки . Ще р а ніше він

моплив. Під час виїзної тор­ гівлі вони вторгували лише

правління поуклада­

З цією метою радгоспробкоопів

ремонтно-б у ді вель ного лектив заверш ал ьном у в управління

М. Д . Теплюк). Тут цю важ­

вручали

та л и

ко­

трудиться

Наполегл иво

Броварський

nрофсnілки,

ЦК

механ із ов а ні.

-

тощо

у

м і ськ и й комітет партії, викон­ районної Рад і коми міської д е путатів трудящих двічі n і д­ ряд: за пе рший і другий квар­

пода•ш

приміщення,

-очистка

теплиць

б удівельників та р е м о нтників Трест «Укр­ оцінена . високq Міністерства радгоспрембу д >> Української РСР і р а дгоспів

країни,

Пр а ці Соціалістичної комплексна Зл обіна, М. Печурн споруднла

Героя Миколи бригада

кормів

цим необхідно з анинути до­ кір і великодимерським коо­ ператорам (голова правління ливу

будівел ьн ика

блок побу­

приміщень ,

тових

санепід­

корпус

Броварах,

радгоспі << Требухівський >>. робота Високопродуктивна

5 міс я ців І 9 за новоб у дов у днів зам і сть 7 місяців за про­ м а є молоко­ ектом. Норівник блок. Усі тр у дом і сткі nроц ес и

(голо­

радгосnробкоопу С. П . правління

кого

станц!І у

Працюючи за методом бригади знатного

25. Ниж­ ванц і в , а друГі можливостей nра­ че своїх nродавці Гоголівсь­ цювали

обслуговування хліборобів у полі. Але, щоб підняти цю роботу на рівень важливу суча сних

коли Печурн з Дарницького ре­ монтно-будівельноГо управління «Укррадгоспрембуд » . тресту

кооператори . Перші продали товарів на 28 тисяч карбо­

досвід

велиний

набу ли

ків

ра­ ро­

нашого минулих

Rооператори йону протягом

ЛабораторнИй

дувала !Wмпл"ек с на бригаДа -:· ми­

да,l ьше

грубих і сuко­

Г. МЕДВЕДЕНКО, громадський КО'респои~еит.

о

НОВ.Е ЖИТТП

о

3

стор.


Це стосується кожного Перrсrортуючи стор:нки жур- транспорту. иалу «За рулем», з найбільшою <<наступлять>> уБа-гою

перечитує".ІО

матеріали

ні~rи не обминуть.

під рубрикою <<Зелена хвиля». Багато цікавого може знайти

до вишшання нер:\юм. Досліда-

ми дове.1и. що небе:щена алкого.1ю в то:vту, що в; н є << нерво·

Бою»

отрутою.

Він

воюктуєn,ся в

відразу

кроr, і розно·

ситься по всьому

орган 'з vюяі.

А після цьо-

нини ДАІ. Інспектор, ро3:\1овля­

шох і дІ І не встиг наяіп. отями· тись один такий невдаха (не такий нже видно він невдаха, якщо :І'Іає власну <<Волгу») на прізвище Остапченко Микола

Василь Івано ви ч був настільІш перенонан нй: , що н'іно·му не д і­ знатись п ро г р ами, ВИІ[JИТі ним, ;1винуватн в працівників міліц і ї в нсз<~конн ій поведінці. Н і нець

номером 54-11 АНН{ потра пила гром а дянка Н. М. Щербак . А

і: .. став т і кати. ПриходИт ься

1

п от ім ця

гро.мадянна

А ось

Д.

К.

за свою

ДАІ

за трим ув ати

взяти в.'tаснииа

прав,

ло н еи і

руху,

17.15 17.45

М: ака­

18.00

. Янщо кі лькість пертих авто-

~іобілі·в у світі була одинадцЯть

А

от

проти

власник а

<<ЯВ ІІ- 250>> з села В. Димерки

Можна нано ;щти бе:зліч прикладіu без.в : дповіда.%ного ставлення до :вюшг пра вил ву.lич· ного руху. Але м ає~ю зга.:~ат и

діяльності вз воду з~1енши лась авар:йн'ст ь nор івняно з 1974 роном. С у:VІлінни~ працівнико:-.1 зареномен;:х ував себе старший

1

лоту своєю повед :нкою на тра-

зн : мку вни зу. В . будь-яку по.го·

1

C<J.X

тепер про п і шоходів. я ких у н ашом у ~(сті чю1 а:Jо. Багато кло-

·

.,

В. І. Юхти порушувати справу

~ами на 1975 рік . загальний !S.'t0:'>1обільний парІ< сю1адає

не довелос ь. В. І. Юхта зап роснrз А. М. Федорука nоката ти-

r~аІfспорту, а І!,~е

а 1:vt І баидуже. По ~о розІ у Вє· .під но леса машини.

. .

.. ,

.

.

.

т-

во ни з<J.вдають вод:я м .

тИсяч о.:~инІщь. то за n1драх\'Н·

<J.K,

У ІСН Ь

Д))VГОГО

K:JaCy

с ерж ан т Микола С е.ргійович Грабовий. якого в и бачит е н а

лv, вденп І В~?Ч l ,

Микола Сергшо.ви ч.

Н'' СЛ''Jt·б у

несе

вах.ту

За ВІ ,':РІІ Н-

не О;j Ю1р" пов о наго

шнолн-і нтернату їгор Грабов-І ·1 • :' ' •• • . ""' • • ський ви йшов 'на дооогv в не· І ро дЖ\ ва вс~ г рам~та~ш І. грошо­

~~~ЙJ;Не 300 мільйоНіІЗ . . ОДІПІ,ицт, І ся.: Н.і HO~'VIe.pa, ні прав н~ було, за;значено:-.ту м ісці і' пот рапиu ви::;и, щ~е,1 .я:.ш НО:VІанду ванням ~он!в сягне маиже ~а .

через. n птт,

А. с . дя·

ранвІддІ.1У;

. . На осоонетому ра~унк у. вІД.~

nіnмІЛJ,нр- І лrrну Димериу вирІшили <<ВИ· ченио, жител ь с. С ем ипс ·.· · к. про6уват и.>>, на що ?датнии мо· робітник птахофабрики. полюб- м : ннина

.Радя н с ько!

Наш раион, має велину с.нсте- ТОТ\ИТШ, з1тннулись Із машиною І ляє випити, а потім прогуляти- ста~~оrо u

~ty

а втомоб ,л ьн!fх

кожним роном ЦІ

~юються,

шл я·хи онов-

розширюють~я.

Але

l обоє загиf!улн. Як бач имо,

дуже

печал ьні

ся. Але ·не де-небудь, а по тра-~ сер,кан.та

сі.

Прогулююч ись

одного

разу

Минали Мююла Іюв~І

ча На?пен.иа (на

зюмк у

вrо.р, )

на.баrато . бІт,ше. А на- праmш до рон;н 1,ого рух у. Ро- отримав п . І . Жарі·иов житель ;ичкІ_І ~т•сно яю у НОР;а чиа. Яи- бітнни заводу елеюротехнічних міста Б.ров а рі в, порушивши цо ВІН на додаток вип є за нер- внроб ;в В І Федоров власник правнла переходу вулиці. ІfО:\1, . можна уян~т н. що чекає ноuен~ких' <jІ\игулів>> 'н~ остІ;r Виник ає питанн~: а що ро1oro 1 тих, хто оуде поблизу. · •

кож. був наго.родженин , грю1ота· ми 1 грош~в;1ми прс~1 • Я.\1,ІІ с во: го иоман~~ в~ ння. На нь01 о р1в няються ІНШ І. У наведенні зразкового по·

дотри~tуватнсь

азів

.нолеса машини.

4 0- Рі' І Ч.Ю

с тах,Іноnського

Тяжкі травми

JOPT

юш~в

ву л ~чного рух~.

В.н

(

ІІ атр ул ь

народни й•.

(Оде•

фестиваль

само..

д іяльнnї

.х уд оR\Н :О.· ОЇ

тру д ишлх .

« Народні

"Іворчо с.ті та.rtантІІ~.

« Ва ГОЛОВНИХ H J.П pЯ J\fK3X n ' ЯТИ• річНІІ )>. ( Б а .:'Jаj:іл і іісьt;ИІf uс мент.. но-ш нфсrнш іі к о:->1 \J Ін u.т). (Харків). Р с кламr1.

ОrолQнн· ння .

«На йoGp aн i tJ , діти:». Прогrа ма « Час », (М . ). «Заn рошуємо на пісню ,. . вистуn и

радянських

фf..

гурн ст іn.

Вечірні

новини .

Про rра ма

пере·

да•r.

ПР О ГРА М А

НА

ОБЛАСТЬ

tlOBifii:J . (1\1 . ). К . т. Ії >шаСІик а .

К. .

т.

(1\\. ) .

:~ роrрама

м)' ..l b1''!'Jf.l! ~~iв.

(М.).

І.

Гонч а ров .

<~:З вича йн а

іст.орі:t:о. Мо скоєс ькоrо теат-­

Філ .:... ,ч- s!І ..: r ава

<< Cor.pCM!?II H:J K» ,

(!"V\.).

п е р е,J, ііч.

12.05 llpurp« :.-id

12.10

(У.жrо..

род ) .

Пок~з оn. і

ХудомиіІі

філ ь м

• Потрійна

пере·

вірка ».

16.55 Haш rt· ёф іш а . І ї.ОО Ге.'1сф і ..1Ь М <JслснІІіі бас.тіон». 17.30 Для д іт<'И . Г . -І< . А н д€рссн. ~ нове nлаттn

т.

ктt ол я» .

«А БЇJГДr і• ка» . (М.).

18.3fl

1(,

19.30

Проfр їt.І'1а докуІ\Н'нтальних ф ільміо. (111.) . Т. B ~ 1~ 1 ТlH;t K,\J Ka ДЛЯ JJ:iteti. «Тьотя Du.1 н: р о ·; псr:." дає ~· . ( , "\ , ) .

І 9.00 Наз упріч XXV з "і зц у КПРС. « rl оніук в е де в майбу1 нє :о.

20.15 К.

:!0.30 «Б:.:'ІЬ!JН' хор u:.) т~; :х то r. <~. :,І ~ ;t .. (М . ) .. 21.00 Програ ма <,;:;;r щю є.'?.» . (f~,. ) , 21 .30 1\ . т. Ху 'ННІ\. ніі-1 фі.rtь:"Іt «.ПеОедиве озt· ро» .

(М . ) .

27

СЕ І' ЕДА, СЕrП НЯ ІlІ 'ОГРА .~ А ЦГ

К . т. Гі мнастик а. П.25 К. т. « Жи ву ть н а світі дІти:а . 9.55 Д. Шос ·r <'. І-; -:)ан ч. Пє рш а сІІи фонія. 10.25 К. т. Б :~ r ато сr;>рі ііюІіі худ.о~кній тг.1 г 6і .1 ь м о:L.г. і дс тво в сду 1ь З НА­ ТО К И » , Спр ~ в а 1!1 -а «Уда р у віз.­ n о ~і дь:' . (І сгр і Я ).

9. 10

бли~ь·но ста за три:vшних п,ору ш­

забув<Jє

на тих, хто

серія).

fio

Все со юзни й

ру

.м:шцн

та.ким чином, він потрапив п ід

)ажаючих мати вл.аснин транс-

наслідки чет,ають

І

шспеитора, снр.шог~

шляхш . 3

тя в оІю:-о с езо н у у Л ьвівrькnму теат ;> і опери та бал е ту, (Львів).

20.45

1

кримшальну

C npJsa·

18.30 Док уме ІІТа.,ь нніt ф іль:-.1 сЛ.орога:.. 19.00 Інфо рІ\1 СН! іііна п р ограм а сБісті'> .. 19.45 « Театр n і ,;;.ш ."І; ає з;tаісу~. Вjдкj:шт...

:Ja номером ..88·95 НХБ Р . В. раз лиха го;:\ И Н<І общшула ·люПрацівники райвідділу внут­ 21.00 В.олкова,. яки!!. пр<tцює н~. за во- бител і в спиртного. Іх за т рима- ріпrніх справ n роводять виховну 2 1.30 кун;:tи . і в і н про це .не знає і не д~ поро~иово1 металург~!. Ви- ли пра 11 :вники ~tіліції. А от з роботу як се ред о собового сила22.00 врахов ує при керуванні транс- рІшив ВІН з товаришем вІ::tпочи- Нарпен~;ом І. І. 3 радго с n у ду, так і серед населення , особпорто~1 . ЕІ,сперимента~ш дове- ти . Та не з того боку вудочки «Аванга ~ в ТІ • лино у школа х. Немає жодної 23.00 дено, шо навіть ві .1 невеликих стали « закидати>>. Відзначили о·к 11 .Р~' , , ·. ютом~ ц,ьог~ школ и, де б н е було прове.:~ено доз а:Jкоголя у людини на 1-2 вони почато<~< чималеньRою пор- Рі я У 1 и ла Ю~,е . прнира .е г о ~1аняття по ви вченню п равил секунди зникає з:р. цією гіркої. Але не довелось І Р -.· а. авта~о .ЛІ .ЗИJ.І·13? вул и чн ого руху . А перед кан і- !1.00 !1.10 ' по ио-алити г· . · . 8.:> 33 ІіХЛ п kля н емало 1 до.J и ." Стра шно навІть уявити . що Р . 1рк е nохмІЛл я ч е- в ін уч ини в до рожю о -~ ра н п по рт- иулами завжди виступаю,ь 9.25 "Ош статис на напр,;женій ді І хало на них j · ' • ~ спі вроб :тниин ~.!!ліції. '" ~е я .J • • • ну пригод у , завд<~вши де ржа в і 9.50 :~янщ шляху в таю секунди, На ~о,ворот! no вулІпtі Ди- чима,1 нх матсріа:ІІ,них збитн ів . Внасл ідок ум ілої організації

кова пору шено справу.

ве .. ІО·а

« Сл і JІ.с т во

ві дп ов і )lЬ'> .

закі н~І снні ноsнни. ПРGГі> АМА У Т П'ята тр ро ва• . Кі р ово rраа).

швн.:~ність

~tооІльний парк нра 1ни росте з кожним роком.

у

свячеНІііі

<' МссІшнча >> :Ja номе)Ю:\1 38-00 дозволу на яиїзд, часто в не­

мит;юва Р. В. Вол~ов, не впоравшнс ь з управлшня:\1, перекинув мотоцикла і його товариш заги~ув . Проти Р . ~· Вол-

ущелнн и:Р.

Інфор мtнtН1 Ііа n J;or [)а г.іа ~ 4 ас :& . К. т. Вt.· ч і!) молоді Мос к&І-І . nри. ...

0,1-0 ,2 ее-

кос1И в !?уках у тоrо. хто випив: шви;:щии транспорт. Нещастя 1 з.1очнн тут п.?РЯд. Особливо вр:;_ховуючи тои фаи.т, що а вто-

« Ч аnаєв» .

Б арсово·1

«У дар

го.1овному :~-ю:зку до 15 діб, а л:-r на два Р?·КИ пра в. Та ще під ч<Іс роботи, а Башл ика бить МІЛІЦІЯ , ок.рім того. що нові nорІІії спиртного про дов- б~льша п рикр:сть сп:тиала во- . м . І . 3 ПМ.К-5 підтри.VІав «ио- зат р им ує по.рушників вулична­ жують цей строк. Одна склян- дІя мотоцикла марки, <<.К-75'0» ' ' легу» і теж <<хи: 1 ьнув>>. На цей го руху?

водія на

•Ігри ді• • Шкіряний

Шh.\:МU. » ,

художнього т е л еф і льму д уть ЗН А10і(И » ,

лист :s. без

.'ІІГ У ЛІкарню, а водІя по збави-, ки відпочи ва ючи. а й за ке р:\'ІО:'УІ ,

клубу

IS.OO Но•ини. К. Т . « BCCC.!J i tІОТКИ » , 18.:!0 К . т. « ."і\11 буду с r•ю Б А М• . І В .ОО Д. Шостш.;.о3ІfІl . fн· J;w a СІН-tфонf". 19.30 К. т. Пpcl\t't.;Ja 02 1 оносс рt ~1но го

са).

алкоголю за.1ишаються !нко.ТІи У

нрю

Фур'ман ов.

16.05 • 16.45 •Іде

тверезом у ст<J.н і. Володн:-.шр Іванович

На

18.15

чення. Недовго :затрюі уючнсь У про ц: не д;знався б, ян~и не 1 ренхо з П:\ІК8 вирішив , що го· крові . предунти розкладання n:шох , д: .. Наробив лиха 1 ca:~t І ршку можна вживати н~ тіль·

реакнії

т.

водіїв ·профе­

подо рожніх

ЦТ

ф і.1 ьм

ЛЮДСJі ,> ,

· 17.UU Для діr('Й. Х удож ній фільм с.По·

праців нин а:'Уt

Н''·-и Муху Анатолія Юхимов ича з Брова рі.в. Випив і ні хто

знижує

15.45

JlOBiiX

кінцем, кин ув серед дороги з вимнну пш світлом авто:vюбіл ь

Сильн і ш за все алкоголь і його прод~'ХТИ впливають на головний :І'Іозох і нервов і заиін·

ка гор: ,1ки

Документа""""" м ' яч ».

<< неуважн: сть~ потраnила в лі- сіоналів з автопідприє:'vІств без

иарню.

f4.25 14.45

І Іі . :Ю « LU.алова

ючи з Федорови м, почув запах спиртного . Але невгамовни й

Вікторович, житель міста Бро· вар:в, як п'д його машин у за

26 СЕРПНЯ

ЛРUГРЛ МА

таки І І доїхати до «останнього!> нІлооту п роб ку, метра. його затримали п ра ці в-

го їм хоч трава не рости . А тут ... виріс н ев :до'ю :~відки rai·

тут і досві.:~чений во.:Іій-профе~іонал, і любІпель. У иі.1ькох но:\Іерах за минулі рони натрап•1яє~ш . на цікаві факти з практики психіатра, які стосуються

нєбайJ у жих спиртного · за

Так на

ВІВТОРОК,

т ~·

14 .30 Даку:v. о::- вт .\.·'! h ЮНі кол а

т rл ('('~~і 1ьм «Ми· Стор і.нки nодви­

КуJ н сцов .

rу ».

1:3.23 « Роз ноr.іл.і

про

nр оф есі ї" ,

ресіоналів, і д ея ких кері вни ків-

ряд ку н а шл ях& х необхідн а д о-

помага

15.53 16.23

« На ук1 r r.orc't; •Ї » . Д.ця ді ~~ ;і. Ху .- о .-кн Ш ф і льм «Пра·

іевдах , які, вважаючи. себе , перni дуже досвідчени:.~и. ~ дРУ!'і

Треба щоб не тільки праці·І?НИ· ни ДАІ, громадсьні анто і нспек-

18.00

Н О ВІ!Н . І.

Та слід згадати танож і про-

:~евра зли внми для

пращвниюв

Таким м ає бути дев:з кожн ого гро.мадяннна. ·Зупини перехожа· го, яюцо в ін іде в н езазнач е·

;;:е в с Ім,. к ого вони стосуються.

три перші

ном у

місяц!

~о.1овіи , то за л \в річч.~ в цілоВлас ник и

м.

n. ЛЕВЧУН · '

взводУ ДАІ

про явил и

РВВС;

М.

не

було

у

Броварського

19.35

На за nнт і~ tі ня: ТС'!'І СГ.1 r~ :Y. З 'l:n .ві.!lnnві л..ає ЧJ! І?Н -ІІ.ОРесr.~н 1.еnт АН СРСР В . Г ',фан"<:н о. К . т. fl p ':'f"lt'єra баr·,н о с nрР"іноrо

. .

х удО Ж Іі М)ГО

них

' ~'\ v J

~'

Броварському ексnеримен...

та.чьному

заподу

б

торгове ль-

ного м а шино удування

, •

НА РОБОТ~ nотРІБНІ: • слюсарІ, електрозварники,

~

шихтувальники

~

токарі,

~

./1ИВарники,

~

кокільники,

t

'

'

формувальники,

~~1.

ш.nІ'фувальники,

завальники,

~

виховательки і нянІ,

мелсестри

і сторожі-двірни- , ки для роботи в дитсадку.\. о диваки за б сз печуються ·' гуртожитком. ( Звертатис я на адресу: \

,

ПОТРІБНІ:

ливарники,

електрозварники, • rазорІз~льники,

слюс а рІ механо - .: 1

робіт,

: 1'

сЮр·

серії~) .

( З аnоріжжя) .

з "ізду J(ЛРС. внr пка ~ кість". (ЛьвіВ)'! к адеі.1доскоn» .•

с Пра­ ТЮІ. .

д<'НЬ » .

\

магазини і приймальні \

P<'K .'t etl\.f~ .

("'Іrп.r.: онн• нн-;1 ,

І8 .30 Ф ільм-концерт • І все ж т а ки м~ Р <' ... ". І ~.(НJ lнфnpl\7i:t llH1J-ta nntJrpaмa c: P.Ir.тt•.

19.30

«Екр::\ н

зсм.• і•. 20 ~ о к ·

мододІ-t х».

еГос подарі

l вир обі в " . ·· •нож у!) на". , , ~пункти с поживспі.1ки району ~ 20.4:; « Н а ло<>rані •r, д ітн !• . ~ ТЕРМІНОВО nОТРІБНІ: .,І. nРИйМАЮТЬ у НЕОБМЕ- \і 21.00 npnrDaмa « Чаr» . (М.). 21.30 «і1ОRІ-':ІН1 К!Н0('К0?.Нt1:<> , ~ інженери-технологн, інженери·~, . ЖЕНІ. Й КІЛЬКОСТІ ВІД НА- Z ПРnГР>\Мд НА nБ,fJACTЬ , 16.55 о . с. Л у111 кіи. •Маленькі траrеконструктори,

штамІІува.чьни·

РІ

розрядів, шді· ~

\

~ СЕЛЕН НЯ:

~

~ ки, ЛІІІІарнІщі .пластмас, тока- "І картоплю _ • '2 3 4 6 .,

1

~ники, гальваніки, с.чюсарі-вен- ~

~

ІО·а

(Х а р к і е).

"' ' ~

Усі

УТ

те.і('Ф іJr ьм

17.50 До"у"'н· н та ~1 ьниИ тедсфіл ьм воф :r ан roni ~. 18.00 «Сі .н,.rьк о tос подарсьКІ1Й

~..,.~_,.,.,. 417 ~~..;?.,..,..,. ~

іо.,

Ху,'1.о ж нНі (1!-іта нкн » .

«д~віз -

\.."..."......?'.,.....?~..,...........,........,...,..,....,..,~,

Заводу е;~скт.рО[схнічних

«С,і! і дС.ТВО

Сл;>., в~

( 2 cr pi 1},

• S,

~ фувальники

мета лу,

ск-1адаль-

\

елеІПрослюсарІ, ;1 ТИJІяційники, слюсарі-сюпехні· ,l \ • 1 токарІ. 1 ки, . вантаж~ики, столяrи, тес- \ \ Од ІІнаки заt'ІезnечуJОться гур· ! " лярІ, nокрІВедьники, м уляри, ~ \1 тож и тком. 3 авод мав б азу 1\ 1\ ш тукатури, м а.q яри. ~відп очинку на Азовському~ \ Звертатися на адресу: \ ~ ~ .. Бровар и , В"Л Ч кnло ~ ва, 3 . v • ·"· J • 1І ~~~рі : Звертатися на адресу: !хати автобусо'І N'~ 121 до зу. \ м . Бровари, в ул. Жовтнева, \ n нн ки «Завор. е.1ектротехвиро- \ 1 ) ~ бів», ~ ~ ~!2, відділ кадрів. 1 ~ ; _ _ ,.,.,._.......:оо~~-~--~-...

t

~

лії • . тмевнrта nа.

по 12 коn . за І{Г', • 18.00 Н азустрі ч xxv з"t'.з,1.У КПРС. .., «Дсві:\ - ви'.:' '"'Ка якіс тh ~.

цибулю -

по ЗО коп. за кг·,

часник

по

1

крб.

~ 18.30 Для літей. • Наи•е ,, ;то• . (Ленін•

20

коп.

rraл) .

1q.oo к. т. « І<Іtїз " " "" "' " ';,. за кг. ~ 19.30 КНИХ . . т. nr~rpa " :i н.о уково-поnуJІяР• ф і .1 h :І.'І іВ. ( і\1 . ) . ~ Ди.рекція. 20.15 к. т. Br•• inн n к т··ка .мя л іТ'й «J<a'"" nro rn•ю'~ "" r""""п•~ІІ· ,...."".....,..",..."..,.._~ В()р л.:. <t Но!1 -л< nв :tч а та весrл оroча,cawnтnvca 51 "щv» . (М.). ?n.~~ « ПіJ\"'" " ""' " •· T<·., enr,•nд. І~\ . ). J<о.•єк'tна Се миnоJІкІвськоrо раа· 21.nn І< : т. «F- ·\M - тр а r' "" '' ж ноrтІ•. ~ _ 21·30 Хуложні й Фільм · Б~ат мІіІ•. ~~f:!;~~~00 ":род:·:~":.:'вл;,є x.rл~~g~~ -

а приводу с м~ртІ ії qолові ка

" ' - - - -===s:s

. . --.~:::в:я-;и-;~~:::;;;:-::::-:;::;-·--,·~;:w:-=-:;;;~-~~~~S:.~:т-:n:'"и: Р;JІ;:::~;::;-:-,~;~:~--; м.

!

\ Броварс~окому експеримен- 1\ 1 тальному заводу иестан дарr- 1 \ ІJoro к.омуhаJІьного облалнання } І НА no· СТІйН"J РОБОТ" І!' J

П і'О Г Р . \ \ІЛ

т.

К()Ві

18. 1.; -- ~

ТС1 f'фід ь і'Іtу

всп.у ть ЗН'І.ЧJКІІ » , «Удар у в! .-< nов і ;н, ;!),

17.20 <• П іuнf' r с~кшt

ще

~aO'!' .r"!~Pa~

Ві аrд о . « Спсртд о-т о •.

13.13 «В ім 'я " ''PV•. 16.35· Н а ш а іlфіша. 16.40 Н а>уrтріч X:'{V

П. НUПОВИЧ,

дент газети «Нове життю>.

ян

мі)лнародних

конкурсі з В. К. т. Тир;~ ~,

ІЗ .nо Нnвин11 .

командир

відтоді,

зал ишила сь

лау р <".-:~. та

18.S5

11 .55 1(.

їх стане

старший інспектор; О. КАЛАШНИКОВ коресnон-

що

18.30 Конt:.с РС'Т

ЦИ:\'ІИ nорушеннями, з начно менше.

:ебе . Ні як не можуп, вони роз· Jрощатнся з отією клятою звичиою,

С·аш т а х » .

тримай водія, якщо він сідає за

!ндиnідуального

гр анс порту особливо

дорог у! За·

на

21.00 Iнф opмaui l1ff a np Qrp .:н.'it «~: еч-. . 21.30 К. т . « Іі а n~"н . u i ~-І ежл ;1 н.Оr.'1·; », 22.35 1(, т. К n ш ' " !" Т арт,~<: т\в балету.

вод ІІВ .

330

через

кер~ю в нетверез{)МУ стані! Я кщо ми всі буд емо бороти ся :>

аього року кільність затри.'vІ?.· шх водіїв, порушнннj.':І лраrз и.:J шtяхового руху по ранону 106 ~ІУ затримано

місці

п ор и

18. 15 .\'\у .ІІ ьт ф і .., ьм «3уІ': t ·зу м».

нами: По рушн икам nраJ>ил ву- "18.05 личного руху рішучи й бііі !

іОГО рух у . Це ~ее. при зводить ~о сущ~нх ~асшдн1~: Наосдемо шфрІ~ 1 ф акти, яю, можли во, Яишо за

громадськості .

тори вели боротьбу з пор ушн и-

ІОР()Жнього нагляду, роблять сруб\ nорушення правил в улич·

~о дУШІ.

ши рокої

Бров ари ,

вул. Маu.. н иобу·

. 16 ~на.~-

БОБКА

МихаАла Васильовича.

Заступнии рел антора

С НРИСТУПКG

...

Ком мунистической

па рт ин УкраинЬІ, гороле кого н районного Соастоа деnутатоа 'І'ОУ 4 ящихся Киевской обJІаств, raseтa awao 4n 88 укранвсхом взьrке.

255020,

БРОВАРИ аул. Київська, 154,

v.

вІлnовІ.а~JІЬRОNІ ceKJ)t:~ЗJ)R. аІддrлу СІJІЬСЬКОfО rосnолврсrва, .кopecnOR•

n' ятн иц ю_ І сvботу.

4еята мrcueвoro ра л:омовлєяня масовоі роботи, фотокоресаонденrа

Обс яr о,о формату rазетв сПравда•,

19·3·18. аіддІ.nІв - 19-4•67,

ароинс:JІовостІ,

і

-1 і7ЛКС-:\964.Б;;;:а';;·;-;;;я-киів~~;:~:Л;;;Р;:;;;;.о;~;Р:;;;;;;~-;:;;;;;.~~:;и::С;оf;о;г:;,-~Киів~;;;~;;4.'""""'-З;;""434l:- іі1"Б0."

#137 1975  
#137 1975  
Advertisement