Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯI

У цк КП Укра-іни ,

а

І

.N!! 137 (3839) СУБОТА

2

Ціна

ЦК Компартії "УкраїНИ і Рада Міністрів Української

р.

1:1

коп.

чею відповідно першої, другої і третьої грошових премій. Відзначено, що хороших показників у соціалістичному зма­

! І

І

ганні по будівництву на селі доснгли Сумська і Херсонська об­ ласті. Водночас відмічено, що в Миколаївській, Ровенсьній і Х:vIельницькій областях не приділяється належна увага сільсь­ KO:vIY будівництву і введенню в дію запланованих виробничих та

РІН

культурно-побутових об'єкТів.

ВИДАННЯ 34·Й

Центральний Комітет Компарт і ї "України і Рада

УРСР зобов'язали партійні ко'мітети, радянські подарські

.ПJl8НУМ

я'ко­

30

МИ ИП УкраїНИ

серпня відбувся пленум Броварського міського комітету

парТії.

,з доповіддю «Про дальше поліпшення роботи з керіВНими кадрами, підвищення їх відпові,дальності за виконання планів і соЦіалістичних зоБОВ'Я1зань, за піднесення трудової і полі­ тичної

аКТИВНОСТі

колективу»

виступив

,перший

секретар

~!iCI>KKOMY КП "Унраїни Ю. М. Соколов.

класники, невгамовиі жовтенята ввіллються нестримним потоком вражень, думок і праг­

В обговоренні доповіді взяЛ'и участь: секретар парткому за­

воду порошкової металургії О. П. Коротенко, директор радгос­ пу імені Юрова О . М. Чижнк, ланковий механізованої ланки по

нень досягтн вершнн знашія у розчннені при­ двері школи. Тут ЇХ зустрінуть добрі Й мудрі наставникн вчителі і пове­

вирощуванню картоплі з мінімальними затратами ручної праці

радгоспу «Жердівський» П . П. Хитрий, голова міського коміте­ ту народного контролю І. Ф. Дворннк, бригадир овочевої бр,-а­ ди Р.ilдгоспу «плосківсы\й» Г. І. Міщенко, директор експери­ ментального заВQДУ торговельно'го :маIJ1инобудування І. Г. Ага­ пов , секретар парткому раДГОС1ПУ «Бобрицький» В. М. Мемрук, директор райпобуткомбінату В. О. Ковбасннськнй і секретар парl'КОМУ рад'госпу-номбінату імені 50-РіЧЧЯ СРСР В. Г. €HЬKOB.

дуть від сходинки до сходннки, від простого до складнішого у велику країну знань. «Вчитель, говорнв Генеральннй секре­ тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв на Всесоюзно­

образно кажучи, здійс­

-

розгорнути

потужностей та культурно·побутових об ' єктіВ, підвищення

Малииовим дзвоном проиоситься сьогодні над містом, иад селами району багатоголосе дитяче ~Здрастуй, рідна школо!». Піонери, невпізнанио споважиілі недавиі восьми-дев'яти­

ІУіу з'їзді вчителів,

органи, будівельні організації ще ширше

сті і здешевлення БУДівництва на селі .

Скликав вересень АО ШКОЛИ вітио

Міністрів

та сільськогос­

соЦіал'істичtlе змагання за своєчасне введення в дію виробничих

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКР АУНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

-- друзІ

РСР

розглянули підсумки соціалістичного змагання областей по бу­ дівництву на селі і визнали переможцями Тернопільську, КиІв­ ську і Запорізьку областІ, яким присуджено перехlдНl Червоні прапори ЦК Компартії "УкраїНИ і Ради Міністрів "УРСР з вида­

І ':

ВЕРЕСНЯ

1973

і Раді Міністрів УРСР

І.!

1

нює зв'язок часів, він ланка в ланцюгу поколІнь. Він передає естафету із теперіш­ нього в майбутнє ... » Одиим із основних завдань, визначеннх у Програмі Комуністичної паРТll Радянського ,(;ОlOзу, є виховання людини комуністичного

На пленумі розглянуто питання про підготовку і скликання міської партійної конференції. В обговорених питаннях пЛ'ену:\! прийняв відповіДНі рішення. ,Звіт про пленум буде надруковано.

XXV

~успільства. Основи формування світогляду, фундамент знань закладаються в школІ. Саме \ ні належить почесна і відповідальна роль ви-

)

П' ятирічку - достроково!

хователя молодІ.

Комуністнчна партія і Радянський уряд ба­ гато уваги приділяють розвитковІ народної освіти. Постанови ЦК КПРС і Ради Мініст­ Рів СРСР про завершення переходу до за­ гальної середньоУ освіти, про поліпшення ро­ ботн сільськнх шкіл, «Основи Законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту» свідчать про зрослі вимоги до радян­

Календар трудової слави

ськоУ школи.

батьки. Адже це І іх свято, день, ДО якого го­

Держава щороку внділяє великі кошти иа побудову иових приміщень, ремонт і переоб­

тувалися,

ладнання Існуючнх, на створення матерlаль­ НОУ бази иавчально-виховиого процесу. У но­ вому иавчальиому рЩ~і у мІсті зведено дві нові школн, якІ сьогодні вже приймають по­

краіни.

допомоги,

Іх

800

ЩАСЛИВУ ПУТЬ!

І

перес тупає

основною

метою

братн,

В світлий час, В щаслнву добру путь!

яку

подає

закладІв,

де працює

навчально-виховного

юиl

В чесне серце правду нашу

школа

напрнклад,

завод

*

процесу.

І

натхнеиl!

В добру путь,

АнатолІй

ЛУЦЕНКО.

представннковl пlдшефноі органІзацІІ центральннх механІчних май-

Свято першого дзвоника

стерень

прапор ВНО І

3 3

святом вас, новим

31наїдо

навчальним!

ПетрІвно!

-

лунає

вІдповІдь. Урочнста лінІйка в Броварській реднІй школІ ом 3 почалася о IО-й динІ ранку. Так, сьогодні

свято

початку

У

се­ го­

нового

навчального РОКУ, яке стосується всіх: і вчнтелlв, І учнІв, І батьків. Секретар партІйної

організацІї.

завуч

ШКОЛI&

О. А. Тертична вІдкрила урочнсту лl­ иlЙку. ПотІм кращІ учні Юра Доцен­ ко, Васнль Дятел, Люба ЛаХliО вно­ сять прапорн пІонерської АРУЖИНН. Дн­ ректор школн В. Д_ Пнидюра вІтає всІх прнсутнlх з днем першого дзво­ ника_ ВІн не без гордощІв говорнть про

успІхи

своїх

колег

і

внхованців.

Сто

цьогорІчних внпускннкlв залишили на­ завждн шкlльннй дІм І сто п'ять першо­ КJlaCHHKIB вперше в життІ ступнлн на порІг. І далІ мова днректора пересн­ пана цифрамн успІхів: 21 десятнклас­ ннк ЗАобув сереАНЮ . 0свlту з похваль­

ною

грамотою, а

.одержав

ЗОлоту

Володнмир

MeдВil'Ь.

Грнцнк

Шнрокl

ОднІ

дороги

в

трудове

будуть зустрlчатн

ко вІд рІдного дому

довах,

-

воднтн поїздн.

жнття.

свlтанкн

дале­

на ударннх бу­

іншІ

випlка­

Олександр

студентамн.

Михайловськнй

Ващенку,

І.

мІськкому

прапор

яl<ий

О. Харlн

вІд

вручнВ

мІськ­

комсомолу вручнв ще

комсомольськІй

opraHlsa-

цП І перехlдннй Червоннй прапор за успlхн в спорті. ГордІстю дружннх

Напрнклад,

-

патрІотичне

радІсть новимн реча­ хто прагнув продовжити нав· здобули абітурієнтське право

називатнся

І.

дев'ятнкласннкlв, в основному 9-А, є вlднннl кубок за гру «Орлятко,.. Ще однІ шефн є в школярІв воінн од­ нієї з частнн Кнівського вlііськового округу, вІд якнх кубок за вІйськово­

-

тн хлІб, дарувати

ми. Ті, чання,

однн

І.

школі.

студент

внховання.

інституту легкої промисловості, в Ки­ ївському полІтехнічному буде навча­ тись Валя Рачинська, Володнмир Грн­ цик В Iнстнтутl цнвільної авІацІї.

ВІд ІменІ десятнкласннкlв Таня Лу­ ценко запевнила, що вонн будуть ЯК­ найкраще оволодІвати основами наук. Естафету ПРllііняла Оленка Науменко­

Грамот", ранннм за

ДИПЛОМН вручалнся ста­ успІшне навчання, зразкову

першокласннця,

ял ьностІ

спортивних

поведІнку, На

І

участь в

конференції

художнІй саМОАI­ змаганнях.

вчнтелlв

було

вру­

чено грамотн трьом вчителькам третьої школн:

Грамотою

МІністерства

ос­

віти УРСР вІдзначена класннй керlвннк 7-Б класу 3. П. 3брожек, Грамотою обласного віддІлу народної освlтн ма­ тематик 3. М. Іващенко І вчнтелька фlзнчного внховання Г. М. Єнькова.

Слово

для

прнвlтання

нада~lься

лншній

а

випускник

мольської

потІм І

органІзацІї

виступнв

секретар

школн

ко­

комсо­

Мнкола

Єрмоленко.

Вже лнне чнстніі спІв дзвоннка над шкlльннм подвІр'ям. Із завмиранням 'Серця .лухають ЙОГО серйознІ lІершо­ КJlасникн.

Почннаються НОІІІ турботн в шко­ лярІв. 3Н08У щодня вонн йтимуть АО школн, будуть вІд крива тн Аля себе нове в океаиі знань. С. ПВТРИЧ •

*

Високого

виробітку

в

*

радгоспі

*

"Жердівський»

*

добився

Іван Трохимович КАМЛ ИК. За сезон він накосив 1472 тонни зеленої маси кукурудзи. Шофер Микола Васильович КУЗІН перевіз від комбайнів до траншеї

-=-w:1'",,_#,,_~_~

Птахівники

--------------------------------------------

-

"'І

__ ,._ - __

в РІЧНИЙ ПЛАН!

в щасливий свІтлий час!

Правдою народові служить. Так служить,

*

У радгоспі "Русанівський» комбайнер Василь Андрійович ПЕТРЕНКО СКОСИ В кукурудзу на 75 гектарах інакосив 1890 тонн силосної маси. Комбайнер Анатолій Маркович СОЛО­ НЕ И з трактористом комсомольцем Миколою Федоровичем КАРПЕНКО." СКОСИЛИ кукурудзу на 67 гектарах Інакосили 1796 TOIIH СИЛОСІІОЇ маси. Шофери цього ж господарства Микола Максимович МИ­ ЩЕНКО, Микола Дементійович НЕЩЕРЕТ та Іва" Гнатович КВАША перевозять щодня від комбайнів до траншей по 45-50 тонн зеленої маси при нормі 20.

молодь.

ДО роботн ж,

Щоб дІла хорошlї вершить,

Знов дітей за парти кличе

КО першим у радгоспі виконав сезонне завдання перевіз автомашиною ГАЗ-53 від комбайнів до силосної траншеї 800 тонн зеленої маси. Достроково виконали сезонні завдання на перевезенні зеленої маси таj{ОЖ шофери Юрій Павлович ТАРАН, Іван Михайлович ЛИТОШ, Віктор Михайлович ГЕ­ РАСИМЕНКО, Федір Васильович БРЕУС та Володимир Іва­ нович ВАГА.

як заповІв нам ЛенІн, Як сьогоднІ ПартІя вчнть нас,

і завзято,

.1 сади щедротно запах ллють,

напруження

у цьому подають на заводах порошковоі ме­ талургії, пластмас, на заводобудlВНОМУ ком­ бінаті. Збагачення знаннями, підготовка учнІв до вирішення складннх жнттєвих питань, трудо­ ве виховання повиннІ бути в центрІ уваги,

-

Кличе вчитись дружно

Небо чисте І. ясне навколо,

чималого

Вони повиннІ проявляти постійну турботу про навчання молодих робітникІв. Добрий приклад

сьогоднІ вперше поріг школи, вперше сідає за шкільну парту, за якою так непомітно про­ майнуть десять уЧНівськнх років. РадІсть і схвильованість дітей поділяють сьогодні Й

В

такої,

господарств

пам'ятним на все

майже

вимагає

торговельного машннобудування мІській се­ реднІй школІ .м 2. Це стосується безпосеред­ ньо усіх керІвникІв, партlйннх, комсомольсь­ ких І профспІлкових організацій підприємств,

ия, навички винесли вони з літа, поповиили сили, щоб зиову приступити до навчаиня.

першокласників.

це

Не оБІйтися тут без допомогн внробннчнх колектнвів. Це стосується не лише шефської

-в туристських походах. Нові вражеиня, зиаи­

і

А

навчання й виховання.

чилн. Частииа у піонерських та молодіж­ них таборах, інші в таборах праці і відпо­ ~иику, понад 8 тисяч школярів брали участь

Особливо урочистнм

Найбільше в радгоспі "Гоголівський» зібрав зеленої маси кукурудзи ІІа силос комбайнер Василь Васильович МЕЛ Е­ ЖИК з трактористом Миколою Артемовичем БІЛЕЦЬКИМ. Вони видали з комбайиа 3 тисячі тонн силосної маси. Серед­ ній щоденний виробіток становить 160-170 тонн. Друге місце посідають комбайнер Пантелій Андрійович ЧЕРНИШОВ із трактористом сином Сергієм Пантелійови­ чем. Вони видали з бункера 1700 тонн зеленої маси. Шофер цього ж господарства Микола Дмитрович ХОМЕН­

чекали.

як учнІв, так і вчнтелlв. Творчий пошук, пе­ редові- методн робо тн, прагнення знати біль­ ше й глибше повинні єдиати педагогІчні й уч­ нівськІ колектнвн в єдиний здоровий органІзм, здатний розв'язувати найскладнІшІ проблеми

над 2000 школярів, проведено капітальний ремонт школи у Мокреці, усі приміщення 22 середніх, 17 восьмирічних та початковнх шкіл повністю підготовлено до роботн. Обладнано також понад 50 нових кабіиетів, створено ие­ обхідний фонд підручників, виготовлено иаоч­ нІ посlбинки. За час літніх канікул школярі добре відпо­

життя є Перше вересня для наймолодших

якого

Новий навчальний 'рlк початкує новий сту­ пінь знань, що їх здобувають юнІ громадянн

Пухівського

госпу-п мптахор продуктора . ле е MOB~ддaHO

тр у дяться

ВИРІшальному

РОЦІ

~

756

тонн зеленої маси .

#.0--=-## _ _ •

_ _ ~_ . . . .

завданні 6,5 мільйона, племінних яєць

продано понад

4

мільйони

рад- штук при плані 2,! мільйона,

са-І варних -

третьому,

то­

2 м~льио~и . 695 тисяч штук при плаlll 3 МІЛЬИОНИ штук . До кінця року буде продано ВСЬО-

9

ПЯТИрIЧКl!, з

'

.

.

д!'Я у день. підвищують продук.ти~- ~~ц~e у ~~~:~e числ~lЛьиgн~~ль~і'ї~ НІСТЬ птиЦІ. Попе~ед~ в СОЦtаЛlетичному ~MarallНl иде б~игада

ІваІІа ц,аЮlЛовича

Д(?гля~ає

ГO,~OBНI, я~:

маТОЧllе CTaд~

несуч

.

БІЛЬШІСТЬ пт.~шниць , УСПlШНО виконую!ь СВО.І зобов язання , Так, ЄВДОКlЯ ІваНІВна Середа одержала по 182 я€~ь ІІЗ курку-несучку, Ган_ на ПИЛИ~~.Вllа Середа - 179, Оль-

ШТУJ~ племінних. Не менші успіхи має і бригада

яка вирощує МОЛОДІ/ЯК птиці. Пр~ річному плані

87

тисяч посаджеllО

на вирощування 125 тисяч курчат, ще буде посаджено 92 тисячі. Добре доглядають закріплене ПО­ голів'я і добиваються найбільшого приросту живої ваги пташниці

га ЛеОНТІІв~а Загура - 171, ОК- ralllla Лазарівна ШевеРУІІ ralllla ГРИГОРІВна Ми кал - 169, Со . . 'о фія Григорівна ПИllдюра _ 165 Панте:~еИМОНlВllа Шит а, Kcalla

calla

яєць. Колектив бригади бореться ApcellllBHa ДlДеIlКО. за те, щоб одержати за рік по 235 На птаХОфермах.у нас пррвоштук

яєць ІІа несучку.

Завдяки

сумліllНЇЙ

. праці

диться

пта-

хівників радгосп уже виконав річний план по виробництву і прода-

ється

реКОНСТ~УКЦІЯ,

ДОСКОllаЛIll-!е

ВСТЗІІОВДЮ-

устаткування.

Це Дозвол.ить З?'ІДЬШИТИ ~,~робни­ цтво

птаХІВІІИЧОl ПРОДУКЦІІ .

жу яєць держзві . Іх одержано 6 В. ДЯЧОК, мільйонів 872 тисячі штук при І головний зоотехнік радrocпу.


ДО ПО ЧА ТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Чим займається учень по­ за шкалаю? Яке кала йога інт е р е сів? Под і бні питання пастійно турбують педагагів . Адж е ві,д тога, як провадить вільний від навчання час тай чи інший шкаляр, значною ~1ірою

залежить

рівень

йога

лозашніль­

О;jнією з форм політична ­ та

патріотичного

вихован­

н я у чн і в стали у Шевченків­ ській середній школі гуртки по вивченню біографії В . І.

Ле.ніна,

«Наш

ленінський

КО:vIСО'lОл», енспедиційний за­ гіН «Шляхами в е ликих звер ­ шень» . Старшокласники, що працюють

у

них,

не

лише

:-'Іенти. Вони прочитали в ми-·

дають методичні об'єднання

вчителів

керують

Марія

досвідчені

педагоги

початкових класів, якими

Юхимівна

Нурило

з

Русанів­

ської середньої школи та Ольга Харитонівна Черненко з Бровар­ ської середньої школи Н2

1.

На фото: М. Ю. НУРИЛО та О. Х. ЧЕРНЕННО.

цять учнів-екскурсоводів.

ферати старших

Фото А. Козака. ~/.и07.D7.иA"'H/H.D7.D7.D7///HHH/HHJНН'.иA"'.D7.D7.и07H.D7.иA"'.и07.иA"'H.a

Мовчан. Дев'ятеро дітлахів об­ сідали стіл, дивилися на батька 3 надіЄю. А ЙОМУ давадилася нелегка: на таку сім'ю землі три чверті гектара. Влітку пра­

Перше бойаве хрещення ма­ ладший сержант Архип Архи­ пович Мовчан адержав 20 серп­ ня 1941 раку на палях ЗапаріЗь­ каї області. Пішли незліченні баї, гірната відступу і нарастан­

цювали з дружинаю на місцевих

ня

палтавських

велика

час а:vI

в пашуках зарабітк у забивалися аж на Херсанщину. Шдростали старші, їх дарога теж вела в найми. Мізерні зара­ бітки в багатіїв дазваляли лише сяк-так перебиватися шматком

хліба. Не жили

живатіЛИ.

-

Жавтень прин1с радість в сі·",(ю Мавчанів. Одержали зем­ лю та деяку худабу від каміте­ ту

незамажних

селян,

стали

справжніми гаспадарями. Та не­ давга радів батька, незабаром н е стала Йага. Давелася мало:vIУ Архипу працювати . Але мав він ве л ике бажання вчитися в шко­ лі. За 15 кілометрів ходив да се:vшрічнаї.

У

пам'ятнаму

ся дуже

1927

важливі

падії

Відбули' в житті

чотирнадцятирічного Архипа Мавчана: його прийняли до На· муністичної Спілки Малоді, а вся сім'я вступила у KO:vIYHY. Залишили свО'ю хату, яку й ха­ тою

назвати

не назвеш,

і

пере­

йшли жити в колишній памі­ щицьний будинок. Унамуні Архип вперше сів на трактор і

навчився водити першага «Фор ­ ,дзона». Зранку до вечара був у полі завсім юний трактарист: сіяв, арав. А патай пленав дум­ ку: вчитися далі. І мрія йога здійснилася.

Райком НО:vIсомалу послав Архипа Мовчана на курси ПіД­ готовки да вузів. Першу «педа­ гагічну практику » здобував він у рідно:vIУ селі, барючись за лін­ віДацію неписьменності, навча· ючи і молодих, і літніх уже чо­

ловіків та Жінак Звідти і поча­ лася йога вч~тельсьна дорога.

Лише два

·нурси

Ниївськога

інституту профосвіти закінчив Архип і був пасланий па мобілі­ зації обкому комсомолу в село Налиту секретарем комсомоль­ ської арганізації в нолгосп і вчителем в семирічну шнолу. Згодом навчання на мовно­

літературному фанультеті ївського вчительсьного

Ни­

інститу­

ту. Школи залишити вже не міг. Працював і вчився заочно . До лав Червоної Ар'мП при­ звали юнака з РожніВСької се­ мирічної школи . Вже й строк служби закінчувався. Тан мрія­ лось пра дамівку , про улюбле­ ну працю, та війна порушила всі плани.

Q

2

стор.

Q

ненависті

ст у пу,

до

радість

радість

ворога;

патім

нестримнаго

походу

на­

по звіль­

неній землі. йаго гармати гро­ мили ворога на палях України, Нубані, в гарах Закавназзя, в лісах Білорусії і астанній па­ стріл зробили по цитаделі фа­ ШИЗ:vIу

-

Ненігсбергу.

У грудні 1946 року, демооіЛі­ зувавшись, Архип Архипович прибув у село Бобрик, куди йо­ го призначена було директарам школи. Загорнув ану ратна бо­ йові нагороди, а їх у нього бу­ ло немало: два ордени Черво­ ної Зірки , медалі «За відвагу» , «,За оборону Навказу», «За взяття НеНігсберга», «За пере· могу»

-

і почав разом з

усіма

відроджувати село.

Школа тоді трьох маленьких

працювала у будиночках,у дві зміни. Обладнання збиті з різних дощок столи та та,кі ж

з

тага,

що

повели

ре­

пошук

можуть

розповіСТи

лю­

ди, якіронами живуть паруч і

про ЖИТТЯ яких ми так ма-

ЩYJкали

па ртизанів-од'Носель­

чан Галину Іванівну Польку, Ан~рія Петровича Ноората, учасницю ГРО:vIадянської Вій­ ни Надію Денисівну Діаман-

З ·кожним рокам .зростає роль шк·іл робітничаї !Малоді. Люди старшогО' покоління, що с'вога часу не <з'могли здобути середньої ос,віти, як і робітнича Імоладь, прагнуть паглибити свої знання. Ми, працівники вечірніх шкіл, дабре розуміємО' важливість

завдань , поставлених

ХХІУ

з'їздам НПРС па завершенню

!Переходу до загальної асвіти

Зростали також вимоги і в педагогічній праці. Довелося Архипу Архиповичу завершу­ вати навчання. Екстернам склав

РСідНЮ освіту. Щорічно в сереlДНЬОМУ по 100 випускни-

на атестат

зріласті,

знову вступив до Ниївськага педінституту і заачно за'нінчив навчання в ньому. Мрія пра ха· рашу

справжню

шкалу

нікали

не залишала директара. Мріяли пра неї і вчителі, і учні, і бать­ ки.

Перше

вересня

1971

раку

стало справжнім святом у селі. Будівництво нової школи закін­ чилося, і учні сіли за нові пар­

ти,

увійшли

в

прастарі

'кабінети з сучасним

світлі

обла:днан­

ням.

Та це була не остання добра справа, зроблена комуністам А. А. Мавчанам. Учитель, навіть вийшовши на пенсію, не зміг за­ лишити педагогі't.flОЇ праці, він і зараз щодень поспішає да на­ ваї школи, щаб передавати ді­ тям знання, вчити їх жити і лю­ бити життя .

К. КОВАЛЕНКО.

Q

піанери,

має

.

величезний

цюють вони пі,д керівництва:-'1

KO:vIiTeTY

КО:vIСОМОЛУ школи, проводить велику роботу па викананню ченню

режиму

дня,

дазвілля,

ар­

забезпе­

зразкового

порядку,

поданню допа:vIОГИ та пеНСіонера:vI.

інвалідам

Чимала

села

клопоту

завдавав

учителям і батькам Іван М. одержував «двійки», па­ рушував дисципліну. Після організаЦії рабати вуличної каманди хлопця

не впізнати .

Тут він знайшов собі справу

нашогО'

участь

секЦії

вплив . Саме таким стали ву­ личні НО:\Іанди, яких 25. Пра­

да душі арганізував ху­ дожню самадіяльність. став сурмачем дружини. І таних

крокуючи

взяли

гуртка,

прикладів 'Можна наljести чи­ мало.

у

'оО Про дзвенить шкільний дзвінок , вістуючи закінчення навчання, і розбіжаться від школи галасливими зграйна­ ми хлопчаки та дівчатна. Та чи кінчається на цьому вплив шноли, педагагічного

колективу? Ні. Мине година­ друга, і зберуться на обгово­

їни Рад», зібрали чимал'О' ма­ теріалу пра дружбу жителів села з мешканця:vIИ інших на­

рення я~аїсь справи 'гурТКіВ­ Ці, пачнуть тренування юні СПОРТС:vIени,

вирушать

селених пуннтів Союзу РСР.

говий

члени

Робота так захопила учнів, що в шналі було організова­ но клуб інтернаЦіанальнаї дружби. Шнолярі, щоб дізнатися якомОга більше про життя

рейд

команди.

Школа

СОТНЯ:VIИ

гуртує формує людей.

у чер­

вуличної

єднає

не видимих

їХ

ниток,

В:vIlцний ,колектив, характер молодих

НО:М, зустрілися з інозеМIНИМИ

П. КУДІН, оргаEdзатор позакаасиоІ та позашкільио! робо­ ти Шевченківсько! се­

студентами,

редиьоІ ШКОJlИ.

своїх равесників

за

котрІ

кардо-

навчають-

.?

ПО€ДНУЮЧИ ПРАЦЮ І НАВЧАННЯ

ослони. Але ніхто не нарікав, поволі обживалися, обладнували школу. Збільшувалась нількість приміщень. У чотирьох, а потім і в шести будиночках працюва­ Ли вчителі зі своїми школяра­ ми. За турботами не помічався біг часу. Підводилося село, залі­ іковувалися рани, забувалося по­ волі гаре.

ензамени

людина,

ки листів, падарунків з Нрас­ ноярСЬНО'ГО краю, Башкирії, Литви, Латвії, Білорусії над­ ходять да нашаї шнали. 248 уЧНіВ взяли участь в рей\ді «Під єдиним прапаром Нра­

у

ло З/наємо. Поділилися спо­ гадами член партії з 1917 року Кирило Федорович Рудь , перший голова ревко­ му Іван Маркович Мастепан. Ше.вченкіВСЬНі школярі від­

якагось

чи товариства. Нолентив, в якому формується малода

заочній грі-подорожі па всіх саюзних респуБЛіках. Десят­

рідному селі. Взнали. що ба­ татО'

території

лідарність»,

місцях

няття

маршрутами «Мая Батьків­ щина СРСР», «Мир і са­

ваЛЮЦійної, бойоваї та трудо­ ваї слави. Виявилося, ЩО' для цьог.о не треба спаряджати далеких подорожей. Почали

ДЕСЯТИЛІТЬ

ПСУ:vIіщиків,

Наші

Ре­

використовуються

походи по

з

по­

учнями.

Нашен y~HЬ нашої школи не лиш е члеи учнівсbolЮГО колективу. Він відвідує за­

райану й на Чернігівщині .

вчителями на уроках.

грають

друзями

віЙНи на

Велику виховну роль віді­

дороrА ЧЕРЕЗ ШІСТЬ Чималеньку СІМ Ю мав Архип

успіхом

ко.1\!, алеями, квітниками ,

ськими дорагами загану · «За БаТЬКіВЩИНУ! » , який діяв пі,д час Великої Вітчизняної

шкаляріJil з

у

рицький».

Мокрани. Весьминласники зробили велапробіг партизан­

ченковому. Ними написана істарія рідного села, путів­ ник. ПідготовленО' дванад­

праці

чнаї станції і радгоспу «Боб­

русьними

ника В . І. Леніну в селі Шев­

святам

фонд операції «Чукома». Ми :vIожема гордитися пар­

УЧНі дев'ятих класів побу­ вали у фортеці - герої Бресті , зустрілися зі свої:vIИ біла­

нула:vIУ роЦі 85 лекцій, пра­ вели 47 екскурсій для учнів маладших класів, написали історію спорудження пам'ят­

польськи м и

недільники, закрема

ганізації

саМі вивчають передбачені праграмою матеріали й док у­

у справу поширення передового досвіду багато зусилля вила­

Справжнім стали

КОЛИ ПОКЛИЧЕ ДЗВІНОК 3 УРОКУ ...

тісногО' зв'язку оснав нау,к із

з

харцерами.

садженими

:\1аладі взагалІ немислиме без

го

листування

лайавича Сиценна, провели РНД зустрічей з ударниками !{О~l[уністичнаї праці залізни­

знань, фаР:vIування характе­ ру. НоМУНіетичне виховання

позакласнаю та ною робатою.

СЯ В київських вузах, повели

діді, кавалеріВ ордена Лені­ на Федара Степановича На­ расьова, .володимира Мико­

щепила більшості з них любов до навчання, потяг до 'знань . Лише з цьаговилус-

в актовому залі порошкОБИ ків . Привітати робlтнинів прибули представники май-

ку 16 юнакі,в і .дівчат стали студентами київсьних вузІв.

же всіх lIЩПРИЄМСТВ прам.вузла. Стало доброю традицією на заводі порошкової металургії щО'річно напередодні 1 вересня органlзовувати ·УРОЧИСТі 'Проводи моло-

РО3lпочинається

:новий

.на-

вчальний ріН. Педагоги ШКОли Іпотурбувалися про те, щоб завчасна було створено фОН\д ·підручників, Ylком'Плек-

товано .класи . СВО'Ю

і турбати про на, вчання і ви-

силь для УСіпішного ЇХ роз.в'язання . .

приЄ>мств, партійними, номсомальськими та ПРоФпСПіЛКО-

У цьаму році .вчителі :нашаї школи дакладуть ,макси-

N2 ,3 У цьому році відзнач атиме свій 10-Річний юв'ілеЙ.

жав:номуроаглядають iJ1ИТЮІ-

ня робітничого ,всеабучу на

,місце. Оснавним

а ,роки, що . минули .від по-

лургlї та пластмас, на заво-

безперечна, великtш\

Школа робітничої

З

малоді

чатку її роботи, 830 молодих

робіТНИКіВ

одержали

тут

се-

IКіввиходять .в життя З необхlднИlМ

запасом

знань

і

на-

вичок.

Масовим ,був IВИlПУСК і нин]шнього рону. 123 праців-

.

ники IillДПРИЄМСТВ

ЦіЙ ОТРИlмали

і

організа-

атестати про

·середню освіту. Приємно >ві:дзначити, що шкала при-

у

Це свідчення І постійнаї уваги

тісній СПіВ-

'Молоді і докладемо всіх зу-

вони ведуть

'дих ·робітни~ів на на~чанн':-;'

'робату

дружнасті .з керівниками під-

вими оргаНізаЦіЯ'Ми. за.водах

ховання малоді.

а,цер-

порошкової

му,м зусиль, щоб позбутися

тих НЄlдаліlків, які ще мали

мета-

добудівному комбінаті, в бу-

учні,в.

'виправдовують навчання

му

раці

.вершили

малоді.

ос.віту

!Позакласнаї

та

залучати рабітників-учнів до 'гурткової та сеНЦіЙНОЇ роба­

У минула-

у нашій школі

відсів

падолати

позашкільної роботи, ширше

турботу про

середню

ПаТРібнО'

замкнутість

,дівельно"монтажному у,правЛівні N2 38. Результати

з них є, .....

ти

за-·

Адже

ка"ТИН1гент школи .П

22

значно омолоджений, а :ці ка-

'пластмас, 7 'завадоБУДіВного комбінату, 36 БМУ-

цес навчання цІкаВіШИМ, Ф змістовніши.м, е ективнішим.

праЦівнинизаваду 'Порошкової металургії, 11 -заводу

38. І sOBci'M

ва позакласна 'робота захопЛЮЄ 'молодь, робить сам пра-

не ,випадково

Л. СУХАРЄВА,

урочисті Gбари, на я.них ,вручалися атестати, Відбувалися

заступиик директора школи робітиичоl моаодl,м 3.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Материнсьне спасиОі Розпочинається новий навчаль ­ ний рік. Для вчителів і виховате­ лів Броварської школи-інтернату він має бути особливо напруже­ ним і відповідальним. Діти, з якими ЇМ доводнться працювати, потребують особливаго підходу, справжньої материнської теплоти .

Турбота про наших дітей педа­ гогів

і

вихователів, які

з ними

працюють, і директора школи Ма­ рії Антонівни Семенець, справді дуже велика.

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

зокрема,

Після

завершення

освіти наших дітей бере

на

себе усі

дальшому

восьмирічної

що

в

Марії Антонівни

турботи

влаштуванню .

по

їх

ні. На наші здивовані

батьками, разом з ними їздила дО

їзДІ(У значило б .розчарувати 12 дітей і їх батьків, які чекали цьо­ го дня вісім років. У цей святковий день хочеться від усієї душі привітати її й усіх працівників школи з новим нав­ чальним роком, передати їм наше материнське «спасибі» за благо­ родну і почесну працю.

Н. МОРОЗ, Т.

технікумів та профтехучилищ Ки-

матері

<,ва ,

тернату.

і лише ввечері дізналися ми,

1

вересия

1973

запитання

Ось і І вона відповіла, що відкласти по­

цього року приїхали ми до Броварів, щоб разом вирішити, куди краще послати вчитися того чи ін_ шого випускника . Марія Антонівна добре знає здібності, можливостІ і нахили своїх вихованців, КОЖНОМУ дала пораду, допомагал а вибрати спеціальність. Увесь день провела вона з дітьми та

СуБО1а,

захварів

педколектив І син, якого відправлено до лікар­

року

вихованців

ПРИХОДЬКО, школн-ін-

Q


СТВОРИМО

ПО

ДОСТАТОВ ВОРМІВ

ТОНН НА КОРОВУ

10

Таку кількість силосу зобов'я-\ :IaiJИiСЯ заклас-ти для КОЖНОЇ ко' РО'ВИ меха'нізатfYРИ Богд;;,ні'в ,ської птахоФабрwки. Слово вони під-

ХО' ДИ'ТЬ поД<рі6нена зелена маса. Н·е' мо.В з катапу.1ЬТИ вистрілює КЮlбайн відділені від стебел ка­ чани в причеп. По наЙСКРЮІ'ні­

кріплюють ділом.

ШИХ підрахунках на .кожно:му гек­

;~ перших днів

Софія ЦЬОJ.-Іка иlllЙ

ВО;l()ДИШI'РОМ

а

Д~IИ''J1ровиче,м

Рома-ТОНН. Жодної

не· НКЮI.

на

Своєю

цею

u::tЙ'нер, ві'll же і .тІа.НКОВlІЙ по ка-

ущільнюють з,елену масу тра,кто-

Нвввnикий,

урядових - орде­

Леніна та Жовтневої Рево­ люції. / в нинішHiti

НЬОАІУ,

третьому

році

n' ятирічки,

добивається висо­ ких виробничих

-

показників

сім Аtісяиів

за

одер­

жала по' 2887 лограмів на

апв дружний

заслужила ви­

соких нагород

кі­

Аtoлока

кожну

корову

закріпленої грУIlI/·

На фото: ЦЬОМКА.

С.

/.

Фото П, Теnлюка.

Нолентив ної го

заводу

ня ВИС'ОНОПРОДУ:НТИВНОї

Ренонструнція ливарного це­ ХУ, підготовна !ДО зими примі­ щень інших цеХіВ, ремонт за­

ВОДСЬНОї бази віДі!ІОЧИННУ у Лlт­ приміщення на

раХУIІНУ

відаЛblне

:РИIfВИ, не засклені вікна, не від­ ,pe.M{YH'TClba-ні ДB~pi, і ПРfYтяги гу­ ляють у приміщенні. Не засипа­

:ні ЯМИ ,в стійлах. Дах під час до­ щ,у т~че, як решето, а в оборах багнюки під ЧЄІ}ево коров&м. На-

6 ТИ'сяч тонн дооротного силосу, дають скота'рі Г. П. Кеуш та Г. Т. дні те.1И'ЧКИ одержують сніданок СПОСlт~рігаємо роботу al'peraTa що становитиме по 10 'тонн на Кру:к, добре се,бе Ш)іЧУ'В&іоть. Що- д~cь об 11 годині, бо своєчас:но не І корову ДlQ60ВИЙ приріст : ltожнеГО'l'еЛЯ1'1І ви,ді;lЯЮТЬ'J1ра;ктора 3 причепом. яког() ведуть Микола Васи.1Ь()ВИЧ . І. МИХАИЛЕНКО. cтa'H'IYBWТЬ 654 грами. Із 73 те- roраще було б, кQли б за 'l1варин­ із СИНО'М Юрієм. Вздовж ,кукуруд-

,

транспортера к()мбайна

~,,;-,,;-

колективі

ІКУ. Щодобовий ппJtpют становить час'ну доставку зеленої маси на

594 грами." 'Сумлін:но

автомобілістів

ШІ «Сільгосптехніка» водія самоскІіда

«3IЛ-555»

доглядає ферч, а та,кож вивезення гною.

молодняк 'тел$ІІТНИЦЯ К. Х. Семи-

над-

автопарку районного об'єднан,

.

ТРИВОЖИТЬ

пи' та:ння. Біля феj}МИ Кіро'вського відділка не закладено жодного

погані, поки

кі,10ГР::')I[

тепло.

Та

минепе'ба-

інших віддіЛіків радгоспу, а доро-

РЮІОНТУ. У т,ваРIІН'ницькій брига-

ПРОСТОЮЄ. Віll доставляє II ну торФОКРИШКУ, органічні і чінеральні добрива, часто пра· хіМСІ<ладах.

І ~Ю - 130

ВИРОбіТI<У

процеllтів .

І

ді Юqювського :відділ,ка радгосп}' «Велwкоди:мер,ський» баг::,то інших Н~;IО.тЙків . Уже теп~р у Itopi'BНИ1КУ ;.v! 1 декільк~ Д:I1~B не ,вичиЩ!НПНЯ гній, б() транспортер

завжди

ВИКОIlУЄ ІІа

Н а Ф ото: В . П . Т аран.

спрацьований і його потріб:но міННТИ. 3руй,новані і транспортер.ні

Фото П. Теплюка.

I!7AV~=И:

наметні вбу динках по ву ли­ цях Марії Лагунової, NQ 5, Машинобу:дівній NQ 4 і N'Q 15, Цей обсЯіГ запланова­ них робіт уже ,виконано. В БУДИ!tКУПО вулиЦі Сєдо.ва, .NQ 1, зараз ,колектив ремонт­ ho-БYlДI,вельного управління NQ 7 занінчує заміну підлог

70

ноюплощею ратних Іметрів.

тисяч квад­ Нрім того, є

У нас 4 газових котельні, які обl'грівають ці житлові бу­ середню школу дитячих

них закладl'в зацН MLcTa.

3

І

поча11КУ

ми

розробили

заходІв на

1973

для

На

того,

ли

року

рІк

тир

60,4

тися.чl

постачання

Отже,

першого

динну

N2 4,

вико­

по

ремонт нва,р­ поверху

вулиці

та

внутрішні

за'плано­

-

дали

тиснчі

виділено

нарбоваНЦіВ. тут теж

ЦіВ. Ці кошти цризначені на

винонати

роБІтники

Субота,

1

вересня

1973

осІли На

15,6

Весь об­

сяг робіт

На сьогоднішній

бу­

трІщини

перегороДни.

цей ремонт

перебудову плос·ких дахів на

в

Юрова,

карбован­

о

на

ма­

керівникам

де дуже сильно

підлоги

вано провести .капітальний ре,монт житлового фонду на

суму

затяг­

посилаючись

Попереду

свого

вчасно.

нинішній

ремонт,

дуже

РБУ-7 слід негайно приско­ рити ремонтні роботи. '

рІк. Робимо їх

тут

теріалів.

ще

необхідних

щоб

стін на першо­ Правда, буді­

незадовільне

обговорили

зборах

план

нувати

вельнини

утри­

фонду

і

коле.ктиву все

органl­

нинІшнього

на загальних

і 'проміжних му поверсі.

,

житлового

на

під­

дошкіль­

дe~KЇ

метою з,разкового

мання

NQ 2,

торговельних

приємств,

ід час дощів по багнюці

rnРlждадати

брукіВIК'У. В

цьому

П(}ВlІнні надати допомогу на,! ра-

".

.

..

П

IНШНl ШЛЯХОВІ оргашзацЙ. 0трібно, щоб і буді.ведьники р;;.дгоспу ПРИС' к,орили pe-~IOHT 'l1варин-

ницы\хx ПРЮlіщень.

В. 3АБЕРЕЖНИП, громадський кореспондент.

повинні

Мічуріна 'МОНТ

В даний час танож закінчу­

Нрl.М того, є У нас ще план поточного ремонту. Сума

його

анла,дає

нарбовющів.

89,6

тисячі'

сІм

мІсяців

За

,виконано ремонтних ,рОбіт на

51 т'исячу нарбованЦів. рахунон цих монтували

,нотельні,

,східцевих

ноштl'в

За

відре­

чотири

газових

провели

ремонт

кліток

у

будин-

нах, піlДЛОГИ у багатьох квар­ тирах

та

ДРібних

дахів

І

ряд

інших

робіт.

мІнити відрізок теплотраси, що веде від Ікотельні до жит­ лових будинкї,В ПО ву лиці

РБУ-7. день на

кінчені.

о

НОВЕ

дверей

і

фрамуг у ряді житлових бу· ДИНІків, а також їх зовнішнє пафа рбування.

Щоб успІшно Сlправитися з подальшим

винонанням

редбаченого

пе­

ремонту,

пра-

фвники нашої контори ра­ зом з колективом РБУ-7 об­ говорили усі заходи, сцрямо­ вані на успішне винонання ,пла·ну

сПору.дила двоповерхову прибу­

дову. На ПelРШОМУ поверсі роз­ ташу,вались вироБНИЧі і побуто­

ремонтних

роБІт

приміщення,

на

другому

ион тора дільниці.

Зараз

перед

нолентивом

,важливе

висонояніСНО

винонати

плановані Іроботи

ни­

по­

завдання

всі

за­

по підготовЦі

піДПРИЄМС11ва до зими. Одночас­ но РО3ІІоча'l'О будіВlНИЦТВО сто­ лярної дільниці, ЯJ}{а виробля­ тиме :деревОВОЛО1\нистl плити. Працюють тут усі за,взято, допомагаючи один одному. Від­ стаючих немає, бо в-сі змага­ ються

за

успішне

завдань 'третього,

винонання

IвирішальнQ.ГО

рону. При пtдбитті підсу:МНіВ роботи за 7 місяців найнращих ус:піхів досягли Анастасія Сте­ пані,вна Лобно, Минала Федо­ .рович Агеєнко, Дмитро Петро­ вич Ба,нла,нОІВСЬНИЙ, Варвара Борисівна Лоб~о та номсомо­ лець Минола Наленченно, Ними гордиться

весь

нолентив.

Пошуки раціонаЛізаторів Технічний прогрес. Пошу­ Юсі резервів. ці слова близь­ ні раціоналізаторам нашого підприємства . У третьому. вирішальному роЦі дев'ятої п'ятирlчни раЦіонаЛізатори тального

експеримен­

заводу

торгового

машинобудування аК'J'ивіЗу­ вали свою діяльність. Вона спрямована

на Підвищення мехаНізаЦії, продуктивності праці та поліпшення її умов.

За сім

місяЦів

цього рону

51

рацпропози­

впроваджена цІя.

ОстаннІм часом

наші нра­

щі раЦіоналізатори десятого цеху бригадир М. Нлебанов та слюсар І. Сом запропону­

вали подрібнювач пластмас. Повторна

відходів перероб­

на пластичної маси дозволяє значно підвищити по.казники цеху

по

гічних

зменшенню

техноло­

відходів.

нішнього рону. Зі с,вого боку

Частково змінити техноло­

наш нолентив робить все для

гію виготовлення основи роз­

того, щоб яннайнраще прове­ сти

підготоВlКУ

до

енсплуа­

тацїі житлового , фонду

і но­

телень у зимовий lІеріод .

МешнанцЯ'м ДИНlнів

сл~д

Для поліпшення системи обtгрі,ваннл запланували за_'

Машинобудівній. ці роботи в наЙlближчий час БJ"ДУТЬ за­

року

ре­

водопроводу.

єтьсязасклення

.напl тальний ремонт винори­ стана із запланованої суми 50 тисяч нарбованЦів, в то­ му числі 5 ти.сяч нарбован­ ців на гаЗИфінаЦіЮ жит­ ЛОІВИХ БУ'ДИННіВ :по вулицІ Жданова . і

завершується

дворового

настелити

Броварського

В ряді будиннів ПО вулиЦі

турботою про мешканців

Житлово - екоплуатаЦійна KOHTQpa NQ 1 на сьогодніш­ ній де'Нь має 106 житлових будинкІв загальною корис­

частину

твер'дим поюриттям

3

М' 'іІ"zvА!о".и-А!о".нQzIIzIIzIIzvAIrA!_ _IIzIIzIIz~~wJi!zIIwJIIui!Ji/z/!j~v.и-.и-..иzA'b'А".ІупzтАу.r.и-ы:l!iJlluAIIzIziII!R!wJ!~wJIIЕіZWJi!_~VA'JQ'.U..rп7.zпa

3 динки,

П

НИЦЬ, а деякі наявні потребують не піДІВезеш фураж. Треба нег.аЙно

радгоспи і птахофабрики райо-

на

дове-

реВОДIІ'ТИ на. стіЙЛ9,ве У'трцмання.

lІиків . Його маШllJlа ніколи ІІС

як одного з кращих ВlIроБНlI4-

,Отже,

Дf'ться силос, сінаж привозити з

Та:к, д;']я телят не' вистачає roдів- не'ма .

цю€

силосу.

гато часу, і довед~ться худобу ш-

А прwміщеlННЯ ще не підгото<влені. ги до ферми

ВОЛОДИМИ,

тваРИННlfil\ів і таl\е

ног. Треба сказати, що спршви не-

ра Прохоровича Тарана знають

,ЮРМИ

тракторис­

ДОГЛЯДаЄ 63 ТetIЯТ 'МолОАШо.-о іВї- ТО<)І, який би відно,відав за своє­

_______ ,______

у

зr:юрj.riИЛИ

рова;но. ТелЯ'l1НИlЦЯ П. М.Пмооук тра,ктор 3 :пос:тійНИМ

ці.1ИЙ ПОЇ3k' трак' тор «])еаар,усь}), комбайн «Херсонець-7», а поза.ду -ПРИЧ!.'lп. По,руч ко' мбайна йде а.в­ ТЮlг:шин,а Іва'на Пилиповича Тetп­ .1ЮІ:а 3 нарощешюlИ БОІУГами, ку­ ди бt";}перервним потоком' з похи­ ДI)ГО

лиць ста'ршого віку ЗО, У2S~,; цха- ни'Цьк{)юбрпгадою

досить відпо­

завдання:

Нещодавно дільниця еправи­ ла новосілля, Власними силами

~1.1ьне зби.рання.

~·D_r.·~~_~_.'##4

нолен­ трупу

нвадратних метрів нарнет­ ної підлоги. І вони його вино­ нали вчасно і висоноянісно.

ставлене

рухаб'ТЬСЯ

невеличкого виділено

200

ві

діЛЯН'І,ах, де більше за'В' яаі ка- ТІ. Повняться траншеl. Мине не- коїрога'тоі худоби, 'корови. Поки ЧаС'ТО'J1рапляються перебої в ~~!iI B, -ви.Р. ішили пр. овести РОЗ-\ б.агато чао. у. , . і _буде зак. ладено що у'сі 98 тмиць,Smих ДОГЛЯ- щста'вці зеденоїмаси. В окремі

стіною,

-

нолективу.

ними поставлено

центнерів з гекта.ра. На о],реJIИХ з~рном ~lОлочно-:во'окО'~оі стиглос­ г()нах знаходиться МОЛОДНЯК веди- 'віть досі вона не ВИ1оохда.

rrоїть

ном­

нультури

ДОС·ВідчеIlИХ спеціалістів на бу­ дівництво шноли N2 7. Перед

Прискорити ремонт приМіщень

вець та !\Іи'кола Володимирович нк ви ГОТУЄТЕСЬ ДО зими?' Наша лаю.r:, ро;шО'відає Бобк(). Т'риста і більше тонн зеленої 2 .. ,.. .. він, вирощує к}'курудзу на 200 гек'тарах. Врожай видався ма,си щ()дня богданівці закладають П,рийшоо -вересень. ' Ночі .помі'r­ також но стали довш3.тИ, дая наших піща'них зе: м'ель непо­ у траншею. 3асплооовані холо.іш&ril. га,н,иЙ. ВИХОДИТЬ десь 230-240 пе'рші десятки !Ганн качанів із ТИМ ча,сом у літніх таборах і за-

дитячого

будинку

З цього тиву бу ло

Васильович ,рипи Григорій Федорович 3доро-

маши­

роботи

-

тортмашlвців.

все

-

що

енс,нериментаЛbllO­

торговельного

н.обуду.вання , яним нерує Воло­ димир l{остянтинович Батюн, невелиний, але дружний. В ньому лише 20 робітнинlв. Та справа не в нілыстl працК'!'!о­ чих, ав тому обсязі робіт, яний винонують реМОНТIШНИ. А роблять ,ВОІІИ 6агат.о, вносячи свій гідний ,внлад у забезпечен­

бінату,

])оОкn .

зи,

ремонтно-БУДівель­

дільниці

нах,

роз'ва:нт&женні

в С,ИilоС'нііі траншеї. У дві зміни

l\Iиюmа

птахо­

фабрики.

ХВИJ1ИНИ во:ни не

затримується

ЧЮІИС'тій,

данівс/)кої

'по 36-39

Нао'дній із площ працює /(01.1-

---+----

ЗJ.-ta­

самовідданою пра­

цюють шофери. Так, Степан Ан­ ТОНОІВЙЧ ГаЙ.дежькиЙ аВТЮlаши­ ною ГА:!-53 пере,возить ЩОДНЯ 59-60 'т()нн СИДО'СIIОЇ маси, Во­ .10ДИМИV теды\'в сьІкиии ЗІдом-16 ,1 -:ПО 47 то,нн, Мико.lа Михайл,о: вич Губський і Григорій Михайлович

КЮlбай:неРЮI Теплюк на ГАЗ-51 -

" т орzмаш ~~

nер­ очолює

гання доярок Бог­

Мораль'не і матеріаль'не З;;'Jхочен- Р)'дзи на ЗfJРНU, ЯI\ОГО на окре)IИХ ня ()nрияють пі~Вllщенню проДук- площах пе,редбачають зібрати по ти'nноС'ті лраці. Висок, ого ви,робіт- 40 - 45 цент:нерів. ку доБИІВається ста' рший агр,егата;! ПОВЮВ! н;;·в·антаженням пра­

пан/J'ВИЧ Байдін

не

рік

соціалістu'tне

збирання К'УКУР;У,дзи розгорнулося тарі виходить 8О-9О центнерів дійове соціалістичне Юlагання се- сирих І\ачанів із зеРНО~l молочно­ ,pe,.~ КО~lбаіінерів, 'І1ракто,ристів,ВОСКОВОЇ стиг.І0сті і 15О центнешофе,рїв та інших робіl1ників, р, ів зе.lеної маси широколистuї. заи:нятих на зелених жнивах. Ще кращі види на врожай куку-

Во.lОДЮ!И1) Денисович Удовенко а )lеханїзаТОРЮI Іва:но'м ВОЛОДЮІІІровиче'м М}'зич е-нк О,\!. Вони ЩОДНЯ збирають зе.lен()ї маси качанистої по 140- 142 т()нни. По 114115 то'нн накошують силосної \!аСИ 'J1р:ж,ТофиС'т О.lеІ\сандр Сте-

Вісті з заводу

/панівна

ЖИТЛОВИХ

У свою

дбайлйво

чергу

бу­ теж

відноситися

до с'воїх нварти,р,' стежити 'за ' ,дотриманням

стоти

належної

у пLд'їздах,

чи­

а танож

навноло БУДИн'нІв'" начальник

ЖИТТЯ

о

запропонували

жнтлово-екс­

1.

машини

формувалы:l-­

ни л'Иварного цеху ' І. Михай~ ленкота О . Ношель. Ця ра­ ціоналізаторська ПРОПОЗИЦія обернеться виробництву чи­ малою

енономією

сировини.

А слюсарі ремонтно-електро­

механічного цеху Г. В. Боронило

Новаль,

та М. Оксюта

запропонували змінити си­ стему аспірації багатопиль­ 'ного верстата. Це сприятиме поліпшенню

В. СНІГИР,

плуатаЦlЙНОЇ~,і)НТОРИ .м

ливо-укупорочної

умов

праці

ЦІй , дільниЦі.

Д. -КАЦЕНЕЛЬСОН, ,rро,,,,адськнй кореспондент.

о

3

стор.

О

на


У ПОХІД ЗА ЗНАННЯМИ Для викоиання поставлених пар­ тією та урядом завдань розвитку народного

господарства

нині

ве­

Юlке значення має підготовка сві­ ДОМИХ, високоосвічених людей.

Саме цьому питанню і була свячена зустріч

при­

робітничої молоді

:іаводу порошкової металургії, щ(, продовжуватиме

навчання

в

шко­

лах, технікумах і вузах. З короткою доповіддю виступив секретар парткому підприємства

О. П.

Коротенко.

Він проаналізу­

вав стан освітнього

рівня

завод­

ської молоді. l\ожного року, від­ значив доповідач, у школах робіт­ ничої молоді навчається до 70 наших робтіників, в технікумах і вузах 50-60. Чимало учорашніх учнів вечір­ ніх шкіл стають студентами тех­ нікумів і вузів. У кожного своє покликання. Маючи робітничий ст.аж, набагато легше обрати свою доріжку в житті, віднайти улюб­ лене заняття. Тож не _ДИВНО, що колишНІН

МО/lТу

електрослюсар

верстатів Григорій

по

ре­

Васюк

110

закінченню вечірньої школи N~ 3 вирішив вступити на стаціо­ нар дО l\ИЇВСЬjj:ОГО педагогічного

інституту

імені

М.

Горького.

Ця

мрія зародилась у юнака вже дав­ но. Робітничий гарт дуже згодить­ ся йому у педагогічній діяльності IJ майбутньому. А педагог з нього

має вийти хороший

-

така думка

всього колективу,

у

якому

він

ТРУДИВСЯ.

Немало наших робітників, нав­ чаючись у школах робітничої мо­ лоді і одноразово працюючи на за­

воді, зріднились з колективом, об­ ра.1И професії по душі і не уявля­ ють себе без нашого піднриємства.

З 16 років працює на нім контро­ лер відді.1У технічного контролю J]ЮД~IИ.1а Титова. Вона вдячна і КО.lективv

заводv,

педагогам

школи робітничоЇ" молоді

Nq 3, і

ІШК.lадачам l\иївського механіко­ ~Іеталургійного TeXHiKY~IY за ті

знання, якими збагатилися, навча­ ючись і працюючи. Про це робіт­ ниця й говорила на зустрічі. А за­ вершила

виступ

Ми

-

такими

робітники

-

одержуючи

знання,

та вечірньому

словами:

заводу,

на

-

заочному

відділеннях,

усві­

домлюємо, який великий аванс ви­ дає нам держава і що нам пот­

рібно

багато працювати,

щоб за­

трати на навчання були реалізова­ ні нашими справами.

З професією металурга зріднив­ ся колишній учень вечірньої шко­ ли, а потім студент вечірнього від. ділення технікуму Федір Петрович

Мельник. не

Прийшов

маючи

на завод він,

середньої

освіти.

На зустрічі виступив і робітник ремотно,механічного

цеху

Василь

Трутень. - Працювати на підприємстві і навчатись в школі це надзви­ чайно важко, особливо сімейним людям, сказав він. Тож моє слово до молоді: навчайтесь зараз,

не відкладайте на майбутнє. Хоч збагачуватися знаннями ні­ коли не пізно. Так вважає досвід­ чений, з великим стажем роботи . елеКТРОС.lюсар цеху N~ 4 Олек­ сій Миколайович l\ривицькиЙ. Цього рок)( він вчитиметься на третьому курсі l\иївського механі­ КО-~Іеталургійного техніКРIУ. А ЙОМУ вже за сорок років. Тепло зустріли його виступ присутні на вечорі. На зміцненні контактів ш"оли і _виробництва наголосив директор школи робітничої молоді N~ І М. п. J\\ироненко. На закінчення учасників зустрі­ чі тепло вітали вихованці старшої групи дитячого садка. Малюки по· здоровили своїх чатком

НОВОГО

пап

і

мам

навчального

ВЕЧІР БОЙОВОЇ СЛАВИ Людно було того літнього вечора у семиполківсымуy Бущинку культури. Лунали

ли

Іськові

виконував

С.

М.

Жу-

військкомату

Горбачов палко 'поздо­

ровив

на старших своїх односель­ ців, на гру,дях яких виблис­ і

Н.

об.'єднаного

міс ь к О ,г О

О.

ветеранів

і

вручив

Вересень перший місяць осені. Згідно ,зnрогНОЗО.tt гідро­

ною.

.lІетереологі'tного центру СРСР вересень цього року на Україні

ЗаНіНЧИВ!Ся

медалі,

вечір

веЛИЮІМ

святковим концертом. У йо­ 'го програмі 'піс:ні ча.сів

Ветерани йШЛИ на вечір бойоВ'ої слави. З вітальним словом висту­

рів, вірші. Бурхливі оплески глядачів були най­

секретар

парткому

ВіЙНИ,

колишні

на

ззслуже­

'Ний вІдпочинок, а хто з ар­ мLйським вогником ще трудиться у рідному селІ. Це такі, як Г. М. НіКіТОНОВ,

В. І. Загуменний, Н. ю. Зай­ цева, О. М. Печінка, В. Г. Блоха та багато інших. і

мі,сцевої

школи.

на півдні республіки 16-17 градусів (близько норми). Мі­

самодіяль­

СЯ'lна кількість опадів не пере­ виЩУ/Jатиме 30-50 міліметрів,

на півдні республіки що

близько

майстерно прочитала Л. Дя­ ченко. Закінчився нонцерт Іпіснею «Фронтовики, на­ діньте ардени», яку викона­ ли Б. Вчорашній та М. Дем'­

удень -

фото: учаснини

ної

Вітчизняної

святновому

областях

.ТІяє ·підвищені ІВИМОГИ.

Це ~І)бре розуміють у бро­ ва:РСЬ,КШIУ ~тячом'у ,комб іна ті «Віночок». Тут щор,оку діє

школа полі'тичної осві'ти. С.1Ухачі ви<стушають 3 ДОІпо,відями, готують

рефер&ти,

JI'Рацюють

1-5, сів,

на

передбачається

вдень -

КОРИСТУlВались

виховатеЛblКИ

реферату, В'СЬОому

ДЛЯ

Н1\Jписання

стають

відоми'ми

~()Л.ек'тиву.

Н1\Jй'сла;бше пост&влена виХОВ'на робота ,серед дітей у дроугій половині дня. В цей час слід би заЙI;ІЯ'ТИ малюкіlВ 30бражу'вальн{}ю діялыістю,' а саме:

малЮІВЖННЯ,М,

апліка­

цією, ліпленням чи КmIСТРУЮ­ 'Ва!ННЯМ. «Ес'тетичне вихован­ ня

-

,скш~Дова частина

ністично·го ,вихова:н,ня»

новна .проблема вих,овательок

в

ко,му-

-

ос­

рефе;ратах

під,готовчої

гру­

ПИ ,Л. О. &овть-Василенко та Л. П. Бобир. Вони C'l'ве,рджують, що 'діЯЛl;нїетьвихова'l'еля ди­ тячого за,кладу (до певної мі­

·ри) ПО'винна 'СIJIРИЯТИ РОЗВИ'тку здібностей і творчого ми,слення сам{}стійноі діяль,ності ди-

щі з

На з&ня'ттях

декора.ТИJВНО!10

граду­

12-17

-до

Збільuшться до­

гроза.ttu.

У Миколаївській, Херсонськіil, Одеській областях про­ тягол!

,ІlіСЯI(Я

lІереважати.+tе

ЛtQЛОХ},lарна погода, лише'в окре,lІі дні першої і третьої кад ,ножуть пройти

де·

дощі.

На півдеННО,IIУ березі Кримм.,.. передбачається

середньомісяч-

на те.нпература ПО/Jітря

ШІ).

кількість

,нілі.11етрів (близько нор­

В період

в третій декаді

9-14

і

покаже

1319-24,

удень -

РИСТУЮТЬСЯ

пенз-

вересня

1-20

градусів,

17

16-19

опадів

тер.tIOЛtетр ВНО'lі

відповідно

-

градуси.

16--21

З. СКОТАРЕНКО,

JeM, одївце'ol.

начащ.ник УкраІвського бюро погоди.

На'С'Т}1пні за:няТl'Я вже с'кла:дніші. ДовоДWГЬСЯ ви,кону­

{РАТАУ).

,вати симетричні й л,симетіричні

ві'зерун:ки 'Н& Іпа:пе,рі різної форми, а'бо ,в,отановлю>вати залежніс~ть КО}l'П(ШlЩії .візеір,унка від ФOlрм,и паlпеІ}У 'та ,склеюва­ ти СМПI'МК'расиві декоративні :ІІаЛЮНКИ,ви,вчаючи

У'кр а ї.нс Мі ()г о

О p:Ha}le нту:

на.мжаються

pa'J1H()CTi. Д. ІТИ

аку-

можуть спочатку

маЛЮlВЗJтивізе'рунки і

вчаться

виготовляти аплі'каЦll 'на зраз. . . Д . ках. аш - ,власна lНЩI&ТИ-

'ва,

з-аДу'м.

У '"ЬДГО'т~вчих

"

І'Р,упах про-

,В()ід.Я'ТЬСЯ ЮДКірИТI 'заняття, вихова,тельки

знаЙО}lЛЯ'ТЬСЯ

3

роботою евоїхколег, ,lI'ереймаЮТЬ

ДОосвід

і

лереДOlв,і

меТОДI\

виховання.

П:Р'ОВОДИ~1ась

Д()П()МОІГОЮ

у ,дитсадку з

,ба'тьків

де були зіб<р&ні

виставка,

керwміч:ні ви-

'роби, Івізеру,нки 3 українським Д "'кn'р·"'И!вни,м '"

v

...

()Т\н··ментом ..

""

,

ви-

ШІІІІ~КИ на рушниках і малюн·ки.

Тв()рча

Й

виховна

робота

членів 'колективу дитсадка не

l1І)Опа~е ,марно. Вона заjЮНИТЬ

Я<І,есь зе"но дИ'вав .диrrячу ду1"

шу, яке ще;uю IП·Р'(}.J}О'сте. А це

буде наЙ'КlР&ЩОЮ нагоjЮДОW

.

підростаюче

пок.оліннябаЧИТIl

прек'рас.не.

О. БОЖКО,

. .

«lитерк.1У(\"

rромадсьяий кореспондент.

(Одеса).

теіі .• ПершиЙ раз ...

16.55 -

16.15 -

Для ді-

У другий

клас,.:

Художній фільм «в добрии час». 18.30 Інформаційна програма в·ст· 1900 - Чемпіонат СРСР з

«Про добре

(Xa~KiB) ..

ім я

та

18.00 -

роБIТ.ННЧУ

ТелефІЛЬМ.

честь

•.

«АЛlС~

Фреі\ндЛlХ". 19.00 - ІнформаЦІйна ~po грама .В'СТІ'. 19.30 -: Музичний фІЛЬМ .Де б не був Я'. 2O.4G - «На добранІч.

б І' ..• ДНіП о. _ С«А в перерві діти!». 21.00 - Програма .Час •. (М.). '!;п: ~Л~·ча «в р ім'я миру.: 20.45-«На 21.30 - Художній фільм .Довга д,?ро: ДОбtа.;\ч діти!». 21.00 - Програма га в короткий день •. 23.05 - ВеЧІРНІ Час» (~\) 21 30 - «ольорове телеба- 1І0ВИНИ. Програма передач. Н

« .1

кв і­

ДОТРИ}lуватись

не

день!». 15.00 - .На ланах респуБЛіКИ». 8истава. 16.55 - І(ольорове те.1ебачен­ (Донецьк). 15.20 - «Екран молодих. _ /lЯ. Гра, Во.'О.l\ИМИР l.1л'!шевич. 17.30-

еде:llенти

ДЛЯ вихо:в3!тель()к, 'КОТРІ вчать

малюва'ння 'та аплікації малят ..... осмислюваmи те що во вча.и ,: . ."', НИ роблять. КреСЛЯ1ТЬ лінії -

зни­

вночі до

також хмарність, пройдуть

слави у СеМИПОЛ!КіБСЬКОМУ Будинку культури.

доріжки, ПРШІОКУТНИІ, 0значає ·рушничок. ВОІНИ вправно ко-

Й ти і нахили.

до

градусів.

25-30

ПІШ цьому вправно·сті й

Яlк·ою

На­

початку

на півдні республіки

1.5-20

бойової

чанню.'

ЗУіПИИЯЮlOся, 'РОЗПО'віда6 за'віщуюча ком,бrна:том Л. О. ра'тYlРИ,

на

ження температури -

року.

ти, гілоqки тощо. Дошкільнята

Новwнки лі'те-

градусів,

16

градусів.

першої,

сятиденок

по­

над літера'l'у\РОЮ. - Але на до,сягнутому Іне

ВОІЮНцова.

буде

південних

другої і наприкінці третьої де­

УЧАТЬ БАЧИТИ ПРЕКРАСНЕ

діяльності, бо ЖИlттяпред' яв-

до

-

прикінці

Побажа.1И нових успіхів у праці, навчанні, ВРУЧИЛІІ квіти. О. КОРОГОД, інженер по технічному нав­

НОЖИЦЯМИ,

у

21-26

градусів,

У')lіНіНЯ шука:ти і знахадити .нові форми і методи у нав­ ча..1ЬНО-lВИХО'ВНій ,рою оті це н(юбхі,щна риса КОЖІНОГО вчите­ ЛЯ чи ВИJювжеля. Не слід на­ діЯ'ТИlс'ятіЛblКИ на ДОСІвід свОІ>Ї

вночі

градусів.

11-13

Вели­

війни

вечорі

25-30,

HOP.ttu.

У першій декаді вересня тем­

пература повітря

На

директора шко-

теж

«Стоїть над Волгою курган». Всім СПQдобались гуморески Динника та Глазового, які

Л. ЗАГОРУЛЬКО, громадський кореспондент.

Во­

ни прийшли привітати своїх ДідуСі,В і бабусь, подякувати 11М за щасливе дитинство. Слова щирої подя,ки були ;, у ВИlCту:пах колишнього

ФРОНТОВИlиа

подякою

авто­

яненко.

Під урочисті звуки горна барабана у зал увійшли

піонери

сучасних

передба'laЄТЬСЯ помірно теп­ лий. із середньою .ttісячною температурою повітря 10-12,

ним митцям. Вокальний ан­ самбль у складі Н. Понома­ ренко та О. Дем'яненко ви­ конав пісні «Журавлі» та

пта­

фронтовики.

Х то вже пішов

пісні

нращою

хофа-брики В. А. Москвич. ВІн розповів, як тепер жи­ вуть

(ПОГОДА У ВЕРЕСНІ)

їм

ЮВілейні медалі за перемогу над фашистською Німеччи­

'СКРОНі яких вибілені давни­ НОЮ часу. Та хіба лише ча­ су?

пив

~~©tтM~ ®©~OO~

'секретаРіІ

організаЦії

Представник

вій­

марші.

ордени

Блохи,

сіЛЬСЬ"l\ОЇ молоді на та інших.

А люди все йшли і ЙШЛИ. Молодь з повагою дивилась

нували

Г.

комсомольської

,пісні чаСіВ Великої Вітчиз­ няної війни, сільський духо­

вий оркестр

В.

mJ ~~ШillОООО

те'.,еl:. аченнSI

~еIlIlЯ.· «o~Цep~ Державного зас:,!у>,Ке: ного

Гуцульського

ансамблю

ПІСНІ

І

УРСР 2215 - Чемпіонат СРСР R U таФ~~бола' ~І(арпати, _ «Шахтар.. (2-й аАм' Відеозапис) (Львів). 23.00 СУБОТА, J ВЕРЕСНЯ В . т. новини Прогр'ама передач. Перша програма - ЦТ еЧlрІО НЕДІЛЯ, 2 ВЕРЕСНЯ 9.00 _ Програма передач. 9.05 _ «0Перша програма _ ЦТ льорове телебачення. Гімнастика ДЛЯ 9 ОО-Програма передач. 9.05-Ранко, всіх. 9.20 - Новини. 9.30 «ольорове ва' гімнастика для всіх. 9.20 Новите.1ебачення. ХІІІ Міжнародний _ кон- ни 9.30 _ Для школярів. «Будильк'·рс естрадної пісні в Со.поті. 10.00... ни~» 10 ОО _ .Служу РаДЯНСЬКОМУ .Робітнича підтримка поттики парт..... союз'уl» '11 ОО _ Бесіда з міністром 10.30 _ .Літературні бесідн •.• Маяков- нафТО~О·; промисловості СРСР В. Д. ський продовжу,ться •. 11.00 - І(ольо- ШаШIІНИМ. 11.15 - .музичний кіоск.. рове телебачення. Балет Р. Щедріна 11 45 _ К01ьорове телебачення. Худож.Горбоконик,. (Ленінград). 12.20 - До ніЙ фіЛЬМ' «Ілля Муромець». 13.15 початку ·нового навчального року. Ви- .Літературні зустрічі». (Ві.,іс Лаціс). ступ міністра внщої і середньої спе- 14 ОО _ «ольорове тембачення. «убок .. . СРСР В П ЄЛЮТІНа СРСР з хокея Півфінал. 16.15 - .Сіль~~s'bbH~ ОК?~~~ТРічки м~ну.~ИХ років: ська година»" 17.IБ _ «ольорове телеХудожній фіЛЬМ «Людииа з рестора- бачення. ««луб Кіноподо"о~еЙ •. 18.00-;: НУ». 14.05 Кольорове телебачення Новини. 18.10 - Виступ МІНІстра гаЗОВОІ для дітей .• Театр Дзвіночок». 14.30 промисловості СРСР С. А. Оруджева. Програма ,Здоров·я.. 15.00 «О.1ьо- 1825 - Кольорове телебачення. Про<

рове телебачення. Чемпіонат Європи:<

JІОНЕДІЛО«, 3 ВЕРЕС Я)

Програма

ЦТ (2-Й канал

16.15 - Програма передач. 16.20 «Розповіді про професії •.. «Електрики., 16.50 - О. М. Островський. «За листа, ми і щоденниками •. Наllчальна пер(о. .' Д~ча з літератури. 17.30 - Для школи· РІВ .• Вогнище». 18.00 - НовИfl'II. 18.10«раїні

рапортує «емеровська область.

19ЛО .До початку навчзJ.lЬНОГО року.» . Ви.ступ голови Держком1Т<,ТУ Раl\И МІНІСТРІВ СРСР по профтеХОСВІТІ О. О. Булгакова. 19.30.. - І(ол,:,орове т~леба-

чення. Музичнии телефlЛЬ~ «Рlголет­ то» (за ~>перою Дж. ВеРДІ). 21.00 -

ІнформаЦІйна програма «Час •. 21:30

Продовження

музичного

«РlголеТТО._.22.50 -

чення .. ЧеМПІОнат стриБКІВ

У

воду

телефlЛЬб'У

!<ольорове теле а-

СВІТУ та

з

плавання,

водного

поло.

(Б,лград). 23.20 - Новини. Програма

передаЧ'програма УТ (4-А кани)

..

. . -

Л'

11.00 - ТелеВІЗІЙНІ ВІСТІ. 11.15 - .1терат;:рна передача. 12.10 - ХудожНІЙ

гр·ама мультфільмів для дорослих: те .• ефIЛЬМ «Довга дорога. в короткий веслування. (ЧОЛОВІКИ). «П'яні вишні». «Симулянт., .Обереж- день •.. 16.20 - Наша афІша. 16.25.-: 15.45 _ .в ефірі _ .Молодість •. 16.30 но. 'КОЗЛИ». 18.45 _ «ольорове теле- Для ДІтей. ,Соне,!ко., 17.00 - «ПаI?ТІЙ - Кольорове телебачення .• Ваша дум- бачения. «lv\ричні зустрічі.. Шсні не ЖИТ~Я'. (ХарКІВ). 17.30 - Для ДІтей. ка •. 17.20 «ольорове телебачення. композитора Г Гладкова. 19.25-0. і А. Му,,!ьтфІЛЬМ. 17.40 .Населенню про Програма му.1ьтфільмів:· «Незнайка Лавро~и. .Сл{дство ведуть Знатоки.. ЦИВІЛЬНУ Оборону.: 18.00 - І. Бах. І(онIlавч ається" .Vоля, Оля і АрХімед». Справа восьма _ .Втеча.. Прем',ра Ц~PT для фортешаН0 з оркестром ре21 ОО _ МІНор. - Реклама. Оголошення. 18.00 - Новини.'" 18.10 - Кольорове те- тел"виста~.~. (Частина дру г) а.. 19.00 _ 18.30 Інформаційна програма «Вісті •. лебачення .• Стовбур баньяна. . Нарис IнформаЦ11lна програма .Час». 21.30 19.30 _ Художній фільм «Обвинувачепро індійське село. 18.30 - .Вогні цир- «ольорове телебачення. «онцерт ДJlИ й' 2045 Н б ку'. 19.35 _ О. і А. Лаврови. «Слід- праЦівНИКів-нафТОВої і газової промис- H~ H~ З,ЯВИВСЯ,. . - ~ а до ра­ ство ведуть Знатоки •. Справа восьма- ловості. 22.00 _ к,ольорове телебачен- НІЧ. ДІТИ.'. 21.00 - Прог~ама «Час». .Втеча •. Прем'єра телевистави. (Ча- ня. Чемпіонат світу З плавання, стриб- (":\.). 21.30 - Музичний фІЛЬМ «Мелоакадемічного

~~~~~а~~Р~~і~с.2І·0О21.зО ':H~Oa"K~':o~~::~ ~JBoJ ~Д~O~~H~OД~;~г;~:~' ~~;:;~~~). :~~~~~:CT:ii:pH~~OO п-';м~;~О::ааж лПlc~' концерт Всесоюзного музичного Фести," валю «І(римські зорі». 23.0'0 - І(ольо9.40 рове

телебачення. Ч емпіонат

СВІТУ

з

плавання, стрибків у воду та водного

00.'0.

(Бєлград).

грама передач.

23.30 -

Новини.

Друга програма-УТ

12.45 _ Програма передач.

Про-

Друга ·програма-УТ Наша афіша. 9.45 - Ранкова

.. ГІмнастика.

10 .ОО _

Художній

«Дикиіі собака Дінго •. грама

передач.

11.45 -

·ньої агітку.1ьтбригади районного

Будинку

11.40 -

Виступ

фільм

Про-

худож-

«расилівського

культури

дітей.

«Сонечко..

.ДобриЙ,

добри4!

цької об.1асті. (Львів).

Дж. Прістлі. «Вулиця Анге.'8'. Теле-

у. «иєві.

Вlдеозапису/.

",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!t

=

Заступник ре.актора В. ДЕМ'ЯНЕНКО

Хмельни-

12.15 - НаУК0. Для дітей. «онцерт. (Сімферополь). во-популярний фільм. 12.45 - .Вчора 13.15 - «Літературна субота •. 14.00 - - рубіЖ новатора, сьогодні - комсоДо ВсеСОЮЗI!ОГО дня працівників наф- мольська норма.. (Дніпропетровськ). тової і газової промисловості. «П'яти- 13.15 - «111терклуб •. И.ОО - .Організарічка, проблеми, ЛЮДИ'. 14.30 ~ Для тори перемоги». (Запоріжжя). 14.20 12.50 _

YKpalfIЦI

23.00 - «СIЛЬСЬКО!'йС!10дарський тиждень •. 23.15 - ВеЧІРНІ новинн. Програ· ма передач

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ П Ф О ТЕЛЕ

ОНУ

19-3-18.

r_·_:::;;~::~:::;::,~::~:к::~'----:::л~;:в;;~~--~::~::::::~~~::~:;:;:~:;:~~::;--~;;;:C-:~~~!

І

І(оммунистнческой

С овета

партии УкраинЬІ, ropoACKoro в р&йоиного

депутатов

ТРУАJlЩВХСJl

КвеВСIІОЙ

-"'ст Н. uv .. &

і

І відповідального секре~аря, .вlддlлу.- сільського госпо~арства. кореспон- І 19·3·18.

25&020.

БРОВАРИ

Д,нта

вулм '. ., "и'l'вська ...... 1'<.

місцевого

раДІОмовлення

масової роботи, фотокореспондента - 19-4-67.

віддІЛІВ

промисловостІ,

Газета виходить

., вIВТОРОIІ. сере.у. п'ИТНIІЦЮ І суботу.

~~~.~#~#~~~,~",cc~,:c~*,,~#·~~·~~#~~~~###~~~иc,~~~~~~~.~-~··~#·~~~I~·-~~~##--_

Броварська друкарн., Київської областІ, вуя. Киlвська,

154.

Телефон

-

19-4·51.

Зам. 1f272-9890,

#137 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you