Page 1

ПpoAemapt

•ct;c

краІн. єднайтеся!

Рік

видання ХХІІІ.

40-річчя

ВVДІВНИК

переможного закІнчення громадянськот війни Урочисто ві.:tзм.чає РадІfНсьІtий ·1аrо.ц 40-р~ччя пept>мoжitvro за­ кінчення грома:дя•;rької В:іі1ш в СРСР. На місцях боїв nроти бідо­ rварД:йців і інтервенr.JІ в місrах відбуваються мі­ і селах країни тинги, вечори трудящих. На ннх ветерани ГJЮМадаН'сЬJ(оІ війяи і­

111Yitiii3111Y Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської об.. асті

137 (2044) tl

Четвер,

17

листопада

1960

року. ~Ціна

15

дяться СІ!QЇХИ сlІІІГадамн про ге­

роїчні nодвиги мо,'Jодоі Червоооі

коn.

ЗД()бутки

відстояла

Ар:міі, яка

Луганська область. На Алчеаському ~1ета .1ургійно:'.Іу заводі іме· ні Ворошилова ста.1а до ладу діючих одна з найбі.1ьших на Украї­

.Жовтня.

Як у вас

У ]){}чисrИ!А вечір, nрисвячений 3наменній даті, відбувся 15 ли­ стоnа·да у Центра:1ЬН().'dу будинку Рцкнськоі Армії у Москві. 3ад

ВИКОНУ€ТЬСЯ НАКАЗ К О М С О М О Л Ь Ц І В?

чо.муеь не ХорІ}Ші, конкретні рішення при­ ними ділами. Цьо-го ра.щгос:пу комітету члени роблять ІКо:мсо­ ІLХ йняrі на звітно-вm3QІРН І. Накалюж­ мольсь.ких зборах, які нещодавно «Заря» (секретар прQйшли в нашому районі. Кожне ний). В йо.го діядьно-сті не в1~~r~у­

кої і Ве..'!икоі

життя

за

пропозицій

nереТВ(}реН·НЯ

В

ком~ОоМоль.ців,

ного жагапня

ВітчизнЯ1ІоЇ воєн, грjА'І/ад­

-

nрезидії

вооначадьники,

просдавлені

nід хері· вництв&М

яких героїчно билися на числен­ них фронтах rром;1~-ськоі війни

МО'Л~Уді, не зна6,

хто веде перед, а хто і Ч{}Му m'д­

підРQзд:іли молодuї Червоної Ар­ мії, а в роки Великої Вітчизня­ СРСР Сили ної війни 3бJЮйні

:m усун.-юtя недолікі:в, викритих став. Мандати передовикам ви­ ІЮбництва вже шжрилися пилом, на З'борах. б() акти:ві:сти не знають, кому їх

Так і р()бЛJrГЬ в багатьо-х opra- вручати. Не налагоджене в раднізаціях. Енерrійн.(), 3 КО!ІfСомоль- гос.пі політичне навчання молоді.

Іюзrромили

людства

-

ворога найлютішого гітлерівський фашизм.

Схвидьовано

ським В()Гником почав прац!О'Вати Не все гаразд 3 ком·сомольськІІіМи

згадУючи

неза-

бутні ПО'двиги рооітник.ів і смян, комітет ЛКСМУ pa.rдrocny ім. miJIO- членськими вне•сками. Дивним 6 байдужість бюро еrдягнутих у солдатські шинелі, ва, о·чqлюваний Галиною Юрченко. Всю свою увагу він ЗfІсерещи:в партійної організац;ії (секретар ГLромовці говорили про силу, ~І

на головних питаннях: забоопечення аванта;рдної ролі всіх без винJІТКу к&мсом()ЛЬЦЇІВ на вироонипт~. іх ідейне і культурне ви-

ховання.

дала їм амоrу здобути 40 роюв 1 гwу бе:mрик.1адну перемогу над інтервеІНтами_ і білогвар;tі·Ацлми. Джере"1а цієї чу.доДйні>Ї сили -

!. Вушувв) до цих та інших ·се{)Й·азнwх ~rедмік:і!в в роооті з молО'ддю. Воно Фактично нf1н~го не р.обІfТь, щоо допо~ОП'и коЮте~

У впконапні накаЗІ}' КО'МСОіМ{)льщів. в 3Гуртованості радянського на-

Сида комс&МОЛ}" _ в партій- родУ навкодо К()муністичноі парRомс()мольці ра~оспу разом з керівництві. Лише nри умо- тіі. но-му за комуністами очолили боротьбу

Славну сторіш\у .в історію rро­

гідну зустріч груднеІВого ПленуNу ві повсякденної уваrи до комсо-

можна ро·з- мадянськоі віёи бум мисано ва нові, Мольських організацій взявши на еебезоо001'.иДК КПРС, соціалістІІ'{ні ~~ . -

оі ""'ище.ні

рохораховrвати 86 ПерекоаІі. f зв'sr~у з 40-.и · PU<UІ>· на бІх усПІшну н Пев.а вивамн уn.озгр.ому Вра:нтел.и ту. е сmд за увати, що з ідеІиому рівиі ПР()Ходпь заняття ор.ганізацій 62 зараз ОЧG.'Іюють в rrt:~ткax політосвіти. Rомсо- модо,.; секретарі. Де автQnитетні рекQПсьхому валу 15 листооада ммьЦІ• 1• мо.1одь - активю• учас- .'Іюди"" мkта і села. Але уне всі вїЛбувся мітинг, на ткип.~ . приб ули

,.,.. Реrущио заввя.

лоддю. Іх треба пре.дметно вчи- сячі ЖИ'І'елів Крас.нопе.рекош:ькоrо

аrіткультбригад.

0--------------

.. 1

г На честь наступного

І

Пленуму ЦК КПРС

Готуючи гІдну зустрІч грудневому Пленуму ЦК КПРС, трудівники сільського rосподарства рапортують про усnішне виконання соціалістичних зобов'язань. РІчний план продажу м'яса державі достроково виконали коягоспи І радгоспи ЧернігівськоУ області. Ного продано 72 тисячі тонн І до кінця року буде продано понад план ще

9 тис. тонн. Ровенської області ТрудІвники сільського господарства виконали річний план продажу державі зерна, м'яса і фрук­ тІв. До кІкця року вирішено продати понад план 2 тисячі тонн м'яса. Новою трудовоЮ перемогою зустрічає передова доярка Ровенщини К. І. Леус з артілі «40 років Жовтня• наступний Пленум ЦК КПРС. Змагаючись за одержання в ц1о0му році 7,5 тисячі кілограмів мо.лока від. кожної корови, т. Леус вже одержа.1а близько 7100 кІлограмІв.

більш як

Виконали рІчний план продажу державі м'яса трудівники сільського господарства Казахської РСР. ДержавІ продано тисяqІ тонн м'яса. Тваринники республіки вирІшили до кІнЦІІ року успІшно виконати свої соціалістичні зобов'язання

604

продати державі 700 тис. тонн м'яса. Достроково виконала плани продажу державі м'яса, лока І цукрових буряків ВІрменська РСР.

-

... . ... .. .

.

мо­

j

(РАТАУ).

. ..,.... .

У Раді Mtнtcmptв СРСР

і ва ви;сохому

ники художньої са.м()діяльності і вони мають досвід рооати з МІ)- }"ЧАсники легендарних боїв, ти-

найновішою системою авто·м атики.

і

металу . На фрrо: гор!юві пробиди .1ьоrку. З печі ринув nотік Азрієля. Р. Фото (Фотохроніка РАТАУ).

--------------0

ськості столиці. У

устаткуванням

на дОСіКона.'lИМ

громадянсь­

пре~етаІВники

uфіцери,

мйовий наказ НОІВооб­ ваєть·ся те Н()В'е, що м.ав бути ліс­ з них раним ко!Іrітетам. 3араз за.вда.ння дя звіrно-виб·орни:х: 3борів. І\.()мі­ nодягав в тому, щоб, не гаючи тет стоїть остоJЮнь е(Щіалістич­ Ча·су, . ·ВЗЯ'ГИСЯ

ветерани

3а:повнили

.\lеталурrи і ні потужна доменна піч сПуг:шська·комсо:.~ольська». будівельники ,,юбовно назва.1и їі домною Миру. Нова піч оснаще.

Про новий золоти

А

б • вмІст нар ованця •

f про uідвищення нурсу нарбованця у вщношенu

і

до валют іноземних держав

Рада МінЬст!)ів СРСР прийІtЯла 1веташовлемо 90 копійок за 1 донавколишніх районів. Р~сте авт()ритет організаціі. ти, rrідка.зу,вати ім, а коли слі•д та На .J:Іідпри&мствах і буд0овu J рішення npo підвищення з 1 січ- лар США .. Тому і р()сте ПОТІШ' мол01ді в К()И- - і шmравляти. 3вичаmю, одних і в нл 1961 J)OO.."Y золотого вмісту Рада Мін.істрі·в СРСР ~оручила сомо.1. Серед тих, хто поn001ни:в тілмtи районних семінарів недо- Се:ва.стополн, на кора.блях кар6&1!3НЦJІ і курсу ка.рбов&ІІЩЯ до Держбанк~о.вІ СРСР пцв~ити фЛотУ Го Чор.иоирсЬJ(о за остан·ній Ча.JС Р~дгосШІу орга- етатньо. Мова іде про мнкретну ча.стинах курс. ка.роованця до .~алют І~ших

хвитою-чі ву- валт іноземних держа:в. як не в цІ· "1rні ПР{)ХО,.""'Ь - В. Jlковенко, В. Се- дошжогу на місці. А хто,"ИНУJІ НІіsа.Цію, ...,... ШОВ Та іНШі п-едОВІІ'RИ :вunобни- napr:.'\ ..: а.ктпn;,С"'" Золотий вміст кароб.ованця вета~~~

Ш'll1l

и.щ;

в ..

о- стрічі

уславлевцми учае<JІи:кам:и

прибули !ЮВШО&n.ся в 0,987412 грама чигро:мадшrсь:кої війни, нкі сюди на С .."""'. В"""чеnу 1• 15 лист"- стого золота, а куmве.1ьна ці'на ти р шеввJІ ЗВ1ТН&-Ваwр1Пf1Х owu- Рішення :шітн~виборних ком- пада в Будиику офІцерІв флоту ДержбанІСУ СРСР на золото рів кnмеомольсьхий ·кОІМітет рай- еомольських зборІв - ва.ж.лквий відбудось УРОЧИсте 3 асідання, 1 карбііванець за один грам чипромкт.tбінату (секретар д. Вро- дОJtУ!меJІТ, в який необхіднj} ча~:ті- прИс:вJІ1rеИе 40 .річчю 3 дня po:s- стого золота. му хамсІ>мольсЬЮ цепрацівники можуть і повинні рооити! Ви:JtОНУ'МВезІ розкачu· почав ....:~ ..J.~

цт.ва.

·

·

-

...

:J

-

...... v

ун). В який би цех ви не пішли, ше загдядати. Буде дУ!Же дооре, . rрому Врангеля.

nочинання всюди nочуєте: «Комс-омольці У коли кожне К()рисне знащдитиме всебічнас norrepeдy». А іх на кок6інаті ко.~rсомальців

60 юна~ів і дівчат - майже ну nарrійну пrдтрИ'М.Ку. Тепер, n'JІТа частина .від у:сієї ·кількості коли вся краіна готуєтье.я до на­ робітників. Неспооtійні серц.я У ступного Пленуму ЦК КПРС, обо- ·

"м и

мододь на бо-

овмодіва- цій мооі.'Іізувати

(PATAf).

Курс хароова1Щя

Вlд_ностІ

ПІдвищенням 30:1 ота~о

в!d1сту карбоваац.я. В разІ зМІ3

ни _зодотого .roucтy . ва::пот цих

краш_ або ~мши курсІв ІХ валют

Де!):коаrнК()ВІ СРСР доручено встанов.rrювати курс карбованця з

до до;хара урахуванням цих змін.

УКРRЇНСЬКІ\ ДЕКІ\ДІ\ ЛІТЕРІ\ТУРИ І МИСТЕЦТВ.F\

:КО:Мео:.\Іодьціів! &пи не зупинлю·- в 'нзvк 1\О.\І'СООdольсІ>ких орrаніза­ тьс.я на Д()сягнrrомr,

v-

""

тrтто

·к~шта~1стич~их краш . У вІ"., -

з

У К Р А І Н И"

ють і та1ЩЮІО'І'Ь артисти. заелу-1' 1\fВСЬl\ИЙ ім:ні т. Шевче~а поють новими профееіями, у,цоско- роrьбу за високий врожай наступ- ВВJІІІКИі концерт у nужнмиаІ же::н.ах Rо.1ективів ресnубш.ки - казали в цеи день повторю спекnідвищення дальше ])()КУ, ного налюють технадо.rію вирQІбництва, таІЩю УРСР, Україн- таклі. ансамблю україня.скра.вим Обдтюваш.а вони піонервQжаті · у суеідній продуктивності тваринництва, за «Д}1МКИ», І ШК()ді, випускають стінні ra3e'l'И, нцпдаН()В"у nр.адУІЩію. Хай зро- ським орІШ1!ентом, сцена ~ІUІЩУ СЬІWГО нарОоДНОГі} хору, ... бандуристів Капми ВІДWВСJІ де JlyжlfИ!IUI.x, в ооорту бриrа.д молодіжних кіЛькість стає беруть блис:кавки, і б~>йові .'Іистки в канву сВЯТКОВ()Ї .вистави ор­ ли.стапа.да великиЯ концерт уча·сть в ХУ'дожній самодіяльноеті. і ланок по за.г()ТЇвлі і виооаенню

115

rанічно вплетені виступи солістів Коли ж ді> ЦЬО'Г() додати, що всі дабрив, М()лодіжниос коле.ктив:ів на «Ми з У країни», здавадас.я. центело- _ м. Ворвудєва і е. Чав.цар,

вони вчать'Ся, стане зрооу·мілим: фермах, підпрwєм.ствах і ПJЮмар- і •РОІМ нар.оДН()ГО свята. Пе])ШІ

КОМСО'М()ЛЬський

ВЇРН•Оому ШЛJІХУ'.

К()Мітет -

на тілях, колектНВlв

1

ударнmtі:в

100_

ва, що nрозвучали на цьому свя: м:. КондРатюка,

в. Дал~>еькоr(),

муніс.тичноі nращі! Хай всю:ди б'є ті дружби і щастя •. були 3~РН}'Т1 е. Дем'янчука та інших.

Урочисто звучить у фіналі у Так повИ'Іf.ні працювати всі К.'ІЮЧNІ к&мсомольська ініціатива! М М()сюви. «ПриВІт М'о.скВІ» sведе.ного хору канта­ виконанні звесnіває Філіпенка А. У.сnішно викопуймо наказ хом- иісню НАШі активісти. А~е К()Мсt>м:ольК. дJUІькЄІвича на хомпозито:ра та хор. дений збои·х ці виnили до ни.х високе дові]}'я, со,мольців на звітно-виборн «Клятва». Рильськото м. С..'Іо.ва вистави, масово! ціві Програма яке с;rі:д вкправдовувати практич- рах! • •• • •

ПЕРШІ ТОННИ СИБІРСЬКОГО СИНТЕТИЧНОГО ШОВКУ

, д&вою нар{}дною музикQю, україн-

товІ КПРС, Раді МІнІстрів СРСР, товаришевІ М. С. Хрущову

; ню про Ухраіну. '

Будівники і хіміки Алтаю доповіли Центральному Коміте-

! ! !

і

! ! !

яскраВ()Ї, веселої, nронизаної чу-

про введення до ладу капронового ·виробництва на спорудЖуваному Барнаульському заводі штучного .f синтетичного

волокна. Одержано першІ тонни сибірського

синтетичного

шовку.

ЦК КПРС І Рада МІнІстрІв СРСР палко поздоровили dудІвникJв і хімікІв Алтаю з великою виробничою перемогою

! І; побажали їм дальших успІхів.

(ТАРС).

j І СЬКИ!М

***

Московеьккй глядач вдЯЧНІ)

f!Y11QI)()М, вилила~я в піс- . ві,щrукувться на кожний сnектакль

Хроніка Декади Художню виставк'У «Радянська дні відвіда.1о У~раїна» за три 18 ТИС'ЯЧ r.'ІЯ;І.аЧіВ.

•**

В Спіщі письменників закінчилQІсь

обгомрення

СРСР україн­

ськоі прози, · в JІІІWМУ взяли участь письменники

«3

братніх респубді·к.

• **

народом і ддя народу!»

-

так називається фот()виставка, що

в Центральному бу­ відкрилася дию:у актора, орга·нізована Ук­ раінсмсюІ театрадьни•м товарист-

І театру опери та балету УРСР tме · Т Шевченка ПостаменИJЙ мм. · . · 111 · · · )"'Часники

f ТаН'Цюють шахта.рі, *** ! ансаи6лю таJЩю шахти «- Rоче-1 те~тром 15. листооада спектакль В Б}·динку культу·ри на деніні ravкa» з Горлівки. Іх змінооють «ЛLс~ шеня» - одне з найвмwкий горах- ві-дбувся ських Деклди. вражень JІсІфа'DІ'ІПІІХ венськоІ, о Р. артисти 1 саМQДЇЯЛЬні · · .· ·ф Т І щтератури укрюнськоІ вечrр ранІ~ею еат~и -: КИl.всьІtl ! Кір.ов()Г))<!.дСькоі об:ла.стеА. ПО'J)ц

мистецтва. ;~.,.............,...............................~ .. ~.... , ........................................................................' з самодіяльнШІи артнетамн cnlвa- ка та ІМЄНІ ЛесІ Укра1нки, Хар-

(РАТАУ).


БУДІВНИН КОМУНІЗМУ

2

Четвер,

Підготовку до наступного Плену­ му ЦК КПРС 'Грудів'н~ки з~зимсько­ го віддііІка радгосnу ІМ. КJ.рова зу­ Достраково

ВИІКонано

СЕРЕДНЬОІ АаІІ

рІЧ:НИИ

nлан розвитку nоголів'я вели·кої ро: гатоі худоби. Вироблено на кож~·І 100 гектарів угідь по 120 цен-гнерІв м'яса і по 336 центнерів мо.юка. Це

миріччя

відповід,но

станутьси

на

і

20

16

року.

1960

СЕМИРІЧКА РЕСП~БЛІК

стрічають новими виробничими _ycni~ хами.

nистопада

17

Тепер

УЗБЕКИСТАН

центнерів біль.

набагато зростуть, корінні,

якісні

над

в

їО

Узбекистані галузей

виробниuтпа.

розвинуться.

зміни, які

В

І

існує

по­

промислового

всі

економіці

вони

за

ее·

республіки

nолягають у високому техн~ч­

ше, ніж передбачено зобов'язанн~м на другий рік семирічки. У самовІд-

ному

данііі

Узбекистан швидко стане одним з найбільших uентрів газової nро­ мисловості країни. Лінії газопроводів nростягнуться звідси в усі сусідні бр;нні республіки і пройдуть навіть на Уріі.~. У 1965 р. питома ваrа газу в nашtвно~tу балансі ресnубліки зросте до 6{) проц. проти 3,3 nроц. у 1958 році. Буде споруджено nотужні електростанції, що працюватимуть на природному газі. У 4 разн збільшиться в11пуск продукції хімічної промисловості. Рес­ публіка цаватиме країні багато міді, свинцю та інших кольорових і рідкісних металів. Закінчиться будівниuтво великого нафтоnере­ J.юбного заводу.

праці

відзначаються

десятки

Вею:кv ро.1ь в дqсяrненні

відіrра.1а

радгосnна

цих ус­

багатоти­

ражна газета «З_а соuіал~~тичну n~а­ цю»,

яка

орга;нзовує

лістичне змагання Зміст

по

газети

дшове. сош_а­

серед

завжди

~Іісцевому

робпниюв.

транслюється

радіомовленню. І.

Куць.

д ктор

На фото: застуnник ре а

ловатий

проводять

О.

чергову

Пшемиський

і

керуючий

зюимським

рІІдюпередачу.

«Рад-

130.

Разо~І 3 тим, в цій же за-·

і проФапілкової

''кий)') районі

·о

."'Ючого майстернею т. Гриневи-

« Богдан~всь-

•ш, який ма.'Іо дбав про СВ(}ЄЧае-

(}ДНа з наймол<ЩШих в

ну підготовку техніки до наступ-

"

-

rяць. 3 перших днів свого існу-

.

Пі~водячи підсумки

вання вона посі•дає чшьне шсце і

rрома;ІІсЬК()Му

навколо

(})}Ганізації

nригад, агроно~ІИ

себе

міцний

створила

актив.

Ро3ІІовідаючи

про

Б .._

тт.

на.громад-

.

ве утримання худоби, з їдьшення

зета шшуляризуs Д(}СВІД кра;(их

. ренко і

ет-

r.

•,

к).

газети пишуть понад 90 робітник~в. спеціалістів сі:~ьськ(}ГО гос-

Н

. .

.

асюшеред,

)Іа.lо вноси.lО·СЯ

б.

'

, щодо . . ового _

..

приросту

..

живо1

.,

І

ваги

П

.

Д

_ е ..

о,ргані•ших і мінера.1ьних до{) рив, І ко,І.НОІ свию, пасІІНИК~ · :з запізнсннюІ висадп:ено розса- ~исенка~ ~о од~ржа~ ВІд ~ожноІ

подароства, рця.нських прадівни- ду в грунт, несвовчасно про,веде- {);pt:o.'IO~l)І ків, і11телігенціі і а.ктиві<е1'і:в сіл · но прrшолкv і розпушення

Богданівкн і РУ'дні. Кожний но- рядь. Щоб . у настуші(}му мер газети редколеrія пла·нує, за-

1

ральних добрив

і не менше ЗО

пожи~итисл за ~а~}'нок держави,

О. Дяченка, зазначають аrроно·МИ. вистушв>'

врожаї всіх культур, зокрема ко-, багатотир~~кою, напри~.1ад, про

ВІДДІЛКІВ,

rJіняків Ділячись до-свідом

парТЖній

ра'дгоспу,

ДОП(}МаІГав

ро3Г(}ртати ~ _.орrа:нізації . . . 1е·з

·

;

ГОJЦОСТ,

ГОВОРИТ

серед роопниюв соЦІаmстичне І з.маrання за Д<fстрокове виконан-

«... Дивишся буда зайнята

ня за<вдань се.мирі'l:КИ.

буряками, і

в

..

одному

з ВМІЩених

._.

дИСТІВ

тракторист М. Бурда писав: «... На

честь

свята -

всенародного

ь·

.

він не

43-х роковин Ве.~~ико- я з напарником

готовити

Підрахувавши

гектарів

план.

0 -.....-.-..-..-......-......-.-...

«Беларусь»

І

ному

Н(}Мері

Вже в

газета

що в

ражці майже відсутні Фотоілюстрації. що

б

агатоти-

мkцев.і

парторганізації

прави1·ь

вказані

не до.lЇІШ

ширше

рuзгорнс

і

всього

для розвитку бавовництва,

к и р

r

Дадеко від центра нашої Ра­ дянської Батьківщини до Кирги· зії. Та щедро світить сонце семи-

и з І я

річки і над хребтаr.•и Тянь-Шаню, і в селах та містах Киргиз/і. За nісдяреводюціііні роки промисловість республіки збільшиJІа ви­ nуск nродукції в

раз, а в нинішньому семиріччі він ще подво-

50

їться. В народне господарство буде вкладено 10,5 млрд. карбован­ ців - стільки, як за чотири nоnередні п'ятирічки.

Для дальшого Індустріального розвитку Киргизії дуже важли­ ве значення

матиме

будівництво

таких

великих

nідnриемств,

як

Уч-Курганська ГЕС і Фрунзенська теnлоелектроцентрадь, камволь­ но-суконний та бавовняний комбінати і т. д.

Ресnубліка і далі nосідатиме природного

провідне

місце в СРСР у ви­

Різко збільшиться видобуток

нафти і

газу.

В горах і долинах Киргизії виnасаються мільйони тонкорунних

ще

овець, і в ресnубліці діяльно готуються до дальшого швидкого роз­

соціа.1істичне

витку вівчарства.

серед

трудівників

рад­

Набагато збі.1ьшиться виробництво бавовни, цукрових буряків,

госпу

честь

наrтупного

ІІ.1е­

м'яса І молока. В сільському госnодарстві тут широко використо­

на

вуеться nередовий досвід України.

народне

творчі

.мистецтво

складу

співаків .'Іа Гринищина «Вівці мої, вівці»

випу.скники та інші. В ре~пертуарі «Трембіти»

кодективи музичних учи.1ищ, консерваторій, і такі скшцні твори, як симфо­ художньої са- нія-:кантата «Канказ» дюдкеви,ча

звітува:~и перед тр}·д.ящими Ук- мо~ія.тІьності. Бу!)хливими о-плес- на сжша Т. Ше.вченка, <fраторія

уча·сть чі су~ші та інший художньо оздоб·

лени·и одяг можна бачити в ба-

гатьох

магазинах.

Літківські

умільuі успішно виконали замов-

На зборах обран~ но-вий склад лення

робкор.

інших підпри­

них і трикоrажних виробів, м'ясних nродуктів, масла і молока.

раїни. На долю броварчан випало ка.ми зу<стрічали присутні на концерті кожну виконану пісню, а та'кож виступи молодих солістіІВ Євгена Крол.п, Степана Антоню·ка, С М б телана 1 а.1ино.вськпго та агалова профкому О. Медь. В обго- ня. Чоловічі гуuулки, вишиті жіно. rького. тьох інших.

Н. Хорошун,

реконструкція

У найближчі роки стане до ладу кі.1ька електростанцій. Різко зросте виnуск бавовни-волокна, шовку-сирцю, взуття, швеіІ­

по·с.1ухати пісні у виконанні зас.1уженої капе.1и Українеької Далеко за межами району РСР «Трембіта» під керівництвом с.1 авиться художня вишивка ЛітП І М про робо-ту камітету ви<СТупив го- ківської· премартілі ім. В-го берез· го.1овпого диригента . . . урав-

комітету, ревізі.йної комісії ·- · • ред~<олеrн СТІННО'І газети.

тваринництва і

хімічних продуктів.

митців нашої республіки шир,о·ко кращі уча;сники

Цими днями відбулися звітно-

сівнк(} та ряд і·нших.

rо-

Протягом сеJІ.Іирічки буде сnоруджено nонад 60 нових великих nідnриємств. Величезні кошти виділено на розвідування І підго­

виборні абори членів профооілко- 1 вої організації дітківського спо- · живчого товарист·ва. Із звітом

взяли

сон­

неї

з~tатання

ва в Москві

Юрченко, Олек-

про

госnодарства.

Перед поїздкою на Декаду ук- ред о.снавного

НА ПРОФСПІЛКОВИХ ЗБОРАХ

звіту

сnаленою

норять, як про квітучий край. Здійснидися мрії народні: води мо­

раїнеької літератури і мистецт- багато молоді. Це -

-о--

воре.нні

вважали

nустелею. Тепер

ви-

Дійсно

'

що тракторист І. Тоолюк виорав 150 г~ктарів, П. 3доровець

тт. Мrзи·ченк(},

ведливо

цем

робництві ртуті та сурми. редко.1егія

Був час, коли Туркменію спра­

тур кмЕнІ я

~~~~~~~.·---<>

наступ­

П(}Від<fмила,

організація.

нуму ЦК КПРС.

Ініціативу тра,к'!'ориста комуніста М. Бурди нас.'Іідували й ін­ ші механізатори.

·

за Д(}ПІ)Могою

виорюемо щодня по 8-10 гек-/ тарів».

·

-едоmком є 1 те,

Нема сумніву,

зябу.

перевиконати

Трактором

ДОП<fМ(}ГИ і партійна

механізатори І всі робІтнІtки. Н

свої можливос­

ті, ми вирішили

продукції

науково-технічним устаткуванІНІм.

ємств гірничохімічної nромисловості дадуть змогу в кілька раз збільшиrи виробництво сірки, сульфату натрію, добрив та інших

.прискорення/

.•

КагатІв не перерахувати. Бе- не доведені до кінця. В редко.1еrіі pew в руки буряк, зважиш, а вІн - 7 кілограмів! З кожно- не вистачадо напо.1еr.швості, го гектара нак оп а ди п о 480 не надавала ш У цьому належної

1-го листоnада під·

120

.

)J_ехаюзацн трудюнстки..х робlТ на тваринницьких фермах,

очі розбігаються. налагодження обJjку

П. Безштаньком одержав зав­ до

виробющтво м'яса,

'

на площу, що nід кормовими

центнерів. Добре поnрацювали

го Жовтня

дання:

резерви зСІшьшення удоІв мо.1ока,

За семиріччя nланується набагато збільшити число дослідних закл.адів Академії наук Таджицької РСР. Намічається будівницт­ во сnеціального Академічного містечка, обладнаного найновішим

Гаурдакського сірчаного комбінату, а також будівництво Чарджоу­

"'""' І, немо:вби продовжуючи цю кованих листів» газета повідо·мОпираючись на актив, ре~ко- РО:ЗМову, бригадир Ф. Ко.МJІанець .'ІЯ6 читачів про нас.1ідки, вжиті ле-гі.я в К(}Жному номері багато- пише про -re, Щ(} на радго:сmІИх по 0критичних вистуnах. . тиражки уміло ви~вітлюв бага:о- :ТО>lЯХ можна вирощувати високі днак ряд питань, шднятих

r~а~не,_ повнокровне життя сІл,

Промисловим центрам і сільському госnодарству даватимуть електричний струм Перепадна і Головна ГЕС на річці в·ахш. Поч­ неться спорудження ще кількох гідроелектростанцій.

ського суnерфосфатного комбінату І

І<С.lЦа)ІИ неопуощ-

1

Далі розвиватимуться нові для республіки галузі промисловос· гірничорудна, хімічна, цементна й ін.

-

товку до ексnлуатаціі нових родовищ нафти А газу. Сnорудження

на невеп:ичкнх двох сторін·ках тонн органічних. Такі агротехніч- НЄJД~.'ІІІКИ в ро~ 0 ! 1 ор~rад, тварин­ заІВжди вміщаються 10-15 ли- ні заходи вже застосовує бригада никш. _В ро.:цш\ ~<С.1цюш на~и.х стів трутrсщтих,

ті

більші nерсnективи

вМІщають_ся .1ИСПІ, _ж викриваю­

здапегідь замовляє потрібні :ма- радять вони, потрібно на кожний ТЬl'~ н~гІ~на пове~шка п я ниць, І гектар внести по 3 центнери міне- хушіГаюв 1 тих, ЯКІ намагаються

теvіали, старанно добирає їх і (}Працьовує. Тому і не дивно, що

Бать­

гутньої Аму-Дар'ї прийшли на поля стародавнього Мургабського оазису батьківщини радянського тонковолокнистого бавовнику. Тепер трудящі прагнуть у найкоротший сrрок завершити будівни­ цтво другої черги каналу від Мургаба до Теджена. Це відкриє ще

no 20 ю.lОграмІв ме~Ііж- ду· , . році ~ оагатотираа:щ сис-rематично

одеріl:ати висlІкиІі врожай овочів,

основною бавовняиою базою

На новий, ще вищий щабель буде піднесено сільське господар­ ство, особливо бавовництво, яке е гордістю і славою ресnубліки.

ви.робнИІЦтва м'яса і мо.шка, га.

аиоарза 1

РСР і далі будє

в 1959-1965 рр. намічається вкласти 8,6 млрд. карбованців. Буде введено в дію nонад 200 но­ вих промислових об'єктів. Стануть до даду всі три черги иаАбіль· нюго в країні Сталінабадського текстильного комбінату, завершить­ ся будівництво масло-жирового і килимарського комбінатів, азот­ но-тукового заводу та багатьох інших nідnриемств.

б

соціа.'Ііс-

Jокрема на богдаювському ВІЦІ.l-

До

виробничих процесІВ. Бухари багатющих родовищ газу

У розвиток всіх галузей народ­

партійної

автоматизації

ТАДЖИКИСТАН ного госnодарства Таджикистану

Шевчук, що вже нцо6• 0 ·о ДІядь- Р"М· на РЯ'" не- Ї.1И ві·,1 кожної коро.ви по 2 а житті села, господа.рськІи . . анеНІКО вка·н·ють .,, · ( · · які буди 'ОіІІУЩені цьо- кі.1ограмів молоІКа, перевиконавр Н(}Сrі р?.дrоспу. едколеrІЯ ре- .1ошюв, " ши річне :зобов'язання; В. Поноп к · ) за Д(}Помогою ro літа при вироЩ}'Ванні овочів, данr(}р · УдІН . . . мар·енко яка доби.1аея високого · в пмітичному

і

ківшини.

корму

ТІі'ІНоrо змагання ее!},ед горщніх тваринників, таких, як О.

.

Узбецька

Го-

а;ення і збереження К(}рмів, зимо-

но·1 весни.

о • вихощть шостии МІ-

соковитого

для корів».

оргаюзацш та "

ра ~г(}спу

С.

АКТИВ

Вистачить

госnна правда» (орган партійної міщі бро пі~дано критиці заві:'иреІ>ції

радгосnу

Фото В. Башкатова.

НА

[j.огляд~/ СПИРАЮЧИСЬ газета

відділком

0-----------

----------------------0 Ва-гат·отиражна

механізації

~- зв'язку з відкриттям в районі

тваривннків.

nіхів

прогресі,

Шоста<ковича «Пе.снь о лесах», кантата Штогаренка «Моя Украіна», пісні про рідну па.ртію, велико.го Леніна, дРУ'Жбу наро;r;ів, твори російської і західноввроІ пейської кла,сики.

Цей чудовий колектив митців, А послухати в «Трембіти» 6 ' Пkля концерту ми ГОВ(}рили з . . . Д . І ~ с.тво_ ре нийб ще. в 193 9_ РОЦІ ІЗ сш- що. До екад~.- •Кодектив Шд'Готу- оа га тьма_ слухачами йо:го. _- Думч ваюв-лю итешв, вирІс до велико-~ вав ведичезнии репертуар, в яко- ка .у всІх одна: « у.цо:ва .ма·истер-

n_o виготовленню _одJІгу_ д.1_я 1 го пр(}фесіонального хору, пісні му б.'ІИзько 400 творів, із них ність. Дійсно на.р(}дне мистецтв(}». та учаениюв декади украІнськоІ m_- 1 якого з задоволенням слухади 132 про-с.'Іухади броварчани. Особ- І всі броварчани бажають успітератури та мистеuтва в Моекв1. ..:.: . б І На фото: виши.вальниця Марія роuІТники І колгоспники агатьох шtвии усшх мав сошст хору ХІВ цьому коле-кти,ву на Дека.11 u

Мичак за роботою.

Фото В. По.1отняка.

міст і сі.'! Радянського Союзу.

С. Малин(}вськИІЙ, який в супро- !в стодІщі нашої Ватьківщи,ни.

Дуже приємним в те, що ее- І воді хору виконав пісню Михай-

В. Денисенко.


Грудневому Пленуму

КПРС- zідну зустріч/

!JK

Перед ові люди республіки

Прославлений майстер

ЛІТАКИ НАД ПОЛЯМИ І nУКАМИ Скі.'Іьки

охолиш

-

оком

J)()3КИН)'ІВСЯ

високих врожаїв

зедє­

ний килим ()~имини. П.о краях по.1я на аначнііі \

иідалі адна в:д одної стоять з nіднятими вгору

прапорцями .тrанкова У.1яна Товстенко і рІУбітни-

! •

ця Ма.рія Лизун. Над ланами щоразу проноситься І

літак « АН-2», залишаючи за собою неведику rи-

ньо-білувату хма·Р~У мінера.'Іьноrо Д()брива.

. і

Добре працюють на пі~живленні озим11ни в \

рцгоопі «ВедИК(}димер.ськи,й»

nі.'І<УГИ сідьсько­

гоСіПодаf)'Ської авіації Ан~рій Рщазуйк.ін та fри-

ІІ-орій Іванов. Вони рожіяли міІнеральні добрива на 300 гектарах жита і пшениці та 100 гек·rа­ рах зябу , де буде кукуру~ і люпин на силос.

На кожен гектар внесено !ПО

Наша парникона данка одержада по 500 ~ентнері _в пом_ідорів 3 гектара, а боремося за те, щоб в третьо111у рощ семирІч кн зtбр ати ще вищий урожай, - заявляє ланкова Тетяна М.арчен _ко . __ ~ Докладемо всі сили, і свого до-б'ємося. ПІ~1'РИ:м у ють 1l колгоспющі Надія Барланицька, Анастасія Стпка та ІНШІ подруги по роботі з колгоспу і,м . Калі ніна, с. ЛітКІІ. Готуючи гідну зус11річ грудневому ~.1енуму UK КП_РС, .1анка зобов'язалася

няної

сівби,

відведена

дос1'роково

забезпечи1'и

заверши1'и

високоякісн.ою

під овочі, виготовити

них горшечків, що сприятиме

ніх культур .

.

ПІдготовку

понад

парниюв

розсадою

всю

до

фосфат­

щенко, що ДОП(}Магають за·сиnати в машину су­

перфосфат і фосфат-шлак .

вес­

Щоб забезпечити високий вр(}Жай

площу, .ІІ!о

радгосп nідживить жито

всІх город-

озимих,

і nшеницю на

1680

гектарах.

На ф01'о : колгоспницІ лан~и. яку о~олює Т. В. Марченко, очи­

Редкодегія

щають nарникові кмдовани вщ залишкІ в перегною .

багатотн,ражноі

газети

«За комуністичну nрацю».

•••

Фото В . Башкатова .

о

<>

центнер11

У сnішну роботу літака забезпечують шофе­ ри Петро Пікож і ПантеліІЙ Сидореюtо, нкі своє­ часно доставляють мінеральні добрива в ІІО.'Іе, ланкові СОФія Сукал, ІрИ!На Шусть, АнастАсія Ва­

500 тися~ то~ФО-.перегюи­

пщвищенню врожаиносrІ

2

шдаку та rран}'1ЛьоваJюго суперфосфату.

_

Х(}роша озимина на ()сушених болО'І'них зем-

лях біля Трубежа. Але із-за нестачі в rру.нті ка-

Щоб кормів було вдосталь

дію вона nочала жооrіти. Щоо nміпшити стан

•о посіві:в, їх nідживили мінеральними добривами з Корм~>добувна бригада, якою редюи врожаи н- 1 5~ -центне·ри 3 р()Зрахун•ку по 3 центнери каліЛної солі на rexкерую, за:вершила останні. р-оботи гектара, а ланка Надн Я~молен - тар. V

_ _

[

по нагромадженню Кі!РМІ'В. На ко на КОЖ!Н()М·! з. 5 закршлени.~ Третій день літає над подями і лукаІМв ра•д;dля.нці в 28 гектарів ·викооади за нею гектарІв зІбрала картопл І ГО('JІУ «Боорицький» літак сілІ>ськ.о·гооподарської бурЯRІІ, врожаІЙ яких не менше по 182 центн~ри. авіації, керовІШІий командиром Миколою Откида250 центнерів з гектара. За деньз.араз ~рущвни~и бр~rа;щ зай- чем. Він на же-рдівсЬІХому віддіЛ'К'У підживп в мі­ два його закаІГатуємо . На зве- няn на шдвезЄ'ННІ кор~нв до тванеральними добрІf!В&Ми 1ОО гектарів озимих і зенні буряка до кагатів доб·ре ринницЬІХих Ферм. Кодrосrп ни- стільки ж тим~іївки літнього посіву. m~ться колгоспниці fанна Яр- ки пр~юють дружно, докладаВн~се:мо мінеральні добрива ще на 600 ге-кта­ моленко, Марія Сам та інші. ють всt сили, _ЩО'б якнайшви~ше рах озимини. Тут дамо ло 2 центнер и rранульо~еаJогана в цьому році У нас }'1lІоратися з щвю роботою. 1 вwного суперфосфату і по 1 цен'l'неру калі•йної і кукурудза. На кожному з 25 С. Довrоаьно, солі на кожен ге,К'І'ар. І. Мищенно, гектарів зібрали по 340 центнебригадир. го:Іовннй агроном. рів 3елЄ>НоЇ маси. На 1О гектаКошосп «Бі.'Іьшовик», • • • рах вирощували картоnдю. Сес . Ро.жни. Трактористи Мико.да Вобко та Іван Шевчук і (перший - на боrданіІВСькому відділку, дРУ!ГИЙ Свіжу капусту - на руднJШІсмtому) nідживдюють озимину мі­ на ;1и:му

-

У дР'Уrій городній бригаді при­ клад в роооті nоказує ланка, яку

nізню каnу.сту на визначених ділянках.

ОЧ().'ІЮЄ О. Харчrо~ко. Наполегливо

На збері:rання ланки з&ІкаіІ'а­ ТР}'ДИ.'ІИСЯ на О!СЇ'Н'Н~Х ПОJІЬіОО!ИХ po- тували понад 100 тонн біл·ока­ UOTaX ланкова і її подруги М. До­ ча. нної. Це дасть можливість кол­ рош, М. Зозуля, С. Кроль, О. Мо­ Г<І('JІУ nостача ти ·киянам свіжу ка­

скалеlfіКо. Не в~тали від них і JіанкООІі ~~- TaJJaв, М. Литош,

пусту

nерввиконуючи нО.рму.

взимку.

О. Нучерук,

КОJІІ'()<.щниці У. Буr·ко, О. Євтюхі­ на, Х. Чернявська та У. Тимко.

КО.'!ГОСП<ІІНК артілі

.:Червона

Воои першими закінчили збирати І

нера~ьни!Ми добривами. Пра:цюючи на маши:нах « ДТ-28», вони J)()Зсівають калійну сідь тукови­ , ми сі:валками з роорах'}"Н.Ку по 2,5 центнера на гектар. 3маrаючись між собою за гідну зу·стріч наступНQГо Пленуму ЦК КПРС, кожен щодня підживлюе озимину на 15-16 rекта.рах,

Мінеральні добрива внесені на

Підживимо озимину Ще на

350

150 гехтарах.

І. Литвиченно,

Укра.їна:t .

с. Го.голів.

ПЛаНQВНК.

Радгосп «Богданівський».

!·~.,....,....,.."...,~~~.,.,.~.,...".~~

гектарах.

~.",............,....,,~~.".,.,...,.,.."

.,...:.-.."...,..,.,._,.ccq".,.,...,o:e

1

Понад

двадцять

який вистав.1ено

бідя' контори

вн~ть

І

закрІ[JИТИ

кою до 40

1

за

корів,

коЖНQЮ

дояр-

вивільнити

значну. частину робочих рук.

ми, а інші тварини ламають ого-

рожу, перестрпбують на шющад-

ку і за·важають доїти. От

якби

років

очолює

ланку

тіївна Диптан. Ії ланка збирає в середньому по

шістсот центнерів буряків з гектара. ~ _вироще­

ного врожаю

краіна

одержує

понад

пудів цукру.

вІсІм

тисяч

Чимало цінного запозичили колгоспники

ївщини

жаїв

у

прославленого

майстра

внс~ких

Ки­ уро­

особливо по вирощенню однонасІнних бу­

ряк!, ~. Ольга КлиментІївна керує обласною шко­

лою передового досвіду буряководів, яка працює в селІ Кодаках . Часто в колгосп приїздять не

тІльки ланковІ

з сусідніх

сіл, а

й керівники

низових партіііних організацій. Вони вивчают ь тут досвід партійно-політичної та культурно· освітньої роботи. Сільські комуністи вже чотири роки підряд обирають О. К. Диптан секретарем партійн~ї організації. Вона зарекомендувала себе _ як вм•· лий організатор багатьох починань, Ініціатор нових форм роботи з людьми.

З Ініціативи О. К. Днптан створено школу агітаторів, кабінет політосвіти. В артілі регуляр ­ но · підеумовують роботу в бригадах, на фермах, від3Начають передовиків. Ці форми роботи запо­ зичило багато колгоспних парторганізацій рай· ону.

Як деnутат

Верховної

Ради

УРСР,

Ольга

Климентіївна цікавиться всім: чи вчасно одержа­ ли nрестарілі колгоспники пенсії, як обладнані дитячі ясла і т. д Особистий приклад О. К. Днптан є зразком JІ.ЛЯ комуністів, для всіх трудівників села.

.

.

•с•,...,.,., ..,.,.~",. .:--...,...,.;-."~~...,. .,...,..,. .",....,.,...".....,....

- Під ча·с доїння прямо біда, СЕМИПОЛКІВСЬКІ ДЗВОНАРІ От і дежить цінна апа·ратура ·- скаржаться доярки Ніна і Віра в к<УМора,х, прикидана парнико'J fузії. вимо на ку ви:ми м:ами, а доярки ти:.'Ічасом до пьнІ АПАРАТИ І нітв. аринникі зміни .в. і в Во-но орга·ніздадо ацію можлипраці ко.рови- дляПоста· доїння, дамоплощад їм ·КІУР- 3НОвУ ра·вручну НЕ використовуються доять корів. На велико'МУ червоному щWІ\Ї,

п'ять

колгоспу імені Ілліча Васильківського району двічі Герой Соціалістичної Праці Ольга Климен­

ЧОМУ ЗНИЗИnИСЬ У

першій декаді

НАДО'(? шtстоnада

,,....,...,...."..~

В приміщенні, де робітники повинні були подрібнювати co.1o-

)Іу, П(}Чуди окарги:

- Стоїмо вже бі.lЬШе години, - й залвив ста·ршии ,роо1тник ••l\r атu

ві'

L•

мJ.ричен,ко,

-

,.

'

їхала за соло~юю.

оо пцвща по-

обда~натн дої.'Іьни.й зад, дода- ра~осп зайняв останнє місце paдrorny «Сем•шодківський»' ви- . Сх·вально 3уС'І1ріли мярки тре- ють ться, не по~бали дівчата, тоді було б дооре. зведенні се~д господарств рай-в проВияв.1яє ведено: «.Працівники тва·ринн_~- ТЬІУГО відділка те, що тут оола'дте, щоб вчаснотутдостави ти со-

Ц'І'Ва,

б орІться

за зниження сооІ- нали доїдьІІі агрегати.. Д·ві з nі двищення 1 ни.х _ Марія Євту:шелко та продуІ;ти1іності п·раці! » . Ана, с тасія Ка\)Пенк о взялись 3аківчується рІк, · 1· кожного обслу;г(}вувати по 80 кор1··в, б ули робітника радГ()С[Jу, без}'Мо.вно, збільшені групи в інших Д(}Ярок. турбує, як же йдуть спраІВи. В На жаль, ІУбладнанням а:гретаГОСІІІ "'~арствІ· наліч=тьсІЯ 1200 тів на ~ругому "" 'v і третЬ(}МУ 1ві:дкорів, більша частина яки'Х роз- ділках, де в~>ни були встанQ·влевартоеті

nрод}"Кції,

ОН" по надоmv

мІ\пІУка на коровv ,п ,~·у до ферм, uт і ~оводиться за Не мuює тво"ча • . n·У';" · госшщар "" "'" ст.ві одержу... . думка ме- ЩQдобн ' - нею ·• "' зараз їздити П(}" безд{)tріжжю в хаюзаторІ!В радгосnу 1 над питан. в' І д 2 ням переобдадна.ння тритактної ють його по , 1 кмог,раиа _ _ корови ПРИЧ(}Му на фермах тре- за Нес ім кідометр по-r<Ус:п ів у поле.

доІ. ,""ьноІ установки на ,......,, "·"'""'аtктну. І А

.о доС'Шд в ц~и

г~сnодарств уже є. вшьнений

'. .

лише сп~~:ВІ в ІНШ~ кі,л()грама. Чому- так? •

lЖ тЮІ, упо

РИl'М роботи npmrвo-

тьоrо

ВІДдІЛка

0

п

о

15 ,

о·дарськи готують

· ня оровам з-го.до.вуван к . Січку не за•парюють, . буряки не

корми

до

Худоба nерЄІВЄдена на СТІИЛО- миють, не подрібнюють. Видають

ве утримаІ:ШІя. Ал е з р оомuц· енням корми на « око )).

дить до непQІвного видоювання .ко- її дУЖе tкрутно. Частина поставПослабда і масово-вихавна, пuміщена на Фермах третього .від- ні на примітивних пмщадка·х в ~~ь·=Р:;~:/хп~:д~ ~в:т:Р::- лена в непристосованих ддя ЦЬ()Г() літична робота серед тваринниділrка. ділком nри-родно, що меха- за,гонах літніх табо.рі:в, ('Jlpaвa і . приміщеннях:

в них ведика скуn- кі'в. кідькості закінчила·сь. Керівник.і.в, інжене- J'Ю Р~·ОВ~ли нам доярки lfa перченіс-ть. - Да.вно вже не бачили агікорів дає можливість наrбагато ра радгоспу м_ Сківка вже не . шому ВІДДШКУ . Тваринн ицтво вкра-й и~дос· т аттаторі; в, - розповідають доярки. зме.ІWІити за"Ррати nраці на ви- турбува.'Іа та обставина, що нШація доїння та~к·ої

до!Я]).Ми поцікавиди~ь. як зара,з пра- ньо забезпечедо Х(}рмами, і особробництво центнера модока, зни- ки затрачають на доїн·ня збіль- цюють кі, всь,кі керівники, я-к механізми. Таке залитан- ли,во грубими. Якщо в раціон ті Семипо·л дзвонарі , -- дшблять обіцяти, зити його собіваt~nість. ше·них гр:УІІJ зна•шо більше часу, ня на:віть здивувало го:ювното худООі двічі на д~бу ввели си- запевняти, що, мовляв, все зр(}б3 розмови з головним зоотех- ніж Щ}И ручному доїнні, -по 1

О з-оотехніка. ніком Є. Козудею видно, що ві~н х·вишш на корову. Майже сті.'ІЬ- Вони у нас деrмонто·вані. цілком nриєднується до такої ки ж часу іде на миття і чищен- По ...nерше, нема доїльного залу, дуихи. В ра)tГ(}Іmі чеТJВертий рік н.я а:парат~в. В затоні, де бу.'Іо по-друге , більшість ко~'В у зазастосавують доїльні маши- встановлено а.і'ретат, завжди головне ж, знизи.1а1:ь прони. Вnр<Увадження на Фермах І брудно, бо навіть навісу над до- пусК'У, дуктивн ість корів, - відповів механічного доїння внесло зн&tчїдьною nдоща•дІіою не спор-удили . т. Козуля.

лос, то сін·о в ньому З(} всім відсутнє. Со.'Іому, невелику кількіеть якої дають '11варинам на Фе·рмах, на nершому відділку не перероб-

.'!ять ддя поліпшення доглЯ'дУ за худ~>бою з тим, ЩО'б забе-зnечити ВИ•С(}КУ продуктwвнkть її, але іх діла дале-кі від дійс.ності. В цьо-

д.нють на січку. На друrО'Му ж му ще раз впевнились , nІУбував-

віЛділку січкарня nочала nрацю- ши в ра:\JІоспі ,

вати тільки перший ДЄ'НЬ.

Є. Данилова,


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

У наших піонерів

t'

ПОХВАЛА

І

,__. · ·

*ЦІКf\ВИЙ ПОХІД

1

*ПОЧЕСНИЙ ГІСТЬ *Зміс~овна про~аиа

Розnочинаємо

-

ЦІ дdі школи і визиані переможцями соціалістичного змагання.

оголосила

учениця

карбованців

кожен.

кдасу \

Надовго

дітей вико­

залишаться

дні,

у

па­

прСJІедені в інду­

І

Задовольняючи

він докла;ЦІНо

вів

po6wy

На:JІ о~У за одною декі.'Іька пі­ сень, се.ред них: «0 тревожн~й: МОЛОДОС'l'И», «ПіСНЮ бриrад КО<.\Іу­

що їздила з ешелоном метало­

ПІЮщаю'Іись, ообажав нам дальших уСІІіхів у ншвчанні і

НіСТИЧНОЇ праці». Хор змінюють індивІдуальні вик(}нмщі. Уче,ниц.я

лому

громадсько-корисній пра:ці.

1

ла вірш «Щ(}б не гриміла 3броя в світі» учениця V класу О. Сав-

'

виконала

цього класу

танець,

а

.

учщ

танець «Бульба».

-

завО'дУ,

на

ЯК(}МУ

пра:цює знатний сталевар краї­ ни Петро Махота. Зустріли нас теnло. Піонери міста пілнесли гостям букети ювітів. Сеvед зустрічаючих був і т. Махота. мжен з нас на­

класу г. Ка:биш ПР(} декламува­

ченко

д.т~я

маrавс:Я

В концерті взяли участь дояр­

ро311Іовісти

йому

навчання і від1ючинок, про ІПО­

М. Ячник та К. Потапенко викли­ кались на <<біс». ВиконаІІ'і ~ НІРІИ

зашкільну роботу. .Я з гордіс­ тю pomoвm, як У'ЧНі нашої

пісні і чм:тушки

школи,

залишають чу­

дІ!ве ·враження.

В;щ.1о виконала

зву·ки ма.ршу з'яв.1яються 12 юних

турників, о~лгнуті

на сцені фізкуль-

У форму 3-х

кодьорів. Після Фіrурнк.~ марши­ руmань nрочитаних віршів на с-портнвні

те·!оfи

вони

вільні фізкультурІН:і

виконали вщrави, пі­

раміди, акробатичні номери. Чіт­ кі рухи були в Н. Ячник, Н. Ру­

j

)"1111'е.1ь

виховання.

с. РожнІ!.

3а прикладом

учнів

місІ>КИХ

шкі·л наші піОІНери також почали

збирати металолом. Маємо пер­ ші результати. Учени,ц.я 4 «а» К.'Іа:су ФрО'Ся Теплюк зібрала 50 кілограмів, учениці 2 «а» класу. Ліда і Тамара Р~:tманенки 60 кілоrра:мів заліза. старша

с.

ланкові

Богдзнівка.

Н.

по

збі)р}'

Берова.

Повеj}нувшись у рідну шко­ нашими

учнями.

піонерамн і

В. Януwно,

учень

6 «а»

класу серед·

ІІЬОЇ школи

N9 2.

І

І

С ЕЛО

І

і і

і

І і

ПІСКИ,

затримується

виступах

І

6і.1ьше муть.

вони

У

не

левізійноі

І І І Із залу

суду І ] НегІдник .

поведінку

мешка.нця

примушував

іх

негІдник

комітету.

1

не

ну, нині зwвуча школи Я. Т.

д. І. Філона лро діі nартизан,

каральні

Радянського Союзу О. е. КРИіВ­

Вони жорстоко розпра;влялись

іх героїзм і відданість Бать­

цем.

на

з С'l'ариками, ж:іюtами та діть­

Bt)poroм.

У ньому не буJІо жодн,оі хати,

ми. Квітуче село nере'11ВОj)илось в агарище і руїни. 300 ні в

жодної

чому невинних дю.дей гітлерів-

боротьбу

з

за·кляти:м

сім'ї, з якої

не

було

б біііці1в у партизанському за-

гоні.

Поряд з командиром в ря-

;(ах наро;tних месників бороН()ГО дружина, нині вчи-

•13СЬ

те.1ЬІ>а міщевоі школи М. СидоР'енко. Смі.1Иво і героїчно діяли партизани. Шд укіс ле!

тіли ворожі еше.'Іони, а в по-

!

. ВІТJ)Я -

мости

1· переправи.

~ Партизани, а в їх рядах було

і понад 1500 чо.'Іовік, нападали

ці спалили живими. - Поки бачать (}Чі і РУ'КИ СlІроможні тримати збРQю, бу-

демо мстити інозе·мним понево.1ювачам, - та,к поклявся о. Кривець,

Та'К

поктшися

партизани. І ось учні 7-х класів нашої ШКQЛИ >" Пісках. Сюди вони прийшди по слі'дах

· · · юв-щорс1вщв.

подих, слухають

партиза-

3атамува'ВШИ

діти розпо-

відь колишньосо радиста заrо-

наважився

5

ськоі

ра·

пооер-

розкая-

років позбавленС. Головата,

міжрайпроку.рора.

еСТРОНТЕЛЬ КОNLМУНИЗ.~»

жер-тви

фашизму,

на

якій

Ряб·ка, її директора Т. Р. До­

встаноВ.'Іено

пам'ятник,

рошен.ка,

нвляє

фігуру

шофера

коЛГ(}СПУ

кіВЩИ'Ні.

Піонери ознайомились з ми­ нулим

і

сучаснИ1tІ

НеІШізна;нши:м руками

стало

радянеьких

Пісок.

село люде-й

во-

но відбУ'."ООІ~ше. На місці зrа" рищ ВИJЮСЛИ школа, кJІУ(і, лікарня, магазини, добр<пні бу-

дин.ки колгосnників. П(}ЗНаЙ()мились діти з се.сТj)І()ю і братом п. r. Тичини - Океаною

Григорівною та Івwном Григоровичем, 11гшmули · фотовітрину <<Наші еда:вні зем.'Ія·ки». Поо}"вали ми на партизан-

ському к.1адовищі, біля братськоі могми,

...•..•..•..•. .. ,.................................................................... ·-···..·-·-······-··••:•··················· ;

хроніки;

надої»; 11.25 -

літератури

пе·

11.10 -

високі

Декада україні

мистецтва

в

Москві. «Незвичайна nодія•. Ху·

дожній фі.1ьм. (І серія); 18.00 передача для дітей сЩо цІкаві· ше?•; 18.20 - сНовиин д•Ія»;

на до~омосу nрооаrан­

18.30 -.

1

~ист~м

1 самоспйно

вивчаю·1и_м

ІсторІю КПРС. Консультащя. «Партія в борот~бі за зміцнення і розвиток соц1алістичиоrо су­ спіJ!_ьства. Посилення оборони кра1ни (1937:-1941_ РР:)•; 19.30-: Декада укра1нсько1 ЛІтератури 1 мистецтва в ~осквІ. Концt!j)Т Дер. жавного

украшського

народног:J

хо.ру. (Передача з ~\оскви);

Спеціальний випуск хроніки.

Він одержав по заслузі. його

засуджено на ия вОJІі. помічник

Пере.ІJякані фаши.сти та іх посілаки підтягнули до Пісок

іІіднялось

.

л ИСТОПАДА

П ятниця: 11.00 «Щоденник Декади». Спеціальний випу<.:к те·

тися.

го району. Тут в роки Ве­ ликої Вітчизняної війни ;dяв партизанський загін імені Щорса, очолюваний Героєм Все се.1о

хронІки

18

рtЩача «І взимку будуть

вил_ися ВІ~ десп01'а-батька. Однак

с. Заворн•Іі.

n~ю.

Декада

21.00 - «Л. М. Толсrои у спогадах Знущання пр()Довжу_ва~ися... j сучасників•; 21.40 _ «Л ..\1.. ТолІ ось БарбоІJ ~а ла.вІ ~Ідсу~·них. стой•. Документа.тьний ф!льм; В судо~му засщаню дІти вщмо- 22.40 _ «Щоденник Декади•.

чання у 1-й чверті.

та

19.45 -

.\\оскви);

,

що

допускати-

·

Середня шкма,

загони

з

сооіх

заnевнили,

лодібносо

нvтнся додому.

насіння фрукто­

ліцейські управи.

Декада

українськоі літератури і мисте­ uтва в Москві. Концерт Держав· РОЇ к3пе.1и бандуристів. (Переда· ча

доставка

передплат.нака·м.

рожуючн,

Куліш,

громили по­

18.50 -

«Коза-дереза•.

вІзшнщ

я·ких

йо~rного центру м. 1. Барбона. Починаючи з 1947 року, він зну· щався 3 своєї дружини і дітей. Будучи п'яним, бив іх, вига.Н'ЯВ з хати. Тричі дружина Ба,рбо.на виіжджада з дітьми за межі України, і тричі цей відлюдок, заг-

металоJЮN'у,

жанда~tмерію,

.1ітей;

ни

негідну

вих дерев, про наслідки нав­

на

18.30 -

19.00 -

дня»;

nое-

фільм;

українськоі літератури і мистецт· ва в Москві. «Педагогічна пое­ ма». Художній фільм; 21.25 ко·нцерт; 22.45 - «Щоденник Де­

• • • • п о МІСЦЯХ ПарТ В З а В І В·Щ Ор СІ В ЦІ В .............................-............ і

Бt)брt)ВИЦЬКО­

'

вручення

-

для

«Новини

----------------------------------------

. . . . ". . . . . . . . . . . ,. . . . . .

Лисенко

Передача

но, пам'ятають кореслонде.нцію «Негідники», надрукОІВану в районній газеті в середині березня u.. р. В ній розловідалося про

І

Москві. «Педагогічна

Художній

,\\.

Читачі районної газети, звичай-

І

в

ма».

йому ! сусідам газет. З райкон· тори зв'язку по·аідоми.1и, що лист обговорено на зборах Jшстонош. На них бу.1и підда.ні гострій кри-

газет

;;у, поділивсJІ своїми вра*ен­ няІМи з

ва

........... -..................... "

несвоєчасне

Декада

12.10 -

української літератури і миєтецт-

НАШИХ BlfCТ)'llШ

про

окументальня передача сДруж·

тиці ті працівники з.в'я'зку, з ви· І к~~~,.· _Спеці~.1ьний випуск 1е.1е·

панорамний кінотеатр, с-та;Uон.

В. Веаручко та д. Олек~ієнко. Вони докладають про робот}· ма.кулатури,

піонервожата

8-річн·оі школи.

іІІ'І'ере.со:м :Jнайоми.лись ми

з мі·стом. Відвідали Палац пі(}­ не)}Ї'В, Комсомодьсь,кий острів,

Чітко віддають раnорти го­

ланоr.

Л. Мисnивцева,

книж­

землІ».

11.50 -

ба двох міст»;

"За три АНі зразу"

ки і о-куляри сталевара.

3

~нськ1 ф1.1ьм;

;

писав

авторучку,

лові ра·ди загону О. Стефа:НОі/1-

ській

о

металолом

Зустріч з ветераном колгоспу

пу Ф. Андрух, srкому діти пов'язали пі11нер-ський галстук.

."-\.

1

і

П{Ідарували

нерам за зібраний

павинпо бути.

ветеран колгос­

новому мага-

Фото

СЛІДАМИ

м. Бровари.

-

в

і вручив нам подарунки. Мені

Оце добре, похвалІІВ нае Петро Махота, так і

ред го~те-й

ф 0 то:

Робітник П. Галуш'Генк,J ·r .~неті під такою назвою («Будівник комунізму» від ІЗ жовтня ц. р.)

-

класів, вчителів і батьків. Се­

І МИ НЕ ВІДСТА€МО

зали­

ємства, гаряче подяК)'іВаІВ ліо­

ініціатора.ми

На цей ооір піонери lV к.1асу запросили учнів І -ІІІ

. •

На

зmri.

лон. П. С. Махота, виступаю­ чи від імЄ'ні колективу nіДІІІри­

муємо шкі:rьної дисцmшіни.

В. Рудобаба,

фізичного

шилось ·у нас і від мітингу на

К1Jнали овоє слово. При цьо-му підкреслив, ЩІ! учаС'l'ь в цій роботі не вп.т~иває на нашу усnішність вчи:мос11 лише на «4 » і «5 », суворо дотри­

добаби, д. Кудряшової, Г. Кабищ;

Н. Стишенко.

ня, ОВОЮ бригаду, ЯКУ (}ЧОЛЮG.

заводі, куди п-рибУ'JІ наш еше­

;з:б{Іру мета..'Іолому, з честю ви­

частушки і ланкова Г. Мехед.

.. .ІІід

ставши

заводу-веле'l'­

Не·забутнє враже-ння

про

ки і ланкові К(}лrоспу. Д. Нечай,

про

11

.. -. · .

розпо­

стріальноf<Іу ДніщюпетрОІВСЬІtУ. Мені шщастмо бути в складі де.'Іегації піонерів решубліхи,

40

; • ·• ·•· • -... - .... ·• ·• • • ·• • • •· • • • • • «Синтетичні ' ТТивІт с те ,...еІІ'-J)еда•ІІ ви_роби>>. Тут у просто~ому і :.· ;.1., Ь .Я •• u · свІтлому торговому заЛІ про· • 17 ЛИСТОПАДА даю~ься_ в. ши·рокому асорти- ! Ч тв . ІІ.ОО _ «Що енник ментІ рІЗНІ вироби з кольоро· • ! е ер. . • д . , . . ~ · Декади». Спешальнии випуск тевог.о капрон), ней.1ону, по.ле· ~І 11 10 _ де· ти.1е1rу оргокла та інших син· • ·1 еВІЗІІІНОІ _ хроНІ_ки, · . • . . • када украшськоІ літератури 1 ми· тетlLичних матерІ~.1ІВ. . і стецтва в Москві. «На схилах ~я зручностІ покупцІв у • І Д . . • ф' . магазині введено відкриту ви- і юпра». Докумен;альнии І.%м, 11.30 - «СердечНІ зустрічі на к.тадку товарІв. і ф' 'й · д . . й

ПІЮХання

піонерів,

Украіни відкри·

тий магазин

В rостях у Петра Махоти м'яті

д. Мехед. Хор в кідькості

1200

у СТОЛИЦІ

ч1тко 1

ІУ

тонн металолому.

Переможці преміАовані грішми по

концерт ко- І

ті восьмирічної шко.1и,

70

Вони зібрали І здали

лективу художньої самодія)ІЬ~{)с-j

f І ;

року.

1960

·1

Переможцям- nремії

НА СЦЕНІ­ ІОНІ ВИКОНАВЦІ

VI

лмстоnада

17

.._......_____._______. . . . -·-·-...-.......-..-........:ll

ЗНАтного СТАПЕВАРА

Четвер,

де .................................,

похова.ні

собою

схидеН()Ю голтюю. мучених і за'ЖИВо

що

жінки

з

Ім'ям за­ похомних,

ім'я:м всіх жер-тв фашИJЗМу во­ на н:іби закликає боротись за мир, за те,

щоб

nовто-рились

ніколи

ІП!Коли наші піонери

левізійноі хрон~кн;

10.10 -

ст.річ

П.1енуму

дОМ()ВИ-

нам

'ВИховувати

в

дітей любов д1J Комуністичної партії, рі;щої вивчити істо,рію

Батьківщини, Ве.'Іикої Віт­

чизняної війни.

старша

с. Ка.1ита.

О. Матвієнко,

піонервожата

В-річної школи.

•..•..•..•..•..• ,,.,,.,, •..•..•..•..•..•..•..•..•..•.....•..•..........•..•..•.....•..•.

Передача

«Щира

ЦК

розмо­

вечір, присвячений 50-річчю з дня смерті Л. М. Толс,.,ого. (Передача з ,\\осквн); 22.00 - «Щоденник

Декади». Спеціальний левізійноі

випуск те-

хроніки.

Редактор В. ПИНДЮРА. Криштоп

Марія

ПаВJІівна,

яка

жав·е в с. Калита, порушує спра· ву про роз.~учення з Криштопом

Василем Опанасовичем, нкий живе же.

Справа слухатиметься в нарсу­ ді 1-і діштиці Броварського рай· ону

.

Записоцька Алла Федорівна, яка живе в м. Бро.вари, пров. Франка, 1-а, порушує справу про розлучення з Записоцьким Юхи­ мом Мордуховичем, який живе в

м. Курську, вул. Ломоносова, 39. Справа слухатиметься в нарсу· ді

1-і дільниці Броварського рай­

ону.

орган Брова.рского райкома КП УкраинЬІ в раАсо~а депутатов трудящихся. Гор. БроварЬІ. Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, NJ 158.

Броварська районна друкарки облас.ноrr. упраІІІЛіRНІІ культури.

назу-

ва»& 10.20 Декада українськоі літератури і мистецтва в Москві. «НезвичаАна подія•. Художній фільм. (2 серія); 18.00 - «Сьо· годні - День артилерІі•; 18.30 -

там

ІЮхід по міс.цях па.ртизаніtв

грудневому

КПРС.

не

Про ЛИСТУБаН'НЯ.

~опQІМоже

~

19 ЛИСТОПАДА Субота: 10.00 - «Щоденник Декади». Спеціальний випуск те-

страхіттІІ війни.

Гостинно прийняли нас у ш~ах. 3 учн:ями місцевої ЛИСЬ

!

те.1е.1і1іАної

З~м. 553 '-ЗJ{)І)

137 номер 1960 рік  

137 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you