Page 1

Промтарі

всіх

країн. єднайтеся!

Рік видання ХХІ

СТОХППОВЕUЬ

СЕРЕДА

19

комуністичного

ЛИСТОПАДА

Орrан Броварськоrо районвоrо комітету КомунІс'!'ичної nартії України та

Радянський народ гаряче схвалює вир о б лен у Ленінським Центральним Комітетом КПРС величну програму

.N'!! 137 (1739)

1958

районної РаАИ АеnутатІв труАJІщих Київської області

Ціна

заявляє

р.

15

комунізму

цифри розвитку

народного

дарства

на

СРСР

роки»,

,

госпо­

1959-1965

схвалені

листопадовим

Пленумом ЦК КПРС. В цьому історичному докумен­

ті дано глибокий

деякі

перетворити

товари;

розширення

розробленні

планів

дитячих ясел і дитячих садків, ш&іл-інтернатів, спорудж~ння бу­

Здійснення

роз-

Петровського

ленінський аналіз славних пере­ витку народного господарства розвитку народного господарства мог, здобутих нашим народом під Іtомупістична партія &ерується означатиме велику перемогу керівництвом Комуністичної пар­ високими принципами ленінської СРСР в економічному змаганні . тії. Досягнутий рівень розвитку з капіталістичними країнами. В

національної ПОЛІТИКИ, виходить

нутоrо

лі. Виконуючи рі­ шення ХХ з'їзду КПРС,

комунізму. ня піднесення економіки і куль- промисловому

рення матеріально-технічної

ба-

зи комунізму, дальшого зміцнення економічної і оборонної могутиості нашої Батьківщини і

Український народ,

братні

народи,

бачить

як і всі у

копт-

р ольних цифрах розвитку народ-

ного господарства cpr,p на 1959

переконливим

прогресивну

технологію

соціалізму

стале·

варіння. За два роки дніпропетровці освоїли десять нових марок

. конверторного

мета.1у, якии своєю

виплавленим у мартенівських печах.

На Фот о

ського цеху

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Г. Пазенка.

3

·

еМИрІЧ Ка ОДНОГО Заводу величезним задоволенням самохідних зернових комбайнів

зустрІЛи

б

·

машино УдІВники

тези

11'ПРС. l\

-ti------

.

С

доповІ·д 1·

Хар- та гусеничних

товариша б

на ХХІ

·- · з 1зд1

.

.. одностаипо

м

--1965 nnки ясні горизонти, Поряд з величезним обсягом и схвалюємо yv запалюючі перспективи дальшо- робіт в галузі господарського бу- контрІ}ЛЬНІ• цифри розвитку наодночасно все повнішого задовос с го, всемогутнішого піднесення дівиицтва наша партія має роз- родuого господарства Р Р на лення зростаючих матеріальних 1959 1965 економіки всіх радянських рес- в'язати найважливіші завдання роки, сказав і духовних потреб радянського .. · публік. Валова продукu!я про- дальшого подіпшення ідеологіч- головню! шженер моторобу дівно-

народу».

мисловості Української

ГСР зро-

-

но1

б

ро оти,

.

пропаганди

u

Іден

перед

1. с. Виблий і в. л. Бондаренко.

над м. с. Хрущова

капіталізмом.

якістю не поступається

(зліва направо) : передові конверторники бесемерів-

-tr

свідченням а б со- кова

лютної переваги

у

впровадив

цю

В

«fоловними завданнями цього пе- тури кожної союзної республіки 1965 році країни соціалізму виріоду, - говориться в Тезах ottpeмo і ВСІЄІ країни в цілому. роблятимуть більш як половину доповіді тов. М. С. Хрущова, всієї світової продУкції. Це буде

будуть завдання в~бічного ство-

першим

країні

і всієї сив світоВ()му

виробництві .

колектив

цеху

краІНl встуnМІМ міщення продуктивних <·ил з ме- го плану значно зросте частка

будІвництва

на

кисні мі.1ьйон тонн конверторної ста­

економіки і культури дає мож- з необхідності правильного роз- результаті виконання семирічно-

ливість нашій

вже

виплавлено

семирічного плану

тепер У новий важnмвмй nеріод тою досягнення найбільшого еко- Радянського Союзу своrо розвитку nеріод розrор- помічного ефекту і згбезпечен- стеми соціалізму

в життя.

бесемерівському цеху металургій· ного заводу імені

60-65 про- перехід на скорочений робочий - приблиз- день і зменшення числа робочих но в 2 рази і в радгоспах - на днів в тижні без зменшення за55_60 процентів. робітної плати. При

рІшимІсть

У

сітки

центів, у млгоспах

марксистсько­

програму

.

.

непохитну

МІЛЬЙОН ТОНН СТ 1\ЛІ

на

-

цю

одностайно

Дніпропетровськ.

ловості прибли~но в 1,5 раза, в динків ·для людей похилого віку; будівництві

свою

коn.

По шляху розгорнутого будівництва В пресі опубліковано Тези до­ повіді тов. М. С. Хрущова на ХХІ з'їзді КПРС «Контрольні

про

будівництва,

го

1.

«с ерп

заводу

Грандіозні і запалюючі плани, сте за семиріччя приб.'Іизно на марксизму-ленінізму, комуністич- тов.

Гайдученко.

Так,

молот»

·..

тракторів. І це

уде здшснено на тих же виро

ничих

б

-

ПЛІ}Щах.

у

-

спіх справи вирішить дадьша автоматизація і механізація виробничих процесів. У же в 1960 році у нас стане до ладу діючих 25 автоматичних ліній, що їх виготовляють верстатобу д.івні зат·

води.

шьки в грудні

цього

ро-

семиріч- ку ми приступимо до монтажу

накреслені партією! В наступно- 77 процентів. Намічається даль- ного виховання трудящих, особ- ним перспективним планом пе- п'яти таких ліній. Крім цього, му семиріччі обсяг промислової ший розвиток таких п найваж- ливо підростаючого покоління. редбачено порівняно з 1958 ро- до 1965 року колектив підпри­

продукціі зросте

приблизно на ливіших галузей,

80 процентів,

як 'їогна ме-

В світлі цих завдань особливого ком в чотири з ПІ}ЛОвиною-п'ять ємства

своїми

силами

створить

причому вироб- тадургія, вугільна і х 1 м 1 чна значення набирають схвалені раз збідьшити на нашому завод-і і пустить в експлуатацію додат­ нпцтво засобів виробництва nромисловість, енергетюш, наф- листопадовим Пленумом ЦК КПРС випуск дизельних двигунів для ково десять автоматичних ліній. на 85-88 процентів. 3абезпе- това і газова промисловість, ма- Тези про зміцнення зв язку шко-

чується неухильне піднесення ме- шинобудУвання

талургійної,

будівцої

паливної,

промисловості,

машино- мисловість.

і цукрова про- ли

у сільському

з життям

і про дальший

гос- розвиток системи народної осві-

Дамо мета.ІJ СТЇ.ІЬКИ, • •

енер-- подарстві передбачається дальше ти в країні.

СКІ.ІЬКИ НаМІТИ.Іа рІдНа nартія

гетики, високі темпи технічного б' С емирІчнии · .. план розвитку наБ ригада сталевара Ж данов- ла півтори тисячі тонн з шьшення виро б ницт в~.. технІ·ч сталі допрогресу в народному госпо- них культур і продуктів тварин- р(}дного господарства живе ського заводу «Азовсталь» датково до завдання.

дарстві.

ництва, а також збільшення ви- втілення ленінських ідей побу- тов. Кустова знайомилася з те-

На основі всебічного розвитку робництва зерна за рахунок під- дови комунізму в нашій країні, зами доповІдІ

товариша М. С . -

-

Проект семирічного плану, сталевар, це

говорить

важкої індустрії і успішного вищення врожайності, розвиток всепереможної сили марксизму- Хрущова. В цей час по цеху роз- широкий шлях до нових небаче­ з~йснення намічених партією за- садівництва і виноградарства. ленінізму. Послідовно здійснюю- неслася звістка: ко.ТJектив мар- них успіхів в будівництві кому­

ходів

по крутому

піднесенню

в

сільського господарства передба- дань

чається значне

результаті

виконання

семирічного

зав- чи ленінську генеральну

лінію, тенівців

плану наша наша паJУГіЯ, її Центральний Ко- з

збільшення ви-

мітет одностайно розгромили ан-

достроково

своїм

честь

справився нізму. Мені б уже можна йти на

зобов'язанням -

наступного

з'їзду

на пенсію -

партії ·боти

на

минуло ЗО років ро~ мартенах,

-але тепер робництва товарів народного спо- реrпубліка перевершип, У 1965 тнпартійну, .фракційну групу Ма- цех уже дав близько 25 тисяч почекаю з відпочинком. Скільки

живання.

Досить

сказати, що J>Olli досягнутий

США У 1957 ленкова, Кагановича, Молотова, тонн сталі понад план.

великих і важливих справ має

зростання валової продукціі лег- році рівень по виробництву ча- Булганіна і Шепілова, що примк- До цього успіху і наша бути розв'язано в найближчому Jtoi промисловості за семиріччя· вуну на дУШУ населення приб- нув до них, яка намагалася зірва- бригада своїх рук докдала, - семиріччі! Насамперед зваримо

намічається

раза,

-

а

пр~близно

харчово•

в 1, 7 раза.

В

галузі

в 1,~ Ілизно в 1,7 раза, <:таді _ приб- ти намічений ХХ з'їздом партії сказав

промисловостІ

сільського

господар-

курс, загальмувати розвиток Ра- Кустов.

12 11 изно в ' раза. Комуністична

дянської країни, зштовхнути її з

партія постійно ленінського шляху .

ства головне завдання в наступ- піклується про благо нашого наТези доповіді тов. М. С. роду, про те, щоб радянським ному семиріччі - це забезпечен- людям 3 кожним роком жилося Хрущова, винесені на широке

ня такого

зростання

Микола

Костянтинович до початку з'їзду ще 20 шfшдкісних плавок,

Г

сільсько- все краще. Контрольними цифра- rrередз'їздівське обговорення, пал-

.,

виконати достроково · тов. Демчику. Київського - Партія, - говQ.Рить він,-

Багатолюдний мітинг відбувся котельників

·

населення

у

найважливіших

продуктах харчування в

ки .намічено конкретні заходи · ·· __ . І ся нерушима єдюсть партн по забезпеченню в найближчІ ро-

· 1 на-

та

поТреби

широ- ки значоого піАНесення житrєво- роду. нін. ro . рівня радянського народу. До Идучи назустріч ХХІ з'їздові -

промисловості

сільськогосподарській У спіх

ВИКІ}Нання

в

сировині. семирічки

залежить від різкого підвищен­ ня продуктивності праці, скоро­

чення затрат на виробництво •одиниці продукції. На базі ши-

рокого .в~:~дженд~~відудо:гр~ед~ науки 1 ІКИ, виків в усі галузі нароЦJІОГО господарств.а наміче~о піднести І

цих

заходів

належить:

розгортання 'житлового

-1965 роки. Ми також скаже~ У загальновсенародну спра- мо своє слово. Ми внrсемо свої

широке КПРС, радянський народ ще тіс- ву

прибутків

будівництва

і К!tМУ- ніmе ЗГУJУГОВУЄ свої ряди навко- говорить

нального буДівництва; зростання реальних

робітників,

ло

Комуністичної

партії,

службовців і колгоспників; під- РОЗ'УМОМ честі і совістю

вищення заробітної плати низь- е-похи. ко- і серед~;~ьооплачуваних

Радинський

яка

є

він, -

комунізму,

- корективи в ці цифри, і вони вносить свій полягатимуть в тому, щоб гран­

скромний в&лад і колектив на- діозний план даш,шого

ШОГІ} заводу. Нам треба в най- І"О

піднесення

велико­

економіки СРСР

нашІ}Ї ближчі сім років збільпіити ви- виконати достроково. Раніше ко­

нарІ}Д впев- пуск продукції в кілька раз. Ми ;1ектив нашого цеху брав зобо­

груп нено дивиться в своє майбутнє.

зробимо все для того, щоб дати в'язання завершити річну проr­

робітників і службовців, а також Перед ним лежить осяяний не- нашш

дальше поліпше~ня пенсійно~о меркпучим світлом забезпечення збІльшення розмІмарксизмурів мінімаль~их пенсій; знижен- Ле!fінізму широкий ясний шлях ня ціп на продукці1о громад-, до комунізму.

продУктивНІсть пращ в промис- ського харчування, а також на

«Біль- поставила на обговорення наро-

шовик». На трибуні - головний ду контрольні цифри розвитку. інжею~р підприємства тов. Рябі- народного господарства на 1959

кому асоJУГИМенті і високої якос­

ті

будем!} мати

раидІDЗНИИ план

господарського виробництва, яке ми розвитку народного господар- КІ} схвалюють радянські люди. в механічному цеху дасть змогу задовольнити потре- ства СРСР на 1959-1965 ро- в цьому ще 1 щ е р а з виявляєть - машинобудівного заводу би

отже

У цьому році бригада звари- надпланової сталі 2000 тонн. да 80 швидкісних плавок і да- І (РАТАУ).

(РАТАУ).

хімічній

промисловості раму до

автоматичні агрегати більш доек.оналі, ніж ті, які випускає промисловість капіталістичних країн. Слово надається

бригадирові

5 грудня. Тепер ми вирішили перегшшути де зобов'язания і заявлsємо, що 20 листопада будемо рапортувати про виконання річного завдання. (РАТАУ).


Середа,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

nистопада

План

КОМУНІСТИЧНОГО суСПІЛЬСТВа

досягнуте нове могутне піднесення всіх галузей економіки на базі переважного зр1>стання важ­ кої індустрії, значне nосилення екоНQМічного потенціалу країни з тим, щоб забезпечити без­ перервне підвищення життєвого рівня народу. Надзвичайно важлив·і завдання поставдено перед працівниками . сільського господарства.

перемоги

Сила у кроках і радість в

І

переможе!

Одкриємо

партії слава гримить у віках... Це до комуни наш план .

Так наш народ золотими руками щастя будує собі.

зоряні крила простяг.

Щастя! Ти в рандугах

обличчях, І в щастя сади голубі.

семирІчний І

План перемоги і щастя і слави,

,

КПРС, заявляють про свою непохитну ріши- Намічено добитися такого зростання сільсько­ мість виконати намічену партією прQграму господарського виробниЦтва, яке дасть змогу

гомін заводів і ~елест дібров...

І сонце за руку веде.

розгорнутого

з ним нас ніхто не здолає повік. ,..

комуністичног·о

сус-

пільсТ1!а нашої країни.

В

ших

контродьних цифрах

.господарства

СРСР на

розвитку

1959-1965

лена воля всього радянського народу

догнати і випередити

задовольнити потреби населення

народного

роки

вті-

-

наз-

продуктах

резерви

харчування,

різко

сільськогосподарської

Трудівники Пр{)мислових

в найваждивізбідьшити

сировини .

підприємств

і

кол­

ріти ХХІ з'їзд КПРС. У ході змагання широко

країни по виробництву продуктів на душу на-

розгортається творча ініціатива трудящих. Нема

селеннн.

сумніву в тому, що український

В

1965

мисдовості

році

порівняно

приблизно на

валова з

продукція роком

1958

прозросте

Партії план у майбутнє нас

загрози,

кл;~че,

серць наших в ньому биття

Бу де іти з ним крізь спеку n

морози

весь

наш

(Лист

керівника

к ПРС.

Хрущова

на

ХХІ з'їзді

. .. парТ ІІ

Гаряче схвалювали

у своїх ня,

заготівлі добрив,

ремонтІ·

накр.еслення сільськогосполарського інвентаря ,...

життя.

дnя nоширення nаnітичних і наукових знань) .

80 процентів. За семирічку буде І мунізму.

3а дорученням парторга- виступах величні

що створило

сіnьського віддіnення Товариства

...Надзвичайно важлива роль У комуністичному виХ()ванні підростаючого покоління належить радянській школі, покли~аній го3 великим задоволенням про- ському господарству семиріqний колгоспників. Швидще, .. б о краще тувати молодь до життн, до кочитав тези ДОПQВІДІ товариша план ув виконании достроково. пішла робота на очистці насін- рисноІ- працІ·

м. с.

Нас поведе у ясне семиріччя план,

народ-бі.11ьшовик.

...

ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ-В КОЛГОСПІ

народ внесе

гідний вклад у велику справу будівництва ко­

Спасибі

У моторах гуде ...

Ти, як зоря, що з росою уранці

З ним не страшНІ нам ніякІ

госпних полів республіки готуються гідно зуст­

передові капіталістичні

.•

електростанЦІи,

1 даль

Леніна слово у ньому ласкаве,

брами

.

в нім наші мрії, надії, любов,

будівництва

року.

1958

Володимир СОСЮРА

Програма розгорнутого будівництва • • На підприємствах, будовах, в установах кошоспах, радгоспах, РТС України в обстановці величезного подітичного і трудового піднесеннJі відбувається обговорення тез доповіді тов. М. С. Хрущова на ХХІ з'їзді КПРС. -Трудящі республіки, яr.: і весь радянський народ, одностайно схвалюють рішення. листQпадовоrо Пденуму ЦК

19

Багато

... дум

викликають

У

У своїй роботі Нагоролжені ор­ деном Леніна, та Пелагією Трохи­ мівною Безпалою, що вийшла зараз на перше місце в артілі по надоях молока від закріпленої за н~ю групи корів. Іх почесну професію обрала для себе випускни-

ця школи Галина Соловей. Пра-

нізації провів у другій рільни- партії колгоспниця П. Дмитрик, до весняної сівби. у порівняннІ· кожного_ радянського педагога цівники тваринницької ферми, чій бригаді, де працюю, першу колгоспники К. Росенко, В. Кор- з минулою ""екадою збільшились рядки ЦІ з тез допоВІдІ товариша М які щодня баqать її на роботі, бесіду. Провадять бесіди в нієнко і ряд інших товаришів. надої молока на фермі ' сипьн '' 1·_ І КП С. Хрущова на ХХІ з'їзді говорять: - Буде і Галина ви-

бригадах, ланках і всі ініпі агі- В бригадах,· ланках, серед тва- шою стала боротьба за те, Щ"б v

татори.

Уляна Іванівна Крук.. - ланкова, уважно вислухавши розповідь про наступний семирічний план, сказала: - Спасибі партії, що так

рипників розпочата

взаємопере- взяте зобов'язання _

вірка виконання договорів на соціалістичне змагання і о_формлення соціалістичних зобов'язань на наступниИ рік. Обговорення контрольних цифр

піІtJІується про народ. Ми відпо- розвитку народного господарства І вімо на це

колгоспник артілі

цею, щоб, наприклад, по сіль-

1959-1965 роки значно піднесла трудову активність

До нових перемог

Трудящі нашого седа палко ві- партії. Колгосп планує

тають і схвалюють історичні рі- підвищити

родючість

імені Димитрова.

с. В.·димерка.

значно

грунтів,

шення листопадового Пленуму збільшити виробництво пр.одуктів ЦК КПРС, тези доповіді товариша тваринництва. В умовах нашого

М. С. Хр-ущова на ХХІ з tздl села одним із важливих заходів КПРС «Контрольні цифри розвит- для зміцнення кормової бази є

РС.. Вони породжую'r.Ь

най-

виробити сильюше бажання працювати як-

до кінця року по 356 центнерів молока на кожні 100 гектарів сільськогосподарських угідь було обQв'язково виконано. 1. Васюк,

самовідданою пра- на

.

сококваліфікованою

дояркою.

найкраще, всемірно зміцнювати зв'язок школи з виробництвом, прищеплювати піонерам і школярам любов і повагу до фізичної праці, прагнення оволодівати

Задоволені овочеводи колгоспу, та і сама задоволена своєю роботою на плантації випускниця Ганна Юшко. Коли збирали врожай моркви і кормового бу-

ти свій організм.

виконала норму.

знаннями, технікою, заrартовува- ряка, вона першою Кожного року з стін середньої

школи нашого села. виходить

no

в бригаді

На перший погдяд, нічого за-

хоплюючого немає в роботі їздо-

ПрИКЛВД

25-30 юнаків і дівчаТ' з атеста- вого. Але це не так. Зі справж­ 'l'ОМ зрілості. Тільки за останні нім натхненням працюють їздо-

трудового піднесення

Р·ОІШ понад сто дітей колrоспни- вими юнаки з атестатами зрілос-

ОбговQрення тез доповіді това-

риша М. з'їзді

С. Хрущова

КПРС

РQЗВИТКУ

«Контрольні

народнОГО

ків здобули середню освіту, і ті Микола Ми~нко і Петр() Ква-

бІ'льшІ·ст з НJІХ працю" у рІ'дно ь " на ХХІ му колг п·1 ос • цифри

ГОС{!Одарства

ша. Привмво глянути на тягдо, що їм довірено, відчувається, ЩQ

Один з наших колишніх кра- воно У досвідчених руках. Але щих учнів Іван Соловей працює більше всього поважають літні

ку народного господарства СРСР поліпшення природних сінокосів. СРС.Р на 1959 - 1965 роки» ви- механіком по ремонту

автома- колгоспники і МQдодь - освічекликади високу політичну і труС . попит них і культурних юнаків та дівц 920 б б 1965 1959 на роки». е уде зр(} лен(} на гекта- дову активні'І';ТЬ колгоспників. шин. кажу, до речt: - З величезним інтересом, рах. Буде збільшена площа і Ось один з багатьох прикладів. на маЇІстрів такої спеціальності чат - за їх дисциплінованість, говорить бригадир Є. Різаненко, вжиті заходи для того, щоб піддуже великий, адже у громадсь- чітке виконання кожного зав~ чит·аю Rожен рядок цього іс- нести врожайність таких цінних Із станції Бобрик повідомили, торичного документу. Розвиток кормових культур, як кукуруд- що на адресу колгоспу надійшло веіх галузей народного· господар- за і люпин. 60 тонн гранульованого суперства піде ·такими темпами, що Агітатори провадять у ці дні фосфату. При цьому було попе-

кому господарстві артілі понад дання. два роки 50 автомашин, тракторів, ком­ .Понад байпів та інших складних сіль- свинаркою колишня ськогосподарських машин. школи Ганна Топіха.

працювала

випускниця

А про те, ми у найближчі роки не тільки бесіди сер·ед колгоспників, при- реджено, що будь-яке П!)рушен­ йогQ найближчий: друг Олек- як вона трудилася, видно з того, доженемо, а й випередимо Аме- свячені підготовці до ХХІ з'їзду ня графіка відправки вагонів сандр Хамбір так само, як і Со- що правління колгоспу ім. Сталі­

р~ку по всіх показниках. Міць КПРС і ХХ з'їзду КП Украіни. для інших господарських потреб дQвей, ще в школі винопrував на дало ій відмінну характери­ нашої держави, життя радянсь- Ланки, бригади беруть нові соціа- наносить шкоду народному гос­ думку - бути перШQК~асним во- стику для вступу до учбового

дієм машини. Працює він зараз закладу. Зараз Ганна Топіха ус­

кого народу піднімуться на неба- лістичні зобов'язання на наступ- подарству · чену досі височінь. ний рік. Трудівники села сповнені баМ. Гаnицький, жання внести свій гідний вклад секретар парторrанізації.

вчиться у Боярському За ініціативою партійної орга- шофером, і в, бесідах з товариша.- пішно техніку­ нізації було створено спеціаль- ми, розмовах зі своїми колишні- Wtьськогосподарському педагQrами ГQВО1ІИть: - мі. Можна бути певним, що піс­ ну ланку для швидкого виванта- ми

нення

складу ввійшли комуніети і без­ них мрій.

буде відмінним спеціаJІістом своєї

партшнІ

справи.

У всенародну. боротьбу за зді:Ис-1 грандІозних

Колгосп ім. Ватутіна,

накреслень

с. Пухівка.

ження добрив з вагонів. До її

Соціалістичне зобов' яз анн я артілі Ра.до

зустрів

інформаційне Пденум

ЦК

наш

колектив продукції одержати

20

тт. Зозуля Г., Боро­ Кудренко В. та інші.

ЮІК Ф., Возити

суперфосфат

тисяч кар- шофf:рів

-

повідомлення про бованців економії. Січ_невий ШІан партії л. КПРС.

Агітатори

виконати за

25

дщв

-

таке

,

визначили

Здійснилася одна з моїх запові.т- ля закінчення Була, як кажуть, своя мрія і у Миколи Рябого. йог() приваб-

технікуму вона

Більшість педагогів нашої шко-

бере активну участь в масолюван к()мбайн. Зразу ж після кандидата в члени закінчення школи він попросив во-політичній і культурно-освіт­

Остапця, А.

.

Остапця

.

ли

колгосп,

щоб йому

допомогли ній роботі, що її провадять пар­

провадять голосні читки тез до- соціалістичне зобов'язання взяв ·та М. Осшкина. ВсІ добре потру- стати механізатором. Нинішнього тійна і комсомодьська організаціі повіді товариша М. С. Хрущова іtодектив нашої артілі на честь ди-лися, і 60 тонн мінеральних літа Рябий вже па ХХІ з'їзді КПРС «Контродьні ХХІ з'їзду КПРС і ХХ з'їзду КП добрив цифри розвитку народного госпо-

,1

"країни.

госп

були доставлені

протягом

одного

в

код-

дня.

працював

причіпному комбайні

на колrоепу.

Про

них

і

бага-

цілком тьох інших вихованців шкоди

-

дарства СРСР на 1959--1965 Перед у ;змаганні ведуть комсправився зі своїми обов'изками. молодих патріотів Батьківщини, о · риq -1 в и до Зараз тракторист П. Шевчен- По"'а'""В cet~:~ молодий механіза· якІ· с.амовt'ддано працюють зара" ц роІш». еи Істо но ar - сомольці і неспілкова мо;юдь. ко возить каїніт. Тракторним "' ua U1: " організатор в кмгоспі, на великих будовах ь:умент

вик.т~икав нову

хвилю

сuuіалістичного змагання за до- Ткаля

С

'офія П-олянецька,

пра- причіпом він кожного разу доставляє по

тор

і .як хороший

4-5 тонн і більше. комсомольсько-молод1жної ланки країни, поєднують працю з нав· строкове виконання взятих зо- цюючи вже зараз в рахунок бов'язань. 1959 року, щозміни вигот·овляє Бригади вивезди у поле до 3000 на заготівлі кормів для громад- чанням,-ми розповідаємо у своЇJ До 20 грудня виконати річниИ по 40-44 хустки при нормі 30. тонн гною длst виrО'Говлення ського тваринництва. лекціях і бесідах. Часто ставим< Вся продукцІ·я в.J'дмІ'нно-1 якосТІ·. компостів, очистили lOG 'l'OHH п ишається наш колгосп cB(}l- \1-х . у приклад пІ· v"Не рам 1' уqІІЯМ = • вир ...v бничиио план, вигот"nити понад завдання 10 тисяч жіноЮ. Харченко, насіння кормового люпину. ми першими п'яТІ[ТИсячницями яю вчаться зараз в шкош. чих хусток, 2 тисячі метрів кисекретар комсомольської В. Маnій, лимних доріжок, 200 ковдр, 1,5, організаціі. редактор стінгазети. - доярками Домною :Минівною І. Нікоnаєнко, тонни пряжі і 4 тонни вати, За Текстильна промартіль, Колгосп ім. Леніна. Юрченко і :Марією Захарівною директор школи. рахунок зниження собівартості с. Гоголів. с. Семиполки. Пильт.яй, які за блискучі успіхи с. Русанів.


Середа,

листопада

19

року.

1958

ОТАХАНОВЕЦЬ

з

В змагання включаються всі бриrади і ланки Патріотичну ініціативу вияви­ ла

ланка

з

другої

рільничої

лежиості

від попередників,

10-15

тонн

по І ну, як зеJ}нової і кормової куль-

торфо--гнойових тури. Весною його сіятимемо на

компостів і по

центнера jзерно, силос та

1-1,5 бригади, де ланковою Г. Карпо­ ва. На честь ХХІ з'їзду КПРС і мінеральних добрив. Бригади і ХХ з'їзду КП України вона да­ ланки будуть також заготовляти ла

слово

виростити

в

му році по

180

топлі,

центнерів кормових

500

попіл і пташиний послід.

наступно­

Велику

центнерів кар­

рощенню

увагу

· вейєр 800 ного 100.

зелений коп­

гі!ктарів і післяжнив­ Матимемо також алка­

лоїдний люпин на зелене добри-

приділяємо

безалкалоїдного

ви-

во. Насіння є на всю площу.

люпи-

Ланка, яку очолює Марія Ко-

буряків на кожному гектарі зак­

вальчук,

очищає

ріпленої

культур

на

кала

за

нею площі

колгоспниць

і

закли­

ланки,

очолює Парасконія

виготовляємо компости

яку

Слюсаренко,

Посилювмо

включитися у боротьбу за виро-­

фо-гнойових

щення

в

високого

врожаю

в

пер­

шому році семирічки.

гною

у

соціалістичне

і

підвід.

За прикладом ланки Г. Карло­ вої

кожюи

виготовлення компостів.

бригаді

торфу

Щодня

на

зайнято

Найкраще

вивощі по

6-8

органі3овано

насіння

машині

Очищені вдруге

тор­

роботу у третій рільничій брига­

змагання

Артилерія країни Рад

ярих

«ОСМ-3».

тонн вівса і

10

30

тонн люпину. Городня брига­

да

вичистила

парникові

котло­

вани, вивозить у поле під огірки

та цибулю перегній. Іздові Ми­ кола Гарбуза, Іван Крук та інші щодня

перевиконують

норми.

Темпи підготовки до весняної включаються як П. Слюсаренко ді, яку очолює П. Мельниченко. з подругами, так і інші ланки, На площах, де в наступному ро­ сівби посилюються. Боремося 3а бригади. Змагаючись з артіллю ці будуть каJ)'rопля і кукурудза, те, щоб якнайшвидше 3авершиім. Щорса, с. Княжичі, наш кол­ вона склала у бурти до 500 тонн ти очистку насіння зернових і госп зобов'язався одержати в компостів. зернобобових культур, щоб 3а­ Протягом зими рільничІ 1 го­ наступному році по 12 центне­ родні бригади виготовлять 12.000 готовитй: вдосталь місцевих доб­ рів зернових проти 9,4 центне­ ра,

як зібрали

цього

року,

центнерів картоплі і по

115

тонн

по

компостів

по

-

центнерів овочів з кожного гек­

тара.

Щоб

забезпечити

на

наших

грунтах,

І!Ирішили внести, в за-

заступник

малородючих с.

дільниці,

як

і

всього колгоспу, почався найвід­

повідальніший період ве утримання

добре підготовились:

{!ИЙ корівник, запасли в достатку

ком, в обід і ввечері)

(ран­

від кож­

ної групи корів в цілому, закріп­

а тричі на місяць

від. кожної

-

мо до книги,

в якій зазначені клички корів, їх продуктивність

різноманіТfІИХ

кормів. Посилили за попередню лактацію. В кінці годівлю худоби. Кожній корові місяця підводимо . жировий ба­ даємо по

фураж­ ланс, і відповідно цього нарахо­ ної картоплі і стільки ж кормо­ в.уємо трудодні дояркам. вих буряків, 4 кілограми січки, М. · Гавриленко,

10

кілограмів

яку запарюємо. Крім цього, зго­ довуємо по кожен

літр

худобу

200

Г1Jамів дерті на

надоєного

випасавмо

люпину,

який

на

молока,

молодому

посіяли

після

зоотехнік.

Колгосп с.

ними

в кінці минулого

чи на

не Галя і каЖІе;

Давайте, Катерипо Йосипів­ змагатись.

Що ж, давай позмагаємось,

краще,

відпо~і-

-

я.

Н старша роками і давніше на

«Жовтень»,

фермі,

Требухів.

Нещодавно *** закінчили

року

початку цього. Підходить до ме­

ла

тому

1розпитувала будівни-

Галина

з

початку

мене, як правильно

годувати свиней, щоб вони швид­ ко

росли,

а

жнив. цтво нового корівника, в якому Завдяки ц.ьому валовий надій розмістили 106 корів. Він з цег­ свій до~від.

я

арти.леристи.

У дні мирного навчання воїни-артилеристи добивнються

продовжують

нових успіхів

охоче

у

·

_ Нижче в листах розповідається про фронтові і мирні буд­ татора,. відділу пропаганди і агітації ЦК КП

Трудиться вона на славу. Не скажу вже, коли це точно було:

-

радянські

..................

наркою комсомолка Галина Упир.

піде ІЮбота

себе

НІ радянських артилеристів, які надруковані в «Блокноті агі­

Працює зі мною на фермі сви­

-

прослави.1и

удосконалювати майстерність, бойовій підготовці.

Леніна,

Так почалася dоротьdа за першість

но,

подвигами

Сотні тисяч з них нагороджені орденами і медалями, понад 1.800 удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.

с. В.-Димерка.

відремонту­ корови зокрема. Всі дані заноси­

вали при)Jіщення, спорудили но­

ім.

Радянським

ротьбі за свободу і незалежність нашої Батьківщини. Слав­

агроном.

Колгосп

Княжичі.

стійло­ лених за тією чи іншою дояр.кою,

-

худоби. До цього

Сили святкують День артилерії, встановлений

урядом на честь великих заслуг артилеристів у героїчній бо­

Галицький,

голови

У роботі тваринників госпо­ жирності проводимо щодня першої

19 листопада радянський народ і його доблесні Збройні

основні умови для одер-

А.

колгоспу ім. Щорса.

Худоба-в теплі, сита дарства

-

рив

1:1-----

-------а

жання наміченого нами врожаю~

М. Касян,

такий

урожай

10-12

тонн на кожен гектар орної землі.

140

Лртил<е>ристи Н-ської частини на тактичних заняттях.

передавала

····················

МУЖНІСТЬ Пункт спостереження команди­ ра

дивізіону

капіт·ана

знаходиться

на

Іванова

північно-західно"

му схилі Мамаєва кургана. Во­ рожі бомбардувальники висіли в повітрі. Зе'.Іля здригалась від важких

вибухів.

Після

чергового

України.

бомбардуван­

дир ·гармати сержант Носов. З<:t­ лишились тільки дві протитанкові гранати. А ворожі танки вже

зовсІм близько. Тоді Носов схо­ ?ив_ гранати, звівся на весь зріст на~устріч «тигру». Не ДІИШОВШИ КІЛЬКОХ МеТрів, ВіН КИ­ 1 ..?Ішов

нув під танк спочатку одну, а по­ ТІМ

другу

~адо

гранату.

гусениці.

Вибухом

«Тигр»

зір­

спіткнувся

ня гітлерівці перейшли в контр­ атаку. Прямо на курган рухалось

1 завмер.

чотири танки. Позаду улюлюкаю­ чи бігли п'яні фашисти. Шалено

міцнішими, ніж броня фашистсь­

строчили

а втом ати,

захлиналися

кулемети.

Капітан Іванов подав команду. «Вогонь!» по радіо передав радист

Гажевський.

Ухнули

бухи.

Гітлерівці,

підгонювані

ського кого

Воля і мужність радян­ артилериста

виявились

танка.

Незабаром на гімнастьорці ге­ роя засяяла Золота Зірка.

У МИРНІ

ви­

Проходили заняття.

ДНІ 3 перед­

страхом, тиснулись до танків. Командир дивізіону вніс поправ-

нього пункту спостереження редали:

ку. Тепер снаряди почали рватися ближче і одразу ж змішали задні цепи. Але фашисти продовжували просуватись. Велика група гітле~івців уже дерлася по

- Біля висоти «Дальньої» чути шум моторів! .. Артилеристи,

неві

позиції

у

ле­

які займали вог­

протитанковому

районі, насторождлись. Було по­ ~хил~. ~Ід пункту спостереження силено спостереження. Обслуга

Зараз Галина одна з кра­ модока на фермі не знижується, ли та гіпсоблоків, вкритий тон­ ІХ в_щщляло ЯКJ.Іх-небудь • 50-70 Jзайняла СІЮЇ місця біля гармат. хоч зараз багато корів у запус- ким покрівельним листом. У спо­ щих свинарок, забезпечила біль­ м.етр1в. Ради_ст ~а~евськии вже Над висотою розірвався освіт­ ку,-надоюємо в середньому на рудженні значну допомогу подали ший, ніж я, приріст закріплених ЧІТКО бачив ІХ п ЯНІ обличчя. І в лювальний сна ряд. Воїни поміти­ кожну по 7-7,5 кілограма мо- шефи «Укрrіпрошахт» та ·за нею свиней. Кожна свиня, яку цю хвилину над вухом пролунав ли попереду силуети «танків»

лока.

Передові

доярки

одержу- Управління газового гоеподарст­ вона доглядає, за добу прибавляє голосний;

ють більше. Надія Оксюта

95-105 кілограмів

-

по ва Києва.

молока від І

Добре також підготовили інші

дувала

закріпленої групи корів, Надія тваринницькі приміщення, худо­ гою раз Бордакова-110-115-по 9- бі в них заrишно, тепло.

1О кілограмів щодоби від кожної.

Ю. Максименко,

Запровадили оплату доярок від кількості жирності надоєного

завідуючий фермою. Колгосп ім. 40-річчя Жовтня,

від корів

с. Рудня.

молока.

Визначення

------{:[

{:[------

центнерів і доглядає за­

її у

лунав постріл.

кабанів. Скоро вони бу­

притиснула воїнів до стінки око-

Снаряд влучив у ціль на від-

І раптом все стихло. Увесь схил був вкритий трупами гітлерівців.

стаю Г прямого пострілу. Навод­ чик ранкін переніс вогонЬ на

високе

пройшла

свиней загальною ва­

дуть зняті з відгодівлі. Правлін­ пя колгоспу видало їй у додат­

кову оплату кабанчика на 80 кілограмів, а за приріст живої ваги

свиней

бухгалтеріЯ

за жовтень нарахувала доднів.

голос· «противника», які ледве було вид­ но. Над вогневою позицією про-

грамів. Галя відго­

500

66

66 77

але спохійний

командира: «Вогонь на мене!».

у вазі на

Галина

тільки

116

докладає

тру­

Гажевський добре знав, що оз- луна.1.а команда: «По танку, бро­ вачає ця команда. Він повторив небійним!» І в ту ж хвилину про­

пу.

В

жаром.

з

.

гвинтівками

наперевІс

моряки.

Старовинне

видно

1943

українське

місто

р

навкруги.

тут

У

вирували

вересні

жорстокі

стояла на одній з найвідповідаль-

м'яса на кожні

100

44 2

цілі.

п_ро

снаряду

«Наводити

себе

вирішив

воtн. Вш виюс точку прицілюван-,

помітною

макета.

плямою

«танк»

н~плив на центральну марку при­

щлу.

Невеликий

поворот

Канів. з прибережної кручі дале- вичка підйомного механізму

Наш колгосп виробив по 70,9 ніших ділянок захопленого наши­ центнера

-

ни_жче»,_

Траса

вище

ня по ходу пересування

У _мене. т~охи крапу показники І бої. В~жко підібрати слова, щоб по ВІДГОДІВЛІ свинеи: здала 76 виразити велич подвигу радянсь­ кабанів загальною вагою 79 ких воїнів, які зламали оборону центнерів. Доглядаю зараз 108 ворога на Дніпрі. ... Гармата сержанта Носова голів.

гектаJ}іВ угідь, у тому числі еви-

.

Ледве

МІЦНІШЕ БРОНІ ко

·

пахнуло

хвиля

полум'я. А зверху, з усіх

боків

бігли

щ. об по всіх показниках порівмя­ в змаганні.

обличчя

Вибухова

Над одним з танків кучерявилось другий «танк».

зусиль,

тись зі мною, посісти першість

мікрофон.

ми військами леристи

плацдарму.

поклялись

не допустити до

Арти­

вмерти,

своєї

але

позиції

точка цю

прицілювання

ж

мить

снаряд

махо­

-

знижена. прошив

і В мі­

шень. Завдання виконано відмін­ но.

Але на батарею рухатися

ще

«противника».

продовжують

кілька

«танків»

Рішення nриходить

в ту ж мить. Командир обслуги молодший сержант Земеров на­ казує

наводчику

по передньому

помогти

відкрити

«танІ<у» і

сусідній

вогонь цим до·

обслузі.

Успіх

нини по , _центн:ра на таку жодного ворожого танка. Бій nо- «бою» вирішили секунди. Навод­ ж nлощу орноr землІ. Тваринни- чався на світанку. Фашисти, при­ чик Гранкін швидко переніс во­ ки борються за те, щоб взяте зо-- ' криті густим туманом, пішли в гонь на «Танк» «противника» і бов'язання по відгодіВлі свиней контратаку. На невеликій ділян­ знищив його з другого nострілу. виконати достроково. Черкаська облаС1ь. В колгоспі «Більшовик» Чигиринського ра­ йону за останні два роки збудовано два гуртожитки для робітників тваринницьких ферм, два корівники,

три

свинарники, дві

відгоді­

вельні площадки для свиней, кормокухню, телятник. Тепер закін­ чується

спору дження

ще

буде

ці

гітл~рівці

сантниКІв

60

ки~ули

танКІв.

проти

де-

н,~ш подарупок па,_ честь ХХІ Ось з-за горба виповз перший з ІЗДУ КПРС ХХ з rзду КП Ук- «тигр». його зупинив гарматний раїни.

вогонь. Потім артилеристи підпа­ Н. Костенко,

одного телятника.

Н а фот о: спорудження нового телятника. На передньому плані - бригадир комплексної будівельної бригади Ю. І. Сабадош. (Фотохроніка РАТАУ). Фото І. Діамента.

Це

свинарка.

Колгосп ім. Калініна, с. Літки.

лили ще два лись

танки. Але скінчи­

боєприпаси,

пошкоджена

гармата. Гарматна обслуга по­ несла втрати. Були важко пора­

нені иаводчик Коломієв і коман-

... З вели~<ою напругою вела сбій» і обслуга комсомольця мо­ лодшого сержанта Зарубіна. водчик єфрейтор Ефендієв

На­ за

короткий час зумін зробити три постріли. У макеті виявилось три прямих

попадання.

Це була пер­

ша бойова стрільба молодого ар· тилериста. Воїн з честю витримав іспит. П. СТЕПАНОВ.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

У наших російських друзів Д.митровська

.Путь И.cьurta•

По мtсту і району

повідомляє:

Порядок денний чергових збо-~

з'їзду

Дипломом

5

ступеня.

до цього часу знаходиться під бо-

передови­

24

всrв

відзначені

загальної

учасники

цінними

Відвоювати

-

цю

площу,

да.ння,

по­

справи

сказав

-

таке

-

Родина знають

і

по

сПобеда:t

добре

заслугах

шану­

Тамара

працюють

кожної

Цього

року

--------

П.-на

заводі. консультанти

кажуть про зміни, що сталися

шити роботи по своєчасному за-

після

ХХ

3 допомогою

з'їзду

безпеченню

КПРС і між двома перепи­ сами населення 1939 1959 рр. Виставки будуть екс­ понуватися на підприємствах і

в

К:олгосп

с.

пенсіонерІв

покликані

поліп-

«К:омунар»,

так:

треба

працювала

кавої

чатку

·

штру

тьох

чолі з її бригадиром Л. Висоць­ ким. Руками літніх колгоспників

розводять:

шофери

немає,

руками

мовляв,

міст­

К.

Терещенка,

інших

ка, знову об'їзд.

Писаренка

f.

зроблено

велику

Тепер вони вже цього не ска­ довано гарний

міст.

Добре

голова с.

по-

пайовпків

помилка?

Г.

го часу не

збудовано.

«Більшовик».

Є. Заблоцьний, пайовик

ССТ.

ЛИСТОПАДА

Середа: (Москва);.

останні вісті телевізійна кінохроніка «Новини тижня»; 19.35 - мультиплікаційний фільм «Вовк і семеро козенят:.; 19.45

та

19.00 19.20 -

назустріч

\-

справу.

ХХІ

з'їзду

КПРС

і ХХ з'їзду КП Украіни. Ілю­ стрована бесіда сВ нових умо­ вах:.; 20.00 передача еМузич­ ний словник»; 20.30 кіножур­

сільради.

і

чехословацький

ЛИСТОПАдА

Четвер: (Москва);

19.00 -

шостому

континенті:.;

новий

друкуємо

Фото М.

Горбатенка.

художній

Гус•.

20

Колгоспники княжицькоі артілі ім. Щорса І. Петренко, О. Вітер та М. Максименко звернулись до нашої редакції з проханням докладно розказати, як правильно відповідати на запитання переписного листа в день Всесоюзного пере­ Нижче

Зазимського

............................................................ g

КОНСУЛЬТАЦІЯ

це

ново­

рі. Магазина у Рожівці до цьо­

Пухівка.

січня 1959 року. прохання, товариші.

за­

-

члени

Але все залишилось на папе­

Пищай,

фільм «Ян

15

новому

записали:

обраного правління.

виправлена ця

нали

пису населення Задовольняємо

вони

Все буде зроблено,

-

певнили

І. Микаn,

жуть. Протягом двох тижнів збу­

наказу

ест

збудувати магазин у с. Рожівка.

на

чи

-

представники

Рожівки,

пунктів

правлінню

заступник бухгалтера

книги.

були

Дивіться телеnередачі

нашого еела добратися у 3азим'я

Погреби

району.

Пухівки, 3азим'я та Погребів. Серед бага­

менше.

колгоспу с. Рожни.

року,

чотирьох сіл:

19 бригада

дільниці

Невиконаний наказ

госпникамн молоко державі вона замість 3. 203 літрів виписала 3.072 базисних літри, тобто на

ЦІКАВА. КНИГ А

райвідділом

шляхова

2-оі

Броварського

неодноразове нагадування не виправить допущену нею dомил­ ку? Ще в серпні ц. р. під час виписки квитанції за здане кол-

Коли ж буде

Учениці-nершокласниці Русанівськоі середньої школи Люба і Галина Топіхи за читанням ці-

соцзабезпечення.

з

цеіі

А. Хомич, нарсуддя

Руками літніх колгосnників бувало

один

затвердив

(між іншим,

колгоспах району.

Раніше

суд

на

вирок.

Конкретне запитання Чому працівник бухгалтерії

131

Богданівка.

g .................................. м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

трудящих пенсіями. Я. Минчун,

завідуючий

комсомольської організаціі.

·

рад

К. Зась,

секретар

ливарно-прокатному

Колектив працівників Дмит­ ровеького музею готує дві виставки-пересувки. Вони роз­ районі

дах йдуть комсомольцІ. Правління артілі відзначило кращих: доярок К. 3доровець, 0 ·_ Кеуш, тракториста Ф. Бобка, Іздового

лодильників, а прокурор т. Клочан

строком

Обласний

Це і привело І. Х. Семенюка

на лаву підсудних

ко;юнії

На зборах уповноважених па­ СОоЦІашстич- І Броварського молокозаводу т. По- йовиків, що відбулися на по­

взятих

тиме цією роботою на заводі хо- А. Теплюка.

яєць.

Пересувні виставки

в

зупинити хулігана. Спра­ довій ва закінчилася тим, що Семенюк рік.

Відзначення кращих

ручив окремим активістам керувати консультаційними пунктами на підприємствах району. Так, юрист т. Броун М. керува-

на

пташин­

125

по

могли

дився за крадіжку).

Закону про державні пенсії рай- виконаннІ

ків має одержати від кожної курки-несучки

менюк.

І ком профспілки держустанов до- них зобов'язань. В пе~ших ря- 'номаренко, недивлячись на наше

курки-несучки. родина

звернути

вже вдруге. Перший раз він су­

Чимало наших колгоспників вання пенсіонерів і роз'яснення добились. високих показ~и~ів У

птахофермі. В минулому році вони одержали по 110 яєць від

с. Требухів.

метою поліпшення обслужу-

3

ють родину Бессонових. Се­ рафим Васильович, його дру­ жина Анастасія Іванівна та дочка

голова сільради.

зав-

КонсультаціІні пункти

пташкиків

колгоспі

не міг не

вдарив Петрука по обличчю.

П. Ковбасинсьний,

доповідач.

дарунками.

У

Похід на болота почався.

зробити її корисною для нашої

срібними і 20-Малими срібни­ медалями.

культури,

Вистуnаючі висловили чимало уваги на І. Х. Семенюка. Буду­

0,03-0,04 гектара лози. РобоІ ту цю провести до морозів.

лотами.

ків сільського господарства нагороджені Ма.пими золоти­ ми медалями, 8 Великими ми

мував

'

виставки колгосnи та ім. XVIII парт­

нагороджені

другого

рон у.

1958

Однак свідки повністю підрів членів артілі «Жовтень» був хоро~~х дум~к, вн_если с_вої про­ чи у нетверезому стані, він в твердили пред'явлене підсудно­ незвичайним. Доповідач го- позицв. У рІшенНІ зборІВ запи- присутності колгоспників лаявся, му обвинувачення. .. лова колгоспу І. Ковбасинський І сано: кожному члену артІЛІ по- а потім почав приставати до Суд засудив хулігана до поз­ нагадав присутнім, яка площа І еадити на болотах не менше т. Петрука В. Ніхто і ніщо не бавлення волі у виправно-тру­

Рішенням головного Комітету Всесоюзної сільськогос­ сПобеда:t

листоnада

Кожен, хто в цей вечір пря­ - Винним визнаю себе лише у русапівський Будинок частково, заявив на суді Се­

Похід на болота

всгв

19

11/з залу суду 11 ху лігана приборкано

zaзema

Нагороди учасникам

подарської

Середа,

останні

вісті сНа

19.20-кінонарис

20.00 -

чехословацький

худож­

ній кіиофільм «Проти всіх».

відповідь на ваше запитання.

ЯК ВІДПОВІЛАТИ НА ЗАПИТАННЯ ПЕРЕПИСНОfО ЛИСТА Під час перепису обліковці записуватимуть в переписні листи відповіді на 15 запитань. К:ожие запитання розраховане на те,

або

незареєстрованому

на

шосте

шлюбі,

запитання

стверджувальну

дають

відповідь.

місцю

Дуже велике значення мають відnовіді на сьоме і восьме за-

визначити середню чисельність сімей в місті і на селі, в різних суспільних групах і національностях. Першим записується гла-

Дванадцяте тринадцяте

питання - про національність і рідну мову, які повинні вказати самі громадяни. Національність дітей визначається по бать-

(місце

роботи),

(заняття

роботи)

і

по

цьому

чотирнадцяте

(для тих, що не мають заняття - джерело засобів до існування)

запитання необхідні, щоб одержати дані про розподіл насмен­ ня по галузях народного госпо­ дарства, заняттю і джерелах за­

щоб одержати необхідні нашій ва сім'ї, а після нього - всі ках, а там, де батько і мати на- собів до існування. Щоб підсум­ державі дані. Тому дуже важли- члени сім'ї і вказується іх від- лежать до різних національнос- ки перепису дали такі матеріа­ во, щоб на к:>жне запитання пе- ношення до глави сім'ї. Якщо тей і затрудняються визначити ли, відповіді на ці питання по­ реписного листа всі відповідали сім'я

правильно. Правильність же від- главу,

затруднюється

визначити національність дитини,

то главою слід

перевага винні бути точними

і повними.

вважа- надається національності матері. Відповідь на дванадцяте питав­

повідей набагато залежить від ти тоrо з членів сім'ї, хто постій- Рідна мова може не співпадати ня повинна визначати рід ви­ того, наскільки населення розу- но проживає тут і дає основні з націона.тn,ністю. Наприклад, у робництва. Якщо у відповіді бу­ міє, для чого проводиться пере- кошти на існування. ппс і яке значення

запитання.

Насамперед,

листі

на

має кожне

Друге запитання -

часово відсутніх

і

деяких українців,

про тим- шої

третє -про

переписному тнмчасово проживаючих -

записуватимуть

хідні, щоб одержати дані про чи-

водять перепис, а також прізви-

населення. Загальне число запи-

наявного

і

ють

постійного СРСР.

мову

Відповіді

одного

ще, ім'я та по батькові ко·жноі саних в переписні листи без тим- рівень освіти особи. Ці відомості потрібні для часово відсутніх становитиме на-

про

місце

того, щоб точно врахувати кіль- явне населення, а без тимчасово освітній кість нас.елення і розподіл його проживаючих постійне насе- значать на міське та сільське, визначити

кількість і склад населення по

республіках,

областях,

районах,

лення.

Відповіді на

четверте,

рідною

мо-

го», то такий

запис

неправнль-

иий, тому що в ньому не вказа-

необ- кі росіяни рідною мовою вважа- ний характер виробництва. В да.­

докладну

і точну адресу сім'ї, в якій про- сельвість

національності

громадян ін- де написано «завод ім. Горько-

вою є російська, і навпаки, дея-

хто

на

запитання

про

ному

запис

випадку

правильним

«верстатобудівний

буд:е

завод

ім. Горького» або «завод верета-

навчання

покажуть госпники, які працюють на під­

рівень населення, ви- приємствах, що належат~ КQ/1кількість і склад тих, І госпу (млин, електростанЦІЯ, це:

вчиться.

рівень

народів

і письменності і тів-автоматів ім. Горького». Кол­

Ці

дані

п'яте як високо піднісся

і шосте запитання д~ють мож~и-

з

трудящих

покажуть,

ге.льний

культурний вказати,

завод

ра»,

тощо)

крім назви

повиннІ

колгоспу, різних націо- И"азву цього підприємств_а. .

«заготовлювач

шихти»,

сар-інструментальник»

Відповіді питання

число

на

чотирнадцяте

дозволять

утриманців

перативних

і

Перше запитання переписного листа відношення до глави . . • сім'ї - необхщне для посІмеи-

наступ_ні ро~и, смертш~ть, пнраирроІ.дст- б

дозволить

Громадяни

сть

жуваНІ населення,

і склад сімей в

кількість

природнии

планувати

неписьменних. ють повно! уяви пр. о характер лизьк · · · ни тому не можнародне Тепер неписьменність у нас в ос- дІяльносТІ люди. ,

новному ліквідована, тому окре- на писати «завщуючий:., «маши-

господарство та культурно-побу- ме· питання про письмениість не ніст», «слюсар». Треба, _наприкй-

ного запису всіх громадян, що тове підрахувати

1

о 19 проц

обслужування

нашій країні, перебуваю.;"

трудящих.

виться а основна увага спря- лад, записати так_: «завщуючи ' . · гаражем», «машнюст компресо-

які під час перепису ста .

у зареєстрованому мовується на рІвень освІТи.

Адреса редакцн:

за­

визначити

держави,

громадських

коо­ орга­

нізацій або окремих осіб

-

тоб­

то

а

живе

тих,

хто

не

працЮ€,

за рахунок пенсій, стипендій, до­ помоги

ся

на

від

колгоспу,

утриманні

П'ятнадцяте

запитання

лить

одержати

дані

діл

населення

по

групах.

ність

Перепис

різних

знаходить­

рідних. дозво­

про

розпо­

соціальних

покаже

суспільних

чисель­

груп

риманні

яких

а

пенсіонерам

іх

суспільна

на nенсію

~они

1

зна~одяться,

стипенд1атам

група

-

до. переходу

або стипендІю.

Таким чином, відповіді на п'ят­ надцить

о'ІИСТа жати

запитань

дадуть

переписного

можливість

всебічну

одер­

характеристику

демографіч­

ну, національну, культур.ну, про­ феdІи.о-виробничу і соЦІальну.

В.

КРАШЕНІННІКОВ,

застуnник начальника Ста­ тистичного управління Ук­ раінської РСР.

РІАактор С. ПОГРЕБІНСЬИИА.

м. Бровари, К:иівської області, вул. К:иівська, N2 138.

Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

в

нашому суспільстві: робітників, службовців, колгоспників, коопе­ рованих кустарів, працівників мистецтв тощо. Дітям і непра­ цюючим членам сім'ї записуєть­ ся суспільна група осіб, на ут­

містах та інших населених ~ун~-~ вість одержати даю розпоДІлу нальностей, як здійснюється в Дуже важливо, щоб ВІДПОВІдь насе.ІІеиия СРСР тах. При розробці ж матерІаЛІВ населення за дуже важли~ими нашій країні право на освіту. на тринацкте sапитакия - про

перепису прізвище, ім'я, по бать- показниками - ст~ттю, ВІКОМ При перепису 1939 р. було ок- заняття - була точною, тому кові громадянина, звичайно, зна- і шлюбним станом,-І визначити чи- реме запитання про письменність, що є_ бага~о однак~вих ~азв, по­ чення не мають. сельвість та склад н~селення на тому що в той час налічувалось сад І спещ~льІ,Іостеи, ЯКІ не да-

«слю­

тощо.

Зам.

4587

2500

137 номер 1958 рік  

137 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you