Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАИТЕСRI

РІа 8ЦUВ. ХУІІІ

СТАХАнов[иь Орган Броварського районного комітету КомуністичноІ партіІ Украіни та районноІ Ради депутатів трудящих Ки'вськоl області

приклад

18

іх доглядати-всюди бродить ху­

відваги показали вартові на тва-

Д()ба., оббиває скирти сіна, сооо­

ринницькій фермі

ми, робить потрави ооимини.

колгоспі ім. Ватутіна Микола Особливо багато випадків не­ Павлович Бабич і Федір Михайло- виконання окреми~и вартовими

вич Строй. В ніч з

25 на 26 своїх обов'язків мають Місце в

ж-овтня, коли блискавка вдарила в приміщення, де були вівці та свині, й запалила його, вони, нехтуючи небезпекою, врятували 350 голіIJ колгоспної худоби.

осінньо-зимовий чае. У троєщан­ ському колгоспі ім. ВОР()ШИJlова, наприклад, минулої зими вартові, як правило, відсиджувались по ночах в сільських канцеляріях, а

тт. Бабич і Строй заслужили щи-

ЛИСТОПАДА

1955 ЦІна

15

боротьби

р.

дарське

КІП.

гулярно нараховували трудодні.

Виконано Колгоспи і достроково на

за

час тин а

даЛhше

зміцнення кожного

Охор()няти колгосп від злочин-

річ н і

ки державі. 3агот()влено махорки

на

5540

10

тисяч тонн більше, ніж за від-

Надпланова заготівля картоплі

*** Чернігівська і Київська області

в J\ИХ областях триває.

Завершили план контрактаціі буряків Колгоспи

Вінницької

області

3

дня виступу В. І. Леніна в селі Московської області, з

нагоди пуску ci.ТfЬCЬKOЇ електро-

'станції.

За ці роки пр()ведено велику

роботу по електрифікації сільського господарства на Україні. Колективи електроста.нціЙ юністерства сі.IІЬСЬКОГО господарства

району, які зібрали з плоЩі

ВИКОН&.1И шraн контрактації бу-

на у кра !НІ

14 листо>пада мин)'ло 35 років

тонн, а в Київській на "КаШИН0,

повідНllЙ пері()д мин)'лого року.

тівля мах()рки понад план триває.

Розвиток сільської електрИфі~а.ці}'

плани

зак.упок. каРТОПJI~.. Дep~Вl здан~ каРТОП.1І n Ч6РЮГlВСЬКШ облаСТІ

на 96 тисяч 370 центнерів біль­ ше, ніж у минулому році. Заго­

колгоспу.

За заповітами Ілліча

виконали річні п~ани заГО:івель і

108,5

в с і єї наш ої

організаційно - госпо­

радгоспи УкраІни процента ви­ конали річний план здачі махор­

Своім самовідданим вчинк.ом то і зовсім спали в){ома, хоч ім ре-

ру подяку від веіх колгоспників.

ниці. Це складова

На честь ХХ з'їзду "ПРС І ХІХ з'їзду КП Українн

пильності і

в пухівському

обов'язок кожного колгоспника і колгосп­

П' я тни Ц я

Вартовий колгоспної власності Чудовий

Охорона колгоспної власності-священний

137 (1275)

5700

гектарів у середньому майже по

УРСР ВИКОНіl.1lИ план вироблення

електроенергії дЛЯ МТС і колгое­ пів. Усього з початку р()ку сіль-

Їх іменам, як і іменам передови- них послгань на йогО' власність ряків: Найкращих П()Юl.зників у 300 центнерів коренів з гек.тара. ків сільського господарства, що -справа почесна, відпО'ві~альна, У сі 19 к.олгоспів рай()ну одержу-

ські сп()ж-ивачі одержали від дер-

своєю працею примножують

жавних та ІНших

"

ба-

і не всяк.ому це можна ){овірити.

СОЦІаЛІСТИЧНОМУ

гатство артілі, зміцнюють могут- Вартовими слід призначати тіль- лиеь ність радянськ()ї БатькJвщини, ки добре перевірених ЛlOдей, які

буряководи

належить почесне місце на СТО- вболівають за інтереси Jtер.жани

рінках Книги ПОІІІани колгоспу.

і колгоспу.

змаганні

доби-

б'

.

ють ВІД

.

~

.

УРЯКІвництва МІЛьионНІ

ДЖулинськ.ого доходи.

Взяте зобов'язання виконано достроково .

У відповідь на РІшення липне-

Підрахувавши свої можливості,

Чеено вик.онували свої обов'язПравління колгоспів мають не вого Пленуму ЦІ1' КПРС ItOле"тив' lI> колектив заводу ВИРІШИВ на честь ки під час збирання врожаю на ТІ'льки я".. "'""І"Д ~обирати вартових, XapКJ'Bcь<'OГo трактороскладально" " " ХХ з'їзду КПРС СКJIасти понад полях, в садах і плантаЦіях баго заводу взяв зобов'язання-дати Do

гато інших ваР1·ОВИХ. Вони пиль- але й систематично перевіряти їх сільському господарству

понад річний план ще 600 тракторів Не можна пропустити річну виробничу програму 1500 «ХТЗ-7» і одночасно підготувати

не оберігали к.оJiГОСПНУ власність роботу. від вогню і таких, що ласі пере-

жоден прояв порушення трудової просапних тракторів. Зобов'язан-

хопити те, що п()гано лежить. За- диеципліни вартовим, якому &OJI-

зимський КОJIГОСП «Шлях Ілліча», госпники наприклад,

зібрав IU>Oro року в

кілька раз більше яблук не тіль-

ки тому, що виростили

.

довірили

охороняти раніпІе строку.

~

своє СУСПlльне маинО'.

кращий

Дійову

допом()гу в

ЯК.І

сумЛІННО

охороня-

пам

ли сад від непрошених відвіду-

вачів. Немало, проте. можна навести

комсомольсьІЧі

організації в

вартового

випадкова людина.,

«Олек.сандріявугілля» (КіРОВОГРад-, на

селах Русанів, Рожни, Світильне.

ська область)

достроково завер-

Разом з ре~олегіями стінних га-

шили річну виробничу

НовІ

вищ,

кагатів,

тваринницьких

ферм. Корисно було б, щоб

такі

Колектив

госп терпить величезні збитк.и.

членів ревізійних комісій колгос-

вугільні басейни

Так сталося нещодавно

пів прова.дились і по всіх інших

,ll;есятки

у ПJІОС-

ківсьмму колгоспі їм. Леніна, де

Охорона колгоспної власності­ священний об(}в'язок кожного кол­ -госпника і колгоспниці. Це cКJIa­

конували сВ(}ї обов'язки, в одному

тваринницькому приміщенні за- дова частина всієї нашої бороть-

.пjJIьниці М

2

В гоголівському

би за дальше організаційно-гос­

У країна» на.

пО'дарське зміцнення кожного КОХ­

утворена ціла гру-

госпу.

па вартових на чолі із старшим

Зберігаючи

і зміцнюючи

кодгоспну власність, ми доб'ємося

охоронником т. Зозулею, але во-

нових успіхів у боротьбі за пере­

ни, видно, нічого не роблять. Щоб

'lЧ!орення в життя історичних рі­

переконатися в тому, як мни виконують свої обов' язкц, досить

шень партії і уря){у про дальше піднесення всіх галузей соціа.ліс­

ГJІЯНУТИ на поля, що ЇМ дО'віриJIИ

тичного еільсь&Ого госпо]ta.рсТВ&.

...

---

відправив у

ського району, ласті, наІЮДИВСЯ

Калінінської

об­

і провів дитячі

роки видатний державний діяч М. І. Калінін. Сюди, в Будинок­ музей Михайла Івановича, часто приходять

екскурсанти-колгосп­

ники навк.олишніх

сіл, шк.олярі. Особливо багатолюдно в музеї те­ пер напередодні 80-річчя з дня народження М. І. Калініна, яке минає 19 листопа){а. Відвідувачі з інтерес()м р()зглцають експО'нати" що розповідають про дитячі ~'I І . nалІmна. І1' .. рО'ки 1'.

На стендах розміщені матеріа-

роботу на посту керіllНИМ Вер­

ховного органу Радянської .-;ер~ВИ.

номї

країни перші ля, на 35 процентів вища, ніж

вугільних

комбайнів

комбайна «УКТ-1».

На честь Дня артилеріі

За&інчився

равління

15

н()вих

станцій,

сільських

загальною

елек.тро­

потужністю

100 тисяч кіловат. Крім тог(), для електрифікації села буде ви&ористано

значну

частину

eH~­

П

літній

курортний

курортів

і

санаторіїв

ТИСЯЧ новосельцІв за ОДИН рІк

чатк}" року в колгоспи і радгос­ Харківська область. У районі

вистав()к і

села Шебелинка відкрито бага­

нок на

1О пересувних вистатему: «80 ро&ів З дня на­

Почалось будівництво газопро­ воду Шебелинка-Харків, якнй забезпечнть місто природним га­

(ТАРС).

гідроелектро­

Триває приплив новосельців на привільні сибірські землі. З по­

фото-

і Радянської ,ll;ержави.

30

Міністерства охорони зд()ров'я УРСР і Українського управління курортів ВЦРПС.

Wlt

ність видатного к.ерівника партії І

дується П()над

станцій і близьк.о 100 теплових. У шостій п'ятирічці на Укра­

сезон на Україні. Близько ста ти­ сяч трудящих побувало в цьому році у здравницях Головного уп­

Мате­

району читаються лек.цїї, ПРОВІ)­ дяться бесіди про життя і діяль­

всі машинно-тракторні станції і бдизько 5 тисяч кол­ госпів. Едектроенергія використо­ вується переважно для виробни­ чих потреб. Кількість «лампочок Ілліча» на селі перевищила 2 мі­ льйони. РозгортаЮ1' ЬСЯ роботи по ДЗJIЬ­ ШlИ електрифікації сільського господарства. Тепер на селі бу­

СТО ТИСЯЧ ТРУДЯЩИХ­ У здравницях України

ня М. І. Калініна в Ка.л.інінськіЙ області. З 1919 і по 1935 МихайлО' Іванович щО'рО'ку приїз­ див на батьківщину. В 1930 році він брав участь в організації K·O'Jlгоспу в своєму рідному ееш, був присутній на від&ритті народнО'го будинку, нині КJIубу імені М. І. Калініна.

14

ковано

В бібліотеках і uубах влашськових частинах, на флотах і тО'вуються книжкові виставки. Будівництво Одна з таких вистав()к відкрила­ акумуляторного ставу Флотиліях почалась підготовка дО' ся цими днями в ЦентрЗJIЬНОМУ ПОЧaJIОСЯ на 20 гектарах в до­ Дня артилерії. Провадяться лек­ БудиlIltу Радянськ.ої Армії імені лині річки НиВКИ п(}близу Києва. ції і бесіди про славну, історію М. В. Фрунзе в Москві. Він постача.тиме воду системі вітчизняної артилерії, героїзм У первинних організаціях ставків нового науково-дослідного солдатів, старшин, офіцерів і го­ ДТСААФ проводяться стрjJIеЦЬ1tі селек.ціЙн()го господарства. Hep~riB у Великій Вітчизняній змагання, присвячені Дню арти­ (За повідомленнямн ТАРС війні. лерії. і РАТАУ).

ріали її від()бра..жають перебуван­

В районі організованО'

,

Іії Каховської ГЕС. У республіці буJtе електрифік()вано за п'ятиріч­ ку ще БJlИЗЬКО 4 тнсяч колгос­

у містах і селах країни, у цій-

В Будинку-музеї <>фО'рмлено но­ ву виставку: «Михайло Іванович Калінін у рідному краю».

u

УРСР, близько 280 мільйодів кіловат-гоАИН еле&троенергії - на 90 мільйонів більше, ніж на цей . .же час у минулму РОЦІ. Т епер У респу б ЮЦІ . . елек.трИфІ-.

200

ПроJtYItТИвність

машини, признаЧ6НОЇ для заруб­

~---

ли, що висвітлюють революційну род.ження М. І. Калініна». діяльність Михайла Іван()вича в На підприємствах, у колгоспах Петербурзі, рооповідають пр() й()го

« УКТ -2».

Л'",

які перебувають у віданні Міністерства сільського господартва

їні намічається збудувати понад

шахт

ки, відбою і навантаження вугіл­

На батьківщині М. І. Налініна У селі Верхня Троіци, Кашин­

вугІльних

селах.

з вини варт(}вих, які погано ви­

«Червона

90

цей же час у минулому році.

машини для

«Світло шахтаря»

рейди-перевірки з участю також

колгоспі

програму

Харківського завму

к()л-

гинули телята.

тисяч тонн вугілля і

800

ешелонів брикету більше, ніж на

зет вони організовують нічні рей­

потрапляє

ледар,

дизельного

Колективи підприємств тресту І по видобутку палива. Країні ,ll;ано

Фактів таких, коли з-за того, що ди перевірки охорони зсрносхона посаду

просапного

трактора.

Трудова перемога буровугільнu"ів

перевірці

врожай, а у ~начні~ мірі завдяки І р()боти ва.ртових надають колгос­ вартовим,

виробництво до серійного випуску

ня виконано на півт<>ра місяця нового

"е е"ТРОСТОНЦІ'и~

те

родовище

природиого

газу.

зом.

Н а

з нім к у: рнття траншеї

для укладання газових допомогою

потужного

труб з екскава­

тора.

(ПресКJIiше РАТАУ). Фото М. Начинкіна і С. Кудрі.

пи Новосибірськ()ї області пересе­ лилося понад 15 тисяч чоловік. Сибіряки виявляють новосель­ цям гостиниА прИЙ()м. Для них епО'руджено багатО' нових будин­

Мнкопаівська область Льотчи­ кн цивільного повітряного фло­ ту

подають

велику

допомогу

колгоспникам області у піджив­

ленні озимих посівів.

з нім к у:

літак. пілото­

вується.

ваний льотчиком

І. С. Гільчек­

Новосельці з перших місяців жи'l'1'я на нових місцях по&а.3У­

ком,

ків

і

БJlИЗЬКО

тисячі

ють зразки трудової

добуJtо­

активності,

ета.п:и передовика!l{И виробництва.

Н а

провадить

підживлення

озимнх у Жовтневому районі. tПрескліше РАТАУ). Фото Б. Умбр аса.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 ПО СТОРІНКАХ СТІННИХ ГАЗЕТ

у первинних

Повчальні порівняння

парторганізаціях

«Резуnьтати

роботи

РОХ

по

186

ськиti закnик»

рів.

лис.та

т. СОороки В. про закінчення зби­ рання врожаю в городніх бриrа­

дах :м 1 (бригадир т. Жмінь­ к~ Г.) і :М 2 (бригадир т. Хаєв І.) колгоспу «Червона. У к.раїн;а», с. Гоголів. дист супроводжуєть­ ся діагра~IОЮ: Бригада 16 І

180 132 209 324 72

(В центнерах Бригада М2 з 1 гекта?8)

капуста помідорн морква

160 55 95 112 35

буряк цибуля

Чому такий разючий КОонтраст в Hac.тriДKax ГОСПОодарювання двох

бригад одного і того ж колгоспу, Яltі працюю'Гь в цілком ОоднакОоВИХ УМОовах? Хоч і в першій БРИГa,ll.і в(Южай овочів набагато менший, ніж у передових колгоспах райо­ ну, а.'Іе ЧОому в другій бригаді він по ко-жнїЙ культурі вдвоє, а то майже втроє менший, ніж у першій бригаді? Автор листа від­ повідає на ці питання. «Перша бригада городину набагато

вивезла пІд більше мІс­

цевих добрнв, ніж друга, краще була органІзована прополка, а в другій бригадІ бур'ЯНИ глу­ шили овочі. 81дстава.llа друга бригада від першої І на збиран­ ні овочів. І все це тому, щО

JT. Жмінько :І ДНЯ В день орга­ нізовував колгоспникІв та кол­ госпннць на боротьбу за вро­ жай, сам показував їм приклад в роботі, ат. Хаєв, як бригадир, зовсім занедбав роботу з .ІІІодь­ ми-.

Закінчується

лист

ще

одним

Тут же вміщено ПОовіДом.lення про хід с(щіа.'1істичного зма.ган­

ня між ДОЯ(Jками )" жовтні . На перших мі~цях ТТ. Литвинен­ ко Г., яка наДОоїла від КОЖНОої з

11 за&lIїnлених за нею к.орів по 260 .'1ітрів ~ОЛОока, Талаш 0.251 .1ітр, Литвинова М.-234 літри, Шевель Н.-211 літрів. У них, зак.ликає газМ'а, треба в'Ш:­ тися всім дояркам тому, ЯR. слід по-справжньому боротися за ви­

с()кі надої молока. Ух досвід робо­ ТІ! повинен стати надбанням всіх працівників МОоЛОоЧНОо - товарних ферм.

нести виробництво молока.

Редколегія стінної газети ще більш активно сприял& б цим самим ши{Юкїй пропаганді ,l;осві­ ду переДОовик.ів, розгортаННІ(JJ со.­

ціа;rістичного змагання за ус піш-

ками

ки і колгоспниці першої бригади одержали 85 ТОІШ овочів у до­ даткову оплату, а другої бриrа-

надОоїТИ у новому

lIриваблює своєю &онкретиістю

першиіі

день

колгоспу

А. ПDlКидаєв, секретар

парторганізauії.

*** ім. Ленінз.

с. В.-Дк­ мерка. СеКроо'ар партійної орга­ нізації т. Кушнір ПРОовів бесіду

Konrocn

серед учителів ньої ШК-О.'ІИ про

сільської середстан агітаційно­

і чергові виробничі завдання арті­ лі. Учителі зобов'язалися; брати більш активну участь у діяльності агіТКОолективу, лекторської групи і редк.олегії КОолгоспної стіниої газМ'И;, як.& тривалий час виходить з значними перебоями.

Рішенням парторга.нізацїї кожнОоМУ З )'чителів визначена лан­ ка, бригада, де він провадитиме

агітаційно-масову pOO<YrY.

*** броварська сереДНЯ wнona. На

літрів МОЛОока н& корову.

відкритих

партійних

** *

мас

сыtгоo

в

селянства

росій­

пер~дре­

Поряд з тверезим реалізмОоМ у Л. М. Толст'огОо були, за ви­ разооы В. І. Леніна, Itричущі суперечності. Незважаючи на це, творчість Л. М. Толстого

була ------~

20 вмер

~------

191 О

рок,у

МикодаїlOВИЧ

Тол-

дистопада

Лев

СТОой-великий російський ПН'­ сьменник,

літературну діяль­

ність якого В. І. Ленін охарактеризував

«як.

художньому

к.роlt

вперед

розвитк.у

у

всього

людства».

Твори Л. М. Толстого здо­ були світову

популярність і

славу. Такі романи

письмен­

ника, як велична епопея «Вій­ на і мир», «Анна Каренін.а.», «Воскресіння», повість «Кооа­ к.и», «Севастопольськ.і опові­ дання» та ін., увійшли в скарбницю світової літерату­ ри. Письменник сміливо і не-

і є національною

гор­

дістю великого російського на­ РОоду, класичним надб&ІШЯМ світової літератури. «Не зна­

ючи ТОоЛСТОГО,-писав М. Горь­ ItИЙ,-не можна вважати се­ бе знаючим свою країну, не МОожна вважати себе культурною JlЮдиною».

Радянські люди свято ша.­

нують пам'ять нального

свого

генія,

на.ціо-

голос якогОо

гучно лунав і в наші дні, з усією силою бичуючи гр()шей,

владу

владу

темряви,

ви­

&риваючи брехливість і про­ дажність буржуазної культу­

ри,

закликаючи 1.00 БОоРотьБи

за мир.

На знїпу: Лев Мик.олаЙович Толстой.

у районній бібліотеці

ПОЛ И Т НА Т В ОРИ

зборах, в

яltИх ВЗЮІИ участь всі вчителі,

багатомідьйонних

волюційну епоху, щОо далОо під­ ставу В. І. ЛеЦіну назвати Л. М. ТОолстогОо «дзерк.алОоМ ро­ сїйсыtїї революції».

І. СИА0Р8нко.

господарськ.о-

3000

го твори відображають настрої

За грубе порушення парmноі ДИСЦИП,lіни, що відбилося на. ус­ пішності всіх 19 слухачів гуртка партійної освіти, на т. Супруна наЮlадено партійне С1'ягнення.

зобов'язання­

му РОоці в тваринництві по

відвагу російських ЛIO,ll;еЙ. Во­

вився.

не виконання взятого тваринни­

цікавим порівнянвям. Колгоспни-

ди-лише 6 ТОІШ.

У

і треба було РООПОовісти докладно масової роботи сере,!; к.олгоспник.ів

до кінця викрити причини, які заваж.а.ють колгоспу рішуче під­

щадно викриває лицемірство і гнилу МОораль капіталістично­ го суспільства, виступає про­ ти ек.сплуатації і насильства, оспів}'Є глибокий патрі()ll'ИЗМ і

заняття непідгorговленим і до того ще з значним запізненням. На слід)"юче заняття він ЗНОову­ таки без будь-яltИх ПОоважних при'шн спізнився на 2 години, на трМ'є заняття зовсім не з'я­

роб<УГИ н1ЧОГ6 не сItaзано: Більш

про методи роботи кращих дояр(ж і разом з тим піддати діловій критиці тих ДОоярок., які ще по­ гано працюють. Інакше кажучи,

л. М. Т О лет О Й

навчального ро&у він з'явився на

Заклик., безумовно, вірнии, але цього мал<», бо про самий досвід перекОоНЛИВО і повчально булОо б, якби у цьому ж матеріалі МОJЮЮ &онк,ретних фак.тів було доведенОо, чому на фермі ;М 2 надОоЇ молока нижчі, ніж на фермі :М 1. Можна

кап енд ар ,========

говорило непартійне ставлення к,омуніста т. Супруна П. дО своїх обов' язків керівник.а. гуртка пар­ тійної освіти.

18 nистопада 1955 року

(до 45-рїч,ч,я з дня смерті)

щодеlШій стінній газеті «Стапін­ вшщено

_______ - - - На w

*

літрів молока на корову,

Копгосп ім. Жданова, с. Кра­ а на фермі :М 2 (завідуючий сипівка. Бюро парroрга.нізації об­ т. Рибка. І.) тільки по 158 літ­

бриrа/l» -ui)!; таким заголовкОоМ в

П'ЯТНИЦЯ,

Понад

в ЕЛИ КО ГО

РОСІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА 120 книг - творів сано великим російсыtмM пи-

обговорено звіти КJIасних керів- Л. М. Толстого є в бібліотеці, і сьменникОоМ.

в стінніИ газеті і матеріал П(Ю Колгоспи району завершують ників тт. Хоби Г., Красної Ф. і переважна більшість з них зав20 ЛИСТОопада минає 45 ро$ надої молом у колгоспі за жов- r.іЛЬСЬКОогосподарськИЙ рік.. Підво- БОоВИ В. Основним у звітах клас- жди на руках. Ба.гато наших alt- з дня смерті Л. М. Толстого. В

тень. Однакові поо порідності ко- дяться підсумки роб<УГИ по к.ож- них керівників і виступах було- тивних чит&чів, як., наприклад, зв'язку з цим в бібліотеці вл&Шрови, однаковий

раціон

к.ормів

'й б

'

Ц'

)(ля них, а на фермі :М 1 (заві- НІ ригаді, ланці. і матеРІаЛИ обмін досвідом по організації нав- Шофер т. Вороний В., КОолгоспник дуючий комуніст т. Шевмь Д.) слід широко популяризув~ти в чально-виховної роботи серед уч- т. Петренко О., С.'lужбовець т. Гу_ надоєно у першОоМУ місяці госпо- доповідях, лекціях, бесідах агіта-

нів.

ли& М. та. інші, прочитали за

дарськогОо РОок.у.

тована виставк.а. його творів. Т. 30noтуха, завідуюча районною бібліо­

в тваринництві TOpjB, на сторінках преси. І. Тимко. останній рік-два все, ЩОонa.nитекою. .... .........""_,. ... ,.~IІІІ-..._t1'-IІІІ.L..._t1'.1..... I I _t1'.""."".t1'.""."" ....~."".LiiI_~."".jIIII...~·""...j__ IIII~.""...jI__ III~-......t1'__IІІІ.......t1'.IІІІ.L..._t1'.~........t1'.~.L..._t1'-...:....__ t1'.~ ............"" 4...-r_IІІІІ-."".jIIII__~."".jIIII__~."".t1'.W.L......=__=_.... _-......=IІІІ=_n__jIIIIn~=_n___..n_n..=_n..n_-____n~_IW~ ~

"'lІІІІjIIII~.""_jIIII~

РАЙОННИЙ ОГЛЯД ХУДОЖНЬОЇ САМОД/JlЛЬНОСТ/ До Броварів дорогами, що Бедуть з ГОоголева~ Погребів, Кра.сиJIiвк.и та інших сіл мчать ав­ томашини 3 життєрадіснОоЮ мо­

лоддю. Над колгоспними полями лине бa,ll.ьора пісня. Пам'ятнОоЮ для МОоЛОоді була ми­ нула неділя. 13 JIИстопада в кі­ нотеатрі відбувся районний ОоГЛЯД Х)'ДОЖRЬОої самодіяльності сіль­ ських і &Олгоспних КJIубів. Він почався піснею к.омпозитора Фі­ Jlіпенкг. «Комуністичній партії­ хвала! », яку виltонав лауреат Пер­ шого обласного фестивалю моло­ ді Київщини-хор райОоННОГО Бу­ динку культури. Потім звучать

пісні: «Над полями ходить слава», і російська народна «Іа& вЬ1ЙП Я на БЬІСТРУЮ реч&у». З особли­ вою увагою слухають присутні

грузинсь&у нарОоднУ пісню «Мчит Аргал вОо даль».

Хористів заміняв

COJliCTKa

Те­

тяна Горда. Вона майстерно про.­ співала «Плавай, плав&й, лебе!.. доньк.у» і «Нащо мені чорні б{Ю­ ВИ». Після цього виступають мо­ ЛОоді робітниці сестри ГJЮзданні­

Віра, Галина, Любов і Раїса. Слу­ хачі гаряче аплодують за ви &Она-

ні пісні-гуцульську народну «Гуцулка Ксеня» та «ОЙ, піду я Сцену заповнюють гуртківці Зазимського сjльськоro клубу. Всі ВОони хвИJIЮЮТЬСЯ, БОо майже впер­ ДОоводиться

вис.тупати

перед

такОоЮ аудиторією. Та от задзве­ ніла пісня, і всі відчули ПОолег­ шення. ПРОограма різноманітна. Російськ,і змінюються мелодійни­ ми українськими нарОоДНИМИ пісня­ ми,

Більш того, з цих колгоспів не

задоволенням сприііняJIИ присутні виступ Івана. Негоди та Галини ЛИ'твиненк.о, як.і ПРОочитaJIИ гуморески «Про Кирила, ковбасу і добру чарк.у» та «ОженИвCJI».

прибrв на районний ОГЛЯJl; жоден

3

ротьбу за мир, про дружбу ра1,Яll­ сыtиx народів. Крім цього, у про­ грамах )(ея&их гуртків худож­ ньОої саМОодіяльності майже від­ сутній такий жанр, як. танці, ху­

колгоспними

частівками.

Гурт&івці так.ож вИJtонали пісню '«Червона ка;rина», на СЛОова як.ої

саМОодіяльність, підвищилась пі· сенна культура гуртківців Красилівськ-ого і БогданівськОоГО сільсыtхx клубів. Самодіяльні колЕЖтиви добре вик.онують багатоголосні твори без музичногОо супров'оджения.

гурток, бо правління не видїJIИJrо для цього транспорту.

Районний огляд художньої са­ модіяльності тривав більше 5 го­ лий репертуар. Це можна бачити, дин. В ньому взяло участь близь­ наприклад, в репертуарі ОоднОоГОо з КОо 300 сniвак.ів, танцюристів, наибільших у райОоні відомого хо­ читців і декламаторів. Це булОо ровОоГО колективу Літк.івськ.ого спраJJЖНЄ свято МОолоді. Жюрі ви­ сільсыtгоо клубу, я&ий виступав значилОо учасник.а.ми на обласний на огляді майже з тією ж ПІЮ­ огляд художньої саМОодіяльності грамою, що й рік. тому. Це Bi,J;Ho.- JIaypeaTa Першого фестивалю мо<­ ситься і дОо гуртк.ів худож­ .1Іщі Київщини-хор райоlШОГО

Слід відзначити, що зросла ХОРОова дожнє читання,

ПОонад л}'гоом».

ше

чеську народну «,нниче& МИЛЬІЙ»'І родиої демоltратії, пісень про бо-

до того застарі­

Відрадно було те, ЩОо вперше на рай()нний огляд приїхали гуртки художньої самОодіяльності

ньої самодіяльності КалИТJПIськ.о­ го сільського клубу.

сіл lIухівки і Кулаженець. Хоч

Незадовільно розвивається ху­

Бу,!;инку Itультури,

танцюва.ньиу групу Зазимськ.ого клубу і заві­ Jtуючу його Ольгу Ковалевську,

дожия самодіяльність в с. Русано­ солісТОок Тетяну fOPJl;y, Зою Пізяє­ музику написала завідуюча к.лу­ ві, де тільки самих комсомольців ву та ряд інших учасник.ів. На Першому фестивалі МОJЩJ,і бом О.'Іьга Ковалевська,· а текст-­ Під час ОГЛЯ)(У виявилися і де- близько 180 чоловік" а на огляд вчитель середньОої шк.оли Микола які істотні недол;іки. НеобхЦно приїхав співочии гурток. в &іль­ Київщнни колективи художньої Горбатенк(). сказати, що працівники районно- Itocтi 10 дівчат. Не відчуваєтьCJI самОодіяльності району, що там Потім дівчата танцюють коло­ го відділу культури і БуАИшtу справжнього інтересу до Hapo,ll;- виступали, зайняли перше місце ритну «Моло)(іжну польку» , яка культури поганОо підготувaJIИCJI НОої _творчості з боку керівників в облаClГі, за що їм було вручено дуже СПОодобалася всім глц&чам. до цієї ва.жливої справи. Хіба так. к.олгоспів ім. Хрущова, с. Требу­ ВелИltRЙ Itубок. На райОоННОМУ У міло прочитала ЗацЇдуюча КJIy­ сталося б, що ряд гуртк.ів вико- хів, ім. Димитрова, с. В. -Димер­ оглям вони знову по&338JIИ СВООЮ бом О. Ковалевська гум0ореску нували одні і ті ж номери, ко- ка. Порівняно з минулими РОок.а­ ЗРOCJIу майстерність. Слід не ос­ «Самородок.». роботи сере,!; усіх ли б хто перед ОоглядОоМ перевірив ми тут у гуртках художньої са­ лаблювати Хорошу ПРОограму пцготувaJIИ ПРОограми. модіяльності кількість учасник.ів учасників художньої самодіяль­ гуртківці Погребського сільського Прик.(Ю і те, що у деяких хо- на.віть зменшилась. Партійні і ності, добиватися, щоб в КОЖНОому клубу. Вони, крім росіЙськ.их та рах переважають пісні про ДЗJIе- к.омсомольськ,і оргаюзації мало сільському і колгоспному КJIубах, ук.раїнських, під акомпанемент ке минуле, ма.пd є творів сучас- дбають про їх зростання, поліп­ на підприємствах успішнОо розви­ баяна виконали польсыty пісню них ук.раінських і російських шення репертуару і підвищення валася наРОодна творчість. «На,право мост, налево мост» і КОомпозиторів, пісень країн на- майстерності учасник.ів гурт&ів. А. АНАРіЄнно. репертуар в них і небагатий, проте це вже є добрий ПОочаток.


18 листопада 1955 року ===

П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

.

КПРС l

ХХ

ХІХ З(їзду

КП

з

України

гідну

-

зустріч!

ПРО ПlДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТВАРИННИЦТВА За підсумками соціалістичного змагання, які підвели виконком обласної Ради депутатів тру­ дящих і обком КП України, переможцем у соціа­ лістичномv змаганні серед районІв областІ визна­ ний КИ€ВО-СВЯТОШИНСЬКИR, щО з ним змагаємося, за яким залишено перехідний ЧеРВ0иий прапор внконкому обласної Ради депутатів трудящих і обкому КП України, з видачею премії в сумІ 10 тисяч карбованцІв. Переможцями у соціалістичному змarаннl се­ ред колгоспІв областІ визнаио: КОЛГОСП ім. КАЛІНІНА, с. ЛІтки, за ннм залншено перехідний Червоний прапор виконко­ му обласної Ради депутатІв трудящих і обкому Тернопільська область. Чотириметрову

кукурудзу

виростила

знатна ланкова колгоспу імені Сталіна, Мельнице·Подільського району, Герой Соціалістичної Праці Євгенія ОлеК~іївна ~~линюк: В цьому році ділянка її ланки становигь 15 гектаРІВ. З ЦlЄI ПЛОЩІ ланка збирає по 130 u.eHTHepiB кукурудзи в качан~х з гe~apa. На 2.гектарній площі знатна ланкова створила дОСЛlД:НУ

ДІЛЯНКУ, де

вирощує білу гібридну кукурудзу першorо покоЛІННЯ. Вон.а по· саджена за новим методом-міжряддям 70 х 120 сантимеТРІВ, по стеблини в кожному гнізді з відстанню одна від O~HOЇ в 10 сан.ти, метрів; на одному гектарі тут є 48 ТІІСЯЧ стебел, заМІСТЬ 41 тисяч~ за нормою. На дослідній діляниі зібрано ще вищий урожай. В. МІЖ'

4

ряддях посівів КУКУРУДЗіІ вирощено

баштанні

культури -

по 76

центнерів з гектраа.

Н а

з нім к у:

(зліва направо)

колишній агроном Михайлів·

ської МТС-нині агроном колгоспу імені Сталіна О. П. Сисак, ко· лишній голова ВІІКОНКРМУ Мельнице·Подільської районної Ради­

нині

ro.qOBa колгоспу імені Сталіна ТjJИДЦЯТИТИСЯЧНИК І. д. Каськів €. О. Долинюк на ділянці ланки.

і знатна ланкова

(Прескліше РАТАУ).

Фото О. Платонова.

41------

-------~

УР ОДИЛА

нунуру ДЗА

КАЧАНИСТА, ЗЕРНИСТА Минулої зими

на

&омсомоль­

І:ЬКИХ зборах у нас зайшла мова про створення ланки по вирощен­

ню к.укурудзи. Одними з перших до неї записались П. Дмитренко, Г. Корбут, В. АВРЮlенко і ще lJ.e&іЛЬ&а юнаків та lJ.івчат. Това.ри­ ші виявили мені високе довір'я, обравши ланк.овою. Тут же дали слово зібрати по 40 центнерів ltyкурудзи

з

&ожного

ге&тара

за­

кріпленої площі.

Склали план агротехнічних за­ XO}I.ЇB

по

забезпеченню

взятого

.зобов'язання. В ньому визначили, сltільки внести добрив під ку&у­ рудзу,

коли

почати

сівбу,

хто

розсаду. На частині lJ.іляН&и зрід­ жені місця ШДс3iJ.ИЛИ намоченим: насінням. Багато нам допомага.в в робо­ ті агроном т. Птуха. Він часто наві'!{увався

на

нашу

ділянку,

глибину загор­

тання насіння, не 1J.0пускали ви­

аіву в кожне гнізlJ.О більше

4-5

зерен. А коли зак.інчили цю ро­

боту, ЗНОВУ появилися нові ТУР­ боти-догляд посівів. Весна була

шу роботу. І )lи все виконували

так., як він говорив. В наполег­ JlИвііі праці пройшло все літо. Кукурудза виросла висо&а, кача· ниста, зерниста. Наша ланка од­ ною з перших в ltOJIгосш за&їачи­ ла збирати врожай. На своїй ді­ лянці наламали 767 центнерів качанів,

що становить в сере,.­

Зараз лаН&а

виростили

Готуємось

таIWЖ

врожаю в

В

до

вирощення

наступному році. Будемо боротись за те, щоб зібрати ще більше ку­ курудзи.

В. Зубченко, ланкова

комсомольсько·

молодіжної ланки.

Колгосп ім . Сталіна, с . Калита.

КУКУРУ,!l.зяну

3

в п'ятій

цю роботу закінчимо.

ло. Ось тут і стали нам в при­ годі торфо·перегніііні горшечки, яltих

працює

збору кукурудзи. Ще день-,!{ва, і

холодною, і чимало рослин випа­

в

ЕДЕ

Н

Н

Я

про хід сільськогосподарських робіт в колгоспах району

за станом на

15

Л:lстопада

1955

р.

(в процентах до плану)

..g-", ...."

"'",

Назви сіл і колгоспів

cg,.

.тІітки, ім . Калініна Кулаженці, «ЗОРЯ» Заворичі, ім. Кірова Рожни. «Більшовик» Русанів , ім. Сталіна Погреби, ім. Кірова Красилівка. ім . Жданова В.-Димерка, ім. IlIевченка Мокрець, ім. Будьонного Княжичі, ім . Щорса Гоголів, ім . Молотова В"Димерка, ім. ДИ\fитрова Пухівка, ім. Ватутіна Рудня, ім. Кагановича Калита, ім. Сталіна ,Жердова, ім. Леніна

139,6 121,1 113,1 109,0 105,4 103,3 102.5 101,8 100,6 100,0

100,0 100,0 100,0 98,9

96,5 95,6

.. '" ...... ..... о

о

Назви сіл і колгоспів

182

дояркам, якІ добилися за

ків по надею молока, для учасникІв

1955

рік показнн­

що відповідають вимогам

Всесоюзної

сільськогосподарської

виставкн, присвоєно звання «Краща доярка об­ .частl» 3 врученням свІдоцтва.

Збільшимо виробництво молока і м'яса Критично аналізуючи роботу в тва.РИННИЦ1' ві за минулий господарський рі&, треба сказати, що артіль дещо зробила в підвищенні продуктивності худоби. На кожну корову О;l,ержали по 1580 літрів молока. За перевиконання плану надою 1J.0ярки, телятниці та jнші працівники ферм одержують 14 тисяч літрів молоко додаТltової оплати. Показники ці, в порівкянні з 1954 ро&ом, наполовину вищі. 011.на&, як показує досвід кращих JCOярок нашої ж артілі П. Малій, Л . С&оробагатько, Г. Лопати та інших, )lи мали мOЖJIИвіість добитись далеко кращих результатів в підвищенні ПРОlJ.у&тивності ху-

дрібнюватимемо та запарювати- &W&HOЇ к.ор()ви за жовтень і пер· мемо і в такому виглядj згодову- шу половину листопа.да одержали ватимемо, що сприятиме ltращо- по 180 літрів. Починають коро­ му засвоєнню її тваринами. Для ви телитися, і над ій молока не­ запарювання соломи маємо два впинно зростатиме. дерев'яні ящики і виготовимо ще Вирішили виправити 1J.0пущені дек,ілька. хиби і в справі Відгодівлі свиней. Заклали 660 тони силосу з коли вона провадилась не ці.mЙ етебел ltукурудзи та кормового рік, а ривк.ами, періодами. При­ люпину. Продовжуємо силосува- чиною цього була відсутність по­ ти їх наполовину з &арroплею та трібних к.ормів. Тепер же відгомор&Вою. Матимемо TaKW& 400 довуватимемо свиней протягом тонн силосу з ві,!{ходів овочівни- уеього року. Д,1!я цього маємо всі цтва., а всього буде його близь- можливості. е в нас 460 тонн за­ &0 1300 тонн. На кожну корову консерв(}ваНIІХ к.ачанів &у&урудзи припадатиме в cepeJJ.НЬOMY по молочно-воск.опої стиглості. Це 4,5-5 тонн. Звичайно, це мало, на ltожну свиноматку в серед­ але неста.чу силосу к.омпенсуємо НЬО&ІУ по 3 'гонни. Виділили та­ кормовими БУРЯ&аМИ, морквою і кож близько 600 тонн фуражної

доби. Причина та., що мало ще приділяли ува.ги РОЗВИТltу цій важливій галузі господарства, не·

фуражною картоплею. Значним гальмом у підвищенні продуктивності корів була яло-

достатньо забезпечували худобу кормами, яlt слід не популяризу-

IJ.Olt

вали lJ.освід передовиltів.

ті ПОСl'ійних 1J.0яро& більша час-

картоплі. Її буде БJlИ3Ьк.о 5 ТОНН на кожну ГO,1{~BY. Запасли так.ож 150 тонн концентратів: зерна кукурудзи, кормового люпину та інших культур. Відгодівельні групи весь час

тина

поповнюватимуться

Урахувавши

свої

можливості,

вість. Topilt, наприклад, внасліпоганого ДОГЛЯIJ.У, відсутноск.орів

прохолостіла.

Зараз

за

paxYHo]t

Якщо

кожного

подарсЬІWМУ році в тваринни· Худоба вся в теплих примі- з 540 підсвинк.ів, що виділили цтві ОДС1)жати по 2300 літрів мо- щеннях. У IWріВНИ&аХ спеціаль- для відгодівлі, доведемо IJ.O 90лока від к.ожної корови. Н'о настелили підлоги з дощок. До 100 кілограмів, то тілыtи за ра-

рільничій бригаді на закінченні

дня. Перевіряли

його Ilродуктивностl в колгоспах як ряду районІв областІ, в тому числІ і БРОВАРСЬКОГО, зокре­ ма в артілях Ім. СТАЛІНА, с. Русанів, та іменІ ХРУЩОВА, с. Требухів.

синкування, проводити ту чи іи­

лення

півтора

ти­

3

спираючись на досвід перeJJ.ОВИ-

ньому по 70 центнерів з KW&HOго гектара, або приблизно по 50 центнерів в зерні.

швидк.о-за.

КП Украіни. з видачею другої премії в сумІ

сячІ карбованцІв. ВІдмІчено значне полІпшення роботи по пlдие­ сенню громадського тваринництва та пІдвищенню

радив, як. робити підсаJJ.ltу, розпу­ шування міжрядь, проривltу, па­

провадитиме цю роботу, не забу­ ли про 'міжрядний обробіток, під­ садку зріджених місць, проривк.у, пасинкування і штучне запи­

ПосіЯJlИ

І

о.,

cg ..

Плоске. ім . Леніна Требухів. ім. Хрущова В " Димерка. ім. Кірова Богданівка. ім. Андрєєва В"Димерка, ім. Леніна Троєщина, ім. Ворошилова

93,0 92,5 92,3 91,2

Бобрик, ім. Сталіна .

89.3 89,2 88,8 88,1 83,2 97,9 95,5 96,8

Світильне, ім. Маленкова

Гоголів. «Червона Україна» Семиполки, ім. Леніна Зазим'Я, «Шлях Ілліча» По Бобрнцькlй МТС

По Броварській МТС ПО РАЯОНУ

90.2 90.0

ltіи, зобов'язалися в новому гос-

З чого виндили, беручи таке

зобов'язання? У нас набагато міцніша кормова база, н.'іж будьколи. Для худоби на зиму заготували 1150 тонн сіна про-

яловість вана.

K~piB

майже

JIЇKBiAOo- МОЛОДНЯ&а вескяного і літньо·ос;їн· нього ПРИПЛОIJ.У.

остаННЬиГО часу щоlJ.НЯ кожній ко.

рові згодовували по 10 &ілограмів картоплі, -{--Сіна., 1 &ілограм концентратів, куди входить до 30 процентів дерті зерна кормОіІЮГО /пп 520, я& мали тор;"', . І'" ~ Є 344 люпину, а TaKW& відходи овочштонни ярої і 1020 тонн озимої соломи. Грубих к.ормів на &ожну корову маємо 8 . середньому· ао 25-27 центнерів. Солому по-

у

ШlЦтва. Тепер в раціон вводимо і силос. Удій молока, у парівнянні

зможемо

виконати

. свиней. зняти з відгодівлі близыw 300 І. Бігун, зоотехнік колгоспу ім. Леніна.

з відповідним періодом минулого POlty, зар'аз втроє вищий. Від

РАДГОСПІ (3

ху нок цього

своє соціалістичне зобов'язання­ дати по 20 центнерів свинини на 100 reltTapiB орної земm. Роз- . (JaxoBYGMO до 1 січня 1956 рок.У

с. Семи полки.

ГОРКИ-ІІ

досвіду учасииків Всесоюзиоі сільськогосподарської виставки)

Птахівництво oJ(Нa з вигід­ них галузей сіЛЬСЬ&ОГОСПОlJ.ар­ ського виробництва. Розве,!{ення

жують в сере,l(НЬОМУ по 209 яєць.

205-

в колгоспах і радгоспах свійськ.ої

у радгоспі розроблено

впро-

птиці дає можливість у коропі строки одержувати велику кіль­

кість яєць і багато висок.ояltісних м'ясних продуктів. Радгосп Горки-ІІ Моск.овської області має 30 тис,яч несучок. У 1954 році від к.ожної з них В середньому було одержано 185 яєць: В інк.убаторах радгоспу що­

Від к.ожноі несучки вони

одер­

ЯКИХ позитивних результатів. У минул()му році кожна з 11 тисяч племінних курок дала в

ваджено у виробництво новий метод годівлі птиці всіх віків. У к, ормові раціони в значних &іль­ костях входять зелені і соковиті корми. Кожній 1J.0росліЙ курці цих кормів дається не менш як 160170 грамів за день при загаль­ ному обсягу згодовуваного к.орму 250--.:.270 грамів. 3елеиосоковиті

року ВИВОiJ.Иться до 170 тисяч ltорми курчатам ЗГОДОВУЮТЬС,я з курчат. Завдяки доброму доглядІ).­ третього дня іх життя. ві і правильній годівлі молодняк Концентровані к.орми птиця майже повністю зберігається . одержує переважно У ВИГJlяді Збереження курчат у радгоспі цільного зерна. Ячмінь і овес IJ.ОСЯГЛО в 1955 році 99 процен­ протягом усього . року згодову­ тів, а дорослого поголів'я ltурей ються тілыtи пророщени:ми. Ча­ - 98,7 процента. стина &онцентратів .цріжджувть­ Практика нашого радгоспу по­ ся. Всі корми, включаючи і зер­ казує, що успіх справи у птахів­ но, я& правило, ,!{аються птиці ництві вирішують досвідчені лю­ зволоженими. ди. У нас багато пташниць пра­ Птахівни&и ГОСПОlJ.арства виве­ цюють на фермах по 10-12 ро­ ли нову породу &урей «росій­ к.ів. Вони досконало володіють ську бі.llу» і тепер продовжують майстерністю вирощування і ут­ римання курей. За пташниця­ поліпшувати госпо,l(арсыti якості ми е. КаліненIWВОЮ, П. Галчевою, цієї породи, зо&рема. добиваються Х. Гавриловою та. багатьма ін­ збільшення несучості і ваги &у­ шими зак.ріплено по 1.200 курей. рей. Нам вдалося вже досягти де·

ньому по

204

серед­

яйця. Деякі курки­

рекордистки за рік знесли пона)!;

300

яєць кожна. Одна з них за

три останніх роltи ,!{ала

950 яєць; 2,5 &і­ 60 гра.­

жива вага цієї курltи лограма, а вага яйця мів. Для

підвищення

продуктив­

ності і збереження поголів'я пти­ ці працівники ра.'lГОСПУ

широк.о

застосовують антибіотик.и: біомі­ ЦИН, пеніцилін. Досвід показує, що додавання в корми а.нтибіоти­ &ів бла.готворно впливає на про­

Jlуктивність птиці. Антибіотики у нас одержує не тільки доросла птиця, але й курчата. При цьому молодкяlt більш охоче поїдає &Ор­ МИ,

&раще

розвивається,

стає

життєздатнішим. Птахорадгосп Горки-ІІ ставить

з~дани,я

-

,!{овести ДО

ку &ілыtстьь несучок

1957 до 50

сяч, а валовий збір

яєць

12

ро­ ти­

-

иільйонів на рік. В. Доброхотова,

старший

зоотехнік

радгоспу

Горкн·І1 Московської області.

Ао


СТАХАНО8ЕЦЬ

4

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФІЛЬМІВ

* *

Вручення орденів І медалей багатодІтним

листопада в Броварах і се­ лах району розпочався фестиваль сільськогосподарських фільмів. lIозавчор а в кінотеатрі присутні 3 інтересом проглянули кольоро­

ретворювач природи», «Знатний картоплевод », «Передовики ово­ чівництва » , «Терентій Мальцев » , «Підготовка кормів для згодову­ вання худоби » , « Збільшимо про­ вий документальний фільм, у яко­ ДУКТИlJність молочної худоби » , ~ му розповідається про роботу ме­ «Відго;!іВ,1Я свиней». ханізаторів Петровської МТС Керівникам партійних організа­ Ставропольського краю. Вона об­ цій колгоспів, заsідуючим клубів треба подбати, щоб перед де­ служує чотири колгоспи, де ви­ конує до 180 видів робіт. монструванняы сільськогосподар­ Фільм показує навчання і ви­ ських Фільмів агрономи, зоотехні­ робничу діяльність механізаторів ки , учасники Всесоюзної сіль­

15

гання

за

з разкове

проведення

ськогос пода, рської

пі обов'яз ково

процес

Пf)чинаючи

вирощення

з догляду

за

МОЛОДНЯК(НІ в індиві l1уальній кліт­ ці та

групового

лодняк,а па та.борах.

утримання

пасовищах

мо­

у літніх

стайні.

культури

монстрування

13

на

де­

сільськогоспо­

На Броварськ.ому деревооб­ робному комбінаті завершуєть­ ся будівництво нового жилого будинку на 16 кімнат. Про­

коли са­

довжується

ыe і як.і фільми демонструвати· або організувати цілеві сеанси. Це

К. Невський.

головне дасть можливість збіль-

оільського

НОВІ МАШИНИ

машинами. Нещодавно на базі «Сільгосппостачу»

і станок д~~ виг()ТОвленн~ т()р­ І фО-П6J)егнІИНИХ горшечкlВ .

••

Т. С.

госп ім. Маленкова.

М.Оснач. село

,

ти в грунт рідкі добрива-сеЧУ. гноївку, фекалій та розве­

дені у

воді

мінеральні

доб-

рива.

світильнівс ький sол­

г. ПищаЙ.

в

країнах

народної

Культурний розвиток китайського села

У Китаї велика увага приді-

ляється

. КУЛЬТУРН()МУ

обслужу-

ванню села. У другій половині минулог() року в провінції Чж.ецзян була встановлена перша па,ртія радіоприймачів у селах. Тепер 550 ltOоперативів цієї цровінції мають свої радіопрdмачі для колек.тивного прослухування радіопередач. На кінець першої п'ятирічк.и в провінції бу-

де створ'ено

демократl'l'

Успіхи сlJlЬСЬКОГО

господарства РумунІ" І

У відповідь на заклик. Робіт-

ничої партії і уряду Румуніії зіб-

1

ки проходить і в інших провінціях країни.

визволення

в

китайських

селах майже зовсім не демонстру­

валися кінофільми.

ІН.

Н а з нім к у: начальник антарктичної експедиції Герой Ра­ дяиського Союзу М. М . Сомов доповідає начальникові Головного управління Північного МОРСЬКОГО шляху, заступникові міністра морського флоту СРСР В . Ф . Бурханову про хід підготовки експедиції. (ПрескліUІе РАТАУ). Фото А. Лесса.

...

~----

є у нас дві школи, де навчаються півтори тисячі учнів. Дру-

дження. Дов(}диться на хвилин переривати урок,

5-8

га зміна працює при електричному освітленн:j, але у дуже

налагоджується лення.

освіт­

важк.их УАювах. Особливі труднощі з'являються при проведенні останніх двох уроків. Вони можуть КОЖНОl хвилини перерватися че-рез відсутність .світла, при.чому еЛ6&ТРИЧНИЙ СТ'рум виключається без ніякого попере-

І так весь час. Ми б хотіли довідатись від начаJlЬНИк.а Бро­ варського «Сільенерг(}» т. Сар'я­ на про те, д(жи це триватиме? І. ЗабоIlOТНИЙ, В. Лященко, Ю. Шеnях, с . В.-Димерка. учителї.

Д(}ltи

......---

---

ЗАЛУ СУДУ

3 В. Дейнека,

лампове

у Бро­

Народний суд 2·ї дільниці Бро ­

варах по вул . Пушкіна, часто, бу ­ дучи lIетверезнм, хуліганнв, за­ грожував прохожим. ЗО липня він сокирою декілька разів ударив СУ· сіда, який після цього трнвалий час лежав у лікарні.

який жив

варського району розглянув спра­

ву про хуліганські вчинки В. Дей ­ неки

і

~асудив

позбавлення

його

волі

з

до

5

років

поразкою

в

правах.

Після визво­

Будівництво цементного заводу в БОЛfарП

М. О. БулганІна І М. С. Хрущова в ІндІю

Ге-неральний секретар Всеіндій-

«Дружба і

тісні

економічні і

ського конгресу ПРОфспілок Дан- торговельні відносини з Радян­

Суднобудування в ПОJlьщі

наступним

ге опублікував заяву в зв'язку з ським СОЮЗОМ ,-вк.азується. далі

Суднобудівники Гданська здобули чергову перемогу. 15 листо-

приїздом

в

Індію

М. О. Булганіна і М. С. Хрущова. в ЗaJlві,-відкривають перед індій-

В заяві говориться,

що

«індій-

ським народом широк.і можливості

пада із стапелів верфі спущено ський народ радіє цьому приїздо-

прогресу, якого

імперіалізм

по­

на воду новий корабель тоннаж­ ві, як нов()му кроку В справі зміц- збавляв нас у минулому і продов­ ністю в 10 тисяч 700 тонн. нення дружби і співробітництва жує позбавляти тепер».

рати не менше як. 10 мільйонів тонн пшениці і кукурудзи, труСуднобудування-нова галузь дівники сільськ.ого господарства господарства Польської Народної республіки добилися в цьому ро- Республік.и, яка успішно розви ці добрих результатів . Зібра.но по- вається в роки народно-демокра­ над 11 мільйонів тонн зернових. тичної влади. Тепер судна бу.в;у­ Прекрасних результатів досягну- ються в Гданську, Щеціні і Гди­ то у вирощуванні кукурудзи- ні. Випускаються торговельні однієї з основних сільськогоспо- судна різних класів, а так.ож

подарства добилися збільшення врожайності к}'к.урудзи з гектара в середньому на 20-30 процен­ тів .

ІндІйська громадськІсть вІтає по\'здку товаришІв

тисячі тонн пр()дук.ції за добу.

50 радіовузлів, як.і дарських культур Румунії . Дер- морські риба.'Іьські ка·тери. Вже жавні і колективm сільськ.і гос- випущено понад 170 різних су­

обслужуватимуть понад 10 тисяч радіоточок. Розширення радіосіт-

До

т.

Ї't.n."""u.=

Німецької Демократичної Респуб­ ліки. Після т()го, як завод стане до ладу, він вироблятиме більше

-

І

яким можна рівномірно вноси­

і

Мальце-

Начальником радянської експедиції призначено відомого поляр· ного дослідника Героя Радянського Союзу доктора географічних наук М . М. Сомова , в недавньому минулому-ке рівника полярної станції «Північний полюс·2». В розпорядження експедиції дано океанські дивельні електроходи «Обь» і «Лена», на які будуть на­ вантажені літаки, вертоль:зти, всюдиходи і різне устаткування. Учасники експедиції мають виконати широкий цикл наукових робіт по вивченню Антарктиди-веJlИЧЕ'ЗНОГО материка , який зай­ має площу в 14 мільйонів квадратних кілометріl:l. Члени експедиції провадитимуть метеорологічні, гляціО.lогіЧНі (вивчення льодів) і с~Йсм.ічні сп?Стереження, а так~ж дослідже.ння в областях аероло­ ~I\ , фІЗИКИ ІОносфери , СОНЯЧНОІ аКТИВНОСТІ, космічних промеl\,ів

Рожни, придбав рооприсsувач,

«Передовики овочівництва», «Про

«Добрива»,

..........

придбано

Колгосп (,Більшовик»,

сівби, розроблені

жень.

----

З кожним роком усе біль­ ше оснащується колгосп імені Хрущова, с. Требухів, новими

М. Іваницький.

нові методи обробітку грунту

снять на всій земній кулі широкий комплекс геофізичних спостере­

Що заважає нам у роботі

шити кількість кіносеа.нсів.

сенню всіх галузей господарства.

спорудження при­

~!іщення для дитячого садкз .

значно полегшить ' планування і

На початку ГРУДІІЯ ВІД приqаЛlВ l'изького і Калініиградського портів відійдуть кораблі першої комплексної антарктичної експе­ диції Академії наук СРСР . Вчені Радянського Союзу візьмуть участь у дослідженнях Ант­ арктнки за програмами третього Міжнародного геофізичного року, який о.хоплює період з л~пня 1957 року до кінця 1958 року. На ПРОТЯЗІ цього часу наУКОВІ заклади багатьох країн одночасно здій­

НОВОБУДОВИ

вір також

~.~

ма­

Ордени «Материнська сла­ ва » ІІІ ступеня вручені 6 ма.­ терям, в тому числі А. В. Ку­ ценко з с. Княжичj. Всього одержали ордени і медалі 27 матерів. К. Різаненно.

В найближчі 2-3 дні правлін­ ня колгоспів, керівники МТС по­ винні укласти договори з райвід­

рощування овоч;ів у теплицях», сад » ,

«МатеринсьКА сла­

ступеня одержали

вали вісім і більше дітей.

дарських Фільмів. Серед них: «Ви- ' ВИЬІ» та ряд інших. Склав дого«Колгоспний

Верховної

с. Гоголів, які народи.'JН і вихо­

***

ним відділ()м

11

мах.

фільмів . Серед них: «Великий пе-

Колгосп ім. Жданова, с. Кра, ­ силівка, СRлав. договір з район­

орденів і

!Гері: Н. С. Теплюк--з с. БOf­ данівки, О. Ю. Щербина з с. Плоского, Л. П. Бараба­ НЮК--3 с . В . -Димерки, Г. Л . Король та Л. П. Шевель--з

для

Того ж дня на екранах колДемонстрація сільськогосподарІ'ОСПНИХ клубів були показані ських фільмів є найбільш масо­ Фільми «Кукурудзозбиральні ма- вим , наочним і дохідливим заео­ шини» та I«Творці нового жит' бом пропаганди сільськ.огосподар­ тя». ськ.их знань. Це сприятиме усКіНQфестиваль трива.тиме до 1 пішНО~IУ вик·онанню завдань пар­ квітня 1956 року. За цей час бу- тії і уряду по да.lІЬШОМУ підне­ де пок.а зано десятк.и сільськогосподарських і наук.ово-популярних

Ордени ва»

підвищення своїх знань передо­ вий досвід, показаний у філь­

ділом культури про те,

Перед де~lонструванням кіно­ фільмів виступив заслужениіі зоо­ технік Української РСР т. Щ'ит­ ньов М., який працює в держ-

жених Президією Рад'И Союзу РСР.

слухачі курсів в кожноыy колгос­ використали

В райвиltOнкомі

медалей новіл групі багатодіт­ них матерів району, нагород­

регляду, щоб було організовано обговорення фільмів.

На ЦЬO~IY кіносеансі був так.ож проде~lонстрований учбовий фільм, показано

~' вівторсн>

відбу.'JОСЯ вручення

виставки вис­

Проведення фесТИВ3.'Ію збігається з основним періодом нав­ чання на трирічних агрозоотех­ нічних курсах. Тому-то слід ор­ !'анізувати роБОТУl так , щоб всі

телят,

матерям

тупа :ш 3 .'Іекціями для к.олгосп­ ників, механізз:roрів, а піС.1Я пе­

збирадьних робіт. Фільм ШИРОБО пропагує пере,~ОВИЙ досвід орга­ нізації робіт, розповідає про кра­ щих людей машинно-трак.торної станції учасниці Всесоюзної сільськ.orосподарської виставки .

де

18 nистопада 1955 року

=По району=

ФЕСТИВАЛЬ

передової МТС, їх тісний зв'язок з колгоспними бригадирами . КОМ ­ байнери цієї МТС є ініціаторами Всесоюзного соціалістичного зма­

П'ятниця,

ден.

Промислове будівиицтво в КНДР у КореЙєьк.іЙ Народно-Демо­ кратичній

Республіці

закінчено

з Радянським

Союзом,

що зміц-

(ТАРС).

нюється за останні роки».

-~-"'''''''I--~ Страйки у країнах капіталу

ЗАХІДНА НІМЕЧЧИНА

автобуса

близько

1600

ВОДllВ!

Страйк , що почався 9 листо- кондукторів автобусів оголосили пада на суконних фабриках Гес- страйк. Страйк оголошено у зв'я­ сена, (Західна Німеччина) поширився ,і на інші текстильні під-

зку з відмовою транспортних КОМ­ паній почати переговори щодо

приємсва. 13 листопада почали вимог, пред'явлених профспілкою. страйкувати робітник.и і служСтраЙк. повністю паралізував

бовці однієї 3 найбільших у Захід-

автобусний рух у місті. Майже

ній Німеччині панчіmних фабрик 50 днів не працюють близько в ХомеЙхені. 12 листопада при- двох тисяч робітників трансп()рт­

пинили роботу робітниltи підпри- ної компанії «Сінгапур тракшн ємств по обробці тканин в райо- компані» . Єдиним засобом транс ­ В Девненській долині почалися збагачувальної фабрики, що має ширив сітку кінопересувок у ні Шлюхтен. Страйкарі вимага- порту, що знаходиться у віданні сільські місцевості. neнтpadнa. роботи по будівництву найбіль­ важливе значення для металур ­ ють підвищення заробітної плати. властей, є таксі. .'Іення народний уряд значно роз­

щого в БOJП'а~ії заводу по вироб­

студія хронікальних фільмів го­ тує для селян спеціальні фільми про найкращі кооперативи кра­

щений сучасним

їни.

одержаним з Радянського Союзу і

ництву цементу . Завод буде осна­ уста.ткуванням,

будівництво нової

великої руд()­

гійної промисловості країни. З нагоди вве-дення n експлуатацію цього підприємства відбувся мітинг.

СІНГАПУР

15 листопада на заклик сінгапурсыtoї профспілки працівни&ів

------------------------~--------------------------~~--~--------~ Адреса редакції: с. Бровари, І(иівськоі області, вул. І(иівська, М 138.

І

(ТА.РС).

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

--------------------------------------------3 .... 3624-2500. .

Броварська районна друкария І(иівс:ького обласиого управnіиия культури.

137 номер 1955 рік  

137 номер 1955 рік