Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАТН, €ДНАRТЕСSll

ОРГ А.Н

S Р О В А Р С Ь К ОГ О

МІСЬКОІ Газета 8ИХОДИТЬ 3

К8іти.

17

РАД

*

року

1937

ву

школи-на

часних

рівень

вимог..

су­

Оскільки

з м1.н1стеРства протsroм ос­ танн1х років, як пJдкрес­ лювала газета .Правдаl), ае

ваходИJIO

документа

настілЬки прнвцаповоro і самокритачиоro, то він ие міг

не

roriв,

схвНJlЮватв

педа­

громадськість

краї­

ни.

Стали

вОни

предметом

ооговор~ння і на коофе­ ренціІ вчителів нашого. мі­ ста і району. На цей раз

з ініціативи міськогІО та районного відділів народ­ ної освіти було вирішено

відмо"витися від традиЦій­ ної застаршої і зафо.рма­ лізованої дення -

ступи..

форми прове­ «доповідь -ви­

Ініціативу освітян

підтримав міськком

пар­

тії. Для учасників конфе­ ренціІ запро,п,оновані конк­

ретні питання-тези і нова форма рaбarи диску­ сП. Передбачалося проана­ лізувати зрООлене протя­

гом кільк'ОХ років роботи в умовах реалізаціІ ре­ форми загальноосвіт~ьоІ і профеСіЙНОї школи. ви­ значити шляхи Ії при­ СКQPення і поглиблення.

відповісти на одне із най­ ГO'JIовніших питань як підвищити якість навчан­

ня і виховання УЧНіВ. Чи вийшла така розмо­

*

~ 136 (7423)

- Потрібно докорінно ПМіriшити підго.товку учи­ телів. За 27 років мені. наПРИJ(лад. довелось тіль­ ки оди~ раз побуцати на курсах, які дали безсум­

адже

кооференція відбулася тільки позавчора. Та по гарячоОМУ. ' як відомо.

кра­

ще кується метал. Все ж висловлені тендують

думки

на

не

пре­

категорич­

ність і безперечність.

.

Почалася

конференція

з обговорення досить про­

-

блемного питання

стижу

учителя.

пре­

народної

освіти. І не випадково. Ос­ 'таннім

ція на.

часом

була

ця

тенден'

особливо поміт­

Відрадно. що ваступа­

ючl не лише констатува­ ли. закликали. а й аналі­

зували явища. труднощі. що склалися в школі. про­ понували

шляхи

недоліків. ни.

але

усунення

Різні ті причи­

головна

-

в

са­

мому учи~елеВі. Успіх справи залежить від йоГО

компетентності. знань,

відданості

уМінНЯ. справі.

ІЗ ВИСТУПlВ: учатeJlЬ1Щ IDКОЛВ .м Н. В. Васьков8'І:

. -

Авторитет

не прийде його

7

учителя

сам по собі,

може створити тіль­

ки він

сам.

Нам

но свою роботу

п.отрlб­

тісніше

пов'язувати з практикою комуністичного творення.

і

І ще

зами. На мою конструктіщністю

думНу. відзна­

чалися

вирішеним залишається і питання забезпечення ме­

ника,

тодичною

лрофіЛІЮ І. й. Мельничею­ ка. завучіц ТребуХіВСЬКОі та КНЯЖИЦ.КОІ середніх

літературоl<';

директора RaJ!итяиської

середньої школи імені В. І. Леиіна В. Ф. Писа­

голівської

- Наш кмектив

педагогічний одна сім'я.

директо.ра

середньої Юраха, Го­

М . П. Мель­

-

дире~тора

інтернату

М.

школи­

спортивного

шкіл іВ. В.

реиRa:

виступи

Калинівської школи М. Г.

І.

~OMapa

та

НасЩіа. учителя

з

в

3аворич В. Д. Джежелія, які говори~и про бюро.к­ ратичні методи інспекту­ вання шкіл. необхідність

школі. тут формується йо­

підвищити рівень методич­

го

ноУ

-

Майстерність члена

кожнОго

удосконалюється

авторитет .

учасниками.

Активними

помічниками

цього процесу стали бать­ ки. базові колективи.

громадськість селиіца. Тож відрадно..

що

випускників

себе

наших

36

присвятили

учитеЛЬСЬКіЙ

праЦі;

учнтельки шкоJlИ .м

5

С. В. , Мальцевої:

-

Працювати

по-ново­

му. переробляти себе важ­ ко. але потрібно. Гадаю. було б

доцільно створити

систему оцінювання робо­ ти вчителя через y~HiB . Це була б найоб'єктив­ ніша оцінка; завуча КИЯЖИЦі>КОЇ

-

Престиж

се­

М. Ка· учителя

починається із його авто­ ритету серед учнів. Не­ рідко він перекреслюється

відсутністю

потрібно ті;

такту .

вчити в

Цього

інститу­

учительки шкоц .м

Л.

7

В.

Паламарчук: - Таких~чителів повинні вцховувати і

ми са­

мі.

до­

А

тому

цільним

вважаю

створити

в

шко­

лі педагогічний клас; ВЧВ1е.tlS' КИЯЖJЩЬКОї се­

редньоі шкоЛи В . .Д .. Шев-

.

цова:

Без допомоги базо­ вого господарства рефор­ му не зрушити. У наших

-

же шефіВ

не доБИТИСЯ й

щ!тобуса. щоб підвезти ді­ т~й

на

змаганJUI;

роботи,

ректо.ра

авторитет

школи.

заступни'

ка. звільнити їх від зай­ вих інструкцій. обов'язків. Докорінного поліпшення. наголошували учителі. по­ требує також питання узагальнення й поширення педагогічного досвіду. Поки що воно в~еться формально.. Серйозні пре­

тензії висло.влені і до ласного

відділу

освіти, міністерства організації курсів підготовки. ЯlVості

щодо. пере­ мето­

дичних розробок. Вони. безперечно. будуть пере­ дані у відповідні ін стан­ ціІ. атакож представлені на Всесоюзний з'їзд ,учи­ телів. Але загострити ува' гу хотілося б на іншому.

У виступах вlйсышмаa В . В. Пол1щу.юа. вlДПОВі­ д8.лынro оекретаря Бро­ /ВІареbl1ro!У організації то­

ваРlИства .Знання. ОсНИЦЬКОСО

В.

!l'рИІВОІГа з-а ФіЗИЧІНоЄ

і мо­

ралЬiНle здоров'я наших дітей. І важко не погоди­

ТИСЯ з (хоча

і ne,peбіль­

ui,еним)

ТВep.джre'ННЯМ.

ща

вчитель

ВіДГОРОДИВСЯ

від

учня юі(jінетом. Учи­ тель пеpreс.тав бути вихо­ вателем. Про Я·КУ ж ідею cnівробіТИИЦma. педarо­

гіВ з ДіТЬМИ може йТи мова? До речі. цю ідею IК'ОНференціЯ обійшла сто­ р'ООіОЮ. на старих заса­ дах вкріщується і ПИ1І8Н­

Р,азсум

з

крадУТЬ. ЛИХ~JIЯТЬ ді­

чив

осВітянСЬКій

ти

тому.

батьки.

що

так

чинять

Господарникам

же до цього ніякого діла. Нема нікому й до того ді­

ла. що' селу вкрай необ­ хідНа нова ШlVма. Атес­ таЦіЯ ні -

вчителів на це пародія.

ється

не

сьогод­ атесту­

вчитель.

а

ха·

рактеристика.

А.

П1роовучаJia

ня

Адже

06-

народної

директора Княжицьиої середньоі шкоJlИ О. С. Зайця: - Треба лицем повер­

JlУТИСЯ до батьків.

ди­

учніВського

самовря­

дlY'OOI!fНЯ.. І ЧИ не звідрі береться безд.уХОDН1.сть. бeGвЩnо,віД8'ЛЬНіcrrь юних.

на

тим,

як зазна­

нон­

феpeJЩlї в м. Електроста­ лі Є. К. ЛИгачов. чима­ ло турбот треба ПОJМВCТИ на

плечі

ІШ<onярlв,

допо­

мarаючи їм доброю пора­ дрю

і

вимогл:иво

пи'l'ЗJOЧИ

оо В'Шнки. Прагнен.ня вчи­ теля

повсякчас

~чнем,

стояти над

кaнrr,poлювати кож­

Юlй його крок

-

це бич

Та все ж авт,оритет треба

жити перелік цікавих ду­ мок. проп·озиціЙ. вислОв­

це МОІЖлив,о тільки в умо­

лених учасниками

ріЧ'tЯ

вах гласності; учительки мlськоl ІПКО­ ли .м 5, делегата V з'їз­ ду учатеш республіки

ЦІна

3 коп.

відкритіcrrь в llIiКОЛИ, роовиток

юритИЮІ

'Нашої шкюли. З. цієї точ­ ~и зору обстаноВКla в шкоді ввійшли У проти­

бачити 1 підтримувати. А

*

rJNicHicTb, роботі

нівну користь. Облвно. Мі­ ністерство освіти УРСР повинні докорінно пере­ глянути Іх програму. Не

продуктивними

висновки.

НИ

са'мOКjpИТИКИ.

одне.

нова.

Ця дУмка

але

повторю.

Н. Р. КорнІєнко:

редньої школи В.

Можливо. це бу дуть по­

року

1987

,

ОБЛАСТІ'

ПРИСКОРЕННЯ, ПОГЛИБЛЕННЯ

сяиа:

спішні

УКР А

11

lleреРіудовуватися почи­ нати слід із оебе. І f<ож­ ному НJa авоєму місці. На

на ній рекомендаціІ тими

ідеями пошуку. прогресу?

ПАР Т

I(и'всы(',

Субота, 29 серпня

не

ва? Чи CTa.!lyTb вироблені нОвими

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

РЕФОРМІ школи­ ОРІЄНТИРОМ для принцивовоІ, відвертої розмови иа серпиевій учи­ тельській конференцlI стали Тези Міністерства освіти СРСР .Перебудо­

КОМ У НІС ТИЧ НО,

МІС Ь КО ГОК О МІ ТЕТ У

РАЯОННОІ

Можна

було

б .продов­

ренціІ. Але немало ступаючці

лИСЯ

. все

обійти

ж

гострі

конше­ ви­ стара'

кути.

відбутися загальнимИ фра-

з

ПjpOцєсоrм

кратизаціУ

всього

демо­

QКИТТЯ.

Тут потрібні серйознапе­ реробка відносин :між учи1Іелем

1

учнем,

широwa

ЛО~ГaJX далеко jЦOOI. Атecraція

не за:':­ вчитель­

~x КЩЦРів. говорилося У вис'ЦУІІШіХ. п~ує це і Пp.aкI'lИКra, пароДія.

Гостріше не скажеш. ' Але чи не залишиться це тliль­

ки

на

сло,вах?

ДМ

СУМ­

н!!Ві!В' пl.дcralВИ є. У МИН1У­ оом,у

НlaБча.льНOlМY рЩ1 у MiO'Nli цю справу

nшroлах

6уJЮ I!!pQSЄ'Дeнo П~OOOIМlY. Звичайно. не обійшлося і без црорахунків. A.JlIe ос­ ві ТЯн.aJМ

вдarлося

головного

атестації не

-

XlЗ.р!aJКТ'еристик.

в

а

TaJ(Ia;

іВЧителLв· цілому

ДОСЯМ'ІИІ оо'ме

IJpЗlКТИКiдJ

одержала

висо­

Загін педагогів Бровар_ ЩИIDI

,иа

Всесоюзному

з'їзді вчителів представля­

тиме диРектор КалИТJlН­ ської середньої DIКОnИ

оціlffiУ і ДИpe!ИlТорів llIКlл, і педагогів. І ось вИЯlВИJIЮ'CЯ. що дЩ::від цей

імені

В.

І.

ЛеиінаВоло.

димир Феодосійович пи. САРЕНКО, якого ви і ба_ чите rиa фотографії М. Се­ мююга.

tqy

Час практичних

ОЛИНИВС;Я під сімооіе. зам­ ШLМИ цЛЯ вчитeлdв райо-

1W.

Не мОiIQНlЗ" щюtiти і ми­

МІО

ще

ОДНОІГо

питання

справ

-

учаlСтt в pearnізації рефор­ ми базових колек:тивLв. Адже За:ВД.ааіН'НІЯ сьогодні

стоУть с'аме так ІШТИ!ВЦУ УЧlасть в

брати проце­

сі rnеребудови ШКОJDИ. І с:ам·а конференція ЯСщ>а'Во п<Жаоa.ma Дійсний СТ.аІН ре­ Ч'ей у цій слраві. Бажан­ ІНІЯ

Іюділитися

'виявив

лише

дУ'мю!ми секретар

[DЩp11КО~ ЗaJВодУ пороIirnо­

iВ<dЇ металургії імені 60рlJччя PQдЯlН'С!>Коі Украї­ ни М. Л. Рубальський, де ОП1ра'Віді шукають і знахо­ дять

не

т1Л'ьки ,можлИlЮC­

ті ДOIllОМaro.Т1І матеріаль­ но (хоч,. і цейЗіКТ сш по собі виховний). ~. й wl.ЛiDНО

удосконалювати

навчально_виховний цес. УсвідОМl1ення хідності цього -

про_ необ­ якщо

поча:

півсправи.

то

ток П. Але дехто наіЩОО вже ДaJIiЄ'КИЙ від цього. ЯНцо не так. то чЯІМ поSЮНити факт, про ЯЮfй на трьох ОСТЗIНJНіх конференщіях розпові­

дає ВЧIn1eJIька ШКОли М 3 Т. п. ТOJl'OЧКО. К1лЬfflJ.

Нарада керіВJfИКів шКіл

району та базtlвих госпо­ дарсrв. що Ві}fбулася в залі

засідань

райвиконко_

му, обговорила завдання освітян і виробничих ко­ лективів по докорінному . поліпшенню трудового на­ вчання учніц<;ької молоді, організації продуктивної

доповіддю

в

цьому

питанні виступив голова виконкому районної Ради народних депутатів І. С .

Рудак. Аналізуючн

зроблене,

школи.

зупинився

на

доп()відач зазначив. що позитивні зрушення

в цій спрар\ є. Для при­ кладу

досить

сказати

про

--

племптахоза_

воду «Рудня.. Тільки протягом цього року з йо­ ГО допомогою тут побудо­ стрілецький

теплицю,

виконано

роботи по ремонту на­ вчальних .кабінетів. ' На жаль, важлнвість 'ня

на

сучасному

етапі.

організації продуктивної праЦі усвідомили далеко не

всі.

Вимога ребудови

докорінної пев організації -

стадії

класах. тільки

го стала сеРПНІЄВа конфе­ РlelНція ВчwгeліВ. Вона за.к­

По суті. зроблено по

А. 1СВІТНЕВА.

тир,

певні

шyєTьcя

чі

-

навчання

на в

пору­

найпершій

.

:молодших

Так. із 26 шкіл створили робо-

12

кімнати.

центрів

нічого не організації

ПРОфоРієJiтації.

В одних школах іх немає,

а в тих, де є, з:міст Іх не відповідає вимогам. На перший погляд, не викликає

тривоги

питання

не

школі,

густо.

теп­

Не

виправдання

головний новна

може

полі ти_

прорахунок,

причина

ос­

того.

що

більшість учнів не пра­ цює за спеціальністю. яну одержал~.

Далекі в багатьох шко­ лах

до

серйозних

ТИЧних

вої

дарства

:МОЛОд­

на зайняти дітей чим-не­ будь, для галочки. І це

зації

базового госпо­

1

кмewrивів. Через кїлысa Дj1ВiВ стар­ ;уує новий навчалмшй pLк. Хорошим заonівом до ньо­

фор:ми.

лиць

школи

трудового

ЛИікала до РОЗдіYlмів. пере­

тут

залучення

ших, а також учнів 4--6 класів. Ініціативи QК що­ до створення підсобних

досвід співробітництва РУДНЯНСЬКQї середньої

rreршо'ЩРГОІВИХ завща.н­ нях оовїтян. виробничих

QlC;МИCЛleННЯ ВЧ~ Мое­ TO.дilв праці. пошущу !ювих ш.mяx!.вt втілення ВИМCJIГ ре-,

залишає­

питань

ться

певні

питання трудового навчан­

іМУ

них

'мати

З

сьогодні робочих проблем­

QКИТТЯ.

ко.нф~ренцlI rneрший сек­ ретар м.ісьІШОМУ КоМПJaР­ тН Укра»ни А. д. Фро­ ло.в. Bhн Haгo~ на не­ ти й IJ10глиблювати рефор­

на

604

створено 570 місць. Одним з

господарств в

вано

ІІ{Рикжорюва­

нованих

праці школярів . підготов­ ки їх до самостійного

років тут добqаютьсл до' ПОМQГИ в роемоНТі ШOO'ЙlНИХ машни від ра:Йооб,утком­ біиату. Пl.цсум,ував РОЗМСЩУ на

обхідності

організації продунтивної праці, адже із запла­

справ

початкової

справа

не

на

А

чесно,

ку льгає

обидВі

органі-

військо­

підготовки.

говорити

прак­

ів

якщо то

ця

нині

НОГИ.

потРібно робити

І

чи

тут

серйозні

висновки насамперед ба­ зовим господарствам. Настав

час

справ. кож

практичних

З

цих.

питань

а

та-

дошкільно­

го виховання, організа­ цП харчування учнів дум­ ками

на

нараді

поділили­

ся директори Пухівської середньої школи Л. Ф.

Москаленко, Погребівсь­ кої І. Г. Марухненко, директор

радгоспу

«Пу­

хівськиЙ.О. І. Безсмерт­ ний. директор Завориць­

кої школи В. Ф . Климен-' ко,

інспектор

райвно

з

ПВП І. М. Шевченко. го­ лова райкому профсПіЛКИ працівників освіти, вищої школи

і

наукових

установ

П. Я. Бондар. голова рай.

кому ДТСААФ В. М.. 3і­ ненко.

А. СЕРЕДА.


2

ст,,!'.

29

k

19117

серпня

рtжу

••.,...-.-• .,11

)It

о в Е

Н ТТ я-

•••• _••_--._••_.,...........,........__••___I_nan._.

ХОЧ ТРАВА НЕ РОСТИ

." ГСКТБ МВЙІІого обладнавв. 38СЛ)'8eJ1В11 ' автори­ тетом KOPHCТYЄТЬCJI завІдУЮ'" тeXВOJlor1'1111Ql BIдд1no_ 'МВХ8Йnо МикоnalоВВ'l Вебко. п. puyвкy новатора TPВRaдцJlTЬ впроввдzеввх у ввробввцтво ввваход1в. що дали народному господарству еконоlIi'вnвй ефеК'1' понад ю-а міJlЬЙОВВ карбовaвцtв. КolI)'Jdcт М. М. Вебко сук. n1вво виконує Т8КО2К PJIД rpoMIДCЬКВX дорrwoo. Вів очоmoє rpупу народного KOвтpomo ГСКТВ, є 'Шеном парт1йвоrо бnoро цtєI орraвlзaцtl.

7'ОР; м

KOHrll'OlllO

Саме по такому та

и. звlмху: М, М. Вебко.

документів

рення

Першооснова ефективного

но

його

Само собою зрозуміло кому потрібна така по­ спіШиість і чому така иизька віддача обладнан· ня? ПередусіМ тому, що подІяв той же старий сте­ реотиri «якби швидше вІд­ рапортувати.. І не тіль­

у МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ ИАРодиоro

Це був ~e поодинокИй випадок, JЮnи ДОЗОРЦі Пlдпри. ємства проявили рішучість, стурбоваНіСТЬ за якісtь за­ водської марки. Загалом питання якосТі одне з

На .eproвOllY _clдaввl

81ського К081тету ного

то

коитроnю

став

народ­

розГ.llJ1ll7-

справ

_еввям

-

всіх технологічних норм. Тобто бракоробам поставлено

КОНТРОЛЮ

зІ

збере­

моnодника

вепв-

коl рогатоІ худоби. господарствах району. як СВЩ'lllть аll8Jlіз c-raвy

справ, зоове-і:cny_БВ, j»tвИВICВ

радгоспів,

ною

ке­

рlЙои­

агРОПРOllИcnовоro

об' eдa8IDUI

не

UCJI8anon. :saxOAlnn по по.

ються иеправиnьно. В той" JКe час спеціалісти РАПО

вить

вІдповІдно ЗІ. 24, 28. 17, 15 процеитlв. І хоча відпов1диИм сnужбам. адмін1страціl

цих

дaPCT~ неqдноразово зувалось

мІсть

на

rocnoвка­

недопусти·

подібних

дій.

ПРО'

те тут і надалІ продовжу­ ють порушувати годівлю телят. утримання тільних корів і нетелей. Крім того. в радгоспах віДСУТНі цехи

надійний заслін. Чи не тому в нинішньому році на за­ вод не надійшло жодної претензіІ від замовників? Не накладалися на торгмашівців і штрафНі санкції з БQ­

вanе8nua: nbuDeввno :sбереаeJIIIR .,.а.

тіль них

рви.

НемаnоваЖна роль у спраВі боротьби за підвищення

За сІм мІсяцІв цього року в цілому по райоиу допущено пад1ж 2557 тва­

IJримlщення з профіЛакто.

.иу Держстандарту. продукцІІ

«блискавках.,

відводнться

гnасності ЦіЄї роботн.

«екранах якості.,

стіННИх газетах,

У

ви­

пусках радіогазети пропагується .!tocBiД кращих вироб­

ничнішів. справжніх майстрів справи. викриваються недоліки, іНформується про випадки порушення Ttcнo­ логії. випуск неякісних виробіВ.

І все ж бюро

головноІ

групи НІ< на чолі з М. В.

Денисовим не вичерпаnо всіх моЖливостей для підви­

щення якості продукціІ' і як()сті роботи колективу за­ воду у Цілому. Трапляються мІСЯЦі. копи основна частина запланованих обсягів виробіВ виготовляється в остаиню декаду. А це, звичайио, призводить до «штур_ МіВЩИНИ.. Маючи обсяги продукціІ. ВІСа підлягає ате­ стації. ДОЗОРЦі ПрОтягом двох останніх рокІв ие Домо­ гnися атестувания хоча б одного виробу на lІищу на_ тегорІю якості. Повільно ЗрОСтає і кількість тРудів. ників, які виконують роботу по бездефектнІй системі праці. Та й кількІсть виробничнИКІв. котрі випускають продукцІю з особистим клеймом. залишається незнач­

рин, що становить процента

від

'J..7

загального

поголІв'я громадськоrо стада 1 иа 984 Щльше ~ рівияно з відповідним пе­ ріодом ми;иулого року. В результаті кричущо! без­ господарності падіж лодняка

у

мо­

птахорадгоспах

«СемипоnківськиЙ. і «БогданІвський..

радгоспах

.ЖердівськиЙ.. «Зоря •. «І'оr.oпівський. вІн стано-

Повторною

раз вживають заХОДіВ, щоб виправити становище, щО' попередНі рОки.

nnОЗ8ШтаТlDlЙ

1вспelCТOр

М. ПРОСІП. міського КПК.

в1ддту народно! освІти, шкт, базових підпри­ ємств, шефськііх організа­

цій, комбінату , ГpoIl8ДCb­

кого харчувания своІ оБІ' цянки то 1 не п1дкр1пв. пи реаnьJППUI д1naanв.

Обrоворимо разом

у міській школІ М З.

Па черговоМу зас1дaвиJ. MICЬKoro комітету народного коитрomo розгпядатимутьCJI вaжnввl ПКТ8JlIlJI, якJ. зачl.

пають Інтереси, І(ожноrо броварчаввва.

Зокрема буде

Проведено акaJIіз ВJП(ОIl8llЩl завдань по ремонту жит.

nОВОго фондУ 1 J1КOCTl

ремонтио.БУAlВeJlЬ~Х

також ДОТРИМaRllJl порядку

вим.

виковавия

мановнх

1

роБІт, а

вравИJI Topпвnl ~.

завд8lllo

по

збtm.mеRИJO

виробництва І продажу ~lJ4КoronьвнX напоlв, соків,

морозива та JRШIIX ПРOJU'ncтtв"j[~'lYВ8IIlUI В снстемІ рal.

споживcп1mai, управnlвв" Topr1ВJlI і комбінаті rpoMIД. ськorо xap'IYВ8IIlUI.

Пропонуємо всІм В3"'І'В. участь в обговореввl цих пк. !'8ВЬ. СвоІ ПРОП03Rцtl та поб88аввя, JlIIСТИ 3 крв. 'I'В'IIIИIIUI :J"~важеlllllD1Jl надСИJIаАте • peдancцbo «ПО8О1'О

8ІІтт".. Вови будУТЬ врахованІ при poarmrд1 11ІЩе1113.аJПa

DRTIUUt.

родильнІ

рощування

новонародже­

ного молодняка. Безвідпо­ ~ідально ставляться до своІх ,о()ов'язкlв ветспеці­ аnісти І. зоотехнічна служ­

ба. Тимчасовим виходом зі становища міг би стати метод

ВИРОlЦування

телят

в індивідуальних клітках на еідкритому повітрі. Проте досі його не застО­ совують в радгоспах • ГО­ голівський.. «Русанівсь· КИЙ., недостатньо кліток

І.

Коваль

,та М.

Шипко замість активно

М.

щоб

TOro.

впливати

на

~TaH справ. домагати.ся по­

діпшення в збереженні моnодняка. зайняли спо­ глядальну позицЬо.

Міський комітет народно­ го

КОНТРОnIG за

дано

велцкий

лодияка

невиправ­

пад1Ж

оголосив

мо­

догану

М. М. Шипку та О. І. НО­ валю. Суворі досани вине­ сено

днректорам

радгос­

пів В. І. МеnЬНIІКУ. Н. С .

Шостаку.

П . о. Нустов­

ському. В. М. Дмнтричеи­ ку. Так же покарано го­ ловиих

зротехніків

і

вет­

лікарів С. О. .}{арандУ, М. Г. Теплюка, В. М. Мо­ роза. М. М. Осьмака, В. М. Набиша. Д. І. Пан­ ченка. П. П. Ноломійця, В. М. Харченка. На ок­ ремих з них з метою від­

шкодування даних

збитків.

rocподарству,

ведено

грошові

зав­ про·

иараху­

вання.

середній приміром.

над якою здійснюють шефстВОі управлІння ви­ робничо - технологічного забезпечення і комплекта­

ціІ та постійно діючий бу-

дівеnьний поїзд М цих пір

ие

у спрДI.8АННI

Іда­

ОкреМі Heдo.nlкв так І залиmвnнся не nlквlдoвa­ JUUlи. Керlnnникв міського

в

корів.

рієм для утримания І ВИ­

переВlркоno

!'ОТовностІ шкtnьнвх

ною. Це пробnеми. якІ чекають негайного вирІшення.

склалося

утримання

О.

• пень м1С1та Броварів ДО роботи в новому И8В'І8JlIo­ ному році виявлено, Щ8

бо від НИХ залежить ефектИВНість roсподарювання. Знають ПрО них народні контролери пІдприЄмства і за­

сухостlIіного

2,

проведено

до ре­

монту вентиляЦІйноІ си­ стеми, хліборізки і овоче­ різки, електропобутових приладів. Діючий котеn не забезпечує подачі га­

рячо! води. Як і управnін' ия виробничо - технОлО­ гічного забезпечення 1 компnектацlІ. не ПРОЯlІЛя-

зів

належноі своІх

1

турботи

маленьких дру.

праціВники ПДБП-2.

Вони так «якісно. прове­ ли ремонт покрівлі над Ідальнею 1 спальнею ше­ стилlток.що після першо­

ro

ж осіниьоro дощу в приміщення потрапить во­ да.

На словах допомагає школі М 7 і адміністра­ ція заводу Пластмас. З\і­ водчани ніяк не спромо­ жуться

демонтувати

топлеочистку. ванни

для

кар­

замінити

миття

посуду.

перевірити холодильне й технологічне обладнання. Не кращий стан справ і з Ідальнею міськоІ шкоnи M ' ~, над ' ЯКОЮ здійснює

шефство колектив заводУ зnюм1,нJt:ВI.fх

будконструк-

ву. Роль стороннього спо­ стерlгача зайняв І. Rомбі_ громадського

вання; спокоєм

до 'новоl

техніки.

, же, й пnанувати

З

От­

як сліД

Тут. не навчилися. Нр.іМ того, на Іі1дпРНЄМСТВі Н8 ведуть розрахунків 1;10чатковоІ і кінцевоІ ефе~~ тнвності ВіД запровадщен­ ня науково-технічних за­ ходів. З цього напрошу­ ється висновок інще­ нерна служба заводу. 1 зокрема

ного

техніЦІ роботу

заступник

голов­

інженера по новlй В.

М.

Нузнецов,

Пустили

на

само­

плив.

Нрім, того, на алюміні­ євому абияк ведеться і звітність. По одних захо· дах заlЩЦ не звітує. по інших дає перекручені данІ. Зокрема, неправиль­ ио

вказано

суми

затра.

на створеllНЯ двох лінlIt 'фарбування в електроста­ ,тичному полі, завищено і суму економічноІ ефен,тивності від запроваджен-

ня в

1986

році

новоІ

техніки. ІНа заводі немає , й ор­ ганізуючих документів, які б строго регламенту­ вали роботи по запрова,.­ женню у йир06ництво до­ сягнень науко~техиічно, го прогресу. І хоча поруч завод

представники

цій. Навіть поверхове ознайомлення з актами оов'ГориоІ перевірки до­ звОляє зробити висновок: міський відділ народно! освіти. директори шкln не ПDCпlшають бити иа сполох. а к.олективи під­ приємств-шефів не збира­ ються проявляти інlціати·

нат

ся

'

порош­

ково! металургіl імені 60річчя Радянськ.оІ УкраІ­ ПИ. де ця робота постав­ лена иа належному рівні.

ДЯДЮ» ють

рактеру. що не відносять­

знаходиться

НА «Д06РОГО про

ки. Науково-технічні захо­ ди за 1986 рІк виконано лише на 80 процентів, , , . заводський план HOIip.t техніки було включено за­ ходн Організацінйого ха­

-============== t в «ЗорІ.. та «Літківсь­ І(ОМУ.. А . в радгоспі сЖердівськиЙ. вони хоч t є. проте , використову-

НЕВИПРАВДАНІ. ВТРАТИ

адРесу замовників.

найголовніших у їхній діяльності. Тільки в першому піврічЧі цьому складникОві еФективного господарюван­ ня було 'присвячено три комплексні перевіРI<И в різних підрозділах Підприємства. , Що це даnо? Передусім дозволило пІдвищити відповіДальність працівників, заЙШітих випуском продукціі. А це, в свою чергу, да,

опинився місці по

-

авторитету ' торгма­

Ро , групи. Про них ПРОінформували й адміністрацію за­ ВОдУ. У виданому ,~ цього приводу наказі Иa3jlваnися прізвища винних. стягнення, иакладені на них. і захо­ ди. яких треба було вжити для виправлеНRЯ станови. ща. У найкоротший строк автофургони надійшnи иа

стано­

копійки. У ре­

ефеКТИВНОСТі віддачі.

wівцяи, стали предметом обговорення иа засіДанні бю­

групи якості, члеНИКQ.rрих контролюють дотримання

впроваджения

зультаті завод на останньому

вірку стану готовоУ продукціІ. Результати перевірки, а

Заслуговує на увагу· ще одии 'МОмен'!'. Питання якос­ ті постійно перебувають у полі зору не лише головноІ, але й цехових груп НН: І у цехах ствоРено спеціальнІ

28 пріЩіВНИКіВ.

вить три

вlДправляnася

ло змогу піДвищити П якість.

лише

Окупить себе це облад­ нання ,аж за 29 років, а приріст прибутків на одни карбованець затрат від

ванні. траплялися випадки ООШkодження аSтофУРГОНіВ. Тому А вирішили народні контролери провести пере­

якості

ж

І ось

мільйонних затратах на запровадження у вироб­ ництво новинок науки 1 технІки умовно вивільне­

замовМикам, а тривалий час як попаnо зберігаnася на території заводу Не дивно, що при такому «складУ­

додавати

одразу

анна б тільки вітати, як­ би не одне сале.. А са­ ме майже при півтора­

ватись графіка випуску продукЦіІ, дбати пРО ІІ якість. СКИДОR на суворість зими бути не могло. Цю істину сповна усВіДомлювали народні дозорЦі заіоду «Торг­ маш. , котрі не могли пройти повз безгосподарність, до­ пущеН1f окремими відповідальними особами. Через сиі­ гові замети. а ще більше через иеРОЗПОРЯДJ!ИВість гос­

вони аж ніяк не могли

тут

незабаром. буквально че­ рез півтора року, прозві­ тували: «Є, запровадже­ но•. Таку енергійність мо­

й у таkИХ суворих умовах перед ТРУДОВИМи kолектива­ ~и ст()яло завдання працювати РИТМіЧНО, дотриму­

не

, приско­

про

взялися ДО роботи.

Цьогорічний лютий сповна виправдав ~вою назву. Давно вЖе природа ие влаштовуваЛа людяld такого ви­ пробування. Хуртовини, більш як тридцятигt>адУСНі мо­ рози ~ Все це ускладнювало роботу підприємств, Але

своєчасио

служ­

haykobo-теХНічн,ого

прогресу

господа рювання

аВТOnРОдУкція

конструкторська

би заводу алюмінІєвих бу­ дівельиих конструкцій. ПІ­ сля відповідних партійних

фOfO В. )1дО8RЧeВК...

подарників

прин·

ципу працюють інженерна

харчу­

олімпійським

спостерігаючи

бездіяльністю один

за

одно­

го. вони сподіваються, що необхідні роботи бу дуть -виконані самі по собі. При такому ставленні довгень­

ко Ім доведеться' чекат~.

А до початку навчаnьно­ го року залишилися тнм лІчені днІ ...

між,

заводу

алю­

мінієвих будІвельних кон­ струкцій і зокрема інже­ нерна. служба ніяк не мо­ жуть знайти часу. щоб пе­ рейняти передовий досвід металургів. А в результа­ ті

1 вимальовується

на.

яку

можна

Rарти_

охаракте­

ризувати таІі: .ДИВіТЬСЯ І вчіться. як це потрібно робити. бо на алюмінієво­ му

не

прискорюють.

уповtпьнюють

а

науково­

технІЧний прогрес.. Тому

партійній організаціІ. ад­ мін1сТРаціІ слід суворо спитати З rОловного інже. нера Б. Т. Нривоnапа та

його застуПJtика по новій техніЦі 'В.М. Нузнецова за такі .нововиедення •.

О. ЄРОШЕIІКО,

завlдYto'lllЙ П038ШтаТВJIII ' Вlд.ЦlJnoll по науково-

. 'і'ехв1'ІВОIІу

МІсцоl'O КИК.

проrpecy


._•• ___ • __..____ • _ _ ....- -

()

В

Е

Ж

И

йону виставити оцінии. тQ русанівсьиі, на мою дум­

ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВІРКА Яlк У

~ється соціалісгнчна

заКОННІіСТЬ, Бе­

д/!Ться боротьба з ПОРУШlШКlами lIOPМ соціалістичного

співжиття

-

з

цією

:метою прокурор міста М. В. Гарник, помічник прокурора Ю. І. Кушніренко та ;іВТОР цих рядків позаминул.ої п'ят­ ниці

розпочали

перевірку

з

огляду

}XJбaIIи народних дружИlННИl\!liв. дня

У

мdcтi

чергувЗІЛІН

,мент приї'зДУ

Цьoro

Ц~ВlШки

представн:m<и

до

зaiКJнчення

ся го

Слід відзначити активність дру­ ЖlmшИІК~в ДОНу, ШРЗ. Ван'и вliЙшля

на

відгуками дільничних Інспекторів. ро­

ван1ки. ці Л.

иа

Чииив

30

Тієї

ВИЯВЛJeIЮ порушеШ!JЯ й НаІ фабри­ трикотаж\у;

М·

чоловl'К

цту

!Ніч

Ів..

на фабриці ЛaJЗolвКИ WI1Я

З

бу,щь-ЯК'ОГО

цщу

вряд чи буде патріоо'ом той, важливо

до

нинІ

в.она

людську

з

Взагалі 'ми ~огли б на­

багато більше викопати ремонтниХ .робіт, якби не ряду

приміщень

виконали

Іх

силами

корівниках

рекон­

його

вигрібали

тут

трак­

тором. то тепер цю Функ­ ціювиконуватиме

портер.

транс­

НинІ

перекривають

вОни

дах

на

:мо­

лочнотоварніЙ феРМі.М 2, завершують будувати но­

н:е­

га'ль­

ми

кор!вник

плlвкови-

стінами. ._~

пі

З

у

--

-

щень.

деревииою.

таких

радгос­ примі­

розповідає

сек­

Русанівці :ми

У

.Русаиlв­

ському. ж знайшли вирі_

шення її . Так, у зимовий період будівельники пра­ цювали в Баришівсько­ 'му, Дарницьному. Залісь­ иому лісництвах і загото­ вили

достатню

:минупо'і зи­

переконалися

у

виго-

кількість

ді

вирощувания

телят

на

холоді. Але пони що не спрОМОГЛИСЯ збудувати неоБХідноJ для них кіЛь.

ності кліток. Хоча із вве­ денням нового КОРівника в господарстві вирішиться питання

,утримання

сухо.

дерева. Тепер у них є з чого робити стояки. пере. J<РИТТЯ. DКолоби, двері, є

стійних корів, проте про_ блема утримання новона­

чим встелити підлогу. Однак і на наступну

шається.

зиму

залишаться

не

:ме­

ханізованими роздачі корміВ,

процеси видален­

ня

телятни­

гною

у

ках ферми

нашому

п'ять

виконувати

побічних.

двох

N9 3.

Чому ж ту1' . не змогли зробити ренонст­ PYKЦlї'l запитуЮ :май­

-

роджених

телят ще

залн­

Сло.вом, багато чого ЗМОГЛИ ЗрОбити ремонт­

ники при підготовці ферм до зимово-стійлового пе. ріоду утримання худоби. Проте,

ян

бачимо,

тут

є

ряТІ назрілих питань. ЩО ж, будемо надіятися. ЩО їх русаніВЦі триматимуть

партійної організа­ ції радгоспу «Русанівсь­ кий~ С . Г. Малюга. .Вони непогано зареко­ мендували себе. Головне те . що їх дуже швидко і

стра-будівельника

у вокальному ансамблІ радгоспу іменІ КІрова зІ­ бралися справжнІ шану­ вальннцl пісенного мнс­ тецтва. За останній час

перту,р -.овна .украІвсь­ КJIJOI нaPOДВВIIIВ п1СВJDIII

нaropoA*)'lOn.

І ,д~могJlИCJI

вони

кожного

На фото: ~1DЩI анеамбmo виC'l)'QlbnO 118 СватІ пleвl. Фото А. K03aJC8.

f,!eTap

Ф.

М.

Юрченка. Ми вже думали над пнтанням, пояс­ Федір Михайлович,

цим

нює

під

контролем,

далекому

що

в

не­

майбутнwму

вирішать.

І. вижroВСЬКИЙ.

.висловлю­

сповн3І.

:них

а

І

мо.лодl

за

вчинок

що буде

з

ін-

'

бeзrк:olМillроміано

rт,pодОВЖ\Уватися.

А. ВОЛОШИНЕНКО.

слідкують за

чистотою

порядном

та

у

квіти,

виклавши

з них цифри, 70 в честь ювІлею ВеЛИКQГОЖОВТНЯ.

виросте

tпраВЖНіМ господарем сво­ єУ краІНИ,знатиме і ша' нуватиме

іН'4

свого двору.

посадили

можна з певністю тверди­ що

робіТ

тваринниць­

струйовано систему вида­ лення гною. Ноли раніше

во­

трапилася

не:вlідіО'МIQ,.

пlд'Уздах. Буивально за два тижні вони обладна­ ли дитячий майданчик,

му живе. Про юнь будин­ ку N9 15 по вулиці 50

ти,

захІд­

обсяг

підготовці

у ДВQХ

Р06I.rr,НИ­

Оби.два

Перший

Юні тимурівці енергійно взялися за благоустрій

токвартирНQГО дому, в яко­

ВЛКСМ вже

цього

ПРQ

iЮro

Тимурівці вашого двору

І на­

батьКіВсько! хати чи бага­

років

п'я.тниц!

мОЖiНlа ПO'I'iP<l-

справжнім хто зне­

ставиться

виріШИТИ

позитивно.

'ня пра.вопоря~ку в Mircтl. І буде во­

моді­

Батьківщииа ' починаєть­ ся з отчого ПQрога.

воляють

у цілому ж огЛяд показав неоБХіД­ ніСТь ДlаJIJЬШОЇ боротьби за 3M!ЦiНreH­

весь

цех? Коштуватиме шкірка ВИЧИНИИ? Є

скажеш

будівельНJfКИ.

незважаючи

нецензурно

Пищалці.

-

шим

декількох

освітлюваrn

В.

~l,дповіlC!I'Ь

випуском

для

ж

ХЛОІПIц,і.

ООвої ЗlalJИCКИ. ц1 люди ПQТрі6ні WJЯ пр:::фіЛ<CllКf11ИЧНОro ремонту об.1llЩЩНalН­ займалися

Гайдай,

Однак

цих

,варчанИIf А. І. Ст.роЙ У нетверезому стані ломом пробив череп киянину

ну бе.з наказу директора, дозволу п:рофсniлки працювало чотири чоло­ ВЖи. Наскільки зрозуМіЛИ Із служ-,

варто

робо-rа.

забезпечення

розміРИ

rн;аJ~3ІВИЧ!айна подія. 3аб1йнlfК худоби заГО11К0J;11:0р,и: райcrлОЖlWCпіл<ки бро­

тут у В'ЖJaJl'bНОМУ цеху в ніч.ну змІ­

вони

С.

опІр.

ваlВС!Я.

стояв стilЙlКИ1Й 3З!І1<а!Х З3'КВаQКИ.

Але

дlльниЦі

з

проте

'го АТП В. М. Никитенко, ЯіКИйв не­ тве,резоМіУ ст, ана за IrePMOM «Жигу: л!:в~ ледь нfe збив ДИ'ГИІ\У на ЦУЛИlЦl М. Л з,гунОВ<JЇ. ТІкав. але впіймrа.ли,

не

виявиna. ВиН'яткОІМ є погане освітлен­ ня огоpom1 fPeGJlШого . На іНШОм.у-­ ooбyrroв~ прн.мlЩeнJНi. де рОЗ/ДЯга­

проДУКЦіі. Чи

не

ких

,мІський ві'ддіЛ t!н:утрlшнї:х СЩ>8ІВ. Onераmвний чєproiВИЙ f{1З.пітаrн мілі­ ції Т. Л. Шведі Р03повіlВ. що серед зл'аних праІООпорушн;ик.tв Mw.нy лorо ДНlЯ вия.ВИlВСЯ Мlеханік n:cюажнрсько­

ПеревLрюа З8ІВОДУ алюмtніЄвИІХ бу­ ДlвeJIМmx КОНС'l'plY'КЦій, Д~оброб­

ня ,

на

КИіпіJІа

Г.

1.

М

Чималий

С. Ушarковar. О. І. ВіЛlbХав€ико.

ХижlКlO,

МТФ

вий

пOOarчил.и

Тут

східної. частини

по

.!І\РIJJВО­

І

територія

навколо ще

ЗЛО,д,Їй­

а'варії

стикаються

-

старих приміщень не доз­

ЗРОБИЛИ

впорядкована

ну.

на 'нІч. чес.но І добросоВіСНО ' ВИ'КОlНyrвали свої трудовІ обоlВ'язки. Майже перед .ранком :з.авітШ1І'И у

бнрає.

дит~о

що

І

цього

ТРЗlЩ.1lЯються

проблемою

огороджена

Н. о . ШrаРalПова. Н· М. Дячок. Е. й.

стан парку БІля па­ Шевченку. Враження

вepx!НlЬого

з

з'ЯСОВj'IВo3J],Идe'Niлі

",аних

І' нше

тане, що там місяцями ніхто не при­

ці

слово

служба.

у ряді господарств ре­

сом.

Непогано

щаонl ВИ'П<JJДКН?

чень.

ютllm saнтажlШfКИ, в шафочЦі М

вІдповідна своє

Поки

ресз

ІншаlЩP1'lІІНа в опарному nyіІІКті ноа житловому М<ЗІСИВL, де в цей час чергував завод порошкової металургlї. Тут на охорон"у правопорядку вийшла л.ише половина дружинникШ. Не бу­ ло в них В1дІювіДНих знаЧ'l<ів, поові'Д­

ного }(()мБIяamy суттЄ'Вих іНедолікl!в

автобусІ,

по­

монтнини

POOlКpa,­

ства. поряд швиденько промай­ .НУ'JFа ЛИщ!'рниця В. Ф. Бобка. Вона залізнилас.я на роб.ощу на півгодинн. у ст.1І ні глибокого СНІУ була опера'l'Op ,котел.ьні К я. Левченко. Чи не че­

ти.

антисанJrарннй, м'ятник~ Т. Г.

cкaDК,e

ЩІ.

ботою щ~ужи.нникitв цих колекТивів пreгіЙ'НІО ЦШа!В<ИЛіИСЯ ~lWі'Вники л1iдlIри­ єм'ств А. С. ДЖYlма. Є. П. Кр,jТлИІК. сщретз.'рі партІйних організацІй В. М. НривюшлИІК, Л. М· CBipemro. Вони часто н<~ться в опорНі Пу!ff­

увагу

у

що

затратами

збудувати. а за 2 - 3 рони вони повністю окуповують себе.

ЩО МОГЛИ­

тільки клапоть Із сорочки одно­ з них . Обставинами крадіжки

займається

на че,ргуOOlННЯ у повном:у , ClКЛіаді'. За

звернули

З:!JGЙдений

те,

1

невели,кими

доводилось

,вlдво:зи.в ДОДОіМlУ вечірню змLну. Цpoxij'])Ha СlВіТЛО1lеXlнlч:ного заllJO~ ~.c'fp'iJJa. ~ю різних світнльникіи. ЗлодіЯМ, на жз<ль. вдалося втект.и. У руЦі ОХОРОН;НИіка П· п. джус'а ДИШИи­

черІ1У'ВІа'ННЯ.

На замку виявилося і приміщення інспекції у справах неповнолітніх по вуJIJИЦ1 М. ЛагуновоЇ.

Перевіряючі

з

району.

з

:можна

трібно виправляти, доро,б~ лювати найближчим ча­

групи пра­

віддtл!Y боротьби

вішалок.

явити не вдалося. тому що опорний пункт на ВУЛИЦі Дольовій був зачи­ ще

туди нашої

мах

д,а'НІням соц~алістиЧJilOlї влrасності М. В. BLдOlМeн.Ko 'l1a І. І. Петренко вже З'ЯСООу'ВІ3.Ли., хто поЦ'Y1I1lИВ мішок

деревообробного комбінату, ШИlН'Oре­ MOli'l'нoro заводу, заводу ПОРОUlJювdі :металургії. Четвертого колективу ви­

нений

ку, одержали б середньо­ районну. Адже тут МОЖ­ на побачити і те позитив­ не, хороше, що є на фер­

пити на ДС!ІХ прибудови до 3ід,мінІст­ ративного буди:нп<у . ~e зн.аходwrься прохlдна. Адж1е дверІ, які ~ь т:уди. ВlЖе давно без замка. А звід­ ти кlf.ДajЙ ВiКpaд6Нle ~ДИ хочеш. а ,поті~ спокLйно пlдбирай і неси. На З<аlВодl ШТllаотмaJC я'к IrpaJIоИ, '!'\ак і IJlРОДОaнqyють КРа!СТИ. На мо­

M.lcT1 дюrrp.иt­

JI" •••••••

Т

ЯНБИ усіМ фермам ра­

ЛЮДИНА І ЗАКОН====================

ПроанаJlJЩ.вarги,

Т

І

працю.

На славу трудяться всі. серед них найкраще -

М. Богданов, о. Чорноvс, К Мироненко, С. Тиачен­ ко. В. Коханов та багато інших. Дбаючи про те, щоб двір став одним з иращих у мІсті, вони й коли

виростуть.

\3К

же

бережливо ставитимуться до нарQДНОГО добра.

М. ГАЛИЦЬКИй, ГОЛова будинкового .~­ MIT~ТY.

пОповнили свlй

ре-

високо!

ви­

конавсько! майстериостl. За це !х rляда'll П1А 'ІаС виступу

щедро

ДPY8IDI'"

опnеcqllll.

.' РІЗНІ ДИ,

побутові

радіо-

і

прила­

телеапарату­

що в.она була вчасно по­ мІчена . й ліквідована по­

дітям без дорослих. Не І!становлюйте йo.ro побли­

ательє

очищення його від пилу. Янщо J(ОРПУС «голубо­ го енраНа.· пошноджений або погано працює, його

ра все це міцно ввій­ шло У наш побут. Елект­

жежню,а'rdИ,· особисте май­ но Ю. А. ~РИВOlllлина бу­

зу або

роенергія стала благом, але в'она водночас І жор­

ло

де

CTOIIO

нарає

JCоважить

тих,

хТо

само загорання

26

року

він

,

noгано , охолоджу­

ється. Не закривайте вен·

телевізора,

й ПРОСЛЩkУвати, щОб &о­ да не потрапила на розІ­ грітий кінескоп. При Ін­ тенсивному горіннІ його варто винести з примі­ щення,

не

допустити

от-

Електроенергія-друг,

але

...

спалахнула пожежа.

І тільки завдяии

ТОМУ,

Мlнсь.. Піну, аналогІч­ тій, що допомагає по.­

гонь,

перемогти

використали

БІлоруського

дала

жителів щ\

.

МІСТа

дотримання

1

УВагу

району

протипо­

жежної безпеки при екс· плуатаціl телевізорів. По можливості забезпечте Іх ВJ(люченнЯ в єл€ктроме­

режу через автотрансфор.

. Maorop

з

вольтметрОМ

ТИnSЩіЙНі ОТlЮри меI(ТРО­ апаратури і не I!КлючаЙ· те телевІзор раніше, иіж через добу після того, як в нього потрапила рі­ ДIQIa або він був в умо­ вах підвищеноІ вологості. Не доручайте ремонт ви­ падковим

людям,

засТОсо­

або стабілізатор, розрахо­

вуйтетІльки

ваний на потужність

запобіжники, передбачені правилами енсплуатацlI. Періодично, не рідше од­ нОго разу в pl.К, викли­ кайте спеціалІста теле-

не

менше 250 ватт. Не зали­ шайте працюючий телеві­ зор без догляду, не до­ зволяйте ЙОГО дивитись

стандартнІ

слід вІД1<ЛЮЧИТИ, l!иклИКа' ти техніка для перевірки.

,

Лl.КвідаЦlя загоряння левізора проводиться же. як і будь-S,lКОГО

те­ так по­ бутового електроприладу. Передусім, необхідн:о ви­

ключити й повідомити в пожежну частину. Якщо полум'я не гасне, його необхІдно ізолювати вІд інших легкозаймистих предметів й накрити мок­ рою тканиною. Слід до­ тримуватись обережності

во­

вчені

саніта­

робітникам

заводу велико­

панельного

Тому звертаємо

НДІ

змогу

МіНСЬКЩО

8ОДИлось мчатисЬ у різні населені пункти нашо'і області. '

спалахували телевізори 1 в квартирах жителів на­ шcik'о міста. Так, у черв; ні 8 будинку Е. Г . НіJИ­ М'ових від замикання за­ горівся сЯнтар-714 •. А в липні в 'результаті самО­ загорання блока в телеві­

ну

промислову установку, яка

через

двіЧі

ШУМУ

ріІ та гігієни для... бо­ ро.тьБИ з виробничим шу· МQМ. Створено досліДИQ­

телев1зорlв

За сім місяцІв

ПІНА ПРОТИ

жежникам

~------------------------------СЛУЖSАОl--------------------------------~

разів пожежникам до-

зорі

знищен­

опалення естІнку.

для профілактич­ огляду

лег­

елементарними

мину лаг0

від

ня.

правилами. Про це пере­ нщlЛИВО свІдчить й те, що останнім часом в бlльшо­ стІ випадків електроенер­ гія стала основною причи­ ною ПQжежі. , ЗОJCрема, ли­ ше

врятовано

приладів в меблеву

ного

домобудуван­

руєння продуктами горіН­ ня інших людей. Ще раз нагадуємо, що

ня забути про звукОізо­ ляцІйні шоломофони І на·

для

но подається

попередження

ряння

телевізорів

спеціальне

заг.о­

видано

розпоряджен­

ня, згіДН'О з яким Міністер­ ство

побутового

обслуго­

~вувaм.uя. республіни 3060ц!язаJJ.Q сool. підnриємстВ;а

riрово.J(ИТИ

роботи лів.

по

проФілацичні

вушники. вальні жують

Піна

рівномір­

на

шлІфу'

круги, які нерівності

зглад. беТQН­

них труб: і гасить звуко.­ ві ноливання, доводячи Ух до передбачен{)го норма­ тивами ріВня.

(ТАРС).

заявках. жите­

І. ЗДОРОВЕЦЬ,

!НепеК'fOf С;ЦВЧ-t 9 ,

P~- . А. ВOJIODIJUIВRJCO..


"~"i1.

• :NJ

CBptIIUI

1'87рО~~_.П.~

КУДИ

Учні з освіТОЮ

безпечуються учнівською

вентиляційних

ЕЛёктрозварник. З середньою освітою та демобіліз()вані' з лав Радянської Армії: Строк навчання -- 1 рік. 1. 14уляр-монтажник стальних залізобетонних kОНСТРУКц.ій;

лицювальник-мо­

заі rП(1rк;

4. ,Штукатур, лицювальник-плиточник. ПQ закінченні навчання випускникам надаєть­

lІИкі.- профспілкові комітети, ПО' місцю праці зразу ~та~овлять на квартоблік як молодих спеціаЛІСТІВ.

З~раховані в училище забе'зпечуються гурто­ жит~ом, триразовим харчуванням, обмундиру­ ванням, спецодягом та 50-процентним заробіт­ ком під час виробничої праКТИI\И. Учням з однорічним строком навчання 'випла­ ЧУЄТЬСЯ стипендія в розмірі 75' крб., відмінни­ кам -- підвищується ІНа 15--25%. У~илище готує' робітників для ордена Леніна ~Головкиівміськбуду:.. ДоЦЯ вступу в УЧИЛ,ище потрібно, подати особисто: 1. Заяву. 2. Свідоцтво про освіту. 3. Характеристику зі школи.

086.

Довідку з місЦЯ"проживання та про сімей­ ний стан. 6. Шість фотокарток розміром 3Х4 см. 7; Паспорт або' свідоцтво про народження (подається особисто). Прийом документів з 15 травня до 28 серпня. Початок навчання -- І вересня.

5.

Адреса училища: 252138, Київ-138, Червоно­ зоряний проспект, 108, СПТУ-5, TeJ!.. 265-22-32. Киева

НАБИРАЄ )'Ч'НІВ В ШКОЛ)'-МАГАЗИН ...... пl,lU'OТО8КИ _СМОАШИХ nPO,l(uцl8 і касиpl ...КDIIТpО".РП.

'ПриlМ8lМь6t

особи з середньою освітою. Строк иаВttaИИJl -- 6 мїсиціs. Виплаqується сти11еидlя 52 карбоваtщі 50 копtйок -- 63 карбо­ ванці. ПіСJ1Я закінчення наВ:сІання надаеться робота в магазинах торгу. Бажаючі можуть продовжу­ вати Навчання у Київському технікумі чи інституті радянської торгівлі. ,

иа адресу: 252105, Киів-І05, 5, школа-магазии ;М, 936 «Лі!30бе­

режниЙ:,.' Телефонн:

552-50-33, 552-81-81. Ухати H!Ng 21, 22, 20 до.зупннки «Вулиця Усенка:.; автобусами ММ 10, 42, 45, 25

,трамваями

Павла

до" зупинки «Дарницький універмаг:.. КИlВСЬКЕ CEP~ДHЄ ПРОФЕСІПНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ .N9 27 НА БАЗd ОРДЕНА ТРУДОВОГО

ЧЕРВОНОГО ПР АПОРА ТРЕСТУ сIJfLВДЕНЗАХ.JДТРА.НСБУД. ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учтв ва 1987 -1988 вавчаnьiDIЙ рік Із спецJ.am.вoc'fЄЙ: МУЛ.llp, MOBTIUВIIIIR сталевих та зал13Обетонввх ковстр)'1Щlй; , " -~вam.ввк, ПJIВТОЧІІІІВ-IІОЗаIЧIIJIК:

сНОВАЯ ЖІІЗ>НЬ.-орrав Вроварсиоrо rОРОllСИО-

rОИОlQIТeТа КоМ""И'ВСТИ'І8Ской паpwDl' 1крIlkИЬІ. ~CКOf'O и' palOHBOro СОВП'ОВ карод2ІІІіХ АекуtiК\oB киеВСRОЙ, обпасти. (Ва ~аинаКuм 118I11Ие).

- t'~e=:.. ~ l~01I~e.uII вr~· rOA8. Іви ЇlЬІХоl1В: ІІТОРНІІК. среД.. ПnlUlца. c7dCSO'l'a.

=.

оо

.~ ,.~-?- .. ..

:тt;

~

.

. а -С"'

10

мІсяців

1

закінчення

Щиро

поздоровляємо

чується

50%

Випускники. які закінчили і «5.. направляютьсЯ за

ради на навчання

ров'я! ВчителІ, ЛJUПенко, Лопата, Шумська,

СкОІІІ.ва, Пустовlт, глУшак, ГpiJl1leRRo, Зброжек.

в

вузи та

училище з оцінками рішенням педагогічноІ

Броварське середнє професійно-технічне

технікуми.

училище ом

1 майстерні.

гуртожИТ<>к. спортивнІ та антові зали. стрілецький тир. орендує плавальний басейн. В училищі працюють гуртки художньоХ самодІяльності. спортивні сеКЦlХ.

з відміткою про щеплення). довідку з вання. шість фотокарток 3х4 см.

училища:

rхати трамваєм Н9

вулок.

або автобусом

286

місця прожи­

вул.

252121. HhXb-121.

Горлів­

Училище

товарів,

та

училище

Електрозвар'Ники

Кресляр-конструктор (жін.).

17-30

до

21-00. 1 жовтня 1987 Навчан'Ня

р. і в міру

на вечірньому

По закінченні училища випускникам присвою­

проводиться

з

1

Вступники подають такі документи: Заяву. Документ про освіту (8, 9, 10 кл.). Довідку з місця проживання . Довідку з місця: роботи (вка~ати посаду.1

червня

кваліфікацію) . , 5. 2 фотокартки 3х4 см.

50

харчування Білої Церкви, а літню практику

Документи

розмірі

50

про­

По закінченні навчання випускники направ­ ляються н'а постійну роботу в міста Київської області (Біла Церква, Бровари, Богуслав, Ва­ сильків, Фастів, Ірпінь), а випускники з дипло­ м~ми З відзнакою користуються пільгами при вступі в технікуми та вузи по спорідненій спе~ ціальності. Гуртожитком училище не забезпечує.

Для вступу потрібно подати такі документи: заяву на ім'я директора, атестат про закінчеНЮІ середньої ЦІколи, свідоцтво про народжеН{;ІЯ (копія), автобіографію, медичну довідк-у, довід­ ку про те, що не хворів інфекційними захворю-

,ваннями останні 3 роки, всі аналізи, характе­ ристику зі школи чиз останlНЬОГО місця роботи, 6 фотографій (розміром 3Х4 см), довідку з міс­ пя проживання, довідку про склад сім'ї;- Пас-, порт та військовий квиток пред'являються осо­ бисто.

Наша адреса: Киівсь~а обл., Біла Церква, вул. Замкова, 32, тел. 5"35-71. Дирекція училищ,.

ПРИНМА€ на виготовлення

(суконь,

до

ЗАМОВЛЕННЯ

верхнього трикотажного одягу

жакетів,

джемперів,

светрів і т. д.),

а також надає послуги по відновлerнню і рестав­

рації трикотажних виробів (перекрій, ' заміна комірців, манжетів, ластовиць, зміна ширини, довжини, вшивання «блискаВОК»,ОбН,ОІщеннЯ. вишивкою, аплікаціею тощо). 'Тут можна'вив'яза;­ ти також оздоблювальні деталі. В ательє є великий вибір пряжі різного скла­ ду і кольорів.

Ательє

міститься

по вул. Гагаріна,

21.,

тел.

5-31-82. Запрошуємо «Мрія»1

відвідати

трикотажне

ательє

Адміністрація.

У правліНН~іторгівлі Броварського .щЬКВИI(ОНКОМУ ,

НА ПОСТІНН)' РОБОТУ ПОТРІБ"І:

- продавцІ в господарчий магазин N9 ;42, -- продавці у продовольчий магазин N9 15. Звертатися на адресу: вул. Київська, 139, від­ діл кадрів.

1

у справах IUIдaВККЦ'l'B. 'пол1rрафП І JCнИЖlfоаОI торrlвлl. 8Ровари • •711. lCJSів(:ьиа, 1.... ,

064ас.... м.

16-00

Трикотажне ательє «Мрія»

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 25.5020, Київська о.бласТlt, м. Бровари, вул. Київська, 154. Теll8фОНИ: рцактора - 4-03~76; .IДДlлу партІАного ЖИТТR - 4-04-61; .iAnOBiдana.HOI'O секретаря, .Іддlnу сln .. са.кого І'осподарст.а 4-02-82; кореспондента мlсце.оl'О' раAlомомеННА - 5-13-81; ааступника редактора• • IAдlnl. ПРОМИСlІо.остl. листІ. І масЬ.оІ РОС50ТИ - 4-04-81. • j

особисто з

Адреса училища: 255020,- м. Бровари, вулиця років ВЛКСМ, 14, СПТУ-4.

--

Учні забезпечуються стипендією в РОЗМlрl 30 карбованців, а за період літньої практики

подаються

У приймаль'Ну комісію училища.

'

одержують заробітну плату в центів.

або

1. 2; 3. 4.

учні проходять виробничу практику на передо­ вих підприємствах торгівлі та громадського

~C.H.

місяців. Заняття чотири

понеділок, вівторок, четвер,

Початок занять з

20-00

АдР.са др)'ИарИl:

- 6

на тиждень:

по 29 серпня. Приймаються юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років, які мають, середню освіту. В училищі разом з теоретичним навчанням

8pOВilpe... 'U'fН8p.. КJlI8ChJlOro оОJJасиоrо )'ПрамlИIІІІ

(чол.) .

Слюсар механоскладальних робіт (чол.). Електромонтер (чол.).

комплектування груп. відділенні безплатне.

контролерів-касирів

кулінарів --- 1 та, 2 роки, кондитерів --2 роки.

в

1.

п'ятниця з

Курс' навчання триває:

Набір

підвищення

ється кваліфікація за вибраною професією ж підвищується розряд на 1.

кулінарів, кондитерІв.

продавців

і

'

2. 3. 4. рази

контролерів-касирІв продовольчих та про-

,мислових товарів,

- для 1 рік, . - для -- для

підготовку

професіями:

Строк навчання

ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ на 1987---1988 навчальний рік Училище готує: ' --- продавців 'продовольчих та промислових

----

здійснює

кваліфікації робітників, працюючих на підпри­ ємствах м. Броварів і Броварського району за

•.

училища ом ІЗ Білої Церкви

навчальний рік.

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ

Філіалсере.цнього професійно-технічного

--

1987.... 1988

на

29 до ЗУПИIJRИ 4:ЯЛИНRОВИЙ про­ .N!! 10 від ст. метро «Дарниця.

ДО ,зупинки сПрофтехучилище

4

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

Для вступу в училище необхідно подати такі доку­ менти: заяву на ім'я директора (із зазначенням обра­ ноІ спеціальності). паспорт або свідоцтво про народ­

220.

,

65-річчям

Десятки років Ви сієте світле, добре, ро­ зумне. Тож живіть довго, міцного Вам здо~

одержують стипендію

Училище має добре обладнані класи

Адреса

із

заробітку.

4:4.

ська.

Вас

з дня народженняl

карбованців. відмінники підвищену. Ча~ навчання зараховується в безперервний трудо­ вий сТаЖ. Шд час виробничаІ практики учням випла­

. .

,

UUановний Василю Денисовичу!

76

в Криму.

прот.1'О1І pOQ _ ' еuaмeиt.

Звертатися пр. Гагаріна,

Після

ження. документ про освіту. медичну довідку (ф.

ся робота і прописка в м. Києві, також випуск­

ГаСТРОllOfllt'OРГ ДиlОРОк.коro ра.оМу

спецодягом.

набуття середньоХ освіти.

,кетник. навчаються

2. ,Маляр' (будівельний ) ; 3. JI~цювальник-плиточник,

триразовим' харчуванням.

Учні з освітою 10 класів. а також звlnьнені в запас 3 лав РаДЯІКЬКОІ АрміІ приймаються Із спецlально'с­ тейелектрозварник ручноІ зварки. машинІст по упрЗ9лінню баштовими самохідними кранами. столяр-пар­

6.

Медичну довідку'ф.

формою.

1

ПЕДАГОГУ В. Д. ПИНДІОРІ.

класів навча1О'і'ься три роки і за­

беЗf(ОШТОВНО

із спеціальності

СИСТQМ;

4.

8

училища Ім видається диплом про присвоєння рооряду

Столяр-паркеТIІИК;

виготовленню

ВІТАННЯ

,

в запас з лав Радянсько! АрМіХ;

(будівельяий);

по

сон я ЧЛІ

Приймаються юнаки та дівчата віком від 15 років і стаРШі з освітою 8-10 клаёів. а також звLльненl

Слюсар-сантехнік; Слюсар

J/" • •• _._ ..._ _...._ ..._ ...1_ _ _ _ _ _. .

Ж И Т Т

маляр-БУДшеm.ввк.

-

Штукатур, лицювальник-плиточник; Маляр

JI О В В

ВЧ,ИТИСЯ

ПІТИ

Київське сер'еднє професійно-технічие учили~е 'ом 5 ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ (без вступних іспитів) на (987--1988 навчальний рік На базі 8 класів: Строк навчання -- 3 роки.

1. 2. 3. 4. 5.

_ _ _•

ДРУIf

Індекс

61286.

офеетниА.

OCScяr

1

'-рукований аРIf)'ш.ТЩjQЖ 14.758 ,UРИМірНІІків. ЗаМІОвлення

зваа.

#136 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you