Page 1

f

О Р

А Н

5 РО ВА М ІСЬКОТ

,,

r І

17

nІІходить 3

Р С Ь КО ГО

. М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У· К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т Н УКР А І НИ РА Я О Н Н.О Т РАД Н А РОД .Н И Х Д Е П УТ А Т І В К И І В С Ь КО І О Б Л А СТ І •

І

кнітнн

У ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГ АН Н.Я

Я1; ди.

- Наша

газета уже

кІв. аварії

про те, що токарІ

чя РадЯІІ.ської Украіни внстуПИJІн з· ІніцІативою «План ня•.

до 70-рі'І'Ія Великого Жовт­

-

Як же сьогоднІ працює згаданий колектив? Як

справи у ІнІцІаторів? Про це розповідає голова цехо­ вого комітету профспілки А. Г АШУК: Позаду

-

nоловини

nраЦі. як' член . цехового

більше

стартового

1\uмітету

року

дванадцятої n'ятирічки. Тому можна говорити про ці: Із

nланом

з

мазників

за

колектив сnравився.

основних

по

виконано

токарі М. Марчен­ ко. В. Марченко. В. Лео­

нов.

nродук­

на

100.~

На

своїх

старших

процента, по підвищенню продуктивності праці --·

товаришів рівняються мо­ лоді робітники А. Лан­ чеН>ио. Ю. Транін, В. Гра­

на

101.2.

ма.

не

зірвали

вірної

За цей

жодної

nоставки.

Ц€НТа

час. ми

nродукції

першого

Головне. що кожний на-'

дого­

99,7

про­

здано

магається якнайкраLЦе зробити свою сnраву, ду­

з

шею вболІває :іа честь ко­ лектИ'Ву, за те. щоб ус­ nішно були виконанІ nо­ ставл·ені завдання. А вони у нас ' напружені: збіль­ шуються обсяти виробнн­

пред'явлення.

А досягнуто -цього завдя­ ки сумлІнній працІ до­ свідчених робітникІв. Одна з кращих у цеху

-

комплексна сnеціалізо

вана

цт·ва.

госnрозрахункова

велиtИа

стер Л. Хаменушко. Вона значно

дені

nеревиконує

завдання;

виперед­

завершити

тання

виконують

nроцентів,

1.50

майже

ставН>Ться

на

1

сказати.

що

Іноді

ntд.водить

невчасно сировину

постав­ та

мате­

вому

результаті

nсує

ро­

б!·rnииам

мир

Одне слово, пере6(удо­ вуватися сьогодні. слід всім і не ·на словах. а на

нашого

nідnриєм­

;tуальному

му

соцІалІстично-

змаганні.

nрацює

на заводі

ВоJЮдимир Анан:ьєв. ВІн

r За

доnомагає

.

1

токар

Панасович ветеран

ському

заводі

металоион­

струицій.

Колеит»в nідnриємс'!'Ва )'сnішно справився зі всі·

tказнииамJt. ма

технlІ<о-енономlчн~ми

Завдання по

еалізації продукції вико·

нано на

101,4

nроцента.

Відзначився цех по ви-

нам

сnорт.

1

Ного

нальне

Баклановсь-

Інших.

А бригада по уnаиовцf

змонту­ два

яку

па­

очолює

механо­ цеху М 1.

В.

вирІшення дозволить на nроцентів зменши ти· витрачання теnла. По­ л.іm.uаться І умови nраці . Адже замість традиційно­ го обігріву природним га­ зом тут ВІіиористо'вувати­

овочесховище

15-20

З nочатку року колек­ тив спеЦіалізованої пере· сувної механізованої ко­ лони М 1 тресту «Теnли­ цтехмоmаж~

меться

перекрив

виробничу програму на тисяч карбованців. До­

90

сягнуто

це.·

насамперед.

зав,дяки ·nІдвищенню дуктивності праці.

про­ Так.

виробітон

на

пра­

цюючого

тут

майже nонад

одного

становить

сnорудженні

карбованців

50Q

му змаганні. Іх пІдтрима· ли

Працlвниии

колони

аелииу

трудівникам

на­

доnомогу

Броварщини.

тара

НапрН>илад, Із сnоруджен­ ням

зимової

теплиці

теплиць

дитячого

дІ~11В.

Всього на рахунок М 904 торгмаш:!-вці пере­ рахували 1585 карбован­ ~!в преміальних.

Л; ФІРСОВА,

Губський.

іНЖенер з органІзацІІ соціапістJІ'ІІНоrо змаrан­ ия.

зимових

теплиць

у

на

гекf'ара у радгоспі «Бобрицьиий• набагато збільшиться продаж ран-

0,3

колектив

пристуnить

д<>

виконання робіт на нульо­ вому циклі овочесховища

завдяки

на Семиnолківській nтахо­ фабриці бригада О. І. За­ харчуиа. Із 95 тисяч кар­ бованців иошторисної вар· тості об'є-кта вже освоєно

встановл•енню спе­

систем·

регулю­

темnератури,

воло­

гості буде можливість збе­ рігати городину І фруити без втрат. · - Ю. ПОН:.:SІНІ, начальник СПМК-1.

Велику цівникам

надає

ної

М

колектив

nересув­

ИОЛОН,И

тресту «Украгро.рем­

5

буд•.

Вони

будують і ре­

монтують примІщення,

дострокове

но nонад три тисячі кол­

які значно нижчі від ее-· редньориниових. Продук­ ція з поля доставляється невелинимя nартіями І

має добрий товарний ви­ гляд. Вигода від цього подвійна: поиупці иуnу· ють плоди і овочі завжди

свіжі, а госnодарству про­ даний товар зараховуєть­ ся в державний план.

•~

Право

значну

чевої

реалізувати

частину

пл<>доово­

nродукції

на

мол­

радгоспів.

1

в

воювати

викорис·

начальнии

госnо­ го­

ління МінІстерства тор­ гівлі УРСР Р. С. Кру: тий. За веЛикими рин­ ками міст нинІ закріnле-

У НІШІХ ІРУ3/В

DD

з

них

nочала

нову

ос­

сnраву

.

Асортимент товарів ши­ рокий. Якістю вони такі самі. як і у приватників.

Частина дається

:врожаю

про­

безпосередньо

бі­

ля nрохІдних промислових nідприємств,

на

ярмар­

ках, що організуються у вихІдні дні. Плодів, ово­ чів

і

нартоnлі

зовано

на

вже

сорок

реалі­

процен­

тів більше,

ніж за такий

же

торік.

період

взялися

за

цю

Добре

тваринницькі інші об'єкти.

НаслІдуюЧи приклад nе­

Ільченка, яка сnоруджУє склад для зберігання доб· рив

Однак

нами

що

наданим

nравом

третину

про­

договірними ці­

користуються

не

всі.

Таи,

в

не

реалІзує

на

nони

радгосn

торгував. риниу

радгосп

«Лисичансь­

кий• ц!єУ ж

області. Не

кращІ справи у Дніпро­ петровській і Запорізькій областях: у кожній . з них по

сто

з

лишном

магази­

'Нів господарств. Досі тор­ гувала

т!JІьии

третина їх.

У ряді областей ще сла­ бо . задовольняється поnит покупців,

ціни

на

ринках

висоиі.

Практика продажу ппо­ доовочевої

nрQдуиції

nодарствами

в

гос­

магазинах,

1

на

ярмариах

рин­

ках

вдосконалюватиметь­

ся. Але вже nерший дос­ від свідчить: ·на ринкові ціни можна вnливати еко­ номічними методами ..

Імені Пархоменна Крас­ нодонського району Во-

Кор.

плановоrо

ВІддlлу .JtOJIOНИ.

ГОСТРИВ СИГНАJІ

Тріщина в стІнІ Через к1лька днів почнеться новий навчальний рtк. І всюди ремонтники,

шефи

з

базОвих

цІ!mшни

РБУ-4

не

тонн виробів,

LЦО на

ro. Хочеться

·відзІіаУwrи

· рі:анищrвом

В.

Муратова,

М. Медведєва. ВОЩ! nереможЦЯІми

,rо _суrюрництва 1

1 ста­

трудово­

липні

виконав

зації

-

на

на

104,4

·по реалі­

104,7.

Іlідби·

ті nІдсумки і в цехах nіД­

'ІІриєr.rства.

В соціаліст.нч·

ному змаганнІ

Nv 2,

який

бензонасоси.

ви· Зав­

дання Лиnня в.ін nеревино­

Насосннй аавод завдан­

nроцента. план

цех

ПуС'І\ає

ня з товарної nродукції в

трудові иолективи nіД ке-·

ли

Внесок бригади

2,8

процента бІльUІе намічено

йшов

вперед

ви·

нав на

6.4

nроцента.

Од

' нією з кращих на заВодІ є

бригада

сІ<ладалЬfrиків

nід нерівнtщТ'Вом Павла Іваоо(}ича Олійника, яна ·вже

иеоднорззово

стає

переможц,ем трудового су· 'периицтва не ті,ІІьки у це·

ху.

шили ремонт покрІ-влі над

Справа в тому. що 'в од­ ній· lз•

стін

залу

спортивного

вияІ1.лено

тріщину.

Отож треба вирІшити, як бУ'І'И далі з його ексnлуа­ тацією. Будіве.пьники ж нічого

ІН'

руками

роблять,

В. КИРИЧЕНКО, громадський кореспоВ· дент.

контропер

якості дільниці розбра­ ковки і здаttі готовоУ nрQ-

. А вир~че заІ·

Л·ИПНЯ ВQНЗ ВИКОНІ·

також

142.4

достроково,

nроцента.

wa .

Ю. ВАДИМО8,' ді·

лянці трудиться молода робітниця фабрики техніч·

Тетяна

тра:вня. ла

достроково відnовідальній

План першого nІвріччя Горєлова виконала ще. 27

ДаННЯ

Завдання­

них тканин

тІльки

J'ОЗВОДЯ'І'Ь.

лова. Вона -

але й по заводу. Р. РУЗМАТОВ, студент МДУ.

На

·

завер.

сnортивним залом і .. вес· тибюлем. Почали ж ці ро· боти ще в минулому роцІ.

дукц!ї.

rотов.hенню елентрод!ІІ. Тут nри nЛані 1270 тонн випущено в липні 1305

1 ·

nІдnрв·

ємсm постаралися зроби· ти все, щоб до nрихоцу дітей добре nідГОтувати шиопи. Тільки в м1ськ1R середній школі М 6 пра·

РАТАУ.

3/ІІГІННЮ-ЩОІІКОВ/l/В

у

«Авангард• .. Н. КОРЩИКО,

Не

овочІ

отрутох1м1нат1в

начальник

але жодного разу ще

ньому

і

та

радгосnі

рошиловградсьиої області на ринку в селищі Ново­ світлівна має · свій мага­ зин.

у

редового иолеитиву, добре працює І бригада В. М.

Так, із значним виnе­ редженням графіна тру-

справу

землероби Кримської, Заиарnатської, Херсонсь­ кої, Ровенської областей.

дуицП за

ринках

Приб­

введення

ланІ•в Броварщини.

ОВОЧАМИ ТОРГУЮТЬ ,ГОСПОДАРСТВА Серйозно nотіснив nри­

всі на

сотнІ тонн номпостІв з курячого n<>слІду, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ЗНаЧ­ НО nІдвищити родючІсть

Броварщипи

меХа\І'ЇЗОВаНОЇ

дві третини, що дає п!.дстави сподіватися

товлятимуться

доnомогу nра­ сільського гос­

nо;{арства

на сnорудженнІ органічних добрив

дію •ВаЖЛИІЮГО об'єкта. .А·дже тут щорічно виго­

Допомагають агробудівці

у

об'еднанн'і іменІ Антоно­ ва. Найближч.им часом

управ­

змагань.

nрацівники

комбінату М 4, цехІв тор­ говельного . обладнання N2 2. енергетичного, а таJ кож діль.ниц.ь, бригад, вІд­

диться ск.mаду

вання

оnалення.

Ниївсьиій області nередо­ ва компленсна бригада І. К Бойченна. Будівель­ ники ввели в дію 0,8 гек­

завдання.

дають

водяне

ворить

цеху

за­

соцІалtстично­

містн!стю 5 тисяч тонн у місті Вишневому. Тут ціальних

Городи rrlд склом такого тиnу добре виправдали себе у республJиах При~ балтики. Російської Феде­ рації, Молдавії, де такот працюють броварчани. Ударно трудиться на

реалізувати

була названа кращою за масовість. Вибороли ми nриЗові місця в окремих

а-варії

nеремогу у

водському

виступила з ініціативою nерерахувати у фонд лін-

висоиоякіс-

конструNторсьие

-

видах

Д.

слюсаря-монтажни-

на А. Прудкого. зварю­ вальRииа В. Поролло та

Н'іх овочів державі. Оригі­

теплиці, і

товують багато дарств ресnубліии,

На· змаганнях· Дня фІзнurль­

команда

.

за

НА БУДІВЕЛЬНИХ МАйДАНЧИКАХ==============================~====:

лять · всІ. на честь

мІсяця дання липня на Соколов·

уоп·Іхtв

кого.

Ці роботи зроб­

швидно і

госпних

підсумками

ПІдбиті nідсумІ<и вико­ нання виробничого зав­

лені

в нашому колективі люб­ турника

Більше. двадцяти. років

настрій.

ділі. Дося:rати

ства. нагороджений орде­ ном . сЗнак Пошанн>J> та медаллю с Зв доблесну працю•. Він неодноразо­ вий переможець у індиві­

вільйони.

nе­

трансnорту.

липні

ріали .. Все це негативно відбиЩіється на ритмlчнос­ ті виробництва, а в. кінце­

Васильович Бузюн­

магазин

половина

ці nрацюють чудов.І люди.

ветеран

пІд

лизно

ллючи

Напри.клад, токар В.олоди­

вала

уже

nерацІї,

цій вІдnовІідалЬІн;Ш дільни­

nункті

.

насдІд,кІв

премію

Зас.ііуга в цьому понр!­

металовиробІв складального

Кяимас:ь.

му місцевий радгосп. В орендованому павіль­ йон! ІІін nостійно реалізує овочі і фруити, ціни на

нас вІдділ зовкІшн.ьої коо­

на

дози­

М.

ладнання.

Шать план

-

тор

госпів

ВІІд нас.

справлться

на

ревантаження

но.

вельниtіа

контролю

ватнимів на ринку. район· ного центра Сани в Кри·

редніми nідрахунками, у вересні ініціатори завер­

Впевнено можна сказа­ ти, що Із своїми зобов'я­ заннями робітники успІш­

. метристами

nроведення

цівнииів заводу, яку очо­ лював Інженер ионструн­

П'тнадцять наших ро­ бітник.ів nротягом двох

. .

кідації

TOp~M8IUIBI~IB

виїхало ще п'ть чоловік. У селах Колощцина і Минолаївка Макарівсько­ го району. де мешнають переселенЦІ!. бригада пра

рахунон

працювали

д-ля

. дозиметричного

904.

тижкLв

зараз

* Ціна 3 к011.

року

1986

все,

не все тут залежить лише

року.

І

Чорнобиль

на

серпня

ЕДИНОУ РОДИНИ

Внесок

ремо·НТ nобутовон, і nуск нового технологІчного об­

Але слід

., тявнІсть їх праЦі складає , 104,1 процента. За попе­

но

так:

К:У Приміщень до зими.

пjюдук-

1986

--

головне

вимога сьогодні до

за що б не бралися, nо­ винно робитися якісно. Маю на увазі 1 пІдготов­

ос;о·

бисті· плани двох років п'ятирІчки достроково, д9 70-річчя Великого Жов,т­ ня. Норми виробітку во­ ни

а

но­

якості. І не лише продуи­ ц.Ії, що виnускаємо; а й до якості всІєї npaцt. Пи­

дове­

ж~є виробничу nрограму. А токарі нашого цеху вирішили

розширюється

мен:илатура,

бригада, яку очолює май­

м

громад­

. ють !

усnішно завдання

виготовленню

ції

no·

сім міс'яців

цеху Так,

у

{'Ьному житті. Із задО'ВО· ·ленням свої знання І май­ стерність досвідчеЦий ро­ бітним nередає новачкам. Теnлих слів заслугову-

деякі nідсумки нашої пра­

.. техніко-економічних

участь

ЧУП Я

27

тор·

Було nрове·

рераховано

nрофспілки бере

;штивну

на

Сере.да,

.1ю

.заводу

дено заводський суботник. а зароблені гроші -·- 14 тисяч 288 карбованців nе­

цеху :М 4 заводу порошкової металургІі ·ІменІ 6Q-рlч­ двох років п'ятирІчки

радянсьІіі

ській АЕС.

дtJit

nовідомляла

всі

колектив

участь в лІквІдації наслід­

• •

на

і

*

136 (7217)

говельного машинобуДу­ вання 1менІ XXVI з'їзду КПРС бере активну

Ие на словах, а

* .М

1937 року

Горє-

(За матерімамн щоа­ ковськоІ міськоІ raзenr

•За аоммуюізм•

ковськоІ області).

МtМ!


*

2 ctop.

серпня

27

1986

•НОвЕ

року

ПРОФСПіЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

0\ІОВІДА Ч .д .чив. що в му

НЕ ВСІ МОІІІИВОСТ.І ВІЧЕРПАИО Вистуnаючи з ПолітИч­

ною дооовІддю ЦК НПРС

XXVII

з'їздовІ nартії, Ге­ неральний секретар ЦН НПРС М. С. Горбачов під­ иреслював, що в здійснен­

н! завдань ХІІ п'ятирІчки особлива роль ·вІдводитьСя громадським

не змагання. охоплені всі

яким

були

члени

колек­

відсутність

тиву. У порІвняннІ з nопе­ редніми

роками

·кожен

тру дівннк взяв Індивіду­ альні ·зобов'язання. хід реалізації яких щомісяr~л ан ал іЗ}'1ІаВСЯ

..

Я!тнІсТь

органІзацІям

у

·

-- ·

її

·Причин людей.

одна

Недостатня

році

з

увага при-

культурно..ма­

совІй І сnортн:вно·масовІй роботІ, а члени профкому. які очолюють ці комІсії, самоусунулися від робо­

не

ють бажаний ефект. адже

справжю.ому

МІністрІв

СРСР,

ваних

зміцнення

уміння нацІлити людей на

зволиJtи тивність

мало.

немала заслуга членів профкому, більшість· із яких до дорученої роботи ставилася

з

вІдnовІдальнІстю.

гання. атмосфера. що па­ нує в· колективІ. Ці наст~нови своє­

першу

чергу.

Р.

Ра:китІної.

nрограма

дій

для

будь-якої nрофсnілкової органІзації. Ось чому, зі­ бравшись на свої головні збори року звітно ви­ борпі. члепи nрофоргані­ зації дослІдно-енсперимептальпого

заводу

намагапи­

М.

Це.

А.

Е.

Князєва, В. Г. БолІлого. Н. М. Чайки та Інших ак­ тивІстів. При їхнІй участІ вирІшувалися такІ nитан­ в

органІзацІя

відnочинку

заводчан,

за·

безnечення їх nроцунтамн ха.рчування.

ло nитань Із життя колек­ тиву, проаналізувати роль

І все ж. якщо гойо­ рити відверто, робота чле­ 'нів nрофному ще не в nОtВнlй мjрІ відповідає ви­ могам дня. Основне. чоrо

-

їм бракує,

роботі коміте·

вІдчутнІші

зміни.

які

вживання

відсутнІсть

системи у розв'язанні ря­ ЛУ питань. Це, зокрема, уnущення в сnраві охоро­ ни nраці і техніки безnе­ ки. Ось деякі приклади. За звітний nеріод допуще­ но п'ть внnадкІв травма­

.

тиз.му. НаближаєтЬся осІн­

місяців

у

Заради

сnраведливості що не QCi виступи були змістовними І критичними. Значить,

варіння.

Проте

l не був

нялися

не

скрІзь

прой-

важливістю

дження тверезого способу

силля новообраний nроф­ ком. 'Активістів завжди І

ріння. нівці. бах -

----

в

усьому

лювати

повинне

стиму­

усвІдомлення· зна­

чимостІ роботи по успіш­ ному вирІшенню народногосnодарських

завдань

п'ят.и.річки,

полfnшенню

умов nраці,

дальшому за­

майже з усіх ооновннх технtко-екопомічних по­

Л<>Nl в цеху гальванІни. не вІдремоитована. не nра­ цює система стічних вод.

доволенню

потреб членів

назнИкі:в. Цьому в значній мірі сприяло соцІ~лІстич·

Та й npo вентиляц.Ію на­ став }Іас подбати. бо ж

профорган1зації.

життя.

У

Русанові: nри­

міром,

не

виявлено

ного осередку

тим

.

виготовленням

ще

;!алишає­

немало.

та

сnеціалІстІв

nідnриємств І госnодарств.

У радгосnах с Бобриць­ кий•.. сЖердівський».

•ЗаnлавнИй». ім~ні МІчу­ ріна, примІром, майже. не займаю:гься питаннями змІцнення дисципліни. Во­ дії з радгосnів сВелико­ димерсьний•, • Жердівсь­ кий», «Гоголівський • не. рідко. сідають за кер'Мо транспортного засобу на­ nідnнтиу,

Роботою по зміцненню дисщшлlни й правопоряд­ ку суті не ваймаються члени органів громадсько­ го самоврядування. Пози­ цію споглядання займа-. ють, зокрема, ДНД І КО· місії по боротьбі з nияцт­ вом. Те ж саме стосуєть­ ся і членів комІсій у сnравах неповнолітнІх. Чим. як не їхньою nасив­ ністю. можна nояснити той факт. що на облІку в інсnекції у справах непов­ нолітніх стоїть 97 пІдліт­ кІв. схильних до правоnо·

no

Дніпропетровська дити

реконструкцію

на

А

не

.N! 3

дасть можливість значно збІль­

таке правило діє

шити

l\рово­

підnриємства,

-

зупиняючи цехів.

'тепер

;щм.

область.

металургійному

комбінаті

.

сНриворіжсталь•. Поетапно. не nору­ шуючи ритму виробн~цтва, й.це онов­ лення третього обтискного цеху. Встановлено нові кліті й холодильни­ ки за заготовочному стані. споруд­ жується nідстанцІя з машинним за-

в~:я

випуск зливків.

лІння холодильниками б,1юмінrа .J\~ комсомолки СвІтлана Муляренко

(Фотохроніка

ЩО НЕ нам

сім'ї траnилася. біда. Ше· ля укусу

оси

в

сина на­

стала кліt~ічна смерть.

До

прнбуТ'l'Я

машини

станції швидt<ої доnомоrя

nозторно

клІнічна смерть.

Це був

ШнеІІjЬ ... Але життя ви­ явилося сильнішим від смерті. І nовернули жит­ тя йому лікар відділення

про

'rakl

фаІ\тИ.

ності не д\·жс часто. та й

то nІсля рt~Сюти (18 годи­ Ну

що

ж,

розрахований

стійно. Здавалось. шансів на життя немає. А.1е заг­

нІн,

кої доnомоги М. О ..., Єре­

боти. перvкарнІ

дsжи неймовІ:рнюІ З\·rн.'r л ям медиків. яні rr ·: • ,-,rt~ години боролися з. емер" тю, у сина з'явитн:я озна­ ки

життя.

Неможливо наші

передати

страждан:rя.

коли

дізналися. що !! ,'!іиарн1 у

лікар

мен~<о. Родак.

станції

швид­

фельдшер JІ . • Ф. шофер В. М. Ка­

лінченко,

завідуючий

від­

діленням ПУ./ІЬМОНОJІОГіЇ Г. О. Нуцин. Низьний вр.ятуаання

Сім'"

у~>лІн

вам за

сина.

КрамареикІв.

Лезнер. редакції

ЛідІя ПавлІвна може при­ дІлити Час СВОЇЙ ЗОВНіШ·

ни).

на

це

режим

-

І

ро­

до

21

години. (Адреса цього за·

кладу побутового обслуго­

вування -·вулиця ВЛНСМ. 7). Але ня

ЛІдії

щастило.

.му.

що їіі

народ­ шляхо­

нинІш·ньо,му

50 31

років лин­

Павлівні

не

Вся

· в ·ro-

біда

ІЮ­

хотідося зроби­

ти не бу.1ь-яку зачісІ\у.

а

саме хімічну завивк~·. Бу-

nригоднІ

роцІ

кіль-

про

несправ­

нувся

з

собом

і важко травмував

транспортним

за­

.

.

ню дармоїдів. На самоnлив пустили цю справу в Бобрику, Лі точках, МоирецІ та Інших се­ лах.

де

дян,

яні

виявлено

грома­

вецуть

nарази·

тичний спосіб життя. Бай­ дужІсть тут оnовила всіх І виконкоми Рад. І де­ путатів та громадськІ ор­ ганІзації. А як можна миритися з крадІжнами соціалістич­ ноІ власностІ цим страшним соціальним

·--

-

-

ла черга - 10 чолові~<. а nрацювали лише 1 май­ стер та дві ученицІ. Та й

ки

жІнцІ ше

рідина длSІ завиа­

Сkінчилася.

Довелося

задовольнитися

ли·

стрижкою.

илІєнтни в черзі. •Ось коли збулася мрія автора :rиста!.., напевне, nодумали ви. Але ПQМИЛИ· лнся. Може. знову розчи· ну

для

не було. вга.'lали.

хімІчної

завивки

НІ. і теnер не Причина була

·

.

у\юв для корисного відпо­ чинку.

Високою залишається і нІлькІсть . загиблого :мо­ лодняка велиноУ рогатоі худоби. Промуратурою ра­ йону nритягнуТО до. вІдпо­ вІдальності в

винних

ряд спеціаліс• у

цьому,

але

радгоспах nо-справжньо­

му

займатися

лемою

не

цією

знаходЯТБ

nроб­ часу.

У ее це. а також штра­ фи за простій вагонів,

ко присвятив свій вистуn nитанням органІзаціі тве· резого і цікавого дозвіл­ ля. Ця справа викликає ще серйозні нарікання. У Гребельках 1 ЛІтачках, приміром, не демонструю­ ТІ;>ся нінофільми. При проведенні культурно-ма­ сових заходів дружинни­ ків, як правило, не буває. Нині надзвичайно важли­ во nодбати про залуЧення до учас4l в культурно­ масовІй, спортивно-масо­ вій роботі, суспІльно ко­ .рисній nраці nідлітків.

Учасники нялися

наради

думиамн

обмі­

щодо

завивнах на цей день майстри гребінця. ьо­ жиць та фену, виявляєть­ вже

виконали

.

Ну що було робити не­ везучІй ЛІдії ПавлівнІ? рішила через у

газету запи­

компе'іентних

рІвникІв

ке­

працівника. Тому обов'яз­ ком ких,

nарт!Аннх, радянсь­ госnодарсьних. адмі­

ністративних органІв по­ винно стати формування в людей nоваги до наших законів, виховання в них бажання трудитися твор­

чо 1 чесно, зразково вес­ ти себе буті.

на роботі

1

в nо­

•Сьогодні

в

марні

робимо

ми

нашій

тІльки

таку-то ... •.

як-то

нажуrь.

перу·

зачіску всІХ.

1

під

один

гребінець! А завтра, дивишся. І в ательє

ВИЙ

-

гу

nерейдуть

МеТОД

тільни

леними

на

но-

ПОШJ.ІТТЯ ОДЯ· за

Хочеш

сунню прямого сJ.Ілуету

Іди замовляти

-

у вівторои.

Ну,

в

ще ·- ні-ні. Вигідно було б, і без мороки. Тlльни

перукарнях

суворий nлан на всі види зачІсоіі. чи тІльки на ок­ ремі?

Уявляю. ян здивували­ ся б відвІдувачки, нолн б

-

1

встанов·

фасонами.

Броварського чи

. райnобуткомбІнату: встановлено

ак-

nобачили оголошення nри­ близно такого змісту:

іншою: nлан no хіміч·них

~я.

.

Заступник голови райвиконкому Я. А. Стецен­

креслив, що змІцнення дисциnліни І nравоnоряд­ ку залежить від кожного

живи.

тати

жодної

хідностІ активізувати ді­ яльність оперативних комсомольських загонів, створення для моподі

ний заслін любителям на­

стри.

диво,

му ЛКСМУ П. ЛнПІСо, який наголосив на необ­

у роботі наради взяв участІ;> 1 вистуnив перший сеиретар міськкому nартІі А. Д. Фролов, який під­

Думала вона, думала І ви­

Ііа

nорядок.

нараді вистуnив секретар місьнно­

чах., Требухові вони про­ цвІтають. Та й . керівни· цтво райсnоживспілки не посnішає поставити мІЦ­

Іншим ра:юм --18 серn­ ня ··· працювало три май~ І.

і

злом? У Гоголеві, Княжи­

Під один rреdі.нець хімІЧІіа

дисципліну

тивІзацІї зусиль з метою змІцнення соцзанонності.

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

ко­

послугамн

реанімації Ю. М. Стряnу­

допомогу

У

Не винятном була І бро­

настала

завдають

во-транспортнІ

nepy,кapf!l.

варчанна Л. П. ян.а розnовІла

величезних

госrюдарству

НАЖІТЬ, але доводиться

само­

подавали

ному

РАТАУ).

ристуватися

життя сина

часто

яких

збиткІв

Фото А. Красножон&.

врят·.ували

Не 'МІ< давно у ьаwій

А

і

1 в усьому наведе­

міцну

На другий

тів,

и:шень.

3

Любов Тем•rенпо.

РЕДАКЦІАНОУ ПОШТИ

Вони

,·,люміш·J.

На знімку: оператори поста управ­

.

3

реюнн:трунЦін

мо

сnравжнІй

знали

дальностІ. але це не зму­ сило адмІ.fІістрацію рад­ госnу nодбати про своє­ часність ремонту техніки. Нарікання у чесних людей викликає незадо­ вІльна робота по виявлен­

лективах повільно змен­ шується кількість прогу­ лІв. Є в цьому І вина ке­

рівнинів

скрізь

його пасажира. Суд nри­ тяг Прокоnця до вІдповІ·

В окремих трудових ко­

Г. ЛИСАК.

що завдання ХІІ п'я­ тирічки можна буде вико­ нати лише тодІ. коли ми

дальнІ працівинии раДгос­

кІнчилось це трагедією. Промолець виїхав на зу· стрІчну смугу руху. зіrк­

людей. Не дивно, що зло­ чинів 1 правопорушень на ться

з'Уздl

підкреслювалося,

коМІUІексвоrо маиу заходІв

1986 poJtY

нІсть трактора, але не по­

мількість

nияцтва

XXVII

на

КПРС

спІшали . з ремонтом. І за­

счор­

тового зілЛя• тут ще зай·

грунті

всім

жод­

самогонова­

немала

І пtвpl"'''l

в Бобрику. Богда­ Заворичах. Погре­ по одному. А між

мається

Тракто­

гocno-r

органам,

партійних, радJПІсьиих, профсиІлкових, комсомоль­ ських, rосподарських, адмІвІстратнввих opraвiJI по змІцнеВВJО соцІulстИ'ІВоІ законностІ ВІІС'І')'ІІНІІ аро­ курор району М. Г. МІСЮРА.

утвер­

названИй. А саме на рQз­ в'язання усІх їх назва­ них і не названих І nо­ винен сnрямувати свої зу~

Мічуріна.

партій­

Минулого 'Іетверrа а залі засl.цавь райвиконкому вІдбулаСJІ варада партlйво-rосподарсьиоrо активу району, ва ·п1й з доповІддrо про хtд внковІUІІUІ

повідальності за появу в громадських місцях у не­ тверезому станІ. Виявлено 111 осе~едків самогоно­

харантеру.

радгоспІ

всім

радвнським,

трудовиft!t колективам. Ад-

-·випадок.

в

по­

необхідно

Порядок залежить від кожного з нас

За

тільки

ним.

рист господарства Проко­ пець. будучи напідnитку, вирішив поїхати додому в Налиту. І він. І вІдпові-

траn­

чимало.

сИсте­

же

цьому

трапився

іменІ

злочин­

· включатися

пІдкріплюються

і

господарювання

чення

який

влас­

.ад­

дарськи•

медвитверезнику побувало 196 громадян. l ~5 жи­ телів населеІUІХ пунктів району ·nрlітягнуто до від­

ньо-зимовий nерІод, а пІд­

випадково nлан семи мІ­ сяців заводчани виконали

ще

·шість

б

дозволили підвищити ефеюивнІсть праці. nри­ скорити вирішення вузло­ вих питань соціального

ря~ проблем так

дис­

сnиртним

ляється

сп1д сказати,

ся охопити увагою усе но­

.профкому у розв'язанні виробничиt і соціальних проблем. . І це їм у значній мІрі вдалося. Тон розмови за­ дев доповідач голова nрофкому М. Г. Шишков­ ський. ВІн назвав у допо­ вІді цІлий ряд факторІв, .ви! сnрияють успішному здійсненню планів JІЄ]>ШО­ rо рому n' .ятирічни. Не

упущень у

:

не

в боротьбу за зміцнен­ ня соцзаконностl. ещ>ном­

nро­

матичною роботою в тру­ дових колентивах. СвІд­

відповідним перІодом ми­ нулого року реалізація сnиртних наnоїв зменши­ лася. але випадків зло­

ту nрофсnілки. ВІдчувала· ся. що люди вболІвають . за стан справ на вироб­ ництвІ 1 хочуть бачити

колективах

nід.розділlв,

дум·

які

цІлеспрямованою

посилення охоро­

зменшщшя

заходи.

правил ПрофІ­

представинии

вони

Особливу тривогу ви· клякає стан боротьби з пияцтвом. У порівнянні з

дово­

цієї

водять

ностІ. траnляється ще не­

.ки підтвердили 1 вистуnа· ючі, яні назва.f!И чимало

и.я. як зміцнення т,удової дисциміни

не

Прави.тіьніс.ть

стосується

діяльності,

диться.

належною

ність соціалістичного зма­

•РІдна

своєї

лактичнІ

спрямо­

соціалістичної

ностІ.

nідвищити ефек­ змагання. Тут

на

циnліни,

ни

що

nодолання високих рубе­ жІв, готовності створити ЇМ ДЛЯ ЦЬОГО ВСІ •УМОВИ залежить ритмічнІсть ви· ІНонання манів, ефеюив­

:паливно-мас­

тильних матеріапів поміт­ но позначаються і на еко­ номіці району. Ось чому

мІнорганів, не завжди да­

nрофком вичерnав ·усІ можливості аю.ив!зацІї

говорити,

користання

Держ­

виявлено

алкоголізмом, нетруДови­ ми доходами. Але недолі~ кІв у справі виконання постанов ЦН НПРС. Ради

тн.

Отже.

Працівникамн

автоінсР.екціі

1.262 порушення шляхового руху.

цтва,

суnерни­ гласність до·

ся.

ко­

здійсне­

ряд заходів 110 зміЦ­ неfІню соцзаконності, по­ силенню боротьби з пи­ яцтвом. са'могоноварінням.

правофлангових

його

трудових

збитки від дрібних краді­ жок, нераціонального ви­

кість Іх у nорівнянні з попереднІм не зменшила­

відзна­ нинішньо­

району

но

зокрема, профспілкам. Саме від їх діловитостІ.

1.

в

лективах

захворЮванl>стl

діляється й

визначенні

життя»

а якщо nрІіталеного

чекай

п'ятниці.

Рані-

вигІдно кому? Звичайно. не відвІдувачам.

1J

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.


.

ЖитТЯ:.

сН О В Е

ТВАРИННИЦТВО- УДАРНИй ФРОНТ===================================

Майстри. Працівники ферм орде­ на ЖовтневоУ Революції радгосnу « ПлоскІ'Вський,. вже

не

раз

nідтверджува-

~ли на nрактиці, що вони вміють дотримувати даного слова. усnішно викону­

вати соціалІстичнІ зооо­ в'язання по збільшенню виробництва і реалізації тваринницької nродукціУ д~ржаві. У стартовому ро­ ці п'ятирічни вони зобо­ в'язаJІись

кілограмів

6200 від

одержати

корови.

по

молока

Але

сталося

'так, що у першому нвар­

талі

господарство

дещо

смінусувало•

по

молона.

стурбувало

Це

надоях

трудівників радгоспу. зо­ крема тварин~инів, і во­ ни вжили відповІдних за­ ходів по лtнвідаціу відста­ вання.

нІ

що

дало

результати_

лока

почали

стати,

позитив­

Надої

мо­

nомІтно

особливо

зро­

після

то-

На

го. як навесні в рацІон худобі були 'введенІ зеле­ нІ

корми.

Шдсумки творчої, напо­ легливої працІ за минулі сім місяців свідчать, що

зобов'язання

бу де

мів

молока.

73

або на

вІд

леного

на даний

Це

обраною

від

корови,

що

даний час.

найвищий

-·-

ник

на

по

надою

nоюіз­

молока

в

Плідно трудиться моло­ де

подружжя топчанюкІв:

суnерництво,

мІ, а в

обігнати

прагнення

один

одного

по

оператори

шиннрго

доїння.

Незаба­

в радгосnі гово­ про nередовиків

тру дового

Віктор

ма­

сулерницт11а.

одержав

нілограмів

по

молока

4639

від

ко­

рови за сім місяців·. або майже на 200 кілограмів більше взятого зобов'я­

1981

нладом

роцІ за nри­

своєї

дружини,

науки і

досягнень

динку

в

ництві

трудовому

серед

супер­

майстрів

госnодарстві. а Ольга по 4488 кілограмів, що більше від зобов'язання. Вона займає третє місце в р\lдгоспІ. Раніше по­ дружжя Топчанюків . «ХО­ дило в ·середняках•. В ці днІ Віктор надоює біль­ ше·. ніж по луду молока

передового· досві­

у

загонах

з

хунку не менше

сячІ

економії

·

грамів. (nереважно люцер­ ни та вівса), причому да­ ють

невеликими

зелену

скупка

втрат

де

проводиться

овочів

і

вирощених

кормо­

на

но обладнанІ nалатки без­ nеребійно ва,

надходять морк­

1

салат

рус,

капуста.

смородина,

А. ГАВРИЛЕНКО.

(ТАРС).

ШИроко

,[

відомий

Львівщині

! ,.. ..

ВЄJІикої

хор

ВітчизиJІИоі

передачах

готовлення

ків ТРСР•. На лідnрнf;м­

республіканського

·nершої

серій­

ноУ їх nартіУ завершено

в

НВО «Точприлад• . для гІрникІв Російсьної Феде­ рації. Украіни 1 }{азах­ стану. Нові апарати май­ же наnо,ловину легші від nоnередніх. еложивають значно

менше

електро­

енергії.

СИН

м;арода.

l!lropy йде,

МІй

nокnмк:

:Ісоч

буа

:s;аnертмн

8

nраЦІІ,

llltOX,

І сао6оАІІ,­

noe'l'

усім ·недругам. як! звину­ вачували його в декадент· ств!.

Іван ЯковиЧ ФранІ-/о

-

геніальний поет-револю­ ціонер, видатний громад­ ський дtяч І вчений, тала·

новитнй

критик.

nерекла·

дач 1 дослідник. гідний nродовжунач ре.волюц1й· них традицій Т. Шевчен ка

в

нови)!:

на

плавки

,

цінної

сировини

ласного

лего­

ваної сталІ. Здійснювана тут Номплексна програма nІдвищення. ефективностІ виробництва дасть змо­ гу економити до .160 тонн .сталІ на рік. (ТАРС РАТАУ).

·Фото В. Песляка .

( Фотохроніна ссе

своє

роїчне

По

життя

..ас

ра А жм тн. раА

·

Ідейне зростання І. Фран· ка юочалося 3 юнацьких літ. Особливо велик.ий На

НЬОГО

МаJІИ

ПО'

движнюtьке життя 1 рево­ люцtйН'а творчість Т. Шев­

Шеечеака.

тво­

ри російських революцІо­ ~ерlв-де·мократШ. зокрема

·роман Чернишевського «Что деJІать•. а згодом праці Маркса І Енгельса зміцнили в 'НЬому переко-' нання. в неминучості бо-

І ротьби з гнобнтеляr.tи. Мо· лодий І. Франко. в свою чергу. мав великий ВІІлив на своїх ров~сникІв як у г!мназП. так І в унlверси· тетІ. Один

нмків зrадус: ми...

І:а

Aoro

однокуре­

Северин Данн11оанч t.За . itoro nочином

чктаnм

становищІ:

його виключили з універ­

&ересня Це його. ен-

ситету, у квартирі відмов­ лено, грошей ні копійки.

на Галичини, ув.Інчувала шан.ою 1 любов'ю передо­

усІ його обминали, не ві­ талися. боялись стати не­

ва

благонаДійним.

(20

мовбч

С~огоднl .минає

130

Jl

через Й

І думаа, чи • свІт аоко wвмАКО nрийде? І бачка 11 ІІІ А)'МЦІ

н ьоrо

.,ll)yrMM WIIRX

На: те аІддам свій труд, С8010

.

ОХОТу,

Франко, як н'lІtоли. пра­ цює наnолегливо, 1RТ1:!н­ сивно: читає безліч книг, nише свої твори, перекла­ дає, займаєтьсп громадсь­ кою. діяльністю.

Та за ним весь час 'СТе­ жили

агенти

таємної

rro-

думаа

npo ІІІОДСІtК' . бр;атеf)Стао

ноае

безмежнІ no1111: Ynpa·811-a сnІІІІtКММ Трудом, т;а

ріnІІJІ

Народ· roдyean;a . щасnквн~,

невтомною

тита·

нІчною працею· І. Франко

народа •'

економічнІ

nра­

ці Стоо~рт;а, МІІІІІІІ,. РІкарАО, С:м.іта, Ма•ркса, Eкren..ca, ЛассаІІJІ... У фр;анкІас~tКІм rуртку не буnо тоАІ чутм npo JІкнй-кебуА., нацІок;аn.,.. н~tй wовІк.Ьм І ...маамст~t АО• QОІІІІмІ8......

рону

·1905

ною nоемою «Мойсей•. в

ее Украіна саобІАНа, коааІ

Своєю

Оrже, газета <~:Искра~. твори В. І. Леніна бу ли головним джерелом. звід­ .иІля дІзна·вався І. Франко про наближення велиних революційних nодій в Ро­ сії. І. Франко nривітав велич­

чи ее ир;аА мІж рІдкмА1 ..

Т;ак,

·РАТАУ).

Революцію

· . саобІАНМК. Чи ее ІІС Украік;а,

pottlв з дня народження/. Я. Франttа--__,.----

св в

... ''

якій nоставив І розв'язав темtу народу 1 вождя. У цьому творі незвичайної мнетецької краси вражає читача бе3межна відда­ ність своєму народов!, всеnеремагаюча любов до нь~го, вболівання за його долю і віра в силу його духу.

.

Якби Чоrо

Якбк

тн Зfіаа, в серцІ тім

nовно!

:а.н;ав,

JIK ІІІОбЛІО Я тебе,

Піn wмс:ь,

засвідчивши цим актом загальнонаціональне зна­ чення генІальної т~орчос­ тІ І. Франка.

ареurrовано,

в· язницІ

кинуто

до

І

nосаджено

між

та

волоцюг,

кот­

ці

•Лообnоо

-

бувало в камері по 12 -14. Проте дев'ятимі­ сячне ув'язнення тільки nрискорило формування ЙОГО СВІТОГJІЯДу. Судовий nр:щес І. Франко внкори­ ста·в як трибуну для ре-

пропаганди. суді• (1880)

став

nолітичною

мсю.

Устами

героя

nоет

програ·

лІричного

разюче

викри

ває І засуджує експлуата­ торське сусnільство, дає чітку відnовідь: чому і

за що необхідно повалити існуючий .ІJад: За

те, що nаном

А rиес: .. За те. що

в

мІм 6аrач,

cnyroto .nоод нІммА,

чес:н;а

nраЦІІ

а

нім

Прмд;аа.nена, nонмжека ... За те, що Діtрмоідстао тут робочи~~: рук

3

зустрічатксJІ

з

ним,

nри­

мусме анйтн :аамІж :аа інwо·

ro.

рих

волюційної Вірш «На

Росwкевич, Аі~наа, що І. Франко буа у

а'нзнкці, nобОRвсн мати та:­ коrо знтЯ й 3а6ороннв доч­

Терниетнм був шлях життя і боротьби поета. На другому .роЦІ нав· .чання у Львівському уні­ верентетІ ( 12 червІJя 1877 р.) ·його було за­

злодпв

чеm<а.

Поезія

скрутному

-русІt rннючому 6оnоту, •

Щоб

мостити­

ПІсля ув'язнення . І. Франко оnинився у ду­ же

Та "

nрисвятив

.ceoro кроа'оо Bawe rope :амктм.

ВІПЛІJВ

·

nанІв,

nіт...

кроа

страдниць·ко-ге­

Люди, 1110диІ Я ваw бр;ат,

А/ІІІ СерЦІІ

nрихотІ

і

царі І .. ,

.історичних

боротьбі за «людське щас­ тя і волю •.

мров

За те, що ІІІІССІt .мІnІtЙонІа

nрисудила

громадськість.

«Жива па­

м'ять•.

представлення

1

об·

1

телебачеИJІJІ.

На знімку: ветерани

йому nочесне звання «уче­ ний . стуnінь донтора ро­ сІйської словесності без Іспиту

шахта­

центрального,

учасники хору

Усі nрогресивнІ люди ра­ до ві'rали І. Франка. коли вчена р.ада ХаркІвського

дисертації• 1906 року).

перед

робітниками і кол­

rоспвиками, бере участь у

відходи ~

виступає

рями,

!УМовах.. Як Тарас Шев­ ченко. так 1 Іван Франко уое

то

машино­

ліквідовано

університету

щастJІ

З гідністю відnовідав

ствl

ладу

вій­

(<Жива пам'ять•. Хор час-

Номnленс

будівному заводі сХХ ро­

до

ва

ветераНів

ни l праці з Червоио.гра,ца

нержавіючої сталі стру­ мами високої частоти став

аг­

вишня,

Інш! ягоди та фрунти.

нілограма зеленої маси.

кладання підземних га­ лерей лазернІ nрила­ ди, створені харк1вськн­ мн сnеціалістамн і .вче· ними Ленінграда. Ви­

для

присадиб­

них дІлянках. На nрилав­ ки магазинів .І в сnеціаль-

жодного

ТЕХНОЛОГІЯ

устаткування

фрунтів.

садоводами­

любителями

вих культур для худоби механізатори Микола Пи­ лиnович Ботров і Володи­ JІ2ИР. Іванович Строкач. Вони пильнують за тим, щоб в дорозІ І' nід час за­ сиnання в годівниці не доnустити

І

nрацІ.

данчики.

доставля­

масу

часу

продунтивностІ

Берлін. В усіх районах

ми 14-15 раз1в на день. При такій Інтенсивній го­ дівлі корови завжди ситІ. ють

робочого

зростанню

Берліна. _а також у бага­ тьох Інших містах НДР з'явилися спеціальні май­

даванка­

Безnеребійно

ти­

3.7

тонн. збудоване на днів раніше завдяки

50

кіло-

ПРОГРЕСИВНА Ашхабад.

водотоннажністю

розра­

70

трау

щено на воду І готується до nутнни. «Намnхо-2>>, так назвали цей траулер

·результат

І{И годівлі худоби. ·зеле­ ною масою. Ії згодовують

зання, і посідає· другу схо­

машинного доїння корів у

В радгосnі працює 56 основних майстрів машин­ ного доїння корів.. Творче

Харків. Прнснорять про­

• .

вона

Віктор Анатолійович та Ольга Миколаївна. Він nісля служби в Радянсь­ нlй Армії спочатку пра­ цював слюсарем н'а фер­

ПРОКЛАДАННЯ ВЕДЕ ЛАЗЕР

·

це.

радгоспі.

п'ятирічки

вaxmt

фермІ Надія Нарасюк. Не­ на

бов'язання

дання.

-

дуктивність

залровадження

лише

пра­

значно більше взятого зо­

час зав­

від корови, що на 1,6 кі­ лограма бІльше nроти вІд­ повідного періоду мину­ лого року. Висока про­

дружщя рять як

на

nочала

в

Новим

пером забезnечили корей­ ських рибалок тру дівинии судноверфІ в місті Намп · хо на західному узбереж· жІ ННДР. Судно вже спу­

ду, зокрема. нової методи-·

молока

4388 тонн молока,, або на 428 тонн більше встанов­

ПхеиьJІИ.

по

молока

ром вІн добре оволодів обраною сnеціальністю. Тепер rфо молоде по­

недавно

сяців rю 4749 кілограмів

можливість господарству збільшити продаж продук­ ції державі. Реалізовано

се­

няно

спеціальністю. вмінням роздоювати корів. Робіт­ ниця одержала за сім мі­

дало

Перестуnила

в

надоюють

правофлангових соціаліс­ тичного змаГання. ПорІв­

добре оволоділа

кілограми біль­

радгосnі

З стор.

ВІСТІ З КРАІН СОЦІАЛІЗМУ

пішов

зважаючи

корови.

надоїв

поріг ферми пісЛя закін­ чення середньої школи,

- Олексіївна

ше проти відnовідного пе­ ріоду минулого року. ПІд­

вищення

яна

леннх усnіхи.

цювати

не ли­

ше виконане.· а й переви­ конане. Радгосп при зав­ данні . 3340 нІлограмІв одержав по 3615 кілограс

у

нілограма

19,6

надоях молока від занріп­

вперше

корови, а Ольга кілограми.

23

редньому

НаДО ІВ·

корів nриносить nороджує нових

від по

Тепер

••

високих

*

27 серnня 1986 року

тебе,

тІІІьмИ

не

так, R·K давнJйwе, а сто раз сИІІІtКІwе, · сто раз rnнбwe, щмрійwе, сердечнІwе•, nкс:ав аІн тасмно саоій ко­ ха.нІй. У день аесІІІІІА Оnьrк РоwкевН'І 3 меnоо6ом І. Фран­ ко тнжко захворІв. З неви­ моеннм 6оІІем nмwe він у aipwi npo цей nеріод своrо жкттн:. ВІдцур;аnкся 1110~н мене! Сей та тоА на,qtАде . І мине! Тіnькм боязко скоса 3Нрне

·

важким

...

(••ВІдцу.рал.ися. 'ІІІОДИ · ме­

неІ•.

р)

1880

Але й за

таких

.нестерп·

На nочатку

ув'язнення, холvд не

не

І

коли

не

со­

бі• поет знаходив у собі сили долатИ всі nерешко· ди. щоб жити й боротися. Jl буду жнтм,. 6о я хочу житнІ Не щаднчм .ні труді•, акІ nory ... 3 орnамм "' ма думаоо АРУЖ.,.ТМ,,

зломили

ні

поета.

морально.

поетові

ставало

надто тяжко, вІн звертав­ ся з проханням до матері­

землі, аби вона додала йому сил твердіше стати на захист nрав трудящих. t все життя сnравдІ служи-

влучати•.

як

голод·.

Я раАО йду На чесне, nр;ан АІІІоІ За ньоrо р;адо а ropoo амру І ;аж АО rробу додержу Свій npanop цІnо.

ти

синам,

р.

вІн не зневірився в обра­ ному ШJІЯХУ, був ГОТОВИЙ до рішучого бою:

ти,

~хоч

нІ

лохитнули

них умав заради блага­ родної мети здобува­

бі. кращу долю в бороть­

1880

м. Ноломиї був відnравле­ ний до рІдного села На­ гуєвнчlв. Проте нІ друге

...

Чи бонтьсн тІ ІІІОАН мене7 Самотою XQNtiY 11, МОВ бІІуД, 3 rорем а серцІ. нестерnно

ліції.

він був несnодівано за­ арештований І пІсля трьох м:ісяців слідчої тюрми в

та

непраJі!дУ ламати,

nал/fти

в серце

.. :

nу­

кривди

·

Живучи в Нагуєвичах у неймо·вірних злиднях. Іван: Якович. вдень nрацював у полІ, а ночами, при наган­

ці, вІн nисав І на крилах мрtй думкою линув у щасJ!иве nрийдешнє жит­ тя рівноправних людей.

наближав

той

час, колІf

«nрийде нове життя, нове

добро у сВ.іт•.

Вtн .брав

активну участь у робlтин-. чому русі Галичини. ви· вчав, перенладав 1 проnа-

ГУ'Вав у ках м.

робітничих гурт­ ЛЬвова твори

Маркса й

членом тету 1

Енгельса. був

робітничого комІ­ редзктором робіт­

ничої газеІr'и «Праця•. за­ КJІИ!Кав своїх

смІливим

словом

однодумців

«до

ве­

ликого бою за добро, щас­ тя й волю всіх•.

Тісні взаєминн з росlй­ ·ськимн

.соцlа·л-демократа­

ми Із груnи •Визволення праці•, створеної Г. В. Плехановим у Женеві, І з

ленІнсь.ною

сИскрой• до·

верwил.и Ідейне

загарту­

вання nоета-борця. І:а

сnоr;адІв

В.

nepworoc

номера nочинаючи

навіт~t

&окч­

rа:нтм,

3

:tаІІам

npo_ іі . вм~ІА, .11 3аежди. сиnав ІвановІ ФранковІ мер

за

усІ

номером,

найrоnоаніwІ

ревоnюціt4ної нратІї,

В.

,.

І. ЛенІна

•War :s;ад-.

ан~ н~

також

акданн11

.' соціаn-демо­

тому

чнсnІ

«Что

вnереД{' АН

ти

Тн

В І

асJІ

·

твори

,АеІІ<ІТІt•

w;ara

і

на­

днтмм;а

чесtь

моя,

MOJI

11 cnaea,

тобІ дух мій, будуче н.рас:;а, І держава.

мое,

Велика любов до_ наро­ ду

селянського

годуваного

жицьким

сина,

еви­

твердим

хлібом•.

му-·

вІдда­

нІсть справІ~ прогресу люд­ ства,

нІсть. увага

громадянська

широта до

антив­

мислення.

всього

талановитого.

нового.

ростучоrо.

Франкова. неnримирен· нІсть у nрацІ є неоцінен­ ни~.1 nрикладом для наслі

дування. І як безсмерт­ ний 1 священний заповіт читаємо його рядни t:~

вірша nнw

«Як

те

залізо»:

Лнw

а nраці мужа внробпяєсь сипа. nраЦІІ світ танн ....

лнw

а .nraцi

ян

Д.

&русамча мм АОВІдусмос..: •З 1900 ,року. стаnа вМАа­ аатКсІІ nекLнсІtК<І •Нскра•. З

Як 1110бІІІ0 ·неан.моаноІ Тн, мІЙ рІд,

АІІ"

с,

створмпа,

варто

nраці

жкть.

Нам І сьогодні. як ніко­

ли, треба ·його

мужності

й наполегливості, несхит ­ ноСТ'І й •ідейної перенон<1 ності.

Н. ГРИГОРЕНКО, лектор обласиоі органІ·

заціІ товариства •Знак· на:•,

вчителька.


f erop.

*

серпня '1986 року_

Z1

Oro.zco

.

з новоr книrн

BOJtoдurиp ДЕМ•RНІШКО.

СЕРЕДНЄ ІІІРОФЕСІННО-ТЕХНІЧНЕ ,·)'t):НЛИІЦЕ .М 24 м. КИЄВА . orOЛOIIIJC арийом учнІв JJia. 1988·-1987 вав'WІЬІUІІ рІк. . Училище готує висококваліфІкованмх робІтників

· 1. 2.

тах

ДоКУМЕНТАЛЬНІ:: (Продовsевu. Dou'I'OK

дістав

чергою

Від

німця,

·

шм~tгіІути за кущі.

сГіганта•. розвідники

.

до

кла·

вався за хмари, і навколо запанувада темрява.

.

А де. кажете, німці танк замаскували? Біля будинку, в якому до вtйни був обком

партп;

.-:.

мІсsщІа.

Це в самісінькому· цеІІтрt, - уточнив ЛЬошка. Чули, товариші? - окп~кнув офІЦер бійців.

-

Наша дорога проптке центром мtета. Сон ми

Що-що?

лік і не чули' притишеноІ розмови командира з хлоп'ятами. •

вим харtJуеанно.

Дай свій автомат. Не обріuкайся

_.. так т~а.

не помітипо. Списали ми траие,портер

танк у німців на металобрухт,

-

А я тут

похвипювався

.

пригортав · той хпопчнків.

-

за

вас!

паскаво

-

.

Ще раз спасибі вам,

паючим військам ті броньовані машини... Чуєте?І­

· .

підвів догори вказівннй палець.

.

До земm~нки долинали звуки далекого бою.

Шшли наші на Харків! Шwпи сокопнкиІ

-

Начальник штабу присів поруч 1З хлопцями. Але

заговорИв уЖе переміненнм тоном: . - Хто у вас, братці, вдома лишився?

-

Мами... а тато мій 1 його,

кивнув Борис

-

на Льошку, - на фронті. Німців б'ють. - ЗрозуМІJJо,- н·ачаJІЬИНк urraбy пІдвІвся, по­ правив портупею. - Буде про:хаим до вас, хлопці.

І навіть вимога: негайно повертdтесь додому. Хіба

ж можна лишати мам в отаккй ~ас?· І не попере­ дивши. Точно ж?.. А тато кожного 1З вас що сказав би и~ це? . ·

НАСТУПНОГО

••• -

дНR

хпопчикtв

п:Ровод2Ка8

домівках командир ро3'в!.д8нкtв.

no

Ображатись на начальника штабу не cntд .. в нього на початку війнн двоє синів •. nрнбпиз~о

вашого віку, загинуло. Він вас і в розвідку не ве­ лів брати. Не. хотів. пІДдавати небезпецІ. ·Та в нас виходу не було: В ПОЛRУ не ВНЯВИJІОСЯ ЖОДQОІ ЛІО­ ·динн. яка б хоч трІшечки знала мІсто.

Офіцер попорпався

-

в

кишенІ,

.

трофейний пістолет.

В заміну на автомат тобІ,

сові.- Не втрачайте иадіІ

вручив Бори­

.

Давай ще до пьотчнкtв nоnроснмось,

вгамовувався

Борис

пити на фронт.

-

-

·може. до .Іишоt час-

-

тини вІзьмуть.

-

внтяr новенький

-

Не взsпн

пісnя

черrовоІ

не

-

чики й подавно вtдІІовnять,

артилеристи,

-

то пьот­

ним лІ'l'аком прилетLпи. тоді б ще.~ · · - Сходи в німецький 'rил за •месерwмІтом•.

А я' спробую! рішуtІе заnив Ворис:. Якщо вийде -- про тебе не забу_nу.

-

ап.е.вІn:!ній.

лі.оtчинів..

-

НеІО'

аін·

для учнів. мі закІнчили

ва

.

1888-1987

поєтlІно

10

абсі

3Онt.

в8ВЧ8JІЬІІІІІ рІв.

в

. .:. . .

проходить

вtв, шппом кониурсноrо. відбору

без

них в докумеІІТах• про освіту.·

Строк навчання на базІ· на бааl 10 кпас1в 1 , МІUОТЬ aaranьнot

с:ередньоІ

8 класів - 2 і З роки, 1,5 року. Ос~н. які не освІти,

які

навчаються

фотокартки

'

.

Вступники в уш~лище подають документи в приІ­ маm.ну комісUо особисто. nри цьому пред'онтн паспорт або свідоцтво про народжеНИJІ. ЮиаиіІ пред'являють прнписне свідоцтво або військоввІ квиток. nеред зарахуванням в . училище вступинкн о

обов'язково проход,пь медИчний Оf'ЛІІД ДJJJІ вмвпен·

ний І безперерввий трудовий стаж.

КІото,

ЧУJОІІ'Іо с:тнпевдtю в розмірІ ЗО крб. ка мІсяць. а під час авробІІН'ІОІ практики Ім додатково до стипендіІ ВНІUІ8'ІУJОТІ> '50% ааробІтноУ плати. .

UO.UO. •....,. - .1

вересвs

1988

роК)'.

санти-

довідка про стан здоров's (форма .М 086 (у), довідка· про відсутність. інфекційних захворювань за останнІ З роки.

ня придатності-за станом здоров'я витку по вибраНій спеціальності.

Учням ВНПJJа·

З х4

розмірОм

З роки, одержують П в училищі, і які навчаються 2 JЮІСІІ, - в веч1рв11 wкonl.

Час иавчаим .в учипищt зараховується в загаль·

осІб, ЯКі не

-

екзаме­

оцінках, вказа·

no

чотири

метри,

у м. Rнєв1 . або приміській

учнпІіще

ДнреJСЦіs.

мають паспорта),

.

ЗарахуванИІІ

97 ·ЗЗ-64 ..

. ність) додаються: · - документ про освІту .(оригінал), - довідка З мІсця.проживания (для

8 класів аагальноосвlтнЬоІ шкоnи,

проживають

2. ДоJ(умеити. Про освіту. З. СвІДоцтво про народження. 4. Характеристику зІ wкoJI}{. б. ДовІДку з· мІсця проживання. 6. Медичну довІДку (форма ]І& 286). 7. 6 фотографій (розміром ЗХ4 см). 8. ДовІ)tку про склад сlм'І. . Адреса учІJ.ІJИща: м. КнІв.15, ву.'І. Січнево· го повстання, З4. · · Іхатн тролейбусом. .N'11- 20 до зупинки сЦи· тадеm.на•. Тел.

На навчанм приймаю~ься юнаки та дівчата, які

ванtІrІнпн

·

До заяви про прийом {указати обрану спецІаль-

Bpoaapewud

-

походttІ. НеспІшнlй. вирtанявся

кОІІбІDт rpoa.цc:wc~ro :lfapЧJBUU оrОЛОПІУЄ НАВІР УЧНІВ ·

.

в mкоау-Ідuьню.

Отрок навчання

на С'fнпендія

- 11 . мІснцlв.. .-:- 57 карбоваJщtв.

серед

.

·

СВОІЬЄТЬСЯ З розряд кухаря. Він одержує призuа· чення на робО'І'У в ресторани, Удапьні. кафе м. Вро· вари.

Початок занять з В

wкопу-tдапьню

1

вересня

· ~ 900

nриймається

Вважай, що вже звернувdІ, .....,.. зупИнився той наВІJр<mІ хлоnця. . - Я з харкова. Звуть мене Борпсом .. Хочу по­

мо.ІІодь.

Адреса

21.

учиnища:

252160, -

1

фізичного роз­

КнУВ·1і0,

Іхати до стаіщіІ метро сПІонерська•. Довідки

по

&1З-86-54.

'І'елефону:

513-86-72, .

ГСП,

вуя.

513-84·З6,

N9 148,

субоо'а, неділя.

аотрІбиt ро81ТВВІСВ 'Іuих

еаецtаа.воемй:

електрики.

сантехнІки коебасноrо цеху. слюсарі ковбасиого цеху,

•. · .

майстер. ковбасноr.о цеху слюсар·на·ладчик швейКИх машин у швей.ний цех, експедит_орн,

·наnадчик

КВП

1 А V~ VI роsрядІ.в,

робlтинкн в цехи: кОвбасний. безалкогопьиих на·

поУв, швейннй. бухгалтери.

За довіДками звертатися: м. Бровари, вуJІ. Бо­ гунська, 22. Промкомбtнат Вроварськоt ~ес. Броварська .ЦИТІІ'Іа музнчва DІRona .м а

Вроварській середвІІ mкМJ.-Інтернату спортивного ppoфtnro .

. НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

21.

тел.

10.5·80.

. ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ка 1986-1987 навчальвий рІи у uасн: баsна, акор.цеона, Аомри, бандури, rh'apи, форте­ nіано, скрипки, вІопоRЧе.вІ, духових іистрtментtв.

Прослуховування дітей і прийом· документІв буде

За довіДками звер'l'атися на a.np~cy: м.

І

має

Адміиtстрацts.

вул: Шевченка,

.P..дutop 8. Ф•ДІІВ.

яка

.

вихідні ди1 -

ПроикомбІват:r ·ВроаарсьвоІ palcu08UIВCIIIDв

.

комірники,

За довіДками звертатися у віддІл надрів комб1·· нату rромадсьиоrо харЧування, вулиця КиІвська,

1. Техпрацівньки - 4 ІJоповtни. 2. Різні робітинки - 2 чоловіки. З. Кухарі 2 ЧOJIOBiHif.

(Дaud СJ7де).

року.

середНІО освіту.

То~~аришу командир, дозвопьте звернутися.

стуnи'І!В до вас: на спу)кбу.

Середня місяч-

Після закmення школи-Ідальні sипускнику nри­

насмішкувато порадив· ~рис. Вопа,.ми ·приправиw до наших. Чи, може;· ти навчився лІтати? І мов­ чиш? Льошка не відповІв.

по

.

У1ІНЛНще готує - контропері~·касирtв,. продавців продовопь.мх 1 непродовольчих товарів для маr~икtв м. Києва.. ·

безнадійно ·махнув

рукою Льошка~ Ще й пістолета заберуть, поба­ чиш. - Глянув уаись: .- ЯкбИ ми до них трофей·

В ГАДАВ його Борис

.

·

Для вступу в училище необхідно nодати: 1. Заяву на Ім'я директора.

невдачі- потра·

Вони С'l'ОЯТЬ · неnодапІк од міста.

пІJЕотинці й

взуттєвоІ промис­

Кв18011е. еереАІІе ирофеdІво-теDІІ•е учuвще .М 45 . Оl'ОЛОППЄ ПРИНОМ УЧНІВ

:

.

приємствl.

забезnечуються заробІтною платою: з .освітою 8 класІв 40-45 крб:, :J. освІтою 10 кпасtв - 70 крб. Строи навчан~;~я: для учнів, які закінчили

. 10 класІв. - 1 рІк. 8 квасІв. - 2 роки.

·

вересня.

Учні забезпечУються безплатним разовим

· УчнІ

братці, за службу. Чимало. б шкодИ завдали насту­

1

харчуванням. ПІд час проходження внробнн­ чоІ практики учнІ одержують 100% заробітку. Випускники забезnечуЮться . роботою на пІД·

повостІ в фаху. р'озкрІйникІв, заготівників верху 'взуттs, СК.rrад'аЛЬНИКіВ взуТТЯ. · ПриймаютьсЯ .юнаки та дівчата з освІтою 8-10 ·класІв м. ·Києва, КнІвськоІ областІ. ·

захоплено роsп<>­

-

відав номандир рОзвідників начаіІьниковt штабу.

військовий

Телефони: 440-20·11, 440-:вЗ-88, 440·61·55. Іхати тролейбусами JI6Jil9 16, 20 до кінцевоІ ау. nинки сВулиця ІЦусєва•. . ДирекцJ.я.

спеціапьннм

Професійно-технічне училище готує високо-

важкий

1

(У).

.

· лІиськоrо, 9.

ОrоЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ D 1988-87 ВU'ІІШЬВВЙ рІв. робітників

1

Адреса ·Училища: м. Київ-60, вул, Максима Бер·

50-рІчча Bemnrot ЖовтвевоІ еоцІuІс:ТІІ'ІІІоІ рево.uоцІ~

кВа~фікованих

086

ДовІдка з місця проживання. 4 фотокартки (розміром Зх4 см)·. Паспорт, прнп,исне свІдоцrво або

nочаток занять з

IJielll

нас так, що жодне око

50\

•СантехмоR'І'аж-1•

RВИТОК.

uтrнвоrо с!б'едвавва: сКвІв•

-НУ. ЩО СRАЗАТИ? ХлоnцІ rtдв1 найвищоІ nровепи

6. 7.

ttрофееtІво-те:ІІІІІJІІе rашвще u CJaal

Щось кольке підперло хлопцеві груди. сВоять­ ся- nідведу, вистрtто невчасно. Не забули мовІ. необережності в сГ1rаитt•. Словом, настрілЯJІися з Льохою! .. • похвали,

об~ццнруваниям,

.

одягом.

німцям nеребили тепер вони п_.m.нуватнмуть за кожним нашим кроком. Оtже, уваrа ·t ще. раз ува­ га. Офіцер об.ернувся до Бориса, простпr руку:

-

· 5.

6

·

•Проі.пехмонтаж-2•.

З. ХарактерКсrика. 4. Медична довІдка М

В училище приймаються юнаки· 1 дІвчата ке мо­ лодше 15 рокtа І не старшІ ЗО роk!В. Наnаикя в учипищі безкоштовне. УчнІ з три· рІчним сrроком .навЧання забезпечу1011tся ·трира:ю·

перепитували ті, що стоЯJJИ відда-

-

1ІР

кла•

яеповноІ середньоІ шкояи (оригtнап).

Оrрок вавчаІUІJІ дпя моподІ. ІІКа :Jaкltrul.~ra неnов­

-

10

Арм11, отриму­

·недаrоrІчкої ради направ.rmІ0'11ЬСЯ у вищІ наіічапь.нІ заклади 1 індУСтрlально·педагогІчRІ технІ:кумn. Для вступу необхідні: 1: Заява на ім'я директора училища. 2. Докуменt про середню освіту або закІнчення

·

КОНДИЦІЮва'НН.ІІ nовітря.

осіб, звlпьнеиих а пав Радтrе.ькоІ АрміІ,

відnовів Борис.

-

Слюсар-моmажник-веНТ'ИЛSЩійник по системах

РадинсьиоХ

•4•

ну .середню школу, З роКJІ. Для випускникІв се­ редІО»оt аагапькоосвІткьоt DlКOilИ до 1 року. Дпя

перепитав хлоп'ят командир.

-

:

5,

які .'мають освіту за

лав

ордена Леніна будівельно-монтажного тресту М 1. Час навчання в училищі зараховується в загапь· ний 1 безперервний трудqвий стаж, ВипусЩUІки, якІ ~акінчили учипище з оцінками і •5•. брали активну участь в сусnільному житті, рішенням

6. Слюсар-веНтиляці-йник по вигО'І'овленnю деталей веитИJІяційннх сисrем. . · 7. JЗОJJЮВаnь'ННК по терм о- 'і гJдро1аоляцtі.8. Маляр (будІеет.ннй), цmу.катур. 9. Штукатур, тщюв~t~~~окнк, ПЛR'І'ОЧИJІк .

що. намагався

повернулися

·

Слюсар по виготовленню вуміа І дет:tлей са­

вент.иляції j

довища. ВідqоЧивапи; не присідаючи .. Місяць захо­

-

трестів

нітарно-технічних систем.

Наче не гранати, а потужні бомби вибухнули внизу: весь будинок заходив ходуном. Війці вдари7 nи по охороні . з автоматів. Борис теж стріляв.

.І здаfjться,

МОR'І'ажу усrатку<ВаtІЮІ загального признач.ен·

4.

з

заробленої суми. Училище має гуртожиток. ВнnуСКЮІкам ,училища видається димом. Ви· n,ускники учиnища наnрамяються в організації

Слюсар-монтажнмк, електрозварник.

ftІ&'ТІИЧННХ машинах.

1 Nt 134).

дівчата,

звільнені

нрактики на виробии(ф'ві nроводиться виШІата

Стосар-моR'І'ажиик по загап.ьвомоНтажннх робо·

1

і

ють стиnендію в розмІрі 75 к~ вtдміниики підвищену. Учням в перtод виробничого навчаиив І

RJr. З. ЕпектрозварНІІк на автоматичних І наnівавто·

ОПОВІДАННЯ

1

Юнаки сів

.

по cneцtanьнocr.rяx:

в•••

ІІІ

Бровари,

nроводитись в nрІfміщенні ДМШ М 2 (вулиця МІ· Чуріна, 1) 30 та 31 серпня з 11 rодини, а з 1 по 1О вересня --- щоденно з 17 до 20 години.

. АДРЕСА PEJIAKЦIJ: 255020, Ни'івська абuсть, м. 6роаари. вуя. Ниtасьна, 154.

ТеJІtфонМ: ,._ктора- t-03-78; 8ІдАІJІу nартІііноrо ЖМТТІІ- t-м.;&t; 8tA"08iДAit11tHOro сек.-тар~~, •іМІJІУ ciJIІtCІtNoro rocno,.apcтu 1·02-12; коресnон~t~нта м1сце110rо ра~ AIOM011118HHtl - 1·13-ft: аастуnннка ра.-актора, 8ІДДІІІІ8 npoMМCJ\080CTI, ІІМСТІ8 І МА•

сонІ polo'rll

... t-04-81.

Днреrщtя.

Дирекція .

Др)'!С

Ііfд.екс

61.285.

офс&тиІtй.

дРунованІІІІ

аркуш.

nр ...tринКі\11, Замов.nен.ня Nt

Обсяr

1

Тир8ж

14.000

4228.

#136 1986  
#136 1986  
Advertisement