Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

ОРГАН

~POBДPCbKOГO

МІСЬКО'

Газета виходить 8

І

МІСЬКОГО

РАйоННо'

квjтня

17

року

1937

ЄДНААТЕСSI!

РАД

ом

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХДЕПУТАТІВ

136 (5275)

П'ЯТНИЦЯ,

ПАРТІТ

КОМУНІСТИЧНОІ

КИ,ВСЬКО,

серпня

28

УКРАІНИ,

ОБЛАСТІ

n' R т Н РІЧ Н Н:

ДЕВ І а

чlв З кожного

відкрито Працівники ЛІтківськоl фабрнки

художніх

бів Імеиl. Т. Г. Шевченка

найбільший З;!ійснення значених

ЮІ

П.

радгоспу

«it'еР.lіз-

по 200 Цf'Нт­ ге.пара. с'1()ва

.~ нерів з

· свпго овочІвники мують

З

'дотри­

честю.

Нолектив наш невеЛІІ.!\ИЙ, ро;-юnвідаf.

-

· · бригадир, -

ЯК:

лише 20 жінон-трудівниць. А"є

вне с о к У завдань. виу

нІ

· (Н.lьше -

-мнмIСIJЧНИЙ план. у торгове.'ЬНУ мережу вІдправ­ лено високоякlсноі про­ дукції на 901 тисячу карбоваицІв.

ар06ити

ге!ітара зо­

81н працею наполеГ,lИ!НIі!

бов ' язалися зібрати в ни­ ніlUІІЬОМУ РОI(і овnчівниський». А кплектив бригаД~1 Петра ВаСИ,lЬ()Вl!ча Нсвадпвськnго н\е

виро­

достроково викоиали вось­

Прагнучи

центнерів 0110-

180

пІдземного конвейєра

~- UbO:l1Y роцІ бригада В. Нева.10ВСЬ!іПГО В"і­

рnщува.13

щІ 2.')

-

55,

ТilРИ

огі р!іИ

на

гект.арів, )юрк!!у -

та

і Ншу

П .l0- ·

Всі П.10щі дбаЙЛН'Rn до­ Г.1янутІ. ЦІ' дає з(}брІ ре­ :1~'.1ьтати. Так, трудlВНIІ­ l(ентнерІв

огірків

кпжному приступили

до

'В;

ма .1а

ЧО.10він.

На

1іалендаРI

вень

-

1~82

до

ну

На фото: бригадир овочевоі бригади радгоспу .ЖердlвськИЙ.· П. В. НЕВАДОВСЬНИЯ; на збнраииІ врожаю огІркІв. Фмо М. СеМRИога.

v

ОленсандраВIА

ВИИШЛИ НА СТАРТ картоплекомбайни їх списання~

Сс1юсар·ре;\IОНТНИН Петро ЛавреНТіЙОВIІЧ Теплюк. Ніби лікар, оглянув ма­ шин~'.

...

.1И Yif\e три тися'!l тонн.

ДОJiучаєва

А , на сусідНіх ПО.1ЯХ наші

НЮІИ рядочками внструмЧИ,lИСЯ каРТОп .lезбиральн1 Jiо:чбаЙни . ТуТ ідуть останні приготування до

!іопають JiаРТОП .1Ю. Неза­ 6<іРО:\1 почнеться ~lасппе збирання урп;t;аю . ІЗ комбайнів v нас повністю

жаю "аРТОП.lі . Яh'а ",ирощується у господарстві на П,10щі 500 гепарів .

тується У забаром І вий.

панує

i~leHi

ЛОif\вав.1ЄННЯ .

масового

:~бирання

с'lюсаРі-ре\10НТНИКИ

РІ,,-

У!іО)IП .lепов~·ють віДРІ?:монтовану техні;;у. РеМОНТ()11 сі.1ЬГОСЮlаuшн

заЙ~1аиься

лювава

бригада,

Григор і єм

(}чо-

Кис-

ТЯНТННОВН'lе:vl Бобком, .10 СК.1а;ІУ Я!іОЇ входить 11

с.lюсарів. Іван О.lе;;сіЙович Дя"leHJ-;О і Григорі й ПИ .1ИПС­ БИЧ Дейко щойно навіс,­ ли КО.1еса. на ;;0 \l6аI1н . - О,ь іще ОдИН І"КУ2А на XOJY, говорить "авlд\'ЮЧИЙ \Іайстернею ВО.:]ОДIІ.\lНР Дани.l0ВИЧ Го­ лубничий. Зага.l0М v

цьому РОІІІ ~IИ .10бре пі.1rотува.ll1СЯ :10 :JбираннОІ У)Jn;t;аю. дом су

Нині

іде .'І1Я

ПnІіННМ хо­

:>аготіБ.1Я ГРО~lадrЬ!іП!""

РИН1!ицтва.

Horo

)Іеханізатори

вибірНОВО

ур,)- nn.1arOil;t;eHi. один Pf'~IOH­

до-

СН ,:ТО­ тва­

припас-

асортименті .

Р~.lИ­

':ІОпомогуПО;Іають

ім

БарншіВl\і. не він буде гОТО-

опуснаєтьr.я

на ковад.10 ваЖ!іИИ ~!o.10Т. Це праuює радоспниЙ кова.1Ь Д~IИТРО Вас,-

,1ЬОВИЧ

ком

Б06!іО :1 ПО\lіЧНI!­

Петром

l\Jа!іСЮЮВ'I-

Чf'М . ТеЛЛЮ!іП:'v!. ковалям за.В;t;ДИ

РоБОТІ! вист?-

чає .

Вчора

рихт~'вали

пальці Д.1Я СТОГОК,1ада, а СЬОГО.:\Ні робюlО заві:и д.1Я воріт У !іор і ВНИfiах,

-

працювати

говорять

ВОНІІ.

А ось на ПО.:lвір ' ї 6іля !іом6айна пораються ре-

у

рцгосп.

Зіпсува .lася ;ря

ОЧИСТ!іИ

гірна

!іартоп .lі,

зробrlВ висновок Без зварювання обійтися.

в і н. тут

не

І тут же зварюва .1ЬНИ;.r Борис Гордійович Б06,;0 береться до роботи . м:,­

-

не ГО.1кна·друга

І !і 0:11-

байн буде гптовиЙ. Тра,,­ торист .1. О. Пр()!\опчук поведе його в ПО:Іе . Не секрет, у нашій роБОТі ще часто траЛ.1R­ :!рнви,

-

рnзловів

:заВідуючий :чайстернею В. д. ГО.lуБНJlЧИЙ. Та КОЖНОГО

R\'Є\Ю

разу

свої

тіщ, щоб не їх ЩІ

у

1!И

врах)-

3 ПОВТnРНТіl

П011Н.l!іIl

11айБУТНЬО~IУ.

lІесвоєча С IІО

ранньої

НіІ

fiарТ()п .~і,

яснив 'транторист

з6иранч!

-

!іО~16айни СК-.5 і «Ниви» у БерєааНСЬJiУ спеціаЛlз')­ вану \lаЙстерню. .вИRі,lЬНЯЮТЬСЯ "аІЛИНИ, :!ilf:\няті

на

ра.1ЬННХ

у

р(}б(}тах

пдні зби­ П(}.lі,

n.1НЮД

ІНШі ' турбпти.

п.риходягь

Я. СОЛЯНИК

КОСОВИ­

вІдразу присту­

трактористи

госпп­

дарства МИКО .lа Сугоня­ ка. Віктnр ЧИСТЯКОВ І О .lЄ'JiсіЙ Базир з рай­ ШРБУ. Добре працював останній механізатор на

:JarOriB,li ciHa;t;y му радгоспі . ДІІТЬСЯ

І

у

нашо­

Тf'ПСР тру­

наполегливо,

за~

зято.

Л(}МН

по­

.1еоН!;:!

пають

техні!іУ. Тепер віJра.зу пп :1а!іінчеННі жнив віз­ зернові

вєдеться

А в траншеях до'П ущі.1ьнення

ру.ПИ

. чотири

де

кукурудзи.

КОРМУ

:J\l i HV

праЦЮf;;Н'

цЯ

візре .\IОJ; ­

з

ян.:іі .

п(}ле.

Для

на :1"ІіНу Ї\! ПР І'!ХОЛЯТЬ і нші . Так Сі!\1О і В БОГ.1а­ ніа<:ЬЮIХ ре\lОнтнинlв: Н'!

!іО.\lбаlm,

масою . НIЛh!іа хвнлнн­ і машини знову мчаТh у

Торік

МОНТНИ!іИ. Трапилася Hen~pe.:lбачена ПО.10\1на. ВИЙШОR .1<1.:1У

автомобі:ll, вщерть запов­ нені запашною зе .1Е'НОЮ

полі I1шення ДОДilЄМО

якостІ

до

!іУКУ­

л ' ять процеНТів со­ ярих

3Е'рнових

!іУЛh­

тур. На ПподрІбнеННі праЦЮf: фуражир Грит­ рій Брпнко. А со,~ом'я­ ну сіЧ!іУ підвознть зо СН­ л(}сних

споруд

Василь

Негода.

Не НУЄ і

менша на

напруга

ЛО.1ЯХ

па­

радгоспу.

"Уже

щ;

даТ!іові

печенню

НСС-2.6 дня по

fi(шоайнlОР Rnйтюh'

накI"ІЩ"<:

200-230

О.l('Н· c~nїM

її

що· тонн.

Blддi .~-

на

ІШРС

}!іаю,

заходи

поста­

і

і

по

збирання

заготівлі

господаРСЬ!іИХ !іОIНlін

Ради

у

забез­

вро- '

сі,lЬСЬК(}­

прод'уктів

1981

роиl

і

успішного ПРОВЕ';хення зи­ :нівлі худоби в періо.:!

БУВНИ!іИ

198! /82 ро({у.

KOP~tOДO­ господарства ВН­

ріши.1И

створити

!і О Р:\-ІО ву \lаДСЬ!іОГО

Вонн

6азу

мІцну

.1.1"

гро­

тваринництва .

~'сл і шно

спраВИ.1И­

ся i~ :1авдан,ням по зм)· тіМі сіна і ciHa;t;y, при­ .1Е'ння

тонн сан:о)

піДСУ}I!іИ

те~ши

вітамінного

вигото;:;­

трав ' я­

ного борошна.

д. САХНО, roJfМ!!ИЙ arpoROМ рад­ rocиу.

тонн

палива.

Диспетчер,

пІдбиваючи

трудового

дня.

.:10 ;t;урналу цифру: 3.000 тонн. Ц?й заносить

рубіж добового !іУ, . впевнено гірниками

стартІ

видобут­ освоєний

шахти

ііа

П'ЯТИРічки,

. перевершує

В;:ХБОЄ

проектну

тужність

по­

піДПРИЄ)IСТБа.

Запорукою усп ішної р<>­ боти ста.1а КО~ІЛ.lексна

мехаНlзаulя

виробництва.

;ційснена за остаННі рою!_ Ефективне ВИНОРИСТ ,lННЯ техні"и ;:(а,10 змогу !lОБЄ­ СТИ ~Іісячний ВИ.10бутоltt в"гіл.,я на одного · робіТ­

ника до 52 тонн. Це О;:ХИН

з у

найі;ращих басейні.

покаЗНИl\lа

Передовий ко.,еитив ви­ рішнв виконати річний план до 64-ї річниUi Ве­ ,1ИI\ОГО Жовтня. І впевне­ но t,;:xe до намІченої мети. ,.

соціа.:тіСІИt!Но:vrу .1і;:(Ирують кооо'єднань ~Ma-

вугі.:тл·я», ~ Гуковвугіл "'JЯ'>. ~Ростоввугі.тJ.тJЯ1>

та

іншІ.

Змінилась у кашІ

дНі

нелегка професія шахта­ ря.}· сучасних шахтах тепер працюють оснащеill потvжнпю технікою висо­

!іОfiва ,]іФіr-(QваНі !іН.

Іншим

робіТН '!·

став

побут

1

ВУТ ле.:l06увників.

Тепер

Міністрів СРСР ~Про до­

К~'Р~';І:JИ

115

на;Іпланового

ва. у ~MaгaHHl ,1ектнви

силос.ні

Погребського

нову

Бідправ .,ено

тисяч

100

360 мільйонів тонн пали-

ка. З кожного гектара збнраf.МО 11 не менш ЯК по 400 центнерІв.

скорюють

працюють чотири

:1Rідси

МЯС,10вості країни в пер­ Ш0Му півріччІ видоБУ.rl1{

Тf'риторії фер­

господарства.

На косовиці СИ.lОСНnї пУ­ кnм6аЙнн . При НnРМі

живачам

Ji!ЇВВУГі еl,1IЯ», ~KpaCHoap­ ,~іЙСЬКВУГіЛ.r]Я., "СХlдси6-

заповненІ

у відповідь

«Кому­

Ніер у ДонбасІ. Напере­ ;lOдні Дня шахтаря спо­

•• •

!іУJiУРУДЗУ' возять на фер­

му

СБЯТО

шахти

* * •

ми ТРОf.щннського · ВіддіЛ­ иа

профеСІйне

l\о.:теI\ТИВ

Трудящ! вугільноУ про­

господарства.

траншеї на

.

ПЕТРОВА.

До силос НИХ траншей Значно перевиконує дове­ на Погребському віддІлку дені завдання комунІст ордена ~Знак Ппшани» Оаєксандр Стрельченно. радгоспу імені Нірова На транспортуваннІ маси раз-по-раз Під ' Їmд;t;ають зайнято 1.'5 автомобlJІів

тувалнзернозбиральну

праВИ .1И

r.

~?~

Й ЗАВЗЯТО

11О.1П.1'I-

го !іП:l1байнера ВіППj)а ХИ .lhка, Я!іИЙ прийruов пJc.1Я закінчення I1І!іО.1И

ЮТЬСЯ

... Гучно.

вислухав

РRЦЬКиА засолзавоД.

НАПОЛЕГ ЛИВО

Відразу ВЗRВСЯ за дІл')

(З «Основни.х напрямів еКОНО)lічно[() 1 СОЦіа.1ЬН(}ГО PO~BIfTKY СРСР на 1981-198.'5 рОІ;И і на перІод до 1990 рОКУ»). раJГОСПУ

Проноп-

ЧУ!і.

'<l:Значно поліпшити використання тракторІв. ав­ томобі.'1ЇВ, збиральних та Іишнх машии, не допус­

.

Я1!­

варІв І f'иєва, а також пенсіоиери се.,а. Части­ ну зібраних овочів в\.1пра В.;яють звІдси "а · Боб.

чер­

На територІї маЙСТf'рнІ

трудящих

. шефи із пІдприємств Бро­

ЗАРІЧНИИ.

кати передчасного

СТО,lУ

кому

50

року.

А.

Чи­

ЦЬО'ІУ

кай6ільше овочІв . у широ­

вишн­

вже

в

:10-

ва.1ЬЮШ.Ь Г.· І. Стасько, Г. І . Таран та Н. Ф. 'По­ Ho~~apeHKO

пункти.

заС,ljта

НОЛе!\ТИВ бригади кдад&є . ЧИ~іа.:tо зусиль . ДJrJll того, щ(')6· вІ;щраlИТИ

з

трудовому

кращих

відпра IJдержавнІ

овочІв.

випереJженнl'І~

часу трудиться бі.'1ьше

Базйр

шоферІв Володимира М;І­ хаЙ,10Вliча Пікож& та Ів'і­ на Федоровича РубаН'RИ, НО'ГРі ро6,1ЯТЬ швидКі рейси на' транспортуванні

копання

:кожним ;IHe:'v1 ;ІобиваЮТі>­ Cll переВИ!іонання вироб­ ничих норм. З особ.1И80 ,ве ,lНКЮI

приймаЛЬНі

НинІ

постановах

нашого П!ДПРИЄ:'vlства

Григорівна

Зібраний урожаЙ горо-

9Q

цК f'ПРС 1 Рци МіНІ­ стрів СРСР про з61.1ь­ шення випуску товарів Д .1Я народу. праВОФ_'Jанга­

Гриб, ~-ЛЯNа ;'_.:]езмю, Га­

;хини своєчасно .1ЯЄТЬСЯ на

на

Гf'юарі.

f'атерина

Степанівна Саве.lіївна

та інші . Щоденні норми виробіТ!іУ на ~ираннl овочів вони ВИКQНУЮТЬ ііа 160-180 процентів.

городину.

по

:Jначаютьс!!

_lина

!і;:Ш у с-т у 42 ге;;­

JiИ зібрали майже

Беа вІдстаючих .1\!ЛЬо RИuь І бригад зустрів своє

СумМнною праuею 111:1-

наІіреС.lеного.

.

РИТМ

центнерів .

здру;t;ений, ~' здіlkнен­

ДЕН&

ШАХТАРЯ

сто.l0воІ МОРК!!И. На !іОЖНОМУ reHTap! збира­ ють її майже по 200

По

ЦiH~ 2 КОП.

• 30 СЕРПНЯ -

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ! Рахунок По 200 центнерів з· гектара вересня .

року

1981

hмективи шахт «Кому­ .ніст" У ДонбаСі та [мєнІ 7 .1истопада в f'узбаСі

.:10

звеРНУ .1ИСЬ

га.lу:зі но

ТРУ;ІЯЩИХ

Із за!і .1ИJiО:\1 аI\ТИВ­

ВН .1ЮЧИТИСЬ

стичне

строкове

дань

У

З:vIагання

соцlа.1і­ за

д<>-

ВИ!іонання

за'3-

першого

РО!іУ

оди­

надцятої п'ЯТllріЧJiИ.

Шахтарі uих звох пlа­

-

приє"rств

ЮІ

представни­

найбі ,1ыlихx

басейнів

БОВ.·Я,lа;IИСЯ за веРllJIНИ

ної

викона ння

тнсяч

П.1анового честю

зо­

-

достроково

програ~ш

;ІеСЯТ!іИ

вуrlЛЬНИХ

країни

І

piQ-

видобуш ТОНН

па,lива .

виконують

над­

Вони з взяті

зобов·яаання. Запорука їх УСПіху в посrіЙНО)IУ

B:JOcKoHa.1eI'lHi організа­ иії лраllі, впрова.1жеННl нової ТЕ'ХН і!іИ . това РІІСЬ­ !іій f;;Jає~IОВИ ручu і. засто­ суванні

них

НnАНХ

методів

прогресив.

ВН.:Іобування:.

(ТАРС).


-

*

'стор.

28 серпи~ 1981 POКJ

ИОВ~

ПІД В ИЩ им о и И,І СТЬ Н А в' ЧАН Н И . .

$•

.

. .

вівторок, 21 ~ ц. р., 81,цбуmrСJl міська І jt8йо8U ее...... варади 8'DITe.1d8. Ва .вих ЙJD.Ча ,цJлова 1 воввретиа роамо.. про н, як пlд~тв якІсть вавчавиJl, ТРУдового І морального ВRXОвапни '. ШКолах мІста і Р8Йову, зжитв форматз!) в ,оцінцІ результатІв пра·

,.

ці вчиre.Jdв і )"Іи1в, ва діт зміцНИТИ зв'язок з життям, поліпшити П1дrотовву mвomrp1в до суспільно корисної праці. '

З доповіддю ~Про зав",1UIIUI ПUdJI і закладів народноІ осаlти по

ІІІ ФОРМУВАТИ ОСОБИСТІСТЬ· (ІЗ ДОПОВІДІ ЗАВІДУЮЧОГО РАRОННИМ ВІДДІЛОМ НАРОДНОІ ОСВІТИ О. І. ХОРЛІКОВА)

•.

виконaииJO рІшень XXVI з'їзду кпрс. перед ВЧИТМJIМИ шкіл р йову ВИСТYJIВ8 пеpoпdi секретар міськкому КомпартІї УкраІни А. д.

ФРОЛОВ, п~ред учвте.uми шкіл. 1ІІіста тіІ А. Г. МУТИЛО..

·секретар міськкому пар·

-

'

Y'18CIIВКВ райоивоJ наради заслухa.m і вlдь ~Про роботу пе,цагоr1чнвх колектнвlв

ofirOBOplL1Jll тахож ,цопо­ по пlдвищеRНJO Jlкост1

навчаВВJI, ТРУДового і морального вихования шкомрlв та по,цолан·

ия формшзlJy

8 оцІнці результатІв праці вчителів та XXVI з'їзду КПРС., 3 якою виступив

учи1. вlдпо­

вїдио до ВИМОг завІ,цуюuй районним вІддшом народноІ освіти О. І. ХОРЛІКОВ. З аJGUfогічкOJO доповіддю перед учнтелями міста виступив 8авl· ДуІОЧПЙ мlCЬКJIIII 81ддUюм вародиеї освІти П. П. БІЛОКІНЬ. На нарадах ПРВЙИJlто реаомеидацtІ вuтелям, • ЯКИХ вакреслеи1 KoвкpeТR1

дальшого

aaxONl

по.пlпшеНИJl.

навчаm.во,виховвого

цесу в шкмах мІста і Р8ЙОIl1 ar1дио вимог

XXVI

про·

з'Із",у КПРС •.

РОСТИТИ ПАТРІОТАМИ (ІЗ ДОПОВІДІ ІІЕРШОГО CIКJi~TAPJI МІСЬККОМУ

YRРАІНИ

KOfIIIIAPnI

А. Д. ФРОЛОВА). ВИСЛОВЛЄillе з'~з)Юм, • тим, щоб визна· чити чіткі напрями роооти в одина;щя­ тій п'ятирічцІ.

J3е.ли:кі ЗaJIдання стоять пере}t народ­ ною ОС!іТОЮ

XXVI

в

одинад-цsтtй

з'Ізд Ко.1{уні~тичноІ

став!!в

перед

нею

П'яти'річці.

парті!. по­

НОВі' вимоги,

Слід вІдзнЗ:чити. що J ЦІКмах вже

продик·

товаНі часом, скдадністю завдань кому. НіСТИ'ШОГО виховання.

проведена велика роБО'1а по складанню організаційно-політичних заходів по ви· Попе.редня, десята п' ятирічка внесла j конанню рІшень XXVI з'Хзду КПРС. завдання кожноУ чимало. нового в організацію і зміст ТоМу першочергове навчаJIЬНО~ВИХОВНОГО процесу. Це поміт­ партійної оргаНізаціІ, педагогічиог-о ко· успішно перетворювати Іх у но і по нашому району. В його школах лективу 1 В дошКіЛьних за.кладах зміцнІла мате­ життя. рІальна база. Бу.'ІО ц06удовано і добу­ Перш за все треба подумати про піз­ довано 4 ШКО,1И cei'ЄДНl Великоди­ вищення якостІ навчання. тобто про по· мерська, РусаНівська, Требухtв<:ька, а силення пІзнавального і виховного ВП.1JИ­ також восьмирічна СвІТИJJьнівська. Це ву кожного уроку, кОЖНОl'О заходу. який' lIa:ro можливість 3)Іеншити кіЛЬКіСть прово;:rять зі школярами. Адже навча;і­ учнІв, які навчаються в другу змін~-. ня тільки тоді має значенпя:, кали ВОНО

.

Було також розши·рено мережу шкі.'tЬ­ них їдалень. А п' ятирічний П.'Іан по введевщо

ДИТЯЧRХ

ви!\онаио на

дошкІльних

процеяіи.

153

Ще. бі'1ЬШі перспективи Тій п'ятирІчці: 1 вересня

заклаДів

у одинадця­ цього рону

стає

джере.10;о.)

дини,

тво.рчоІ

І1ЬстІйного

діяnьності

пІдвищення

рівня

лю­

П

СВ!ДО.:ІоІОСТі, ідейно-політичної: і, мораnь· ної вяхованості. В ЦЬО1llУ напрямку с.'!ід більше працювати кожному вчите.'lЮ, кожно~ry

ПолІпшенню навчально-виховного про­ цесу в деяю-!х школах району заважає фоР~Ш1ЬНИЙ підхі;:! до оціНки peaY,lbTaTIB

ciBCЬKO~ середньої шкот!. добу;:rова КНЯЖИЦЬКОї і ГогтІівсьної. Тод! школя­ р! району зможуть навчатися лише в першу З:'vIіну. Всі. ВОНИ будуть одержу­ вати гаряче харчування, збільшиться КідЬКіСть груп подовженого дня~ . Районний відді.'! народної освіти, neдаГОГіЧ'Ні КОJІективи шкіJI, дошкідьних закладІв праllю~а.1И над дальши~ роз· витк(),~ загальноУ cepeДHЬO~ освІти, під. вищенням ефеКТИВНОСТі і вкостl нав­

праці

Планується

чання і

також

v

будівництво

Тара­

виховання м·олодих будівників

КО:llунізму.

Середню освІту в районі за п'ятирІч­

ну одержало 4686 ЧOJJовін У загаль­ ноосвітнІй і 1600 у заочнІй школах. Міський ио;\Іітет па1JТії постійно прн· дідяє велику увагу робоТІ органів на­ родноІ ОСВіТи. тримає на контролі пи­

тання Іх діяльності, подає допомогу у :ПідборІ та розстановцІ к·ерівних ка:::!­ у

вирішенні

господарських

проб­

лем.

Наttбі.1ЬШ

важливі

питання

роботи

mКЇ:ІЬНИХ нолеІіТивів постійно РОЗГ.1Ядались на засіданнях бюро міськкому партії, цлену;о.І.аХ. зборах активу. І сьо­ годні уже є

роботи.

результати

Приємна

цієї копітко!

відзначити.

RОJIективи таких середнІх шкіл,

що як

пед­ Ка­

ЛIfТЯ1rCькоІ i~eHi В. І. Леніна (директор В. Ф. Писаренно), Шевч~нкi.J3ської (ди­ ректрр Є. д. Плеханова), Кяяжицької (директор А. С. Заєць). восьмирічної РуДНЯНСЬRОї (директор Є. С. Вербиць­ кий) значно перебудували сТИJIЬ і мето­ ди своєї праці, вийшли в ЧИС.1JО пере­ дових-

Однак цього не скажеш про колекти­ ви БогданівськоІ, ЗаворицькоУ се·редніх, Жерді13СЬКОЇ. Великодимерсько'l І Рож­ нівської ВОСЬ:lшрічних шкіл. Тут ще не­ достатньо вииористовують свої мож~ ливості, а також передовий досвід ШRі.l

району,

областей

республіки.

СТОЛОБне сьогодні в то;\ту, відзна· чав товариш Л. І. Брежнєв у. ЗВітНіЙ допо~іді XXVI З'ЇЗДУ НПРС. - щоб

підвищити якість навчання, трудового ! морального виховання в ШКОЛі. зжити ФОР:.Іа,1ЇЗ1lI в· оціНці резу.1ьтатів праиі

вчителів і учнів, на ді.1і З:'lіцнити зв'я·

зОК навчання 3 ЖИТТЯ~І. поліпшити пі;:· готовку школярів до суспі.1ЬНО корис­

учите.'1іВ

і

постійно

Ha."rf

.

учнів.

ЗНИЖУЮ[ІІ! ВIІМОГЛlІвість .!ІО знань ш!{ол~рів, учителі в РіЦі випадків за­ вищують ї:.! оцію-ш, копітка робота з відстаючюlИ УЧНЯ;\Ш тут підмінюється «усере;:(НЄННЮI» оцінок. Особливо це ПО:'Іітно у випускних ЮІасах. Подібні випадшr . допускали окреМі учите.lі .:1іт­

ківської. Погребської, Ве:IИКОДllмерсьної середніх, Нат!НіВської восьми.ріЧНОї

требз.

пам·ятати.

що

II.lIКoдa

тільки

а ,Й

не

виховує

.муністичні навести

над сі,1ЬСЬКИМИ ШКО.lа:'IН шефствують два-три вел:·{­ кІ міСЬКі ПРО:\lисдовl Пl;:(­ ПРИЄ:'lства. У нас же інак­ ше. МИ не ставюю пи­ тання про шефство над ШКО.1а;\ІИ типу Гоголів­

радянсь:-;а вчить,

високі

ио­

яності. Можна

приклад

ськоУ.

ЛІт!{!в­

Погребської,

За­

зимської:, Плосківської, Пухівсь;кої, РусанІвської середніх, Гоголівської, Мокрецької: восьмирічних шкіл. Тут придІляють увагу не ті.,ьки навчан· ню, а й фQрмуванию осо·

бистостl, щедро надІленоУ д06рими J'I·костя:\tИ. І ~e ж показник ус­

пtщнОСТl

в ШКО.'J!

поки

що головниЙ. Ми не мо­ жемо бути байдужими ДО того, SlКИЙ багаж знань одержV10ТЬ наші учнІ. А досягти успіuжостІ ВСіХ уЧНів

спра1!а

-

-

ВИЯВИЛОСЯ.

тільки

чоловІк

шо

оцінкам,

вив~дені у

УчнІ

погано

лодІють

во­

російською сучасних

є:\IНО,

мо­

утруднюються:

звати

лах району йде напруже­ ний процес удоскона:Іен­ юt сучасного уроку. Пр'IІ .

ти'\{

якІ

. журналі.

Пухівської серед­ Ве';ШКОДЮIСРСЬКОї,

ПРОВідені у МИНУЛО~ІУ ро­ цІ, показують. що в шко­

знан,

чотирьох-п'яти

відповідають

що

В

на­

радян·

від

ии ca~I учитель освічений

того.

і вихований.

ДY~i8Hi СlІсте:.ш запитань і\ завдання ха­

рактериl для роботи учите.1ів Г. Я. nлюш. з l{НЯnШlIЬКОЇ, І. О. Осадчого liа.'НІТЯНСЬКОЇ, l\. П. Книш Требу­ хівської, Г. С. Новаленко Шевчен­ ківсьної середніх шкі,1. Вони підходять др учнів з пе'дагогічним тактом, добре зtiаІОТЬ їх настрііі, турботи, своєчасно подають

ДОПОЛlOгу,

ПРОЯВ.1ЯЮТЬ

при

цьому напо.lсгливість і ВИМОГJIивість. Є В цьо;о.уУ П.1ані ЧО~IУ повчитися де­ яким учитеЛЯ'~І Красилівс&ної, веJlИКО·

ДИ:\lерської середніх, РожнІвської вось­ мирічної: шкіл.

Одним шко:ш є

з найважл!'!вlших завдань BДOCKOHaдerннh іДейно-політич,

ного виховання і.

в першу чергу! самих

учите.1ів. Кожний педагог повинен " Jjl). вій п'ятирічці визначити форми і мето­ ди

ПО.1lТичного

НЯ.

навчання

Юнцева мета

ПО.1ітичну освіту

і

самонавчаи­

цієї справи

':-

-

вищу

КОЖНО"'ІУ вчителю.

;\<lіСЬККО:'І партії розробив на ХІ п'ЯТИ­ річку ко:\шленсний П.1ан навчання учи­ тюів в університеті марксизму-.'JенІніз­ )ІУ Ниївського оБКО~lУ партії на факуль­ істі КЮІуністичного виховання. В мн­ Hy.1O~Y році тут піДВIlЩИJIИ свої знання

. 1~!5 ну.

ЧО.l0вік,

82

з НИХ

-

педагоги райо-

Великі завдання постаВ.1ені

XXVI

з'Уз­

ДO~l l;ПРС і XXVl з'ЇЗ;:(О)1 Но:'>шартії ~'країни в га.lузі освіти .. Вони ви~аГ1ють постійного у:\оскона.lення СТИ.1Ю 3 )I€ТoдlB упраВЛіННя ШКО.:ІЮІИ і заК.lада с

ної праці».

)ІН

Ba~-I, вчите.1ЮJ. Бсі)! працівника'l народної ОСЕЇНІ необхіJНО уваЖНІ). ста­ раНЕО в;:(у:.raтися в кожне ПО,10:mення,

IІё.РО;!1І0Ї освіти. керівництва навчаіі~

~~чу r~aY~hT~Ti й~ртьгн про виховаНd~

НЮ! і БихонаНIІЮI \"!Нін. А"iliС н кіние с .ІЮДШШ .\lаt\б:іТНЬQfО

,

-

klЄ\ШОЇ ,щlни.

випускники На.:JИТЯНСЬК'ОЇ. Шевченківської,

Плосків.

тиии

з

Ве:шкодимерсьної

БоСЬ;\lІІрічнСІ IlIКО.1И Іі·(" 11.. НорНіЄНКО

і

Рожнjвської

RОСЬ:lшріЧl\1І бецыі;;

В.

ТребуХіВСЬRоІ середНіх шкід нагороджені золоти· ми :\lедаЛЯМIІ. Відзна'fенl нагорода~1И ПухіВСЬКОЇ,

трудове­

і

ВИПУСКНИКИ Троєщин.

НаЙваЖ.1ивішою

пр05.

~1е:ll0Ю, яка стоїть перед' освітяна~1И, є підввщення

рівня навча:JЬНО-ВИХОВllоі: роботи у перших-треТіХ К.lасах.

Нагадаю,

що

пе­

дагоги ~'країНи ВИСТУП!l.lИ з девізо:'d «Навча.1ьніЙ ланці - _ ВНЩІІЙ рівень

навчання:!>. Ми Вважає~JO.

що

успішно

ЦЬО:\ІУ

працюють

наПРЯ:'IКУ

в

педко.

лективи }{алитянськоJ: ШКО.1И i:l-ІеНІ В. І .•1еНіна,

}{НЛЖІЩЬКОЇ, Ве.1I1КО:\И. ~lepCЬKOЇ. Тросшинської. !-\раси.lіВСЬRОЇ середНіХ шкі.l.

Цікаві. З:llJcтовні уроки учlпе:lыш

третього

Н.lасу

J-iраСИ.lіВI:ЬКОї ·серсдньої ШКО.1И Га.1ИНlI НиканорІв· ни lНордванюк. Вона B~iє створити в К.lасl хороший

:I!i!iPOK.1i~laT. робочу об­ становку, TO:lIY на уроц! завжди

ВИКОНУЄТЬСЯ

зна-r.

на робота. ·ДіТи тут вчать.. СІ(

з

задо БО.l ещ!Я:І!.

~A.ie ж. робота

'ka

·жа.1Ь,

так

поспів.lена

не

ВСЮ:\И. Дуже С.:Іабні знан· ня мають учні навчаіIЬ-. НИХ lоае ів у l\а.1иНівськНt ВОСЬ~IИР;ЧНій ШКО.lі.

П. ШО;!'J­

учите:!ь

Ве.1ИКОДlщерськоІ,

РаЙОIlНО~IУ :І!ето;щабіне. ту.

Д!lpCKTopa~I,

завуча)!.

р06ничниКіВ має коле:{­ тиВ. У цій справі скла.,~·.­ ся не зо~і:vr правильна

го навчання з Лlтоr( П. П. І.1Ьченко. ~')10І-іИ цих УЧИТС,lів ВIІСОl\оефек­

на підвишення всього нав­

позиція.

тинні.

ча.1ЬНО-ВJ!ХОВIІОГО

НаПРИКJIад.

Бориcnі.1ЬСЬКО:lf)'

у

учні

на

(ІЗ

виcтmІВ

УЧАСНИКІВ

Л.

нема.10

ла,

'шо

сказа­

першочерговим

завданням

профСПі.'1КОВОЇ

оргаНізації, дирекції шко­ ли

заm!шається

удоскона­

лення роБОТИ з педаГОl'іч­ иими кадрами. Резу.'ІЬта­

тн П відраднІ. А.'1е досяг­ НУТИМИ

успіхами

коюватися

рано.

щувати майстерність

заспо­

Підви·

педагогічну допомагають

заняття: на проблемно-те­ матичних семінарах. Ве­ лика

~"Baгa

кадається

са­

моосвіті.

Центром

lдеЙно-по.1Jl-

тичної роботи став наш методкабінет. T~'T зібрано практичний матеріа.l. оформ.1ено 40 тематичних папок

з

різних

виховаиня. картотека

аспектів

Створена з

адресам!!

редового досвіду

і пе-

вчиrе.1ів

іНШ!fХ об.lастеЙ З'країни. Проте у нас ще Є не;:(0'1і­ ки по пропаганді передо­ вого досвіду наших КО,lСГ

з інших

1l1I{і.'! району.

радгоспу . . :гребухі В­

('hК!іП» КО.

Р.

П.

Стре.,ьчен­

прац.юIOТЬ' три

І шкі,lьні

"ак.lаАИ,

в

Кожна

до·

яких

су

в

ЖJЛОДШИХ

проце· К.1асах.

ПРИХОДИТЬ

доuжіль­

240

третя

в

дитина

шко:rу

з

ДИ­

ВЧИ~ЕJПВ)

рити окремо по 1, 2, 8 К:lасах. Цікаво проводи' .1ИСЯ

семінари

метод­

тячого садка. А.'1е є у РО­

об·є;:(нань.

Але вони були

боті

б

повчальніШIІМИ,

на

доШНільних бути

ліна. :Іів,

.

установ

недоліків. кращою

наших не

Повин­ ДИСЦІШ­

ВlІховате­

ВИКОРИСТОВУЮ­

ться сповна МОЖ.іJIIвості Д.1Я ознайомлення дітей з природою. Є танож чи­

MajlO

пробдем,

з1l10ги

також

ПРИ;:J;бати

методичну дітсратуру,

дl-!­

дактичнl матеріали, зоши­ ти

ддя

значно

якби до них ВХОДIlJIИ виховні заходи.

Ішанування

цснт­

1

- ОстаннІм часам, сназала вчителька НрасИ" ліВСЬКОЇ середньої ШКОЛИ Н. А. Гутор, надаєть­ ся

велика

увага

зв' язаних психолог! чної

із забезпеченням . торго­ вельними організаціями дошкільного закладу іг­ рашками, м'яким інвента­ рем, папером. Не маємо

питанню

підготовки·

надрів. їх психологічно'! су:.!іСНОСТі. Чи не доці.1Ь. но в зв'язку 3 ЦlВІ У кож. ній ШКО.:Іі створити пси­ хологічні

тодом

-

семінари

за

!\ІЄ­

СУХОМШlНського'?

Ми з вами повиннІ

постійно

цікавитися

ТИМ;

як проводять ШКО,'lярl гово­ Вчите,lька :l-ІОЛОДШИХ свій BiCIЬНllii час, К.1асів ТРОЄЩІІНСЬКОЇ се­ рить начальник райвідді'­ ннутрішніх справ редньої школи В. А. Гор· .1У діЄнко заЯЖI.lа. що 1\:lа­ А. І. Кривенко. ра,lізоваНIІМ

порядком.

соводн ці.1КОМ піДТРИМУ­ На думку першого сеН" ють ініціативу килн. які ретаря місы\омуy .1l-LC~I в о;:(нна;ЩЯТій п'ятирічці України ·В. М. Рогача, працюваПI;\JУТЬ під деві- треба спільними ЗУСИ<1ая­ 30М: « Початковііі ,1aHцl­ )Н!, перш за Есе. форму' ВІІСОЮІЙ piB~HЬ навчання вати у школярів потребу 11 lіО)lуНістичного ВИХО' .10 постійного поповнення вання

учнів».

Дуже

У нашому селі, повідо· ми"а завідvюча ;\Итсад­

КОМ

нят.

нї1В-

РАИОННОІ НАРАДИ

виховуються

Головченко

ус­

вс i:ll УЧJlте.1ЮI необхідно звернуТІ! особливу увагу

ВЧИТИСSl

Виступаючи в обгово­ ренні )!.Оповідей. голова місцевному профспілки НалитянськоІ середньої школи ім. В. І. Леніна Г.

НИХ

пішно ·ово.l0дівають

раЙОRі

УЧИМО

наскі,1Ь­

РіЗНО~1анітність заходів, старанно пlдіб­ раю-!й до УРОНУ ~)aTepia,1, Г.1ибоно про­

:l13Te:lld-

Ось вони: учите,'1-l

сьJ<их письменникіВ. На наШу дУМКУ, y.<1fi'.X наl!ча,1ьногд процесу:ба.­ гато в ЧО:\ІУ за,1ежить ві.1 ~Іатеріальної бази ШІіО.1И, вІд того, ЙІШХ шефів-ви­

На кашу думну, тут потрібна ЧИ1ll8.1а перебудова IІСИХОЛОГії учитеJIЯ, корінні З:\11НИ в сти.'Іі роботи раЙвно. Добре відо~lO, що якість навчання 1

залежить

колективах

з'являються все HOBi,JWi;l .. вища хороших педаГОГіВ.

шкіл.

виховання

ШRолою

РОЖНіВСЬКОЇ. На:lИнін­ СЬКОЇ ВОСЬ:'dирічних шкі:z,

четвірок. Здавалося б чудово! А на екза~I','

ня

pa~­

птахоФабрика

над міською

ської, ніх.

У журна.'JІ за рік БУ,10 вч­ ставдено шІсть п'ятірок І

нах

і

Відомо, шо першою ви· могою з'їзду Є підвищеll­ ня якості навчання. Te:l!aтичні перевірки роботи педагогічних колективів Jlітківської, Ка.1ИТЯНСЬкої імеНі В. І. Леніна, ІіраСН,1івської. Троєщин­

ратури У 10-Б класі Tp'~­

15 -

опаленні,

NJ 7.

бухіБСЬКОї середньої шк.-,­ .1Н (учитель М. І. ДіДУСЬі,

З року в рік У шк()о .1ах збі,lЬШУЄТЬСЯ кі.'ІЬ· кість медад іс тів. 22

ської, ННЯЖИЦЬRОї, Кра­ сидівської середніх шкіл.

Київська

зв'язку з цим згадався екза·мен 3 росіЙСЬКОї літ~­

ма.

чергу ;\lають потребу в та­ КО;\lУ шефстві. А то ВИХО­ дить, що третій рік у Ве­ JIИКОДИ:llерській середній ШКО.1і перебої у ВОДОП;)­

над ШКО,'10ю-lнтернаТО:lI, а

жаву, незаслужено оціню­ ючи позитивним ба.'10" тих, хто ие здобув lIf1HiМУМУ необхідних ;знань. У

програ:l!ОЮ,

ської,

стачаннІ,

нелегк.а

ча.1ЬНОЮ

ють г.lибоні знання.

ської чи Світильнівської воСмшріЧНIІХ. А,1е веЛl!кі шкоди Вешпю;:rИ:llер­ ська середня, Требухів­ ська. Калитянська іменІ В. І. ЛенІна в першу

госп не може надати ЇЙ потрІбну ДОПО:lЮГУ. В цей же час районна «Сіль­ rocrrrexHiKa. шефствує

і для учнів, 1 дл" вчиrе­ ЛЇ1!. І ОСЬ тут дехто Ha~la­ гаЄТЬСllобманути дер­

вою,

виховатедю.

відчинять двері нов! середні школи се.'!ах Калинівка .. Мокрець. СеМИПО,1КИ.

рів,

ЖИТТІ

І\орисні заняття

своїх знань. навичон са· :llОосвіТ!!. НУ.1ЬТУРИ розу­

в ШКО.lі пер~дового lіеда­ мової праці. Ефективною гогіЧIlОГО ДОСJЗіду. органі· ФОIЩОIO такої ·роботи є зованої раіі~lсто;:tкабінс~ l'У)НIШ «~;ЧІІТИСЯ ВЧІІТИ· том. A.:)(~ :\іЯ.la вона дєщо 01». O~Hal{ у ;JЄЯЮІХ шко· формаЛ,НI) ВваЖ<J1<J. що .lax вони flращоють не на

такі ШКО.1И потрібно СТВО- на.'ІеЖНО!l-lj·

рівні.


НОВЕ (

життя

e~,mм

'10&1 JМ"I(!

..

~ ~

...

, ВИХОВАННЯ-ПІДРОСТАЮЧОГО· ПОКОЛІННЯ єдинІ поmтдиі. У траВНі цьо.го 'РОКУ Q І{ПРС прийняв постанову «Про далііі­

.~g 1 (;хирєктор В. А. Маруняк, ,сеl\ретар партіЙ'Ної організації :\і. д. nnбсuь), X~, 5 (;щреliТОР ,'[о О. Пру;хка, секретар парторганізацІї О. Ю. Ізвєнова). Однак ми не можемо МИРН-

кращ! вчите.lІl мІста О. Ф. Бойко (СШ No 1), Н. М. Щ.7І!нська (М 2).

3. М. Іващенко (NQ 3), Т. 1.:\2 6), Л. Т. Бурець (М 7),

ТИСЯ з ТЮІ,. що пе;хагогічНі КО:IСJПIlВIJ (еРС;:Ініх шкі.l X~ 6, ,'"2 7, JI<"2 8 працюють ще не на повну си.1У, нсдостатны) використовують наЯВНі ~IОЖ,lивості,

за.'1учають в зага.1ЬНУ справу всіХ, по­ дають необхі;:ІНУ ДОПО~lОгу тнм, хто уі потребує, ПРЬЯВ.lЯЮТЬ необхідну напо­ .1erJIIIBicTb і вимогливІсть. Саме так по-

тодичні

НО ;Іn. сучасних вимоr і вийш,'1И В чис:rа кращих. Це ~lОжна сказати про ШКО.ll!

Ми сьогодні зібралися з ва:o.lИ на тра­ диціЙну серпневу нарадупідбити підсуш:и нашої ти в ;хесятій п'ятирічЦі :зав;хання, які на.тежить одина;хцят'Їй п'ятирічці в

з'їзду НПРС. Десята п'ятирічка

XXVl ВО1"О

в

організац!ю

виховного

процесу

вчите.lів, шоб спlо1ЬНОЇ роб/)­ і обговорит!! виконувати . в світлі рішень

внесла

но­

He:o.la,10

і

з~tіст

наВча.1ЬН~-

в

шКо:tі

на

основі

рішень XXV з'їзду паРТll, постанови Щ{ ЮІРС і Ради Міністрів СРСР про ШКО.1У, що прийнята в грудНі 1977 ро­ І\У, а також Всесоюзного з'їзду вчите­ .1ів (1978 р.) .. Го.10ВНИ~f у ЦЬO~IY процесі Є орієнта­ цІя

школи

на

докорІнне

підготовки Мо.l0Д! до праці в сф~рі ма­ виробництва· і внесення не­ обхідних KopeкrHBiB у зміст осв!ти. На­ зага.1ЬНЮI

;хос.яГllення"

є

те,

що·

за­

(ІЗ ДОПОВІДІ

нат,

С.lабо

Бу;хинок

піонерів

і

ШI\'1-

установ.

Це

с.відчення ве,ШI\ОЇ т,урбош пар­

-

:\І:сті

на нова

ШКО"lа

рnку

тись

ві;нtрllвається

720 місць, збудова­ NJ 9. що відкриваєl'ЬСЯ

че:1О

збудуваТJI

ще

од!!:,!

середню

на

відзначити,

що

З8

роки

!'П.1ИВУ

заХО;:ІУ,

що

стерності,

:\lШ­

!>Іагатиrь

народиої освіти П. П. БІЛОКІНЬ, Головне завдаиня

якомога краще використати всі иаЯвНі мож­

ливості ДЛЯ дальшого підвищення якостІ та ефєк:

комуністично­

го виховання дітей та підлітків.

- Основи знань і ха- об.1а;хнан! набінети в ср­ рактеру ДИ ТИН!! за К,lада - редніх шкО.1ах Nq 1, "~2,

ються ще в ДИТЯЧО:vrу са:!-

~"2 5, вось:\шрічній XQ ·1,

ну та по'чатковій ШКО:Іі. На ВНСОКОЛІУ ~!еТОДIlЧНОму рівні з;хійСНlОєтьt:Я FlИ-

хоч ще да;тено не всі во­ ни відповідають ·BH:o.IOraM сьогоднішнього Дня.

ховання в ТаІШХ 1І0шні:н,,них заК:lадах: NQ 2 «Всce.1Ka» (заві;хуюча .'Ie~lnІцька Н. Ф.),,)\"9

НІШ»

(:\ІаШІ!ніна

12

Ф.

~ Ш в-

М.),

вихованні

їх

на

ці й:-І"ІІХ , бойових

ревото­

І

труд:>­

вих тра;хиціях народ)', 1\.1асової свіДОМОС1"і про­ відне ~Iicцe на.1еЖІ!ТЬ су­ спl.1ЬНЮI наУКЮl іст/)­ рії, суспі.'Jьствознавству, основа}1 Радянської дср­

іКе

жави і

аначення

1І0чатnової

.Jаюш аага:ІьноосВіТНЬ.)ї wко:ш, .:Іоповідач відзначає справжніх ~ІаЙСТРІВ педагогічної

справи

по-

права.

В'ште:lі,

що 'вик.lадають ці .ЩС­ ЦIШ,lіни, 1І0ВІІнні навчити дітей працювати над тв jра~ш

1і.1асиків

~lаРI\СІ-П­

чатно.внх .Ji,laciB тт. :1. В. Ilоно~!аренко, Н. М. ФЕ;дореНIiО (СШ .]\'2 1), Л. А.

~lу-:rені\іїЗ)IУ, на;х пар­ тіЙНИ.\1ІІ .:ІОКУ~lеііТЮ.IИ, 1'0туваТl!ся;ха активної тру­

Сквопцову.

Т.

Чуб

;:ІОВОЇ

(:-'9 2), (X~ 31.

д.

ВОЗИЮІ\

ності.

:1.

Ф..

О. А. .1інннк \вось)шрічна ШIiО.lа 8'9 4), є. А.

ВСіРТ, Р. П. Мороз (NQ 5) та інших, ЯНі аас.1УГОВУЮТ!> щирої ПОДЯКИ

за свою не,lеГliУ CY~I.1iHHY

працю.

Він

розкриває д3-

свід роботи вчите.lів П·')чаТКОВIІХ n.:laclB Н. 1\1.

'"lнсеНІ,О М.

Я.

(СШ

PO~!aHOBOЇ

,]\11

7),

(,)\"2 1),

які щироко ВИКОРИСТОВУють такі засоби навчання,

як ;ХIlдаIiПlЧllи!і

та роа-

;ЩШОF3НЇІ ~Іатеріал. :.\10Ба йде про те, щоб у ці.1ЮІV

пі.:lВИЩИТИ

рівень

навча.'lыІ-внховногоo

про-

і· суСПі,']ЬНОї

Ca~!e

так

:lія.1&-

праЦі.)-

ють ВЧИТС:Іі ТТ. Ф. Ф. прасна (СШ J\";, 1). Н. Г. Вітошк!на, А. Я. ТеП:І1О1; (X~ 2). В. В. Рог ~л'<! 7·), Г. М. Во.1кова (ВОСЬ~lИр;ч­

на

ЩКО.'Jа. л"2

завжди

на

РИСТОВУЮТЬ терlа.1, що

4).

УРОliах

ВОН!!

ВИlіО­

уроку.

з

і

ВІІ­

"ожного

учнівською

BiдJi,lY

HapO;~HOЇ

ос!'і ТІІ,

ві;ЩОБі;ха.'1ЬНОСТі ц

)Ііuних

знань

Бондар

УЧНЯ)JII,

дn­

таl"

як

працюють

(.'\Р.І

8). 3

особ ..ти­

)lіськраЙОННlЙ газеті «Нове

ЖИТТЯ.,

зустрічІ війни і

ка:l-ІИ

В,lаштовують

з BeTepaHa~ltl праці, передов 1-

виробництва:

ПОС.1ідовно, ;lОгіЧ1l0 j праВИ.1ЬНО вчать У'Інів ВИК.lадати

свої

;:ІУ)ІКІІ

ВЧIlтеаі УRраїнської і ро­ сійської :\\ов та ,1iTep<lтур ТТ. Г. К l,ane,lbr,:J, :1. О. Бугай (СШ .,,~ 7). А. Г. БоЙняк. .1. О. Ог· .1санєва (.'\n 1). Н. Г ..1н" nі)·Іова (,\і'n 2). :3. і[.

ЗИТНЕНі

3брожен

(.\9 3),

:\'1.~.

працlВНlІкаШI )Ііськвlю шк"!.,

ре;:ІНЬОЇ школи Л"2

)'.1ЯНlIЧ,

янШ

присвоєно

Т.

6

1"0

.rrя·м.етодиста,.

l3аЖ.Jиве

місце

га,lьноосвітній та

ШКО.1яра

ПРСД~Іети

в

оеоБИL:­ посідають

ПРl!РО;ХНИЧО'~lа­

те~lатичного ЦИН.1У )Іії, біо.10Гії, фіЗВКН, темаТИКІІ. те.1Я~1И 3

З3-

піДОТОВІ\1

фОР~lуваН.lіі

тості

хі­ ~п­

НраЩЮIlI ВЧJI­ цих ;ХIlСЦИп.lін

є: тт. Н. М. Білінсьна (СШ N~ 2), л. О. 3a.li:Jняк. Г. Т. Бурець (.'\"<1 7 і,

Р. д. ПеТРСНJ-іО ("'1 6!, О. Ф .. Бойко (Xq 1). 3. :\1. Іващенко (,'\1) 3). На СНІ)­

користовують

таб.'lИпl,

схе~ш, ~юде.l! та коnу літературу.

ДОlJід-

Проте у нас ще 11(';1.1<11І0середніх YPoKiB:j 11ате:l.fаТІІЮІ, фіаИК!f. на

,1()

яких

УЧНі

не

одержують

ні потрібних знань, ні на.'1ежного виховання. То­ ~IY Й не спраВ.lяютьrн ВОНИ

)І'И

навІть

а

неСК.l'ЦНIІ­

IiОНТРО.'ІЬНИМИ

робота­

ми.

- Нам форма.'1іЗМ

не потрібний у роБОТі,­

наrО.l0ШУЄ

С:liд свою

;хоповідач.

чітко роботу,

виконання

-

n:JaHY6aтrr домагатися

запланованого

В .YL:bo,r~' обсязі навча:lь­ ної програ,ш, адже кри­ теріЄуУ ,Іає стати кінце­

Ішt\ резурьтат всієї роБJ­ ПІ.

фі:JИЧНО~lу

вихованню,

пРоФесійній

орієнтації

підростаючого

ІІОНО: інн:'!

ві:\пові;:ІНО дО 8ЮЮГ ХХ VI a'їa.:I~' nПРС. Да,lено НС все ще зроб.1СIJО у нас в ЦIfХ lІитаннях. ДирекціЯ\1 шкі:I, ВЧІпе.1ЮI необхіДНІ) ~'сві;:ІО"ШТИ, що ca~le ф:­ :Jнчне

виховання

стати

першою

rroтрсбою Н()НО

РО:l)·.\ІI1FН1:< Ilі:tгnтоrщі .10

ХИСТУ

ПОВИНlr~

іlШТТЄВОЮ

ШКО,lяра.

спрпяє

рідної

виховання

те.1ів.

та пlДТРИ:o.lали

бо

rO:JBrrTIi~'

:цібнnстrіі. пrаJIі і :за·

Вітчизни,

сів.

немало недоліків

ЯК

ШНО,lЩJ!В,

так

Гічної,

поліПШИ.l0СЬ

ВідВідуваннg

недОЛіКИ,

JtКИХ

потрІбt>о

пооб~

У ціJl0МУ педагоrічним КQ,lєктиваіf С.lід бі.1ьше працювати в спраВі удоCf кона.lення навчання ! виховання учнів, профорієwтаЦіЙНОї роботи, фІзичного загартування J'чНіВСЬRОї :\1О.10;хі. Ни~t завершуються останні приготування JI!=l HOBoro навча.1ЬНОГО року. Дозвр.1ьте вlfil

на фаliу.1ьтеті комунkТIfЧНОГО виховаil· НЯ. у :НННУ,10'IУ роиі тут навча,10СЬ 14.'3 '10:10811;, в ТО)!У 'ШС.lі 63 вчителі. :\Іи ПОRПННі бі:lьше уваги приді.1ЯТИ по­ :ІіТИЧНО}IУ інфОР'lуванню lJIКО.1ярів, по­ .1іППJIIТИ роБОТУ I1n.lіПIЧНИХ гуртніз,

,

n!.:ti-

тися.

HO.liTKO-ВІІХОВНОЇ роботи._

виморпстовувати

учнів,

значні

ЦІ{

:\-ІіСЬЮ,О~І І,ОШІартії ~·країни РОЗРО­ бив коип:rексний п~ан навчання вчит~ .1ів в унівсрсІ!ТСТ! ІІ1арксизму-.,енінізму

liраще

передових

відриву віД вироБНИlЦтва середню осві­ ту одержа.1JО 1.779 ЧО,10вік. Однак у роБОТі вечірНіх шкіл ще :\Іають Micц~

вчи­

1

постановою

зак.'1ИК

ними занять. За :lIИНУ.'У п'ятирічку без

вчите.JІв.

визначене

300

дещо· поліПШИ,lИ свою роботу вечt~ нІ 1Шi0.1И :\І:і<:та, значно зменшився «від;­

.....11 2, :-.q 13,

ЮІРС "Про ;ха.lьше ПО.lШшення !деоло­

С.l0ВИТИ впевненІсть, шо вчите.1і ДОК,1Щ; :lVTb усіх зусиль, щоб СПР!іВНТИСЬ із завданнями, "кі визначив XXVI з'їзд l-iПРС перед працівнинами народноУ оС:­ віти .

Д.1" цієї мети

Завдання з'їзду ~ виконаємо!

І.

нчите­

OJipe:\IIIX

останні три

ПРИЄ:\ІСТВ Ниєва «ТРУДОВО:loIУ вихованню 1 профорієнтації ШКО.'!ярlв - активну допомогу виробничих КО.lекти·віВ».

Одне 3 наЙВClіК.1Іівіших заядань шмо­ .1И У,:j()скона.1ЄННЯ і;хеЙно-по.1ітично-

нещодаВНІ)

звання

ВИЯВ.1ено

:\"2 7, .\"'<! 8 у робот!.

Лише за

тисяч карбованців. ТІльки в цьсщу роцї д.1Я З!>lіцнЄ!Ння навча.1ЬНО-~lатеріа.lьноJ бази ШНО.1И одержали 160 тисяч кар;о бован.ців. НаЙбі.JЬШУ матеріа.1ыly допOf могу подають школам Нпївська птахо:. фаБРИliа, РБЮНТНО-~ІсхаIlіЧJlI!Й завод:. завод порошкової ~ieTa.1ypгiї, ІШІнорet монтний завод. Підприємства-шефи М!СіІ

працювати всі пс;хагоги. . ni<l.lb, фронта.1ЬНЮШ перев!рками

винні ІІа

ною старанністю працює вчнте.lька української мови та літератури з се­

В доповіді багато VBii:\Іісцевий .Mi-· друкується IJ І'Н првді;IЄ!-ІО TPYДOBOM~',

цесу в почаТI\ОВИХ К.11сах. 3а рОКІІ ~!И'ІІУ.10Ї п'я:'ПlріЧКIІ в OCHOBHO~IY з:\шснено перехід щкі.1 ~11('Тa ЮІ кабінf'ТНУ СИСТС~ІУ навчання. Це ;1<1,10 СВОЇ п'-'·

нас.'1іДRИ. Добре

[ШНО­

~'фОР)lуваННі наунового світог:ІЯ;ХУ і аКТlIВН"Ї ЖИТТЄВОЇ позиції учн:в,­ ЇХ уроках вони 8)lі.10 ви-

(РО~lашnа» (ССВрук А. С.), ,]\"2 15 <Гсрс;\\ок» (А}l;:Ірусенко 1-.. І.), .]\1> 4 «Тере~IliИ» (nостеиІКО :\01. П.). Розпові;:ІClЮЧll про ВС.1И-

J\;' 10

кожногО

проводиться

працювати

З l1ОКJlадиим аиаJlїЗОМ роботи педагогічних ко­ лек:швів шк1л Міста в мииу."10МУ. навчаЛЬНО~IУ роцІ на нараді виступив завідуючнй 1І1lcьким Biддi.'!O~I

тквності навчання, 1 в першу чергу

1](';Х<l­

їХ

n ізнава.1ыІгоo

ПОСН,lСнні

О;tержан!!я

ЗА СПЛАВ ЗНАНЬ І ПЕРЕКОНАНЬ -

оргаНІзацій, ДО~ІОГТІІСЯ

ПОСН.lеШІЯ

:\1ісыі)Іуy

ну:тсії п'ятиріЧI\И ряд ШК!,l перебу;хува•1И СТН,1Ь і методи своєї роботи ві;хпов!д-

їх

дn­

ЙОГО ~fеТО.1ИЧНОМУ кабінету (,11ід пода­ вати ВЧНТЄ.1Я:l-1 необхідну дnпо~югу в справІ пі;хпищення їх ·професійної ~laI'i­

ШIiО­

1.800

ППИЄ;\ІНО

нов!

передово­

~1О.'10;ХДЮ.

шість дитячих дошкі.1ЬШIХ зак.lадіз ~Iicць.

:ry,

про

ХОВJIОГО

серпня. 3а РОКІ! п'ятирічки персдба­

31

роботу науки,

нання. Перш за все необхідно. пl::\ВIІ­ ЩИТlI якість навчання, тобто потурбува­

народної освіти ВІІзначенl рі­ ;j'їцу І,ПРС. У наШ~~JУ

нинішнього

партійних IЮ ..теІпивів

гогіlJНІІХ

XXVi

ппофтехучиmіще на

в

пе;хагогічної

Об0В'Я30fі

тії і УРЯДУ про наше підростаюче по­ JiО.lіння. Ще бі,lЬШ широні персп·ективи

розвитку іuеннюlИ

створиrц

роки школам БУJІО виділено понад

СЕКРЕТАРЯ· МІСЬККОМУ КОМПАРТІJ УКРАJИИ

го до;:;віду вчите,lів ~liCTa! району" об.lасті, респуб,lіки. Соlід відзнаЧІІТИ, що в llН;О.lС1Х РО:1роб.1ЯЮТЬСЯ оргаНізаціЙllо-по.1іТIl.m1 :3<1XO~II по ВИJ\{>нанню настанов з ·ї:ціп.

.1ярів, станцію ююrх натуралІстІв, збу­ ;:ІоваllО ПРЮlіщення РЯ;JУ інши;" дошкі.1Ь­ нах

впроваджують

сягнення

навча.1ьно-виробн!!чиЙ КО~lбі­

)І!СЬКНЙ

ську Д(}ПО~ЮГУ.

А. Г. МУТИЛА)

3а рокн мину.lОЇ П'ЯТlIріЧliИ з~tіцні.'lа ~iaTepiaaЬHa база шкl.'1 і ;ХОШRі.JЬНИХ З3H.laJiB ~liCTa, збудовано дві ШКО.l!! на 2.352 vчнівсыіi місця. Ві;ХRРИТО ~І!Ж­

ШКі.1мJиЙ

реКО:\l:ендовано

Рішеню:ш бюро miCbKKO:l-lУ nо:\шартіІ України за кожною ШКО.'10Ю закріп.1ені

ЗМІЦПЮВА'ТИ зв'язок з життям

ПО.lіпшеllНIІ

завершено перехід до обов'яз},ової Г•.1ЬНОЇ середньої освіТІІ.

ради

при відділах народної освіти на lIIісцях.

підприємства, які подають чималу шеф­

Tcpia:rbHoro

ШЮІ

І. }-ЛЯНИЧ ше удосконалення партійного навчання Н. 1. Му­ У св!т.'"!і рішень XXVI з'їзду nПРС». у, ніЙ схвалена дія:rьність методичної pa~ сієнко (~"2 8) та багато інших. Вони 8 навчанню вчител!з педагогічним тактом підходять до уч-· ди по поліТичному вІв, знають їх психо.l0гічниЙ склад, при м!Ністерств! осв!ти СРСР. Такі III~

(ІЗ ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ МІСЬКОІ КАРАДИ ПІсля доповідей поча­ ;тщ;я їх обговорення. ~·чи­ тс:[ьна !сторії ~liCЬKOЇ сс­ редньої ШI\О.lІ1 .'\~ 2 Н. Г. Вітошкіна. зУIІННIІ:Іася fJa

J1IІТаннях

якості

Підвищешш

\

навчання

рішень

ХХУ!

в

свіТ.1і

;J'ЇЗДУ

пар­

тії. Не так :\авно у нас :завершено перехід на К3бінетну CHCTe~IY навчан­ 'ня учнів. Всі )1И переко­ на.1І1СЯ,

що

IIJВИДІ,ОГО

в

У:\JOвах

наростання

по­

ТОКУ інфор:\rації' ваЖ.1ИВО не :ШШС ааСВО1Т!1 певну <,:уму знань,' а й наВЧJlТИ ;:ІИТІІНУ СЮlOстіЙІІО їх ана­ ,1ізувати. Ве:шку доло­ ~lOгy

у

ЦЬО)ІУ!!

наШІ И

lIШО.r!ї IlО,:jає кабінет іс­ торії. Тут ~"IHi знайо~;­

;;

.1ЯТЬСП

працюш

К.lаСI!­

кі!! )!аРКСИЗ:\lу-.lенініЮIУ, !!аж:швюш паРТШШПJl! ;:ХOlіУ'lснтаШІ, праЦIОЕаПI

вчаться

з

ПСРШОДЖС­

РЄ'·.1а:1Ш.

У CBOЄ~IY ВІІСТПJі в'Іи­ те.1ыаa початкових К.lасі!1

ссредньої ШКn.l!r .\1> 7 Т. Г. Мєднік Hi\rO.l0Cf!:ra на

TO~IY,

іЮ\ТТ~;!!У

що

активну

по;нщію

ЖIІЬОГn

будіВШіlіd

сп ра :.;IiО:\ІУ-

ніЗ:\IУ потрібно ВИХОВУВ,І­ ТlI 3 наfi:\lО,lU.1ШОГО вінУ. Ве~ика

po~ь

,1СЖIlТЬ

:1106110,

у

цьo~y

УЧНТС.lеві. У

КОіКНОГО

H~

Безу­ З

НІІХ

С'вій арссна:! засобів ВП:Ш­

ВУ, а.1С спі.1ы:l"l ~iaє бу­ ТІІ нБО.lіваНІІЯ за .10,liIJ ;ЩТf!ни, прагнення· ароб:l­ ти все, щоб вона почува­ .'Іа ссбс впевнено, ахс­

'Іе

ЙШ:lа дО

ШКО.1!1, з

дістю ВЧI!:Jася. Ве,шку шсфську :lJOГ~'

по:\ає

.1еКТIІВ

за60,:j\,

ра­

доп г )­

ШКО.lа~І

к()·

II:IaCT~ICI:.

~' С!!()Є\ІУ Вlіступі ;щрє!;­

тор Г. С. Тюфтяєв ро:н1О­ !!ів, що сучаСНО~IУ роб::­ Ішнові ;:ІОВО;ХІПЬСЯ :ча ТІ! <.:праву і:і· СК.1адНІШ!! тех­ І!О,lОгіЧНI!~rн ПРОЦССі\\Jlr т<І об.1а;1НаflflЮІ.. ТШJ~; іі Н(' .111 АВn, ЩО Jн"реВЮliНfI (1іїьпrі('Т!> [:~ 60() ЧО.І()­

;ІИХ робітників ;'!Іають ВИ-

щу, та

середню середню

спеціальну

освіту.

При комітеті КШІСОМО­ .1У створено педагогічний аагін із кращих вироб­ нични.к!В. До його СІ<ла­ ду ввійшло 20 чо,'!овіl(, Вони Й проводять проф­ орієнтаційну роботу се­ ред учнівської l\~0.10ді. Велика увага ПРllді.l~­ єтьt:я у нашІй країні роа­ витку :'lасовоСТі ФіаКУJ1J,­ тури ! спорту, сказав у. СВОЄМУ виступі директор

ШКО.lи-інтернату Мороз .. У

ТУТ иавчалося Тепер

до рік

А.

МИНУЛОМУ

А. роЦі

учнІв.

150

їх liі.1ькість зросте

хоч перший існування ШКО.1И б:1'8

210. 1

.1нше

'І а CO:l-І

стаНОВ:Іення

педагогічного

колективу,

пошуків найкращих ФОР:\1 і ~leToдiB роботи, а,lе вже сьогодн! що

:lюmна

сказаТ1-і,

jроб.lено ІWВНИЙ вклад у ;хосягнення як міста, так і Об,'rасті. Четверте :Iolicце

ПО<::.:Іа

го

1і.1асу

J;O~IaH;:Ia у

(тартах 3 «Дружба» чат

на

HO~laH;1a

всссоюзннXj

з

ІІаСТНКI!

сьомо­

всеСОЮЗНJІХ

чотириборства і перше в

рсспуб.lіці.

ганнях

Все це ДОЗВО.lЯЄ Щ!:ІІ СПI),o діватися .на досягнення високих результатів.

На

серед

танож.

справ

чеико. значив,

редженню

правопору"

УЧНівсьнr;1

серед

:'І\о,10дl. Вє.1ИКУ д(}по~!Огу подали працівник!! місь­ ких сєредніх шкіл N~ 2

і ;м 8. Раннє ВИЯВ:Іення: і взяття на об.'Іік дітей; СХИ.'Іьних

правопору­

позативнl ре­

зу:rьтатн.

ПитаНJіЮ

яно"тl

чання

ПРИСВЯТВ,lа

виступ

секретар

навсвій

;І!lсьнн.).

~IY КОЖО~lо:rv Н. Рубан. Спі.1ЬН!I~Ш ЗУСИ.l:ІЯЧН 'ІИ ІіОВlІнні перш за

:lJувати

у

треБУ;:ІО

все фор.

шко.1яріВ

по-

постійного

по-

зма­

Пона;:І ТИСЯЧУ ;:Іітей за РОКІ! CBoro існування пі;х­

своїх

знан".

готував до Ш!іО:Ш пе;хага­

четверте резу.lьта­

гіЧНий HO.letiТII.!1 ДIПЯЧI}<f го са;хка :'\1> 1 О ШlІноре­

нор­

чс:\шlонкою

СРСР з П.lавання серед юніорів. ІІроте ~IH добре Р03У~lіє~ю: це .1ИШС поча­ ТОН. З",йцнюється спор­ Т!lвна ба:за. 3ара:; ;JaBcp, ШСНо l)удlВНIІЦТВО ІІа те­ !J'ПОР;ї ШIiО.1Н КЩ1ll.1еliСУ 6ігових ;:хорі: ок, BO.1eїl­ БО.1ЬНИ:< та баrНЕ'тбО:ІЬЮIХ 'ІайдаНЧІ<lіів, сентор ;:ря ПРО;хОrJ-

nіУИЬСJ'/

6~'діВНИЦТ~(J

cnOjJTIff1Hnrn

;1;(.lY,

О)';ІЕ'

;хО

fueHb, дає

повнсння

:ІоІайстра спорту 3е~lфіра Денисен­

Я;:Іра.

віД#

минулому

шень

~юнтного

штовхання

у

ДОРОС,lIfХ

викона.1а

ста,lа

Омєш••

навчаЛЬНО~IУ році сriілыlo з педагогічни;о,ш НО.1екти.. вами шкіЛ, :'liCЬKKO:\IO~I НО:\IСОМО.1У проведена від. повідна робота по попе:,

.1а

ко

Т.

зокрема,

що

І,ова,

\tатив СРСР,

М.

В!н,

тів доби.1НСЯ Аня Богатн­ НІ;а

ві.:l;хілу внутріш..

:'І1.ІСЬИОГО

НJX

ВИСТУ'~

нача.'ІЬНИК

дів­

художньої· гі:\l-

посі.lа також ~Іісце.ВаГО.\Il!Х

конференції

пив

cl1opTCMeHa:ll1l

юНJr~IИ

ВЧИТЕЛІВ)

також басейн, який ~ . ходиться біля СШ .)\11 1.f,

RЯ~ дeH()~'

яr;rrіі

діf()~'

",ррР('Ні

ІЧ;'Т~'ПН()ГО

Нашій

!ШіОЛі

1'11') "у.

переданСІ

заводу,

CBOf.MY

у

сказа­

вrrступі

за­

відуюча А. с. Севрук. :з ;хошкі,lыlIка:lшш працюють ;:tосві;хчсні псдагог!!. На­ шІ дlТIІ ЮІіЮТh читати і писати. вирішувати не­

СК.lадні за;:Ізчі. Рг:юм з ТИМ Ї;\1 постійно I1рнще'l· .1ЮЄ~!О

повагу

до

праuі.

;{іти вчаться шитн, ВИШ!f­ вати, AOНlI

:ІіПIІТИ іграшки, внготов:rяють і

ре дають

у

;хей

які пе­

~lа.1юка~f.

обговоренНі

;ХаІІовІ.

взя:ш

учасіь

та"QЖ

.lHpefiТOp СШ .,";, 1 МаРУЮIК, 1\.1аСНlfЙ rH~K СШ .\;' 2 Л. П. 1((1. \"'!ИТf'.lhliа СШ

Т. І:· f.1JIВИ'l•.

В. А. ксріЧ 4 Миш. ~2 6


стор.

4

~

серпня

28

роК1

1981

НОВЕ

ЖИТТЯ

------------------~------------------

ВИХОІІ&ТШ jJИТJl1l0ro руть

КОМбінату

активну участь у

fte.

К~'n;ьтурио-масо­

в1й роБОТІ заводу пластмас. І" вока.пь­ ІІИІ аисамб:п. неОдноразово виходив п~реможцем

заводських

на

-

ОГJlJlдах

конкурсах

1\~·JlьrармIЙI1Iв.

На фото: ~часники Валентина :Іовсы\

•.

КОЗо

МарІ" БУГАЄЦЬ, Ада ко­

РЕНЕВСЬНА,

Тетяна ЛИТВИНЕНКО,

о'ідІIl РУБАНКА. МарІ!! ШИРАИ. Дi~ ВОЛОВАДОВСЬКА ,

Ніна

КАРПЕН.

КО. Т~тяна ЮСІФОВ_\.. Та}шра

КРИ.

ВОР)'КА та Надія 3ВIРЯНСЬКА . Фото А.

КозаР.4•

• ЛОБА ЧЕВСЬКІ, ВІДГУКНІТЬСЯ!

ДовІдкове (.1\ ""ннА

~'P(P

xl..

кІнор.жисер

бlOРО

..исте!l-rв

Броварському молочному заводу

М.Ма­

НА

шеНі\О.

Уже t<ій

тр:!

РОЮі

еЕ ;:JSДНіЙ

:ч~сь­

3

.'<1>

Шj-: Оlї

ї

працюють К.1 ЗСИ 3 ПОГ'ІНб· ЛеН;!М

в~в:;еНRЯ:.t

~Ia те~ла­

тики. ,J ев' ятий ~13TeMa­ тичниЙ К.lд ( С!9'сРЮЄТЬСЯ З учнів. які успішно З3' нінчн:ш 8 К.lасів. люб­ лять ;o.laTe~IaTHH Y і ба;",з­ ють пог~иб~ено В3Бчаrи П.

На !Е!вчення Тнчного ана с1ізу. геометрії

MaTe~laалгебри.

іпрогра~.fуван­

ня віJБОДИТЬСЯ 11 тижне­ вих годин. ПіД час ,1іТ­ H~OЇ Р9р06ничоJ ПDаКТJКИ

Наша ,15а

І!1ХС!іа

ЕIіі!,\'''КИ

має

маїЄМ2ТИЧ­

них K.1a~iB. Сього;::ні 1\lБЖ­

на 'пі ;:jбитв

дея"j

ся

з

ро.sотою

~"Ч3СНИХ

оБЧЕС.1ЮБа.1ЬНИХ :vі~шин.

l!.1'Jcax

вивчається

дина

на

ма!ЕКИ

;:;а

тів :«Інн.\· :тор ічних В ~ 'ПУ(іі ' НIІ"ів усП1ШН() :'1і1Ачають­ С!!

~.

БИЩ ;IХ

УЧl10ВН;';

за·

Х.lадах f\ИЄБа і ;\!осs!3и. де ПРОфі.1ЮЮЧЮНI пре;:\· мета ми

є

~!aTeMaTlIsa

неп'JВНН~П

ПО.1Овина ро,,,),.

ших

успішно

K.JHEypCHi

ТРШ!~ЕШИ замени.

;1аН "; ~IИ.

в 'm :;':К ЧИКів ви·

!1ЬОГО)

I3СТУП!!.lа

у,бових

П\'СКН!і"ів

ДО

вивчення

виві.lьнен()

хунок

Го·

~laTe­

за

ра·

виробничого

на­

вч~ння та факу.1ьтативу. Навчаються учні цих К,lзсів ЗВЕчайнюІИ за шкі .1ЬНl!МИ

піJРУЧНИХ3МИ.

ВИНОРНСТОВУЮЧН

П і JРУЧН!!КИ матию{ ;І3Ч

З FНШОЇ

,1.1Я

з61~ННhИ

тз!-(()ж

~iaтe­

теХН і л)МіВ

та

НОНК"РСНІ"Х

;ця

у

набір у д€вятий К .lо.с 3 ПОГ.1иб~еним вивченням матеШНЕКИ. 3апрс,ш\'ЄМО учн;в усіх шкіл ~liCTa І

вч;ни

.\'С:1ішнn за·

f,' ,lac і ~!ають ПОГ ,lиб .lено ВИ­

бажанн;:т

~!атематt1Ю·.

дев' ятий

':/

вчитеЛЬКR

шкс.'Jи

РОС.IlИНИ З СИВИНИ в!ків знають про ul .lющі

ті

;Іеяких

Флори.

.'1Ю;І!! яко~­

ПР€Jставниr;іr:

To~!y

Е<ОНИ

здав­

на БИКОРИСТОВУВ~ .1И ! В* RОРИСТОI3УЮТЬ ,1ікарсьЮі

.

рОСЛИНИ,

Бсі'\!.

Р.аЩ1ПН.lі!.1 ,

МО. я" добре при

заСТV;Іі

В1.1:)·

.10r;o~lагзє

в і двао

,ШП'1-

вого ИВ1ТУ 'ІВ К3.11Н1И, пр!) РОЗ ;l аJах U;.lYH!i Y Bi.::tваn ~(яти.

B'me

не

JIентив

перший

лею тоав,

ОСЬ

сі.1ЬСЬІ;а

РОС ,lНН

.10

ся

иього лІ·

аптека

\

ап­

заготів·

І

к і lОГРі\:'>I!'

180 Ю!Х

к,"),

Г()ГО.1івської

теки ' заЙ:IІ::!fТЬСЯ та

рі)(

3Д3,13

лік"рсь-

наб.1ИЖ,:JЄТЬ·

вн"онання

пошук"·

.Час-. Ану.

курс. ні у

чя

цього

року

в

мІс·

3864 :mачк!вців ГПО. 3624

спортсменів

ПРОГРДМ .~.~

Досдідному

Те.,.Фі.,."

2

Сього .. •

)r .11М·

21.3.;

Т' ....ФІ.ІІь'"

)'~!

Б і.1 п.vСl{аf()ТЬ ,~ Я

пl;:\вишеного

тС\вари

поп ІПУ.

ЧЮlа .lО 1l1.1fОЩНХ :\Ja.1H сі:l1'ї Р. В .

'leНf,oBoї та Н.

а;:\ресою:

м.

Бровари,

Таран.

:;\ ,10грачів ~t'яти кі,10гра;IИ б~·зини.

та 2 Л. С.

Дейнека зі"в

:\1. 1\1.

;\!е;:\ве денно

1i!.10rpa:l1iB

'Іайже

-

q 20

спnрншу , Afiтиниу участь зnнран;.;і ,1!нарських РОС,1ИН бе· руть учні ШIiО.1И.

Г. МЕДВЕДЕНКО, дент.

Редактор Є.

..

ФЕДЯFf.

м. БРОВАРИ,

154.

за

м.

л,аРСТ8а.

~y.'1.

Броварському раЬио І!а роботу потрібиа PETAP-ДPYK~PHA. Бровари,

рик.

теХНО.l0Гічного

n;ерстяники,

ю­

містах

ву.1, Л. Тол­

у rШЮ .1У ПРИЙ~lаН\ться УЧIiI

3 1О POh'iB, а ТІІІ\ОЖ fiавчання ;) ронІв.

в ;дб)';:\)"t'ЬСЯ 2

БроваРСЬRоt

вереСНІ!

м.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: робlтннни в цех. електрозварники,

11

~.'1ю~арt-ре­

,lIирекцlJL

npo"He.,o.ocTI.

.,мстІ.

І

",асоаоІ

paAIOIo(OB.~eHH.

роботи

19·4.67.

8і .. л,I.1У napTI.Ro, D 19.3·18:

птахофаб­

робітники-ван­

h. иїз.

ву.' .

В.lасне

ЖИ'r,'10

11

~'. Бровари. 6у.1 . Буд>ов­

РБУ.

"іді.l . кадріБ .

Січневого

пов<:тання,

відділ

надрів .

трест

32/1,

ДирекцІя.

Броварському рембудуправлІиНJO М 4 НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ TEPi\-ПНОВО ПОТРJБЮ ~!ашиНіст eHcr;aBaTopa для роботи на екскаваторІ «Бе.lарусь~. ОПJата праці п()годинно·пре~lіа~lьна (200-220 карбоваЮ,іВ на :І1ЇСЯI\Ь).· 3вертатис? ііа адресу: м. Бро в ари. 6У.'!. Pe~IO!iТ­

нинів,

3 (бі.1Я старого ринну), Телефон:

J ?-5-93 .

ДирекцІя.

Броварському

ДОСJlІдно-експериментальному

заводу

НА ·РОБОТУ ПОТРІБНІ~

::тарший інженер ВТК Інжепер по технІці безпею!; токар.

токар по дереву, слюсарl·СК,lа.::tа.1ЬНЮШ мета·

.10нонструнціЙ.

A~peca заводу: м . Бровари, ІІУ.,иця J{утузова. 57. Тедефон: 19-5-88. ДиреJЩ1я. Броварська дитяча музична школа УЧНІВ на ВЇДJілення народних та струнних інстру­ ментів за спецІально с тями: ' ба!!н, акордеон. домра, баН.::tура. (:крипка. В\О.l()НЧЕ' .l Ь. . До заяви на Ім'я ;jI{Pf>KT()P~ ДОДІІЮТЬСЯ: медична

довіДНІ! . про стан здоров ' Я, копІя . свІдоцтва про на· Е!<зямен вІдбудеться

сою:

м.

Бровари,

віААІ,,!.

6

!!ересня о

ВJ'ЛИЦЯ Юрова,

10.00 за адре28, музична

школа.

Дирекцlв:.

ДО

ВІДОМА

АБОНЕНТІВ

кожного

ЕНЕРГОЗБУТУІ

мІсяця.

без

HaraJYBam.

контролерІв. платІть за lІикористану електроенер­ гіЮ.Аб()нентн, янІ не ВСТИГ.1И внести П.lатv за е:rектроенергlю,

зробити

повиннІ

це

найб.1ИЖЧИМИ

;\нями .

згlдно гlєю.

може

що

ІІа

несвоєчасне

внесенн!!

плаТІ{

з <Правилами . користуванн!! е:Іентроенер· освіт.,ення . у вашому будинну чи квартирІ

бути

віднлючене

вІд

електромережІ

без

по­

передженнл.

~rважно 8ивчайте ІнструкцІю по розраХУНRах "3! ~"Іектроенерrію, RИа надрукована в кожній абоиенТСЬКlЙ книжцІ.

Броварське. Мlжрalоние вlддlJlенНJI єиерrо­ lІаглиду виробничого еиерrеТll'lJlоrо об'єjt­ ванни .КИївєиєрго •.

lB.O~.

монтники. прибира.1ьницl. Пенсіонери запрошують­ ся на неповниЙ робочий дeH~ ОJннани забезпеЧУЮТh(:!! гуртожитном. Звертатися У вІддІл кадрІв заводу.

.. Icц~aoгo

е ,1еКlРИНИ

};иєві.

«Унррадгоспре~lбу;:\~,

ДирекцІя.

Броварському хлІбозаводу

кор"спонл,е_та

гуртожиток.

та

Дарниаьке

14.

Па~r'ятаАте.

ВступнІ іспити

~Iaє

БРОварах

Св()€;часно

АдмІнІстрацІя.

ПРЮlіщеннl

06.lа:Jна!іНЯ

aBTOJ-:ранівники,

Звертатися на а.1Р9СУ: НОГО .

СЕК-

Броварська вечІрня музичиа ШКOJIа ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 1981·82 наачальний рік по 1\.'1асах . баяна, акордеона, фортепІано, гlтари. ~10.10Дb . Строк знаХ()JНТЬСЯ в ШКО.1И ,]\"0 1.

.

ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИй НАБІР

HYT~­

Адмlнlстраnlя.

ЗFертатися на адресу: м. стого. 17.

~!()нтажн и" и

газое.1е"трозварнинн.

родженн!!.

Бровари.

Т'Е." 'ЕФон И: рел,аkтора 19.3.82; Sat,. рцактора.

ву.'.

.Зlрочна. на постійну робо'Q'

адресою:

.Укррадгоспрембуjt.

Tper.TY

..

тварин

3.

роБІтнича ШКО.lа сере дньої

розрядів. 64 першо­ розр!!дників. 9 канди­ датІв у майстри спор· ту, 2 майстрІв спорту.

ВУІІ. к Таська,

Звертатися рова,

1

\'

громадський кореспон·

255020,

Яслам-садку М

РВУ

capi-саНІеХНіКи.

('таиціl

АдміністрацІя.

трав н"у­

:\1.

А

.Че.анн,.> .

центра.JJЬНОУ

ПОТРІБНІ НЯНІ-ПРИБИРАЛЬНИЦІ.

7ї·а.

гро-

21.nn .I.r",-"_.

3а·

господарству

за

ФI.,.!tм.

.Осіннl

(fрія.

штучного осІменіння . сІльськогосподарських на постІйну роботу ПОТРІБЕН КАСИР.

Звертатися

росlА­

~epy.

По.,I. В ") ' 3Ішl. док . "'і:!ь"н. 14.0·; .І.~",не .. иll про Зощен. ка а. фі.lhм·конаеот. 1·; .1" Б.режlть кннгу. 1.~.4П ПіснІ М ро .. анси на вір· шl Р. ГаМ3'ТО8а. 16.30 «Л'n · SfНОСТО шnс? осIН ...... до. фі:," .. . 17.40 Т •. 1еФІ.,." • Rlqинt ae~.1НК'. 12 серія. . 19.ПО«I·ра. з.бо.'ОТНI!А •. \9. \0 .1(.~)' 6 кІRоп"л,ороже/!'. 2П . ПП R,чlрня •• з.а. 20.1··; · «8(ИЇА ·міСте MO~~.

") et·I!OC:H· IНАии,ілs ..

Іо(ист."то>.

ат-

13 .10

пf(ия».

Маіістрн

V

12.10

те­ оже-

,~~T~a.1ЬH. ,.м.ра. док. ФI"ьми. ФІ.,.,,-кnнцерт .1(0.,"

80.13ЬКОГО

ка.РО4НОГО

Ir,35 ~'~',"Т"П.lі •• ціМні зи".

Дарниnьке

~·jjР,~В.l іння

концерту

срср • .,"гкоУ

9.50 ((онцерт

11.0,;

за801(.

opгaкl30B~'Є спецдl;tЬНИЦЮ з перспективою на спец. з-праВ.1іиня. На робот\' на спеЦJ:.'!ЬНИцl З3ПРОШ)'ір'rЬСЯ: с:по

л,lтн!

81л"",апис. По .а· .інч,. н,,1 H08r!HH. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ ~.9n·.Час', 8. 45 дом. фі.1h"Н.

Ch,,-oro

мо.10ЧНИЙ

5,

таЖ:-lИhЕ.

забр'Ніч.

коnп, ЯК IIі1 всі.1Я КО заохо· ЧУЄ зБИР"ЧіВ трав . Та :, .

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА ДРУКАРКА, я ка добре володіє українською мовою.

І телефони:

-

nl(-

•'етики ,

Тмекен-

(еі,.,'

'украІнськоТ

8СОСОЮJНОГ" фостнва.1Ю "а- пісні СКРИ!'lfськІ

Пf-lI.НОГО спnрт}". альп:. rOltk3. Жінки.

не

Редакиії міськрайонної газети «Нове ЖИТТЯ:І>

адреса

8 перервІ с.IТI.

Н.

ПОТРІБНІ:

про

КПРС

л,оїнн.

\Ohut-РТ.

зова,

масових

Наша

л,і8ча!8:

Чtмnіомат

! 1.4.S . •

ЦІКАВО ЗНАТИ

ті підrотовлено

Х~40жньоrо

Нарис

3.ЯНСhКОЇ

.aKnl!.

.Обережно.

•.

301>1 •• 22.2~ К)бок

•1t4ItUJl».

21 .00 21.3.,

1000 In .,3.;.

kJlЮЧ

.. ,

Прем·.р>

~,Фі.1ЬМУ

,.мяі.

..

.10гpa'~iB. ЗаЙ~1зпьcrr c-аг()Тів.-rrю ,'1\І'аРСblШХ РО С.1НИ і [.1. ІО ,l\В С ЬКИИ радгоспро!')­

р і чного

За перше пІврІч­

2~.·1" .

занськоі оба,стl Акимовм". 17.50. 1(0HuepT ор"естру баан!, стів. 18· 1';. 110 почаТk ." Jiаsча .н.ного року у вузах І Te\Hi~yMax. 8и(ту·л міністра 8НШОЇ І ce~ pe.:l,Kboi спеиі~1ЬН"ОЇ освітн СРСР 8. П. Е.,ютіна . 15.45. LKorOJIHi\ світі.

19.30.

н.

Z1.00 .. Час •• 21 .30; Про"овженitя

юнкорl~ те.1есту­ дії .. Ор.1Я~ ;) ГО~10.80Ю KO.IJгоспу сСвіт.1НЙ Ш .1ЯХ" Ря·

І

__

.•

,орІ

ОП.·lзта погодинна. А.1реса: ву.'І. Боженка,

,Інценко. сБгаМУ_4ТН

ні. д ~ lтеА. ,Сонячне КО•10:'. ІР.nО .KT,a~bH3 кач~ра. 19.30 \ ' Во::е,оюзкий феС'!"н!!.!..11t раll~нrької пісні .. Кримськt

18.30

Jустріч

1Р , ОО Лю,:{ина

С.,і

РОБОТ~'

р()6і IН<і ки-6у .'1 і ве.l ьн ИКИ.

...

1;.(1{) 1(0Нl{ePT

.rpaHI

т ... еФI.,ьм

•.

заповітний?

17.10

математики

шу . ,1нше п€нсlонеРКIІ, НО .1ИШНЯ РОбітннuя апте­ ни О .l ьга Іванівна Саве­ .1енно 3.1а,1а його 36 кі·

пО,lектнв аптеки зат· '!ОБИВ наЙ6і .lьше спори-

до,

14.:;'J.

23.0(1

&і1IБаРСЬIП

n ,'! ану.

.

,JaEUb».

cKl~HIKa (lt!еРR ~ Ю 8 особистих питd.ННЯХ ~. Фі.lhм,~uнцерт «l\оМПОJМ' тор Касьянов_ . 1іа .saKjHче.н:ні НО8ММИ. 14.,30, Новини.

11.1;.

Збира.Йте

НаАуч"нІ.

П.

ПОСТІйНУ

е,lектр н к,

концерт.

.1<.1(Т'Т' ,\ХУІ З"311•• M.!fCTP' ",шинного ' М. Я. Заt\'\\' .

9.20 Фі.1ЬМ

наш

.N2 7.

\7.35

10.5(1.

БУРЕlIЬ,

.1,

вузи.

в

ма тема ТИЧНИЙ .

З?-­

всrУПНІІК;В

наша

проводить

РаЙОljj:. ЯНІ І;іНЧн.;;': 8

ший

СЛfJаl·~

15.4О, UJaXOBa ШКО .1а.

CTYJeH'

рош

3HOB~'

/

5.00 . • 'І." .

8.46 І імнасrИJ<a. 9.05 ,,", ,\ .,"тфі.,...

.Па.lітг.' . КамерниМ

СР03ХОJЮте

1;.151r.lефі .lhМ'

ЦТ

і6.10 ..\\0<'" і мое,вичl. 16.40 q>j ,'l .M·h"HUepT .д.

ПО.lітехнічно­

ЦbO~I~:

ШКО.13

ПРОГРАМА

АИ­

фал\' .1ь'тет\ в

І\ИЇЕСЬНОГО

28 СЕРПНЯ

ек·

Зz'Е .чдів

ста.1И

та~1И ріЗННХ

3ВИ-

ПРСГРil:-lа~IИ.

16А ,;.

П'ЯТНИЦЯ

кн ЇХ роб'JПI . .50 Щ10 uен,

Решта п р еД~lетіF у Щ!Х го інспrт\'т':.

чайними

15 .\01

1i.:J cY:l-I­

9 К.l?С\' зна '1 О:lI.1Я ть­ І-\иєва . 3 них Т:.1ЬКИ 7 8Н­

учні

13.1.~. Т •.теФі.,... не60 •• 3 cepl~. 16.0n НОВИНИ.

вже

rазети

ДоеJlідио-експєриментаJlЬВОМУ заВОІІ' будtвельнвz KOHCTPYKnHt тресту сБроварисtJlьбуд. НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: ~РМJ'1tаЛЬНRRИ • . ро~!lТНИRИ пилорами, гаЗO€.1ЄR. трозварникн, .'Jяри.

04М".".. 38~РТ.ТИ(. ПJlаце

бульдозерист,

".... 8Т..е. "а

... апrТУ88НRIО.

rypT08fIlTOI. М. S"oaa"l,

... "есу:

.H08'~ ЖИ'Rh> о[)гвн . t;;I'0'/ в.рекого. городс,ого к""итеТІ "n"",ниетнч~с",)11

p~HAhi.

C":"Rf'TnR

ГOP(,) ~I\CK<"Г"

l\иеRс<оА

H;JD().'Hfo,IX

06.,зети.

".тннн

м

токар,

Ук·

раАnнног() .1enYTa ·rOR

Га3МІ середу.

елеt-:трики,

IІІІ/!МI)'3/!3,

8НХО4НТЬ '! п'ЯТRИЦlО та

ст'-'­

бlOІІО

ва

aIBTOPat,

суботу.

------------

Ін.!еке 61964.

....-"-,-----..

---------~~---------------------------------------------....;,,;,...:... __... _--~---Броварська друкарня КнIBcbKoro об.тtполіrрафзидаву. АІ. Бровари, ВУ.'!. Київська, 154. Друк високиі. OOCllr 1 .J.Рl!і.оваииll ар !і.)і Ш. Тираж 12.160.

Зам.

3684.

#136 1981  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you