Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА'Н,

ПРАПОР --- ПЕРЕМОЖUЯМ ЗМАГАННЯ

'!l

ЄДНАНТЕСЯІ

ом

138 (4858) СЕРЕДА

30

Нещодавно КOJIективу радгоспу ІменІ Щорса бу­

СЕРПНЯ

1978 __ 2

JlО вручено перехідний Червоний прапор Міиістер­

ctBa радгоспів УРСР І республіканської ради про­ фесіЙннх спlJlОК працівннкlв сlJlЬСЬКОГО господар­ ства за веJlикі успіхн, досягнуті в соціаJlістичному

р. коп.

змаганнІ за перше півріччя нинішиього року. Цю високу

нагороду

трудівникам

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНА 1937 РОКУ

Одночасно він теПJlО і щиро привІтав їх з трудовою Вагомий вклад у спіль­ кІлограмІв

ний зДооуток внесли наші

-...""_........_..-----..._-..._...-.... ...-..._-_...--------------_........-- -.-.._

---- Третій

ПЕРШИЙ ДЗВОНИК

ПерDIRЙ дзвоннк ... ВІн, ик завждн, ХВНJlЮЄ. Бо кожен 3 вас пам'итає свІй першнй дзво­ ввк.

тваринники, які за сім мl!­

~

n

нулихмісяців одержали від кожної корови по

рік

.

ятиРІчки-

рік ударної праці!

Пам'JIТJПIЙ, а значить осоБJlИВИЙ, вІв ДJlИ цьoгopl'IННX пеРШОКJlасНИКів. Адже чи не з нього починаєтьси завтрашній девь майбут­ нього робітиика, вчитеJlИ, ХJlібороба. А поки

2538 кілограмів молока. Значно вищих показн,иків у праці !добився ДОЯР Анатолій Миколайович Остапчук, який надоїв від ІЮЖНОЇ із 23 закріплених корів по 3341 кілограму молока

вийшов

1

пере­

можцем у соціалістичному змаганнІ серед працівни­

кІв молочнотоварної фер­ ми радгоспу. Високої про­ дуктивності тварин доби­ лися також майстри ма­

що за парти на першІ найвезв_айнlшl урокн

шинного доїння Валенти­ на Степанівна Васюра та Натерина Львівна Васю­

подорожі у країну знань сидуть майже

ра, які оде.ржали вІд .кож­

2200

ної фуражної корови BI.::tповідню ло 2831 І 2587

хлопчиків і дІвчаток.

і

ДJlЯ вниlшніх дeCJlТH-

маснвків. Бо ж

1978-1979

оставній

рідноУ

устівах

кілограмІв річному

навчаJlЬИНЙ­

ШКОJlИ

перед

само­

4500

стІйною дорогою. ХУІІІ з'їзд ВЛКСМ ще раз

молока при зобов' язаННі

кіЛОГр8.мів,

пl,цтверДИІІ високу РОJlЬ шкіJlЬИОГО комсомолу.

Серед телятниць госпо­

З першого вересии вводнтьси в дію ПОJlожен­

Ідарства за п:дсумками минулих місяців перемож­

ВJQIOM У справІ згуртувавня КОJlектИ1ІУ, в роз­

витку громадської активиостІ учні,..

Бентежить він, перший дзвовнк, і молодих педагог1в з НИМ вони почнуть сво! перші КРОICll учнтеJlЯ. У цьому роцІ' КОJlективи шкіл

І району поповняться 34 випускииками вузІв краІнн. Певна рІч, вони потребують до себе особливоl увагн як старшнх товарншів,

IdcTa

Анастасіївна Вона

Борисенко.

одержала

цІкавІ зустрі'lі, допов1,цI, аркетн, .конфереиц1l.

Але сьогодНІ у цій спр"1 напежить "ІНММО

8ifрlшити проБJlем, зокрема в питавІ озброєн­ ня передовнм досвІдом, забезпечения житлом І Iвml. І хай' перше вересни стане ДJlЯ тих, в1,ц кого залежить уeпlХ справи, суворим екза­

середньо­

прирости

тепличниці.

нашІ

Нолєктив

бригади, яку о'Чолює Га­ лина ПИЛИПівна Озадов­ ська,

ПерDIRЙ дзвOJIВК... ПІCJIИЗ8ВТра вІн ПОКJlИче'

відправ<ив

на

дер­

дзвllUЮГОJlОСУ дІтвору за парти. Цього дни че­ каJIJI І готуваписи з велнким стараниям бать­ кв, педагоги, будІвельники, ПІдприємства-ше­ фІІ. Щоб першого вересня маснІ кІмнати, ка­

Жавний приймальний пункт 608 тонн ранніх овочІв при планІ 398 тонн. Особливо високої врожайності овочів закри­

майже двадцять тисич вихованцІв шкіл міста

того грунту добилася теп­

1

всеозброєННі прийняли

району. Добре пt,цготуваJlИСЯ до нового на­

вчаJlЬИОГО року педагогlчш КОJlектнвн КаJlИ­ TJlВcькoI, Троєщивськоl, Требухівської, Краси­ лівськоl, ВеJlИКодимерськоІ, мІськнх .Ni! 5, ом 1 середнІх, РудиинськоІ, ГОГОJlІвськоІ, ЛІ­ точківської, місько! .Ni! 4 восьмирічних шкіJl.

Дійову допомогу у ремонті прнміщеиь, зміц­ невні матеріаJlьио-техшчно'l бази подаJlИ Ім

• иробllJl1d КОJlективн - заводи порошковоl MeT8JlyprII, шииоремоитвнй, ремоитно-меха­ НІ'lRИЙ, заводобудівннй комбінат, ПДБП-2, племптахозавод "Рудни., радгосп-комбінат • Калитвнський.' Імені 50-рІччя СРСР, рад­ госпи .ТребухIВСЬкиЙ., .ЛітківськиЙ., .BeJIН­ кодимерськиЙ. й Iвml.

А ДJlЯ майже п1втораТИСJlЧиоІ арМІї педаго­ гІв новий навчаJlЬНИЙ рІк почався значно ра­ иіше за давньою траднцією із серпневоl хонфереицП, на якій іШJlа велнка, . заІнтере­ сована розмова про те, чнм живе нннІ радян­ ська ШКОJlа, яким буде 11 завтрашнІй день.

На ній педагогіЧНІ колектнви разом 3 вироб­ ничимн, представники партійних, радянських оргаиів, громадськостІ ГJlИбоко І всебічно про­ анаJllзували діЯJlЬність працівників народноУ

освlтн по викоианню рlшеиь ХХУ з'їзду КПРС, оБГОВОРНJlН матеріали Всесоюзного фо­ руму вчитеJlів, на якому йпtJlОСЯ про творчнй

добросовісно трудllТЬСЯ на спорудженні теnЛlІчного

комбінату водій автобази М 3 Микола александрович дІдусь. Автомашиною t:ЗИЛ-555» він перевозить на бу­ дівельний майданчик товаРНllй бетон, домагаючись при цьому

6-8

перевиконання

завдань.

рейсів він робllТЬ щодня

Замість

Кубок

ЯКОСТі­

бригаді М. І. Васька встановила Кубок якості.

Цей приз прнсуджується

бригаді, яка добилася найбlJlЬШИХ успІхів у ПIДВН' щенні ефектнвностl і якості роботи за квартаJl.

ЖЮРІ конкурсу

ло Пі~Сумки змагання За го :юмб!нату, якою -керує друтии квартал. Серед "омунІст Микола Івано­

претендентІв на при~ найкращих, результатІв ДОсягло пять КОЛЕЖти.ві.В -

вич В:::,сько, До її складу ВХОДЯТЬ М. А. Заєць, О. П. Нрук, В. І. Поно­

імена:

заводу

ченко,

порошкової

мета-

І. Я.

Л. Бойко, Ю. С. Юр­

Нольчак,

Но­

та, В. Ф. Писареико, С. О. БурмІй, Н. Г. Лю­

лургії іменІ 60-річчя Радянської 'УкраІни, Л. О. Галицького з цеху ска-

лектив зайнятий на навl­ шуваннl дверей до хол о­ дильних камер, що випус­

тертин

каються

бнмова, Л. О. ОГJlезнєва ... І десятки, сотнІ Ін­

В. Д. Онуфрієва І М. І. Знаком якостІ. Нещодав, Hacь~a З деревообробного но він завершив виробни­ комб1нату. ці колект~ви чу програму трьох років

І. О. Осадчий, Т. С. УJlЯНИЧ, Л. П. Загородь­ ко, А. Г. Бойняк, Л. А. СОJlовець, Г. Я. ПJlЮ­

ших.

Новий навчаJlЬНИЙ рІк за традицією почне­ ться Леиlнським уроком. Прнсвячується вlи Констнтуції СРСР, яка нинІ працює, живе, дІє, жнттю І діильності творци першо! в свІтІ

соціаJlістичної державн В. І. ЛенІна, 60-річчю ВЛКСМ. BeTepaJm партti, війни і комсомолу, передовикн виробництва поведуть шкІJlЬНУ юнь ШJlяхамн історії, боротьби І перемог, JUO..

бові І добра, у заХОПJlЮЮЧИЙ світ знань.

w-----

-- ..

~

---

ріЧному

668

оранки

плані

800

гектарів. Високого показ­ ника добив,ся і хлІбороб Во.т:одимир Степанович Погорєл,ов, який при пла­ нІ 1100 гектарІв виробив на закрLnлений за ним трактор 602 гектари умовної оранки.

На

урочистих

присвячених

зборах, врученню

господарству високої на­ городи, виступили брига­ ДИР молочнотоварної фер­ ми В. М. Нуценко, трак­ торист Г. Ф. Лисенко, тепличниця В. С. Кизим­ чук . Усі вони висловили глибоку вдячнLсть за ви­ соку відзнаку їх нелегкої,

запевнив

присутніх,

натхнені

рішеннями

що, лип­

заводу

пластмас,

з

державним

здають з першого пред явлення всю ПРОДУКЦІЮ, систематич~о . перевико-

п'ятирічки. Столяри дба­ ЮТЬ І про високий рівень культури виробництва,

l1ер~кривають. иорми вироБІТКУ в розрахунку на

ностІ і якості працІ

нують МІсячнІ

завдання, яка є запорукою ефекти,в

одного працюючого. Перше місце

Щиро вітаємо

І НуБОк володарів

ПРИ'3а

сту «Броварисільбуд:. ви­ ступив ініціатором соціалі­ них організацій міста

і

йону за

вико-

дострокове

нання

трирічних

Високе соціа.rnістичне зо. бов'язання завершити до

річниці

Конституції СРСР

нової

вико­

-

нано.

Це результат наполегли. вої роботи партійної орга­ нізації, адміністрації колони по мобілізації трудящих на участь у русі за підвищен­ ня продуктивності праці на кожному робочому місці.

ЯК відомо, завдання

1976

року ми не виконали. Але в наступному

на

26,7

перекрили

план

ПРОЦента, що дало

можливість

вийти

з

в.ід­

сІльського

гос­

подарства СРСР. , трудів­ НИКИ радгоспу імеНі Щор-о са докладуть багато зу­ силь

для

виконання

та

перевиконання планів І підвишених соцlаЛі'СТич­

них зобов'язань У третьо­ му році десятої п'ятиріЧ­ ки.

С. ПЕРЕХРЕСТ, ГОJlОВНUЙ веТJlікар рад­ госпу імені Щорса, ЧJlен

корпункту газетн

~HOBe життя~.

Програма на значеяа

в

1978 обсязі 1

рік ви­ мільйон

ТИСЯЧ карбованців, а в цілому за TP~ роки наш ко­

205

газети

домлення газети читачі

мільйони знають,

повинен

315 що

ОСІЮЇТИ

тисяч.

3

3

пові­ вже

строку.

Це

дало

здійснити

97,7

рІЧНУ програму на

цента. цента

Решту

-

-

2,3

ми додали

три. про

..

про ..

до

за.

гальної. суми в третій декаді серпня, СьогодНІ на трудо. вому

календарі

читься січень

вже

1979

зна~

року.

Наші робітники працюють на

спорудженні

Калинів",

ського гідропонного КОМП~ ле ксу, об'єктів Киівсько~ птахофабрики, 324-квартир~

ного будtlНКУ лиць Гагаріна

ВЛКСМ.

на розі ву. і 50-річчя:

днями закінчено

роботи на будівництві плем", п-гахорепродуктора

в

Ро.;

жівці.

Ударною працею чаються

машин,іст

відзна. екскава.

тора В. С. демишок і ма .. шин·іст автокрана М. д. 3емченко, ветеран війни і праці слюсар І. П. Васюк і молоді

слюсар

А. Г. Шихман та багато ін. ших. до речі, передовикам виробництва В, С. демиш .. КУ і машиністу бульдозера В. І. Куліничу позавчора виявлено

високе довір'я

_

іх прийнято в члени кпрє.

восьмимісячне

завдання ВИJ(онано набагато

..-ше

м?жливість

наставник

стаючих У передовики.

лектив

якості присуджено брига- «Нове життя. - Нубка ДІ столярів цеху холодиль- mr~r.1 ; Mpeмor. .

ра­

планів.

.

перших

розвиток

трирічку J(олектИІВ СПМJ( ·509 тре­

трирічку

ПlдБИ-1 них камер деревооБDоБно-

мІста

їх

півріччя

умовної

Ініціатори виконали

стичного змагання будівель­

у середниl року редакція газети .Нове житти~

марьов, Р. П. І. І'умен,

Ось

запланованих

Фото П. Голованя.

Г. П. Мироненко І М , С. Вдовиченка з цеху М 5

немаJlО.

при

жала на кожному Із 600 квадратн.ихметрів по 25

На фото; водій М. О. ДІДУСЬ .

нова­ освіти

району

перше

гектарів

личниця Анастасія Іва­ нІвна Насян. Вона одер­

8-10.

підхІд до справи. І таких творців, торів серед праЦІвникІв народної

і

за

і(ОЖНОЇ

чя нинішнього року

менатором.

у

Чималий внесок у за­ гальний успіх зробили та­ кож радгоспні механіза­ тори. Так, механізатор ГригорІй Федорович Ли­ сенко виробив на трактор

Н€ВЮf (1978 р,) Пленумів ЦННПРС І' ЦН Компар­ тварини по 872 грами тії України, допОВіддю секретаря призо60в'яза!шl 600 гра­ Генерального ЦН НПРС, Голови Прези­ мів. дії Верховної Ради СРС? До6.ре попрацювали товариша Леоніда Ілліча протягом першого півріч­ Брежнєва ~Про дальший добові

профспlJlКОВИХ органІза­ з молодимн вчителими

проводить голова КОМісІІ В. М. Перловськиl, fЧRfeJIЬ Троєщниськоl середньо! школн. Це 1

dJнети, майстернІ

високоякіс.них

огірків.

але почесної праці, пообі­ над!лі працювати цем вийшла Галина Гри­ цяли горІвна Насян, яка при ще краще, ще продуктив­ зобов ' язанн.і 600 грамів н:ше. Директор радгоспу одержала по 916 грамів Минола Степанович Адам­ середньод,обових лрирос­ нович ще раз палко при­ усіх працівників тів кожного теляти. Не вітав з велИ1(ОЮ набагато ,відстала від неї господар·ства телятниця Олександра трудовою перемогою. Він

ия про учнівські комІтети в загаJlЬиоосвітиій школІ; Завдании КОМСОМОJlЬСЬКИХ організа­ ЦІІ зробити комітетн своїм бойовим поміч­

так і партійних та цій. Велику роботу

вручнв

перемогою.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІУ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

Незвнчайннй вів

господарства

заступннк міністра радгоспІв УРСР М. П. Тереза.

В.

СЕРДЮJ(, і н Ж е не,

СПМІ<~50~.

'

головний


_.:=-~-

СЬОГОАНІ НА СТОРІНЦІ:

1l4ifkНl:

• Д'ОАе~CJAН"" ,arorJ8111 кор",lв-.

~-! HAPOAНoro

АПЯ

.,1]1; rocnOAapCTI .К••~е.Оd.ськоrQ IIpo*eKTopa~

~-_KOHTPOAIO У МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО

ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ­ НЕОСЛАБНУ УВАГУ На серпневому засіданlНі

мІсьного

!родного

комІтету

контролю

проходmrь

на-

серпня

слуха-

Так,

лося питання про хід виІНонання планів і завдань ІПО заготівлі кормів для громадського

з

по

10

поточного

в

радгосп!

31

року.

«Велико­

КОНТРОЛЮ

тонн, а ДО

600

ВIUО'l'ОВ­

лення трав' яного борош­ на і заготІвлі сіна ще не приступали.

МІ,ський комітет народ­

.

ного

нон тролю

вказав

суворо

pa;:t-

директорам

госпІв «Великодимерський. І' «ГОГОЛІвський. І. О. Басюку, А. Я. Олlй­

димерський» згІдно з гра­ нину на допущенІ недолl­ фіком станом на 20 серп­ ни в справІ заготівлІ кор­ ня необхідно було загото­ мів на зимщшй перІод І

тваринницт-

200

вити

ІВа в .радгоспах «В~ликодиме,рський» і «Гоголlвський.. Як пlдкреслювалось на засіданнІ, цІ гос-

тонн

400

сіна,

зобов' язав

розгорнути

ро­

тонн сінЗJКУ І 45 тонн вl­ боти по участІ у дводе­ таМінного т, рав'яного бо­ кадни.иу по заготІвлІ нор1рошна, а фантично ж йо­ мів. Групам народного го закладен'О вІдповІдно контролю об·ох госпо­

lПодарства зовсІм повільно

90, 320

І

О.

У

радгоспІ

:включаються в роботи по проведенню дводенадника ІПО заготівлі кормів, який

«Гоголівський» на цей же період заготовлено 54 то.нни сінажу при планІ

дарств

рекомендовано

серед.ити

свою

увагу

якості заготівлі для худоби.

ЗО­ на

нормів

НОВІ ТУРБОТИ ПРОЖЕКТОРИСТІВ :Значну роботу НрОГО

року

на жнивах нинlш­

провели

«Ho\'dcoрадгоСпІв 1

штаби

мольсьиого прожентора.

mахофа6рии раЙО1lУ. у раді.оСЩіХ 4ТребухівсьиКЙ., 4lі1епко,IUI ]\і е р.. СЬКИЙ., ІменІ Щорса члени штаБІв .Номсомольського прО/КЄнтора. ~ тивно

включиi.lИСЯ У

боротьбу

за

ви­

соиий хліб третього роиу п'ятирічки. Іхніми зусиллями було налагоджено кІльцевий НОНТРQЛр за збlllра.нням, перевезенням і аберіганнf!М ;зерна. Таи, наприилад, у радгоспі «Тре­

буХіВС~}(ИЙ" створено

перІод

ТlfМчасовl

мольського

ЖЮ$

ПоСТИ

прожектора.,

6уJlС;>

сНомсо­ до

складу

яиих увійшли члеии комсомольсько­ молодІжних екІпажів, lJ~i дбали про збереження зерна 1 БОр.йJjИСЯ ~ Itо'го втратами. ОДНИМИ .ІІ црщих прожен­ тористів наЗИВаЄ секреІар комітету

КОМСOlМОЛУ paдгQЄ~Y Р. Нов~скисьиа молодих нрацlвнИКi!J, членІв ВЛНСМ

Раціонаnьно використовувати

І. Анодіна, В. Прудкого, В. Пlщсщ­ ського. Утому, що црацівНиии госпо­ .царства своєчасно і без втрат з~

раЛIІ хліб,

є

мольських

частка

працІ

і

иомсQo

прожектористів.

ЗовсІм інакше поставилися до цlr;:J ваЖJIИ~У справи у радгоспах імещ, КІрова, «~аворицьиий~, сЖердів­ ський., де штаби .Номсомольсьиого IJрож~}{тора.

навІть

не

визначили

своїх завдань на перІод жнив. Юль-' цевиJt конrроль за ХО,:\ом збиран.ня t

~~режеННЯ:IJ зерна 1 тимчасові пости

f:НОМСОМОJlЬСЬИ~ГО прожентора. на Жjllівах були відсутні. Номсомольськl прожектористи дуже рідко бували на IlQЛ.ЯХ, не IІИВ"Іали І не ПОljJирювали досвІд роботи кращих молодих аи­ робничників.

З.аР1!~ пере,l;{ членами штабів «Ном­ сомольсьного прожектора» 1 ЇХ добро­ "іJJЬНИМИ помічниками стоять нові заlJ.;ІЗКНЯ. На «зелених жнивах,. про­ жектористи повиннІ доиласти веlх З'уеиль, щоб заготІвля кормів була проведена вчасно і без втрат, І тим. .caM}JM громадському тваринництвYj була забезпечена сита І тепла зи-

мІ·вля.

В. САБЕЦЬКИИ .

заnізничний транспорт 1{0МlС:Я тету

міського

народного

здІйснила

номі­

перевірну

IВИlюристанню

по

рухомого

залІзничного

снладу

ло

на

ря;!1 підп.риємств допус­ .наються значнІ простої

послугами

заліз­

транспорту,

спла­

ванців.

З

метою

часткового

відшнодування

години, дослідно­

державі збити:в

контролю

грошові

ня

в

го

Оl\ладу

І/з

на

е~сперимен­

ПІд овочами у радгосп! ~Жердів­ сьиий~ зайнято ПЛQЩУ 420 гектарів. Тру дівники брали зобов'язання одер­ жати на иожному з них по 195 цент1іерlв різної городини І продати їх держа.ві 6500 тонн. Завдання, яи вид­

ви­

-Якщо

рить

сказати

секретар

Тетяна

партійної

Павлівна

-

чесно,

гово­

організації

-

ПодолянИR,

то

погано.

Таи охараитеризувала вона органі­ зацію праці овочівнинів, вИl\онання ними доведеного графіка по продажу

різlЮЇ городини державі. Самоиритич­ но І справедливо. Адже радгосп зай­ має

останнє

району

по

місце

серед

виконанню

господарств

плану

овочів державі . 'fiIK, на

24

продажу

серпня ни­

н і шнього року господарство

Відправи­

ло на державний приймальний пункт лише 746 тонн городини. З них огір'

нів

-

105

пусти збирання

тонн. помідорів

-

24.

иа­

тонн. У дні масового помідорів трудівники про­

180

дали їх мізерну кількість, хоч доведе­

ним графіиом передбачено щодня від­ рравляти в магазини міста не менше 20 тонн помідорів.

Чому ж не виионуються завдання? Т.

-

Важко

П.

пояснити,

Подоляник.

(;казала

~ Ніби

й

ПrJацює чимало на плантаціях, сп п рту

вистачає

людей

!

тран­

...

Дійсно . Минулого четверга на зби­ ранні поміДОl'ів було зайнято 100 чо­ Rовіи.

Яи

передбачено

2

стор.

завданням,

о

ра

ШБУ-50

вальчука,

В.

версальної енер.го. П.

Но­ YH~

бази «ННЇВ­ Т. А6адєєва.

Зобов'язано підприємств ц:й вжити заходів

В.

директора

керівникІв

та організа­ невlдкладЦ1іХ

щодо

покращення

вииористання

рухомого

зал:зничного

трансп.орту,

звернути особливу увагу на навантажування І роз­ вантажування вагонІв у

нічний час та днІ. Групам контролю

рекомендовано

встановити

неослабний

кон'троль

за

транспортних приємств,

за

жувально

роботою служб

під­

систематично

проводити вірни

у вихІдні народного

рейди І ходом

-

пере"

HaBaH'l'~­

РО3і1аНТаЖУ~

вальних роб!т.

П'ят/!..іі рік вUКElЩІЄ .оБОU'Я3КIІ народнпгп дnaорця {)Рllгадuр n~n'l;B/;iIll{hh'ni nрига­ ди М І paaZI1CnU 'ЗЙР!J~ Ч,Jен КПРС {J, П. r"IJiii(l. БI!~аТQ зугц lЬ, енергії і п'/рання віддає вона вЦРnЩУf1f1,I:III/Q 8UCO!<OR/fiCH/,IX FJQочі(J. Hultl триває nпра ~fJllрання ноаогв врожаю 080'іів. f/K /ЩpmJнц4 кqнт/Ю.4ВР, IJіfЩ Пе'fрівна ІЩАЬНУЄ, щоб Ш8идко і які~но RРО8fJдu ще!! з.6иРВ-ІЬЩ роботи.

.На ~H;.uKY: ·В. П. Г,.1І ЛІ й (крайчя I1PI!BOPY'l) перевіряє nоміаори, які зібр(l.!!, ро{jIТНI:Щ~ [, О. ХО)!(АН, О. Ф. T~PAEHMEfll(O, J(. С. rОПlХА. ФОТО С. ПРИС1)'R.К'.

ПОМІАОРІВ

силь.

Яи же овочівники господарства

бу дівель-

них н,онструкцlй тресту еБроварисІльбуд. А. С. Джуму, головного Інжене­

,є"О,IJ!

КАПУСТА НЕ ЗАМІНИТЬ

но, великl. Щоб успішно справитися з ними, треба доиласти багато зу­

J!ОНУЮТЬ взяті зобов'язання?

місячно­

диреl\то· ра

тального заводу

;внесено штрафІв відповlд-

зро­

нарахуван­

РОЗі\lірі

дослідно

цими колективами

завданих

матеріальн.их міСЬJ{ИЙ комітет

народиого

бив

годин, ШБУ·50 години, в результа­

ті чого

корис­

ничного

2240

експериментальн·ому буді­ lВельних конструкцій тре­ сту «БроварисІльбуд» -

4659 3842

ор­

туються

шиноремонтному

4274

якІ

та

чено штрафі·в на загаль­ ну суму 25 тисяч карбо­

нішнього року перепро­ 'стої вагонів становлять

-

Підп'рщ;мствами

ганізаці,ями,

вальними операц'ями. На­ приклад, за 6 місяців ни­

годин,

про-

ку

навантажу­ розвантажу­

іНа заводах пластмас

ПонаднормативнІ

вод, універсальна база «Ниївешерго», клієнтура заводу залізобетонних конструнцій. В Цілому за перше пlвріч,,\я 1978 ро­

рону. Зонрема, бу­ встановлено, що на

вагонів під вальними і

3689,

стої вагонів допускають змішrорг, райспоживспілка, св:тлотехнічний за-

IПІд.приємствах І в органі­ заЦІях нашого міста та району за перше півріччя

1978

по 926, 3607, карбованців.

но

2196

контролю

рою, ЩО є наСIІI)!иом незадовІльне' роботи спеЦlалlзованоУ ланки по хІ­ мІчному захисту РОСЛИН. Проте це не турбує KeplBHlttНla І спеціалjстІв гос­

ства, низька врожайність помідорів. Ми побували на овочевих планта­ ціях поблизу Михайлівки. йшло ма­ сове збирання помідорІв. Роботу цю

подарства.

виионували

иолеитиви

трьох

ланои,

які очолюють Галина ФедорІвна Тка­ чеНI\О, Анастасія Олександрівна Ма­

l\ушнеНI\О нопля .

та Любов

Аркадіївна

Но­

Радгоспним трудівницям допо­

магали шефи Із Ниєва. Всього на збиранні врожаю помідорів було зайнято 124 чолояіка. Та показнии їх роботи низький - за день 10 тонн. Чому?

-

Ми затрималися дещо навесні із висадкою розсади помідорів,­ розповідає помічник бригадира "ОМ­

сомолка Любов Нестеренко.

-

Тому

~ Нічого,

ють вони.

-.,-

споиійно

вІдповІда­

У нас є площа' ПОЗ8П,llа­ ново посаджено! и~пусти. He16 ПО" КРИЄМО

-

...

У звІтніЙ ДОlJовlдl H~ ХХУ з'Узді ленінсько! партlУ Генеральний C~Kpe­ тар ЦН НПРС, Голов~ ПрезиЦl'! Вер­

ховно'!

Ради

СРСР

товариш Л~оиlд

Ілл:ч Брежнєв говорив, що «цибулю не можна замІиити картопл~ю, олІю томатним соком; на столі раДЯ!lСЬИОІ людини НGВИИНО бути IU!~. І за~!JR~ чити це

-

прямий обов'язок пр!щ!,-

нииів СIЛЬСЬКOrо rgєRQAaPCTlla.. зпнів ПРІІИІЩІ БУТIІ

pi~1tl

рвочі.

маБУТq, ЖОДІЩ Із к~рlа.IJЩ(lв лІстІв ГОСПОДIJ~Т!!і,IЦР таі(

на

де!щх

ріст і

упущене

розвитои ми

помідорІв.

надолужнмо

Як переконалися,

о

Але

...

важко

1

просте

HOJ3E ЖИТТЯ

.

Тому на ПРИЛ~К~1j: ~чеJJИJI lIaг~

ранні сорти ЇХ дозрІвають Із запІз­ ненням. Та ше й до того несприятли­ ві погодні умови негативно вплинули

вирІшують

ПИТjl.IНIЯ

за.вдан",

1

рО

~II~{I.. ,. ..yд~

[І..~!щнаННIі

Арвв,

цо ЦІ)9111!1КУ Г~IЩRИillt

державІ, /іе ~~хрч~ mРДJlп tcTIf ~рщ. С3,бо смаж~~r ~~Y!;1r. lJe ма,J.Q~П ііі

о

Середа,

і

ОГlрн!,.

Якщо й ТРВJIИЛИСЯ значні упущення

незадовільна організація п(}ацl, слабкий контроль за роботою овочів­ ників на овочевих плантаціях з боку нерів.ників і спеціаЛістів господар­

-

помІдоРІв

§еЛИ кою ВідповІдальнІстю.

ПОВІДОМЛЯЄ РЕИДОВА

госп продав ЇХ держаВі· того дня ли­ ше 1.5 тонни. Головна причина 'l'ому

день повинен Зlбратц помідорів. Але рад­

з

~tiOJ з продажем державІ різної rtr P«t~HIlIt зrідtiо ГРВфіИВ, треба nI~xQ­ ЛКТ" п&го.сподарсь"ому. серйозно, З

неМОJf!ЛИВО БУАе О!'lочlS8И1<ам ~пррви­ тися Із доведеним завданням . ВО Q~­ віть зелених плодІв на стеблах не­ рясно, частwнСі Ї!, УР1!жена фlтофто­

кожен з них за кілограмів

200

caJJaтy

Тему до розв'язання проблеми, З)3'11-

30

ПРИ виеадцj розсади та догляду за нею, ТО, мабуть, BapTQ не допус~ати I1~M() у/Ие коч ари збираннІ виреш~­ ного врожаю,

у

магазини

транспортуваннІ

міста

чи на

плод;в

засолзавоД.

На жаль, у господарстві

і нині спо..

с.т~р!гаються великі промахи в робо'l'Ю о~і{lвникlв. Наприклад, минулоУ се­ реди на транспортувр.нн! овочів було

~ііltilЯТО 12 автомашин. а вще на­ ступного дня лише чотири. Тому зіб­ ранІ пе~ідори залишилися в JiО'lУ!ЩТ~ на полІ.

()тже, нерІвцинам,

J.ic/l'4

трудІвникам

f

спеціалІстам

господарств,!!

~)CIA~O ~ереглянути Зб,.рання

врожаю

Я!'цИКIJХ

як

овочІв

слІд

І

нео стан

та продажYl

Іх дерщавІ 1 якнайшвидше надолужи­ ти nрс>гаяне, щоб до столу ТРУllЯ­ ЩiJX постІйно надходили свіжі, ~исо­ коякlснl овочі. ВІдомо,

що т!льки

п~ця дає змогу

добра

1

вмІла

доби!3а'!'ИСЯ д.обриXl

P~~YJl"T~,!,iB НавІть при поганих по­ rодЯ~ умовах. Тому трудІвники 68 И8Вюшl,

не

"l!i11 11

JI!!JЩJl!KIJ, яи~

радгосп!.

мають

права

заКРIН1~'

P~fiдcтB бр~гада: Г. В(')ЛО­

"А,

-

.o11.e~ групи Н'РОДНОГО

I..QНТР9,11Ю PilдГOCДY .Жерlllв­ М, ГУМ;;;НЮК,

ty.I'' ...

r.

ПQJJ.ЯНОВА -ПРІІЦІRИПИИ

~ед.lшцlI г~зети «Нове ЖIJ'І':rn».

~ePJ:IH~ J97~ P0f(Y

'11

ІІРИЖИЛJ{СЯ ~

О

--------


продовааємо ТlМ7

УРОЧИСТИМИ

УПЕРШЕ В 'КРАїНІ ЯК МИ вже розповІдали;

rtРJщlвники заводу порош­ ковоУ металургії імені 60річчя РадянськоУ України иеРШИlllИ в країні освою­ ють прогресивний метод (tдержання залізних по­ IfЮ ш ків розпиленн" рід­

-

синтет~чного чаву~у.

(t.9J'0

це СК.18;\НИИ теХНОЛОГІЧ­ ний пр~цес, тому першо­

прохlдців на кожному J<році підстер!гали труд­ lІощі, тимчасові невдачІ.

Попередню

розповідь

ІІИ ЗакіНчили тим, що ін­ »<еиери прийшли до вис­ ИО1!КУ про необхІдність змІни конструкціУ форсун­ J<И приймальника, яка пІд ,.искOl!J повіТря в 3-4 f,Т!\Іосфери розпилює роз­ плавлений метал. Тепер у нІй замість п'яти отво­ р;в зроблено три. Новий ДЛЯ нашоУ металургіУ про­ цес удосконалюєтьс".

3~ичаltно,

творчої

Ін­

Jf\ЄНЄРИОУ роботи, роботи по сутІ .ІІ0СЛ!ДЮЩЬКОУ, ви.

~.IЦIt:. У тих, хто веде ,,-акий пошук, трудноЩі)! Ji!«ели

не

зменЦІУЄТЬСЯ.

~IO і перемог. Успіхи, досягнутІ на жlльниці розпилення цеху

~ ~,вlдкривають перспективу

росту

чітку

пот уж­

lІее'l'еi:l: пlдпрнємства. Уже • цlЯ п'ятирічці 8ИРОЩ!И­ Цтво

залІзних

ПОРОШКі'В

31юсте у 2-2.5 раза. Вн­ ЩоНJ буде їх Яl{lсть. Працюючи за старою ,ех~ологією,

металурги

д.о(Sиваються 48 процентІ!! 8J1XDAY металу вІд сирови­ яи. А тепер цей показник сягне 80 процентІв. Реш­ та піде па повторну пере­ роБКу.

t:!ирlшуєтьея ще одна ИfJоблема. У пеЧаХ вlлнов-

iiJ

буmt

комплексного транспорт·ного

збирально­ загону зІб­

лення застосовуються пІд­ дони, в якІ завантажу~ть­

ралися комбайнери, жат­ карІ. й Інші трудІвники,

ся брикет, з окалини.

які брали учЗJCТЬ

ляються

15, а 11 оо

виготовлений Бони виготов­ зІ

сталі

марки

при температурІ вІд до 1200 градусів

метал сильно

деформаЦIУ.

пІддається

Це

призво

дить до аварій, або, як їх

простіше називають мета­ лурги,

«козлІнь

Порошок, новим

•.

одержанИЙ

методом,

проходитиме

та-кож

через

печІ

відновлення. Але тепер немає потреби в таких ви­ соких температурах. Вона

буде знижена

1

дусІв,

на

цього

для усунення

Отже,

ще

достатньо

«козлІнь

один

•.

аспект

нововведення

~nліп­

шення умов пр.ац! мета­ лургІв. Щезне сажа, цеяк! ІншІ шкІдлив1 речовини. Поліпшитрся стан ПО'іlт­ ряного середовища, пl~ви­ щиться культура виробни­ цтва.

Ще не виведено

елек­

....

тродугову

п аВильиу

пІч

на проектну потужністJo, спеціалісти заводу вже заМИСЛЮЮТЬСJt над УХ ре­

конструкцією. плавиться

Зараз тут

чаВУJl,

кілька рокІв

І/.

тах

через

на

року

тужнІшою,

иа

проти

п'ятир:чни.

комплекс­

но! програми реконструк. ції цеху Nч 1 на перспек­ тиву. Практика засвІдчує, ПОРВЩКОllИКИ

справл"­

TbCIJ з нею успІшно.

•.

на початку

у

8и.секоиеханlаованl

RРОмисл~l

До перебудови

підприємства

перетворились

в

резуль­

таті реконструкції старі тваринницькІ ПРИМlщен­ IfJI р.дгоспу сЧеРIІОКИЙ., де зараз отримують иаЙ· л;ешевше у Одеt:ькlй об­ ластІ молоко.

..

.~

і

І .

І..,., Іі

охолодження

тур,

пізнІх

зокрема

ського

цунру

для

круглолиста,

.комахоїдна.

приємств,

ЦьогорІчна ваставна квІтів вІдбудеться 10 ве·

ДрІбнІ

ресня

лективи

«Прометей ВІдвІдати ви­ ставну запрошуються вс! пІдприємства, установи, організації, школи, квІт­ никарІ-любителІ.

центральних

Mex~nl'JHHx майстерень, Зі!.~J1У ПОРОІЦIiОВОУ мета­ JlургІІ, міських ЩКIЛ М 7, ні

1

та школи-Інтернату.

ЖюрІ В!lзнало Ух найкра­ ЩIJJoIИ. ЦIKaB~ експозиціУ

кІнотеатру

•.

А. ПОГРЕБоВСЬ~ИЛ,

ректор народного ук1верснтету .Прврод, ••

переїдає

рослина

ко­

гине.

комахи,

яні

сі­

дають на П листочки, прц­ ЛШІають. Волосинки стис­ кують здобич, видІляючи при цьому значну кіль­ кість рІдини, в якІй роз­ чиН1~ЮТЬСЯ

комахи.

Заsершується збирання хліба, почервонlли плоди lДипшини, калнни. д'Jсти­ плоди

тодів .боротьби .з

нею:

1\0-

паюrь

ями для виловле~ ня !х. закладають отруєну

кукурудзу.

Але. на мою

біЛЬ!І1 ефективнІ­ ший Інший спосіб.

lIYMf{Y,

Зварену

процентн~му розчинІ хло­

рофосу, закласти в нори. а хІд медведки, яки!! вид­ но на поверхні землІ, по­ цим

Q

гороху

на

же

розчином.

Шкідник швидко гине. Таки,м

методрм

кори

радники

го

вІзьмуть його на

озброєння.

Т.

КОЦЮБА,

житель села Гребельки.

Середа,

30

сеРПНJl

1976

продовжують

цві­

взяток

для

волошки

що

дає

луковІ,

дуже

бага­

нектару.

У цей час вІдбуваються зміни

І

в життІ

тварин.

Закінчується линяння вов­ кІв, теМНОСір! лисята на­ бувають ру дого кольору

(вони залншають лисиць). у молодих оленів минуло­ річного народження

зни­

кає плямистість у забарв­ леННі, посилено ростуть

рІжки. НаприкіНЦІ залягають

у

мІсяця

сплячку

хов­

рахи. Достигають жолуді, і білки переселяються із хвойнпх ділянон лІсу в мішані та дубняки.

Не слід забувати в цю

си. для

Наприклад,

тільки

влаштування

спец!а·

ліЗ0ваного по

другу «спеЦі­ риборозве­

Г. ВАСИЛЕНКО.

лосося ми видlлиJLИ тисяч карбоваНЦіВ.

Багато дала

1

ста·вків,

ви­

рощують цьоголІток цІн· них промислових порід.

госпу

виросте

haykobo-практи'Чно,

турбуючись

завтрашній

день,

голова

ня А. І. Суханов. кощосп

кошти

могти

на

те,

поповнювати

року

-

направляє

Ладозі

-

правлін­

щоб

Наш веЛИj<і

допо­

активніше рибні

запа-

Q

цо!льними молокопро-

ЗвІдси

надхоі!,ИТЬ

до

молоко т анк І В·

-

охолоджувачів, а з них прямо на завод. Чимало довелось

попрацювати

тваринникам

над

тим,

щоб створити стадо, при­ датне для машин1fого до­ їння.

Зараз

все стадо пере­

(ФотохронІка ТАРС).

нолотlю виробництва мо­ лока. МеханІзацІя проце­

сів

.

доУння,

роздавання

бирання

доставки

кормІв,

f

при­

приміщень

волила дояркам

доз­

взяти

пІд

нагляд вчетверо БІльше корІв, ніж передбачалось нормами. Сімсот корІв в

«Червоному. обслуго­ вуються шІстьма май­ страми.

Л. НОВИЦЬКА, кор. ТАРС.

ведене на промислову тех-

го

пору І про заходи бороть­

би

центру

по

комплекс вивчен,ню

біоресурсів Ладозького озера. Рекомендації спе­ ціалІстів послужать зБІль­ шенню рибних запасів во­

доймища.

о. ГАнmин, О. КРЮЧКОВ, кор. ТАРС.

НОВЕ ЖИТТЯ

з

ма,

шкідниками.

необхідно

та

конюшинних

Інших ланів

них

трав

Зокре­

проводити

обстеження та

багаторіч­

полезахисних

смуг і в місцях скупчення мишовидних

нори

гризунІв

класти

регулярно

ряти

канавки

скирт, що

у

отруту. Слід

також

навколо

вибирати

потрапили

переві­

гризунІв,

туди.

Не стпхає шум

у пта­

шиному старших

світі. Пернатl поколінь дають

молодим

виводкам останні

уроки

життєвої

мудрості.

ТІльки деякІ птахи ще зайняті турботами про по­ томство. У цьому міСяЦі доводиться зустрічати не­ льотні виводки диких ка­ чок,

в

яких

загинули

ші поклади.

і малі крячки. пташенята

з

пер­

На пlщаних

косах закІнчують вування пташенят

вигодо­ річковІ

Вилітають

третього

по­

кладу яєць у горобцІв 1 в дея,ких Інших дрІбних птахІв. А в теплі краУ

ЦІКАВО ЗНАТИ

КОМФОРТ СЕРЕА ШУМУ ЗахLдно - СиБІрський

рекон­ де

будо.в

не

Оснастили ЙОГО

установками,

350

-

·ловлю,

птахофабриці «Кекава..

водом .

господарства

дення.

Сучасний рибалка вже не може вести рибо­

на

сучасними

вирощуванню дворічок

Че,рез кІлька рокІв на центральнІй сади~Н кол ·

говорить

іншІ

бузини

рі, здобув альн:сть.

про

1%

ягоди

струкцІя

погано,

якщо

європейської. в цю пору за­

КИй колгосп Імен! М. І. Иалlнlна, який веде про­ мисел на Ладозькому озе­

СТУЮСJl два роки. Буде не·

картоплю. зер­

КУКУРУ ДЗИ,

30-

акації,

миколайчики сині,

верес,

кІнського

ЗSІЛЬШУЮТЬСЯ

добу слІд намочитн в

лити

Нин! відомо чимало ме­

во

звана

рослина.

НайБІльший на пІвнІч­ ному заході риболовець­

шкоди:

рінь, І

так

білоУ

і давати

то

цвІтуть

З МЕДВЕДНОЮ Ум бага­

корів­ доУль-

бджІл

зеленого

РНВВІ ВАГ АТСТВА ЛААОГИ

~ультур І завдає

утри­

мання худоби. До ників прИбудували

цикорій,

отава,

ЯН БОРОТИСЯ Me~BeДKa, ще 11 нази­ иаютJ:, рачком, небезпеч­ НИЙ шкІдник городнІх то

має вигляд пухкого килиму;

гают.

ПОРАДА ОВОЧІВНИКАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

ВlДРОС1'ає

клІтки-бокси

для беЗПРИl' язного

сти

й

виставцІ.

госпрозрахунко­

на секціІ і

рослин

приємства

БМу,

.начиння~,

Ух

чорної, брусниць, а в сос­ НОІ!ІИХ лІсах - коріння в~лері!\ни, листя полин у ГІРКОГО, із медоносних

господарства.

взяли участь усі школи мІста І району, багато пІд­

вого

все

поділили

готовляють

в

лІсовІ гвоздики, золотуш­ ник звичайний. На торфо­ вищах квІтує росичка

М8Ifше.

приміщень

викинули

бруслини Для аптек

сІль­

чих рослин стає менше

З

кащтаnа.

городини,

ворити про недоліки, то слід сказати лише про те, що не всі установи, пІд­

біля

тому.

брусли,ни бородавчастої та

У лісІ і на луках квіту­

ЄК~iJQЗИЦії підготували ко­

громадськоl

чорногузи . Починається перел!т журавлів, диких

куль­

ють тисячІ жителів мІста. Особливо багатолюдною

квІт­

кормІв для худоби.

.Т. .ихii5Sиї**с3 Е. ріає;ПЕВЯ ьЯ72ё ~~;~Т:Ю~~ТІВ~:И~~ЗУ:

днІ сприяють остаточному

що

Гарні

кІв

..

поверхні

показали І Иалитянська, Иняжицька, Троєщинська середнІ школи. Якщо го­

установ,

приступилн кілька ро­

встановили

Сонячиі серпневІ

достиганню

ферми

тут

CIPfl е н ь

Виставки квІтів сталн у нащому місті традицlй­ flИМИ. Щоразу Ух B~ДB!ДY­

любителі.

хів у працІ на ocllНHix ПО­ льових роботах, заготlвлt

ПТАХІВНИЦЬКОМУ

ний зал.

СтарІ ферми на новий лад

несприятливий

-

завданн,ІІ

водІй комсомолець ЛеонІд Дяченко. ВІн перевіз май­ же 700 тонн хліба.

знімку:

ДОСВІД, РЕЗЕРВИ

буряках, І дощовий, по­ хмурий мІсяць, нав.паки,

никарІ

сезонне

ПЕРЕДОВОМУ

На

ТВАРИННИЦТВО:

не

у

конав

ЦК КПРС, Ра­

npaltOpq.

ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

ГРУНТУ.

участь

сезон­

сандр Іванович Єщенко, головнИ'Й агроном Олек­ сандр Григорович Иазєв І голова місцевкому прОФ­ спілкн ФедіР Михайло­ вич Лихогод. Вони поба­ жалн механізаторам успІ­

Вцсокий

наrромадженню

взяли

врожаю при

тепло вітали ди­ радгоспу Олек­

рівень виробництва, ши­ роке ,икорucтання до­ сягнеkЬ науки, добрі умови праці визначають успіхи коJltктигу. Торік птахофабрику удОСТОЕНО перехідного Ч ерtюного

}rочамиеl11бувається знач­

Запрошуємо на виставку квітів

нового

ному завданнІ 300 тонн. БІльш як вдвічі пере8И­

З святом оБЖИНlкl!! XJ!lборобів ректор

будівництва

nідnРЦЕмства.

останнІй мІсяць лІта. Диl стали коротшІ, ДОВ­ ЦlИМи ночі. Тихими

ПРIfPОДИ

на транс­

портуванні хлІба першІсть завоював шофер Микола Митрофанович Иеуш, Я1<ИЙ машиною Г АЗ-53Б перевіз 713 тоин зерна

сезонному завданнІ 316 тонн. Друге мІсце присуд­ жено сімейному екІпажу -комбайнеру Миколі Ва-

---

ДР93ІВ

Серед вод\Ув

по

147

на

процентів.

року.

)"

пІдсумками зма­

хофабрика «Ke"a8a~ ги­ робля~ понад 7700 тонн. бройлерів на рік. Ц, майже вд80В більше, ніж було sаnлановано

І. довrи $і. ijjII і ... 'Ііі . . . . .з.....

НВТОЧОК

У ній

БІльше

Латгійська РСР. Най­

завдання

обмолоту хлІба

ЗдоровеЦь. Вони намоло­ тили 524 тонни хлІба при

комплекс­

яким за

більша г республіці пта­

дІльницІ

Це елементи

налисезоние

На обмолоті хлІба пере­

ний збирально - транс­ портний загІн порІвняно швидко 1 якісно зібрав

СПЛИВАЄ

була минулорічна.

зерна

МtlНУЛОГО

на

кожиого на 7

можцем вийшов екі'паж комбайна СИ-5, де ком­ байнером Микола Федоро­ вич Бобко, помічником Олександр Михайлович

механізаторами на най­ ближчий час осІннІх по­ льових роБІт. Долаючи

трансформа­

тор, учетверо потужнІший за дlючЩt. Ирlм того, на дІльниці змонтують IЩJ один плавнльний агрегат.

[!ёі(;

третього

погоди,

СОЛОМУ

Вс! комбайнери І Іх I!~ мІчники, жаткарІ. водіТ,

гання присудженІ перші сильовичу Бобку І його І другІ місця, були увін­ синові Олегу. Вони ВИКО­ чанІ вінками з пшеницІ.

гектарах,

будуть пла·

встановлять

~

центнерІв

поставленІ завдання перед

вити сталь. ПіЧ стаliе по­

що

заскиртував

ти, вшанованl передовики,

примхи

1150

на

всІй площі, з гектара Зібрано

в робо­

жнивах

десятої

хліб

На святІ обжинків були підведенІ пІдсумки роб0-

гра­

50

СВЯТО ОБЖИНКІВ

обжинки 11 радгоспІ lмен1 Докучаєва. В табор!

качок,

деяких

комахо­

їдних.

Серед плазунів ються молодІ ящірки прудкої,

з'явля· виводки а в лІсо­

степовій ЗОН!, на захід вІд ДнІпра, ящірки зе­ леної. Народжуються ма­ лята вужІв, протягом мІ­ сяця рlч.ково! черепа­ хи, молодІ лісовІ гадюки, медянки, ящірки-живород­

-

ки. Перед дощем кричать озерні жаби. Тритони ви­ ходять з води ~ мандру­ ють у пІдвищенІ мІсця.

Риба всіх видів у цю по­ за винятком лина, Ін­ тенсивно живиться: від­ кладають у тІлі запаси жирІв І утворюють новІ статевІ продукти.

pv,

І все-таки прекрасний серпень своїм спокоєм. Пронесуться грозовІ дощІ, вволю напо!вши землю, t затихнуть. На полях на­ пружена робота носІн­ ня, оранка, сівба_

-

С. ПЕРЕХРЕСТ, rpомадськвй кореспон­ дент.

заводІв у співдружностІ Із спеціалІстами підпри­ ємства створили спеціаль­ ні шумозахиснІ примlщен­ на. Перебуваючи в них. робітники й інженери

оточені

повним

комфор­

металургІйний завод дає знати про себе здалека. Ще не виднІ його багато­

том: у примІщеннІ тихо, кондиційоване повІтря.

численнІ дахи, та по шу· му, що підсилюється, вга­

бітничі умови створені на. пультах управління до­

дуєш:

менним,

там,

велике ось

що

попереду

підприємство. дивно:

в

Та

цехах

-

шум щезає, а точнІше знижується настІльки, що

його майже не відчуваєш. На особливо шумній паро­ повІтрянодувнІй станцlУ заводу працІвники СиБІр­ ського Інституту по про­ ектуванню м~талургійних

Q

Q

ТакІ

ж

комфортнІ

р'о­

сталеплавильним,

прокатним

виробництва­

ми. Завдяки скоротилися

цьому різко професійні

захворювання,

не

металурги

втомлюються

хоту.

значно

вІд гро­

зросла

про·

дунтивність праці і якість

роботи.

Е. ПАСТУШЕНКО, кор. ТАРС.

3

стор.

Q


СтеЛRСИ, Аоріжко,

ЛІТОПИС ЧІОНЕРСЬК.ОГО ПОДВ~І'}'.

АО

В. ДЕМ'ЯНЕНКО

ЮНИЙ

у нашому місті та селах району у повсякденний по­ бут широко увійшли нові радянСЬКі обряди свят­ кування народження дити­ ни та реєстрації шлюбу. Осо6.1/ilІО ntllllHO й урочис­ то відб!lваються шлюбні ри­

ГЕРОЙ

Володя КОРНІЙЧУК ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ

туали

129, 130, 132, 134, 135).

Володя ВИЙНЯВ з чохла саперну лопатку. Виклав пІв колом земляний вал. - Так тобі краще буде. - мовив до БІло­ І(ОРОУ.

Рости

-

на

здоров'Я,

J1iCOK,

невпинно

РОЗШИРЮ,ючи

вдалинІ

плацдарм

щастя

після

шлюбного жаlОТЬ

з

дагоr,

18.15

цьому:

Рус! Рус! Рус! НашІ вlдповlЛИ частими чеnгами. Володя 'lj'B спок:йні, яj\ ;завжди у бойовій обстановці, :коМаНдИ Пере~єльсj,кого: - До теремка не наближа1'ИСЯ! З обійстя 1ІЄ випускатижолного фрицаl.

Пленуму Ц .. КПРС У житт •. Спортивна програма. Че. . піонат СРСР 3 футБОлу, -Динамо. (КиУ") -Ди~

пісня­

K~:~~~

КОР/ЗА. Фото А. Козака.

вмирають

18.00 К.

-'-

20.15

-

...

_

ство.

9.00 Екран - у,ителю. 10.40 і 11.40 -Знайомство

ми.

14.60 - Велика педрада •• (М.). 14.30 Т.оя Ленінська бібJllотек" 15.15 -в ПТУ ПРИ.ШJlО lІопо84

нього

ми

за

поранених

години

Таки добре втелепалися: !llдоспlла фа­

на скатка. - Обстежив навколо всюдн об­ ривисто. Хоч з парашутом стрибаЙ. Прав.1~, стрів неподалік юнака цивільного. ВІН Що воно за? .. якими

переправляють

..

тс Незабаром вся група

_

-

часом

стали

висаджувати сад­

шатро,

Від

на

в

сере.1ИНУ

яскраве

-

оuим

тут і

садах

-

opr ••

СовеТО8 вароl1ныx АепутаТ08 ГазеТІ

выодитT

••

вважаючи,

Вчені

Киевской области. ЯЗЬІке.

...

На

і кому

зам!ських

на

НАША

АДРЕСА:

255020, М. вул.

БРОВАРИ, КИЇRrьк •.

1~4

вони

ділянках лініУ зв'яз, замірними попереджу­

знаками.

ВІдповідно

сПравил

охо­

рони ліній зВ'язну_, затверд· жених постановою Ради Мі­

врожайність. Д

Концерт

ДержаllНОГО

llао

ченка, 18 (ТВСМ-4), ти8фон 25·90-64. м. Козелець Чернlгlвськоl області, вул. Комсомо.пr. ська, 10, телефон 2·14-73, внробнича дІльниця ом 9. Без дозволу виконкому а в!дміткою в ордерІ іиробни­ д!льниці І виклику npeJ1ставника підприємства, яке

'101

обслуговує кабельну лtнlJQ мІжміського зв'язку, ВИНОнання роБІт В 'охоронн!й зонІ кабельноl лініІ забороняєтЬ1 ся.

3а пошкодження

кабелЬ<'

них лінІй міжміського Зі'ЯЗ­

но

ТехнІчний ВУЗОJJ союзва ~агlстраJJей зв'азк~ 1 теа8бачення М 4.

одержати

годження

за

ПИСЬмове

по­

адресами:

м. Київ-30, бульвар Шев-

шо

,аОЧНILj

(М.).

ністрІв СРСР від 22 липня 1969 р. М 567, на виконан· ня робіт і ОХОРОННі!1 зонІ п!дземних кабельних лінІй міжм!ського зв' язку потріб­

ку Указом ПрезидіІ ВерхоВ'!

ноІ Ради УРСР від 15 rpyItня 1969 р. встаНОілена нри" мінальна вІдповІдальн!сть.

яку во­

Днрекцlя радгоспу _Зоря •• партійна, профспlnкова органІзацІІ .иt­

встановили, шо

час травневого обприскування садів добре витриму~€ важкі машини .

Бро •• рекого горк"м,

маli­

малюкам.

В. РЖЕВСЬКИЯ,

VКРАИНСКОМ

-

проблему з травою,

косили,

не ВП.lиває

ТРУ.10М

дерев ми давно

говорить директор,

забирає ВО.тогу.

трава

з

сонце.

високостовбурних

належить в

якого

під

Л08лЮЮТЬ глибоке співчуття бригадиру воду

вона

кор. ТАРС.

.... .,...,.~#..,..".~.".,.""..,.....,..".,,.,.""##'.,...##., ,...,.."., ЖИЗНЬ.

рос.1И

більше.

раніше

КОJlМУfистнчес:коА паРТИIІ ~Краии.... г!)родского • раЙон.оrо І

...

садах

чи

намі.

належать.

вальними

і з

Вирішили

(Дат буде).

!

у uих

місці

чених робіТ пІдземні кабель­

на.1ЬНО,

бутнє

І10 Володі: А з Галкою, як не шкода, дове­ деться розпрощатись.

"НUВАЯ

-

роз­

депутатІв,

на

траси підземні ку позначенІ стовпчиками І

за Х13илину.

~..",.....,....:.;.

дерев.

про­

вести будь-якІ землян! робо­ ти, з'ясуйте у виконкомі Ра·

високі плодові дерева, в середньому по І ОО штук на гектар. Ми прийшли до висновку, що так використовувати землю нераиіо­

ві.1МОВИ.1ИСЬ,

_ Приготувати до tnycKY боєприпаси! скомандував старший ·лейтенант І обернувся

потрібно

ні лінії зв'язну

-

просигналили вони не більш

Якщо вам

щування фруктових

професор,

огляд.,

організацій, установ і населення!

це

народних

проникає

вниз.

Порядок!

-

-

курс.

До уваги керівників пІдприємств,

на площі

Коли я приїхit!! У Скерневіие,

І

-Наш

Заступник редактор. С. ПРИСТ)'ПI<О.

та.

проходять

.1ене

Два бійці всІлися , в «КОРИТО. І на швидко·

як

уславлення братерства між на­ родами є провідною в творЧОСТі пое­

Щорічно в Скерневіие збирають не мен­ ше 30 тонн плодів а гектара. Сади тут стелються низько, утворюючи СВОІОрідне ае­

.

дєльськиЙ. ~Ti шугнули

Тема Батьківщини. любов! до лю­

не

ще

•.

Якшо пригадати альпійські п!?игоди Су· !орова де шо може .виЙти, ВИМlр~в по· !'.1ЯДОМ довжину віДnОЛlРО!1іНorо жолоба Пере·

_

розки,нуlК:Я

(М.) • студеита

Екран

ДИНИ,

жанці ближче один до одного. 3 початку БУ,10 їх по чотириста на гектарі, а тепер

донизу

дІсталася «корит

сад, що

ш","х •.

родного ансамблю таИЦ8 Турції. (М.). . 20.15 Вечірня казка. (М.). 20.ЗО • Київська орбіта'. 21.00 Співає Л. €РОфЕева. 21.30 Художній фільм _С.ОМІ небо •. (М.). 23.05 Довідкова служба.

ЛОСИНПИ. , а також поетичні перекла­

ди

повідає

«корит.,

Жолоби.

все

поезії

ди.

у кілька десятків гектарів. Очолює інститут дійсний член Польської Академії наук, професор Щепан Пененжек, удостоєний державної премії З3 розробку і впровад· ження у практику сучасних методів виро,

-

указав мlсие. дЕ\ можна спуститися вниз. За

_

за

кращі

ЙОГО збірок «Зачудовані олеНі., «Громове дерево., «Рамена •. «Смо­

внут-

Інститут садоводства у Скерневіце перш

цомітив, що в нього до самого Пlеча роз;tер­ та rlMHat:TepKa І в кІлькох мІсцях пошматова­

допомогою

ввійшли

САДИ ПРОФЕСОРА ПЕНЕНЖЕКА

шистам підмога, пояснив ТаїсІї Передєль­ ський. Отже. маємо переслідувачІв. Я за­ J1ИШИВ групу прикриття ... -Товаришу старший лейтенант, пlд­ СliОЧИВ до командира боєць-кавказець ..Володя

19.00 19.45

книжки вибраного Романа Луб­

КІвського

на"ого .а.. чального року 8 системІ профтеХОСВіти', (М.). -Знай іІІмій •. (М.). -Л. М. ТОJlСТОЙ. Твор.иl

ка.

«ЗВІЗДАР.

. До

В/СТІ З КРА1н СОЦІАЛІЗМ У

востаннє.

три.

_

вчувається

18.00

РОМАН ЛУБRIВСЬКИП.

перекладу.

зовні штрихами

-

чуття.

Ліричний герой Петра Перебийно­ са сповнений громадянської пристрас­ ті. віри у свої творчі сили. своє по­ кликання. Художня палітра поета щедра на барви і відтінки. 3а скупи­

пора-

16.15 17.00

рішня напруга. динаМіка думки і по­

Петро Перебийн~с відомий читаче­ в! як автор книг • Червоний акорд., «Високі райдуги •. сПередчуття доро­ ги., сРанковl сурми., «Гроно вог­ ню.. Працює також в галузі худож­

(М.).

15.45 -До початку

НОВІ ННИГИ ВИДАВНИЦТВА "ДНІПРОІІ

ПЕТРО ПЕРЕБИПНІС. • ЧЕРВОНИП КОЛІР.

цять від офіцера короткими чергами стріляв Сухоруков. Не знав хлопчик, що бачить куле­ наздогнали

иення •.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ман;:\ир ГРУПИ примощував свого .автомата МІЖ гіллям невисокого дерева. Ироюв за n ятнад­

Автоматники

(М.).

13.35 -Казка 11 музицl». (М.). IЗ.50 Науково - популяр н и І фільм .Пори року. фар0 би •• (М.).

нених. Отуди - канавою. ЗрозумІв? Це наказ! РозвертаЮЧИ коня, Володя озирнувся. ~o­

метника

s пр&, М~ханl,атори~

фесі,ю'.

11.10 .Вчнте.lька перша мо ••• 12.10 Екран - учителю. 12.50 Науково _ ПОпулярнІ ФІ" ...

виступив

відво;:\ьте

.dI

8.10 -ЗllраtтуА, ШКОJlО!'. (М.І. 8.40 І 9.40 2 КJI. ПРИРОАоsна-.l

Воло;:\я з·3а брили, щоб його помітив старший лейтенант. Ви із санінструктором

АобраВlч,

Програма -Час>. (М.). Художній фільм сТренер_, -Вечір романсу', ПРОГРАМА H~ ОБЛАСТЬ

гранатомет-

-

на8.аJlЬНИМ p~

ТИ! ••

БІйця-кавказця:

далеко кидаю.

_ Вісті •.

21.00 21.30 22.50

Проберись неПОМ!ТI!О до коn~ки І Жб~р­ КУХНЮ гранаТУ-ДВІ.· Знищ рац:Ю. Бо юм­ ці спробvють підмогу викликати по ній. Нам до чого І я гранати

КОJlО~

К. т. -Школа 8lАJфива. ДІІері нам С80Ї', ФіJlьм,концерт СКОJ1И tпlo! вао гітара'.

20.45 К. т. -На

_ ии !

ні

-Соня.не

ком! •.

вик? Той з готовнІстю пІдвІвся.

це

СТОЯЧИ».

20.35 -з новим

поскаржився,

Ти в нас, здається, добрий

т.

грама

Та полякати гансів можна.

Окликнув

J.

18.ЗО Документальнн. теJlеФі". К. т. Інформаці.на ПР.

Пере;:\єльський позорив вправо-вліво, когось

РОЗШУИУЮЧИ.

ЛенІна

-Шохріни •.

не ай-цвай, а оЙ·яЙ-яЙI

-

І.

17.30 Документальний теJlеФI .. " ..

Андрій швидко встановив кулемет на ніЖ-

-

в,

11.40 -Шкільний екран», 8 8:оіііі 12.10 К. т. А. Касона. сДере. .

ШУl\али порятунку назустріч нашим

ТРОХИ ;:\ерево заважає.

КО

піснІ

10.00 К. т. Новини. 10.15 -Мости братеРСТІІа» 10.35 К. т. -Нові мелодіТ P!)KYJI.t 11.20 Документальний філ • .,

цfя-.

-

Jlауреаті.

естрадної

«Дует молодих •• ПРОГРАМА УТ

-

пров од­

спостерігав цю картину Піре.1є.1ЬСЬКИЙ. Щож вопи:отут на самот! роБЛЯть? 3а­ ,lI;a'fKS з кількома !нсами ... Сухоруков. гук­ нув до АндРія.- Візьми н~приціл свого руч­ ного підходи до КУХН!. В ній, з;tаєт1tCя, ра­

lIрицілюючись.

сТорп~

ЦСКА.

Сопоті. (Польща). 2З.00 Прем',ра фільму-концерТІ

автома тникам.

ІШ.

(Москва);

-

курсу

дозору.

Ото-о, ЇХ ТУ! -

"ИlІне80,.t

Концерт

_.

-

.....

р.)

намо,

З теремка через вікна вистрибували фаши­

_ _

но"ого

року.

18.30

до.

В НЬОМУ, мабуть. містилася

~ти, Як не дивно, вони не в лісі. а повзли до сараю

початку

21.00 Програма _Час •. 21.30 .Фестив.ль ІнтеРбачеIlН.~

К~ХНJII: з даху визирав високий димар. Двері ДQ неї прочинеНі. H~ пороз! .розпластаниЙ ні­ мець. Ііого. видно, ~істали кулі бійців з пе­ реднього

До

(1978

19.30

вйднівся сарай·.

Концерт Б~РJlІнського tи.,. оркестру. І моск"ичl»,

Новини. Рішенн.

вн­

повід у . РУЦ!,

""

JlIO.lI.JIJt

.Москва

чального

,кркнувз-за кам'яно'і .брили. Справді. хаТИІ:Іа зовні схожа на казковий теремо1\. {1,еподаЛ1К

міцно тримаючи

-

письменник,

18.00 18.15

19.00

Володя,

.. .,

8зає"

фонічного

16.50 17.20

ми у щаС1/ШУ ПУТЬ молодо­ жонів Світлану ЛОПАТ/­ НУ та Ко(Тянтuна миш­

-

на

на».

закінчення

весільними

_Право

15.00 - Шахова школа •. 15.30 _А. С. Макаренко

супрово­

ритуалу

iнC11lY­

ність».

Людмили Івана ма­ РЕНКА; на фото внизу: хористи Гоголівської кіМ/ю­ ти

сері1.

ментів». Балалайка. ДокументаJlЬНИ. те

фільм

нашого міста ДМИТРИК та

при­

бережними кущами. Передній дозор просигналив: на шляху про­ С)'вання групи обійстя. певне. ліснинове. Передєльський розпорядився розвІдати. чи не засіJ1И там фашисти. Але це не знадобилося. Н:мець-спостерігач вже помітив наших· І вІд­ крив а:ВТО~lатнкй вогонь, панічно виrукуючи

«ІРИ

14.30

/ванівна КАЛЮК проводить урочисту реєстраЦІЮ шлюбу молодих громадян

травичку.

2

_&j:IojIjIi •• І,

багатьох інших. На фОТО зліва.' помічник обрядового старости .І/іського са.тну Га.шна

набирайся сил.

СутІнки вже захопили лебенlЮЧИЙ

ХОРОІІОМУ

П'ЯТНИЦЯ. І ВЕРЕСН. ПРОГРАМА ЦТ Художній теJl ефІ . . . .

10.35 - ГОJlОСИ иародних

кімнатах щастя сіл Гоголе­ ва, Калити, Рудні, Літак та

Було душно від диму. яким ще сходив бе­ резовий гайок. Хлопчик огледівся, відшу­ куючи ·очима Галку: Та апетитно ПОСКіпувала по березі

у

'3.5&

ді ве.Lичальних весільних пісень у Броварському місь­ КОМУ 06р.<lдово.\ІУ салоні та

(Продовження.

Поч. у ,мм

qжаст. стеЛRСИ

ферми

М.

г.

І(ацlону

s

при­

тяжкої втрати смерті дочки КАЦІОН ЛіАі1 Миколаївнн,

-.".,."..,.....,.##.,...,.~..t?..;?.,...".....,....,."...."....",4r' -~I'.".." .. ~.q~.:--,.~,.

ТЕЛЕФОНИ:

lIa'~Bol

lІісц"вого роботи.

19·3·82; !аступник, редактора -

раLlіомовлеНАЯ

-

фотuкореспондент.

19·3·18; вlдJ\ілlв - 19-4-67.

19... 47:

промисловостІ.

Газета

....оС.,,1

І _ідповІдального секретаря, відділу сІльського господарства, кореспон- І :'я~~:~~ОКі ~~:~: дент,

редаКІОР' -

Обсяг

газета

8НХОJlИц,

0.& фор .. ату _ПраВА ••.

,4'"lил;:с б19б.:-Б;;;:к:~:.;;~:к;: об:;~;;;::~:-.:х'~~,.:-~;~.;;;іі;:;;;:b;r-Т~р~і~~;,'К:ї;;::К;.'і54.-='-='~ ~;:. 409~іі-:З0о.~~

136 номер 1978 рік  
136 номер 1978 рік  

136 номер 1978 рік

Advertisement