Page 1

Пpo.A.emapt всіх

ГОЛОС НАРОДНОГО СЕРЦЯ

кратн. єднайтеся!

ІІVДІВВИК

ІІІУВІІ3ІУ Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської обпасті

Мистецтво й Jітература братнь ої

~~країни

зда·вна

Відкрилась Декада

сприймаю-

дР'аматургів, поеті<в. На вечорі з

літератури

1ься російським серцем як щось

й .мистецтва

глибоко рі<дне. Та с~вяткова атмс;сфера, в якій відкрилась 12

зайня.1а

наро;~,на

чи·танням

України

хорова

капе.1а

:~истопада в Москві Деюr;J;а ук- Упра,вління Донецької за.1ізниці. раїнсь·кої ;Іітератури іі ~ІИстецт- Сто машиністів, кочегарів, стріва, ПОЯ·С!fЮЄТЬСЯ

не ХВИоlЮВаВ-

ЛОЧНИ1ї-ЇВ,

НЮ! першої зн.трічі. В цей день

зуrтр-і.1 иrя rтірі дру:зі, . я~і разом пізнають

чості

рцtсть

брати

праЦІ

інженерів

ВХОДИТЬ

ДО

цьо.го ко,1~ктиву.

творів виетупи-

У великому концерті взяли участь капела бандуристів УРСР

і майст.ри мистецтв Украі-ни. В бібліотеці СРСР імені В. І. ,Jеніна

ВіДК•РИ.'ІаСЬ ВИСТаІВКа УК-

раїнсь·кої

учасники .зас.1}' женnго ~амодІяль

які на.віки зв яза-

"во їх

У'країнські поети.

книги,

Виrо~у 'rайс::?ність показ:ют~ плаката.

1

І т~ор-

ли

графі:кд

ФОТОВИСТАВКА

ного ансамб.110 танцю ~РСР Па-

.. _ .1 и с~ою дu~ю, брати, які uпу- .1ацу крьтпи дніпродзержинrь"РАДЯНСЬКА УКРАІНА 11 1і 136 (2043) -tl Вівторок, 15 листопада 1960 року.* Ціна 15 коn. Jоть разом .1 у.сіма наро:(а~ш кого ~rета.1ургійного заводу. у . .,_. · ' · ' · · Ш виставочному за.11 uн!.'І,КИ срср С'в .ІТ"е майбvтнє _ коЧис.'!енНІ поклонники тепсе-/ . ('РСР 12 '' • J ' . • ХУ:ДОЖНИЮВ ЛИСТІ}Пада · .1я 1 Тарапуньки зустрІ.шся з ни. ~уНІзМ. . ., ВІд'КРІfЛась фотовиставка <<Рця·н" оагата Jа'Іа ми в теа11р1 естради, де иш.1а ви- І ,, .. • . Ф он а,13вичаино проп " тт ська "Кj)аІна». 126 . маистрш Дека.lИ. В Мо·rкву привезди свої ста~а «~ез.lи естрад на ,,екаду». торепорта;~;у і .1юбите.'Іі'в ~'к.. 3 ВІдстало · ..І спектак.11. • · ·• те ат дюоите;1І цирковnгн мистецтва .. . М _ завтр -а ми·на" 40 ро·к·Ів з •ня ни.'Іась наша кра ша. и протрами ВІСІ"1 ра Іни на чс:~а ·rи в 1 оскву сво І ро" " · познайомилися :! програмою ук" · · · · завеn.шення розгрому військ і бідної вона стала могутньою і рі·в, десять музичних і танцювадьЗ боти. Вс~ни порадва.1и москвичів, " Вnангеля в Криму•. Ця дата ввій- багатою. Перше місце в Європі і них кощктив_lв. У сто.шцю при- раїнсь·ких артистів. цирку « дра- які побува.ди на виста.вці, npeкpar" стуїr, Моск,ва ». Урочисто відкришл~ в історію н_ашого народу, я_~/ ;rp'yre в світі :зай~ш; Радя!.lський · бри кінематографісти, письмен- .шеь і в центра.lьному і\у;щн~у ним ба•1еннюr життя, високою

Тих днів не померкне слава

денЬ захінчення

громадянсь·коІ

війни.

Союз

пu

випупу

ва.1ово1

про- нюш,

ху·дожники,

дукції. Ми впевнено ційсню€мо ху,1ожньої

пр.едста·вники

са~rодіяльності.

кіно

За

кінематnграфічна

частина маіkте,рні·стю

Прові~ною силІ}ю в ..боротьбі осно,вне е·коно~rічне ~Іавдання, по- право брати Учапь У38Декаді '· зма-. ДекВ·а.ш. ·· ' · · · першип

nроти

вороrі•в

Ра;J.Я'НСЬКОІ

дер-

.. -~ жави під час громадян-сько! ВІИНИ · .. · ... 14 та 1 ноземноІ шrе~венцн . кап!талі<стичних :~ра ІН, як ~... в пе6 piO~u Жов:невоІ ре~ол~цн, ул~ ро.сшськии. пролетарІат_ 1 труд~яІ ма_~_и селянства. В~утр1шня РосІ 3 11 кудьrурно-;f!оштичними центрами - МоС'Квою та Пет~оградом - була ба·зою Ра_~янськоІ в.1ади. Навколо

реводющиних

мас

ро-

сій·ськоrо народу об'є;~,на.шсь ре-

у rрІ}мадянській війні проти ін-

вичі

подарської про,дукцїі на душу на- й

ка ~,країна».

;~огнати і ви-

га.'!ися

ництву промис .'Іо,в.ої і сільського,с-

)ІИстец~ва

братНІх

.народІв І чис:Іенних r.lядачів ч.lени пар­

rоціа:~'ізму і проводить в ;1;иття Шевченка. Перед г.1цачащ1 на;и-

себе

той

чи

ня

Радян_ської країни.

народів

експонатами

«Радянсь­

бор·отьбою

за

дострокове

які приори в Моск<ву на r·вятку-

українеькtІru вання 43-х ро·кuвин ЖоВ'І'ня.

'!Иl'ПЦТВа ПІІЧаВІ'Я. В НЬІІ~!)' Ні-

ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА

В багатьох магазинах Москви

Москви, з ранку до вечора йде

-

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА"

11

кіноро:mовідь про квітучу респуб-

.1і·ку, про її трудо.вий на.род. В

цих імпровізованих

.шгацш

братніх

комуні·стичних ники, СІ\У.1Ь:Птори, графіки, май- Jв. Франка двічі -- вра,нці і вве­

виконання семирічного п;шну. З та роfіітничих партій, що прибу-

стри приК;lадногu мистецтІНа ві-

чері.

гутнішию

раїни,

сутні

стає

наша

Вітчизна.

Всі народ_и Це вона пе,ршою в ~віті прокладав

кінотеатрах

В Мо·с,кві 12 .1истопада від- - тисячі г.щцачіІВ. ва, М. С. Хрущов, П. М. Поспє- кри.1ась художня виставка «РаКомедія «Над Дні,пром» була .'ІОІВ; Д. С'. І\оротче,нко, керівни- дянська Україна». Тут ~Іайже 5 повтореюі в не~і.'Ію Українським ки й ч.1 ени парті·Йно-урядових де- тисяч експонатів. В них ху;~,u;к- дра~rатичним театром імені

всі вони кр()Ів'ю сво- кожним днем все багатшою і )!о-· .1 и в МІ)скву на с.вяткування 43-х добрази.'Іи сьотІ}днішній день Ук-

зміцнювали дружбу

з

добраіІ;ено fiarare духовне n:;иття відкри:шея ві.ці.1и української та.lановитuго народ у країни, 1 книги .. _ який і·де до ко~Іунізму в сім'ї наНа 2:> неве.шких кіноекранах, родів Радян•rької країни. розташованих в різних кінцях

J

~~- В. ПідгІ)рний, Д. С. По.1янсь-~1 Трудс;ві будні радянських лю- кий, :\'1. А. Суслов, К. О. Фурце-

КПРС,

·Or.lЯ) ііратІІІ.оrо

нєв, М. Г. Ігнатов, Ф. Р. Козлов,

інший по.1ітичний А. І. Мі·коян, Н. А. Мухітдінов,

дwшща народних мас вийшли легенларні герої, які .мужньо і умі- дей наповнені творчою і нат'хненло керували боями за соціалkтич- ною працею по виконанню .істону Батьківщину. Росіянин Чапа- ричних накрес.1ень ХХІ з'їзд}"

товський -

:шстопа·да, моск-

во. Вона. очо.1ю1> .\Іогутній табір атру опери та оа.1ету ІМеНІ Т. Г. І'вяпування 4З-х рnкnвин ЖІ1ВТ- м.уніі·тич•них і робітничих партій,

3 сере- )<стрій життя.

єв, українці Щорс і Пархоменко,

13

знайо\ІИJИся

селення. Вже недамкий той час, центром) дня r.:a~ Великпи т<е' ~т>~ І ті_йно-уря,1 ови~ д_е.lеrацій ...rо_ціаВдень виставку відвідали ке­ копи це :Jавдання бу,'\е виконано. Со~щ І СР. Ту:}ш.rа опера :"'і шrтпчних країн 1 ,\е.lегацІІr орат- рінники і члени ряду партійноНаша Батьківщина успішно reнa.l» Г. ~іаи~оро~и н шн та- ніх комуністичнrrх і робітничих п>цових де.1еrацій rоціа.'!істиі'Іздійснює кочністичне буді•вницт- новці артистів -~ І\раш:·ько:о тР- партій, які щшбули в Иоскву на них країн і ;(е.lеrацій братніх ко­

шрави інших країн, задишивши

ГРУ<ІИН Кікві~, молда,ванин Ко-

~' неділю,

Як завл;ди, в святіі_ .11терату~и 1 .'!ах І'Тоаиці бу.1 и присутні сеІ~ед художньої виставки

за народами право обирати д.1я О. М. Косигін, О. В. Куусінен,

стоюючи СВІ)Є право бути ві.1ь-

ними і рі.внІJправни:ми.

ДРУГИИV ДЕНЬ ДЕКАДИ

· день ВІдкриття ук23 театри, музичних .. .. тr .. . . . . . ' · . ' · 2 · ~ 'ІЯ:JЬ • раІНСЬКОІ і\еRЦИ Н!' ТІ.'ІІ>КИ ) передити передовІ кашта.чстичю ансамо.'ІІ'В, юльио·ни само;~ · -, В . . . СРСР . . .. С'Ш • .· елwк(НІ) театрІ , а.1е 1 в кр:аши, зо,крема · д по вир-оо- них артистJ•в. . інших театрах і концертних :Jаставлене І.'Іді•Іем:

мудру .1енінську зовнішню по,lі- :rи героїчні сторінки істІІрії ставолюЦІННІ сили інших народів ти·ку, яка базується на мирно~Іу ,111 в.-r"ння Ра 'ЯНІ'ької в.l<І'И на ~-к• с " rІ КраЇНИ, і в резу.'!Ьта·ті їх спі.1Ь- співіснуванні країн ~ різнЮІ сус- раїні. них зусиль вороr був j)І}ЗГ,ромле- пільни~r .1адом, на )ІИРІІОЧ ек о~· 'І<Іl'НИКа~І Д~кади на;Іко ~н:rоний. номічному змаганні :1 капіта.1із- дув(l.lИ прису·тнІ_ на rпекта·к.11 то-1 Всі народи країни брали участь мом, невтручанні У внутрішні вариші О. Б. АРІстов, .1. J.•Бреж-~

тервентів та бі.'Іоrвардійців, ВLд-

виконання чорно-

бі.1ої і ко.1ьор11вої фотографії.

роковИн Жовтня.

ПУ'.1Ь<'

життя

В залі бу•ли Гомва Ради Міні- його красу і си.1у.

наро,1ного,

Ввече.рі на сnектаклі були лри­ член

Президії

ЦК

КПРС,

перший секретар ЦК ІШ Украї­

са~овІДдано .захищали свою соц1-/ ~дяхи в КІ)смос,... зо_уду.вала атом- стрів УРСР Н. Т. Кальченко, секГо.'Іовною рисою народного ми- ни М. В. Підгорний, кандидат у ашсти:н_у ВІт:изну. НІ е.1еоктростан~в 1 .~ригода:м~ рета.р ЦІ\ КП України А. д. Ска- стеЦтва, яке Предстамено тут члени Президії ЦК КПРС, Голова

В ТІ оуремю роки ~ороrам. вда- вс:ано~ила наикороr~ии у сш:.1 1 ба, мінkтр_ культур_и. республіки 3500 експона·тами

лося захопити ряд наиважлишших рооочии

день. Це РІдна па.ртІя, Р.

JWtЙОІІіІв країни, оточити Радянсь~ неустанно ~бає

. ·u сме,ртельна не' б е:шЄІка. в орож1 в1ив ел ичезну

А тист~

МІНІстри СРСР ма,йстрі:в, -

грома'дські діячі.

двох тисяч Пре·зидії Верховної

перева·гу

над Червоною Армією в ма·тері-

альних засобах та озброєнні, проте вони були р·озгромлені. Це пояенюєтІ>ся, наса,МІІІеред, тим, що

Ради УРСР

це оптим·і·зм, світ- Д. С. Коротченко 1 Го:Іова Ради

.'!е, радісне відчуття життя.

Українсь.ког.о драПро re, що виетаІвка «Ра.дянсьту народу. Трудовими пода.рункаР РУ . . Lв Фран ка У~раїна» - велике, радісне . . . матичносо теат ІМеНІ · - свя ми зустрІчають працІвники ешьал а сцені Мало · то вс ьог о рад ян сько г о 1мис т ецт ськ(}г·о го спо,д а,рства наступнииu ка, що вис1'У'П и н · · ' ва, говорили в евоїх ВИС'Т)·пах на го театру, пока·зали нову п'єсу Пленум ЦК КПРС. О. Ко·рнійчука <'Над Дні[]ром». її відкритті міністр 'культури На варті мирної праці трудяСРСР, член Президії ЦК КПРС Це п'єса про сучасників, про л;и- u• 0 Ф · · щих нашої країни стоять добн. · урцева, мтюстр культури •· • · десні Збройні Сили, гот01ві в уся- те.1ів українського седа. ""РСР · р · В · Б ащи,чук та і•ншІ.

фронпв. Над В1тчи·зною на,висла мали

Ба.бІІЙчук

про бе3перервне і РРФСР

ку Ре_спубліку в_огненним кільцем Ізро,стання матеріального добробу-

ська

В.

Міністрів УРСР Н. Т. Ка.'!Ьчен,ко.

Двічі в цей день

порадував

москвичів своЇ•М мистецтвом За-

карпатсь~кий наро;щшй хор. Вдень

· · • ВІН вистуmав У заш імені Ч аи-

К()вського, ввеч~рі -

У І\о.lон-

ному залі. Хар·кі·вський 'раматичний театр " імені Т. Г. Ше1в,чен•ка в другий

Червона Армія відстоювала е<пра- кий час дати нищівну відсіч У приміщенні театру імені МоеНа відкритті вистав.ки були день Декади показав нарадну ведли.ву спра:ву, її беззавітно під-І будь-якому агрес<fрові. ко,вської Ради Харківський дра- присутні Годава Ради Міністрів драму «Загуб.'Іене ;ки,ття» за мотримува,в народ, а до пе.ремоги І ніко1ш не забудуть наші лю- матячний театр імені Т. Г. Ше~- У.РСР Н. Т. Rальченко, Голова тивами ро.мана П. ~fирного «По­ велц партія комуністів і її тво-~ ди тих, хто кров'ю і n:;и.·ттям від- чен~ п_Guказав. спе·.ктакль-к~меДІю Президії Верховної Ради УРСР,

рець Володимир І.'І.'Ііч денін. стою ва в завоювання Жовтня. і 0 · Кор_шичук_~ «Ч~му ПІ)СМІхали: кандидат У члени Президії ЦК Ті.'Іьки сGрок рокі~ мину.Іо з С_.'Іава тих днів не пnмеркне у ся зор~». ~и~вс~к~и д·_?аматични~ КПРС д.· С. Коротченко, секре-

того ча·су, а як невшзнанно з·мі- 1 ВІках! 4

1

8

театр ІМеНІ

У К А З

Президії Верховноі Ради У країнської РСР Про nроведении ви"орів раиvонних (мІ'ських) народних u судІ·в Уира·,·нсько·,· РОР У зв'я:gку з закінченням 15 гр:удня 1960 року страку повно­ важень народних судів У країн­

ської РСР, Пре·зидія Ве])нвної Ради Українсь·кої РСР n о с тано в

n я є:

Прооначити вибЩJи

народних

суддів ра.йонних (міських) народ­ них судів Украін-ської РСР на

Гоnові1

Президії Верховноі

неділю

18

rрудня

1960

Виконавчим ко·мJ·тетам

P<fKY. облас-

них, Київської і Се,васт"польсьV'

тар ЦК КП України А. д. Скаба,

прещста,вники

грамадськ·ості

сто-

11ет В. Гомоляки «Чорне золото».

Для акаде,мі,чної ка.пели УРСР

чим спектаклем «Песня ПО·д звез- :Іиці, московські ху;rоіІшики, «Дум.ка», що виступала 13 лиІ да,ми» В. Собка про трудові будні І скрьптори, графіки. стопада У ве.lикому :Jалі Моеукраїнської комсомопії... . ЛІТЕРАТУРНА ЧАСТИНА ко.вської коІюе,рваторії, цей конВе.шкий за:І К@серваторії будо церт був особливо хви.1юючwм і віддано цього вечора компо·зи-тоДЕКАДИ ра·дісним. Rапе:~і мину.1о 40 років, рам ~Ткраїни. Програма симфо. . . - м и, .1Ітератори, як 1 мшьиоко.1екrив 11 по праву вважа.є нічного nркестру УРСР бу.'Іа баu

гатоrранна.

3•wслу ж ении• а нсамодь '

рІ'·внИ'ЦТ'ВОМ

П

ВІ'рсЬ""~ 0 nvu

·

ПІД ке-

ПQчав ·

....

ни російських читачів, щиро .1ю- свій виступ у Москві звітом за бимо ведику .1і·тературу бра·тньо- чо·тири десятирі·ччя 11ворчої діяльго українського нараду, цими ності. ~т цей ~вечір «Думка» викословами секретар праВ.'Ііння Спіл- наJа пісні про Батькі·вщину, прn

·

·

~,о'~н~х, (~і-~hКИ;Х) народн~х судів І Фестивалем народних та.'!антів у,краї-нських браті·в по перу, що су А. Чехова «Дядя Баня». • RpaшcЬJ,Ul РСР в строк .1о 18 став концерт ко:1ективі'в і соді- прийшди 12 .1истопада в І\одонЗакінчивс.я другий день Дегрудня 1960 року. стів художньої rамодія.1ьності У·к- ний зад Будинку Спі,1ок, де від- кади української дітератури і миРади Української РСР

Сенретар Президії Верховної Ради Української РСР 1~

крашки пора

життєстверджую-

Театр ОІПери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка показав ба-

кої міських Рад депутатів тру- концерт танцю•ва.'!ьною сюїтою ки письменників СРСР Мико.1 а героїв наши·х днів. дящих забезп~чи ш проведеІшн '<Червона калина». Програму за- Тихnнов від і:~~ені російських і 1 КиїІВський дра,матич'НиЙ театр виборіІЗ народних Jасідате.1 ів JH- верш}·є традиційний «Гопак». всіх письменників країни вітав іме·ні Лес.і Українки ПІ)Казав п'є-

д. НОРОТЧЕННО.

м. l(иів.

есІ

ду•вав Н()ІВИМ,

1 .,

вія».

листопада 1960 року.

А. ЗЛЕННО.

раїни, що ~і.:!б)'lвся у Крем.'Ііжь- крилась .1іте,ра·турна частина Де- І стецтва. Він залишився в серцях

кому театрІ. кади. москвичів як яскрава і незабут.... Ведича;во звучить пісня А. Фі- 1 Московська громадсь·кість пал- ня пісня про працьІ)витий, талатп~~ка «Ти, Радянська славна І кими опдеrками зуетріла гостей, новити•й український народ.

У краІН І)». Всю ве::шчезну сцену ві;1О'ІИХ українських романістів.

(РАТАУ).


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Вівторок,

янетопада

15

1960

року.

ЗА ЛЕНІНИМ ЙШЛИ, ТО Й ВОРОГІВ ПЕРЕМОГ ЛИ • Революційна клятва (І з спогадів уч.асника гро.ми дя нської вій ни , щорсівця А. Василенна Се.мuподка)

а с.

1~ r· і ч нп 191 ~~ року в Се~ш­ по.lки J uоє~І Ін:rушt.lо військо, о•tО;lЮБане "· О. Щорео~І. Того ж дІя н :1 Ф. ~Іащи•Іенкuм, КlШ

шта&у ,

:10

що&

Юш­

11.

ПіШОВ

Шt'ІВЧеІІК О ~

J'.

вrтуnити

в

ря­

ди Ч~рвuноі Армії. Вартовий по­

Мину.1о

просив на с за'tекати.

небагато часу, і нас п окл икали .

Микола

В. І. Ленін з групою командирів обходить фронт в1нськ Всеобу·

і

море,

Прославле-

рік.

1919

для

настане

нас

мо документи. За.писав власно­ ручно наш і nріавища. ПО'І'ім де-

мирна

ні полки молодої, але випробу- трудова пора. Люблю працювати. що не сяоДІіІвано запитав:

в

-

Сибіру

Кмчака.

На Далекому Сході партизани ае-

дуть запеклі

бої • з японсь~им~

-

танти

Ленін,

генерал Денікін. дали

партія

Перед

лопці!

нами

-

наказ угру-

і. к Південnованню червоних в ись .

Одеса.

ворога у Чорне море. В цен час я батальмоНІ 1 служив в окремому

воюємо за щастя ;щя бідних лю­

У відnовідь на слова улюбл еного командkра пролунали один за одним кілька залпів. Перші ше-

дей, за права трудящого народу, ПJНУГИ ПО'Міщикі:в, буржуазії і їх-

ворогу

чи

кулю

кулею

за

я

спо-

nриказуааа він після кожного пострілу.

грізна

і

повна

свідомості у правоті своєї вели-

коІ сnрави Червона Армія безперервно переслідує озброєні до зубів вІдбІрні полки білогвардіА-

цІв. БІляки відкотилися під Одесу.

МІстечко Вакоржа - невеличкнІІ насел~ний nункт, розташованкА у 40 кілометрах від Одеси. Тут закріпився численний загін біJІогвардійців. Ворог відчайдуш-

стріляти, приник головою до гвинтіаки, мовчав. Я підповз до нього, гукаю:

· рестав

Вічна слава тобі, дорогий стиха промовив я. Льоню , -

иависrІ, яка світилася моіх

.n.рузів-біІІців.

в очах

Особливо

за-

nаІІf'ятавсІІ мені Льоня, що заліг

nору-ч. МолодиІІ, життерадІсниА,

аІн рвався вnеред, у біА. Здава.поа. нІщо у свІтІ не могло зуnиІІІІТИ цього відважного юнака.

-

Митрофане,

-

ських Соці:ші:стичних Ре-е:пуб-

лік. Які має натороди: Орден

ск.'!оМ висить nоСJІужний спи-

Червоного Пращра, Орден Тру-

сок 51-і Перекоnської черво-

дового

склали і зодотом на.писали на

нагороджено : За участь у виз-

!Шї.ідьно-

воленні Сибіру, ~~ ралу, Украі-

звичайному

« Однією з найяскравіших сторінок в і·сторіі ЧервонQЇ Ар-

присягнуди.

наступ

ро·:mочав

в напря,мку Б()'гданівки.

ціон~.'Іьність:

,. Перекоп ")

Інтернаціональ-

на. Походження :

робітників

3

•1оu:Існих,

:щевірених

лицарів

fі'і.1ої ідеї вирують по берегу, у абуреН()'~Іу відчаї nоси.1ають своє-

Навчанням

тепер:

-------

Боротьба труднІЦих села

року до Вишневського

... На початку маєтку nоміщика

1918

nовернувся його

син

офіцер

-

водив свою роботу за вказівками

Черніговом

мається

піwотовкою мо.1одих бійців.

рукописної історії с. Г-оголів, підго.товленої місцевu.АtU лекторами під керівництвоАt Г. Ф. Медведенка)

партії з Д(}nомоrою

колишні

Ка;вадерійеькі

се.1а.

роз'їади ді,йшли до станції Боб­

рик. У 20 веретах ві'д Киева до роз'і:щу nі;tірвано міст. У Боб­ РИКУ' о6стрі.1яли офіцерів. Селя­ ни всюди радянські

nриймають війсЬІка ». У сrщгадах

урочисто

про той nеріод роз11овідається про ве.1ичезну

доnомогу

радянських

ві·йськ, які nр охо,щли через Го­ міецевому

го.1іВ,

~вкому.

Бага­

бідноти, роаrромив кубдо ворогів,

то гогоmвців ще і зараз пам'я­ Червоної тають бесіди воїнів

січ­

Армії про ве.'!икого деніна, Ко­

, Ко,мунkтичноі Щорс у бою під

деніна:

мії є перемога над Врангеде:м » .

цар·СЬКОЇ арміЇ. Під ШИj}М(}Ю ор­ ГаН1і·заціі місцевої КО'Манди са-мо­ захисту, він і його nоnлі·чники привез.1и знаqну кіл~>кіеть аброі, в тому числі КУ'Л~мет. ПQміщиць­ кий маєток стшв місцем збори­ ща куркульні. Ревком, який nро­

м . Бровари.

І.

Особливі зас.'Іу.ги: Взяггя Перекопу в 1920 році. Чим зай-

(3

М. БОЖКО, у відст а вці.

В.

на: КомуніІСТичною партією і Жовтневою реІВолюцією. На-

І

.

відзкви :

.1ецька дивізія. Ким народже-

D------

------D

!JІляки - почали тікати. А через години наш батальАок підходив до Одеси.

(Уриоок з ро.чана О. Гончара

аркуші

дячні

4

РОЗГРОМ

і

Ім'я : 51-а. Прізвище: Перекооська. Сnеціальність: Стрі-

тривав 2 години. Не витримали І

генерал-маnор

Праnора

Червоного

14 червоних прапорів. За що

Иото

диві·зіі.

нonpaJnopнoi

з НЬ(}Го:

Немов у відповідь на ці слова, І

нt раз . казав

Ось вдаримо. по бі­ вІн менІ. лках, розtромимо іх, скинемо у

бойових

і

документів

ставка

Піс.1я бесі;щ Шоре запитав: - Можете ви дати клятву рево.1юцїі і йти вірними бути

Тн віддав свое життя за Батьків- І шину, яку так гаряче любив. Батальйон кинувся в атаку. Бій

Ура.1у і селян-партизанів України. Освіта: Закінчила Університет громадян·с ької війни. ~Іісце nроnиски: Союз Радян-

нrіх прис:rужників )>.

-

знову пролунало стоголосе «ура».

,

редіквій Червоної Армії » лід

- Льоню, Льоню! Що з тобою? ,

Чому не стріляєш?

Вакоржа, пе-

ми зайняли позиції. НІколи не забуду палаючої не-

« Ми

Центрального Відв:ідув3ічі музею Ра'дянської Армії подовгу зуnиняються бі.тtя своєрі'дного ексnоната. В залі « Ви-

ни і Криму від ворогів Радянс ькоі в.1ади. Які .має nо-

Через два дні nо.1к

Але що це? Льоня раптом nе­

респІдувати їх до повного знищення . Під прикриттям темряви

хінців з містечка

Перекапська червонопрапорна

го зошита червоноармійці 151 по.1КУ цієї :швізіі. Ось витяг

же

nовується.

Злегка повернув його голову і капіввідкриті nобачив нерухомі очі бойового друга. На скроні малесенька дірочка, а з куточків вуст стікали дві тоненьких цівки крові. Я зрозумів усе.

но захищається. Нашому батальііону дано наказ - вибити дені-

nояснювати :

тільки вnеред, як наші бійці? Ми згоди.шсь це зробить і тут

Було видно, як ворог перегру-

напівrолод-

і

могутня,

лександрович nросто 1 зро-

га? Вперед, тільки вперед! Вогонь!

юроrа. але

·

кола

кож було направлено на розгром

Напівроздягнена

О

Славні сини молодої Радянської

• 1 скинути ренгн кинулися у бін. Посилаю• • . ' . особливого призначення, який та- І ~~:~г~в~о::. з«о~~~е~:~~о г:;~:. в~ ного фронту розгромити

Іtа,

ви

акоржа нам ще р<tзкажіть». І ось Ми-

Республіки, чи нам боятись воро- зумі.'Іо почав

Ан-

ставленик

новий

Товариші!

-

наша!

загарбииками. В цен час на пІвдНІ об'явився

<<

Ех, і заживемо ж тоді, друже! знаєте, хто такі більшовики і за момент. І щu ми воюємо?». Настав вирішальний Григорій Шевченко на це відМи почули знайомий голос комповів: «Трохи знаємо, а.1е ви бата Корнієнка: Х 8

ааноі в боя. х Червоної Армії на асІх фронтах громлять ворога. ПІд Петроградом триває ліквіпмчищ дацІІІ білогвардійських Юденича,

А

Q-------

-------о

чи да;вно живемо в селі, чи має­

НА ПІДСТУПАХ ДО ОДЕСИ ГрІзииІі

О.1ександрович nриві-

тажя з на·ми і відразу ж nочав роапитУ'вати, скі.rІЬ'ки нам років,

чу на Красній п.10щі ..\\осква, 25 травня 1919 року. ------о 0

В газеті « Правда » від ня

1918

16

року відзначено:

« На­

шими рев()'люці·йними військами заЙlІяті роз'їзд Заворичі і всі нав-

му;ністичну захисту

до

селян

паJУГію, вла·д и

їх

за1шики

робітників

і

.

буйніше росте уже своя, вранrе- Ддя чого ж буди роки, наповнені

му вождеві прО'кляття. Дьяконов лівська камарилья, цей смерто-

со.цатчин·о·ю, tжооrами, кров'ю, за

3вkтка про nадіння Пере·коnу ' кінь~ш. грізна антаиті-вська арти- 'ІУЄ всі ці прою1ьони, адресовані н оений мікроб найманих прире- Щ()' агоряв ти серед спеки стеnо­ точ, хто був ЙІ}ГО кумирам, і чених ар~ій. Кричади за святую вих атак і гинув у ночі запеклих nркголомшида весь світ. Неnри- лерія. Так, зре штою настуnить той в:ке fi сам не знаходить у своє- Р}'СЬ, а вия:вились nросто дан)J,ск- самові,щдан·ІІХ штормі,в. Щоо nи­ Верден, який, ('1'}'ПНиі1 білий сnо~М.1И'СЬ , зм·оже триматись ро- день, коли каnітан Дьяконов, l!ЛИ- му

іUІИ, у.па'В nротягом трьох діб. Подіі

nіс.'ІЯ

цього

rпустошеному

нившись на борту одного з •ше- Іtрім туnого

розвивати- ,1енних, nере.повнени·х разrром.'Іе-

серці нічого, нехтами, найманим військом, що .1ом розвіятись всім твоїм ілю~і­

відчаю,

зневіри у з чужою зброєю в руках, з ч}·- І ям, щоб отак у безвість відnllв-

Крах. По-

всьому й прокдяття.

жиі!tІи радниками

nри штабах і зали морем каравани твоїх при-

· речених безnритудьних кораблів.

мутьс.я з на,вальн ою швидкістю . ними військами кораблів, ба•ш- терпіли крах всі його nориви, йобеззавітне В настущні дні 30-а Іркутська тиме, як уже П()'хапцем прибира- ro ві'ддан'ість, його укріплення, ють трши, ці ()'Станні містки, що е.1ужіння тому, ко~rу так вірив чонrарські ПРОР'Ве ворога буде збито з юшунських єдна.'!и його ,з бepeNJM рідної зем- і ХТ()' йоrо так жорстоко ошу-

скда'дали СВІ}Ї голови в боях за чуже ... Окідьки ·таких, як він, лежить зараз там, на Пер~коnі , на Юшуні, де збира.шся зимувати.

позицій і в прорив ринуться ге- •li. Пова.1ений, агонізуючий Крим, роічні noJrКи Першої Кінної та інших з'єднань червоної кінноти, краще б ,J;Іе бачити його! РозгубЯІсі п оженуть шляхами Криму в .1ено по кримських доро·гах, ски-

вирова.ні людські дави, що при з гвинтівкою в іноземні легіони неслися зі ус.миряти не-покірні nл~мена десь світлі nрожекторt'В

Що ж тепер? Цей холо.дний вітер

осінній, куди він nожене Тtвоі ко­ раб.тtі, які гавані їх nриймуть?

j ка,в. Чи міг думати, що все так і Стри,М}1вали до останнього, але Пуетельні oCTfJ'OBИ Егейського мо­ трагі•шо скінчиться, ко.ТJи в бур- яка си.'Іа могла стримати оті роз- ря? ~ельгійські шахти? Чи знову

хливО'Ч натовnі офіцер ства, nідбілої істерії, хоnлений хвилею безшtдді відсту,nаючі до півден- путо в море грізну артилерію, зу·стрічав О'СЬ на цій же nристаіІl()'С'Гачали ні нового, щоЙНІ} nрибудого з якою іх так щедj}о них портів 6ілі nолчища.

стооу без ліку, без чисда в фа-

се·реод африканських пустинь?

Прощай,· п·рощай усе . з трюму натичному своєму екстазі, мо~rЧорна nа-ніка охоnить відсту- союзники. Бродять по всьому уз-~· Турції обранця. Ось він, дума- би й сnравді І}Хоnлені отим мі- передають, що застре.1 ився якийсь

nаючих , побіжать, як обезумі.'Іі,

бережжю з\tуче ні, ба,га то днів н е

погони. Буде ві'ддан(} наказ то-

со6і

.1ось, той, хто В()'~кре-сить у вШ- етичним

ре.водюційним

· ентузіаз-

В'!'ративши волю до О'лор·у, ки- роасідлувані коні, то~кно іржать І ~ьках біду ідею, очистить її від мом, що про ньо·го зараз ГО'ВОзриваючи з себе дu тих, що, кинувши їх, знайшди тої ганьби, ві;~ тих злочинів, яки- рить Європа... даючи збр(}Ю, о<-таннє

пристанавище на ми вона заnлямува.1а себе в ру-

юнкер , застР,е.швся прапорщик :І кубанців ... Шо ж, може, це ви-

Один за одним від,чалюють ко- хі,д?

Не відходячи від борта , Дьяк о­ техніку, ар- суднах . Чисденні судна, незаба- ках АннJНа Денікіна. І що ж? Р"аблі, ВИХ(}дять у ві;щрите мов морі все тилерію, об()'ЗИ, коней, і пметять ром вони ві~ча.'І!ять і nідуть хо- Ким він вияви.вся, цей ї хній но- ре. Посту;п·ово віддаляються, та- нов нн1ащує в кишені рево.1ьве р. його до в кvимських урвищ у Ч(}рне мо- Л(}дни:м осіннім морем невідомо вий ди•ктатор? Рубаючи годови нуть у холодні'Й осінній імлі рід- Рука са.ма nідносить

rnrm

ре ніttому не nотрібні тепер авто- куди. Дадеко не всіх мо.гли вмі- денікінській камари.'Іьї, не ломі- ні, та·к безедавно кинуті береги.\ скроні ... JІООілі, величезні обози разом з стити К()'раблі. Сірі стовпища оз- чав,

як з-під ніг

у

нь'tІrо ще

Пікоди вже тобі не бачити іх.

Лунає ще один постріл.


Вівторок,

nмстоnаАа

15

1960

року.

6УlНВНИН КОМУНІЗМУ

!l К

ГРУДНЕВОМУ П.ЛЕНУМУ

КПРС-ГІДНУ З УС ТР І ЧІ

---------------~·

ПJІОДИ ЦеJІІТральний

3

-~-~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~

••

Комітет

Кому- Картоплі здали

ністичної партії Украіни звітуватюrе на Пленумі ЦК КПРС про

Наші тру до ві

праці

натхненноІ

близько 11 ОО

ПОДа ру НКИ

тонн, ово•Іів - ще більше, а яловичини, свинини та іншого :~~'яса

fі>дно зусrріти грудневий П.lенум ЦК КПРС', під.готуватн мате­

виконання п.1анів продажу сі.'Іь- 2546 центнері;в, що rтано- рі-Вітчизні TPY .lttвi подарунки ськогІ)слодарської продукції дер- вит·ь 135,8 процента річного та·ке прагнення працівників тва;каві, здійснення взятих соціа- П.'Іану. Відправи.1и також 88,3 ривницьких феря нашої арті;lі . .1і-сти•Іних зобов'язань. Це радує тисячі яєць - 110,4 процента Перших успіхів у роботі доби­ і хвидює кодгоспників нашої ар- плану. Завершуємо продаж мо- :шся дояrки Га:шна Войтенко,

ті.ті.

Зу·стр'іти

П.1енр1

xopoшtt-

.1ока державі. Иоrо зда .1и 7829 Надія Руденко та ·га.1 ина Упир.

ми виробничюІи поБазниками таке прагнення кожного :1 нае.

центнеr;ів , або на 31 О центнерів ііільше, ніж про,1а .ш торіІ; :1а ві :t-

Вони ще ;.to Жовтневих евят ви­ Іtонаш1 е·вої зобов ' я аання, а ,111

Незважаючи на ма.1осприят.1и- п·о . ві:щиіі періо ,l.

кінця року нцоятr. додатково по

ву пог•цу, арті.1ь щержала в Наб,шжає~тrя до ВИ'І(ОJІання 220--·250 кілограмів модока на цьому рІJці хороший урожай всіх аобов'язання по вироuницт·ву· м'я- корову . Прагнуть допроко.во виJ.:у.шттр. Зернових, зібрано

(·а й· огп ІtаЄІІ п 11 "(' <•7 це а конати зобов'язання. На•ія Моця, · · .· о ;. >,. нтнер " на J ОО гектарів угідь , а дали Раїrа Ha,l<ic та інші дuяІЖИ, які

наприкла·д,

в середньо:о.tу

по

16 ' 1

с.1ово uдер<кати по

110

центнерів.

У зшrг;шні до яр l JК р адгоспу і м . Кір о н;r вое веред Віра Тимо­ фіївна Га.1инька, як а о.1еріКа.1а ІН> 290U кі . 1огра~ів мо : юка від ко­ рови. Вона дала с л ово ВИІ\Онати св о є з о б о в'язання до дня від­ криття П .1енуму UK КПУС і одер;к а тн д одатrш в о ІІ •.J І tiO кі .1ограмів

вже одержа.тш від закріплених ко-

центнера на· кожному 3 1020 гек- З цю 1 ~111 с правюtося. Проте 3 рів по 2600-2800 і більше кітар~в, а па окремих ді.1янках вирабництво:~~ мо .1ока ві,1стапи, і .lограмів мо.1ока.

молока від корови. по 18-20 центнері.в з ге·ктара, це є нашим серйо:тич не·до.lіком. Сдавно трудитьс,я свинарка ГаH<J фото: доярк <t тша ДонцІ)ва. Вона зобов'язала­ ·карт<ІП.'Іі - по J35 центнерів з О.1ержа.1и його по 355 центнерів ся відгодувати 300 свиней, а зда- ------------<> 360 гектарі•в, овочів - по 2.50 на 100 гектарі.в угідь. Докладає- ла вже 305. Зараз догдядае 90

центнерів. Ще вищиіі урожай .ви-

мо всі си.1и, щоб виправити ста-

роетиди передовики. Наприк.тад, повище, що створи ;lося, -

ра

. не

доведеться

-

.

червовни

продукції

КО~ГОСn\'

·

u 12"4 иого ::> ·

в· щпрамено

-

секрет8р

J ІJOTe ХНі К

Пdрт організацїі .

К а .1ініна .

ска;І;у:

мащіеnри.ятливим д.1я одержання аавзяті, o.lJ.нa в одну.

ви·сокоrо врож&ю сільськО>rоспо-

дарс~ких

культур,

зокрема

Плащу,

кар-

була

де

всІ· .в

· роботі

Заворичі,

удобрена кукурудза,

о.,.

.'

трущвники

б

ригади,

"'

якою

допомогою механі· затор. І·в за

осІ·н-

керую, на вдасиому досвіді пере-

ні 'ІІі;сяц.і та rвзим·ку вивезли

1200

конялися,

тонн торфу і

як

щ~дро

віДІПлачуе

зем,ія, коли до неї док.1а.сти рук.

800

«С~мнполківський»

3акомлосту·ва.'ІИ.

Як

тІ· .н",.и '"'"'

«Зоря~

д.вічі пуока.'!и тракторні ку.'!ьти-

«Ве.~нкодимерс~о.киЇІ»

ватори, ооладнані гусиними лаnа-

«Бог да нівськи Ї1 >>

ми та до ;ютами. Потім картоплю

тонн гнщо, я· кі

д руJІшо

і

uр.rані3овано

ділянки і закріпили між

110,4 63,0 129,0 126,5 \26,8 108,3 89,7 \39,0

118.4 96,0 105,6 82,1 78,9 96,3 113,6 89,7

\38,4 165,9 \44,7 61,5 122,7 j \8,.4 178,7 96,6

Прочитайте, товариші, зведення

розпо-

Картоплю ;ВИрІ)щу:ва.'Іи на 126 шов сніг і сту·а;авів грунт, ви- ча.1и копання. Цю р(}боту права-

гектарах. Всю площ~· розбwли на ЙШ.'ІИ у по.'Іе і розкида.1 и

90,0

району

По

окучи.1и.

зІ·ІuІ-

147,9 94,9 76,4 70,8 70,8 63,1 63,0

Щорса

«Бобрицький»

На протязі .'Ііта грунт в між-

ТОП:JІ. Пере.борюючи примхи по- ре сні ви орали на З"'б. Лан·ки з рядд.ях трима.'!и У пухкому стані: г .~и

УJ(раЇН3 >>

Кірова

Імені Кірова Іме~Іі

тар.

у ве-

.

ім

97,9 68,8 55,9 46,5 115,3 115,2 75,2 9!,8

Назви радгоспів

мів аміачної води на коіІ:сн гек-

пооер-еднико.м

Ватутіна

« Черв с на

Гоголів,

як вІ· "1 ОМО · , о' ув ~-~ х ПІ)Друг,

«Жовтень>> ім .

« Бі,lЬШОВИК>>

Рожни,

·- -

118,3 117,3 102,2 99,8 94,8 86,4 71 ,3

Травня

І-го

і~І. · .. Калініна

Літкн,

На основІ високої агротехніки Нинішній рі·к,

ім .

Требухів,

с . Літки.

1З5,8

Сталіна

ім.

Пухіа!'а,

КОЛГОСП у

і~1 .

с. Русанів.

------------ ... _ - ·--· -· -

центнери.

В. Омельчук,

А. Соловей,

державі.

Русанів,

Мокрець,

Я r.uя

Мо -10ко

М ' ясо

Назви сіл і колгоспів

жу молока держат, арr1.1ь упорала.ся такuа; із :здач е ю м'яса.

і~ені Ста:1іна ,

пере ,~

партією і 3а продаж сі.'Іьеькоrос подарської

ГОЛОВИ

району за станом на 10 листопада (в проІ(. до річного плану)

запорука заrа.lьних успіхів. До~:ромво виконавш~ п.'Іа~ прода-

А. Ностюк, ЗасrVПНИІ<

ком- ди.1и механізмами. При повтор-

Приємно буде русаиі•ІЩЯМ, ко.'Іи рі1внянні з відповідни~І періодnм

7 ланному копанні зібра.1и до·датково ками. llpo сдавних тру.д·І·вниць, ПІ)СТ, - приора.'!и його, грунт доб- на кожнаму гектарі по 25-30 чurrатимуть зведення про з)J,а•'ІУ і nродаіІ; тваринницької · продукціі починаючи

мину.тоrо року.

Такий л;е стан центнерів бу ш.б. На·Дто прикро та Яєць державі. У цій спр.аві « Чер:вона Україна»,

від найстаршої серед ре обраби.1и.

Ландо.

та яєць державі колгоспами і радгоспами

вико- щя відкриттЯ Пщнуму ЦК КПРС'.

ланки, якими керують М. Ряба нати зобов'язання по виробництву І Спільна праця тваринників

.~ . І -650 центнерІв оуряюв 3 геrtта-

.\\.

Фото

()--------

Хід здачі і продажу тваринницької продукції

тварин, по.1овину яких здасть до

та К. Вожук, накопади по 220- молока, зокрема виконати паан 250 центнерів картоплі і по 680 продажу до 20 .шстопада.

В. Т. Гал1щька.

у кo.1rocni

с. Гоголів, них данкової Віри Жеребець і до Виняткову увагу приді.1яє·мо те, що досі не маємо досконалих •вони ведуть перед: перевиконали який ви·конаrв річний п .1ан про­ 18-річної Гадини Каленченко та посадковому ~Іатер1аду. Вирощує- механі'3мів, з допамогою яких

................................................................~мо Велики/і досв.ід вирощува.ння кукурудзи

нагромадили

меха-

ніза;ори колгоспу «Зоря ко-

картоп.1ю

сортів

« бород:ян·сь-

"Іожна

~кий » , « а.'!ь:о.tа » т:t « ОСТІJонський » .

було

б

зменшити

втрати

під час збирання вро ;каю.

~ Пісдя перебиранн.я клубні проrрі-

~· тимчасових буртах картоп.1і вому Пленуму ЦК КПРС , колrоtп- послабили уІВагу до тваринництва,

муІtІзму»_ К~иІfИ'Чанського ра- і .'ІІІ, а за день до садіння оброfі~_І3а:rе_:~:)'Ватись -~~е . дали, зра;Іу звез.~

йону, Дншропетrювськоі оtілас-

. ТІ.

т

епер тут nрацює шко-1а ne-

редового досвіду. Колгосnники

•і .1и . . ~

азотобактериІІО'І ".

.

С·а,,И.'ІИ ~

,

кар .

~ Н ,lи ~ ІІ . У , П(}СТІИНІ u кагати. · lS а· щи ·

POOOTl

~ топлесад,калками по 20 центне- які б

6

Оу.lИ

3аЮІЯТІ

ПІДВІД,

в брига ,1 і. 3раз.ки са>rо·від-

вивчають нові машини, оволо- ~ рів )у.rrьб на г~ктар.

дшої праці

ми вирощува·ння кукурудзи. На фото : на зан~.тті по ВІІВ· ЗНИЩИ.lИ бур'яни, розпушиди ченню новаго кукурудзозби- і грунт. Підживдення карт(}плі фосрального комбайна «ККХ-3» . ! форними, азотними та калійними Керує заняттям бригадир медобривами з розрахунку по 3

ва.lЬ . н~зважаючи на часті дощі, вчасно заклади у ·кагати 400 тонн поса·д·кової та 300 тонн фу­ ражної картоп.1і. Значну допІJМо­

дівають передовИми приі!.ома- ~

плани по цачі м'яса і яєць, а до дажу молока держаJJі на 75,2 20 листопада за.вершать продаж процента. В останній час тут різ­ молока. Ідучи назу•стріч грудне- ко пішла вниз крива надоїв, бо ники намічають на наступний рік

третій рік семирічки -

-

кормів до

згодо·вУвання

коро.ва.м

більш не підготовллють. Це призве ;ю

високі рубежі.

до того, що за першу декаду .'!И-

Нас.lідую<Jи nри·клц русанівців, стопада одержано лише по 30 кі­

їздо·вий готують гідні . подарунки на честь .1оrрамів молока на корову.

пока.зали

Лкщо колгоспи району .в ці.lІ)Му До появи сході.в п.1ощу дек:і.1ь- комсомодець Іван Дяченко та кол­ Плен·уму ЦК КПРС колоспники ! ка разів боронували, чи.м саме го·спник похилого віку Памо Ко- артілі i~r. Калініна, с. Лі'І'КИ. До- перевиконали пдан продажу м'я­

!

ханізаторів Геро.й Соціалісти.ч· ної Праці Т. А. Шевченко.

(Фотохроніка Р ~ Т АУ). Фото

r . Па з енка.

!

строково

виконавши

;щжу м'яса,

моаока

п.нн

і

про­

яєць дер­

ж·аві,

вони · пр.агнуть

здатн

десятки. центнерів 11Варин­

додатково

еа, то радгоспи, за винятком імені Кірова, нідста.1и. Рад'!'оспи «Вобрицький >J, « Зоря » , «Ве.'Іико­ димер,ський » за

ос'!'анню

дека •ду

не продали жодного кі.1ограма ~ центнери на гектар провели з до- гу в кагатуванні подади нам ме- ницької продукції . За останню м'яса, а між тим річний план 2 ! помогою літаків сі.1ьськогоспо - ханізатори . декаду .1ітківчани відnра;вили 3

Ї дар:ськоЇ- авіації. Під час пр оп о-

Приємно

!лювання

усві,\(}Млювати,

внесли по 120 кілоrра- наnо.'Іеr.шва праця ................................................................ хороші резу.1І>тати.

що

забезпечида

На

кожному

вони викона.'Іи відповідно на

центнери м'яса і 89

центнерів 70,8 і 63,1 процента.

МО.'ІОКа.

76,4,

Окремі радгоспи відстають і по

центне-

В ці. ЛО~ІУ КІ):JГОСПІІ раЙОНУ рі•І­ ІІИН п:Іан продажу м'яса держа­

продажу ~Іо.'Іока. « Зоря » , наприк­

врожай сорту <' бородянський » етановин до 200 центнерів.

ві викона.ш на 103"4 процента. Однак i:J цачею мо.1ока спра•ви

ше,

rектар. і

:іібра .lи

по

140

І рів брьб, а на ukpe~шx ді,'Іянках Рuзгщнаючи соціалї.стичне зма-

ш:завидні

-

за

.1и·стопада п.1ан

станом

на

виконаний шtше

.111д, цав на ніж

3000

бy:ru

центнері1в мен­

продано

за

відnо­

відний період торік, « Семипол­ ківеький» на 400 центне. рів. 3а.ІJИшається ще в боргу перед

гання на честь грудневого П.1е- на 80,1 процента. І це в основ- держа·вою і радгосп і~І. Щорса :

НУ'Ч

ЦІ\

бригади тьому

році

не менше

.1i

КПРС,

1\О.lГО{'ПНИКИ

зобов' язуються се~ІИрічки

200

в

тре-

виростити

центнерів картоп-

а геюара всієї п;ющі, зра· жо-

·во підготуватись ,10 весняної сівбп . А.

Бабич,

брнг~днр.

НОМу ;J ВИНІ! КІ}.'JГОСПУ « Жовтень»,

с. Требухів, в якому при доетатній

кі .1ькості

. точного тої

хущби

значно

нетеаів

пого.lів ' я

не

ста· до

ведикої

~І а-

ганізу:вати продаж м'яса і мо:Іо­

pora-

ка державі. Справа честі і першо­

~бідьшилЬсь, а 1re 1· (·· та.~ 1,.

зменшило,сь.

,

~

~· нас є на кого рівнятися, ;J кого брати прик.1а ,~, як с.1ід ор­

ІJерговий <І6ов'язок грудневого П.1енуму

-

на честь ЦК КПРС

.причиною того, що арті;lЬ :шачно

дострокІJво виконати річний пдан

відста;lа

здачі

дажу

по

мо ,lока

виробництву .1fРіІ\аві,

Колгосn «Ж о втенt. » ,

ви,робництво й~rо на

с . Требухів.

рів угі ,lЬ на

109

і

про­

зменшила

1ОО

гекта­

центнерів у по-

тваринницької продукції, все зробити д.1я того, щоб. .3бідІ>­ ШИ'ГИ їх виробництво на 1ОО гек­ тарів )Ті,1ь.


6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

4 ~~.-~~~-~

а

ді~: батьхо офіцер-таНІ\).n' Ра­ ~ськоі Л'J)І)Ііі за.rJІНУ'В в бо· .я:х. s ні-мецько-Фашистськими

Пра11ління зроби.Л>О

ши.1ась вих&вна

Г()рнулось ня,

Першим

могли старші товарИШІ. ПІсля

жовтень на

нує

вані

nе­

школи Галя пі·шла працювати

раз

план

-

Було це n'ять р()К'Ї'В Т(}\ІІ.у.

Але і зараз вона зra.IO"G пер­

І. Барбон,

ші .цні ;роботи. Невда~а. за невдачею... Молода рООітнищя

3.

.всі

«Не

се­

Погребах. Б. Дубровський,

бригади,

nрилавка

тоРІЇ

що розташована

Першого

травня

_____

стади

да.1ьне

кkно

своіх

завжди

nере.ви·~tонан- ,і

1

При•ІиН<іЮ

ЦЬ()ГО

ставлення

є

безві'.vшв.і­

до

викона.нни

обов' язків завідуючОО'о ба­

ЩО

_

.

ІХ

звичаЙНІ}),

налов-

.

СІРНИКОВОЮ

.

С'lРК'ОЮ,

І

са•моnал готавий. Пр.я~Іо скаже)(о:

...........................

П'}'сrощі

небе-зпе·чні 'ІИ знаю·ть. П)}о них

А

батьки та вчителі нашої шко.ди? С. Новохацьнмй, пенсіонер. с.

Внrурівщшrа.

на ху­

РОЗ КР АДА ЧІВ ПОКАРАНО

ім. Сталіна.

nок;wували,

:~a.

uатьків,

НЮЮТЬ

Нерегудярно доставляють то­ вари у магазин на хуті·р Пер· шого 'І'равня, с. Русан.ів.

Ось так раз в пі.вроку...

nОоправляли, і тру111;нощі швид­

дорів, засолила чимадо омр- .J ків. Яку тільки роботу не ви- :! кон-уваJІа! І завж;щ ви<еОК()Я- f!

дома

колгоспу

Не раз ~увади наші колrосл­ Т}"Т повний хазяї.н: сам одержує НИ·БИ .пра·влінню артілі ;ю споруд­ гроші від відвідувачі,в, rа;м звітує ко ві~стУ!JІили. Тепер. Галя :І ження бані. Так було ·с.почаrку. пере~'\ бухгалтерією. Ніхто його - кваліфікована робітнищя. : Не те зараз. Робота бані значно не контролює. Він jjie і oprawiзaЗа час ро6оти на зав0о~ во~а ! noripшa.1a. Розпоря~ дня тут тор випивок. Не·:tвторитетна лю.:щна в селі замаринувала сотні тонн по~І- !J немає. Часто ві~rутн:Я гаря·ча B1J-

стрІ.•1ЯНИНа,

А починається все ось з Ч()ГО.

возити. о

така

жа-х.

Учні беруть В;(()~а клю·чі (~ез ві­

шої необхі:~ності, вона відповіла: - Не хочу і не будУ я іх

РОБОТА БАНІ ПО ГІРШАЛА

подруги, до­

зчиняється

просто

Шановна редакціє! Звертаюсь Ващенко, М. Субо­ до вас від імені· nаЙ()ВИЕів нашої

}"'Важнішими до запитів покупців, _.:..__

доnоміr 100-'

магазин не торгу-є. Коди ми ЗіБеР· вертаютІюя ~одо~У. на вулидях

ПОТРЕБИ ПАЙОВИНІВ ВІJШАЛЕНО} БРИГ ААИ

торго­

Т()вська.

Праці'вни•ки

І

службовець.

вельні точки. Пе.ре:можцями в зма.ганні вийшли М. Дроботун,

до на.с на заво.д.

у

за

112,4 процента. За­

виконують

ме­

продовольчі магазини у

рукарню

резу.1ьrа­

товарообороту

торговельна

Троєщини і Вигурівщини, пе­

що робкооп пере;вико­

nлан

НеОезпечні пустощІ

режа р.обко-&nу. У Потребах спо­ нулись до продавця Уляни Божруд;Бується хороший ri.1ЬMar. За­ ко з запитанням, чо·м.у немає плановано спору;~ити сnеціалізо- хліба, риби та іншИі.х товарів пер-

.'Іах

позитивни·м

том є те,

йти своє місце в жит_n д~nо­

сві'~ені майстри

Розширюється

сере-д

розn.овсюджується

по:стали перед дівчинко~. Зна­

Та підт1)И'М3.В,

р()fіота

Пол·іп­

ре;~овий до~д.

такі nекучі шrrання

руки:

покупців не:має.

висНО'ВІtИ з

соціаліІСти,чне змаrаІІ·

краще

ТЕМИ

краще приtсдухатиrя ;{о іх ВИ'М()Г і пропозицій. Пі~!ВИЩИ.1ась куль­

працівни'КіВ торrімі, широко роз­

Що робити, чИІМ

оволодію я цією справою».

нашоrо

пра.вильні

критики на свою цресу.

загарбниками, мати nоме~ла від ран, нанесеШІХ зло~в:м. Зали:ши:лась Гадя вдвох з старенькою бабусею. за!ня-

лехтиm. Хороші

року.

:Мабу·rь, ні в о,щому селі у•ші 3вертаюсь з скаргою на nрав· . . . не на:вчи.'ІИ'<'Я так СТJJ'Ідяти як в щння нашоІ·о сІ.'!ьськоrо спожив- нашомт. Ду~Іаєте з ма.1·ОоКа:'Іібе·ртура торгів.1і, подШшивс.я сані­ чого товариства .. Забуло воно нас. · .? H'f 3 самопаn ·в . _r.•І Я·НИМИ, К'но1- г·винпнки 1. п рОДОВОЛЬЧИМ.И, 3ЗдІЗОСК1J'І • .. 1 . магазинів. І скарг рu6коопу тарний стан . • .,. оли цуть в шко.'Іу ano .m. nоГ(}СПодаJІІСЬКИМИ товарами зараз ві•д наш

ПЛАН ВИНОНУЮТЬ ВСІ ТОЧКИ

ди дwrячі роки у Галі ~іаман­

навіть опустила

КООПЕРАТИВНІ

НА

Тяжкими, нерадісними бу·

ТИJСЬ? -

1960

1

а------

Наша Галя

-

•истопада

І

*СЛОВО ПРО ПРf\ЦІВНИКІВ Т<?РГІВЛІ *«Веста>> і"~;е по С.ІІАу ...

..

15

а~·~~-~-~-~~-··

ПЕРША СЕРЕД ПЕРW.ИХ

І

Вівторок,

Ма.1. В.

А продавець

Гли·венtКа.

магазину

Прокуратура Київської області закінчила слідство в спра.ві про розкрадання соціалістичної влас­ ності в броварському «Міжкол­ госпбуді». Як встановлено, колиш­ ній голова ради «Міжколг-оспбу­ ду» Білецький, головний інженер

М 2 Любарський, начальник лісоділь-

Іван Рябий та·к за.явив:

киці

·

Корчевський

укладали фік-

· бл від мене не залежить... тивиt договори, пщро яли докrв·. ж питається це за-' менти. ~а період 1958-1959 рокtв ц кого

lle

-

наш завідуючий банею. Иоrо ху' .' ліган:ськими вчинка·~rи не раз лежить? Поки що .ми ходи!Мо обурювалися колгоrпникп. Проте ки за 7 кілометрів у ~ло, на це не реаг~·ють ні пru~вління купити будь-~і проду·кти. ' .,~

злочинцІ примасиили великt су-

. шшщоб ~но.~і

ми грошеА. Збитки, завдані ин­ ми сМіжколrоспбуду», становлять 184378 карбованців. .

Сnитаєте, · чим же }" нас на хvторі ТО·''"~·ють'! А ось чm.t: ;ди-

довому засіданні розr.~rяиула справу Білецького, Любарського, Кор·

то·варів т.ут більше, ніж треі)а... Н. Кваша, пайовик.

засуджено на 10 років, Корчевського Ю. А. та Шкляреика А. А. - на 8 ·років, Любарського Б. Н.

Недавно судова колегtя в крмНЯ·\\1. ~орм. Зараз г. Діамандіді нею Ф. Карпенка. Ії в~івvду:вачі артілі, ні наші дРУЖИННИ·КІІ. А ж ход~м.о наmть У ce;ta rуС1,ДН1'Х мінальних справах Київського об1 орацюв на квашенні капусти.. ; не пам' ятають такого випа·,"\'К}', ·rреба бу ло б! Ва.~ИШІВСЬК()ГО або ВориепJльсь- ласного суду під головуванням Разом

з

своїми

JІDкитою

му на

-

В. Михайnенко.

П6друrами ~; Щ(}б Карnенко буІВ хоч раз т.вере­

Оленою Швець

Ко.1госn «Бі.1 ьшовик»,

і :Ма.рівю Во- f! зи~І. Ті.1ьки і чуєш від нього щоденно: виконує вор- :: лайку та нецензурні слова. Він

процентів. Перша серед перших,

с. Рожни.

165

-

так характеризує Галю брИІГа·

'

:,1· 1

іІ

СЛІДАМИ

боті. І це без перебільшеннІІІ. ро6і1'НИК.

па

Засадзавод

ра•дгоспу сБобрпцькнй».

оперативних

вже

C'ra». що

магази,ну

злодіі через

всrановлено,

С.'ІУХО1!е

ві!КНо

проникли ІІа сте.пю приміщеІtня і, nросвердлІ\ІВШИ в дІрок, пролама.1и

У баню... із своЕю гарячою

задзвоннв

була на місці nригоди. З ними сдуЖбово-розшукова соба.ка «Ве· Оr.'Іядом

ній декілька П, п·робрав­

шись, таким чином, в магазин. По

всьому було видно, що це досвід·

водою.

Бе- Ша.

ста» привела груnу в підвал сіль· Бесіда .лінаря fРНП ського клубу, де теж був виявле-

слідів. В магазині всі това·ри бу­

ли рОЗКИ;ДаНі, а Пі\lІ.ЛОГа, де ХО· диди злочинці, подита одеколо­ ІЮМ і духами.

обережно і з <Вестою» іі

rrроо.одир що соба,ка

рветься вперед. Незабаром оле· ративві працівни·ки вияви.1и слі­ ди, по яких і пішли за собакою. Пройшовши близько двох кіло­

метрів,

ли

художньої

само~і­

пра.ців.ники мідіціі вияви­ затоптаним у болоті мішок з

проМ'Говарами.

Розшуки nродовжувалися.

еВе-

Негоди незадОtвільною. йосо від цих обов'язків зві.~ьнено.

J ЙОГО

ПРОФІЛАКТИКА

ний мішок з това,рами. Ще чоти· Гp•tn б . , _ ІrайбІ·льш розповсюдПrрИ ирання КІ·МtНаТИ ПІрОВОДИТИ ри мішки з краденими товарами ж~иа з з.аразних хвороб. Передає- волагнм способом, а підлогу, двегрупа виявила в інших місцях. Тепер залишилось виявити з.'!о·

діів.

І

з цим

тивна група

ДивІтьеа телеnередачІ ~5 ЛИСТОПАДА

. м аиже

.

всІ

.

ви~раденІ

.

уро.к м_атематики. Передач~ дл~

шкvляр1в; (Москва);

19.00 19.20

остаІJНІ вістІ · спектакль.

Після спектаклЮ - спеціальни·й

вилуск телевізійної хро.ніки «Що-

денник Декади». 16 ЛИСТОПАДА

Середа: 11.00 ·- «Щоденник Декади». Спеціальний випуск те-

тепло накриваючи хворого.

цьому

Moctuii. сНародження пісні». до·

Частіше мийте руки та дот.римуйте ЧИС'І'ОТИ. При кашлі та читому гайно лягти в ліжко і викли·кати xaiiiJfi пр~m,рнвайте рот і ніс носо-

Декада украінської літератури і мистецтва в Москві. «Зелений

Н

им

,1\\. Кощей, яюtй nіс.1я зв.І·льнен.ня з місць ув'язнен:ня зно. ву ста.в JІа шлях крадіжок. Разом з В. Бобошком, який ніде не пра-

чиСJІі дві у Заворичах.

.

tисько! лtтератури і м!'стецтва в

~~сквt. «Вес!'а н~ За~tчи18й Іул~ щ.. ХудожнІй фІльм, 1 .ЗО

чекою слабим розчИJІом хлорного

завданням опера-

справилась.

бvв

ТЬС". с."ИНИ, '·' грип через К·.рапоnьки ~· " які попадають у повітря під час

П;ромто·

При перших ознаках за.хворю· вання (недомаган.ня, загальна

.

тка.ря.

в-ари і цінності повернуті держа-

ві. Злочи·нці суворо покарані.

.

рІ, вtк.на вити.рати ганчІ•ркою, змо-

каш.1ю, розмови хворо' 11.10 - «Павапна склянка 10-процентного левізійІЮЇ хІ'V\п•і·ки·. r-· ro, через предмети, якими він ко- розчину(І вапна на відро води); ростки нового» - «Іх громадські професії»; 11.30 Декада украристується, а також частіше провіт.ріовати кі.МJІату, стискаюrя, поцілу 111 ки. через руко- 1 · аиськоt л тератури 1 мистецтва чихання,

цює, він ІІІротягом цього року сдабість, головна біль, підвищена вчинив декідька крадіжок на те· температу.ра, кашель) треба нене залишивши піСJІя себе ніяких риторії нашого району, 8

навкруги магази.ну, т. Гур'яноа відчув,

учасників

роботу завідуючого клубом тое.

.\1.а.1.

чені злочинці, акі дія.~и обе.режно,

Діяти належало вміло. Обійшовши

-·-

У листі під такою на:}ВОІО гру·

ньому, мали місце. Бюро визнало

пращвнию·в

П. ОСИПЕНКО,

прокурор Київської обдасті, старший радник юстиціі.

. Вtвторок: 11.00 .~Нов~ни д~я»; 11. 10 - «В дружюи сІм і». nарторганізаціі. Фз.кти, наведені в \ !<rнон~ри~; 11.2Q - Декада укра­

~Jодії різко

на 5 років позбавлення волі у

дуючого клvбом т. На·одн. Лист обговорювався на засіда·нm бюро

Так бу JИ виявJені

ВАШИХ BBqi'J1ПIB

яльності третьої бри·гади колгос· пу сБільшовІік» писа.~а про неувагу до цієї роботи з боку заві-

tелефон черговоrо по районному відділу міліції. Хвилюючий ~олос поеі:домляв, що у с. За·воричІ об­ kра.деио сільмаг. Нез~баро:м лру­

Розкрадач

виправио-трудових кoлottU.x з конфіскацією їх власного маАиа.

• Свов і чу ае•

М. Смаnьно,

в.ночі

чевського та інших.

-

с. Русанів.

- Наша Галя, - так ка- :1 жуть про неі товариші ло ро- :1

nізно

..,... '

В. Г. Храмова J відкр'итому су-

і тячюrи іrраш·ками, С}"ВеНірами, соціалістичної власності дістали КО{'МеТИКОЮ, парфюмер,івю. Цих по заСЛугах: Білецького Г. В.

дир :Марія Михайлівна Кошо- і!

ва.

кого районів.

-

вою

Гриn ІІ!оже дати

усклад.нення

бронхІт, запалення легень, за·

Ініціатпв.но діяди під кері•вни· хворювання серця, цтвом начальни·ка райвідділу мі-~ середнього вуха.

хусточкою.

nри

·

Діти з ознаками грипу не по-

винні відвідувати шко.лу, ясла і

в

кументаль'Ний

фільм;

11.50 -

фурrон». Художній фільм; 13·10

-

передача

ддя

прийшло у цех»;

тей.

моJЮді

18.30.-

Казки-загадки;

останні вісті

(Москва);

«Нове

для ,ці-

19.00 _ 19.20 _

запалеИJІи calll.oK. Матері, хворі грипом, при семі.на,р на допомогу вивчаючи м годува.н:ні дитини пов!':нні одига~и екоІЮміку соціалістичноГо госпо-

діціі т. Зайцева оперативні ".ра· Я.. КЩО у' квартирі є хворий на І маскr. з.роб-'!ену ~ декІЛЬКОХ шарNІ д.а,рства; .19.50 - до .1\\іжнародно­ ців.ники тт. Лобачов, Боби.р, грип, необхідно: Ма1>ЛІ. Маску слщ щодеИJІо п.рати го дня С1'удентів. «Мета твого Буршrейн. Чима.1у допомогу навідокремити дала ім «Веста», яка завдяки хорошій виучці проводи.ря т. Гур'я·

нова, швидко виsrвила крадені товари. Підполк:>вник Н. Фірсеиков, заст. начадьника віддіду дізнання УВС КИІівськоі області.

еСТРОНТЕЛЬ КОNUМУНИЗМА:.

...-~.--~--------------------

його від здорО'ІІИХ,

пок.1асrи в окрему кімнаrу або відокремити діжко ширмою чи

nрост111рад.1ом; ви.ці.~ити хворому окремий посуд, рушник, носові хусточки, бі· лизну, які шсдя вжива•ІНІЯ ки· n'итити;

та прасуаати гарячим утюгом.

Тов.ариші, дотримуйте вс·іх правил боротьби з грипом і ви·мЗІГай·

те іх виконання вас .1юдей.

від

оточуючих

Г. Старосельцева, м. Брова.ри.

лікар.

життя»;

20.25 -·

концерт солістів

ВелиКого театру СРСР. В антрак­ ті телевізійна хроніка «Нови­

ни дна» і спеціальний сЩодениик Декади»,

Реаантор В. ПИНДІОРА.

орган Брава,рс.кого райкома І(П Украи.ньа и райсовета АепутП\.., труАиwихся. Гор. Вроварьt. КвеесиоІ о&Іаств. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, М 158. Броварська районна друкарня обласноrr. упрuJІіннв культури.

випуск

Зам.

5494-3160

136 номер 1960 рік  

136 номер 1960 рік