Page 1

Пролетарі /Іси

краlн, єднайтеся!

РІк видаВНIІ ХХІІ

СТПХППОВЕПЬ

СЕРЕДА

успішним виконанням взятих СОЦlаЛlСТИЧНИХ

18

зобов' язань і завдань першого року семи­ річки. Порадуємо Батьківщину новими успіхами у дальшому розвитку сільського господарства!

ЛИСТОПАДА

1959

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної партІї У країни та районної Рци АепутатІв ТРУАJlЩИХ

Ціна

Київської області

р. коп.

15

Закрився перший Всесоюзний

артилерії

День

Колгоспники, працівники радгоспів і РТС! Зустрінемо наступний Пленум .Ц~ КПРС

N! 136 (1891)

з'їзд журналістів

Радянський на.род і його дOlб­ ролюб,ної зовнішньої політики Ра­ 14 листо.пада в Москві в КО- громадсько.го діяча, видатно,го лесні 3бройні Сили :taBтpa від­ дянського Союзу є історичний ві­ лонному залі Будинку спілок за- борця ~a мир редактора грецької :tначають День артилерії, вшано­ зит товариша М. С. Хрущова в вують

славних

воїнів-артилери­

США, його пропозиція про за,галь­

прого­ стів, робітників, інженерів і кон­ не і повне роообр()єння, fенеральної структорів артилерійської про­ лошена з трибуни

Асамблеї ООН.

мисловості.

«РадянсЬ'кий уряд,

Ишсв другий рік Великої Віт­

чизняної війни. Рано вранці :Іистопада

року

1942

19

громова

М. С. Хрущов, своїй

про

початок

на­

С1УПУ радянських військ під Сталінградом . В результаті цієї UIlТJlИ біля стін міста-героя було оточено і ро:tгромлено 330-тисяч­ не }тру, повання добірних німець­ ко-фашистських військ. В

керуючись

у

зовнішній

по.літиці прин-

мирното

співіснування

І\анонада тисяч гармат і міноме­ і\И1ПОМ тів сповістила

-

говорив

-

держав, висТ)"Пає за мир і друж­

бу між усіма народами...

ItРИВСЯ перший Всесою' зний з'їr~д газети «Авгі» Мано.ліса fлезоса.

На за,ключному засіданні ПРИЙ­ ками делегати зустріли прOlПОЗИ­ нято резо.люцію на доповідь орг­ цію послати

усі держави

роззброєння і 'не мали більше за­ собів ведення війни»,

ня про

статут.

про

повнень,

. так І в

ЯК під Сталінградом,

тримкувсіх наро.дів, бо. вони відповідають

їх

наЙЗа.повітнішим

інших операціях Радянської Av- сподіванням -

жити

~Iii артилеристи внесли гідний дружбі.

вк.1Ц У справу ро.згрому фашистськоі Німеччини, з

честю

внесених

Таємним

Опіnки л~гати

і

приймають

***

делегатами.

голосуванням

обрано.

На проведено.му засіданні прав-

Центральну .1іння Спілки журналістів СРСР головою прав.'Ііння обрано голов­

Делегати одностайно прийняли І но.го редактора га:зети «Правда» (ТАРС): .

Сталінська тьох

14 листо.,пада в Георгіївсько.му І валИ!ми оплесками, залі Великого Кремлівського. па- виступив

П

ерши

й

в мирі і лацу правління Спілки журналіс- се'кретар ЦК КПРС, fолова Ради

тів СРСР влаштувало прийо.м на Міністрів СРСР М. С. Хрущов.

ПринцИ1ПИ мирного

епівісну- честь утворення цієї но.вої твор- Він побажав радянським журна-

величезно.ї більшості людства. Бурхливими о.плесками 3устріЗ'явилась реальна мо.жливість ли присутні то.варишів Л. І. покінчити з ненависною наро.дам Брежнєва, К. Є. Воро.шилова, М. Т. «холодною війною». Ігнатова, А. І. Кириченка, Ф. Р.

лістам нових

творчих

успіхів.

Про.мова М. С. Хрущова, вислухана з величезною ува.гою, не ра'з перериваласьбурхливими оплесками.

Але саме це не до душі реак- Ко.злова, О. В. Куусінена, А. І. Прийо.м У Кремлі, що. пройшов і Ш·,1ал.ILЧИ нагороджено сотні ти­ колам фабрикантам Мікояна, Н. А. Мухітдінова, М. А. у винятково. теплій, сердечній о,бсяч · артилеристів і мінометників, ЦІиним а понад

чоловік удостоєно

1800

зброї, .які загрібають величезні прибутки на гонці озбро.єнь. Поборники «холодної війни» і політики «3 пооиції сили» не вга-

В;іСОКОГО звання fеvоя Радянсь­ IiОГО Союзу. Гідно було оцінено також працю трудівників оборон­ lгоі промисловості, Я'Кі створили МОВУЮТЬС,j{. першокласні :tразки

артилерійсь-

діють

маши,ни

На

бага­

країни

з

ус­

маркою

J1ЯЮТЬСЯ найновіші пересувні бе· тонні заводи, потужні бетономі­

шалки, складні будівельні маши­ ни. Тепер завод виготовляє буді­ вe.nьні машини для спорудження нового

сеЛИЩа

в

районі

Москви.

На фото: в складальному цеху 'Заводу . Монтаж потужних бет0' номішалок місткістю 1200 літрів.

(Фотохроніка РАТАУ)' . Фото С. Гендельмана. ------а

а------

Перемога бавовнярів

становці, був хвилюючою демонКолгоС'пи і радгоспи Таджищь­ страцією згуртовано.сті працівни- кої РСР в першому році семиріч­ ків радянської преси навколо Ко- ки продали державі 470 ТИСJlЧ муністичної тртії і її Централь- тонн бавовни, в тому числі 20

Зустрінутий бурхливими, три- но,го Ко.lмітету.

Радянські люди не забувають

про це. Зайняті творчою пращею,

1t00ГО озбро-єння.

Суслова, К. О. Фурцеву, М. С. Хрущо.ва, М. М. Шверни.ка, П. М. ПОСlПєлова, О. М. Косигіна, Д. С. Полянського.

будо'вах

Слов'янського заводу. Тут вироб ­

на прийомі

з промово.ю

область.

великих

пішно

Прийом на честь утворення СпіJКИ журнаJістів СРСР

ВИ- вання проклали шлях до. сердець чої органі~зації.

кона!!и свій обов'язOOt перед Еатыівщиною.. Партія і народ високо оцінили Їх бойові подвиги. Орденами

одноголосно

Те<КСТ привітання.

резолюцію на захист визначного П. О. Сатюкова.

цю знаменну

подію щороку 19 значається День артилерії.

Статут

прийнято. з рядо.м поправок і до-

ці нові пропозиції РадянськозустрііІИ палку підлистопада і від­ го. Союзу

Ш!JМ'ЯТЬ

Комуністич­

налістів СРСР, розглянуто питан­ ної партії Радянського Союзу. Де­

Суть правління Спілки реві~ійнукомісію.

здійснили б повне

привітання. Цент­

бюро про завдання Спілки жур­ ральному Комітетові

наших пропозицій nоляrає в то­

МУ, щоб протяrом чотирьох ронів

Бурх.'ІИВИlМИ, тривалими оплес­

радянських журналістів.

(ТАРС).

Декада українськоі куль тури у Болгарії

'rисяч тонн понад план. Сільські

трудівники

Бухарської

області

Узбекиста~іУ доставили на

38.J'0-

За післявоєнні роки завдяки бе'зустанно :tдійснюючи під ке16 листапада в Болгарії по.- то.ві:грини, що відображають жи~ тівельні пункти 290 тисяч ТОНН .рівНlЩТВОМ Комуністичної партії піКJуванню Комуністично 1 паРТll чалась ДІжада української куль- тя українського народу, вітрини бавовни ' , в тому. числі 19 тисяч . великі накреслення семирічно1'о. тонн додатковО' до завдання

і Радянського

урядУ про змщ-

тури. В дні декади в містах і се- українсько. ї художньо.ї Літератr-І

•... КОМІтет КПРС І . піДСТУ'Шl/МИ ворогів миру, роблять Рада МІНІСТРІВ СРСР гаряче по аР1'илері.я .на.брала свого. дальвечори, лекц.ії і бесіди, присвя- ською і болгарською мо.вами. Де. . усе необхідне для того, щоб б~ чені болгаро-українській дружбі, монструватИ.муться здоро.вили щorо РОЗВИ'І'КУ; констру.ктори, ІНукраїнсьокі · . ' трvдящих • _ . Та"жикиста ~ -плану, вони пильно.

в:ення о'б арони краІНИ радянська

стежать за.

лах Бмгарії відбудуться

аенери і ро,бітники створили нові пе~ервнозростала_ могутність на- ДОСm'ненням потужні більш досконалі артиле- шо.І СОЦІаЛІСТИЧНОІ держави. рійські засо-би. Але радянський

нюючи {)бороlfY

збори, ри,

видано.ї українсько.ю, ро.сій-

соціалістичної Ук- фіЛ~МИ.

І раїни в розвитку народного гос-

..

.

ну І БУХ~РСЬКОІ обл.аСТІ з ~ели-

Центра.'1ьні та OOtружні газети кими УСПlхами в 3БІЛьшенНІ ви-

На сто.рожі мирної. праці ра- подарства і культури, а також в ці дні друкують нариси, CTa.m робництвабаво.вни і з виконаннарод, зміц- дянсь'кого народу, .якии будує ІНІ- конщерти з участю українсьоких та інші матеріали про ЖИ'1"l'я ук- ням зобов'язань по продажу сир-

своєї СОЦіаЛіс-IVУНіЗМ, стоять могутні

Збройні артистів,

ЗУСТРІЧІ

трудящих і раїнського народу, про. його. блис- цю державі.

тич,но.Ї Вітчизни, нікому не по- Сили і в ЇХ числі славні воїни- молоді Болгарії з гоетJP.dИ з брат- кучі успіхи rvожує, ні *а кого не збирається І артилеристи,

надійні захисники ньої України.

на.па)l;&ТИ. Jlскравим ВИЯіВо.м ми- РУ1бежів нашої Батьківщини.

***

19 листопада - День артилерії. Радянський народ і його Зброй-

будівництві.

В Софії буде відкрито вистав-

вих закладах,

організуються фотовиставки і фо-

зародженню радянської

артилерії,

громадянської j

безсмертним

Великої

'подвигам

соціалістичному'

В Софію прибула

yк.pAЇHcМta

раїнської РСР. В клубах і учбо- ДСІ'а:цією прибули ви'значні укра-

Велике 'пожвавлення панує в Центральному музеї Радянської Армії. В його залах екскурсанти знайомляться ,з численними rреліквіямн бойової ~лави Радянської Армії і Військово-Морського Фло­ ту. Окремі експонати, ,картини, фотог.рафії і документи присвячені

в

ку о:бра:зотворчого мистецтва Ук- КУЛЬТ}'РН& делегащія. Ра:зо.м з де-

ні Сили готуються урочисто відзначити це традиційне свято.

ристів в lРокн

Центральнии

на під:приємствах

Їнські артисти і вчені.

Кременчуцької ГЕС Будівники Кременчуцької ГЕС

ус.пішно ведуть монтаж туtЮін і 1:1." .... "...."................... ,. генерато.рів. Перший агрегат вже (ТАРС).

а

."......."." ............. ".... (1

(ТАРС). --На будівництВі

поставлено

на сушку. На друго-

му агрегаті закінчено М"онтаж ос­

артиле­

новного гідро- і

Вітчизняної !Воєн.

електросилового

устаткування,

(РАТАУ).

Воєвая подруга Разве кто забудет зту дату, Пулями Щ>ОШИТЬІЙ алый флаг , День, когда советские солдатЬІ Штурмовали поутру рейхстаг? я: на фронте Был артиллеристом, Бил фашистов метко под Москвой. .. Там назвал я пушку утром мглистыM ПервЬІЙ раз подругой боевой .

посыляя точно в цe.nь снарядЬІ, Зажигала тыячии зарниц ... Шла в атаку из пехотой рядомНашей силе не БЬІЛО границ . И когда умолкли батареи, И победный прозвучал салют, Встретился я с пушкой вновь в музее, Орден рдеял на ее счету. И невольно вспомнил я опушку

С нами путь прошла она немалы,' Под Москвой, где шел гарячий Видe.nа разрыьІ

бомб и мин,

бой,

И на Бытройй Шлрее ltОБЬІВала,1 Где впервыe ПОЛКQВУЮ пушку ШТУРNовала яростью Берлин.

На Днепре впервыe довe.nось еА

я: назвал подругоА боевОЙ.

С «тиграми» вести npямую реЧI>...

А. КО3J1О11,

Там е. аwс()ХИе ХОЛОСЬJl

V~)iJhi 01'

.ptra

АО ПЛІЧ.

рОбі1'll1U(.

М. "',.аРІ,

Найбільша в світі цементна піч

Уральський заво.д важкого ма­ шинобудування виготовлення

приступив

найбіль1lroї в

до світі

обертової цементно.ї печі. Конст­ рукцію ї.їрозроби.'ІИ заводські Житомирська областt.. Успішно працює колектив довбиського фарфорово'ГО заводу. За 9 місяців випущено надпланової продук­ ції на

1014

тисяч карбованців.

Останнім часам на підприємстВі збудовано

технологічниil цех

інженери ; Шч, довжина якої

185

метрів, а внутрішній діаметр 5 lМетрі:в, видаватиме в три рази

більше клінкеру, ніж найбіJtьша

розробки мате,ріалів , модернізовано пів автомати для формування 3 діючих в СРСР цементних пе­ кухлі,в, глазурування порожН'истих виробів, механізовано заванта­ жування і розваитажу~ания горнів. ці та інші заходи дали змогу чей. П'РИ }"Правлінні нею по.вніс­ '1'IQ IИІJ1D1II6ТЬСI фїllPlВa ПР&ЦJI. за,В.()довl збlЛ.шити аиny<:х пр()духціі иа 25-з5 l1ІРоцентl'І.

Н •• &to: К&Н.'.lР

..

доабі!СWCОМУ фарф,.оаоu:у а.водl.

(ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2 На звітно-виборних

Парторганїзщія радгос!пу «Бе,шкодимерський»

-

На засіданнях бюро, партійних

із ба- зборах

O,ll;Ha

ро; зглядалося багато

важ­

В цей день бригадир трактор­ ної бригади Василь Іларіонович Сушко раніше, ніж звичайно, по­ вернувся

-

з

роботи.

от і добре,

І

зраділа дру­

-

гаточисельних в районі. Тут на ливих ,питань, але не всі рішення жина, - переодягайся і до сто­ обліку 68 комуністів. Це велика виконувалися. Ще в червні ке­ Q.y. сила, яка очолила боротьбу ро- руючому другим відділком т . Аmа­ - О, та в тебе сьогодні по­ бітничого кове

колективу за

виконання

достро-

завдань

першо-

насенкову

було

розпочати

го року семирічки . 3вітуючи про ПРИ~lіщень . роботу бюро, секретар К. БолинДОКіІадно ЗYlпинився, як кожен

1\0

тваринницьких

Минуло

5 місяців.

шення бюро і зборів, де ДОМОВИЛІ­ ся Ор'ганізувати в рад.госпі випуск багатот~ражної газети, затверд­ жена редколегія, та .жодного но­

новив 9,9 центнера з гектара, то мера газети не випущено. Секре­ в цьому році _ 12,3. Досягпуто це в основному за рахунок розширення площ лід пшеницею Д0 700 гектарів, на я.ких зі.брано по 17,6 центнера цієї цінної КУilЬТУРИ. Рад.госп достроково ви-

тарі партІИНИХ організацій на відділках недостатньо дбали про те, щоб кожне рішення перетво­ рювати в життя. Немала вина в цьому і бюро за.гальнорадгос,пної lІарторганіза,ції, яке не проявля­

не

витримав

муся.

в

колгоспі,

Так

і

а

потім

раз. Тільки після неодноразово­

го виклику

на бюро вони при-

- Не можна обгрунтувати,- ступили до роботи, а М. Мельговори!ьМ .. Ta~aH, - .ни~ький ник і зараз не працІОО посилаю­ врожаи оВОЧІВ І карто'пЛl тІЛЬКИ чись на хво обу, хоч ніякими до­

несприятливими погодними умо- І кументами :е підтверджує, вами. Там, де був з~азковии ДбогИід знаком гострої критики u

ляд за кудьтурами,

1

врожай

У.В пройшли

звітно-виборні

збори.

кращий, а на 4-му відділку ци- Комуністи, обговорюючи звіт, вно­ буля, помідори були висаджені із си.чи конкретні пропозиції, спря­ ве.1ИКИМ

залізненням, і . під час

вегетативного

періоду

їх

погано

догляда.'lИ . Чи можна після цього чекати хороших результатів?

мова ні на дальше підвищення ро­

-

тракториста та

ком­

слюсаря.

Спершу юнак працював у рід­ по­ ним

має

на

своєму

paxylfКY.

Майже

ни

показників добилися во ­ час збирання кукурудзи

під

ж,

рів з гектара . Завдяки зразково­

заявив одного разу батько, у нашій бригаді якраз невистачає одного причіплювача . Перегово­ рю з правлінн·ям колгоспу. Через

декі.%Ка

днів

говорять,

«на

причіпними це робота

Петро

сиді'в,

-

хзості»

му догляду , трактор вентар .

Сумлінна

І

керував

машинами . Не легка і відповідальна: від

проводжаючи,

дивись,

не

дав

підведи,

приймач,

Петро робив усе, щоб ви,прав-

сток в село. оволодівати тео­ ретичними основами, але не від-

тористу

заправляти

стаю.

пальннм,

мастилом,

проводити

реме' нт.

Не на-

хваляться було ним механізатори : весь у батька пішов, добрий

річну школу . механізаторів. праВЛІННЯ

М.

тонни

Практику

на

цілині

від6ували

в

Тут ми,

-

від­

лу і

вручено іменну фотографію . Так живе і працює сім'я механізаroрів. Г. Іваницький,

06-

редактор

багатотиражної газети .

На знімку: тракторист комсо­ молець Петро Сушко. Колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів.

наметах .

()дностайне схвалення Трудящі нашого села з веди- падки

Сушків

району, сфотографовано прапором райкому комсомо­

під

говорить комсо-

ніх заморозків у літніх

сім'я

ще одну визначну подію:

ториста

ласті .

-

мотоцикл, осо­

ганізація прийняла в члени КПРС, Петра, як кращого трак­

курсанти

Кокчетавські/і

велосипед,

Василя Іларіоновича партійна ор­

го-І інші роботи, жити під час осін­

Ви,иарсь-

4

живе сім'я механіза­

Нещодавно значила

З нього вийд~ спеціаліст. молець, дістали справжнє заМинув рік, і правління колгос- гартування: доводилося водити пу вирішило послати Петра в трактор, комбайн, виконувати й лова

понад

одежу, мебель , поповнили бисту бібліетечку.

кадри.

кував за якістю роботи, справністю інвентаря, допомагав трак-

профілактичний

до-

учись торів. Придбали телеві:юр, радіо­

ла інша справа він не відчу- датн довііР 'я . вав відповідальності, а тепер... _ Важкувате,-розпоВідав він І Петро віддава' в усі сили: слід- під час КОРОТКО'І'ермінових відпу­

машину

авансом

му будинку

наказ:

від.ував батька в полі. Доводи- тільки на відмінно, колгоспу лося об'їжджати один-два кру- вкрай потрібні молоді досвідчені і

принесла

хліба і більше 7 тисяч карбованців грішми. Тепер вЖе в ново­

знав про це і раніше, бо ще ко - кий,

причіплювача

праця

статок. Петру і батьку нарахова­ но 1900 трудоднів, на які вони одержали

причіплювача залежить якість оранки, культивації, сівби. Він

замінюючи

немов но.виЙ ,

дОбре збережений і причіпний ін­

як

ги,

наявних резервів,

механіза ­

префілю

на силос. врожай зеленої маси якої становив по 250 і більше центне­

на П, Білозерова навіть трактор'иста, але тоді бу-

у ЗВІТІ накладено стягнення за п'янство,

байнера,

високих

звання. Так,

вказав

спеціальність

ши'рокого

Петро иому

Юнак ста,в їздовим в колгоспі. Непога,но справлявся з роботою, але його тягнуло до техніки. Ну що

поведінкою

як

одержали.

Повернувшись у школу, успішно склав іспити -

стільки ж виребив і його напар­ ник Микола Бреус . Особливо

вчити­

нерів м'яса продано, відповідно,

т. ВОilИНКО і комуністи, що ви- Пl1ОГУЛИ, М. Лебединець за 5 мі­ ступали на зборах, зроблено ще ся.ців лише 15 раз був на рободуже мадо для використання ті, а П , Кучеревський - один

відмін­

він не розлучається. Будь-яку роботу виконує з вогником. По­ над 1000 гектарів УМО'ВНОЇ оранки

вирішили.

13800 і 1637 центнерів.

високе

оцінку

успіш­

-

1l0тім йому доручили більш тужний трактер «ДТ·54» . З

ту . Довго, мабуть, вони вирішу ­ вали б це питання, коли б сам Петро не підказав: буду працю­ вати

иу

умовах

завдання

І ному колгоспі на «Універсалі», а

то хіба це не свято?

ли ходив у школу, те часто від-

Однак,

І

він.

Авжеж, син закінчив школу,

конав своє зобов'язання по про- до на.'lежної настирливості. дажу державі продуктів тваринБільшість комуністів посідає ництва. При завданні 13780 авангардну родь у виробництві, центнерів молока і 1560 цент- а,lе, на жаль, є і такі, що своєю ганьблять

року.

1959

складних

виконали

тора

утримання, а ремонт так і не за­ снну чи влаШТОВУ'ватися на робо­

ганізація здійснювали це почесПодібні при'клади непоодинокі. не і відповідальне завдання, Чимало пройшло часу після рі-

Порівняно з минулим роком, говорить він, збільшився ва.l0ВИЙ збір зернових . .якщо торік середній врожай ста-

-

цих

но

присвоєнО'

По-сімейному відзначили по­ Худобу вже перевели на. стійлове дію, радилися, як бути : вчитися ,

комуніст і в ціЛОI МУ партійна ор- !-іінчено.

-

-

запро·поновано святковому!

ремонт

nмстопада

18

РЯДОВИЙ ОРДЕноносноrо комсомолу

партійних зборах

УСПІХ ВИРІШУЄ ОРГ АНІ3АТОРСЬНА РОБОТА

Середа,

ЗлякаJlИСЯ труднощів

самогоноваріння,

дрібного

у нашому седі організована ус­ виробничих ким задоволенням зустріли :проект хуліганства, невиконання батька­ вечірня шкода сільської молоді . підвищення ролі ми обов'язків по вихованню сво­ У 8 ,клас ходить чимало юнаків ;;авдань 1959 року, достроковому Закону «Про виконаннt семирічного плану. громадськості в боротьбі з пору~ їх дітей. До яких пір можна тер­ і дівчат, що без відриву від ви­ .1і

партійних

пішному

організацій в

завершенні

Таке не ті.;ІЬКИ в рі.'lьництві, а і в тваринництві. Ра~госп зо- Uсоблива увага була звернута на шеннs~,ми радянської законності піти HЄГlДHY поведінку ВарваР.и робництва прагнуть набути серед­ соціалістичного спів- Щиголь, яка щодня пиячить, H~­ ню освіту. В перші дні почали бов'язався виробити по 57 цент- посилення організаторської ро­ і пра·вил життя» та «Примірного Положен- пристойно поводить себе в гро­ відвідувати заняття і наші дівча.­ нерів м'яса і 270 центнерів мо- боти серед робіт'НИЧОГО колективу,

лока на кожні 100 гектарів поліпшення керівництва проф­ угідь. М'яса ж є тільки по 25,3 спіш,овою і комсомольською ор­ центнера, а молока

-

по

216,5.

пші заціями.

НЯ про товариські суди» . ці до- мадських місцях? ку'менти,

опу,бліковані

в

пресі,

Виконко,м

обгоВ'О'РЮЮТЬ усі наші колгос,пни- правління

та А . Клименко, К. Царик, К . Мо­ Ради, скаленко, Б. 3алозна, але зляка­ повинні лися труднощів і залишили школу.

сільської

колгоспу

Нам здається, що комсомольсь­ Збори прийняли рішення, в ки, одностайно схвалюють і вно- скликати загальні збори і обрати сять пр~поз'ищіі, щоб і у , нашому товариський суд, який сприяти- ка і профспілкова організації до­ лів'ю , якому намічені заходи до усуненме наведенню порядку в селі. поможуть Ї~I повернутися ДО Недостатня Боротыаa ведеться ня виявлених недолі,ків, поліп- селі створити товариський суд. Прикро, але факт: в нас є ще П. ·Кпиwта, учитель. школи. П. Івано •• тут і з яловістю корів. Сла- шення внутріпаРТІЙНОЇ і органі­ Недовиконано план по свинопого-

ба кормова база .

ТЮlчасом про заторської

роботи,

розгортання

зміцнення її, зокрема за рахунок СОЦІалістичного змагання на честь вирощення кукурудзи, не дбають. грудневого Пленуму ЦК КІІРС і

Наявний фураж використовується лЛі з'їзду КОМУНІстичної партії нераціонально, тому і надої мо- .України. Обрали ноВий склад 6ю­

лока знизилися до 4,4 Кілог р ама .1 po~ і делегаТІВ

~a районну пар­

на корову. Мало що зро' блено для ТІИ!:lУ конфереНЦІЮ.

зниження со·бівартості

центнера І

є. Умнікова,

продукції,

член КПРС.

НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ

OKPe~i люди, які _ухиля~ться від І

Колгосп «Шлях Ілліча:.,

Княжицький

СУСПlЛЬНО-КОРИСНОl

с. 3азим'я_

радгоспу

цілинних Н аDагатий новосельці.

працІ,

в

ви-

землях золота осінь. врожай

на

не-

з якою

ВИСТУIIlИВ

поліпшення

культурно-побутових

секретар партбюро І. Кузнецов, і )' МОВ колективу. Значно збільши­ площа. Це пох­ висту~пах було питання, як лася житдова

дуже

прибуткової

галузі

госпо­

тичного

сприятливі погодні умови ниніш- дарства тваринництва. !іОВ0нього року, врожай видався май- сельці оголосили це своєю дру_ же скрізь добрий . Цілина знову ГОІО цілиною. Деякі господарства показала силу родючості .

Взяти,

наприклад, Казахську РСР. Раніше, до освоєння цілини, ця рес-

публіка навіть в найкращі щодо врожайності роки давала державі

Відбулися звітно-виборні ~O-I економію сирови, ни і матеріалів, не більш як 80-100 мільйонів ри парторганізації заводу холо- за ритмічну роботу цехів . пудів хліба. Тепер колгоспи і радНа заводі чимало зроблено для госпи тільки однієї Павлодарсь. ДИilЬНИКlВ. В центрі уваги звіт­ ної ДОПОВІДІ,

НОВОСЕеІІЬЦI ОСВОЮЮ1'Ь

збирають

Незважаючи

кої

і

в

розвитку

добилися

li.t

твзринництва

перших

ПОМІТНИХ

хіІІ. ироко ВІдомий н·а радгосп «l\ОЛУНДИНСЬКИЙ» .

ких

молока,

успі-

невого Пленуму ЦК КПРС. Відзна чa'Irчи

певні

успіхи

ДІвництва.

у

В обговоренні SБітної ДООІОВІДІ

виконанні взятих зобов'язань, ко­ оояло участь ~іуністи

закдикали

незаооокою­ рах

12

виступив

чоловік. На або­ оренбуржці. Вони здали державі

секретар

райкому

ГОСПl,

як

СВІдЧаТЬ

його

с:приятиме

ничі процеси в цеху хододильuи­

керівництва

шил

ків,

нізаціями.

незадовільно

впроваджуєть­

ся механііація і в іНШИl цехах.

Недостатньо ведеться боротьба аа

парторга­

8. 11 Іщук, член КШ'С.

. 15 ВІд

а

14

по

п

оро

сят в

.

Ід'

.

в цьому роЦІ ВИРІ-

основних маток

18

..

в,и-

50

поросят.

аке завдання може

.

у-

ти ПІд силу лише великому маиЗ' СТРОВІ тваринництва. а дев ять

.

плани,

.

МІСЯЦІВ

цього

ж в е одержала

року

32".~

г

аЛИНа

Кедn

"

рос я. т Gвoє по

Освоєння другої, тваринницькоі .Jобов 'язання вона прагие п~еви-

118 МІльЙонів пудів зерна . 3віСт' цілини

-

велика державна сцра-

- люди великої водиться вишукувати місцеві бупрацьовитості, дебрі, дбайливі дівельні матеріали, споруджувати господарі. І будівлі, водойми, запроваджувати Поряд з усе зростаючим вироб- на фермах механізацію. Але вже иицтвом зерна вони беруться за І у кожному

ОСІotиия ие менш

-

ростити по поросят І ВІд 300 О разових поросят. дна 570 свинарка . взялась одержати Т 6

зрuсте в кілька раз.

поліпшенню ли новосельці

цеховими

одержала

свиноматки, а

ha

ки про високі збори зерна, куку- ва. На перших порах новосельЦІ ватися на досягнутому, викрива­ кП Украши т. Ратушний М. К. рудаи На'дХОДЯТЬ і з багатьох ін- змушені переборювати серйозні Обрано бюро з 11 ЧОЛОJіЕ. ших областей. Такі щедрі дари труднощі. Адже ферми створюди недодіки. Вказували, ;юкрема, виробничо­ підкореної цілини, що їх одержа- ються в степу. Тваринникам дощо вкрай . повільно впроваджу ­ Більшість з них ються і удосконалюються вироб­ ки . Це

ча­

u

на

області дали БатьКІВЩИНІ 80 його фермах поиад 8UU КОРІВ, мільйонів пудів хліба . А вес'" . .., 8ЬО свиней, майже шість тисяч Казахстан? Він вЖе засипав у овець і десять тисяч гмів птиЦІ . засіки держави сотні мільйонів 1 це тільки початок. За семирічч&

тюменці: перші здали 89, другі _ понад 30 мільйонів пудіа хліба. Порадували Батьківщину

висо­

r

Алтаї Ство-

вовни.

майстри

свиновQДИ,

з таким закликом весною цього . року звернулася до тваринниlК1В .. Кокчетавської області аСВОЄІ, К лина едя, свинарка радгоспу Ч В . «ервонии». минулому РОЦІ во-

вже ВИРІС у велике господарство, яке дає країні багато зерна, дем яса,

умілі

«Освоїмо «м'ясну цілинр!»

вже

р~ний лише п ять РОКІВ тому, він

шевого

змагання,

удоїв,

бани.

за пе­ вально, але комуністи зажадали пудів зерна. поголів ' я худоби і виробництво В СИБІРУ відзиачилися омичі і ретворення в життя рішень черв­ прискорити Те1Мшt житлового бу­ тваринницької ПРОДУКЦІї в рад· парторганіЗа;Ція боролася

відділок

ім. UЦopca.

ра~госпі . і кол.госпі

важкої, але 8кеунулись заСПlвуваЧl

COUlaJIIC-

конати.

І

Патріотичний почин Галини Ке­ ді дістав

палку

підтримку серед

тваринників цілинної Кокчетав­ щини. Тепер у радгоспної свинар­ ки десятки послідовників. Багато з них борються за те, щоб одержати за рік по 20-25 поросят від свиноматки . UЦ06 додержати свого слова, передові т~аринники

аастосовують прогресивНІ прийоми


Середа,

яtlCтопада

18

1959

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

Назустріч Пленуму ук кпрс

_

--

--_

За прикладом ............... кагарлицьких механізаторів ...

................

Механізатори Кагарлицького району, як

механІзато­

а

рів області за успішну ,підготовку тракторі.в та ·інших сільсь­ когосподарських машин до ,весняної сівби. Включившись у соціалістичне змагання

5

грудня виконати план

IV

12

тракторів;

сівалки,

до

борони та

грудня

22

кварталу ilО ремон­

інший

підготовити

1

до 15 лю-.

трактори.

семирічки.

за

ступного Пленуму

і

зерноБО'Бових

добрив і

ЦК КПРС і тисяч

лила

заходи

J людей,

торфо-гнойових

до

подолання

транспорту. Бригади обох

ня колгоспу та партійна органі­

тисяч тонн, або по

23

5

ком­

постів. До весни їх матимемо

реМОЖJце·м

і

в

переддень

42-х

роковин Великого 1Ковтня вручи­

Закінчуємо

тонни на

кового

підготовку

господарства

до

Місце району в області

13

зація визнали нашу бригаДУ пе­ кожен гектар орної землі.

парни­

вирощен-

пор

та

Ця почесна відзнака за.палила колгос·пни.ків

на

нові

успіхи

в

ни, пересіяли дернову землю. О. Костенко,

бригадир першої бригади.

роботі. Вони зобов'язалися працю­ вати наполегливіше, щоб не по­ стynитися

першістю

в

змаганні,

Колгосп ім. Калініна, с. Літки.

ЦІЛИН~

ДP~Г~

годівлі і утр'имання свиней. В І во - дуже вигідна галузь: воно ~йлинних господарствах з'явили- одночасно дає і м'ясо, і вовну. ся табори для свиней. На бага./ Недавно мені довелося побувати тьох фермах встановлено автона· в цілинних радгоспах Казахстану, пувалки, самогодівниці. В раціо- на ділянках відгінного тваринні худоби - кукурудзяний і ком· бінований силос, мінеральні і ві· тамінні корми. За нову велику справу взяли.

ни.цтва, в чабанських бригадах. Чабанн - люди справді героїчно І праці. Вдень і вночі - на посту. Г!алко. люблять вони свою спе- .

гато

одержати

ся твариннlliКИ ною

худобою

м'ясну імені

почали

велику

Прикладом

поряд

рогату

послужив

Димитрова

з

молоч·

розводити

б Ільше

якнайбільше І

худобу. куля.

б

приплоду,

м'яса,

вовни,

дення

;іРО

пасовищ

пах

хід

у

поліпшення

колгоспах

області

та

за станом

лук

даrn

кара-

ві розводять м'ясну

СЬКОІ б

худобу ка- сун ек

Т

б

працю€

леу аєв.

В

ч_а б ан

~.oг~

'\JI

/І'У:

~тapI

честь наступного

ЦК

КПРС

добилась

зма­

Пле­ пере­

Середньодобовий приріст ваги те­

лят її групи становить

посідаю

мене такі ж, як і іІ інших

і

На фото: О. С. Сердюк (зліва) і молода телятниця Р. Гавриш на

1

Наш район серед

фермі.

(Фотохроніка РАТ АУ} . Фото А. Завгороднього. '.ІІ.".".".".'І.'І.".'І.".'І.' , .".".'

будь-яку з корів

D

не можна ви­

гнати на пашу, пасу її поблmy

доярок,

ферми сама.

За дострокове виконання взя­

в такій кількості, але більше тих зобов'язань борються всі на­

уваги приділяю . підготовці їх до ші доярки. Це забе'зпечує загаль­ згодовування. В мене до кожної ний успіх: корови особливий

'підхід:

кол,госл

одержав по­

одна над

370 центнерів кожні 100 гектарів

з них без підгодівлі віддасть мо­

молока на сільсь'Коroс­

ли-

. -'"

району за станом на

15

.. .... :: =.'" 'ОО0;

10 ..

о ( - .. 0

О

Назви сіл і колгоспів '" ~:.

колгоспів .с

Назви сіл

о

о

Q,IQЖ=

31 району

Рожни, «Більщовик» Літки, ім. Калініна на 71 процент, п.роведено поверхЗазим'я, неве поліпшення лук на 33,7 процента, в тому числі внесено доб. «Шлях Ілліча» Полреби, ім. Кірова рив на 49,8 процента площі. Русанів, ім. СтаЛІна Пухівка, ім. Ватутіна Требухів, «~OBTeHЬ~ Пленумі ЦК КПРС, це новий Заворичі, ім . Кірова етап, новий процес на цілинних

1

:: ;.. Q. ...

~ "'о ІІІ

.. Гоголів, «Червона Україна»

25,4 104,2 24,7 104,2

І·го

Травня

10,0

101:1'

ОО>.

~~;

~III':;:

"" .. <= lS.:;;o

"' .

~

8,8

88,5

Назви радгоспів

21,4 110,9 13,8 122,6 І і,3 86,4 10,9 110,4 10,6 103,2 10,5 99,5

«ЗорЯJ~ Імені Щорса

14,7 118,5 ІІ,О 104,7 9,1 99,2 7,2 77,5 6,6 71,9 5,4 . 60,9

«Богданівський» «Бобрицьки.li»

«Семиполківський»

Мокрець,

ім .

с>

'-=а:1:І:І

• • Q. ...

~ "'С>

..

листопада

' ....

Київщини на 12 місці: внконано план корінного поліпшення луків

землях. Тепер умови для цього дозріли». liовосельці СllВОРЮЮТЬ нов-і тва­ ринницькі ферми, підвищують продуктивність худоби. Тварин­

доярка.

Хід виробництва добрив в колгоспах і радгоспах

радгос·

на

гра·

1060

мів . Свій досвід О . С. Сердюк пе· peдa€ молодим телятницям, які прийшли на ферму після закін­ чення десятирічки.

корми одержую для них однакові

о

«Великодимерський»

97,5

Хороші

в

.

1

.

СТІ

ництво на цілинних землях спи· Овочеводи княжицького відділ- ні 430. Тут внесені MiHepa.1JЬHi рається на міцну базу зернового . к у радгоспу ім. Щорса посадили добрива. господарства, від якого радгоспи Г. Ковпак, одержують багато відходів. Та під ЗИІМУ півгектара цибулі. Вони жаї.

«Королева

CTa€

полів»

ос-

викопали

23

котловани, в яких

член

редколегії

ражної

газети.

новним соковнтим кормом У ра- встановлено залізобетонні короои,

ціоні тва,рин.

агато хто досяг~€ ~ели: хінський»

о б лаСТІ

на

нуму

УСпішному ЗДlИс-

і

В

радгоспі

Кокчетавської

«Тол бу-

області кожен Н/І

радгосп .ких. УСПlхlВ. У радгосПl IM~НI під кукурудзою було зайнято ни­ Краснохолмсь- ЛеНl..НСЬКОГО. комсомолу АкМОЛlн-

кого району. В цьому господарст·

о сприяє

У газеті «Київська ПРaJ!да» за ЛИСТОГіада надруковане зве­

Оренбуржя. Ба- ЦlальНlСТЬ. У. кожного ясна мета; й кукурудза дає тут добрі вро·

господаіРСТВ

ганні

по·

соціалістичному

району депутат Верховної Ради УРСР Герой Соціалістичної Праці Ольга Семенівна Сердюк.

молока.

ненню взятого зобов ' "зання? Го" оа

17

сади весною. Очистили котлова-

грошову преМІЮ.

х

у

влітку з тих або інших причин

линам перехідний Червоний пра- ня ранніх овочів та вигонки роз- СТОГіСіда .

,.

область.

казників

локо, інша чекає пійла чи буря­ подарських угідь, або на 42 ків. З ними поводжусь ласкаво, центнери більше, ніж за BiДlIIO­ ніколи не поспішаю додому, по­ від ний період минул{)го року. 'Ки не зроблю все як слід. .якщо Г. Чикиня,

агітатор.

нае

ХХІ з'їзду КП України, правлін­

значно

ВІ'д- тись на досягнутому. Корови в

ставання: на заготівлю та ВИВОЗ­

виготовили близько

тонн

Сумська

був за це підданий критиці вловне - лю·бов ДО своєї справи, районній газеті. Дирекція накрес: прагнення іти вперед, не зynиня-

~ ку гною і торфу виділила більше

культур в

його

ганні ДОЯРО'К колгоспу

підсум'Ки успішно підготуватися до весня­ урожай наступного року. І. Швачко, бригад ної сівби. Насіння ярих зернових на­ очищено,

виконати

1000 кілограмів Ми'Кола Дарага та Дано.го слова

змагання

зобов'язань на честь

Включившись У со­ змагання на честь

ко,го

автомашини-самос'Киди,

Раніше радгосп в цілому дещо

В. ДУДЧЕНКО,

колгоспу за дострокове виконання

взятих

по

ле,

. - - - - - . - -.......- .............----..............- - - -....................- - - - - - - - - відділків 3'Магаються за те, щоб виготовити по 10-12 тонн ком­ Не поступимося першістю постів на кожен ге.ктар землі під попередні

одержати

дова телятниця області з колгос· пу «Комінтерн» Недригайлівсь­

відставав 3 заготівлею

завідуючий майстернею

Підвівши

слово

У ДРУГlИ б~игаДІ, де бригади-І друге місце. П{)переду мене кра­

радгоспу «Бобрицький».

соціалістичного

дали

кілогра~lїв молока від кОЖ­

ром Дмитро КІНдратенко, працю- ща доярка артілі Галина Хавро, ють чотири автомашини і два яка одержала понад 3200 кіло­ трактори. Вони вивозять 'кожно- грамів МО.'lока від закріпленої го ДНЯ по 100-120 тонн тор- грущи корів. ФУ. Щ"~

рів, токар Андрій Ходос, механізатори тракторних бригад колгоспів ім. Сталіна, с. Русанів, та ім. Кірова, с. Заворичі. Русанівці, наприклад, з допомогою робітників майстерні вже

3

3200

Часто можна бачити на доро- раніше, до кінця року надоїти зі, що веде від торфовища на по- від закріпленої групи корів понад

35-40 1.~бlЛьше :онн торфу.

У ці дні відзнача€ться багато механізаторів. 160-170 про­ центів показник виконання норм у слюсаря Олексія Гева­ ка, який зайнятий на ,вузлі по ремонту поршневих груп та пускових двигунів. Високопродуктивно працюють і слюсар Олександр Смирнов на ремонті паливної апаратури т.ракто"

відремонтували

На поча'l1КУ року я та ще ряд доярок

дотримаю. НаІван Дяченко. BOH~ .ро~лять щод- доїла вже бі.'1ЬШ як ПО 3120 кі­ ня по 1~-.15 реИСІВ І вивозять ЛОГР3.ІМів і в соціалістичному зма-

підготовленої техніки, peMOHTY€MO і ремонтуватимемо її тільки високоякісно, tI свою чергу ми lВикликали на соціа­ лістичне змагаНIІЯ колектив працівників Броварської РТС за успішну підготовку тракторів і іншнх сільськогосподарських другого року

ІЯ.

вирішила

~ кермом яких

того 1960 року так, як зобов'язалися кагарличани. Знаючи, що успіх польових .робіт залежатиме від добре

весняної сівби

16 тисяч тонн торфу, який

рив.

на нараді заклик ка­

с. Заворичі, план осінньо-зимового ремонту тракторів та ін­ ших машин, а :по ,решті колгоспів і радгоспів план чет­

до

«Бобрицький»

бригада, яку очолює Іван Ши- HacтymHoгo Пленуму цк КПРС і тий, тільки за останню дeKaд~ ХХІ з'їзду КОМlПартії України, склала у кагати 600 тонн доб- переглянула своє зобов'язання і

гарличан. Наслідуючи їх приклад, учасники t!аради дали слово на честь наступного Пленуму ЦК КПРС, ХХІ з'їзду КП України виконати до 22 грудня по радгоспу «Бобриць­ кий:. і КО.1госпах ім. Сталіна, с. Русанів, та ім. Юро ва,

машин

ку пращі у все.народну боротьбу

товлення торфо-гнойових комло- ної 'Корови. стів. Так, напри'Клад, друга ціалістичне

лу по·ремонту колгоспної і радгоспної техніки, план осінньо­ виконати до 15 лютого 1960 року. Працівники технічної майстерні нашого радгоспу і меха­ нізатори колгоспів та радгоспів, які ремонтують у нас свої

вертого кварталу, а осінньо-зимового .ремонту -

на :це, ВІДДІЛку

зараз виво'зять на поля для виго-

зимового ремонту

машини, обговорили

радгоспу

лотах

інвентар,

механізаторів Київщини підтримати їх почин, зустріти чер­ говий Пленум ЦК КПРС перевиконанням плану IV кварта­

інші

жердівського

все ро!блять

для того, щ06 внести і свою част­

незважаючи

бригади

Працівники ферм артілі «Біль­ шовик», с. Рожни,

поверхню

ня бульдозерами скучили на бо­

необхідний для весняних польових РОбіт, і вакликали трак­ торні бригади, працівників ремонтно-технічних станцій, всіх

трактори та

скував

заготівлю добрив. Протягом жовт­

;культиватори,

сільськогосподарський

мороз

дня ішли дощі,

_ догнати і випередити Амери­ не тіль­ ку по .виробництву продуктів ки не знизили темпів, а посилили тваринництва на д}"шу населен­

'на честь наступ­

ту тра.кторів та комбайнів і, .крім цього, до дня відкриття наступного Пленуму ЦК КПРС понад план відремонтувати ще

зараз

землі. Але,

ного Пленуму ЦК КПРС, ХХІ з'їзду КП України, вонизобо­ в'язалися до

автомашинами

майже кожного

роки,

України

Пере виконаємо взяті зоОов'язання

Не балує нині потода: раніше

\11 минулі

виступили ініціаторами соціалістичного вмагання

ХХ/з'їзду кп

l

Тракторами

. 1

...........

3

ні

близько

великих

тисячі

площах

гектарів.

вона

качаllами

О. Вітер,

по

молочно,воскової

. ВІН

насаджень,

робітник

•••

· Садова бри, гада

Щоб швидше oCBoїrn другу цілину, тваринники багатьох колгоспів і радгоспів намічають за семиріччя подвоїти, потроїти поголів'я худоби, ще вище піднестн

ЦіJІинні простори привілля для розведенни овец•. А вівчарсr-

земель, вказуsав товариш цілини знає Betb світ. М. С. Хрущов на грудневому М.

площу

радгосп

плодових

«Семиполків­

ський» провів ремонт саду на

12

гектарах.

А. Викаренко,

третього від-

, стиглості. Достаток силосуділку радгоспу «ВеЛИКОДИlМерсь­ кастрати у восьмимісячному віці гулу здає о·вець на м ясо. седосягають живої ваги 200-250, редньою живою ваюю 65 КІЛО- такий підсумок вирощування ку- кий» зібрала в цьому році по . курудзи на цілині. а у віці півтора року - 400 кі· граМІВ кожна. Освоюючи другу цілину, ново. 110 центнерів ягід суниці з кож­

лограмів. Причому відгодівля про· ваднться на сіні, соломі та інших ""ешевих кормах. У цьому році радгосп на.мітив здати державі дві rnсячі центнерів яловичини. Рік у рік виробництво м'яса зростатиме. Цінна ініціатива оренбуржців заслугову€ підтри.мки.

•••

РО(lШИРЮЮЧИ

парникових рам.

На

дала

400-450 центнерів зеленої маси

захської білоголової породи і настриг вовни. з кожно І B.lВЦI пе- з одержують велику вигоду . Бички· РеВИщує три КІлограми. ПІСЛЯ на·

20

багатоти,

•••

робітник.

На стайківських цегедьних заводах прид.бали

150

ТИСЯЧ штук

сельці прагнуть дати Батьківщи­ ного гектара. цегли, з якої вирішиди споруди­ ні більше дешевого м'яса, молока, М. Сеnюк, ти корівни'К на 180 корів і сви­ вовни та інших продуктів. Для бригадир. цього тут є всі умовн. Потрібна нарник на 150 головомісць. Фун­ тільки наполегливість і працьови. дамент свинарника заклали. її продуктивність. «Роз'виток тва· тість людей. А ці якості ново­ Бригади колгоспу «ll]лях А. Кщ:тюк, ри,нниц]ва і збільшення ви.робни- сельцям мастиві: про їх трудо­ заступник головн колгоспу Ілліча», с. 3азим'я, провели в цтва м'яса в районах цілинних вий подвиг на освоєнні степово-ї

• ••

ЦЬОМУ році п_овеРХfiе.ве поліпшен­

Руll.еа.

ВІ nYK ІІІ. 480гехтарах при ПЛІ.- .

ім,

С. РуеОі8.

Сталіна.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Ilна кооперативнІ темиl Ві.ЦкритвЙ •

v

·

І

праВЛІННЮ раИСПОЖВВСПIЛКИ Шановні товариші! Звертаємось

ченням

тівка, що привезли якось до нас

до вас за дору­

багатьох

Потрібний ринок

.пайовиків на­

чобо1'И всі 43..;го розміру. ХТО це

-

так планує

не

знаємо.

нулися

села

ось

Я'кому

[10

питан­

споживчого товариства відсутні 1'овари першої необхідності. Роз­ судіть самі: кол·госпниці потріб­ на сіль, вона змушена їздити

T~МY, що ті,

Koory

,належить тур­

буватись про їх своєчасне заве­ зення

в села,

бesвідповідально

Звичайно, у маrа3И·Н. А там ка- І селених пункти. Перевага чомусь

_

вже

лась без результатів.

не

пам'ятаємо,

школи .

8·річної

с. Бобрик.

-

-

завозили

до

нас

.

...

можуть

Н

по·ч~кати.

'. eB1P-.

які можна

'

І·

це ТІЛЬКИ

.

І ДІЛЬНИЦІ

часто

Н

у нас.

пошта

Ми певні, що правління рай- силь Бреус

.

а

журнали,

адресу

продавця

го

продо­

ніди. Іх можна почути )tОСИТЬ часто. І цілком заслужено.

КОJ!И за прилавко,м

Пантелійович, 11

Федір

то в магазині

11

рід'КО коли буває черга. Кож­ ного ВСТИlГає він обслужити, кожн()му вілповісти. Дорожить

продавець

часом

покупців,

працюе швидко і культурно.

магазинах

лишніх на

На фото: біля лотка для про­ дажу книг в Голобській чаЙи.іЙ.

передньому

мовляти

з

одним

спортсменом.

Чимзаймавтесь зараз?

-

роз­

-

поцікавились ми .

_

Та чим заЙ!Матись,

повів товариш,

.....,

-

від­

літо пройшло,

офі-

~

~

...

Ми,

звичайно,

ро.з'яснили

спортсмену, що він помиляється.

!! ! !

розпові- машини перевезли

на

просапних

«Розповіді

! !.

t !

культурах»,

про

семирічний

Так назвала книжкову ви-

~

і[];1аН». Фі.'lЬМИ супроводились ставку завідуюча бібліотекою бесідами членів місцевого лек- панчішної фа,брики О. Тоцева.

На виставці ХХІ

Алея школярів

!

з'їзду

~ !

матеріали

КПРС,

і t

червневого

Пленf1Му ЦК партії, книги і І

Понад триста дерев посади- брошури про розвиток вітчиз! ли учні ШКО.'lИ ;м 3 районно-І няної науки і техніки. ! і

.".".".".".".".".".".".".'І."."."."."."."

"Нам потрібна .!опомога" Висновок,

зроблений

у

тракторної

бригади

вживаються

такі

закінчується

кож

краси­

заходи :

будІвиицтво

для запасних частин, а та­

майстерень

для

ремонту

тракторів та сільськогосподарсь­ ких машин. В кожній майстерні буде

кузня,

наждачні

точила

та

інші мехаиізми. Почато електри­ фікаціЮ тракторних стаиів . Для за~~~

ми ро:mовіли статті.

~~.-

~e

безпечення бригад запасними ча. стинами

виділена

спеціальиа

ав­

томашина. Завідуючого майстер­ нями В. Медведєва зобов'язано надавати

бригаді,

очолюваній

Ч . Кирієм , постійну допомогу.

"Дивно. але факт" у дописі під такою назвою (<<Стахановець» від 28 жовтня ц. р.) йшлося про неорганізова­ ність у вечірній школі сільської молоді с. Гоголів. Встановлено, що винні в цьому не лише дирек­ ція середиьої школи, а і комсо­ мольські організації, сільвиконком і деякі адміністратори. В тек­ стильній промартілі, наприклад, працює

чимало

створення

молоді,

умов

для

а

про

навчання

не

дбають. Треба гадати, що rra.pтіЙНIІЙ і комсомольський комітети вживуть необхідних заходів, ЩQб зразково

організувати

навчання

сільської молоді.

вони

цієї рідко, надія­

ні уепіхи. Тому баскетболісти мі­ ста, плавці та леl'коатлети райо­

ну,

І

Дивіться телепередачі

на початку

Тренува.'ІИСЬ

І

СЛЦАМНнаших

листі

вони могли

u'ro

І

t

...."." •..•......,....•..•..•..•,.......•',.,.•.,." •..•..•,.•,..

лись зде. більшого на свої колиш­

областІ стали юнІ спортсмени нашого району.

35 тисяч ~

подарську техніку», «Квадрати "Мандрівка у семирічку"

,від випадку до випадку,

серед школярІв з футбола, волеіібола та баскет. бола. Днями у Киевl відбулись фІнальні Ігри. Серед баскетбольних команд переможцями і чемпІонами

а сніту ще немМ. Ось і ві~о'Чиваю

сідьськоl'ОС- тонн вантажів.

СПОРТОМ

Вперше на КиївщинІ пройшли осІннІ обласнІ змагання

!

«Бережіть

~

--ЮнІ басиетбОnlсти-чеМПIОИИ обnастf=-=-а

~

Краснодарського

! дає»,

........ ....... .. ... ЗАЙМАТИСЯ плані -

,~~~

ЦІЛОРІЧНО довелося

Н. Поц

госпнmroві сільгоспартілі імені Шевченка В. Гаврилюку. (Фотохроніка РАТАУ) . Фото Г. Сажнєва.

.......... нам

ціантка чайної комсомолка

показує художию літературу кол·

I~==========-===.III На

Нещодавно

та

та­

а

районів

кінофільми: краю. За час роботи 33 авто- ~

ках

магазннах,

!

дивились

складvв

уста­ продовольчих

автобази ~

~ дачі

в тракторних бригадах на відділ ­

кож в чайних.

паЙовики .

ському сільському клубі. Гля- них

!

рекціЄю

сіл , але й в

автомашин

на таку тему від,t)УВ- ла участь в перевезенні зерна ~

ім. Щорса т. Павловський В . по­ відомив, що лист «Нам потрібна допомога» визнано вірним. ди­

навко-

лотках,

кодона

«Дорогу технічному прогре- Мособлраднар.госrrу. Вона бра-

тор листа вказав,

книжкових

промтова,рних

Семи,nолки.

~--_

в

і

~ ~

у м. Дмитров повернулась і

в сільському клуБІ

бути ще кращими, якби механіза­ торам були створені необхідні умови для роботи. Мова йшла про збереження техніки, запасНІ частини, чі'ГКу організацію ре ­ монпrих робіт . директор радгоспу

то­

зували ПJЮдаж лі­ тератури. Книги прода~я не ті­

новлених

М. Лобко, І. Тепnюк, с.

Го­

споживчого

льки

і

лівського відділку радгоспу імені Щорса М . Ки:рієм . Розповівши про виробничі успіхи бригади, ав­

варис'ГВа Ковель­ ського району, Во­ линської області, по,.новому органі­

вольчого мwrазина Ф. П . Пла­

КіНОфестиваль

·

диром

с. Гоголів.

лооського сільсько­

покупців

-

Додому 3 трудовою перемогою

під такою назвою (<<Стахано­ вець» від 9 жовтня ц. р.) брига­

а

ПрацівниіКИ

Це сдова 'подяки

І. Сушко, А. Лисенно, передплатники.

с . Рожівка .

лійовичу. на

вжили.

верстатів.

нав-

доставляється

газети,

паЙовики .

Onасибі, Федоре Панте­

-

ПРОТЯГО~І першого

! . ІНші ~ торського об'єднання.

ли запитаєте про чавуни, кастру- питанням і наведе, нарешті, по- ми доставляє чере'з два-три дні. лі, тази та вила. А що рооиться рядок В торгівлі. Чекаємо вашої Звертались ми з приводу цьо­ з ВЗУТТЯМ! Не знаємо, чия це ви- відповіді про вжиті заходи через го у сільське відділення зв'язку. районну газету. Та марно: заходів там ніяких не Марченко, Нnимась та інші

заводу фр~зерних

чального року слухачі вивчатимуть літературу і музику.

зацікавиться цИМ ЛИ'СТИ, а іноді і навіть телегра- ~

Таку ж відповідь по'чуєте, КО- споживспілки

1 КУJЬТУРИО

тури.

своєчасно. А наш листоноша Ва- ~

на, .порочна це практика.

ШВИДКО

Тепер тут чудова алея Дов- ~

!

Знову сьогодні немає ·газет, JЮЗМОВИ

~"дільниці.

раТОР1В,

куль тури

~ «Олександр fiTaJOB

ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ДНІ ...

та ми жівчани, на думку наших КООlIIе-

коли ложки

і

~ ся кінофестиваль у Кули'КОВ- і цукровихБУРЯlКіВ З глибин-

М. ,tpeMeHHo, завуч

надає1'ЬСЯ Пухіr""і і 3азим'ю. Ро- чути серед колгоспників третьої

Що ви, шановний,

го центра у парку висілка. і

і ринок відкрити вкрай потрібно: ісу» -

борщ. Куди дуюче: наше с.поживче товарист-

звернутись, що.б при,п;бати нову? во, як відомо, оБСЛYlГовув три на-

жуть:

а60 Київ. Наша просьба залиши­

ня, звертаємо вашу увагу на слі-

.'lожка, якою їдя1'Ь

Ще один уНіверситет

ми Дl}водиться їздити У Бровари

Тепе·р кілыltстьь робітників, ставляться до дорученої справи. службовців в селі збільшилась

межі села. Наш продавlЩЬ каже так: «Пи­ Рідко коли бувають у нас осе- сала, писала заявки, 1'а на~ридло. А необхідних товарів на базі .'ІеіЩі, 1'уале1'не мило, панчохи, скільки завгодно». цукор . Та хіба тільки це відсут! ще, товариші члени правліннє? Зламалася ложка, звичайна за нею кудись за

~

:,.~ ска~~~ор~~~:НКУза~~;;ТУР~о~:~ :е~~~ю Ю:И/~~УЗіВ ~~~р~~и Hї~ .~_: працювати університет куль- наз'вано Алеєю школярів.

села звер­

до сільвиконкому З про­

Знаємо тільки те, що 8сіх тоханням від' К'РИТИ рино'к пля тор " . ню. Протягом тривалого часу в варів, .перелічених вище, у нас в гівлі продуктами, тому що оо ни· Біда тільки в мага:зині Зasимського сільсыtгоo країні вдосталь. шо,го

.".".".".':

Дмитровсьна газет" «Путь Иnьича» повіАОМnЯЄ:

·

Історія цієї СlIIрави така: два

роки TOIМY С.'Іужбовці

.~

У н,а ШUХ росіЙСЬ1lUХ друаів

!"."-".".,,.,

лист

ЛИСТОПАДА

18 Середа: хроніка

19.00

-

"Новини

передача

для

телевізій'на

дня»;

19.10 -

школярів

«Гайдар

київськІ тімурівці»; 20.00 АО Декади української літератури І

.1

мистецтва в МосквІ . І\онцерт ху­

окремі велосипедисти висту­ дожньої невого

самодіЯЛЬНОСТі

палацу

культури;

Жовт·

21.20 -

ко, ігроки В. Шевель, М . СундУК, хівська, Н. Тонка, Н. Бардаш, пади нижче своїх можливостей і "Про мого друга». Новий худож· Л . Ба;глаєнко, В . Кривошлик та Л. Нагога. Те ж саме можна ска- зайняли далем не перші міоця в ній кінофільм.

інші ві~повідають: «Системати'Чні затв про наших сільських вело- області .

Спорт - не сезонна справа. Ус­ тренування протмрм всього ропіх буде забезпечений тоді, коли ку». займашся ним цілорічно. Відомо, що бути хорошим футболістом мО'же лише всооічно роз. Підтвердимо це прикладами з

сипедистів

А.

Матвієнка

В . Пінчука

3 с. Калита,

та

ЛИСТОПАДА

19

Зараз у нас,

так би мовити,

Четвер: 11.00 тeJiевізійна хро. ніка «Новини дня»; 11.10 - «Про

JllКi В міжсе·зоння. Проте сидіти, склав- мого друга». Новий художній кі­

змаганнях на першість обласної ши руки, не слід . Кожен по,го­ ради ДСТ «Колгоспник» викона- жий день треба використати для

нофільм; (Москва);

19.00 останні вістІ 19.20..,.... телевізійна кроси, СТРИ' бки, хрон·іка "Новини дня»; 19.30 -

нашої практwки. В цьому році випений С'ІІортсмен. Він повинен ли норматив першo.rо спортивно- тренувань . Це передача, присвячена Дню а.рти· високо і далеко го ,розря,в;у ВсеСQЮЗНОЇ спортивної штанга, веilосипеД,кидання гра­ спортсмени району 39 раз Д(1)ре бігати, лерії; 20.10 М. Куліш «97».

433

брали участь в о,бласних змаган­

стрибати,

вміло ходити на ли- класифіксщіі. Високу витримку і нат та багато іншого. А незаба­

нях по рiJзних видах с,порту. На­ жах, майст~рно кщцати ші футболісти перемогли команди

Та.кі якості

на.буваються

Г]lанату.

не ли-

спортивну

на

майстерність показала

обласній

епартакіаді

ДСТ

ром

ма,

вступить

в

свої

і тоді вийдуть

права

зи­

ви зіграли внічию і тіЛЬКИ одну зустріч _ з командою Узинсько­ го району цротрали, зайняв­ ши та.ким чином третє місце в

області,

лістів. Такого правила дотримувться переважна більшіеть с'портсменів району. На обласній спартакіаді баскетбольна. КООІаН)І,а дівчат районного центра посіла друге місце. Спортивну честь райо-

місце. Дооре вистy;nали цього року стріш..ці про марті лі ім . Панфілова, городошники гоголівської текстильної промартілі, легJtоатлети промартілі «Радянська УКраїна».

Деякі ЖCJIОJ)тсмени дотримуваЩо за.безпечило УС'ІІіх футболі­ пу захищали К. Тюлюк, сестри Галя'і Тама.ра Шутенко, Р. Горолись 'ДУмки товариша, про якого стам? Капітан команди В. ПетренсСТАХАНОВЕЦ»

-

повинно стати праВИДОIМ для кожного с,портсмена. Це особливо важ.'lИВО тому, що у 1960 році відбудеться обласна спартакіада, дО якої необхідно розгорнути підготовку вже зараз. М. Яхно,

_

голова

матичного

Білоцерківського

райради Союзу

спортивних тов ар І!ІСТВ.

Т. а. о. ре.антора ІВАНИЦЬКИИ.

М.

Циме.рман Ілля Євгенович, який живе в м . БРО'вари, вул. Пе11рОВСЬКОГО, З, порушує справу про

розлучення

з

Цимерман

Справа слухатиметься а нарсу· ді Кіровського району, Калінінсь­ кої області.

t-

аРРlР.. ебл.еИDro у"","Ліиия кульryl!Н.

Га­

линою Михайлівною, яка живе в с. Тарасово, Кіровського району, Каліиінської області.

орган Броварского раЙКОМа КП 'УкраfiИі" и райсовета депутаТ08 трудящихся . Гор . БроваРbl, Кие8СКОЙ области . ААреса рцакції: ... Бр~ри, l\иїВСW<ої області, вул. Київська, N2 158. . н_

----------------------------~~----~-......... ,dttnl

дра·

театру ._

на дистанції

а ціло- «Спартак» збірна 'команда раЙQ- лижники і ковзанярі, вступлять в Василькївсько, го, Гребінківського, ше влітку або ' взимку, ну, УКОМlплектована з ігроків дію хокеїсти. Обухівського, Києво-Овятошинсь­ рі'Чно. Де стосується не лише футбо- промартілей. Вона посіла третє Цілорічно заm'llатись спортом кого . Катарлицького і Полісько'­

го Р~Йонів. 3 командою Б. ЦеР'К'"

Спектакль

З .... 388 ......

136 номер 1959 рік  

136 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you