Page 1

ПРОЛВ1АРI ВСІХ КРАІН. ЄДНАlІТНС61 ,

PlIІ:

лока в колгоспах області за жов-

'І'ень

1955

нового

господарськ.ого

рок.у

в

тваринництві. Як і торік., на першому

місці

-

Києво-Святошин-

Справа, проте, кормах.

не

тивності

за

колгоспу ім. Калін:іна,

30.

кі-

т. Музиченко

по-

так:

188

місяць тут надоєно по

лограмів

молока на корову,

ПРОдУк­ голова

с. Літ&И,

нещодавно

сказав

рівняно З жовтнем минулого року,

ся, хто як працює, допомогти чим

дення про надої молока по кол­

госпах району

за чае

від І-го

ж.овтвя до 10 листопада показує, що ряд IJаших колгоспів, їх ке­ р.івникIt 3 більшовицьким воrни­ к,ом взялися за те, щоб наздогна­ ти

цього

року

по

надоях

києво-святошинців.

молока

Тут

слід,

перш за все, відзначити колгос­

пи ім. Калініна, с. Літки, «Чер­ вона Україна», с. Гоголів, імені Сталіна, с. Русанів, ім. Кірова, с. В.-Димерка, «Більшовик», с. Рожни, ім. Маленкова, с. Сві­

треба. Так само, к.оли ltіН'lаю ро­ во заходжу на ферму.

Чому ж ви, т. Вруєнк.о, (голова колгоспу ім. Кірова, с. Погреби) по к.ілька тижюв підряд не появ­

ляєт~ь на фермі? Чому ви так

ніж у Києво­

Святошинському раионі,-від

до

244

що

к.олгосп,

1О 1 жовтня, на 24? .за місяць і 10 днів на­ доєно всього лише по 104 літ­ ри моЛ(жа н& &ОРОВУ. що на 58

літрів

менше

середньорайонного

показника.

І це, повинні ви знати, т. Вру­ єнко, не випад!і.ОВО. На фермі не­ має елементарного порядку, щодня

перебої з постачанням кормів, а

194

'II~, що є, згодовуються як попа­ ло. Є в к.олгоспі

зоотехні&,

завідуючих фермами, кормодобувної бригади,

два

бригадир фуражи­

ри, але ніхто, в тому числі пар­

тійна організація, ЗОО'Гехні& Вро­ варської МТС т. ltoлпа&Ов по­

щі справи з тваринницькими при­

ряють.

Ми відстаємо від києво-свято­

Те, що прогаяно, можна і тре­ ба швидко надолужити. Прикла­ дом тут може бути к.ол.госп імені

шинців т(}му, що ряд наших голів колгоспів, секретарів парторгані­

ак.тивізаЦії в

rtlолотова,

літній період знову почали покла­

колгоспу

датися на · самоплив, послабили боротьбу за піднесення виробни­ цтва молока. До таких к.ерівниR.iв слід віднести, наприклад, голову колгоспу ім. Шевченка, с. В.-Ди­ мерка, т. Опанасен&ова, секрета­ ря парторганізації т. Тарана. 30..

с. т.

Гоголів

(голова

Андрєєв,

сек.ретар

зультаті вжитих ними за.ходів у першій дelUl,II,Ї листопада надої молока подвоілись.

да з ЇХ вини, яка полягає в тому, що вони не включили в кормовий

Швидко усунути недоліки, рі­ шуче збільшити виробництво мо­ лока--боиове завдання партійної оргаЮзації, керівник.ів колгоспів і МТС, всіх колгоспників і, у

раціон кукурудзянии силос, ЯКО-

першу чергу, працівників молоч­

го є вдосталь,-В колгоспі надає-

lo-товарних ферм.

----

лік з Першим М С . Х рущ Ов И м. ".

Секретарем

ЦК

...

році

1956

тваринництва.

~----

УКАЗ ПРЕЗИДl! ВЕРХОВНО! РАДИ СРСР

КПРС

Пї,ll; час розмови тов. М. С. Хрущов у своєму

виступі

тов.

звернув

увагу

к.ерівних працівників

сільськ.огосподарських органів

но..

нообхідюсть

якнаіішвидшого усунення серйозних хиб у ке-

Міністр сільського господарства СРСР тов.

рівництві машинно-тракторними С'l'анціями, в ро-

Мацкевич В. В. зробив коротк.е повідомлення про проведене 11-12 листопада ц. р. розширене засідання колегії Міністерства сільсь&ого госпо-

б(}Ті по дальшому зміцненню колгоспів, у діяльності наук.ових закладів по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукціі.

дарство. СРСР з участю міністрів сі.'ІЬСЬКОГО гос-

ІЮдарства всіх союзних респуб.'Іік. На цьому за-

сіданні колегії були обговорені такі питання: Попередні підсумки

Товариш М. С. Хрущов підк,рес.'ІИВ Ба.жливе

значення завдань всебічного підбиття підсумків

сільськогосподарського року, узагальнення і впро-

сільськогосподар-

вадження досвіду передових господарств, навчан-

ського року і завдання одержання високого ВРОжаю і високої продуктивності тваринництва в

нЯ колгоспних кадрів, поліпшення справи насінництва особдиво виробництва гібридного на-

1.

1955

1956 році; 2. Про заходи по дальшому поліпшен-

...

сіння к.у~урудзи, зразк,ового проведення зимівл!

ню роботи сільськогосподарських органів, організації справи заготівель і пміпшенню роб()'Ги

худоби і організованої сівби 1956 року .

підготовки до веСНЯНОl

-------МТС УкраїНИ виконали р~чний план Iпер::В:;в:;У~~~~~~~і;;орна ~

тракторних роБІТ

Машинно-тракторні станції України виконали план т'рак,торних

робіт на

процента. Всього

101,6

вироблено у переводі

оранку

близько

гектарів-на

на умовну

мільйонів

118

мільйонів гек.та­

рів більше, ніж у

1954

Найбільш високої

році.

виробки на

машина

15-сильний трактор добилися ме­ ханізатори МТС Сталінської об­ .'Іасті-766 гектарів.

У цьому році МТС республіки вперше на великих пл(}щах про­

вели роздільне- збирання куку­ рудзи, більше зібрали машинами соняшника, к.артоплі, цукр(}вих буряків.

1Т майстернях інституту елек­

тр(}Техніки Академії наук УРСР створено першу ш(}вну к.онденса­

торну машину «ШКМ-l» для зва­ рювання металу товщиною від со­ тих час1'Ж мідіметра до 0,4 мілі­ метра.

На новому агрегаті деталі, що підлятають

зва,рюванню,

протя­

гуються між обертовими електро­

Високий урожай кукурудзи "одеська-lО I ' В нинішньому році на полях Oд~ь&oї та інших областей Ук­ раїни

новий

«OД~ЬKa-l0»

сорт

к.укурудзи

займав площу по­

над 150 тисяч гек.тарів. У бага­ тьох колгоспах зібрано високий

урожай кукурудзи цього

сорту.

В колгоспі «Шлях до комунізму»,

Ново-Іванівського району,

Оде­

дами-мідними роликами. В цей час відбувається автоматичний цикл зарядів к.онденсаторів і розрядів їх череоз обертові елек­ троди, завдяки чому утворюється

ської області, одержано такої рівний ряд «елек,трозакльопок.», кукурудзи по 130 центнерів з що перекривають одна одну і ство­ гектара на пл(}щі 220 гек.тарів. рюють міlЩИЙ, рівний і герметич­ ний шов. Протягом години маши­

Підзимова

сівба

овочів

Десятки к.олгоспів Одеської Об-І мують часті на півдні весняні за­ ласті J,Iровадять підзимову сівбу МОРОЗ&И і дають в~сокий урожай.

на дає від

13

до

50

метрів шва.

МеханіЗ0вана птахоферма В єссентукському колгоспі імені

овочів. Досвід передовиків показує, що столові буряки, морква,

Вага.то колгосПlВ провели ви­ робничі досліди підзимової посад­

петрушr.а, цибуля та інші куль'І'ПИ, висіяні пізньої осені, кра-

ки картоплі. Нинішньої осені колгоспної механізованої птахо­ площа підзимової сівби овочів і ферми. Тут в 17 п'ятиярусних

па.рторганізації т. Стасько). В ре­ ще вик,ористовують вологу, добре

жовтень і першу декаду листопа-

врожаю в

науково-дослідних закладів; 3. Про систему додаnової оплати праці в колгоспах.

Міністерства сільського господарства СРСР і Мі-

справжньому їх роботи не переві­

міщеннями.

зацій після деякої

того,

~сця в райою на

кілограмів. Їх досвід по­

казує, що таких же показників МDжуть добитися всі к.олгоспи на­ шого району. Адже всюди кормо­ ва база для худоби набагато міц­ ніша, ніж торік, і набагато кра­

ДО

якии ви очолюєте, скотився з

тильне, де надоєно ~[олока на кож­

ну корову більше,

день, знову-та&и обов'язJW­

байдужі

високого

і дальшого піднесення продуктивності

КІІІ.

ністрів сільського господарства союзних респуб-

в

- Я прагну робити все, як к,ращі голови колгоспів КиєвоСвятошинського району. Рано­ вранці, коди іду на роботу, обо­ в'язково заходжу на ферму, щоб погов(}рити З доярками, подивити. бочии

одержання

тільки

'рівняно з жовтнем 1954 року, більше на 61 І.іл(}грам. Нас випередили 13 районів Київщини. По колгоспах району нз.доєно у жовтні по 131 кілограму молока на к.орову-більше, пона 59 кілограмів. Зроблено крок -'isперед, але вкрай недостатн:іЙ. Вміщене в «Стахановці» зве­

фундамент для

р.

14 листопада ц. р. у Центральному Комітеті КПРС відбулася розмова к.ер: івних працівників

тваринництва,

ський район, з яким змагаємося.

механізаторів

всі сільськогосподарські роботи цього року, створити міцний

літрів мо­

піднесення

колгоспників,

з керівними працівниками сільськогосподарських органів

Розповідаючи про досвід

боротьби

15

землеробства

Розмова товариша М. с. ХРУЩОВА

лока на корову.

рок)'-перший місяць

ЦІна

всіх

передовиків

і працівників радгОСПів республіки ус піш н О З а в е р ш ити

ЛИСТОПАДА

1955

при к Л а Д

тваринництва закликає

16

По надоях молока рівнятися на києво-святоmинців 112

з а п а л ю ю чий

СЕРЕДА

Орган Броварського районного комітету КомуніСТИЧНОі партіі Украіни та районно' Ради депутатів ТРУДЯЩИХ Ки,всько, області

но всього лише по

ХУІІІ

136 (1274)

СТЯХА НО 6[иь Оголошені дані про надої мо-

.....аввя

загартовуються, успішно витри-

Ланна ВИРОСТИJlа Вежецьк.і

льонарі

JlbOHY

(Калінін­

ська область) здали державі по­ над план 5 тисяч центнерів во­ лок.на і більше 6 тисяч центне­ рів льононасіння. 70 колгоспам льон дав мільйонні доходи. У сільгоспартілі «Нова.я

.

-------

картоплі збільшується в колгос­

пах в кілька раз.

на міJlЬЙОН карбованцІв жизнь» ланка Петрової вирости­ ла на кожному з 17 гектарів 9 центнерів насіння і 13 цент­ нерів волокна. Від реалізації льонопродукції, вирощеної лан­ кою, колгосп одержав більше мільйона карбованців. ~------

Про присвоєння ЛеНінградському меТРОПОJllтеновl Імені В. І. ЛенІна

Леніна,

Ставропольського

краю,

став до ладу цех першої в країні

дворядних батареях розміщено 8,5 тисячі курей-по одній в кожній клітці. Вздовж рядів кліток

по мета­

левих ж.олобках автопоїлках безперервно 'гече свіжа джерель­ на вода. На підвісних візках &в­ томатично пересуваються годів­ ниці, наповнені комбінованими кормами. В цеху парове опален­ ня. Електричні лампи штучно

подовжують І:вітловий день. Механізована птахоферма кол­ госпу даватиме щороку понад 7 мільйонів яєць.

Газ в сlJlьськогосподарському виробництві

Ідучи назустріч побажанням трудящих міста Ленінграда, при­

своїти Ленінградському метрополітенові ім'я В. І. Леніна. Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.

Вугурусланське родовище наф­

Секретар Президії ВеРХО8ИОЇ Ради СРСР М. ПЄГОВ.

ти (Чка.ч:овська область) багате також запасами горючого газу. 3а

,

Москва, Кремль.

14

листопада

1955

р.

останній час у прилеглих до ньо­

го районах почались

УКАЗ ПРЕЗИДl! ВЕРХОВНО! РАДИ СРСР

к.рім квартир,

Про нагородження Ленметробуду орденом Леніна 30. успішну роботу по будівництву першої чергц Ленінград­ сыtoоo метрополітену і досягнення в розвитку 'rехнїки метробуду наr.'ородити Лен метробуд орденом Леніна. Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ. Москва, Кремль.

14

листопада

1955

р.

роботи по

І'азиФікації сіл. В селі Пелюгіно,

Київська область. Став до ладу Миронівський

цукровий зз­

вод. Він оснащений високопродуктивною сучасною технікою. З пер· ших днів роботи колектив підприємства перевиконує виробничі зав­ дання.

На· з нім к у:

нівському заводі.

дифузійний апарат безперервної дії на Миро-

(ПРЄСКJ\іше РАТАУ).

Фото Н. ЦидіЛЬКОdСЬКОГО.

газом опалюються

будинки середньої школи, сі.n.­ ськ.і лікарні. Повюстю газифіко­ вано будинки, учбові КУЛЬТУРНО­ побутові заклади в се.ч:і АС6КЄЄВО. Дешеве паливо використовується

в ~!айстернях МТС. (За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Середа,

Наш

Там, де вперше засвітилася "лампочка Ілліча" локоламськoro району, Московської областІ, був великнй день. Вони відзначали 35-річчя незабут­ иьої дати, коли до них приїжджав Володимнр

Ілліч ЛенІн, розмовляв з селянами і виступив на мітннгу.

Це було

листопада

14

1920

року. У ті дні ка­

шинські селяни, чню творчу ініціативу, як і іні­ ціативу всього народу, розбудила велика p~ люція, спільно збудували невелику електростан­

цію. На торжество її відкрнття вонн запросили Ілліча. Разом з Володимнром Іллічем приїхала також Н. К. Крупська. В селі налічується нема­ ло старожилів-учасннків зустрічі з великим вож­ дем. Слухав вождя І Сергій Степанович Каш­ кІн. В цей день десятки знайомих і незнайомнх людей побувалн в його хаті, де на найпочеснішо­ му місці висить пожовтІла вІд часу фотографІя: В. І. Ленін і Н. К. Крупська разом з селянами і їх дітьми. Як священну реліквію зберігає її ста­ рий КОЛГОСПННК. При навалі гітлеріВI~ів він ховав безцінинй знімок з риском для життя. В переддень знаменних роковин розмовах з молоддю про історнчну зустріч.

старожили у

схвильовано

розповідалн

На відкриТТі електростанції В. І. Ленін roво­ рив:

Ви бачнте, ваше село Кашино пускає елек­ трику. Це тільки одне село, але нам важливо, щоб

-

уся країна була залнта світлом. Радянський уряд

розробляє тепер проект електрНфікації. Електрн­ ка буде нам обробляти І удобрювати землю, буде возити

нас.

Геніальне ленінське передбачення збулося. Яс-

в боротьбі

рі­

шень партії про круте піднесення

сільського господарства партіАВа оргапїзація нашого колгоспу зміц­ нi.Ira, посилився її вплцв на всі ділянки виробництва. В резуль­ таті цього досягнуro ряд успіхів у підвищенні врожайності, про­ дуктивності тваринництва.

к.о О. несерйозно ставляться до підвищення свого ідейного рівня. Бюро суворо їх попередило і, слід думати, що вони зроблять з цього необхідні висновки.

Запросили на бюро керівників колгоспної та

бригадних

мольсыtиx організацій

КОМСО­

і разом з

ними розібралися; як &раще ор­

ганізувати комсомольську політосвіту. Враховуючи бажання і рівень підготовки комсомольців, ти, а невпинио двигатись впе­ організували 6 гуртків. Керівниред. Якщо в цьому році зібрали ками гуртків затверджені комупонад 15 центнерів зернових, 150 ністи тт. Нестроєвой І., СолоХто заспокоюється на досяг­ нутому, той обов'язково буде від­ ставати. Ми не хочемо відстава­

центнерів картоплі, 200 центне­ рів овочів 3 К()ЖІІого гектара, то

тодами. Ця

вей Н., Биченко Є. і комсомольці

-колишнього секретаря кOJIГОСП­

ної комсомольської організації, Г. Маркуці-рядового колгоспни­ ка, які загинули в боях проти фа­ шистськ,их окупантів; інваліда Ве.тrикої Вітчизняної війни, Ю)­ лишнього до війни голови кол­ госпу т. Дживаги С. ДО Книги пошани занесені та-

кож імена ряду передовиків кол­ госпу, які ведуть перед у соціа.­ JIiстичному змагаНН'і за AOCТPOlW­ ве здійснення плану розвитку гро­ мадського господарства артіхі. Се­ ред них доярка т. Юрченко Д., яка надоїла

у минулому госпо­

р(щі

кращі

ському році надоїли по 2303 кі­ лограми МОJЮка на корову, вцго­ дували по 31 центнер}'; свинини на кожні 10(} гектарів орної зем­ Jlї, а в новому році, як то вже видно із зобов'язань, що беруть окремі твариннИltн, будемо б()р~ тися не менше, ніж за 3000 літ­ рів молока на &Орову і 40 цент­ Н6Р'ів свинини на кожні 1ОО гек­ тарів орної землі. Це зобов'язує парторганізацію піднести рівень організаroрськ.ої роб<УГИ в масах, поставити внутрі­ парт1ИНУ, ПОJIітично-масову ро­ БЮtrу так, щоб поза нашим ВШІИ­ вом не 3aJIИШИВСЛ

ні

O)UIН кол­

госпник і колгоспниця. З цього вих()дили звітно-вщ)орні збори, що відбулися у нас 16 вересня, складаючи н~аз новообраному бюро парторганізації.

Минуло два місяЦі. кретно зроблено,

щоб

Що

кон­

добитися

цього? Раніше у нас негаразд було з плануванням партійної роботи

За.ра.з цього немає. Бюро заздале­ гідь намічає ПРOORт шану робо­ ти на місяць і його затверджують

партійні збори. В рішенв:ї звітно-виборних збо­ рів вказано на недоліки в орга­ нізації партійної і комсомOJIЬ­ ськ.ої освіти. Бюро ВЗmIОСЯ ви­

правити їх. Заслухали звіт прп­ пагандиста гуртка партійноїосщ­ ти т. Ніколаєнка І. При обговО­ рениі його з'ясувалося, що кому­

ністи 'М'. JIИ'l'овченк.о М. і Юрчен-

заняття в цих гуртк.ах, беруть участь в засіданнях комітету

росят на свиноматку; бригадири тт. Мар&)тця І., Вірич Г., Топі­

&омсомольської організації. На ха П. і голова колгоспу т. Ха­ комсомольських зборах в колгос- зан М., які відіграли значну роль Щ, де збирається понад 180 чле- у підвищенні врожайності і про­ пів ВЛКСМ, завжди бувають всі ДУБ.тивності тварииии.цтва. члени бюро. В інтересах справи партійна Центральне місце в житті пар- організація порекомендувала прав­ тій ної організації посідає зараз лінню колгоспу зміцнити &ерів­ робота по розгортанню соціаліе- ництво окремими діляmtXи вироб­ тичного зма,гання на. честь ХХ ництва. Так, наприклад, на поса­ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП У&- ду завідуючого СВИНофермою вису­

раїни. Практично встигли зробити сл!ідуюче.

Всі члени агітколешrиву, лек-

:оорської групи, в тому числі 30

нута комуністка т. Бич6НКО Є.

Надаючи великого значення ви-

пуску щоденної

стінної

газети,

яко! вже вийшл~ понад 9?0 но­

KQМYHiCTiB провела по бригадах, меІМВ, бюро В~)lШИЛО ЗМІЦнити ланках, серед працівників тва-І склад редк.олеГll. Редактором за­ ринництва бесіди про підготовку

до з'їздів КПРС і КП України і 38 роковин Жовтня. Бесіди агітаТ()рm та їх особистий приклад в роботі відіграли значну роль в тому, що кOJIГОСП успішно провів польові роботи, створив міцну кормову базу для тваринництва, достро&ово розрахувавсл з Аержавою по всіх видах поставо&.

твердили. зас::упника

секретаря

мала

І. ~I. Сєченов показав, що го­ ловнии мозок Є органом психіч­

ної діяльності, ОРГaJIОМ мислення, що відображає вплив на нього

об'єк,тивного світу. Отже, психіч­ нии акт виявляється цілком пізнаванним матеріальним про­ цесом, а не духовним началом, що

існує поза .тrюдииою, як вважали

і вважають лісти. Знаменитий

фізіолог,

найвидатніших

один з

російських

hhx-прироДознавців

і

уче­

мислите­

лів Іван Михайлович Сєченов.

------'~

~------

Величезний лення

вклад

у

розроб­

матеріаліс'гичних

основ

фізіології вніс видатний росій­ ський учений Іван Михайлович СЄЧeIlОВ. Все своє нов

життя

присвятив

І.

М.

Сєче­

вивченню

родничих наук.

У

при­

році

1850

він вступив на медичний фа.­ культет Московського універси­ тету. Проте в той час ВИІша­ дання фізіології було тут по­ ставлене дуже слабо, отже, не офіціальні .лекції, а зовсім ін­ ші обставини спонукали І. М. Сєченова присвятити себе цій по суті новій тоді галузі нау­ ки. ці обставини були викли­ кані всім

ходом

розвитку

су­

спільної думки в Росії, винят­ ковим інтересом прогресивної російської інтеJIігенції до при­ родознавства і особливо до фі­

ЛЮД.И

рів зернових, 170-180 картоп­ лі і 250-300 центнерів овочів з гектара. У минулому господар­

ідея

матеріалістичної філософії й біо­ логічної науки.

тт. ?tlельниченко У., Білошапка В. дарському році в тваринництві зіології та медицини, які під­ і Шумовська Н. За дорученням по 3499 кілограмів молока. на тверджували матеріалістичні по: нашої артілі прагнуть виростити бюро ряд KOMymC'[1lB, зокрема &орову; свинарка т. Топіха В., гляди російських революційних не менше, ніж по 17-18 центне­ член бюро т. костиf>я Ф. відвідує яка одержа...lа по 28,5 ділових по­ демократів. Не випадково в ро­ в наступному

смілива

величезне значення для розвиТltу

вождем, якнй вказав світлнй шлях до щасливого жипя для селян, вона заявнла, що кашинські колгоспннкн свято додержують ленінськнх запо­ вітів.

11

за здійснення

об'єктивними фізіологічними ме­

ПеРЦlе слово надається завідуючій тваринни­ цької фермн колгоспу €фросинlї ЯОСИфівнl Ма­ лофєєвІй. Розповівшн про зустріч з великим

~------------

рону

(До 50-рІччя з ДНЯ смертІ І. М. Сєченова)

ТУТ БУДЕ СПОРУДЖЕНО ПАМ'ЯТНИК ВОЛОДИМИРУ ІЛЛІЧУ ЛЕНІНУ.

Молода доярка Ніна Белогруд свої першІ сло­ ва присвячує Комуністнчній партії, яка веде ра­ дянський народ по шляху, вказаному Леніним. Вона roворить про трудове піднесення серед кол­ госпників, натхненнх рішеннями партії і уряду про круте пІднесення сільського господарства. На мітингу також виступив перший секретар Московського комітету партії тов. Капітонов. Мітннг закінчено. Колroспникн збираються на урочисті зборн в районному Будннку культури. (ТАРС).

1955

календар

напнс:

* Партійне життя Після звітно-виборних партзборів ----------~

11

кравою ілюстраціtЮ цьому є само Кашино-бать­ ківщина «лампочкн Іллічаlt, де вона вперше в ра­ дянському селі засвlтнлася 35 років тому. Ство­ ривши колгосп, селяни докорінно перебудували своє жнття. Електрика міцно ввІйшла не тільки в побут, але й в артільне внроБНИцтво. Дванадцять годин дня. На трнбуну піднІма­ ються ветер анн колгоспу, йоro керІвники, прибу­ лі з Москви rocTi. Голова Волоколамського райвнконкому Н. І. Зав'ялов вІдкриває мітннг. НайстарішІ колrocп­ ннки-учасникн історичної зустрічі знІмають з гра­ нітиого моноліта покривало. На камені золотом засяяв

nистопаАа

Батько РОСійськоІ фізіологіІ

До З5-річчя виступу В. І. Леніна на мітингу селян села Кашино листопада у колгоспників села Кашино, Во­

13

16

мані

М. Г. Чернишевського «Що робити?» в образі Кірса­ нова зображений лікар-фізіолог. Не випадково дослідник

приро­

об'єктивні

Свої основні Сєченов виклав

ідеа­

погляди І. М. у книаі «Реф­

Jlекси головного мозку», яка бу­ ла зразком ВОИОВНИЧОї матеріалі­

стичної

літератури 60-х років ХІХ С1'о.тrіття, відчутним ударом ПО мракобіссю і попівщині, фа­ келом, що освітив темну й не­ відому до того часу галузь психічних явищ. І не дивно, що царський уряд н&&лав на КНИТУ заборону, а 11 автора. ПОЛІЦІЯ взяла під свій особливий нагляд.

Досить ваЖJIиве значення ма­ ють досліди І. М. Сєченова, які зв'язані з вивченням обміну між газами і кров'ю: вів: дав зовсім нове розуміння цих взаємозв'яз­

ків. Його висновки були оціне­ ні тільки на початку нашого століття і тепер під назвою «бу­ ферної діі» покладені в основу теорії. обміну газів у живому (}р­ ганізмі.

Сєченова

справедливо

нази­

вають батьк.ом російської фізіо­

логії.

Це він відкрlЩ

шлях до

розвитку е:к.спериментальної фі­ зіOJIОГЇчної науки в Росії, ство­ рив школу

фізіолоriв

з

оригі­

нальним і багатостороннім на­ пря~ІО~!, виховав багатьох учнів, які стали згодом відомими дія­ чами на,уки.

Вчення І. ІІІ. Сєченова сприй­

інших ви­

продовжив і експерймен­ тально підтвердив великий . ро­

Заслуга І. М. Сєченова перед

сійський учений І. П. Павлов, який писав: «Вихідну точ&у

ди стає героєм ряду датних творів.

вітчизняною і світовою наукою ПОJ[Jlгає в тому, ЩО він зробив виняткової ваги ЮДКРИ'М'Я, яItИм судилося

покласти

початок

но­

вій епосі в прир()дознавстві.

Почавши

няв,

наших досліджень я відношу до 1863 р., до появи відомих на. рисів Сєченова «Рефлекси го­ ловного мозЕ.Р.

Геніальні відкриття І. М. Сє-

експериментальне

ченова та І. П. Павлова взяті на

вивчення центральної нервової системи, видатний учений впер-

озброєння найбільш передовою в світі радянською наукою. Ре­

ше показав, що процес гальму- зультатами їх досліджень шировання бере свій почато& з

пев-

ко користуються у великому Ки­ таї

і

країнах

народної

демо­

них чat'!'ИН центральної нерво- к.ратії, а також передові вчені uарт()ргаюзаЦll Т. Гулого А. . Недостатньо ще, але почали вої системи і є не менш істот- всього світу. БІЛЬІ~ конкретно працювати з без­ ною стороною всієї нервової І. М. Сєченов був не тільки паРТІЙНИМ активом, окремим з діяльності, ніж процес збу,J;- вченим і педагогом, але й гро­ них даємо відповідні громадські ження. Цей висново& мав вели- ма,J;СЬКИМ діячем. Протягом усьо­ доручення. 3 лав безпартійного го свого жи'М'я він приділяв активу нами прийнято за остан­ чезне основоположне значення багато уваги визвольному ру­ ній час до кандидатів партії для нового розуміння фізіології хові, був ініціатором боротьби тт. Юрченко Д. - доярку, центральної нервової системи. за вищу освіту жінок. В остан­

Відбулося троє партійних збо- ТОl1іху С.-бригадира, JIитовчен~

рів. На одних з них обговорили ка M.-ШОфера, а кащидата шр­

хід соціалістичного змагання. В тії са,в;овода т. СолОВ'Я І. прийня­

обговоренні цього питання взяли ;ш до членів КПРС.

він став розглядати як ГoJIОВ­ ний закон діяльності нервової системи. Треба С&азати, що до

ній рік СіОГО життя вчений ба­ гато сил і 6Нергії віддавав вИ'­ кладацькій діяльності, читав лекції слухачам Пречистенсь&Их робітничlЦ &урсів У Москві.

прийшов

щині.

Новатор у науці, І. М. Сє­ ченов пішов ще далі. Рефлекс

участь запрошені нами безпартїйБюро партійної організації ус­ ні активісти. Пропозиція бюро відомлює, що рівень партійно-по­ нього рефлекторними вважали Образ Сєченова --- переАОВОГО про те, щоб завести в lW.lгоспі Jlітичної роботи ще BiJtcTaє у нас тільки ті види ЖИТТЄ,l(іяльності вченого матеріаліста, великого Книгу пошани, була одностайно від вимог партії. Нам ще багато організ~!у, як.і зв'язані з спин­ для. раJ{JIнсыtиx підтримана на відкритих партій- треба .працювати над ,тим, щоб нии мозком. Сєченов поширив rуманіста-є них зборах, & післл і на з&галь- повністю вИltонати наказ КОМУ­ рефлект()рний принцип і на людей живим прикладом безза.них зборах колгоспникJ.в. ністів, ЯКИЙ вони дали нам на діяльність головного мозку вітної відданості своїй Батьків­

Напередодні Жовтневих свят, звітно-виборних зборах.

в урочистій обстановці до Книги

пошани &Олгоспу занесені імена відважних партизан Г. Писаного

В. Петрук,

секретар парторганізаціі. Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

основі

до

висновку,

складних

що

в

психічних

явищ лежать фізіологічні про­ цеси, які можуть бути вивчені

Г. Фоnьборт, дійсний член Академії наук УРСР.


16

Сере.а,

1955

nистопада

СТАХАНОВЕЦЬ

року

Своєчасно відремонтувати трактори

ПО НАДОЯХ МОЛОКА РІВНЯ€МОСЯ НА ПЕРЕДОВИКІВ

і прИЧjпНі машини Зак,інчуються польові роботи в колгоспах зони Бобрицької МТС. Механізатори розгортають осін­ иь()-зимовий ремонт машин. Трак­

тористи И. Жук і Д. Гулий в ру­ санівському колгоспі ім. CтaJIiнa виробили

«ХТЗ»

за

800

сезон трактором гектарів. Цей трактор

уже к,апітально відремонтований.

Є. Іва.нуш&ін та С. Костюк в кол­ госпі іА!. Маленкова, с. Світильне, трак,тором «У -2» виробили 740 гектарів. Нещодавно машину від­ ремонтовано, і вона знову вltJ(ю­

чилася в роботу. до 38-х роко­ вин Великого Жовтня було від­ ремонтовано 12, і на ремонті за­ раз стоїть ще 16 тракторів. Змагаючись за дострокове ВИ-

конання ремонтних робіт 4-го кварталу, слюсарі О. Гевак, М. Гутник, І. МИРОШНИЧeRКО, то­ кар І. Чечун, коваль Т. Тимченко і ряд інших сшщіа.пістів щодня виконують норми виробітку на. 110-115 процентів. Розпочався і

навісних

ремонт машин.

з

Молочно-товарна ферма нашо­ яка розміщена на 2-ій дільниці, вважалася найвід­ го JtOлгоспу,

сталішою

-

в артілі

ледве на­

тваринництві від ltOЖНої з 170 корів було надоєно По 1320 літ­ рів молока, то з 1 жовтня 1954 року по жовтень

літри або

1955 ро&у654 літри

на

доювала за рі& по 1000 літрів м()лока від корови. Берещ було,

більше. Я особисто одержала від

причіпних

підвищене зобов'язання, а піJUtрі­ пити його нічим, бо нооистачало кормів для худоби. Відбивалося Й те, що механізація була зовсім

закріплених 10 JtOрів по 2559 літрів молока і виростила 10 те­ ЛЯ'Іі. За свою працю одержала на вироблені труд()дні п()на,ц 120

Тракторна

примітивна-січкарки,

бригада М 1 В. Гуляницьк.ого вже підготувала до роб()Ти сівал­

зернодро­

барки та інші кормопереробні ма­ шини

доводи.ч:ося

крутити

рука­

170

пудів

хліба.,

стільки

ж картоп­

лі, овочі, фураж для власної ко­ рови і 1800 карбованців гріш­ ми. [рім того, одержала додатко­

ко­ С. Книшаг-3 сівалки і 2 культи­ рів діставали відрами з JtOлодя­ вої ошхати 1315 літрів молока. ватори; бригада М. Мирошни1ta­ зів. В таких умовах марно було Підрахувала якось на дозвіллі CiBaJIIty і 2 тракторні плуги. чекати помітного підвищення все одержане мною і виходить, що найменше я одержала по 850 Розгорнулися ремонтні роботи і в удоїв молока. інших тракт(}рних бригадах. Минуло лише два ро&и, і ста­ -900 карбованцїв на місяць. О. Борщ. Кажучи про ріст удоїв молока новище різк() змінилося. Правлін­ Бобрицька мтс. ня артілі і партійна організація на фермі, не можна промовчати: спрямувала увагу колгоспників ми ще далеко відстали ві,l( ,l(оя­ на зміцнення кормової бази для рок, я&і працюють на фермі 3-0Ї дільниці нашого ж колгоспу. Во­ тваринництва значн() зросло ки,

культиватори;

бригада.

ми. Воду для напування

1974

Останні вісті з колгоспів Номосп ІМ. Жданова. Трактор­ на бригада, яку очолює М. Кирій, у

співдружності

з

рільничими

бригадами значно перевиконала план оранки на зяб. Під ярий мин підгОО'овлено біJlЬШ як 1100 гектарів.

Створено насінні фонди. Для пOQiву засипано 780 центнерів вівса, ячменю та інших зернобо­ бових культур--набагато більше, як визначено ПЛа&ОМ.

Городня

бригада

в

цьому

урожай

капусти. Щоб постачити нею тру­

дящих Києва

в зимово-весняний

період, вирішили ти

150

тонн капус­

закагатувати.

В. Буртовий.

польових

сільгоспмашини

усі

на

дефектовані. Ковалі і слюсарі .за­ підготовку

для

сівалок

до

весняних робіт" тепер ремонту­ ють пяуги та ітиий інвентар.

п. Хоменко.

електромоторами. Корови п'ють воду досходу з автопоїлок. Запро­

ВК-'1ючившись в соціалістичне змагання на честь ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП Украіни, наші

свої знання на трирічних ЗОQТ6х­

ваджено електродоїння.

доярки

нами,.

Д. Черепаха. с. СеМИПОЛКІІ.

*** ім. Лекіка.

Посадили

культуру. М. Бігун. с. Плоске.

червона

редиска,

розова

морква.,

біла, навіть біліше, ніж це справді буваЄ,-капуста. Про всі ці культури, що вирощують­

ся в парниках та теплицях,

і

розповідається на 80 сторінках брошури Н. КУРИН,1І;іна, що не­ щодавно випущена Державним видавництвом сіЛЬСЬКОГОСПО,l(ар­ CbltOЇ літератури. Книга при­

свячена дуже цікавій повіді

про досвід

темі-роз­

вирощування

овочів в теплицях і парник.ах колгоспу «СМЬІЧк,а», Московськ,оі

області. І невипадково за порів­ няно короткий час брошура Н. &уриндіна вже виходить тре­

зведення

13

тім виданням.

Як вказується в брошурі, артіль «СМЬІчка» дає столиці овочі пр()Тягом усього року.

З лютого по червень, тобто в період,

коли з BiДKPIГI'OГO грун­

до

центів всієї вирощуваної горо­

Урожай овочів з однієї пар­ никової раки в 1949-1950 рр. становив в середньому 20,3 кілограма, в 1951-1952 рр.20,87 кілограма, а в 19531954 рр.-22,3 к.ілограма. В колгоспі є 14 тисяч парни­ кових рам і кdлька теплиць з площею в

750

квадратних мет­

рів. Значна частина з них пра­ цюють на водяному обігріві.

В брошурі

детально

розпові­

дається про те,

які саме КУЛЬ­ тури і яке місце займають в кожному рамообароті, що їх за рік бував не менше трьох. Теп­ лиці теж

використовуються як­

найраціональніше. Так, в 1952 році в теплиці з водяним обіг­ площею

250 кваJJ;ратних метрів одержано 6814 кілограмів овочів, або 27,2 кілограма з квадратного метра. Крім того, в теплиці дозріло 38 тонн помі­ дорів. В цілому теплиці колгоспу ви­ користовуються так: перший об­ біг-розсада для теплиць і пар­

ників,

здає державі близько

дорів і огірків, третій оббіг

про-

слово

одержали

надоїти

до

1 жовтня 1956 року не менше 2500 літрів, а моє зобов'язання3600 літрів молока.

зету,

послухати

радіопередачу.

доярок

підвищують

нічних курсах, щоб стати високо­ &валіфікова.ними майстрами улюб­ леНQі професії.

В. Грінченко, доярка..

Колгосп ім. Хрущова, с. Требухів.

надРУJtOваного

«Київській

правді»

жовтня першість по на.­

дою молока

35

серед

ра.Йонів

області займає Ниєво-Святошин­ ський район. з яким змагаємос.я: надоєно мо",ока на к.орову по кілограмів,

збільшилися

п()рівняно з ЖОl!тнем

61

на

мають

188

надої,

року,

1954

кі.'10грам.

місце: на,1l;ОЄНО молока

14

на корову

кілограм, збіль­

131

шилися надої, порівняно з жов-, тнем

для

ту овочі не поступають, колгосп

60

в

1954

року, на

ДРУГИЙ-КУJlЬТУРИ помі­

-

голів.

Фото м. Строя.

=_-""'-_a:.......__""'__""'w__........-""_".--...__'"'.....""......--...___...."".".._".._.".._._ _ _ _ _• ___ ... """"""" •

дозрівання

помідорів.

Для

стелажами на висоті 1 метра від стелі роблять ка·ркаС підвіс­ ного стелажа, що являє собою протягнуті паралельно старі двохдюймові

труби.

Тут

став­

ляться ящики з сіянцями до ЇХ лікіровки.

Іноді тимчасові підвісні робляться

проходами, але Але це лише на

не

й над в тих

полк ах

сте­

лише

над

полками. випадках,

ростуть

неви­

багливі до світла види городини. Теплиця працює, як уже вка­ зувалося, за певним графіком.

Щороку період від середини лис­ топада до кінця

грудня

відво­

диться для ремонтних робіт. В колгоспі повністю ліквідо­ вано сезонність використання робочої сили. З вміщеної табли­ ці бачимо, що в жовтні в арті.пі бувають зайнятими стільки ж колгоспників, як і в квітні, за.­ трати трудоднів теж майже рівні.

В

120

внутрішній вигляд корівиика.

... .. ". ...... ___ ""_"............ ""'.... ".........,. .....

джують цибулю на перо, а над проходом між центральними

коли

них залізобетоииих коиструкцій корівник иа

Н а з нім к у:

повнішого використання теплиць під середніми стела.жами ви~­

лажі

с. ГоголІв. В колгоспі .:Червона Україна:. споруджено Із збір.

кілогра­

59

А. Драний.

дини.

рівом

дали

року

Коnrоспи нашorо району зай­

***

НОlІГосп ім. Кірова. При плані 309 ,l(ля посіву засипали 447 центнерів ярих зернобобових культур. Рільничі бригади готу­ ються ДО очистки насіння.

"СВІЖІ ОВОЧІ ПРОТЯГОМ РОКУ"

огірки, ніби тільки перед цим зірвані в огудини в теплиці;

році в

микулого

за жовтень

.""_~IIj..с-""

пушк.ом,

худоби.

звітному

1954

Відповідно від

Нотатки про нові книги

но змеці, наче вкриті

дію

вже

по надою мопока

~

Книга ця, перш за все, при­ вертає увагу барвистою обкла­ .диНJtою. На ній яскраво зображе­

в

продуктивності

в

мів. """"",. __ ""'......_,. ___ ............,. ... ......,. __ ............,. __ ""'.........". ..._""'..........w.:-""..."..... .:-""_"....... ..r"""........... ""_".........."" __ ...........,. ..............,. ___ ............,.--..""'.......,. __ ..... ""...,.--.. ...-.....,.--.. ...--.."",.....u__ .,~

маши­

приводяться

ни

Місце району в області

roршечків.

с. В.-Димерка.

с. Рожии.

для згодовування

які

Якщо

виготовлення

П6-

д~ір'я, очищені від грязі і про­ кінчили

масу

Після ще на одному гекта.рі під цю ж

робіт

звезені

дітрів

від корови. Для працівників ферми ство­ рені добрі побутові умови: є до відпочити, почита.ти книгу чи г&­

ляютьс.я

1(,00'-

під зиму reltTap цибулі-виборки на зелене перо. Підготували грунт

*** Нодгосп . «Біnьwовин».

сприяло

48

на

Більшість

ловани, прова.ДИТЬСЯ ремонт рам і коробів, завезену землю пересіва.­ ють, піДГОТОВJIЯють торфо-пере­ гнійну

ли ото пада

M()JIOKa.

ся, є в Jtoго вчитися майстерності.

щенню

Закінчу-

декаді

росту удоїв

осінні роботи в парнико­

Копгосп

с. І(расилівка.

закінчення

Копгосп ються

ження такого раціону вже в пер­

шій

по 2714 літрів молока. на коро­ ву. Отже, є нам на кого рівняти­

Усі ці заходи сприяли підви­

*** ім. Леніна.

зо­

бов'язання. Корови розміщені в теплих приміщеннях, заготовлен& достатня кількість грубих і СОКО­ витих кормів, концентратів, що дало можливість встановити пов­ ноцінний молокогінний раціон. В середньому кожній корові зго­ довуємо 25 кілограмів доброя&Їе­ ного силосу, 8 кілограмів сіна, 6 к.ілограмів соломи-січки, 2,5 кілограма концентрованих кормів, коренебульбопло~в 20 кілограмів. Згодовуємо JtOрми тільки в при­ готовленому вигляді. Вводимо та­ кож до 1ОО грамів мінеральних кормів--солі-лизунця, трикаль­ цію фоСфату і &реЙди. Запровад­

виробництво кормів. Та й нам на фермі стало легше працювати. Сіно, солома, коріняки приготов­

с. В.-Димерка.

вому господарстві. Очистили

о. Процак.

році виростила високий

Копгосп ім. Димитрова. В теп­ лиці площею 120 ltВадратних метрів дозрівають пmlідори. За встановленим культурооборотом через деякий час буде посіяна тут цибуля на ПeqJО, а також ща­ BeJlb, са.л:ат і кріп. О. Опексієнко.

у нас є можлнвості не тільки виJtOнати, а й перевиконати

кінці

осені

і

на початку

зими роботи в JtOлгоспі органі­ зовуються так: в листопаді, перш за все, закінчують очища-

ти

парники

і

приступають

JJ;0

Із загальної кількості сяч парників в колгоспі

14 7

ти­ ти­

сяч ранніх. Іх очищають в пер­

25

-

між рядами рам­

засіваються перший раз салатом.

заготівлі бі()палива.

шу чергу.

Доріжки

__

процентів парни­

ків очищається тіль&и через рік.

Це робиться для того, щоб біопаливо, д.'ІЯ якого тут використовується переважно сміття, змогло перетворитися в перегній.

Такий перегній в колгоспі ши-

Норми

висіву

шуються вдвоє,

на

посіву

насіння тому

збіль­

що

части­

витоптується.

Після

збирання врожаю салату на до­ ріжках

висаджується

Салять її негусто, заважала

догляду

ка.пуста.

щоб вона. не за

парни-

ками.

Як було

за.зна.чеНQI

колгоспі немає

вище, в

сезонності у ви­

роко вик()ристовується для під- користанні робочої сили. Пізньої

мішування в щорічно замінюва- осеш, крім ремонту теплиць і ний грунт парників.

Ті

7

тисяч парників, що го-

парників,

колгоспники

зайняті

туються для ВИРОщу1!ання в них виготовленням мат і нових рам. ранніх овочів, чистяться в лисНайбільше місця в книзі від­ топаді на глибину 75 санТИ!tlет- ведено розповіді про організацію, рів, а 3,5 тися.р. парНИJtів, що планування та обліку праці й підготовляються під пізніший по- продуJЩЇЇ. В артілі заnpoвадже­ сів-на глибину 45-50 ~нти- но більш високі, ніж передбаче­ метрів.

но

Для парник.ів ще з осені за-

постаllОВОЮ

уряду

мірні норми виробітку

про

при-

і ()плати

готовляється земля. На зиму її праці, денні завдання. ЗагальНі накривають гноєм

чи

сміттям.

Це робиться для того, щоб не забивати в парНИJtи землю мерзлою, бо тоді на її рооігріван­ ня іде немало часу і тепла. Тут широко практикують ущільнені посіви. При плану­ ванні виробництва враховуєть­ ся і та городина, що вирощуєть­ ся на площах поміж парник,ами.

збори колгоспників встановили такі норми, які більш відповіда­ ЮТЬ досягнутому тут рівню пр!)­ дуктивності праці. Досвід може

колгоспу

служити

«СМЬІчка»

прикла,в;ом

ця

всіх наших артілей, що займають­ ся вирощуванням овочів в пар­ RИКах і теплицях.

В. Марченко.


СТАХАНОВЕЦЬ

4 Листи Із столицІ Радянс. ЬКОЇ України

ВідКриття

ПЛОДИ НАУКОВО' ПРАЦІ·

нового клубу

БОЖ З жирами. Ним можна ліку­

Більше року нау&Овий к()лек­ тив Інституту мікробіології імені Д . К. Заб()лотного працював над створенням н()вого лікувального препарату. І ось директор Інсти:­ туту дійсний член Академії на)'К УРСР Вік.т()р Григорович Дро­ ботько 3 неприх()ваною гордістю

ШВИіLКОМУ

знай()~IИТЬ

дає безрубцеве загоєння.

нас

прак.тичного

з

вати не тільки опіки, але й по­ ранення і гострі гнійні запальні процеси шкіри . Основна власти­ вість нового лікувального препа­

рат}' ПО:Іягає в тому, щ() він су­ шить поверхню шкіри, сприяє

результатами

застосування

цього

віДНОВ.lIенню

Міністерство

препарату, названого «іманіном».

тканини,

ох()рони

здор()в'я

СРСР вирішило впровадити «іма­ нін» у лікувальну практику. Ви­

Громадянин П. був доставлений в другу Дарницьк,у лікарню в ду­

робництво його

же .тяжкому стані. Внаслідок не­ дбалого поводження з бензином він дістав сильні опік.и. Майже ш)Ловина тіла вкрилася великими пухирями, різко піДВИЩИJIась

Дарницькому ximiKO-фар~[ацевтич­

нала,годжено

на

температура.

них засобів б()Р(Yl'ьби

ному заводі.

-

Наш

Віктор

інститут,-ГОВОРИТЬ

ГРИГОР()ВИЧ,-працює та­

кож над вишу&уванням ефектив­

зрізними

Веч.ір.

Крізь незакриті ві&на

raTO його падало з ві&Он нового будинку сільсь&ого R.Пубу. Поча­ ли збиратися колгоспники. А (УІ' в артіль прибули

й представники

від Шефів--з КИЇВСЬ&ОГО тресту будматеріалів, «Діщюшахту», Уп­ равління газового господарства м. Києва. Як і у вся&Ому щойно оБЛаА­ наному приміщенні, в клубі ще пахне смолою свіжевиструганих дощок, масляною фарбою. На видному місці в клубі Дош­ коа пошани . ТУТ прізвища K.oJIгоспників, що добилися найвищих ур()жаїв

зерн()вих

та

городини,

мають найкращі ПОКоазники в бо­ Р()'l'ьбі за піднесення продуктив­ ності тваринництва. У всіх присутніх веселий, як в свят&Ові дні, настрій. Особливо раділа молодь.

захворюваннями тварин і рослин, вивчає ВП,1ИВ бактерій на врожайність сільсь&Огосподарських l'i.ультур. Вчений показує невелику про-

шили

на

бірку, наповнену з()лотистим по-

Прийшли організовано на від­

другиіі день потерпілий поч}-вав

р()шком. Це-створений у ниніш-

криття клубу і школярі .. Учнів­

сподівания.

Вже

набага,то краще, а че,рез два нь()му р()ці «азотобактерин-28». ський гурток ху)(ожньої сам()ді­ тижні виписався з лік.арні ціл- Досліди показали, щ() н()ве ба&- яльності дав &Онцерт, який спо­ к()м зд()р()вий. Від опік.ів не ли- теріальне добриво сприяє значно- добався всім присутнім. КОJIГосп­

ce(fe

шилося Й сліду. «Іманін» являє собою рослину,

му підвищенню врожайності пше-

ник,и щиро дякували за хор()ший

ниці.

виступ гуртк.а і школярам, і вчи-

перетворену після відповідн(}ї бактеріальної обробки в темно&О-

ТВОІ)ча думка. В'Іених пл()дотв()рно шукає і знаходить &ОРИС-

вується в натуральному вигляді і в сумішах і з слабими роочинами-лужним і спиртним, а та-

бу людині.

тельці т. Климась, і баяністу, . робітнику щ)()ектної &Онтори уп­

ричневиЙ" ' порошок. Він застосо- ні бактерії, ставить їх на служ- равління lliвденно·Західн()ї

---~

По

Н. tBreнoв. (Кор. РАТАУ).

~

за-

лізниці т. Кащею. Б новому клубі є все для того, щоб колгоспник.и могли тут З

приємністю проводити своє доо­ вілля. Шкода тільки, що райвід­

р а й о н У

діл КУЛЬТУРИ пок.ищо

не вклю­

чив нашого села в плани к.іно­ обслужування. Сподіваємося, що це буде найближчим часом зроб­ лено.

ПО РАДІО Консультація на допомогу

ви·

«Основ­

НИЙ економічний закон соціаліз· му» -- 16 листопада о 19 годнні 20 хвилин по станціях 11 програ· ми (на хвилях 547 м, 382,9 м, 433,5 м, 370 м, 344 м, 266,~ м, 57 м, 41 м, 31 м). Лекція з історіі КПРС «Праця

В. І. Леніна «дитяча хвороба «лі·

ської війни, які віддали своє життя

BOI НlB

за встановлення

громадян­

Радянської

влади.

Н а з нім к у: трудящі села кладуть квіти і вінки на могилу загинувших у 1920 році групи матросів дніпровської флотилії . Фото М. Строя.

ДЛЯ ПОЛІТЕХНІЗАЦІЇ

НОВИИ НОЛГОСПНИИ НЛУБ

НАВЧАННЯ Значну допомогу нашій се­ редній школі в політехнізації навчання подають механізато­ ри Броварсь&Ої МТС. Два ра­

8і9

мз­

вивчають

то­

зи на тиждень учні сів

прак,тично

У пдосківському к.олгоспі ім. деніна зак.інчено основні роботи по спорудженню ново­

го клубу з цегли. Встановлено центральне опалення.

А. Тепnюк.

карний станок та інструиенти,

ЗНИЩЕНО ВОВНА

а також трактор.

В. Леонова.

Чималу

шкоду громадсько-

му тваринництву колгоспів ра­

МОЛОДІЖНИИ ВЕЧІР

.

12 листопада в рожнівсыto~ му загальносільсь&ому клубі відбувся молодіжний вечір. Член сільського лекторію вчи­ телькз Т. Зооуля розповіла присутнім про життя і твор­ чість Миколи Островського. Гуртки художньої самодіяль­ ності виступили з концертом.

Г. ПищаЙ.

йону наносять

хижаки-вовки.

З ними цілорічно промдиться боротьба.

вець

Нещодавно

колгоспу

ім.

мисли-

Сталіна,

с . Калита, П. Пінчук. знищив старог() вовм. За. здану шкіру він одержав промтовари, а та­

к.ож премію в сумі ванців.

400

карбо­

А. Беркович.

визни» В комунізмі» та її історич. не значення~ -- 17 листопада о

18

годині

мі

(на хвилях

30

'1271 м, 1668 49 м).

ХВИЛИН по І програ­ м,

1987 м, 1734 779 м, 73 м, 50

м,

ниці, рису, кук.уру дзи

та інших

Урожай

нан ваJБ..:ІИВ іш ()ї

про­

ДОВО.1ьчої культури Китаю-рису в цьому році перевищує

1954

року на

31

врожай

мільйон пудів .

Збір бавовни в республіці ста-

зернових К),.'Іьтур, що на 625 мі- новить бі.'Іьше 1.350 тисяч тонн, .'lьЙонів пудів більше, ніж у році.

1954

або на 300 тисяч тонн більше, ніж у 1954 році.

Відкриnя НОВИХ РОДОВИЩ залізної РУдИ В Китаї 12 листопада міністерство гео- руди, достатні для створення М6логії кнр поgідомило, що В Швнічно-Західному Китаї-в провінціях Гантсу і Цінхай, а та&Ож на к()рдоні Цінхаю з Тібетом відкрито багаті родовища залізної

талургійних заводів. ці родовища д()зв()ляють створити металургін­ ну базу в Північно-Західному Ки­ таї, де зараз ростуть нові про­ мислові центри .

Агрозоотехнічне навчання в Румунії Працівники сільсь&Ого

госпо- членів

дарства Румунії активно оволоді-

колективних

господарств

ТСОЗ'ів

-

сільсь&их селян­

-

вають агрономічними і зоотех- одноосібник.ів закінчили к,урси нічними знаннями. В минулому агроооотехнічного навчання. В цьому році так.і к.урси

пр()й)(Уть

році понад 230 тисяч працівни- 350 тисяч пра.цівників сільсько­ го господарства.

ний комбінат ім. И. В. Сталіна. Наприкінці 1953 р. стала дО Л3Т?пер-це найбільше промислове ду шерстяна фабрим комбінату, ПІДПРИЄМСТВ0 країни, оснащене яка да..1а країні на той час майже сучасною технік()ю. В перші міся- 1 мі.1ЬИОН метрів шерстяних тка­ ці свого існування комбінат ви- нин.

ПІдготовка в

вчаючим діалектичний і історич· ний матеріалізм «Виникнення марксизму -- революційний пере­ ворот в філософії» -- 18 листопа· да о 19 годині 20 хвилин по 11 програмі . Бесіда «На варті мирної праці радянського народу» -- 19 листо­ пада о 14 годині 45 хвилин по програмі. Передача для молоді «Про ко· муністичну мораль» -- 19 листо· пада о 19 годині 20 хвилин по

програмі. Відповіді на запитання радіо­ слухачів ' про міжнародне стано­ вище--19 листопада о 21 годині по І програмі . .Бесіди на міжнародні теми -15 листопада о 18 годині 15 хви, лин по станціях І програми і о 21 годині 45 хвилин по 11 програ· мі, 18 листопада о 21 годині 30 хвилин по 11 програмі, 19 ли­ стопада о 22 годині по ІІ про· грамі.

11

радіокоментатора з зов·

ЮгославІї до будІвництва

першого експериментального

реактора

Агентство ТАНЮГ передає, що го ек.спериментального реактора. інститут ядерної фізики імені Реактор призначається )(ля Бориса Кидрича у Вінче (поблизу експериментальних цілей і виго­ Бєлграда) зак.інчив підготовку до товлення ізотопів для промисJtе­ будівництва перш()го вітчизняно-

м,

Бесіда «Міжнародний деиь студентів» -- 17 листопада о 21 годииі по І програмі. Консультація на допомогу ви­

. Виступ

Високий урожай зернових і dавовни в Кита'

У Китайській Нар()дній Респуб­ ліці в цьому році вирощено бага­ тий )'р()жай зернових і технічних культур. У кра.їні зібрано 11 мі­ .'Іьярдів 250 мільйонів пудів пше­

рани був споруджений первенець вовняних тканин, тепер він ви­ албанської п'ятирічки-текстиль- робляє понад 50 тисяч метрів.

СЛУХАЙТЕ політекономію

'*

Чотири роки тому поблизу Ті-І пускзв щодня 8 'l'исяч метрів ба­

-ф­

вчаючим

Фото Прес,фото агентства КНДР .

-------*

На текстильному комбінатІ І.. Й. В. Сталіна' ТІрани

учитель.

с. Рудня.

Корейська Народно-Демократична Республіка. Новий будинок театру в Пхеньяні .

ків державних госп()дарств, МТС,

А. Березнюк,

с. Зазим'Я. Свято шанують у селі пам'ять

16 nисronаllа 1955 рону

ха.т засвітилося всюди яскраве електричне свіТЛІ). Осооливо ба­

Лік.арі вирішили лікувати ХВОрого «іманіном» і не помилились. У своєму листі в інститут вони відзначають, що цілющі властивості нового препарату перевер-

всі

Середа,

вості.

РІшення чехословацького уряду Як повідомляє

Чехословацьке залишилися, будуть поступово ви­

телеграфне агентство,

на

перег()ворів

Німецької

з урядом

ДемокраПIЧН()Ї

Республіки

ЧеХОС;10вацьк.ої

Республік.и

!'.lIЯНУВ питання

про

основі

пущені на волю.

Німецькі громадяни,

які були

уряд осуджені за осооливо тяжкі ЗJlО­ роо-

чини проти гуманності і які М3-

дострокове

ють постійне місце про'живання в

звільнення ніяецьких громадян, як.і були осуджені особливим на-

Ніl(ецьк.jй Демократичній Респуб­ лі ці, будуть передані як воєнні

родним судом за вчинені злочи-

злочинці державним органам Ні­

ни і відбували в Чехословаччині покарання. В результаті цих п(')реговорів ВИЩ'щен() на волю 1.437 чоловік, які поселилися в Німецькій Демократичній Респуб-

мецьк.ої Демо&ратичн()ї Республr­ ки, б() чехословацький уряд не вважає можливим достр()ков() випустити їх на волю.

ліці, Німецькій Федеральній Рес-, публіці і в Австрії. Особи, щО

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

Районний відділ "Союздруку· доводить до вІдома всіх

керівникіВ підпривмств, установ, колгоспів, мтс та громадян району про те, що тривав

прийом передплати на 1956 рі« НА РАЙОННУ ГАЗЕТУ

===.СТАХАНОВЕЦЬ·,=== а також

иа

обласну.

республіканські

і

центральиі

газети та журиали.

нішньополітичних питань -- 13 ли· стопада о 17 годииі по І програмі.

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська,

Ра4вlддlА ,.Союздруку".

1'6 --------------------------------------------... 3538-2500. 138.

Броварська раАониа друкария Київськоro обласноro управліиня культури.

За

136 номер 1955 рік  

136 номер 1955 рік

Advertisement