Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЙОННОІ РАД НАРОДНИХ

Гам"

•• а...n • 17 ...... 1')1

* ом 135 (7422) *

ро-у

КОМ)" НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ ·

П' ЯТНИЦЯ,

*

28 cepnH" 1987 року

ЦІ.. S •• 11.

ПОДАРУНОК ШКОЛЯРАМ його пІдготували Бригада електрослюса­ рів цеху залІзних порow­ кІв заводу порошкової ме­

талургlУ Iмевl 6О-рlччя Радянської Украіии -од­ на з передоввх бригад цЬого пlдприємства_ н. знІмку М. Семииога ви бачнТе представвик1в цьо­ го

колективу

за

ремон-

том електродвиryва. Це електрослюсарі С. М. Старовойт, Д. М. Марии­ ченко, М. Д. Петрук. Спеціалістн високої ква­ лІФікації трудяться так, щоб на ЇУ, роботу ие бу­ ло

нарікань.

працlвиини

мІського

УQравліния

торгІвлІ, якІ подбали. щоб напередоднІ нового навчаль­ ного року на прилавках магазинІв усього було вдо­ сталь. Так, з 10 липн,," ПО 22 серпня через торгову мережу

було

реалІзовано

580

менту на

товарІв

...

шкІльного

аCQрТИ

тисяч карбованцІв.

АдмІнІстрацІя упрарлlННя торгІвлІ, враховуючи ми­ нулорІчний досвІд, потурбуваласл про те. щоб одягу. взуття, учнІвсьних портфелІв, шкІльного приладдя

було завезено значно БІльше, нІж в нІше на 20 процентІв .

1986

роцІ .. А точ­

. Минуло! недІлІ вІдбувся традицІйний шкlДьний ярмарок, який приваблював як жителІв мІста. так І гостей ШИРOl<НМ асортиментом товарІВ для учнів . Завдяки великІй підготовчій роботі, яку провела комІ­ сІя по його органІзації в складІ С. ХарІної, Л. Криво­ ручко, В . Галецької І О. Тарасевич, захІд пройшов органІзовано І святково. Працювали рІзноманІтнІ тор­ говельні павІльйони. відбулась демонстрація uжlльно. го одягу, В результатІ цього ДНft державна каса поповнилась ще на 35.,5 тисячІ карбованцІв, о. ХАНІН. громадський кореЩОВДeJIТ.

ГРОМАДСЬКІН ХУДОВІ -

СИТУ ЗИМІВЛЮІ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....- - - - - - - -

КОРМАМ-ВИСОКУ ПОIИВНУ ІКІСТЬ УСІМ да'вно. зрозумІло.

-

що висоКОякІСНі корми ОДНІд.

З

головних

8ИХ успішного ва

окла:до-

виробнИЦТ­

твариfШ{ИЦЬКОЇ

цlї. С1І!ме про

Пpqд)'Н­

re, я'к збе­

регти поживнІ якості ку­ Ji1у.рудзЯіНОro силосу, пІД­ вищити ~x в І,нших кар­ мах, мова

ц~ми .:Інями іш.ла на семІнарІ голов­

них зоотехni1<lв. рІв,

ветлlюа-

НЗlЧаЛЬНИlКlв

кормовиробництва' ,Нfi

у

ра'дгослl

ТIУПНlВ

l\81ндида1'

вис­

БІологІч­

що су

Він

при в

ямах,

кar,a11a,x

ЧJaQI'И­

втра чз'Є пожИ'Вні Чacro-і'УСТО ЦІ

втрати

ста:нОВЛІЯТЬ

перекисанню

частину

заготоВJre­

ного

корму.

Оановною

голOlВНИ'М

щ)каЩlИКОМ

Ш,щвилЦити кормах

рюється

призводить

худоби.

ЯК ВКЯ. пробле­

му

ГНИJI!Л'Ю

з

можна шляхом сиорочення

накопичен,ня

молочної нислати. ШЄ-НН:Я силосної

при

у.ма&,аХ

заква­ маси.

НОРМaJJiЬН'Их

МОЛО'lНa

НИCJЮТ3t

накОПИЧУЄТЬСЯ а силосІ тlлЬі(И 'на 6-7 дфу. За цей період НІа значну час­ тину його встигає пошири­ ТIЮЯ І !1Н.н.ль). ВивaJt.цe­

.ний

що

ДО

це

отруєння

СлІд скашпи,

що

бlС1<онсервант

Висона,

«л.!·

на

широнолиста виросла

полях

«АВаіНГард.. спецІалІсти І ники:

є

цього

радгоспу

Задоволен1 нормодобув­

змога

виконати

підвищенІ соцІалістичні зобов'язання припасти на зимово-стІйловий перІ­ од для громадськоІ ху до­ би понад 13 тисяч тонн кунурудзlUIОГО

-

силосу.

СЛQва додержимо.­

пере.

заяеас­

4-5

д;н1iВ

змеишнrrИ

1

по.

ширеккя гнилі. П1Дйахо.ва. ІНО. що npи зatтO<'JYВЗflНl «лLтосили. Івтрати силос­

IЯQЇ

масИ

СіТ3ІНОВЛЯТЬ

С'КОРОЧУIOТЬCЯ

ilише

І

7-8

npoцeнtrli&.

Потім Волwtнми:р Мак.

симович роо'яснив. як пра.

8илыffo

застQC'Y'ВaТИ

610-

,нонсерваит. ВІН' вказав, що цриr<>товлeнJIЙ розчин вт,рачає

2.5 -

свої тоос:тl

через

годнни,

Тo~

3

CJJIЩ правиль'Но розрахову­

-.rи кІлькість ~ння . На

кор_ юар60-

госл& іменІ 60-plЧЧЯ СРСР

силосну

масу

реномен_

ГоJJOВН1RЙ ~лікар .рад­

процент ВіУГ леамонlйноl со­ лІ, що в п'ять ра:з!в ниж­

В. Я. Шибrко вiдзJJa.чив ефективність застос.ування біоконс~рюнта слітосИ'­

че від ТОІКСltКозного порога.

ла~

~ується

ДОДЗlВJати

Позитивний

один

досвід

3ас­

ТОС,УJ31аН1Н1Я вуглеамонlЙ'ної солІ у силосІ .набуто у Р:'ід['ОСПі «РуоанІвсЬШІЙ~. 3аВАЯlКИ вищеНaJЗваuюму

.

комооН'ент,у

тут

у

МИНіУло­

М.У РОФ вся силосна маса б.у.г.;а першонласною. ПІдраховано, що еко-

IiQмічний ефект віД вико­ ристання однієї тонни вуг-

йoro прн. ТОННУ сн-

планІ 2060 тонн . Іще. як показують розрахунки. бу­ де не менше 300 тонн. УсІ трави механізатори вчасно скосили. зІбрали. зВ63Л'И в сІносховища,

СІІНО, отже. є. Члени ме­ Itанlзованого

кормодобув­

ного загону. колектив яко­

го очолює Михайло Васи' льович Грищук. вирІши­ ли: заготовити не рІчний. як ранІше намічали, а

тора по кормовиробництву Л, І, Попова , Силосу­ ємо масу органІзовано. з

жу., Поряд Із заготІвлею сін·а закладали сmaж-йо­ го мають понад 7.5 тися­ чІ .тонн . УспІшно викону­ ють план заготІвлі зневод­ неНИХI<О'рм1в. ABM-l,,5 працює. і нині. Уже при­

ножного

гектара

иакошу­

вища.

C'rpcG(И

самИ·м

У

1200

ry

пІвторарІчний запас фvра­

заступник

єкоparИТJf

цltМ

ЛJеаМСI~illйної OOJIiі мах СКJliЗЩає ваН'ц:,в.

дирек­

говорить

бродити силоснІй маа за 36-42 ГОДННИ. тобто

дonoмtaгає

ки майже НІа

при

вККорис­

ТАК ПРАЦЮЮТЬ ТРУДІВНИКИ

ємо УІ по 400-.!!:І50 центнерІв. А є дІлянки. на яких урожайнІсть ще

тоси.ла.

лише

у

СВОЄМУ

госпoдalPOТ­

вІ. Ві'н т·a.J{ОЖ вказав на необхідl:lі. сть дощава;ння со­ лом'яної сЬчки у СИЛРСНУ масу

.при

п!,ЦВищенН'І.

во­

На

Heoox1Днloc'l11

ролю

Ю<ОІС'Тl

'I\OPМIiв

конт.

заГОТOtВJreНtих

IЬголоСИ1В

-

зoorexнl:к

РАПО

О.

СТ:СІІВИіВ

І.

Новаль

перед

ЗlaвдalНlИЯ, хlід;НО

сеЛе1щіонер

які

ще

вирlшИ'Ти

ГОТQlщl

ферм

ПІсля нар,у

необ­

пр,И

до

семl­

лись з технологІєю за,кда­ даНI!JЯ СИЛОС ної маси із 3alCтосу,ванням «л-lтосили.

Завдяки

AapcbJ«>MY

чІткому

ГОспо­

роз~ахунку

у

радгоспІ щороку організо' ваио проходиrь заготІвля кормів, Ось І нинІ тут

В,*НО подбали

мосховища.

про

нор­

Вони надІйнІ.

капІтальні. розрахованІ не лише на сьогоднІшню по­

требу. а й Іна I1'еРСПЄК1'И­ ву,

l{ормод'06увннни дарства

вже

ГОсп().

перевинона­

ли завдання по заготіВ.'l1 сІна хоча в перший перІод lСОСовицl перешнад­ жали д'Ощl. його закладе­ но вже 2800 тонн ПрИ

пасли ноУ

365

тонн

трав'яноІ

3alQДa'HHI

вlтам!и­

сІчки

при

тонн . У сі

400

корми одразу перевІряють

на ЯI<'СТЬ. о.прибl)''ГЖ)IВУЮТЬ. IJ1ер~ють

за

зберІгання

фуражирам,

Ремонтна

а!Ктаа.!И

служба

на

гос­

подарства вІдмІнно пІдго­ тувала техніну до силосу­ вання, Тож І працює во­

на без ПМОМ'OJ{, всяк

випадон.

чергує

а.ле. про

край

пересУ,lfН'а

поля ~x_

ма'ЙС~рня. Продуктивність на за­ готІвлІ силосу висона, В авангардІ соцІалІстичного змагання йдуть механlза~

МQДобувнинами.

Завдання

поставлено

у

тори Петро Іванович Шпильовий. Микола Во­ лодимирови'! Кудlн. Ана­ толІй Митрофанович Швачко . які виконують

ща має бути покладено. скажІмо. силосну масу у визначений строк . У цьо­

по двІ норми вироБІтку

му- випадку

так:

схови­

члени

кормо­

день.

добувного

Таких працюлюбlв у радгоспІ на заготІвлях фу-

ють

роду. Якщо ж час скошу­

~

вaHH~

переважна Вони

не

більзнають

втоми. Багато важить й сумлІнна праця водіУв. якІ транспортують 3 поля скошену й ПОДРlбнену ма­ су. <;:еред них- Микола

Семенович Маковкlн. Ана ' толій Сергійович Гайовий. Григорій Володимирович Гайовий т,а і,нші. Всього на перевезеннІ кукурудзя­ ноІ маси щодня зайнято

13-14

автомашин . У

траншеї лягає по тонн маси .

980

Кожен

920-

. механІзатор

знає. що вІд того, як

вІн

сам попрацює на заготімl кормів. зокрема силосноУ маси, залежить в нінцево­ му пІдсумну успlРJНа ро­

бота не лише кормодобув­ ного загону, а й тварин­ нинів . Висока якість кор­ му основний показник для

тих.

заготІвлІ

хто

працює

на

фуражу.

.це передбачено й дого­ вором. укладеним мІж ди-: рекцlєю pat\гorf''y й но'р-

вання густоти насад­ жень

не

господарство

залучало

поміч-

!іиків з Броварів та

Києва. У

МИНУЛQМУ

русанівці

перекона-

лися, що свої робіт­ ники

виконуюtь

цю

роботу набагато KJtaще за приїжджих.

РАДГОСПУ .ЛВАНГАРД_

шість.

городніх радгоспу

«Русанівський». Так,

у Р~ГОСЛІ I~I 60-ріЧЧЯ СРСР. І. ОЛЬХОВСЬКИП.

в

робітники бригад

до обробітку, форму­

ре:'ЦР\а'В н і'Сгь

виступили зоо-геJCН1.кН

вирощування

овочів у цьому році

ознайоми­

Д<ll~Т.в

На c€lMЇl!fapi також головні

зували

госпо­

епеЦj!taлlсти

ра'йоНіУ

пlд­

зими.

закіtНRеная

По-новому органі­

по­

присутніми

л,огості останньої. Це ДО­ ШJ.МIЗIГClJЄ збе;регти по­ ЖИJЕJ:fИЙ сік поДРICПreної 'КYlКУРУДЗИ, підвищити п€­ СОЛО ми·

. Щ8ДР1'стю

зоагех­

Нli.к Р АПО по кормах Г. І. Зе?tм,я;mщькиЙ· Головtlий

СКИРТИ О&.ІРІНО. ФУРАІ ОПРИ"ТКОІАІО року

масу.

гниrття оста'ННЬої. вилссь, вирІшити

(Адже

ШJlJЯхOlМ

думка,

кукуру дза

силос~

строкІв

можна

до,ц.ава,ння аіЗотовмlщую­ чих JroМ;ПОНJeнтів. ОстаІт!М часом поши­

причиною їх є потрапJIIЯR.

боротьби

вмІст його

М()ЖЛIiIВe

(держпJl'eМlЗaOOД

«ИлOCКtіВСЬКИЙ. ).

та;ннl азотовміщуючих компонентtв . НЩРИ1КJlа.д,

яко­

оті кормІв є наявність в .них перетравного про-геї­

!НЯ

в

силосу.

чет­

верту

води

літ­

воно

~епрІСІВИЛЬНОМУ

JreшКо

розповів.

збереженн;!' си.ло­

ІНа йохо якості.

трьох

О!тlвр05іТt(И·к Інституту !feорганічної хімії М. 'М. СторчlСІ[{ відзначив. що

У

них на.ук. Cnllвp06ITHItK І'Н­ сти~у мlкрс!біо.1JlOГlY В, ·М.

Мацюк.

яє

райо­

60-

в

рзх води. БiJIьша кіль­ кість бlсжонсерваІНТІУ спри­

ну.

l,менl

присутнІми

розчиненої

цехІв

річчя СРСР .

Перед

лoqy c.n1д вииорнс.тооувати ОДіііН граМ «л1ТОСИЛIh,

3ВІ1ІИ Віддичує

В. М, Набиш (pawосп «Лl~1івсЬІКИЙ.). П. Т, Ме­

загону

одержу­

матеріальну

вииаго­

скорочується.

пре­

мІя зростає. цро те. що

на

матеріаль­ заlнтереСQваність ви­

гідна для механізаторІв. говорити не доводиться.

Вигідна вона 1 для госп()­ дарства. Во чим швидше буде заповнено силосну траншею. тим кращоІ яко' сті буде корм, У радгоспІ 4300 гекта­ рІв кормових угідь. Торік тру дІвники зІбрали' на кожному

з

них

у

серед­

ньому по 65 центнерів НОРМОВИХ одиниць. Нині ж зобов'язалися цей по­ казник довести до 70 центнерів.

Міцна нормова база ~: заrюрука

вагомих

трудО­

ВИХ здобуткІв тваринникІв господарствр:; які в рІк нарощують

з

року темпи

виробництва ммока. м'я­ са. вносять вагомий вклад у ВИlюнання Про­ Д()В()J!ЬчоІ n.poграми.

r.

ПОЛ1ІКОВ~~

Тільки бригаді діВНИці

у

наШIИ тру­ просапали

N'1 11

по І ,4 гектара огір­ ків, а пенсіонери-по

0,6

гектара.

прийшла

І

ось

рора

зби-

рання врожаю. З пів­ гектара

площі ківна

закріпленої

Марія Божук

ОНН­ зібра-

ла 127 центнерів огірків, Уляна Васн­ лівна Семенюк117 цеНПІерів. Це найвищі результати по

радгоспу.

Отже. перший рік роботи

на овочевих

ділянках господарст­ ва

показу€,

що

при

хорошій організації праці місцевих трудівників € можли­ вість обходитися без допомоги . міських жителів . М. ЛИТОВЧЕНКО,

BOMI'IIUIВ бр~•.


*

.2 etIIop.

28 ~.JНUIЯ Н1tl1 РО"!!

••- - _••••• ·.Н.

В Е

нтт Я·

)/(

•••••••-_•• __ •••••• _ •• _ - - • • ••••••

ЦАРТІВНЕ ЖИТ1Я: СТИЛЬ РОБОТИ------------------------------------------------

НІ, не поrрlWи. проти Істини секретар паР'l'орrанl_ :ІІацІ' цеху птахl.ницr."! Ки­

птахофабрики

1<.

І.

Каnинкченно на cemlhaPI-на­ раАI .атажкl. КН:ІІО.НХ пар­ тll4ННХ nанок, КОnН r080pH8 про

.се3pQCтаlOЧУ

роn"

НО­

мунlстl. цеху, 'ХНІО :аацlка.­ пену участ~ у ро:а.',,:ааннl IснуlOЧНХ проllnем, ус.IАОМ­ lІенн" с.осі прнчетностl АО процесу перellУАО.Н.Н, са­ M~.ITOM, не .нхпn"нн"м :І!lобутнмн резуnltтатамн, про

"кl дехто може тlnltКН мрl,,· ТН, Itwnoc" у l4oro .и~туПI. Це буnипрннцмпо.1 14 прм' страснІ

~уми

чnена

пар.

тІ' про 8lAno.lдanltHlcTIt кож·

Horo nepeA

часом.

ВИСJJовленl дум'Ки-вІд­ бито'К ТlЄХ позиЦI!, Я'КУ зайняли lІинІ члени пар­ тlЙИО! органlзацl! піДпри­

ємства.. Вони чlТ'Ко усвІ­ домлюють:. завдя'Ки ТlЛЬ­ 'КИ минулому багажевІ за­ слуг, Я'КИМИ. б значимими вони не були, годІ домог­ тися

до'Корmних

Тому

й

зрушень.

узяли

партІйцІ

'Курс на пІдвищення ініці­ ативи й а'Ктивності, ділО-­ витостl й заінтересованос­

тІ у вирішеннІ найв~жли­ вlших питань. І по»ався

ховних

заходів,

підвищен­

ня бойовитості

'Кожного

члена КПРС.

говорення

сьогодні

вже

можна

що

до'Кла­

стверджувати, дені

зусилля

дають

птахОфаБРики

увагу цІІ

акцентував

всієІ парторганіза­

на робotrі з 'Кадрами,

найзаінтересованішимн йо­ го помічни'Ками в цій справІ стали саме низо:вІ лан'Ки.

.

Бо розуміли

їх

члени: 'Кадри основа всіх основ. Саме з цього розуміння і йшла ота чес­ ність і принциповість, яку проявляли

учасники

парт­

зборів, де обговорювалися хара'Ктеристи'Ки

датів

у

на

'Канди­

'Керівники

серед­

дев'яти

партгруп.

лано'К

ожна

ПО'К

'Кана

вирІшувати своє 'КOД~ зав­

дань, але прагненн~ Іх кінцевого резуkьтату спільне-зростання ефе'К­ тивностІ виробництва, ви-

вестимуть

мову

члени

'КолективІв. А

перший е'Кзамен на зрІлість тримали керівни'Ки середньо! ланки перед 'Ко­

мунІстами партІйних груп. Це

на

була

1

вимоглива,

доброзичлива

чес­

розмо-

мало

доручали

пози­

Ті,

'Кому

працювати

мали

з

змогу почу­

ти на свою адресу і хвалу, і критику. А

по­ зна­

чить, могли зробити й вІд­ повіДНі

справи піДходити з партій­

них позицій. Коли після січневого (1987 р.) Пле­ нуму ЦjK КПРС парт'Ком

затвердження

момент.

людьми,

альну віддачу. У чому ж вона полягає? ПередусІм у прагненнІ до будь-я'Ко!

трудових

цих

ми

ре­

цей процес «Із низу •. Тобто Із 'Кожно! з tPbOX

з

тивний

пІсля XXVII з'Узду КПРС. але

і

характеристик

Небагато часу пройшло

ньоІ лан'Ки. Це пізніше про ділові я'Кості середніх командирів виробництва

цехових парторгаНl1'фй І

ва водночас. Пізніше А. І. Калиничен'Ко с'Каже: «Об_

висновки».

Сьогодні

немає

та'Ких я'Ких 'Компе­ групи.

.

тенцією

партійної

Пеr..ехід на Jюві господЩ>ювання

трактор ють

системи

легливість

у

досягненні

поставлено! мети. які

Ось де­

приклади.

КОЖНИМ

.

колективу того підрозділу, не

ри'Ки

раз

нагадати,

яким

На ЗО-гектар­

які

будуть

адже

це

атракціо­

залежить від

фінансових

можна

сказати,

що

всІ

починку.

Введення парку плану­ ється поетапно. Міста не може

за

один

раз виділи­

ти повністю неоБХідну су­ му для його СПQрудження.

Тому ни

при

за'Кладанні

відпО'Чинку

СЯ, щО

велику допомогу пю.

даватимуть

В

И

ЗМАГАННЯ ЗА

ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ

.ВУЛИЦЯ ЗРАЗКОВОГО БЛАГОУСТРОЮ І ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ •• сБУДИНОК ЗР А3КОВОI КУЛЬТУРИ І ЗРАЗКОВОГО ПОРЯДКУ.

ВуличнІ комІтети є органами громадської самодіяльності іН1З.>оолен:ня, QC.НOВlHe аа1ЩаіІІНЯ Я'Ких полягає в шиРОК'ОМУ залученнІ трудящих до вирІшення питань гос. подарсЬ>lЮГО і соціально-культурного будівництва, вІД-

та.

зо­

планувало­

меш'Канці

Цеі посадка

допомога

Словом,

міс­

дерев,

будівельникам ...

справ

усім, а це,

вистачить

у свою чергу.

прискорить введення в

ек­

сплуатацію таКО1 необхід­ ноУ зони відпочин'Ку.

Сьогодні

можна

висло-

не

700

можна.

тисяч шту'К

тримання

чи іншого втрачають

проявлятиме

гнуч­

кість.

А яке широке поле дІ­ яльності

від'Кривається

. стопада,

коли

1

ли-

'Колектив

підприємства перейде ·на самофінансування Й ГОсп-

ЛИЩі

25

взятих

жовтня ц.

Можна

що

підприємства поговорити,

до

пора­

партгрупа

4

М

М.

Я.

(партгру­

Гончарен'Ко) •

а на очах партійців тран­ спортного цеху трапляють­

ся

одне

порушення

ни?

.

дисциплі­

ВіДПСІвіді на

це

та

інші 3апитання покликані дати головні збори ро'Ку. Переконаний: вони будуть для комуністів КИХВСЬКОІ птахофабри'Ки новим

складу

сти­

мулом до зростання Ініці­ ативності й активності.

партійного комітету, є по­

стійними учасниками йо­ го засідань. Ухн! наміри й

є

порг

питання аж нія'К не· обій­

входять

і

партгруп

лишається

відати про трудову й гро­ мадську активність членів

ланок

це­

му. приміром. «у тіні. за·

розпо­

ти увагою чіткість У взаємодіІ парткому і цехових парторганізацій, партгруп. Ватажки цих

пер­

дитись, бо й успіхи є, й упущень іще немало. Чо­

уже

але

в

Комуністам

бригади

ланок,

бо

хових парторганізацій про

р.

немало

низових

заглянути

спективу.

ко­

-

відповідальна,

зволяє

зобов'я­

достроково

й

підсумовує зроблене і до­

лише

яєць,

доручень.

В. НЕ БРАТ.

плани завжди знаходять

ЯКИМ БУТИ ПАРКУ? працювали

завадить

підхопили

зань

думаю,

не

почин

ре­

а саме вони в значній мі­ рі визначають діяльнІсть

багатьом

що

двох

Але низові партіЙНі ланки,

ся контури майбутнього пар'Ку Перемоги. У газе­ ті вже писалося про йо­ ю «технічні даНі», але,

тут будуть створені

О

не

З ви-

завдань

ж

Зараз партійна органі­ зація Київської птахофаб­ рики стоїть перед серйоз­ ним іспитом звітами і виборами. Кампанія особ­

завер­

лектив підприємства мав намір рапортувати про до­

місяцем

умови для змістовного від­

АА

що

перед партгрупами з

З 1 липня Іюлективи пІдроздІлів птахофабрики перейшли на че'Кову си-

стю

,,,,

чітко.

виконання

Захаренко,

шення

що

змінилося в ставленні кожного члена КПРС дО

Коле'Ктив

NQ

брав

ні комуністи на своїх збо­

комуністи, а й усі праців­ ни'Ки фабрики. Одержую­ чи зараз щодоби понад

а на кіль­

Сказати,

і' економічна служба фаб­

можливостей міста, інши); факторів, але з упевнені­

У

це­

раз у вирі життя, демон­ струючи сміливість у ви­ значенні завдань, напо­

обмежених

мовника.

замовля­

ньому і трансП'ортни'Ки не підводитимуть партнерів,

мо.

rотувться до захисту робочоrо проекту автомата У за.

сьогодні

транспортному

вих парторганізацій і партгруп перебувають за­

ни,

Н. М. СИБІРЯКОВА

у

М.

то

листопаді-груд­

рах проаналізують,

становить

процента.

по­

коро1'КО,

цього не

слова. у

ків п'ятиріч'Ки до 70-річ­ чя Великого Жовтня. Цей

оптимізму. Вірять, що вже в недалекому маЙбут­

члени

місяців

разом з бригадою

цехо­

-

справді

ній площі розташуються різноманітні майданчики для відпочин'Ку, занять спортом, атракціони. О'К­ расою парку повинні ста­ ти озеро та фонтан. Хоч до кінця· ми ще не знає­

На зв1мку Б. Удовиченка -

7 98,5 за

ГОВОРИТИ

коли до

Горнішевсь­

кий) збереження поголів'я

мір-

цьовано

й

Я.

ініціатором

змушений

нять

цей бо

ветери­

ступив

техно­

доручень... Перелік lVfожна продовжувати,

А.

з

це була розмова про міс­ це 'Кожного партійця. Ви­ ступали навіть ті, хто ні­

(партгру­

кувати інакше: щоб бути у виграШі. треба рахувати. І рахують. Чи не тому

використання чеково! си­ стеми розрахун'Ків відпра­

школах

служби

Г.

логічно! дисципліни і вІд­ вІдування 'Комуністами за­ у

партгрупи

нарної

поргом

працівник

що

цього. Завдяки зу­

силлям

моє. Тепер

гання,

ще

розробці мийних машин ДЛJl очищеllВJl деталей транс. місlі комбайна cAOH.lSOO •.

не

ху не на день.

буде парк.

квМіфіковано внрішує cКJIaднi o.'exн11JНl завдаlПfJl при

ж

ка годин.

політосвіти, ефективніСть виховно! робоТи з 'Кадра­ ми і ставлення комуністів до викОнання партійних

ти до

бригади М 7, де діє парт­ група на чолі з партгру­

зація соціалістичного зма­

З

коиcrpуктор 1 категорlI НадіJl Миколаlвна СвбіРJIКова

застосування

збори

рядкам денним: «Чому мовчиш, комуністе?». ЯК­

господарю-

й просто відмовитися вІд звичної байдужої думки

методи органі-

дотримання

ефективність

порг

це

ках пройшли

віддача,

ципліни, то використання чековоІ системи розрахун­ ків вчить людей рахувати 'Кожну копійку. Не так це

все чіткіше вимальовують­

Ветеран праці ГСКТБ мийного обладнання Інженер.

Якщо

червні в усіх низових лан­

вання будуть іншими. То­ му й готуються номуніс-

колективного підряду сприяло зміцненню дис-

-

питань, вирішення перебувало б поза

зультативність,

стему розрахунків. Що. це

дало?

тут підтримку. Саме з іні' цІ ативи партгрупоргів у

буде просто. - не 'Сказа­ ти основного. Проблеми є, проблеми будуть. Але ре-

ВIАПОВIААJlЬИIСТЮ ПЕРЕ. ЧАСОМ

3 '.C~KO'

роз.рах,унок. СШ!ОО.ти, що це

вити

подяну

за

допомогу

'Колективам, у

які

вихідні

дні,

добатися

колесо

напевно

будуть

після роботи. Але, чесно 'Кажучи, ми сподівалися на більше. ДО ТОГ0 ж до­

різноманітних

водиться

нах.

чути

нарікання

типу «не так будУЮТЬ», «не ті атракціони» і то­ му подібне. Хара'Ктерним може бути лист інженера інституту «ГіПроМ'IleПЛЯ­ ця» С. Некрасова, який надруковано у

житті»

від

«Новому

7

серпня.

Як­

що С. Некрасов займався проектуванням

атра'КЦіО­

нів, то чому б не прийти нам на допомогу? Адже ми запрошували чан

взяти

всіх

участь

бровар­ у

обго­

воренні проекту пар'Ку.

тут йому, як 'Карти

А

кажуть,

і

в ру'Ки.

Легше

й

ВИСЛОВЛЮJ;lати

сумніви, що атракЦіОfіИ застаріли, вони «збиті».

А що пропонується вза" мін? Нічого· Я П<JIКриrrНІКу­ вав,

а

ви

ви'КонуЙте.

Це

щоб

не

Не

ДИВШи

на

зав.

пропустити

що озеро,

Ьже де

самі

води.

розміри

можна

човнах,

хвилює це пит8ИВJI. Але хвнлюватнся одНе. lиmе­

озера,

кататися

буде

парку? І вlдзilaв ва вих свІдчать, що броварчав

за~

гниття

на

робвти

організовано

рослин

ча ст­

перекачуватиме

яка

у

новках

кожний

щоб зова вlдпоЧІІІІКУ дій­

уста­

насичуватиметься

киснем. До того ж част'Ко­ во

вода

надходитиме

фонтан.

де

вОна

позиція спаглядача. Да­ вайте пригадаємо. як ми в дитинстві любили мо­ розиво. З часом у більшо­ сті дорослих захоплення ним проходить. Так чому ми повинні вважати, що

збудувати

дітям нашим не будуть по-

на

Мудрість сить. тя

що

рево.

людина

за

можливість

перераховуватн на

гропd,

суботниках,

по можливостІ трудовІ за­

ощаджеННJI. Це

жит­

конкретннм

СТМО б

внеском

кож­

У-ОГО броварчаннна в бу­ дІвництво, допомоrло б зробнти парк красивЬпим, орнгlиальнlmим. А JlКa

де­

дитину,

будинок.

вlдкрившв рахунок банку. На ньоro можна

заробленІ

гла­

посадити

нас є

б

кис-

виростити

кожного з

в

також

народна

повинна

парку,

у

збагачуватиметься

6

мп домастн рук,

сно стала пам' JlТНИКОМ тнм, ХТО її будує. Розу· мІючи, що коштlв вІдпущено обмежено, можна було б створнти фовд

воду,

спеціальних

Tt8WY де.

ку вародну будову. де

'Ково буде самоочищувати­ ся. Але без допомоги лю­ ДИНИ йому все-таки не обійтися. Потужна насос­ на

справу.

хто з JJнтачш наШої rазе. ти ввосить пропозицію перетворнти парК в мlсь.

купальню для малюків, зі:і.ВДЯКИ насадженню ріЗ­ номанітних

від.

міськвиконкому.

каціі ва тему сЯквм бути

ЬУдУЄТЬСЯ у парку, обов'­ Ьруднення,

А. САРАНА,

ВІД РЕДАКЦlI: ПуБЛі.

я'Ке

язково приречене на

паР'КУ

комувмьввм

дІлом

повз увагу твердження с.;. Некрасова,

себе, поса­

міському

·!'УЗlастів.

атракціО­

можна

про У

дерево, допомогти буді­ вельникам. Чекаємо ен.

проти,

згадати дитинство

нем.

1М.тreН1, пофаu:>бов.аНі, їх вмсооа; не ПО'ВИlІШlJa перевищува_

пам'ять

огляду,

каруселі, атомоьільчики'( Та й люди старшого ві'Ку

У

унікаль­

ваша думка, броварчанв?

залишити

На присвоє'НІНЯ почесного ЗВа!НН.Я можуть претещцу­ ваlТИ мешкас-JЩi тих БYIдJИНків, діе постіЙіно пр.ибираєтьсl'

т'и 125 C'.a/Н11IfMeTp:lВ. Своєчаоно ПОВИlнен ПРОВОДИТИСЯ і ремонт фа,са,дLв БУIдИН:К'ів, оформлеlНlНlЯ вулиць у святr.

сміттєзбірник,

ВІУ лиЦІ.. ПостlЙIНIО має провадитися догляд за. зеленими наС'зщженняМ'и, квітк.ов.е офо.рМJDЄlНН'Я території побля-

також є пок,аЗJНИКlИ пі~(їздіrв, !номЄ'р'и кв,артир, СПИd'КИ КВЗРТИ1ронаЙма,чіIВ. В:<1К'о,нано ПО'І"ОЧНИЙ ремОІНТ дитячих м,айдаН'ЧИ1ків, л аlВОК, ого рот. ~a й Дотримarn:ня БІС'імЗо

кові дні. Особливі вимоги ставляться і до озеленення

3ІУ прнсщдибtних ДіЛ\Я'нок Не CJПlд з:абуооти mкож, що не МОЖіНlа,

допусиатя самовільні матеріали.

BНlIta~ ХYlдоб!и Н'а ВIУJГнц,яХ,СПО!РУД:ЖУВ<lТИ БУДі'Вл!і, ооеріІ1ати на вулицlЯХ буДіВ€ЛЬНі Слtд вести борс'тьбу з бєзДогJIIЯДНИІМИ тваринами. Є ще o..дJHa· важлива; у'мовз СУПЄ'р!НlИц·rn.а - вct житеЛІ

мешканцями сь'Ких

проводиться

J"J;;';vj

зако:н~в.

збір харчових

соціаіЛістичНtо['о

аКТИIВіН':'СТЬ

відхоДів. а

спіВЖііТТЯ,' РС!\ЦЯIR­

ПРИ п.роВ'еДe:R1нli

МісЯЧНИ'К!І.8,

субоТIНИКliв· ПО БJli<l1ГСУIСТРОЮ те'РИ'ТОР'lй 'Гакож врахову. вatтиметься пра визн'atченні пере:о.южців.

іПІДБИТТЯ ШДСУМКІВ ЗМАГАННЯ Шдбитгя підсумкliв змаlnа'ІIНЯ 1 ПрJOClВO€IНJНЛ зl'talНlніЯ «Вулиця зразкового благоустрою і громаДСЬКОго пО'·

нооеlН:ИХ до JroмпетеJЩiї Раді tНa;родних депутаТіВ. І ось том'у в межах своєї pjI.!ЯJl\Ь,ностt ВУЛ1Ичні нрмітети opгarнi3ІУЮТЬ на доlбровіЛьНlИХ '3аІС!аДаІХ иаоелeНJН1Я для участі

~ Л'ИЦі ПОВИНІві' БРй1ТИ' аlКТИlВНУ участь у проведенні гроМа;!,СЬ1ШХ робіт П'о БЛ'а'і'ОУСТРОЮ, в СуБОТНИ1<а,х, мtсячIИИКlах, сприяти ВlИlКО'.Н.ан\Ню заходів П'О номплteКС:ному

рядку» проводиться у вересні кожного року в день про_

рою, озеленеНІНЮ, зptal3К(JВОму утрим~НlНiЮ дво.р!I.lВ, lВулиць, п.лощ. Метою 3МIЗ!Гаин.я є neретвореннІЯ Броварів у мl.сТо вксоrroпроду.ктИВІЮї ЦPaцl, високоІ К/УЛЬТУРИ 1

Високе звання «Будинок зразкової Культури і зраз­ нового пОіРЯДіКУ» rnpисооюєтьсlЯ 'Юму будиНІКу. мешюшщ!. ЯlКОго підтримують У хорошому саlн1трному станІ

тоВі.

в здійсненнІ заходів по проведенню робіТ по благоуст-

зразнооого ПО'рЯ)ЩУ. роовИІ1'ОІК 11ЮрчюІ lн1ц~ативи й є,аМС~JЩYIВання. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ Виоо'Ке з.ваJНtНЯ сВуJllИця зразкового . бла·roус.трою 1 ГРОМl.3ІДського ПОряДIqY. ПРИОВОЮЄТЬСJl вулицІ, що утрциується в хорошому Са1Н!ітарному OТaJНIi: ЩlJ;rрииується чистота й DOPЦQК аа пp<fі1Щ{Ж1й чаа-1ІН1. т:ротуарм:,

6ла'ОО,у;СТРОЮ БроВ'аplilВ,

п;lд"іJ:ЩИ, пІдвaIJIIИ, СХОДРВІі 'Клі'ГІЩ а· 'І1ако.ж території, lІРИLЛегл~ дО' будинюв, тд' їЗД'Н , 'l1pOтуари, QВOєч.аоно проводять реМОІН'Т фа'С'.аІЦlіВ будиНJКlIв. lI1pJrnplaш.ають Іх у святкові ци.L. НаІ rnРIМ·еглrіЙ рр бmинК/У теритоpdї мають бути ВіН­ са[Д,Же·Н!іК1ВіТИ. ПРОВО~И'llИСЯ пос~~ий ДОГЛЯД 3ІЗ. 3'eJFЄ" {НИМИ

на~a:;JJжetННЯмИ.реМlCAН'r П'~ lЗдlв І СХОДОВИХ

кЛі.

бtJIIJI пpиcat:о.~ д1JJЯИOК чи ЖКТJI08ИХ буДН:НІ(lв. Ус,і ток. Шдвали і ГОРНЩа повиниі закриватися, На під1I.~,!fИ ма.ють бутиіВІl:;фe~ОКТОЩІ.НI іі естетично ОФО'Р" зальних вікнах слід встановити сІтки.

ведення виставки квітів по представленню вуличних комітетів і висновків комісії. визначено! виконкомом

міСЬКої Р.ади народ;Нй'Х Д'епУ~larrliВ. ВУЛИЧIІЮМlY 'КОМІте­

-

перемсжцеві

супеРЮ\lЦТВЗі ,вручається р1lшe.нJНiЯ

викон:кому :за mlдС;У'МiК'aJМИ зма'ГalН!НЯ і n:рем1:я в РОЗМ'lpі

150. 100, 50

карбованЦіВ відповІДно за І, 11, ІІІ міс. ця. На вуJl1И1!Jl П'рИJКplJплюється табличка ВС11аноВJreIJЮ­ го ЗРЗJЗк.а сВулиця зрatЗКQlВОГО блlЗГOУСТРОю 1 Г·POM~ СІ>КОro пqp!Я.ДJКУ. / Вл!а':;JН:fКЩ'\f БУДИНiНlLв, КОТР!. ЗalЙНЯЛИ .прИЗОВі місця -

перше,

друге,

третє

-

віДповідно

вручається

ПРе'­

мlя в розмірі 75, .50, 25 карбоваНЦіВ, а такоЖ На осе. лі п.р.,кр'іП1Л1ОЄТЬСЯ тalбл;ичк.а «БУДІ\ІНОК зраlЗJ«JВОі'О ~1Ж,мання

•.


_-

...... ...

ХУДОБІ Ми

майстром буді_

БРИllади

радгоспу

імені Щорса П. І. Гонча­ ренком

ідемо

чотириряд­

ним корівником. Він роз­ рахований більш як на

головомісць. У ньому

200

у ПЕРЕДДЕНЬ нового навчаnьt<ого РОНУ хочеть, :• с" огn"нутис" на пройдений шn"х 3 позиції пе-

ребудови, вимоги "НОІ пlдтверджуютьс"

тнв

Яннм

~OMaгaЄTbC"

чнном

наш

вннонання

педагогІчний

попожень

АО:ЯГnИ, ян,!

маємо

резервн, як

їх

проходах

ПіДЛо_

ги то там . то ітут . чорніі і

ЮТЬ

шороховат

Годівниці

їх замінено

видно,

частину

новими. Що

до

По

ав­

часом реаnJзувати7 _Справа ще й у. тому, що на- • тонапувалок і механізмів • . • по гноєвидаленню слюса­ Ки і дІвчата, здатнl в недапекому маЙбутньому. рі, ремонтники теж до3амlнити_ в збlрних иомандах України та СОЮ3У • клали своїх р"к Так саРСР сво х старших товаришів., • .Т •

л'ема

навчити

Y'fНlB

са;Ж)с,ТlЙUiо

мо

і

до

МОЛОКОПPQВОJ;JіВ.

Петро Іванович раНіше 15 рокіВ працював провідним інженером в одному з інститутів у Києві. Зарплата була со­

ВИКОр,исто-. лідна, як кажуть, він поповнення своїх знань. На- 8 одержував грошей навіть

вувати вільний час для

мислити,

леж:і.У у,ва·гу приділя€МIQ ін.дивlдУ'альніЙ роботі з КОЖ- : більше, ніж нині, але йо­

,ним ТШКИМ учн~м. Особливу ПИЛьніСТЬ пр.:J'ЯIВЛ'ЯЄМО ДР • го потягнуло зі столиці в ~;щи:.щатLв У збірНі комшнди R'раїни та респуБЛlіки. Є в : рідне село, в радгосп. нас 1 СіВОї МJe'Д13JЛі,с:rи. СРlібну кагородУ одержала. ОЛ'ЄІНlа • І тепер працює в ньому,

Т.а6а:чна, яка навчалась ЕI3! вilдділе:нні ЛИіЖних гонок.: бо його сім'я і батьки та­ l1Ри :ВlЩlYQКНИI{;И нзrороджещ lТOХ,В3:ЛЬНИМИ гра,мот&ми. кож живуть у Княжичах. за успLxи у вивче1-4ні окремих предметів.

: rю.л:liп:шен:ня побу _ •

Одн,а ііз першочергових 'j\у.рбот -

ТОВІИХ у.мов учнів. Та!К,

про,ведено рема:нт

сrnаліЬНОІ1О"

корпусу, їдальні. І в цьому певна заслуга педагогіч_ iW->Тo RОЛ'ектИІВ'У. Слід вl!д:зна-чmти вчи:телів О. В, Руден-

: • : • : • • : • : •

ко, С, І. Нулин, М. П. ПорплеНІКа, Н, Ф. мелыІЧ'elНIКО, В. О. Савгіру, Г. Е. Ковальчук, вихователів Н. І. СокІл, Н, С. Борисенко, М. А. Бєлановську та інших.

C€рйазний 6Кl3з'МеіІ чека'в н& наших учнів ! на. спор-

тивНихаРlе'Нах ресцу6лtки і краіін:и. Як

уже псві;д,ом-

лялося, 73 учнІ Ш\КІОЛИ 8GЯли учас:ть в респуБЛіlка,н_ сьшй ОП'.ajplТаніащl шкс,лярlJв, 35 з них вийшли періеможця~и

TJa'

!J1ШЗЄРЗ!МИ цих з'магашь. Юcrя.к збірних КОМ'alНД

!<ИlВЩИНИ з видів спорту, які культивуються в школ1, а ІХ вісім (боротьба вLль'на, бокс, велоспорт, веслуВla'Н'- І ня а«ащ'ЄІМLч:не. легка агглетИікЗ', лижні, 'ГОІНІКИ, П'ла'В>Ю\І!f,я, •

ДРУГИМИ, з вел'JCПОРТУ

-

третіми, 6ораг.ьби вілыоїї -

четвертими,

ма'ЦДи, які взяли УЧlalСТЬ У Всесоюзних ігр,а,х. Всього

ЮНИХ наЙСИJIIЬнііпих

СПОPlтоме:1і,в

КРaJЇНИ

Організовано

збирають

ним плаНQМ.

6 •

зм'ага- 8

У

господарствах, де

лися з 25 видів спорту в 11 'містах Грузії. І серед них: овочівництво ведеться на :;н пре,дст2ВНl:і!К Бров,аРСЬКQЇ ШКОЛИ~інте,р'нату спортив- • належному рівні, в умо­ ного профілю. Іх з'добу'ПКИ - 5 м~::(алей різного гaT~He : вах цього року одержу­ ку, з яких

2 - золоті, 2 -

сРібні,

1 бронзова нагоро_ • ють високі

вража! всіх

ди. Всесоюзні та респуб.!JікаНСЬНі змагання підтверди- : гсродніх культур. Так, ли, що школа виховує гІдну спортивну зміну.

• • : • : _ •

А Н<з. ВИIПУОКіJПl'ків Ш:ІЮЛИ чека!ли ще більш відпо.ві-

даlлыіi с;гар'ТlИ' 'Н!а вс·есоюЗlНj,й ТІЗ. міжна>родній ареНі. ЧемПlwJaМИ Є~ропіИ c~peд юні·;>рів стали Ром,а:н Ба.рабашо'В з лemої arrле!ТИ'ки (стрибми з ЖEmДИНОЮ) та ОЛlelНа Фа-

Ще'!3lС.Ька з СИ;НХрОIiНОГО ШJНв.анНlЯ, пЄ!реможцями п-ершос-

ті СРСР серещ юН'аіКliв вийшли Ва·сиЛ'Ь ЗИНКj,ВСЬНИЙ та

радгоспі

у

«Русанівський»

ОВОІЧівники бригади, якою

керує П. Г. Соловей, зі­ брали о:::новну частину врожаю. дання

по

Встановлене зав­ продажу

ві огірків

держа­

виконано

на

Ігор Зайцев з лелкої аТJ1Iет,Ин:и, призер;3.,ми бvл'И Вадим: 121.4 процента. У розпа­

ЖУКО!ВИі:і 'l1a Петро ЄлJзарс::в з велоспорту. Є успіхи і. лі збирання помідорів, з Інших crrОр!ГИВ!!fdlХ ДНlСЦИlПлll!f. Сьоroдні на Кубі в: яких передбачено. реалізу­ міЖІЮ1РСДННХ

ЗМІзгаНІНЯХ

соціJa,лістиЧlНИХ 'країн «Друж_

б3J» б~руть УЧ2::::ТЬ уже назваНі 3ИІНкDвський ТІа Зайцев. : Янщо говориш в цілоМіУ !ІРО зд'ОtWТ'Ки ми.НУЛОГО нав- • чального року, то за цей пеРіод підготовлено 98 спорт- : смен'І'В пеРШОГ:J' СПОР:ТИІБ'НІО'ГО ро3lРlЯДУ та каНДиДВ,'тів в. майстри

спорту,

5

СРСР міЖ}J';з'Р~I::(НlОГО

1І!айстрів, одного

вати 6~0 тонн. Таких по­

казниюв городники ... абиваються за paXYHO~ впро­ вадженн,: індуСТРІальних технолоГІЙ вирощування

майстРа спорту: овочевих культур та ~po­

кла'су. 14 вихов'Знфв

КУ.

а

що

ще

слід

основному з

відділення

для корів. Чимало зусиль довелося докласти буді­ вельникам, щоб привести в належний стан сіносхо­ вище, яке зазнало рvйну_ ва нь

під

час

недавньої

БУРі. Вони ємкості біля

підготували коРівників,

серед ян,и,х ЗЕ:'~J11ужений тре-нер СРСР П. П. Па>пуш .• одержали У своїй прЗ'ктичн:lй діЯЛЬНОСТі тренгра ЗaJ~ТО;СОВУЮТЬ: ку TaKO~

нинішнього ро­ у радгоспах u

передові інструментаЛ!>Ні М\еТО'':ЩНИ ВИЗН3ІЧЄ::іIНЯ ФYlН'ІЩ,Ї.- rr «КраСИ~IlВСЬКИИ», «Боб­ онаш,НlИХ можливостей СІЮр-І'см,ен& з застосуванням • РИЦЬКИИ», <~ Велико.димер­ ном,]'ютерної та оБЧИСЛЮЕ,а_l';ЬНОЇ техніки. ВИКО:РИСТО_: ський» .. НиНІ на овочевих вують форми :Н'З1Уиово-метоДи'Ч!нс,го та ме;ЩlКо-біологlч_

• плантаЦІЯХ цих ного забезпечення юних спортсменів. Особливо хочеть- : Д~PCTB є багато

го~пg-

ПОМІ~-

ся вl,дЗНJaЧRТИ mоріЧ€ на'ТХН'е'Н!jЯ в роботі трен,еріlВ Н. М . • тв:. моркви, капусти, ІН­ Гре,цунової, В. П. Хлистова, В. А. ДОЛІГуня, В. Д. По- : ШОІ городин~. Tpe~~ ли­

ХИЛЬЧ€lНlка, В. Ф. КоваЛLbЧіУЮз.., В. О. БогarrНlко,в:а, В. М .• Ше швидко ЗІбрати 11. Бо Ш(уЛ'ЬГИ, Ю, Ю. Ре~н~нк'З 11а tнших. ТРЄlНе'РИ'-'ВЮШCl!ДjaЧі 8

'Н!адає.мо

помагають

м.атері.ально-споprrивн,у

КОЛ.~'l'ам

і

словам,

баl3У,

і і::(ілом.

І

Тіренери

до-

:

все-таки заз-

тварин

Великий обсяг робіт по підготовці

тваринницьких

приміщень до зими виконали рОбітники ланки. колентив

І.

якої

ВаІ1З.ТО СЛlра:в

наЛ€?ЮIІТЬ

зрo6Иlти

Лазебний.

11.

семи

Вони

корівниках

на

відре-

якщо

но

продукція

не

своєчас­

вибирається,

I1тра­

«Літківський» поки

ЩО

та

не

заводи

і

включилися

потужність переробці продукції.

:vIають

цехи

: «РусаНіВСЬКИЙ.

Ні, за оцінною найавторитетніших спеціаЛістів, є най •• «ПлосківсьниЙ.

.біЛЬШ досконалою, в Школах таного типу в краіні, : «Літківський. Тож crJlOдl~3JЄМОСЯ, що спІльними зусиллями наші ІІе- • «ВеликодимеРСЬНИЙ1) дагоги, освітяни міста і району у новому навчальному. «г.ОГОЛіВСЬКИЙ1)

році дооягцуть нових успlхliв У ВИХОВaJНні піДросгаю- : «Бобрицький» чого покоJDlюю.

І. МЕЛЬНИЧЕНКО, директор Броварськоі wколи.tнтериату спортивиого арофlJПO.

• :

«Зоря,>

«Жердівський» • «ЗаворицькиЙ. І! ПО району

нині

ОВОчевої мі

У

чили

ще

до

ли

значно

б

підготовку

закін­

техніки

процесів

зими

сорти

картоплі

ро'

пізні

мають

ве­

лику питому вагу дрібних

бульб, необхідно всі ком­ байни додатково ущільни­ ти, щоб не допустити втрат

У

врожаю:

ці

дні

сільськогоспо­

дарським органам необ­ хідно залучити до зби­ рання врожаю картоплі і l1Лодоовочевої продукціУ

-

заго.

огірКів.

126.1 86,9 86,7 39,5 32,6 28,9 28,9 28,0

105,0 24;5 91,0 21,6 59,2 48,0 36,8

23,1

25,6 21,6

19,0 18,3 11,3

38.4

15,6 16,6 9,6

45.4

127,2 119,0 92,0 118,4 121,4

66,2 58,7 64,0 20,4 102,4

79,1 74,5 3,3

91.0

у

для

Та все одно

-

лою. Для

цього

ми все

зробимо.

А

робіт

ще

треба

ви.

конати чимало. В усіх корівниках неоБХідно на­ вести

'!истоту

іПОРЯДОН,

замінити вибиті шибки у вікнах. пофарбувати ра. ми,

у

семи

приміщеннлх

навісити І підігнати новІ двері. а в решті пола_

годити старі. КРіМ того, біля корівників потрІбно відремонтувати

майданчики.

вигульнl

На

вирІшен_

ня цих завдань вуємо зусилля

і спрямо­ БVДівель_

ників. Вони поспішають, щоб своєчасно пІдготувати тваринницькі

примІщення

зими.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

працездатного матеріал

високих

на-дукцій,

репро­

районованих

ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАЦІ НА СУЧАСНИй РІВЕНЬ!

""ІЄ ЕКСНЕР"Е'Т Московська об1lасть.

Подольський район. У

дослід­

ному господарстві «Ща пава:. Всесоюзного НДІ тварин· ництва

збудовано

ловій

сенові.

ність

кожен

експериментальну

При з

11

виході її

феРМІ!

ферму

на

працівників

на

промис­

проектну

потуж­

вироблятиме продук­

ціі за рік на 70 тисяч карбованцf,l3. Це мuжливе завдя­ ки

суміщенню

рівневі

професій

автоматизації

методу

і

Іванович.

але

створити

Чі, ніж вони були мину­ лого року. Враховуючи цього

район

зимівля худоби БУде теп­

до

зроби_

більше.

техніки при доїнні

умовах

у

примі­

МИ

до збирання бульб. Темпи ремонту картоплеЗбираль­ них комбайнів дещо ниж­

в

Баришівський

1

лежні житлово-побутові перспективних СОРТіВ. вироБНИЧі умови для висоВажливо належно ви' КОПРОДУКТИВНОї праЦі сту- користати всі наявні зи­ дентської молоді. Разом з мові теплиці для вирощу­ тим треба скосити картоп- вання овочів у літньо­ линня і провести глибоке осінній культурозміНі. розпушування міжрядь на Поряд із збиранням уро­ перезволожених ділянках жаю необхідно проявити і понижених площах. Слід турботу про закладання забезпечитн сВОєчасне міцного фундаменту для збирання врожаю бульб, одержання високого урозасипати в насінні фонди щаю картоплі, овочів у високоякісний садивний наступному році.

ще

Окре­

не

ре­

гноє­

робітники механізації

підготовцІ

щень

випадки,

продукції.

радгоспи

по

тваринництві.

у роботу по плода овочевої

місце

інше

ведуть

трудомістних

повну

коли окремі заготівельні організації стримують приймання від господарств картоплі і плодо­

в

лагодили

механізмів

темпа­

на

брали та

видаленню бригади по

ми збирають і продають державі овочі. У радгоспах імені 60-Річчя орср, «Великодимерсь­ КИЙ», «БоБРИЦЬКИЙ1) кон­ сервні

то

господарство.

інших

низькими

муляри

СОІШРИ,

чається її товарна якість. На жаль, у радгОспах «Жердівський» , «Зоря»,

нашому. У процентах до плану).

С11ВОpteНlНЯ маrrе:рI8lЛЬНО-СіПар1'ИlВ'НІОї баl3И, я~а "'81 сьогод"

і

населення,

ПРО ХІД ЗАГОТІВЛІ ОВОЧІВ

ПО завершенню. «КрасиліВСЬНИЙ1)

наполегли_

максимум

ГОСПОДАРСТВАМИ РАЩ>НУ НА 24 СЕРПНЯ 1987 РОКУ

: «Тепличний»

1

Володимир

енергетичне

очолює

МІСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНО.ОБЧИСЛЮ. ВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ДЕРЖСТАТИСТИКИ

здіБНі юна'Ни та ДЇ'ВЧl3Jта, серед яких, бе:зумовно, є ПО- • Імені 60-ріЧЧя СРСР Оn'Р3iВЖlНЬОМУ ТЗЛ\3Іновиті. А в оуч:аIСН1ИХ умовах Tal<a. РаДгосп-комбінат

«рcmcLш» недощустиміЗ..

у

Зведення

регіоні. Через це щорічно осторонь школи проходять : ІмеНі Щорса

Володи­

С. К Мазій та І. Г.-Пет­ ренко. А коли виникала

монт

начу, що методоб'єднання вчителів фіЗКУЛЬТУРИ міста. (Перша графа заготовлено овочів, друГа та району поки що проявляють пасивність в спіль- : товлено помідорів, T~TJI заготовлено

НIOM~ р'озгорmaН::1! спортивно-масо,вої роБОТИ в

школи

Корчага.

проявили

руни

бу_

подання допомоги у лікві_

старшоклас­

необхідність,

частину

направити

дації руйнувань. завданих бурею, додає ПеТI)()

мир Грабар Лесик. Неабияку вість

довеЛОСjJ

ПіД_

середньої

Надійно

годівлі

середньостиглі

ОГlРЮВ

ники

нам

дівельників

ПРИМіщеннях.

і

жем

для

на

Особливо відзначилися в роБОТі О. М. ЧУПРина і В. М. Гончаренко. На асфальтуваННі добре по­

електрощити

що

Висою ВРОЖаІ

асфальтувати у

які взимку заповнювати­ муться соковитим сіна­ приміщеннях.

а

майже

також

Віктор

родильне

те,

ми

ко­

її

логи

ве

ку

ПРО;:\СІЗЖj1ВI3.ЛИ тр:ен.УВlапшя і в пер:l()д лігнlх ка'Н'lкул. : На порядку д·еН'ному нині у нас П:НJl:і'е доуком-. пл,еК'1'уваНl'О1Я на'ВЧIaJ1!>НИХ ГPlуп. Хorrілося б, щоб якомо- : га бм,ьше УЧlнів шкіл ,міста ТІа району пройшли КОН- • курс-відбір і вступили до нашої школи. для колекти- : вів ФіЗкультури загальноосвітніх та спортивних шкіл.

покрівлю,

поклали

працювали

• ГI?~С.ИВНИХ форм оргаНlЗ~­

фа;хLвЦі,:

вико.

двох

рівників відремонтовано дев'ять. У останньому за­ вершуються роботи. Гото­

кандидатами д:> збірних команд країНИ. вО-республіки . • Ц11 1 ст~мулюва~ня пrа~l.

СпорrиВf.іУ ЗМ';':lІУ ,готують 33 ~аЗ:ЛіфіНОВЗ'Нl

шltо.ли є

для

НииlшНl.ого рОКу господарства райоиу вирости­ пи хороший урожай картопnі та овочІв. Є мож­ nивlсть успІшно виконати пnани продажу іх дер­ жаві'. Настаnа пора масового збирання І постав­ ни насеnенню цlєі продукціі дnя СПОЖИВ~Нt!Я в сві*ому вигnяді, а танож дnя закnадання на 3И­ мове зберlгання.

8 вить 38,4 процента до обза 'Н/3'СЛ1іЦ'Н!ами ЗМЗ'['1ань було сформовз.:Нlо збірні но- : сягів, передбачених річ-

тисяч

зимівлю

ПРО ГОРО,І(ИUУ

: їх 21759 тонн, що стано­

-

теплу

ПОДБАЙМО НАШ КОМЕНТАР

·Рyч!lmЙ м'яч), СIІШЗДalЛИ наші учні, З легкої 'атле- • овОчі у більшості госпо­ ТИ\!(И (стаIРШИЙ тренер В. Г. Ла>:VIOlВ) та бокс.у (старший: дар ств району. У держав1'реН!ер В. ~. Хлис:-юв) Н3іШі КОМ<lIНДИ СТ3.ЛИ першими, • ні ресурси в-же надійшло з P.lYЧНОІГО м· IЯча (юн,аIКИ)

заново. Ланка допомагала

В

велик

«латки».

ша шКапа не звнчанна загаnЬНОО:ВIТНЯ, а 3 спортнвним ухнnом. Саме 3 її стін повиннІ вийти юна-

ШіІЮЛ'а наШ<lJ, я'к уж€ СКЗ'3'ано, м-ає й деякі особли_: B:Jeri. УЧIllii. протягом Т:РИl8а0l10ГО ча,с,у БЄlpУТЬ УЧ<lJС'ТЬ у • р!lз.них СПОртиіВl:ШХ З'аход;аlХ по дв3:;tцять І більше: ДIНІ!в. ДI1'И Ніаl8ча;ються за· місц&VI ЩJQВeJ~еНIНIЯ зма.~ань • або учбо,во-тре!fУВ~ЛЬ'НИХ З6?Р!іВ. Тому й постає проб-:

тують

нати.

наЙбnНжчнм. всьому

монтувати

лені,

ноnен-. відремонтовані,

рефОрми.

загаnьноосвlтньої та професійної шкоnи7 Чого ми •

Він розповідає, як трудя­ ться будівельники. як го­ громадської худоби, що зробили в цьому напрям­

самнм: малі

а ~""/I•

БУ ДІВЕЛЬНИКИ ПОСПІШАЮТЬ

пахне свіжим асфальтом, вапном, цементом і фар­ бою. Стіни і стеля побі_ на

*

сер,.н,1І 1987 po,,~

ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ!

-

з

вельної

жнттям,

........-8128

- - -..- . _ _ . -.... • Н О В Е Ж НТТ я-

Тепер

на

і

корів.

«Бабсон», а друга

ферми,

високому

мікропроцесорної

і годівлі тварин.

комплексі

доїння

персоналом

застосуванню

працюють Перша

дві

-

ЛlНІl

групового

американської

фірми

вітчизняна, розроблена ризькимн

-

конструктораМІ!. Між ними йде неформальне змагання, в

процесі

якого

виявляються

ліній, що береться На струє з

знімку:

сильні

облік нашими

інженер,зоотехнік

індивідуальні

допомогою

на

яких

В.

і

слабкі

А.

Сєров

демрн­

для

тварин.

нашийники-приймачі здійснюється

сторони

розробниками.

індивідуальний

розпо­

діл комбікормів коровам.

(Фотохрон.іка

ТАРС

-

РАТАУ),


в

••

JI

О

в

г

ж

J1" ........-&1__• ________•. ________

НТТ

,Є СПОРТИ8.~18КС І

J сеnl

РЖИЩІВСЬКИЙ ' БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

І

у сеп І Тросщинl ст.. АО:

ли

Фукуока-налий

кілометрів,

10

ШБіlДШOlO

біТниця

най­

виявилася

заводу

n.АУ спорти.ний 3 .оn.ЙClonIoНММ ком

пластмас

марафон У" Броварах Фукуока містечко в Япон і!. На його ОКOJIицях

залюбки пробіГ ла ще

вона

прокладено наЙІСомфорта­ бельнішу в світі марафон­

дарують бігунам ПJюхо­ ЛОду. Прнрода та людина

ську дистанцію 42 км і lе5 м. Практична від­

створили тут

сутність

перепадів

по

ви­

соті і повне безвітря зр<>­ били дистанцію швидкіс­ ною,

а

щорічний

родний

міжна­

марафон «Фукуо­

ка. у грудні -. стижнішим для

найпре­ високо-

нласних спортсменів. у

Броварах

БІгу

.

любителі

жартома

«Фукуо-

кою. називають малий марафон - ' ЗО для чоло­ віків і 10 для жінок. Проводиться він щороку, починаючи з 1980-го. на ділянці ліСОВОго шосе від лісництва

до

піонерсько­

го табору .СонячниЙ. за­ ВОДУ

пластмас.

ЦЯ

сталася

хип.

І це після

двох роКіВ

Ар­

сарока

мовча«н~!

Вперше за, довгі роНіі ВІН

почув

і

людську

мову.

Що ж сталОся з Аptи­ пом Сидоровичем Ма~и' менком? До

війни

працював

рідному

колгоспі

Чапаєва

трактористом

оброоляв

поле.

У

t'мeHi

-

пили

червонувату

від крові воду. Врятував товариша від вірно! смер­ ті. лі

ківцІ.

кияни.

БІлоцер'

борис'ПіЛЬЦі,

ТіВЦі.

вали З2 учасники.

Не всі

вони пробігли дистанцІІ. на якІ запрошували орга­ нІзатори. Але головне для

любителІв

ких

випадках

ланні а

в

БІгу не

великих в

в

в

та­

подо­

дистанцІй,

спілкуванні

думцями.

з

одно­

оздоровчому

ефекті від бігу. Серед жінок. що пробіг-

не. nисал'а,

я

в

дО

БрОв8(рІааС.

яародlШa

дитИ1НlY,

Відрив ЙОІ1О з-під зем­ завалило після

артобстрілу. У 44'МУ

,ків. то й горя не знала. А тепер... Чолавbroвa мати 3І1:І!Ймззється СЗ!МОГОНОІВ8рЬнням, п'є са,М1З. і l1'РОДаЄ

hншИ1М. Нк д~ Я B!jд людей, Ді'М наш на­ ЗИ1ВаЮТЬ «точкою радОСТі.·

З

pa'НIНlЬOГO

в

PatНIКY

І

до

п1:зlньoro вечора до нас npи­ JGOдJR'l'Ь рiIзНJi люди за вd­

ком, НJalВIrrь 15-16-pi'IНi юНlaКИ і дLвчата. ЦiJнa ба/я­ КlИ З5 кар60Вl3llЩіВ. Приходять ЛОДрУ'ГИ,

вирощу­

вав хліб. Воював. Пам'я-'l'ae. як при форсуванні Дніпра

й

а

Пок:и ЖИrJJa У сво'іх баlJ'Ь­

лі ,Свидовець Бобровиць­ кого району Чернігівсько! області. Заговорив сім де·

сятип'ятирічний дід

у цьогорічному бровар­ ському «Фукуока. старту­

рошківці старше 50 років - Семен Фейдіс та Ан­ вІк згурський. Першим

ни,

до з

свекрухи

якими

і

вона

зз''ВІЖДИ НІе проти погостю­

вати.

Са'ма вооа ніде

не

працює. хоча їй лише

50

же з новим рекордом тра­ си ~ 1 година 58 хвилин 20 секунд фінішував муляр Леонід Гулий. Через одну хвилину лінію фіні­ шу перетнув слюсар з Ни-

єва

ли допомогти. чани і забули, Архип І

умів

не

говорити.

ОСЬ фронтовику

при­

снився страшний сон.

сво!м

кулеметом.

нього

а

на

Пlер же горе пaдlВО'іJЮ­ СЯ поЧJaВ пити 1 чоло­ він. ДуМaJЛа розлучитися.

А як жедитКН'а'? Та й са­ Мlа

тtтшки

чи з

сандр

Якович

цього почltН'alГИ?

терПіНню

нерІДКо

теж

3

сім'я

не

ба­

Дев'JlТНЙ

Токар,

В.

П.

,цроООног,.

дід Архип. Було про

Перед ром

.3

заключним

нашим

Д. М. Пилипенко, з ініці- І ативи якого і була поча-. та справа. Значну органі- •

депутат

сІльради

Гордієнко.

До

д. І. І

речі,

сам в

на цьому

=

вич залучив до справи і

=

,він працював

оо'єкті пpOl1'ЯГОМ відпустки. Дмитро багатьох

своє! В Івано- в

молодих

троє- В

щинців. Серед них

назвати. М.

Новаля,

Гордієнка.

М.

читачам

димира

Пилипенків,

Варченка, Т.

В.

в.ає. Змушена була ПіТИ!. працювати приБИра.7ІЬ!НВцею в магазин. Доньюу. ДОlIюма:гають

НЯН1Ьчити

мої ба.тЬіКИ..

Ходила я ш робот;у

чоловіка,

обіцяли

помоГТИl.

Але

раховується За помічені

п'ять очок. хиби до­ даткові бали. Вказувати слід лише ГОловний варі­ ант. Останній строк над­ силання відповідей 10

Тепер вич

Архип

годинами

Минут всього рі:к

ного

ORиття,

а

пере&elCJ11a ~

виною всьому

Як М!eН,t бути?

повІдати

школярам

про

601 ... (raaeta "• НьеетИR. , )t6 213, 31 JUUIIIЯ 1987

Без вступних екзаменів по мірі подання заяв за­ раховуються нагороджені по закLнченні восьмиріч­ ної школи' похвальною грамотою (листом), по закін­

ченНі середньої школи золО'Гоюабо срібною М,едаллю, випускни.ки середніх профеСійно-техніч­ них

І

=

горlnка . •

мoro л.и.crra

в

=

в в

,г.З3е'Т.1. Нехай вони п06а- ВІ чать себе хоч в гaoorl 1 3Іад'УМ1З.ЮТЬСЯ життям.

н<щ

С'ВОІМ.

НАДІЯ М.

днів з дня виходу

вченні

Е цього І

штемпелем).

на

ці

= 11

•=

багато- в

ходівки надсилайте на ок-

ремій листівці або листом в

у двох примірниках (у ра- І зі

які.

одержали

дипломи

з. відзнаК'Ою,

окремих

предмеТіВ.,

якщо

по

цих

предме­

тах є вступний Є'.кзамен.

Особи, які за.кінчили 8-річну чи середню шко· лу, середні профтехучилища в оцLнЩI.МИ «4., .5. 1 технічні уч.нлища з віДзнакою, зараховуються без екзаменів по конкурсу свідоцтв і атестатів.

Заяви про прийом у техи1кум приймаються

такІ

стрсжв:

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ: в групи на базі восьмирічної школи з 1 червня по липня; в групи на базІ середньої lUколи 3 1 червня по 14 серпня.

НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ:

:r З-го

травня по 10 серпня 1987 року. До заяви ПОТРібно додати такі документи:. свідоцтво про освіту (ТіЛЬКИ оригіна.l); витяг з трудової

підприємства,

заВірений керівником

З

-

колгоспно!

медичну довідку (форма .NQ 0-86у); чотири фотокартки (розміром 3х4 см.). Після прибуття в технікум вступники преД'яв, ляють особисто свідоцтво про народження або пас­ порт, військовий КВИТОн або приписне свідоцтво.

ВступнІ е~замеии прОВОДЯТЬСJl з

1

по

20

серпня.

Шдготовчl курси для вступаючих у технікум працюють з 20 липня. У технікумі є гуртожиток та rд,альия. Учні ЗJa6езпе<JУЮТЬСЯ стипендією в Зliлежності від успішностІ.

Прн технікумі працюють гурт>ки технічної твор­ чості,

художньо'і

самОДіяльності,

естрадний

та

духовий оркестри, спортивні секції, читається муре автосправи з присвоєнням кваліФікації водія ав­ томобіля. Адреса Tex.н1lкYMY: 255442, КиІвська область, Каrapmщький райои, смт. Ржищів, будівельний Texвficyм.

Телефони: денного відділення

порушенця ціє! умови.

жюрі конкурсу не розгля'

книжки,

а для колгоспнИНів

КіІ'ИЖКИ;

І

І в

газети (за пош-

ВідповІді

училищ,

а та:кож нагорсщжені по закіН~Н'Ні середньої школи похвальною грамотою .За оообл.иві успіхи при ви­

=

ДОРОга редакціє,l Прошу

надРYR!у,в.ати

місяців та

6

з математики (усно); Особи з середньою освітою: з YRJ>aї1HCbKOЇ або російської літератури (твІр); з математнки (усно).

стільки.

цей часІ

-

роки

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Сімей-:

я

3

проводиться набіР на ІІІ курс осіб, лкі мають середню освіту, без обмеж(\ння ВіКу. Строк навчання 2 роки 8 міСЯЦіВ. Вступаю. складають tкаамеви 3 '~8JCИх дJlСЦНПЛіВ: Особи з неповною середньою освітою: з УКра!їнсьно! або російсьkої мови (диктант):

... в А мені зовсім життя немаЄ 1Цe й бити чоловlJК почав . •

= 2-16-07.

2-13-30,

заочlЮГО

ДирекцІя технікуму.

дати ме рішення). На кон- в

вертах напишіть своє прі- І ~-----_:-._---------_---~ зви ще та ініціали, до- І машню адресу і зробіть. позначку .Шахи, 9-й в

31 серпня о 12-30 в Броварській дитячій музичній школі .м 1 ВІДБУДЕТЬСЯ ЗУСТРІЧ ВИК.ЛАДАЧІВ з учнями.

=

тур..

ЖюрІ коккурсу. : ;-----.__________________ =

Адреса:

Бровари,

вул.

Кірова,

28.

=------------~------~~--І Всім організаціям м. Бровари, ЩО отримали

.~

в технічні умОІЩ на lЮДопостачання і каналізацію

=проектованих або споруджуваних об'єктів до =1.01 1987 року, необхідно терміново звернутися =в Броварське виробниче управління водопровід­ =но-каналіза~~.йного господарства для продовжен­

не

роз­

в

обіцяного, в

як кaзtqy:I'Ь, три роки ЖДИ

...

См доро­

мОже

Строк навчання в1дпО8іАно роки 8 місяців.

= 31 до. =

що

сталося.

l1IJ

І ня

може повірити в те, що з 1fим

В. ПЕРЛОВСЬКИИ.

Слухати діда.,- одне задоволення. Він gaBiTb вночі прокидається і роз­

мовляє сам з собою.

= =

Слюсар, В.

Ігнатенко та іНШИх.

ту'

За правильне розв'язання цих композицій на­

2

••

Гнатенка, Віталія і воло- ••

товим про­

до ЗО іроків, які мають неповну середню і середню освіту.

В.

єреденка,

Промис­

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

слід і

О. Дроботуна, С. Проко­ пенка, М. Прокопенка, Д,

проводиться набір на І та ІІ курси ос1б вІком

заторську роботу провів і в

номера

понуємо ще дві багатохо­ дівки (білі пОчинають і дають мат за сім ходів), 1)1.0 на діаграмах.

2

-

згадати

=

.в. А. Степура, а такQЖ

пропи-

тур

когоспода.рське та цивільне БУДіВНИцтво., на.зао'ІНЄ відді.цення по спеціальності лове та цивільне буДівництво •.

: U. Я .•

ництва комплекс~

ОГОЛОШУ€

ym.

прИЙо. ва 1987-1888 в...аm.нlІЙ I*Ьс на денне віддІлення по спеціальнОСТі • Сільсь­

ли для прискорення будів-

алек'

Плющ

що

Та

прихо­

др;узями

той самий. якого віДRопав поговорити,

жити,

Тренувальний конкурс

-lУра-а-аl В атаку-у-у ... І -облетіла село СВИДI>­ вець дивна звістка. При!­ хали діти, онуки, родиЧі. При!хав з MicTIJ Бровари

області

roen-.

т.риторlJ В В

Наш wаховий Kny6

закричить:

Ки!вськоІ

почала

IДЯТЬ нінець. ТоДі жИ'Ву 'у бат~і1~, по місяцю, а то й більше. Щоразу при­ х,о,дИlТЬ ВOJ1\ОДЯ, просшrь поверlНУТИСЯ додому, обі­ цяє 'НІе IfIИ'И. Але не про­ ходи'ТЬ і тиясн.я, як все ЛОЧIfНlaЄТЬСЯ ЗlЮВу. За.р­

8

пруть фашисти. Міцніше стиснув солдат зброю та JlК

на

в

чить,

Ні­

би він в окопі зі

ВІКТОРОВ.

ки,. 06ражаіЄ мене, навіть б'є. Ніяні просьби не ді­ ють. 3веp'l'<lIJJIaСЯ я В мі­ ліцію. Раз оштрафували, другий, але вона про­ довжує робиnr своє. Те­

мог·

Односель­ що дід

3Н.ХОАНТIо'СЯ с.nа.

в

CTalНll.

і самого контузи­ ло. Та так. що перестав рО'змовляти і чути. лікарі нічим

••

•• •• • Примушує писати біль!

п.rnaти

свар-

і

також КИЯНИh Прокопенко.

А.

ро;к:Ів. Ноли в нетоверезому 'ЛОЧКНlaЮТЬСЯ

Михайлов

rpeTiM Микола

Польщі

ОА

Михайло

поn.м,

спору,..ми. З.ОАИnН В

йоrо мlсце.1 ОУАI nIoННКН, В а також працl.нккк розрахунко.оrо Ц.ХУ, що •

\Багато старань докла-:

фас­

не лише броварча-"

заміж', се­

і

8

Стратонівна Ранюк. Тридцятикілометрову ди­ станцІю подолали 7 уча­ сників. Серед н'их два по-

бігати

Живу

в

диетанцію

му місці ~I лікар цент­ рально! л1иарні Тамара

Мені. вlіоІмнЗ!ДЦЯТЬ роіКіВ. У минулому році вийшла

Архипе! ІПО дія

ландшафт

.fIa3'еТИ. Та п!римушує пи­ oarrи Нес'ГИXJaючий біль.

тобі, діду

цю

кіЛQметрів. Другою Фіні' шувала Емілія Жадан гостя з Києва. На третьо­

без підвищень та у лого­ ВИН. Тут полюбляють" по­

Н1Ікол:и

Здоров'я

на

иомпn.кс і м.Й,..нчи·

футбоnloнкм

Інwими

ро­

Світлана Цифра. 58 хви­ лин 40 секунд затратила

Вікові дуби нидають на трасу глибокі тіні.

та

Без

слів.

Мал.

В.

Б8лбухова.

строку ди

техумов.

: у противному разі технічні : 1.01 1987 року, вважатимуться

умови, видані до недійсними,

:~----------------------------~------~ • ~~~~~~~~~~~~ee~~~~~el &pO..pcr..Koro АДмІнІстрацІя, "аРТIАна та

•!

Редактор А. ВОЛОШИНЕНК0.

року).

СnО.nIOIОТIо

3

прОфСПіnКО" орrаНllацlі

p.MOhthO-транспортноrо пlдприсмсТlа ІМ­ щир. спI8ЧУТТ" працl.нину О. А. І •• нченку

прН80ДУ см.ртl

Aoro

м.терl

ІВАНЧЕНКО

r.

М.

,J

АДРЕСА РЕДАКНіІ": 255020, К.Т8СЬО 06І8С,"" М. &Р08.Р., ІУ". І(кіас .." .. 164. Т.nефОНN: р."IIА'ОР. - ""~3-71; .ІМІІІ,. n.PtA....-о 4-8....1.'; II"n.8I,llUIoH"" с.кретаря, '.lмl"у

..

clnloCIoKoro roe"OA8PCT" -

_n" -

""02-'2; ...ресn ...... нт• .uc".aoro

ро-

"Іомо.nення '- 5-13-'1; NСТУnИИІІІ р8А8МТ8р8, .ІМІІІІ. nРОМИСllоіистl, "истl. І м.­ со.о,

роботи

-

""04-81.

,r

Друи

ІИАUС 81286. офС8'І'КИА.

.-руно.акиА

14.859

O6cIIr

аркуш.

примірннків.

Замовлення

І

Т_раж

.N9 3621 .

#135 1987  
#135 1987  
Advertisement