Page 1

ІІІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!--8!!!!!!!!!!111!!!!!!!11!!!1!!!!!!!!!Ї!ІІІ!!!!!І!І!!!!!!!іІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. П РОЛ ЕТАР І РСІ Х К~ А J Н, €Д НА RT ЕС Я! І .

\

OPГAfl &РОІАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV КОМ V НІ с·т И Ч НО І ПАР f Н )'КР А ІНИ, д,Е П )'ТАТ І В КИ І ВС Ь КО J О 6 Л АС ТІ МІС.ЬКОІ І ·PAROHHOI РАД НАРОД .ННХ

* .N!-135 (7216) *

1.,а3ета виходить з t.J квt'І'нJІ 19:11 ршсу

r о ·р

н А

о· д ·и

РСР . Молдавську РСР. Таджицьку РСР . 34 авто­ номних республІки. кра1

пЕРЕможnям

та областІ. 200 сІльських районІв. 1009 колективІв копrоспІв . радгоспІв , мІж­ господарських та Інших

пІдприємств. сІпьськнх

з м ·л~· r · ~л н . н я

Центральний КПРС. Рада

КомІтет МІнІстрів

СРСР . .· Всесоюзна Цент­ ральна Рада ПрофесІйних Спілок та ЦентральннА Комітет

ВЛКСМ

зимІвлІ худоби, Збільшен­ продуктів

зимовий·

·

І закупок

. тваринництва в rteploд 1985/86

року.

В приАнятІА у цьому питаннІ постановІ вІДЗна­

, що

чається .

мислового

комплексу,

ною

ак-

практичне

здІ.Асиення на­

включившись

міченого

партІєю

у

соцІальнорозвитку суспільства .

органІзовано

провели

перевиконано

успІшне

ІМІвпІ

nлани

мІрою.

В

не

.

зи­

мІвлю худоби. забезпечи­ ли збІльшення виробни­

. МІнІстрІв І

цтва продукціі тваринни­ цтва. В цІлому по краУнІ за період зимІвлІ · В осно.в-

УкраУнсЬJ<у

но

руську

РСР.

перІод

працІвни-

копrосп1в.

радгоспІв .

Інших

пІдприємств

ганІзацІй

та

у ВсесоЮGному соцІалІс­ тичному змаганнІ . а та­ кож всІх . Aoro учасникІв

змаганнІ. цею А

ударною

високими

ками в праЦІ

муть

на

вІдповІдати­

рІшення

з'їзду КПРС.

БІло­

цр.а -

показни ­

·

Продовжуючи славнІ трудовІ традицІІ колективу ЛІткt.вськоІ фабрики

На заводІ алюмtиІЄвнх будlвепьних конс:труіщІА пІ·дбито пІдсумки трудово­

Юнtсть•.

кицІ

·

ro

ІJЄредоеІ .робІт-

nІдпРJІЄМСТВа М. Д.

~чукоаа та Т. К. Трохименко праlfОЮТЬ · у рахукок грудня ц. р . Hac:nlдуючи Ух приклад. • майже 250 працІвникІв фабрики труд.ятьс.я Із · значним випередженням графІка.

ОамовІmnана

nр•ша

""'

.,

цехІ.в.

серед дunом

бІльше. ІІІ< на 5 мІпьАонІв 160 . тисяч карбованцІв.

тавром гарантІя

завдання

дитячого

.всІх

одягу:

брІОК ,

костюмчнкІв, вІтрІвок. Во-

ни корнстуJОТься великим

,

попитом у населеRR.я завдяки .оновленню асорти-

МЄJrry майже на центИ.

про-

53

На

по

видІов

их Ч"'Ув.

саІІЮКонтропІ,

ний

-

колектив О.

слюсарІв

них

продуктивностІ

працІ

тут

о11ерекрито на 8 процектІв. Ця брнrаде 1 названа лl­

дером у трудОІВОму суперннцтвІ за лиnень.

·

МІЦНУ

·

Тр~дова · нanp~ra тівnІ сипосу

ІменІ тут

кн~

Щорса.

у .P..aдrocnl

Щоденно

пІдбиваються

визначаються

можцІ .

Все

це

пtдсум-

пере-

вlдобра-

ЖІаЄТЬСЯ на секранІ СОЦІа· піс.тнчного

змагання•.

НинІ першІсть утримує

на скошуваннІ .кукурудзи на силос В . М. МоАсеєнко. На .Aoro рахуику 1345 тонІі зеленої маси .

1343 тонни М.

Д.

накосив ек1Касяна · та

Є. В. Кпадова.

Серед

ше

воДІІІ

перевІз

найбіль-

аепеноІ

маси

М. В. ЗаrпввськнА-

745

тонн . Друге мІсце заАмає

І. С. МОЗГОВИЙ Не набагато.

свОго

ба~ка

(712 ТОНИ).

вІдстає вJд

син

В.

І.

Мозговий. Вtв nе}>евІз · від

· · комбаАна · до сипосноІ траншеУ 684 ТОНІJИ кукурудз.яноJ маси .

виrотоеити

до по·

В цІпому І колектив фабрики з почмку року реапІзуво продукЦІІ тІпь­

кіІ понц nлан на . СЯЧ карбоІІаJЩІВ.

тиУ сnІху

260

справи сnрияло переведен­

ня асІх бригад на rосп­ роорахувок. Це дооволНіІо не тІ.пі.ки пІд:внщити про­ ,дуитивнtсn. працІ. а .А за­

цікаеити тодеА у бІпьш f1О8ІІ()Му •нкорнстаннІ ре­ зервІ.в.

...

К. ЧИЧІІРКОЗА.

ІJасевер • 0J11'81118Цtl coцlul.cllnвoro ~

БАЗ)''~-------=

KOPMOBV

'

паж

Це

д.Івнко.

з

цеху. План з пІдsИЩЄІUUІ

фабрики.

додатково

нвд 6 мІJІЬАонІв метріа стрІчки. Приклад у nрацІ · тут показуJОТЬ Т. І. Та­ ран. Н. В. Острнцька. · Є . А. Яковська, Г. І. Кон­

. скпадальвого ·

ЗМ81'8НІРІ,

Напружене трудове ·суnерництво панує на заrо-

388Д&ИИ.я

ВІ'І'рине

rромадсьІСІІЙ коресnон­

-

Д038011Иnо

молодІж­

дент.

ТВАР~ННИЦТВУ

Чоnа з ГоІ'()JJІВС'ЬКОІ стрІч­

мехаисх:и.падапь-

робіт

комсомольсько­

к~коІ

сКомсомовьська RКОСТІ•. працює

комсомот.сько

·

·

випереджає

моподІжний колектив Г. І.

СJІуЖб.

Л . ТІМАХОВСЬКА. ІІDвевер 3 ор1'81dаацІІ

О. ГР.ВСЬ,

тирІчкн

бриrа.:t за .пипень. Кращими серед цехІв основного виробиицтва на­ звано робІТникІв цеху г.апьванозахисних покрит­ тІв. який очолює Є. Юпдашев. . ·

чат-ку рок. у дитячих обІіов

Перекрито

На мІсЯць

rрафІк першого року п' я­

Тарно ,. ремонтно - будІ-

кожного чnetta колективу ДОЗІВQЛНnа виробити з по-

внrотов~нню

fOCIIP03PAX1HOK

вельниА переможець соЦlалlсти'ІНого змагання ... tжн ...........

-v·

- · ПовІдомпенн.я · про продовження . односторон­ нього мораторІю на .ядер­ нІ . вибухи нашою краІною · трикотажнюоі зустрІпн од· Jюст_аАним схваленням . підкреслила вона. В США. нарештІ. nовиннІ

·

єнь.

.яку

проводИ'ТЬ

таркетське США.

ДОбре труДJІТЬСJІ на nе­ ревезеннІ СІіJІ~)' · водtІ В. Ф. Турупов, І. О. Пет­ ренко.

Радує ·РадгосrіНИкІв уро~ к~рудзн.З кож· ного la скошених 151 гек­ тара зібрано оо З70 . цент­ нерІв ае.певоУ маси .. ?І них є пlдстави бути вnевнени­

ми

У.

тому, що

зимівля

rромад<:ького тварниницт. ва , буде ситою.

Т. РJ'ДЕНКО, 1'011088 врофвому paA-

roc:DJ 18eat

Щорса.

мІлІ- зрозуміти .

Є. М. Попов-

що

мир

--

це

угруnовання щастя для всіх . Ми роСти· . 'М'о діrей не ал я вІйни І

Слово для виступу на- хочемо. щоб tso)lн не зна· першому

секрета· ли того.

~ІсьЮ<ому

лapriJ 'ШІ

А. Д. Фропову.

суперницrва вtж копек­

тивамн

- СьогоднІ ми зІбралнся, щоб внеповИти гарячу ПІІдтрнм·ку миролюбної зовнІшньоr І внутрІшньої полІтики КПРС , рад.янсь кого Уряду , сЖІзати своє тверде слово проти невиправданої гонки озбро-

дається

АОПОМАГА8

JIKOCTI

Славо надається в'яЗальннцІ фабрИки верх­ •нього дитячого трикота­ ж у. кавалеру ордена •Знак. Пошани• . матері

ревІ

ГАРАНТІJІ

в

МІтинг, · nрисвячений ЗаявІ Генерального секретар.я ЦК КПРС М. С. Горбачова по j>адянському телебаченню. вІдкрн-

XXVII

Литовську

грудня

-

трудитися

сМиру Ім'я миру lf8 землІ. Надто гонцІ дор6гою ціною він завойо­

ває голова мІськвнконко-. дзох дІтей му В. М. Звопь. ськІй.

ор­

І висповипи тверду впев- . ненІсть у то~у. що вони А далІ братимуть актмину участь у соцtапІстичному

-

озброєнь• . сНі ядерній ваннА. а тому хочеться а1АнІ•, сПрацею відстоїмо вірити в торжество розумир на зем.дІ•. му · І здорового .глузJJS.

- ' . переможцІв

ВІСТІ З ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ..::==--=====-=====

За календарем

кретн1 написи - мир•. сНІ

1986/87

поздоровкпи

Іdв

пов­

·

та:мн , на яких чІткІ І ·кок- продовжую

ЦенrрапьниА КомІтет КПРС. Рада МІнІстрІв СРСР. ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ гаряче А сердеч­

ррФСР.

РСР.

зи­

збІльшення

· року.

ВЦРПС ·

ЦК ВЛКСМ:

22 серnня . 18 година. І. К. Лапука. На площІ бlп.я мІськ:вн'-'- Я 'простий робІтник. конкому зІбралися тисячІ сказав вІн . ЗІ брова(Jчан. Вони nрийшли зброєю в руках захищав з лозунгамн І траиспаран- рідну ВІтчизну. тепер

доцІnьне ВсесоЮGне

проведення

худоби,

зимовнА

ПОС1'8НОВІ

СРСР.

З МІТИНГУ ТРУДЯ.ЩИХ МІСТА

виробництва· та закупок продуктІв тваринництва в

названо союзнІ А автоном­ нІ республІки, областІ. що не виконали планІв закупок тваринии·цькоУ продукцІІ, знизипи обся· гн Уї виробництва. Переможцями у -Все­ союзному соцІалІстичному змаганнІ визнано І . наго­ роджено ПоЧесними Гра­ мqтами ЦК КПРС. Ради

курсу

прискорення економІчного радянського

мо~ока .

використовували"

працІвники

сільського господарства та Інших галузей агропро­

тивно .

соцІалІстичне змагання за

м'яса.

закуnок цих nродуктІ.в. Разом з тим зрослІ . можливостІ дМJ nІдвищен­ ня продуктивностІ хУдобн 1 птицІ, дальшого наро­ щування виробиицтва · І закупок тваринницькоУ продукцІІ окремІ кonroc­ .nи . радгоспи. районнІ аг­ роnромисловІ об'єднання

нули пІдсумки Всесоюзно­ го соцІалІстичного змаган­ ня за успІшне проведення ня виробництва

то Істотного арОстанн.я ви­

за

*

Ціна 3 коп.

ЯСКРАВЕ СВІДЧЕННЯ ТУРБОТИ ПРО МИР

·

промислових пІдприємств та органІзацІй.

Визнано продо~нти

.яєць.

роогnя­

пІдсобних гоСподарств

ному за рахунок інтен­ сивних факторів дос:пrну­ ро6иицт:ва

Вівторок, 26 серпня 1986 року

що nережили на-

батьки ;

лІння.

старше

поко ·

- ТрудящІ Броварщн На мІтингу 'І;акож виин . як 1 всі радянськІ лю- tтупнлн моподнА робІтник ди, сказав він. 3 великою ·~аJВОду алюмІнІєвих будІ­ увагою 1 хвилюванням вепьних конструкцій спухали Заяву Генерапьиоrо секретаря цк КПРС по радянському телеба ченню. ВсебІчно зваживши сза• 1 спроти•. керу -

ючж:ь миролюбною

П . . В. Бондаренко, шлІ­ фувал.ьннк зaвoJJS сТорг­ маш• В. В. Строй та Ін­ шl. Bcl вони схвалювали ~~ mІдтрн.мува_п~ мнропюб­

полІ~ кий курс нашої партН, вн-

тнкою 1 вІдповідапьнІстю СЛО'ВЛЮВапи

г,отовнІсть

за долю миру, ПолІтбюро ЦК КПРС 1 Уряд нашоІ краІнк вирІшипи продов~ жити одиос.тороннІй мора-

змІцнювати економtчну могутнІсть краІнн, адж~ чим мІцнІша буде рідна Вітчизна, тнм надІАИІшнм

до

Текст резопюцІІ на мІ· тинrу зачитав директор заводу порошкової мета­

торій на

ядернІ

вибухи ·()уде· мир на землІ:

сІчня 1987 року. Це ще одне .яскраа~ с. вlдчення турботи · про мн;р, доказ послІдовної по~ пІтнки партІї, внробпеноУ ХХVІІ з'Уздом КПРС і

1

спр.ямовQної на ня всеос.яжиоІ

.ностайно схвалили продов­ створен- ження однос:торомНЬ()ГО системи радЯНСЬІКого мораторію

мІтнаро.дноІ безпеки. На трибунІ учасник ВепнкоУ ВітчИзняної вІйни, с:пюсар . ордена Дружби НародІв заводу порошкової

чя

мета.nурrІї

Радянської

Ім .

.:ЛургП О. Г. · ВОJІЬІІІе'ІеІІ­ ко. УчаснИ'Ки мІтингу од­

до 1 сІчня . 1987 року І з~лнкали трудоаІ колек· тивн ще аК'ІІнвнІше боро­ тис-я за втІленнЯ в життя державних nланІв . І взя·

60-рІч -· тих

УкраІни

соцзобов' язань.

Н . ФЕДОРОВ .


*

! ctop.

26 серnкя 1986 року

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ

І

ВИБОРИ__..;.

_ _ _ _ _ __

головним

На · діловитість •

НОЦІЛІОЄ. з.вtтн

вибори у. проф-

1

спІJІковнх органІзаціях установ народноУ оевlти мІста І райоку вІдбудуть­ ся у вереснІ цього року. Велика колективна рада

·

почн~ у 46 первнкиих організаціях,· що об'єдну­ ють бІльш як 2450 чnе­ нів профспІлки. І закін­

ньоІ IDКOJ'Jи іменІ В. І. ЛенІна, ВелйJЮдимерсь­ ·КОІ. Ка.пинІвеькоІ, міських М 6 1 НІ 9 середніх, 111Ко­

читься на райокнІй nроф­

спlл:Ков!Л конференціІ. Це серЙОЗНИЙ і ВИМОГ.ІІК9НЙ огляд . профспілкових рв­

ли-hrrернату та

·

-

первинна

економічно

розвнтку

краІии.

шк1111 .

. ся

І

місь­

і вось·

рячим

Предметом

· тичких зауважень І nропо­

особливЬІ

уваги на ав1'rно-.ви6орНJІх зборах повиюrо стати со~

.зицtй,

навчанням обрано­ прсафактиву. Не слІД

забувати. . що гмовинй тан звtотно-внборпиr.І збО•

цlа.n1стичие змагання. Аналіз його орrаи!зацІ.І а системІ нароА&оІ освttи

ра". задає · звітна - доnо­ вІ.д.ь. Ії коккретнlсть. гли~

зроблено на райкому

менуМі nрофсп1лки.

VI

харчувІЩИям.

по­

робоrи з уЧия-

алЬRОІ базИ установ осві­ ти (будівництво, рекон­ струкцІя, добудова). сrво­ рекня

умов

для

го виховання І

трудово-

професtй­

но1 ор1єнтац1І шко.uярів. органіЗація Іх суспільио­ корисноІ праці. участь ба-

зових. пt..rіриємсrв 1 тру­

дових ·колектн:вlв у справі.

кі доповІд! не викликаЛи вІдгуку у чnевlв іІррфсnlл­ J<н, тому й не було Іх r.11ИбоІюrо обговорення. А

кlнчаючн реалізацією крн­

за­

ми в позаурочний час. Іх

несмІлива, безадресна. др1б'язко_ва. Звичайно, tа-

1

об- ·

оздороВJІенНЯ. Це І зміЦ­ нення иавчально-матерІ-

люди. Ух дІЛа

ІПРИЙИЯ1'і ptшeJUІil не сrа­ ли. програмою дій иа маА6утнв.

1

технІки.

школярів га­

лІrJщеиня

і проблеми-. Критика була

вяборн. дрібниць нема. Тут . усе в~жливе: почина­

особ.пиво каб І·

інформатики

безопечеиюr

виховання учнів. За шкtльною статистикою ви­

У такlй великІА 1 .8аж· ливІА c:npaet, -ц звlтн ·!

·

чиелюваЛЬ'ИОУ

wкІ.льноІ реформи. пЩВи· щепнІ. якості навчання і

nрофе­

звертаєть-

і

·

Цій

~н · та підвнщеН"JІя квалІфІнаЦІІ

педагогічних

.

практикою

r.

В. С. Демчук, Л. О. СНо­ Гпей,

О.

М.

Климась.

О. В . Гончаренко та Інші. Всі вони працюють на r.ромадськнх

засадах,

не

ІІRСО;u'ЮЧИ Ні часу, Ні СИЛ для внр)шеиня пИтань. що хвилюють членІе колекти-

.

ву.

Виборний nрофспlлко· внй актив у нашій галузі 7 це сот·ні людей. і не­

ПОЗRЦ1й слід аналізувати ІВІІКоиання соціалістичних

:юбов' язаиь

на звtтио-вн­

борних зборах'.

У ходІ звlт!в І виборів

Вінницьке вІtрОбІІІІ'Іе об'єАВаива •Тер•Івал• і•евІ XXVI з''ІЩ КПРС DJ.цпрввмеuо .•олОАе, трьо•а а'иврІ'ІІWІІІ ~ loro w.цоаа AiUWdCD. Це Й Зроа)'ІІ~О: продJкцІа, lllloJ 80110 8В· аускав, ваІс)"І8свІша - .uфавtтво-ЦВФровІ 1 rpa· фі'ІІІІ вІАеонр8Івап AQ ~UOI'J ШОАJІВВ з ЕОМ. ТЄ;JІер в об'СД1WQІ1 «t'РJ.цJІТЬСJІ• ІІОІІ8,Ц 5О об'ІJІе­ .ІІІОВUЬ!ІІІХ ВОІШ&ексlВ, ВВСОВо&роДJВТІІВвl 88ТОІІВТИ, верстати з ЧІП'; ІІОІІЦ 150 промислових роботів та мавіІІJ.ІUІ'І'ОрІа аа•ІВJUJІ робітиІІІdв ва DJJdAmnsиx, мовотових ароцееах. До 1990 . року Іх вІльвІсть зросtе до D'атвсот. Це .вхедвть одввм з пувктІа .цо баr•тоцІЛьоаоІ aporp811J1, розввТВJ об'вднІUІJUІ сІвтевсвфІ.Кацtа-90•1 . ВоНа .цасть ЗІІІОІ'J заа'ІВо . аt.ц­ ввщвтН техвІ'ІВІІЙ рІвень ввробввцтва і taмot про­ ДJКЦІІ, швRдІІІе · впрОваджувати у ввробввцuо нові П ВІІАН. На cTeplllllub J*e .цевtльва ровІа DраЦІОІОТЬ фІ.Uuв А80Х афеQ Вlвввцьвоrо RО.ІІіихві'ІВОІ'О tвeтu;ty). Сн~uІеtІІ об'QJUІВВ• 'ІІІТ810!'Ь с:туАеВ· тu .ІІевцІІ, вед7УІо .uбориорвІ роботи, ВОВС)'JІЬТ)'ІОТІо .цвJІ.ІІоІПd apoanr. 7 мрееві вІ.ІщиІn~а фІ.ІІІu ще

~хlдно . щоб цю .виnробу­ вану школу управпІиня Іфоходнпн все новІ І но-.1

s'tителt.

вихователІ. lfliui

працівники освІ.>rн. Важли­ вО потурбуватися, щоб у прОфспілковІ органн обира-

лися иаАшановаиішІ, ~.вторитет~ІшІ

в

иаА­

.кмектн­

вІ ·лкщн. якl володlют{> ви­

с.окою

професІАпою

май­

стерністю, 'умІють відсто­ яти фомадські позицІУ. чуАнІ• і доброзичливі . Тоз пеаністю можна сн.а­

затн,

що

чnеиа

голос

коокното

nрофспІлки

- бу де

ІЮЧутИЙ. За КОЖІШЮ крн· тичною пропозицією послі·

рий к~пцевий результат нас І націлює партія

таких

.

пова: М. Г. Саєнко, В. Д.

·Праці І технІки

Саме з

громадсь­

КQУ роботи . Це М. А. Циганкова, в . Денисенко.

дують дІАов.І заходи. А саме на діловитість. доб­

безпеки.

асне nІдnріІЕмство

керІани­

умов стан

кадрІв, поліnшення Іх nраЦі, по6уту.

охорони

ють

ді

Важливим залишається дальше удосконалеиня

авторитетних

,,TEPIIIIHAD''-- ..

кІв первинних npoфopraиt- . зацІR. ЯКІ дQбре JЮJЮдl­

п' я­

ствqрення умов для

нетІ!в

організаціІ та в реал1зац1І

па.nн живі

на

· кабінетіВ.

У них слабо відби-

спІ.ліrоВоІ профНІОму

ХЦ

переходу· на навчання · ді · теА шестирічноrо віку. розшнрения суспh/Іьнаrо виховання дітей,, розви­ ток мережі И818ЧаJІЬННХ

дооовlді п.роф­

1

завдань

ноМу змаганнІ

188ЛНСЬ рмь 1 місце проф­

них зборах nовинні зайня· тн питання реформи за -

го

копання

ло

у~пlшие ви­

тнрічкн по розвнтку · на­ родноІ освh'н. Тепер го­ повна увага у соЦ1алlстич-

мнрlчноІ М 4. ТарасІ.всь­ коУ. ГоrолJ.вськоУ середніх

ro,.

ючи З ПідГОТОВКJ( зборі!!

зустрічались

ких - середньоІ М

Особли..

1

змагання за

ряду lи­

спtпкових комlтеоrlв:

ве місце на звітно-івбор­

rальноосвtтньоІ сlА·ноІ WKOIJK.

Пр<пе

поверхові

організація має свою спе­ цифіку. на сьогоднІ мя всіх одиtІ критерІй oцllfl(И роботи: як втІлюються в життя рішення XXVII з'їзду КПРС І XXVII з'їзду Компартlї УкраУffи. як йде пере()удова форм і 'МетодІ.в профсnілкової .ро­ боти з урахуванням кур­ су партІ'і на прискорення.

соЦіально

· Спільно з вІДділамн осв1, . тн рооробленl н.ові умови

wнх.

дІв.

І хоч кожна

napTІSI

бика · аналІзу І прІUЩИtю­ вJ.сп,\ нацl.nJОЮТЬ кмеІn'ИJі на дІJІОВу розмову. в;Jа· ємну ВНМОІ'ЛНВіС'ІІІ. Таkи­ ми у минулому році були звіти прОфсПІ.іІкових комі­ тетів Калнтянськоt серед­

залишається

кадрове питання. Хто очо­ лить профком.- увійде до йоrо складу? Від .цьоrо у знач.нtА мірІ залеиum. І бойовнтІсть первІQІІЮІ і дІловитість ком i <t е t у профспілки. йоrо прнвqн­ повlсть. ІнІцІатива. r~~ • на знань пробпем ІІJКQІІИ, ДOUD<lJJЬHOГO і ·11088ШКtlJЬ• ного закладу. У нас нема·

о.цвоІ ~ - сАnоІІатвааціІ 1 ~·· Tud · · - - 8'131 8 ввробввцDОІІ .eJIPIUI8 ІІІ,цrо­

то~ ~ute'118 8ІІЩ01 аutфtвацП. dOJIO'IYC •ас

адаптацІІ IIOJIO~ аецІа.ІІІеrІ8. На aldllкar. вropt 8UЦ'JD мепвІаоrо цеХ)"

.

L в. ГречаІІІОІС. ВІв~· а'ать робоТОТUJІІ•·

П. БОНДАР; ~ СІІІJпсв працlвІІІІІd8 осв1· f8, ВІІІЦОІ ШІССWІІІ І 88·

ГО.ІІО88

вих ВОІПІ.ІІевсlа, •

pabolirJ

888I.Jowl тоарІа

І фрезерf·

8111137 -

вовтр0.11ер

вальВJоdВ ва АеDІІХ оверацІп ао авrоТОВ.ІІеRІІІО то­ варів вародвоrо

·

СІІО8ПРL9п•;

ВТК лабораторІІ 'ІІІІІОВП allllpoбJauu. С. І. Ло&авоа I'OТJS вІАеотерІІЬwів .цо аввробуаавь у . тер•обаро-

JBOBHX JCT8B08.

камерІ.

Фото О. Г()рДІf:Rкча

Виконання nnaнy буЮМJrьвва орrавІзацtав аа еІ'ІеІІІо -

1986

рову (аа .цаІІІаоІ

•lewloro

'1

КОМУ.

в т.

"РБУ-4

БЗБК ПМК-5 ШВУ-50 СПМК~80

Трест сБроварксІльбу~·

·

ч. ч.

по району ПМК-7

ПМК-8 ПМК-9 ПМК-:24 СПМК-509 СПМК-503

ПМК-5 тресту •УкраІ'1JЮрембуд• УпраВЛlиJ:UІ механ1зацІІ спецбуду

.

СПМК-1 СПМК-2 РайШРБУ

=~·

JOO.O 100.5 95,7 103,4 102,2 101,5. 104,6 121,9 84,6 90.1 98.5 104,5 104.8 99,9 100.2 103.7 107,2 101.0 102.4 102,7 105.0 100,9 103,3 110,2 105,4 89,5 100.3 101,5 103,7 102,6 101,2

11~.1

ВсьОrо ао ll1ct'7

в т. в т.

иl.

.,.

105.4 108.3 ' 115,3 103,8 102,2 104,0 109.8 100,5 84.6 90.1 98,5 96,7

ч. по району

РВУ облмІсцевпрому Республіканська СПМК-4 . Вcr.oro ао cu7

Всьоrо •о . 8ІсІ7 І pdOII)'

103,2 100,1 102.4 102.3 97,8 102.6 105.6 105.4 101.7 105.2 110.2 104,8 90,4 101.3 101,5 103,7 102,4 102,9

РJЗЕРВН UEPZВ7AOBH Гомu10. товлення

СерtАве

виго­

комп.ІІеКТУючих

-новленвям

-rІ8

Добнлн~я ре­

ражувати

щомfІсячно

на

не

мlльЙОІКИ

карбоаа.нцtв

за­

ученими

розроблено

тут

нових

зум1JІи

верста-

максн-

виробів да wнрокоаа. хватноУ ЖJUrЗapkB· сСтеп• почав КО.ІІеКТІІ8 об't:днан· ня сГомСІльмаw• . На ви· пуск цієІ продУкціІ під·

мuьио аавантажитн д1ю­ че устатtсування. До кін­ .ця JIOICY ваІІІ'ІеНО по­

привмство перебудувалося без шкоди освовному . ви­ робництву П:оряд з вета-

к8818еrс1'ів

с~ТИ

nавлодарським

трвмробуД1811икам

«Celtv•-

виробів

завоювали

при:юеоrо місця в змаrаи­

!!І

в т. ч. ПМК-15 БМУ-35 СБМУ-6 Мостозагін-112 ПДБП-2 БроварсЬка пмк

але

Саме так

Томському

аі

Трест сБроварнпромІКИТлобуд•

То•с..._

DІІе&

JвфорііацІІво­

ІІрОЦеІМХ)

~~~-

ІФотохрІІнІиа Г'АТ:\У) .'

НЕ ВАЛОМ ЄДИНИМ

~ІDВUWІоrо цell'lPf ае.-ет8'1'ІІСТІІІQІ,

.

.

500 до

(ТАРСІ .

сталося на

виробниЧому

об'мНа-нні •Контур•. де перевиконапи план внпус­ ку пристроІв ЧПУ. А справа в

·

тому.

що цеА

електронний виріб позбав· леннА Знака якості. Ко­ ЛеІОНІВ орнАняв нелегке р.Ішеиня припинити тн-

ста-рІлі ви·роби. dпільно з граму якоІ

про­

сКоитур-90•.

· уже

створити

мета в

ни­

нІшнІй п'яТирічцІ при­ строУ ЧПУ. якІ за ос:иов­ ннми

параметрами

вершували

бlжнl

б краЩІ

пере·

зару·

зразки. (ТАРС).

Справа державної ДІ1я успІІІlІиого вирІшен­ ня

завдань.

.перед

поставлених

добровІльним

.рисrвом

сnрия.ння

това­ армІУ.

тИсяч карбованцІв.

Юль­

техн~чннх

соортнана

киА на МнколаІвщннt 1 Полтавськиj:і мототреки.

матерІально-

технічна база . Товариство має таку базу . але для оновлення

цlУ

J.

\1 треба

трачати

с Чайка•

суми.

сум

~ лотерея

ДТСААФ. Уже

та обста·

вина.

що ІВ

число

виrра­

шІІв входить І спортивна технt.на. свІ;д.чить про ко­ ристь .аотереї для поnу · лярнза-цlУ і розВИТку tex: нІчних видів спорту. Час­

тина

коштtв

вІд

реал Іза

·

ц!У квнт~lв i;te також на капІ:т.альfІе . бу дівиицтво навчальних І спортивних сооруд, придбаН'Ня технІ ­

в

Києві

товариству

одни иІльАои карбоваНЦІВ. А кожен Із споруджених цантрlв. клубів, комплек ­ сів це сотні юнЗІСІв І

1

час

споруджено

майже

ську роботу по

го навчаиuя. вартість кож­

женню

ного

з

яких

130 -- 150

р~кламио

сяць

-

пропагандист­

розповсюд­

лотереї .

реапlзув.али

За

мІ­

квнтин

не

83ЯJІИ J:t!ЯкоІ ·участІ в роз­

квитків ло­

зацій пересувних механІ · зованнх колон М 7. J'@ 8. М 9 .. Ні 24. А в колекти

вах ЗалІського внробннttrва.

цегельного п.lдсобного

· ~подарстеа,

радrоспtв

с ПлоскІ•вськиА•, сЖердtв­ ськнй•. Імені КІрова зов­ сІм ВlДМОВJІЯІОТЬСЯ вІД

бІльшІсть первиннИх орrа­

міських 1 районних бу­ динків вІАськово-технtчно­

ДТСААФ

суєn.ся nервинних органІ­

обо:ронну могут­

н~зацlй товарнетва актнаІ­ зувапн органІзаторську І

став­

тереІ ДТСААФ І і .11 ви ­ пусків 1986 року. Це сто­

зволяють змІцнювати еко­ номІчну

ГІІJІІ.ЗацШ.

nовсюдЖеииl

до­

УсвІдомлюючи це, мІсь­ кнА и с мІтет ДТСААФ- І

80

.

ренню лотереА ДТСААФ. кооrrи

розумінням

ляться до цlєt важливоІ справи. Ряд первинних ор­

ро.:І)Іому госnодарствІ. Ось чому така важлива. роль відводиться поши~ одержанІ

ДapRІftV>·

Але не в усіх колекти­

вах з

-

адже

31014.

ня•, ·радгосnу •Русанl8СЬ­ кнА•.

понад

ді·вчат. ЯКІ заАмаІG'І'ЬСІІ nри них. готують себе до служби в лавах РадіІнськоУ АрмІї. до праqі в на­

Ні

кого РВУ. . управлІ.ння торrLвл1. міськвиконкому. племлтахозаводу · сРуд­

коUІ'І'у-.

них класІіВ. проведення змаrаяь з вІйськово-прн­ ІЩадних видів спорту. Ли­

ше на УкраУнІ за останиНІ

ства

комплекс

нІсть нашої Батьківщини.

обладнання

товарИ'С'І'Ва з заводІв . по­ рошкQВОІ металургії, сТоргмаш•, автоnІдприє.м­

·Вознесенсь­

навчапь-'

ки.

ноУ організацІІ оборонІЮго

технІчних

спортнвниІt вали

чималІ

І

ТІльки

щороку

Одним 1з джерел попов­ нення цих

шкіл.

реконсrрук­

ви­

.серед праЦІаників nlдnpн­ ємcrsa активІсти первин­

ка мІльАО'НІВ карбованцІ.в витрачено І на бу;цІsницт­ во автомобіЛЬних. радІо­

авlаціІ. флоту .. необхідна відповідна навчальна І

ваги

.

розповсюдження

К8ИТК1В.

Не дсnомаrас І зверrаІUІя за допомогою до керtавІІ­ кl-в. с~арів парторrа­

нІзацlА.

Вони

по С)"ТІ ее-

моусу~tупнся

вІд

цrва дІяЛьністю

керlвни·

первин­

них органІзацій товарист­ ва. І це не могло не по­ значитись на роботі пер· вИнних оргав1зац1А у цьо­ му nитанні. Рек.памно­

прооаrандистська Т)'Ipa.

ппакатн

ni'fepa-

розкндакІ,

на семІнари в міськком ДТСААФ голови перакн­ них орrанtзацІА, не з'яа· ляються. не

вчасно

К'ВИТКИ

одержують.

Зараз всюди Іfде пере­

будава

.роботи

відповідно

партJАннх рішень. ЦеА процес стосуєТься не тlлЬ1\И ВІfр<.банчоl, соцlальноІ сфери. а й нашоІ свІдо­ мостІ. Ось чому керівни­ кам. оорТІАннм ватажкам, названих

трудових

колек­

тивів необхідно з держав­ них позицій оцінити важ­ лн:в!сrь такоr справи. як змІцНення держави за рахунок

одержаttня

. поширення ДТСААФ

nот

коштІв

mравжкьому

·

вІд

е р е й

1 по­

активІзува­

тн ді&ІJЬ<Ність первинних орrанІзацІА товариства.

Jl. КОВАJІЬЧі'К.~

llle'rp~.f

III'N!)'

ldc:wtoro ....., .

ДТСААФ.


сН О В Е

Ж И

t

Т Я•

сєрпнst

28

*

року

!986

З стор.

~----------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------ЛІВОРОБИ. pцrocny

х. .

nyaio на КОЖИОІІУjr-'арІ в сеІНWІЬОІQ' no 11fV цевrнерІв картоппt.. Чи мапа

1fdeвl ,Докучавва ан·

рощуІОТЬ

. шОго

картоплю з пер-

ІюкУ створення

roc- .

oe~дapnsa. · Були на QIIOIIY wляхt ;.aaroмt здОбутки.

бупи І ІІадІМНІІ. щих

·-р~упьтатІв

дapC'tвo досяrло

за роки

к. Бобко. Ф. І. ХІтЬ· ~ко. І·. О. ДІkунк~. меда~

.

шІ роки одинадцюоІ п'я­ вІдбувся

розвнтку

сnад

у

.

картоnлярства.

ДоnущенІ недолІки в ор­ ганІзаціі . працІ картоолІІ·

ра . roc~uamc на кар­

рІ.:в. порушення технмоrІІ nризвели

до

урожаDносrІ.

'І'ОІІІІІІНВх

ЗRнисення

З

гав технолQІ'ІІІ.

центнерІв буm.б. ·

Багато зуснпь МІ! ~ клали для , oc:80aiiiJI І

І ось у завершальному раці минУлоУ п'ятнрmси нІ

ВІJЄрше

десять

за

рокtв

вnрОІВаД)І(ення у

остап·

nоказники по виробни­ цт~ І nродажу . державІ

картоплL Ane дoeRI'RY'fe не межа. ХлІбороби не · за­ спокоюютьс:JІ на цобутих усnІхах. ВоІПі ДОКJJадають зусиль

дли

то -

. го, щоб у нинІшньому ро­ . цІ вийти ка новІ. ще вищІ рубежL · ЗаадRки

самовІдданІй ·

виробнн·

цrво д~ень науки І технtкн. науково-обrруито­ .вано1 сисrемн ндення

виконав

'• всІ

маш:нмум

ппант~щІих. ве­

ли иаnопеrJІІІВу бо~ з бур'ІІН8JІн 1 ШІdдник8· ми: робнтr все. що вима­

. коасиоrо

гектара хлІбороби збира· пи тодІ пише по 90-100

радrосп

·

··.

зеип~ чергу

вепнку

дІпили тур . на

nершу

увагу

у кас

бtднІ

nриродною

чІІС'rю.

Тому

мося

при­

чергуванНJО купь­ ІЮJІJІХ сІвозмtн.

Грунти своєю

В

ми

за

роДJо-

н;імаrає­

збІnьшувати

внроб-

гектарів. де висаджуємо картоплю, проеепи сІвбу . седерет.-

200

них купьтур. ПровІдною з них у lf'8C є озимий panc. Внробницnю · картомІ не можпнве без tіасІКИНЦТ· ва. Ми добилися внрощу­ ваюиr хороШих високовро­ жайних сортів. rювнІстю виключили сортосумІшІ. Висаджуємо картоплю не нкжче третьоr репродук­

~~Важливим резервом nІд­ вищення , урожайностІ є внеокоякісна

Роботою цlЄJО заАмаємося

щено . неооrаниА уроисаІ бульб. Уже киІd ми мако-

nporяroм року. Резупьта­ ти вІ;драдкl. Уже ки-

nlдІ'отовка

насіння. ІнодІ через нИзь­ ку якІсть його доводиться

збІпЬшу,tатн

норму висІ ­

ву. що помІтно nозначає­ ться на собІвартостІ nро­ дУІЩІУ І на економІцІ гапузІ

НИЦ'ІІВО органІчних добрив.

мuакtоаторІВ іиро­

q:JІ&ЦІ

иtА перІод. На мощl

механІзованих процесІв дає можпиаІстt. ~НИЗWJИ собЬвартlсть nродунцІ'l.

.лромнспове

об~єднання ор­ гаІІLзувапо nоІGдку на Во­ . пиttь. В н1А брала участь І делегацІя з нашого ра­

йоІfу.

Баrато

цІкавого І

корненоГо для себе ми за-

.

,

вціпому.

З меrою вирІшекня цlєї проблеми ми вивчаємо nе­ редовий дос1tІ.д картопля рtв

господарств

району.

nозичили у Іtар.тоПлярІв. ПрацІвники

сІпьсьиоrосnодарсь.ко1

до­

с:пlдноІ стаицІУ познайоми­

совувати

·ної. рапсу ознмоrо. люnи­

.вІ'В. Так. за

Ф<по

сип та часу.

Ane

ШеJІ'НЯМ уряду

wити. прасувати... - Зру.,иоІ Вигідно! ЕкоJІОМИТЬСЯ час І СИЛИІ 8 один

голос

nовторювали

асІ вІдвІдувачІ. якІ на час мого nриходу були в но· вІй пральнІ. що бІ.пя xtдиot ЗаtЮдУ МІОІІІнtєвнх будtве.т.ннх конструк­

npo-

.

кожного

нав' JІЗJІнва

nорада

-

І

:ви вже зR8rllмere, що ро­

. бити. аби · б~оrаино

бlпнзна буn випрана 1 ви­ nрасувана. Не вперше 'І')'Т О. І; Ч~арьова. ІІІСа вnевнено за~падає у ма­

. не

шину

своt реч1.

-- Я дуже задовопена,­ говорить Олена ІваиІвна.­ що .поблизу на~ ~ ду nобудуІІІали nра.пьНІD­ хімчистиу. Це гарввІ nо­ дарунок жІІккам-трудІМR..fJЯМ · ШСJІІІ ЗМІНИ . ЧІІ у П· ,..ІднІ завжди моисна 3&ЙfJf сюди

на

цвl-трн

rодннн,

сипь для еаджениJІ

кonetrtивo .. чимало

можна

зу-

шнрокоrЬ впро• науково-технІч·

ноrо прогресу.

·

Уже нинІ.

сказати,

в- госnо-

дарствІ nомІтнІ nознтив.нl зрушення по виробництву зерна І кормІв. Землеро­ би ооовненІ бажанням · усnІшно справитися Lз взя­ тими соцІалІсткчннми зо·

бов'mакнямн.

ний

вклаД у

внести

гід­

виконання

Продово~чоІ nрограми .

М. ЧЕРНИШОВ, ~овнвІ аrроиом.

nраrиулн

дод011у

сонм

уважно,

ливо .стаВR'І'ЬСя

добрознч-

до мІєн-

. тІв.

Дмитро Захарович. Лаура СеменІвна · та tхня дочка ОКсана. Батько, як во­

лоснІжнІ пІдкрохмаленІ ха.пати. І знову слова fWІЧ'НОСТІ Н. Г. Трачук,

диться.

яка.

пнльно

йомн·І!СІІ з технІкою. Сlм'і

вся

технІка

в~нли один з десяти тиnових !Мn'ома.тtв д,пя ·nрання. І ось вже десять кІпограмІ'В бІлизни заеан:

спугувала

перш за все озка­

КОМЕНТАР----------~

ЛАСКАВО ПРОСИМ· ОІ

У НАШОМУ МІСТІ РОЗПОЧАЛА · ІІРАЦІUНА'І'И ПРАJІЬНЯ САМООВСJІУГОВ'УВАННЯ ТА ХІМЧИСТКА Одяn'

Олена естигпа

Іванівна, пора.дитн

вже

скорис·

татися nослугамн · пральнІ

'

СВОІ•М nодруrам ПО роботІ,

знайомим.

І

нІхто не nо­

надає

автомати-ка.

нlUJe не 3R8JIН, як можна 'І'8С 'ІІІВІІ;ЦКО 1 ЯКІСНО 8Do-

p8'1'RCII 3

'r8КОЮ

трудомІс:'rRою

ву

ДОСМТІt

роботою.

ВсІєю сІм'єю заsІтали до nраанІ ЄpfoiOМRJCI(

друге

ВИ'ІІОЛІскуваиня

крохмалеЮІJІ ня. ПотІм -

1

Мнкопа'ІІиа зІ станцІУ Бобрнк JкaiiiCyiO'I"It, що ра·

перше nрання.

nраннJІ, внварюванНІІ.

І зручностІ.

меавсаиці cln. Наnриклад. ГалиІf8 ДенисІвна Горля та П АО"fКа . Валентина

мочування.

виnолІскуаання.

Ж&JІКував. Належно оцІни­

переваги

тажено . у .машину. За rо­ днну тут вІдбувається за­

·

у центрифуз\

зно­

та

1

пІдсинен­ вІджимання

або

ж у

сnецІальнІй сушнпьнІй шафІ для махрових речей.

Ще приблизно п1вrі:>дини , заАМає nрасуваЮІІІ ,на npe-

слІдкує,

чистити дрІбнІ ватки. светри.

речІ: кра­ кофтинки.

ТермІнова . хІмчистка ВІД З ГОДИН до З дІб, безумовно. зручний вид дпя .

у

присутностІ

кн

З валІзками. чистою.

виnрасува­

вичищени­

речами

збираються

дьоро крокують до

зупин­

лено час для вІдnочиІDСу.

ленням розглядав своt бІ·

вІд

уряду

за·

--..

за

чудовІ

де,;рлt дещо

зросл.а І програма : на 1\н­ ІвщинІ Житомирщнні cntд додатково здати :11,1 ключ ще 750 садиб . Бv·

д:овельннки мають на\1tр ' і Ух звести достроnо·в о.

(РАТА~').

·

Першочерговим

завДан­

ням . n.lдnриємств. установ. органІзацІй, п,рацІвники ·.

яких ваІІНям дення

зайнятІ

Мспуг~"

населения. такого

є

режиму

ро­

бою 1 ІІ'раЦІ'ІІНИКИ мІжра· йонного реєстрацІйно-екза­ м.енаційного вІддІлення

наnевне. завІтають один

раз.

И. ЧЕМВРИЧЕНКО.

u _ 1986

,

РОВJ вІ~ІІ.f.wенн•

пepeADIJJO на ЖИМ робота •

ВО8НЙ ре­

У в.lвторок ми приАмає­

мо 'ІІ!tвІдувачlв з години.

9 до 18 ·

п~шоУ А третьоі

MPER

середи працівники виІжджаЮ'І'Ь у Ка :шту . другої А четвертої середи в автошколу міста Б о·

. -

вве~

Щоб краще обслуго-· вувети громадм. а 1 JЦІП·

ще не

мючІ

Для зручності відвідувачів

державтоlнспекцІt. .

сtодн

napтlt,

днЬв ~nоруднти селище з

жІнки ДодомУ. FІдуть звІд­

. :.Швидко минаЄ час, 1 вже Оксана. студентка задово­

одержує

НовосІль стає бІльше. . Правда.

будІ­

си у доброму настро"і , ба­

Вони.

Черні ­

nодарунки.

п'ятдесят

ж мету ставллть nеред со­

ною бІпизнею. ми

за

пакунка·

ки автобуса. Адже збере­ жено багато .сип. зеконом­

1'3

вельникІВ

ЧернІвецької. -

~пьникам

двоти­

боти. ЯКИЙ би ДОЗВОЛRВ найповніШе задовопьи:ятн всІ n()IJ']>e6H людей. Таку

ки. nІонертаборн . з

майже

nереда­

будівельни·

величезну турботу. а будt­

розrорнупо­ за якнай­

КОЛЄКТИ'В)'

,

ІО'К1І"Ь

З

розв'язання зав­

м.ожлН'вІсть

новоселам

хто

ЗлагодженІсть дІй. твор­ чий n·tдхІд до справи дали сячному

.культурно-nобутового

осель. УсІ вони щиро дя­

надсипали

дитсад­

лІкарнІ.

cex для лостІnьноі чи фа­ сонноІ бІ!пнзнн. медучилища.

·

..10

ни душі зворушуmь тих.

норму

матерtапи.

nІдходу

безкорисливостІ. пюдськоr доброзичлквостІ до· гпнбн ·

дань . З найвищою якtстю. ТІЖ задапн терноn1nьцІ.

за ­

ЦИХ ПОСЛУГ ВИЯВJІJІТЬ ІНТе­ р~ І громадськІ заклади.

ми

.

ШІВидше

творчого

Во при ·

броварчан.

мовника. А взагалІ. тут приАмають для чищення будь- який одяг. а також nрости-радл-а. nорт'ври . коІЩри. Аnаратни-ця Ган­ на ВасилІвна Третяк спо· д:ІІваєrься. що згодом. до

особпиво

товаришІВ.

nодали

гІвськоІ. ДнІnропетровсь­ коУ обпастеА. В цілому пІдготовлено до заселення майже п'ять тисяч ква.(}­ тнр. Як правило. чорно бильцІ застають у них меблІ І nродукти на пер· · ший .перІод. ЦІ лроявн

вдома.

виконати

nерших днів ся змаганНІІ

Так само. як І виведення плям

ТІ,

необхІднІ

безвІДмовно

А на nершому nоверсІ за цей же час можна по­

nослуг

за

щоб

людям.

при­

запишився

.мад

ли

nро­

КиУ:вщнку.

:хто

ІЮНН

nризначення · вже

було

ресnубпікн

значна

ПрекраснІ жнт_па . об'єк­

стрІв .з будlвещ.ннх орга­ ЮвацІА. nІдnриємств. кол­ госпІв 1 paдrocnla з усІх

на

-

тернопl.л.ьцlв.

саме

ти

давалосЬ.

були

Іншого .

сnрави.

областІ.

конкретну

вІд

заслуга

Тисячі найкращих май­

щоб повернутися

икl

госnодарства

з усІм

дом~tдають

еваку­

колективу

куточкІв

"'".

СпецІалІсти

ся

граму. Для .роз,думів часу

цІй. .Тут у складному nарку машин-автоматІв добре розумІєтьсJІ еn~ця · НЗІДІІІ ГрнrорІеиа Трачук. НІлька консупьтацІА. не­

д,nя

кожноУ

доведено

·а чнаrоао бІлизною. внчищеннм одяrом. Чудові - nомІ'ІJUІКН-автома'І'Н внконуmь всю роботу шаидко. а обс,JІJrовуючнА пер-

.

Для

/

r. п......t.

це ще не

картоп­

150 не схожИ'Х будинків . Сюди приіздипи вчитися представники усІх облас· тей. І в тому. що кожен Населений ПУНJ<Т рІЗНИТЬ·

йованого з ЗО-к.Іnометро­ .воі зони населения до 1 жовтня спІд спорудити сім тисяч буднНJd.В.

palouollj

всеІ ВІлиану необхІдно с:у-

вирощуватнея

раоом

техно-логІІІ вима­

робництва рІзко зрІс че­ рез ава·рІю на Чорнобиль· ськІй АЕС. ЗгІдно з pJ

.n ~ 7dx теа.

НЕ НОЖНА жІнка м~

НаСТ}"ІІ.НОМу роцl

»я на площІ 5О rектарІВ .

гає nеред · садІнням кар· топлІ . використання сnецІ-

товво.­

· же .. nохвалитися. що по. пюбпяє nрати-- .білизну. Одноманітні оnерацІІ 1 значнІ затрати ручноІ nрацІ' забирають багато

де

грунтоnо­

Т.акоrо напруЖеного. як нинlwнє. пІта у сІпьськнх буд•вельникІв ресnубпІки ІІаnевне ще не було. Ад­ же І без того великий об· сяг робІт щодо змtцнення бази аrроnромисловоrо ви­

IIOIIII1Pd nDIIId8 lll'rJ'IIIOI'O odllelllall napa. Ттf. вова ІІJЮД•О8СІРJІІU8 - - •corq lldclepldC'IІt, ...... .ас.е.

f.южпи­

бур'янам

-ноВОС/111 'ІОРНО6ІІ'ІІІВ

о•~ JdA .к..їіііпlХ . ста

.".

НеобхІдно зас:rосоеу-

Нова

дає

за таокою технологІєю бу·

гпнблюва-чЗІМи.

плантацію не виУжд-

ворІв во 85-88 тuа. Нещодu110 Р. 8. Т0111111111а

1

_лущення

стеркl f сівба седерет.­ ннх культу-р (редьки олІ.А-

асе літо на

картоnляну жодного разу

збиранням слІдом за

з

rрунтІ.

У радгосnІ ІменІ Доку­ чаеве В

наших умовах.

лися простотою цІєІ тех­ ,нологlі. яка дає можли­ вІсть одержувати високІ врожаІ. Вона виключає міжрядний обробіток nосІ­

ЄmІаарІвва .атво СП88ТІt аа rрафЬсо• роате:. 8 корІВ, дбас щю •оцtовв uapJІІL Р~ататв П врцt aiQt- . Щороq . . , фірвІf

. . . . j'WCn.

і саме

комбайном в тсJй же Дею.

Р. Є. ТовшиноІ. Вона · АОСІСО-'

PaJc:a

метрІк. Це

А.t.же

nлуги

ICIIC.'tUO у

вlсть 38по61rти І хворобам.

nроводИrrься

нЬк у цей '18с: торtа.. ч.в.u& аас:луrа в ЦіоОІІJ тепЬса штучноrо oc:lмeнi.Juur тварвн

с:кпадноІ ~t. трудІвІІІЩІІ eun римннкІв.

цеиr•

звернути у-вагу ось на що.

вати

вн­

ТодІ у rр.унт аиоснться , гербІцид з1Ккор або про-

Одноч.асяо Із ·nоnередІІИКа

ну).

ро31Іу•

чоrо

маrав XfA'I')'pa. Картопля ооrребуе . 818 8ІдІdну ВІД IJnDн,x куатур до 20 nро-

З великим задоаопен­ ням ми вивчапи досвід •ВІПрова.дже_ння технопогІ і вирощува.·ння картоплі. розробленоУ голландськи­ ми cneцJanic-raми. Захоnи­

.

1 ДОда'l'ІСОВОГО

wywaнu грунту.

ПJЮщ nІд картопто .такІ ж. як 1 в нас. . Хочеться

loro .... .кожно! коронн аа д.об7 • с:е­ редІQ.оІІJ ао 11,8 ld.llorpura, що ва 0,2 JWiorpa• бІ&Іве,

вОDод1с

бекІа

ОсновнІ засоби nІдrотован

0Дер8JІО'ІІо

нало

в

доводить йt>го

.

ГоnJІЗ'НДсЬку теJDИопогІю можна смІл.иво засто­

ли нас Із своУми досяг­ неннями. розnовІли, як у глибОкому ПопІссІ дОбива­ ються високих успtхІв у виробництві сJльськогос· подарської продук.цІі.

добривами,

мІжрJWРІХ. Вона необхІд­ на ДІІJІ формувания гре­

тут потрІбна сувораr тех• нолоrІчиа дисциплІна.- rра­ мmни.й nЩХ/д до справи.

Вопкиськоt

грунт з орга­ мІнеральним!·

ДО ОІПИІ'tt3ЛЬ· цх параомеrрів. ПІсл.я са­ дІння ця оnерацІя оовто­ рювться тІлЬки уже у

Заnровадження тахеІ 1'ехнолог1У в нашому лодарстаІ вимагав вдум­ пнвоt. творчоУ роботи вс1Х

х:nІборобІа.

волИнських

~ змІшує нІчними І

. ЩІЛЬНІСТЬ

roc·

ВвсоІІU DAOI8 110.1101t8 добІІ88JО'fІІС8 uарпвп• ІМІА· rocuy cBoCipiiЦJdUih. HIUII

вови

альноІ фрези. яка ретель­

НА ПРОМИСЛОВУ ОСНОВУ

Jfa к.Нець десято! І пер­

тирІчок

мо в rpytrr в пtrньо-осІн-

жає агрегат. І nоле чисте вtд бур'янів. СкоРQчення

ВИРОЩУВАИНЯ . КАРТОПЛІ-­

були наrо­

1

тонн. БІJІЬwІсть Іх внесе-

oбnacrl. tншнх областей реСІІубпtки. Нещодавно Ки1аське обпас.не arpo-

К~РС ~ НА~КОВО.ТЕХНІЧНИR ПРОГРЕС--------------------------------~

r.

пямн.

наших

механtзаторІв

коrо. Адже саме вони 3 pawy І /ІР пtзньоrо вечо-

roc:iiG-

.роджекІ орденамн

цьому

.,

спаених

.Ф. І . Хи.ІІЬКа. П . .0. Прокоnчука, В. М. Новохаць-

Найкра­

· дев·яТОі n'ІІТНр1чкн. ТодІ · передое\ механІзатори М. В. Бобко

~yra

и1uІнЬОrо року внро6ницт­ во · органІч.ннх цобрив бу· де доведено · до 56. тисяч

рисnоля. У четвер і n·ят · nрийом вІдвідувачів .ведеться з 12 до 20. а в суботу-з 9 до 17 години .

. ницю

ТИм

мешканцям

Бро ·

вараuwнн; хто збирається до нашого вІдділення для

оформлення документів. иеобхlдtно перед реєстра­ ІІ!Ією

І

nеререєстрацією

автотранспорту

податок за

сплатити

мІсцем прожи ,

вання. Це дозволить оформляти необхІднІ до· иументн без затримки.

М. КАРПЕНКО, ВНКОІІJІО'ІІІА обоВ:язкн иа'Іапьннка МРЕВ.


*

4 стор .

26 cepn}rя 1986 року

Раколовам "

~~ з:.~.~тк!..м 11

басейну ИнівсЬf(ОГО моря :з безхребетних цІкавим ;1идом є звичайні рІчковІ раки. Живуть. вони голов­

водоймах .

виловлюють

ва.нь.

відчутних

пасІ'В

ракІв

І

леrкоУ

основному

дойми

заселяють

нашого

така. що nотребують

ву

19.0() J9 30

І

во­

в

.

19 ОО

20.00

20.15

.Укр:рІf6воду

про

м

перІод

22.55

23 .05

НовИНJИ . ДовІдкоВо&

І

8.00 8 .40 9.10

1988

дpyroJ

• 27

15.35

кІоск.

х.ів.

cC'I'J)8'I'Єrtя

Пере.

область).

Євроnи

wrne'I'ИI(и.

18.15 JІюдИ.на І охорону

го

38ІЮН.

nемсоІ 8'І'пе'І'И·КИ. ЧемnІ0tІ8т cвtry мh!. Ма'І"І-ревеиш.

з

22. 10 ЧемnІонат

.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО TIЛISAЧEHHJt 10.00 ІfовНІtИ. 10.20 ТІеuІееис:r•ве сОА. ni~~­ R В 8оРІІСJІ'8ІВКУ•. . 11.35 НОВИИІR Іdиоеокораиа.

12.50 НоІІвиІt. . . 13.05 dOINбИ't•·.

. . Jllll! .aR'eL

.

В·ИС'І'&Ва

'

1•25 Вон. фtпьм.

-~n>•. 16.30 М)оа. фільм

cnlnкoaa орrамІаацІІt ".. ТІІЧОі . муам .. ноі ШМОІІМ

3

rпмбоко суму~

с-ртІ

ИовнвіІ.

1е.10 .UОН. фNІьм. · 17.40 Т.Щюе А. Аиба,ро.ва . 18.00 Ktнonporpaмa ..у свtтІ

.

лелека

te.oo

~

матеоі

...

Авrуап·ьна камера.

НJ .ЗО сЧаІс ВИІРіШ:У11111"'.,.· Діа­

neAarora Л. М., . J.КMitOTOBCbKOJ І 8МСІІОіІІtІ080Тtо щире сnІа'ІуттІІ сІм'і noo к1йно1. . .

.ІІОr.Н YнpaYJtC&НOro теле• бе:чения І сРобІтнКЧОі га­ ~ про po6ory аоІ nромисловостt.

, •НОВАЯ ЖНЗНЬ•-ОРГМІ Вроверсмоrо I'OPQACКO­ ro комиrета КоммунІ\ІС'І'ІАЄСМОІ аарrнк УираННІоІ,

,qeny.

rородскоrо и райониого Со&е'І'Оа вароJDІЬІХ таrов КиевекоА <.бласти. (На _:t:КИИИСКОМ мwке) . РедаtОТОР Е . ФЕдJІЯ. Газета аЬJХоднт с 17 апрем 1937 rода. Дни

вЬІхода:

вторнJV( ,

·

' •ЧарІІtНtІА

среда,

тrrница.

Вr>аварська

суббота .

дР~РІUІ

мІсце .

У

Європи

з

8'1'Jie'l'lfКH.

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

• ТІЛЕ&А'ІЕННІІ 10.00 Новини . 10 2() с·Час вирІшувати• . ДІ-а­

.

лот

УкраІІ·нс.ЬІКОГО телеба'­

І

-

сРоб~У

га­

зми• про роботу мІсце. •ВОТ nромнсповос'І'І . ~Не все КО'І'У масляна••. Вж:та'В& . В лерервІ 12.15 Но8ІfНИ. . 16.00 НовИІНК. 16.10 Сон·я'8Іе копа. J6 .З5 я: Бра-мс. СимфонІя м 4. 17.25 с3 ЛЮДЬМИ І ДІІЯ ЛЮ ·

11.20

. .

Пора

ша-

Щ\'811'\'ЬСЯ

23.10 С·І>ОІ'Одні у свІТі.

nам"Я'ІІНККІВ

23.55

навчально ­

свІт .

.1r.•ГJOOof

· дей.,.

Голова

КОЛГОСП}'

c(Jporpec.o Радехtвськоrо ,р.Я.Жу ЛЬ8\еськоІ облас­ ті. ГІ!!J)ОЙ СоцІ6JІ".с'Мі.ЧНОУ ПрацІ. М. Т ,

Война.

18.00 T611eф\onJ.M сДжерепа:•. 18.30 Фtл.. .м-нонцерт сТбІлІ:сьнІ

)9.00

меподІІ• .

Анrrуапьн-а

tе&мера.

19ЗО •П'РЯ'Мнй зв ' яоок•. 2С . 45 На добранІч. дtrиІ 21.00 Час .

ТелефІ,/JЬМ сСеанс. .иочаQНОІ гри• .

21 .40

од··

2Z.~ ~С:~ьНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

UT І ПІ!:РU~ЧІ НА КИІВ tA OJЛACt\t 8.00 J:18аІастина . 8 .20 с:JlІриємноrо aneтнrrp . Науково - nоnуля:рнН'А фІііІа.м

про

JJ<Ікува.п.ьне

: .хар'tув&ІНІНJІ·. 8.40 МІ)'JІ'Ь'І'фknьм . 8 .50 ~ься , · сурма·чіІ

9.20

Кікта .

освіти

иа· тему fia.ratf.t.и·• .:ІJІЯ

СРСІ>

С.

Ще~­

ковим.

14155 ЧемпІонат Європи ,. . пегкоr атлет.нки . 15.26 МультфІльм . . 19 40 . Док. '1'81JоефІльм . сЖИ'І' -, тя на земл·І• . 11 серlЯ -

фоJУГЄn!аио з оркестром. 15 2Q У cBI'f~ Тва·РИІІ 16 25 к :ноафіша . 17.2r5 9--а студія . 18.25 ТеnефІ-л·ЬМ сПерumй ХJІОІПЄЦЬ• : 1 І· 2 серії . У перервІ Новин.и. ~ t .eo Час:

Л·ЮiбlltrrenlltМ хорової мУ· . .

ЗН!СІІf.

Рух без небезnеки . 10.20 Шахова шкопа. 10.50 А . де Сент-ЕкзюперІ. c·l'tfoenlelfьки' прин-ц•. Час­ тина 2. J 1.25 Тепефt.nьм с·3вуки міс· та..·. 7- серІоя. І".и; ІсnІІНІСька мова. 12.45 ФІ:ІJьм Ів субтитрами •Anerpo з вогне ..... 14.10 Ноанки.

9.50

2 1 40

оРО с іИські

сJt;ижанн та їх Телеви.става

16 36

к!н•ь

жерТВИ'• сВІл.ий

:- гОре н.е моє•.

М-~ародна nанорама . МультфІльм . МаіІ'аrри оnерної сце. ни . ПласІдо ДомІн~о (k · па.н І я). 19.55 Но.В'Нf!и.. 20 ОО ЧеІІП11о.и811' СРСР з футболу. •дкнамо• (Киів) •Торпедо• (Москва) . 2-А тайм . 20.4-5 Якщо хочещ бути зДQ .

14 . ЗО Новини . 14.5& д<>к телефіІІ ьм . 15.20 Рос:Аська мова. 15 50 Ф !·.1ьм •З·агадкове

ви -

краденн.Іt• .

Новин.и. 17 . 15 · Док. фІльм . 18. J 5 •Сnі-вдружнІ'сть•. TeJat!. журне..'t. 18.45 СьогоднІ у свІті . J9 CG Че~ш 'о нат Європи .з ЛеГКОЇ •1 Т .1еТИКН

цих днІв. •Ян з~ров ' я . металуорг?• . Пе­ · І.

2

.nовотан . сеР:я ·•·

.час. •Соnот-86• .

М':жна•род. нІІ'А фестиваль естрадно! n:снІ. 22 5О СьогоднІ у світІ . · 23.05 ЧеІІtПІо11'8Т Євроnи з

фо.н!чного

Теп.ефІл-ьм ІUІІ ІсторІя·•

ріщН'Т•'

8.С{)

.сnогадн

8 2'0

про Па:ВJJОвсЬк•. ... ІІІ . ЗО М.уз . фІльм сМе.лодаа мИН'ає• .

хл·нк з nроблем наукоео. техн·І'ІН'ОГО nporpecy

20.45 На добранІч, цFrЇif 21.00 Час. 21.40 ФtпьоІІІ сІсnаяськиІ! ва· рІант• . 1 сер!я . , Z2 45 НоВІtНК. 23.-10 Му.nьтф~льмн дпя до.

8.00 8.20 8 .40

І

ВІІ'М.

15.40

111миастнка. до.к. телефt.nьм . с ...До · ш:стнІІоАЦJІ'І'И

на

С'І'&'РШІ• .

танцю.

с.з<$ереЖИо

нолижиого

20.10

1-юва.

у

••

ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 Час . 8.40 РНТМtЧНа ГІМНВС'І'Н•Ка.

винахоци

.

23-.10 Чеил!он.ат СРСР а вод­ ноли:жного

ления .

.

15.З0 ~ІЮ І ЛЮДІt. 16.00 СJІІІІва солдатська . 17.00 Програма •БратерстІ!І во• ;

18.20 А:К'І')'ІІІІІ1Ь/Н8 1900 ЧемпІонат

J<ІІмер& . СРСР 3 футоболу. сДІІІUІМО• (КН· УвІ еТорпедо• ·(М . ) . 1-D таА•.\f. 2-А тайм з 20.00 по .1 nponpaмl ЦТ . · 19 45 КіИ'ОІН'а'РНС с.С'Кри'ПІІ!ПІ•. 2005 Те.Ііефіл·ЬМ сОста·Н'!ІЯ едектриЧІ<8•.

Час. Юномозаїка . Ведуча а·ртистка СРСР А Роговцев·а . 23.15 ІХ л.Ітня Сnарта.кІада народtв СРСР. МО'J'Обо.1 .

21 .00 21.45

иарод:на

.

Фіна.п.

11 :.tАГАдЬІ'tОСОЮЗНА

ПР.ОГРАМА UT І ПЕРЕJlАЧІ НА КИІВ tA O&дACt\t

8

ОО На

ЗІЦ)Rдt<У

І

СУ&ОТА, . ЗО

Прог,раома Естонського телебачення. 12.00 СВіт І мооодь . 12.20 ФІльм сВтеча мІстера М~КІипІ•. 2 серІя. 13.55 РеклаМа . 14 СО сСлЩство ведуть ЗНА­ ТОКИ·•· .Шантаж•. Тепе­ вистава. . 1 І 2 серіі. 16.30 ' РОІЗПовіJДАІО'І'Ь наші КО· · ресnо.нденти. 17 СО Спортивна nporpaмa. Кубок СJВLту з спортиаиоf . гІмнаСТИ·JСИ. '' 17.45 ЧемпІонат СРСР з вод­ І\ОІІ1'ИЖІНОГО спорту.

.18.00 Чемn!окат

tr

СРСР

:J

ф~у. сСпа·ртмс• (Мо­ сква) ~ сДиІnро• . 2-А таАм. 4·5 ЧемnІ.оиат СРСР з 1Юд· •НОЛ·ИЖНОТО

сn.рту ·

19 оо ЧеипІои8'r

СРСР

з

·

ф)"І"боnу . сДJІ'НоІІМ()•• (Кнtв) сТорпедо. (Москва). 1-А '1'8ЙМ·. 19.45 Вочlрня казка. 20.00 Ів · скарбн·ицІ свtтовоt муаІІЧІІОІ KYJl'b'fY'PИ ; П. Ча.АиоесЬІИІІА . Музика до

баJJеТУ

сСПJІІЯ·ЧІІІ кр&еуНJІ• .

:н . с.о Час . · 21 4о5 ФІJІьм еМІсІя булІ• . 2· ое(»я.

'

в

ка.

Броварському зааодобуДІвному комбІнату НА ПОСТІІІНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

СЕРПНЯ

· ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ.

ЗАГАдЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Час.

Звертатися у відділ кадрІв . ко~інату . . АдмІнІстраціJJ.

8 40 Док . ФІльм. 8.50 Т&лєфWtІЬМ сПовстаІІ· с ьха ІсторІя • 2 ее рІя ·-

Броварському вtддІлеВНJО Дерsбавку'

сПовороtr• .

10.00 с3доров' я• . 10 45 Док. телефІл.ьм. 11.15 ЧеІІоІПІоиат Євjх>пи

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ КАСИРИ. Посадові оклади 95-100 карбованців на місяць

з

пегкоr атлетики. Ро3по.вІдІ про Х·~ДОЖИИ·

nрогресивна

11.35

11ання ..

ro.

Л'РОРІІІХУНКН•.

оnлата.

Звертатися на адресу: м.

Ків. К. РоЖдествещ:ький . 12 ()5 д.JJ:Я ВСІХ І ДЛЯ ~ОЖНО· сСезок овочІв: удачІ .

1

(біля

універмагу

Бровари , вул . Возз~єдна

житловому

Ін,qекс Друtс!

ІUJИжh·е nої

!54

61286.

офсетний .

14 .ооо

1.М.81. видавни-цтв. ПО<tІГІJSфії і БІ>оRRІ>Іt, ВУ~ І. КнІвсьон• .

масиві) .

АдмінІстрацІя.

.

5-13-91: Іастуnнмка ІМА8Нтора, •ІмііІІа nро.,.нсІІовості, nмстІа і ма- .

КиІвсЬІКОrо обласиого )"ПРамtння у сnравах А;v>егІ\ . :U>V)<aPІІt: ~55020. КнfttськІІ о6.'Іо&nЬ , "

моє

ЖІ\оl"І'Я.

АІомоаІІаннІІ

-

Док.'

j0.45

дру·КО'ВаннА ·

-

ста.вай!

шахтаря .

телефІт.мНІ. 1.1 05 МУ1/fьтфІ:п&.~ми . 9 зо РосІ·Аська мова. І О ОО Моя МУ'3Н'Ка

Тмефонм: ре.-нтора - 1"03-741; 8імІІ\У nартійноrо жмтт11 - 1·041411 ; аідпоаіА8ІІ.,ноrо сенретарtІ, аІдАІІІу cln..c .. кoro rocno,qapcтaa 1..02-12; _ норесnондента мІсцеаоrо ра­ роботи

юнац.

за·МОВ ·

сnорту .

Новини.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ: 255020, Нмівська о:іnасть, м. 6роварм, вуn. Київська, ·154.

соаоі

11'8

Оt.олошевва

сли-

ну• .

І

к.ритrя.

ТІ! В'

\4.ЗО М.ультфіІІьм

казка.

20 15 СвІт росJІ'КИ . 21.00 Час ~ 21 .40 ФІ\пІьм cПoc-rpln

23.35

сnорту .

Новикн.

НЕlІ.ІдЯh 31 · СЕРПНЯ І ЗАГА ЬНОСОЮЗНА

сНомуна в степах• . Вистава. · 18 оо сНа землІ кнУвськІ·А• . 18.30 ТаЛІІіІІТИ '1'801, Укр8/У·Н'О . 19.00 ТелевІзІАн·иА nрес-

ІСІІІуб . 20.00 Веч:.р.ня

небесах

л·І~·. ФІ:п:ьм-кон.церт . 5О Ренлама. :Ю .ОО Веч!рня казка.· 20.1<5 с Мі А Франц Лега.р•. Муенчна телевистава. 21.00 Час. 21 .40 ФІльм еМІсія в Кабу. .n-b. 1 серія . 22>.45 :ЧеМІПІОНІ811' СРСР з вод­

студ!'~ теп.ебвчен.ня.

башту•. АН1rл1Аська ІЗ.55 Новини·. 16 10 М.. KyJriш .

ІЗ 20 Доброго вам здоров'я . ІЗ· 5О •Km>' ЄР>•. Jдef, . ВІд·

19

ваJІJЬИИХ КО.rtек'І'НВІВ . t · LЗO Муvu.тфіJІьм . . t.1.4G Програма І.ркутськоІ

13-.25

в

16.10 Тепев'ш:тава соПамr ять npo Mat<apa•. 17.35 сП'ять днів в Юрме.

9 2·5 М8ІМИ1Іа · шнопе. 9 .55 Телеф~:ьм с.МІськІ ко· са·Р~•. 11 .00 сКольорова ка.русепь•.

12.15 Телеф~льм

На. землІ, морt.

4

t

та·ря. с.Сп.ався. ~та-рсь­ коий труд• . ТелефіІІьм cB-ynJІІІtJt, нашІ турбоТи·• · ІЗ 10 НовИНJt.

н : 2о До Дня

телефІльм.

Про творчість наро ­ ді·в П11Вноч·І. Че.мnІонат Євроnи з ия• . ЗустрІчІ з пи:с.ьмен ­ ·ІDП<ОМ Федором Абрамо­

ПЕРЕААЧІ

днтяч~

Г.іМ:Настика.

Док .

те• .

КИІВ ТА О&ЛАСtЬ

Внстуn

ва.

14 55

~СЗ~}АJІЬНОСОІОЗНА ЦТ

серІя.

2

.

20.45 На добраІіІ·ч. цітнt

8.3'0 Рнтм· trчна гІм;н.~~~ети:ка . 9 15 сРан·кова пошта•. 9.415 Наш сад . 10 15 ФІльм дітям.. сСто nepwlfA• . І і 2 серІї . 12.35 З& безnеку_ .рух.у . 1" 40 Музк.чний етюд. 1:::.00 ФІльом с·Втеча мІстера Ме.к·Ю:·ІІ'JІІ• . J серія:. 14.10 •Є'1"1'Ш(·> сЗдрастуІ!.

19.00 Aowryanьиa ~амера. 19.45 .темn•. Теле.радІопере ·

НА

две.

22.45 Новини•. 23.10 Чемn : :}нат СРСР ·з рег· 61 . •Ав: аТ<>р. (Киів : •Л<>КОМJОТЯВ• (М.) (2 таАМ) . 11 ЗАГАЛЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ НА КНІ8 tA O&дACt\t '

норма жІІ'М'я• . Наукоао-nоnу­ лярякй фІльм сРецндН'В• . 17.15 КоІЩерт заслуженого · ансамблю пkи·І І та.нцю УРСР сДонбао• .

ПРОГРАМА

ВІд.к'І>НТЮС

Х 45 .На добранІч . дІти! 2І .С.О Час . 21.4::J ФІльм сІсnанськиЯ

Франна.-. 17.00 с-ТверезІсть

що

.

сПри

дверях• .

n'ятирІч·

ка . Орrа.ЖзацІя nраці на wахтІ· сВороШІtЛОВГРадсЬ· ка• М І. 16.30 ._у св:тІ образІв Івана

· лІта,

со­

ряос•. Телевист-аеа .. 19.00 АІк'!'у&ІП!Ьна . намера . 19.45 . Продовження теле ви­ , стави •·При вІJlІК'РИ!І'НХ

с-Повстансь1 серІя . -

і

оркес'І'ру.

ля• .

18 15

.г.ра з вОr:ием•.

1600 Новини . 16.10 К0111екrrнов

легко.r атлетнННо. ФутбоnЬІfІІА ОГЛІІД .

23.15

2G.Зо5 Новнин. ПРОГРАМА .УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ . ІО .СО Новкни. ІС 20 РитrмІчна гІмнасмка .. 10.50 Ф.ІJrьм сІсnа:иськиА ва· p!atrl'•·. 2 серія . 11.55 СьогоднІ - День шах.

л :ст Ів Українсьакого теле­ ба-чення І радіо. Скарби музеrв УЩ>аї­ ни. Т ЯблонсЬІ<ІІ сВесІ.n-

ПРОГРАМА .УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

14.415

з

18.00

·

ЛІеГНОї атлетики .

21 .00 Час. _ 21 45 CynY'J'f\HK телеrляда·ча . 22 .15 Чемntокат Європи: 3

1 :;.з 5 Новннн. І~ 45 ФІльм д.оя дІтей соАка. 11ем :я nана Ляп~н•. І І 2 серІї . І6.Z0 Са,.,КрІІ'ЧННЙ об'ЄКТИ•ВІ. 16.50 Хоровод nружби. Ф:льм•коtщерт . І7 . СО Компас туриста.. . 17.30 Концерт еСТ>ра-дно-сим ­

19.20 П о 11 1 Г«

21.00 21 .40

ро вим .

виста.вв.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ' ТЕЛЕ&АЧЕННІІ І О.СО Нови.ни. 10.20 РитомІчна гІмнастика . 10.50 ФІл.ьмо-коицерт •Укра. їнськІ поснденькJІІ•. 11 ЗО ФІлЬІМ •Ісnанський .ва· Р:аонт• І сер\и. 12· :З.5 n-рограма Словацького те.1еба чен·ия.

17.10

редача

Естрадна

2З·. 25 Чемn іонат Євроnи легкої атлетики . 23.55 Но.вf11Н,Іf.

10.15 · Св :т і мо.~о;tь 10 45 Новини

18.00 Телефільм

року .

21.00 Час. · 21 .40 Камера

3

KYIII.I•'I'Y·PR.

АдмІм.І~траЦІІІ • І npoф­

Матч-реван-ш .

ОвІ'І' • молодь. ТелефІльм сПовста·нська k:'I'OPIR•. 1 ее рІА - · cl'tpa з аоr.ием• .

1&.46 Сьоrодні .v смІ . 19.00 Чемnіонат Євроnи 3 ' JІеІ\1001 а'Ме'І'ИКИ . 19.20 НОВІНfИ . 19.25 ФІJІьм с0сінн1А мара· · ФОН•· 2.1.00 Час. 2:1 .40' КІІІоП81Норама .. 23.10 СЬСІ'Одt у свіТІ. 23.25 Чемпtокат · Євроnи з

16.«10

з

19.10 19.40

.

НО1ІИИК. с . ..До шtСТН·адЦЯТИ І С'fоІІРШІ•. 17.20 с.Кам'инк.!І. Через п"ять рокіВ. . Про соцІапьниА .розвиток cena (Вороши·

Реяактор Є. ФЕДІІИ.

м.

атлеrики.

Н:і.Sб до поч-атну

СІЕРПНR

18.30 16.35

Не клює ...

хорео.

ансамблю

3а словом ді.,о . •Па·р'І'КОМ м•н~стерства· ·· П.ро досвід nеребудови роботи nартком~ Мjн . иафrогІІІ36уоду . 18.40 ЧемnІонат св~ту 3 ш·а ·

респсщдеиrи.

~ото Б. Горбачевськоrо . .

. сПролІсок• .

днтячоrо

18.45 Сьоrодн·І у свІтІ

16.00 Ро3по&~дають иашІ ко­

nerкol

таке

18.10

с,,.ужба .

Jlltm..

.

сЩо

легкоr

ІхтІопоr КиІвськоt дер•· рибІнспек цІ І.

nptt80дY

дія

.поворот.о .

ЦТ

. КІроJЮГР8да . 16.20 Новини. 16 25 ЗакаА І умІй . 16.55 М~льтфІльм. 17.15 ЧеІІоІПІОноат Європи

гімнаС'І'И1<В .

11.00 ){овнни . 14.30 НОІВИКИ. 14.45 ·..грtзне . ~ТеnефІnьм 3 беrатосеріRоноr;о

JІІОІІf'РСІ:АсЬка

фІльми.

Внстул

(снРнПІ<ІІ 1 .

17.50 ЧеJоІ\1оІоІна'Т

СІ!:РПНЯ

28

r·рафtчкоrо

9.40 Фіпьм еЛюдина в ФУ"'·

.

В

ТелефІІІІіьм ськ& 11СторІя•.

ЗАГАдЬИОСОЮЗНА

Док.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Час . Док. телефІльм. Граоє А. Мельонмков

ц~у а.юrи•··

Кі'ННИІІ

Час. Кnу() MllllfAPiBКJtKI•B . Ф:льм •О.сЖн~ А ма.раФ!Ж,. 11.10 Новини . t4.ЗО Новини . І4 . 5о сСоюз на.уки І nрац:• .

ви•

борова на Іх ВНJІОВ у Ка­ Jвському водосховищІ '18 прНJІеr.JІІІх до нього водой­ мах з 20 серПНJІ по 20 вересИJІ 1988 року. • М. ГРИЦАЯ,

Н.

1:>.00

мініатюри• .

б у д~· -

8.00 · 8.40 9.40

ВеЧ'.,рнJІ казкоа М1Інt!ародна панорама.

СЕРЕДА,

пииьки ракІв вводитьсв за­

·

го року в вузах І те:юні­ кумах ираІвм. С. РахманІнов. Ра лео.

і с-rорІя• І серія. :1 вогнем• :

19.50

ПРОГРАМА.

21 .40 <Іrопись у КапІФОР· •ни.. Телевкста·ва..

ри­

регулю­

·

І

2о}.ОО Чаt:.

внутрішнІх

вання лову раків . у

·

РКІІМtчна

СРСР.

ЧІ!:ТВЕР,

бpJ'rt!pcT98•.

J9.З0 МУ\tКЧНКА

сім' я•.

Служу РадЯІИському СоІ03уІ 20.00 Ве<Прня казка. 20.15 Є на Киі•ВЩИІНІ се:ю. 21.00 Час . , 21.40 с.Музина. лі'І'О І ми•.Естрад.нкА кО'Нцерт . 2:!.00 Новини

Ресnуб-

Оперна·

9.:>5

С!10рт.

Фm-ьм.кон-

чеСтьо .

18.ЗО сВулицІ

водах УкраїнськоІ РСР та у вІдповІдностІ З наказом роцІ

ська.

~юва .

19.00

.

аматорського

рибальства у

народІв

NІІУі«>В<;>·Прак·

18.00 «КИІв• .

Унррибводу пощо , згІдно З

nравилами

з

Н1 \Іець k"а

\6.\0 Ф:Іпьм сПара·шутиС'І'И">. 17.40 СnІває І . Поnович . 18.00 Новнн·и . . 18.20 ІХ лІтня СпартакІада

С'І'ава .

раколовів .

бальСтва відомляє.

Недо·

13.55 tiOBИJII\ , 16 ОО Док . фільм еРеnортаж dia · ХабаровсІ>Коrо Іфаю•. 16.45 n. , .Macte&Kbf. сСІJІь­

личинок

регулюванню

Реnортаж

церт .

Ииlвськ.а держав­ на Інспекцlя по охороні та відтворенню рнбJІИХ за­ І

себе• .

КрJWИІІєва• .

1 Тому

пасІ·в

14 ЗО Новини. 14.45 До . лочwrку н&вча.пьно.

3АГАдЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ Чгс . ТелефІльм сПовста.н-

сьІ<S •ГРа

щнну•.

20.15 Муе. ф:льм сСntває Л . 3а6Іл1І'Ста ... ::0.50 На добраніч. ді'МіІ 21.00 Час. 21 40 Новини кtноещ>а·на . 22 55 НОВИоf!И . 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ tA 06дАСТЬ 13.05 Фрамцу;,ька мс-еа . . 13.35 . сШснd компоаи:rора В .

nіщаних норах на бере­ гах рІчок І можуть бути легною здобиччю І для окремих

І

8.00 R.40

·

·свІ'І' .

2G ОО Веч і РнR казка. 20.15 Ритмічна гІ.мкастиkа . 20.45 На.роднІ мел о~tІУ 21.00 Час . 21 40 Телефі"·ьм •Міські ко . capto. 2'2.4·5 НовІtН11 . П'RТНИ~, 29 СІ!:РПНЯ

..

І О ОО Служу Радя.нському Союзу! 11 ОО сРІІІНКОВ& nошта• . ІІ . зо кл~ мендр•ВІІ'И!RІ•tt. І ? .30 Муз:ИЧІWІЙ к:Іоск. 13.00 СІЛЬСЬК'& ГОДНJНВ. 14 ОО Ko.no чнтанн.ІІ. 14.40 •.На дороrах реформи-•. Бесtда з мmІсrром

І

І :1.30 • Ра·зом дРУ>h"Н'а 14 00 НОВИІКИ . 15 Ю •ЗадиВІ.ТІеннй у

.

тично!· коиференцU .

в

раки

І :3.00

АІfІ'у.пька

ра..

зно­ охорони.

навІть

міс­

1.

концерт

І

УКРАІНСЬКОГО

•,tи&ІНІСькоІ

вони

ховаюtься

ТеnефІ,пьм· сЗвуки та• 5 .І 6 cepif·.

5-й

то ... 9 ЗО Б~'.ttИJІЬ.КІtк.

фести­ валь народноУ творчостІ . ПозІtВНІ фест1t118111ю. І З 45 Людина. ~ММІ .. Все­

м!'-бемоль-мажор.

а11самбль .СпорТ:ю .

!8.00 18 45 19.00

ка~tера. . Агропром : щк;6.1е-ми 1 nout.yttи·. lнтеяснnна тех­ нолоnя сьогоднІ І завт ­

ни стають здобиччю для mахІ·в : водЯких пацюкlе , жуків

~юрма

mюr в · робоТІ Харківсько. го заводу агреГатІfИХ. верстатtв . 16.00 Док. телефіІ\ьм . 18.30 ЕсІІрадниА концеvт .

Це пов'язано з тим . що самці· t самки ракІв ски дать панцир. який захи· щає їх . В . цей період во­

номах.

Чаос­

тІRtа

атлетики.

t7 .ЗО .спита А

полІського

краю .

Бетховен.

ром

І о Вмстуnає сРоосtяночtе&• . 35-й ТНІР8Ж

9

9.20

ного POJ<IY . 13.05 МультфІльм. 13.15 11 Всесою.знН'А

' Для фортеnіано з оркеСт-

Сент-Екзюлері. nІ)НКЦ• .

11.30

І6.ЗО .н..-заб~"І"нІ• Наро~нни худотинк УРСР Ф. Ма . най.ло.

розвитку

які

ша ·

.

1600 Новини . 1610 С"NІртн надій .

промисло ­

раків.

де

еМа.пеньониА

ТЕЛЕВАЧЕННЯ

за·

водосховища· знята.

довгопалих

ФІльм • Городяни·• . С-L,ьська ГО.:ІИНІS . Із скар6нИ>ЦІ свІТоІЮї музнчноУ ку.,ьту-ри. Л.

Х У· дожнtх КОЛеІfТИ·ВІВ М Зе. лена Гура. 9 ..S •Вища школа• Проб­ лемок перебуДQВІt. . 10.15 А. Мачава.І»аttІ . СимФОнІя М 4 (ЮІtацька) ·

10.50 А.

оБатьківськиА день cyбorrao Про пІдІ'О'І'ОеКу шкіл до новоrо наівчап.ь.

1:2.35

сС~·ч-ас.

село• .

17 ОО 18.20 19 20

8.00 Г\омнастик.а. 8 .15 Доно. телефільм 8.45 Виступ АІІТЯЧКХ

cтap­

Матч-реванш .

ПРОГРАМА

вий вилов ракІ·в у водой­ мах басейну КиЇВСЬкого біологІя

н.е

на ·

·

ЖИТТ_s:І•

Муз фlльм . · \6.15 Кtноn;ро~р&ма

JІ ЗАГАЛЬНОСОІО3НА ПРОГРАМА ·UT І ПЕРЕААЧІ НА КИІВ tA 05ЛАСУЬ

Новн.нн. . РосІйське МНІС'І'еЦТІЮ. сВасял·ь CypJt!I(OВ.. 21.00 - Час . · 21 .40 фtльм .-Людн'Іfа в футлярі•. . . 23 оо Сьоrодн·І у c·вrn . 23.15 ЧемпІокrr ЄВ\ЮПН :о

аматорами у весняно-лІт нІй період . . · Починаючи з 11 липня 1986 року. заборона на

Але

для

свято

Е

J 5.20

роднОІ '1'90РЧОстІ В Терно. nолІ.

19.50 19.55

КнІвською

І

n~лаоа:нське

чаєу

телефІльм.

вік'І'орННа

нонцєрт.

8

ЖИ'М'Я• .

їх,

держрибінсnекцІєю . вводи­ лася заборона на їх вилов

аматорський

Док .

15 40 С.На 3емlІі . в ~ах J ма · морі». · 16.10 ffоВИІІИ. 16.1•5 ,cAI!m>npaф•. Лlтерату:р.

Х!ІВ.

коли·

в\д1'Ворення

с.При.скорюючк

~·.

19.05 Мул-ІоІІ'фІЛЬМ . 1&.20 сТВерезіс'І'ь

у зв'язку з чим ви­

метою

14.30 14.50

Камерний

20.45 На ДОбра'Ніч, дІ'І'Н'І 21 .00 Час. · · 21 .40 ..СпівоЧе none•. ~с-

ЦТ

4 .. 1&.45 Сьоrодиl у свІТІ . 19.00 Чемпіонат свІ'І'у 3

никає nотреба ретельної охорони · цих безхре6етних . З

ПРОГРАМА Новини.

· порт: проблеми науки І вnроведжен.ня. Передача

сприймаючи це як звичай· ний дар прирqди. ·однак · заnаси раків з року в рІік зазнають

20.30

ЗАГАІІ•НОСОІОЗНА

WOJaJJIIICJioltК'tВ .

бруднена стІчними водами п!Длриє~в . . то вони ЖИ ·

цих

І

17.25 Чого І чому ? Передача · цля .ІtІ'І'еА . · 17.55 Док. фtпьм •·ТвоІА па· -м' Jlll'i. Caмetrr&•. .. 16.1•5 Наука І ЖІ!'n'Я. ТраІtс.

дойм . Якщо вода каших р_Іч<Ж. водосхов~щ не . за­

раколови

ВІ8Т0р0К 1 21 СЕРПНІІ

.ка

икм чином в прибережнІ.й смузІ, де освоюють глиби ­ ни до 3 .5 метра. Раки є показникамн чистоти во­

ву-rь у

сНО

аркуш.

Обсяг

·прнм+р.инКів.

Замовпення

1

Тираж

..... -4211 . •

#135 1986  
#135 1986  
Advertisement