Page 1

пРОАеmарі всіх краlll,

ОРГАН

МІС Ь К О ГОК О М І ТЕТ У.

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО}

І

єтдllайеся!

РАЙОННО}

РАД

Газета ВИХОДИТЬ З 17 квітня 1937 рону • М 135(5274)

6 І:ІЬШ TO:liY

Г~-I Хліб всенаРОДНІ багатство. ,Його доста тон свідчить

про

народу,

добробут

міцну економіку

держави. Не випадково ж говорять: хліб­

-

правила

збирай

і

майбутній дбай.

про

Озимий КЛИН радгос­ пів і п~ахофабрик на­ шого

раиону

сягає

за

тисяч гектарів. По5 тисяч гектарів

20 над ми

щороку

зелений

засіваємо на

норм

худобі,

Обсяг, АН бачимо, нема­ лий. Якщо врахувати при

ЦЬОМУ,

що

здебіль­

шого

під

озимІ

йдут~

площі, що зайняті інши(ми

культурами,

вкластися строки

в

нелеги&

оптимальнІ

підготовии

грун­

оранна

грунту,

пору- І

у

рад-

госпах «3аплавний», імені ДОКУ'!lІєва, імені Мічуріна. « Жердівсь· ний», «Великодимерсь­

'

"РІА.,.. Принпо, щ~ господар­

бригаді

Я

на

1f:('НЮ!

пієї

()рганlзаl!ії

1

\:\:У! Рі!Д

!'i.\-д€' rI'Р/:\[)3НИМ ('н;;а­ "1"'ЯІ'ІМ J.lі!·~~;)1~€'.lь!'!Нкі 11.

тили радгоспи імені Мі­

високі

врожаї зернових

НУЛЬТУР, погодних

за

будь-яких ЩОРОНУ

умов.

найбільше в районі зби­

patOTb

зерна

з

гентара

хлібороби ордена Жовт­ невої Революції paдror.­ «Плосківський ».

пу

кикішньому, в

наприклад,

середньому

тут

на

чайна,

запланованої площі

радгоспу« Жер­

ді_ський»,

ВаЖЛИВІ

38,7

номплексі

дпя

нІ.

агрозаході.

врожайностІ озимих

культур

рення на

значення в

відігрвс

грунтів,

nOnllpe,.-

Нlпарових

никах,

на

ІІМИХ

розмl­

купьту­

щует~ея

значна

тина. у

раДгоспі

совують

високу

кращі

сорти,

вносять

в грунт да

-

тонн

40

на

30 ген­

тар органічних та иеоб­ хідну

кільність

мІНІ­

ральних добрив. Все це

в номплексі віддачу

дас добру забезпечус

хhlський»,

удоб­

особпиво

землеробства, засто­

печують

під­

готували до сівби меха­

нізатори

пше­

у господарствІ забез­ ру

500, в радгоспі "Русанівський» із 1150 виорано 720 ген­ fapiB. Тіпьки половину

нруг

ниця видала до 40. Ви­ падново це чи ні? 3ви­

виорано

іх

торік ВНІСЛИ ПО

35-40

тонн

на

тар і більш тора раза врожайніс,ь

шенні І пусху тих Піщтри­ є\!ств, які :здатні з~безпе·

чити

н~йбі.1Ь!ІТНЙ приріст

ПРnJУКЦ!ї, РО3!ІТир ити BY3bfii ,rіСllЯ. :\Іи 8;і;е В:ЗЯ.1И НЄ-Й !>уре. його тре­ ба неухильно додержув~­ ТНСЬ.. У ЦИХ C.lOBaxПР[)ГРЮ'1"а

Jій

,ря

j5удl-

ве.1ЬНИl\ів на трива:JНИ пе-

ріО.l. Вони заИ.lи!>ають 11) творчог[) Підхозу У вирі-

І!

йшли

приготування

ген-

праці,

до

урочистого

збираннІ вих

врожаю

ну.'1ьтур

і

.

серед­

ИАМ

ножний

0зимоrо

ньому

нлину

lІав

В

по

30-34

Нехтування

основни-

ми правилами

порушен-

ня

~ робіт

строків

lІинонання

призводить

".....,..----

.

..,.

часну тим

сівбу самим

завітали

праuівнИJ'\И

у президії урочистих з60rііs передовики вир[)б­ І{ицтва,

Ч.1ени

керівниин

Зб()ри

і

тар

занласти

основу \lИСО_НО_ГО _І. ВРО,жаю в 1982 році:..,

-

предстАвника\lИ

~lИстеuтв артисти 3а­ порізьхого держав'НОГО ор­ дС'на Трудового Червоно­ го Прапора театру Імені М. О. Щорса.

свое­

озимих,

міцну

-- ----

110

ди

заході.,

забезпечити

І

рад­

шефсь!>их організаuій сю·

номплексу

агротехнічних

щоб

центнери хліба.

всього

з трудівниками

г[)спу

«Пухівсьний»,

ГІнтар

поназнини, ЦьогО'

року

рn:JПОR­

:J,10i') і НСЬХОГі)

методу на всіх б:';:ІіRР.1Ь­ _ них ()б·єпах. І. як сві.1та\!. зе;:І.} п[)стаI'Н.1ИСЬ

серЙ()знn. • пn·па ртіЙНО\l\"

Сл ба виступи.::и КИЯНИ 1 О МЇ<.:IlЕ'. Го.товний ;ю­ Rip ЇXHbm~" тренеру В. ВаЙс€'ру. я!>ий за,ll'1-

-

резу.1Ь­

перших

nід-

трима.1И З.'Jоб'нulв бузі­ ве.1ЬНИfiИ :,. ПДБП·2. На сп[)рудженнl васи.:rы\в-СЬI\ПГ[)

{'.lеват[)ра

праЦЮRа.1И

в[)ни

пrНJ[)ВО\lУ.

Заrа:\ ЧОНIРИ пі'IУ)ЯДН,ІХ бригади п[)ї:ца ~ почап:у Р[)Н\'

!-165

()СRОЇ.1И

І;ар60ванців

7·~() ТlІСЯЧ, І\рнта

сягу

а()[)

Rіл

ТИ(';РІ

прrf

П.lані

.'5 І.3

пр()­

за га.1ЬН[)Г[)

nобіт.

()б­

CepeJHhO!lli-

,ЯЧЮfЙ виnnбіТ[)И на О;ПН)­ Г[)

гrpаlIЮЮ'JОГО

становить

1.375 иаn!'і[)ванців. 1·12 пр[)центн.

НО!llанду

розпа.1!

Добре

оргаНізували

3\-lаганн!'! Броварсы<;йй ~iiCЬX!in:<1 .-JJ.iСМУ і Па. .1,Щ Пі[)нєрів. Аот пред­ стаRНИХИ І';иївсьн()го 061JcnopTI\O'l4iTeTY і БРовар. сьr:их \lіСЬІі[)ГО та раНон. ного

СП()РТКО\~ітеТіВ

тягом що

тих

про­

двадпяти

днів,

турНір.

так

rрr~Бав

І не з'ЯБИ,lИСЯ

на

НЬО\1У,

;\lож.lИВn, не зна.1И. змагання нихry

що

проходили

..

у

Про ие РОЗПОВі.'ІИ. ИТ в програмі

(3акінченИJI на З-А С!О.Р.).

У

ТУРІііру."

а60

СВЯТО

~ ЧаС1>,

ТИl'на газєт<:,. ших

«Спор­

1 ряд

іН­

видань.

J

па рт!>ому,

госп[)дарства.

відкриває

партиому

сеире­

радгоспу

В. М. Сімчук. ПіС.1я и()· ротної вступної ПРПМОВИ БІя

запрошує

ввіЙти

до

заJIУ переможців еоціалі-

ли .::ІЄНН! норми вирооІтку на 140-160 процеНтів. Скиртува.'!ЬНИЮI О. Т_ Матвієнхо. Я. П. Жгун, І. П. Турчин, М. П. Ми­

ХЛІБОРОБІВ

зеРНDзаготів.11

сіна.

цьому

«3аворицьний», яні на­ ближаються да виконан­ ня.зятих зобов'язань. Час не жде. Тому треба поспішати 3 винонан­

noraHi

ШИРOl;r

сюдження

ченн!'! переможців соціа­ .'Іістичн[)го змагання на

сьний»,

І тому мають не­

-

свята

раці радгоспи «Плоскtв­

ний»

JІьrщу

відзна­

озимих

«Красилівсь­

орган;зації ПРОIlРСУ ~a НО· вим MЄTOДO~I. Свідчення

«.1Iт-

з[)~

Кірова,

набу.1И

останнІ

рив

іменІ

мі-

1 ран[)ну Rmf' П€'ЯI{()ГО ДОСRід.у В

ста

партІйному

радгоспу

везеННІІ органічних доб­

«ТребухІвський»,

піДРЯJ.

6 УДТВЕ.:J.ЬІ.!JН;И

з

Дотримуються правип агротехніки при сівбі радгоспах

"

БУДіRНИ­

бригадний

Bal"OMl

роботи. І чи H€' наЙгn.lnВнlшим резервом nідви-

вимку врожайність.

в

є

тати. ОДНЮШ

методів

ВечорІє. Будинок КУ.'1ь­ тури переповнений_ Ра­

в

итві

о:н'ржують

ківськнЙ.

АК У півпідвищили зернових

і

fiапіта.1ЬНО:l1У

греСЯАНИХ форм і

3ранку

доБРІ налаГОIІИЛМ ви­ ПОЛІІ

ефєнтивноо!

чать фахти, ЦіЄї справи

KO~liTeTi

нультур.

на

щення

шенні наарl.1ИХ пнтань, спонухають до поwуХів 1

:заст[)('ування на дl.lі про-

ci~IНa.:r­

дзєржинul

ка.

ШИ'FI

на яинаЙШВИ.'ІШQ~У :завер­

T~'pax

забрак­

":Іс­

«Пу­

наприклад,

органіни

її-

!>[)нцентрацlя

ЩО МОЖЕ БРИГАДА

плану

лише

по

а

із

гектарів

1350

озими

зібрано

центкера,

У

де

пр;ву Ї\! пів-nчха. у

З,1t'6у"и 53..5 [)чка, у хар'" кія·я;.: 5:3. на третьо. му !ІІісиl хnчанда піонер­ ської дружини ! ~1 е н t О. J\ошовог[) (ш!>а.lа .\(. 3) ~ \Ю.цавського мІ­ ста Бендери - 50,О 0'1-

Тnв'І­

f;!J

перенонливо

ліо­ наго­

РnДИ. А Д.1!'! З;:Іо6уття TCJoo

t'Нчп .1. І. hn('1f:H~B nі.1ХРI"С1НI1: "Н()м п'ятнрі'l­

лине відставання ДОПУС­

~'!>paїI{Cb!>fH! лише ср'бні

ловно,о цяти

риса

та В. Но.l!С­

О,lна!> ня перемога при­

.

Hec.~a нерам

з"і~.,і f\ПРс. Гt"ЧРf"l::..lЬННЙ

під озимі. Особливо ве­

чуріна,

1"-

Під­

J.iПРС

ви-

них. Пр[)те і нинішня команда хаР!іів'ян Б3Я:1а гору 2,5: 1,5.

ло ...

агротехнічнІ

стабільнІ

В. Мі.:rьшин

праl1і.

НТБі. Внступ~ю,іи на \:XV! и){

тричі

.1ИСЯ змінн. f\o~~aH.:ry за вік(}м залиши.lИ А. Агра­ новсьха, В. Вірний,

1')(1" п'ДВlfIIІI"ННЯ J!n():JYfiтнр)'n,"т! Пnill\і v ('\У.'!АН'І­

Сl'!>f"lетяр

рахів

Але в ЇXHbO~fY СИ.lа;:rі ста­

ЦІ,

паnтії.,

і.\!єнl

гра вааи позібні з'!аганюr.

ПР[)ГР€,С'ИRНnї

;j'їцv

призи

дружини

чотирьох

~'ї.l.li

став ОСН[)RJIИ!ll фа!>то-

у

про

.

Пnn~RучаR :1 TOHr>\'fП!

Bce'~ipHa

свідчить

ча

Н[)Я[)Ю си.l[)ю І!('Й

>;.~P'·

\:Яnllf(Т!"1)на

строки

нерсыіi

n і ]f1р€'С.lюяа.1аrь необ,,! ,1ність шнр[)и[)г() RПn()Rадф[)~'fИ

на

Ф. Д.lеРі!ШНСЬ!;'ОГ[) з 98·Х ШI\О.lН .!\1iHcьr:a та іменІ 40-річчя БЛІіСl\І хаРl\ів­ СЬХОЇ Ш!>().1И ,\І> 15. Хар­ иів'яни протягnм остаННіх

підвищv-

П.1Е'нуміВ

ства району досі не за­

нращі

н[)в[)-

XXV

дружин

піонер­

В останньочу турІ же.реб звів лідерів - ліо-

на

СРР!ДI{Ь[)!ІІУ

кінчили

грунту

Завдяки

змагання

варах.

під-

право

ПnОДУ""'НВI{IСТ},

ту і сівби озимих. Виконання цих робіт

оранку

вона

С'FЮЄ

СТ~'пних

/

:::~:над:и, зн~:ноЙго "~:.: ~ танож

ПОТJШР('І!-

рока}fИ

у

на-

J.iПРС· і У постаl{[)яах Hq-

нили засміченіСТh полів ~

снлалося

значн()г()

З

'Г[)"у

шеННАсівозмін спричи- І

добnру зерна. Подібне становище

ня,

союзні

::Ю--2:, ПР[)IJЄНТіЯ. І! стр[)­ хи р[)гРт СJ;nРnЧУЮТЬСЯ на 17-2() ПlJOuентів.

передових (, у цьому'

все­

!'i~·.1a

~ться

в

НеАнісна

ЗАВЕРШИЛИСЯ

ЦК ВЛНСl\'1 «Диво,шаш­ ии,.. які проходи:ш в Вро.

прапl

минулому

був у числі господарств

наПРАМНУ.

який

ПРЕСИ сью!х

RFН".lf'Нf.!Ю

не­

ЦіНlI 2 МОП •

у ДЗЕРКАЛІ

З<1.стосу-

!lир[)6fшuтва

існування.

_рожаї зерна в радгоспі

«Гоголівський»,

до­

рок!в

10

року

1981

споруджен­

ВПЄ-РI1Jе

TB!"n;]!!.'!::!

знижуються

недаленому

,урожай

l

виправдано

справжній

господар

1

недотриманкя

агротехніни

усьому голова. Ось чому тримується

j

через

правил

серпня

26

ОБЛАСТІ

!lіІ.lа \lеТn,l брнгазногrJ гті.1nЯЗV. Поступояо. Ho~a

фОР!llа'

зниження врожайностІ зернових культур. Так,

як на

Середа,

ПАР Т І І' V КРА J Н И,

КИІВСЬКОJ

ні )ЮП.ТОВОГО J\УДИНКУ У міст! 3е.lеногразl МОСКОВ­ ('ьх[)ї об.1асті бригада М.

3.1nбіна

ПОСІЄМО ОЗ'ИМІ

КОМ V НІС ТИЧ Н О Т

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

етичного е1ll6.1Jемами змагання,

змагаНЮ'I. З переможцІв здоровІ

міині

;:ІУХОlll.

гучНі

оплесхи

заЙ!ІІають 06.1ИЧЧЯ ~НЯЧНЮf на

вустах

Т!,10'11,

вони

nlз

присутніх

почеснІ ~ficUfI. їХ заОlагаі під проміl{НЯ'f, радіСНі

а

усміш,

ІШ.

З Т€'П.10Ю ПРО.\JОВОЮ д.') присутнІх

реІ<ТОР

звернувся ди­ радгоспу Ю. Я.

:lузан.

З

почуттям

дечної

подяки назвав i'feHa вніс ваro~fИЙ

сєр·

;Іиректnр

ТИХ, хто Б!>лад у

спі.1ЬНУ спраяу. СерІ':: них €'!>іпаж ИО~lбайнє­

ра І. Г. Мичака з П()~lіЧ· ни!>"м Я. К ЧеРНРНI,,мI. JПШЙ на~lа.l0ТИВ з п,l')·

щі

191 reHTap

325

тонн

ронен!>о. М. М. Місюров за короткий час заскирн­ вали майже 3000 тонн

зерна, R<>Мбайнера М. М. PyдeН'l> а 3 помічника,,",

В.

Я.

Нрацюком

(319

тонн зерна на 162 геиrа­ рах) та !нших. Серед 8;)діїв авт[)транспорту першість виборов шофер

В.

І.

перевіз

h[)рендюк,

і!ЮIЙ

467 ТОНН х.lіба.

сіна. що

становить б!.'!Ь­

ше тонни

та

КОЖНУ норо.

ву.

На

з60рах

виступили

ГО.'10ВНИЙ aгpOHO~! госпо­ дарства А. І. Осадчий, !>омбайнер І. Г. l\1ичаR. Голова рnбітничого KO!lli_ тету

профСПі.1ИИ

Луцька

Л,

С_

радгоспу

про

зачитала

нахаз

На !>осовнц! зеРI{ОВЮС д()бре попрацювали мев­ Нізатори І. Х. ДОВГО;:ІЬКО

Відзначенн!'! переМОЖців соuіа.lістичного змагання

та

грамота,ш

М, О. Гайдак, якІ

К.1а.1И

У

ва.1КИ

n:у.1ЬТУРИ на

від!іО 143

п()­

зернові

П.1()щі

вJдпо·

1 141 геизр.

Серед :Vlєханізаторів. ;;1аЙ· нятих

на

керівник

иос.овиці

трав,

господарст~а

FlдзнаЧIІВ М. д. ЮРЧЄ!l· ка. Г. І. Довгодька. О. It.

Юхименка, ЯКі виконува-

директора

та

цінними

ПО.1арунками.

Після ни

урnчистоУ части­

СИ.lами

артистів

теат­

ру бу]о поставлеl{О ВИСТі­ ВУ

;;а твором

Осноя'янениа

Г.

f\вітки­

«Шель­

.мен!{о-денщик».

В. ПЕТРАШ, rромадськRЙ Ае!І1'.

кореспов­


*

2 стор.

'НОІl

ЖИТТ,"

;:;

ну,

борні

всіє): роботи.

збори,

настрІй.

За

niдвесe1llЙ 1@і

ЮОІЙ

3аДa.JOТЬ 'lJIени

л~ати

тваринницького

А

тому по­

xвшmIUf

радгоспу

організації

За­

просив:

~

ТоваришІ,

захо,цьте,

3

першої

повіді

О.

В.

тільки

-

за­

):10

рОботи.

ловне.

хто

винен

. Л:ШіХ. де

недо­

нращІ шляхи того чи іНШО'

в~~[р!шення го

у

питання.

Партійна ОргаНІзаЦіЯ твариннинів цеху хоч І невелика (всього 12 чо­ ловік), але розстанозка номунІстів проводилась Із розрахунку нращого Юf(ористання т:Й'Ного впливу

СЙ.1JИ МР­ на жиТтЯ

юленrиву. виробиич! про­ цеси. Тому оptаНіза1Uй може вирішувати і склаJ.\­ ні

завдання.

Цей ріК видався важ­ ким у виробнич:ому Iiї;ЩО· шенні. і' вся увага членів о;ганізації БУ.lа звеРНУ­ та на питання поліпiU~н­ ня роботи цеху, а такОЖ в' конання

мог

та

т:йної

статутних

дотримання

дисциплін!!.

ви­

пар­

Час

І

п"аRтика показали. що не

раціона.1ьне

ДОВОДИ'ГЬся

ВИRонуваТБf

се!\ретарю

та

його

за-

ст·пнику.

У ДОПОВід] був зробле· НЕЙ критичний, приНІЩ­ по вий аналіз вироБНfiЧОЇ та громадсьної дІЯ.1ьнос'Ті кожного

Ч,lена

партІї .

При цьому секретар пар­ тійної оргаНізації Haro.7fOсив:

НОМУНісти

-

повинні

заЕЧ·ЩИ пам'ятати. що З НИХ беруть приклад, на !НИХ рівняют!>ся. І від ТО-

JlwкориtМJПlIf

кормів. що 1i0-

Анат.показує, лектив. цеху

на

цьому

бага10sтрз"ає. Наnрин­ лад, у Ropnyci .м 5 пра­

З60Ри

у

цеховій парторган!заЦ1ї Погребського ВІдділка

радгоспу

розпочалиtя

значений

Юрова

i:lIeH! ТОЧНО

час.

На

у

ви­

збори

з'явився 31 комуніст із 36 за списком (решта­

вІдсутні з поважних при­ чин). Сенретар парторга­ нізації І. І. Ярошинський. розповідаючи про роботу партбюро. доповів, шо у

виХ

ти

~"Мo.ax.

Р13111.

муніст!!

І

а

рмульта­

набаrато.

цехУ

'же

nenen

Пn"Х

З роху

8rpa<raJOf!, літніЙ

H~ тю

ЖІІ.'ІО

у

Iц<'l

KOPMOВOMV

май"ан'ШХу. !lтрачає 40 - 50 nnoцеНТіВ пожи!!­ нях. f!@1!J:О8ИR

noraHO

t

тваринами. З!lIДСJf 1 J)ЄЗV.1JЬ'І'ат­ нормrr~а1'Р:'l'·Ю1И •. а І'11ІХ­

'ІІічІ' ·HeMII~; ТЬМУ й дору­

чают"

Є.

~~()nи

С.

Монастирецькому

ПропумаТIІ

пеtJР.Хід

;Jіел!

ПИТЮІНЯ

rn-

ce~!)HHOЇ ('1'1;1си:rосо~у протя­

ПОС'tійНої

poJ{y.

у оБГОВОJ')Є!1Н\ ~~1Jm-r

пп!!

вlп

до

же~у чи гo~~

коМУНісту

участь

доповІдІ

усі

присут­

нІ на зборах. - Наша партНін~ оп­ Г'lнІззпlя:, СJ<азав Є. С.

Н(')наС'l'иреЦЬRиtt. звІтний

:за

ПерІОд

зробила

ще

й

хо"

tп!~ькl.

вонн

дJнr

P<JC

сооєЧАtну

сплату

Ч,lенсь­

ких внесків. тт. Водоп'я­ нову, Мельникову. І';:ла­ дуну за l1ерегулярне ві;lЗlдування партзUорів. Позитивним в роботІ цехової па рторГАні3ацlї є те, що майже ВсІ її чле­ ни працюють безпосеред­

ньо на виробничих діЛян, ках, заЙМ~\ІОть, так би мо­ вити,

активну

життєву

позицію.

Свідченням цього є ре­

даНО

роБОТИ

минулІ

державі

про­

4368 центнерів м'я­

са при зобов'язанн!

3716

дОМОГJ1ИСЯ

М.

тваринники

приросту ХУДGбп. А дояр­ J<И Т. Г. Водоп'янова.

за не·

3

дають

. ма.1ИЙ

тварини

безпечити,

тому

запчастин

її

за­

ЩО. до

не­

елект­

родвигуні!!.

Пе

ри

головнІ зб~­

-

-

року.

дисципліНу, з цього й по­ трІбно розпочинати. Обо­ в'язон номунІста са­ мому бути приклаДQМ І без нагадувань вестн по­

.1Ітико-вих(')вI'ІУ роботу се­ ред працівникІв. ПотрІб­ но нести '13 маси рІшення ХХУІ з'їзду НПРС. Хто ж ц~ зроб!.fТЬ. крІм нас­ комунІсті!!? Ми повиннІ бути' на чолІ, всІх справ. Зараз CJI!n звернути ува­ гу на рацІональне вико­ ристання кормІв, еконо­

мію е.,еитl'юеиергlї, есте­ тину та культуру вироб­ ництва. Маєм(') всі можливостІ. щоб до!!есtи дt'J­

бо!!нй

ГО-М~ИIl

на­

луЙ. - Ми зlбра.1ИСЛ, щоб підвести пі.дсумок партІйної роботи. Ножниtt з

нас

сказав

і

про

С!!!Й

v

.за­

особистий вн(:осок

гальну справу. Але на зборах мало говорили, 11'( ВИРЕати Ha~1 основний ко· рІнь :З.1а - поруш~ння

ТРУДОFіОЇ хоч

таню'!

на

двсциrt:rlнн.

обговорюємо ІЮЖНОГО

своїх

рах.

не

пи­

зб:1-

напе!!не,

v

v-Віtiш'1О

дає ніякого

І

поне;!і."!",а

нороrких

а",е,

!le

звичну

І

ефекту.

не

У

нсжнііі сппаві дисuип:rіна - ~апорука успіху. TO:l!y

на всіх "IЛЯНІ\ах особ;!­ СТІПІ прин::rадом П забез­ печТІМО. сяні,

3а пі чотири

щn

мі­

з!l..1ИШШrнсь

ми

ЛО

ПОВИННІ

ДОК.1асти вСіх ~УСИ.1Ь, щоб В!1кона'l'И йзятl соцlал!-

причину

тивного

зав:tаннJ'! сіЛьсько­

І

цього

800

І. С. Рудам. секретар М!СЬКНОМу парrіУ. розпо­ вІ8 комунlс.там цеху про заIЩ8ННJI!, яні стоять пе-

ред

міською

партІйною

організацією.

Як. вико-

нуються

плани

МИСJІОВИХ

на

про­

пІдприємствах,

в радгоспах.

Пlдкреслив,

організаціІ! добре працює лише тодІ. ноли добре працюють сеli­ ретар. йоrо заступник. ко­ жен

к()мунlс,.

зокрема.

Щоб зобой'йзаиня цеху ВТ4І\0наНI. ПОТРібн() були аКТИIlIЗУ1!аТН роботу кnж­ яоУ бригади І ПI'8цIВЯИЮІ. 3БеРН~-1! умгу Н8 !!НХОВ­ ну рООnту.

Факти

-

трудової

сквза"

nорушения

ДИСЦИПJlіНИ.­

вІн.

потрібнn

-

попереджувати,

l\Iу'1Jlсти о-пліч

мnжна

мІсцІ" у

8дже

вІд

ного

чекати.

й

чого

еа;н.'1НВ!'

Рdбат.1 оП8ртійної

органlзацlїпо'lIиннl няти

ко­

працюють ШІіч­ порушниками.

з

анаюrь.

Пf{танюr

зай­

прапl.

та

побутv трудlІ'Іннкіп. СІ та­ кож б.1агоустрою Ферми.

РIШf'НRЯ

зБОl'lв

БУ.10

конкретним. з lIід"овІдальннми за !lИНО­ нання. з чІтко "визна'fЄ­ ними СТТlOкашr. На збn­ рах r>рганlзація І! ПСІвній

Itoro

иомуніст

у

Р.

Є.

Семен('нн().

Щоб забєзпечити БИСОНУ врожайнІсть зер­

-

НОВИХ

ку.1ЬТУР,

трібно.

-

нам

сказала

п()­

вона,

npaBH.l

дотримуватись

агротехніки. Зараз, нали незабаром потрібио буде сіяти озимі, ми ще не :lуаємо добре Підготоме­

Номуністн ного

пехv

ню

СергІєнко. граМі!!

-730 О. Т.

Г.

добового

Литвиненко.

О.1еЙниноеа

uей чаt Ki.'Iorpaмi!3

1\1.

надоїли

ІіО

О.

Г. 3~

2893- 2736

мелона.

рівні

знаходить-

ся ідеологічна пі;:щав гострій

щt"l

гимє

робота. критицІ

завідуючого

FИМОГ.

у наш вІк технічного про­

гресу'! го

Спростовують

дівчата

бригади

П.1аСПІас.

Но.1И

я звернувся

заступника

сенретаря

водського

комітету

СОМОJlУ ко

з

О.lени

кращу

то

Вона ху,

ЧСІ(а ТIі

першу пресового це­

з

котру

~!Олка

очолює

,-Іеоніда

ні

КОМСО­

-

мова.

яка

обов'язки з них 28

ЧОТИРИ

розповідає Наталія Гро­

потрІбен не

ві;lстаємо,

ки

-

задаt:МО

У

тпрічне

танимн

що

чудо­

дівчатами.

не

виповнилось,

вдає­

ться добиватись таких ве­

ЛИКИХ успіхів?

- Секрет? ;:І;:,'же 1tP0стий. вва;нас Любов Олександрівна. Він розписом нам 41 чоловік, але весь у їхньому бажаннІ НПРС.

ми

ганнІ.

ти

виконує

бригадира,­ комсомольців 1

члени

штатним

з

ті. Як цим ді.вчатам, де­ яким із них ще й двадця­

бригадІ

зараз

А. Голубка. та інші. Ме­

Хотl.'ІОСЯ б рознрити .секрет,,> їх майстернос­

зичеНl,О.

38 дІвчат. комунІстка

показники

пощастило,

працюю

ВИ1ІІи

J-{оролюн

нашій

просто

я

1. де номсоргом Натя Му­ _.у

зав­ 7 ли­

значком

І. Швайно, Л. Тихонова

не до!!елосЬ.

назва.lа

бригаду

що.

-

«МОЛОДИЙ гваР;Іієць п'я­ тиріЧКIІ». З. Бочковсьна. 3. НУРИ:!ЬЧУК, Л. Бреж­ нєва, Л. СаВIІЧ, Г. Шпак;

KO:l<l-

назват!!

;:(овго

відповІдь

трудові

нагороджена

КОМ<:ОА10:IЬСЬНО-МО­

.10діжну,

на

сокl

до за­

ГаВРIІJlей­

проханню!

Шнуро.

стопада. У бригадІ 17 ударникІв НОМУllістнчної праці. Сере;І них,­ Н. Громова, котра за ви·

йо­

КОМСОМО.1ЬСЬ­

ко-молодіжної заводу

О.

цей нолеlПИВ річне дання заверш!!ть до

нас

а

завдання

СІ,аа;:(о:н

Наш

КО .1СIПИВ

працювати,

навпа­

тон

у

у

ЇXHЬO~{Y

номсомольському

зма­

завзят­

«П'я­ ті. Перемагаємо молодіС­ тю, вмінням. дружбою_ мен­

девіз:

щим

311.

-

бригади,,>.

справд!.

дівчата

ду­

же дружні. Вай!! дружать патріотич­ не .'ІІІШЄ на роботІ. Друж­ но і відпочивають. Вони першим

пІдтримав цсй ний почин.

ВСЮДИ

ті.1ЬКИ

разо~!.

ор­

І дІвчата свого слова ку.1Ьтпоходи дотримують з честю. Шв­ ганІзавують' річний П,lаll ванн викона­ в кіно і на лоно природи. харо. ли на 1O~ процентів. :3а ОргаНізаторо'V[ шого, активного І змістов­

підсумнами

змагання ви­ боро.ЛІ перше мІсце не Ti,lЬНlI по за в ().:! У , а й пп місту. 3а трудовІ успіхи

кращІ Ч.1Е'НІІ нагороджеНі преМіЯМИ.

За

ного відпочинну БОЧНовська. Ця

є Зіна дівчина

завжд!!

вес.е.lа,

подрпа.

Про

хороша

исУ

гово­

КО.1СIПІІВУ грошовими

рять:" <\душа кОлеНТИВУ1>.

бригада

А ще люблять дівчата пІсню. СпІвають про на­

1981 ptH

ПОl!инна.

випустити

дукцїі на

709

про­

ше

щаС,lиве

сьогодення,

тисяч кар­

Шсня додає їм кращо'! бованців. Але еНТУЗІасти наснаги до праці. . підрахували, що ця цифЗахоплюються дІвчата ра Д.1Я них замала, і ви­ 1 спортом. пращі фізкуль­ ріШ!!.l!! довести випуск ТУРНИці :\1. Ноптієваі продунції до 770 ТИL:ЯЧ І. Шнайно, Н. nрасько 1 l(арбованцlв. Закінчити к Ю()сєва. програму

першого

ОДШlадцятої

дп

свята

ня

-

року.

п'ятирічни

П. СУХЕНКО,

l3е.:тнного Жовт-'

оС'ь

їх

студент факу.'lЬтету журна.lіСт,пш КДУ.

прагнення.

П'ЯТИРІЧКУ

ЗА ПІВТОРА РОНУ

-

ВИПЛ!rВs.·

Ц1кави~ш були

виступи

ді.'ІОВИЙ

підхІд

нонкретна

-

до

справи,

вимога

працю­

вати на рівнІ

ВІ-І:І!ОГ часу.

Бригадир

ф.ерми

:\fарченио

ТіШ

і

Н.

Ф.

сказа.'1а:

щоб 6у.10 б!.'lьше молона і м'''са, неоБХіДНО мати В;ІОСТВЛЬ

кормІв. за

стан

високоякісних

ВідпоВідальний наочно'f

Ч,lЄН партбюро В.

агІтації

В. Но­

валівськнй внІс пропози­ цІю поновлюват/{ П смї­ силами,

поки

з

а

не

привезуть

Шlакатн

центральної

садиби.

т.

сіль­

Сазаню­

році.

Збори пройшли !! діло­ вІЙ атмосферІ, критично

ЩІ)

успішному

с:при,,­

sиконав~

Нрутп.1ЬНИЦЯ ЛИСИ­

Тlfрічне завдания за півтора року. Воиа оБС.1УГОВУЄ шість КРУТИJІЬННХ машии, шо втроє вище га.1узеВ()'і норми, і щодия випускає бі.lьше прп нормІ 340 Hi,10rpaMiB.

тонни

продукцІї

На знІмну: Н. С. Санько. Фото Р. АзріЄ,1Я~ (ФотохронІка РАТАУ).

З·Е ЛЕН И Й

віцдlлна І.

рогатої худоби з тим, щоб мати ДОбрий заді.ТІ на виробництво м'яса l! наступному

Ворошнловградсьна область.

чанської фабрнни технічних тквнин КатерииаСеме­ пlвна Санько зобов·яза.1ася ВИКОНати особисте п'л­

ч.екати,

на. Він заК.1икав номуніс­ т!в і новообраний склад обговоривши роботу парт­ партійного бюро значн() бюро у звітному пєріоді, підвнщпти відповІдаль­ яку визнано задовільною. обрали НОВІ!Й ність членІв НПРС за Н()мунІсти стан справ на виробн!!­ склад партбюро. його п~рео~раний !(Тні. ;Іотрш!уватись пар- секрртаррм 1;ІЙної ;lнrЦИП.lію/! t'T/j- ,.. ЯРОШИИСЬІШЙ І. І.

Т:ПНI{Х

ни Л.

Можли­ застаріло

твs.РИJIlНиuь­

на зборах. В кожному

Зоотехнік

клубом

роками. поняття

впевнена, ~ начальник змІ­

JI

:1Ио~v. ІІІf.fJlвиmr

завдань.

на.

СЬІШМ

з

це

прихо-

А. ВОЛОШИНЕННО.

ми

роботу

дить во,

досвІд

доеlр'я О. В. БородІну.

сІвба затримується. пору­ шуються районованІ СТРО­ ІШ, а звідси І недобір зер­

лежному

що

мІрІ пою,.зала своЄ вираз­ не партійне <!:,lHцe~.

нега­

д&ла

CBOC~!y виступІ на зборах оБЛіНовєць тракторної

-

до

- І говорить

Народна мудрІсть rOBO,рить.

ЮТь з рІшень ХХУІ з'їз­ НУ.1ЬТУР ду НПРС та ХХУІ з'їзду вІдповідь НомпарТії 1' нраїнн.

показнина

бригад[!

прирІст

.

грамІІ'1

його щt'! партійна

завжди можемо

має

ним. Тому 'І успІх!! І не­ вдачі спільнІ. А успІх кожної справи йде через..

Б. Доповідач багато уваги Бондарчун центнерІв. Вироблено мо­ наГО,10СИВ на локА 45,01 центнер ПР!! придіJlIIВ аналІзу роБОnі необхідності зараз закуп­ штанІ 3927 центнерів. громадських оргаf!ізацlй, .;"ти· молодняк !lt.'ІИКОЇ не на на­ Одєржзно шодоб()вnго зазначив. що

Скажімо. серЙОЗНі пре­ тензії були пред'явлені членам НПРС тт. Негоді 1 Бугаєнку, які. зловжи­ наfIМми.

ПРИВ03ИТЬСJl{

колекти­ ного грунту. Як правило,

За

Гуз~нко, Н. І. НраВ'Іf'Ч­ ко. що' забезпечили 740

-

ефект. бо

на

органІзацій­ роботи чи комуністів.

спиртними

зелено!

недовиконаНі.

стосувалися но-партійної виховання

Некрашевичу

~переГОРЯННR~

tосподаРСЬНI!Х

В.

!.

бу.

аналізував

Щоправда. по урожаЙНОсТ1

своїх зборах питання. ЩО

вали

бl.1ЬШИЙ,

баtа'l'О. 1Тоназнrпш значн() кінuя' рону. rrО:тlrtттпrJТНСЬ.

lІиробкne

Е.О. Приходько. тіс­ но rrе1'Jеплетене з партІй­

пр оле­ чаJJЬНИК цеху В. С. Тав-

Активно дlЯ':Пf. скаЗa!l він. партгрупи . ферми (партгрупорг В. Галиць­ приросту ве~1ИКОЇ рогатої М4 грами прп кий) та тракторно-рільни­ худоби чої бригади (партгрупорг плаиl 634. Найвищих приростів Р. Семененно). Вони опе­ на

n12 PipicT

Щоб

-

ПеремелеНі 81ДХОДН

ПРНЧКН9?

58

!llч

мІсяцІв

розглядали

,

Поля.

ПІк У Ц~XY

Ttlapтmaм-. Те,

сім

ративно

по-

траП.'1)1Є тваринам n1D; на­ ги. Так непоміТНО за рік набігають десятки 1'о&н.

не

перІОд.

питан­

,tлка.

корму

поста­

1іlfXоt{Иn' з ритмічніс­ р~nачl· зелело! маси

розглядалися

вlд­

Багато

яна

nриnoсти

ЯКИХ

liо.1ективу

дотни.

вузькІ

маси.

корпусах.

вІдділка.

Діяльності

що

Но­

ЙОго Тhрмнинам. Адже Мдtбна ситуацll1 І· в ін­

ву.

господарсьиої

т(шу

мало Уцять 1 1іикИ'дают .. пІд ноГИ. Велику РОЛЬ у иьому ПИТІІннl I!lдlГР8Є чистота У норпус.ах. А мн

зультаТ!f

також

пусах,

питаККl. 8и8Чнти nocel:! пер~Д()8mttli І nep~дa тн

на

а

З

танож'

партійного бюро,

харантеру.

працЮ1!аТИ

ви~и собою завдан­ ий РМібратись у ЦЬОr.fУ

дань

виховного

більше

ЧйТttpи Т~!.1Іятшml. И. Б. ВесельськиЙ.­ rrf>а~юють МНИ 8 ОДFlано­ .потрІбно не допускати

звітний періоц відБУЛОСIl 10 партзборів і 9 засі­

но

цюють

Підхід-аі.пОВd Зв!тно~виборнl

є реальнІ

"ЛИЦЕ"

вс! номуністи добре стАв­ nOlztatntll

ляться ДО своїх партіЙ­ них обов' язків. Бувають випадки запізнеНБЯ або неявки на збори. Лєвову пайку партійної роботи

KO~

ВИРАЗНЕ

Ф ятІв (що зробили, ЧОгО критика 1. гс­

.'тектив\. У нас

у

,-----------------------_\

nеререхуванн!

не зробили), а й

ж

Г. П. Гайовий зазиа­ чив. що багато Ііормів втрачається у 4 та 5 кор­

питань, якІ вимага­ нerайного lІирішен­

БородІН

HR адресу секретарл

така

З ЮТ.

т1йної. масово-полІтичної та господарської діяль­ ностІ nарторгаНізаціІ за звітний п~фіод. А nля цього потрібно. щоб у впстynах номуніс'і'і'!J6уло не

-

сліДок

OКJlA~.

МОЛОДО-НН зелено

зобоВ'ЯЗaJ!JUr.

Наше

-

сказала у .Н­ дисципліна ЖИ'r'tIl, радгоспу серед комуНієТіВ. 1 як ка­ с1'У'Пі директор

,1Ю;jЬМИ.

ня, три ГО.lІОвні трудо­ ва ДИСЦИПJliна, ставлення

зробити глибокий оргаНї3ац1Йно·пар­

~н1

-

'І1аШ8

передо.ого.

до­

значив. що присутиім на-

лежить аналіз

всього нового.

JrВR.'1ІІНИ

розпочнемо!

І

МОЖ.1ивостl добитись 750 змаган­ граМіВ ПРИРОСТУ. Потріб­

соцlа.'1ltтичного

n~xy,N'g 1 нЯ. ItOCitM

«Авангард,,>,

r9aмl.

545

результативність вина. Низька

трібllo бути зразком у ви­ до 18 години Олексій Ва­ нонаянl сМїх службових сильович Бородін, секре­ обов'яЗКіВ. застріЛЬНИКО1\! тар партій'ної

приріст У

паР'l'1t tcOJIєктиву,' буде за­ мало. У ЦІЮМУ

.

Р.$

И'И!'1fP1ЧID'

Партійне життя: З8іти і 81lбори У людей, що сtOJlJ1И біля приміщеивя, де ма­ ли Відбуватися зtlїТJЮ-ВМ­

;

.·.і.Бі9.,фR

Поча.'шся <'зелені ва.

у

радг()спl

жнв­

«l-іраС:І­

.1івсы\й''..

Протяго\! пер·

ших

;Інів

двох

CII.10CHi торії

робот!!

У

траншеї на тєр'!­ фер\ш на;Іійш.lО

1.2О7 ТОНН :H~.leHOЇ ~Iac:!! КУІ\УРУДЗИ. На її I\ОСОВІщі

ПОТ І К

10 аВТО\ІаШІ!Н 1 .'Іва трак­ Бі.1ЬШ ЯІ; по 1ОО

ТОР/!· тrшн

Ні

СИ.lОСУ

тонн

27

~- господарстві

Г()

;j()ведеНі

Сf\ОРЄНЮIН

ГОРJіЄНIiО. Осnб . l!!БПЇ С1\ТОВ?ЮТЬ

І

В.

П.

заз.:rа!І­

J1rреНО~lіПЬ

Щ();ІІІЯ шофери Г. :\). Шrі­ біко, 1\()\ІС()\!О.lьиі :\1. Дя­ ЧСНl;О та ]\Т. ЧvнЯ!,.

.,аЙнято три 1\0:lІбаЙНII. 110 три деннІ норми ВІІІ\.)­ І!УЮТЬ ЩО;ІНЯ КО\Ібайнс[)" В. Н. :\ІаРЧ('I!!,о та І. А. Ра;ІЧР!lКО. Г!рренmЮІ;:,'Є :З3І3даНlIЯ

при

:/('но

СІІСТЄ'\!У

ра.1ЬНОГО

та

prnpooJ-

заХО;Jі F3

стнмуmовання,

СIIРI!ЯП!~IУТЬ

!\о('овиці

чn­

.IІюерjа:IЬН-,­

яr:1

"Р()ВР.IСI!і!Ю

!іУі,УРУД:ЗJI пр,! · ТСЩJJ.\Ш і б(~з

юрат.

rю,;г,а.l/1

ROJI'i

На

,,~ П"·

!)еВезенНl СН.lОСУ зайнято

Н, СТАРОВОИТОВА, ЄІ'ОНОм!Сl'.


НОВЕ СЛАВНІ ЛЮДИ ТВОІ,

БРОВАРЩИНОІ

СRИlРтування

КОД0С

гнувся до зе~.'І!, ~paB, ХВИ.lювався' під в!тром.

гометом.

Красиво

ВИХО-

ДІ!ТЬ.

&J.10ДИМИР ЯНОВИ'І найбі.1ьшиl! Бу- БУ.lавка рад- ' праЦЄ.1юб серед ~lеханlЗil­

Во.:тОДИ;\IИР Якович .1авна, ;\lеханlзатор госпу <, Гого.'1іВСЬЮIЙ»,

торкався його ДО.10нfШIІ, ~11!.lувався п .10Да:\Ш своєї праці і праці своїх дру­ зів-хдlборобів . Це ж тут, на

ЦЬO~IY

по.lі ,

він

про­

Кlадав свою першу 60гозну. А тепер раЗО~1 3 ус і \lа

Ч.1ена:\ш

КОl\lП .leJ-;с­

ІіОГО збиnально-транспорт80ГО загону жниваріВ ;зб!1У'ає вирощений урожай.

Са\Іе тоді зусТ'ріли.~ я :\НІ.1 В. Я . Еу.lавкою. Об.:mччя його заслrаГ:Іе в :д с о нця. Працюєначе ні

пісню

руки

СПіМє.

Міц-

:mєвнено

мають

Kep~!O

l\ПЗ-80

в агрегаті

три-

трантора

з сто-

торів, РОЗПОВідає ГО.10ва робітничого комітет у профсП і ШШ ТЮlара Ва с н' .11вна Решетняк. - 3\la.'Jку приріс до · ЗС;\I .lі. І нс­ :llає таlіОЇ СI!,lН, щ.}б В!Дірва.lа ЙОГО від неї.

25 років' ТО:\ІУ піс.1Я за­

І,інчення нурсів

механ! з а-

торів прийшов він У транторну бригаду. На трантор попросш~ся. Ора­ ти І засівати НИВУ. Х.1іБО­ роби господарства охо-,е прийняли його до СВОіО КО.1ентиву. В усьо:\!у відчувалася зац ікаВ ;J Є ;; 1с -;-1Ь ~Ю.10ДОГО ~lехаНізатора технікою. l-iожну пста:JЬ пере:нацає,

у

ножен

ВУЗ­

.1ИК заГ.1ЯН~. Машина д:lЯ

цював за 'IB0I'.

ворить ГО .lОВНIІЙ інженер :\!ИКО.lа Іванович НРИВО­ НОС , працював на HЬ ~)­ :lIУ ~lаЙJi(е без РЄ;\10НТ!В . НаВіть списувати не до з ­

перехідний

ВО.'ІИВ,

цюю на БОЯ.lI1 С Я

відповідальні

~ідповідальна пора в · діяльностІ кожиоТ мlсцеВОl Ради народних депутатів. Ще задо.го до початку Ц!€Ї каnшаНlї виконком РУДНЯНСЬКОЇ сільради роз­

роботу, На сесії . Ради обранцІв

Допомога

ВIШОЮ,ОМУ.

го

Ч.lенів

апарату

1 працівнин\в винонавчогО

мі тет у . грунтовний

ко-

підготовлений довl;ЩОВИЙ'

нам l ченQГО П.1ану. Збори проЙш.ll1 на на.lежному ідс:ііно - поліТИЧНО~IУ рівні, при ВIІСОНій акТі!ВНО <: ті руднян. !Іа сьогоднІ в с і дєпутаТ!! РСіДИ прозвl-

депута тсьну діяльність, розповІли про ті питання, як! протягом першого пів­ річЧя 1981 'РОНУ вирішу­ ва.1!! ВННОННОМ, Рада, 'Ії по с тійнІ номісії.

т у ва.Ж п еред односе.'ІЬЦЯми . Бі.lьшіСТh із них ср!.1iHHO підготува.lася до

,111,1 а

:ш В И СТ У ПІ! H~ зборах обранців БРllгаднра nтaxo-

завдання на наЙб .1ИЖЧИЙ псрlод. Це, зокрема, за­

иієї

події .

ферми

K~

Ваго~ш"ш

1

бу-

П.lе:l'lnтахоза-

Звітна кампанія Ві\конкомові

RJ!ЛtаЧI!ТИ

Д01ВО­ чітко

наЙваЖ .l!!Віші

всршсння

ре:\!онту

ДОРО­

укосу

трав

за­

.:ІаНКіІ.

до

Н!іОЇ RХОДИВ В. Я. Б"'.lав-·

l;а . А :r;нива. др у;юlO

n()Ti~f поча.1ИСЯ І ТРУ ;lівншm n'РИ{'Т У ПИ.1И ;ІСІ

винонном тиме

в

Внр!-

чергове

виконавчого

комІ­

заКJІадів І установ Гоголева. Ана.lізуючи роботу вlдділення зв'язку, дільничної ліlщрні, радгоспроб-

повніше ЗЦОВО,1ення зрослих потреб гоI'0,11вці!! . На зас!д а нні ВJШОНК()' му

РАД

також

ся на

чої

коопу, побутових майсте­ рень і КОМП.'lєн с но-прий­ мального

ПУНlпу,

паючі поряд із нями називали НИ ,

вказуваJJИ

ви .

Зонрс:ма,

IIД~IiH1cTpaцl! ТРРИТОРll

резrр­

установ

OCiHJ'IbO-3\ШОВИЙ

.1ентивів СТРОКІ!

в

:Ііпшсння

благоустрою

YLТaHoB:, (' I I i

ВfіПраВI!ТJf

РОБОТ~' HC;lO:JiHH.

заК.lаду

і

ВИКОНКОМ зооов'Я:Jав керівників згаданrrх 1i0-

.1їкарні ЛО

ПО .lіпшенню

піДГОТО!l­

ФУН!іuіону­

за!СІадів

В

своєчас­

пер і од.

згвдува.lОСЯ

п!{о ~ 'н('достатню

робоТf! ;ІО

(· ('.1а

ДОСЯГНСН­ ! нсдо.1і­ на

проведсння

вання

ВИСТУ­

наГО.;1Ош~'ва.:IО­

важ:швості

ного

наявні

ПО;Іб"тн про Г10 роботи по 06-

Сl .\'Говуванню

ТРУДіВJШК 1 В

здоров·я. ПраЦ1ВН!іІШ во;(у «Рудня'> :\1. В. Ски- Л! по ВУ .'Іиці i~eH! lЦор­ ни бснка . зоотехн!ха-се .1еl\- са. поЛіпшення р о бот>! сфери побуту мають по­ про. ,' підвищєння ціонера цьnго господарст- заН.1ців "У,1ЬТУРИ, торгів- дбаТИ'1 НУ.1ЬТУРИ обс.lуговуваН;1Я, ва 11. 1\1. 3вонніНої, заві-,1I, побуту, розгорtапня

Г,

щоденною

працею

с.1 і д

на

О с новн! стаВ.1ЯТЬСЯ

1-й

стор.)

Б !{~ОГИ. перед

шо

брига-

дою. ие пі,двищенНJ'! ПРОДУlПивносrі прац!, Є I(OHo~!Нe

Б!пра чання

щt-

н'р:а:Іьно,технічних ре(.\' рсів . ПО.lіпшення якоСТ : , ;зниження собіварто­

сті 6у;rівє.l.ьно-чонтажннх Р'1біт і , В KiHi!eBO~IY підСУ :І !К\',

бу;х і вництва.

праВ!І'-ІО. .1I Є J;ШП"

про:j1 е (:lї ,

всі

Ч:ІеНіі

О(ЬОЇ .1И

~- наступні роки їх "і.1Ь­ кість КО.'швалась від 7 .:і()

ючогО снладає 1.830 t;apбованцІв при плані 1.310 Бригадний но ВХОДі!ТЬ і

Ш.1RХОВИХ

ПI;ІРЯ;Х

v

~Iiц­

діЯ.1ЬНість

б);'.1 ! Бе:JЬНlіні1З.

ко·

ють

'іХ

:Jаці"авлеНість

у

за

новю!

ДО кінця :ii-lнІ нок

РОl<У

на~Іічено

~ICTOДO.\I.

в управза

впровадження

pax~'підря­

l;іlщеВОіЧУ реЗУ,1hтаті. у трсс ті <!Броварисі.1Ь· б у ,р бі.1ЬШЄ ПО,10IlИНИ ро­ біт в : rнонус:ться за ~IeTO­ ДО .І! бригадного пІдряду.

ДУ одержати 80 тисяч t;арбоваНЦіВ еНОНО}lії. пі;І­

П ;ПО:l-lа вага таЮіХ хо­ .1СfiТивів досягла 45 проЦЄНТ;В Ві,д їх загальної Кі.1ЬІю : ті. ВироБІтон на

організацІях фОР~1а завоювала нл . . IlРIIК,lадів

()ДІЮГ()

Ось, ПРЮlірО:l!, у Дарнн­ ЦbKO~IY РЕУ В НI1Нішньо­ ~IY році за :\lеТОДО.\1 М . 3.1обіна не працюва .lа жодна бригада,' хо'! матс­ ріа.1И на переведеннп їх готува.1ИСЯ 1 П,1анува.lIIСЬ. Серед основних ПРИЧIJН

на

працюючого

і2.4

ніж

у

процента

звичайних

тут

внщий, брига­

дах.

В:;роваДifіУЄТЬСЛ бригад. наЙ ГОСГ1розрахунок у ПіJро.зді .lах трєсту «Бро­ ЕаРl1ПРО~Іif;І-П,10буд». Тут за о;:tннадцяте п'ятиріч­ чя

заП.lановано

ВlІl\онаТI!

ШВІ .\ICTOДO~I Від 45,10 55 процеНТів ~JOнтаЖН!lХ

;10

І;Бітня

буді яе .1ЬНО­ робіт. І ЛНЩО НlІнішнього

ро­

НУ у треСТі на.lічува­ .10 С Ь 9 піДРЯДПI1Х брига;l. ТІ) ;зара:з їх -16, а до кіlШЯ рону ще ЧОТlІРВ ко­ .1СКТ I1 В>! п і ДТРЮlаlOТЬ '\х поч;;н. Очікуваний еконо­ ~lіЧIІІІЙ степ яід засто­ СУВilШIЯ бригадного госп­ P('.J pax y liI: ~' lf3--2()

тисяч

карбоваНЦіВ

за

ВИЩИТИ

продуктивність

працІ на

4.2

процеНТіІ.

~HA ЖА:ІЬ, не в уСіх

~lОжна

цього

навести

тут

нояа ВlІзнаСІтаЮIХ ЧІНlа.l ; ).

називають

УНО:VІП.1еliТованість

11"-

об ' єк­

тІв ~lатеріа.1ЮШ, Jlе~Юfl;­ :ІlІвість зберсження п о­

стійної ні .1ько С ті ЮЧНХ на об ' єиі з го

До

ооаннього

пра!\l()­ першо­ ДНЯ.

не­

( воєчас н е

забезпечен н я

тсхнічною

ДОНУ:VJентаціF.Ю.

Тан. ;l0.'! і 1-;1 в

прорахуннів і H ~ ­ у справі впро­

вадження

'l'О,lів

передових

праці

ще

l\I ~ ­

1975 -

2.

Часті випадки неРИТ~lічно г о

постачання

~IaTepi,,-

.1і в і переІшдання робі т ннкі в з об'єюа на об'ЄI;Т

.корес-

'.

Гоголів.

ЯУ

зайнятий

Kop~liB Р!ОД

.

І,У . 11" B'l' ix будовах, СІ,:Іаднішс ЮІКОРЄНlIТН їх.

.. БроваРllсі .lьБУ .1 » у зв ' Я ; jJ:~' 3 не с тачЄ'ю . кадр і в ч('ре;з виробничу нtобхі,l-

<":ь ог однішн ій стан с п р ав внчагає ПРІ1СКОРСНIІЯ пр.> НС С " переБVДОВі!. OT;-Jie,

ШБУ-50.

ність

У

підряд!!і

бригад!!

перс!щ.:rяться на

'ІОВИ.

іНШі б.I' -

вна С .l1ДОI\ чого

жупься роБОТІ!.

ЗНІІ-

ефектиВНіСть

іх

А В трестІ <,ТепЛlЩЯтех,IОНТЮ!\» в l1.і:rЮІУ на брнгадний П і ДРЯД переВ I; .1('но 15 брнга;х. Проте H:..t

об'єнах Бр[)варського району вони не працююп-, через (I\СТЄ>lаТИЧН il it :ЗРIІ 'В персдачі фронту р : )біТ генпі;1Ряднина~1И ТРСсту «Броварисільбу,:;»

Н~ ,lиніВСЬ"О:llУ

теП .1ИЧIl U -

гpo~I aдc ыIоїї

ЗаВі1;ДІІ

у роБОТі, він прагне того, що6 СI!ТОЮ бу .lа

:lІIВ .1Я тварин, щоб підв!!­ tц\'Ba:lacь

їх

та

успішно

:УІ' яса,

ГОСІІ-

Н<L1ИСЯ R ЖІІТТЯ рішення ХХ\! з'ї:цу l-iПРС, .11 1 П­ неROГ() ( 1981 р.) П.1ену­

:\ІУ

Цl-i

l\о~шартіУ

:теИI1В.

()(\Р а ТН

'lста :rol;ОНСТР~·lщ ; іі.

ІІІ!

R

\'сіх

.\1С1ііа;с [OC n ()J~p C h K i

Ij;f.fX

партійні

ПРIlЧI\-

оргаll!;,.l· ОJнаl;ПR і . J; f'l1 iГoHIIT :[I .

ОрІ анlзації,

TP~'-

на

ма­

роботою

стежив

~lашиніСТ

:\1ИХаІ'1:.10 :Jукич Вітер; Завідуючий Tr)HO~! Пи.1И~ :\Іатвійович Озадовсьний передав

за

aKTa~1II теріа .l

p~'.

('Г1еціа .lr.НЮIИ

вєсь пос!вний ма. R

С і вбу

pa';:roCnHV ко:щ)о О с\ Ю1НХ 6y;re

ПРОВf';Іено шого

насіння\!

пер­

К.lасу.

Г.

ПЕТРОВА,

~'!(азо~! Пrезндіі Верхов-

ник а Броварського

ЗЗМ.1,У

ної Ради СРСР від б квіт.

П.lастмас вироБН!lЧГО об'~~,

ня ] 98] року за у с піх!!, доСЯПІ І'ті \' виконанні зав-

1!3ННЯ «:-,' 1(РП ,lЗСТИ І<». МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ,

дань· десятої I1'ЯТlірічки і сrщіа .lістичних з о бо в ' язань, nРl l' начи і МСД3.1Я\IИ СРСР наrnrnджено ВС:ІJIi<У

ка Броварськ<,го заводу інженер- . П ,lастмас янроБНІІЧОГО об'.

І ' РУП\' r()бітників,

но-т ех нічних

пrаціВНІІків і

С:[\'ікбовців

ДОБЛ ЕСТЬ» Гуріна .\\I I КО .• у Мl!хаЙ.1~ Бича _ THCHJ!.lb[ll!Ka РI!СУЯ­

об'єднань.

пі :1-

Е.1нання «УКРН:lаСТНІ<».

.

И[JНОІСТЯ та організацій ;\\ і ністерства хічі'l!lОЇ про-

МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВ}' ВІДЗ НАКУ,.

ЧIlС.lі

.1іксівн!,

ЧН С.l0в()сті по

СРСР.

~.

Т()\!У

Київській

облас-

ті:

€СИПОВltч

Антонін\'

Фе-

пресува :JЬНИUЮ

-

Броварського заводу Г1 .]ас-;:.

ОРДЕНОМ

ТРУДОВОГО

ЧЕРВОНОГО

ПРАПОРА

Собка ..\ .lСфТІІНЗ ССРI'і1іонича c .IC!iTPOC'-lюсаря Броварсь [(ого заl\ о .l\' П.lасг-

\lас ЯНРООНJ\Ч()ГО

об'єднан-

нп «~·KpII.l a cт!!!\». ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОШАНИ,. Лагуса ВО:IО.1I[\IЩН:! ,Пав.- · .. lовнча - \13Ш1Нlіста СКСТРУ-

.l r j1a Броварського n.13 CT\laC

заводv

ЯIlj10бничого об ' "Укрп.lаСТ!IР.

ОРДЕНОМ

СЛАВИ

ТРУДОВОТ

ІІІ

СТУПЕНЯ

Будишева Ва:lерія О.lСІ<сiJ'\ОRича С .lюсаРП-РС\lОНТЛЮДИНА

мас

вироБНIІЧОГО

об'~днан,

ня "УКРГ1.НСТIІК».

Мишка Віктора Іванови' ча - нача ; IЬН[Jка це х \' Бра­

варського.

заводу

мас ВIІРООНИЧОГ() ня

Н .нет­

об ' Е'днан-

«~'крп.lаСТIІК». Парменова О, [ск('аНдР!

,'\юзі\ . 10внча I!О.1 і я аі3' · ТО~f()б і .1Я Броварського ,аFlo.l\' П.laстмас вироБНІІЧОГО

об'Еднання «j,'KpГI.1~CТIj K».

ча

Рашка Григорія ПеТРОВІ!' - бгигаДІJlla спосаріа.

pe"-lОНТfНІІ\ІR

БроваРСh1\ОГО

:іаводу П:13('ЛI3С

вн[юбн,{с

чого 'об'єднання

«YKpГI .1J.'

СПІК".

І ПРИРОДА

Пишна прнрода

жиаа

-

оира­

св наших Брова­ рів. Ось і на цей раз фотооб'єюив внхопив

ОДИН

мальовничих

точків,

із ху­

що

білл

MicbKoro

трудящнх.

р,ц\,

:ХХУ!

з"і ;JЛ.

!~ПРС

:за­

ТI1В !lос ті

!1 р аи і,

e iiOH() ~II [-

Т[І:ІІ~'ТЬ('Я

Я J.; БА ЧІІ:\Ю.

яної

Г. ПОЛЯКОВА.

БР[Іга,lIІ. знаЕт[! :І! єт п.l В[І­ ;,нач е шlЯ 1·;оефіціСFlта тр у д о вої \і Ч<JстІ п рll P() :.J ПО.1 і :l і ПРЄ:l!ііі , Бс т аIl0ВІ I Т !! чіТК:lі\ КОНТРО:ІЬ ;1а поста'J а ннЯ:І·! :ІІатсріа ,lіА.

,'І\'.

ЧdlІ IНІ

очищене

ОС-5. за

Фото А. Козак~

ГОёІIIЮ ; !рі!Х У IІI-:ОRа БР!l П .1 іІ. І 'І Ш І б l .l ьш е їх IJyд c . ТЮІ ~'СП і шНіше в ті.1JOБС1 '

пос]';!-

воно

ва:ІЬНУ р о боту 1[)10 пер є ва ги бригадного !lі,1 Р Я;ХУ, Вll­ рішити, HO.\ I~' ()ЧО :ІI I ТlI 1;0-

.1[lше 3. Сере;х IІраЧlll1 , що ra .lh:llYJOTb В Г1 рова.l;І;ення брнгаДІІ0,О пі.lР Я -

:3J)IIRII

Все

шині

П )JовеСТj\ РІО ' ЯСНіО-

ТІІ у ВС.1Іl нп .\l У Все це \lОn,О

часті

Украї­

ни.

.

Висона увага ПРИД!:І1I­ r,ТЬСЯ пІдготовцІ насіННЛ.

lIсрш ;,а

нее, необхіД!lО !J І;о .• ект !!в ах

РЮРі1ХУllO lі 1 J ІіО:lект!!вів. ФаfiПI'1ІІ0 пєревеДЄІИ

Є

вті.1Ю­

ни

ного СНlIIОВIJЩit.

.jаб€ ;зпеЧIНІI ВІІСОКУ Яlі:С П, polJiT , ЗРО С Т;JmІЯ прод),, ; -

на

продуюив­

ніё:ть, :jбі .1ЬJIIува,10СЯ ва­ Л'о ве вrrробництво :'vJO.l0J<<i

ге·юарів. ТРУ,1іВННКИ. гос­ подарства роб.1ЯТЬ усе ;:ря того, ш06 провести с і вбу в ОПТЮlа .lьні стро­

ш.'Ія х ін В[ ІХ О;l У

ДІІ. 3 шого

пєревеLТИ

дО зи­

іменІ

lЦорса буде зайнято 840

озера­ 'у.lJ.юб.1еного міс, ця відпочиику

C'lJi.lb HO

Н:llІкав трудіВНlшів };Р :.\ ­ ЇНІІ 11О.1іПШIlТИ орГі\ні:;,-Jцію і піДВІІrцнти дієвість СО1(іа .їі СТIІЧIЮГО з:lJагаНf1 ;-],

.10СЬ

ху­

невто~йші1

ну.тьТУ-

радгоспі

ШУI;а ГІ! !:1 Cl\ pY T-

тр е ба

:lІУ КО.\.lбінату. На заво;рбудіВНО~JУ КQ.\.тбінаті на 6У,1іве.lьно-.\юнтажних рпботах зайнято 22 брига-

них ПРОТЯГО~І перпіврІччя П.1Ю!УВ;1-

загОТівлі

на с тіЙ.'JOВИЙ пе­

.'ря

доби.

на

озимими

в

,'ІовІ КО.1єнtІІВИ ПОВИН'І! пове с ти в uьочу питаю,і 'і і. 1С С ПРЮlОвану робот у. ЛДffiе ДУіJ \ С про(то вн"оатн на об'єкТlIВНі пrmЧИllіl , що га:ІЬЛI У ЮТЬ поширеНЕЯ БРllГадного госг;р оз раХУIl­

тре сті

у

ЧИ~lа:J \1.

у ПДБП-2 , наП.РIJI\.lад, \ 1 І. g7 :1 рmіі на госп ро зп ? хунку 6ро 3 бриrади, il

та.

1974

3.

нарбованцlв.

Як

r.:\і~lіжні

і об'ЄilН'~,є

СІ! і 1ь н а

у

одного праню·

У райШРБУ два таКI1Х !іО.1СКТИВИ. У ШБ'У-50 з шести брига;! дві праuю-

СКОРОЧЄНіIЯ

строків

1981 ріК. Вже зараз БИ­ робіТон на

Сьои­

яК.і раніше, він зно­

.,1Hi,

ЩО МОЖЕ БРИГАДА

(3аКінченнв:.

;зага .1ЬНОГО

добра .

--------------------------------------------~----~------------------------~---Початок

сво-

за.1ИШИПІ

творця

на РОДНОГО

МЕДВЕДЕНКО,

громадський пондент.

с.

прагне

<.1наНIІЯ

се,:]а.

охоро­

ка

єю

ШЕВЧУК.

с. Рудня.

засідання

ВО.10ДЮШР · Янович БУ ,lаБ ­

Лід

рами

зору.

В.

пптань

Це Baro~fa добав­

!,а до фуражу. ... Біжать дні за ДНЯ~!Н. Досвідчений механізатор

постійно тр!!ма-

по .'ті

тету rorO.l!BCbI\OЇ сl,lЬСЬКОЇ Ради народних депута­ тІв. На ИЬОl\lУ РОЗГ.'ПlДалося питання про діЯоТьність

ж и т тя

матеріал -- все це l:ПРИЯ­ .10 успішно~t.У здійсненню

цих

1 ООО тонн сіна

;, l 1 ЄРШОГ() ,'liIIpTYBa.la

ву.1И-

будинок.

раЗО \1

прапорці.

:\Іайже

Пр~-

крашу

траКТОРі\Х

чайорять

соціаліl:ТИЧНОГО

ВІдбулося

звітннх зборів.

прпсутність на зборах йо­

наших

·по

Поліпшити обслуговування

бу,1Q ознаЙОМ,1ено з ПОРЯДКОМ і 'rрафіком проведен­

дуючої сі.1ІЬСЬКОЮ БI6 ,110теJ{ОЮ С . . В. Бурди та Ін­ ших 'ІденІв Ради. Вони про!нформува.11! зеМіJя!\ів про свою вироБНичу та

загону

нє можна СК.lа стн.

всіх

по-

збираЛЬНI)­

ро ·

~j а готіБ.lі Kop~1iB, бо зна­ .1:1: таннй не підведе. Я!{ ті .1ыш поча.lося СКИQТ У ­ вання сіна з. трав пеРШ і )­ го УНОСУ, він пеРШИ\І ви­ Вів агрегат на ПО.lе. Ад­ же без CTorO~leTa сютт\'

шення

одсржав

го агрєгаті. 3ГОДО:\1 у роботу ВН.1Ю ­ ЧІІБСЯ ;\J(:ханізатор :\-1ик')­

людина

транспортного

двір.

червоний

прапорець

Отож не даре)шо Вlimо­ 'І Н .1И ЙОГО до складу ;'I~­

за

Недаре;\IНО

: Іа 2'.lИНО Сl аЙовнч Зозу .п. Так н и і,;С з а в ;шт н й, напо­ :lеГ.1НВііЙ. Важко З\lагаПІСЯ 3 ІІЮ! . :зіз нається ВО .1 .\­ ;\Н:VJИр Янов!!ч . Інод і .\ІИ доб!!ва є ~IОСЯ ()JHaJiOвих РСЗУ.1ьтатів. Тоді НіІ

-

ханІзованого

НОР'І1Н .

стійну «ПРОПІ-ІСНУ» на йо­

справляється.

цю,

-::

ТРИ

попр;;. ­

ді.l!'JНlЩ

Бачили

60Tfl.

ще

ВИЧ. -

..

З стор;

Першокласним насінням

на

норм худоБІ. -радІсно ГОВОРИТЬ ВО.l0ДЮIИР Яно­

А 6у.:ш дні, нали викоютвав 1 по

«старичку» . Н е доручати !\ЩІ У

змагання

Проведення звітІв депутаТіВ пере)!; виборцями

НSI

:\IОВJJЯВ,

;:ti!\OBOГO

ЗвіТують ДВ'путати почав підготовчу

Hboro. що жива Істота. Як доручили ЙО~ІУ трактор МТ3-50, го­

Зібрали

1981 po!tY

соломи ,

Всю

-

Д~Я 3АГАЛЬНОГОДОБРА __ .06ваЖН!.'Іиlt

~ерпня

26

ЖИТТЯ

і

:l l a:IO~I .\'.

:1.1iftCI!!ITI :

V ;1іI-!ТТЯ П:lаlJіj l1арт і ї і Hapo,lY . о. І\ОРЕНЄВ. Інструктор ПРО:НИС.rtОRО' траНСПОРТI-\ОГО J!іilділу МіСМН(Ому

~'країни,

Номпарrl1

Ці каВ0 знати

.1юдеЙ,

IJРОТЯГО }І .\т і сяця о., · ІІа J дi:lilНOK Єрсванс,,­ кого аеропорту бу :1" ОГО:ІОШСllа

НОЮ F!fJ;Jrтo

;,

забороне ·

:З0НОЮ.

чаЙНIfХ

ТО :ЧУ ,

')

6':.10

ЩО

в

віJЄОДИ.1а

нору

сІ10ртабе.1ЬНС lJаРОВЮI

A~iд до

РІІТІІЙ

-

КО;\І­

іКИТ .l0

з

опа.1СНШШ.

якого був

~!іж

щю­

Труба:l!И .

,'ІЮ.l1J ОТОЧИ"1И сі}lей­

НаД;ЗВlI -

заходів

вона

;\tа .1ЯТ

І;У

увагою

1

турботою,

поруч

!Токи

:lІІсенята' підрос­

ПО (' ('­

та .11-1,

траншсї

НС заси­

:Ш.ї ас ь ... :mсяча сі \І'Ч . Одного ранну ПjJ<1 '

іlа.1 1 1.

Гостсіі

Пlдго;rо·

B~'Ba.1P.

цівнrШІІ

ту р6уваТIІ .

:JhОТНИ.\!

\ l і Тl1 ..·Ш

ПО:ІС .ІІ

аСр'()110РТУ ~Ii iK

П О·

\'I'.'lа ;ІС Jl ,І,

н траншеї' труБЮІІJ :mСІШIO і трьох . 'ПІСІ.'­ .\111

НЯТ . дова

ся

Пор у ч

-

КІІП і:І а

новні1 }(орп\'с.

t'IЩЯ

[:,

б~'­

C110PY;lffi\' S<lH' '·АОЇ.\І

а

.'1)[.

ІJlН().\!'

(', Б О \І Сі ~ >J к і Й Н(1 Г Рі'1 1 а " п на сонці. Побачившн

р а ;; у

ШІ!

с:таРі1:mся

,"іЗ

А.1С одного

.1ЬОТЧШіІІ.

ПРl!н і с­

«сНіданок».

не до­ '[c;-;а.ЩСh 'іх. ОчеВНДrIО, .1 j I СИ ЦП вир і шила. що 11 !,lpo('TalO'lC 1 1О!;0 ..1іННя ()дера;а.10

"[ЩІ(

достатній

ё !І і .ї І ;~'13аНJiЯ

.1Ю ;J Ь.lIl1.

;; аБР : I~

з

.1! lсе·

ня'/' в Н<іЙб .1ИЖЧНЙ ді<::.


*

4 ~TOp.

26 серпня 1981 року

НОВЕ

«ЛИШ БОРОТЬСЯ­

Новий

бlографlчннми

p"J-

,

r,увати

йпг()

.1<1НПЮl

R:'

~1;;;СПRrлl

своєї

«.]рібн,jї

6іб,.1; оте;;и ,>.

ПОЛіТИ'JНd Фраі-н;а

./

На рево.lfOJJійну

!lО31Щ!;: БИЯБО"\l

є

ністр к'R,!еняра 3BepH~'B уЕагу Г. В. П,1Е'Х;:JН'JВ. m;иіі \' РОЗ:ЧОRі з В. д. Б,онч-БРУЄВ!1чем піJкрес­ .1ІОвав, шо І. Франкп .1~'­

ОПР3.5ЖНЬОГО ПР']:І!етеї;з:чу, що Гі;:;НО р.;нпс на 8Н·

щий рівень, у НОБах історичних У.\ЮБЗХ ЕОГО!,Ь ПС,lітичної .1іРИі-.fl, з::ша­ лений Т. Г. Wевчею;о,\J

Рев'С,lюційна

ВІра

у

;ке

РiJЗ до

;\Jаjj6утщ;

даRИ~rи,

У

св,т,ши

ТВ '}РЧУ ulЮ;:ІИНИ

POJY,\1 і

праuю - ось

сповнене

ТРУ,.jЯЩ')Ї qЮl 6у;1О

Есе

ТВQрЧіСТЬ

ЖНЛ я

ве,1Н!\Сі'О

і

З!Ї. юна!\ ся

не

d

ва;;

сЕОl

тою.

dнання

Нін

так

.;;rireparYfJY, .1ЮtТт"

пеРЄJ:iLJНdНм,',І

стан

~C,.!

Т(НЕВ,

а

uV,la ода'н;;ю

бl,1ЬШИХ

у

3

,1ЬБові

,31':1-

наl!­

(6.ИОО

йом,

6pa~a

УЧ1!СТЬ

У

роть61.

У

рону

черВНі

налеті,в

і. ФраН!\<J

з за

ТQВ8jJііШdМН

ТИ.~В Я3НЄННН і ПО,l; Тl1ч­ ниЙ процес не 3,13.\lа.il1 волі ~!O .lOДOГ() . ПОЕ'та ~O боротьбИ, а ще 6і.1ЬШЄ З::'ІЩНИ.1Н Л. Про иє свід­ ЧИТq ВІРШ (. Т(Jhармша~1 ;;) ТЮРМИ» (187Н р.), Щ,)

прозвуча

Я"

6

ВИ",1И"

С~іі.1ИВИЙ·

.\!О,:Ю,.jОГ(J

BCbOMV

псеї'а

е"СП,J~ататорсь"і)­

му СУСЛІ,;ІЬСІВУ. llоет ;за­ н:шУ.ає сзо\.\ о;rнодуsщів «твердо

в

бою' стояти.

ля·катись,

1!ШЙ

ЧІ"ННЯ

поліція,

що

впав

нє

пер-

ря;р.

Уже на той час І. Фран­

"wг-

~

"праяди­

ПРО~lєтея» .

трудящого

СП.'Іуатованого

е.о5 «Лід

нашими

Концерт.

фf·.,ьм

• Кафе

.l.руг t .ли~

і

він

прокинетЬ<:я

18.45 19,00 19.15

Сьогодні На

Т;І!\НХ

і

та

при

праці.

НОЮ.

Пишу

бачите,

[)У"ЕУ

Я!\

окре~ю.

СЯ

Y~-Ia,

йде.

та

ВО,.1іlO

поет-ве"етень теЛ.l0ТОЮ душі

В.

ПіВ

очі

спів роз-

до

НИРКИ? Виконуючи ДЩlаШНЄ завдання, О.lенка запита­

НиJЖИ,

-

УІ\-

«поч·

ві;Іпові.lа

та.

За

ХВИ,.lИН переросііітьног() тексту

K.18;:!

'

«Наста:Іа FleCHa. Н<! !lе­ ревах З·ЯБН.1ИСЯ НИРКИ~.

В. ВАЛЕНТИНОВА.

чить, жить!

М.

да

ш'не

«під

До

Дня

Нмини. Док. фl,1ЬМ «БІля радянського кіно».

Виступ

)lжери

ан.: а м б л ю

«Юнitть».

15.40 Фі,1ЬМ

діт"м

-

«Білнй

Чого

і

ПТУ. Піен"

"11

навчають

2~,20 СЬОГОдИЇ

22.35

з

• лю­

приз

к.,убу

«Шкіри­

м'яq ••

Hawa • Ареса

у

кінема­

світі,

. групи.

Туf'ИltJ

Матч

!6.00 16.!0 17,30

3

фlва"ьиої

Чо.IJOвікн .

наСТОРОіІШБ"Я

-

я

й

бе:;

~1Y~liB,

граф. В ефірі 19.0і! Актуальна

18.55

до

,1И 3 ті,lЬКИ

ді:нrайся,

о;;аянний

ти?

Мо',

родження

20,30

.На

,

І.

Я.

ДH~

на­

черєз

мнстецтв.

8YJI. ICttJмbKa, 154.

npkt"cT1'Y

дa!IeТlla,

то

і!

уже

1\0111,lась.

стільки

написано,

J-;PYTropi.:j-

читаю.

Вона

вас.

ж

СЮ1е

поняття.

д:т

С.

_-

Схем ля"!',

випоювання

ща

l\lеняю по.л собственно­ го

те-

перебувають

у

бригадах ~1О,10;:lняка ве,1ИКОЇ poгaTO~ ху;:\обн, немає,

А

цє

означає,

-

ЦТl1а

в

Чернигове

нашого

господар­

(:3 протоколу).

об'яви).

(3 кварт!"ру

на

квартиру

Броварах. l\Ііняю

l-fiімн ат н У

кв.

18.2

М.

j-кі:o.fНЗТНУ

!\вартиру

в

Броварах,

(3 об'яви). В

по!\а,j­

ства.

Бр.овари.

в

тваРИНН1і­

ГО.l0В'НИЙ

для

рад­

перспєк­

ТИl1арозвит!\у ни!\

ІЦО

загрожує

ДO~la

ДВУХ"О1\Jнатную

з сусІДОМ на РусаніВПі .,а

(3 ;:ІОПОВЇДНОЇ). госпу

В. МІЩЕНКО.

Р\"Санів.

l\Іал." Л. Бінько.

Якщо Jля мене, ro ПЕРЕДАЛИ КУТІ МЕДУ

А;к TO;:li я збагнув, що у дядька Данила СЕСІЄ

загіН

набираються

передовики виробниuтва. БУ;:Іівєдьнини, всІ бажаючі. (3 об·яви).

Що

б

маро,!,-

11.2'0

Те,.ефі.1ЬЧ

ЗИ».

І

.Осlннl

це

гро-

(~ріи.

12.25

СторіНки творчостІ поета .~. Мартино"а. lЗ.О; Підчосковні зустрічl.

lЗ.35 Ч.мпlонат світу .'] ЬОТ НО ГО спорту .

верто­

3

Тмстой, .ВОСl<ре­ фj~'ЬМ-kОRперт.

на-

\5,20 Програма д"'. фІльмІв. 17.5{) т.,,_ФіJl"М • ВІчний пок­ .'ИК'.

11

серІя.

чаСІ

Бесіда на мі жнаРОllиі те­ ми ПОJlітичного ог.t"даЧА газети • ПраАда> Ю. Жуко­

19.00

19.4, 20,00

Вечірнq

ло

каз •••

ЧемпіQнат СРСР s футбо­ ""', І .• іга. 'Л(1КОМОТИВ>

?

(Москва) - .Торпедо. (Ку­ 2 та/lм.

таїсі).

21.35 lеJlеФі,1ЬМ ,Дивна пуспа'. 3 серlи. .

Т ЕЛ ЕФО НИ: житт.

ТJЙ

круп,­

А

Інструментів.

2\·00.Чао.

,

J-;a·

м'ясоруб­

пропустити?

ОБЛАСТЬ

Му.1ьтнП,'ікацtАНі фі.н,ми. Відгукиітьс", сурмачІ!

ФРАнка. Те­

.Час •.

МаАстри

НА

9.55 10.011

респуБJlІки»,

20.45 «На Аобранlч, діти!

21,00 21.35

Конперт

них

с: Бу lI.Ka_-27~.

.,аиах

ян

;ку)їва.l

В3.

пісЮІ. камера.

12.;-річ'l>!

9.30

М. сіння".

СьогоднІ - Д~HЬ кін", Ф{"ьм-концерт 'ТРОЯН.ІІИ півдня». 18,00 Старти надІ!!. 18.30 КОМСОМОJlьськи/t авто-

nI·

Тн знаЕ=Ш, усе зра· п ро що :чи говар,,· тобою Бранні. От

8.00 • Час •• 8.45 дОК. те,1ефі.,,,ми.

14.10 .11.

ут

Новини.

Н5МО, м. БРОВАРИ,

І телефоЖ4:

по

МlжнаРОllииА

ВО_1еЙболу.

.;JеRистава

,а.,иmаеТЬСIІ

l1ИНОЮ:tl-.

На

СРСР

тоrрафії Ф. т. Єрмаша,. 19.25 Фі.'1ЬМ «Ki~'bKa інтерв'ю з nсобнстих питань». 21.00 • Час>_ 21.,~;~ фj,lьм-конuерт «Поеми реВО~1юціі·.». Десять Х!'фОВJіХ поем д. Шоctаковнча.

19.:30

пуде"lЬ».

11.15 •

радянського кІ­ Держ­

Виступго",ови

по=

Н. ГРИГОРЕНКО, ПРОГРАМА

країни,

rp~·

-'VCO:'I», а в pYhax Ill\lатований ;курнал. .1іЙшов G,lН;КЧЄ, та й

ЙОГО вже і тан, і сяк, а з нього хоч би С,lьоза ви-

;;i,lbf(a

був готовий:

ДЯ,1ь]{о

Сr;а.зали, тема не нова, каа,;уть. про а .l"оголіі,їв

ла:

БУ;:lЄ

Я, та ~ "О,lВ вже

:звєчорl,10, бачу: te:I1-Qщнться міЙ «рідний.

,"lе!\ції ДУ.\lаПIJ ~leHi

І ка поте'тє. Давайте про-

З'ЯВЛЯЮТЬСЯ

не B~fe;),

и

ПопрошаЕСЯ шшав собі. А

же:

,

коли

він живий і буде вічно жити. бо на.lеашть ,10 ти, тИ'Танів хпу і праUі,. я:;l своєю ;;ипучою діЯ.1Ь­ ністю дове.1И, що ~\MiCT жиТ'Гя .1ЮДlfНИ У боротьбі: Лиш бороться зна­

та

ща, "О,lИ \'арнєньг:о і нути ;курна.', та й

3

як

аРКУ'І!

-- Та ні' Це ГY~IOреска, заспо"оюю йогn, Вознв у ;курна n.

ЛІНИВИП.

мовою

інш\'.

розгорнув,

дядь"о. ~ Дан них с(jіЙд\'ся.

....- - - - -.- ' .. ~" : , . .c;

J\1а~ю,

'КО.lоду,

на

НЬОГn.

-

тих, хто привертає ~'Baгy, і сподівання інших хто ~-Baгy Hann\':I;"~.

-

на

!\ишені

ЧI·пати'? -

надії

ПJЮЛЬНОГО ГУМОРУ

я

дядьь'у

паперу,

І1ерша

В.

знаєте, '10ГО

прийшов?

Присів

ЯI(НЙ

Оголошення

раїНСЬКою ки~?

чи

вас

кивнув

спроба доіСТОРИЧНОІ )JЮ;:ІИНН встачовити KOP,10H;.J.

.1IОДСТВО.

Франно

в

Огорожа

до

бідний РПД!!'!. І Витяг 3

~ІО~ЧЮ;\·.

раз :,зсвідчуf. г()Jинни" у траурній ;;імнаТі \JУ3ЄЮ І. Л. ФраНІ-,а у :!ЬБОВl. Те.1еграчf.l, .1ИСТИ, те,1ефОННі ДЗВіН;;И сві.::tЧИЛIJ, що .1ьвів і hи'ів. lV!ОСhза і Пєтрогра.1, Відень і Парf.l;К, Прага і софія У г.lиБОКО~IУ траурі. ща за ФраН"О:l1 тужить не ті.1"­ "п українсь;;а. зе:l1,тuт,. а j:j

A,le

своє поняття

Ні, ти ;к с"ажеш. Ав;ке;к скажу.

.1ЮДИНИ.

ПИ.l,

п~'с!\аIOТЬ

:1.1ИТИ.

прогресивне

рис

НюаNС

ус!~ю l'IРО~ЮВ-

Фраююве серце пє реста:1О битися о 4 годині ПОПО,lудні 28 травня 1916 року. Цей час і за­

усе

.1елких

Нуль -

ЛЮДИ, я

горе

А я

БОНДАРЕНКО.

п' ЯНИUЯ. я;;ий ще не юра-

БаЛІ брат, Я дЛЯ вас рад ЖИ'ІИ. Серця свого нров'ю Ваше

пи­

...

БІНЬКО.

Людииоподl б ний

,1ЯВ:

;ІЮJИ,

бо-

кине

танцю-

Пароход

серпІ.",

з

може-тани

дурнІ.

П!Jсатн

його

ти

ГУМОРЕСКА

нне.

лама­

нІ>. б~".lа його JО,1Я, яке б ()соБТН'тЕ' горе і бе:.ОН3Jія краЯ.lfJ

жаРТУЕ=Ш,

гу:

пеРШ;1Й

-

Л.

p~--

СЮІ, н~ж Jи"туватн». Прсте яною важk'ОЮ

не

не

.

В

КОЖI1У

хоч

коли

Ну, я"? 3РОЗУ'\Ііл;.r?

3Р03У\lів. Ну, Jу\!аю, С,18ва

Маг -Jиренrор баЗIf. Оселитися ПОШИТИ­

мене

.lівою

:ЗJОРОВ,

облизує ...

-

хвірП:JI,

-

вІн

чому~ь

знаЙЮІстві.

Лоботряс рип

та

свrJЇЧИ

ясність

«л\!(ує».

Бачу,

тj,lЬЮI

ПРО-

Лицемірство ПОГ.1ЯД

добрий гумор та охота до

дасть

У світі.

ПО_1ЯХ

ПРОГРАМА

НА»,

14.30 14.;0

-

С!(1;КЄТН

«Росія це богатир Святогор. Він Jрімає' в печері. A,le прийде- час,

.ІЗ0ТОП>.

1~.10 дОК. те.JеФІ.,ьм .Криме!>![! сторlики О'"ександра грі­

В!!/!

-

народу

родів».

СПОР~ИІІВИ­

прапорами..

МУ"lьтФіollЬМИ «Наш Лишичитай:., сПойrа енця>,

18.00

ен­

пое:l1 як <,Святий Ва,lЄНтій ... «Бідний Генріх» і особ,lИВО «Іван Вишневський» побудовані на су­ тичці грО:l1адсь!\ого з осо­ БИ~ТН:І1:. ' 3 РЄБО,lЮЦіЄЮ 1905 року в Росії І. Франка пов'язував знищення с3.­ ~!Oдep;кaBHOЇ «ТЮРМИ н3.­

цт

8.25

111.45

.1ю­ і

НЄ та авюсфера прєнра':­ нога, в якій л()стає світ Франкової ГЄРОЇ!\И. .\а­

27 СЕРП НЯ

ПРОГРАМА

15.15

с\·спі.lьніЙ

Богнеч

рактери

твердість

а

()пус!\ає

губи

Прочитан.

ЗJ)їаст~-йте, дядьДа НН:ІО! "ричу я

від

погодився !lЯДЬ­

--

Z'X'G ::пс

ЧЕТВЕР.

. 9.S{)

в

зна­

НЮІеняр дбаз,

комІтету

ми

вели"ого

(на;кене

ДП

не

ною

;;у

ДАНИЛОВА.

БездушнІсть

рад

б~·.lО нз­

но.

(

!іеріВНИЦТВО~:1

поезії

F.ої іскри

24-й' розді.l «hапіта.1Р

-.

видавався

! v

щоб його (,10ВО

пОВ

но був знайо}шй з ;\шр,,­ сизмом. j" 1879 році він

пере".lав 1-го то-'1У

,<Житf.

--

!{равченко,

ТРУJами

,1Y

якиЙ

боротьбі,

С;;І[,1НН-

гра­

RаJі1ЧНfI

Фран,:у!

жvрнаnу

Надаючи

1817

тюре.\lні

,1еяін-

Франка.

аJ:iТИВНУ

.

гурток

потрапив

І.

ЧJра..,-

Віі3ВС;lьніи' Ос.·

на

ЦН!

1,

і!

ПаВ,lННУ.

СЛОВО-,

ОЧО,.ІіVБана

РПСіІО.

!.

.1ьвові під

СІудентсь!\ої ~o­

JЮ;'Il,

в

l1aJC!f.laB

ріш·:ах

ТС:\4ів).

Група

~Ia РКСНПСЬЮ'

Сєред вези ких зас~уг І. Франю~ тє. ЩО він упєрше ()знаЙО:l1ИВ на­ pOJHi маси ГаЛИЧЧЮІ 3 реFЮ.1ЮІІіЙНою JЯ,lьнj('ТЮ В. Т .•1енінв. Перша ла,Jха прп І.'),lіча на 3і!хі.1ніЙ Унраїні ;<·ЯJJН.1Вся у 1896 ропі на стс·

Уже у [1:'.іНазlt о.:оЬиста бібдіотеhа Юfiаhа нарах')­ оИИ

ЛЮ,lИТВЮ.J1.I.

М.

ЮіИГО,lЮОО.\I, ЗОИ)Jа 'іЄ.\! ЦИХ найщннІших снари"в,

вува.1а

не

с;,к()-\с!\рівс/-,кі

(аJlOОСБі­

Jdкохався 8 що /-іС\ bLlO

~-.

:В;:ІУ;\lав('я,

радик~·.:lіт

читай,

;;0.

тяг.

ХОJИТИ,

ні

nco6r'(CTO

поповню­

аві

ПОВЕРНУВСЯ я з ре­ да!\ціі, та й пішов ДО дядька Данила. До того. щп частеНЬJ-;О ото піJ чай­

жартівничок

«Бува.:rи та!\і дні 1 11і,11 ТИгJ-;ні, ща я не міг б:?з болю .. , ані .11.";ка1'И, ані

rчнаЙО\lНВ('Я че1)Р:?, БончБпуєвнча, І:ОПJНЙ за ,1")ручеНШПl І.РіЧі! тран-

Ті!){ОЖ

заДОЕО,-lЬНЯВ­

ае!\ЦlЯ '>ііі,

по~т

писав І. Я. Франко JO своєї у'.,еНИJl! lНfCb.\lCHH:I­

КУТОЧОК САТИРИ і ГУМОРУ

С~овничок­

;lахворіВ.

СІ1,1іти,

ПОП())1нювати

Л.

недремн;1Х

! .. Фран!\а :ча.1Н прані В .. ! ..С[еніЕа, ;І Я"'ИМ;< віч

qИНО:1І

R~' m;ості. ;'!беРігаєть('я р сейфі «Rrcr.lnї пеК<'Іr1Ні~,

працею,

сатрапів,

Т<JlШ,І

;;і\:.m х.lіб03<'1'БПД~' в С-ЛР;І­

постійною

С.1ідування:чи парських

соціа.l-;:ІЄЛfОК;:Jаті1.

,ЮЖШБО

оагатора.зовю-ш ув'язнен­ НЯМИ, ппстійнимн пере­

тя;{,,,о

,1ЇTepaTYPY

Ще починаючи 3 гi.~!Нa­

Ви<:наГJ;єюій над.:JІОДСЬ'(ОЮ

*

пlДПРИОІ<,добр()>> на нєвідоч').

виріши:lН

народів».

ЯIiВ.

на6.1Еіt:ається

даючи RИ ріб,

домашнІ майстерНі ~'Mi,1h' иія ;lефіПИтнюН! URяха­ .\ІИ. Один з та"l1Х гві:з­ .1()ч"ів. 3~"'НТИХ праІІіRН'і­

poдa~l. Я вірю У ве,lИ!-іУ .чісію російського наро­ J\', якт.;й зав;кди був дру­ rn:l1 усіх пригноб,lЄНіlХ

ЧН~І­

спортував

ha:VlG-

няра.

cBo('io;ry не Ti.Jb!\H СИП:У Hapo;ry, а.1Є й іНШЮI H~­

ЛЮ.1чна,

біJ1!>ше

Н'ХНО.lПГИ

ства, НЄЙ

А

марнсизм,

Ве~и"е значення .1~p d:ЮnЧУRанчя ('RіТОГ'-~ЯJV

'СЕОГО народу І 6сіх пр,!­ гноб.їених, НЕсіа,lЄіііі') від' ЇХНЬОl наЩlJН3,1МіОС r і, БJра

ці!{?Ба

ВивЧаЮчи

. 60ротьиа:

Щ8.С,lИБЄ

.1i:l.lb-

Д\J,lH

Дехто RваЖі1~:. що во:т :3НСійш,щ НОВИЙ\IЄТ'JJ проти чЄ'рствіння бу.lОІ{.

рІзноманІтніших творІв. :j

ЯКИХ міркувань вихо­

3

спадщина І. Франка СК.lадається з п'яти ТМСЯ'І най­ к. Марнса та п;итн

на

цвяха:wи.

тератури, ЇЇ окраса і сордlсть. Поет, прозаІк. дра­ lиатург, пубаіцист, критик, історик літератури, фолыорист,' один 3 наЙбі.1ЬШИХ у світі трудівни­

лі.'1ів ',:\нти-Дюрінга " 'Ф. Енге.lьса, щпб над!\'­

ПРО!lУКU!Ї

Бтшус"ати

}!ісь;;о:.п' х.lібозаВОді Х,lі.б «~ишннівсь"ий» З ...

велетень української лі­

3а неПОВНЮ1If

вид

поча,1И

І. Я.ФРАНКА

ків пера.

ВЕСЕЛА . ПЕКАРНя

3абиди цвях

Завтра минае 125 років від дня нар'одЖ,енни -

РЕПЛІКА

ЗНАЧИТЬ, ЖИТЬ>~ Іван Якович Франко

ЖИТТЯ

редактора

19-4-47;

коресПОНJlЄlІта

промиеJl08ОСтІ,

19-3-82,

віJlПОВ!Jl.а"IоИОГО

.ІІистів

і

11І)1-

.ае'!'.

Фото tleJl.актора,

ееЕретарн.

мlсце80ГО

Вlдді.,у

РАJl.іОМО8.1ення

MaeoBof J)оботи

А.

,-

ШЄВЄJIЯ.

l!!дді.1у

партІ/lНОI о

.сl.1ЬСЬКОГО

roeno-

19-3-18;

19-4-67.

.Но!!а!!

жизнь.

ваРСI<ОГО

орган

-

городского

Коммунистической раИНЬІ,

городскorо

СОАЕ!:ТОВ

наРnЛНhlХ

Киевс.коА

06,'8СТИ.

Редактор Є. ФЕДИН.

партии И

Бро­

комитета

Ук­

районного

Газета середу,

депутатов

виходить у вІвторок, п'ятницю та су60ТУ_ Індекс

61954. оо

Вроо"рська ,qука-рня

Киї.вськсrо оМ!ЮJ!іrрафви.!t!sу.

М. Б-рО!ари, BY~. Київська,

154.

ДРУК високий.

06c\lr 1

друкований

аркуш. Тираж

12.160.

Зам.

3674.

#135 1981  
#135 1981  
Advertisement