Page 4

f стор.

*

23 серпня 1980 року

-~------...,-,

..

""""",

НОВЕ

_...

ЖИТТЯ

..

Частf rocTI на лаиахрад­ госпу «Гоголівський:. учасннки чДожньоі самодіяльності сіль­ ського Будинку культурн. Не

~~[В(!)U'Ш[!

ЧЕРЕЗ

Освячена

раз побувалн вони і в жнива­ рів, де СВОЕЮ піснею звеличу­ вали натхненну хді60р06ську

~U'(!)~[t~~~J

щ:

прauю.

~,.... -

"

РОКІВ ЗУСТРІЛИСЬ В,ЕТЕРАНИ-ФРОНТОВИКИ

37

О'мтвах

в

8 лютого 1942 року пІд Москвою.

рожого тан'кового корпусу. ДемоБІлІ·

На фото: самодіяльні митці на чолі з художнім керівником

На все життя запам'ятався йому той

зувавшись,

Ю. Мишкорізом під час висту­

день:

СЬКУ

пу на жнивному полі.

ЯnОЇ був Іларіон Татарин, .прийшло поповнення. З молодих безвусих юна-

У рІзнІ куточки країни закинула доля фронтовикІв . здружених на во·

кІв

єнних дорогах. Дружбою . що освяче·

Фото М. Марюrи.

у

мІнометну

роту,

пмl труком

І бувалих солдатІв. що: поверта ·

повернувся на рІдну TO~I '

землю.

лися з госпІталІв. Одного з них. мо- на кров'ю. дорожили ветерани понад l лодшого лейтенанта Сергія Цибу, усе. Вже давно ' на мІсцІ колишніх , учасника боїв 3 БІлофІннами. призна- окопІв шумлять пшеницІ. І не знайти }

чJfли помІчником командира роти. І з перщого дня мІж ним,и зав'язалися щирІ стосунки, що згодом переросли в мІцну солдатську дружбу. Обоє·

слІдІв вІйни на дорогах. пройде них ветеранами. Але час безсилий зlтерти пам'ять людську І БІль про загиб ­ лих. Жила вона в серцях однополчан,

знаходили один в одного якостІ. що найБІльш вІдповІдали ножному: хоробрість, життєрадІснІсть, почуття

і завжди, зустрІч. Важко

щомитІ,

жеврІла надІя

на

розповідати про пошуки. взаємовиручки. А в час затишшя мІж якІ вели посивlлl тепер ветерани. На боямилю.били разом згадувати про вІйнІ. як яа вІйнІ. І кожний IiOнверт­ рІдну УкраїНу, мрІяли про пlслявоєн- вІдгук військкоматІв, архІвІв Іларіон не життя... Трохимович Татарин розкривав з На пІдході до Иурсьnа у жорстокІй

бойовІй

сутичцІ

ворожа

куля.

І.

Татарина

Пораненого

трив()гою, геть відганяючи думну про

дІстала

можливу загибель друзІв. З таки:vJ же·

полlтрукз

почуттлм пl}1ХОДИВ ДО' поштового ящи­

винІс з поля бою вІрний друг Сергій

ка І Василь Филимонович Тращенко,

Циба..

як завжди, вІдчуваючи на

А потІм була

':061

погляд

битва на

дружини, який ніби запитував: ~Hy,

зІя, яка пІзніше стала називатися Житомирсьною. , зазнала велиних

ЗовсІм несподівано виявилось (так зараз здається І. Т. Татарину), що

j 'T~ !о!'Р~П!Л~~~РО~'.~С~ ~ ~~.~!, ~~neP' І'

йшло поповнення. ВІдразу . всІм по.'1юбився новий старшина роти сибlрлк Василь Тращенко, вІдважний ве·

живе поруч. у НІжинІ . Юлька ро.кlв минуло, ЯК вони по­ знайомилися вдруге. І тепер кожна

сельчак .

зустрІч

1

Ати.

ИУРСЬКIЙ дузІ. 322 стрІлецька дивl- що там?'>

.

,.

n~!!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і:

І

СЬОГОДНІ -

100 РОКІВ ВІД ДИЯ НАРОДЖЕННЯ О. С. ГРІНА

втрат. І в найважчий час зно'ву надl- колишнІй командир роти С. Х. Циба

11

Тут. у ООЯХ на Орловсько-Иурсь~IЙ

було білим,

крім

розкинутих

па-

соБІ ім'я з

книг письменника,

а

рина ; Тяжnо поранений .' полІтрук по·

трапив в один

плавно рухались .. . «Секрет» обгинав невеликий мис, тримаючись до бере·

І

га ' кутом лівого борту, тиха муЗИНо ЛИJІась у голубому дні з БІлої пал~' -

би пІд вогнем червоного шовку..

биваються хвилІ Тихого океану . Щодня десятки екскурсlt! приїздять

І в старокри:l'lСЬКИЙ музей. Розташо· ва ний вІн у маленькому ДВОКі:vJнатно·

~IY . будиночку, де

червоними

вітрилами

стоЛіття ТО:\ІУ вивІв У

БІльш

як

ПIВ-

тут

небагато:

пройшли

столик.

І

11 OCTaНlli 1I

Трищогловий гаЛіот «Секрет» пІд днІ життя письменника. Експонатів залізне

ліжко .

il11

плавання р'.- крісла, ч"рнильний прибор, нIЛЬН~ 11 ДЯНСЬКИЙ письменник-романтик О. С. книг. У ві,кно стукотять гlл!\и старої І: ГріН. Відтоді казковий корабель уп<?в-

І

нено й смІливо мчить по хвилях усіх

аличІ, зберігся

напІвзасохлий

І океанІв і морів. Лише ненадовго захо- сав «Недотор!\ану» -

l

останній свій

дить «Секрет» полагодити оснастку в твір.

i;

рідний Лісс І знову мчить У сяючий

вол':)-

ський горІх, пІд яким О. С. ГрІн па·

І оця скромна обстановка приваб-

11 простір під віТРИЛ.ами, сповненими .1ЮЄ сотні тисяч відві;ІувачIВ. Часто 1 вітром романтики. І Нерід!\о видно червоний парус І вони орган зують спецІаЛЬНі екс КУР) сlЙн.І групи. щоб пройти з Старого у феодосійськІй бухті, чим

нагадує

яка

бухту

багато

фантаС!rИЧНОГО

А над його могилою щороку 23 серп-

та «А. Грин» належить місцевому порту. А у феодосІйському муз?ї О. С. ГрІна виставлено

MaJ(eT

У музей иадходить чима.10 листІв І бl О <Сен. в Д зару . жнях переКJJадачІв лек-

сандра ГрІна. У книзІ вІдгукІв авто·

peTa~.

11 11 11 11 11 11 11 11

графи вІдомих мореплавцІв,

Музей оригІнальний І, можна СК:!.- навтІв. учених. зати, унІкальний. Усе в ньому побу- . ЗвІдки ж сьогоднІ

така

І довано на фантазІї, як

косм.)-

18 11 11 11 11 11 11 11

І

за харч, поденн

Ій

по

Тращенко таnож удостоїлися Червоної ЗІрки.

ордена ленІ скронІ І снупl чоловІчІ сльози ... С ,'ухаючи їхнІ спогади, розповідІ про

У НІжинІ. СергІй Харитонович пові­ дав Василю Филимоновичу. який при­ їхар погостіова'ги до друга. ще одну радІсну новину: їхнІй політ рук жи­ вий. мешкає в Броварах. Наступного дня всІ троє (через 37 рокІв!) Із свої­ ми дружинами зібралися в затишній І\вартирl І. Т. ТаТ'Ірина. Наче й не було розлуки. Видавали лиш посрlб­

ДрузІ-побратими у складІ тІєї ж дивІзії. разом з усІєю Радянською АрмІєю, продовжили визвольний похІд на ЗахІд . У БМх форсували Дніп-

дІтей. онукІв, я думала: яке ж то ба­ гатство душІ треба мати. щоб не роз­ губити його на тернистих життєвих дорогах І передати людямІ У всІх

вати ' .фонди

прижиттєві

музею

видання

-

надсилають

письменника І

Рильський •.

с ...

аце . головне.

НІмеччинІ.

ську роботу, ветерани партІйним сло-

вич Тращенко

вустрІв у ПразІ, де змІну

брав участь у розгромІ залишкІв во-'

А_ КВІТНЕВА.

настрІА •.

10.ЗО II.І5

11.45 .2.15

Максим

.Ранко.а

по~ •••

ЮІІlст" МОЯ'.

«За вашими Музнqн. nporpa ..

15.40

ГрІн-один з небагатьох, кого

11

<Гринада~ у спорт.смеНIВ харкІвсько·

І го заводу ІменІ Малишева,

'11

, мІжнародних лІнІях

курсує

що

ВІзьмемо самІ лише

IІJlIІІ'ІИIІ • . 12.20 І. Кальман. еФI .... llа МО'l' мартра. . Вистuа. 15.00 Слава COJl4aTCbKL 15.40 еСМО І .11104:1'. 16.ЗО Катрусин

17.30

.

Концерт

кlно,ал.

вокально-І&стру·

ментальноrо uсамБJlIO сЕкс-

t

прес:..

«Інтерклуб ••

18.10 19.00

Актуальна

19.ЗО ТeJ\ефIJlЬМ

ІІамера.

с Пlса.

аесl.. -

?О.ОО Му,иqиа пошта робам'. 20.45 Н. 40бранl ... 41тн!

XJllбо-

л

••.

21.00 21.35

« .Час"

Фlл"м сНе .144а•• А коро·· леву •. 2 серІ. . По аакlн .. ен­

Клуб кfНОП040РО.ей . М.УЛloтФlльм .Казка . аро заrублениА "ас •• 18.00 МlжнаР04·на панорама. 18.45 Олlмпlа4а-80. К!НОШ04енник Н сеРПНІ). 19.05 Концерт артистІ. е ету. 19.35 ФІльм «Мама.. .

і,

епІтети: чес-

М. ЛЕЛІКОВ.

ТЕЛЕФОНИІ

адреса

І телефони:

«Час.. • ХокеА: ЦСКА «Слован. (6ратlсла8а. Чехосао.аqЧIІ­ на,. По закін .. еннl-ИОIIІНН.

21 .00 21 .35

11

,

._--------_&_----------------------------------------Hawa 255020,

...

океаtl- Чудовим ароматом вІє вІд букета 11 прози романти.ка ОЛР-КСЗНДРа ГрІна. І.

М. 6РО8арм,

.уя. Киівська,

154.

• •иn. 18-4-47;

ре....Тор

19-3-82;

кореCnО8ае"

.Ісцnоrо

аостІ. ЛІстІ. І

масо.оУ роботи

Бровар~ька друкарая киїl!cыtl'o обmюJIirрафвидаву.

11.

.аст.

.IАЛОІIАал"НIІD секретар,

ПРОГРАМА

10.00

рааl0мовленв.

УТ

.

Но•• ни•

pe.uITOPa, 1II.uL1

8tu.Lt

dlЬCIo.oro

18"'-18:

.apтllllONI

ТелеСТ8410Н . «ПІсня З8лнm8ЕТЬС• • Jlю.

13.25 14.05 15'.20

Друх вacoxd. Об<:яu

.аром

за.04У

сталь.

А.

про

ХХІІ

с.ято

за·

Олlмпlйсь"их сОлексанJЦI

ПРОГРАМА УТ 10.00 НОВИНН. 16.15 Внступае черltасыtАA &&0 Р04ннА хор • 18.30 ВаХТІ .рожаю. 18.45 Фlльм,концtрт еСпlваа О. ЧепурннЙ •• 19.00 «Аl[туа"ьна ка3Iера •. 20.45 • На 40бранlq, Аlти!.21.35 ТелефІльм «ПереХ04НІІО АО любо.I.. 1 серІІІ.

Заступ"вк редактора

Совета.

В. довгич.

Коротенько.нм.

О,

мІсце..

DаимЬІ.

Репортаж

криття

«Електоо ·

ОстровськнА. «ДО1ІО4не Т.еле.нста.а. 18.25 «Наша а4реса Ya4.~· ськиА СОЮЗ'. 19.00 ДокументальннА екран. 20.00 BeqlpH8 ка,ка . 20.15 Концері' полlсы[rоo ІН · самблю пlсиl І танцю УРСР сЛьонок~.

18.05

1(0MMYMMCTM'~KoA

2

ку.

Irop. 21.00 -Час:о. 21 .35 Фlльм- .. онцерт OrHIBueB"

_корІ. телеСТ)'.1IТ

"p04{'koro

Н.""4НblХ

Кв.аска. областв.

U54.

жа8>.

9.25 ФІльм • Рицар мрIТ •• 10.35 У с.lтl твармн. 18.45 Cbor04HI у свІтІ. 19.00 ХХVІ з'У,)овl КПРС­ rl4ИУ sycTplQ. «Тракторобу4Iвии"н •• 20.00 Мос ... а. 3 серпия 1980 ро­

сОрля. 3 лауреатом Дер­ жа.ної премlТ СРСР стале·

- eprl& Вро. "PCl<oro . roP04C".ro Комитета

lluLdlapoll8UOo

ФІльм «Дива кн •. ПОНЕДІЛОК. 2s СЕРПНІ (ГОЛОВНІ ПЕРЕДАЧІ ДНІ) ПРОГРАМА ЦТ 9.05 М)·.,ьтфlльм сБlле веР"J11Ооо

док. фlльмн. '(нркова nporpaMa.

Зустрlq

СНОlа., аНІМЬ.

roeaoaapcna.

19-4-87.

Бровари. вул. Київська,

12.05 12.35

Jj

21.40

«IMnYJlbc •• CTy.l\l. «ЗОJlотиll

ДННОЮ».

0'111".11

16.40 17.40

на ний. талановитий. поетичний. мужнІй. 11

l ський лайнер «А.7Jександр Грин •. про, писаний у чорноморському пароплав-

ІІ.СТ.МИ:О.

Ра4янськнfI Союз заруБІжних rостеЙ.

фотоальбоми. на ЇJИlТИ в АРJ:ТИКУ І на цІлину . І йти Екскурсоводи розповІдають - що. на побачення, вІн поетичний, вІн крім феодОСіЙСЬКОї яхти, є ще яхта мужнl.й. Данило ГраНІН».

11

a.

16.25

11 предмети обладнання старих кораб- слІд мати в похІднІй аптечцІ проти I11 лів, IлюстрацП, екслlбрlси, значки І ожирІння серця І втоми. З ним мот­

I

по воєнна

справу на совІсть. як велить їм висо­

НаУІІа І TexнlKL К1808УР, хаються їМ, як добрим знайомим. ру ' красу. 11 НІ НО.ИНИ. нал. I1 .МузеЙ вІдкрито у 1973 роцІ, з тоУ феодосІйському музе! зберlга- 11 1~.30 СІльська r04НИL ПРОГРАМА НА 06ЛАСТЬ .11 го часу в ньому побувало понад пІв· ються автограФи . багатьох вІдомих 11 13.30 МУЗllqниll кlос ... 10.35 ДJI. вас. батьки • «ЧеРВ0•• І "ор­ 11.05 Концерт ансамблю ТUІІЮ .11 тора мільйона чоловік. І з кОЖНИМ письменникІв. Ось два 3 них. 11 14.00неТелефІльм •• 3 сері • • Та4ЖИЦЬКОТ РСР слола •• I1 роком кІлькІсть вІдвІдувачІв зроста.,. «ГрІН' був письмеННIfI( чесний І та15.05 Док. тtлофlл .... сТеМlртау, 11.35 .Умlлl рукн ••

<1ановитИ'Й.

склалася

польських мІст Завади І Бучини. Тро-

І,

Багато з них допомагають комплекту-

по-рІзному

доля. Ростилw хлІб І ремонтува.'1И до­ роги. будували. стояли за верстатом. Та на якІй би дІлянцІ виробництва не був. кожен з них робив доручену

lі ся в ньому носова частина «ТіЄЇ, що гучна слава у автора, якому' багато 1I НЕДІЛІ. 24 С[РПНІІ I1 біжить по ХВИЛЯХ» майже в нату, буржуазних видавцІв передрІк али 11 ПРОГРАМА ЦТ I1 ральну величину, поруч - каюта каІ б 'І А • 11 8.00 «Час •. І' літана Геза і маленький робочий кз- швидке · повне за уття . ле. KP1~.f І. 8.40 ГіМнастИ .... 11 них. був ще й О. М. Горький. який 11 ..ауре.т .. 1&иаРОАIІО' " бінет письменника. настІйно твердив: «ГрІн дуже талан()- 11 9.05roГра. конкурсу 10. Вострио. (баIlН). БІля входу ве.'1ичезна карта витий~" 11 9.30 Будильннк. 1<раІни . ГрlнландlI з Зур6аганом, ЛІсІ талант врештІ-решт пробився 11 10.00 Служу Рцянс.ко"у . СоюІІС.)М' Гель-Г·ю. плоскогlр'ям Суаи, крІзь усІ перешкоди, як буйний. СПО в- І. ЗУ! I1 'протокою Иассет. ЦІ назви сьогоднІ нений соками землІ цвІт. вІн пlднявс'l 11 11·00 -З40РОВ·.'

11 ІІІ

трьох

ВИЗВОЛЯ.'1И Польшу ... А потІм ще одна РОЗ.7Jука: радянське командувапня доручає СергІю Цибl важливе зав· дання стати першим комендантом

та!{а 11

нІкого не дивуЮТЬ. вІдвІдувачІ посмl- до сонця І вІдкрив людям свою щед- іl

розмовах

Чернll'!вського

"

повер- ня про мІсце проживання Циби. Тут.

репортер-

ІІІ

називав у

день Перемоги 'Василь Филимоно- вом І дІлом ведуть за собою юну І

11

популяр· 1I

3вlдnи

часто

одужання

будь пристроїти свої. несхожІ нІ на 11 якІ Інш!. оповІдання?

ритонович

нувся на рІдну БРОIlaРЩИНУ. А в полку вважали. що Татарин загинув. І тому нагорода знайшла героя бl,1ЬШ я\\ через · десять рокІв пІсля Перемоги. В урочистІй обстановцІ орден Червоно! ЗІрки вручив фронтовику вlйсь}ювий комІсар М. М. Молочно. За той кровопро.'lИтний БІй на вl):неннІй дузІ СергІй Циба і Василь

1I видавии· 1I цтвах І редакцІях, щоб хоч куди-не- 1I

poco~,{

свято.

17 . МІсяцІв лІкарІ боролися за облвlЙСЬККО:l'lату прийшло повІдомлен­

І реальну основу. СтарІ якорі на по- ших мандрах. тюрмах, плаваннІ мат- іl ськІй роботІ, бlгаиинl

як

хя пІзніше на такІй же комендант· ке звання комунІста: Воно. як 1 в да­ сьnlй посадІ деяниЙ . час перебував .'1енl фронтовІ днІ. закликає їх Іти СергІй Харитонович І у визволенІ й попереду. Проводячи велику громад­

і в творах нІсть у письменника-фантаста, бl.'1ьша 1I І письменника, І все, як у нього, ма.: частина життя яког" пройшла в пІ- 1I

11 ржавІлих ланцюгах, товстІ кора11 бельні канати, . 1ІІІднІ Ілюмінато11 11 ри, штурвал, старовинна пlдзорнз 1I труба - дари рІзних суден. МузР.!! 11 обладнано, як корабель. Експонуєl'Ь-

-

них

госпІталІв Алма- ЧерНІгІвщину. І ось

ро, брали Ииїв.· Жнтомир. Тернопіль.

Ириму в Планерське стежкою ГрІна. 11

Лісеа. Оснащена таким парусом Я'(- ня Пlдн!мається червоне вІтрило.

Із

його . життя. ПІсля

БІля

11 русІв КОЛЬОРУ глибокої радостІ, я!\1 берегів СахаліНу об мис Гріна роз11 ·11

для

А В. Ф. Тращен!{о (теж несподlва-

дузІ, закінчилася вІйна для І. Тата- но Д/!Я себе) згадав. шо СергІй Ха­

11 туман і вилився по реях у легкІ ясно- возить псажирІв теплохІд з тим же 11 червоні форми, п"вні троянд. РожеВі наЙм.енуванням. Що в багатьох мІстах 1 тінІ линули по білинІ щогл і снастей, країни є молодІжнІ клуби, які ВЗЯIJИ усе

запенла

DO.аоси формату

ПlРТИВ

І

)'11·

раIlОИIІО1'8

КOJIектив праlll.никl. раll­ .ИКОНКОМУ 8ИСЛО."юе r либо· Itе спlвqУТТ8 D041ю раАІН­ КОНКОМУ

А.

ПРИ804У

тяжкої

смертІ

Тираж

Карнатову втратв

браТІ

КАРНАТ08А

Петра

ГриrОРОВН"L

rueт. ,аоо"

,

Ilапроа.

еереау. п'.Т8НIІЮ та еуб0т7.

АеПуТаТОІ

At,.

Г.

lIoro

)

IВАеко

11.800.

Зам •.

61964.

5157.

#135 1980  
#135 1980  
Advertisement