Page 2

*

'стор.

~ серПВJI 198Q POJq

КОВІ

ЖИТТЯ

дІІНЬ республік"

ДОПОМОЖЕРОБO't КиІв. Перший у KpaIнt зварювальний

роб~и

робот

вчені

електрозварювання

Є. О. наук ського

Завладе:но

:нову ДНЯМИ У МОІ(РЕШ відбула·

-

Фоторепор 1I'ItJtJIt

Hepo~i тре<:ту «В"овариеіJlЬ6У!l:' І. Н_ І.,люші, начальнику ПМК-9

зях

JtOГАТИР СТАНJII ЛЕГШИМ

Харків. Майже

готовлено Із зекономлено­

го металу. Тепер на CT~ повиА богатир Т-150К ВІІ'! трачається КОМ

ної техніки І новаторських иововведень, пере­

кладає важку ручну працю на плечі маш!'н.

Про ті змІнн, які відбулнся за останніи час на заводІ, наша кореспондентка Г. ВАЩУК попросила розповісти Kf'p!BRИKa нзлfзапії і техиlЧRОЇ Інформації

групи

раціо­ Бори­

MapRa

СОI'Jrча СТАРЧЕУСА та майстра дІльницІ но­ воУ тешки Миколу Івановкча ЗІНЧЕНКА.

Наша

Зразу п'ять ПОДЯК Clдер­ жала

дільниця

ва не

надцять ЧОJtoвlк.

Але це

справжні майстри сво,,;У с.прави. І я не поБОЮt~Ь що

всі

вони

як наша дІльниця почала змагатися під цим де!?!­

зом, в особистІ тВОРЧІ плани робітНИКіВ був внесе­ ний роздІл по раціОRалlз.~-

Це позволнло

му

трудитися

кожно­ творч/),

сприяло РОЗВИТКОВі осоБIf­ СТОЇ ІНіціативи.

Марку Борисовкчу, розкажіть, будь JЖаска, JI!( сприйняли на заводІ по· чии запорІзьких трансфор-

маРКlровку на світилью~к лпо-оз при відливц1 бо­ - Над вир1meJOUlJll ковин. Цікавим був вин~­ хІд, який дозволив зМіН"­ JIJC8X питань ррацюlOТlo П

маториикlв? Хто першмм почав працювати під іх девІзом?

ти конструкціЮ І метод виrотовлення скоб І[ЛЯ скріплення ~ришталеВltх

На нашому заводІ почин відразу схвалили 1t

зIРОЧОК-ПlдВIСО'К до Люстр. молодь, можна побачюи ОперацІю тепер «доруч!!­ на території всього заво­

цією справою зайнялося номпленсне бюро автом:'!.-

слуга В цьому начал!,­ нина заготІвельного цеуу

тизац1ї і механІзації, яюш

Г.

-

_

підтримали.

Спочатку

ли:!> напІвавтомату.

А Зd­

-

Г. Свlстельника та ІВ­

;нерує , В. В. Мишко. Р:і- чальника виробничого Bi~­ зам з дільницею яовоІ 'ділу Ю_ П. Ноновалова. техніки

(майстер

М.

І.

Зінченко) включилися в активну роботу також но-

ва-тори виробництва .

-

ЦІкаво,

якІ

заходи

дозволили ПОJIеrmити прз­

цю?

-

Який

економlЧRЯЙ

ефект одержано вІд тех­ н1'ПQ1х иововведень?

-

Якщо говорити лише

про названІ,

то вони

пали

нам економ!І більше п'яти тисяч карбованціВ. А зав­

-

Заперmе

ПІврІччя

до нас надійшло

53 Danlo-

налізаторських

пропози­

цій. У виробнИ!Цтво ВПРО­ ваджено 41. З тих, що !Принесли найБІльшу ефек­ 'Тивнlсть, можна виділити раІЩ1РОПОЗИ!ЦIЮ інженерг.1\онструктора В. В. Єрма­

Ленка.

ВІН розрООив спе­

ціальне

пристосування

'Токарного

верстата

виготовлення

11') для

дяки тим рацІоналізатор­ ським пропозиЩям . я!,1

впроваджені цтво за

у

виробни­

перше

піврІччя

ти, щО працІ на

зросла

продуктивнІсть цих операцІях

на

60

процентІв.

всі рацпропозиції спрям о­

РІ! .Фламtнго.

ванІна підвищення про­ дуктивностІ праці. Із ва·

лик'>. Раніше цІ операцІ! рОбились вручну. А зараз

гального числа впровадже­

вони автоматизовані. Зав­

них

дяки

опрямовано на полІпшення

рацпропозицlУ

УІЬОГО

нововведень

І[ев'ять

ж Інженера у нас автома­

якостІ продукції, а чотир­

тизований розпуск ру ланІв.

карто­

Заслуговують

увагу

надцять на пІдвищення культури працІ та еконо­ мію СИРОВИНИ, матеРlал!в. енергоресурсІв.

ну з

на

1

пропозиції

А.

І. Магlшевського та В. Лігосаєвої, які 3'1-

[1.

1U>олонували

інженер:в

наносюи

дІльниці, а здебlльшого

-

- А тепер Ви, Миколо Івановичу, розкажІть, ЯК '!рє почин~Ручну працю

-

--

з горд!стю говорить 'гла"!а колгоспної династії. Адже ще два сини ВІктор

1

Олександр непvгано тру·

дяться тваринниками. Для

дітей Миколи Івановича проблеми вибору професії не lенувало. На випуск­ них екзаменах І8ан у сво­ єму творІ так і напис!\в:

• Вирlшив, стати

пі.

Пробреми

як І

механІзатором

•.

і в ІНШИХ це­

хах

Вони

заводу~

прокладають техніцІ . І

має

lIId •

випускнинам

БІв ІмеНІ М. І.' КалІнlна. Тут уцерше 8' краІнІ впро-

-

За тори РОКИ ІснуваВ'­ ня нашо! 1IІльницl зробле­ но . багато. ВIШИХ

До найважля­

досягнень

віднести

Можна

ЛlфТ-ПіДЙОМНИК,

то іншою.

І дещо

-

тpaдвцUble

ІППВВНJI: яківamі майбут­ Id роботи?

- Запланов~но ба,гато. Дшrми здаємо в цех на­ півавтомат,

для

вання трубок

1

райбlруприступа­

ємо до виготовлення НО130Г~

пневмонавантажувачг.

Чекає на цтво шляху

нас

лІнІ! для

І будІВНИ­ пlдкранноrо пакетування

металу. Взагалі, кожен день у нас не схожий Н'!.

Інший. Робота творча, І працювати на нашій lIl11bниці цІкаво.

шкіл

Дf)­

потужну техніку,

в школі

вони

надійні

знання.

звичайно. ють

з

одержують

випадків.

але

коли

ються сюди ЧИТЬ,

БУ.вае,

що І виїжджа­

села,

немало

поверта­

знову.

Міцною

Зна­

виявилася

.1юбов да землі, не прола­ .1И даремно ЗУСИЛЛЯ шнО­ ЛИ

-

і

колгоспу.

Е,

ПАСТУШЕНКО,

кор. ТАРС. с. ПаНфІлОВа, Немеровська обл.

ваджено

ROIt.

технологію

ВИ1\)­

ни, БlлорусlI І Мсл.!(аві!. До кІнця року на нових' лІніях

менш

буле

як

вИ'Пущеноне

міЛЬЙОНів

140

алюмінІєвих

КРНШОR

ДJІІ{

консервування

ОВОЧів

ФІ\У,кТіВ

врожаю .

нового

(РАТА'У).

А Н У

1980

року

центру Реаm.заulJl

Ш 92.8 92,0 101,0 101,3 95,6 101,5 65,3

для

товлення цих вироБІв 3 рулонноУ алюмІнІєво! стрlЧ1{И~ Першу Ух партію вже відправлено консерв­ ним підприємствам Укра';.

S8j1

MeTa.nyprtI

кришок

сервної промисловосrt ста.

д'8иими міського lиформацtйно-оБЧИCJJюваJIЬВОГО ДержстаrвстЩ(И. В процеитах)

П1дnриеиС'В8

вир06ництво пІ)

випуску

ПРОlDleJIОВИМВ п1дпрнємстаами за . сім мІсяців

всю~и

ДОe,Jr­

.

Вlряють

шлях нов:й

иеиня ваш КOJIектив?

aвтo~

ло до ладу на Одесьному за'ВОДI па.кувальних виро­

ВИКОНАННЯ (3&

Велике

ший клуб, дитячий садок.

батько,

ДинаСТіЯ ТерещеНКів

Одеса. тизоване

нашому .експери­

Ух зустріти

з кадрами

механІзаторіВ, тваринни­ ків, будІвеЛЬНИКів тут Не існує. У селі будують доБРОТНі будинки, є хоро­

меН'1'альному цеху. ' МОЖ ;l]

-

ме}!.

ДОРУЧЕНО АВТОМАТАМ

далеко не єдина у колгос­

складну апаратуру, бо вже

Буде ще БІльше,

нію, яна охопить всІ ва\{­ тажнІ Dоботи, ІншІ пра­ цюють в

КО.'1-

ннця Ірина.

ду: однІ споруджують ме­ ханізовану Кільцеву лj-

року, одержано еко­ лІнІю хімІчно! полІровки номlчний ефект обсягом кришталю, кран-укоеи60.6 тисячі карбоваІЩI>J. ну, електрогвивтоверт~, Одночасно варто зазначи- тискальнІ апарати І би!!­

світла до с.вітильнщ<ів се­

.Журар­

НоваторіВ тут зайнята

1980

вtдбивачlв Однак, не слід думати, що

t

ввроБВJl1ПlИКВ?

вІд правління

госпу іменІ Номінтерну сім'я Терещенка. За удар­ ну роботу відзначеНі ТР3К­ тористи Микола Іванович і два його сини Василь та Іван, а також ДОЧRИ пташниця Надія І телят­

РіІ-

цlоналізатори. Після того,

цП.

~~

п'ятдесят КіJЮграМів..

МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ

ПРОДОВЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО твору

дуже велика, налічує. ' три­

сказати,

три

ШН'1'И цЮ економ1ю ще ва

ва плечі Mamвв!. вашІй дlлыпщ1.

-

3

пр<жату

'водськИой колектив еоб().і в'язався ДО дня 8lд,крнття XXVI з'Узду НПРС з6іль,.

-----, -

Більш як два РОКИ тому під таl\ИМ девізом почав працювати Запорізький трансформатор­ IUIЙ завод. Цей почин підтримали праціВИИRИ Броварсы\гоo свІТJJотехнічиого заводу. І ось уже два роки колектив підприємства успішно впроваджує у виробиицтво все більше сучас­

на

тонни

ше, ніж пІд час його за. пуску В серійне вироБНІt. ЦТВО вІсІм рокІв тому. З ..

НА ПЛЕЧІ МАШИН

ІНТЕРВ'Ю

кожен

третій трактор, який схо­ дить з конвейера ХТЗ, BIf.

Творчо-значить, цІкаво , . . . . . - - - - - НАШІ

наJЮдноroГОСПОJ\8~

,ства.

М. , Є. Демиденку, головному ін­ женеру ПМК-9 М . І. Шевченку І lиректору радгоспу «Заплавний:. П _ Я. Процику (на фото впи­ зу).

РУЧНУ ПРАЦЮ

Вік

T~,KI автоматичні МlІ.ніпу.. лятори забеЗТІечать вели­ кий ефект у різних галу"

Відкрив його голова виконко­ му Мокрецької еільської Ради З словами ПРИ'1~ітаННIІ до при­ народних депут:\тів І. М. Літин· ёутніх зверну.'ися директор ра'.1ський. Потім він надав слово Дl)'" госпу П. Я. Процик (фото sro~1 гому секретареві мї(:ьккому КОМ­ праворуч), а також начаЛЬRІІК партії України А. д. Фролову, ПМК-9 М . Є. Демиденко і дирек­ Сьогодні, сказав він, ми закла­ тор. Мокрецької восьмирічиої шко­ даємо нову школу. Це прак­ с1И Б. С. Андрушко. ТИ'l1Jе втілення накреслень ХХ" Учні. а також вихованці дитсад­ з'їзду КПРС по поліпшенню ма­ Ка щиро дякували рідній Комуніс.­ теріальної бази народної освіти. тичній партії за її постійне пік­ Почесне право закласти перший лування про rармоніАииА розви­ блок Фундамента надається друг,)­ ток юиої зміии (фото вгорі лівоП. ГОЛОВАНЬ. му секретарю міськкому партії руч) _ А. д. Фролову, roловяому інжеФО.то автора.

ГОРЬНОВ­

автозаводу.

стане ПРО06разом ДОСІЮ­ нал1ших автоматІв, здат­ них виконувати безлІ.ч технолОТічних операц'Й.

пrвоJ.CУ

ся радісна подія закладання першого камеliЮ у 'фуюхамент по­ вої сільсь·кої середньої школи. З цієї нагоди тут sідбувся ур'очис­ тий багатолюдниА мітинг.

імеНі

Патона AKaдe~YiI УРСР cmільно:з

спеціалІстами

І ВІНоз;:~gлу

роз­

інститутv

100,2

І І

rt

1I.

101,4 102,7 100,0 102,6 96,0

92.8 88,5 100,9 102,2 100,4 105,0 43,3

101,3 101,1 100,3 105,0 92,2

106,9 100,0 100,9 89,9

102,5 100,8 106,8 100,1

102,8 100,0 103,9 100,0

102,3 101,3 106:7 100,5

об'єднання ДОСЛідно-експериментальний завод будконструкцІй Хлl(§озавод Побуткомбінат Завод нестандартного комунального обладнання Завод торговельного

lОО,е

lМ,1

101,8

108,3

машинобудування Молокозавод Райоб'єднання .СІльгосnтехнlна. Гоголівська стрІчкоткацька фабрика Літківська фабрика художнІх вироБІв іменІ Т. Г. Шевченка Налитянський коМБІКормовий Завод металоконструнцШ ПромисловІсТь РСС Разом по місту 1 району

Завод IЮРОШКОВClІ Світлотехнічний завод

Завод пластмас

Деревообр06ний комБІнат Завод залізобетонних конструкцій ДОСЛІДНО. - експериментальний Ремонтно-механічний завод Фабрика

99,4

100,~

98,7,

верхнього дитячого

трикотажу

Друкарня

Завод алюмінІЄВИХ будко~трукц!й Шиноремонтний :;Іавод Виробниче деревообробне

'?Ц!

101,3 132,5

101,2 125,8

95,9

100,0 101,9 103,7

103,1. 101,0 102,5

100,0

Н)1,!

100,0

101,2

104,4 93.1 106,7

102,9 95,1 103,7

102,7 96,7 103,2

102,7 108,4

101,7

103,0

100,2

102,4

101,9 119,7 102,5 100,5

101,0 102,5 89,9 102,5

102,5 100,1 83,3 117,4

101,0 100,4 89,2

96,7

10О,9

96,3

95,4

М О ,2 ОО,4

І

#135 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you