Page 1

,.

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІС Ь К 01

Га8ета ВВХОАВ""

17

І

МІСЬКОГО

Р А Я О Н 'Н О І

.вlт"

1937 . року

РАД

КОМІТЕТ)'

НАРОДНИХ

КОМ У НІС ТИЧ Н О І

ДЕПУТАТІВ

НІ 135 (5066) ф Субота,

ф

23

ПАР Т

11

КИІВСЬКО'

серпня

УКР А

1980 року

ТРУДОВОї СЛАВИ

тоІ п'ятирІчки трудовІ КОJlЄКТИвв . П~МВСJlО­ вих пІдприємств Міста t району BcтyDВJIJI з хорошими успІхами з усІх техвIКб-е~овоМіч· них показників. ПереважаЮ'lаБIJlьmlс!'ь 1з JUU у JlИDвl доБНJlася даJlьшвхуспlхІв у боротьбІ за пlдвнщення ефективвостl внробинцтва І по­ л1пшення якостІ усlєІ роботи. Найкращих успІхів добввся КОJleRТИВ fotoлlвськоl стрlчкоткацькоі фабрики. ВІв перПJRМ достроково завершив п'ятирlчвнА. мав І взяв вовl пlдвнщенl соцlаJIlCТИ'l1lI зобов'язания ва честь ХХУІ з'lзду КПРС. Нвми . передбачево

комсомольсько-молодіжний

екіпаж

Трудівники скстема.тичио перевиконують доведені зав­

дання. Комбайиом СК-5 « Нива» вони намолочують за день по

30-32 тонни добірного зерна при нормі 27 тонн. 3 початку жнив вида.'1И його з б}'нкера ком­ баАна 371 тонну. Екіпаж виступає заспів}'вачем со­

зlаам, помиожевнА иа творчу IнlцІатвву.А,д. же тут І партlЙRаоргaвlзацlll , lадмінlстрацlll пlдпрвємства ПО.стlЙНо пІКJJY1C)Тi;ся про під­ тримку патplоТWППIX ПО'ІИИаиь, вrqюваджєивя передового досвіду І НОВИХ форм органlзaцlІ працІ .

ці&ліСтичного. праця

Rерую'l1lСЬ ПОJlо_еЦJlМЯ пос!'ановн. ЦК КПРС 1 Радн MlнlC'rI'IB С'рср провдооо..JlЄИRJI господарського мехa8tзму, ~eвepвa CJJYжба фабрнкн у ciJlВДРУЖ1l0стl . 3 CirbpocITlПІКами. КнІвського вауковоодoem.oro Івств·

змагання

неодноразово

жниварів госпо~арства. Вого відзначалася морально

мате­

pia,IJItHo. на знімках: комбайнер К. І. Г.аЦ8НКО іпоrcічвик О. В. ДIІЧ8ННО: підбирання В&Іків пшениці.

274

чатку ЖНИв

.

ні

220

'rOHH .

тонни зерна при сезонному завдан-

Ек!паж вийшов переможцем соціал!·

стичного змагання жниварів

ЩодеННі

норми

виробіТКу

. Р8ЙспожнвспIJJКВ,

цеху

гами щодня зорює

прн плані

rpY1f! 8,6 reKTapa.

.

камер деревообробного комБІнату, деСятки змІв, бригад І БІльше двох тнСІІЧ окремих ви· РОБНН'ІИВКlв. Розвив8Ю'І1І труД.ову активність,

~

фабрнкн верхнього JJНТІІЧОГО трикотажу, пою

кєрує комунІстка В. М. ЄРМОJlаєва, до наступного форуму PaдllBCЬКНX комуністІв J8JIa CJlо­ ВО вІдкрити рахувов другоro року OAНRaдцa· тоі п ' ятирІчки.

Отже,

8

ЦЬОГО РОКУ

ОсоБJJНву увагу cJIlДПРR.дlmmr І!рнскорев­

5800 тонн, 5520 1

товв; вl,!{стають:

сЗаворвцьuй. товлено

тарн

методом

Трудівники

заго­ тонн

при

завдаННІ на цю пату

3000

~r:~.!)OКY десято! п'яти- тонн,

Ій

площ

!'

пшениц

!

на збираННі врожаю в мч,

хо- нулі роки.

1000

.пyxtвсьКИЙ.

ГОСПОП'іР- 1020 І 2000 тонн.

черга

трудитися

на цьому м!сці ки соломи.

Ни.нішні жнива

лому по району мlСІІ'ІRRЙ ПJlан ,з реaJIlзацll !!рОllукцlІ -виковаио . JIIIИIе ва -96,3' процента.

н.а

ни'!l

--о

відстають:

Не з гіршими 'lанЦ\ по первинному 06. племз8ВОД .РуДМ» -

дили . хвилІ, вітер колихав по.казниками прагнуть .J<I- робіТI(У ДОСТИГ.'У! хліба, a_CЬOГOДH~ ' вершити жнива І в перед-

локоиструкцlй , ' ДОcJJlдно-експеримеитального будкоиструкцlй та МОJlОК8З8ВОДУ, ЯКІ У JJRПRI допустнJJН ВЄJlике вlдставаиня, через що в ці·

КОПI#Ч

з ' їздівському році

прохо-

ко транспортують .зерно з

.

Bf~­

грунту. Добvе готовлено 35 тонн ПРИ 'і завданні на цю дату 250

ШВИД' працюють на . ПІДнятт . зп- тонн , радгосп ІменІ МІчубу' під озимі . культури р!на _ 43 І 300 тонн. трактористи

М.

О.

Голу·

дять " в складних погодНl{Х поля иа т!к водії М. А бєв , М. Л. Дужик. Л. ф.На "aroTiвJIl сІна йдуть умовах. Дощі І вітер по· Андріященко та М. А Нулик . та Інш!. ЗмІННі попереду радтоспи:

упущеRlo ,

клали хл!ба, та мехаНіЗЗ- Гайовий . Ножен з них ден, завдання вони виконують

.ГоголlвськиЙ. _ заг.)­ тори докладають всіХ зу- н! норми виконує на 110 на 110-120 проценТ I А, товлено 1520 тонн ПРІІ СИJ1Ь для прискорення за · -115 процент!в. nІ!! час оранки вносяться з~вданнl на цю дату 1150 вершення збирання хлібів НИ'нl кожний ХЛібороб І органічн і добрива. тонн , . сРусанlвськиЙ. І кожен намагається вия- госПодарст.ва пройнявся Ще не закіНЧИJтася б()· 1150.і 900 тонн ;

потрІбно краще використовуватв иадб8RRJI передового досвІду, BRDJYКyвaTB внутрІшнІ ре­ зерви , змІцнювати трудову 1 виковав"ІУ днс- , циплlну иа усІх дlJllIRКax вироБJOЩт.а.

фаб·

вити зразок високого тру· довоro героїзму. Збиран : ня врожаю ОРГЗ1іIЗОВ"lllе груповим методом. На од,

рнк иеобхlдно ДОКJlаств максимум зуCВJIЬ, ор·

ганlзаТОРСЬКОі винахl,!{JJRВOСтl, щоб 'зсершнти Rародногосподарськвй маи дe~oi , П'ятирlчКJf без вІдстаю'l1lX І підготувати ХХУІ а'Іздовl КПРС г1ДRRЙтрудовRЙ дарунок.

3500

ПУі.це вчора на багатогек- Обидва добре працюва,1И корму. А потім приходить

бетоИИRХ коистрyкnlй, шииоремоRТJiого, мета­

1

сЛlтJdвсьКІІЙ.

. пові " кораБЛі . Одна за :'ІД- посилити дІєвІсть соцlалl. шого року одинаДЦЯ'і'I)І переду господарства: ною " вІд комб а й н І в етичного змагання. П'ятиРічкИ. Як тіЛьки ао- С -_.Ф б , ле звІльняється вІд XJY! емИП ........ ська птаха а від ~джають автомашини . Добре пІдготували св"'ї рнка виготовлено 45" . ." бів, на нього виходить .~ П о-ударному црацюють на комбайни до жнив А. З. тонни при завданні на ЦIO З'бир'а~! ' зернових в ОСТЗ І'Ф М М П .1аина по скиртуванню сп· дату "50 . т· О .... . , tl'И' I 'ВСЬ f,а пп > іалко та . . РОКО- . .. П'П n ньому Р "ц1 деС"ТО'I' п 'ят " · ломи. Всього в радгоспі птах6фабрика 417 1 v п п пець. Тепер вони ведуть вже заготовлеlfО майже рІчки комбайнери радгос- перед серед жниварlІ3. 1000 тоин Ubororpyuoro '" · . 250 тонн ''

ню ввробlUl1JRX темпІв КОJlективам заводІв свlтлотехнlчвОІ'О, реМOll'l'ИQ.мех81111ifRОГО, зaJJIзоо

Вже зараз усІм KOJleRТHBaM ' заводlв

заготовле­

Плавно пливуть ПОЛеМ тивн!сть праЦі та викори- ства вже зараз турбують· На _вrOТO_Jleннl трав'яp~ДГOCIIy .Авангард. стс- стання жнивних агрегатІв , ся про долю врожаю пер· иого борошна ЙДуТЬ по­

цlв І безпартlАинх . Де ПОCJIу~ , иадlйноlO запорукою успІшного викоиаиня рlшеRlo черв­ невого (1980 р. ) ПJlеиуму ЦК КПРС .

повторювати таквх

ні на цю дату

Гру.по· вим

ня, розвнтку творчо! Інlцlативв І ПОCRJlеRRII трудовоl актИвиостІ ЧJlеиlв партlІ,' KOMCOMOJlЬ-

ие

-

но 5826 тонн при заВД'іI{­

!

на кого рlВВJm1ся,8 ' з : кого бра1'1l

иадалl

cAвaвrapд.

\ \

ПРИКJlад . ВаЖJIllВO тепер, щоб парТЦbrI , проф­ спІвовІ t KOMCOMOJlЬCЬкl oprl!нlaaцlI під· приємств подб8JIR про створеИRII lIКRаАкращвх умов для розropт8ИRII еоцІaJIlCТИ'l1l0ГО змаган­

щоб

гектаРіВ

На заготІвJIl ctнажу йдуть попереду радгоспщ

правофлаиговl деCnОі п 'ятИРfчки з вебyвaJJRМ евтузlазмом ВlдryквyJJRСЯ ' ва постаиову ЦК

дування зобов'язався п'ятирl'IIDIЙ ман 38Вєр­ шити до вз·І pl'IRВЦl ВЄJlикогО . ЖОВТИІІ. А КОМСОМОJlьсько·молодlжиа змlва в'яз8JIЬRRЦЬ

11-12

ПО ~Г~БІ~~~!3:~ІВ

народжену в перІод удариоІ вахти ва .. есть II(),У рІчницІ з дня народжения В. І. Ленlиа ,

!

на nJroЩl

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ РАВОННОГО 'ШТАБУ

ХОЛОДIIJIJ>IIJIX

КПРС .Про coulaJJlcTR'I1Ie змагаНня за щну

130-150

ВА кеВТРОЛI­ ВИКОНАННЯ ГРАФІКА

І!рвцюватв

зустрІч ХХУІ з'ізду КПРС.. Так, наCJIlдуючи приклад металургІв 'мІста, КОJlектнв експерв· MeHT8JIJiHoro заводу TOPГOBЄJlЬHOГO мвшннобу-

на

ДЯЧЕНКО Мвхшо Лукич механ!затор радгоспу сБобрицьиИЙ •. Внстyn;!F; за­ сп!вувачем СОціалістичного змагаИНJl, .серед орач ів господарства . Трактором Т-150К в ' arperaT! з плу­

ДОСІРОКОВО раПОРТув&JJR про 38ВершеИRII п 'ятирlчного плаву також колективн промком· бівату

винокує

процентів.

бригада TK8J1I-ТРИДЦlІТНВерстатнвцl Г. Г. Смир· вовоl. 3f'O.!tOM в роботу по-вовому ВКJIЮ'I1IJIоCJI ще два КОJlективи. У сІ вони добвваються вн· СОКИХ внроБRR'l1lX показиикlв;

радгоспу.

ГУТНИК Михайло Якимович шофер радгоспу .,БобрицькиЙ • . На перевезенні зер­ на з поля на тік добивається високо'! продукти в но­ СТ! працІ. ЩодеННі иорми вироБІтку виконує Н1 110'-120 процентІв. Автомашин~ю ЗJЛ-555 пере­ віз з початку жнив 290 тонн хліба . МАЗИР Юрій Дмитрович ме~аНlзатор радгоспу Імен! ДокуЧаєв&. ПО-УД4РНОМУ трудиться на пІдготовЦі грунту до сівби озимих.

Фото Г. Поляковоl.

туту Мlилеmрому УРСРрозроБRJIR 1ІОрМати· вв ДJlІІ брнгадноІ органlзацlІ працІ . За , брвraд. першоюпочаJlа

«Гоголів­

Гаценка та помічника Олексія Васильовича Дяченка.

Що ж ДОПОМОГJlО І!рацlвивкам цього під­ прнємства так обlгиатв ' час? В1дв081ств ва це зацнтаRИR можна JlUOнl'IRO: ВRcoквl енту­

методом

радгоспу

ський» в складі комбайнера Костянтина Іпатійовича

цlІ на 2 . мlJlЬЙОRИ 800 твСІІЧ карбованцІв , а двомlСlІЧие завдания иас'Q'JПIОГО року перекри· ти в грошовому об'l1lCJIеинl ва 50 тисяч кар­ бованцІв.

НИМ

ТРОХИМЧУК Мвкола ФеДОРОВJI1I, П'ЯТКОВСЬКИИ Володимир Степанавич комбайнер І помічник · комбайнера ' радгоспу !мені Юрова . ~омбайном СК6 .,Нолос •. на.мОJУОТИ!іИ з по­

По-ударному трудиться на жнивах нинішнього року

до кІнця року випустити надПJlановоІ продук·

,

вахтІ

КАЛЕНДАР

У друге пІврІччя завершальвого року деся­

~

И,

Ф ЦіНІ 2 КОП.

На · ударнііі

~

•Н

ОБЛАСТІ

\

ному пол! праIlЮЄ по кІль· І<,а ,кvмбаЙНіВ . Це дає мож,

почуттям особистОУВІдп') ' в!дальност! за долю ново· го врожаю. В дію ПРИМдяться вс! резерви І мож,

,1 ивостl. Прагнення в ус!х єдине успішно справи-

шість піДвищити продук- тися з · зав~аннями остан-

ротЬба за врожай нинlШнього ,року, а хлібороби відстають: вже думають про майбvг, .ЖердIВСЬкИЙ. заг!)ній . товлено 300 тонн п ри 3d 'ЗГ . ПУЗАН , член сілько· рlвського поста.

arpoHJ)M,

данні на цю дату 900 тонн, .КраСИJllвськИЙ. 200 1 800 тонн.


*

'стор.

~ серПВJI 198Q POJq

КОВІ

ЖИТТЯ

дІІНЬ республік"

ДОПОМОЖЕРОБO't КиІв. Перший у KpaIнt зварювальний

роб~и

робот

вчені

електрозварювання

Є. О. наук ського

Завладе:но

:нову ДНЯМИ У МОІ(РЕШ відбула·

-

Фоторепор 1I'ItJtJIt

Hepo~i тре<:ту «В"овариеіJlЬ6У!l:' І. Н_ І.,люші, начальнику ПМК-9

зях

JtOГАТИР СТАНJII ЛЕГШИМ

Харків. Майже

готовлено Із зекономлено­

го металу. Тепер на CT~ повиА богатир Т-150К ВІІ'! трачається КОМ

ної техніки І новаторських иововведень, пере­

кладає важку ручну працю на плечі маш!'н.

Про ті змІнн, які відбулнся за останніи час на заводІ, наша кореспондентка Г. ВАЩУК попросила розповісти Kf'p!BRИKa нзлfзапії і техиlЧRОЇ Інформації

групи

раціо­ Бори­

MapRa

СОI'Jrча СТАРЧЕУСА та майстра дІльницІ но­ воУ тешки Миколу Івановкча ЗІНЧЕНКА.

Наша

Зразу п'ять ПОДЯК Clдер­ жала

дільниця

ва не

надцять ЧОJtoвlк.

Але це

справжні майстри сво,,;У с.прави. І я не поБОЮt~Ь що

всі

вони

як наша дІльниця почала змагатися під цим де!?!­

зом, в особистІ тВОРЧІ плани робітНИКіВ був внесе­ ний роздІл по раціОRалlз.~-

Це позволнло

му

трудитися

кожно­ творч/),

сприяло РОЗВИТКОВі осоБIf­ СТОЇ ІНіціативи.

Марку Борисовкчу, розкажіть, будь JЖаска, JI!( сприйняли на заводІ по· чии запорІзьких трансфор-

маРКlровку на світилью~к лпо-оз при відливц1 бо­ - Над вир1meJOUlJll ковин. Цікавим був вин~­ хІд, який дозволив зМіН"­ JIJC8X питань ррацюlOТlo П

маториикlв? Хто першмм почав працювати під іх девІзом?

ти конструкціЮ І метод виrотовлення скоб І[ЛЯ скріплення ~ришталеВltх

На нашому заводІ почин відразу схвалили 1t

зIРОЧОК-ПlдВIСО'К до Люстр. молодь, можна побачюи ОперацІю тепер «доруч!!­ на території всього заво­

цією справою зайнялося номпленсне бюро автом:'!.-

слуга В цьому начал!,­ нина заготІвельного цеуу

тизац1ї і механІзації, яюш

Г.

-

_

підтримали.

Спочатку

ли:!> напІвавтомату.

А Зd­

-

Г. Свlстельника та ІВ­

;нерує , В. В. Мишко. Р:і- чальника виробничого Bi~­ зам з дільницею яовоІ 'ділу Ю_ П. Ноновалова. техніки

(майстер

М.

І.

Зінченко) включилися в активну роботу також но-

ва-тори виробництва .

-

ЦІкаво,

якІ

заходи

дозволили ПОJIеrmити прз­

цю?

-

Який

економlЧRЯЙ

ефект одержано вІд тех­ н1'ПQ1х иововведень?

-

Якщо говорити лише

про названІ,

то вони

пали

нам економ!І більше п'яти тисяч карбованціВ. А зав­

-

Заперmе

ПІврІччя

до нас надійшло

53 Danlo-

налізаторських

пропози­

цій. У виробнИ!Цтво ВПРО­ ваджено 41. З тих, що !Принесли найБІльшу ефек­ 'Тивнlсть, можна виділити раІЩ1РОПОЗИ!ЦIЮ інженерг.1\онструктора В. В. Єрма­

Ленка.

ВІН розрООив спе­

ціальне

пристосування

'Токарного

верстата

виготовлення

11') для

дяки тим рацІоналізатор­ ським пропозиЩям . я!,1

впроваджені цтво за

у

виробни­

перше

піврІччя

ти, щО працІ на

зросла

продуктивнІсть цих операцІях

на

60

процентІв.

всі рацпропозиції спрям о­

РІ! .Фламtнго.

ванІна підвищення про­ дуктивностІ праці. Із ва·

лик'>. Раніше цІ операцІ! рОбились вручну. А зараз

гального числа впровадже­

вони автоматизовані. Зав­

них

дяки

опрямовано на полІпшення

рацпропозицlУ

УІЬОГО

нововведень

І[ев'ять

ж Інженера у нас автома­

якостІ продукції, а чотир­

тизований розпуск ру ланІв.

карто­

Заслуговують

увагу

надцять на пІдвищення культури працІ та еконо­ мію СИРОВИНИ, матеРlал!в. енергоресурсІв.

ну з

на

1

пропозиції

А.

І. Магlшевського та В. Лігосаєвої, які 3'1-

[1.

1U>олонували

інженер:в

наносюи

дІльниці, а здебlльшого

-

- А тепер Ви, Миколо Івановичу, розкажІть, ЯК '!рє почин~Ручну працю

-

--

з горд!стю говорить 'гла"!а колгоспної династії. Адже ще два сини ВІктор

1

Олександр непvгано тру·

дяться тваринниками. Для

дітей Миколи Івановича проблеми вибору професії не lенувало. На випуск­ них екзаменах І8ан у сво­ єму творІ так і напис!\в:

• Вирlшив, стати

пі.

Пробреми

як І

механІзатором

•.

і в ІНШИХ це­

хах

Вони

заводу~

прокладають техніцІ . І

має

lIId •

випускнинам

БІв ІмеНІ М. І.' КалІнlна. Тут уцерше 8' краІнІ впро-

-

За тори РОКИ ІснуваВ'­ ня нашо! 1IІльницl зробле­ но . багато. ВIШИХ

До найважля­

досягнень

віднести

Можна

ЛlфТ-ПіДЙОМНИК,

то іншою.

І дещо

-

тpaдвцUble

ІППВВНJI: яківamі майбут­ Id роботи?

- Запланов~но ба,гато. Дшrми здаємо в цех на­ півавтомат,

для

вання трубок

1

райбlруприступа­

ємо до виготовлення НО130Г~

пневмонавантажувачг.

Чекає на цтво шляху

нас

лІнІ! для

І будІВНИ­ пlдкранноrо пакетування

металу. Взагалі, кожен день у нас не схожий Н'!.

Інший. Робота творча, І працювати на нашій lIl11bниці цІкаво.

шкіл

Дf)­

потужну техніку,

в школі

вони

надійні

знання.

звичайно. ють

з

одержують

випадків.

але

коли

ються сюди ЧИТЬ,

БУ.вае,

що І виїжджа­

села,

немало

поверта­

знову.

Міцною

Зна­

виявилася

.1юбов да землі, не прола­ .1И даремно ЗУСИЛЛЯ шнО­ ЛИ

-

і

колгоспу.

Е,

ПАСТУШЕНКО,

кор. ТАРС. с. ПаНфІлОВа, Немеровська обл.

ваджено

ROIt.

технологію

ВИ1\)­

ни, БlлорусlI І Мсл.!(аві!. До кІнця року на нових' лІніях

менш

буле

як

вИ'Пущеноне

міЛЬЙОНів

140

алюмінІєвих

КРНШОR

ДJІІ{

консервування

ОВОЧів

ФІ\У,кТіВ

врожаю .

нового

(РАТА'У).

А Н У

1980

року

центру Реаm.заulJl

Ш 92.8 92,0 101,0 101,3 95,6 101,5 65,3

для

товлення цих вироБІв 3 рулонноУ алюмІнІєво! стрlЧ1{И~ Першу Ух партію вже відправлено консерв­ ним підприємствам Укра';.

S8j1

MeTa.nyprtI

кришок

сервної промисловосrt ста.

д'8иими міського lиформацtйно-оБЧИCJJюваJIЬВОГО ДержстаrвстЩ(И. В процеитах)

П1дnриеиС'В8

вир06ництво пІ)

випуску

ПРОlDleJIОВИМВ п1дпрнємстаами за . сім мІсяців

всю~и

ДОe,Jr­

.

Вlряють

шлях нов:й

иеиня ваш КOJIектив?

aвтo~

ло до ладу на Одесьному за'ВОДI па.кувальних виро­

ВИКОНАННЯ (3&

Велике

ший клуб, дитячий садок.

батько,

ДинаСТіЯ ТерещеНКів

Одеса. тизоване

нашому .експери­

Ух зустріти

з кадрами

механІзаторіВ, тваринни­ ків, будІвеЛЬНИКів тут Не існує. У селі будують доБРОТНі будинки, є хоро­

меН'1'альному цеху. ' МОЖ ;l]

-

ме}!.

ДОРУЧЕНО АВТОМАТАМ

далеко не єдина у колгос­

складну апаратуру, бо вже

Буде ще БІльше,

нію, яна охопить всІ ва\{­ тажнІ Dоботи, ІншІ пра­ цюють в

КО.'1-

ннця Ірина.

ду: однІ споруджують ме­ ханізовану Кільцеву лj-

року, одержано еко­ лІнІю хімІчно! полІровки номlчний ефект обсягом кришталю, кран-укоеи60.6 тисячі карбоваІЩI>J. ну, електрогвивтоверт~, Одночасно варто зазначи- тискальнІ апарати І би!!­

світла до с.вітильнщ<ів се­

.Журар­

НоваторіВ тут зайнята

1980

вtдбивачlв Однак, не слід думати, що

t

ввроБВJl1ПlИКВ?

вІд правління

госпу іменІ Номінтерну сім'я Терещенка. За удар­ ну роботу відзначеНі ТР3К­ тористи Микола Іванович і два його сини Василь та Іван, а також ДОЧRИ пташниця Надія І телят­

РіІ-

цlоналізатори. Після того,

цП.

~~

п'ятдесят КіJЮграМів..

МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ

ПРОДОВЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО твору

дуже велика, налічує. ' три­

сказати,

три

ШН'1'И цЮ економ1ю ще ва

ва плечі Mamвв!. вашІй дlлыпщ1.

-

3

пр<жату

'водськИой колектив еоб().і в'язався ДО дня 8lд,крнття XXVI з'Узду НПРС з6іль,.

-----, -

Більш як два РОКИ тому під таl\ИМ девізом почав працювати Запорізький трансформатор­ IUIЙ завод. Цей почин підтримали праціВИИRИ Броварсы\гоo свІТJJотехнічиого заводу. І ось уже два роки колектив підприємства успішно впроваджує у виробиицтво все більше сучас­

на

тонни

ше, ніж пІд час його за. пуску В серійне вироБНІt. ЦТВО вІсІм рокІв тому. З ..

НА ПЛЕЧІ МАШИН

ІНТЕРВ'Ю

кожен

третій трактор, який схо­ дить з конвейера ХТЗ, BIf.

Творчо-значить, цІкаво , . . . . . - - - - - НАШІ

наJЮдноroГОСПОJ\8~

,ства.

М. , Є. Демиденку, головному ін­ женеру ПМК-9 М . І. Шевченку І lиректору радгоспу «Заплавний:. П _ Я. Процику (на фото впи­ зу).

РУЧНУ ПРАЦЮ

Вік

T~,KI автоматичні МlІ.ніпу.. лятори забеЗТІечать вели­ кий ефект у різних галу"

Відкрив його голова виконко­ му Мокрецької еільської Ради З словами ПРИ'1~ітаННIІ до при­ народних депут:\тів І. М. Літин· ёутніх зверну.'ися директор ра'.1ський. Потім він надав слово Дl)'" госпу П. Я. Процик (фото sro~1 гому секретареві мї(:ьккому КОМ­ праворуч), а також начаЛЬRІІК партії України А. д. Фролову, ПМК-9 М . Є. Демиденко і дирек­ Сьогодні, сказав він, ми закла­ тор. Мокрецької восьмирічиої шко­ даємо нову школу. Це прак­ с1И Б. С. Андрушко. ТИ'l1Jе втілення накреслень ХХ" Учні. а також вихованці дитсад­ з'їзду КПРС по поліпшенню ма­ Ка щиро дякували рідній Комуніс.­ теріальної бази народної освіти. тичній партії за її постійне пік­ Почесне право закласти перший лування про rармоніАииА розви­ блок Фундамента надається друг,)­ ток юиої зміии (фото вгорі лівоП. ГОЛОВАНЬ. му секретарю міськкому партії руч) _ А. д. Фролову, roловяому інжеФО.то автора.

ГОРЬНОВ­

автозаводу.

стане ПРО06разом ДОСІЮ­ нал1ших автоматІв, здат­ них виконувати безлІ.ч технолОТічних операц'Й.

пrвоJ.CУ

ся радісна подія закладання першого камеliЮ у 'фуюхамент по­ вої сільсь·кої середньої школи. З цієї нагоди тут sідбувся ур'очис­ тий багатолюдниА мітинг.

імеНі

Патона AKaдe~YiI УРСР cmільно:з

спеціалІстами

І ВІНоз;:~gлу

роз­

інститутv

100,2

І І

rt

1I.

101,4 102,7 100,0 102,6 96,0

92.8 88,5 100,9 102,2 100,4 105,0 43,3

101,3 101,1 100,3 105,0 92,2

106,9 100,0 100,9 89,9

102,5 100,8 106,8 100,1

102,8 100,0 103,9 100,0

102,3 101,3 106:7 100,5

об'єднання ДОСЛідно-експериментальний завод будконструкцІй Хлl(§озавод Побуткомбінат Завод нестандартного комунального обладнання Завод торговельного

lОО,е

lМ,1

101,8

108,3

машинобудування Молокозавод Райоб'єднання .СІльгосnтехнlна. Гоголівська стрІчкоткацька фабрика Літківська фабрика художнІх вироБІв іменІ Т. Г. Шевченка Налитянський коМБІКормовий Завод металоконструнцШ ПромисловІсТь РСС Разом по місту 1 району

Завод IЮРОШКОВClІ Світлотехнічний завод

Завод пластмас

Деревообр06ний комБІнат Завод залізобетонних конструкцій ДОСЛІДНО. - експериментальний Ремонтно-механічний завод Фабрика

99,4

100,~

98,7,

верхнього дитячого

трикотажу

Друкарня

Завод алюмінІЄВИХ будко~трукц!й Шиноремонтний :;Іавод Виробниче деревообробне

'?Ц!

101,3 132,5

101,2 125,8

95,9

100,0 101,9 103,7

103,1. 101,0 102,5

100,0

Н)1,!

100,0

101,2

104,4 93.1 106,7

102,9 95,1 103,7

102,7 96,7 103,2

102,7 108,4

101,7

103,0

100,2

102,4

101,9 119,7 102,5 100,5

101,0 102,5 89,9 102,5

102,5 100,1 83,3 117,4

101,0 100,4 89,2

96,7

10О,9

96,3

95,4

М О ,2 ОО,4

І


НОВЕ

*

23 серпня 1980 року

ЖИТТЯ

З стор.

ПОВІДОМЛИЄ РЕИДОВА

ДО СI8&М- _............3 на"кращим насінням Важними і!идanиея ЦМrорічнl жнива для ХЛlбо· роБІв радгоспу «Бпбр}:· ЦЬКИЙ.. ЧастІ дощІ за,,;!-

жали своєчасно Зlt\рати вирощений vрожаА . Стр')·

цевих умовах сортІ!!. - ШД ОЗИМИМ!! зерн\)­ ВИМИ культурами, гО­ аорить В. І. ДІдик, 'J господарствІ будезайняrо 300 гектарІв. На 200 гек­

ки проведения цlєУ r,ажлt.l·

таРах з них

вирощувати­

вої роботи зат,щ1ИСЯ. І мемо ;)зимl нз 3еЛе1{~Й хоч х.'Тlба 8 господарствІ корм для громадськоУ ху­ вже скошено маАже на :tоби. На рештІ НІ! всІЙ 830·геК1ариlЙ площІ, ,.~epHO. У нинІшньому ро­ оБМО .1Точенn Ух лише н? цІ посlємо також озиме

ПО.1Т'1вияl площ.

жито "а

площІ

геКТI!-

50

l!1сть ... А може, це нофураж?

- Засппане в засІI(И зерно, розповідає за· ВlJIУЮЧИЙ с к л а дом Ю, Номпанець, - пере­ дано менІ І

трансnoрту привn:;ять вl.1 номtiайиlя зерно. Тут п,,· . нує висmtе трудове НIlПРУ' ження. Хлll'i<"!",.,би вирlТІІУ ють одне з RRЙГОЛI"!ВНlurч;; зав~ань дю! ретелы-fo готують насІння ПО ~1"R6и озимих. заМ зять 110ft) дп ВИС/)f(ИХ KOHl!r-ru!А .

тонн. Поки ЩО МАЄМО вІд­ пМ!ідно 48 І 140 ТОНН.

вими,

Ц!.,ий пень

нас!ннєвому стихає шум

на TORV в

СКЛ::llt! I!~ .ташим, Тру·

МО зе-р-но на CnHul. За тра :ІнІ по Аого й

виСlвv ПРОТРУЄ\ІО (')б",мляємо преп,,·

Дjвники очиU13ЮТЬ зеркr.. Безnер~rнйно працюю-rь

paTO',f ТУР. На току лежить

Т"'" .м~шини ОВП·20 . :;а ЯliНМИ n!)~MIHHO ст~жнь

18 тоин ячменю. який бу ' це викnристаний для СІвби

С.1юсаоl

ярих

зернових

Зараз

вІн

Степан

вич Шимко

І

ОпексІй.,

СтанIС"81!

Григорович

АртемеИt{t'),

має

також

культур.

пІдвищену

BO.IТorICTb, ТрудІвники пр)­

Весь свІТJfГJвиJ:l день не· зV

ПУСli3ЮТЬ його через очч'>

машина

Ми довели до КОН~ицlй перДJОГ!') к,;асу, РОЗПОВlпає С. О. ШИМІ(О. - вже 28 тонн жита. !1Jго засипали в сухе примі· щення. . Через пеНlльJtI! днІв воно ляже у грунт.

доводять вологість д!') 1 в процентl8. Далі на току прогрlвається на сонцІ 17 тонн гороху. Це також насlннєвий матеРІал ДЛf1 сІвби ярих~зернових KYJI~тур. У господа)'Ствl є снлад

гО.'То-ениЙ агмньм Васи lЬ Іванович ДІдик. ВІн д'5ає про те, щоб озимий K.IIJoiH був засlяни# насІнням лише' високих реПJ!О.llVlшlЯ І найпродуктивнІших у M:~-

засиriано йоrо лише 300 тонн . На жаль. БІля зао:ll-i кем а та БJIИЧОК , на ЯК'іХ було б зазНачено НIІЗ,~у ку.1ЬТУРН, сорт, вг.гу, ре· продукцію, кан Д и Ц І 11'

пиняється тачож ПОТУЖІІ~ ОС-4,5А.

-

Підготовку господарстві

насІння Е }(QНТРОЛЮF;

нІ машини.

ПРОСУШУЮТЬ .

дл" зберІгання 1500 ТОІН! зерна. П,)ки що В ззсІни

тре­

Ознайомившись з op~­

ку,

ДружнІ сходи, RК ВlД')~TO. nає насІння з ВИСОКnЮ еиергlєю проростання, І! якому :!!авершився перІ!'):! rtlСЛЯі\бирального пости­ гsн!'!я. Щоб йоrо ПРИС;lО­ рити, обо!!'язксм зlі'Р!В-і>;-

ян

нІмцІЄю I11дroтовки наСНі­ lІя по сl8би І :!!берlгання його ,

побу1!а -'І!І На току. водії раДГОСПНОГ()

очищене

так,

ба.

потрІбно насІння жита 50 тонн І пшеницІ 155

бригаДR

Воно

просушуне

I\УдУ1 ав"о-

рейд,")ва

за актами. Я

СПlЖІЙRИЙ,

рІ!!, Для сl!!би озимих K~\!

Наша

зер­

-

приjtшли до 9ИСНГJН­

що

господарст!!\)

!Н:

n08н!сrю забезпечене

но­

високопродуктивни­

ми машннами дЛЯ сушІн­ ня та l!оведення нас!н"", до висrжих посІвних

ДИЦ!Й . тут ,

Так,

не

зокрема,

КОН­

вистачає

що

є,

понад 20 рокІв.

-

Недостатня кlЛЬКIСГЬ техиlки. необхl!ІноІ Д:1Я роб!')ти на тону, негативно ВПЛИ81Є

Комбайн з ПОJIJI

зернозамн­

тажувача . А тому ,

на

І

иорми,

Фото В. Десняиського.

скорочеНdЯ

строк!в сушІння та дове­ дення насІння до ВИС!')КrХ

!Іс-:lвних

КОНIJJщlЙ.

щоб nlдготува.ти

М.

посІвний

вчасно,

високої

Рейдова

бригада:

ВЕРЕМІПЧYR-дер­

жавний Інспектор по за­ готlllлl продуктів росJ1ИИ'

иицт_а; А. ТЕСЛЯчлен мІського штабу ~KOMCOMOJ1ЬCЬKOГO проЖf'ктора.; М. ГУМЕ­ НЮК кореспондент­ оргзн!затор мtcnезого раJXIОМОl1Л('IПІЯ; Г. по­

ЛЯКОВА дент газети тя

кореспон­ ~HOBe жит·

•.

ОВОЧІ-НА ПОТОЦІ

Як

СКRзав ГО"'10ВНИЙ агрон!):,у, за 10 цнІв роботи У днІ змІни ХЛІбороби плану1f')ТЬ !Іеречистити 200 тонн з2Р­ НОВИХ . Треба ;нюбити все, ~iaTep~a.'1 якості.

КОМЕН',І'АР

Почався

110сві.!1 J)азrocпу .,f'0.!11i~1ськиА:> по 8і.1Г6.!1іВлі ТВ8РИІІ граНу'J!ЬО"!НИМИ О.1еРЖУЕ

у

корм~",и

широке

!'Іоширення

rосп~!!!рст'вах

АJfТ~Ю.

Кожне четверте roспо.!зрс т ІІО крllЮ

ОСВОЮ!!

зараз

пере­

дову технологію . У roc:ro.!Iap~TlIi ціЛ{)!1-Обово ПРІШО'

ють З .кормоцехи. ' ,,1<1 !а рік !!и"об.~S!ють ло 20 ТИСІІЧ тонн гранул і БРИ1<еті!! з СІ':-

",ом'ІІноі с.ічхи. сіна, трав'я­ нотО борошна. різних .:101з­ Вок. Н1 МіСОКОПQживні ра· ціони

переМ.1ені

y~i

тва;1И­

МИ: 25 тис'ІІq Оl!ець і б.llНЗ',· ко 2 ТНС!lЧ rO"'JiIl ве.'!нкОі рІ). гатої ХУ.!1Qби. Вже на 1181:1цS!тиА ~еиь nk.л!! наРО.D.Ж~1І·

КJI TBa!)lIH~M зають , трав'Аі ' і

гранули.

КУ рогату ху:r.обу 3!1ають ;:е· ре.1.НЬОЮ вагою 430 Ki .,oгp~·

мів. а ПQ

НА МІЖНАр'ОДНІ ТЕМИ

віл

КОРО"И

збир-;іються

3,8

ка.

в цьочу О!1ерж'lТИ

тис . кілограмів MO~"­

Рентабе.1ЬНість

значно кожні

га,~узі

!ТЇ.!1виши.'Іася:

2

крб..

тваринництво,

О.!1ержує

3

· НЗ

&кла.:lені

в

roCrio.!apCT~O

кРб. прибутку.

Нині добовий приріст БИ-l­ ків у ра.!1госnі CK.'taJ.8E 850

СкладнІ

випробування

овочевого коивейєра «По­ ле споживаЧІ>. Позн­ тивиого досвІду У цш справі иадбали ТРУД1ВНИІШ Кримської, ХаркІвської

Донецьи(JЇ, областей та деяких господарств Київ­ щини-. Колгоспи, радгоспи завчасно

уклали

договори

тера,

йка

взяла:

курс

иа

НасправдІ

ж

справа

кращому

ставки овочІв. Продукпllf з плантацІй надходить У

бульб і агротехніЧНИЙ за· хід міжрядне щlJIJOвак­ ня, що особливо стаие у пригодІ нниlшиього пере­ зволоженого лІта. Як СВЩ­ чать дані ЧернІгівськоІ 'дослідної станцІї по кар­ топлІ та Д'Освід деяних

Щоб прискорИТН достиган. ия вІта мІнної продукцІї, південних

областей

ин розширили родніх культур

т;і

республl­ площІ го· під подІ­

етиленовою плівкою. По· дбали про те, щоб план­ замовлення

державн

на

овочІ був виконаний І по валу, і в асортнментl. 3 цІєю ~tетою у квітні MICII-

цІ засІяли додатково

reKTaplB

27,0

тнсячі городу. ОвочІ непогано вродили.

Тепер. треба добитися, щоб вони вчасно І в по · трlбнlй кідькосТі ПОТРIJ· 1{О

СТО.'ІУ

трудящих.

торговельну

мережу .

за

попередніnш заявками.

-

Овочевнй сезон

сер­

йозний екзамен і ,цля за· rотівельників, трудівників переробиих підnриємст~, Від них великою мІрою залежнть якІсть переРОб­ лених

та припасених

на

зиму овочІв. Уже поча:ю­ ся ііонсерр·уиаиия зеленоГо

rорошку, соління огіркlи. йде пІдготовка до заКJlа­ данJUI картоплі. 3уСИЛ;'ІЛ спрямован! на те, щоб З8готовити її нинІшньоrо ро· ку БІльше і кращої яко­ сті. Значну допомогу в цьому подають вченІ рес­ публІки. Справа втому, що середні І пlзиl сорти картоплі досягають технІ'I­ ио'і стиглості лише в cep~­ дииl вересия. У цей пе-

рІшення, що

таїть у.. соБІ

незмІнного

найсерйознlшlиасл1ДRИ тона на для ,1юдства. Идеться про «ядерним так , звану

нову

ядерну

стратегІю, основи сформульовано в

анІмацІю

було . розроблено ВашlИг­ якого розмаХУ!!аНИЯ ОСО-1 І ОСО-2, Інші ра· ДРЮЧRОМ., ре­ дянсько-амерwканськl уго ·

курсу

ядериоrо

шанта­

якої жу. ЗгІдно з даними аме­ прези· риканського Інституту

деИТСЬКIЙ директиві ,Ng 59. БрукlRrса. за перІод з У чому сут. цl8t докт- 1946 по 1975 рІк США рими Вашіигтона? Вон! заради здІйснення своУх поляrає

старої

в

переходІ

стратнії

вІд гегемоністських

агресив­

«масова- них цІлей БІльш як

ної вІдплатн. до заnодlllН- зІв

розглядаJtИ

30

ра­

м~жли­

ди

у

воєнних

питаннях.

того,

що

вона,

має

«певнІ

мовляв,

переваги

•.

При цьому БІлий дІм по­ силається на

те,

що

ядер·

перед- РадяиС1оКОro

на

. ядер·

вІсть

аастосуваННJII

ядер­

Сою- верта ставка на «превен­

Не менш

розплати паліям

небезпечною

ілюзІєю є ' твердження, ні­ би ядерний ЩО , він

буде

них ударІв. по «_IЙсь1Ю· ноХ збро!. F>их об·єктах. на теритоЯКісно !JОВИМ "! прого­ plї Інших краІн і иасам- лошеНlЙ доктрині є віД­

«першочергових

зІ не уникнути І заокеанським вІйни.

конфлІкт,

вииикне,

утримати

в

як·

можна

Я1<ИХОСЬ

Намагаючись примен- рамках. передбачених ди· шити небезпеку цlЄУ бе­ рективою Дж. НарТе'ра. В зумно! доктрини, у Ва­ нинІшнІх умовах будьшІнгтонІ добалакалися до

ний конфлІкт у свІтлІ ди­ рективи ом 59 н1би-т() ма­ тиме «обмежений харак­ тер •. Так що ядерна вІй­

ня

зи або' Рейну . В цьому ра­

розгориться

десь

за

тивний. ядерний удар, межами США, иаприклад, що супроводиться мІJllта­ в ЄвропІ. Адже не дарем­ ристським психозом иеба­ но адмІнІстрацІя Картера чеиих масштаБІВ. Це, по нав'язала ряду захІдноєв­ Ifpa!H рішен­ ром. вважають помlчннка сутІ, визнав СІШ ш~ Лен­ ропейських президента по HaцlOHaJlb тагану Г. Браун, якиЯ за­ ня про розмІщення на Ух

зу. При цьому автори НОвої ядернаХ стратегlХ Ії головним «з.рхітеКtо-

який ядерний випад одн1єї країни проти Іншо! неми­ нуче приведе до різкого нароста}fНЯ конфронтації І загальноІ ядерноУ ката ­

строфИ. МІф же про «об­ межену.

ядерну

вІдповІдає маскування

мlрlв

вІйну

лише ЦІлям зловІсних аа­

Вашінгтона.

При

те,

що

вони

МО·

жуть виграти ядерну вІй­

миролюбна

гро­

мадськlсть планети з обу­ ренням вІдкидає цІ манlячні, людиноненавИСницькІ ідеї. ПолІтичнІ партІї І громадськІ орга­ нІзації, вченІ І релІгійнІ дІячі рІзних країн висту­ з

рІшучим

осудом

стратегії ядерного безум­ ства. «Нартер, пише норвезька rазета «Даг­ бладет., намагається переконати,

що

ядерна

війна може бути виграна. Яка страшна ілюзІя вважати,

що

МОЖНа

вести

«обмежену. ядерну вій­ ну, що її переживе земна цивІлІзацІя.. АнглlЙСЬRji «СандІ таймс. відзначає, що прийняття нової ядер­

нам розміщення на тери­ торії цих країн амеРИ1<ан­

ських

ракет

середньої

американських ну. Тим-то І намагаються дальностІ. ракет середньої дальностІ, підготувати америнанську Людство вимагає по­ на берегах І свІТову rромадську думЩО в нІй мало що HOBoro них умов. rOToBI перши­ .Але марно класти край невтри1v!НИМ 1<У до TOFO, що таку вlйиу Потомаку сподІваються порlвиJIНО 8 доктриною, ми застосувати ядерну мілІтаристським амБІЦіЯМ на те, що після ядерноr.о не слІд розглядати як не· яка дlJllла ранІше. МIІ;Іlстр зброю. Вашlнгтnна, приборкати ~1Ислиму, недопустнму, оборони США Г. Браун Таним чИ,НОМ, R'OBa ядег- удару , якого буде завда· ядерних м~ніяків. пер~конати, заявив. наприклад, що во- на стратегІя загрожує НО у вІдповІдь. на радіо· стараються 1\'1. СЕТУНСЬКИЙ. на ЯВJІЯЄ собою «еволю- спустош.'ІИВИМ ядерним активну пусте.1'ІЮ перетво' що вона можлива й реаль­ (ТАРС). цію. старої ядернО! полІ- КОИфJl1кТОМ. Разом з tим ряться ТілЬки береги Тем- ва.

ній

без п е ц І

зінського

-

З.

Бж'?·

запевняють ,

FlВИ8 У виступІ по тепеба­ територІї

ченню, що США за «пев­

ку.

ЗБІр овочів вимагаs особливоrо напруження, оргаНізоваиості. Трудівни­ кн села і всі, хто при­ ЙШОВ їм зараз иа допомQ..

ГУ; намагаються

зроБНТIІ

все можлнве, щоб у за­ вершальному році п'ЯТИ­ річки реалізувати п'ят. мільйонІв тонн городини. (РАТАУ).

ЛИСТІВ

ноІ стратегії США викли1<ає у ФРН, ІталІї І Анг­ теги виходять з надзвlt­ лії зростаючий опір пла­ чайно небезпечно! концеп­ про

господарств

республіки, ці заходи вИЯ, вилнсь досить ефективни' ми: вони підвищують уро­ жай бульб, забезпечують їм добре зберігання взим­

ВиховаТeJIька дитяч:ого садка ом 2 Н. Л. Сиок У

цьому вашІнгтонськl стра­

ції

передових

JlНcTi до редакцІї снарЖIl­

Однак

пають

достига н и ~

СЛІДАМИ НЕНАДРУКОВАНИХ

безумства

Jlдерного

підрив процесу РО:!!Р"ДКИ Cro~Tb зовсім Інакше. ВІр­ гу, що суперечить прин· і нагнІтання мІжнародної но, що диреКТИ8а ом 59 ципу рІвностІ й однакової напруженості, . прийняла означає дальший РО.ЗВИТО1< безпеки сторІн, на основІ

замо­

заморозкн, дощове лl','О майже иа мІсяць затрнма. ли овочевІ жнива. Та ае.­ год! землероби протнст~­ вили свою органlзова­ иість, досвІд, кмІТЛIfsість.

Успіх забе::печує чІткість

вона Є вияво!т1 претензІй США на воєнну перева­

вже бувають

розки, і бульби нерідко підмерзають, через те по­ гано зберігаються взимку. Науковці запропонували трудівникам полІв при­ скоритн процес старlНRlI бульб за допомогою хіміч­ них препаратів. Сприяв

3 магазинами на прямІ по­

Громадськість світу протестує проти маніячних планів Вашінгтону AдM1R1CTPa.ц1Jt Дж. Кар- тики адм\нlстрацlI.

ріо,ц

випалн на їх доJlЮ. Шзнl

пилн

(ТАРС).

CTpaTeria

БЕСІl[А

а баранчиків грамів . Бе ,l"!-

ЗБІр

цеху иастала гаряча пор'!.

трудівники

-950 грамів . - майже 100

році

Масовий

овочів. На прилавки мага­ зниів безперервннм пото, кОм иадходять огІрки, по· мідори, капуста, циБУЛfl та Інша городина. ДЛ.ІІ працlвннкІв вітамІнного

Інших

Ва rраиу Jlьоваиих кормах

пnyt у борознуІ Шд таким девІзом трудяться хлІбороби

-

радгоспу ~Ве.'1ВХС)димерськвl •. Перед у соціалістичному змагаииl серед меха­ н!ззторіJl тут веде ка_цер ордеиа «Зиак Поша~. Олександр ВасlLJIЬOВИЧ Каролоп, JIКJIЙ ЩОДJul аорюе по 18 rеитарlв, що в півтора раза ~іJIЬше зміниоІ

лася на

иесвоєчасне нара­

хувания: зароБІтної плати працІвникам днтячнх сад­ ків. Для перевІрки І вЖИТТІ!

заход1в листа було

надІ­

слано у мІський віддІл иа­ родноІ освІти. Як повідомив редакцІ! завідуючий мlськвио П. 11, Б,1локіиь, з 1 сІчня 1979 року нарахування заробlr­ ноІ платн працІвникам на­

родиоl освіти, позашкlJr.r. них та дошкІльних уста­ нов міста проводиться ва машииио-JIiчнJIЬн!Й СТ9И­ цІі. 3 ВRИИ працівницІ ма­

шннно-лlчильної

станціl

Т. І. Черкес було затри­ мано виплату заробітНої

плати

виховаТeJIЬці

чого садка М СКОК за червень

дитя­

2 Н. 1980

Л. ро­

ку.

Наказом по мІськвио головиого БЮ'галтера тов. СапІтонову В. С. зобов'я­ зано взятн пІд особистий

коитроль ви,цачу

нарахування

зарплати

і

працІВ­

никам народноІ освіти t 1 та 16 числа кожноrо мі­ сяця доповідати про ви· цьоrо РОЗПОРllА

.. онання женНЯ.


f стор.

*

23 серпня 1980 року

-~------...,-,

..

""""",

НОВЕ

_...

ЖИТТЯ

..

Частf rocTI на лаиахрад­ госпу «Гоголівський:. учасннки чДожньоі самодіяльності сіль­ ського Будинку культурн. Не

~~[В(!)U'Ш[!

ЧЕРЕЗ

Освячена

раз побувалн вони і в жнива­ рів, де СВОЕЮ піснею звеличу­ вали натхненну хді60р06ську

~U'(!)~[t~~~J

щ:

прauю.

~,.... -

"

РОКІВ ЗУСТРІЛИСЬ В,ЕТЕРАНИ-ФРОНТОВИКИ

37

О'мтвах

в

8 лютого 1942 року пІд Москвою.

рожого тан'кового корпусу. ДемоБІлІ·

На фото: самодіяльні митці на чолі з художнім керівником

На все життя запам'ятався йому той

зувавшись,

Ю. Мишкорізом під час висту­

день:

СЬКУ

пу на жнивному полі.

ЯnОЇ був Іларіон Татарин, .прийшло поповнення. З молодих безвусих юна-

У рІзнІ куточки країни закинула доля фронтовикІв . здружених на во·

кІв

єнних дорогах. Дружбою . що освяче·

Фото М. Марюrи.

у

мІнометну

роту,

пмl труком

І бувалих солдатІв. що: поверта ·

повернувся на рІдну TO~I '

землю.

лися з госпІталІв. Одного з них. мо- на кров'ю. дорожили ветерани понад l лодшого лейтенанта Сергія Цибу, усе. Вже давно ' на мІсцІ колишніх , учасника боїв 3 БІлофІннами. призна- окопІв шумлять пшеницІ. І не знайти }

чJfли помІчником командира роти. І з перщого дня мІж ним,и зав'язалися щирІ стосунки, що згодом переросли в мІцну солдатську дружбу. Обоє·

слІдІв вІйни на дорогах. пройде них ветеранами. Але час безсилий зlтерти пам'ять людську І БІль про загиб ­ лих. Жила вона в серцях однополчан,

знаходили один в одного якостІ. що найБІльш вІдповІдали ножному: хоробрість, життєрадІснІсть, почуття

і завжди, зустрІч. Важко

щомитІ,

жеврІла надІя

на

розповідати про пошуки. взаємовиручки. А в час затишшя мІж якІ вели посивlлl тепер ветерани. На боямилю.били разом згадувати про вІйнІ. як яа вІйнІ. І кожний IiOнверт­ рІдну УкраїНу, мрІяли про пlслявоєн- вІдгук військкоматІв, архІвІв Іларіон не життя... Трохимович Татарин розкривав з На пІдході до Иурсьnа у жорстокІй

бойовІй

сутичцІ

ворожа

куля.

І.

Татарина

Пораненого

трив()гою, геть відганяючи думну про

дІстала

можливу загибель друзІв. З таки:vJ же·

полlтрукз

почуттлм пl}1ХОДИВ ДО' поштового ящи­

винІс з поля бою вІрний друг Сергій

ка І Василь Филимонович Тращенко,

Циба..

як завжди, вІдчуваючи на

А потІм була

':061

погляд

битва на

дружини, який ніби запитував: ~Hy,

зІя, яка пІзніше стала називатися Житомирсьною. , зазнала велиних

ЗовсІм несподівано виявилось (так зараз здається І. Т. Татарину), що

j 'T~ !о!'Р~П!Л~~~РО~'.~С~ ~ ~~.~!, ~~neP' І'

йшло поповнення. ВІдразу . всІм по.'1юбився новий старшина роти сибlрлк Василь Тращенко, вІдважний ве·

живе поруч. у НІжинІ . Юлька ро.кlв минуло, ЯК вони по­ знайомилися вдруге. І тепер кожна

сельчак .

зустрІч

1

Ати.

ИУРСЬКIЙ дузІ. 322 стрІлецька дивl- що там?'>

.

,.

n~!!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і:

І

СЬОГОДНІ -

100 РОКІВ ВІД ДИЯ НАРОДЖЕННЯ О. С. ГРІНА

втрат. І в найважчий час зно'ву надl- колишнІй командир роти С. Х. Циба

11

Тут. у ООЯХ на Орловсько-Иурсь~IЙ

було білим,

крім

розкинутих

па-

соБІ ім'я з

книг письменника,

а

рина ; Тяжnо поранений .' полІтрук по·

трапив в один

плавно рухались .. . «Секрет» обгинав невеликий мис, тримаючись до бере·

І

га ' кутом лівого борту, тиха муЗИНо ЛИJІась у голубому дні з БІлої пал~' -

би пІд вогнем червоного шовку..

биваються хвилІ Тихого океану . Щодня десятки екскурсlt! приїздять

І в старокри:l'lСЬКИЙ музей. Розташо· ва ний вІн у маленькому ДВОКі:vJнатно·

~IY . будиночку, де

червоними

вітрилами

стоЛіття ТО:\ІУ вивІв У

БІльш

як

ПIВ-

тут

небагато:

пройшли

столик.

І

11 OCTaНlli 1I

Трищогловий гаЛіот «Секрет» пІд днІ життя письменника. Експонатів залізне

ліжко .

il11

плавання р'.- крісла, ч"рнильний прибор, нIЛЬН~ 11 ДЯНСЬКИЙ письменник-романтик О. С. книг. У ві,кно стукотять гlл!\и старої І: ГріН. Відтоді казковий корабель уп<?в-

І

нено й смІливо мчить по хвилях усіх

аличІ, зберігся

напІвзасохлий

І океанІв і морів. Лише ненадовго захо- сав «Недотор!\ану» -

l

останній свій

дить «Секрет» полагодити оснастку в твір.

i;

рідний Лісс І знову мчить У сяючий

вол':)-

ський горІх, пІд яким О. С. ГрІн па·

І оця скромна обстановка приваб-

11 простір під віТРИЛ.ами, сповненими .1ЮЄ сотні тисяч відві;ІувачIВ. Часто 1 вітром романтики. І Нерід!\о видно червоний парус І вони орган зують спецІаЛЬНі екс КУР) сlЙн.І групи. щоб пройти з Старого у феодосійськІй бухті, чим

нагадує

яка

бухту

багато

фантаС!rИЧНОГО

А над його могилою щороку 23 серп-

та «А. Грин» належить місцевому порту. А у феодосІйському муз?ї О. С. ГрІна виставлено

MaJ(eT

У музей иадходить чима.10 листІв І бl О <Сен. в Д зару . жнях переКJJадачІв лек-

сандра ГрІна. У книзІ вІдгукІв авто·

peTa~.

11 11 11 11 11 11 11 11

графи вІдомих мореплавцІв,

Музей оригІнальний І, можна СК:!.- навтІв. учених. зати, унІкальний. Усе в ньому побу- . ЗвІдки ж сьогоднІ

така

І довано на фантазІї, як

косм.)-

18 11 11 11 11 11 11 11

І

за харч, поденн

Ій

по

Тращенко таnож удостоїлися Червоної ЗІрки.

ордена ленІ скронІ І снупl чоловІчІ сльози ... С ,'ухаючи їхнІ спогади, розповідІ про

У НІжинІ. СергІй Харитонович пові­ дав Василю Филимоновичу. який при­ їхар погостіова'ги до друга. ще одну радІсну новину: їхнІй політ рук жи­ вий. мешкає в Броварах. Наступного дня всІ троє (через 37 рокІв!) Із свої­ ми дружинами зібралися в затишній І\вартирl І. Т. ТаТ'Ірина. Наче й не було розлуки. Видавали лиш посрlб­

ДрузІ-побратими у складІ тІєї ж дивІзії. разом з усІєю Радянською АрмІєю, продовжили визвольний похІд на ЗахІд . У БМх форсували Дніп-

дІтей. онукІв, я думала: яке ж то ба­ гатство душІ треба мати. щоб не роз­ губити його на тернистих життєвих дорогах І передати людямІ У всІх

вати ' .фонди

прижиттєві

музею

видання

-

надсилають

письменника І

Рильський •.

с ...

аце . головне.

НІмеччинІ.

ську роботу, ветерани партІйним сло-

вич Тращенко

вустрІв у ПразІ, де змІну

брав участь у розгромІ залишкІв во-'

А_ КВІТНЕВА.

настрІА •.

10.ЗО II.І5

11.45 .2.15

Максим

.Ранко.а

по~ •••

ЮІІlст" МОЯ'.

«За вашими Музнqн. nporpa ..

15.40

ГрІн-один з небагатьох, кого

11

<Гринада~ у спорт.смеНIВ харкІвсько·

І го заводу ІменІ Малишева,

'11

, мІжнародних лІнІях

курсує

що

ВІзьмемо самІ лише

IІJlIІІ'ІИIІ • . 12.20 І. Кальман. еФI .... llа МО'l' мартра. . Вистuа. 15.00 Слава COJl4aTCbKL 15.40 еСМО І .11104:1'. 16.ЗО Катрусин

17.30

.

Концерт

кlно,ал.

вокально-І&стру·

ментальноrо uсамБJlIO сЕкс-

t

прес:..

«Інтерклуб ••

18.10 19.00

Актуальна

19.ЗО ТeJ\ефIJlЬМ

ІІамера.

с Пlса.

аесl.. -

?О.ОО Му,иqиа пошта робам'. 20.45 Н. 40бранl ... 41тн!

XJllбо-

л

••.

21.00 21.35

« .Час"

Фlл"м сНе .144а•• А коро·· леву •. 2 серІ. . По аакlн .. ен­

Клуб кfНОП040РО.ей . М.УЛloтФlльм .Казка . аро заrублениА "ас •• 18.00 МlжнаР04·на панорама. 18.45 Олlмпlа4а-80. К!НОШ04енник Н сеРПНІ). 19.05 Концерт артистІ. е ету. 19.35 ФІльм «Мама.. .

і,

епІтети: чес-

М. ЛЕЛІКОВ.

ТЕЛЕФОНИІ

адреса

І телефони:

«Час.. • ХокеА: ЦСКА «Слован. (6ратlсла8а. Чехосао.аqЧIІ­ на,. По закін .. еннl-ИОIIІНН.

21 .00 21 .35

11

,

._--------_&_----------------------------------------Hawa 255020,

...

океаtl- Чудовим ароматом вІє вІд букета 11 прози романти.ка ОЛР-КСЗНДРа ГрІна. І.

М. 6РО8арм,

.уя. Киівська,

154.

• •иn. 18-4-47;

ре....Тор

19-3-82;

кореCnО8ае"

.Ісцnоrо

аостІ. ЛІстІ. І

масо.оУ роботи

Бровар~ька друкарая киїl!cыtl'o обmюJIirрафвидаву.

11.

.аст.

.IАЛОІIАал"НIІD секретар,

ПРОГРАМА

10.00

рааl0мовленв.

УТ

.

Но•• ни•

pe.uITOPa, 1II.uL1

8tu.Lt

dlЬCIo.oro

18"'-18:

.apтllllONI

ТелеСТ8410Н . «ПІсня З8лнm8ЕТЬС• • Jlю.

13.25 14.05 15'.20

Друх вacoxd. Об<:яu

.аром

за.04У

сталь.

А.

про

ХХІІ

с.ято

за·

Олlмпlйсь"их сОлексанJЦI

ПРОГРАМА УТ 10.00 НОВИНН. 16.15 Внступае черltасыtАA &&0 Р04ннА хор • 18.30 ВаХТІ .рожаю. 18.45 Фlльм,концtрт еСпlваа О. ЧепурннЙ •• 19.00 «Аl[туа"ьна ка3Iера •. 20.45 • На 40бранlq, Аlти!.21.35 ТелефІльм «ПереХ04НІІО АО любо.I.. 1 серІІІ.

Заступ"вк редактора

Совета.

В. довгич.

Коротенько.нм.

О,

мІсце..

DаимЬІ.

Репортаж

криття

«Електоо ·

ОстровськнА. «ДО1ІО4не Т.еле.нста.а. 18.25 «Наша а4реса Ya4.~· ськиА СОЮЗ'. 19.00 ДокументальннА екран. 20.00 BeqlpH8 ка,ка . 20.15 Концері' полlсы[rоo ІН · самблю пlсиl І танцю УРСР сЛьонок~.

18.05

1(0MMYMMCTM'~KoA

2

ку.

Irop. 21.00 -Час:о. 21 .35 Фlльм- .. онцерт OrHIBueB"

_корІ. телеСТ)'.1IТ

"p04{'koro

Н.""4НblХ

Кв.аска. областв.

U54.

жа8>.

9.25 ФІльм • Рицар мрIТ •• 10.35 У с.lтl твармн. 18.45 Cbor04HI у свІтІ. 19.00 ХХVІ з'У,)овl КПРС­ rl4ИУ sycTplQ. «Тракторобу4Iвии"н •• 20.00 Мос ... а. 3 серпия 1980 ро­

сОрля. 3 лауреатом Дер­ жа.ної премlТ СРСР стале·

- eprl& Вро. "PCl<oro . roP04C".ro Комитета

lluLdlapoll8UOo

ФІльм «Дива кн •. ПОНЕДІЛОК. 2s СЕРПНІ (ГОЛОВНІ ПЕРЕДАЧІ ДНІ) ПРОГРАМА ЦТ 9.05 М)·.,ьтфlльм сБlле веР"J11Ооо

док. фlльмн. '(нркова nporpaMa.

Зустрlq

СНОlа., аНІМЬ.

roeaoaapcna.

19-4-87.

Бровари. вул. Київська,

12.05 12.35

Jj

21.40

«IMnYJlbc •• CTy.l\l. «ЗОJlотиll

ДННОЮ».

0'111".11

16.40 17.40

на ний. талановитий. поетичний. мужнІй. 11

l ський лайнер «А.7Jександр Грин •. про, писаний у чорноморському пароплав-

ІІ.СТ.МИ:О.

Ра4янськнfI Союз заруБІжних rостеЙ.

фотоальбоми. на ЇJИlТИ в АРJ:ТИКУ І на цІлину . І йти Екскурсоводи розповІдають - що. на побачення, вІн поетичний, вІн крім феодОСіЙСЬКОї яхти, є ще яхта мужнl.й. Данило ГраНІН».

11

a.

16.25

11 предмети обладнання старих кораб- слІд мати в похІднІй аптечцІ проти I11 лів, IлюстрацП, екслlбрlси, значки І ожирІння серця І втоми. З ним мот­

I

по воєнна

справу на совІсть. як велить їм висо­

НаУІІа І TexнlKL К1808УР, хаються їМ, як добрим знайомим. ру ' красу. 11 НІ НО.ИНИ. нал. I1 .МузеЙ вІдкрито у 1973 роцІ, з тоУ феодосІйському музе! зберlга- 11 1~.30 СІльська r04НИL ПРОГРАМА НА 06ЛАСТЬ .11 го часу в ньому побувало понад пІв· ються автограФи . багатьох вІдомих 11 13.30 МУЗllqниll кlос ... 10.35 ДJI. вас. батьки • «ЧеРВ0•• І "ор­ 11.05 Концерт ансамблю ТUІІЮ .11 тора мільйона чоловік. І з кОЖНИМ письменникІв. Ось два 3 них. 11 14.00неТелефІльм •• 3 сері • • Та4ЖИЦЬКОТ РСР слола •• I1 роком кІлькІсть вІдвІдувачІв зроста.,. «ГрІН' був письмеННIfI( чесний І та15.05 Док. тtлофlл .... сТеМlртау, 11.35 .Умlлl рукн ••

<1ановитИ'Й.

склалася

польських мІст Завади І Бучини. Тро-

І,

Багато з них допомагають комплекту-

по-рІзному

доля. Ростилw хлІб І ремонтува.'1И до­ роги. будували. стояли за верстатом. Та на якІй би дІлянцІ виробництва не був. кожен з них робив доручену

lі ся в ньому носова частина «ТіЄЇ, що гучна слава у автора, якому' багато 1I НЕДІЛІ. 24 С[РПНІІ I1 біжить по ХВИЛЯХ» майже в нату, буржуазних видавцІв передрІк али 11 ПРОГРАМА ЦТ I1 ральну величину, поруч - каюта каІ б 'І А • 11 8.00 «Час •. І' літана Геза і маленький робочий кз- швидке · повне за уття . ле. KP1~.f І. 8.40 ГіМнастИ .... 11 них. був ще й О. М. Горький. який 11 ..ауре.т .. 1&иаРОАIІО' " бінет письменника. настІйно твердив: «ГрІн дуже талан()- 11 9.05roГра. конкурсу 10. Вострио. (баIlН). БІля входу ве.'1ичезна карта витий~" 11 9.30 Будильннк. 1<раІни . ГрlнландlI з Зур6аганом, ЛІсІ талант врештІ-решт пробився 11 10.00 Служу Рцянс.ко"у . СоюІІС.)М' Гель-Г·ю. плоскогlр'ям Суаи, крІзь усІ перешкоди, як буйний. СПО в- І. ЗУ! I1 'протокою Иассет. ЦІ назви сьогоднІ нений соками землІ цвІт. вІн пlднявс'l 11 11·00 -З40РОВ·.'

11 ІІІ

трьох

ВИЗВОЛЯ.'1И Польшу ... А потІм ще одна РОЗ.7Jука: радянське командувапня доручає СергІю Цибl важливе зав· дання стати першим комендантом

та!{а 11

нІкого не дивуЮТЬ. вІдвІдувачІ посмl- до сонця І вІдкрив людям свою щед- іl

розмовах

Чернll'!вського

"

повер- ня про мІсце проживання Циби. Тут.

репортер-

ІІІ

називав у

день Перемоги 'Василь Филимоно- вом І дІлом ведуть за собою юну І

11

популяр· 1I

3вlдnи

часто

одужання

будь пристроїти свої. несхожІ нІ на 11 якІ Інш!. оповІдання?

ритонович

нувся на рІдну БРОIlaРЩИНУ. А в полку вважали. що Татарин загинув. І тому нагорода знайшла героя бl,1ЬШ я\\ через · десять рокІв пІсля Перемоги. В урочистІй обстановцІ орден Червоно! ЗІрки вручив фронтовику вlйсь}ювий комІсар М. М. Молочно. За той кровопро.'lИтний БІй на вl):неннІй дузІ СергІй Циба і Василь

1I видавии· 1I цтвах І редакцІях, щоб хоч куди-не- 1I

poco~,{

свято.

17 . МІсяцІв лІкарІ боролися за облвlЙСЬККО:l'lату прийшло повІдомлен­

І реальну основу. СтарІ якорі на по- ших мандрах. тюрмах, плаваннІ мат- іl ськІй роботІ, бlгаиинl

як

хя пІзніше на такІй же комендант· ке звання комунІста: Воно. як 1 в да­ сьnlй посадІ деяниЙ . час перебував .'1енl фронтовІ днІ. закликає їх Іти СергІй Харитонович І у визволенІ й попереду. Проводячи велику громад­

і в творах нІсть у письменника-фантаста, бl.'1ьша 1I І письменника, І все, як у нього, ма.: частина життя яког" пройшла в пІ- 1I

11 ржавІлих ланцюгах, товстІ кора11 бельні канати, . 1ІІІднІ Ілюмінато11 11 ри, штурвал, старовинна пlдзорнз 1I труба - дари рІзних суден. МузР.!! 11 обладнано, як корабель. Експонуєl'Ь-

-

них

госпІталІв Алма- ЧерНІгІвщину. І ось

ро, брали Ииїв.· Жнтомир. Тернопіль.

Ириму в Планерське стежкою ГрІна. 11

Лісеа. Оснащена таким парусом Я'(- ня Пlдн!мається червоне вІтрило.

Із

його . життя. ПІсля

БІля

11 русІв КОЛЬОРУ глибокої радостІ, я!\1 берегів СахаліНу об мис Гріна роз11 ·11

для

А В. Ф. Тращен!{о (теж несподlва-

дузІ, закінчилася вІйна для І. Тата- но Д/!Я себе) згадав. шо СергІй Ха­

11 туман і вилився по реях у легкІ ясно- возить псажирІв теплохІд з тим же 11 червоні форми, п"вні троянд. РожеВі наЙм.енуванням. Що в багатьох мІстах 1 тінІ линули по білинІ щогл і снастей, країни є молодІжнІ клуби, які ВЗЯIJИ усе

запенла

DO.аоси формату

ПlРТИВ

І

)'11·

раIlОИIІО1'8

КOJIектив праlll.никl. раll­ .ИКОНКОМУ 8ИСЛО."юе r либо· Itе спlвqУТТ8 D041ю раАІН­ КОНКОМУ

А.

ПРИ804У

тяжкої

смертІ

Тираж

Карнатову втратв

браТІ

КАРНАТ08А

Петра

ГриrОРОВН"L

rueт. ,аоо"

,

Ilапроа.

еереау. п'.Т8НIІЮ та еуб0т7.

АеПуТаТОІ

At,.

Г.

lIoro

)

IВАеко

11.800.

Зам •.

61964.

5157.

#135 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you