Page 1

26 СЕРПНЯ -

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАНТЕСШ

2!!!"!!ІІI!І

.Ni

lЗS

S

УКРАІНА-РЕСПУ&ЛІКА

(4859)

СУБОТА,

ВУГІЛЬНА

25

ВутІлля Донба'СУ ось вже БІльш як 250 рокі!! служить людинІ. І В ПОРУ панування нафти й газу. у вік aTO~HoI енергіІ без

СЕРПВJI р.

1979 ЦІВа 2

коп.

-;

ііі

,

«горючого

. не

каменю.

її

надра.

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

На

вугільній

республіки

Богданівське

СІВАЧА КЛИЧЕ П О Л Е

де

це основний білкових

хліб району,

кормів

ся

худобь.

розшнрюють

ПJІощі

під

трав.

На заготівлі кормів у радгоспі ~ЗавОРИЦЬКllЙ~ доб­

госпі .ТребухівськиЙ~

-

по

цнт. Но

46

28 центнерів вродила пшениця

в

31--

раДГОСП<1Х

Імеиl Кірова, «БОбрицький.), «Гоголівський». Врожайність жита на 5-8 центнерів иижча. Отже, успІх справи цілком залежить від грунтовиої підготовки хл.боробів до ви~оду 8 поле.

У бlщ,шостl' радгоспів осінню сlвбу зустрl·

1

чають, як

годиться

справжнім

господарям.

Вчасно підготувалн иасіння в радгоспах «l1л(;(;­ ківськнй», імені Щорса, «ЖердlвськнЙ.), іме· ні Кірова. Все готове до виходу в поле в ра;,

.

госпl .Требухівськні'І.). Тут першими в раЙОНі завершили підготовку площ ПіД сівбу, вчаСН(е

ре працює )talШІніст бульдозера із СПМК-509

..

".~~~~.."...,..,...,.....,....,~

ряді

господарств,

незважаючи

на

доведені графіки, підготовка до виходу в по.Н.'

затяглася.

Найгіршнй стан

з підготовкою иа­

сіния для сівби склався у раДІ·оспах імені До­

кучаєва, «Великодимерський». Через ність спеціалістів господарств посівне

халат· зерно,

яке мало підвищену Bo.r..oriC1"b, втратило здат· ність до схожості. Тепер доводиться заВОЗRТИ

насіння з сусідніх районів. І це в той час, ко­ лн у

радгоспах було насіння

високих

дукцій, була можливість висушити спеціальиих установках!

репро­

його

на

В цілому по району Ао першого класу дове·

деио 75,5 процеита посів ного матеріалу. Сівб!! вестнметься насінням лнше високих репродук­ цій, сортами, які в грунтово-кліматичних умс.

вах

району

дають

иайбільшу

прибавку

вро­

жаю.

Партійним, радяиським органам иа мІсця", слід більше уваги прнділити підготовці

пл.ощ

пІд осінній засів. У радгоспах ІмеНі Докучає. ва,

імені Мічуріна,

«Літківський»

та

деЯКІІ)(

іиших зірвали строки оранки площ під озимі. Від розроблеиого графіка господарства раЙо· ну відстали на 2,3 тисячІ гектарів. Це зна чить, що иа 10-15 процеитах площ сів5а ве· стиметься по свlжозораиих полях, що HeraTHB но позначається на врожайності зерновнх.

Тут в прнгоді хліборобам може стати досві;1 полтавчан по сезвідвальному обробітку гру"

ту, який вдвічі продуктнвніший строками

піДГОТОВКН

полів

порівняно;;

за звичаиною

тех·

нологією. ЦIБавий досвІд в цьому вlдношеині мають у радгоспі «РусаиівськиЙ.), і ним требн скористатнся.

Серйозної увагн потребує

І удобрен.ня о.:

лІв, що йдуть під озимі КУЛоЬтури, оргаНІЧНИМ" добривами.

одержати по

Кожен

гектар

озимих

повине/f

30-40 тонн місцевих добрив На лнпневому (1978 р., ПленумІ ІШ КІН'

зазначалося,

що виробництву

зерна

поВСЮДНІ:

необхідно придІляти виключну увагу. Це у дар на діJ",чнка роботи. Потреби в иьому зроста ють швидше, нІж виробннцтво. а це негатнвно позначається на тварииництві. Оптимальні

10

стро кн

сівби

озимих

-

до

вересня. Отже, потрібно зробити все, щоб

провести її швидко, організовано.

тонн енергетиq·

готуються

до

шахти

за­

великої

Ітрудова!

Лисняк, заслужений шах~

закінчення

особистих

тирічних норм.

п'я-

'

Напередодні

Дня

шах­

таря привітання Цент­ рального Номітету Но.\І­ паuтіІ України І Ради МІ­

Завершивши сІвбу дарства

!П'НТИPlЧНИ ! , . .,...,..,.....,....",.. .... ~

#.,.~

1l0-й РІЧНИЦІ

З

ДНЯ

добривами нласне цій.

ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

нізатори

вести

ставляться

В:ДПОБіД:!ЛЬНіСТЮ,

ВИКОНУЮТЬ

З

норми

110-115

цент:в. Запа.1ЮЮЧИЙ

няної

Сьогодні

шефи

про­

Великої

ВітЧИ3'

М.

Г.

гапьниЙ.

!

І.

Щоб гідно !О-у ріЧНИІІЮ

ти

план

десятої

четвертого

!!ИКОВ8 рОІіУ

п'ятирічки.

голова тету ПМК:5.

реал!­

завдання

четвертого року 1 п'яти­ рІчки в цІлому. (РАТАУ),

-

серпвя ц. р.

-

надоєно молона

н:!.

ці.:!

+0,8

17,0 15,7 13.6 ] 2.2 11,6

О

+1,0 -1,2 -0,4 О

9.9

-1,3

9.3 8,6 8.5 8,3 8,1 8,1 8.0 7.6 7.6 7.3 7.2 7.1 6.5

Всього по району

О

-0.1 -2.2 -1,0 -0.6 -1,8 -0,2 -1.5 -'1,і}

-0.'5

-1,5 -0.3 -o,~

8,91

М. ХУТОРНИЯ мІсцевого комІ· про Ф с п 1 .n R н

ГОНИ

Річиий

план виконується

Сизоненко. тільки вчас­ но визбируй плоди. Спа­ сибі, шефи допомагають доладовувати врожай. По­ чалася мас@ва ввборка

на

... ВИКОРИСТО­ підвищення

ГОРО;jИНИ

по­

'!ИВ п.'1антацій водаШJ Грубєжа. Пульсуючt СТРУ­ >!енl

QOK

поливальних далеко

видно

jQ-з('леномv

тлІ

устано­ на

тем­

поля.

На ваговій відділка -

автомашини.

І

Леніна.' зобов' я

дострокаво

морква

арожайності

зустріти З дня Hd'

рnдження В. І. колектив брига:tи зався

Шеле-

ра'

Збирати

Овочівники вують для

слюсар·

В.

від­

Печерського

Ниєва.

пуста,

Джер;н.

Рябченко,

~ЮНТRЖНИК

успішно

планові

«Заплавкий" «НрасиЛівський:, «Пухівсьний" «Жердівський" іменІ Докучаєва

ПО.1ЯХ є що. Гарно вродиогірl'И, помідори, ка­

електрщвар ю в а л ь ник

М.

ВС, раз­

п!дводи

...

РобітницІ Ніна Гep~lall\B­ на Сизоненко. Галина Па­ насівна Сизоненко. Раїса Василівна Логвиненко. Надія Наумівна Нозюба ШRИДКО

розвантажують

rранспорт.

ящики

з

виважують

червонобокими

rюм'дорами. корзини З ту­ гими

-

головками

капусти.

Врожай хорошиЙ.­ розповІдає бригадир від­ дІлка Петро СИМОНОВИЧ

ПО~lідорів,

ти.

огірків,

капус­

кожна

година

Тєпер

має величезну вагу. шє ної

як

півтисячі

городини

га рІзних органІзацІй з Ниєва вчасна І необ­ хІдна. Не можна допус­ тити перезрІвання or!pків, помІдорів, тим біль­ ше, що в торговій мере­ жІ хороших зелених огір­ ків (корнІшонів) не ви­ стачає.

Городню:и

вlддl.1ЮI

до­

нладають багато сил, щоб вирощений врожай зібра­ ти повністю. вчасно вІд­

РЕПОРТАЖ

. ли

слюсар МОН­

Ф

з

йону

пр::;­

колони

овочевих

третього

ділка' радгоспу «Зоря» багатолюдно. Приїхали

ви­

ветерани

на

плантаЦІЯХ

TPY;jOBY

В;дм;нно

війни

!

успішно.

ви·

ПРИКЛ'J.Д

«За

тисячі тонн овочів.

1,4

г:й. якого за саМОВ;Д!18НУ' пра НЮ Вітчизна відзначи­

тажнин

росту

Радгосп «Зоря. в ці диl здає на приймальнІ пункти щодобн в середньому по 50 - 55 тонн різ· иої городНl!:И. ·Господарство вже реалІзувало понад

ус'М пока:зує М. М. Бере·

учаснин

створити

успішного

УРОЖАЙНІ

працюють без порушепь трудової дисцип:ТТlни. щ,'­

цюють

ПjИ·

стис;т!

ський.).

Богданlвц:. дослідні І' дорученаї

соною

доблесть».

щоб

в

П. ШАРАФАН, диспетчер радгоспу ~Лі тків'

об'єti­

справи

ла ме;jаллю

тим,

І меха­

витку посівів.

тах, ведуть монтажнІ ро· боти на тваринницьких

робітку на

організовано,

для

мето­ строки

слово

щоб

зувати

переМQ;h­

ськоtосподарських

дня

пеРШІ)­

культур, дали

того,

4ПлоскlвськиЙ. ",ТребухІвський. Імен! ЮРОБа 4Авангард. ІмеНІ Щорса Пл-емза-вод • РУДНЯ~ «ГоголІвський. «ЗаворицьниЙ. імені МічурІна «ЛіткіВСЬКИЙ" «Бобрицьний. «Великадимерський'«Зоря. 4 РусанІВський.

репродук­

опти~альнl

озимих

з

умови

цем соціалістичного зма· гання. Члени цього колен­ тиву ТРУДЯТЬСЯ на сіль­

фермах у центральній станції. До

зер­

го с ІЮ"

ляже

високих

радгоспу

її

строки,

Брига:tа Михайла l\I!{· хаЙ:ІОвича Берегія у пер\)· сувній механ:зованій КО­ лоні N2 5 два нвартаJ1И виходить

ГРУНТ

Настали

для сівби

МЩНО ВІДС10ЮІОТЬ ПЕРШІСТЬ

п'дряд

в

насіння

зни­

норову, друга порІвняно до дати 1978 року. В кілограмах).

на

сівби

рахунок

дом передовикІв усі шах­ тарІ України прагнуть цо

23

СІвба ведеться гр,уповим дом.

ЛЕНІНА­

{.

до

за

ження собіваРТОСТі зеко­ номили шІсть МіЛЬЙОН;В карбованЦіВ. 3а прикла­

(Перша графа

хлібороби

І

зав­

продуктивностІ

МОЛІОка в радгоспах району ва

навої пшениЦі та жита. На 700 гектарах разом з мінеральними

НАРОДЖІ<.;ННЯ

В.

KOP~,

з гео­

перевищили

ДАНІ райсільгоспуправліиия про иадоі

озимих

приступили

зелений

вугілля,

дання по працІ

союзІ

Ц І Л І

а х т a~

,8

тісному

НА ЗЕРНОВІ

цій насlниі фонди. в

Микола

ВаСИЛЬОВllЧ Рудь. Щоденні Нор.чи він постійно пере· криває, дОАtaгаеться високої якості роботи. На фото: М. В. РУДЬ. Фото М. Семииога.

очистили і довели до високих посівних конди, ОднаІ\

1::;

логами, будівельниками, ю{1 працюють на завтраUІ· ній день вугІльної пр!)· мисловості, трудиться ба­ га тотисячний загІн укра· їнських шахтарів, що роз­ в'язують завдання пІдви­ щення економічної ефек· тивності і якості на ·ДlЮ-

nIНMH зериовими за раХУНОБ ярих, однорічних

Нинішнього літа, напрнклад, у радгоспі ор· дена Жовтиевої Революції «ІІлосКівськом~·,) озима пшеннця дала по 42,8 центнера, рад­

і

У

ози·

У тих господарствах, де постійно дбають про врожай зериових удобрюють в достат· ній МІрі поля, регулярно проводять сортооб­ мlи, ВИБОРНСТОВ'уЮТЬ першо".r.,асне насіння вн· соких репродукцій одержують сталі і ви· сокі врожаї пшеннцl, жита.

є

про;r.унтивностl.

як правило на 5-6 центнерів вища порівняно з ЯРИМИ зерновими Бультурами. ТО"'ІУ у ба­ радгоспах

родовище,

розрахунками,

кладки

Врожайність пшениці, жита, посіяних з осенІ,

гатьох

професІЙИОГQ

УДОСТОЄп! Розв:дники надр готу­ ністрів УРСР шахтоуправлІННlІ ють базу для продовжен­ гірники шахт Імен! ня ЖИТТЯ «Укрзахідвугl.'і­ ",Ниївське., ля» -. нові шахти можпа газети .Социалистичесниit «Одесьна:., буде закласти на пластах. ДонбаС0, відкрити під працюючими N2 9 .Велиномостівська., піДПРИЄ~lствами Червоне­ Першими В галузІ завер­ плани чотирьо: градськото району Львів­ шивши ської областІ. НовІ nOTYd(' роКів п'ятирІчки, вони да­ краІнІ додатково 1 ностІ здобуває і старий ли тонІі Донбас, де споруджують­ Мільйон 654 тисячІ

тисячі гектарів,

важл.иве джерело

свого

свята колектив 19 шахт І 126 дільниць, сотнІ видо­ бувних І пjдготовчи~ бригад справилися з пла­

з'явили­

ного вугілля.

Хлібороби району розпочинають сівбу ози·

20,1 -

за

мільярдів

мих зернових пшениці, жита. Разом з по­ сівами для зелеиого корму озимий клин ра·

Озимий хліб

пІдприємствах.

До

тар України В. Г. Гри­ почесний шахтар ся Західний І Південний ньов, О. Домуховський f Донбас, народжується О. Північний Донбас: біля 117 їх товаришів по про­ рапортували про самої межІ Ворошилов­ фесІІ картІ

градської області відкрите і готується ДО освоєння

йону займе

чих

новим завданням чоти­ обійтись. п'ятирІчки. А: Два з половиною сто­ рьох рокІв Герой Со­ лІття живе Всесоюзна ко· виБІйники чегарка, але не збіднілп ц:аЛістичноІ ПрацІ П. Е.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 11 КВІТНЯ 19З1 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ

ДЕНЬ ШАХТАРЯ

Біль­

тонн

різ·

В:ДПРі'ВИЛИ

правити його на перероб­ ку чи в магазини. Примі­ РОМ Мотрона Прокопівна Жук· ЩО!ІНЯ збирає по 300 - 450 кілограмів ово­

столицю республіки. На ПО.'1і пІДіЙшли до робітниці Ганни ВilСИ.lів­ ни Ткаченко. }Юнка СТ3 ранно 05ДИВ.lялася П,latJ­ тацію огіРКІВ. з'5ира.1а не

чів. такІ ж високІ виро­ БІтки в 01ЬГИ Іванівни Тищрнко, ГаЛИНІ! Архи­ півни НОРОТК!)ШИЄНКО. Жінки в ;je!{!.lbKa разІв пеРРRИ!{ОН)'ЮТЬ довеДені IІОрМИ. З особистим ча­

ве.1ичкі

сnм

в

-

хрумкі плоди: Вшосте свою ланку

внзбнрую.

а

огірків

Не

дають

меНlнає.

}Ю нка підняла з 3f'M.l' довге огудиння. рясно об

ri

сипан('

аж

МО.l0ДИМИ

огіроч

К"МИ. Саме час збиратн Ножні І)обочі РУІ,И теПf'1 на n('О"ЛИ~ОМУ РilХУНКУ. 3БИРilННЯ (1bo'r i B-СПРR' 8а

ніхто

т~vдомlстка,

І

допомо-

не

рахується.

Посильну допомогу рад· г"спним овочІвникам по­ пеНСlонrри

... ~

рожайнl

на

овочІ.

до

-

га

1050ТИ

бага­

розкинулися

обрію. це

се.lа.

гони.

Юнець

по'!~т()к

.'11·

!{()пітної

городників

райо­

ту.

В. с

ПРОСЯНОВ.

СВ'ТИlьне.


*

2 стор.

25 серпня 1979 року

ПАРТІПНЕ жlf't'rЛ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

НОВЕ

ТРУДІВНИКИ

,

а.воду

. порошкової металуртlї, .ШIfpОRОРОзrорнувши со-

суджено прнsose Mi~цe у соцІалІстичному з~зrзнні серед підприємств МінІ­ стерства чорної металур­

і виконання планів

гl!

ПІД знаком· критики jtФtлістичне змагання за

" самокр "Т"КИ

В' u

І

.д.:l.'!

, л1СТИЧНИХ

1979

. ПОС1ача'НЮ1

підвищения

lеФеКТИВНОСТі виробництва

і Яl(ості роБОти, доt'lились

-

уСПіхіВ.

Так,

за

виду

~ОЕОЛ-ВСЬ!іОІ СТР!Чї<О'l'каць- ~CiM місsЩlв із планом по

НОІ ФабрИRИ, яка_ по-пра- і! випуску

валової продук­

ву вважаєт.ься одним з' цП справились передових ПІДприємств не процента. У

лиш~ в райоН'l, а й серед : ПРИЙНЯТИХ

СПОРІ;щених

ПіД'приємсtз ' вироблеио

MIh:ctepc-:ва

МИС.'ІОВОПI

легко! про-' понад

УРСР.

І

!Ілав

реалІзовано

~po ~e

секретарем

.органlзації

ГОl!орили

Н.l ',нець. Цех

М.

В.

pa~

ко~ун.;сти ВІДДlЛУ

парт-

рОБОТ І ,

протягом три-

та Jlкостl про­

І._ К Довжик і виступаю· ~ДYKЦiї. Не випадково liО'­

ЧІ зосередили СВоЮ уваїуму часто присуджуf:ТЬСЯ на упущеннях і неДОЛі- ,перехіАННЙ Червоний пра­ :ках: що мали місце в Рl)- 'пор як переможцю вкут­

?OТl ~K партгру~орга,1ак рtзаводського змагання.

працюиrrь t КО­ основних цеХіВ

КО~fУНІСТИ М. І. Фан- 1М 2, .м 3, Nq 4 та допо­ діст, П. Г. ПрокоneFrКО та 1мtжних .N2 7, Н2 8, ом 10,

інші говорили про роботу Ім

партгрупи,

піддали

го-І'

стріЙ !іРИТИЦ! комуніста І. К Довжика, який очолює в:дділ постачанн!'! .J3 t те, що з його tmНи були 'Ilеребої

в

11. На перший ПОГ.'Іяд. PJpa-

го,

при­

сировиною

відзначено,

«КАЗ. ПРАЦЮЄ БЕЗ ВІДСТАЮЧИХ

шо

постачальникам

зупинилися

на

важливих

СИ·

питаннях,

що

./)!!pCfH9b1fa РСР. За nід­

. _.

В.

П.

ніж

льше

допомогли.

правда,

вирІшує-

n'ЯТ/Jрічці, а більш як триста АfGЮТЬ на своему календарі 1980 рік. Підсумки соціаАістичного з,чагання між дільнuця,\Щ інструментально - штамnу­ вального цеху підбиваються щодня. На знімку: виnроБУlfан­ ня нової машини ку­ таїських а в т о З а в о д Ц і в

$ . т ТВ - РАД В:ВС ЬВ И Й_.--.,;--

Чотири· і п'ят"повеРХОВЮIИ б1fгато­

Ие дало можливісТь збільшит.И. на­

квартирними будинками виросла вго­

вантаження

на

ру нова Калита селище трудіВН!І" ків радгоспу-комбінату «Калитянсь­ кий» i~!eHi 50-річчя СРСР.

підвищити

продуктивність

Ко.1И вечір опускає на землю СВ.lї крила, приємно пройтися а<:фаЛhТО­ в~ними, обрамленими зеленню і кві­ тами, доріжками селиша. Такої ПОj1И труд і вники Калити найчаостіше 3:1вертають ло красеня Будинку кут,­ тури, .'!е можна цікаво провести ВІЛЬ­ ний час. крашого З!.!lоволення

соціа.,,,­

них потреб труді!ників у селищі

ві11-

крито торговий і поБУТОI!И/\ цеНТрІ! , кафе, Ї.1альню, профілакторій. Одним с:;овом створено всі умови ,!Л~ шаС.1ИВОГО життя, цікавото і змістов­ ного ві.'!починку. А коли живеться в 110СТ<!ТКУ І З,11то і робота стає радістю, з'я8ляється бажання долати нові й Ho~i р) бежі . За 6 років, ві11КОЛИ діє ра.'!· rО С П-КО~lбінат, його трудіj3НИКИ пр,,­ дг.1И державі 58 тисяч тонн СВі!НlІІlI! і 0.1ержа.1И 32,5 мільйона карбован, ців прибутку. Високі прибутки д;). зволяють а.'!міністраціі вести широке ЖИТ.l0ве і соціальне будіВНfl!lТВ'J, б ; .lЬШ повно задОво.1ЬНЯТИ зрослі ПJ·

rOIli,

'Треби працівників. нашого

господарства

ритмічність

розпові.'!ає заступник

у

хз­

роботі,-­

директора

ра1'

rоспу-комбінату Ю. Г. Нагорний. ГОСПО.1арство шоленно злзє держа!'! Зі тонн м'ясг і так само щодня св':·

НО~lатки ПРIiНОС"ТЬ 320 поросят. Uя ритмічність У роботі досягаєт)· ся, у першу чергу. 33ВДЯКИМе'ханіза­ ції і автоматизації всіх TPYl!OMicTKflX процесів, тобто виробництво rrpolIYK· на

ТАРСРАТАУ) .

ПРА ЦЯ-РАД І СТЬ

коли

поставлеко

«КАЗ-44302/9378». (Фотохроніка

-

----сп. ОСІВ

ву

151

«КА3·608В» криЛ/l рахунок одинадцятій

КаЛЮI(,'

)

д.1Я

чином,

принесли

Зараз,

обраний сумкр'М.а р_оботи за 11 квар­ ціалістів, nлодотворній ротал"'ЧЄтвц'tогь року n'яти­ боті ради наставників, nа. річ,,-и .колектив Кутаїського стіЙни.Ч курсом підвищення Г. АНДРІЄНКО.

рактерна

І, таним

Харківсьно- шкоди,

удостоєні державно..·о Знака якості. Тепер 68,.5 процента прОдукції кутаїсців маркується nочесни,ч n' ятикутником. КомуніСти працюють під девіЗОАI «Жодного відстаючого поруч!,.. Завдяки здійснеННIfJ ряду заходіll прикріпленню молодих Ifиробничників до кадРО8их СМ-

інших

Партгрупоргом

ції

зупинни

ЧмябінсJtкоrо, Лlпець-

аlfтотягачі

-

стосуються роботи пар'Г­ ГDУПИ 1 віддІлу постачаіі­

д.1Я

послаб­

лена технологічна дисцип­ лІна. Допускається бага­ то наднормових простоїв обладнання. У деякій мІрІ позначилась і плинність кадрів. Змушені були пе­ рекидати людей з інших цехІв : У цех Ng 1 потрап­ ляли люди зовсІм не обі­ знані з цим виробницт­ вом. Не встигали вони увІйти в курс справ, як Ух відкликали на місце основноУ роботи. Тому часто у цеху траплялись

виховну роботу з колекти·

ВОМ,

створення

здоровоІ

ІЗ:НЮ! ~y піде ще чима­

атмосфери.

ло

ДіяльнІсть цеху М 1 та інших ускладнювалась 1

часу.

На иеllнконаині планів поЗlt3'tИIІСЯ ·і низький рі­

вень JJl'Xовної роботи. У постановІ ЦК КПРС .Про дальше поліпшення ідео­ логічно!, політико-вихов­

но! роботи» В!іазано: «ПetJВИННі партійні орга­

а8то.чобільного М80ду iM~- кваліфікації, ефективності і ні Г. К. ОрджоніКідзе у професійної майстерності і 28-й раз підряд завоював гласності соціалістичного nцехідний Червоний nра- З.чагання, на підприємстві пор Міністерства авrо.чо-nрактично немає робітників, більної nро.чиСЛОlfості СРСР які не сnра8АЯЮТЬСЯ з нор­ і ЦК галузевої профспілки. мами виробітку. 'ОСН081Ul продукЦія заводу 150 автозаЬ'одців уже від-

невикори­

станих резервах та

номуніст

зовсім

УКОМПЛе1(ТУ­

нізацП, партІйні групи ПОвинні бути центрами повсякденно! Ідейно-виховноУ

діяльності,

згурто­

вувати

КО.'Іектив,

уміло

вести індивідуа.'ІЬНУ робо­ ту

з

людьми,

стимулюва­

'ТИ їХ соціальну і трудову активність , підвищувати культуру праці й побуту, почуття

ново­

гo~. У цеху ж партійна організація, яну очолює В. О. ГрищеН!іО, не вникає глибоко у суть цієї важ­ ,'Іивої справи. Тут вже не пам'ятають, КОЛИ були за­ га.'Іьні збори, бо вважа­ ють

ти

за

їх

неможливе провес­

при' двозмінній

ро­

боті. А раніше вони ' про­ водились регулярно. У цей день червоний !іУТОК цеху

заповнювався робіт­ НИ!іами, Я!іl чринципово, по-діловому вирішували виробничі, організаційні' і

побутові питання. Ма­ буть, у тІ часи партійна, профспіЛ!іова і KO)'l!COМОЛЬСЬ!іа

на

організації

перший

план

цеху

ставили

незадовІльним забезпечен. ням

сировиною

основного

виробницт.ва, ма теріалами і комплектуючими виро­

бами

допоміжного

вироб,

ництва.

Який же стан справ на

сьогоднішній

день

перспективи

І

які

виконання

плану і соц:зобов'язань четвертого року десято'! п'ятирічки? Шд загрозою зриву виробництво залІз· них ПОРОШНіВ і, відповід. но, металокерамІки. У ці. лому

ж

ПО

підприємству

за чотири мІсяцІ можемо подолати відставання.' Вважаю, що це завдання цілком пІд силу нашому

колективу.

Якщо

кожиий

комуніст, кожний комсо­ молець, кожний ударник !іомуніСТИЧНО'(

праці

на

своєму робочому місці відчуватиме особисту в\д.. повідальність

за даруче­ ну справу, то і план, і со-

ціалі'стичнl зобо8" язанНЯ·. Підприємства пЬ виробни­ цтву продукціІ будуть ви, нонані.

Д. ШИНКАРЕНКО, начальник

вироt'lничоrо

відділу заводу порODl­ кової металургії імені 60-річчя PaДJIНcЬKoI

УкраїНН.

І

ровини, за що було спла­ чено 3.000 нарбованцІв штрафу. ВСЬОГО в обговореН1'І1 доповідІ виступило 6 ко­ іМуністів. Всі вони гово­ рили про необхІдНіСТЬ п(}о ліпшення ідеологічно!, по­ літино-виховної роботи,

-

спра- дальностІ,

конвейєрів Тагаирозьного вони

гий

заводу

Не

до

номбайнового,

з вини віддІлу постачання вІдправка

ня.

ВіДПОВі-

,..л••е

«1Jpo

машинобудування, що аваріІ.

приводило

затримувалась тари

порошну.

працювали добре. За дру­

матеріалами. Одночасно з' було

почуття

але иа IЮmiе

забезпеченні

підприємства ЦЮ!

го

ховуючи загальнІ технlко­ ~коноМlчнl ПО!іазники, ми !івартал

заліз- втраfИли

вився Із планом і зобов'язаннями колектив цеху NQ 1 (начальникЕ. Я. Попиченко). І в серпнІ він ще не надолужив прогаяного. Крім того, продукція цеху маІ!: дуже низьку якість. Таке становище не дає можливості ритмічно працювати колективам цехІв NQ 2 і N2 3, а PJОНИ у свою чергу багатьом ПIДПриємствам країни ряду галузей сlльськогосподарсько-

партІйної f;дукцію за добовиm графі­

І в Цlлому всє! партгруДofiре ПИ·.'!еКТИDК

-

продукції

ного

постачаНН,I. ~KOM і по праву вважаєть­

партгрупорг !' ції праці

Чо1!lY

ться проблема з кадрами,

розвивати

Вцзначивши певнt УСПlХИ і: ся передовим по оргаиlза­ в

вІдставаннЮ

'І.

Хоже-

СВОІХ ЗВlТн?-виборних збс- tвалого періоду здав про­ г~упи

rrpJfIID8

2ft

ЧОМУ ЦЕХ ТЕПЕР У ВІДСТАЮЧИХ?

певну кіль-

Вонз· кість продукції.

четверто· Попов,

ного

чому

полІпшення ідееJlоrtчжlІ. пеJdПКО-nXOИldi p~.

зобов'язань

н;rє пла~и та соціалісти'!, ".чал.ьннком JlОМУніст Б, І. н! зо~ов Я,занн~

У

~рядком Jleel8J1«1. . ЦК КПРС

на 101,2 рахунок

усп;шно,. з. МіСЯЦЯ в М!Відмінно працював ко­ сяць ВИ!іОНУ Є І переI!ИН()-, лектив цеху .N2 5, де на-

го РО!іУ п ятир,Чки.

като тракторних та інших заВО,!flВ.

СРСР. колектив, який 8dЖ)lR Разом з TIfМ, У rtеРШб­ був одним із перших, пе­ му піврІччІ не викокaJ1И рейшов у РОЗРЯД віДстаю­ П,'Іану І соцзобов'йМ1fЮf чих? по внробництву о'СИ6в\fого На мій ПОГ,'ІЯД, у ~exy

соціа-

зобов'язань

року,

п!дроздt.l I1 пеВJlНХ

}jа!{ва:1\ЛИВ;~ИЙ

і

ЖИТТ"

промислову

осно­

одного

оператора,

праuі.

Так, оператор па догляду за ПОрОС1· тами

на

дорошуванні

s 26

днів

до

і06 одноразово доглядає 4.200 п,J­ росят і за рік зда!! 16.000 ШТУI<. Оператор, який відає відгодівлею тварин,

1800

обслуговує

щороку здає їх на

поросят

і

м'ясо 5400-36iJО

ШтУК.

І(о.lектив ралгоспу,комбінату з ро­

ку в рік добивається все краших ус­ піхів у роботі. В цьому йому допе­ магає

трудове

т ивами

суперництво

спорілнених

з

колек·

пі.lОРИЕМСТВ:

ра.'!госпами «Кузнецовський,. Москов­ ської та «Ільїногорський:, Горькі в· ської об.lастеЙ. Крім ,ого наші зе\!­ ляки

змагаються

з

держгоспом

сп').

віС.lе» Польської Народної Республі­ ки і спецгоспом «Борна:. Лейпцігсь­ кого округу Німецької демократи'!­ ної Респуi'Jліки.

У трровому суперництві з німець· Кf'МИ КО.,егами 110 роботі, калитянці о,'танні два роки підрял виходят:, r1ере~IОЖЦЯМИ, за 1110 їм 1Івічі еру· qРЕТЬСЯ пер~х!лний Червониі'! праЛСj1

Київського обкому Компартії ~TKpa. їки та Лейпцігського окружкому СЄПН. За досягнуті успіхи в ро()о­ ті за t 9ї8 рік, ЯК переможця Все· союзного соціалістичного змагання ик КПРС, Рала Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ нагоролили Р8!!Госп-комбінат «КалитянськиЙ:. п~· рехі.'!ним Червоним прапором. Високі рубежі намітили ка.1итянці і на четвертий рік п'ятирічки. Вони внріши.1И

пролатн

державі

t 3.5'10

тонн пролукції. Слово з лілом H~ р(\зхо.'!иться. Вже здано 6ЛИЗЬ1<Q 8.400 тонн СВИНИНИ. Сере.'!НЬnДС()О8НЙ приріст живої ваги кожної тварини

Ск.1а..lає 6і,1ьше

600

траміВ,

ВlІтра 11:

керму

на

один

центнер

приросту

центнера проти плану

4,74 дякн

впровадженню

За:!.

4,8.

передової

нології відгодівлі свиней

тех.

П1СЛlІ

У крнтичному MaTepi'lлі «Чому скипІлося молоко!} (<<Нове життю', .N2 108) ішлося про незадовільну якість молочних продуктів,

нає

правофлангові

-

дукцН: з.

виробництва

ком. Як

Т.

М.

лава.

бокузм;іщ_тор~у'. пускається

ємств торгівлі та продав­ ців молочних віддlnів ма. газинІв, на якій даио вкп­ зівку ПОСІf.1ИТИ KOHTpOJ,,, . за якістю молока і молоч. них продуктів, що над­

усунення

вказаних

робітників між

і затверлжені загальних

умови

tI~ збо­

трудового су ·

цехами,

дільни.цямн,

брига.:1ами, .1анкамн та робітникам'! РЄ1У.1ьтати інднві.'!уального couiaJ1;етичного

змагання

підводяться

В:1-

робничо·масовою комісією робіткому профспілки шомісяця, а між КО.1Е'К­ гнвами

-

кожного

кварталу.

Висока трудова дисципліна, лій .). ве соціалістичне. змагання, пошук і впровалження

мето.'!ів

праці

НОВИХ

прогресивн 'ІХ

дозволяють

каЛИТЯ,I·

ським тваринникам успішно викону­ вати поставлені перел собою завда.!­ НЯ, пі.'lвишуваТIІ добробут трузівн і ·

ків. Саме В цьому вбачають партіЙ;Jа і профспілкова організації ралгосr)у· комбінату основне завданкя десят 'ї п'ятирічки і на вирішенн!! його спря­ мовуються

ЗУСIf.МЯ

всього

і кожноrо ТРУ.1івника

недо-

ходять

в TOprOBeJ1ЬHY

ме­

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ~~!JАН!І~__ЛИСТІВ

колективу

зокрема.

д. ГАВРИЛЕНКО,

повідомнв, що дО перукарня

Догана за халатність Жнтелі

с.

«Нове

про

стерня

по

май­

OltJlfy/

на станції БобрВ1С t'lу JIИ розташовані у центрІ се-

за

рішениям ра_

пнсади йонного суду

порушення

правил

склопосу ду.

скарга

дано

* * *

розгляд тт.

райспоживспілці. lv.Iи одержали

від

ступиика голови

по-

видІлила

була прнміщення в КIвц1 ceпa~

на». Ці листи направлен! на

Для

буткомбІнату

raYKpaJ·

..,Радянська

було пере-

власнику.

надіслана до редакцІї зети

пошнттю

КулажницІ ла. У 1976 році цеПРВМі-.

жнття!)

ПРИЙ!\13ННЯ

J978

PUKY

в листІ до редакції газети щення

редакціями

перництва

пов!домнnоН

ліків проведеио ремонт режу. приміщень,пофарбоване З метою створеиня обладнання, прндбані в зручності для покупЦів " достатнІй кількостІ мнючl трьох магазинах (ММ 19, і дезинфікуючІ розчинн. 20, 43) торгfвn.я: МOJIОКОМ Тернторlя заводу уже ви- починається з 7 rО.ЦlПlil сипаиа щебенем і підго- ранку.

змаганням, роботою профспілкової та кОмсомольської організаціЙ. В госп:.!­

рах

від.

молокозаводу, крнтичниіі матеріал було ·ОбrовореR() на загальних зборах робітників підприємства, на «Диl якості» заводу і засіданні партбюро. "ля

Аналогічна

парткому та

якІсною,

ширеній внробничiJі варадІ KepiBJlНKIB піДПРj{­

нам

Успіхи 11 робот! ста.1И можлив! D р·езультаті предметного керівництва r1артіЙ'ної організації соціалістични",

заСІданНІ

свІдчать про

санітарно-техиlч­

3

ХХ'!

Заморей, д. І. Сухонос, Г. О. Ветка­

.lар.стиі розроблені

що

та незручний для покуп- повіцае ГОСТу. ців розклад роботн магаКрнтичний матерlа..'1 зннів, що торгують мол\)- обговорений також на роз­

соціалісТИЧНОГ1

оператори делегат

передовикн

ВllПу'~- епlдемстанції

молоко· те,

зекономле­

з ІЗДУ Компартії України Н . Ф. Буи­ ~O'" л~уреат державної премії Укра­ ІНСЬКОІ .РСР А. _д. Верпека, лауреат респуБЛІкаНСЬКОI комсомо.1ЬСЬКОЇ пре­ мії. іМl!ні М. Островського Г. Г. Руд­ ник,

які

Броварський

товлена до асфаJ1Ьтуваи­ ня. Продукція в Toproвельну мережу заВОЗИn'СJl своєчасно. ОстаннІ перевіркн саи.

завод, відсутність конт· ний стан заводу нормапь­ ролю за якістю його про- ний, продукція його ви­

Відрадних успіхів у роботі добива­ ються

ГАЗЕТИ

Нритичні зауваження враховані

но значну кількістІ. кормів.

з~агання

ВИf;ТУПУ

На

лист

Ваги

roroJ1iвq:aa

та

Логвиненка

про неякісне папво відза. повІ дає заступннк rОnDВИ

раЙСП(l- раЙвиконкомУ.

С. І. Тов­

живспілкн В. І. Лисеика стенко: таку відповідь: «8.08.1979 р, (Прикладн,

листах

названі

жителІв

жинців,

с.

проведе· в но нараду з усіма зав!·

Кула-

підтвердилоНСЯ.

:.іавідуючіЙ

магазнном

С. І. ДячеНІ\о, з винн ЯКО'І

дуючими

паЛИIlННХ

дів району. розглянуто

скла·

На ній було лнст

дЯН Логвиненка та

грома.

BarH.

тнмчасово бу ло припнне но приймання склопосуду. оголошено догану; дире.: тору куща І. З. ГУДКОВУ за несвоєчасиий вивіз

Всім СRладам запропоио· ваио· встановнти єдииий тариф за навантаження. Плату за це вносити до [;асн разом Із платою за

склопосуду

паливо.

Н

Вl\азано,).

Райвиконком

зп-

боронив ПОСТОРОННім ос0К. Кудря з с. Ше,)- бам стягувати гроші за

*

*

дм.и ПОСІШРЖИВ ;сЯ до ре· дакції про перенєсеннн

nepYl\apHi

вантаження. Запропоновз­ но зробитн підсипаlПlЛ

на станції Боб- 1I1айданчю;!в,

де вІдбува­

рик у незручне місце. ГОЛОІІНИ'Й Інженер коМ · бінату побутового обслу-

ється розвантаження вагонІв, а також здIЙСНЮВ8. ти контроль за відпускан,

rовуваИНJI О. П. БілокіllЬ

ням Піщива».

.


'НОВЕ

ЖИТТЯ

Іе серпня

СЮJIЬНИ і'Иf.1ЙЬ вирt- . !t4 f<mrtrбt f(~Р6!И, Щ~ Н! ИА40tтr вІдповІдно п<' 892, 809 І 800 грамІв ее· тує щодня керуючий _1.11- 137 И!J10грu.іJ б1Лlоwе 2753 1 2624 кlлогра1l1И редньодобових ПРИРОСТІВ

Ді.'ІК()М радrоспу? А Пpб1Jf 'lДМ~IДК()fО nep!.C- мOJtока 8іД кожноІ коро­ скІльки Іх вииикає ще в ду МИИУJlОГО J'l'Кy. НтІ! 8И. Нин! щод~нний на­ :процес! РОБО1к? Н1Х1'6 ІІІ. Щ~.lfе1lJIИЙ ка41А Імо .1..1 діЙ Мго по групах тва­ ~OJ!И цього ffe рахує, бо коJ)6lй 110 феРМі •• иlnо- рив ЦИХ доярок становиrь Іх, н~віДкладних IUi1'аю.. ._ б!Jt.ШJd, 14_J(!MtpaMiB. .. _ _гр._ _ _ _НІЖ _ _У_цеЗ __ _..;._,.".,_ _ __ завжди

у

ВЬОІ'о

Юлька

беЗЛіЧ

рок!в

ІОЧО :ІЮЄ

nIДР1!П

~і~дlлок

радго~пу

імен!

ДОСіймич

ЧО-J)JiОСТ&Х. Зd

цей час вІн зрС>БИІ багат".

його ЗДіВносr! Як

керІТІ­

ника ~О(\JIИ'80 nPОR8ИJ1П­ СЯ. нинІшньому РОПІ.

Нез.аЖ.1ЮЧR на несnрият­

JІИ.! погодНІ

умо.и,

кор­

lМодобуовийки

Ilщ~IJtJ(а

3".

час fБJ'!И, лorраМ&.

rОТОіІМи ',10С1апlo nl)живниJt кормІ! для худ:>­

' би.

Вони

1 e)1Jl!'ae 11,15

к1-

в

авангарЗІ

СТичноtо

йдуть

С1ЩIJI перемOВtцем ССЩІІ· Jti~TJNJlOrO змarаИИJt прt.­

З3СКИРТУВі!ЛИ,

соцlал!-

змагання

За ntдсумками семи м'· ринникіВ

HaropoAa за кмІтливість

ПОказии­

ка.

СИЛОЮ ОСОБИСТО·ГО ПРИКЛАДУ

Юром комун1ст І_ан Фе­

тва·

свинаРі\И

Чимала заслуга у ЦЬО· му

керуючого

ос~исrо

зразки

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ.

вІдділком,

який вміло . згуртовує лектив,

(По.аТОЕ у .моМ

Kv-

показує

високопродуктив,

ної працІ.

На відділку працює ви­

серед ночІ заСІче ворожа p~8iДKa.

АнзтоЛlй зацоноr!! ложкою по своєму казанку:· -- Е-е, воУни. Що це ви над моІм світлим ім'ям fJlумитесь? Мо', кашка погано сприймається? Го­

сокохваЛіфікований ко· лектив "еріВННКів серед· НЬОЇ ланки . Це секре­

ч~rЗ~JI'l'ого

П'ятирічки

ферми

З~ сім МИИУJlИХ

місяців вони о;:tержали·

2608 иiJ1ограмl~

no

РЄ8емко Та :вар.ара Ів!­ Сид~реико. Банк

МОЛОХ, Ні,"

силос ПРО ЗАПАС ОДЕСА.

З

(Jстаинfх

rектарlв поч,Ми Збирати ба4~ft1 RУИУРУ.t.lЗУ на силоС меха­ І t16UIt

іншу

Івано­

н·З корову

дваДЩ!fЬ

працюють

три

механІзова­

}(БМ ван! n'С!я

з

соломою,

ущlЛЬЮОЄТЬСIf

КОРМО-З8ГОТ!-

Jельнию{

району

3аила·

дають 110 stclM тисяч

тонн

Л.

К3'3Ь­

1.

Ритм ~leAeBOrO коввейвра"

ку вже мІсце

тонн. Перше

1127 серед

водіїв

утри­

муєІван Міщенко, який перевіз 261' · тонн корму. Нарівн! з 1іИМ працює шофер Дмитро Дяченко: він перевіз 256 тонн. 22 серпня Д. Дяченко зайняв перше мІсце, вино­ навши

змінну

норму

на

процентІв. І. РЯБИЛ, rО.'10В3, робіткому проф­ спілки радгоспу «Руса­

210

нівський,).

~~ !!!!~!!!.!I.e!!.~~.!!.!!!!!!!!!!!!!! !!!!!И!І!!!! !І!!!! !!І!! !! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!f.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!~

-------с

.JZ 7' . .

:в А

0:1.-------

ПРИЧИНА ПОЖЕЖІ-БЕЗПЕЧНІСТЬ Ще не так да!м у рад­ ним словом, живу1'1> руса- ниЮв пожнагляду. r6cnl «РусанІВський. бу. нІl!цІ СПОJJіваннямк А в раДГОСПі ІменІ МІ­ пронесеІ •.

по найкраще органlзовано пожежну охорону, !сl

«ЯКОСЬ

ГOGnодарські

вlдnoвідал&ие адм!иlСfрацlI

8

зиа·

зразкоаому

ПР01йпожежному

стані.

Велику профілактичну ро­

Та

ства

не

чуріна

про несло.

Веа-

вІдвошеКRJI rосподар­

(директор А.

В.

Бе­

резовський·) до правнл пожежноУ охорони при·

боту c~peд населени~ пр~· :водили І члени Д~РО'l!lль­

ЗJ!!eJlО до того, що

но!

ня нинІшнього· року У гo~·

nротипожежноУ

жини, яку !рябий.

ДР}'

очолював

І.

І.

час,

останнІ роки, з тих l1ір,

І

що

ЗІІ

три

МИНУЛИ ста)tи

panro<:n

називати

дар<:тв,

серед

госп;')·

де

неЗЗ'n081ЛІІПО робота по по­

ведеться

передженню пожеж. lIlTb самі. СьогоднІ тваринн!!цьких Биробничих

ще

можна

жежні

ЩИ'l'и.

CJ'

бlJ1~

та інших примІщень

побаЧИ1И

по'

Однак для

чого воки «збеРігаЮТЬСR. не зрозуМІло, адже I1Р'" типожежний Інвентар на

ЦИХ щитах вІдсутнІй. 3 иорівникlв ММ 1, 2. З, 8, 9, 10 не винесенІ в спец:ально

обладнанІ

примІщення

елеКТРОТИЛІ' ни для нагрівання BOДl-I . А с!\лади паливно-м'l­ стильних матеріёlЛIВ, OВl)­

чесховища.

Удальні

зовсІм

rtІ'ИМlщенqя

не об,11а;:l'

16

подарствl агорlла на

Спливав

у старшини обоВ'JIIЗКІ!

-

як У. Сірка восени

-

рм'ях!в на кудлатому хвостІ. Мірошниченко мае забезпечити батарейцІв боє­ припасами, Ужею, вчасно евакуювати поранених' зробити ще сто інших справ.

- - - ЗА МlnНY КОРМОВУ БАЗУ - - -

дев'ять

об'єнти

кашку.

Щоправда, воІн вІк досвІдчений.

силосу.

в

пересOJlИЛИ

тяв:

Понад сорок процеFtТ!В УenIШН() 1'fpaЦJOК'JТЬ !lисокоякіоноІ зелено! ма­ си,,1осно! маси запасли в трудІвники радгоспу <Ру­ си. ~'же заготовлено її Біляївському, Вблградсь- санівський. на силосуван­ 2600 тонн. ному, Ізмаїльському та нІ кукурудзи. РОБІfНИКИ Завдяки з маг анн ю інших раЙоиах. А всього PMrocny !tдзначають, що 22 серпня, наприклад, RормозаГОТівельники. . Об-jзелений конвейєр упер­ заготовлеНQ. q07 тонн си· nастІ заклали вже Чl!твер- ше за останн! роки пра­ лосу . Найбільшого виро­ ту частину плаНОSоrо за- ЦЮЄ тан чlfКО і ритмічно. бітку досяг.'ІИ Василь пасу. Щодня до траншей над- Боржко ! . Іван Понома­ (РАТАУ). ходить близько 500 тонн ренко. На Іхньому рахун-

ходилися

-

B1Т~ вІДЧУ8U: уСІ ці словеснІ перепалки жар­ ТИ. ХТО в батареІ ке знає, як дІстається МІрошни­ ченку протЯrом робочо-го дня. хтось було пlдмі~

.

Щодня

А почаювз,в?

-

Хлопчик кивнув. . - Вnравишся? ВІдро ж лепе ІІІК порожнє. - Набере неповне, -- зступнв у розмову ВєзиХОВ. Хай ПРО81триrься XMneцb. А то ж вІн '!

нути.

сіллю,

здобрюєтьС!я мІнеральни­ ми ,QlJбааками, старанно

став проситися у стар·

тІ курчата: дивишся, пригрlлисй пІд крилом І вже то(\! на rолозу · деруться, в око норовлять клю­

ФО1'd М, C8МlЦfoB.

Н~ДХОДй1Ь У беТО1іО­ трёlншеr, перемІшує·

--

Хочуть, щоб ми швидше nОбраталнся пуд солі з'уля. - Ти Ім 1 ДЛJII апе'l'ИТУ знахОДИШ І спрагу вга­ мовуєш... <:таршииа зітхну.. А вони ... як

ч.а~1IJСJI tluс(}/(ою nродУК1U/l­ нїс1Ю l Я1f.істю.

На ,нIАСКУ: них 3аrОИИ. Под:рlбнена маса безперервним пото­ МИ/(. .

І ~ пІду за ~дою, Вітя.

-

по

зечора

-шини

перестаралися

AI6д~й.

.t1діЙ 4810-

-

соковитоro

нього

заспокоїв Новосельського l\1ірошни­

ченко.

- ВОДИ'lки СВlжекькоt треба, заговорили казКОJ!6 БІйці. во старшина з иухарем дещо

"y8иf1JCA

3ІСи1 АоtlfnО бу­ десять 6y~itlI(UЦ1t1i иорму. динку У ра.агt1сnі «ПАОСКЇВ­ ський». Н646 Р06ата .ід,ltQ­ На жниsа:х зраику ДО пІз­ .1!Й

-

сту зачіску,

МИКОЛАЄНКО.

Л ~t1Hid I6tJМtluч нізатори ОЗlдl0П!ЛЬ~!l1'!Оrо Kpalta району, якІ І!же за.готуsа­ Ку~яиіс, ЯКUЙ нЙ,.JtтuЙ н.а

'tOHH

води принесІТь. БІля РІки· є джерельце. За чагаря­ ми. ВИ позз нього бігаєте до вогневих точок. - Дуже ж 11 помітний, щоб уночІ вештатись. - П!лотиоJO чи Й каскою прикриєш свою вогни-

проблему.

В.

Чи довго вм!IОЧИ. Прю:опи КОГОСЬ Ізсо(\ою з обслуги: пару вІдер

-

иас як сова: днями у земЛJllнцl, наче в дуп.1l, висид­

хt1рt1шuz

l8 Itи%

воии одержали за МіСЯців вІдповІдно по

СІМ

11 вже свою порцію ужив.

здається, не повірив старшина.

жує.

~IТMK"8f19

!

rpaMIs

Упорався?

--

брига· дир ферми Гнат Федот;)­ ка I~Д кожиоІ КОр68И. B~­ ГРИГОРівна Гнатенко, В'І­ вич Новаль. Ножен з них coRoI ПРОДУКТИВНОСfl т!Сі' сиЛь Сидорович Гнатен· допомагає керуючому вІД­ рик добиJtffCJII також дояр­ ко та МарІя ОлексаНДJJІв· ділком вирішувати ту чи ки Анаста<:IJII ВлаС!I1Jі!~ иа Хомич. При I1ланІ 68:-1

працівниrш

мо.лочнотоварноІ

віддlлиз.

Микола яка ОJJержала при планІ 545 грамів, [І бригади вич Литвиненко, пО 2!ЮЗ КІлorрами MO,1~­ також скотарі НатерИ! ; з

р{)ку

--

товнй поспри1t!Н

тар . первинної партійно! організації агроном Со­

sиионують УС1имеико,

Успішно

132, 134).

Дуже помІтна п~та'tь 181й Новосельський, не погодився 3 кандидз1'УІ>ОЮ МІрошниченко. У. KJooro Ж сХжачок. МОЗ()И КОС'ТёР на rоловl. R по­

Тетйна ДмитрІвна Нова· фія ОлексіУвна Нуксенко, зокрема, понад тисячу ленко та Ольга ЛевКІВН1 бригадир зоотехнік Олек­ ~рми 8н!tШ:1;t Васильченко, які добили­ тонн як!сного сІна. НИf]1 цїJНИК:. сандр Васильович Начу· !Приступають ДО силосу­ Міійстер машН'llИorо ДоУн­ ся по 633 грами середньо­ ра, бригадир тракторн()! ГаJtl!иа КИРИлівна доБО8ИХ при ростів свиней ~ання кукурудзяної маси. ня П.l'!ани

71

'!Єра­ тоа.

конкретну

О.

О.

причину

~y

ви­

НИl<нення встановити бу· ва« дуже важко. Адже таких причин є дуже ба­ а профілактична РС>­

ra'to, бота

у

же не чому,

ro

CtHi.

(директор

Шдгайний) в разі пожежІ

господарстві

маl1-

проводиться.

Ну

наприклад,

до

цьо­

часу приміщення трьох

П1СJtя ne-релlRУ иаведе­ зерноскладІв,

-

складів

ш·

них вище яедOJtlкLВ у чи· тачІв може склаСТIіІСJ! по·

ливно

милкова думка, що такий стан справ хІба що тІЛь~и

двОх телятникІв не облад' нані громовlдводамп? На

в

це

Русаною.

с Не тІЛьки там!-

-

мастильних

ма те·

р і алів, ~аnчастин. а також

питання

інженеру

пс>

го­ техніці безпеки та opгaH~

ворять члеми рей~ових зацП протипожежних за· бригад, якІ переаі\1ЯЛИ ходів М. В. Скlвці в і дп")' ПРОТИІ10жежннй с1аи у вІдати дуже важко, а;J:же господарствах району. ПРИЧИНёІ цих упущеаь од­ АдМінІстраnlУ радгоспу «ЛІткІ~СЬКИЙ. (директор В, М. Сімчук) працlЗНІІ' каМІ{ nожежного Ifаг ЛЯ)fУ було запропоноlt8НО !lИКО­ нати 119 ПРОТИIWжежних

На

-

безпечнІсть.

вона

призводить

жеж,

внаслідок

нуть

люди,

попіл від прИМіщень.

Саме до

по­

яких

ги­

залишаєrьсч

господарських приклад цьо­

врятувати будинок не вда­ лося, і як наслідок без­ печностІ дирекЦії двІ

сім'ї

трудівників

лися

без даху

-

залиwв­

Цілий

ряд

правил

«ЖеРДіВСЬКИЙ.

(директор В. Л. Товсто­ п'ят), «Зоря. (диреитор А. П. :Купрієць), «Велико­ димер~ь"иЙ. (директор

О.

Басюк).

подарствах

У цих

гос·

переважна

БІльшість стель у ницьких

тварин­

примІщеннях

обмазанІ глиною, дарські будІвлі не

не

rocno·

облад­ нан! громов і дводами, еле;{· тропроводка

знаходиться

В аварійному стані, худ(\­ ба утримується в примІ­ щеннях, які потребують кап І тального ремонту.

I\lатеріали днями

перевірок

РОЗГJ1ядалися

засіданнІ

на

райвиконкому.

Своїм

рІшенням

конком

зобов'язав дирек­

торів

виконати

го числа аж... ЩО

Ж,

27

прямо

«оперативно

з

rt&Q- J'[И вимоr. ари

скажемо,

автомашин

мища ,

що

pe.1epI3 J'·

з

господарств

райви· протя­

раЙВИНОНКО~1 .

Д. ГУЗШ,

водО;і·

розташоване

H~

відстані 3 кілометри Ві) ПРёдt:Тіі- місця події. Звичайно,

зреагувалч.

вахі ГРОМОВіДВОДами. ОД0 Ііа зtузажения

заПовнювати

начальник пожежної

вІддlления охорони

Броварськоrо

у спекотливиЙ. ч,ас ВІтя ~ баЧ}іВ

району,

його

розхриста­

ним.

БатарейцІ Л19БИnlL_~О;О с_tiiршину, цьorо не S1tявmtлк відкрито.·

хоч

ніколи

Шзній цчlР -J!УСТfJ.вВОДОIiщ:Lв надзвичайною ти­ шею. ЙШJТИ п~лем, ~lrn1U!S1д густого полину. Вгорі зоряне-.;юряJ1,e, без ЖОДitОЇ . хмаринки небо.

Ба, яке-~раси~, - ~B У височінь Ново­ - 'Не вfриться, що сьогоднІ на нього

-

сельський.

треба поглядати з осторогою: тільки й жди смерто, носного металу на I'O~OBY. ~_ По паузІ заговорив голоснІше, роздільно вимовляючи слова, ніби пі;;­ креслюючи Ух велиний смисл: Буде розплата, за

все буде, бо мІцно замісив ненависть фашист у на­ ших душах. А людський rHiB то наЙсильнlшз.

за!\інчив свою дум!\у:

Докучаєва (директор О. І.

І.

Постриже1:lКЙ, ~K . J всІ 81Ацl, пІд нульовку, Мі­ рошниченко БУвЗаil.ЖдJ:t П~ТJq:НУТИЙ, акуратний. РІ

порушень

протипожежно!

Єщенко),

ною батареr,

зброя.

безпеки допускають також керівники радгоспів імеl'l

Призивався на

слуЖбу ще 1939 року. Ма! демоБІлізуватись, але все порушила вІйна. БУ8 командиром вІдділення. А коли формували· дивІзіон, призначили старши­

над голо­

вою.

8ИМОГ. Ще на початку ни· го - пожежа двоквартир­ rOM місяця усунути вияв­ Нішнього року. Пройшло ного житломго будинку. ленІ недоліки І до 1 груд­ майже С!М мlс"ців, aJ1e Пожежники. якІ приБУ .1J1 ня Інформувати про це керІвники радгоспу спро­ гасити BoroHb , змушенІ 6'1мог.tIКся

стор.

9

В, ДЕМ' ЯUЕНКО.

ХУД~II,

Завдяки суМЛІН1іій ПР/t­

планового

*

ЛІТОПИС ПІОНЕРСЬКОГО ПОДВИГУ

цІ всіх тваринників вІД­ дІлок виробив на 1355 центнерІв м ' яса більше проти

ItIРШНИИ СЄРЕДИЬОІ ЛАНКИ

Троєщииський

великоІ рогато! що на відгодІВЛІ.

року

1919

Спустилис~ з крутоrо схилу. Анатолій

-

норотко

Безсилий тут загарбник. Але ж у НИХ стільки лІтакІв, танкІв, машин ...

-

не зовсім розумІв хлопчин с!\азаного.

-

Цього в нього вистачає. Бачив, коней яких варостив. Ноги мовби У слонів, Нове сельський вІд­ кашлявся у кулак. Та це ще не все, ДРУі;,ОК. ЗаІ'.ТI.'IНЬ у загарбницькІ душі. В них порожнеча на­ скрІзна.

- А ще довго !Ідступатимемо? -- несподівано поцІкавився Вітя. В когось ІНШОГО вІн не наважився б

зз;питати

про

це.

Будемо ще. Дони в кулак зберемося. А тодІ

-

вліпимо, ой,

1

злlпимоl Згадаєш мої слова.

Новосельський протиснувся кущами,

-

між двома

густими

допоміг хлOtIчину.

І буде, Вітю, нашою иайгучнlшою перемогоІО

тиша,

прекрасна

І

мирна

тиша

на

землі,

-

лосив АнатОЛіЙ піднесено, сяrаючи ПОГЛЯДОМ

виго­

у

ви­

сочінь.

За розлогнм кущем обоє воднораз ЗУПИНИЛИСІІ. За кілька кроків в!.д них, н!би в уламкові люстерка, від~'ВаЛОСЯ зоряне небо.

--

Джерельце?

--

зупинився Вітя, вражений не­

сподіваним видовищем.

- Дісталися, Ііа й перекурити.

-

підтвердиа Анатолій. Маж­ Вийняв з кишенІ кисет, за­

шурхотІв папером. Юлька вправних рухів і са­ мокрутка тотова. Нурив. маскуючи за звичкою БОГ­ ии:к цнгарки. Важко нашому брату·хурцеьі без тютюну, глибоко втягнув у себе дим . В обо· роні під Краснодаром роокурилися було всі снили махоркою . ЯИОСЬ вночі У ніздрях меНі зало­ скотало. Відкриваю очі : дива! на,!! бруствером-­ вогнии

цигаРJ\И

змигує.

Підхопився

з

місця ...

та

зра~у й осl.в. То У внеі яскраsіла зірка. А димком тягло від r.'Ііючого

RеподаЛіК .тJIC'Ha.

(ПР О I10Вжеиил бу)!е)~


*

4 стор. 25 серлкя 1979 РОК,У. Н С) 8 Е Ж If Т Т й ---------------~------~------------------------~~~------~-----------------------------

1 1~~~!K~~~o~~~~~H:e_ і !! ки

,1 конструкція автомагістра. лІ Ужовка Великs Болд іно. Проектувальни,

вирішили реионструю,

вати

не

~ рогу.

ст!льии

саму

ск! .1М:И

! ній

до­

навколиш,

:J<1ндшафт, архітектур' і не середовшце. щоб під· І l' отувати

• сприйняття

і приро,ци,

т у рИСТ іВ до т!єї чар!.вноt

яка

оточува:Jа

тут Пушкіна . Будуть вІд' б '!доваНі стар од авні иаТl' лиці. В одному з сІл зно. оживе в;трю{, тут же роз·

ташується

неве.1ИКИЙ МІ,

• зей селянського побуту.

кор. ТАРС.

НА РАДІСТЬ ШКОЛЯРАМ

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

ДО ПРОВЕДЕННЯ шкільного базару коопера­ тори готувалися дуже ретельно. Доклали чимало стара'Нь і творчої винахідливості, щоб ' якнайкра­ ще художньо оформити його і забезпечнти щиро­ КИ'М асортиментом не06хідних товарів Д.1Я щко•1яр ів і дітей усіх вікових груп.

НЕДІЛЯ,

1Й.00 Служу

спорту.

голівського

радгоспробкоопів .

пригот у вали

кулінари

Чимало

комбінату

оператора

п.

Тур .

виробничого

об'єднання

ПРОВОДИТЬ

"Кристалл.

БЕЗ

ПРИйОМ иа

1979-1980 за

1.

рІк

фахами:

крб .

мІсяць .

на

Складальники крб .

стипендІя стипендІя

стипендІя

87

крб

місяць.

На навqання за фахu~ контролери ВТК, складали"нкн . опера горн 01'H 1-\. маютьс я

Ilівчаl а.

які

КиєвІ

5.

та

ма

чиків

навчання

майбутніх

теХНUJl0гічнuго

шахтаря.

МІжнародна панорама. Розділи великої книг",

18.00 18.45

Фільм З-А .Шляхи перемож,

цlв

•.

Р.

19.50

Коваленко.

ТИжня»

ласощ;в

HapOAHoro

СЬК О ГО

На фото: ВГОр1

22.20

продавеиь універ.

-

мою,

а

-

п р аворуч

ВІІхованка

року, КUНlролерів ВТК. складаль­ ників та Оllераторів І рік.

1.5

Початок навчання Вступники пмлають ім'я

пиректора

заяву

І

J

дитяч о г о

такі

мають

осві гу

1. 2. 3.

Адреса ша

філІалу

Но З:

м.

ка, І.

Довідку 8 міСІІЯ робuти батьків .

та автобусами Н2НО ки сКристаЛJ1:t.

ХарактеРИС1ИКУ зі школи місl1Я роботи.'

неділі та

т хаТІ!

860 І

TeXHi!lHoro уqили ·

Киів-136,

Документ про освіту (оригінал) Довідку 8 місия прuживання.

4.

(крім

щоденио

Випускника... Н8 .'18пьrя робота 113 виробничому Об'єднанні сКристалл:..

доку·

r

ву .... Сирець.

Н9М

32, 89

7, 26, 5 до зупин,

тики

(Монреаль).

Слава солдатська. 15 . и5 Н е дільниА сувенір.

14.05

-

ШКІЛЬНИй БАЗАР Шановні батьки! Запрошуємо відвідати шкі.,ь­ ний базар, організований Бра · варським

коопунівермагом.

Тут ви зможете придбати Д.1Я ваших дітей до навчального року УЧНІВСЬКУ ФОРМУ, ВЗУТТЯ, ПОРТФЕЛІ, ПИСЬ ­

та

.

овочів

радгосп і в

М І н Істерства

УРСР

ТЕРМІНОВО водій

О

!

Комм у нистическоА партия УкраинЬІ . ''І>родсквге и Р8АоtlНОГ8 Советов народнЬІХ д,пута10В КиевскоА .БЛ8ети. Г.зета ВblХОДНТ Н8 украинеКОIІ ЯЗЬІ_е.

автокрана.

16 -

Інл е кr f)IClf)4

Актуальна

камера. 3

Чемпіонат

СРСР

футб:lo

лу: ,Чорноморець. -

.Тор.

20.4~е~~·~обраніч. дlтиl . 21.00

б

Концерт-вітання шахтаря !\І.

18.30 19.00

плата

Програма

21.З5 ДО

.Час.,

60-річчя

рад.нсы(гcl

Зверта тися

Ниївська

фільмІв

обл.,

до

Дня

на адрес)': , 9.55. Веселка.. ІІІ Бровар-

ний фестиваль

шахтаря.

МіЖН_роз"

телепрогра ..

СЬКИЙ район радгосп ~ РУ-І народної т.орчостl СРСР. . ' . • І O .~и До МІжнародного року дн"

саювський»,

ВіДДІЛ

ка.:'-

тини . ,Сонячне

Д ирекція • -------------

10.50 11 .50 12.20

Очевидне

Для

АдмІністрацІя,

партіАна І органІзаціі

сТеплицятехмонтаж~

вислоалюють глибоке чуття начальнику тресту воду

Ю.

Б.

важкої

ті

Шульцу

спів .. 1к

n

смер м

батька

15.45

ЗаключниА

концерт

І

Мое.

аР1ИС1і.

естради .

16.55

М. Анчаров . 'День -а днем», Теnевнстава. Частк. на

9.

18.00nporpaMa 18.45 Грає Л.

flосиповича.

концерт .

ковського , конкурсу

ШУЛЬЦА

Бориса

.Ранко.

пошта:..

IЗ.2 5 ХудожніА тел ефІ ль", «Хвилі Чорного моря~. 7, S серП.

при­

-

втрати

його

У з

неАмовlрне.

-

вас, батьки. Музична програма ЕстрадниА

12.50 тресту

місто Ана.

па.. Теленарис.

19-00-1, 35-2-80.

«Здоров'я_. Сиєгірьова

(аро

фа) .

Колектив

СПМК-2

тресту

«Теплицятехмонтаж~

сл овлює

ВИ­

глибоке

ТА

начальнику

сту

Ю.

ду

важ.оУ

Б.

ті

спlВЧУ1

УПТК

19.0и

з

ПРИВІ'­

втрати

-

смер ,

Аого батька

зі

збірна

і

виставоqни~

то.ариськиll у

aoдy~

СРСР-збірна

стрибкіа

СШ\.

20.00 20.15

Ве .чірня каз_а. до Міжнародиого року тини. Контрольна для

ШУ.J1ЬЦА

Бориса

музеях

МіжнародниА

матч

TP~­

Шульцу

По

зала~.

19. 30

ди· до­

рослих .

flосиповича.

20.45

Концерт оркестру pociACI,народних iHcTpYMrHri a.

ких

В СПРАВАХ ОВ'ЯВ ДЗВОНІТЬ ДО

ПО

РЕДАІ{ЦІТ

ТЕЛЕФОНу

Художнііі

21 .40

193·18.

фільм

.Смак

халви·.

Заступник редактора В. довгич

.

,."...~~..6>.,....,...,."..,...,.~.".....,....,..,. ,..,..,..,.".."..." ..,........,..I....,.."""~., ... ,.. .... ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') НАША АДРЕСА: ТЕЛЕФОНИ: редактора - і9 3 82; 9аСТУПНИК8 редактора - 194 ·47; ~M020. вІДП081даЛЬіОГО секретаря , Відділу сlльськог. госполарства. кореспон· Г8зета ВИХlOдиТ1о 11 БРОВАРИ . аент. lI'flle80fO р'дlомовлення 19·3 18; .іддlлІв промисловості, r SISTOPOIt. серед" вул. КиIВС"1І8. 154. ",совоl роботи. фотокореспондент. 194-67. п'ятннцю І суботу.

1

...

Друк високий . 01kяг

........,.........",.......,..,..,...r~,.,..".,.,.."

пере.

::J і\Р . за J кіно. Кіномоза1ка. місяць. Житлом радгосп ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ забезпечує. 19.00 Програма документальни.

r •.,..,.~.,...,..,."...."....# #."..~ ,.,..."......,...,.. ... .,..,. .,.,...,. .,..~~ .НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орган БРОВ'Р('kI>ГО горко". І

! 17 . ЗО

ПОТРІБЕН

на ПОСТіЙНу роботу'

МОВЕ ПРИЛАДДЯ ТА БА· А ТО ІНШИХ НЕОБХІДНИХ РЕЧЕй. Броварський коопунівермаг Укоопторгреклама

Му.

розважальна

дача .

15 . З5 Село І люди. 16.20 Виступае ансамбль .Хо(об ' єднання) по ПРОМИСЛ{J-І рошкн • . вому виробництву моло!{а 16.40,.життя славетних •• Оле,,~ Clii Стаханов.

профспілкова

НА

міl

-

Доброго .ам здоро.· • . 12.5и Кубок світу з легкої атл~

Радгос пу ~ Русан і вський» Ниїв с ького тресту

училища.

Броварський коопунівермаг ЗАПРОШУ€

.Тн

маяк».

ва

Дирекnls

присвяч е н,

Фільм-концерт

12.00

а",

УТ

12.20

о дягу.

р ів, тел.

тролеАБУС8МИ

леГl(оl

(Монреаль).

Новини . Програма, Дню шахтаря.

Фотор е портаж А. КОЗАКА,

субuти).

вересня . особисто на

та

9 до 18 години

..#..,....,..........,..,.....,...~~..........,.......",..,...

2

1

полоси формату А2.

. ..".."...,.,...,...r........"",..,...,. ..... ,

IJp()BaprbKa ПРУК~!'ІНІІ КрУвського оl'iлупг~~rlіння !І спр~~~х

11""."''''':''

..

су.

хору .

світу

ПРОГРАМА

10.00 10.15

дитячог)

с а д к а С r,; т ланка По.1якова та ШКО.1 нр Олекса Кожухівський дем о нст р ують нові зразки

Кубок

летики .

магу В. Щетиніна торгує іграшка"lИ, внизу Л. Марченко шкільною фо.)­

Паспорт, військовиА квнток. приймаЮl ЬСЯ

ден

«НаШІ

Програма .Час •. 21 .З 5 ДЛЯ вас, трудІвники с ...... Виступ Воронезького росІм. '

Довідку про СТ8Н ЗJ1Oрое'. (фор.

Документ",

циклу

21.00

громадського

286).

8.

З

сіди».

Чотири фотокартки розміром ЗХ4 см та qОТИРИфО10картки роз· міром 4х6 см .

налаз­

Прем'єра

• Восьмиil

телевистави

7.

устаткування-

МасКоНс ....

Клуб кіноподорожеА. СьогоднІ День шахтар •• Концерт, присвячениА ДиlO

15.55 16.55 17.10

6. Свідоцтво про народжеННІ! (ори­ гінал) ,

менти:

на місяць.

Оператори на

-

в

На навчання за фахом нала.lЧИКИ технологічного уста гкування приЙ · маються демобілізовані з лав Ра· дянської дрмії. які мають середню освіту та прuживають в м. Києві та Київській області. Строк

мІСЯI!Ь .

ВТК

77

4.

навчальний

Контролери

77 З.

УЧНlfI

На.'Jадчикн технологІчного ус· таткування стипендІя 77 крб . на

2

ЕК3АМЕ"IВ

10 К.1асів ! проживають Київській області.

' •

А.

свІдок ••

Фільм~внстава

зично

на базІ

вистава

.ЄдинИА

кого ХУДОЖНЬОГО акадеМІЧ­ ного театру СРСР Ім. М. Горького.

харчування.

ФІлІал технІчного УЧUJlвща .NQ' З

велен

Кипса'.

lЗ. 50 Театральна

Го.

ВСЮД!! йшла жвава торгівля . Люди мали мож, лив.ість вибрати саме те , що хотілося Їм прид(і~­ ТІІ д.1Я своїх дітей . А ко ,~и базар роз і йшовся . про· давці п і драхували виторг. Він СК.l а.1ав :114 тис~ч карб о ва.нціВ : НаЙбі .lьше вторгува ,lИ праціВ Н ИhЧ універмагу . ВОНИ прода .1И товарів майже на ;.,: тисяч к арбованців. у тому чис .lі ЛffТЯЧОГО тз шкі.1ЬНОГО а с ортименту на 22 тисячі Kap6Jванців.

s

(НІдерланди),

.Сільська година •. lЗ.ЗО Мультфільм .Новl прнгоЦ

Вел ику кількість добротних і різних товарІІІ, зокрема. зимового оіягу і взуття, привезли пра­ цівники міського споживчого товариства, Літкі:l-

І

РОКУ ПОЧtl ..

12.30

універмагу

Калитянського

МузичниА кІоск. ЧемпІонат світу

11 .30 12.00

оргаНJi зували демонстрування кращих зразків віт . чизняного виробни"цтва.

Великодимерського ,

МІжнародного

наЕТЬСJI з дитинства» . До. кументалыlіі телефІльм.

А щоб познайомити покупців з широким аСОі'­

ського,

ColIW

днтини •• сОсобистіст&

і гірки. переповнені розмаїттям товарів. Дуж(! вдало були оформ.1ені прилааки ун і вермагу. Пра· цюва л и відд і ли шкільної форми Д,1 Я хлопчиків ; дівчаток, вз уття. шкі .1ЬНОіО при л аддя д.1я ти::. хто йде «Перший раз у перший клас:. та інші , у яких можна бу.10 шви,дко і легко підібрати BC~, що потрібне до початку нового навчального року. працівники

До

11.00

Жовтня веселим гомоном вирувало торгове мі ­ стечко . Рівними рядами вишикували<:я прилаВhИ

одягу.

Радянському

зу!

площі до ун і вермагу імені 50-річчя Великог,)

дитячого

ЦТ

ФІльм,коицеру~

(Алма-Ата). 9.30 Будильник •

досягли. Рано-враниі мннулої суботи на прилег­

ТlІментом

.Яшлик..

9.05

І можна без пеDебільшення сказати, що мети

.,іЙ

СЕРПНJI

28

ПРОГРАМА

~

'''''..".~.,~..".,.~.,..,....."~,,,

"()~ir,,.rt>ii і КНИЖI«()ЯПЇ f,,!'r;Q,i

." , п

f(" ; n~"'K~

1<;4

"."."

~"

~..,..,...,....."......,.,..."..

"' ''' . ""1 q ... , l '

n " ')

...

135 номер 1979 рік  
135 номер 1979 рік  

135 номер 1979 рік

Advertisement