Page 1

_ ...

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯІ

.м 135 (4036)

І

П'ЯТНИЦЯ

22

П'ЯТИРІЧОК

ХІМІКІВ Монтаж

СЕРПНЯ

ного

1975 р. Ціна 2 коп.

цеху

устаткуваннІ;! по

випусну

голов­

складних

мінеральних добрив почато на Череповецькому хімічному за­ воді. Першу чергу нового комп­ лексу, розрахованого на вироб­ ництво

тонн здати

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ГЕРОЯМ

У ЧЕРЕПОВЕЦЬКИХ

кількох

сотень

4Правофлангов1 n'ятирічок,. nід таким девізом у ніно­ театрах нраїни пройде тематич­ ний показ фільмів, nрисвячених 40-річчю стахановсьного руху.

тисяч

нітроамофоски, намічено в ексnлуатацію в цьому

ня в життя рішень

році.

1935 РОЦІ

Нітроамофоска

ОРГА.Н БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО RОМІТЕП МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬRОІ

ОБЛАСТІ

XXIV

з'їзду

КПРС і nланів дев'ятої п'яти~ річни. Глядачі знову побачать

складне

внеоноефективне азотно-калійне добриво. Одна тонна його під­ вищує врожайність зернових на ножному гентарі на десять про­ центів.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

В nрограмі кінонартини. які розповідають про трудовІ:Ій ге­ роїзм робітничого класу і но.1госrrного селянства, про втілен­

найкращі

стрічки

минулих

ро­

ків, а також фільми, створені за останній час. (ТАРС).

XXV 3'13ДУ КПРС-ГІДНУ 3УСТРІЧ! * *

* * *

Перемога броварських трикотажників

Ця трудова nеремога особдиво приємна, бо отримана вона О. О. Ле­

сиком ряд.

другі Як

ніко.ш

nроходило змагання

жнива лід­

за

ж,

райо­ vcпixv

ЧОГО

мину;lО­

нагороджено конструктора під­

передбачено

вИдатИ

включrсися у Всесо­

приєжтва Тетяну Іванівну Ме,lежик, художницю О.lек­ саюру Юхюrівну Юзефову і

nремії тим

ЦРацівникам, Я!їі

впровади:ти

в

мис:товосrі по випуску продук~

художника~в' Язальника

Державним Знаком якості

ції високої ю;ос1і ного асортю1снrу.

сія

Б

емо.lе~ІОЮ

трикотажу

ще

у

Дер~

прі!щв·

сприяла висока ма.йстер­

му році

ність героя жнив 19і5 року, раціональне вико­ ристання кожної робо­ чої хвилини, добрі знан­ ня техніки. Усім цим Олексій Олександрович щеuро дітпься з своїми товаришами по роботі. Тож не випадково по­ казник!\ шоферів рад­ госпу імені Щорса одні з кращих в районі.

юзний ог.1яд~конкурс

кра­

ще Пі;J.ПРІ\6~\СТВО

про~

на .~!'ГКОЇ

-

звістка

колектив

фабрики

пере"ожuе~І

визнано

ДиплоІом

ро~жено

і

наго­

Мініснр~

===============================!

улравлінвІІІ

сільського

І

господарствами

на та Ганна Теnлюк. Почали сіяти на

за

1

зелений

у радгосnі «Великодимер- І корм озюш~у механізат.ори Юсьний"~> буде посіяно озим.ини Р?Бс.ьк~го 1 Шевченю.вського 1650 гектарів, у тому чисЛІ на вщд1люв. Усього ?ОСlя:Но по і!елений корм 500 га. На І радгос_пу 400 гектар1в: Лен:нсько:.Іу відділку~ як і було 1 3~к~нчено та~ож пщготовку

серпня

20

ДАНІ

роботу

в-иконали

гектарІВ. Цю

госnода ре тв

за

два дні

Трактористи

вже

виорали на

Семиног, Павло

Гришко і сіва-

«ЗаворицьКІІЙ»

РЕйДОВА Наnередодні

вночі nройшов

sеликий дощ, зюки. Тому до

наробивши гря­ ферми не так­

ників

ми

заста.1и

зайнятих

перш~му

корівнику

ко

s

І

«Плосківський» «Требухївський» імені

Кірова

імені

Щорса

16,4 15,4

17,8

12,7 12,0

16,2 14,8

13,8

-0,4 -0,2 -0,1 -0,4

х:варввввцьвв:х портерами для: прибирання гною, каже іНіненер по меха· н:заuії тру домістких проr..:ес:в

у

не з однаковим розмахом. На­ принлад, за двіст:-триста :vІет­ рів

від

молочної

ферш першо·

-На наш:й фермі ре"\Іонтники з'я:вилься два місяці тому, -

в:дцідКО:'.!

во.зить. Дійсно,

.1і в них обБалюються. Нер:в· нюш радо;::пу і спец:ал.сти. я1;

всере;~ині

щшмl­

щення.

керуючий

Іван

-

Ковтун.

муляр;в

р:в

і

і

р:вниках

чима.1о

полаг<?джено

й

вІ·

зрооити.

чотириря::~них

го;:tівнищ,

sіРИ"'1И

тут

стільки ж т~сля·

встигли

чотирьох

двері,

і.\Іико,1аиович

Працювало

сім У

першю1

~:кна

слюсарІ

прочистили

ко~

та

и

пере­

проми·

Л:н вакуу~ші труби доїльних' ус­ тановок, половину з них пофар· бовано.

Наша

вала в

рей.1ова брига::~а побv­ усіх при:.І'lценнях

реконалася,

шо

і

пе­

ремонтні робо­

ти тут дійсно ведуться з н~леж­ ним розмахом. Правда. якои та­

кими

темпами вони

мого

початку,

бУЛО

закінчити

в·иконано

вже

йшли з са·

то ремонт

значно

велиний

:vюжна

раніше.

обсяг

робіт. Теслярі перейшли у дво­ рядний

корівник,

кінчують

р~монт

танньому

з

вих

-

а

муляри

підлог

чотирирядних

в

за­

ос­

типо­

корівників. Погане діло у нас з транс·

-0,2 -0,2

10,2 10,1 9,9 9,9 9,5 9,3

11,8 11,2 10,8 11,8 10,5 11,0

-0,3 -0,1

92 9,0 9,0 8,9 7,3

10,0

-0,3

10,8 10,5

-0,9 -0,1 -0,1 +0,1

Докучаєва

4:~

«Бобрицький»

91

«Заплавний>>

8')

імені

-1Чічуріна

в усіх КОlіl.ваиках, де полагоджено ш;;логи 1 трансrюр-

БІЦНО,. не приді.·Іяють цій Ф·~Р­ терні лотки. транспортери ще ~:.1 дo;:rar,~;·ol~ У)3~ги;., н~"~~;:юа· не змонтоваНе), вони .1ЄЖJЕ,, ... ! ПР•J рё .• ~он •. r.ль,,,·] Іл,ЗННІ.ІІ посеред пр 1 ш:щекь ро:зки:хані. і часо~І ca\Il твариннтш поча"1и Ніде не rrepeвipl'Ho й не по.'1::t·' :ювншшє шту:-;зrур :шя ст:~. а го.:1жено та.кож ивтопоїлок. в~ерс;щш при:vr.щ~н~ шхто и не . . . . ~юиоаєп,ся щось rюОІІТИ. А та:-,1

На ре:vюнт; дал:в корJвпикн;

пот);;Gно :Jаго.1rіти

працює бригаді:! nокрJве.lьн;шш гони д:1я те.1ят а Дарюшького . рс.\Іон.тно·оу~;- стелі тощо. не' ве::Іьнr,t·о

:;rтав.:t:ннн

п.д

кер:в·

ниш в ом бІ.шга::~итж К.>ст янтнна ЛуІювr1ча 1[роцеюш. ФаІіТИЧНІ) вона

переr{рила

фер(,:vІ. заЕінчує

всі

::~r:хи

ши·

цю роботу на

останньо:>.Іу прю~ін•·-:нні: Дош перевірив якість роботи покрі­ ве.:tьників. вона виявилась від­ мінною.

ка ми

А

ян

же

ведеть1::я

· тваринницьних на інших

підотов­

ферм

до зи·

відд:лках радгоспу

«Зоря»? Треба відразу ремонт розnочали

+0,8 +0,7

87

91

82 90

+0.2 +0,1 +0,7 -0,1 +0,7 +1,2

-0,1 -О, І

-О, І

$8

90 81

94 93

9,ГJ

10,7

сказати, що скрізь, але

про

побj.:rку.

вала НlПІИ бригадир фер.\ш

Тп:.1офіївна

п'ять на,

-

Ма·

l\Іінакова.

1\Іи почали ремонт тільки днів тому, каже во­ але

вже

встигли

чима.nо

зробити. Ду111аю. що через два тижні занінчимо підrоТО,!ЗКУ

ферми до зими.

можна

судити,

що запевнення бригадира не безп;дставні. В одноl\Іу І>орівнину ве"1ика rpyna жінок прибирала сміття. наводила порJЩОf<.

в іш.::.шх прнІІІішд:нях

слюсар

Д:vштро Фролович Матв:єнко з дьu:,Іа

пс;.\;,,ш,;І,амп

трансnц;rери,

J:?Єюонтув_сі-

роштнищ

01·

•1Иди стіни: а юуляри ремонтувалп ясла 1 пщлоги. використо-

вую чи

д:~я

.

цього

цемеrп~ии

??зчи:-1. С~рІ:.>ь, ьч.~ вався напрун.ении ~оvочи~ ритм. . . Однак вигляд подвІр я фер· ми

не раду6.

Воно заросло

п:::~.1оги. за· р'яна;..ш, ношари

вікна. двєр:, говорячи вже

На ;-..Jоло•шиова рнііі фер:.1 і цьог'' ж вiJ::ti.lнa. розташованій за село;;І Світил!,ни:v: з проти­ леr~:ного боку, ми заста,·ш за роботою багато .1юдей. !\еру­ рія

роЗіІJахом

не

93 88

+1,9 -3,5

88 91

м

У радгосnі нині ведеться бо­ ротьба за те. щоб підготовку

ферм

закінчити

до

вересня.

1

На це сnрямовано всі сили бу~

на

доnомогу їм

де виконано усnіШно, наявні недоліки швидко ліквідуються.

За темnами ремонтних робіт

і їх

-0,8 +0,9 -0,2

приходять і робітники рільництва, різних сільських закладів, пенсіонери. Треба думати, що спільними сидаІ\іи завдання бу­

ферм .,цо зими

го відділка роз:ІІістrсr'"сь фер~Іа другого в',цілка, де вирощу­ ється все пого:Іів'я мо:юдаяка ьеликої рогатої х.v.:~сби. Прю,Jі· шення тут старі. трр:.'іяа:. сте·

розповідає

імені

-

тваринництві Микола Касянович Проценко. Декілька штук зовсі'І"І вийшmf з ладу, а замінити їх нlчи"\І, бо райоб'єднання <>.Сільгосптехн:<:а>> не за·

ст:ни

+0,2

88

с.люсарі

лагодили гноєтранспортер. а другому двоє дівчат вручну

б~лили

+1,8 -1,7

Идв "цвотвжсие:в:ив :пі,дrоrо:в:вв

роо. т­

Натенко Юхи:vJен­

12,0 12,0 10,8

~~~!!!!!!!!І!!~!!!~~~~~~~~~·~!!!!~~~~!!!!~~~~~!!!!~!!!~!!!~!!!~~!!!!~~!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!!~~~!!!~~!!~~~~~~! дівельників,

ремонта:<~. У

Григорій Захарович та :Кирила Пав.1ович

10,5 10,3 10,2

ський»

громадський кореспоиде:цт.

то було легко добратися. Ал~, в nрИ}ііщенн.ях

верхнього дитячо­

« Великоди мер-

УСІ РЕЗЕРВИ- В ДІЮ1

ПОВІДОМЛЯЄ

О. ХУЩН. інженер фаб·

го трикотажу.

«Літківський» На зви

одягу.

рики

дитячого

«РуднЯ» «Г ОГО.1ЇБСЬКИЙ» «Зоря»

19ї5 року

3 та

«Н» (новинка) фаб­

rоловиий

«Русанівський»

но шд урожаи настуnного року. І

трьом·а агрегатами тракторне- зяб 250 гекта}Jів•. " , ти Григор;й Нишенко, Микола 1 В. ЗАНЕРЕЖНИИ,

ного

Племптахозавод

району

моделей.

рика вже випускає 34 процен­ ти виробів дцтячого трикотаж-

«Жердівський> «Красилівський» «:\вангард»

ГІХ:подарtтва

заnлановано, вже посІяно. на зе-~ до с:вои nше~ищ і жита на зер­

лений корм 100

індексом

Броварськnї

верхнього

райв.иконкому про надій мо.чQка

чі Марія: Нишенко, Галина Дра- ,·

Одек~

грошові

виробницт~;~о

найбільше нових

постановиди пре·

міювати колектив фабрики

ОПЕРАТИВНІ

СІВБА озимих

nрофспі:~ки

легкої

ства

«Літопис трудових сnрав пра­

цівників дегкоі про:-.шслово~ті у 9~ій п'ятирічці». Крім того,

Гнатовича Хариrонюка. У. зв' язку з цією перемогою Колегія Міністерства легкої промис:товості Української РСР і Президія ПК галузевої

і по.1іпше· Нrщщавно

з сто.шці нашої Ба тьк"івщини Мrскви надійuша ра,1існа

Н" :"Ііімку: О. О. ЛЕ­ СИК. Фото О. Калашникова.

трикотажу і зане~ти до Книги

НИКИ фаіІрИt;И ВРj)ХНЬОГО ДИТЯ­

вироби

жавного ЗнаІіа якості,

на3и­

ватися кращим у ні серед шоферів.

випуска~

СРСР і ПК профспілки пра~ Ц!ВНИКіБ Т6КСТИ;1ЬНОЇ і ЛеГКОЇ ПРО~ІИСЛОБОСТі. Одночасно з цим Дипдомом

ТИ

року

nраво

Звичайно

Виборовши nраво

гостро

цього

бу-

очищені

Водночас

колектив

радгоспу

дбає про створення міцної нор·

іІ!ОБОЇ бази для худоби. Вже за·

готовлено 3100 тонн сінажу; сіна, бщfзько 2 тисяч тонн зерtюфуражу, 6670 тонн

370 -

грубих нормів,

nонад

3

тисячі

тонн кукуру;:tзяного силосу.

За­

щодня

траншею

за­

тонн

зе­

готівля

цього корму

в

сидосну

нладається

триває,

380-400

леної маси. А всього силосу бу­ де

понад

j роблено.

10

тисЯЧ ·тонн.

Ро'з·

заходи по додатковій

заготівлі кормів .. Винонання їх дозІюлюь мати необхідну кор­ мову базу.

.

.

.

Зусилля .ремою:ниюв 1 кор·

від гною, загорожі в них у баtатьох місцях поламані і потре· Иують обо;;'язкового ремонту.

модобувниюв радгосцу . увін­ чаються успіхом: худобІ бytte забезпечена сита 1 тепда ЗИМІБ·

рій слід нодбати і на інших фермах. Під'їзні дороги до при-

с.тнд подбати т1льки .про. при!3е· дення всіх резервІв У. ДІЮ,

міщень теж потрібно ремонтувати. Великі сили на рем.онт тварннницьких приміщень кинуто і на третьому відділку. Там уже полагоджено всі підлоги,

ш;видше усунути виявлею недо· ЛІКИ. Рейдом бриrада: . Jl. ДО;; РОШ - лозаштатний інспекто:р міського комітету народноrо контролю, В. ШКАРУПА -

вакуумні труби доїльних установок прочищено й перевірено.

голова Групи народного контро· лю радгоспу сЗоря», П. ТЕП-

В той день на побілці стін пра-

ЛЮК

цювало вісімнадцять робітниць.

зети «Нове життя».

До речі, про очищення терито- ля:

Керівника;vt

-

госnодарства

працівник редакції

ra·


ПАРТІЙНЕ /ИИТТR: ЗВІТИ І ВИБОРи·~~~~~~~~~

Не число.JV\, а. у JV\ЇHHЯJV\ відповідальній справі танож задають комуніс­ ти. Ножен член партії з честю виправдовує почесне звання «Ударник комуністичної пра­

Заготів·ельний Ц€Х одна з головних арте­ рій виробництва заводу елентротехнічних ви­

~обів. Тут трудиться близько двохсот чоловік, від праці яІ>их залежить виробничий успіх всього колентиву підприємства. Без бу дь-яно­ rо перебільшення можна сназати, заготівель­

ці~. В цілому по цеху 46 робі'І'юшів носить це звання, а бригада ливарниць Є. Ф. Ме.%­ ниченко завоювала

ціалістичному розділів

змаганні

серед

основних

Партійна організація за звітний період гли­ боко вникала в питання орГанізаторської і ви­ ховної роботи в колективі цеху. На належн•>­ му рівні тут поставлено політичне та еконо­ мічне навчання. Робітники вміло використо­ вують набуті теоретичні знання на nрактиці.

під­

заводу.

Безперечно. ці та Інші здобутни є резуль­ татом nоЕсmщенної ці.!Jеспрямованої діяльнос­ ті r:артійної орг-анізації цеху. Номуністи ви ­ стуnають

зас7рільнинами

всього тювого,

дового, .шо н.ароджується

в

що, в свою чергу, сприяє підвищенню ефектив­ ності виробництва . Комуністи О. П. Шевчен­ ко, Ю. І. БеИзер.ман, Н. П . Заугольнікова сумлінно виконують n;:~ртійне доручення агі­ та'Іора. їх закличне слово, помнажене на ударну працю, спрямовує робітників на нові

пере­

колективі,

йдуть

Б авангарді змагання, поІ>азуючи зразІ>и само­

відданої праці. І ще бі.ttьше переконуєшся в боєздатності цього партійно~о осередку. коли дізнаєшся. що в його складі тільки шість членів КПРС. Про Іюжного з них можна ро:з­ nовісти багато, як він особистим nрикладом націлює товаришів на високопродунтивну nрацю , сміливо втручається в усі сфери жит­ тя колективу. Номуністам до всього діло: ви­ робничі завдання і побут, випуск янісної пр::>­ дуJщlї і оволодіння марксистсько-ленінською

трудові досягнення, розкриває велич тих здо­

бутків , дові

хто

сьш:одн1 веде відстає, заводсьні

ну підготовку рів.

них зборах, тон якій задав секретар цехової nарторганізації старший маї1стер М. І. Джу­

лем виробництво цеху. Тут працює шість бригад і в ножні й з них є комуніст. Це дає можливість об'єктивно знати стан справ на вживати

намічешІх

рубежів .

Тонар

О.

та

Тридцять років

c.rriД

ченку

ділянку

роботи

з

цю д\jнінку роботи nроводІНь в тісному зв' яз­ Тут розрабдена

НА

молодих

бригадного. підсумюr якого підводяться кож­ ного місяця. Так, комуніста О. П . Шевченка

Хочеться висловити впевненість. що кщtУ­ ністи заготівельного цех у своєю дія ;tьн і стЇ·о

кDартар

бито

н~

стахановського

ПІ д nриємства

40-річчя

вирішили

цього

ознаменувати

стаханооськоrо

трудовими

(ко,шшня

батькІвщн ­

Гірники

руху

доt!ягнениями

-

новими

видоб у ти

20U ти с я ч тонн вугілля nонаА п ' ятиріч­ не

завдання,

нано

взяте

достроково.

Стаханова

вже

n ·ятирічкн . На

фото :

застуnник

зобов'язання

Багато

особисті

колишніА

внбіІ!ннк,

нинІ

начальника

дільниці

.Ni 8

Герой СоttІалістичної ПраІІІ д. 1. ЛУ­ ГОВСЬК~ІА ( у центрі) сер~д молодих ш ах тарів . Весь свій баrатнй .досвід наставник

прищеплює

п~ ре д ає

ІМ

фесіУ.

ІІІ Е у школі

-'16

Настя

мріяв про

техні­

ку. 3 ціІ>а віст ю вдив­ лявся в кожний ма.'!ю­ нок трактор а, КО:\Ібай­ на . Цю л юбов йому прище.nили батьки. як і усе

своє

життя

nрацю-

на органі зація

кваліф :ка ційний рі­ вень . Друзі часто звер­

ко:~і енд ува.lи його на посаду старшого брига· ди по обслуго вува нню комбайн і в на полі. Зранну і допі~ша тр у­ дився К Д . Бобошко

тались

по

допомогу са­

м е по Ностя нтина. І він завжди охоче йшов назустріч.

та . ди­

ра дгоспу

ре­

Гордиться батько вали в колго спі, ті:vt у ра;:хгоспі.

П овернувся Ності з війни став

НЮ!

батько і знову в

ко ­

ГОСП О :Ха р-

Ча с то

pa1o:vt

бував У

Ное тя . Зrс>::rом пішов ::ro шко.і!н . 3ак~нчнв ::r еся · тир~чну, і зра з у ж nі­ шов

Пl)аІJ ЮВ аТИ

В

го с п

на

слюса·

рад·

рл-ел е к тр ика . Незаба· ром його nрийняли в

2

стор .

мотор .

меха-

~шшинн.

холо­

ди ,lь ники

ДОХ О;:(ЯТЬ вміло

-

до

ЙОГО

всього

руКИ

і

лікв :до вують

несправність.

з

ПО;Іі Й

п ·.!с аду

Реле ,

по­

н'з:vш.

ПРRІІю ват и

ЛРНТИВН О·:І!У

СТВі.

а

во

Виборці неопнора :зо· на з и в а .:ш Ностян·

тнна

Д:vrитровича

бошка то м

у

своїм

Ради.

йшов

час

Жа й

ку

к ан;:(и;:ха ·

д епута 1 н

ської

Бос : ль-

Но л и

збира ти

в н :з нача.ІТhного

п ' яти річки,

про~

Багато роботи

Нос­

v

тянпmа Д:-.штровича. Ал е в ін знаходить час по читати

газети .

ж у р­

н али, провес ти б ес іду з м ехан і зат орами .

Зі спокійною ду шею пішов батько Носrян-

сином тина

пу тат о :~t сільської Ра­ ди Ми колою В асил ьо· внчем Єре:~Іенном.

НІЖ. його сnрава, спра­ ва хл:бороба , в над ій·

Якос ь лоnн ув скат ксмбаІіна СН-4. де КО·:\Ібайн е ром В . Бон ­

її його Ностянтнн. лю­ д и на серйозна. висоnо­

ла н.

тут

!

Е·з я.~нс я

за

же

уро-

усуну .'Іи

і

ко:-.1байн

на

хлопці

р е мон т .

при ­ ро·

гfрнпкам,

обраної'

pa зQ·:vt з і смїм поміч­ нююм комvн : стом і де·

р е ботою з а були об ід. Ш в идко і

партій-

до

Фото Р. ЛзрІмя . (Фотохроніка РЛТЛУ).

члени НПРС. Система­ тично підвищува в свій

рекція

молодим

.любов

3<~

й п ро я кісно

н е справність .

вже ру шив

лан.

НОВЕ ЖИТТЯ

Дмитровича

за сл ужений

н и х рv-ках.

др:бниці

розпо.д:лу

роооч01

сиди

І КИПІіТЬ Н:'ШРУ'ЖЄ'НО робо­ та на вулиці Ю. Гага рі на. ~сьогодні -- ·рекорд. завтра нор:~Іа !~ це n.'!ич е б удівельник : в ви х

п е р б!ОГ,

них.

у

.гасло до но­

вкшочаючи

п ерш у

чергу,

в

дося г­

нення якості роботи.

вико­

nослІ ;tовників

заверши.nи

найменші

на об ' єкті.

з'Узду КПРС ком­

руху.

ши­

за воду.

:19

н о го

ХХІ!

ро бітннк:в

усього к о :\ІП.'І е ксу б у:Іівницr­ ва в : д ;,с;зr зеиня бу.:~іве.'!ь­ них матер:а:lів пр~виль·

С. ПРИСТУПRО.

Шахта ІменІ

п:дтрюrуючи

Ві ;ЩJ В : да•l ЬНУ ді.'! Ь НИllЮ б:v;:~:вниuт в а доручено .в ес ти досв і;Ічен о:.І у виконр сбу П ет­ ров : В ас ильовичу Миркову та бригадирові lvІиколі Прn· коповичу Риба;~у. Bcrnи ж. прпступаюч и :хо роботи. \ сЕ.;Іа :ш точн і г р аф:Еи веден­ ня буд : вннuтва. в яки х в'д·

здобутка.~ш. Саме ця дуr~ка червоною стріч­

• КадІfавуrілл •• • Центральна - Ірміно•) -

;:х .1 я

нсрt :.І онтног о

виробничників.

бінату

К а JJ аш никова .

МАИДАНЧИКАХ

СЬі\ИХ

ме анс?. )Іб.lь ву.1иuі Ю . Га­ гар'на . Но.1ек тив П:\ІН N~ 7 зво;:хить цю б у :(іВ.lЮ Н"З 70

кою проишла в р1шен ю зоорів.

кшІtуністичне ставлення до праці, ЯІ>ИМ охоп­ лено весь колектив. Відрадно, що тон у цій

БУДІВЕЛЬНИХ

Мин е час. і ще сюи:н жит­ .JІОЕІ!й бу ;:хин ок прю: ра шати·

мобі.'Іізують нолектив на достронове з<~вер­ ше~ня соцзобов'я з.~ю; дев ·я!ої п'ят и річки , зу­ стршуть наступнии XXV з 1зд партії .нов ими

Створенню високої трудов ої напруги серед робітників у значній мірі доп омагає рух за

т: по(jажа­

ТЕ1\ІПІ1 ЗРОСТАЮТЬ

необхідна

чітnа систе~ш змагання від індивідуального до

визнано І>ращим Берстатником цеху за другий квартал нинішнього року.

(jОЄftн их

двох син ів і двох доч ок.. Є вже й онука. Ал е душею залщиив­

-

Фото О.

а~~!ивна підтримка і допомога всієї орган із8Ц11. Адже парторганізація довиннз. поповню­ вати свої ряди з числа кращих комсомольців ,

пар-х:ій{fа орг ан і зація ма.цочисленна, номуністи

у

липович наг.ороджений медаллю .:За доблесау працю».

П. Шев­

м олоддю,

уч асть

ють. Він завжди ділиться власнщ.t досвідод з моло ддю .. Петро Пи­

nриділити

Хоч збори і доручи.'! и кому н і сту О.

що

тому П етр·о Пи ли павич брав

ся молоди й. Працю• завзято, з вогнико)t. Ного люб .tять

серйозну увагу роботі з м о.тюддю. Бо й н ині серед юнаків і діЕчат за ли Шається вели ка плинність, порушення виробничої дисциплінн.

є пост!Нне вдосІ>оналенюt і розвиток систе~ш

Ц і F.і

Микув час. Мирна праця захопила його. Виростив чотирьох dі­

Багато t;ращого бажаr-:

організації

ll idnpu or c т<щ

присвоєно з вання гвардіtkької.

агітато­ тей

Партійній

поию r u

діях проти японських імперіалістів. Частині, в якій він воював, було

офорі\t.rrення в цеху наочної агітації.

Важ"Sшвим фактором, що сnрияє успішному винонаlіНЮ колективом планів і зобов' я зань.

ку з профспіm(Овим активом.

політінформаторів

відних служб заводу.

nартій1'ІиМ завданням забезпечити безперебій­ ну роботу своїх бригад, які в цілому СІ-шада­ ють виробництво цеху.

Врахо вуючи те,

у змаганні, хто про життя міста

ну пресового обладнання. оснастки, внаслі дОІ{ чого ще трапляється випуск бранованої про­ дукції. Це питання вимагає втручання відпо­

П.

Шевчеюю, штампувальниця Н . П. Заугольні­ кова , . .е,1еюрозварник В. С. Нендюх, слюсар Ю . І. _БейзерІУІан вважають першочерговІш

соЦіаЛістичного змагання.

новини,

ться перебої в постачанні води, незадовільне освітлення (і Це .тоді, нали завод випускає світильнини). Номуніст Ю . І. Беіізер~tан ви­ словив цінні пропозиції щодо поліпшення ста­

захо­

ди. Більше того, Члени партії показують при­ клад іншим , спря~ювують бригади на успішне подолання

першість

на Дош!~і

честі роб ітника удостоєн о за від.ІІінн і уст·хи. В со ц іаліс тично~tу зма­ ганні він irJe в перших рядах, подаю чи приклад інши.Іt.

тичними в аналі зі своєї діяльності. Член НПРС О . П. Шевченно вказав, що партійна організація недостатньо займалась питанням ку ль тури виробництва та створення на.!Jежних умов праці для робітників . В цеху трапляю­

Перше. що заслуговує на увагу, nарторга­ нізація тримає під своїм неослабним контро­

терміново

Комуніст Пе тро Пилапавич Кол скиіои ов п :ю цrnF. rюд'єіt на 1tюadi

«Торг.~tсна». його потрет -

Відрадно й те, що номуністи були самокри­

жа.

цеху,

народ у поб~;­

суспільства.

та району. Насамперед, в цьому заслуга пар­ тійного бюро заводу, яке поліпшило методич­

виховання. молоді і трудова дисцип­ ліна. Саме ці питання й стали предметом від­ вертої, принципової розмови на звітно-вибор­

ділянках

як их досяг радянський

комуністичного

Приємно відзначити, що виступи агітато­ рів завжди користуються популярністю, бо, крім загальних питань, слухачі дізнаютьс'!,

теорією,

всіх

право називатися коленти·

вом комуністичної праці.

нюш з честю справляються з своїми завдан­ нями. П.1ан шести місяців поточного року БОни винонали на 108,9 процента. Нолектив цеху неодноразо'ю посідав призові місця в со­

Буд і ве.'!ьники їм життя:w ,

живуть сво­

кожен

день

яко­

го n,і·дсу~юк пройденого шляху і погляд у завтра .

Вра нішні п'ятихвилинки ви­ конроба П. В. Миркова да­ ют ь з:vюгу найповніше і своє­ ча сно інфо рмувати роб і тни­ кі в про досягнуте, назв а ти передов ик ів, а також викри­

ти недол і ки. У свою че·ргу, брига;щр М. П. Рибак інфор­ мує ТУТ ВИКОНDоба ПРО стан справ. про на йперші nотреби будівництВа і будівельник ів. Практика nокз.зує, що тиж­ нева відомісrь бу дівел ьних матер!а.!Jі в, яка

складається

виноНJробом, забе.зп ечує без­ переб:йне їх постачання, що, в свою чергу, стає го­ ловною умовою б~зfі€-рервно­

rо ритму роботи буДівельни­ ків.

і

лен :нград-

московських

колет

у

тo~tv. щоб бу :~увати швидко, як:сно та ;:tешево. і -сmючи на передз'ї з ::r ів ську ва:uу , бригада М. П. Р иб ака взя· ла nідвищені соu\алістичні -зобов'язання. в яких , зо­ кр е :vіа. с ;; а .> ано: з ;:ха ти бу ;щ­ нон в

екс п ;Jу а т а ц : ю на д ва з

nоловин ою

м.:сяuі

строn у . Та ким нон

psf;li шe

буде . подару­

ШИНОрІ"МОН J НИИаМ

ДО

58-ї річниці В е ликого Жовт­ ня.

І ва

буд і ве.1ьникн дотримаю ть :

свого сло­

денні

но р:,ш

завж ;:хи в и к он ую ть на 120 130 пр о цс н т :в . Добр с>е ов : сн о пр а цю ють

сам 1

І

ве д у т ь

за

сооою т о вар иші в :\Іу.1ЯР П єl'­ ро М ико л а й о вич На лєк а,

тесля

І\lих а й.'!о

доська. Гадина мович .

Яnович

Не­

пі дсоб на роб ітнн u я Тю1 оф і їв.на М~r;с:и­ Ост ання . до речі,

nрагне освоїти

спеціал ьн іс ть

м у ляра .

-

П ерш і спРоби уqенн u І , розпов і дав П. В. Миркав,

за·с л уговують похвали.

в майб у тньому, треба ватися, Мак сю1о вич вправним майстром.

І

споді­ стане

На з акінче н ня мені ще хотілося б с ка з а т и про сам будинок для шиноре:wонтни­ к.ів. Проект трохи не з в ичай­ ний порівн яно з броварсьни~ ми п ' ятипо верхови ми будів­ лями:

просторі

кі,~шати.

два

балкони, полиці для консе.р­ вацІї, на сходинкових ма!l· данчиках см і ттєп.роводи. А п~рший nове,рх відве-дено двом магазинам, що бу де зручним

для

домогоспода­

рок. Діти, у свою ч ергу, nрийм уть у подарунок не­

звичайний

майданч!fR

дЛя

irop.

Тож щасливого вам ново· с1лля! І. БОПRО , rромадсьхий кореспондент.

на

в ідпочи­

Продов:"у є

Роете ф.J~аrман

• •••

ХІ МІІ

Флагман великої хімії Сєвє­ ро-Донецький комбінат продов­

рудженні

регат по виробництву ам і аку , налагоджується виробництво м ет а нолv і азотної ки с,lоти . По­

змонтувати близько 1 G т ис яч тонн металоконст р у кцій І 9 ти­

номплексу

на~1ічено

унласти 40,3 тисяч і кубо'І1етр: в жує на.рощувати потужності . :збірних конст рукц ій, б1изько ШіІНОвана од­ Тут споруджуєт ься дру гий ат­ 48 тисяч кубо'І1 етр ів бетону,

св:.;J.ома . нос€льчана.:vtн . ко

по

праву

І

бать­

гордиться

: ино м .

В.

ДЖЕЖІ<:JНИ,

голова

виконкому

ЗаворкцьІюї сіль­ ської Ради депута­ тів трудящих.

чалося будівництво

П'ятница,

22

серпня

1975

сяч тонн устатку ва ння,

проклас­

високопро­ ти пона д 380 кіломет р і в тр уб.

дуктивного комплексу порід по­ л:етил ену . Щоб уяв ити розма.х робіт, наведемо такі цифри. При спо-

року

БудівеЛ hН ІІКИ

змагання за

включилися

гідну зустріч

в

XXV

з'їзду НП РС . (ТАРС-РАТАУ).


НАСТАВНИИ молоді, порадник,

-

риш

так

ють у селі щинсьюfм

вич. НаІРодивсJІ він у пожовт­ невому 1918 році. Після се­ мирічки працював у колгос­ пі на різних роботах. у тому числі і їздовим, а в 1939 році був призваний на дійс­ ну військову службу в Ра­ дянську Армію. Служив у Лені.нгращсьному військово­ му окрузі. Там і воював під час Великої Вітчизняної вій­

старший това­

влучно

велича­

неруючого відділком

Троє­ рад­

госпу імені Ііірова Трохима Степановича Єреденка. Ні­ коли 1 ніхто не бачив його р~з,драт.ованим, розгніваним.: ВІН УМІЄ СТ•РИіМ:у'ВаТИ CBOl

почуття,

вгамуват.и

гнів.

Завжди лагідний, сп<Жійний, урівноважений. Снладні пи­

тання

ни до

ви.рішує раз01м із чле­

десятирічЧJІМИ, nеревірявся кон,к·ретними буденними СіІJІравами хто на що здібний.

від

но­

у рідному

лективу. У велиних і малих ділах завжди з ·НИМИ. Спи­ раючись

В'ідділна ної

на

актив:

Івана

щині.

полчища

Майже

з

тут прізвище ред них і

п'ятнадцять

аштелів

ма\()ть

Єредею>о. Се­

Трохим

покотилися

на

за­

хід. Намагаючись зачепити­ ся за природній рубіж Дніп­ ра, ні·мецьке командування наказала в зоні ріки на лі­ вобережжі створити «зону пустел:>>. Горіли села. В ко­ лишній Вигурі.вщині залиши­ лось лише три десятки бу­ диниів, а в Троєщині-жод­ ного. Жили в землянках. За допомогою держави відбудо-

велнких сіл на Врова.р­

процентів

заступник

під навальними ударами Ра­ дннсьної Армії гітлерівські

керівництво.

одне

-

відділком. На цій посаді Трохим Степанович і досі. ... Пригадується минуле. В дJругій половині 1943 року

зоотехніка Олекса.ндра Васи­ льовича :Качуру, бригадира транто,рної бригади молодого номуніста Миколу Івановича Литвиненка, бригадира по відгодівл·і свиней Гната Фе­ дотовича :Коваля, бухгалтера відділка Євстрата :Кирилови­ ча :Крутька та багатьох . ін­ ших, він усп.ішно здійснює

-

Потім

голови пра·вління, голова правління, а після утворен­ ня радгоспу иеруючий

Чорностана,

Т РОЄЩИНА

нолгоспі.

в партійній ШІКолі

і знову колгосп

первин­

па.рторганізації

Феодоr.:ійовича

навч&ння

агронома

· сен·ретаря

та інші. До кілька

а потім

училище, яке усnішно за­ кінчив. Після війни демобі­ лі.зуваsся і почав працювати

не від­

номуністів,

яка нарахо-вує тепер а 900 дво.рів. Спорудл.:ено школу на 800 місць, будинокJнуль­ тури на 450, nошту, JІримі­ щення лобутоваго коМІ5інату

на

дорога

тям.

по~уг ЯІ ителІв

магазиніІt.. з

Прt J.нладе­

тверІДим !покрит­

регулярно

автобуси до :Києве;.

КІrрсують

::;,

року в

яаn тн~ячу голі'!!

l!lemnrot po-

or.pyд!9'R1'1'Ra, то він иа nівдо­ розі Не ЗУ,ТІИ.НИТЬGЯ, ДОВеДе

переrможець. соцІа­

П:ригздуєтьея такий виnадок. Тр.аІfІю:Іось, що один з членів

raroї худоби, більшt~ть як.оt на відгодівлі. Rол.ектив вtд­ д!щ:ка,

як

лістичного

зомага,иня, трива­

лий час утримував перехід­ ний Червоний прапор радгос­ пу. В усьому цьому немала заслуга 1 Трохима Стеnано­ вича.

Велик·е

rосподарство від-

ділка.

Ск,різь

встигати,

знати.

потрібно

багато

Тому

потрібно

робочий день

КЕРУЮЧИЙ Е~ІІДДІЛНОМ

На відділку дружний, пра­ цьовитий нолектив і його нерівне ядро. Він складався

дільний

ро.ну,

власні trос­

Невпізнанно'· за післявоєн­ ні роки змінила\~я Троєu~ша,

був відряджений на навчан· ня в Оренбу.рзьке війсь.но.ве

нами бюро партійної орга­ нізації, сnільно з товариша. ми по роботі.

Трохим Стеопанович

1943

в ували колrОСD' і подарства.

Степана-

р.ік зростає нультурний ців. Багат?

.мат• ~.р!альний 1 рівеІrь троєщин­ менжанцін ма­

ють власНІ лепюві автома­ шини, в ножном:r будинку -

р<щіоприйма чі, телевізори, нові .меблі. З кожним рr,ком міцН'іє і

господарство відділ,ка, яке спеціалізується на вироб­

ницт-ві .молока і м'яса. Тут є 600 гектарів орної. землі, 850 гектарів сіножатей та 400 гею;арів випас:lв, півто­ ра десятки тракторів і до­ статня кількість сіяльннх,

земл€обробнихь та

інших

збиральних

мащин.

інвен·;аря.

І хоч у цьо.мУІ роЦі по::-одні у•мови не буJІfи спіл2>никами хліборобЬв у 1 боротьбі за ви­ сокий урожаій, все ж виро­ щено і ~б~ано на круг по 36,6 цен·rлера зеrтових з

гекта.ра,

-

по

а

озимої

40 ,5.

стоїть тисJJ.ча

На

пшениЦі

відгодівлі

свиней, є по-

:КОМуніста

Єр.еденна

розпочинається

години ран.ку.

полі.

Павсянденний

роль,

на

фермах,

своєчас.на

у

конт­

порада,

nомога лн багато значать у роботі.

до­

вони

Усе в госnодарстві проду­

мується,

ред, один

nлацується

напе­

з перспективою. Не раз до.водилося бути

Н<\ нарадах, п'ятихвилиннах, що проводить керуючий. Він уважно

вислуховує

продумує

і

кожного,

зважує

думки

товаришів. Лише пІсля цьо­ го прий:v~ає рішення. В його ·Роботі немає поспішност!, він ніколи не хизується. І ще одна важлива риса, притаманна Трохиму СтеіІа­ новичv,

-

уважн:сть до лю­

дей. Я:нщо вже потрібно по­ стояти за людину

-

це

виявилося

в

селі

безпід­

так

поважають,

керуючого,

Член партії

щостоІ

механізаторів,

рив,

йдуть

до його за nорадою,

його можна

тваринницьких

кІнrця.

стаmщм. Ус·е стало на евоє місце. Тепер той товариш зно.ву бере активну участ;ь у громад~ькому жИтті. 'Мабуть. тому

побачити в тракторн:й брига·

ді серед

до

винонноrм:у сjльсь.кої Ради незаслужено був звинузаче­ ний у неблаговидних спра­ вах. Як депутат, член викон~ ко.'>!у Т. С. Єреденко переві,

шанують

часто

до

розпочату еправу

чесного

з

року,

1943

офіцер запасу Т. С. Єреден­ ко сумлінний у винонанні службових обОв'язків. пар­ тійних доручЄ'Нь, наказів ан­ борців. За бойові дії у роки Великої Вітчи,зн.яної війни

він у.достоєннй n'ятьох уря­ доних

нагород,

а

за

самое

віддану працю в сільському господа.рстві нагороджений медаллю .-.:За т.рудову дОб­ лесть~.

День проходить за днем,

1

на плечі керуючого лягають

нові, невирішені проблеми, завдання, турботи. І у варі­ шенні ЇХ відчуваЄТЬСЯ П<lр­

ТЇЙНИЙ

підхід,

вплив

парт­

організації відділна і радгос­ пу, чле1юм партному якої є

і Т. С. Єреденко. Тепер колектив

вlдд.tлка

успішІЮ несе . труДову вахту на честь XXV з'їзду RПРС, пра·гнучи

достроново

викона­

ти планові завдання І соціа­ лістичні зобов' язанн.я заве<р­

шального PORY п'ятирічни. В. KUHAJlEHK O.

пп;~";~fтн Для боротьби • ШКІДНИКаМИ

3

Погодні двох

умови

зим,

корму

а

на

останніх

також

полях

достаток

обумовили

ін·,енl:ивне розмноження М>І­ шей. У деяких господарствах

степових

і

лісостеnових

.ра­

йонів їх таи багато, що вони загрожують

врожаєві

цуиро­

вих буряків, кукурудзи, ба­ гаторічних трав, баштанних

і городніх иультур. Янщо ое!нh буде тепла, гризуни

СТВОРИМО ПІВТОРАРІЧНИЙ ЗАПАС

Повняться

:радгоспу

силосні

заселять

КОРМІВ

нього

вечора

гудуть

на

полях

автошляхах господарства мо·тори. Гарячі дні зараз у механіза ;.рів. Треба скасити кукуруд-

радгоспу перево :;Я'\:Ь понад

зу на nлощі 335 геІ>тарів .. ~ них впорано вже 120 гектарш І закладено на силос 3258 тонн.

~ всього залнсь

"' .. зелеНО!

требухівчани

заготовити

зобов'я-

8700

тонн

маси. . і . З першого пня пере,:r У cou а· Лl~ТИ'ІНОУіУ . З<У~аганю тут веде єи:паж ко~1баине~а ;\нато.л:}~

Івановича .rригор.ч:~ на

1

тр~кто

вечеря.

300

Смачна, иа:юрНіна

і по­

живна їжа (на знімку вгорі справа). Економін часу і сили оновлюються. ЗЗІ{інчився обід,

а з ним і ·перепочинок. І знv­ ву тишу розрізує гул двигунів. Ш . . · е

.

ною

.1;:хи

всІх,,

~·<~~ою

І силосІ-ІОІ

машнн.; з~:1

пс,~rтин:ют" . я

юнІ,

пеr>ецош~й

де

трзкторист

-

ОІ.'ІЯ

тра:v~бує

Михі!Й-

ло Ф едо·рович Ралко. Вже з по­

ля повернулась

оr.:тання маши­

на. а Михайло

п::зньої

Фе;~орович

НО'Іі не Ішдає

до

каб: ни

рнста І\·1ико.1И .Іванов.~ча Баби- свого С-НЮ , ;~оки не бу.:~е впев­ ча. ~?они втричІ ~пер"'кривають ний що корми утраоvІбовані

?.еннІ ,~ОР\1И. Дооре., допомагає ~~бре ·і НР запа.ру.ют 1 ,. 1:0.1 вод.и Павло :Ку.Jь:vrич Цах. ло (на зніfішу вню\і справа). На своєму <<ЗИЛ-130•> він

за

1

О. КА.ІАШНИ

зміну

Фото

пше­

номплекс заходів для їх :)ни­

но і злагоджено працюють на тою-І силосної маси. Щоб не нунурудзяних полях агрегати /затримувати трудовий ритм . на механізаторів. Зра1шу і до піз- по.1я підвозиться гарячий обід,

j

озимої

ниці і завдадуть шкоди уро­ жаєві наступного рону. Тому потрібно негайно здійснити

траншеї І виконує 2 норми. За день водії

<<Требухівсьиий>>. Чіт-

посівн

кuв

·

автора.

щення . Насамперед, необхід­

багаторічними

травами й особливо із стер­

нею озимої пшениці, обкопа­ ти

канавкою

сантиметрів.

завглибшки

Через

ЗО

кожних

15-20 метрів викопати ями і на дно покласти отруєну фосфідом цинку зернову

прннаду. Скирти соломи теж

треба обкопати канавками. На стерні, де є багато по­

лівак, вацію

сл1д провестн культи­ звичайним nлугом на

глибину

10-12 сантиметрів . При виявленні сірих полівак

на плантаціях буряків, треба

ЇХ :шищувати принадами, ОТ­ руєНИМИ фосфідом цинку.

Зерно пшениці

зволожують

свіжою соняшинковою олією (два проценти до ваги зерна) і після перемішування дода­ ють 4~5 процентів фосфіду циюіу. Знищують гризунів

дІ

цього

мелясом

нідрО RОЮ

траву рІ­

ВОДИ/ олією.

(дві

або

склянки

НtІ

СОНЯШНИ!((')­

потім

додQють

6-7 процентrв фосфіду цин· ку 160-70 rpa~tiв на ніЛ·)· rрам

принади).

мішування

Після

пере·

рознладають

не·

веЛИЮ1МИ ПОрЦІЯМИ В МіС·ЦЯJr.

де є полівни. Зелена да

ШВИДІЮ

прина· ВИСИХаЄ, TOMV

класти п треба не ранном,

року

а під лис­

Для lіоротьби 3 ховрахами

створено новий

гліфтор,

препарат

який

r.ющна

-

засто­

совувати і для знищення сі­ рих полівок. Слід знати, що

тліфтор Вона

це хлорорrаніч.на

-

отрута

і

досить

небезпечна.

добре .розчиняється

·вод!.

у

Щоб. лозбутнск гризунів у

·

скиртах

соломи, · необхідно =~~готовити спеціальний при­

стрій.

Він

снладається

Шприца, на :вільний

з

' нінець

лювання

з

жуть на дрібну С!9КУ, ЗВО.'lІ)її розбавленим у во­

1975

Відкритих місцях, тям буряків.

межують

овочевих культур, що

·. жують

серпня

Розкладають

ЯJ\Щ'О кріпиться .конусопощб­

і

шію. Для

22

иадвеч.ір.

принаду на плантаціях не на

но плантації цукрових буря­

нів

зеленню молодої люцерни чн конюшини з колоссям ми­

П'ятниця,

а

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

ний

наконечник

для

проно­

На

інший

соломи.

кінець трубки nриварюється

штуцер для' з'єднання з шлангом аміаковоза як об­ прискувача РЖ-1,7. У сті.н­

ках

трубІщ в

рядну

шаховому

просвердлюють

по­

отво­

ри діаметром два міліметри.

Трубка з

(шприц)

шлангом

з'єдн.у-ється

аміаковоза

обприснувача. Подають а~у

воду

nід

тисном

або

амі­ nом­

пи. Якщо в госnодарст'Бі не­

має

аміаковоза,

то

для

-по·

дачі в снирту аміачної води можна

кувач

використати обприс­

РЖ-1.7.

введенні

Щоразу

шприца

при

·coJto;\ty 20-24 літри (10-12 літ­ в

сдід вн~ТJивати аміачної ' води рів на кубометр соломи). Со­

лома після

су

обробки

nою

8-10 її

придатна

днів з ча­

ам~аqнnю на

норм

во­ тва­

ранам.

Для

боротьби

з

гризуна­

ми застосовують бafiT'' 'lJ!Pna­ paти: зе:рновий вологий, бан­ токумарtн. ::~ернІ)вий бакто­ роленцид. АМіНОКіСТКОFІНЙ.

на

Щоб не допустити П()лів6J< nосіви

озимої

nшениці

ІЮ~~ ни . цього рон у. за.вчасно провести оранку

для

потрібно зяблеІ:!у

знищення

І'іур·я­

юв.

І.

'Cf\KYP,

JавІлvючиіі · ві:щіщ•м РКо­ логії І н.:т ~т vтv зno,lOrii

дкадеміі наук УРСР, nро­

фесор.

3

стор.


-

НА СТОЛИЧВІЯ СЦЕНІ

Труд

• капІталу

проти

О ПАРИЖ. Трудящі полігра~ деК'J)етом про регулювання колек~ бітників і службовців « Сіб'е» У фічної nромисловості nродовжу~ тивних трудових конфліктів, вда~ бельгійському місті Гіслаит' єні. ють боротьбу за nо.1іпшення умов ються

праці,

проти

. загрози

до

масових

звІльнень.

Страйкарі доби.1ися

масових Однак репре сії не з.1омили страй- своїх

звільнень. У Парижі, Вітрі, Не~ І карів.

вимог

про

Робітники-б)·дівельники умов праці.

задово.'lення

по.'Ііnшення

вері і ряді інших міст друк.арі заявили, що вони не припинять 0 НЬЮ-ЙОРК. Близько тисячі зайняли виробничі nриміщеиия, страйк, поки не будуть зцоволе- робітників суднобудівників до­ щоб відстояти своє nраво на пра- ні їх. вимоги. рейна, Толідо і Чікаго оголосили

цю. ДfJ такого ж методу боротьби О СТОЕГО.'ІМІ. у Швеції по- страйк:, добиваючись від пі;щри­ - заііняття підприємств ---'- вда- сю1 юється страйкона боротьба ємців підвищення заробітної шІа­ дися робітники взуттєвої фабри- трудящих, У ході якої вони від- ти. Переговори між керівинками ки «Морель -е Гат » у Фужері, ро-

стою ють

своє

право на

працю

пр о ф спідок і в.'!а с никами

верфей

бітники ряду заводів У департа- добиваються ~ідвищення заробіт: по укладенню нової трудової уго­ ментах Пюї~де-дом

і Фіністер.

ної плати і поліпшення умов пра-

ди,

які тривали

два місяці, за-

О МАДРІД. Страйк 4000 ро- ці. 3а перші шість місяців цього йш:ш в тупик через ві,:~.~tовх під­

.У Киі'вському державноJ.tу акаdемічному театрі опери та

балету

бітнцків будівників теп.'!ової року в країні б)'Ло зареєстровано приємців зцовольнити юшоrи ро­ е.'Іектростанції в м. да-Корунья більш як 130 трудових конф.'Іік- бітників .

УРСР імені т. г. Шевченка відбулася прем'єра нової опери українського радянського композитора народного артиста СРСР Георгі.ч

повністю паралізунав усі роботи тів, в яких бра.'Іи участь близь0 РИ~і. В результаті страйку на бцові. Страйкарі вимагають К? 16. з ПО:ІОВИНОJ? :исяч ЧО•1?,- за.'Іізнцчників перервано сполу-

S'PCP ДJ.tитро Смол ич, художник - народний художник СРСР Федір Н ірод, музичний керівник і диригент - народний артист

умовах

Майбороди .:Я рослав Мудрий:.. Режисер вистави -

народний артист

УРСР Стспан Турчак.

На фото: народний артист СРСР композитор Георгій Майборода

серед виконавців опери .:Я рослав Мудрий».

(Фотохроніка РАТАУ).

підвищення

заробітної П;1ати в ВІК:. РІзко_ з.роспа кшьюсть стих1. и- чення ,11·ж ПІ.БНІ·чною 1· ПІ·в~енною І " "' зростання н~х. с.~раиюв . . х У першому ПІВ- ~ Іrа.'1ією. Т. рудящі висту~.юrь за дорожнечі в країні. У відповідь РІЧЧІ о~ло 123. попіпшення у~І ов працІ 1 пцвипід·приємці , 0 БРЮССЕ •JІЬ . П epe)toroю за- І щення заро uнн .. ·· на вимоги трудящих о І плати. триваючого

користуючись прийнятим недавно кінчився дводенний

ст-райк ро-

(ТАРС).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

21.00 21.30 22.55 СУБОТА,

23

ПРОГРАМА

Музична

nрограма

ЦТ

•Ранкова

пош­

К. т. •Розnовіді про художників•. (Народний художник СРСР ЛJІастов. П е редача nерша). 11~2~ «БІльше хороших товарів•. А.

Концерт Державного акадеросійського

народного

оркестру Ім. ~сиnова,

ft.SI'I «З,ІІ.оров ' я•. IS.05 «Музичний каJІендар>. !3.35 с Поезія•. ( К. ВанІІіеі4кІн). i4.C)S ФІJІЬМ - діткм. ХудожиНІ фІJІЬМ •БіJІиіі

фJІюгср>.

1&.t6 К . т. • ПJІомінь дytul своєУ•, (До 40-річчя

К. т.

til.i!S

1"{.00 К. т. J8.15 К. т.

стахановськаtо

•Сnіває

сУ

Поnа І

світІ

Т.

руху).

І(алннченко~.

тварІІн•,

МуJІьтфіJІьм

•Казка

робітника його

про

БаJІду•.

ФіJІьми за участю Ч, ЧапJІіна. К. т. •Піснк-75•. К. т. Прем'єра тепевистави А. Папанк «Так, світ nішов шке­

18.35 19.10 19.35

реберть•.

ФабрицІ

верхнього

К.

Длк

11.35

•Суботній

т.

УТ

€,

дітей.

Шаарц. «Чер­

шапочка:.,

репортаж•.

(КІрово-

11.50

Музичний

фіJІЬМ

сЗавЖ,ІІ.И

З

Інженер НОП, інструктор виробничо\ гімнастики,

12.25 12.55

К. К.

т . •Палітра•. т . М. Ашраді.

ня:а .

14.20 • Піонерське 14.45 МуJІьтфільм

сАмуJІет

кохаи.­

14.55

К.

•У

(Донецьк) .

« НекмітJІивиА

т.

«Книжкова

ссроневому

полиця :а.

світанку•.

(Хар­

16.20

Вперше

17.00 18.00

ТеJІефіJІьм •Спогади та роздуми•. Міжнароднин рік жінки. •Наші

18.30

Документальний

•душа

на

екрані

теJІсфіJІЬМ

(Дніпропетровськ).

фільм

•Я

будую

к. т. еВІсті :а .

19.15

Вnерше

20.45

21.00 21.45

Інформаційна

на

теJІеекрані,

еСтарі

оркест•

інструментІв

м. Бровари по вул. Шолом­ Алейхема по понеділках, вів­ торках і с~редах з 9-00 до 17-00 rод.

бригадири-коміриикм підсобні робітники, вантажники,

Адміністрація

сантехніки, бухгалтер.

Вах-

(М.).

на

денниіі

сеанс•.

(М.).

О.

С.

Пушкіна):

12.00 К . т. •Музичний кіоск•. 12.30 сСІJІьська година... 13.30 •Екрані з ація JІітературних·

тво-

рів•. Художній фіJІьм •Тро~•. •У вашому домі». Музична програма.

сЛис.т•,

,..

11

І І

11

«Алло,

81

11

вас

І І

чую!».

11

81

••

f

споживспілки

району

за

:18

11

ІІ

11

81

11

ІІ

. 81

81

ІІ

18

ЦТ.

•Прощання nрогрІІма

s

п~-,

•Час•.

дітей .

ХудожнІй

ним• .

т. ДокумеитаJІьний с€реван•. К. т . •Зустріч з .піснею• .

фіJІЬМ

про

робочу

фіJІЬМ

JІЮJlИНУ•·

.

(М.).

•дJІя аа~. батькІІ•. (М.) . К. т. Концерт учасннків ху.а.оа.ньої сам одіяльності. (М . ). •Людина і закон•. (М . ).

14.00 •Від усієї душі•. (М.).

. 15.45 116.50

.

17.20 17.50 19.05

•~ска•.

Длк

ііітей .

Ху.а.ожніА

20.30 21.30

народ•

ного оркєстру ім . Анарєєва.

•Шахова шко.1а•. Художні й фіJІЬМ крощі•. Музичний фільм ця» .

XXV

(М.). еДаремнІ

ЩІИ·

•Пам'ять

сер·

з'їзnу

«Змагаються труn я щі

20.15

тм~фІльм.

•Канатоходень•. (М . ) . К. т. Концерт РоtіІіського

і9.30 Назустріч

за nрофосію• .

К. т. дJІя .а.ітей . сОJІівець-ма..лювець•. «СJІава солnаrська•. ТеJІ~фільм •ФакеJІ•. ФіJІьм - конuерт •КОJІН nриходить

19.00 Інформаційна програма «Вісті• . 19.3() Марк-ЖІJІьбор Соважон. •НІчний

пошта•.

Вистава Держ а вноrо ордена Леніна Центральноrо .а.нтячоrо театру (М.) .

14.30 К. т. «Екран моло.а.ин. сГмосую

16.00 17.00 18.30

•Ранкова

сНІчuчА

.

ОБЛАСТЬ

JІИ•.

(СІмфtрополь). «ПІон•рське JІіто•. (Одеса) . Мультфільм •Гидке каченя• . . Му>ичннй фіJІьм «Знайомі ммолІТ:..

10.00 10.30 11.00

НА

11.30 12.00 А. Кузнєцов . сJ\\осковські каніку-

ПРОГРАМА УТ

Для

12.10· 12.40 «Слово 13.10 13.40 14.00

ПРОГРАМА

К. т. •Ваша думка•. К. ·t. Сnорти.,на. програма. т.

Проrра"а «Час> . (М.). 2і .ЗО Продовжt.иия вистави переполох•.

21 .00

1

Ху -

К.

ва• . К. т. Вечірня ка> ка МуJІьтфІльм сЛиснuя ве.~ь• (М.) . •Київська панорама• . Ху.11ожніІІ

,·ься

nереполох• . Вистава Севастопольського .а.раматнчноrо театру І імені А. Луначарського, сНа. добраніч, .ІІ.іти!:..

фіJІьм

ка третьому

КПРС.

міс-та Kue. 4JІЯ дІтей. та Жура·

«Нобt>

nочики-

поверсі• .

(М.).

Заступник редактора С. ПРИСТУПКО.

! ................................................................... : БроварсІ>К!'МУ тальному

заводу

ексnеримен- 1

еле!!т~ослюсарІ,

нестандарт-

ного комуnа.~ьного об.~аднання

НА ПОСТІ Я НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

І

Дирекція.

..

Інфзрмаційна

екрані

11.40

*

кг.

фіJІьм

на

•Мій добрий т~то•. К. т. •Будь сильним, будь сприt•

; : : 'ПРИйМАЮТЬ У НЕОБМЕ~ЖЕНІЯ КІЛЬКОСТІ ВІД НА- . : tСЕЛЕННЯ: : : картоплю по 12 коп. за кг; цибу.іІю по ЗО коп. за кг; часник по І крб. 20 коn.

!

Вnорше

11.00

20.45

І І

т.

дожній

9.55 1(.

Усі магазини і приймальні ~ :

:пункти

К.

тербурrом•

15.30

15.41) «!'.. .'!о\ежеJІайтіс. ЛіричнІ tТЮ.ІlИ•. 16.30 •діти К!>аіни Рад•. Докумекта..льний теJІефіJІьм «Діти ripa. 17.00 К. т. «Цирк звірів•. 17.35 К. т. Програма МУJІІ>тфІо~•мІв:

Роботи по нанесенню номер-

швачок,

та

15.10

стіни•.

народних

•Кржсми.1ик

19.25

К. т. сІ(.~уб кІиопо.ІІ.орожеА•. •Радянськніі Союз очима зарубіжннх гостей•.

aiteA.

nрограма

«На rt.обраніч, діти!:.. Про1рама •Час•. (М.) . 1<. т . Концерт Київського

ру

для

Ху,ІІ.ожиІІ\

ІІИХ знаків виконуються на те­ риторії взуттєвого ательє

швачки,

9.30 10.00 11.00

дім»,

18.45

казка

1 18.15 19.15

21.00 21.30 22.30

· ПРОГРАМА ЦТ К. т. •Будильник•. сСJІ!І'ЖУ Радянсь,.ому Союsу!•. •Здрастуй, ПJІем'я молодо , ие•иайоме.-.. » •. (Конкурс шко.1я.рів-читців на краще виконання творів

в заповітній JІіРі•.

сучасниці•.

справа

НЕДІЛЯ, 24 СЕРПНЯ

горо-

ків).

фіJІьм

Ве•tірня

мурка• .

кн

JІіто•.

•Остання

20.30 Назустріч XXV з 'Узау КПРС. 21 .00 •Наука · сьо·гn,1ні•. (М.). 21.30 К. т . .. Художній Ф,іJІьм едва квит-

бець:..

15.35

фіJІЬМ

комісара БерJІаха•. •Наша вулиця• ·· (М.). «Нові меJІодіі року• . •КJІуб кіноподорожеА• .

17.10 К. т. 18.30 К. т. 19.1.5 К. т. 20.15 К. · · т.

Вистава.

ЗJІаКИ.

в'язальниці, учениці в'язальниць,

Художній

14.10

піс­

НСІО» .

Згідно рішення обласної ДАІ всі власники автомашин І мотоциклів повинні нанести на скло фар державні номерні

художник-модельєр,

кова• .

МуJІьтфільм

АВТОІІАШИН І МОТОЦИКЛІВ

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Іа.оо Н. аша афіша . К. т. ТеJІефіJІЬМ сС.~ово Андрони-

13.05

град).

! І ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ

дитячого

трикотажу

учениці

10.45

вона

10.55

мічного

(ФінаJІ).

ПРОГРАМА

т-а:..

Н.5& К. т.

нісу .

СЕРПНЯ

К. т. сАБВГДейка•. «ДJІя вас, батьки».

9.25 9.55 10.25

ІнформаціІіна nрограма «Час•. К. т. Прем'єра музичного теJІефільму «Народження танцю». К. т. Міжнародний турнІр 3 те­

ливарники,

елект~озварники,

Одинаки за безпечуються ryp-

rожи тком. в ідпочинку морL

3 вертатися

газорІзальники,

слюсарі механо-складальних робІт,

: :

токарІ.

м.

Бр овари,

: Завод мае базу : на Азовсько~у

!•

на

вул.

42, відщл кадрІв.

адресу :

Жовтнева,

:

:

!

і

.................................................................... ~

побуткомбінату.

;--------

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. С. 1-'азіна, 7.

Броварському заводу холодильників

Адмінk1 рація.

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ • Броварськом; ...----l

ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ:

~ -· ~ \

1

t

автопідприємству

НА ПОСТІИНУ

09034

РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

\t~ водlі першого

1

1 \

~

'

другого ~ ,

класів. кондуктори автобусІв,

1

~

) (

: ' слюсарІ-авторемонтники, : слюсар-автоелектрик, : м.\дник-паяльник третього:: - п'ятого розрядів . 1 водії для роботи

на ван-

тажних автомашинах.

!1~ : акумуляторuнк,

комірник складу запасних:

t\

частин,

~

автомеханік_.

'

Водії автобусJв

1

1

~.тор~: забезпечуються

\

~ \

житком.

кондук- ~

rурто-:

Адміністрація.

\ ~

---------- ~

J

~ І

\

І

#135 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you