Page 1

.Ni! 135 (4040) СЕРЕДА

СЕРПНЯ

ПОЛЬОТІ

u

КОСМІЧНИИ

26 серпня 1974 року о 22 годині 58 хвилин за москов­ ським часом у Радянському Союзі проведено _запуск космічного корабля «Союз-15», пілотованого екшажем

р.

1974

корабель «Союза15»

28 Ціна 2

у

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСНІ

коп.

у складі командира корабля підполковника Сарафанова

Геннадія Васильовича і борт-інженера полковника-інже­ нера Дьоміна Льва Степановича.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

Мета запуску корабля «Союз-15»

продовження на­

-

укових досліджень і експериментів у космічному просто­

рі, початих З липня цього року в польоті транспортного ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

корабля «Союз-14» і станції «Салют-З». (ТАРС).

РОБСІЛЬКОРІВСЬКА ЕСТАФЕТА: <<ЗА ВЕЛИКИй ХЛІБ 1974 року>> ЗБИРАННЯ ранніх

зернових успішно за­

вершується. На жнивних гонах республіки проведено величезну роботу. Головне тепер --

зберегти врожай. У спішно виконати першу за­ повідь перед державою.

Вдень і вночі працюють у ці дні зерноочис­ ні комплекси,

Складні погодні умови ни­ нішнього літа негативно від­ билися на строках проведен­

зовано,

зернових

курудзи.

яке,

до

довелося провадити

заготів­

лю сінажу, косовицю трав. Не встигли комбайни вийти з nоля, як у загіkки стали

трактори, що готували грунт

nід сівбу озимих культур. Зараз в усіх господарствах дозріла кукурудза на силос, яку почали збирати. З 25

но

шофери

\( потрібно розпочинати. А ' скільки ще робіт на овоче­ вих nлантаціях.

Звісно, важко вести всі ці роботи ~ комплексі, але вкрай необхідно. Час не че­ кає, закінчується літо, тим паче, що одержаний на вере­ сень прогноз обіцяє значне в

першій декаді. Що ж зараз

найголовні­ ше? Безумовно, негайне за­ кінчення збирання зернових культур. Радгоспи <<Бобри­ цький>>, «Русанівський>>, <<Гоголівський>>, <<Жердів­ ський>>, <<Требухівський>> за­ кінчили збирання

хлібів

у

себе вдома і доnомагають швидше закінчити обмолот зернових культур своїм ~усі­

дам. В цілому неnоганий уро­ жай в усіх господарствах в

середньому

зараз

чено з кожного

намоло­

гектара

по

27,5 центнера, пшениці по 33 центнери, ячменю по 25 центнерів. На окремих площах урожай пшениці ста­ новить по 54-57 центнерів.

Це дало можливість всім гос­ подарствам

достроково вико­

нати план продажу

державі

хліба. Невиправдано відстали із збиранням зернових трудів­ ники допоміжного господар­ с~а. механізатори радгосnу

<<Зоря».

зараз

На

допомогу

прийшли

їм

комбайнери

~ з інших радгоспів. Треба ор­

( ганізувати

їх роботу

~ щоб у найближчі І1(~ ністю

закінчити

зернових

культур.

Комбайн з nоля

так,

дні пов-

збирання - плуг

у борозну. Саме так посту­ пали в переважній більшості

~- господарств. 1 грунт під

працюють

хоро­

механізовані

перевиконують денні

йоні 5400 Гектарів картоплі, масове збирання якої вкрай

температури

основиому

загони на цій роботі. Щодня

серпня по 5 вересня -строк сівби озимих. Нарешті, в ра­

пониження

В

шин урожай її всюди. Заслу­ говують відзначення механі­ затори радгоспу <<Великодн­ мерський>>, які в день зараз закладають в траншеї до 900 тони зеленої маси. Цього ро­ ку тут вирощено НЮО гек­ тарів кукурудзи, всю її по­ трібно засилосувати. Відмін­

Ось

чому

озимину

майже

t\ повністю виораний. Не слід відтягувати строків сівби,

норми

автопідприємства

які перевозять зеле­

09034,

ну масу з поля в траншеї. Великодимерчани прагнуть заготовити в цьому році 18 тисяч тонн силосу і забезпе­ чити худобу кормами в пов­ ній потребі. Це буде велика трудова перемога їх.

Посиленими темпами заго­ то,вляють

корми

для громад­

ського тваринництва трудів­ ники радгоспу <<Гоголів­ ський>>, які теж поставили собі за мету заготовити не менше 18 тисяч тонн сило­ су і мати стопроцентне за­

безпечення худоби кормами. Силосування в~ ширше

кукурудзи

розгортається в

радгоспах і птахофабриках. Обов'язок керівинків rоспо­ дарств, спеціалістів створити всі умови механізованим за­ гонам

для

високопродуктив­

ної праці,

використати для

цього всі стимули морально­ го і матеріального заохочен­ ня.

Настав час починати і ма­ сове збирання картоплі. Звіс­ но, що воно буде стримува­ тись через відсутність транс­ порту, зайнятого на силосу­ ванні. Але треба вишукувати всі резерви, використовувати трактори з причепами і пускати в роботу картопле­ комбайни. Цього вимагають строки збирання.

Зрозуміло, що не

повИнні

на

полях

залишатись

не­

зібрані огІрки, помідори

та

інші овочеві культури.

Завдання партійних орга­ нізацій, Дирекцій радгоспів і nтахофабрик максимально використати кожвий nогожий час, розставити наявнІ сили і механізми так, щоб в

комплексі вести всі збираль­ ні роботи, не допустити втрат врожаю,

вчасно

державні плани етичні зобов'язання.

виконати

соціалі ·

!-~~~----~------~----~---·~-------Високий рубіж шахтобудівників Проходку десяти нілометрів підземних. вирубок _з початку п'ятирічки завершила краща бригада комбrн~ту <<Дншрошахто­ буд>>, очолювана В. І. Бубновим. 3100 метр1в ·з них ІПрокладе­ но понад план. Такий високий рубіж бригада под<?лала першою

серед шахтобудівників :за рахунок

байна

Західного Донбасу.

механізації робіт,

ПК-9Р,

із звичайню~

який

успішного освоєння новог?

підвищив швидкість

буро-підривним

У.сшху досягнуто

способо:v~ у

пр~ходни

3-4

ком­

пор1вняно

рази. !РАТАУ).

зерно

механізовані

до

токи.

належних

Вони дово­

кондицій.

Значну

допомогу хліборобам у цій справі подають трудящі міст. Частину турбот по підготовці

як і вимагають пра­

ня сільськогосподарських ро­ біт у радгоспах і птахофабри­ ках. Зокрема, значно розтяг­ нулося збирання урожаю культур,

дять

органі­

вила передової агротехніки. Не чекає відкладення і така важлива робота, як си­ лосування. На полях виро­ щено 10 тисяч гектарів ку­

речі, досі не закінчене. Май­ же разом із початком жнив

1

виконати цю роботу

зерна

до

продажу

працівники

державі

взяли

хлібоприймальних

на

себе

і

підприємств

Міністерства заготівель республіки. Ми

-

не

<<ЛеГКОГО>> сказав

чекали

у

розмові

заст,упник

з

ко­

РАТ А У

міністра

УРСР

Бармін.

--

і

до

приймання

валася арожаю

тирічки

у

року

ви­

п'я­

всеозброєн­

Вчасно було

товлено вано

М.

підготу­

чЄ'І'вертого.

:шачального

ні.

А.

підго­

і

укомплекто­

всі

приймальні

шено

рок

парк

зерносуша­

стаціонарних

до.бовою

8,5

сячі тонн ·і

пересувних

складні погодні

складські

місткості.

розвантаження

хліба

підготовлено

5500

автомобілероз-

вантажувачів,

з

них

для роботи :з

3200 -

великоваговими

машинами

і

авто­

480 -

автопоїздами.

,водночас було :збіль-

ти­

ТИСЯЧі ТОНН. Наявна матеріально­

лого

Для

з

- 3.5

технічна

елеваторно­

-

ПІРопускною

спроможністю

підприємства. Значно збільшено проти мину­ року

тити

Щоб

допус­

дуктів, Хорольського і Селещинського прий­

зерна.

:-.rальних

вологьго

не

псування

роботу сушильних ма­ шин на приймальних підприємствах було ор­ ганізовано цілодобово. ви

у

південні. пів­ області

і

було

оперативно

На приймальних під­

:Jахідні

приємствах

пере­

ведено

спеціальні

шини

та

ма­

Гайсин­

ського комбінату, Бар­ сьІсої реалізаційної ба­ :зи Вінницької об­ ласті та інших.

Для прискорення спра­ нічні

-

пунктів

Полтавської,

провадить­

ся великий обсяг робіт

jю очищенню лодженню

агрегати.

й

охо-

зерна.

За-

НАДІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ

за­

готівель

:зерна.

НОВОМУ УРОЖАЮ­

ХЛіба,

респондентом

кість сирого і

змогу,

база

незважаючи

бе:Jперебійно в

основному

що

дала на

приймати

надходив від

хліб,

гання.

У :зв'язку з частими в

тей від надійшла

ряді

транспорту­

вали в ті області, де сушарки були менш за­ вантажені. Усе це да­

ну

ло

кам

:змогу

:засипати

державні

засіки

у

тільки

облас­

господарств певна кіль-

ся

польського

Ніко­

креслити,

що

спт>аві

в

цій

вели­

допомогу

працівни­ хлІбоприймальних

подають радянські

учасники

елеваторах, них

Новохлібопункту

Дніпропе11ровської

за­

під­

рес­

публіканської робсіль­ корівської естафети. Робота на токах,

комбінату

хлібопроду,юів. інгулецького приймального

його

Слід

важливій

органи,

врошаю добили­

трудівники

стан

підприємств партійні і

показників у підготов­ ці до приймання хліба нового

госпо­

дарств. Забезпечувало­ ся його надійне збері­

дощами

гальний

довільний.

зерна

хліб належної якості. Особливо високих

умови.

весь

Крім того, частину си­ рого

приймаль­

пунюах

девізом:

йде під

<<Кожному

кі­

лограму, кожній зерни­ ні нового врожаю високу якість. надійне :зберігання».

-

об­

ласті. Кобеляцького комбінату хлібопро-

(РАТАУ).

П'ЯТИРІЧКУ- ДОСТРОКОВО! тонн силосу

786

На Кіровенному відділку рад­ госпу чалася

за день Минуло лише декілька днів, як у нашому радгоспі почалася заготівля кунурудзяного сило­ су, а в траншеї вже

занладено

більше 3 тисяч тонн зеленої ма­ си Кормадобувники зразу на­

брали високих темпів у роботі.

На кукурудзяній плантації працють три силосозбиральні комбайни <<КС-3>>. Всі екіпажі щоденно

перевиконують

сівба

по­ культур.

озимих

Сіють

<< Великодимерський»

ОЗПІІІ

Трактористи П. М. Свирид та В. А. Сторожук підготували 250 гектарів ріллі, щодня пе­

щоденно перевиконуються.

ревиконуючи

ще

норми

на оранці грунту.

виробітку

А механіза­

тор М. Т. Марvенко сівач І. М. Полонко посіяли на зеле­ ний корм 45 гектарів жита та 20 гектарів пшениці.

забаром включиться один

І.

Д.

Механі,затори закінчити

Не­

роботу

сівалковий

тракториста

агрегат

Онашка.

зобов'язалися

осінню

вересня на площі

Тепер цей екіпаж провадить сівбу озимих на зерно. Норми

в

сівбу

300

5

до

гектарів.

В. ЗАБЕРЕЖНИН,

громадський кореспондент.

норми

виробітку. Рекордним був він у неділю, 25 серпня, коли меха­ нІзатори накосили 786 тонн ма­ си. Три змінні норми виконали

в цей день тракторист Володи­ мир Васильович Бондаренко і комбайнер Іван Андрійович Радченко, які за десять годин роботи зібрали 300 тонн зеле­ ної маси. А комбайнер Іван Якович Кононенко з трактори­ стом Петром Івановичем Лоб­ ком ві~правили до силосної споруди 243 тонни. Безперебійну роботу комбай­ нових агрегатів забезпечують автомобілісти. При нормі 25 тонн водії автом а ш и н <<ЗИЛ-555» Сергій Степанович

Лобка та Петро Андріянович Лобко перевезли, відповідно, ПО 89,4-88,1 ТОННИ. Шофер Григорій Трохимович Шибіка nри таній же нормі машиною

«ГАЗ-53Б» Темпи

-

74,5

заготівлі

тонни маси. силосу

спадають.

Ф. ТАТАРЧУК, голова робіткому профспіл­ ки радгоспу <<Красилів­ ський».

не

донецька область.

Мниуво трохи

більше

року,

як

на

Жданооському

мет:·

лургійнQму заводі «Азовсталь» дострокозо став до ладу прокатний с~аи «3600 . Колектив прокатників, приіінявши трудову естафету у будівельник в, =~~~~~ освоїти

проектну

потУжність

чальному

році

готовлено

мільйонну

На

фото:

п'ятирічки,

старший

тонну

першої

раніше,

черги

~!ж

комплексу

передбачено

продуКЦІІ.

оператор

чистової

в

четвертому,

нормативами.

І

ось

ви-

. кліті

другої

Ориrадн-переможн~щ

У

змаганні за право nрокатки мільйонної тонни сталевого. листа Л. Ф. Олі ник. Фото Л. Самсонова. (Фотохроніка РАТАУ).


Середню освіту- всій молоді 23 серпня відбулися серпнеЗ ві наради вчителів міста і району, на нких піДведено підсум- працюють

ки роботи педагогічних колентивів за минулий навчальний рік та обговорено завдання на новий навчальний рік. З доповіддю <<Завдання педагогічних колекти.вів

освітн іх

СЄрПВЄВИ:Х

пропагандиста:vш , навчаються в теоретичних семінарах з проблем атеїзму. tfa шюльних партійних зборах .розглядаються актуальні nитання по .вихованню в учнів

B&p&,l(

ні : ;j~.~ процента учнів успішно JаІ>шчили навчання і переведею до наступних класів, 4:::>,1 процента - навчається на «:::>» 1 <<4», 2о шкіл із ::12 lV!ають повну усшшність. l:ім випускників

загально- ідейної переконаності, стійкос-

WIOJI

....'r .,. .. yY... е

,~·...

воду пластмас , де активно пра·

цює .комісія сприяння школі на чолі з секретарем парторгані· Питанням дальшого удоско- зації А. г. Мутилом, від.відує

_..

налення виховного nроце.су, по- · школу. Дієву допомогу nодає лшшення навчання . учнlВ при- і старший інспектор по кадрах

святив свІй вистуn завідуючий. є. о. Черкасова. раионним вtдДlлом народно! Хоч є і об'єктивні при_чи~и uсв~ти u. І. ~орлtков. великого відсіву учнів вечІрНІх

район у нагороджені золаl:екретар мІськкому комсомо- шкіл , головна _ у низькому учнів - лу rt. А. rіичипорук. ~окладно рівні виховної і навчальної ро·

шкіл міста і району т 1 , почуття радянського патріа· ти:vш ~едалями, :дJU

по вшюнанню Постанови трав- тизlV!у та інтернаціоналізму, грамотами за успіхи у .вивченні зу~:шни~ась на роботІ 1 завдан· боти, недостатня уваrа з боку невого (1974 р.) Пленуму Ком· дружби народів hраїни Рад та окре:vшх предметів. Найкраща нях ~ЮЛ?!.ІИХ комсомольських керівників підприємств. партії України << Про завдання ряд інших питань, пов 'язаних усшшність в Калитянській, lly- оргаюзацш. . Одне 3 найважливіших зав­

партійних

органі.зацій ресnуб·

виконанням

постанови

Ц.h хівськіи ,

ліки по дальшому полі,пшенню педагогічної роботи в світлі рішень XXIV з'їзду КПРС» на районній нараді вчителі·в виступив перший секретар місь-ю<о-

3

,J.оповідачі відзначили, що партійні організації міста і ра· І-іону, робітники підnриє-мств, трудівники радгоспі.в і птахофабрИІ< активно вивчають рішення травневого Пленуму (1 Н74 р.) ЦК КПРС, схвалюють його положення і висновки, настійно дбають про пол іпшення ідеологічної роботи в колен-

праюи.кум и директорів шкіл по ПІдвищенню Ідейно-політичного і професійного рівня, які проводять міськвно 1 райвно. в питанні поєднання навчання і виховання добре працюють партійні організації середніх шюл :vrіської .Ni! 1, Требухінської, nалитянеької і hрасилівської. Стопроцентної успіш-

Требухівській еередніх ш·колах, де майже кож· юш другий учень вчиться на «5>> 1 <<4 >>. В районі 98,7 процента вапускнинів восьмих кла-

<< Про завершення переходу до загальної середньої освіти моладі і дальшого розвитку загальноосвітньої школи>> і «Про

}ty Компартії України Ю. М. заходи по дальшому поліпшенСоколов, на місьній - секре- ню умов роооти с 1льсьІ<ої затар міськко:.Іу партії Л. І. Ше- гальноосютньої школи » . .LJ.oбpe лест. зарекомендували себе семінари-

тинах.

1'роєщинській, Шев-

Kll.PC і Ради Міністрів СРСР ченківській,

ності учн ін домоглися

На нарадІ виступил~ гол.ова дань, яке стоїть перед педаго­

Заворицько1 сшьсько1 Ради В. Д. Джежелlй, в.чителька Бобрицькоі середньо! школи Н. I:S. ~ВІрська, завщуюча дитячим садком с. Jlіток Є. С. Сінчук

гами міста _ підвищення якос­ ті знань тих, хто · одер~ує се­ редню освіту. Вирішення її за· лежить від знань і вмінь кож· ного вчителя. Більшість з них

сів охоплені навчанням у серед- та інші. .... . . . працюють творчо, люблят~: ніх школах. Практично заверУ своІІІ доповщ1 « ПІДсумки свою справу. Сьогодні серед шили перехід до загальної ее· роботи шюл за 1973-1974 кращих називаємо вчителів редньої освіти

молоді Погреб· навчальний рік і з.авдання педа- м . к Котлярову, н.

ська, Зазимсь:ка, Шевченківська, Бобриць.ка, Красилівська, Нулажпнська, Мокрець.ка, Гого:: 1 вська , Калинівська школи . Повільно дбають про перехід до загальної середньої освіти Сві тильнівська, Жердівська, Рожнівсьпа восьмирічні школи, Иняжицька, Богданівська, Ве.шкодюtерськ і (еередня 1 вось..

вчителі мирічна ),

гог1чних колектиВІв по дальшому вдосконаленню нав;шл.ьн~виховного процесу у CBlTЛl pl· шень XXIV з'їзду КПРС про за~ершення ~ерехо~у до за:галь· НОІ середньо1 осюти>> завщуючий МІськвно П. В. Хо~тій від:шачнв, що педагоги МІСТа доfшадають багато зусил_?, щоб з честю виконувати цеи наказ

r. Люби-

мо.ву, т. Я. Бондар з середньої школи J\& 2, о. х. Черненко, Ф. Ф. Красну з середньої школи N 2 1, Н. А. Петрову, З. Ф. Зброжек із середньої школи .NQ 3 , л. О. Прудку з середньої школи .NQ 5, О. Б. Кириченко з середньої школи N 2 6. Добрих ус.піхів у роботі доби­ ваються колективи середніх

Завориц~:>ка середні парт·ії. В . 197~ -.1974 навчаль- шкіл N2 1 і 2. У першій у ми-

Натхнені рішеннями XXIV Налит}jнськОJ середньої школи, школи. Для виконання цього ному роц: у МІСТІ працювало 6 нулому навчальному роЦі до· з'їзду КПРС, колективи nід- де на «5>> і <<"! >> навчаються важливого завдання потрібне середніх, 2 восьмирічні 1 3 сяrнуто стопроцентної успіш· приємств, радгоспів і птахофаб- б ільше 45 процентів учнів.

постійне

ку л ише понад

обсяг ремонтних робіт, завезено ;:~овженого дня.

удосконалення

нав; школи

робітничої молоді,

19 ності,

а в

другій -

успішно

рик борються за дост,рсжове вив цілому другорічництво в чал ьно-виховного процесу, по· І дошкільних ;закладів. навчається 99,4 процента шко· конання соціалі-стичних зобов'я- шnолах міста скоротилося в чо- ліпшення роботн з педагогічниЦього року в денних _ш~олах лярів, тут приділяють велику зан ь 19 74 року - .визначаль- тири рази, району _ в два ра· ми кадрами, зміцнення матері- навчатиметься 7467 учнlВ, у ве- увагу комуністичному, трудово­ ного року дев'ятої n''ятирічни. зи. 2ь шкіл . району домоглися ально-технічної бази шкіл. чірніх - 1150. 90U школярів му вихованню учнІв, тримають За минулі сім місяці·В цього ро- по.вної успішності, в місті В школах виконано значний відвідуватимуть 23 !'рупи по- міцні зв'язки із шефами. Так, план державі лише одна.

було продано промислових виробів на суму близьІІЮ 2 мільИонів карбованців. Сільсь!Кі трудівники порівняно з відnовідним періодом минулого року

продали

державі

Доповідачі називають кращих учителів, чий приклад мають насліду.в ати педагоги шкіл , піддають критиці тих, хто недобросовісно виконує свої обо-

необхідну кількість палива. Доповідач висловив впевненl·сть, що педагогічні .колектини шкіл .району в новому навчальному роЦі зроблять все

понад план в'язки, наголошують на необхід- для

успішного

В цен~рі уваги . педагогічних коле.ктиюв - полІпшення матеріально-технічної бази школи. Сьогодні кожна міська школа забеЗ>печена технічними засоба-

наприклад,

цього

року капj

тальний ремонт школи N2 1 прс, ведено повністю за рахунок за· водобудівного 'КОмбінату. Ос· новне завдання, яке стоїть пе· ред педагогами міста у цьому

виконання рі- ми навчання, учбовими посібни- навчальному році , -

завершен·

молока на 8 тисяч більше, м'я· ності швидшого переходу на на- шень XXIV з'їзду НПРС в ками. Лише цього року було до- ня переходу до загальної се­ са - на 7 150 тонн , яєць - бінетну систему навчання, по- справі народної освіти. датково завезено їх на 11666 редньої освіти. йому повинна на 14 137 тисяч штук. На полях лі·пшення позакласної і позаУчасники наради активно ви- карбованців, обладнано сім ка- підпорядковуватися вся робота

завершується збирання зерно· шкільної роботи з учнями. Пар· ступали в обговоренні дооюві· бінетів. Всього ж у школах шкільних колективів. вих культур, урожай mшх У ті.йні органІзації шкіл разом із дей, ділилися досвідом своєї міста працюють 56 учбових :ка· ' У своєму виступІ секретаr: середньому складає 27,5 цент- педагогічними колективами, ке- роботи. Директор Калитянеької бінетів, скрізь є майстерні по партійної організації школи

нера з гектара, а озимої пше- руючись рішеннями травневого середньої школи В. Ф. Писа· дереву і металу, спортзали. N2 1 А. Г. Бойняк поділилася ниці - 33 центнери. Госпо- (1 974 р.) Пленуму ЦН КП Ук- ренко сказав, що провідне місЗ кожним роком поліпшуєть- досвідом патріотичного вихован· дарства закінчили достроково раїни, повинні вести широку це у формуванні марксистсько- ся забез1_1е~ення шкіл міста ~и- ня, роЗ'!Іовіла про спільну робо­

продаж хліба державі. пропаганду марксизму-ленініз- лен інського світогляду учнів у сококвашфшованими nеда_гопч· ту школи, сім'ї, громадськості . Ці успіхи в праЦі є наслід- му, посилювати ідейну загарто- їх ідейному загартуванні віді- ними надрами. СьогодНІ 92 Цьому ж питанню nрисвятила

ном повсякденної організаційно-виховної роботи в трудових колективах. Відомо, що виховання добросовісного, освіченого трудівника починається з шкільних років. Школа ПО!\ЛИ· кана дати суспільству всебічно ро:>виненого громадянина. Ось чому партія і уряд постійно турбуються про розвиток і зміцнення радянсьної школи. Через декілька днів розпочнеться новий навчальний рік у школах. В місті і районі чим~ло зроблено для того, щоб дІTJ:f розпочали

ваність комуністів, усіх учителів, настійно утверджувати nринциnи морального .кодексу будівника комуні.зму, пропагувати форми нашого соціалістич· ного способу життя, добиватися позитивних успіх•ів у формуваннl марксистсько-ленінського світогляду молоді, створювати всі умови для того, щоб кожний учитель віддава.в всі с_вої сили, знання, уміння 1 досвід вихованню підростаючого покоління. Заступник голови виконкому

за няття . ·В добре , районної Ради депутатів тру. прим1ще~нях. дящих с. 1. Товстенко в доловіЦими дннм.~ заюнчено.. буд1вни- ді « Про підсумки роботи зацтво ново1 сере~ньо 1 ш~оли гальноосвітніх шкіл за 1973 N9 ? ~а 1500 учювсм~их МІсць 1974 навчальний рік та завдан-

ПІдготовлен их

грає глибоке опанування осно· вами наук. Ось чому педагогічний колектив наполегливо дбає, щоб у школі не було жодного відстаючого учня. ЗаступнИJК· директора За:зимської середньої школи в. т. Прийма присвятила свій виступ питанням виховання учнів на бойових і трудових традиціях, використання тематичної літератури на уроках, проведення зустрічей з передавиками ви· робництва. Досвідом організації піонерської роботи

в школі

проценти вчителів мають вищу освіту. Успішно вирі_шує!ься питання про восьмирІчн~и всеобуч. Практично вс1 учНІ одержують восьмир~чну освіту. ?iлЬ:llle 70 процентІВ випускниюв восьмих класів продовжують навч анн~ у денних школах, середню осюту одержать 732 восьмикласники. Але педагогам треба звернути увагу на те: щоб ·всі , хто при· ишов до дев ятого класу, усшшно закінчили навчання. НалрІ!:клад, _ми_н улого року був ~нео-

поділи- кий ВІДСІВ

.1ась старша nіонервожата Ру- :vііській

санівської

середньої

К. м. Пильтяй.

школи

Про роль класного керівника в МІ СТ І Бровари. Буд1вельн~ки ня педколективів по дальшому у виховній роботі, створення ПМК-8 тресту << Броварисшь- удос,коналенню навчально,ви- більш нормальних умов учннм буд >> збудува;11и хороше двопо.: хавного П·роц.есу ·В світлі рішень для навчання говорила на на~

каналення навчально-виховного

процесу>> - така була тема ви­ ступу . дире:ктора школи NQ 7 М. l'. Качора. Про зв'яз1ш аа

воду порошкової металургії з колективами шкіл робітничої молоді говорив інспектор по кадрах заводу В. Ф. Чесвоков. у своєму виступі секретар міського комітету Л НСМУ П. В.

старшокласниюв У Івахвюк говорив про завдання, школі NQ 5 . ЯІКі стоять перед шкіл_ьни~и

середній

. Важливою л.~нкою у ~~рех~- комсомольсмшми оргаюзацlядІ до загально! середньо! осв1- ми. Досвід вивчення спадщини

ти є школи робітничої молоді. rx педагогічні колективи багато попрацювали для забезпеченн~ . нее;бхідного .контингенту.

верхове приІV~ Іщення . середньо ! XXIV з 'їзду КПРС про завер- раді класний керівник Мокрець- Т!сю зв язки ~

школи в .с~ш Красиш вщ , добу- шення переходу до

свій виступ учительна росій· ської мови і літератури школи N2 7 Р. І. Пеняк. << Кабінетна система навчання - об'єктив­ на необхідність дальшого удос­

В. І. Леніна та виховання шко­ лярів н~ nрикладі життя і ді: яльност1 вождя - тема висту­ п~ вчительки історії школи

щдприємством .N2 2 Т. Я. Бондар. Інспектор

загальної кої восьмирічної · школи Н. С. І шдтримує вечІрня школа .N'2 3. дитячої кімнати

до.вано вІc.t.;vr класн~~.Х юмн.ат У с ередн ьої осв іти>> навів такі да- Таран.

міліції Н. Т.

Раз на тиждень представник за· Максимова звернула увагу . пе-

Завориць-юи середиш шкош, реконструйовано Літочківсьну

дагогів на посилення профілаксеред підліткі в .

тичної роботи

восьмирічну школу, закінчуєть-

Про спільну роботу школи і ви-

ся добудова Гоголівсмюї восьм ир і чної школи. В усіх школах ;закінчений ремонт. Будується нова школа на 12UU місць в селі Велика Ди· мерка, яка буде здана в екс-

робнИцтва по залученню молоді до навчання говорив директор школи робітничої молоді .N'2 3 М. С. Кот. Заступник гoловного лікаря районної лікарні О. П. Свирид наголосила на тих спільних питаннях, smi покликані вирішувати медики і

плуатацію в наступному році, в с. Рудні - на 480 місць з пла-

вальни м басейном, будуть добу-

педагоги .

довані школи в селах Русанів,

За добре орган ізовану і про-

Требухі в , Семиполки .

ведену комплексну

сnартакіа-

Наслідки минулого н авчал ь· ного року с відчать, що біль-

ду , спортивну роботу nерехідний прапqр міськвно' і районно-

І<Ладають

шіст ь вчителів і вихователів до-

багато сщ1,

го комітету

енергії,

по

фізкультурі і

в

справі н а в-

спорту вручено середній школі N 2 7.

лоді, залуЧення її

до громад-

у вихованні

з н ань і вміння

чання і виховання шкільної мо-

сько,корисної

праці .

За сумлінну працю і успіхи

Партійні

органі за ції шкіл , педагогічні коле.кти ви, виконуючи рішення

вищення неухильного ще . · .... в -· політичного рІвня вчителІв. СІ . вони охоплен І навчання-м У

системі політичної освіти, чимало

2

стор.

о

педагоги міста

нагороджені почесними Грамотами міськвно 1і райвно.

XXIV з ' їзду КПРС в справі на-

родної освіти, домагаються під· · .._ 0

підростаючого по-

коління кращі

д

Учасн ики серпневої наради вчи телів п.ре · ставники Рожніаської і В еликодиJІtерської восьмиріч них, Семиполківської і Тро єщ инської сере д·

ніх шкіл (зліва направо)

А АРЕНКО ,

М . В. М К

НОВЕ

ЖИТТЯ

На нарадах учителів прийня-

О, М. ДРОБОТУН, л. л. ГНАТЕНКО, М. М. ті рекомендації, в яких і накрес· ·

КУЦАН, в . м. дОВГА , н . 1. ФЕДІРКО, М. П. лено завдання в справ полІпб КУТОВА '; К. п. КОРНІЄНКО. шення навчально-виховної ро о. Фото в. Бе-нди.к а.

Середа,

28

серпня

1974

ти в новому навчальному роцІ .

року


ХУДОБІ

У ІНІЦІ! ТОРІВ 3М!Г !HHJI

У .мtсьх~()_.мі_/(_()_·Кn_!!р_ті'І Ухра'Іни_!_вихонхо.мt

ра__й_онн,ої Ради депутатів тр)!~Я"!!_"_Х

ЗАВЕРШУЄМО РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ

Про nідсумки соціалістичного змагання за кращу nідготовку шкіл до нового 1974-1975 навчального року

Підготовка тваринниць~;ої фер­

ми до зими у радгоспі «Паосків­

Розг.тянувши пі,\СУШШ r:оціа.:rістичного змагання за кращу під­ .10 нового 197 4-197 5 навчального року, бюро ~ІісЬІ;­ І:ЮІУ партії, ви~-:ою;о~І районної Ради депутатів трудящпх

ський » почалася. ще з весни, ЯІі тіаьки худобу ви'вели в дітні ·га­

І'отовr;у шкі.1 ві:~значають,

що

найІ;рюце

підготува:шсь

до

нового

СИТУ І ТЕПЛУ

-

-- --з"ИмІвлкг--- -

ііори. Все .ТІіто будівельники на­

навчального

року Ка.:rитянськn rсрrдня шко.1а (директор В. Ф. Писареш;о, голо­

по.'Іегливо

ГІfЧJУ до ,\ев' ятого к.таеу виконано на

велику реконструкцію.

ва· :~Іісцевко)Іу профспі.тки А. В. Кобилінський), де план по на­ оііуч ших

--

на

~НІ

процентів,

,\t'rятнх

Іі.lаеів,

1ОО

повністю

процентів, середній все­

п ятІ,

Колектив Вінницького м' ясоко.Іtбінату, широко розгорнувши со­ ціалістичне змагання, успішно виконує взятий підвищений зустріч­ ний план. Трудівники nідприє.мства вже nрацюють в рахунок люто­ го 1975 року. На фото (зліва направо): передові виробничники комбінату М. П.

ІІІІ:nаі присуджено перше місце а врученню! перехідногn Чер­ в,шnrn прапора :~lіrькІ;ощ· партії та раіівИІ;онкюІу і грошову пре­

120

1\арбоваю(ів.

БЛАХ, Н. І. НОВИЦЬКА, Ю. О. ІВАНОВ, Л. П. КИЦЮК, Д. І. ГРИНИШИН, Г. В. НЕЧИПОРУК і В. Т. ДЯЧУК.

Друге місце приrу,1жено І\о.lеІtтиву Красилівської восишрічної

Ш1іо.1и (.щректор М. П. Вдовиченко, го.1ова >!і ецевкому профспід~-:и Т. А. Шевченко), в якій виконаний план набору до дев'ятих кдасів, оі1.1аднано додап;ово п' яп навчалних ііабінетів, rРрРдній вrrобуч ('l(,laДaf. ]

00

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка РАТАУ). !!ІЗ:!!!

П)JІЩРІІТіВ.

м

шr,олі ЩJІН'УДЖСІІО перехідний Червоний прапор районного від­ ,(і.'ІУ НЩJО,'\Нnї оrвіти і раЙІ(О>ІУ профrпі.1ки та ('учі і:> І\арііпванпів.

діжний колектив заводу йде у когорті передовиків. Хлоп­ ці виготовляють металокон­ струкції для елеваторів, які виростають у хлібородних степах України та інших братніх респу·блінах, форми для різноманітних залізобе­ тонних .виробів, різні присто­

тальному заводі.

У нього проста і звичайна робітнича біографія. Дитин­ ство пройшло у пісенному білоруському к.раї. Пізніше з батьками переїхав на Ук­

Третє місце приrУ.1ЖРНо ІІ.тоrІ;івеькііі середній ШІ;о.:Іі (диреr;тар .\1. С. БузнИІ;, гш1ова 'ІісцевІ;ощ· профспі.1ю1 Н. А. Рябець), де пш;онанніі 11.1ан набору ;10 дев' ятого класу, охоплено середньою оrві .. тою ~{) прщІ·нтів чо.с1оді, ві,Ікритn щ·зей, оfі.тнцнано 2 навча.1ьних

сування та деталі.

середню

Молодість членів бригади,

©JJU®rn1® ~ ~®

ян і самого бригадира~ не перешкода у соціалістич­ ному змаганні. Молодь вибо­ рює першість у старших то­ наришів із бригади Анато­ лія Гавриловича Петренка.

раїну, закінчив rшюлу в Ниєві

...

J;а.\!інети.

Шко:rа нагаро,оІа·на Грамотою :~~іськІ<ЮІУ Компартії ~'країни і

:Ja

ОЛОДИй комуніст Юрій Олександрович Демчен­

ко трудиться на Броварсь­ кому дослідно-експеримен­

грашоnу Пj)Р\Іію в

раіівпкот;ощ· та вщанn грrннову премію в розмірі

50

Іtарбованців.

доііру підотоnку шкі.1 до нового навчального року Грамо­

та\ІИ

чіІ'І,ІіКО\ІУ КюІПа]J'ГЇі України і райвиконко:~~у нагороджені І<О.lективн ЗаворИІ(ької, .lітківеької, Пухівськnї серс:~ніх та Гога­ .тівсІ,ІіОЇ і .'ІітоЧІіівrької nось~шрічних шкіа.

роботи

нова

і

коли

той

в·

оргом

незвичайний

його,

датом У члени

канди-

нпрс

цеху.

мить робітників з новинками

сержанта

науки, та

·

Пі·сля слутбИ в армії прийшов на заво,д, який став йо-

техніка.

товари­

Молодий бригадир проводить у бригаді політінформації і бесіди, в яких знайо-

.

Демченка, приймали

техніки,

фермі

весь

мистецтва.

А після

роботи

х~опці

кращий відпочинок. А ще дуже любить він · книжни.

час

чолові1;

працюють

будіведь­

ної бригади. Значний обсяг робіт ВИІ(ОНаnи

муляри

під

керівницт­

вом Кузьми Максимовича Литов­ ченка. Вони полагодили в усіх приміщеннях

ЯС;1а,

залиди ас­

фадьтобетонюІ вибиті місця в під­

.1озі. Лан"а стодярів, очо.ТJювана Мико.1ою Саковичем Зінченко", відремонтувала й поrкли.ТJа псі ві"на, двері в приміщеннях за\Ііни:Іа новими пу,

що

вагоннога ти­

-

:засуваються.

На

побі;щі

стін і rте.'!Ь сум.ТJінно попрацюва­ ла

ланка

жінок

у

складі

Надії

Панасівин Топіхи, Ольги Іванівни Міщенко, Одьги Степанівни Мі­ щенко, Катерини Іванівни Малю­ ги та Катерини Охр~Іівни Лесик. Вони постійно виконували пn півтори

норми.

Побі.тшу

роuишІ

фарбопультом і вручну.

Багато

довrJІося потрудитиси на ремонті і ре­ І:онструкції дахів. Ця робо·rа ви­ будівельникам конана

надшно,

. добросовісно.

Під час останніх дощів у приміщення

не

протекщ

лина води.

жодна

крап­

На трьох корівниках

~.ш поставили

подвійні дахи, 1•ак

званого шатровоГо типу. Це зменшить

узи~шу

во.тогість

повітря,

у при,~іщеннях буде сухо й теп­

;lо. дУ

Дахи вкрито шаро~! руберої­ шифером. На 1: ор 'І о­

цеху дах повністю перекрили.

літератури

люблять пограти у волейбол. Та й для Юрія - це най-

му рідним. Славен трудовими ділами невеликий, але

Заводи Російської Федерації, ~·:І­

повагою

шів, завжди знайде час, щоб дати пораду, допомогти. Ось уже кілька років Юрій Дем­ ченко член партійного

вщчув її могутюсть. ш став класним спеціалістом. На все життя запам'ятав день,

базується у Владивостоці, сиете-

ристуючись

бюро заводу і відповідає за роботу партійних груп. А недавно його обрано партгруп-

Юрій

СЬКИХ районах Далекого Сходу. 3 різних кінців СРСР у медіоратив­ ні трести Го.ТJовдальводбуду, який надходить

Молодий комуніст не сто~ їть осторонь. життя цеху, Но­

Цікаво проходила в Юрія служба в армії. Тут молодий солдат захопився технікою,

.

РОЗГОРНУЛИСЯ В сі.ТІЬСЬКОГОСПОДЩJ­

матично

-

~®mJ®Ш!®r® [t{®~~oo~©u ~

Нова потужна техніка ~Іеліоративні

труди .тися

п'ятнадцять

навчальних кабінетів

Та Ві,\КJНІ'ГО ,\ВЇ Ч}':JеЙНі Кі'dН<l'ГИ.

:ІІію в rучі

ре~ІОН1'і

прове:ш

На

збережені контингенти пер­

дообладшшо

на

корівників і теаятників,

Зроблено дальший крок по механізації

трудюІістких

процесів

на фер,Іі. Торі" тут будо встанов.1'НО

устаткування

Д.ТІЯ

пневмови-

да.1ення гною з п'яти корівників,

каватори різних

бекистану ·га Естонії шдють еке­ марок, Білору­ сія потужні «МАЗи» і корчу­

дружний колектив підприєм·СТва. І юнак прагнув ні в чому не бути гіршим, не від-

Ноли читає, то забуває і про втому, і про неприємності. Залишились позаду роки

а цього літа до системи підк.ТJю­ чи.1и ще два приміщення. Зварю-

вачі, ~'країна - бульдозери, Грузія -- поставляє едектроустатку­

ставати. Бажання

навчання в інституті. Непомітно спливли. Це якщо не

ти

вання, Вірменія дукцію, Латвія

-

життям

кабельну про­ радіоприлади.

йти

в

привело

ногу

з

молодого

рахувати

виробничника до вуЗІВСЬІЮl аудиторії. Юрій став студен-

(ТАРС).

ГУЛЯЄВ - передовий водій радгоспу · А · з « аплавнии». втомашину вrн об дн ла ав дл я тран спортуван -

ституту.

диплом, що

автодорожного

ченко здобув шану

ін-

ну бригаду. І з того часу

ФотоВ.Бендика.

підручника-

засвідчив грун-

товність його знань. І вони,

повагу

ті знання, помножеві на ро-

бітничу

го до лав Номуніетичної партії, а трохи пізніше доручили очолити молодіж-

З його вини не було жодного

но-

Цівї весни Юрій одержав

товаришів, які прийняли йо-

простою зернозбиральних агрегатів у загіюсах.

безсонних

ної роботи над ~ш.

С,воєю працею Юрій Дем-

ня зерна від комбайнів на тік.

тих

чей під час сесій, хвилювання на екзаменах та напруже-

том вечірнього відділення механічного факультету Ни-

ївського

Василь Єгорович

.

майстерність,

да-

дуть щедрий ужинок нових успіхів молодого комуніста. В. ТЕПЛЮК, студентка факультету журналістики КДУ.

цей моло-

nа.'!Ьні роботи допюІог.тп викона­

спеціа.'Іісти з районного об' єднання «Сідьгосптехніка». До 5 вересня вся система будr ви­

пробувана. Нині

підготовка

закінчується

останнього корівника, де ВС1'анов.1юється

подвійний

дах.

180-200

процентів.

З першого

вересня худобу ~южна буде перr-

nrцити H<l стійІІове утримання. т. МІЩЕНКО, б

майстер будівельної

.JІюди

працююп, повниіі (·nіт.ТJовий дею,, ,. виІіоЩ'ють норми вирооІтку на ·

риrади.

:Вільихе" жраще" дежаев~еІ •••••••••••••••••••••~•••••••••••••g•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Нолектив Сумського хімічно­ го комбінату.

включившись

у

Всесоюзне соціалістичне зма­ гання, зобов'язався у нинішньо­

му році виробити понад план 30 тисяч тонн мінеральних добрив.

Хліборобам України, Се.редньої Азії, Нубані, Ставрополля та інших районііз нраїни .відванта·

Допомагає ТРИДЦЯТЬ ТИСЯЧ

• • КМІТЛИВІСТЬ

·VIIHEP АЛЬНИХ

ДОБРИВ

-

на суперфосфатний пил разом із стічними вода.ми снидався у відходи. Впровадження замкну­

скоротити

жено останні тонни тунів, виго­

того .цИRлу

за­

рив.

товлених у рахунок зобов'язан­

пропонованого

це­

На пропозицію наших nаціо­ налізаторів частину деталей устатку,вання, що найбільш пі,д­ даєть•ся дії кислот та інших

ня. Ось чим пояснює успіх на­ чальник виробничо-диспетчер­ ського відділу підприємства С. О. Нолесников: - Насамперед, наші спеціа­

лісти і робітники п,рагнуть най­ ефективніше

устаткування.

винористовувати

Вони

вишукують

водопостачання, начальником

ху В. д. Петровим, інженером Т. М. Носенко та іншими пра­ цівниками підприємства, дало

вий фа.кт. Щомісячний планово­ попереджувальний ремонт кожної з чотирьох технологічних лі­ ній тривав п'ять діб. Більш

бочому місці.

проду:мана підrотовка, розробка сітьових г,рафLRів дали змоrу

цеху

Скажімо,

грануляції

в

дру­

донедав-

ремонту

до

змогу щороку додатково вироб­ .реактивів, з·амінили. Іх вигото" ляти до 12 тисяч тонн г1 ранул вили з нержавіючої сталі, брон­ родючості. Або інший показо­ зи та інших стійких матеріалів.

резерви для підвищення проду<\­ тивності праці на кожному ро­ гому

строк

трьох-чотирьох днів. Це теж до­ даткові тонни мінеральних доб­

Середа,

28

серпня

1974

року

Хоч вони обійшлися

підприєм­

ПОНАД ПЛАН

року

ни. В результаті вивільнилася бригада вантажників. До тоrо ж і сировина у .виробничі цехи

надходить тепер ритміч'но, перебоїв.

без

Високопродуктивному вико­ ристанню кожної робочої хви­ лини, успішній боротьбі· за усунення

п,ростоїв

значною

мірою.

~прияє і посrtійна -:FУРбота ПіДВИЩ€ННЯ

про

К-валіqіі.RаЦіЇ робіТ­

вит.рати

НИКі:в, вцровадження передового

Реконструюsали ми й склад­

досвіду. На комбінаті майже кожен виробнични.к володіє дво­

ству не дешево, проте

швидко відшнодуються. ське

господарство,

ши

самовивантажувальні

ма-т,рьома

застосував­

ваго-

НОВЕ

У стислі строни на підприєм­ <.:т.ві освоєно виробництво нової nро.дукції амофосу. Перша черга комплексу, яку було зда­ но в експлуатацію майже пів­

суміжними

тому,

щодня

понад

во не тільки освоїти потужно­ сті на п'ять місяців раніше строку, а й на чверть збільши­

ти проти плану виробництво цінних мінеральних доб.рив. Вдень і .вночі в усі кінці Батьківщини вwрушають з ком­ бінату состави з мінеральними добривами. До кінця четверто­

го, виЗІНачального

року

п'яти­

річки більш як півтисячі ваго­ нів будуть навантажені наддла­ ноІюю продукцією.

.

сnеціаль­

ностями.

ЖИТТЯ

видає

завдання 600 700 тонн висо­ коконцентровани.х азотно-фос­ форних туків. Нолектив дав сло­

О

3

В. ШЕВЕЛЄВ, кор. РАТАУ.

стор.

О


На у:.шіссі група немолодих

уже

чоловіІ;ів оправляли

брuт-

сь:ку

солдатську

Часті

могил у .

..Іііііііііїіі8іііjііііі8ІІ сильні

ІІіііііііііі~іІі--8і

ст рІ л я н І

дерном

! В'єтьс я

щоб заново обкластн,

підновити

1

Орден Слави !І ступеня Ва-

силеві під

дощі трохи розмили її. і колишні фронтовики з ібра ли-

ся ра зо м.

г І л ь зи

.

тютюно вий димок .

Но-

Андрійовича додому, і я полро-

лишні вої ни могли б багато що

обеліск. 1 :; гадати

і-і

сив його показати ордени.

ро зповісти про себе,

Він дістав

невеличку

Андрійович у

час

розгрому

вручи ;ш

яссько-киши-

нівського угруповання ворога. Під самим носом у фашис тів ко регував він вогонь нашої ар-

шка-

тилерії. А третій

орден

воїн

Працювал и урочисто і мовчки.

але в гурті фронтовиків .не за-

тулку, витяг з неї бойові наго-

заслужив на австрійській

сіли

й нагороди.

стріляні гільзи. ..

він командував , знищило ціли й

А. потім, так само мовчки , при- І ведено говорити про свої ра ни :>боку,

задиміли в

ми, .з':мислилися.

цигарка-

~дно , згада~

ли боиови~ товаришІВ, живих

в з вод есесівЦів , нк і . Перший з орденів ві~ здобув чайдушний опір.

Серед них я : 1 устрів Василя

Андрійовича Телюкова , колиш- шд

1

зем­

роди і три потьмян ілі від часу лі. Відділення розвідників , яким

І{орсунь-Шевченювським.

чинили від -

А три гільзи?. . Це трв по­

::юлеrлих, 1 дех~о НИJ?КО~ ви ти~ нього сержанта . колгоспника з Чотири години прол~жав. Тел~- стріли на честь Перемоги. Це

чуи··ІІІ І (~ЕРДr vчнІ.

:.:1

IJ

1І 1І Заrпра у дитсадку

рав темни:wи вщ СВІЖО! ае~ІЛІ 1\олгоспу ·і j)уками помокрілі раптом очі. Іі івського

них фронтах. рі ;зни'VІИ шляхами ту. що повних кава.1ерів цієї нього проходили гплерlВсью не забути. ІЗідзнаІ\и на Полтавщині не тах солдати. І раптом - офіцер. І

.N'Q 1 рад-:: війни йш:ш до перемоги , бойогоспу «Великоди,иерський» ра-11 ва пам'ять міцно поріднила їх. дісне свято - проводи най-11 Стиха шумить літній л іс .

:J .до

J:

і дів чаток першого "ласу. Тут ?ивчил':-ІІ

19

Нехай воювали вони на різ- І\авалер ордена Слави. Заува- офіцера. За кілька ~рокі~ від ЖІІНИХ і полеглих. яких НЇІ\ОЛИ

llll

11 11 11 старших х.tопчикіа

і :wені Налініна Зінь- ков на талому СНІГУ бІЛЯ НІ- ·пам 'ять про той чудовий день району. Він повний мецькQГО бліндажа , чатуючи на Травня , про бойових друзів_

уже й ба гато

лише двадцять

-

<<Язик>> отямився тільки в шта-

чолов і к. Ми зав італи до Василя бі радянського полку... iVO'/AIW"~/Н'~Н'~Н'Н'Н'Н'.Н.D'Л"//Н'U.Н'/.D:U'//.F/UA"'Н'.D'Н'..w"Н'~..w"/.D:U'/////Н'//~//.VAYAIVAJ

Рост он еьког о драматичного теа т ру . 11 нонu свm перии тею и та нцt, 11 ІХар кіс. ). В пере рві -- інформаціііний 11 набул и ІІОТ{Jібних знань. І ще 11 Bi!rІY C'h: « Де н ь 33 ДІІ СМ». 11 до1;;:о :~гадуватшtуть дитсадок, Jl n · ятнвця. зо СЕРПНЯ 11 свОЇХ 8UХОІЮТІ!ЛЬ0h'. 7 УТ 81/UЛU 11 Програма ЦТ :J їх бути добриАш товаришами, 11 ~І .ІІІ І - П рограм а передач. 9.0:> - К т . ЧЕТВЕР, ~!І СЕР ПНЯ 11 'І L' <НІl,ІШ , оtіливими, щирими. 11 Пr..!t нн:тнка . 9:20 - Новини. 9.30 Програма ЦТ 11 І <)ля чьос'сJ !!ес робили вихова<':О.JІ ІІІ 3.(.1 всіх, неі :Ja одного» . ( Ленін ­ ~І.ІІ{) -П р01 · ра:\: :t nере дач . IJ .O.J ··і\. т. І · р :l.J.) . \()_\.:) _ _ __ Б аг атосеріііний художній 11 те.zь ки На дія Васtиівна ЯрмоГімііастика . ~ ~ - ~() Новини. 9 .:~11 Нп н• ..lефіlІ.J .\1 «Сов ість ». (4 сер ія) . 11 .30:J .и•нко та Лідія Пана сtвна 1111 nриз клу б у « Шкі ря ниіі м' я ч :..' . 10.00 <<V\у' :JИ І\3 ІІТИ П рО !\ІУ 1 ИК)' » . П '~ІТЗ С ИМ ­ 11 Грzшtко Завжди уважно до-11 Багатосе ріііни іі Х)'дожн ііі TC'.: J eфi vl b M t!Юііі Я О. Г.,lа lуІ-юн;:t_ 13. 2.~ - П рогrа ­ «Соuість » . t:~ се рін). 11 .2;) 1\он цсрт ЧіІ nерt.'да ч . 15.30 Документа л ь ний 11 гл.чда ли д ітей няні Галина Лог-1; учасникі \' .\1і жнародно г о конкурсу те.1ефі.71 ь~·І «1\а пі т аІ ІІІ , канітанн» 15.45 11 1>ин ита Чередниченко. Тетяна J1 ;,1·. П . Чв~ ііІ..:онсь к о1·u. І.->.:30 ··- П рогра м а ~ о1 ще рт с а\tодія.lьних а нс амбл ів ::Марківна Рубанка, Валентина 11 ІІСJ1е Д СJІІ. J;; ,:Ji") --· « lll ~XOB<t Ш КОЛа». Т J ІІІ!Ю ~'збецької РСР . (Т а шкент) . 16.15 \.: О І~і :'1.'1ізму » IU.3.) --· К. т . ·· « Науко с ьогод »і». 16.45 1\. т . Ху­ 11 Григорінна Чи ж. 11 Jf) .t)5 -- ііі« Світ ф і.lЬ:'І.·І « Ак uа.1ЗІІГ І І ІІ(.І .1 ні >>. дожнііі фі ~lЬі\1 «Г,Іові іть про .'1ісовоrо 11 Б а,'а то років "Fрудя ться ці 11 Худо;r;н 18.00 -· Нu в ІІІІ ІІ . 1 ~ . \ S К т «Здра велетня ». І Х.!](І ... Новини. 1 8.1;) - К . т . 11 не,;тояні працівники ц дитсад- Jl стvй, u.::кu.-10~». І Н.ЗО t{ є!\11Іі о н ат с в іт у « По:ідоrовля~· ~ о nерш о клас ників !». 1\ . т До 311 - річчя Слова цьког о :: "У· Скільки ж ЦІ' малюків ро- 11 < ·боксу. ІJ2 ф і н а .ту ( Г а вана ) . 1\1.43 - І Х .:JІІ ! І <:JЦіОІІ<.:І .'Іl:.НО t · о повст ан н я . Пре м' єра до­ 11 етили вони! І до кожного 11 П p e:..t 'tpa t-Іct ГНТОСе рі ііНОІ ' О ХУ Д<НК ІІ І) ОГ() кумента .'1 t>НОІ· о ф і ЛЬ:\tУ « Пі с ня 11р о Сло­ н• .:"[ефільму «Совіс ть)). (·1 ~ері я ) . 21.lЮ­ 11 завжди уважні, привітні, чуй- 11 Jнформац іі іна проІ · ра\1 :1 « Ч ас». 2J.;Ю -­ накію » 1 ~ 1 .00 ~ - К. т. « Любите~'1я м бa ­ .ll'TY». і!І.:Ю -- Пр е м'єра багатосерііін о­ 11 ні. Нам, батькам, хочеться сер«0 6.1нчч я ,'J.руз ів » . 22.15 І\ . т. « Сов ість ». ;: дІ.' 'ІNО подякувати трудівницяА-І 11 Прем'tр <і ф і ..,ьму - коІІцсрту «C ni вat:· Тіііт г о худuжньо г о те.;"]с фільм у (.·, с е рі >! І . 21 .00 -· І нфор мщі іі н а n ро­ НовІІJІІІ. П ро г р а ~t п n ~­ 11 Ку узік ». :?:! .. 11 за їх добре серче. І· рама «t l ac». 21 .30 К . т . «Арт.пото». :!:.! ..-'") Ч~!\<ІІІіОНаТ ·(.' ВіТ\' З Biwl bHOЇ бО · J)аТІ,к и: М. Безсмертна, :: Пр ограма УТ JIOTIJб JJ . (Туреч чин а): · К. т . . Ти раж Іі R. Недашківська, 11 І.J.:ю Наша а фіш а . І J . З~' -· «Е r:р :І ІІ ..-С порт,"ІОТО». 23 .30 Нов11нв . П рогра~ ІJ ере м ож uі в соц і а .71 і ст и ч..ного : sм~н·ш ІН Я». Н. Гірченко, 11 11

НА ЧЕСТЬ БРАТЕРСЬКОІ

ДРУЖБИ

ва партійної делегації

Нарл-Маркс-Штадт,

ця Нарл-ма.ркс-Штадт. Так на-

йде від греблі Іркутської вз,довж мальовничого

ГЕС

Маркса. Портрет буде уRршле­

правобе-

но н а одному з будинкін нового

режжя водоймища гідростанції.

На урочистому

мітингу ,

в ідбу вся на місці

який

закладення

проспекту. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!

новоrо проспекту, виступив гла -

Редактор Є. ФЕДSІИ.

УСМІШКА ХУДОЖНИКА

І -==~=---·~t внепериментальному

О. Баран,

ІІ

М. Савіна.

:: 11

~

11

;: ПРИХОДЬ ТЕ НА ВИСТАВКУ~ ;: КВІТІВ 11 ::

Ось уже два

районне Jl

po"u

ІІ відділення Товариства охорони

11

11 природи вла zи товує виставку 11 11 квітів. Це свято стає у нас

:J традиційним.

І хто

бцвав

J:

на 11

(П е р едов ~ІК Н жнивного До :ИJ - рі ч чя низво.1с н ня раї ни

в ід

ні м е цько-

І · аnбників.

« Па~lіїра».

Р с сnублік ·JНс ьку

потрібнІ·

Д.оя

Прогр ама

11.1.)-

пр о

ви ста вку ) .

школя рів.

мач•. Сnецн нn уск. «Хва "1а ро ­ ботя щим рука м » . Концерт -з дравиця анс а мб.'lю п іс н і і та нц ю «Славу т ич» бу ­ дівни чн ~f д О МІ·ІІl N~ 9 Крнвор із ьк<н о · м е­ тал у ргійного

3аводу

18.00 -

роnетровськ). ш е нн я. І R.ЗО

« Лбн

він

не

-

ім .

Ленін а.

з

висоти ».

(Дніп ­

11кій середній .М З, треп 11 л uли Ill евченківська

і

поді-::

міська 11

:: середня школа .N!! 5. Було від- 11

11 знач ен о

і

на городжено

сцені».

19.30 -·

дс ;J;кавного

наро д ного

НІІ .

зас ауженого

хору .

П rюгра ма

·· ··

2U.UO-·

Доку мента льн ІІіі фільм «Люд ин а длн wlЮДСТВЗ» . 20.40 Ф і льм ~ концерт « Т ан ­ ЦЮ< Н адя Павлова » . О . О ст ­ р овс ькиіі . «Трудовн іі хліб». В ист:і ва

тt• атр у

жу рн а.:!

21.00 ·-

м у1и чної

ІІ 11 11 ::

Ін форма ціі іний

~

-

« ВодІІНJ; ))

rатоfіnJн·тва .

nrpшe '.!.іспе і

ва

'Ііськnї

:J м: рl'мих

.

рятув;ншя

на ІЩ'\І

вона

Jl

::

ІІ 11

Звертатися на адресу : м. Бро вари, вул . :Ниївс ь:ка ,

170.

року. як у і:

11 нашtіх будинках, що по вули- :: 11 ці Нова-ЗО, У Броварах , мов- 11 : : читІ> радіо. За доnо-Іюгою вже 11 11 де"іль"а раз аверталися до ра- 11 11 йонного радіовузла. писали за- 11

ногта базн гра.ч nта \111 r:о\rбінату І nади

товариства ряту-

нn.lокна, що І n:tюІн нn

ПЛАСТИЧНИХ МАС і НА ПОСТІННУ РОБОТУ , ; ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: • у'ІНІ пресувальникІв;

l

І

учнІ ливарникІв;

,(~ x.lefll,o, В. .'І. О ста- 'гре ri ч був ч.lРН ко\ІаІІ-

'

СJІюсарІ-наладчнкн;

І 1 ~.'.1 \1 11 : 11 ' 1 • 1 · :.. <~ '1 · · с~а:Іпн_· > J)]Jnварська IJ;l,'(a то1 І . .,в 1 '~ ~ ~10111JІ 1J І~ (]ВІ)! ;~;т,І - ІЩJIIt'l ва такпж нarn-

слюсарі-сантехніки;

'

і lІН'ІН' Р rпорт- ,щ \ . О . ,l,n ни.lІ. •І енІ;п .

rан нях: вони

І..:омандно~ІУ

:J '.• ,._

ІІСJ>,О,і~' ~· у

.",·t

,

І 'р:вtО1'іl'І И

ради

.

ТІJРТІ

І( О.ІШЦІІІІХ

~псцн

;Jа.'Іі ках :

посіли у аагальнощ· , п.1nванні й

:зішіку

TJ)C'-

тє чі е не і стnди іі рпн;;, ,..

А у нас у дворІ.. . Фотоетюд В. Бендика.

• •• •• •• 1 •

пресувальннки; ливарницІ;

піІ!ІНЮІ nнrrуп о \І У ЮІU -

.

--.....................

і БРОВАРСЬКОМ.У ЗАВОДУ

!

RO;l i.

J. 1 чаганннх 'ІІ\ І ОІНІ\ІВ О . .'{:ши ;1ЬЧСН1Щ О . 1; . 1\н:t or·oi:Иt"O першісТІ,

\ІІІЖІі<l по:І,',ОJІОRІІ'ГИ

11 11 11

шість,І :1

/{f• ІІтрп.lьнnї

.11 РГІІ І . .\ . І nnfiaTІИ . )ІtЦЖ t'І!а Наш их Оf'fЮ.'\іВІtі І: Цс нтра.1ь нпї

ІІ ЯІІІІ. А вперте радіо як мовча- іІ

\Іісця і

АдмінІстрація.

~(

рщчЇІ'ТН .lіІf'JІ У П у хівці, .

ІІРШ\о

ІІ

BИUO!JOila

забезпечуються

1.\.

ІІ

видів :1\Іа-

чотири друг их

Н!Н',1СТав.;Ія.lи ч:Іени n я- наrоподЖl'На

ві,щочин І;у

нагород-

комплек­

гуртожитком .

.\-'спіх тут теж nрийшов

раііnнної ради това рист- ІїНІНЯ

11 іІ

11

ry,,,· l

f'l'IH'.1 жіно1с

. Кома1rду жена :зо.'ютою \Іедаллю .

'БрrJІЩJr І,1:СІЇ

ІІ

~~

начальник відділу

тацІі УПТR. Одинаки

ОС. ОІ.ІИ '~1").

особиr.тn- до нашої аrмдяч ки Г . А .

іІа сті :~ ІJ:пува :н,ноrо ба-

хі\Іічноr"

11л о, так і мовчить. А .ч наш 11 11 ча с, а розуміло, без радіо, як 11 без рук. 11 Г. ВОРОНЕЦЬКИИ, 11 член вулн'ІНого комітету.

ГIJJ!H" 'І 'ІС'Л J ' '

п ерш і с·п,

ви чи при:з 1 •ра~ш.

Вперта боротьба роа-

ка-

ДЛЯ РОБОТИ В ПМК: начальник ПМК, головні інженери ПМК , начальники вІддІJІІв, старші інженери,

РАТАУ) .

кочаtцної ІІРршості · об- Горбатій, яка :~айннтt

А. ПОГРЕБОВСЬКИИ,

Вже більше

ві. (Gу.шея

З \ІаrаНІІJІ

ТУнального

Мовчазне" радІ'о

Без сл ів. В . Степаненка. (Фотохроні ка

.\1a.l.

i:"I)IIHJI с 'С·Т\.' (Іа ;зі ""

>

на

ТРЕСТУ:

технолог,

чальник планового вІддtлу, заступник начальника вироб­ ничого віддІлу.

І УСПІХ БРОВАРЦІВ :'2 -··· ') ,'>

УПРАВЛІННЯ головний

ви ~

<-.:День :1а дІ Іt~ ~~ ;..;, .

І(f>кою. Тож запрошує.Ію вас J-ta 11

!!

В

21 .00 - Т ел е ­ 2 1.30 -- «Тан цюй ­

22.0() --

будівельнн ки,

-

бухгалтери, економdсти.

комед ії .

« Хлібороб»

Н' :-1 н.:tМ ІІ ».

ІІ Уl'h

11 участt> багато шкіл, міськко- 11 11 .•tyн,'ocn, ,Іtало було любителів. ІІ 11 Сп осJu;ає,иось, що цІЮго року 'І 11 иона буде більш представни- 11

;J

інженери

нови ~

18.05 18.30

І! Треба ,; ід:ІНачити, що минулого ІІ

рони природи.

ПРМІНОВО ПОТРІБНІ:

українського

В е чфн і

--

~·-+·

ТРЕСТУ << БРОВАРИСІЛЬБУД >>

П рогра м а на Київ і область

:1 року У виставці не брали 1:

ві~повідальннй секретар ранради Товарнетва охо-

...

1 ~ . 11" Наша афі ш о. д .іlя д ітеіі . Тс.1 ефі .1ь'1 «0 р.1 ята ».' 1\. т. Ко>щ~рт , а ртнст і.в Оре н бурзько го

11 .1снн.'l У"раїни від німецько-фа- 11 11 щипських загарбників. У ви-11 11 Аюжуть взяти . уча_с.ть н: іІ :J стаііці .шшс школи і органzза_цн, а и 11 о"ре,ш любитслz-квzтникарz. 11 11

ІІ

2З.iJU

ncpe,.'HJЧ .

:J

;: 11 11

16.

·-·-·-·-·-·-:1-~·

нах р ес n убліки ». 2 1.35 К . т . Вперше телеекран і . Художн ііі фільм «Грос ­ ,\·І<> іісте р». 23.05 Конце рт Черкаського

дипло- 11

11~<ІІставку квітів.

;цр есу :

Маши н о~іу-

Адміністраці я .

на

11 мами багато учасників вистав- :; ~ п. 11 Ось і Іf;>ого року у неділю 8 11 11 вересня, о~ля па,и ятника Т . Г. 11 11 Ш еІІ•tенку, нідбудІ'тпся чергова 11 11 11районна вuстав"а квітів. Вона 11 :: щmс,;я •суєтьс.ч. ЗО-річчю визво- 1 1

::

дівна,

B)'.l .

18.30 -

« Н а добраніч, діти!» . 21.00 -Пр ог р а" а •Час ». (М .. ) . 21 .30 -- «На да ­

-

·- 02» ..

на

Бровари ,

2n.45 -

афі ш а . 1 8.о;, Для телефіл ь м «Сі .1 ьськ і К. т. •Іlирк І' а

« В еф і r. і

м.

-19.30 ...

Програма на Київ і область

·-

3a lie;ЗIJ ('ЧYIO T I .('.JI

3Ве )Н<lТИСЯ

1 ~.00 Ре клама . Оголошення. Фі:1ьм - концерт « Пісн і рідного прича ­ ·' У» . ! 9.(ХІ І нформ а ційна nрограма • Вісті » . Тел ежурн ал «Ста рт• .

19.00 - Ін формаціііна 19.30 «Новини кі­ 20.20 - Конце рт вокальн о ·

18.00 -

Одинаю1 гуртожитком.

16.30 -

--

Теле ВІ-1 -

стJва . (О деса) . врограма « Вісті » . ІІ ое кр а на » .

Наша діте і\. Ху дожнііі канікули• . 1~.30

тонарі.

16.00 ---

···

17.00 -·

11 н ьоАtу - одержу ва1~ велике за- 11 інстру:.ента л ьного ансамблю •д і<ЛО>>. 11 доволення . Автори композиzjій 11 20.50 - « Н а добраніч, діти! ». 21.00 -•Ч ас>> . (М . )·. 21.30 ·-· • Н а ,оа ­ 11 і букетів на виставці показуют? Jl Програма н • х ресnубліки» . 2 1 .3:і Вn ерше н а Іі творчу фантазію, художнш 11 т елее кр а ні . Х удожній фільм «Кіло мет ­ ри ж и ття • . 22.30 В еч ірні новини. с.Іtак. Тодzу и и ставки. користуІІ 11 11 ються великою популярністю У 11 Прогр а м а передач.

11 броварчан. :; 11 Минулого року перше місце 11 :: було rzрисуджено Калитянській 11 11 середн ій школі, друге - м z сь - 11

УТ

16.2() --

Рек"1ам а. О го.lО · Для діт~й . А . Мостовий.

вnав

елентрозварнини ,

11.30 -

-

«Су р ­

17.00 ....

газорізальники ,

JІ e pl·; ~ a ~i .

Новини. Художній ~-] •і .lьм «К ілометри життя». 12.45 1\1\.у­ :і Іt ч ниИ фільм «Д митро І(абалев-ський». 1 .).3:і Наш а а фіша. Н аш ог ­ •1Яд «Резер.ви ІІа с л ужбу виробни­ нтву». (П ідвищен н я якості головна турUот:1 м ебл·ев нків Вел икоберез,нян · c t, кuro комбін ату ) . ( Уж город) . 1\інонар нс « П одвиг ратний, подвиг тру­ до виіі ». (Ль вів ). Музнч.ний а >Практ . •Сім'я». (Донецьк) .

за ­

І Р оз n овідь

художню

16.40 ·....

!Ль.вів) .

.1ану» . ! .').:);-) Радянської У к ­

ф а шист с ьк их

завоnу

« Торгмаш »

-} .-1

11

ЦН

ного ІЮМІтету парта ~ауль Ро­

ре :!ач .

11 11

округу

член

звано одну з головних споруд- u~ep. ВІН ~передав 1ркутянам жуваних магістралей, яка про- барельєфн ии портрет К~рла

J:

.\:а

кор. РАТАУ.

м Полтава.

В Ірку тську з ' явилася .вули- ~ СЄПН, п~рший секJ_J_~тар акруж­

J:

;!

І. ЩЕРБАНЬ,

б .

!'р е· ·J І ·

К. ХРАМЧЕНКО,

голова міськрайради ОСВОД.

1 !

! '

слюсарІ-ремонтники;

~ токарі;

;

слюсарІ-електрики; газоелектрозварники;

r

штукатури;

t

І

муляри;

;

б::::=~;

••

покр ве

І льники;

водІі автонавантажувача .

: ; f Звертатися на адресу: м. , •І Б рова ри, промвузол, завод •t пластмас. ;

І

Оплата відрядна.

І___ -~---~~~~~~~- J

Т ~- ~----~

:~::::~:;.:;-;;:н:~:::::~;::;.:-::::: ~п':м:.--:і-~~50А020д8-Л";'"- с.и:,q~,-~;л. Е•Ф-о"':~и=•_. ,ре."':•а..:·т.;•Р":....:.....:-•1g...:•:...;·:"".:-•"'...:;•;"'У'•".,н :•е...:•а.:•:. ..:•;'"...;~-~·;.._~-·.4;.•.··...". . 1,...,_"_.,;•: .. ..:•:...т:•...с~аи" :~:"'.~....:-..."........."... .,_.~

1

..

ко ммун истической

партии

Укра инЬІ ,

городекого

и

раJ!онного

.-,.:::;:::::::::;:в::;:::·0 ~ ІНДЕ КС

61964.

:ї::~~~

. . . . . . .; : ....

Б!Jоварська друкарня К и їоського облуправпіння

.....: .. :•.....

В Ідпов ідаль ного се кретаря, відділу сіл ьського господа рства, кореспон . . . . 19-3-18. в 1ддІЛ дента мі сцевого ра дюм овленн я ІВ промисловостІ,

. ..,, :::~:~т:::о;::с:;:т:.:-~:4;:" -~-~~

в справах видавництв , поліграфіі і книжкової торгівпі вул .

Київська,

---.- _ • 154.

У

вівторок, сеоеJІ.У,

п'ятницю і субоrу. Обсиr 0,5 форкаТJ

.---~::::;~:::::._. Зам.

440 7 - 10.830.

135 номер 1974 рік  

135 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you