Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КІ РАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ 32·/% '-____ .:0-,_.:0-_ ХІ

135 (3287)

ВІВТОРОК

16 ЛИСТОПАДА .р,

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОro РАИОННОro КОМІТЕТУ

РІЧ Н І

П.JI АНИ!

K'~Ї IПРОДУКТИВНQ1сті 'корів. Тому КОІ.lе·кт"в першого : віддйлкарад­

*

кі:в. Іх ,бу.'!О посіЯJIЮ 40 гектарів ~a площ3іХ 'з ..шід 'кращих ,поперед­

КолеКТIІВ радгО'спу «Літківський» відзначив В'сенарод­ не ' СВЯТО 54 річницю Великого ЖОВТНЯ - трудовим пО'дарунком: достроково виконав річний план продажу державі м'яса, якогО' відправл-ено з гооподарства 230

ників, внесли :н,а іКQЖ;НИЙ гекта:р ·вj.cіМ:Нlадцяти цеН'І\нерів мі;не­

до

теХНОЛОГІЄЮ 1,I,в

парНJ~КОВОГО

У ,повному а·сортименТі .

і відкритий грунт посаджеlНО [)О тонн цибулі. Грядки

ВІд"

чуваєш ClВОЮ частку праці і всього іJюлек.тиву. Справді, рад'ГОСП «Заворицький» в році

утеплюємо

'СУХИМ

ус­ зо ..

для

них

поДушках .

Хх

\южливl-сть одержати !Вищий

рощуванн.і раН1нlх О'ВО 'І і в !liриладає на ,парнююве і теп..

.'1ИЧlне

гоооодарство,

ЯКИМ

наДПЛaJНОВОЇСи.рови,ни.

РІЧНИП РУБІЖ­ ПЕРШИМИ року

1971

за

-

одинадцять .мІсяцlв. п'яти­ річку за 4,5 IpOKyl» Зма .. гаючись піід цим де,вlзом, :ро"

бі'DНИ:КИ Червоноармійської ша хти імені Шевчен к а пер .. ши.ми

c~peд

гір ..

донецьких

lНикі,в почали IдООУlвати вугі.l­ ля

У

рахунок

п'ятиріч:ни. нема є

IДРУіГОГО

На

ро]{у­

пlдприє:vrс:тві

відстаючих

дільниць

і бригад. На честь п ере :vIOЖ­ ців

змагaJННЯ

СВЯТ'І\ової

,за,палені

вогн і

ЯЛИЮШ .

ДЛЯ МАИБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

урожай на два тижні раніше, ніж :при звичайних умовах.

Пона!Д 14 мільйонів цент .. нерів насіння зернових і зернобобових ( без };У КУ РУ д .. зи) ' загатовили під урожай

rel\-

та.ра. :під поліетиленовою ПJLіIВКОЮ. РОЗПОЧИlнає:v1O бу,цу·вати за 'допомогою шефів

праВ.'Іено Іна продаж населен..

змагання в и.коо а н:ня

І ;вщrtратних метрІв. Це дасть

Тепер у нас є Пl.втора

І( ерує З-I1РОНОМ Федір Ілліч Никифоров. ДесЯТКИ тонн добірної iГlpoдy~цH було ві!Ц-

інlц·іатором

ДОС:11ракове

плаlНУ J1'ятирі,Ч\ки. З почаТlКУ ро:юу гірники шахти видали на.,гора понад 80 ТИСЯЧ тонн

:закладає ..

Немала ,питома вага у .ви"

деРЖaJв·і.

за

ви­

:УІО в теплицях ·під lІюлlетиле .. новою плі,ВJЮЮ на 9 тисячах

продажу

єм'Ствl

це-нт.не· рЇіВ бу,ряків. РОібіт­

рощування огірків за .новою теXlнологією ;на ,солом·я ..

виростив непога-

по

500

листям.

Розширюємо площІ

її

бов 'ЯЗaJННЯ

ПО

.ітеплично"

го гОсПОДaJрства. У за'критий

І(ЬОМУ

КОР' МОВИХ , бу.рякі'В . данка Пелагеї МИf\'(}Даї~ни Ков· nаси IВИР,QСТИl1а ·на ЧО'тирьох гектарах по (і50 цelНT­ нерів коре,ні.в. У ц:i~OMY Іна кож­ ному 3 с о.ршC<l ге'КТіІІРі-в :виходwrь

«План

СЄlрвова'них 'та св l,жих овочІв

ний урожай городини , піШно ВИJконав договІрні

БРИГАДИ

Гірники дільниці глибоко .. го бурі,нН'я шахти ,імені В. І. Лен1ІНа у Н'рив6З1Сі поздоро­ вили ового то.вариша Героя СОфаліс.тичної Прщі Я. Ло­ боду з ТРУ\ЦОІВОЮ перемогою: за час Іроботи .ві,н пробу,рив 70 кlл()метрlв свердловин. Це дало Іможливість .добути 200 ешелонів ВИСОliоякіс.ної РУідИ . Бригада, яку очолює Я. Лобода, стала ІНа підпри­

Зара:з фЗ-RТИЧНО Ірозпочав­ СЯ новий сезон у П!рацlв.ни ..

кон ..

доста тІню кількість

ПРИКЛАД ПЕРЕДОВО!

ниці 'за .пере·вико,на'ння ' ПI1<ШОВОЇ МеХ«lн~заТ()ІРИ добре ()іБІюБили Iврожа'ЙJності ,одержують вис'~ку землю, ПО'Dіяли О}'lРЯКИ. 3С3імої вес.ни за кожuroю IрО'б:і'l\ницеюза­ додаткову оплату. М. ПРУДКИИ, кріпили і-х ilЮ 0,.4 0-0,55 ·гекта­ керуючий вІддІлком. ра. Від оі.в6И,ВКЛЮЧ.1ючи збира, н-

ПРОКОПЕНКО.

Приємно. коли бачиш у мі'Ських і сі'льських магази­ нах

Україні

НЯ, їх i-\ОГl1ядаl1И 'по ;{)езна,ряДіН-ЇЙ систе,мі. ,Особливо ВИС'ОКИХ ПОl\аз­ н"кіlВ добилися lюбі'l1ниці ланки О.шксаIНДРИ .миколаївни Буряк. Вони .Н«І площі 5,5 ге·кта:р·а ви­ J\опади майж е ІП О 700 Це'lІ'11не· рів

ральних доб·рив.

ТОІІІІ. ДО кінця року прадамо ще двадцять тонн.

3а новою

,наполеіГ­

,ш.во IЦР.1'Цював, щоб вир'о'стити високий урожай КОРМ'()Івихбу,ря­

головний зоотехНІк.

Д.

« Т;ребух і.в,ськиЙ»

rOCil!Y

В. МЕЛЬНИК, '

*

По Радянській

- -- -- -

Не:1 міцної ІЩРМО.вОЇ ба~и, особливо іна'явності 'соковwrих кормів, ,немислимо до'битися ВIfСО­

ТОІІН виконано достроково. Шириться соціалістичне З'v1агwння за те, щоб до кінця року виробити понад план

:ЗОО-- 3,~0 тонн молО'ка.

у ас.ЖWЖWВI

-

8исоний урожай бурянів

Тваринники радгоспу «Русанівський» ділом підкріп­ ЛЮЮТЬ зобов'яза'ння, взяті на перший рік дев'ятої п'яти­ річки. Річний план пр·одажу молока держа'ві 2800

,коп.

2

КИІВСЬКОІОВЛАСТІ

Р:lпже • • • паР'r:l• • •ж а~іад:lв

(,

Ціна

КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТIJ УКРАJНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ще

'каСКЗідтеплиць

майБУ11НЬОГО

року

І\ОЛГОСПИ

і ;радгоС!пи Уікраїни . У зерно ..

площею

сховища

засипа.но

сортове

Найвищих пО<казникі,в добилися теплични;ц.і Марія ЗвягlНІ(ева та Марія Оле, к" с lенно . На КОЖlному квадрат..

деснть І ТИСЯЧ н:вЗ!Д!раТIНИХ :\Іетрі:в . Готуємо також розBO~HY теплицю . ПPQДОВЖИI!VIO переведення парни.нів на

риtу та Інших .~льту!р . Спе­ цІальнІ ланки і бригади кол ..

ho:vryme-грl закріпленої пл о.. щІ теплиці ІВОНИ ,ВlfРОС,ТИЛИ

елентрообlгрі,в . Це набагато полеl1ШИlТЬ роботу, знизить

тільки очищають зерно, .а

11/0.

j

здали 13,5 кlлогра,ма огір"

1(lв юри

Бобошко

лач -

Натерина

Комсомолка Ніна Матвіен'ко працю'є

картоплю і овочі.

;на

головний ироном .

ЩОД'НЯ пе· ре.вико.нує змшmі норми.

У ВАЖКОМУ 1920 р .. коли своє суспільство і знають, що тичний дух .. їх

готовність від- лізації

,та

.виробництву

біль"

готувавСІЯ VIII ВсеросІйський благополуччя, щастя кожного дати всі сили для процвітання з'їЗіД Рад, в АрзамасЬ>кому повl- залежить від успішного розвит- своєї Ба'ТЬІНLвщини.

шості найважлив'lших виДЇіВ про" мислової JJ1РОДУКЦliї успІшно ВИ ..

'рали деЛ' erаТів

сь'кі труді·оонти.

ті НнжеroРОДСblКОЇ губернії оби- ку економІки і культури всієї

Зве.ртаючись

до

,на цей

з'їЗjД .

них, бе.зпа'р-

країни .

Історія

не знає

Любов

.до

БаТblНі,вщини ви-

.магає :вііЦ [кожного

З

.нас дій .

прикладу Саме в цьому зв ' язку Іна ХХІV

тlйиий селяюllН сщюа.в: «Товари- такого масового героїзму, гли-

ші! Ми вас посилаємо на Все . бокої віддацості рідній країні, росІйський з'їзд і заявляємо, ЯКі виЯ'вив наш що ми, селяни, готові ще три громадянської і

народ у роки Великої

Віт-

РОСію-маТLн,НlУ

.на концес.!ї

не довий подвиг

НавІвши в прОМові на з'їзді

Рад ці слова, В. І. Ленін гово-

рив : «ПатрІотизм

людини, яка

це - справжній патріотизм, без якого МИ три роки не про..

БагаТQріЧJНИЙДОС·Ві'Д показав,

[!]~U'~[!С!).gШ~[il

tD1

[р !А fт оо А LJ

© [[ \!!J nU ~ D

gg

гn\

ПолІт-

h~і~бюро ; 'відзначило, ...~•.

що

ус'пlшне здіn.vnе'НlНЯ п'ятирічно:!Іла'НУ ащРlшальною м·і-

го

рою ви::шачається i[J~двищенням

ефектиВНООТі

fПН1rmо Ш! c!JU lJ\Ш LJ

rv.l lllJ rUJ lIU ['1[l llU

його

за,раз

не

й

зароз,мі­

У

лабораторІях

реСlпуБЛ,і,ки

перевіlрка

якості

насllн.ного 'Мalrejріалу . щ

~~~

студентів, 'томриш Л . І. нєв оназав: «РішооIНЯ

Бреж­ ХХІУ

з'їзду немо:вби Івручають радян­ ській ,молоді естафету науково .. тех.нічного

і

СОЦ!алЬ'ного

про ..

I(ре·СУ».

Парт,ія лює

:повсякденно

занрі.п ..

МОІрально ..політичну

таку

обстаlНОВ~ ІВ краї!НI, в якІй лю .. ДНlM

легко

ДИlXa.ється,

добре

ВіДПOlВі:ЦНО ідО рішень ХХІV з'їз­ 'працюється, сIЮlldйно живеться . ду партії, І в серединІ жовтня ДедалІ ,глибше у.карlнюється у

ветеранів війни, ТИВУ, ГОСПOlДaJРСblКУ кмІтливІсть . gooГ()ІЦ)fоклр~валило

говориться в привітаннІ ЦК

краще три роки голодуватиме.

ніж Івіддасть Росію іноземцям,

КОІна.ниЙ. Плl\Ц\Но Іпрацюють сіль ..

Пат.ріОТИЧJНИЙ обов'язок кож" з ' їзді КПРС 'rынlреслюваласьь ної paДНlHCblKOЇ ,людини - ·само" ,необхlj/tюс.ть \добитися того, щоб ВЇtдiдЗ-НО працювати lНад ІВИКО­ і ""!mн І нанннм 'плану !цев'ятої ,п'ятиус pov НІКИ, ;КОЛГООІІІНики, ІН- пічки, п,nое:кт якого складений телlтенцlя працювали Із знан- ,",' ....

роки зазнавати голоду й хол 0- чизняної воєн. «Радянський на- ням с.прави, повною ,мірою проду, нести повинності, тільки род високо цінує ратний і тру- являючи ОВОїздіБНОСТі, liнlцlа-

продавайте».

РЗіДгоспів

почалась

Фoro А. Козаіка.

!ZI97AV.P'AIIYAJI!II"O"~»".иNO"AW'.DXQ"AVAVHHНA'D7HH~.N.Yh'U.Nh"HAV.N'U/A"/'h.

проса,вІвса.

ром і ва:гою. ДОВOlЦять до кращих .nосіlВlНИХ ста,ндарТі,В.

зав~ді 'ХОЛ~ДИЛЬІН.ИIt,~в

ДРУ'ГИ'Й 'рік. 3а ІЦ~И .'Час дівчина показала себе DeJIИItим DрацешООо:м.

І. НАіКАЛЮЖНИИ.

W"AZiPJJYН'H~AYA'XU"AVHAVAW'A5JrJl І

і,

каЛібрують

.вирощеної 'Роз .. сади. Гній ,використаємо під

Роз -

: по 12,2.

ГОDпl ,в

собівартlс.ть

плані 5. Катерина виростила по 12,5

hl-ЛОІ1рама,

зерно !ПШЄІНищі,

СУCnlльн()Го

ви-

робнИJWГва В усІх його лан~ах,

неухИJIЬЦИМ ДУ,КТИlВiН.JCтl

IЗрастаm.ям пропрацІ .на основі

нас ленilНlCЬ!Кий стиль, який ,по­ єднує шан:оБЛlfВе і дбайливе ста,вmення до людей з веЛИIffОЮ ви.МОГЛIm!.стю дО них.

Найвищий Ти3МУ,

J1рИ\КЛад

самавІДЦа.носо

народoal,

р.Ш

патріо­

служікня

~рашl

являє

собою ~bHICTЬ нпРс . ІУ цііЛІ невщдlлынi

ві.ід інтересі.в

Бать­

. широного застосування досяг- кІвщиlШ. Ось ,чому R'аш !Народ тизму ми не добилися б захис- КПРС ІІІ Всесоюзній конфе- що QIoIогутні'м Ізасобом розвитку неlНЬна.уuш І теХ'Н1ки. Для цьо- тlооо .З1'WР1'ОВaJНИЙ на'ВІ(ОЛО пар­ ту Радянської республіки, зни- ренції ветеранів війни. «Все .. Т<ворчої ІнilЦlаrrиви .мас є соцtа- го треба широно іВключати у тії, ВЩДalний її іДеалам. Люблячи свою БаТЬКІвщину, щення приватної власності ... народною любов'ю оточені в лlСТИЧlне 'змагання, І в НІкому внрoбlнИЩenlо IВнутрігосподарські Це - найкращий революцій- нашІй країні патріоти, які великий Лети івlrдкрив один з резерви, посилИ'ТИ режим · ено- Iрадяись'Кl люди виявляютр гли­ трималиоя б. Без цього патріо-

ний патріотизм». (Повн. зібр. мужньо і стійко захищали на шляхl,в ,ком,у:ністичIНОro будіВ!JИ" номі'і, збільшити ВИіПуск про- бону солlщaрнlоть 3 ТРУДЯЩИМИ тв. т. 42, стор. 124). полях битв свободу і незалеж- цтва, іпllДВИJIЦеlННЯ продуктивнос- д.y~цlї, полLnIIllrl'И qpганJзацію всього овіту. БYtд.~вющтво !Кому­

Рідна країна завжди дорога ність соцІалістичної людям, вони палко люблять її. ЩИНИ». КІ. Ленін називав патріотизм ОДНИМ

з

найглибших

закріплених

ліТ'l'ЯМИ

віками

вl:дособлен.их

З перемогою

Батьків- тІ праці і .вдос·коналення вироб- .виробництва і праці. ництва. На 'сучаоо~ етапІ в умовах

Р б

о ітники, селяни, наша інтелігенцїя не шкодували сил, тисяч0....... свідомо I1шли на нестатки , по..

почуттів, l'

вітчизн.

казували зразки

соціаЛіСТИЧНОЇ праці в ім' я

'Справдl всенародного роама"

б ху нарало гання,

І

соц!алkтичне

ВНlкликане

.р шеннями

.

зма-

IпliФIесення

,ма'с,

і селян стала

життя. господарями ОВОЄї долі . оцінив

!Зони

працюють ·на

революційний

себе, на радянських людей,

головною справою.

Ьит~а~ноlO

неПРИМИlреНIНОСТіlЦО проявІв на ..

господарсь""'го

"'''''рівuиц'''ва "е лісТИЧІНого

тричі ретворення її в могутню соціа- в життя IрішetJJня з'їзду. Про це них. Па'ртlЯ дбає про пtдготов-

священною. ·В ній здобули во- лістичну державу. ни свободУ , стали господарями ХХІV з'їзд КПРС

метою

їх можна' за~ч';и . без ·~ли~-

т я вважає, щО ВНІСОКИ

1»ОЛЮЦії наша країна для ро- мічної відсталосТі країни і пе- прз-лнеНIНJЯ успішно переТI>ОРИТИ нихзнalНЬ, особливо економіч­

оrтників

великою

. Ленінська . IЦitlТI>fi ~yє l1Рyщmцих СР,СР В АУСІ соцІа­

...

паРТІІ.

самовідданої ВОІновтілює в собі пол!·.тичне і

подолання еконо- '11РУДО8le.

!революції,

якІсних змін в еКО1lО1м!:ц1 виробІ І І .ництва характерцрац парі й

бу~чи

рівень

JCТОРИ'fними

XXIV'" з !'ЗіДУ

,наУКОІВО"ТЄXtНlчmї

нІзму,

нащого Інароду , є водночас його

І нrrеРНaJЦ1онал Із му,

ціонаЛі'ЗМУ ·і шовilнізму, IНЩlо­ нальної обмежено'СТl І чванли­

говорять !Цифри неда'ВНЬОГО по- :юу IВ1lк:ОКОJmaЛіфI:КОІВaJНИХ кад .. вості, в дусІ глибокої пОваги до високо вІДомлення ЦСУ СРСР: план Рів ,у ІВИЩИХ І середніх учбових всІх ,нацІй і народностей,

оптимізм дев'яти міСЯlцlв

.першого

року

за,к,лщцах.

Іх ' патріо- нової п'лтирі'ЧIКИ 'по обсягу, реа- давньому

Виступаючи

Всесоюзному

на

не ..

зльот1

П. РЯВЧУН, кандидат Історичннх паук.


у партійних організаціях району

ОздоровиJUtсь, ві Д-ПtJ ЧІ JI И

ЗБОРИ ПРОЙШЛИ АКТИВНО Нещодавно ві~булися звітновиборні партійні збори І\омуніс-

зують зразю! ВИСОІЮПРОДУКТИВ­ ної праці. сумлінного ставлен­

тІв Броварської автобази NQ 2. у :'JВІТІ!:Й доповіді сенретар партбюро В. Панченно відзначив. що завдяки посиленню органІзаторської і ВНХЮВНОЇ роботи партійної організації серед

НЯ до дорученої справи. Виступаючи в обговоренні звітної доповіді. члени 'КПРС А. Мі'рошник. Г. Мельнин. М. Скаржевський. А. Гладишевсь­ кий. В. Шаповалов. І. Лазо­

трудіВНИl\ів

!реНІЮ

т,ретьо.му

бази.

І\олектив

кварталі

у.

нинішнього

РОI\У Іплан перевезення

ванта-

принципово

боті партійної дали ділові усуненню.

процента і зайняв перше :lІІсце

Роботу

в

соцІалістичному

ред

З'\ІаганнІ

транспортних

се-

органІзацій

району.

3а звітний період

партійна

за

з.вітниЙ

шениі

і

хиби в

ро­

організації,

по­

пропоаиції

партійної

В

по

визнано

прийнятому

комунІсти

Вони

ПОl\а- І

ДІВОЧА МУЖНІСТЬ Бу.l0

У системІ партІйної радгосшу І'ме.ні 'Кlр>йва

~'

в тІсному зв' язку з життям про­ водять 33іняття пропагандисти

ють,ся 152 J<омунІсти і безпартійних активІсти. Як пройшли

А. ГордІєнко. :В. 'Коваль. М. Бу­ рлк та інші. Слухачі беруть ак-

перші ;заняття?

Це

питанНЯ об-

б

чІ

,секретарі партійних орга-

-

ПартІйний рішення.

комітет

прийняв

спрямоване

на даль­

нізацій в їдд і лкlІВ поВ'ідомили. ше iIlіlднесення .і:цеЙіного рівня що серйозна і всебічна пlдго_занЯ'ть. ВирІшено. зокрема, ло­ товка до 'нового на,вчального ліпшити їх унаочнення. .рону заtбезпечилависокий ідей-

ний рівень занять,

Змі'СТОВНО. І секретар

В.

ГЛУШАК,

парткому радгоспу.

сС'р~ди

в

l\іl'.шатl

й та!кі питання.

су

серпня.

будівництва

і1Ш.1а

ІJlЩIIИРРН;l

IIИТillІНН

,',11)

,~ення

в

першого пикона-

праціВНIІ­ ;(инків

і

невикористані

малярів

ВJlХ {Ірию,ів У 3аворичах. І дї,в­

пар- Фарuували І,імнати житлових бу-

виробництва,

УСllіхи

\'0-

1І~.:\о.lіЮI,

ре;Н'РВI1

і

но­

і

гуртожитків,

приміщен­

!ІН робітничої їдальні, промтовар­ ног,)

На

та

ПРОДОВОЛl,чого

магазинів.

процентів викону­

J 40--1 50

[Щ,lИ

Jадуми,

і\lрні

illfX рnіііт на СПОРУ,1Жf'<lllні жит.l0-

;! '1ата ТРУ1ИЛИСЬ, не знаючи If1'Oкерівники .1111. Штукатурили, ВИОlЛювали,

I,OMCO~IO;[ЬCI,Ki

перr;IIJВИI:И

ваторські

ВJII~-

опоряджуваль-

еВl1нuфаUРIІІ;И.

тійні

про

потрібно

Вllроltllll'l,1 ТІІ Вt'.lIIIШЙ об'Є'1

виступали

!ІРО

відпо-

До

«Броварисільбу;(»,

ВОРИ,iJи

досить БУ,lО

тресту ІШ,

виконувала

І;ЮIП,lf'К- ,lиrтопа;щ

про ,(Щ·'I'j)(JJiI.ІН·

дію

В()на

І~а,lI1ТЯН- віда,lЬНС завдання.

нара,l,іІ. ІІа IlilР11.:\I,У ,(і'IIIІIІ\IУ 1''1'11-

ПОПРО('И.lil

Яl\ нерlвництво

п()чатку

відгодівельного

Від

І.АВ-ІЛІ.НЯ АКТИВІСr.l'IВ 'Кожної

штабі

на

промовами

говорено наза,сlданні партійно- тивну уча'СТЬ у спів есі<дах. го комітету ,ращгоспу. Доповіда-

це

еького

освіти навча-

виробничі

норми

ПРІІ

хоро­

(,,'ІОва шііі нкості роботи. Дівчата ста­ й затишно ШТУI,атурів­ ра:ІИСП, щоб і гарно бро, щоfi барви ДЮ,1ське око Бойко:

I'OMCO~I()"'bцiB бригадир

Га.ТlИна

~' нас

на будівництві,

--

ШІ.lува.lI!.

партійного KOMIT€TY заво~у по­ рошкової металургії збирають­ ся сенретарі цехових партійних

J',ромадсьними органї'зація.ми. виконання IпарТійних доручень. контроль за ВИ'l{онанням рішень

!fnча.:lа вона,

органl:за.цій і партгрупорги. Во­

партійних зборіВ. Заняття і!Ір>йВОДЯТЬ сенретар парткому О. П. Иоротенко І члени парткому О. Н. АНфіМОВ.

:ЩlцаНI/П бригада виконала до­ молоді. А в МО,10ДИХ, ЯК ви зна­ єте, неспокійні сrрця, повні енер­ CTPOJ\OBO. Під час жовтневих свят у НОВИХ благоустроєних кварти­

ни

обм·lнюються

вчаться

Ідос,в.Ідом.

пра'ВИЛЬНО

нулаНіНЯ глядати

і

,в·ести

пла­

облік роботи.роз­ персональнІ справи

комунІстІв.

Тут

П.

А.

Лобода

РОЗ'ГЛЯДаються

і В. П. Драгой, П. ВІКТОРОВ.

СправmиlМ

помічнином

пар­

т<1Й'ного номітету завощу ПQр>йШ­ КОВОЇ 'метаЛУlргLї є первИlН­ н<і ОРГ<ІІН!G3іція товари.ства • Знання». яку очолює ному.ніСТ С. П, Сюсюкlн. Всі тридцmь вІсІм лекторІв ре.гулярно висту­ пають

з

лекціями

на

рlзнома-

нІтн.і

теми

в1tдділLв.

перед

.цехІв

дільниць. Особлило

виробничих

антивиСі

кож:омо.lьців

гії

іі

НРС'І'РИМНОГО

ша

брига;щ

почин

Якщо і

різних діляннах сіЛБСЬНОГОСі!ІО­ да'рського вирООницrnа. поназу­ ють принлад для безпартІйних.

тійної орга:нізацlї про прийом у ряди КПРС нращих виробнич­ ників доярни Галини Печу­

Член

райкому

ярка

М.

вийшла

М.

ИП 'У'нраїни до-

Бобко.

напринлад.

переможцем

змагання

серед доярон району. трудяться

бригади

брнг3J\ЦИР

Дмитро

Відмlн.но

транторної

СИЗОНeJIНО.

партії

за'l'вердило

Геруса.

Що й

ні'зація

і ,1PHillГpaдцin.

що всі МІІ

будемо

працюватимемо ;!Дамо

вщухли

так,

1'0

достроково.

русою){'а дівчина' з

«Чудово,

Піс;ІЯ Ti~ї наради

110

всш

гі-

гантській новоБУДfJві 3 новою си­ лою РОJГорілось змагання, На

райкому пар­

.\lН

світ:IИХ

:J3.ТИIlfIlИХ

гуртожи1'-

Гарно

себе

слюсар

--

еомо,'1О1(

разом

з

го

Марія

ж

буває

і

НfI'зати. хороше парторга­

господарства,

Є. ФЕДОРОВ.

дні!)},

«Комплекс

небувалим

досі

натхненням

ентуаіастки.

Українській РСР ... в 1975 році вироб­ мінеральних добрив млн. тонн і хіміч­

бригадир

завкому

волокон

-

до

152

тис.

Директив

(.3 Щоб

.наші

ни,ви

ХХІУ з'їзду ИПРС). щедро

роди­

ли повновагим нолосом. щоб рік У рін зростала врожайність

БіJJЬШУ

усіх

сільсьногосподарських

нультур. потрібні мінеральні добрива. В минулому році. на­ ПРilІКлад ..країна одержала най­ вищий за всю історію врожай зерна. бавовни і ряду інших

НУЛЬТУР.

Серед

факторіВ.

яні

сприяли зростанню врожайнос­ ті. чималу роль відіграли «ві­ таміни

частину

о

НОВЕ

життя

о

вже

16.6

концентрованих

кі" і службовці'в підtп.риємства. Почне також працювати за­ водська

база

і

поживних

речовин

Вівторок,

16

відпочин.ку

на

березі Десни у Пухівці. Тут в кіЛl>ка заїзді.в ,відпoqине понад 200 виробничн.и,кі·в З сі,м'ями . Г. АНДРІЄНКО.

НОВІ КЛАДОВІ РУДИ У Hap't:;pl Новонриворізь­ кого гірничозбагаіЧувальноrо комбінату іме.ні Ленінського комсомолу почалась ен·сплу­ атація нового велиного маси­ ву. розрахованого на видобу­

вання двох мільйонІв тонн сирої руди на рІк На збага­ чу.вальну фабрину піШЛIІ першІ ешелони з рудою.

ОСВОЄНО ВПЕРШЕ Понад 200 Хмельницьної ПУClнають

n.iдприє.мств області ви­

тепер

товари

на­

родного опоживання. Багато яні з них освоєно вперше.

хмелыицькиій 'радlоreХНіч­ ний завод В"ПУClнає транзи­ сторн.! телев,ізори. с,нлtЯІні свіТffi)JЬ'НИКИ рkз1них .нольорів робл.яться 'В Славуті. ема­ ЛЬОВ3іний нухонний посуд­

У

ШепеТівт\l, (РАТАУ).

фору. налію). збільшиться ви: робництво подвійного супер­ фосфату, а'Мофосу. Хіміки

'У'нраїни

муть увелиних капронові волокна

випуснатиі

нількостях шинний

норд. віснозний штапель ІВИСО­ ної ЯНОСТі, на про новий джгут для нилимового виробництва. целофанову плівку та іншу пр>йдукцію для народного ВЖИТ­ ну текстильної й інших галу­

Загальний випуск хімічних волокон на УкраїНі збільшить­

тонн.

високоянісних складних

І\:ІВ. Підв.ищитЬtCя В'міст

виді­

зей

мільйона

чином,

коштів

висоно­

щено 7,3 мільйона тонн . . у 1970-му 11.5 мільйона тонн. то на кінець П'ятирічни сільське господаРС11ВО одер­ головним

Г.ригoviil

Савицький,-

снладні

3росте виробництво мінеральних добрив і на хімічних підприємствах України. Якщо в 1965 роЦі їх тут було випу­

жить

полів»,

Значення мінеральних добрив особливо зростає в ниніш­ ньому п'ятиріччі. Середньо­ річний валовий збір зерна по-

і

Ши­

До кінця року в будин.ках відпочин,ку і в сан.аторjях по­ буває ще 20 виробничників, для яких путівки вже придба­ ні. У наступному році одер­ жать путівки 250 робітників, інженерно-технічних праці.вни­

Фото автора.

становитимуть

Таїсія

підприємства,

А. КОЗАК

яні сні нонцентровані добрива.

пе.ре-,

лив завком профспілки, _ а решта з фонду директора

на.

кості

В

нині

І}.рофспілки

Олександрович

теаТ.рина І мріють.

у великій МІрІ допоможуть «гранули родючості». В 1975 році планується .виробити до 90 мільйонів тонн мінеральних добрив майже втроє більше. ніж у 1965 році. Причому. близьно 80 процентів цієї ніль­

Щетиніна.

санаторії

бовці в витрачено 16 тисяч кар­ бованців, розповідає голова

сестра

винен становити не менше 195 мільйонів тонн. Це значить. що 3 кожного гектара треба додатково зІбрати 4 центнери зерна. І розв'язати це завдання

по­

курорту

у цьому році H~ оздоров­

-

Кали­

запрацювала бригада

з

лення робітни.ків, IНженерно­ тех.нічних працівни.ків і служ­

ЗЮІ і ПРОВО·:\ЯТЬ до:зві.1JЛЯ. У вихі.:\­ СТ ОЛ Иlч·н і концерти.

і

ронін.а.

дружно, немов діти однієї матері. Працюють ра­

у

Бадьорою

додому

цеху

цьому

в одній кімнаті

,ні Ї:цять

нині

контрольно­

Сочі начальни·к зміни пресово­

Вони при-

нею

почуває

І\исловодська,

Галинині шкільні подруги з се­ ла Анно,піль, що .на .вmНИЧЧИіІІ'і,тру;,\ятьrя

\

ФілонеllКО.

дільниці

вернулася

бадь()рих, завзятих й

сміливих романтиків.

на І

фрезер.у-

вимірювальних ПРИJJадів та ав­ томатики ВоЛоди.мир Сєдой, який лікува,вся в санаторії

,на ,фОто (спрала :наліво): Га­ тянської СВИНОфабрики здамо до­ лина Бойко, сестра Ольга, подру­ ги Ольга Мельник і Ганна ЧорСТР()КОВО!».

чотири

тоню>.

О

РіІ \ сотні пу діве.lьників справля­ .1И 1І0восі,1:ІЯ. Стали господаРI,а­

6УJівельних об'ЄК'І'ах З1lJпо.1УМ· я­ вистави й ніли Гac.~a: «'П'ятирічку - за чо­ тири роки!», «П'ятиденку за

них

стор.

річне

Паllтелій

та ОДllосельч~нки Ганна Чорна, Ольга l\Iельник. І живуть

ники.

«В Довести ництво до 16,6

2

увінча­

--

успіХО~1

валь.IІИ·К

струн­

ХІМІКИ-НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

о

веЛІІКИМ

Миргорода

Їха!lИ на будівництво 3 різних !lб,'1астрїl У"раїни по закінченню загорі.1JИМ еерсдньоі ШJ(О.ТJИ. Є серед них

оплески,

Галю, смі.ll1ВО ска:шла. І ми тебе

Василенко

рішення

одержала

На­

підтримати

це. сере,1 СВОЇХ друзів.

.ри. шофера Володимира Сав­ ченка. тракториста Ігоря Поно­ маренна. бригадира Миноли поповнення

аав:и!Т1'Н.

вродливим обличчям :ЩЙlIJша~ міс­

Інші.

бюро

неспі,тшової

І праця їх натхненна ласІ,

пі;\ТІ}Има€м, Іне Iпі;1ве:\е.м!» - ти­ Ольга снучи руку, :щпевняли будівель­

т,ра'НТОРИСТ Нещодавно

ми

фабрику

ка

ХОРОШЕ ПОПОВНЕННЯ Юхим

і

виріШIІ.lа

ШJСlшичів

Коли

лектори О. Н. Анфlмов. В. Ф . Ч€СНО1\Ов. П, А. Лобода. я. М. Фісун і Інші. К РОМАНЕНКО.

та

IІрррвад,на бі,lЬ­

шіСТІ,

працюють

Партійна оргаНізаЦія Семи­ полкlвсьної птахофабрини на­ раховує в своєму складІ 88 НО­ муністі.в. Вони працюють.на

ба- і,

здоров'я

ку,рорті

кіВСЬІШХ кімнат і всі дівчата. працювати так, щоб виконуваТIІ А в бригаді шістнадцять ком­ п' ятиденну норму :за чотири дні!

працІвниками

і

-

І я запевняю,

НІ\ДІЙНИЙ ПОМІЧНИК

туристських

Поправив свое

В, ПОЛОТНЯК

Змістовно, творчо

на

ку у Ворзелі електрослюсар) Валерій I\раснопірськиЙ. ~

накреслили

завда'нь.

1

бов Добровольська і Ніна і І\арпенко, в будинку віДПОЧИJl-1

рі­

ченко. Г. Логвин. М. БригІнець.

Яl\уша.

починку

зах. Добре відпочили в пан- І сіонаті «Адлер». що на березі І Чорного моря. ливарниці цеху) .1ИТТЯ Людмила малыева,, Лю- u

за­

І\онкретні заходи по дальшому піднесенню ролі парторганіза­ ції у вирішенні поставлених

В,

ці у саН<l:торіях, будинка.х від-І

їх

органі,зацlя поповнила СВОl ряди на сім чоловік, 'Комуністами стали водії Л, Смовж. П. 'Кравслюсар

!

органі:lації

період

довільною.

та службовців заводу пластич- I~ них мас побували 'в цьому ро- 1

"РИТИl\ували

існуючі недоліки

жІв виконав на 113,4 процента. а по приБУТ,І;ах на 115.6

Близько 186 робітннків, ін-) женерво-техні"нихпраціВНRкlв ~

ту­

ся

промисловості.

за п'ятиріччя в

,виною

р>йці Підвищиться

1975

високих пухнас.тих

Хімічна

і

два

з

поло­

становитиме

в

тисячі тонн. випусн БОЛОНОН

152

номерІв.

нруче.них

і

'НИJТО'l\.

промисловість

має

відіграти важливу роль у роз­ в'язанні головного завдання п'ятирічни забезпечити знач­ не піднесення матеріального, і культурного рі'вня ЖИТТЯ На-

у

.них

(азоту.

фос-

роду.

1971

року.

листопада

рази

(РАТАУ).


П!~сум,ки роботи тваринникі,в раlДГОСПУ «Требухівський » за ~шну.1і десять міСЯЦіВ не втішні. Надоєно ,на корову 1993 Нілогра.ми молока, вихід його на сто геК1'арів сільсько­ господарських угLдь становить 4В2 центнери. Це набагато мен­ ше, ніж за відповідний період \ШІІУЛОГО

Нкщо

ІРОКУ.

говорити

про

причини

зниження ПРОДУНjтивності

надої І _ _За _ _3000-і _____ ____ даваТИ:>.lе

мало

й

першу .чергу,

і

корів,

тваринників,

зокрема доярок, їх стабільності, незадовільно ,JДшснювався нонтроль за їх­

ньою роботою. Разом 3 тим до­ свід нехай не.великої кІлькості доярон,

..;ІХ

умовах

LO!Ki

надої

які

при

однако­

мали ,порівняно від закріплених

ви­

добре

Взяти хоча б

ко- І ще

.\13Є від І\ОЖНОЇ корови 3429 кіГалина

Широка Г.

нілограм.

IlІирона

теж дала

слово

на-

ДОЇ1ТИ В цьому році вї:д ножної ІЮРОВИ три тисячі кілограмів молока. Вона розповLдз.є:

Дехто з наших т,варинни-

-

може

дотримання

І\і,встав забу,вати про крилате

Якщо

гl не догодуєш, не доглянеш-

____

та

ше

СВlЖОВИДОEJl!е ~олоко не }а­

семи

JYfоло.зиво для

ДНІВ

т~лу корІв зливає

ПІСЛЯ

Інших

-

а

ПOВlноцінний пі'сля

роз;

в окремии

заходи

БІДОН. Дот,римання чистоти доїння і первинної обробки моло-

М,

НІІ"і'в і робітниць з бригад Олек­ ('ія Фооровича Гла;ІИшка та Во­ .1О.~Юllfра Олекса;ндрович,а Гонча­ ренка заКolадають со;юм'яно-гно­ йову подушку' ДДЯ вирощува·н,ня на ній огір,ків (від тюкі·в відмо­

вигідні). буде

еКОlноміч.но

Всього таку

.подушку

.на площі

YK.1aiIe,Ho

не

5

гекта­

рів.

у пар,никовій

бригаді

.прово­

ДИТЬСЯ підcrотовка до вир(}щуван­

l!Я розе.ади. РеМ1ОНТУЮТЬСЯ рами і Кі)роби, завозиться земля. Роз­ сца вирощув,атиметься також і в те:плицях з газовим обі'гр-ііБаН­ НЯМ,

тож

земля

заготовляється

і для них. Меха.нізатори ВИ!(О!JИС­ ТІ,ВУЮТЬ

КОЖІНУ

по,гожу

годину.

Веolика робота виконана в гос­ ПOJ,аРСТВI ІПО

підготовці до ви­

РОЩУІИ\JННЯ городини на полі. Во­ с('ни в кращі СТР'ОКИ бу.1О виора­ Н() ллощі

на сто ТОІІНИ

під

ОВОЧf'ві

крьтури,

ге"тарів

внесено

7293

о,/>ганічних

до6рив.

:3араа

на )lанБУТlНіх плантаціях бf'РУТЬСЯ про·би і робляться аг,рохімі'ч'ві ана.lізи грунтів.

~Іеха.ні'заТI)РИ ОР.1дИ ,аа ЗЮІУ

радГОСПУ всі

пере­

ві.'1lші поля,

піJготувавши зяб під увесь ярий

К.1ИН. На кожен пів'fОН!НИ

гектар 8HeC~HO

мlliе-раль:них

добрив, а на 60 гектарів -- 20 тонн амі­ аЧ':-Іоі води. Вони н зара.;J продов­ жують ВНО'СИТИ її В грунт, а та­

кож вивозять

орг.анічні добрива

H:1 ПО.1Я. Під карт'оплю

вже ,'.10С1'аВ.1е,но 1200 ТОІНН. По.сіяно д.1Я робрення 120 гектарів сідера­

ОПОРНО-ПОНАЗОВОМУ

радгоспі-

технікумі Імені Ю. Гагаріна Віль­ ЯНДіського району Естонії недавно по­ чали

спорудження

експериментального

номбінату по промисловому виробницт­ ВУ свинини. Щороку тут одержувати­

~IYTЬ

тисячі центнерів свинини.

44

По­

'Іалось також будl'вництво ферми на 960 І\орlв У радгоспі «Лаатре» ВалгаСЬКQГО району.

Ось що розповідає про ці будови го­ ловний інженер державного проеl\ТНО.го інституту «Естді1просільбуд» Тину Пальм:

Завдання поточної п'ятирічки по виробництву м'яса і МОЛОl\а настільки

-

великі, що навряд чи старими традиційними ну тваринництва. До диться рахуватися з сили

в

магає

рам,

щоб

1

Кілька

закінчеио.

збиральнІ

Тепер

ро­

чути

рІв.

він

на

поля

опустіли,

них

гуркоту

не

мото­

МеханІзатори давно

ви­

конали доведений господар­ ству плаR оранки иа зяб. За­ лишилось

поорати

в

садах

та невеликІ площІ з-пІд морк-

вн.

врожай

Попереду в соцlалlстич-

ному змаганні иа оранцІ весь час ІдУТЬ трактористи Петро

.

Мнхайлович Зозуля, С Я

дн і в тому З б ирання

тепанович

картопле-

комбайни і

мІсяці

ку.

механізато-

Т ри

окремі

го­

лях, які системаrнчно пере­ виконували норми вироБІт­

нниlшньому

швидко і без втрат

в

по

на

Іван Антоновнч Андріящен­ ко та Іван Гаврилович По­

моркви

зІбрати

а

одержали

прнросту

становнв 1,2 -1,3 кІлогра­ ма. Всі телицІ вже спарова­ ні. М. ПЕТРУСЬ, зоотехнІк вІддІлка.

ці трудівники Калитяиської птахофабрliКН. Близько 300 центнерІв видав кожен з 45 гектарІв посІву. Немало сил, вмІння І вииахlдливостl до-

велося вкластн

ре­

Микитович

два ко-

СВОІ

Вони

завдання

чався водІй трактора «МТ350» Мнкола (;ергійович Кар-

ється пІдготовка до весии наступного року. В майстер-

пенко. При нормІ два гекта-

ні

-40 роБІтників збнрали за його агрегатом коренІ, Суилінно потруднлись також водІй трактора з копа.ем

ханІзатори розгорнуть ltlaCOве вивезення органІчних добрив. Г. БІЛЕРА, аrpoнои дpyroro вІдділка.

високим вироБІтком

добу

тонни

160 процентІв.

на

но став до ладу. Ного робітники за

використовувались на потужнІсть. Особливо

Коиупер,

..

внконували

Іван

рощук та Іван

пачl всю

відзиа-

У господарстві

ри він викопував копачем щодня по 3 І 4 гектарн. 30

І

иа

розгорта-

тракторних

станах

йде ремонт тракторів та Ін.. вентаря, через день-два ме-

Григорій Цахло, комбаЬерн

естонському

спецІалізації

їх можна виконати методами розвит­ того ж нам дово­ нестачею робочої

зовано.

На

ницькими

башт для силосу, а також сіннl сараї з системою активної вентиляції, гноєсхо­ вище та інш! приміщення.

В

безпосередній близькості від фер­ ми освоюється 50-60 ге:ктаріВ ц1JIини для вирощування кормІв. Щоб забезпе­ ЧИТИ сталІ врожаї, передбачено штучне зрошення.

Цілорічне стійлове утримання худоби намІчено в боксах у вісІм рядів. Пlд­ готовна і роздавання кормів, прибиран-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ На ПРОМИС.'ІовіЙ О('пові!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

буде

значно

скоротиться центнера мо­

малих.

ЯВЛЯТИМЕ собою

молочно­

ТОВCllрна голів?

ферма, надри:клад, на Вона займе 5,4 гектара землІ. Тут буде два блоки на 480 корів І\ожен. Довжина блоку 84 метри, шири­ на 40,8 метра. Нрім того, передбачено доїльні зали, телятники, приміщення

для зберігання і переробки молока.

До

речі, доїння буде провадитись на спе­ ціальних придбаних в НДР доїльних

40

корів

одночасно.

В

цих примІщеннях, оздоблених білим ка-

листопада

1971

роКу.

СтупІнь механІзації тут передбачено дуже високий. Строк окупностІ капіталь­ них затрат приблизно 1,6 року.

БУДІВНИЦТВО

великих

;rварин-

ницьких об'єктів в Естонії не об­ межиться тільки цими двома новобудо­ вами, правда, найбільшими в респуБЛіЦі.

Намічено с'порудження також еЩ:пери­ ментальної. МОЛОЧl!ОЇ ферми на ООО ко­

рІв' У lюлгоопі імені В. І. Леніна Пай­ десь кого району і ферми на 920' корів

-

У

колгоспі

«Лейсі!>

Вільяндіського

району.

да

Недавно ЦН Номпарт!ї Естонії і Ра­ Міністрів респуБЛіКИ прийняли рі­

спорудження

приміщеннями

по

світло.

ви­

тися вже в процесі проектування і бу­ дівництва. Відомо, що проектування і спорудження однієї великої ферми об­ ходиться значно дешевше, ніж кількох

площадках

28

концентрації

ЛОf(а знизиться до 9 карбованців 94 ко­ пlйОI\. Це прямий, видимий результат. Фактично економія починає склада­

1000

передбачено

шення, яке передбачає на доповнення до планів буДІвництва великих. ферм

ді стро/{ окупностІ ферми ще на рік, а соБІварТіСТЬ

Ж

ферми

ви­

що

енономlчнішою. Розрахунки показують, що коли на такій великій фермі річний надій молока вІд корови буде, скажімо, 4000 літрів, то всі витрати окупляться :\ІенlП як за чотири з половиною роки. А тим часом наша найближча перспектива - 5000 літрів молока від корови. То­

ЩО

території

кормороздачі. У відгоді,вельному цеху вІкон взагалІ не передбачено. Лише під час годівлі буде вмикатись електричн~

також

селі,

і

фелем, легше додержувати чистоти, пов­ нІстю запобігти забрудненню молока. Весь виробничий процес буде автомати­

-------------------------------

робництва, його більшої ефективності. Споруджувана в «Лаатрі» велика ферма порівняно з попередніми тварин­

16

в

для

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M • • ~ в

головний агроном радгоспу.

ВІвторок,

виростили

урожай

телиці

вони

траМів

лову,

минулий по

фермі вирощ~'­

також

жовтні

950

наСТУПНОl

Високий

РАТ АУ).

СТРИГУН,

За

утеп­

встановлеио

монту дійного стада. 110 го­ лів доглядають скотарі Пет· ро Кузьмович Кореневич і Петро Петрович ГаЙовнЙ. У

досягли

ОДf!ржали

ньому

На нашій ються

весни

На фото: діль"иця згущеllНЯ молока. (Фотохро'н;ка

т;в. М.

До

вже

чотири проду,кції.

~a

вони

відремонтовано, в

,проектну потужність цех сухого

видають

І( і ї.

про­

340-380

успіху

молодник.

мІсяць

щ)вну

110

ні це.нт,нерів наJПЛlановоі продук;"

:3араз у т~п.1ИЦЯХ ведеться ак­ Пfвна пі~ГОТОдка до нового се­ ;з()ну. БЛИЗliКО п'ятдесяти р{)біт­

ють

молока, що недав-

іполіеТИ.1е.новою

вагою

Великого

Кілійському

на

плаи

скотарІ Петро Кузьмович МатвІєнко та ФедІр Павло­ вич Тимошок, якІ вlдгодову­

Од«ька область.

працю€

приросту

рlчиий

при

автонапувалки. Тварини одержують повноцінний ра­ ціон, що складається з трьох кілограмів солом'яиої січки, кілограма сіиа, двох кілогра­ мів коицентратів, п'яти­ моркви і п'яти кІлограмІв кормових буряків.

кІлограмів,

дирекції

маслозаводі

лено,

м'яса державІ. ТІльки

редньою

~

П.1івкою зіі 6рано 9,8 кіolограма огірків ПРИПolа!ні 7. У МaJгазини ет 0.1 иці У"раїни ,відправлено CO'f-

бо .вони

приплід

ветлІкар.

ТВП,lІІчні брига;\И радгоспу l)1е­ ні Щорса завершили ВИРОО1lИ­ '!ин сезон з непоганими иоказни­ liil)lИ. :3 кожного квадратного мет­

ви.1ИСЬ,

вона

СЕМЕНЧЕНКО,

На

щення

в другому півріччІ на прий­ мальний пункт здано 80 від­ годоваиих бичків загальною вагою 27,8 тонни, А в жовт­ ні відправлено 41 голову се­

радгоспу і партійної організа­ Ції, спрямовані на подолання відставання у виробництві мо­ лока. Добитися. щоб уже в на­ ступному РОЦі вийти на ТРИТИ­ сячний рубіж по на:доях.

СПРИЯТJlИВУ погоду

те'і1.1ИЦЬ під

дажу

Іроздоювання ко­

Використовуємо

І];)

викоиало

високІ надої.

виконати

Зараз стоїть иа Інтенсив­ ній відгодІвлі 50 бичкІв. На феРМі створено хорошІ умо­ ви для їх утримання. ПримІ­

.

високого

грамІв серед­

30

ньодобового приросту плані 750 грамІв,

живої ваги тварни, Завдяки їх самовіддаиlй праці гос­ подарство за десять мІсяців

Після

пра-вил,

ВlДГОДlвеЛЬНИІ\lВ

ваються

Робота доярки нелегка,­ гosорить Галина Григорі,вна,­ і встати треба рано, і лягти піз­ ніше. Та коли бачиш, що пра­ ця дає добрі наслідки, то 'і вто­ ~и не відчуваєш. А добре по­ працюєш, то і матимеш БІль­ ше. Щомісячний середній заро­ біток ~ій lі65 карбоваНЦів, а за минулий місяць одержа.lа 180 карбованцІв. Зооветспеціалістиі всі т.ва­ РИННИilШ прагнуть якнайшвид­

жиру:

І охолоджують.

мінімуму.

кілограму

Тварииницька ферма пер­ шого вІдділка Калитяиської птахофабрики спецІалІзува­ лась иа вІдгодІвлІ худоби. її працlвиики иабу ли вже чималого досвіду в цій спра­ вІ І з мІсяця в місяць доби­

-

ДОІННЯ. На,магаЄТI>СЯ ВИДОІТИ все молоко до І\~аплини~ бо ~a­ ме в ньому наиБІльшии Ю1JСТ

телят Ідо

НОРОВУ-СИ-

чорнорябу.

рів

в Ю~ЦІ

,vІентаЛIКУ

ДО

одержує

бу-

ТРИlМУЄ В КОРl!В~ИКУ, а нег~.ино ВІДносить у ~IMHa!y. р.е иого ~ли:вають у IВІIДПОВlідНИИ ІПОСУД

чи

цих

. Maca~y~

І

роБІтни­

РОЗ1'елення корову тІльки на десятий день переводить на !ІОВНИЙ раціон. Дотримуючись

розпо-

НaJродне прислів'я: «молоко в J\ОРОВИ на ifЗИКУ» і програв на цьому. Справді. візьміть

найпродуктивнішу

3·BOiдwrb

'ІИСТИМ рушни-

перед ДОІННЮ1

забезпечення

Доенгнсннн

..

мате­

днів до розтелення. Особливо в останньому місяці ті.lьності з:v[еншує в раціоні концентрованІ норми, а силос

ну, ЧИС.!ИТЬ' І!еред ДОІНням ПlіЦ­

ви~ я:

і

45-60

ТІ ж години годує КОРІВ, дот~и­ )!уючись встановлен~го paц~o­

ОООВ яз~о,во

значить,

ще підготувати їх до розтелен­ ня. ВІдповідно іЦО продунтивнос­ ті Jюрів починає заіПУ'Скати за

р,ядну дня на фер~і .. В одні і

витирає с~хи~

а,

приБУТОІ{

В цей період багато корів йде в запуск Тому доярка за­ клопотана тим, щоб якнайкра­

гарантують

Григорівна

в'з І рце '"

підвищує

ків,

телят,

краЩі.

KO~;

що

ріаЛl>не

те,

979 миває ІМ вим я теплою водою і

-

Григорівна

2661

за,своює,

Галина

ти

сандру МИl\олаївну Ковбасинську. 3а десять місяців вона вже

центнерів,

То:\!у

про

ДОЛАЮЧИ ВІДСТ АВАННЯ

доярку Олен-

:ІОГ'РЮІІв молока, а ,вал

:>.юлока.

том,

прибавку ~юлока. А янщо за­ провадити індивідуальну годLв­ .'ІЮ lюрів, то наслідни будуть

рІв, не ставав надбання:'.! усьо-

го 1\0леI\ТИВУ.

в

ка дає ;VJOжливість здавати йо-

го державІ тільки перши~ соррадгоспу,

щоб худоба була сита. Про це повинні дбати й пра­ ц1вники нормоцеху , снотарі. Своєчасно і якісно підготовлені КОРМИ, які ХУlДоба охоче поїдає

то їх багато, але основна тут недостатньо приділяли уваги підбору і вихованню надрів

наших

дбаю,

\

о

------_.---------

ня

гною

і

ВСІ

ханізуються дасть

й

роботи повністю ме­

автоматизуються. до

мінімуму

Це

СI\ОРОТИ­

ти обслуговуючий персонал ферми. На ній передбачено тільки 31 працівника. Роботу будуть вести у дві зміни. В кож­ ній зміні

-

тарі і по

три трактористи.

чотири доярк!+, по два сно­

СПОРУДЖУВАНИРІ у радгоспі-технікумі імені Ю. Гагаріна свинар­ ський комБІнат, на ,якому передбача­ ється одночасне утримання 24 тисяч свиней, являє собою досить велику бу­ дову. Вона займає понад 10 гектарів території і складається з двох основних КО;VlПлексів, які з'єднує адміністрати.в­ но-побутова частина.

Частина

будІвель

приміщення,

в

ЯI)ИХ

-

одноповерховІ

розмістяться матки

іпоросята. Освітлюватимуться ці примІ­ щення через стельові бані з органічного снла.

Відгодівельний I\Оі\шлекс займе семи­ поверхову частину будинку. На шести поверхах розмістяться тварини, а на ос­ танньому

-

технологічне

НОВЕ життя

семи

о

устаткування

державних

КОМіпленсів

по

і

міжгос­

виробництву

свинини. Поряд із спорудженням сви­ нарського комбінату в радгоспі-техніку­ мі імені Ю. Га1гаріна, про який мова йшла вище, передбачається будівництво між,господарсь/{ого

Інші

мо,жливі,сть

подарських

І\омплексу

по

виро­

щуванню і відгодівлі 24 тисяч свиней у Пярнуському районі. Менші комплекси - на 12 тисяч голів - буде збудовано за П'Я'l'иріччя в радгоспах «Х~ЙМ1'алі». «Миністе» і «Сімуна», в ОПОРНО-ПОIj::ilЗО­ BO~y радгоспі «Тарту» і опорно-по/{азо­ вому радгоспі-технікумІ «ВіННі». Взятий курс на спорудження великих

тваринницьких 'комплексів по виробницт­ ву

свинини,

яловичини

і

молока

дасть

можливІсть .не тільки різко підвищити продуктивність праці на фермах, зни­ зити собlварт'lсть продукції, але й істот­ НО змінити весь характер праці в тва­

ринництві.

По

сутІ

справи,

вона

пере­

творитьс'я в різновидність промислової !1раці з високим рівнем"VIехаІН~заці.ї. Великі тваринницькІ пІдприємства, споруджуванl в 'респуБЛіЦі, сприятимуть концентрації на..цих СіІєціалlс:гів, ВИСО­

ної квалІфікації і систематиЧ,ному під­ ~ищенню їх маЙстерност.l. Все це дає можливІсть різко зБІльшити вир~бflИЦТ­

во продуктів тваринництва, ЇХ

яl\істы м.

полІпшити

знизити собівартІсть.

І. РЕНДІ.

Таллін.

Q

3

стор.

О


ЛПДЖЕ.lII ДЕВІС

ТУРНІР ШАХІСТІВ

Якщо вже пройдено шляхи круті. Вирує океан людський! За правду,

Якби був бог, він карою-грозою Немає бога! Люди у двобої

Народну та єдияу на бої! Анджела Девіс! З-:lа тюремних гратів Ми чуємо святі С.1Іова твої.

Ідуть,

Нехай

у сю б неправду-нечисть

і

їх

гримить

іспалив.

пО'рив ...

ще

упаде

немало

Вони б давно втопили хижі душі, щО' їх живить отой водневий гриб. Моря та океани! Не людські прибої!

До тебе люди ;~a тебе ЛЮДИ

Стихія нищить все, що на путі.

Федір

В листі до редакцИ мешкмlЦЇ будинку М 294, jJJi,і~ожи'вають по в у'лиц і Киї'вській, ск,зФжи­ .1Ись на

,неоо(}рядкО"ваність

,J;вір'я, ;на П~Рl'бої в гарячої

'По­

постаЧМl!Ні

води.

Толова ВИК(}НJi,ому мї'ської Ра­ ди д~путатів трудящих О. М. Ло,ндар повідо:мивредакцію, щО' факти,

на,ведені

в

листі,

Т,ресту. Тепло'т;раса в

,віТЛЮ6ТЬСЯ

очній агітації. ДЯіться бесіди

машинами,

а

6:ШСЯВ ,нашр,ямкувулиці Ко­ ,р(}лен.ка, то хоч очима світи.

діи.с,но

підп(}рядкоВ3jlfИХ

статня

якзі!йдеш 3 а:сфальту і р,уха-

мають м:іще. Рішe.RIНЯМ викО'нко­ му .1'<12 241 від 26 липня з(}бо­ ,в'я:зано БУДИНКОУlправлі'lШlЯ жит­ лово-к(}мунаЛblН(}Ї контори буд­ тре-сту М 3, я.юому підш}р.мко­ ваний6удинок, ffi10РУДИТИ новий смі"fтєзбrрlНИК ,на подвір'ї та на­ вести порядок ,на т~риторіJl,Х бу­

,J;инків,

Ю. И. Синицький. Тут Є до­

СТОЯТЬТУ'І' і, стовпи, вися'ть на них еЛ~К'І1ролаМ!поч,ки,

даний час

Але,

21

гої, ми Н<lщіЄМОIСЬ ,Н'а с'вітло ,Bi,J; фар автотраН<шорту. А скіль­

ранну

може

продовжува­

Н. ДЕРКАЧ,

жителька

житло,вого

робіТНИКИ

і

на

лося

заімикання

мережі

через

в

те,

І

~

стоять

Поблизу

Мала

села

Андронівка

Скадовського

йону

ра­

Херсонської

області

відкрито

монумент

героям

партизанського

ху

ру­

на Херсонщині. На фото: фраг­

мент

монумента.

ФОТО О.

А.ню!:'рта.

ну

понести

за

це

вона

також

Не

зні­

і

тих

з

чого

сталося

роздаточній

що

пере!\риттям

є

грубим

технІчних

і

До

ПО

один

екс­

жежиого

рове -телебачення.

16 ЛИСТОПАДА

Перша

11,00

програма

Телевізійиі .Сторінка».

-

ТелефіJIЬМ

вісті.

11.10 Шкіль·

11.35 -

нии екран. Фізика ддя учнів 10 кла­ су. «Плазма четвертий стан речо­ вини.. 16.З5 Наша афіша. 16.40 -

.СРСР. Фото·71.. (По залах фотови­ ставки АПН). 17.10 Телевізійні віс­ ті. 17.30 «Світ соціалізму.. (М). 18.00 Для школярів. «Паростки». 18.ЗО Ленінський університет міль­ ііонів. (М). 19.00 «Золоті ключі •. (КОМПОЗИТОР В. КосеН1<О і народна пісня). (Львів). 19.3fi Художній те· лефільм «Ад'ютант ііого превосходи,

(2

тельства..

серія).

(М).

21.00-

Програма .Час.. (М). 21.30-«МаЙст· рн екрана.. (М). 22.45 «Веселка •. «((ернівці). 2З.30 Телевізійні вісті. Друга програма 16.55 - Новини. (М). 17.05 - Для школярів. «ЧитаЙміСl,)'. (М). 17.30 Наша афіша. 17.35 Телефільм .Що вам

у

цьому

18.00-

Нижньому?

Новини. (М). і8.1О Кольорове теле­ бачення. Мультфільм. (М). 18.30О. Кобилянська «У неділю рано зілля копала». Те,,'JевистаВ8. (За за· явками глядачів). 19.45 камерної музики. (Донецьк).

• На

Концерт

20.30

добраніч. діти!» СЕРЕДА, 17 ЛИСТОПАДА Перша програма 11.00 - -Телевізійні ВІСТІ, 11.10

Телефільм

«Наш дім •.

11.35 -

ннй екран. Історія для учнів су. .Культура Межиріччя». Фільм,концерт «Тійу Твір..

Шкіль·

Закарпатський експернмент'. (М). 16.50 - Наша афіша. 16.55 - «Канди· бинський водограЙ.. (Миколаїв). 17.10 Тележурна.l

(Львів).

-

«Скарби

17.40 -

Телевізійні

дітей.

«Лісовий

Д_,Я

Вистава

Запорізького

(Запоріжжя). 19.00 М. Леонтовича. 19.ЗО

"ЯМИ ка

ХХІУ

з'їзду

заводу».

народу».

вісті.

-

ляльок.

Хорові твори За накреС.,ен­

КПРС.

«На

вогник>.

(М).

(Львів).

18.00 - Новини. (М). 18.10 - Кольо­ рове телебачення. Мультфільм .Матч ·реванш». (М). 18.30 Наша афі· ша. 18.35 Телефільм «Пам'ятники не мовчать». 19.00 Співає заслуже­ ний артист Литовської РСР Е. Ка­ нява. (М). 19.40 - «Зустріч :J майст, рами театрр. 20,30 «На добраніч, діТIІ!»

'Вул.

киї8'сык,,

ТЕЛЕФОНИ:

Програма .Час». (М). ДОЖНій фільм «.~овчання 23.05 - Телевізійні вісті.

-

Друга

16.20 -

відділів

життя,

(М).

квартал,

раз у рін.

<, Броварнгаз» .

МЕБЛЬОВШ

ФАБРИЦІ

ПОТ РІ Б Н І:

...

колодовози, шоферн на вантажні автомашиии, змІнні майстрн мебльового цеху. старшнй товарознавець, Інженер-конструктор, Інженер-технолог. Адреса: вул. ЗаЛI'знична, 2. ІхаіТИ автобусом NQ 41 до зупинки «Мебльова фабрика ». Дирекція. _._._._._._ea_._._._o_._._~_._._._._

...

Ху­ чоловіків».

(М).

Розповіді

16.30 про

17.00 -

-

ЧЕТВЕР,

Телевізійні вісті. 11.10 Ху. дожній фільм «Балада про Берінга та його друзів.. 16.05 Наша афі­ ша. 16.10 «Піонерський театр-50', (Донецьк). 17.00 Телевізійні вісті. 17.15 - Для юнацтва. «Шукачі». (М). Українське

У

замітці

надрукованій

кольорове

«З в

шоУ газети від

моря погоди,,>,

121 номері 12 жовтня ц.

критикувався

монту

програма

11.00 -

18.00 -

шофери І і 11 класі'в для роботи на автобусах (один а ки забез~печуються гуртожитком), шофери ІІІ класу для роботи на вантажних

ВІДРЕМОНТОВАНО на­

Р.,

машинах,

кондуктори (одинакам нап,ається гуртожиток), авт,ослюсарі Івсіх розрядів,

ремонтно-меха­

нічний завод' за зволікання ре­

ЛИСТОПАДА

18

Перша

ТЕПЛОКАМЕРИ

Для

п~роду.

Наука сьогодні. (М). Музичиий фольклор народів СРСР. (М). 18.00 Новини. (М). 18.10 - В ефірі «Молодість •. (М). 19.00 Художнііі фільм «Останні канікули», 20.30 «На добраніч. діти!.

17.30

-

виділених

теплотраси вий

йому

камер

контролери.

промвузол-житло­

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Мета..пу,ргІв,

масив.

Директор заводу М. П. Же­ бель і секретар партБЮРо В. І. Коваль

повідомили

NQ

Ухати автобусами: .NQ

мова

в

41 -

масової

ро-

ІНДЕКСвиходить 61%4.

Газета

у вівторок.

',етве.р

і

суботу.

\ боти), фотокореспондента - 19-4_67. відповідального секретаря - 19-3-18, відділу сільськ. господарства - 19-4-47.

П~дагогічниіі

г.1нбоке

колектив

('піRЧУТТЯ

154. Телефон -

19-4-57. Зам. 4892-8103.

~

Тре6ухівської

вчительці

22.

до РМЗ . Адміністрація.

1 -

___ ....o>_,.,.,o>.....;.;.. __... середньої

Ковбасинській смерті

її

Ольги

Яківни.

МарН

школи

РадіОllіВНj

DІІСЛОВЛЮ€

з

ПІНІВО·

матері

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: І

Адміністрація, IIОЇ

дільниці

партійна

N9 7

З

і

профспілкова

сумом

СПОВІщають,

організації що

піс.llЯ

передчасно помер шофер РGД

ремонтно-будівель· тяжкої

AHДPE€B Віктор Петрович і

області. вул. КИЇШliсШ(,а,

до ПМН-8, .NQ

,._ _ _ _ _ #o> ___

18'1

редакцію,

теле­

орган Броварского районного

19-3·82, заст, редактора

промисловості,

КИЇВСШ(ОЇ

приладів у

21.45 -

154.

(партійного

раз

жур·

програма

Новини.

школярів.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

редактора -

-

-

нал .Черемош.. (ЧерніВl~і). 20.45 Чемпіонат СРСР з хокея: СКА (Ле­ "інград) «Динамо» (Москва). 21.15

комитета КП УкраИНЬІ и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

255020.

НОЛОНОН

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

ду

ІВАеве

від опалювальних

газових

БРОВАРСЬЮИ

програма

5 кла· бачення для дітей. .Зірочка». 18.30 що ,peМOIНT теПІЛОІкамер 12,05 ЛеніНСЬКІііі університет мільйонів. 19, 20, про які йшла 12.25 - (М). 19.00 - ТаНІ~ЮЮТЬ юні.. (Дніп· 'за'мітці, закіlН'чено.

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

і

веЛЬНО-\lОнтажними організацІями.

,П'ятиріч·

Мистецький

20.00 -

18.00

годинник».

театру

сезон.

Контора

«Екран молодих». Те.,евізіЙні вісті.

Друга

ВІВТОРОК,

на

товариства.

ропетровськ). 1~].30 «Працею 'ве­ .'lІчені». (Ужгород). 19.40 -- Художній телефільм «Ад'ютант ііого превосхо­ дительства». (З серія). (М). 21.00 Програма .Час». (М). 21.30 КОЛЬО,

22.10 22.55 -

Не

ВсІм абонентам, що користуються природним газом. натегорично забороняється переносити газовІ прилади, ви­ нонувати демонтажнІ та монтажнІ роботи, а також прово' дити новІ монтажні роботи без технІчної ДOHYMeHTaцlї. ВсІ роботи по газифІкацІї ви!\онуються спе'цlаrлlзованими будІ­

елеl\Троустат!\у-

М. СОЛОВЕИ, голова районної радн добровІльного протипо­

РАТАУ)

раз

прямих азбестових труб

ва'ння.

( Фт o,x,p{)lНliKa

1 викличте слюсаря-газІвника.

ства на очистку димарІв

дахом.

порушенням

вказівон

п,пуатацlї

r

Не ставте великі баки на газовІ ПЛИТИ дЛЯ кип'ятіння білизни або інший rnосуд, що займає ОДНОlразово три-чоти­ ри нонфЩЖИ. Не залишайте бе'з на,гляду діюч~ прилади (плити. ]{олонки, печі). ПеревІряйте тягу в печах. котлах та нолон!\ах. газифікованих при.родним газом. При вІдсут­ ності тяги негайно припинІть опалення. Надсилайте акти від добровІльного пожежного товари­

.ре·чі, норобна стої'ть між да­ ховим

ДОТРИМУйТЕСЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАН­ АЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ, ТРИМАйТЕ ІХ В

провітрІть приміщення

зами!\ання

коробці.

~

дозволяйте !\ористуватися газовими приладами дІтям особам, нотрі не проходили спеЦіального Інструктажу.

п'яти електромонтерl,в, я!\1 ставили І\Ї «ЖУЧКИ», внаслі­ док

і

..........................1 АдміністрацІя.

у випадку витІкання газу, що може призвести до не­ щастя, негайно перекрийте крани на газових приладах.

серйоз­

відповІдальнІсть.

і

ЧИСТОТІ ТА СПРАВНОСТІ.

«жучки».

мається

в

......................................................

НЯ

Старший елеl\Тромонтер С. Т. Теплю!\ І черговий елеl\ТРИК А. В. Рубахlн по­ виннІ

ГРОJJ1АД ЯНИІ

12 14

із

АдреС0!: м. Бровари, вул. Толстого, 1:7.

ста­

на

І

завіл,уючий складом.

електро­

що

і

і

НаПРИfl{лад.

підпрнємстві

~··

ПОСТІЙНУ РОБОТУ

технік-будівельник, друкарка, бухгалтер, опалювач,

f

І

.·.. ..I

І і

жовтня о дев'ятій годині

електрозапобіжниках

масиву.

ро­

жаль, є робітни!\и,

правилами.

РОБОТУ

потрібні:

t

нехтують протипожежни­

ми

це

на

в. ФЕДИИ.

НАРОДНОІ ОСВІТИ

І

на­

Часто пров 0на протнпо­

лиха.

на третю

ж

РОО(}ТУ

тись?

відре,монтова,на.

нути

змі,ну чи пове,ртаючись з дру­

ки

на

приділяється

теми,

спорту.

Днрекцlя.

НА

бітниці проходять інстру!\­ таж. Здавалось би, все ро­ биться для того. щоб УНИН­

які

Ідучи

ЖКК

жежні

та .не

світять.

уваги

КОЗЮРИН,

майстер

;;~~ ;;~:~::~;·~:;~~;;~::··;;;;;·~:

очолює

нількlсть протипо­ жежного інвентаря. обладна­ ІЮ спе1\іальний нуточон. Чи­ мало

О.

ліде-

ПОСТІИНУ

I. . . . . . . . . .

організацІя яну

Друге

Л иТВИНI?НКО.

продовжуються.

ре-

.10\1.

протипожеж­

дивитись навколо, щоо нездама'ти .ноги. Вулицю таІ,­ 'СЯК ще можна перейти, бп ос­

3Аtаі'DННЯ

М.

слюсарІ по ремонту обладнання.

зупинці «П'ята шк'ола», треба

в'(}на

боротьби

заtlАШЄ

директор

-

школи.

Приймаються учні токарів та електрозварників. Висококваліфіковані токарі забезпечуються ЖІП­

добровІльного

,J;o6pe

упертої

В

Харін

токарі, газоелектрозварники, крав1вниин МОСТОВНХ І автомоБІльних краиів,

ріти вуличні електфолаМіПОЧКИ на житловому масиві? Ви­ йшовши вночі з автобуса на

това:РИС11ва,

А/іще

І.

спортивної

потрібні:

тячого трикотажу добре пра­

ного

участь

{юзряду.

СТиВ

дитячої

Перемога в ньому присвоєння перию-

НА

верхнього ди­

первинна

ша­

1. . -·..•. . .•..·-6..· ; : ' : ; : : ; · P:M:H:'H~:M';X:::f;~M'~ ~:a::;: оо .е ~

пожежа цює

брали

КИРИЧЕНКU.

На фабриці

ром

куЛЬ-

турнір

Редактор

СВІТИ Коли Ж, нарешті, будуть го­

якому

спортивного

зультаті

"Жучок"­

.

Факти підтвеРДИJlИСЬ

с()

Хоч очима

листів

в

всі 6ажаЮ'tі. дає право на

щирих,

будинку

проведений

З золотом пісень!

Людина ж сміло кинеться до бою,

ненадру"ованих

був

ХІСТІВ,

3 сонячним привітом!

-

раЙОННО,І,tу

т!!рu.

Та вибір зроблено: - На біп, на бій, на бій! Америко труда! За тебе сміло Анджела Дрвіс йде у вогневій! За тебе, наша Девіс, люди світу! За честь і совість, за права і день!

Якби моря та О'кеани дужі Могли б аа правду виступить, вО'ни б,

Слідами

у

висловлюють

співчуття

родині

покіііного.

хвnробн

135 номер 1971 рік  

135 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you