Page 1

РІІ<

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ВИ};(АНІІЯ !Т·"

............., ...

\-.:>"'#,.-.о-

~

135 (3133) СУБОТА

14 ЛИСТОПАДА

р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Ці111а

КИХВСЬКОІ ОБЛАСТІ

2

коп.

НАЗУСТРІЧ Бюро райкому КП Украї·ни та :виконком район-

\

ІЮЇ Ради депутаті;в трудящих прийняли постанову «Про вивезення на поля органічних добрив госпо­ дарствами району». У постанові відзначається, що за станом Н<І І листопада 1970 року радгоспи і птахофабрики ви­ везли на поля 300,6 тисячі тонн органічних добрив при річному плані 500 тисяч, що становить 60 про­ центів до плану. Добре організовано заготівлю і ви ­ везення добрив у ряді господарств. Так, радгоспи «Требухів-ський», «Ру·сані:вський», «Плосківський» виконали доведені їм плани на 96-80,2-79,6 про­ цента, на кожен гектар ріллі вивезено від 7,2 Д\) 8,5 тонни добрив. В той же час у постанові вказується на незадо­ вільну організацію цієї роботи в окремих господар­ с-гвах. Наприклад, радгосп «Гоголі,в.ський» виконав річний план вивезення органіtrн.их добрив лише на 39 проценті•в , Богданінська птахофабрика- на 33,9. Враховуючи, що зараз створилися сприятливі по­ годні умави для заготівлі і вивезення добрив, бюро райкому КП України та виконком райради депута­ тів трудящих постановили провести в господарствах району з 16 листопада по 16 грудня МІСЯЧНИК ПО ВИВЕЗЕННЮ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ.

У радгоспі .:Плосківський :.> ще напередодні свята В елико­ го Жовтня :юкінчено компл екс осінніх польових робіт. Прав­ да, усе це умовно, бо і теп ер частина

провадити моральне і матеріальне заохочення за

~

....

працює

І

головний

агроном,

нагромадження

в

тар

рудзу

школа

вступила

вчителів

за

Шевченківці подають допомогу

у

новими

восьмиріч­

організовані

сучасного

нещодавно «Наша

nили з 48 лекціями. Дирекція школи тримає тіс­ ний нонтакт з радгосnом, який в свою чергу об­ ладнав для учнів гімнастичний майданчик, їдаль­

ню, відремонтував сnортивний зал.

У шевченківцін продовжується давня

ні пункти 2815 тонн. До 15 Jист<шада колектив тва­ ринників виконає і річне соціа-

XXIV

з'ї•з:ду

КПРС

з'ї3,:1у КП України. М. МІЩЕНКО,

голова робіткому профспілки.

Вчителі В. М. Головацький, Ю. І. Мірошничен­ ко склали збірнии задач, в якому висвітлюються досягнення села, радгоспу та залізничної станції

за п'-ятирічку і розв'язують ці задачі на уроках з учнями. В позаурочний час вчителі провели бесіди на теми: «Піклування НПРС про розвиток сільського господарства в країні», «Професії на­ ших батьків», «Успіхи району в цьому році».

З метою вивчення та поглиблення матеріалу для учнів були організовані екснурсії на Вистав­ УРСР, на поля радгоспу по темі: «Дари осені»,

ком, членом НПРС з 1917 року Н. Ф. Рудем, комсомольцем ЗО-их років І. І. Майстренком,

старших

класах.

Взято старт у другий етап Ленінського заліку по вті.11енню в життя рішень XVI з'їзду ВЛНСМ. О. БОЖНО,

дружба

вчителька-пенсіонерка.

ськість м іют і р айонів, ян і дружбу , вз аємну дОІПомогу і :vrають побра'Гимів у соціалістич - nі·слЯ'воєнне опі.вробітнищ:тво 1 ній Чехословаччині. між двома кра•ї:на•ми. Цій даті За традицією дні радянсько- присвячУ'ється урочистий вечір чеJаословацЬІної дружби занін- у Москов-ському буди:нну друж­

у 127 містах, облас:тях і нах Ра'дянськОІГО Союзу.

дні 27-ї рі.чниці

ві,дділення

яного тепер діють [ чаться райо-

;щнна.х

і

nала:цах

вацьних

культури

показ

стрічі ра:ц:янської і чехос:!~ваць-. но1 молодІ, вечори чесько! 1 сло­ ва:цьної м у.:шки, поезії. Багато заход.і•в

готує

(ТАРС).

Відповідно до програми дослі·дження космічного прос­

.

за·

Мета польоту опрацювання нових бортових систем ста·нції і дальше проведення наукових досліджень Міося­

і ху-~ ця і навколомkячного космічного простору.

дожНІіХ фільм.і.в, відбУІдуться зу-

цікавих

про

тору 10 ли•стопада в Радянс~>кому Союзі проведено пуск а втом атичної станції «Луна-17».

ор­

чехосло-

до:нумента\ЛЬних

Договору

У польоті автоматична станція "Луна-пн

нраїн . У робітничих клубах, бу­ га н.і::ювуєтЬІся

1

10 грудня - ·напередо- би.

.......-..-....................................................... ..,...".............._...,..._

Bik

XXIV

школі виго­

товити стенд у таборі «Дружба».

12 лwстоп.аща ·в Н8ІІІІ!й країн і почались тр·адифйні д.'ні радя.нсько-чехословацької друтби. Оргаи.і;з ато'Р їх това:риство радян-сьно-чехословацької дружби ,

На промисло·вих піДприємстваос, будо'Ва.Х, у колтосnах і наунових інститутах пройдуть урочисті вечори і збори, лkтиqне зОІбов ' язання. Він дав нри.ються фотовНІсТа!в;ки, що роз­ слово до •кінщя завершального .повtдатиму-гь про .плі,дне сп івро­ бітництво гро•мадсь·кості дв.:>х року п' ятирr'Іки виробwrи

на·ступним

мують шефські зв'язки, допомогли

Дні ра.дянеько-чехое.т~овацькоі дружб11

Річні плани- достроково

молока

проводять

нультурно-ма­

Приємно, що у кожному класі розгорнулося змагання на честь XXIV з'їзду НПРС під девізом «За свідоме ставлення до навчання і активну участь в суспільно-норисній роботі» . Активність ця nроявилась під час Ленінських читань у

Батьківщина». Серед населення педаrоги висту­

продажу

Вони

учасницею громадянської війни М. Д . Діамандіді.

nроведено nедагогічне читання на тему:

і

N2 176.

нав­

ній рівень. Саме тому із колективом

вирІ}бнИІЦтва

обов'язки

директора.

чального процесу, щоб йти в ногу з життям, учи­ телі самі nовинні nідвищувати свій ідейно-освіт­

державі. його здано на приймаль­

А. ТАРАСЕНКО, виконуючий

на залізничну станцію Бобрик у бригаду номуні­ стичної праці, в майстерні радгоспу. Захоплюючою була зустріч зі старим більшови­

Та щоб відповідати вимогам

3а станом на 10 лиС'І'опаца гос­ 230 ТО· ІІ'Н молока понад план. Це подарство виконало річні плани буде ще один трудовий дарунок

гороху та вівса .

значкістів.

ну . партію, вишивки, виготовлення приладів.

220-

с тупили до підготовки насіння

ку nередового досвіду в народному господарстві

конкурси на кращі вірші, твори про номуністич­

Великого трудовото уопіху до­ бюшся працівники тварwнницьких ферм ра;дго·спу «Русані·вський І>.

Гатчинський та що дасть Аюжливість

кам. При цій школі працює шість спортивних секцій. Тут підготовлено 53 розрядники і 120

Вчителі прагнуть nрищепити дітям смак до лі­

..........................................................................................

JіО б і

н,

ного училища, з якими шевченнівці теж підтри­

Руднянській,

тератури, мистецтва. З цією метою

Фото А. Казака.

серед

сові заходи. Юні кияни влітку працювали в рад­ госпі «Бобрицьний». Учні Київського поліграфіч­

програмами.

Бобрицьній, Жердівській підшефним

На фото : І. А. РубамІ.R за обточуванням внутрішньої обой-

картоплі

з Ни·ївською школою

якого обліковано учнівський контингент, nередба­ чено обладнання навчальних кабінетів, бібліотеки. Зараз оформлено методичний кабінет, в якому ви­ світлюється досвід роботи

Придбали

спільні вечори, екснурсії та інші

профспілковою організаціями, розробили п'ятиріч­ ний план розвитну народної освіти в селі, згідно

цехової па·рторганіJзаІЦі ї.

сорти

30. Щоб у наступно­

-

ВСЬОМУ

Шевченківська середня

Три роки лращює на ремоитно-механі.чному заво1д.і Іван АНІдорійович Руібаи.і к. Період часу хоч і невел·И'КИІЙ, та молодий НЮМУ'Ні•ст зарекомендував себе ч•удовою людИІНою , здібним май­ стро:\~ т<жа;рної справи. йому за~вжди доручають виконувати силадну роботу. На ,перед~з'іізді·вські-й вахті він поЮІІЗУ€ зразки високопродуктивної праці. Нещодавно в житті Івана Андрійови ~ ча стала-ся :з.нам~ниа ПDІДія: комуністи обрали його секрет.аре~1

води.

провести сортооновл ення. При­

тонн добрив, під куку­

50

/: ..__.. ·

центн ерів а;uі­

4-5

ачно ї

Сулев, Юбель,

Під картоплю дає.мо на гек­

передз'їздівське змагання з Заворицькою. У зв' язку з цим дирекція, разом з партійною та

~

внесли п о

Підго­

му році мати високий врожай

У

'

посил ила

гною.

форних і півцентнера калійних добриtJ.

АКТИВНІСТЬ

..,...,........,...,.."..~~~..".....,..._.,..~.\

ми для авто.нранів .

с

овочів, сюди теж вносимо гній і компости. На 120 гектарів

товл ено біл ьш е 20 тисяч топн торфу . Прадовжуємо виготов­ ляти торфокомпости, додаючи на кожну тонну центп ер фос­

нера .

Директорів радгоспів і птахофабрик, секретарів

виконання і перевиконання завдань

тракторів

Бригада по виробництву і вивезенню добрив, якою керуе

полі. Старанно трудяться трак­ тористи Василь Гнатович Дя­ ченко та Володимир Іванович Строкач на внесенні мінераль­ них добрив під всі ярі куль­ тури. На кожний гектар при­ падає суАtіші кал ійних і фос­ форних добрив по 2-2,5 ц е ,-tт­

ня кожному господарству. Під час місячника рад ­ госпи і птахофабрики повинні доста,вити на полп 100 тисяч тонн гною, торфу та торфо-J1НОЙОІВИХ ком­ постів .

t

XXIV

ЩОБ ЗЕМЛЯ ВРОЖА€М БАГАТІЛА

Затверджено щодеиний графік і місячне завдан­

партійних організацій зобов ' язано забезпеч.ита виконання доведених завда• нь. Для цього слід за•

З'ЇЗДУ КПРС З'ЇЗДУ КП УКРАЇНИ

громад-

Автоматична станція «Луна-17» стартувала до Місяця з орбіти штучного супутника ЗемлГ і вИйшла на траєк­

торію, близьку до розрах)ЛНІКової .

(ТАРС).


3 ГЛИБОКИМ Первинна

.партшн<І

В ОБСТАНОВЦІ трудового nід-

АНАЛІЗОМ

ор­

rаНі:.нщія заводу пластич· них ма·с порівняно моло· ца і, прирсщно, в сwїй

д ; н.Іьності

ще

не

набула

достатнього

досві-

ду. ОднаІ\, як nокаІЗа.ли звітно-воооJ)ні збори, nар1'бюро, керуючись рішеннями ХХІІІ з'ї.зду н:аРС і lІленумі·В ЦК КПРС, провело значну роботу по здійсненню комуністами .авангардної ро:Іі на виробницт.ві, комуні,сти'J1ному вихо-

ванню

робітників

полснтиву

на

і

слутбовців,

достронов·е

мобілізації

виконання

планіи

Іі'ятирі•чки.

Вистуtnаючи із звітною доповіддю, секретар парторганізаЦії Г. Я. Мархотко, відзначив, що пластма.сівЦі

ще

в

листопаді

минулого

року

Виступаючі

на

зборах. відмічали,

що

.пар-

тійне бюро, цехові tпарторгані.зації стали більш І·mнкретно займатися організаці-єю соцlа.1 істичного змагання, проll\агандою nередового досвіду, вишукуванням резервів виробни<Цтва. Велика ува·га при 1діля>Лася раЦіональному витрачанню сировини і матеріалів, посиленню режиму

з

еІюномі.ї.

початку

Так,

роІ<У

колектив

зекономив

цеху

3750

Ьсі

ці

трудові

досягнення,

зрооум·іло,

не

і виховна робота. На зв і тно-вИіборних .зборах

на завОІДі є виmадии пОjрушення трудової дисципJІ.іни, недостатньо ведеться політмасова йшла

сер.йазна

нинішньому · роЦі 1.97 тисяч . карбованців · економ. ії. 3 великим трудовим і політичним піднесен-

розмова .про tп4цвищення всLма комуністам~ свого ідейно-·теоретичного рівня. На заводІ створені і діють школи основ мар.ксизму-лені-

Н.ПРС npo скликання чергового XXIV з'іізду

г<ІНІдисти, ЯІК Г. ІІ. Рей, Т. І. Широніна, І. П.

зна.менної nоІДlії, номуніtсти, ·осі робі·тники і інженерно-техні,чні пращівники .перемянули свої

важна більші,сть членів КПРС регулярно в!двідує заняття, ретельно готується до семіна-

колектив

заводу

постанову

ЦК

парті-ї. Готуючись до гідного відзначення Цієї соціалістичні зобов'язання і вирішили виготrJвити додат.ково продукщії на суму 100 тисяч

карбованців, підвищити

nраду.кти.в.ність праці

в порівнянні з відповідним періодом минуло·го

року на 4, 7 процента. Це .дасть можливІсть без збільшення чисельності робітників збільшити випуск

ріІЗно.манітних

виробів на суму

850 тисяч карбованців. Правофланговими у nередз'ї:здівсьиому зма-

нЬзму, якими .керують такі досвідчені nропа-

Скуоратовський, З.

І. По'ІІаІЙчук •і інші. Пере-

рів, наполегливо оволодіває програмовим матер!алом. Новообраному партіІіЬюму бюро не-

()бхі·дно :щійснювати суворий ионтроль за політичним .навчанням

комуністів

і

иомсомоль-

ці в, вжиtвати суворих заходів впливу до тих, х:то без поважних nричИІн не · відвідує занять, не працює над ,політИЧною літературою.

цеху

Активно, в ІДіловій обстановці пр()ІЙ[ІJЛИ партійн! збори. В обговоренні звітної доповіДі в13 я.л.о участь 11 комуні• стів. Серед них слюса-

ної .пращі показують члени К.ПРС А. І. Подтьолок, М. Т. Мамітьио, А. С. Куuювих, В. Б.

нові ру.~бежі, наиресли-1и конкретні заходи по nідвищенню бойовитості лар:тіJйної органюації,

ла також зміна цеху лиття, лиу очолює моло-

виховно.ї роботи.

га. нні

йдуть

комуністи.

Так,

колектив

енструз!ї (на, чальни.к член К.ПРС І. К Токар , секретар парторган~зації Є. М. Рибак) протягом тривалого часу займає перше місце серед інших цехів заводу. Приклад сумлінного стаsлення до доручен01ї оправи, високопродуктиr:s-

Сахно. Трудову славу на підnриємстві здобу-

диІЙ комуніст К А. Вітер.

рі П. І. КоврИІга, П . Fl. Бойко, електрик В. А. Бондар, фрезерувальник Е. В . .Ка•чур!н, начальник віДДілу праці і зарплати ~~. М . Козинець та інші. у прийнятаму рішенні збори вІЮначили

полLпшенню

оргакіІзаторсьиоі, ідеологічної та

.Комуністи

одноголосно

призна•ли

роботу

Про . передову роль членів К.ПРС на вироб-

партійного бюро за звітний ІІJеріод задавіль-

нwцтві кра,сномовно свідчить і той факт, що серед 184 робітників і слУіЖJбовців, на1городжених ювілейною ленінською медаллю, 65 комунlст:в. Великою •Повагою і авторитетом у трудівників користуються члени КПРС І. С. Ш.арапов, М. Ф . .Юр'єв, Н. І. Хоменко, А. Л. Романенко , В. П. Пінчук, А. Г. Шер-

ною. Секретарем tПартбюро обрано т. Мархотка Г. Я. .в робо·ті звітио-вНІборних ·зборів взяли участь .перший секретар райКО!!fУ RП Унраїни т .. КрИ'в.ошлии В. О. та 'інструктор обкому КП ~'країни т. Літошенко М. А. Р. ЛИТОВЧЕНКО,

стюк , П.

І.

Бойко і десятки інших.

громадський кореспондент.

~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~,4

6

~Ш[!L![!('Зllі~ШШ

~~~L!~ ~~Шill~~ КомсомолІ Це молодість І сила, бадьорІсть і здоров'я, опора і надІя народу . Вирос­ тила і виховала його рІдна партія. Так, можливо, вам легше, як було Ум, першим комсомольцям

у

ті

грІзні

двадцяті роки. Що

відчува­

ли

слухали

вони тодt,

коли

любимого вождя і вчителя В. І. Леніна, який виступав з трибуни ІІІ-го · з'Узду РКСМ? Сміливий план, розрахова­ ний на багато рокІв, запро­ понував великий вождь І учи­

тель у <<Завданнях спілок молоді•>. І комсомольцІ з чес­ тю виконували ці завдання.

І виконують

У нашій с;>рганlзацlї зараз налІчується 127 комсомоль­ цІв. Це в більшості свідомІ, активнІ старшокласники, що добре вчаться. Ор·ганІзова­ но

розпочався

pl·K. ли а

навчальний

Ми на зборах обговори­ наші

також

успіхи

і

недолІки,

затвердили

плани

роботи на майбутнє. Кожного мІсяця проводились збори, диспути, тематичнІ вечори

для

старшокласникІв.

Працювали політичнІ клуби <<Глобус», <<Наш ленінський комсомол», тематичні гуртки.

Як І по веІй радянській краіиІ, в школі проводив­ ся Ленінський залік. Під­ готовка до його здачі була дуже активною. Зразу ж, піс-

О

2

стор.

О

ля створення заrонів, було вибрано командирів та за­ ступників, створено штаб експедиції <<В краї.иу знань». Комітет комсомолу неоднора­ зово

рІв

заслуховував

загонів,

команди­

здійснював по­

стійний контроль за Ух робо­ тою . В багатьох питаннях ра­ дились

з

вчителями,

Комсомольське життя

кого та Празького музеІв. Зі­ брали матеріали та фотогра­ фП людей Броварського ра­ йону,

нагороджених

орденом

Леніна, і оформили куточок у Ленівській кімнаті «Вови на­ городжені орденом Леніна». Слідопити написали Історію вулиці ЛенІна, виготовили карту-стенд <<Ім'я Лен1на ва КиївщинІ», оформили альбо­ ми, зробили багато інших ці­ кавих

nри;д: .1.ялаоеь п:Іщrотовці

на•ча .тоНИІl.Ііького с.к.1·а:.т:у. на · бІ' льш:сть й·оrо

питіВ>>. У загоні

робннчоі бригади працювали не тільки в полІ . Велику до­ помогу подали наші старшо­

48

чоловік,

партіі

ЦК КП

України, Київськоrо філіалу Центрального музею В . І. ЛенІна, державноrо музею УРСР. Члени загону провели велику роботу: дістали бага­ то u,Інних матеріалів для ле­ нІнськоі кімнати, пІдготува ­ ли екскурсоводів та провели

ряд лекцій <<ДитячІ та юнацькі роки Леніна», <<Ве­ ликий друг дІтей І молод1», <<Творець маркснстсько'і пар­ тії>>, . <<ЛенінськІ ідеі кроку­ ють по пщщеті», <<Ленін 1 Жовтень на · Укра'іні» ... Про­ ведено понад 1ОО лекцій 1 бе­ сІд для учнів! Учні одержали листи від тт. Пирогова, Верховича, Ісаєва та Михайленка лю­ дей, котрі· бачили і працюва­

ува•га

об'Є•К\ Ї В,

•и·а·чаJІІЬНИКИ

.коман,дн{J-

шта.б:: в і .го.1ов•ні аіІ.е.ці.ал,:.сти . На.і3-

Пере· важ-

чаю1 я роб'тників ·і ~ .1ужбо1щі:в за­

пройшла ni,.~:ro-

во,1іn,

раідІгоопів

і

у.стаиов, як .і

НОВИЙ РІК НОВІ ЗАВДАННЯ тов. к'У на обл. аснІІІх ку•рсах . Майже І ра.н•:ше, прово111,ятьоя на всlх rrромИ'СЛових і сіJи,ськогосподаJ)ських об'єктах повт·орно ~а,КІ:,н·чено

иаов"ЧЗJИН.Я

заг.аль:н.ого

.по :J. po.r.paмi

обов'яІ:sко1ЮІГо мjн.]му.му :t~Ja'HІb. А .з ти·ми, хто цю просра.му ви.вчив, о,пра.цьов.уються

.п.р.актНІЧН·і

rштан­

·обов'яІ3ІЮВОО'О іМ•іІІ.[ІМУ•МJ' ЦО.

НЯ .ПО КО'Р·ИС1")'1Ва•ННЮ tі НlJЩВі):у~1ЬНИ-

Ст•ало ·трми.ц:єю роете.льно .готувати особовий оклад са.н:тари.их

;ми заоеооами за.хи•сту, обл.аtдJнf.•нню ;nро·стн.х у.юрить, д:і.ях по· оеи:гналах

.:~.;ру~tшн . О<:ь вж~

дек.іл.ька рокі·в

ЦО, .вивчеиІfю за·собів д:опомоги і

д:ружи1ни нашого рЗІйону заtЙІмають н.а о•бл аснИІх з.ма~а·ннях nepuii м:ЇІС-

.ооаемщ:щпомоги.. Післ.я за•к:нчення за•н.ять в:,д .вс :,х, що .н.ЗІв·чаються,

І.ІJЯ.

У

тр·а.вні

.ц.ьаго

,року

ши111оре-

r.юнт.ники за1воювал·и чет!!€рте · м:с;це на роеап·уб.п.:,ка.ноеьки•х зонал.ьних змаІга:н·н•Я•Х. Дося1rнуте резул.ьта·т посилеи·.ня уваІГи д10 циtвіл.ьної оборони з боку па1р:гі•ЙН•ИіХ 1і ра:дJЯ.нськи'х оргз-

·нt:ІзаІu]й, 1ІоСЇЄ.Ї

11':\ЮМаДСЬКОС'І\Ї . З.аs-

:да.нн:я ,з.арЗІЗ ІПОЛЯ:ГаЄ В ТОМу, щоб rл.ибоко Іпроа'И,ЗJІІ[І3іу!ва1'·И ~е'Ие, ви:!і.рити 'н-а.яtвні. недолЖи, иа~ресЛ•ИТИ ШЛЯ.ХИ• ДО ЇХ ШВІІіДЩОГО "JCY· .неНН·Я. Голо.в:не у 1П:,діготов.ці всіх категор.ій населе111н~ до -за.хисту ві,;J. :зброї :м•а•СОІВ·оrо у.ра•жеІІІи~ ~ є рі:з.ке л:.дівищенн.я якості навчаtн-н.я. , осоо.п-и.во КЄ!р.ЇІВНОГО окла_r:;у, ШТа1б.ЇВ ЦО, опец:ал.іІСТі!В с:.ЛwЬІко~о господа.рст·ва, о.собовоrо QК.1І.щду фо'\)Імува,нІЬ, роб.іrrии.кі'в і СJІІУІЖІбоВІц~в. вчите.1:,в та }"ЧН:jв загальносюв::тніх шкіл·. Д~1:я I.J,bQINJ МИ• маемо все ·нео.бхі,дне. На об'єк:r.аІХ .rrpo!!€:дetнa· ·в:·дrюІв~н·а П(!ІJГОТОіВК.а ДО ·HOBOil'O НаВчальн.осо Р·О•к;у. ПопоВ'ни:вся фон:д, на·в•чал.ьlюї літератуtJИ4 П·ЛаІЮат:.в, діаф:Л•ЬІМІ;ІВ та ЬНІШИ:Х ПОС·і61ІНІКЇ!!. Про.Бе!деи,і уст•а·новчі ·на·ВІЧаvrьно-мето,ди1ЧН·:· іЗІбори ІПО Ш.аJІІУ!ВаІН.ню навча,н•ня. Ч:ІТ.ке пла.нУ'ваІ!ІІІіЯ •і контроль на,ВіЧаJІІьного лроцесу ощ,н.а з у,мав уооі.wнОІГо ВН'КО1І•акня лро.гра.ми. Пр.отЯ1ГОм .вересня штаб ЦО рЗІЇЮН'У Ід()ІПОІИЗІГа•В ПІj)аВНЛІЬІИО роз,роб.1ЯТИ· ДОКіуМЄ•НТоЗІЦЇ•Ю ПО ПJІ.З:Нува1ІІJНЮ за.нять з ЦИ'ВЇ.І1ЬІНої ООоtюии. На жа.ІІJь, не ' ВІСі Н·а'ЧаJІ.Ь<НІtКИ nrraб:,в об'ект.і:в се·\)ІЙwно аоста.виJІи.сь tдо цього 'Ва.ЖJНtвого заходу. В д~·ЯІКІtх на.каза.х '"о !ПЩr·отов.ІІ,і роб:.тни.кjв і сл.у.ЖJбовщі:в .по!!€р.хово, неІВИkл:а!lJ.еиі ЗІа'ВІ!tа ння .кон:креrно створенІНя

н.аІВчальни.х груп за ·ви-

рообн .и'ЧИІМ ПРИ•ІІІЦИІПОМ в пев.ному Nі.:lьк:<:ном•у СІКлаUІ.і, :заІКріJОЛ.енню

керЧівинків заtНЯТІЬ, я~юі

не Л:Іrше

ко~а•НІдираtми фаріму·ва:ІІь, а, в пеj)-

о.п- :д ,пр•и,й:нІЯ!fИ

зал•іки.

Ко:же.н

рQ­

б:тниІК і служІбовець одержує па­ м'ят.ку ЦО, з.м:ст: я.кої повинен р()Із'яоенwrи :дорослІІ!м члена:ІІІ ое~м'ї, .котрі не :п.рЗІuюют,ь, .сусі:да.м по бу­ д:и.н.ку і юварти1р·і·. Воі вчителі ви­ 'В'Чають ошщ:.аль:ну 21-rодиtН'Н·У про­

.гра;му, Я:Ка· J].ОПОІМО.Же

Ї.М nОВН•ЇШе

ІП·QД.ЗІВаl'И J].OOQIМOfiY уЧІІІіЯМ. ПЩ особистим •керФв:н.ІЩтІJЮМ н.а­ чаJІІьни:кі.в ЦО P·a.дroonJв, заtво,д : в ТЗ .і.ІІfШИІХ об 'єкт :tв ІfІОJJ>ОВОt):Я'Т'ЬС.Я Ц~­ хов·і ІЗа:н,я•тт.я з J.щвіл.Ьtної обОJХ>'НИ і :=tа·НІЯТТІЯ на. віtщщілка.х. Штаби, {;Jrу;ЖІби ·і кер.і:ваИІй скл.аw, об ' ект:ІВ, а та·кож части:на опе.ці.ал.істів фор­ М}"ВаІІІ\Ь Ві!шм'У:ТЬ участь В КОМаН•Д­ но-штабн.ІІіх ІЗа;няттях . Ва•жл:исв:у рол.ь у зас.воєнні ЗІна:н.ь з ЦО каUІежит·ь І!Ірооаган,ді її. Ши­ роке використа·н111я висrа·вок, клз­ о:tв, ку1"01Чкіtв, ві'Грин допоможуть п<JІши·ре:н'Н>ю :JН•а.нь з ІЦІІІ&Ї.Л·ьної обо­ рОІННІ. Немалу ІРОJІ•ь пови:н.не в1-ді­ Гра1'и ЖИ·В€, ДОХ.Щ.ЛИ'В€ СJІОВО ЛеК· тора, пропаr.а•НідИ·ста і агjтатора. П.1аtН•УЮ'І1ЬІСЯ ВИ•ЇІ3ди :в р.аJІJГоопи і illoatxoфaJбpi!IKK наІЧаJІ:Ь'НИ•К;'В ШТаОі·В ПJЮМИ'СJЮВНІХ об'єктІв та •і,нших к·ва.лt:ф~кова.н.и.х опеці•ал:ісrів. Слід па•м'я!f.ати, що п:tщв.ИІЩен:н.я .якосrі ІІІ>аІВІЧаіІІін.я и.аселе•ІІ:ня неможл·И·В€ без пості•й.ної !\)ОІЗ'яснювальиої роботи. Трудящі ра1йону пови:ІfН.і уоевідомн ­ ти : ІЗайшс-г ~~~~ суча.с.ної зброї буде ефектив·~:ІШІtМ і 'НЗ\lІ!jЙН•ЇЩІІІМ ПрИ 'у;МОВЇ; •КО.Л·И ЛЮДИ добре З:Н.З'І'ІІіМ'УТЬ за•соби заоснсту, В·М·іrrІІІМут.ь пра­ вильно за.стосовуваrти j.x. ПіtrІJГотовк.а .наоееле·иня ,до з.а­ хнсту •в;д tзброї ма·сО>во.го уроа,жен­ ня ОЛР·ЗІВа держа.в.на . .Вона по­ ВІ\ІІІИ·а .вир.~шуватиоь ЗІі .всі€ю в:•д­ пові:даІЛьнl.стю в уое~х ла•нках систе­ \ІИ ци·ві:льної

голова

оборони.

П. БІЛОКІНЬ, виконкому районної

РаАи Аепутатів труд11щих, начаJІьии.к

ЦО раііоиу.

справ.

водиться

він виконував завдання інсти­

Вели•ка

Зараз у школі також про­

запро­

шували їх на засі-дання ко­ мІтету. За .наслІдками роботи кра­ ще Інших працював загін <<Ленініана червоних слідо­

туту Історіі

НЗІЧа .1ЬНН'КИ

Rі;дід;:л-к·:. в.

цінної сировини . Вагомий вклад також внесл 11 робітнини цехі'в скатертів і е.кструзії.

ність праці, а сто одинадцять впроваджених раЦ!оналLзаторських пропшзи.цій дали лише в

ням зустрів

ЗЗ'Н·Я•ТЬ З 0К'Р'СІМИІХ ТЄІМ МЗІОТЬ бути

бО• ІЩЯ•~ІИ

лиття

.прнІЙшли самі по собі. Це результат нанолег:шної праці і творчих пошуків всіх робітниІіів, по JІLпшення nартійного .керівництва ком· сомольсьиою, лрофапі.л.ковою, іншими .громад· сьІш:-.ш органі;заціями. Однсш номуністів не заДовольняє зроблене. Вони І'либоко аналі:зували стан спра:в, сміливо 1 ;рнтнкув:ал и недоліки і хиби в роботі .партійнuго бюро за звітний період, намітили шляхн їх подолання. ВистУ'паючі в.ка:зували, що

ВJДра.дним є і те, що за п'ятирічку на підприемстві в 4,2 раза ПіД!Вищилася nродуктиз-

ЛО На 1 ВЧЗН:НЯ .з роб[ТНИіКаІМИ і С,1'УЖ-

кіло.грамів

завершили н'ятирlЧ1ний nлан rю виготовленню ПОJІіетиленової .плівки, а до жовтня ниніШньо -. го року її вНІГотовлено додат.ково на суму lAUO тисяч .карбованЦів. У вере·сні 1970 року винонано п'я-тирічну по виробництву труб !з термовластів і відправлено для потреб народного госnодарства понад план на суму 280 тисяч карбованців. Зараз колектив наближається до завершення n ' ятирLчни по виробництву товар!в иультурнос,побутового .прНІЗначення.

шу ii~P·ry, Jшма'Н.дирз.ми ви~:б::ищ­

нессння , внкJШЮІІюrо підготовкою вз. В нзк.з•за•х і .п.1а-на.х зан:ят.ь ще до настуnних з'їздів nартії, розпо- !:едо~татньо відобраІЖе,н : nитання 'ІЗ. ВСЯ ІІОВІІіі 113В 1 Іа!ІЬІІІ1іі рік у СИСJ·~- КОІІТрО.lІО j ПОІJ.а>ІІ·НЯ ДОІПО\10-ГИ 3 ~1 і ІLІІВІ і ..1· ьної обО!роони. В МИН'УJЮ- на.вча:.тьному nроцес і; орга.ні.аа.ції му р оц і нагро:маІджено чИІмалий за,нять по п [д,готов аі КОіМЗ ,НtдН·о -·нd­ досв. !:J. у tti·й сп.ра•ВІі. В paJІ.rocriax чальницько•г о складу. «Ве.Н1'!\Q.111·~·І ·ер•С•ЬКИіЙ>>, «Л іт:к;івсьНа, в,ча Н Н.Я КОі~J.аІНІ.l:НО-'НаЧа,1ЬН~ЦЬ­ КИЙ», «Русан•:'!J'СЬКИЙ» Та і.ИІШИХ ГОС· КОГО СКЛаіду ІПОВИННО веСТИ·СЬ, ЯК і поtда.рства.х основною фор.мою стз- ра.н:ше, на об'єктах . Кері·вни.ками

ділова

підготовка

по цtдведению підсумків дру­ гого етапу

заліку.

Добре попрацювала і ви­ робнича бригада. Члени ви­

класники

радгоспу_

Цікавились комсомольці 1 політичним життям кра'іни. Щовівторка у класах відбу­ вались полІтІнформацІІ, не­ одноразово при'іжджали до нас

лектори

товариства

<<Знання» . Це не тільки роз­

На фото : завідуючий районним кабінетом санітарної освіти О. М. ЛИТВИНЕНКО проводить заняття з заступниками командирів санітарних дружин. Фото А. Коза,ка.

ширювало наш кругозір, але й допомагало у навчанні.

Комсомольська органІзація школи працює над тнм, щоб закрІпити здобутки, досягну­ тІ в першому етапі Ленінсь­ кого заліку, домогтиея від­ мінноУ успішності всіх стар­ шокласників, залучити Ух до активноУ участі у громадсь­ ко-корисНій роботі. Ольга ДІДУСЬ,

J'

На заводі порошкової металургії широко розгорнулося ня за дострокове завершення п'ятирічних планів.

ки нагороджені значками Міністерства чорної металургії СРСР «Відмінник соціалістичного змагання». J! рахунок 1971 року пра­ цюють також фрезерувальник О. Ю. Сеглюк, Аtаляр О . І. Лизунова та інші всього 136 чоловік. 3 . СВЕНТИЦЬКА.

організаціі Требухlвсь­ ко'і середиьоІ школи.

о

новЕ

житrя

з.маган ­

Одними із перших рапортували про це старший печовий А . Т. Тарасов, токар В. В . Бузюн. За високі досягнення в праці робітни­

секретар комсомольськоІ

ли з В. І. Леніним . Також одержали листи з Британсь-

Р AXJ'HOK 1971-го

о

Субота,

14

листоuада

1970

року.


РОЗГІН ЩЕ НЕ ВЗЯТО

цять .дяів шатун пр(J{іlІв бщж ци­ ліндрів. Тому головний інженер

птах()фабрики

Віталій

--------------:-

Ва·сильо-

чався

осінньо-<ЗИМОВИЙ

ремонт тра'кторі лопнув КОЛ'інчаетий вал, рюєтжя на бра,кор·обів.

Затриму­

тракторів та сіл:ьськогосподарс:ько- двиг~· н будуть відправляти в спе- ЄТЬІСЯ ремонт і через відс утність го інвентаря. Де був дуже напру- ціалі·зо.вану майстерн'ю «Сільгосп- нео•бхідних запас-них ч&стин.

жений ,пер·іод завершення польо- техні,ки ». ·М!!!ханіоатори почали готувати вих робіт, коли всі технічні засоНа 'зашитаmн·я, де ж інші тра•к- до весни сільrО'апінвентар. Але би працю.в<l!Ли з максимальним на- ториІСти, ми •ПО'Чули відповідІ,, зробл~но та·кож небагато - n вантажеmням. Але навіть в та- що р&зійшлися діставати запасні жовтні відремонтовано 3 плути,

ких ум(}вах знаходили

~байливі

господарі частини на склад, польовий стан 2 зернові сівалки, 6 культиват·о­

,М()Жливості,

щоб ви- тракторної бригади та .в інші міс- рі.в, ланкові механізованих лан·ок

·вільнити ча,стину машин і поста- ця. Але тут же завідуючий май- Іван Панасо~ич НосО'к та Микола вити на nлано·вий рЄІмонт. сте·раею дщав, що механ ізато.рів Іванович Матвієнко полагодили

.у жовтні 'Приступили ~о ремо,н- не вистачає, то•му

деЯ'Кі тракто- свої

•каJ)1Ч)'nлесаджалки. В трак­

ту і меха.н»затори Калитянеької ри ре;монтуют~>ся по ttepзi ЇІІFШИ- торних брИ!ГадЗJх не створооо С·Пс­ птаІХофабрики. Правда, в май·стер- 'ми В()ділми. Бршад no ремонту ціал:ьних лаиок по ремонту інвен­ ню було П()СТавлено ІІtілька трак- окремих

вузлів

тоvів з. 'великим запізненням, аж\ створено.

на1nрЩіЇНІЦі мkяця, ТІУМУ жо·ден з

ни.х /Іtо·ки що н~ полаrО!Джений. -,~ На виходІ у і!іас трактор «Тf4 4 » 3 лопатою «Т.Л-3 »,- каже завідуючий маЛстеl}нею Володимир Федо·рович Батю,к. - По'Вністю ,пе·реібрали в ньо."у ходо·ву частину, -задюи міст. Паливни·й wacoc ремонтували в ра;й·об'єднаю;і ФСілЬІГосптеХІН~ка»,

у маіkтерні н~ та·ря.

Нещ01давно в

у чет.вертому

кварталі птахо- булwся 3111Гальні збори механі·3ато-

Ф~'trри.ка пови~на відремонтуватп ШІсть тракторІв. Але, як бачимо, nлан цей 3алwшається nоки ЩJ на папері, ремо·нт ще ІНе вийшов з ·по·чатко'Воі стщдії. ,Велику допомоп в ре•МОН'і'і тра·кторів .може і повинна nо·дати !Майстерня ршйонноrо об'єднання

сьогодні nри- «СільrосІ1техІНіка » .

.

рів. На них при,J!:,нято зоб~>в' ЯJзання до новорічного свята 3а,кінчи­ ти ре•монт інвент.аря. Треба сподtватись, що калитниці дотримають слова. Для цьо·го слід мобілізувати всі сили механі­ заторі'В, органtзувати чітку роботу всі'х ла,нок, на повний ро3мах роз­

Однак факти горнути ремонт.

.

.

у

веземо .

свrдчать про шше.

У 'Ма•ЙІетерні, крЁм :JГада·ного трактора, сто.їть ще чотири. Але на плановий ре·монт 'Поставл·ено лише два 3 них, інші ж аю.рИі'ні. А людей біля .розібраних

КаІІJ:ітально полМ'одила два трак­ тори «Бєла·РУ"СЬ» , nроте вони ду­ же швwдко вwйшли з ла:ду . По.вер­ таючись 3 Нроварі·в у Калиту, «МТ.З-50 » зупинився на шляху

маши·н ІНе видно, тільки біJІя од- напроти

го сподарстві від-

Велик()Ї

П. ТЕПЛЮК.

жовтНІ вона

Димерки,

На СЬОГQДНіШНLЙ

..

є ренто цервіналь ний , він ЩИІРО·

но роrnювсЮдженwй за рубежем і в нашій нра·fні. У зоні діяльності ЦентральнО'ї дослідної станції штучного ос!менlння сільськогоОІІодарських тварин ним осімелено десятки тисяч Іюрі•в

Наун ові

аміачних.

Ози.м ина

ра:зом

зі

роко

реження

застосову~qть

в

рmни~

фондом,

Мп ІІІереглянули 1 доуком· плектували м.еханіаовані ланни по вирощуванню нартоп· Jti. Лашшвими заТІВерджено НЗІЙДОСВ!Ід'ЧеніШі мехаІнізатори: Леонід Тихонович Герус, Володимир Данилович Лебеди;нець, Іван Степ анович · Ге· рус та 1 ГрИІГорій Олексійович Розсоха. За·кріІПИЛИ за ними відповідну техніку. Ножн а

обмін її. Для цього придбали .нові сорти бульб Сулев та ІОбель. Є також 315 тонн с.орту Олев . Для нових сор· т і:в створюемо високи:й агр офо:н. Вже на 60 гектарів під зяб внесли .по п'ять-шість центнері•В а·міа,чної води та по 35- органічних добрив. В. ТИМЧЕНКО, агроном.

ною.

730

картооші .

тонн

Пр оведемо

насінної

со рто-

ефективний в ня поголів'я

пт а хофабриках

та

в

метою

інших го::­

пеоже~ .

як~м'И

·нанесено з~ш,ч н.

1 ції,

матерІа~ью збиши . ПожежІ стз~ ні

ли .насл 1дко м

того, що

OJ:<peм l

-

pQ['aroї

ху,доби

мо~ша за рік

стосуван ня

ж штучного осіме·

ніння :дає можлив ість одержати

пеочей

в

гро ·

Ві'Д НЬОГО за рі·Н ДО п'яТИ ТИСЯ'!

1 : 0,'9-.1,5, .на .ножні

вели.не ІЗначення для ведення []Л емі.нної оправи, створення

цукру.

·м'яса ,і

молока.

Інс п еюція

ного

на:гляду

нері!ВНйнів

них осіб і 'провести ІЗ ними спс·

·державного

пожеж-

звертає

та гро-

мадя:н, що з метою недопущення пож еж в зимовий опалю -

необхідно ви но ·

н а ти т~ кі заход~ :

іІНстру:ктаж

по

доори ­

Г.

МарчевсІІКиА

після служби в Радянській Армії повернувся на рідне підприємство- Кордел.івський цукровий зaвод Вінницької області. На ремонті ТЕЦ заводу він щодня перевиконує змінні завдання, поєднує роботу з заочним навч ан ням. На фото: комсомолець Геннадій МАРЧЕВСЬКИИ біля щита керування ТЕЦ. . (Фоюхронжа РАТАУ).

ШИроКО

За·СТОСО'ВУЄТЬСЯ

метод

глибоно го

196

градус і в . Це

..

.

стан

пожежних

с іє ю слід пер св ірити стан про- то м абілів, на сосів , мотопо•мп, пшожежної охорони в Іщжному во гнегас ників та інших засобів

радгоспі , ·птахофабриці

приє:vr·~тв і.

. Н асл !.~к и

та

під- по·ж ежогасінн:Я. Пожежну техні­

,nерев ірки ку та

о.5гово рити. ш1 з ас:да ння~. нара.дах Вl';tПОВІДаЛЬН~Х ,праЩl~НИКІВ, ус унути

виявл е ю

забез-п ечити

недолши

в;щрщщня

ших

джере л

...

та лриміще ннлх .

перевірити силову та освітлю-

тн

еле нтро:v~€ р ежу ,

ремонт

діля нон

або

за.:v~іну

.про·вес-

л~ ння тІльки

елект ропровод н•и

е л ентро ене ргн

приміщень

ТІmу <<Л е тюч а :v~иша >>; в

за ­

депо

і

не за

протипоп ежної

т е х-

призначенням;

щ:тано&ити

при

·пожежних

де­

з

по-

осв1т-

пожежно- сторожової

охорони;

утеплити та обладнати водо·

напірні

башти

пристроя.ми

ЛJхт а рями

томашинами.

ний

справний

ста н

стан

~ойм•ищ ,

, водопоста•чання,

гідрант ів,

вжити

во -

3аХО­

прилади пічного опалення, звер· дів до 'їх ремонту, а в разі по­ нувши особливу увагу на наяв· треби свооча{;.но утеплити їх на ність цегляних :переділок печей і

димарів

е

у місцях nроходжен-

Субота,

14

ЗИМОВИ!Й ;П еріод;

відремонтувати nроїжджі шля-

хи ,

листопада

мости

1970

до

року.

водоймищ та ін-

,розрахунну

грамів

90-·150

Але .за:бrопечення тварин пов· ноцінною годівлею ще .не пов· ністю вирішує ІПитання відтв о­ рення стаІда велиної рога.тої ху­

Т,реба

організувати про­ післяродових зах;во­ рюва·нь. Для цього .необхідно 'Мати на ,кож н ій молочній фермі родил&ні •відділення, в яких тва­ рини перебувають 2-3 тижн І до і після отелення

Зооветеринарні ;по ви.нні

.

опеціалісти

ство рювати .кращі

умо­

зна­

чи

осв ітою а"бо

ветеринар­

з числа тих,

хто за!(і НІчи:в 10 нл асів і п і.дго­ товлений на спеціал ьних курс ·сах. Тех ніна·м по штучно му осі­

м ен і нню тварин треба р етельно винонувати •Правила

асоотини

в

р.а льні речовини.

Норовам сrворюється антив­ ний моціон до отелення і з тре­ тьою дня ,пі сля отелу.

У

родильному

nриміщенні

розташовується

а,нушерська

ветеринар.но-

ЗІЛтека

з

наявні стю

а.ну:шер,ської петлі, 6инті'В, ·вшrи, ножиць, ,різних асептичних пр е­ паратів, мила, рушника тощо.

Дані в ітчизняної

і зарубіж­

Іюї науки nоказали, що за.гаю,­ на За'ПЛіДНЮВаНіСТЬ МаТО·ЧНОГО

:підготовці інст румен'Гів, збер;­ r а.нні сім'я і в технLці осімен і н­ n01голів' я в еликої рогато·ї худо­ би ·в с ередньому становить 92 ня. У ,кожному тосподарств'і за - 96 про.центі·в. а вихід молод­ тИІповими пр оекта мн

треба абу­

дувати примLщення для лунктіl'!. У вели.них господарствах, з а­ лежно від розташув ання ф е рм, - ;будувати такі пункти на кож­

ЮJіна ЗНЗІЧ•НО МеНІШИЙ. Це ГО,ВО­ про н аяв ність ембріональ­

рить

ної .смертності

у тварин. Нау­

ковими дослі,дж еннями встанов­ лено, що вона може бути в м е­

жах

процент.ів . Ем-бріо­

15- <65

нальна

смерт.ність

пр.изво,дить до значної ялово сті. Осно'Rні причини її неповноцінна го· ді,вля , післяродові уоклwдненн я,

пра-

худоби, що належить громадя­ н а м . н е обх,і:дно орган:!;зувати ок­

ти увжу на

п ечних роб і т і озн айомити з НІ'І­ ми вс іх працівнИІ<і в ;

р ем і п у нкти за територ ією ф ер-

ВИІ\ОН а НІІЯ

суворий

111орядок

ПрО'ГИіП ОІЖеЖНИХ

'з у с іма ві.дповіда льними ·за проти:пож еж н ий ста н прац і в ни­ нами вивчити пожежно-·т е хн і ч­ ний .м і нім у:v~. У школ ах , дитя­ чих

і

клубах,

ти

л і кувальних

будиннах

в і льними

ворий та

закладах,

нул ьту ри

від

та

,захара ще ння

Іюнтроль прил а д і в

за

експ л уат а­

пічного

опале ння

електроосвітлюв аль ної

ме­

режі, ·додержанням ,прави л по ­ жежної бе3п е 1ш обслуговуючим

ми.

Науново,виробничими дослідами встановлено, що при осі­ менін ні нqрів сі м'ям , яне .збер і­

звернути

особливу

суворе д о трим а ння

ного ня

увагу

ст ей , зерна,

грубих

ці н но·

кормів

та

іНІШИХ СіЛІ>СІ:іКОГОСІІІЄJДарсьНИХ :праду.нті.в.

П. Л Е ВЧЕНКО, начальник інспекції держпож­ нагляду району.

о

новЕ

непл.ідності

за­

тв арин

в цілому і цим самим п оп е ред· жувати ембр і о.нальну смерт­ н і сть .

Сучас на

б іоло гі чна

'вет ер и­

гом двох д іб, з а[]лLдне.ння. корів з нижується на 4- 5 проц ентів, а від ос~м е ніння сім ' ям бугаїв, ян е зберіІГалось протяг.ом трьох ді·б, - 'На 9 - 10 ІПроцентів . ЗІНач­

білІШІ еф ектив н і заходи по діаг­ нос тиці, лі.ну>Ванню 1 профі лак­

но n ол іпшується результатив­ .ність штучн ого осіменіння ко­ рі.в і телиць п а,ру.вального віку ві д засто сування сім'я, що абе­ рігається при теМІпературі плюс

градус ів. У практиці тваринництва за­

2- 5

стос ову ється декільк а штучного

ос.і,м·еніння :

сnособів ві зуаль­

ний за допомо гою шприца,кате-

наука

р01з робллє

тиці .ноолідност:і

но в І,

сільськогосnо­

дар с ьких тв арин . Вп рова дже н н я їх в 111рантику сприятим е шви.д· ш ому і кращому .відтворенню nоголів'я, дальшому роовитну т в а ринн ищтва .

В. ДЮДЕНКО, завідуючи й відділом боротьби з яловістю маточного поrо­ лів'я Центра,JJьної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, кандидат

ветеринарних

наук.

~--------------------------------------------

Кормів стало більше

Гід ний вклад у зміцнення кормової бази для громадського· тва­

протипожеж­

товарно-м атеріа льних

профіл актич ні

ходи проон

на·рна

на

режиму в місцях зберіган­

:v~ еніння і відсутні.сть акти'Вного моціону . Отж е, слід сnрямовува­

г а.1 ос І, пр и ну л ю градусів п ротя·

n ерсон алом;

для

Пе ре вірити техніч ­

з

грамі·в перетрав­

пор,уш е:ння правил штучного ос і­

в становит и

ці є ю

дозв?ляється з а:бирання води .пожежними ав ·

справ>ними

привести

них ніни

Н атегорично

а!бо

сто

а та кож використовувати сі·м'я, ян е зберігалось на пункті біль­ ш е трьох ~ іб. Для ос ім ені ння

водопостачання

винорис тання п ожеж­ шл яхи е в а•куаці ї, вст а новити су­

окремих по цілодобов е чергування членів

шнодженою ізоляЦією . _!:lри · В ~дсутностІ

. розм і стити

пого­

в корі•внинах чи інших прим і­ ще ннях, де .п еребуває худоба,

в депо або і нших пристосова­ інших місцях .з масовим п е р е­ НИХ ДЛЯ ЦЬОГО ОПаЛЮВаЛІ>НИХ буванням л юд.ей завжди трим о.­

вимог -борон ити

державного ложеж1юго нагляду ; вал ьну

вогнетаснини

виняткового

ній ферм і. Суворо за·бороняєть­

..

ю еревірити

маточного

л.і.в' я , .набуває

ся про.водити осімен.і ння тварин

:забеЗІп ечити всі прим іщення горищні, ІПі>Двальні і п ідсобні первинни:ми :засоба ми пож еж о га­ приміщення очистити в!·д мот­ сіння, з в уновими си·гналами, ві·д.10ху та утримувати їх в чисто- повідною наочною агітац і єю та ~~У стані ; інструІ;щ і я,м и;

оп ецшльно приз нач еною КОМІ- ·д епо і .гс.то:вність п ожежних а'в ·

цукрово­ 'В і дношення, ян

ного протеї•ну

ДОібИ.

осі.менінням

ною

Комсомолець

увагу І ~tанню ;протИІпожежних пранил;

господарств

вальни1й ,період

ціальний

рац і оні

Прот.я~гом рЯду років у нашій філактику

а· зоотехнічною

нерів~и.ни не вжили необхщних :v~адських установах та підпри­ протипо · є :~-1 ствах призначити відповідаль­ ВИЛ при пров еденні в огнен ебез·

заходІв no виконан ню жсжних вимог.

тримуватись в ІПротеїновQІГО

телят. Тана інтенсивність вико­ ристання цінного пліднина .м.ає

ч ення. Від його кваліфікації і яності роботи залежить успіх ацрави. Реномендується на цю поса'дУ прИІзна:ча·ти спеціапіст і в

за•:v~!нити на цегляні ; опалення

ним :про:теїном, на.ротином, міне­

речовина,ми і мікро· од ержати телят ві'д одного бу· ральними гая в межах 60 - 120 голів. За­ елементами . При цьом,у слід до­

в и утримання, д.о.гляду і більш сім'я ·в практИІці дає можлив іс ть ПОВ Н ОЩі·ННу 'ГОІДі ВЛЮ ,ДЛЯ Тв арИН досить інтенсивно і тривало (мі­ родильного відділення. В цей сяцями й роками) винористову­ час з ращіону виключаються вати йоrо в спра;в.\ Б ідт ворення кислІ корми , на'!'оміс ть добав­ худоби. ляють сіна і нонцнормів, ба.га­ Роль техн іка , який безпо.се­ тих на фосфор. Крі м цього, т.в а­ ,р едн ьо займається шт,уч.ним рини п01винні одержувати міне­

димарі побілити, а дерев'я­ тримати їх в належному стані;

для

що

ні ння становить 63-вs про­ центів. А щоб тварини були <:ьких тварин. Відомо, що від ;З!дОРОВИМИ, ІПОТрібно добре ГОДу­ природного пару,вання велиної вати їх, за:бrопечивши перетрав­

.ціле відкриття біологічної нау­ ки ХХ стол іття . Метод зберітан­

недопущення

под .· арствах району виникло ря~ . ня їх через дерев'ЯІні к.онструк­

показали,

оправі ві•дтворен­ сі льсьКQІГОСподар­

r·ЗJЄТься в рідк ом у wзоті при тем­

dІІІІІtІІІІІ&ІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІSІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ11і1111і.&ІЗ

В ОСІННЬО-ЗИМОВИй пері· од 1969/1970 рр . в радгоспах і

т анот

країнах світу . В сучасний nep 1~ ІЗаJПЛ іДНЮВаНіСТЬ НЛіНіІЧНО ЗДО­ од вLн до<:ить удосконалений ! рОВИХ нарlв ·від першого осіме­

пературі мінус

страховим

під зим.у змі•цнілою, накуще-

осіменяти

у розмноженні тварин. йог~ ши­

ІЗаморожу;вання сі•м'я, яке збері·

СадитИІМемо цієї культури в насТУІПІ~ому році 200 гектарі.в. З аклали на зимове з-бе-

рі•гаНJня,

і nрантина

краще

ню виходу молодняка і пооеред­

кра:Ї.Ні

глянути посіви, зібра:ти врожай боо втрат.

входить

:досліди що

жує вибраку.вання матО'Чного по· rолів'я . Наші досліди і спосте­

:розроблений

можл ИІві.с-rь швидше і якісніше посадити ї.ї, старанно до-

Підживлення ,оо п'ять дент:не· рів суміші мінералІ>Них доб:риіВ калійних, фосфорних,

,позитивними

день метод

-

ланка вирощуІВатиме врожай на 50 гектарах, це да·сть

1 жита. Майже на полавину цієї площі, де ~ли гірші попередники, внесли nLд час

·

штучнооо осіменіння є головним

на річ, одержання значно біль­

Під урожай картоплі ці

з

норі:в у лерші 1-1,5 мі·сяця (:протягом 25-45 :днів) ~Іісля отелення. Це оприя.є nідвищен­

ня і застосува ння заморожено,го

,Ме.хаJНЦзатори Семиполн івсьної лтхофаібрини пос іяли 11·50 rе:нтарrв озимої пшеки-

телиць

понааали,

ше цінних продуктів харчування

бо

і

наслідками .

nлемінних ферм і груn та, звіс­

ного « Т-15 » nораєтІ>ся тра,кто- сту'П'Ки nереднЮх коліс були не рист Володимир Семенович Мwш- змаще-ні. А в «.МТЗ-5 » чере-з двад-

ректо,ц ервікал ьний і ·ма­

нс·-.ц е рвlкальний. Нращим з них

ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ. В ІДТ ВОРЕН Н Н ХУДОБИ.

Минуло ·Півтора мrсящя як п.:J- ко. Де·кілІ>ка днів тому в ць·ому вич Берк;шо цілком законно обу­

т е ра,

рн••ництв а

внесли

механі затори

Броварського

відділка

радгоспv

імені Кірова. Вони виростили на кожному гектарі закріпленої плоЩі майже по 40 центнерів зерна кукурудзи, а буряків понад 250

цент нерів.

Заслуга в цьому, насамперед, тракторнетів В. Стрельченк а, В. Слі,пченка, В. Крнсанова. Тва.ринннцтво ·відділка буде краще забезпечено кормами. Г. ТРУБА,

житrя

секретар парторганізації.

о

О

3

стор.

О


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§ВІд З'І.ЗДУ ДО З'ІЗДУ

Юридична консультація

ЗАГ А.JІЬНОСОЮЗНИЙ ТЕ.JІЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР

ЗАnИТАННЯ: приrй•няття н.а р·обо'Ч'ИІМ дне<м ЧИІМ ТИЖІНЄ.М?

Програмою КПРС, nрийнятою на ХХІІ з ' їзді nартії, було nоставлено завдання охоnи,ти всі ра­ ііони нашої країни мережею взаємозв'язаних теле­

В аnаратно-студійний комnлекс входять 10 сту­ дійних блоків чорно-білого і кольорового телеба­ чення з студіями nлощею 600 і 1000 квадратних метрів, n 'ять студій для озвучування фільмів, сім маJІИХ програмних телевізійних студі~, приміщен­ ня технологічних служб, кімнати режисерських та

візіііних станцій.

~' же теnер теJІеGаченням охоnлено те,риторію, на якііі нрожиtнtє сь к ого Сою з у.

процентів

iU

насе.І,Іення

Радян­

операторських бригад, костюмерні, гримерні, кіно­ п е реглядальні зали, конференц-зал на 790 місць

U~oG з 'єднати всі телевізіНні центри " країни та їх радіоrrередава JtьrІі станції взаємним обміном

'

нро г рам

і

нриііuмом

Центрального телебачення

та

з

35 uаtІтажних, пасажирських та фільмових ліф­ тів забезпе •tують підйом і спуск людей та устат­ кування . Всі ВІtутрішні приміщення оздоблені мар­

Москви, з :~ б е зне • нпи їх зв'язок •Іерез системи << Ін п~рба•ІСНІІІР> та << Євроба•tення>> з телецентрами з аруІІіжІІИХ країн , збі JІьшити кількість nрограм в Моt"ковській зоні і на nериферії, збудовано новий Заr· а Jшюсою :~ ниіі п л еuі:~іИний центр. У комnлексі б у д ов цt.ОІ' О t(еитру і з залізобетону, скла і алюмі­ Н Ію , сІюруджених в Останкіні, налі•1ується близь ­ ко 4 тися•t nриміщень :ІагаJІЬІІИм об ' ємом rюнад мію.ііон

кубі•нtих

інші служби .

муром ,

ме т алом,

деревом,

синтетичними

матеріа­

лами .

Новий Загальносоюзний телецентр в Останкі­ ні - ще одна архітектурна і техно-!Іогічна визнач­

на nам'ятка нашої столИці. На фото: загальний Останкінського ставу.

метрів .

вигляд телецент,ру з боку ( Фо,точю·н·і·ка РАТАУ).

Н:1 СТ :1)1іоні сел а Вели ­

:\ІІІ\ СJ.

0 \0

юнак.н

ГОДІІНі

ранку

і д івчата, однf'інені

в с порт !Іі вну форму , почи­

н :ноть п<Jра дни·й похід.

ди ­

Весь день не змовкали

ректор школи В . М . Крав­ 'Іенко, секретар партійної організ ації радгоспу І. М. З аболоТ>н·ий. Пі д звуки гімну Радни­ еького Союз у В. Губський, Н. Перенос, Н. Нішенко

над стадіоном музика, оплески, вигуки болільни­

спарта1кіадн

піднімають

вітають

прапор

спар­

так·іади. Дівчата в черво ­ но-голубих костюмах при­

Спор ти1вні прапори не ­ суть чемпіони Київської обла с ті Віктор Губським і Броварського району -Вол од имир Євтушенко. З а ними -- колона учнів

ступають до масових гім­

л у бліх, далі крокують юні спортс ме ни школ-и.

штовхан·нн ядра, стрибкн в довжи·.ну і ·висоту, ки­ д ання м ячи·ка, фінальна

Іх бі л ьш е 500.

зу с тріч баскетболі·сті,в.

прапорами союзних рес ­

Уч а сників

настичних вправ. Іх змі­ нюють легкоатлети . У про­ грамі спарта:кіа.ди-- еста­ фета 4 Х ІОО, 4Х60, біг на 800, 400, 100 і 60 метрів,

ВJДnОВJДЬ: Дл~ людей, ~і з

nvІcrxaІMH' ті€Ї три·в.алості, яка вета­ НОВ<lена. приrчому

rю в.и:конуІваrні'Й рооот і , &:tдІ\'JІУІСТКУ ОtrеІРжують

Не ПІрОІ!Юр!J!.ІЇFНО

(,ж :rНІКИ, За ІЙ•НЯТі В ДQ1М,аІШНЬО•МУ ГОС·

ПОВІНу, а

nо""а'рІСТ:В>і, :оонс 1онеq>и по ста:рості, '•н•ва.~uди, особи., 1Щ) част·ково в·тра · тили п•ра~цщrаrr,н:К:Ть), ЧННІНИ!М зако.нодаІВІС11вом пер~аІІJ€1\іе прий нtЯття на poбorry з неповни•м ро · бОЧІІ\.\1 ~НеМ або •НОООВІНИ<М робОЧИМ тиж•нем. М:Ін :~стер.ств.а і в1домства, ІВ>WОв.щно до ·поста~нови Ради М~ністр:rв СРСР ВІі:д 10 ЛИ!ПІНЯ 1967 року N2 641, мають право дозоо-

цьо,ва•ному ч,асу . Робота . з нооов­ ни:м робочНІм днем .вuдбІІІвається .1ише ,на розміtрі зароб:тюу, що збе·рі•гається .за ча,с віі!Іду.стки. ОбчИІслен.ая 11Р';Ідооого стажу Д,llЯ ос :б, ЩО п;ра11/jЮЮ:ТЬ НеІПОІВ'НИЙ робочий деІНІь або нооов•ний ,робочий ти.жІДеІНь, ІІІРОВаІдитжя на за­ гал,ЬІни.х п:tдJот,ава·х, тобто з ,розра­ JСуШrку року .роботи за ріІК ста.ж.у. У ТІРУІдО'В~й КІНІІІЖJці лр.а;ціВІННІ~а не

ляти

в,іщІМ,ічається, що йоrо прийн.ято на

nЩ.в іІдом•шм пі,щприемства.м, установа1м, Q\)ІГа,ніGаціІЯtм прНІЙ!маТН ШQдей на •Не<ПОВІІШЙ рОООЧИ,Й день з оплатою ПІj)а.ці за фaff\1'flfЧ·

ним ви•роб ітюом

ОГОЛОШ)'ІВаВ кращі

Переможцями в бігу на метрів стал,и Володи­ М1Ір 6втушенко, Віктор Губсь·кий, Ніна Перенос, Люба Рогова, Антоніна Крук . Ім вручені дипло­

800

ми.

К і •н 1ц еві резулотати спартакїзди бу:дуть підrве­ дені на великому спортив­ вечорі, я.кий відбу­

деться незабаром у сіль­ ському будинку культури. П . КАРНАУХОВ, робкор.

- Вища математика. «Числові !2, 10 - Марксистсько- ленінська

ряди» . філо. софія. сОснов ні категорії діалектики•. 13,20 - Фізика. «Ентропія. Реальні га­ з и». 18.40 Наша афіша. 18.45 За­ прошує

(,\\_),

10.30 - Новини. (М . ). 10.45 - «Що . як, чому ? » «Собак а на службі люди­ ни» . (М . ). 11 ,15 Наша а фіш а . 11,20 - «Рік минулий , рік наступний» . (Хар­ ків), 11 .5() Мул ьтфільм «Дівчинка і с л он >> . 12,15 - «СІ( а рби народу» . 12.45 -

« Г е роїчна т е ма в російському ми. ст е І~тві», (М . ). 13, 15 « Життя тан­ ЦЮ» . (М , ). 14.00 «Н а ша n " ятиріч­

к а>>. (М,), 14.25 - Кольорове тел еба­ ч е ння" М ул ьтфі ль м . (М , ). 15.00 На­ ро д ний тел е уні ве рситет. (NI.) . 16,30 ·•Н а м е риді а нах Укр а їни » . 17.00 -Кон­

17.30 -

церт к а м ер ної м узики . (Львів). « Від з' їзд у до з ' їзду » . «Видавницт в о «Р а дян с ький

письм е нник»

18,05 Літопис «Рік 1959». (М . ).

-

чита ч ам» .

Телефі л ьN Кольоро В L т ел е б а ч е нн я . «У світі тварин » . (М , ). 19,50 - В е фі р і «Мол одість» . «Ан у , ді в ч а т а ». (М,) . 20.45 Програма «Ч а с». (М , ) . 21 .20 Художній фільм . 22.45 - «д р у жн я зуст рі•І>>, Концерт а р т и с тів Київської і Г д инської опер е­ ти .

піввіку.

18.50 -

Друга програма

сnектак.qь «В ст еnах України• . (За з аявка м и гл ядачів) , 20.40 «На добраніч, діти 1», НЕДІЛЯ, 15 ЛИСТОПАДА Перша прогр;іма 9,05 - Гімн астика дл я дітей . (М . ), 9,15 Новини. (М . ) . 9.30 - Для школярів. «Будильник», (М.) . 10.00 -

еМузичний кіоск» , (М . ). 10,30 Для старшокласників. Відnовіді н а питан :, ня IJ туру олімпіади «Крила нашо• Б а тьк і вщини » . (М) . 11 .30 Для дІтей , Т елетеатр «Дзвіно чок», (М,) . 12.0u - с Портр ети портр етів», (Р е мбр а ндт). (М . ). 12.30 «Біля джерел трудових починів» . (М.). ІЗ. ОО - «Ш едевр» . Чет-

в е рта

симфоні я Бетховена . (НДР) . « Н а уко в а к а рта країни», (М,). Кольоров е тел ебачення. Худож· ній телефіл ьм еДе ниекові оnовіданн я •. (М . ), 15.30 Для воїнів Радян. ської Армії і Флоту. (М . ) . 15,50 ,_ «Му з ичні зустрічі• . (М , ) . 16.20 На-

13.55 14.25-

ші прем'єри . «П~снею заквtтчана зем· ля » . Тел ефільм студії «Укртелефільм» .

17.05 -«Клуб кіномандрі в ників», (М . ) . 18.00 - Новини. (М,). 18,05 - Т еле­

ж у рнал «Пошук» . Веде передачу пись-

м е нник

С,

Смирнов .

18.45

-На-

з устріч з"ї зду моло д і.

Вища м а т ем атик а . сСк аля рний. вектор11и й . мішаний та подвійний в е кто р ний доб у ток векто рів» , 12.45 Нім е ць~<а м ов а , «Імп е рф е кт модал ь них д ієсл і в. Повто ре ння грам а тичних мо. дале й. (~ 1- 4)» . 13,20 - Хімія , «Між

nотрібна» . 20.00 Програма «Час». (М . ), 20.30 --' Художній фільм «0 дван а дцятій годині прийде бос» , 22.00 - Кольорове тел ебачення. «Владики без м а сок». (М . ). 22,30 «Камертон доброго настрою», (Дніпропетровськ).

цій но го

підн ес е ння

(1910-1914

11 ,35 -

мол еку ляр н а

18,55 -

і '"••н

:і • :

f

і

f

Н а ша

в з аємодія.

афіша.

рр)» .

Кристали » .

19,00 -

Фі л ьм·

зичний

Екран

КПРС і XXIV Компартії України. Для «Сільський клуб • . 19.30 -Му­

фільм

«А

п і сня

Друга програма

людям

та к

20.45 -

«Не тільки про себе• . ТВорчий портрет народної артистки СРСР П. Куманченко.

Перша програма Наша афіша. 16.40 Для дітей . сБілочка.кннгоноша» . (Харків) . 17.10 - Ресnубліканська фізико-мате· матячна школа . 17.40 - Телевізі!Іні вісті. 18.00 Програма передач. 18.05 - К,рльорове телебачення. Художній фільм «Король Дроздобррод• . (М). 19.10 сС:rорінки журналістського

бло к нота• . 19.40 Музичний фільм «Пісні 30-х років•. 20,10 Програма .осЧас». (М). 20.35 Чемпіонат СРСР з хокея : сХімік» еДина мо•. 21 ,15 Наші прем "єри. Ю. Герман «Для чого живе людина•. Телесnек­ такль. (Харків) . 22.50 - Телев і зійні вісті.

а•ОО ВЇід1рtЯІдНИ•Х рО'ЗІЦlІНО.К.

бО,ТИ?

Телев ізійні ВІСТІ. 11 .10 Фільм-концерт «Пісні дута ра•. 16.55 - Новини. (М), 17.05 - Телеагент­ ство сПіонерія». (Воронеж). 17.30 «Акт уальні проблеми економіки•. (М). 18,00 - Новини. (М). 18.05 Кінонарис сЧукоккола » . 18.35 Те­

сОсінні

етюди» .

19.10 -

Ве­

чір оnерети . (Свердловськ). 20.10 Науково.популярний фільм •А ~автр_а в море». 20.30 <На добраНІч, дІ· ти!• 21 .15 Кольорове тел ебачення Художній телефільм сНазві":ь ураган «Марією». (М) . 22.30 «МІСТО май­ стрів». (М) .

............................................................

студен т а-заочника.

Другий

АДРЕСА :

м. БРОВА

РИ

,

сНОВА51 ЖИЗНЬ» -

вул. Київська, 154. ТЕЛЕФОНИ :

ві>д;\ілів

орг а н Броварского раАонного

комитета КП УкраиньІ и районного Совета депутатов

трудящихся Киевской области .

ІНДЕКС 61964. аиходить

Газета

вівторок

чеівер 1 суб~ту.

редактора _ 19-3-82, заст. редактора , І боти), фотокоресn~ндента -: 19+67, відnовідального сек­ масової роретаря- 19-3-18, ВІддІлу с1льськ. господарства- 19-4-47.

(партійного життя, nромисловості,

!................................................................................ . ,.......................................................... Бров.а·рська д:рукарня, КнїІІ'СЬІJООЇ областіІ" вул. Ки.ївська, 154. Телефон -

19-4-57.

ОІКЛаІді•В

(СТМЮІК)

J<,p :rм юго, окремИІМи поста,нова-

~•и У:РЯідУ а,!!.мін,іІСтраuН РЯІдУ підпр, н · ЕІМ• СТВ, У• СТаІНОІВ Та ОрГа•Нізацій д·аЗ•ВОІ.lеНО .mриЙІмати rна ·роботу з непов.ни·м робо<ІИІМ дщем таких ос і:б : і.нІва·л·\дів ВітЧИІЗІНЯІНОЇ війни, а таІКО•Ж і нва.піІд і•в з числа військовос.пужІ бО·ВЦ, і ·в, я,кі ста;ли і нваліІда~Ін n<ри за.хисrі CPGP або ви.коіншиrх .обов'я,:3ІК~в

ві.йсЬІКо,вої

В я•ких

,вишла•чу.еться

rозм1-

допомога

по

COlliCТp. a .xy за Ча1 С nрИІПИrНСtНІНЯ роВІДПОВІДЬ:

Зr:Wно

з п . 50

Положеяня ,про поря~ок прн.зна­ че•НІНЯ і В.Н!ПЛ'аТИ ,дОПОМОІГИ ПО дер­ жав111 о1м ,у соц і·аІ.ПІЬІНОму страху1Ва1Н· ню, .я.кщо іІІеnраrЦе:\да1'нkть наrста · .1а в леріо:и. ,роботи і т,ри,ває п. ід час зу1пин.ки лідJnриємст 1 в ,а, цеху, в:.ащіrлу, то дооІомога за час зу­ пин:ки виІП.lаоrует~я в та:кому ж розмі1рі,

як

~"-· і зapV'Vi1'Ha

плата з а

цей час робі,т:нНІКа 1 м і сл:у . жбоІЩЯ•М ТіЄЇ Ж n.рофесі·Ї і J\!Ва\1\•іфЇІ!rаці•Ї , .a.;l e ·не :вище доrюмоrи, я1ку б да1ний пра:Іtі ВІник о;:tер,Ж•J'Іва.в за за·ГаіJJ,ЬІНИ­ ми n•ра 1 вила 1 ми обчИІСЛенн,я допо­ м,о:ги.

Я1ющо неп.рацезда'Іlніст,ь напа.1а

республі:к; р0Ібі:l1НН.К·і в і с.~ужбовц ів n Їі,l"ІПІриємств ообутооого oбcJJY· ювува•ння (атеЛІьє, майсrереіІІ·Ь і ПІРИІЙМ•3дЬННХ пу,НІКТі•В Х:М"ІИІСТКИ О.JJЯ• гу і ЩJа•Н' НЯ біJІ'И;ЗНИ), а Та•КіОЖ nраці ВІНИК:ІВ rЛ :І,Щариемст,в і у.стаІНО!J і:нtІшх га\ІlІу: зей н аІрОІдіноrо гос.по да:рс11ва, що безпосере~д~~~ьо обалугов у ють населен.н.я; · на лі:ДІПІриемс 11 в.а мі:сцевої лром.исловості і това•р-ів

н.а•рОд'НОГО

СПОЖИ•&аrНІНЯ;

В

,ки .не в.иtда€Ться . А , КО\ЛИ- .не, mрще­ зrаТІН:сть (1нез.алежно віщ часу її на<СТЗІІtня) трИІВає і пі.сл.я пуску П·:tдіпрИІЄ>МіСТ.Ва, цеХІу, 'В'Їі.!І1дЇJ11'у' або Пl!О.І];Я ЙОСО ліІюв:ЩЗІціЇ, - 1'0 ДОІПО­ мога вндає:ться 3 д1ня пуаку чи л·~кв.Ща•ц:ї ,з 1po3f!Ja.XY'HKY того . ~аро­ б:т-ку, що його .особа одержуІВала до ІtрІІJrшнен.1І-я 1роботи.

ЗАПИТАННЯ:

ється

Чи ОІПОІДа'Г:ІШВУ-

П'Р\ІІбуrr:коВІІ'М

nо.датrом

ви­

жнт.юво-ІКОІМ' УІНаJJЬІНе /10СПодаІj)ство; натороrда, О""""Ж)'ІВаІіІа за ві\lІІюрІІ!Тв За'К!Ла.ди ОХОРОІНИ• :ЩО)J()ІВ'Я, СО· .......,,..

ц і аіJ1,ЬІНОІГО заr беЗІПе•чеІН: НЯ Та і.н.

'І':Я,

,ВИ.На<~ЇЩ,

До31вю.1еrно таІКо.ж .пе:реводитн на пр011юзи.цію?

•НеІоовний рооСJtчи.й день і тих пра-

ІІJаrЦіОНа;/ІЇ.З•аТО/jJСЬ:КУ

ВІДПОВІДЬ: ПУІНІКТ

75 Поло­

ц:tВюІІків, ЯІК1 ма,ють баж.аІн.н.я за.й- Ж€1\іІН,я про вЩ·крwrтя, виJІах~и і :нятн поса1 д·У з неnюмюю стЗІвкою ра~ц:она~іrзатОІjJо~і прооо,зи;ціrї, зат­ чи оклаІд<Ом. веtр~r.женосо поrста:нооою Ради МіПіJJІІ<ЙІН·ЯТТЯ осіб з неповн,wм ро· 'н•:стр:•в СРСР 'ВІіщ 24 кв.і•тJІя 1959 р. бочиІМ д:нем ,rопу>екаоЄТ:ься я,к 1На N2 435, rооорwть, що ,виrнагорода nості.ЙІНУ, так і rна тНІм~а.совsу робо - в ,ро•зм : рі не б:льше ОІдІНієї тисячі ту. Бажаючі ЩJ•ІІіlІ!ЮВати неnовний кІЩJбованц:Ів, QДеJржува.на а•втора­ робоч,иrіі час приіnмаються .на ,ро- ми віtдкрн,тті:в, ви.наос10д~в і parrti.oбoтy за заІГа<ЛlЬІІІИ:ми правила1м.и, на\1\іІЗа:юрсІ:Ікнос mроПІ<JЗНІці,й, цри­ а.ле nри цьаму оов.нНІна бути за- б}"Тrкоо.wм п01датюм не оrпО\!!:а•тко­ стереже;н.а ~рИІв.ал:сть роб:о"І'ОІГО вуєт,ЬІСJЯ. В тwх ВКПЗід'КаХ; коли д:н.я або ,кіЛІЬІКість робачих дІНіrв ,на

розм,:р ,в·н.на.rо.рощи

пеtре;вищує ти­

ти•ж;ден.ь. З.мі.нюв.а1"И в даЛ·ЬІШОМ'У СЯ'ЧУ карбова:ндlів, пОtд:а:ток обчи.с­ режНІм ,роботи а<дІМ'lіністрація мо~е JИОЄТІ>С;Я з усієї су.мн виІJІаІГОІРОідИ,

т·:.л:ьки за J:FОСоrд•женням Я !ІІКJ0ІМ.

з ,ЩJащв -

з ви.ра·ху,ванн·ЯІМ О,ЗІН'ієї тиІСЯ•Чі ка1р· ООВ аІНІЦ)В, Оіюре.МО ПО КОЖІІЮМ У В>іІд-

Т,н.м, ЩО ЩJаІІІЮЮТЬ .Не•ПОВr!ІИІЙ робо'ЧИІЙ Ча'С, Н•ад.а•ЮТЬС•Я -Ноа 3<Ш'aJL1>-

КРИТТЮ, ВНІНЗІХОД<у або ра:ці!ОНа;/І<~За­ ТОф'СЬІКі.ІЙ ПlрОІІЮІЗІІ!І.t:•Ї.

нпrХ піtд1стаІВах В.ИQ(Їід<ні

і св.я1'Кові

А. СТЕСІН,

дні, за ,вИІн.ятком •ВН1П~Ї!В, коли їх

юрист.

ЗастуDВВК

З а•м. 4715 -

редактора В. ПОЛОТНЯК.

...................................................................#: ~ БРОВАРСЬКОМУ ПІДООБНОМУ ГОСПОДАРСЦ~У і

~

І :

поmрібиі

і

ветеринарний лікар,

:

ветеринарний фельдшер.

і

За: ра.хова.н.і на роботу забе:mеч_уют, ьс.я житло.м . . І хати а·втобусаІмн ДШ.К- .Ка.лиrга, 1 Бр01Ва1\}Н - Босда·Н·І:в•ка.

І

1.................................................................... . . .. .. .. ....................................... .·-···-·· . Дирекція.

програма ,

11 .00 -

лефільм

ЗАПИТАННЯ: ра .х

16,35 -

Друга

або nр011юрц1йно

16 ЛИСТОПАДА

............н..••f-+++"'·~М•+"••"•..................~ ..................

HAiilA

.

XXIV з'їзду

(М . ).

Екр а н ст уде нт а - за очник а . П е рший курс . 11.00 І с торія КПРС . •Партія б і л ьш ови к ів у п е ріод нового р е волю·

ко нцертна студія. Концерт майстрів мистецтв . (М.). 20.00 До­ кументальний фільм «Олександр Кор­ нійчук» . 20.30 сНа добраніч, діти!•

ПОНЕДІЛОК,

роботу з непоВІНИІМ ,робоrчим дrнем . 3&:\/DІ:JНеНІН.Я ЦНtХ ОСіб І\ІрСJtВ41ДІtТЬСЯ на зага\Лнннх піщста1ваrХ.

в·'!.!:іПРаІLІ:ьов.а<ному часу, виход~я·чи з

ВІСТаІНО.ВІЛеНІІtХ

в:tдJпра­

фес іrй - на піІдІmриоемсТ'ва Мі•ні- 1 в пе:р і 01д ти:мrча,соwrо .црипинен•ня стерст:ва ЗІВ'.яІЗ:Ку СРСР і союз.них P'oбirr, т'о допомога за ча.с 3ушtн­

курс, 11 . ОО - Німецька мова. сПід · рядні речення означальні. Повторення граматичних модалей, (§ 1~-27)». І 1.35

СУБОТА, 14 ЛИСТОПАДА Перша програма 10.05 - Гімн астика для всіх .

;щя ,ро.бо -

т ах чи, :,нших nрrичи,н не можуть ПІрац;~оват,и по. в.н111й .робоrчий ча.с

ПІра.ц :•вІJИІК іІв ЗІв',ЯІЗіК,у .масових про-

результати.

ному

пр·и:йІмають спеці а,льно

с.1.у ж•би; продЗІВІців і .касир.і.в - У дерЖЗІВІН•і Т'Ор: ГОІВЕШЬНі Ор'Га•ні:заruії, пфа·ц: в.нИІк і в буфетів і за:ку.соЧІННІХ на n:t11Jmpиeмc11вa. nром,аІдІСЬІкого хщрчу,ва.ІНІІЯ оп, о .ж.нrвкоопераці· ї; ж\н ок на швеЇJtні пuдmриємrствз;

ків. По радіо суддя-інфор­ матор

nojИtiд:O·K

ти в ДІн: в't!ІJІЮОЬИ·Н!КУ. Вони (·юр,ім се,wн•них 1 ти~мrч.аіСОІ!НІІХ прац:іВІНИ­ к:1в) К·ОІРІІ!СТУЮТЬІСЯ ЧЄ>рі10ВИМИ ,ві.д -

на.НІІJ-і

ка Д н~н: рка лю дно . Лю­ G І п ел і с порт у прийш л и ПО Д ІШІІТНС Н Н а Ві д КрИТТ '! n е ршої з аг ал ь;ношкільної спарт а кіадн. Звучить му-

Я.кий

работу з не.nОВ'НИІМ чи неао.ВІни,м рqбо·

7029.

...........

-

~

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: слюсарі-ремонтники, слюсарі-нала.д'ІИІtИ, слюсарі-са.нтехніки, електрослюсарі,

І

апара'ІЧJИКИ,

учні апаратників, пресувал,ьники,

t

учні пресувальниів. 3вертатися ва а.цресу: м. Бровари, 'Прокву·зол, завод мас, ві,.-діл кадрів.

пл ает-

ААмІ.иІстрація.

..

І

~~-···-·~·~·~·-···-·~·~·~·-···-·~·~~·~·-·~·-·~·~~·~·-···-·~·~·~·-···-·~·~···-··.-~··~· ·-·~,_,.

135 номер 1970 рік  

135 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you