Page 1

u

Рік видання 28·А

Про.л,етарt всtз; ",раін., єдн.аЙтеся!

.N'2 135 (2674) СУБОТА

ПАЛАЦІ З'ЇЗДІВ

11

цеIlтра.1ыйй HO!VIiTeT НПРС, Президія Верхов­ ної Ради СРСР, уряд СРСР 7 листопада влашту­ вали в Нре:wлівсьно"Wу Па.lа;ці з'їздів ПРИЙО:VІ з на­ ГОДІ! 50-ї річниці ВеЛИі{ОЇ ЖОІВТНЄ>ВОЇ соціалістичної

ЛИСТОПАДА р.

1967 ЦІна

2

u

СВЯТКОВИИ ПРИИОМ У КРЕМЛІВСЬКОМУ

коп.

революції

На ПРИЙQl~~і БУ.1И нерІвнюш НО!VIу,ністичної партії і РаДЯНСЬІ\ОГО уряду, Г.1ави партШно-уря.дов!!х де.lе­ І'ацій

СОЦіал1стичних

НІІЧИХ

партій,

країн,

КО~1уністич:ІИХ

інші зарубіжн,і

гості,

тійні і державні діячі, старі

і

робіт­

РЦЯНСЬ~і

більшовики,

пар­

представ­

ники громадсьносгі.

Се'ред гостей БУЛrJ глави дип.l0:'.lатичпих нредстав­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТ)' КП )'КРАtни ТА РАИОННО' РАДИ

шщтв,

ДЕПУТАТІВ ТР)'ДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

акредитовані

в

СРСР. (ТАРС).

НАД МОСКВОЮ ШУМЛЯТЬ, ЯК ЗНАМЕНА,

П'ЯТДЕСЯТ ГЕРОЇЧНИХ ЛІТ .

ВіЙСЬltовий парад і

Ось він і прийшов цей день світлий день свята, що вінча€ слаВIНИ'Й літопис пі,ввіку Радянськоі держа­ ви...

Півстс,ліття

днів,

які

потрясли

ГG'!ЮРИМО З~lінили ІЮ

10МУ

про

світ».

п'ятдесят

весь

НОВО\ІУ

.1ЮДСТВО

Тепер

ми

років,

хід овітової

шляху

дізналося

з

які

про

«десять

повним

п'равом

зміrJИЛИ

цей

іСТОРІЇ, ощшмували

історично,го

ніалізму і комунізму. Схвильов&но піднесений

розвитку

настрій

світ,

людство

шляху

-

викликають

со­

площа

(,іля Кремля, її урочисте ВбраниЯ. В день свята ра.дян­ ські

ЛЮД1l

з

осо,бливою

країна ПОЄДНУЄ

в собі

яенісгю

еflергію

відчувають,

юності

що

наша

і ',1 У дрість зрі­

лості.

Стріл.К1І ГОДІІІІІшка наближаються до деСЯТІ!. Саме в цю годину 7 листопада· (25 жовтн'я) 1917 року Ленін піДJ1lисав відозву «до. громадян Росії!». Са'!е в цю

годину півстоліття ТО'ІУ наDодила,сь ноаа іСТОР'IЧН;) епо~а. Передзвін Кремлівських курантів сповіщає про те, що наша країна в'отупила в другу половину пер­ ШОГО століття своєї еоціалістично.l історії.

На IICHTpaJlbHY трибуну підні~lаються керівники КО­ "уніСПІЧНОЇ парті і і Радянського уря,ду. Разом з ними зарубіжні гості, які прибу.1И на святкування 50річчя Великого ЖоВl'НЯ. О 10.00 із Спаських воріт Кремля виїжджає від­ крита Імашина. В ній міноіс'Гр Оборони СРСР Маршал Радянсь~ого Союзу А. А. Гречко, який прийма€ пара,д. Він об'їжджа€ війська" ві,ається з 'воїнами, поздо.ров­ ляє ЇХ З 50 річницею Веvшкої Жовтневої соціалістич­ fЮЇ

революції.

А. А. Гречко під!німаєтlУСЯ на

трибуну Ма;ВЗО,lею

і

ІШГОЛОШУЄ Про~ЮВу. ПООДОРОВИlВши ра,'!ЯIН1СЬКИЙ народ, армію, за')убіжних го.стеЙ з CBfJТOM, ві'Н говорить про успіхи,

.1!о.,·ягнуті

промисловістю,

сільсblКИ',j

ГОСП.Qдарст­

ВОМ, наукою І культурою за роки Радянської влади. Маршал А. А. Гречко. підкреслив, що Радянська держава проводить ми'ролюбну зовнішн'о. політику. Разо\! з ТЮІ наШа партія робигь усе, щоб ще вище під­ Еести Оlбо.ронну могугність країни, зміцнювати бойову і отавність РаДЯIНСЬКо.Ї Армії і Фло'Гу, оонащених най­

сучасніШlІlМ о.зброєнням. МаРШaJI А. А. Гречко прого­ лошує здравицю на честь 50-річчя Великого ЖОВ,НЯ, радянськосо нарооду і його. Збройних Сил, Комуністич­ ної партії Радянського Союзу. MOГYTH€

«J/pa»

ЧІІСЬ з урочистою

прокочується

над

пло.'l.I,ею,

зливаю­

мелодією ДеРЖ1lJВНо.го. гімну

Радян­

ського Союзу. Гримлять залпи артилерійського салюту. .. .почина€Ться пролог ювілейного па'раду, ЇIОГО історична чаістина.. Попереду йдуть юні барабанщики в (І} дьоні&ках і довгих кава.lерійських ШИНе.1ЯХ.

Багряний

Відблиск ЛЯГI!Є

на

брущатку,

па

трудящих

де~"«Оllсmрацzя

Кра.сніЙ

революційні

матрсси,

воскрешаючи

в

на

кінній тязі, точна копія

_.

l1есуть

П.10щі

дивізіі,

-

названої

десантники, рицаря

~10pCbKa

ленініз\!

пі.ll!і'Іаються ІІа МаВЗО1лей і підносять квіги керівни­ ка'! Партіі і )у'рял)', зарубіЖНlI\1 гопям. Святкове ОфОР\І.1ення колон нагадує про славний 50-річний шлlях нашоі Батьківщини від першої Л1lJМПОЧКИ Ілліча до цілих \lОрів електроеНЄ1ргіі, від робітничо,ГО" молота і селянськоі СОХИ дО заводів-автоматі<В, від теМРЯ-ВIІ і

Е.

неписьмен'юсті

Майорять

КПРС

силою вогню в багато раз пере­ поперед,ниць зна,\lениті «катюші».

види Радянських Збройних СВ.1 Всі типи наших ракет мають ,високу

готовність

ЦК

ПОЛУ~I'Яllі слова, в них т!)ивога і турбота nplJ ,1.0'

від бать"ів

Ilлоща

ще не

і дідів. естафету ре&ОЛЮlJiії.

бачила таКОІГО

яскравого все­

І;ародного торжеств~. І коли останній вал кумачево,го нриБС'ю прс'КОТИВСЯ біля Гlра,нітних трибун Мавзолею, ІІа П.ІОЩУ ЕІ~ЙШЛИ тисячі КОМСО:llольців. На'Д їх ряда,ми І:'а d-:Ю широчіllЬ площі вини~ають слова: «Народ і партія єдині!».

Мог\Тнє

«Ура»

перекочується

по

площі,

і

як зак­

.• ючний акорд свята в небо З.lітають грона черво'них І.у.1Ь, що Іресуть угору вюше.пи з наПИСQ,:І! «50 років

На Красну площу вступають ракети. НШІІИ оснащені всі

ПРИЙНЯIJШИ

Красна

артилерія. Ії ПРОХО'дження завершують

СВ'оїх

нау;ки.

заклНlКИ

Ії співають СТ) дентн, :l-lо.1J'JIі бу дівельникн, робітни­

устав.овки, ЯКіі

ВСРШУЮТЬ

Hd траН,<:і1арантах -

Жо<Втневі

ЛЮДС1 ВіІ.

ки.

висотах.

jJaKeTHi

освіти, культури,

ко'лонами

...ШIlРИГЬСЯ піоня: ВЬІШЛИ \lы все из народа, Дети се:llЬИ трудовой ...

глибину.

На площі -

до вершин

над

звернення до на'родів світу, !ІЮ

... Все довкола наповнюється гулом могутніх двигу­ нів. Ідуть танки. Перед трибуна\1Н ви~окоефеКТИВllі зеllітні засоби. призначені для ПРИКРИТТЯ cyx~aYTHHX військ. Серед них !Вперше беруть участь самохідні зе­ нітні компле~си з трьома ракетами. Вони здатні в 'Оlб­ С1 ановці маневрених бойових дій точно поражати по­ ві"ряні цілі, ·в тому чи,слі й такі, що летять на гранично \І алих

вічно живе революційне вчення!».

-

С.1зва. С.1ава ' » ГРИ\lИТЬ над площею. Сотні ЯСКРЗUllл к.1У',б внросгають в колонах. з БУJ{ета\1ІІ кві­ тів :\0 грибу!! біжать діТIІ. П'я'гдесят хлопчиків і дів­ чаток в націОilаЛЬ'НІIХ КОСТЮ\lах на,родів ,іашоі країни

Починає гься похід 'ІоІогутньої BIНCb~OIBOЇ техніки. Вперше проходять підрозділи сухопутних військ, осна­ щені найдооканалішими бойовими 'машинами, які дають змогу УIOТQпіхо'ті успішно вести бої у високому темпі, велику

портрети Маркса,

-

С.1ава,

Дзержинського. Идуть суворовці й Haxi~IOBцi.

на

На них

На :\/ІІТЬ заВ\ІІІрають ряди. «Ба,ьківщиНі слава!», ,«РаДЯnIСЬКО'IІУ народові сла.ва!», «Паlртіі Леніна -

піхота, Ф.

похід

ЕНГе.1ьса, Лені,на, портрети члені,в ПО'lітбюро ЦК КПРС ЗО.10ТЮI горить .1.0З}'НГ: «Хай живе 'ІоІаРКСИЗ\l­

па\l'яті

революціі

Відкривають

Кумачеві прапори, що ІІайорять ІІа аВТQi~lашинах,­

за НІШ -- дИВізіон бронеа.вто­ тих, що \10Жllа було зустріти

ім'ям

ПОЛ;ОТНИЩ.

:аГО.10вні сторіНІКИ свята.

вих учбових закладів

Красній

червоних

кий Жовтень».

вулицях революційного Пітера. IОвілеЙIІИЙ па'рад триває. Юні барабанщики відкри­ вають \lарш части,н наШОlі ap~lii. Ідуть С'1ухачі військо­

На

СО,НІ

ве.1ичезні стяги з портреТО\l Леніна і словами. «Вели_

ІІа

воіни

року

Учаоники го.lОвної колони, одяг;нені в червоні костюми,

героїчні Жовтневі Дlllі. Оркеор міняє РИПІ, зустрічаючи легендарну кі'нноту. Поті~1 ПрОIІОСЯТЬСЯ тачанки, ПРОІХОДЯТЬ артилерійський дllвізіОIl \lобіл.В

1967

Красну площу заливає колір реВОЛЮЦll, колір *овтня.

людей, КО.1іІ починає ма'рш ,колона прапороносців. На­ че з ГJlИбини деСЯТllліть, випливають леге'ідарні СТЯГІІ .. Прапор. що 'lаЙОlрів на борту крейсера «Аврора» ... Прапор, під яки'м ходили в сміЛlІві атаки біЙЦlі Пер­ шої кіНІНОЇ .. ... Идуть люди З гвинтівками зразка 1891 року. Одяг­ lІені вени по-різному. Хто в шкіряних куртках, хто в пальтах, переТЯ[1НУТИХ війСЬКОВШ\1ІІ реЖ~НЯ'IИ. Це-чер­ воиогва,рдіЙІІі. В безкозирках, бушлатах, перехрещених кулемеТIІИІІИ стрічка.'IІ!, широким кроком пересікають площу

листопада

7

nлощz

іКовтня».

до

неrайного' пус;ку, точно поражають цілі. І ось закі,нчНlВСЯ парад .. Кожен, хто

:"рочист(' зв} чить \Іелодія «Інтернаціоналу». Під ЗВУ­ ІШ партійного гічну країна почина€ 'ІоІарш у другу по­

не\10В би побачив увесь Ш.1ЯХ нашої ІІЯ 1917 року і до наших днів

:ЮВИ"іУ БУТlІt!

ДИВИВС51 його, аРl\lії з жовт·

Парад ще раз показав, що Радянські ЗБРОЙ,Ні СlіЛИ це неЗЛЮlНlІЙ оплот ШІРУ та безпеки соціалістичної Батьківщини, вірний бойовий соратник аР\lій братніх

-

соціа.lістичних

Хвилинне

на обличчя

краін.

затишшя

над

КРС\1.1іВСЬКИ\1

lІагорбо,!,

першого

піку

СОІІіаліЗ\I}.

Країна

йде

в

ма,й­

Святкові дe\!OH~Tpaцiї тр)'дяших, присвячені 50-річ­ чю ВеЛIІКОГО >Ковтня, відбулися 7 листопада в СТО,1ИЦЯХ СОЮЗНІІХ респуб.1ік, ) lІістах·гер'О'ях, в .Іа\ наШОI нес,сяжної Батьківщин.!.

усіх ~liCTax

і

і

се.

(ТАРС).

ПІД ЖОВТНЕВИМИ ПРАПОРАМИ 8ііісьновий парад і демонстрація nредставниНів трудящих Києва, присвячені 50-річчю 8елиного Жовтня Світле і раді,оне овято прийшло

лю

-

50-річчя

Великої

на раlДЯНСЬКУ

Жовтневої

зем­

соціал'ЇСтиЧ'ної

ре­

.. .десята ГС';l,ІІна ранку. На центральну трибуну під­ ні\lаються член Політбюро ЦК КПРС, Перший секре-

.1іЙно стоять на варті чиру і творчої праці нашо,го' на­

1 ар

роду.

у розквіті своіх творчих сил зустріча€ український l'арод славний ювіJІЄЙ Радянської влади. Тгудящі дві­

ЦК КП УкраіlНИ П. Ю. Шелест, кандидат у члени По.1ітбюро ЦК КПРС, Голова РЗіДИ Міlністрів УРСР В. В. 'Щербнuький, Го.10'ва Президіі Верховної Ради УРСР д. С. Коротченко та іllші керів'НІ'КИ КО\lуністич­ ної партіі і Уряду України. У відкритій аВТОМЗішині на Хрещатик виїжджає приймаюч"й парад КО'\lандуючий військамн Киівського viїlcbKOBOro округу генерал-полко'вник В. Г. Куликов . Прийнявши рапорт КО\lандуючого парадо\! генерал­ полковника В. П. Чижа, він об'іжджає вишикуваlні ВЗДООJ!{ вулиці війська, поздоровляє їх з всенаРОД1НI'! СВЯТО\!. Погі\! В. Г Куликов піднімається на ТРllбуну

чі

і

волюції,

яка

відкрила

нову

епоху

всесвітньої

історії.

Воно прийшло в кожний ді'l, В кожну сім'ю. Оглядаю­ в думці піввіковий шля,,: рідно.ї ВіТЧИЗrJИ, ра'дя,нсь­

"11

ка людина гли'боко усв.ідомлю€ ве.1ИЧ діянь нашого на­ РОДУ, Ленінської партії комуністів. В дружній сім'ї братніх республік знайшла своє

справжнє щастя

Радянська У"ра-їна.

Трудящі

респуб-

•1іКIІ

пишаються ТИІМ, що укра,їнський народ першим слідом за CBoi:l1 ЄДJ~НОКРОВНИ:ll росіЙСі>КИ'v! браТО\l пі. шоВ по шляху Жовтня.

ордено,{осної

перетворення

республіки

ЖІ:ТГЯ

наполегливо

політики

борються

КО'.\lуніс гичиої

за

партії,

завдань п'ятирічного плану.

Урочисто відзначила вступ Країни Рад у шосте де­ СЯlиріччя столиця Української РСР. ОДЯГНlYті в пурпур бі,п,окам'яні будинки головної магістралі м,іста Хре­ щатика. На багаТСІметровому паllllНО відтворено зна­ менні події піввікової і'сторії Радянської держави. ЗD­ лотом паЛil-ЮТЬ ЗаклИІКИ ЦК КПРс. На фасаді будин­ ку місько'ї Ради величезний портрет творця КОlмуністич­ ної

партії,

керівника

пеРШО1Ї

в

овіті

держаlВИ

робітни­

ків і селян В. І ЛеніІна. Иого незабутній 06раз осіlНЯЄ радянських людей і в ра,тних, і в ТРУДОВИХ звершеннях.

виголошує

Ві.1

і:llені

промову.

Комуністичної

і

за

доручеНН'Я\l

партії

Украї'ни

ЦeHTpa.1ЬH'JГo

і

уряду

КомітетУ

Украінсько;ї

РСР він

ПОЗ.10РОВЛЯЄ солдатів і :l>lатросів, сержа,нтів

і

старшин,

офіцерів

з

і

генералів,

трудящих

республіки

веЛИКІ'\! СВЯТО'І і запевняє, що радянські ВО1НИ, згурто­ ваlIі наВКО,10 КомуніСТИЧНОIЇ партії, безмежно віддані своєму народові, завжди готові гід!но. захистити завою­ вання Великого ЖОВ гня.

ПОЧflнається х'l)дять

лищ,

парад

гвардійські

суво.ропці.

С)'1 ніх на

військ.

чаСТllolJIl,

Стрункими курсанти

рядами

про­

.віЙсько.вих

учи.

Загальне захоплення ВИК.lикає у при­

грибунах грізна сучасна бойова, техніка. Па-

рад

яскраво показав,

що

до.блесні

радянські

воїни

на­

На це·lгра.1ЬНУ \lагістраль столиці України дине f(ивий .1ЮДСЬКИЙ потік У святковому оформленні ко­ лон оживають неJабутні ПО1діі геро,ічних днів 1917 РОКУ, 50-річного ШJiЯХУ Радянської держави. Неначе вітер історіі перего.ртає аркушики ка.~ендаря. Крокують ро­ бітники і сеЛ;JНИ, СО.lДати і матроси, які ШТУР~lували

=іИ'~!ОВIІЙ, ветера,ни партії. Ідуть герої перших п'яти­ річок. Великої Ві гчизня'Ної війни. ЧIІС.1еlші плакаги, лозунги, панно розповідають про пафос творчої праці радянської ЛЮДИНИ, про натхнення наРОДI:IИХ мас, про героїзм і мужність, виявлені нашими воіНЮНI на полях битв з ворогами Радяаської Вітчизни.

Над колонаШІ линуть .пісні, що сл,авлят", великого Леніна, створену НИМ Комун,істичну партію, під муд­ Р")'І керівництвом якої радянський на,род здобув і здо­ буває істориЧНі пеРе';,IОГИ, став пеРШОПРОIХОідЦЄМ КОСМО­ С). Де\lонстранти вигукують лозунги, що закликають безустанно зміцнювати неРУШИIМУ дружбу народів, між­ народну солідар.ність трудящих, єдність світового ко­ 'ІоІ}'ністичного і робітничою РУХУ, на багатьо.х прапорах Ііаписано: «Світові мир».

З добрим, ,радісІНИМ настроєм вийшли на деМОlнст,ра­ ціЮ трудящі республіки. Ім є з чого радіТlІ, є чим ПІІ­ (3акінчення на 2-й стор).


СВЯТО ТРУДЯЩИХ БРОВf\РЩИНИ :v рочисто

jJадіLІІ~

святкvваЛIІ

піВВIКОВИИ

юві.1еj'l

РаД51iilСЬКОЇ

I\рокува.1!!

дер·

l1і,J,веЛIІ

зобов·язань. чеСТІ,

взяти,

всенароДного

та. шаНІ'ваЛIІ

свя·

І часни,ків

робіТIІ:ІКIІ

ос ган,ні

ат

paвO:l1

люцію

з

і

селянаМIІ

встановив

рі

будували

ди

чеРВСIНИ~1

велике

те ,

здійОНИВ Жовтневу рево· дянську

ПО.10ЩИ гься

про

як російський пролетарі·

а'КОРДI!

ція, Ії відкрили І1!рапоро· носці. Попереду на віт­ КУ\lачем

також

владу,

нашої

як

Ра­ н,а,ро,

Вітчизни

від­

народне госпо­

дарство, зруйноване під

знамено

гротехніЧНI!Х виробів те.

освіТ.11ОЮТЬ вечірні ВУЛllці ,І\'\ОСКВIІ. Ленінгра· да, КIІЕва та багатьо'і. інших \Ііст і ,·і.1 країНІІ.

1111

ВеЛIlКО\1 \ ТІ!В

.10СТОЙ' IIІІЙ

ветера.нів ГPO~I а,J,ЯJIСЬКОЇ Ве .1l1коі ВіТЧlІЗняноі

турна КО!llпоtЗиція «ЛеніН з НЮIИ». На фОНlі осін­

на, героїчний

П.1а1!

BOI:H.

ІИХ,

по

акги,вно

господарства

гювO€нНІ

роки.

ДЯ:lI

в

Володимира

Леніна.

у місті-супутнику ї jJИстопада відбулася ба· гатотисячна

Його

побудови

мунізму

нашій

вого

за

РlМьною

кличе

коло­

люди

вливаючись

на

на

ції

іУІені Т, Г. Шевчеl\lка, де в задумі велично підня,в­

ся постаттю великий Кобзар, З гордістю за свою рідну Батькі'вщину

Вождь

одна

за

ЗЮІО­

-

яскраво

переконливо

і

'lаШllНах

п'роходять ПUВ3 трибуни. досить ті.1ЬКН проі1тись ПО

Ра,дянської

уяві

ПОГ.1Я,J,0\!,

як

воскресаЮl ь

все

це

ску.%ПТУРllі

ко;мпозиції. ВОlНи відоб­ ражають всі трудові ЗДО'

на

бутки,

НІІ,

країні,

Броварщини

відбивають

КО:>lПози-

о:~ною

в

ко·

рї"ст добробуту трудящих

ревo.'lюції

пмацу.

прикрашених

ПЛОЩУ

грома·

штур\!

Скульптурні

цент­

~1а.гіС1'раллю,

в

Програ,\ш

вулиць

колона

перетворення

партизани часів

Жовтневої

Йш.1И

лігві,

оточують

житгя рішень ХХІІІ 3 ІЗДУ КПРС і величної

дянської війни.

демонстра·

Ілліча

червоногвардійці, балтій­ ські ~Іатроси, солдати і

ц і я. У розмаїтоУІУ цві· тіНlні пра,порі'В, у гомоні ною

окупантами, розгром фа­ шис-!'Ського звіра У йоrо

обрав доро.orо всім .'110'

боровся за відбу,J,ОВУ на· РОДНОГО

ДЯНСЬКОГО н,ароду в бо· ротьбі з гітлерівськими

нього неба вирисовується

котрих

наш народ

В

добивсЯ

за 50 років вла,ди.

За КОМJlозиціЯ!llИ ідvть броварські світ лодаРIІ

кар ги·

ни убогого, б ... Jllросвітно-

l

ВЯТ)

заВО.1~

час ГРО:l1адянськоі віЙ1іИ . Велика Ві гчизняна вій· подвиг ра·

ПРllк'рашує

ІКIIТТSl, ,J,обробут ТРУ,J,я, щи, ЛЮ\lінеСIІ€'Н1'ні .1a~l·

-- С ИУІВОЛ революції, По· ri\l пропливає скульп­

рrво.1юції,

1\1

усві.10\1.1JOваТIІ і'і. продукція, як~

';10

Ве.шкої" Жонн~воі соці· ;J,lіСТІІчноі

приємства.

C.1t:K·

Jаводу

ОIlП) скаюТІ. .

спор,тсмени,

Y'L'Hi,

лася СВЯ1\,!<ова демонстра·

на

життя

повідають

і

:llебльовики,

Гi:lIНY СОЮЗУ РСР, поча·

і ви·

Ilужденного

lелі

машнно­

КОЛИ над площею.про­

СОllіа.1iLтнчних

і

11РНЄ\1ІІО

лунали

l1іДСУ\lКIІ

наI10.1ег.1I1воі ПРВІ!і КОJlЗ!IНЯ

го

Ірнкотажннкн, вчені, вчн·

ШІІННИКИ,

будівники,

жаВl1 трудяші Бровар· ЩІІНІІ У се.1ах І1роЙш.11f l' рОЧ 11<: гі збори і \І і тНГIl . ;Іа ЯКlI, сі.1ьсь"і IРlдів1111"11

11('та.1) РГІІ, хі­

народів' царської P.qo,i і, в 10:-1\ Чl!с.1і і КОЛИШllЬОЇ БроваРЩII'fIИ. BOIВI! ,роз·

\Ііки,

Він

КОЖ~І\-

підготува,в

по'да'РУIІОК.

достроково виконав :!еся гн

,!одаТі((}ВО

ВIlП\' СТIІВ

м ісяці'в

до

і

завдання

··віт.10н'хнічної

проJ.укuії бі.1ьше, ніж на 148 1 ilСЯ'1 карбованців БроваРСЬКIІЙ раЙКО\l КП

КРОКО\l

Ликов .\\атвіЙ Іванович, Мельник ЙОСИІІ Ва.си.1ЬОВИЧ, Минчук Яків ,-Іук'янович,

за

встановлення

Радянської

влади

і\\остепан

В

ТруиеВIІЧ

рр. У зв'язку з 50-річчям

1917-1922

полегmlВУ

Черняк

ПО БРОВАРСЬКОМУ РАйОНУ:

«З А

Ва С І1.1І ,

БеренфеJIЬД Бондар

Ф ....1ір

Волжин Га!10Н

.\\ а р "

С,,\lII . 1

3a)J:apOB

ГIІ<l Т

КJІ.ИМ08

[1"в. 1О

Костенко

BacII1I,lHJlI'I. :l а ВlІ llI ИII ' I.

Jlемпіцький Ромаt1енко

Фе.ll)l'lіIUfill'і.

Сушко

Г~ ~; PI іЙОВII'1.

І'еilхман

Bal' II .1bUBII'I,

-

гаке зобо·

ГОГО.,івськоі

п<а.1Н

стрічково,

ткацької фаБРИКlI .\\арія Іванівна ФаСТОВ€'IІЬ Ово, го

С.10ва

нон3.

ДОТРИ\lалз.

до

план\'

і

з

ВIlГОТОВI1.1а

тисячу ~1(,TpiB вої стріЧКIf .

61

ПРО\1ІІСЛО'

ПОЧИН КО\lуністки Фас­ товець знайшо!В гарячий ві..1ГУК серед інших ро· біl1НИЦЬ. 15 жовтня про завершення річного пла·

J-IY

ра,ПОРТУВЗЛIІ

Софія

ТРУДОВУ

Н"СІІ.'ІЬ Феофан

ЯКОВІІЧ, Васильович,

ЦіМОШflНСЬКИЙ Іваll КіндраТОВIІЧ.

дейнека, На.!IН Галина Гр\ ба.

K~.lIIK, ба'!!

і

.1110Ш, Надія

О.1еКсаН..1ра

Надія

Та.1аш.

Со­

Іх

вправні РУКІ! виготовили ПОllа,], пла,н \lільйон мет· рів високоякісноі С'!'річ· КІІ

,, [lе наш скр,омний по­

честю

ДО..1атково

« ЗА

Бур І НІІЙ

УСПІХ ТКАЛЬ

ВЗS1 . lа

Нес ІЄРОВІІЧ.

АВII~їчев

\\IІ\аіl,IО [І('ГРОВІІ'І.

го )!(ОВТІІЯ

Фадейович,

Сергійович,

l3!ДJНАЮ' »

"узьмик .\\lІт[юфаll Лукич,

в'я з ання

Гршо рііl

Прокіп

BaCII.l~.UBIJ1I .

С.1а8НОГО IОві.1('1О ПеЛIІКО'

С"ргіііович,

({'\lЄ1l

.\\E.'l. ,~.1"1I0

ЙЩ·1І 1 10r\іI'I.

ВIІ,коиа111 1І.1аl1 ДРУГО' го ,РОКУ ІІ'Н Il!річкн Д(}

ГРllгоріі'!

.\\Е.Т.\.l.'ІЮ «3 .\ TPY.'l.OBY ,JОБ:lІ:: СТЬ '>

Пt:ТРОВIІ'I.

Прuхор Іван

Арефійович,

Щур ПаСИ.1I, С т епаНОВі!'l.

3ACI~ ГІІ» Антоненко

:\IЦРIII

Ct:\lell 13а ' IІ.IЬ()ИIІ'I,

Ши!(аРЕВ

Б () Г1О В І

П аllасович ,

.1ар) !!ОК

рідній

Вітчиз­

говорять

передо·

ні»,

-

ві

ВflроБНИЧНl1ці,

ВОНIІ в

активно

рахунок

року

Нині

трудяться наступного

п'ятирічки.

В. MIXE€B, секретар партііІної організацІї.

працю

По· під· во· на·

якого

Батьківщина відзначила ордено\! «Знак пошаНІІ».

Серед

КОЖ'КТНВУ

водіів

вслаВlі.lll себе СУ\l.1інни\! ~ІІКОН;;!ННЯ\І своіх обо· в ' язків шофери ,Чикола Таран , А!ндріЙ Козлов· сыlIIl. . .\\иn:o.13 Та.1аш, АI'ДР,іl Гук. fl'Hpix Ко· БСIІКО. ІІ а І

знамена

колоною

ре\lОНТНО­

)Іє,аніч!!ого заводу. П .10· Щl"ю

проходять

нові

ав­

токраНІ!. Ue ПрО,J,)'К' uія, \Іасовий- ВIlПУСК якої пі..1ПРИОIСТВО освоі.lО У юві.1еЙIІО~IУ році. С'І'РУН­

І'достоівся честі бути за­ ІІа район!!\' дОШК~ !!ОШdНII.

КИ\ІІІ

lIecell ll\l Про

свої

сягнення

тр) дові

.10'

раllOртува.111

овятковій

на

дe~!OHCTpaцiї

робіТНИКIІ радгоспу іме· ні Кірова. ВОНІІ успішно

ВlІкона .11f

соціалticтичні

зобов'язання,

взяті

на

честь 50·річчя В е ликоro )"овтня. Міністерство \I'ясо-\!О.10ЧIЧОЇ ПРО~1ІІCJlО'

райрада ,J,ЯЩИХ

госп

деПУ1 атів

рядаМIІ

па\l'Я1НН'МIІ

НІІ\ІІІ

рад·

ЧеРВ0'

прапора\ш.

Ба,гаТОЧIІС.1еННЮII1

бу·

ли святкові колони заво· дів

П.1астичних

~\ac,

по·

рошкової ~Іеталургії, шl!­

нореМОН1\НОГО' заводу . На рахунку

колективів

цих

підприеlСТВ багато хоро­ ШІІХ справ. ВОІІІІ ще ~!O­

.10.1і, а .1е дружні в робо.­ ті

і

завзяті

внпускають

в

З\lагаН!ІІ,

ПРО,J,укцію,

яка по якості найкращою не

визнана .'Іише в

нашій ,краі!!і, а Й за ко'р· .10IЮ\I .

Високо підня.1ася ра­ ке1 а з l1a!lHCO\1 «Вене· [Ja-4». ВоптlК іі то спа· .1ахує. то затихає. Вона в ГО.1,ові КО.10НИ автопід·

крокували

в святковій ДЄс\lонсграціі КО.lеКТIIВIІ заво'дів торго­ ве.1ыгоo \1 аШИlнобу дуван­ ІІЯ, ХОЛ:JДІІльниюіlВ, не­ стаll;!а,р1'НОГО

ко:>\уна.'lЬ'

ного обладнання, заво· добудіаною КО)lбінату , ТРllкотаЖlюі і мебльо, вої фабрик. uентраль· ІІІІХ pe~!OHTHO')lex а ніч·

\laj.jcTc;:H~Hl>, lIepec~ в· \lеханізованоі коло· N~ 3, постіЙно·діючо·

1111 го

бl' ді,вельного

поіз.l\

,\~ 2. БуJ,івелыl'~lонта,ж'-1101'0 управ.1і1lНЯ N~ 39. Црнтраm>Ноі lIa~ KOBQ' _!0с.1іДllоі с гаllції 1~ багатьо'і. іНШІІХ пі;!!lРIl­ ОIСТВ. організацій і ус­ І анов \liCTa·c~ путника 1I~

Всі ТРУДЯШі сі .1 paїloі Броварів , ЩО вийш,

ІІа \!іТIПНГIІ і ДC~!OHC1' рннії в .1Cllb всенародно·

.111

свята,

сяг\

на

ск,~адали

вічн\

Прll-

вірніС11.

"О;\Уllістичніi't

партії.

всепеРС\lагаЮ'lII\l .~eHiH· l'ьким ідt:Я\I. рідній Бап,· кіВЩllllі.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

БРОВАРИ. 7 листопа­ да 1967 року. Святкова демонстрація трудящих міста. На фото: зліва­ колона робітників рад­ госпу імені Кірова, В центрі ав топ арк у' справа праці в ник и Київської птахофабрики.

Фото В.

А.

Козака

і

Полотняка.

в ;УРОЧИСТІИ ОБСТАНОВЦІ

тру­

нагородили

ІІІІХ нМ

го

1<.0.111>111) ться

Ywpa іІІ І! і раіірада д еп~­ та1 ів 1ру ,J,яших нагоро· .!1!.111 завод пам'ятни\\ ЧеРВОlІlНI ,1panopoM. Він

.\-\ЩJКОВИЧ,

.\\еф о .!ііl

Фальчевський

Великого Жовтня нагороджені:

.ЩJJЛ'Т,'І Ю

Іва н

пло­

щею аВТО:l!Обілісти пере;!)' з праПОРО:>1 "РII Є \lства lІередовий діїI Петро Гаііовий ,

вост і республіКи і ЦК профспі.1>К1I, БроваРСЬКIІЙ раЙКО\1 КП J' KpaїHH і Указом Президії Верховної Ради СРСР за активну участь у Великій Жовтневій соціалістичній революції, громадянській війні та в боротьбі

УпевнеНIІ\1

ПРОХОДИ.ll1

дО1бре

попрацювали

в

юві.lеЙIЮМУ році трудів­ ІІИКИ радгоспу «Плооків­ Cbhllii». ГОТУЮЧИ гідну з~ Сі рі'l всенародному свпту 50-'річчю Вели·

кого Жовтня, вон'и дост­ роково

виконали

ПР{)lдажу

плани

,J,ержавq сільсь­

ког о споаарсь,кої продук­ ці і і виЙш.111 пере:llОЖЦЯ'

\111

у

За досягнуті успіХIІ ПО виро'бництву і продаж~ державі продуктів сіль· ського госп

господа,рства

та,wож

ра;!·

нагороджено

па м'ЯllНИМ ЧеРВ()'НІI':І1 пра· ПОРО\l райкому КП Ук· раїни і р,айвиконко~\~ ПО'ГО вручив перший сек· ретар 'райкому парті І

тов. Кривош.1ИК В , О.

соціа.1іСТИЧНО\IУ

Ві;!

i:l1eHi

трудіВlllflків директор

З\lагаНllі.

полів

В сіЛЬСЬКО\IУ к.lубі В ~ рочистій обстановці за· відуючий ві;!ділом сільсь, кого госпо'дарства 06ко· \!~ КП У,"раїн!! т . Шуль­ га А, І. ВРУЧІІВ колек­ ТІІВУ радгоспу перех і д­ Нllіі Червоний >прапор об.lасного комітету пар·

радгоспу т. Волоха П . Ф , доярка т. Строкач Г, А. старий КО\!}'1lіст т. Ав;!е­ і'lев В. Я . , бригадир QВo·

тії

і

облви!{онк,ому,

і

феР:>1

чевої БРllга J,II т . Л<lіще,,· ко Г . І. щиро ПQІДЯКУВ'" .111 о6КО\IУ партії , об.1ВИКОНКО~ІУ, рай'к о :УІ \ иартії і райвиконком," за RfICOKY Ou:iHKY їх праці

І ПІД ЖОВТНЕВИМИ ПРАПОРАМИ (Закінчення. Поч. на І-й стор.). шаТllся l ПРО~lислові пі',J,ПРИЕ\lства України дост,роково за'веРШIІЛИ 10'УІісячну ПРОlJ'рачу ювілейного року , вип)'­ СТ \\.111 понад плаlН велику кількість продукціі . Трудів­ ники сі.1ЬСЬКОГО го~подарства заошаЛIІ в засіки Бать· кіВЩtlНIІ 12 мі.1ьЙ'онів 300 ТИСЯЧ ТОоНН зеРlНа на міль­ йон 200 ТІІСЯЧ тонн бі.lьше, н:ж передбачалось планом. Наперед,о,дні великого' свята Укра,їнську РСР нагород­

жено паIМ'ЯТНЮ\ прапоро)! ЦК КПРС, Президії Вер­ хо'вної Ради СРСР , Ради ,'\1іністрів СРСР і ВЦРПС. Радіоно світяться об.1ИЧЧЯ робітників заводу «Арсе· нал » і:чені В . І. Леніна, СУ.1нобудівниКів «Ленінської кузні», TKa.J:ib Дарницького шовкового комбінату, твор­ ців електронних пристроїв з «Точелектроприладу», вер· статобудівників заводу i:l1eHi Горького, робіllників КО\І' бінату хімічного BOVIOKHa i:>\l"Hi 50-річчя Великої Жовт· нев{)Ї соціалісТИЧ1ЮЇ ,революції. Тепло BiTa€ Хреща'і'И'К предстаВНlІків ТРИДUЯТИТІІ-

L'ячного загону вчених Киева. які вносять гідний ВК.lад І РОЗВИТ()ІК вітчиЗlНЯ'НОЇ науки і техніки. Проходять ) к· раінські авіаКОН':ТРУКТОРI1 -- творці прослаВ.1ених анів,

наіlПОТУЖllішого в світі повітряного велетня «Антея». ЯКІІЙ встановив ЦЮІИ ДНЯМИ 15 світових рекордів . ЙДУТІ, fll· ~'дсгавIНИКИ І~ворчоі інтелігенції , СТУДЄ'ІТИ, ШКО.1ЯРI 3~:!ершують свяиювий похід стрункі шеренги фіз КІ.1ьгурників. В їх рядах прославлені чемпіОНІ! і рр. К( ' рдсмен\\ країни і CBiT~, які ПРИ\ІНОЖУЮТ:> СПОРТI1ВН~ С .1 .1В У нашої Батьківщини, Па'рад і .1еМОlнстрація в столиці Украіни на чесн, піввікового ювілею Великого Жовтня стали ХВИЛЮЮЧИ\! І,аро;!!!"!!\! торжеСl1ВОМ. яскраВИ~1 свідчення,м ра,J,ЯI\ІСЬКОГО наро,з,у, ЙОГО ВІрності заповітам

1І0ГО Леніна,

генеральній лінії

КО!llу;ністичної

пере~\Ог безсмеРl-

'партії

Радянського Союзу, революційним, БОЙОВИ',1 і ТРУДОВИ\І 1раДИ'llіЯ'1 соціа.'l'ЇСТИЧ>НОЇ Вітчизни . (РАТАУ)


"Скажу тобі, батьку, правду" Б ол(ла

ЩІ

В

..lYllli

.\\Ш(о,ll1 .'ll1\1аренка Греfiп lіТIІ :3 фаШІІС1 іІ\lll

І(ОJнаЙО\IIІ .1ась

з_'v\и­

КО.101O Бур.lіЄ\І . ЯЮ1Й 1ІІ0феJ1уnав ІІа ве.11I'1ез­

-1ВО.

:1:11 \13Шllllі " KPA :~ » По-

110л\IІТIІ З - lfJ~ Л\ІІН О Ю. В :2:)

1\ ' )\ a .1~ Надя С КР О \I I IUГ О . jJ о бnтящ о го ' .lОПЩI А ' lІ е В.10взі й IlОбра:lI1СSl. Т о ваРl!ші ПРllВі І а,ll! \10.1 0..l0A\OHil3, 11J.HllleC:.111 з

(НІТІІС Я .

. Іі l е іl

а

Не

11 а

р\ ка,

_l oBe.lOl'!1

років ПО\I~р.1а Те Т Яllа По\ворі.1U ТР О ХІІ та 1'1 ГОДІ Тепер О С І, \lа.11()КІІ

6ез

3:1111-

б<1I1 , l\а

ша1ЬСЯ.

I1 J . бr,апсн ПОl'it­ . ІІІЕ о бо\ 11 <1 1( (),l і' IiI , IІ РIІ10PII\l3 ТIі. Соню. lla-11Iil\\ !! обід\ lІе -1иваіl. г.1Я_lіl

l'обою

подар\

С: . l Ь I Іі

11il..' !! 1

Ві!\"

111\11 1<1

ра )1

О.1 11 0ГО

.\\111\0.1(1

P()ii OT~

('Il ocr erir<lU

не-

звар-

НlІків

захоплено

1 \ KlI\' B

- - Здорово!

в 11 1 11 С Ь

ви-

КО.111 ди­

зда .1еку

на

наш

.r[ЮВі! .1I1СЬ

ІН!

а

сач а ,

С\'ДІІЛОСЯ

-1 а·о

піШ.lа

нсе

ВО.10будіВIІО\l}

на

lІі

слова

Маслов­

не можуть

профес ією

Навезуть по­ цукерок, ігра­

На

стіні

сово

вони

тимча­

\lешкають ,

висит[,

Hl,OrO часто З\'ПІІНЯЄТЬСЯ в за..l~~lі Надя. Г\' бll во­ р\шuгься

На ЦЬО"У ФОТІ) ВИ ба чИ'Те '\ftt.llце ПnДРУЖ<l\ я Миколу НадіЮ Бурліів ll і ,1 'Іа,' зваРЮlва'н,н'Я еваЙ.

КО\1біна-

-

Скаж~

ку.

правд~.

Щаслива,

10бі . я

баТl,­

щаС.1Iша.

що

жив"

'нз

спо-

Г,1Я.1аТIІ ч~ А\\

це І

те

Ж,

робогу

\1абуп"

НЗСО,10джуваПІСЯ

1(010,

яка

ВIDникла

що

~IУЗIІв

сер­

ІІі другої .1ЮДІІНІІ, відч~­ ваТІ! себе З.1ИТНЮI з нею. хоча тобі HeBi-10~IO, як ВОіllа

цього

ДОСЯГ.1а.

Са\lе таке

ві.1Ч) ва€ш,

КОЛІІ дивишся на роботу

рук і розуму НіНІ! Кузь­ \lіВНIІ КОСТРИ'К1іної та її KO.1ff. Секретар l!аР1орг&нізаціі т. Шкуропад­ ська

та.к

ВIІ С ЛОВllлась

про lІеі «Ніна КУЗЬ\1,ів­ на -- та.ичт ПрацюваГІІ В\lіє, В\lіє і роз[юві­ С ПІ » l'v\eHi і хочеться

.1<1

ІІІ

С.10ВО

ЇЇІ , ~lai'rcTpy

краСIІ

Як я ста.1а тек­ стIІ.1ыlщеюю і ЧО~IУ) О'lі жінки якось ПрIГЄ'І-IНО \c\lixlly.1I1cr,. і вона щю­ ..lОВЖIІ.1а. В ШКО.1і

--

nу.10

багато

~Ірій

.1\1а-

ЕКСПОЗИЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ЮВІЛЕЄВІ ЖОВТНЯ

своє

Г.

життя

БРАТЧУН.

ІЮВ~' еК':іlозицію. ПрIЮВЯ­ чен) 50-ріЧ І IЮ Радннсь­ кої влади. На ній пред­ ПІСЯ'!У

І<НИГ, та б.lI1Ill·, кольоро­ ВІІХ дiaгpa~l , фотографій,

рідкісмі

й

осе,бливо

1Іа

краСIІ. Не вірите? Я вас

Н\ ' ються

переко'наlO

11i-1lвищеНJНН 110сті праці, віДПОЧIІНОh IІО.1іпшеllllЯ і іІІ

в

тех'ніК\'\І

теКСТIІЛЬНIІЙ

А та'\І захопи­

,1ась 110ВОlO професією і } А\е

гверд.>

вир.ішила

ОВО.10ді т и lІею. ДеВ'ЯТIІЙ РЖ працюю І ут , на фаб­ Рlщі

верхнього

тр"котажного

IIР Я ДIІ.1[,-

Ко.111 іі _1 1'

В\ .llщею

і бач} одЯГ 1,:·ниОї фаб­ радісно \lені. ( не 10\lY,

РИКІІ ІІа жінці 'ІІІ -1IIТИНI, я

грошов)'

РО-1У ,

а

TO~IY ,

одер-

винаго­

щО

своею

11рацею принош у радість іНШI-І\!. Хіба це не ща­ стя? Та, що та\1 казати, я

закохана

в

СВОЮ

щ;ю­

фесію,

.1106.110, адже текСТlmЬНШІЯ -- це тв орець

колективу

Кузьмівна ЧІІСТО

грапляєш в п[ншіщення.

\111010 очі

Ніни

сл у жбовu:іlВ

ПІД

РУСЛОМ ОБІ

ТЮ.І\\ЕНЬ. Оперщія \ "ОВІІОЮ н азвою

під

«Битва ІІа Обі» розгор­

КОС'l'юмчи­

КУЗЬ:l>lівни.

Здається,

без

упи.НУ

разповідала

б

працю, нові

П.1аШI

д)

\111,

цих

про

те,

про свою як

і за­ ось

~lалюсіньКl!Х

в

оде­

жинках щаСЛИlВі батьки побачать перші кроки \І алюка Ту г, в лабора­ торії, ВІІ діЗНa€Т&Ь гі ..1ЬКИ

про одн,у

б у діВlІицтва.

48 сім~й

світле ПередJі

ків, П.1а г ГЯ'НЖ , інших ДІІ­ тячих виробів і сяючі

жнтлового

В ново\!\ будинку , спо­ РУДЖ61Ю\lV на Вlідраху­ вання ві-1 прибутку, на­ передодні 50-річчя нашоі БатькіВЩИ'і1l відсвятку­

це

безліч

--

і

~laCOBOГO нові, що

т і.1ЬКИ-НО ПОЯВИЛИСЬ на світ, і ті, які ще .в крес­ леннях і ДY~1Kax . Очі розбігаються, коли по­

заходів

і

з

\lатерин-

верджені до ВНDоБНИЦТlJа, і

1І 0' \lасових

цін­

ІІі ВIІ.1ання гворів В І .1еніна, Прor'ра'му Російської 1,0\1\ ністичноі партії (бl.1ЬШ'О'ВlІків) 1 поміТКЗ\1И ВО.10ДН\IILJ1а І.1.1і'lа.

Ніна

~іЯЛliності

робітників

в

ЖІІТТЯ.

Лен,іна з Ф:,НД У к ульт} р-

ють новосіЛJIЯ

,IJ()JBe

впроваджуєть с я

якоюсь

~laїlcгpO\1

жую

все

сыюю ГОР-1істю пока:зує вироби, н!(і вже зат-

в

ШІI\l

робот~

туди, де

наро,Джується

~1!ТЯ'lОГО

'ного

за

торію фаБРIІКИ ,

одяг~,

\1111I\.10'l-IY швеЙIІОЇ. Спо­ '1<1 1 К\ б;'Лd теХIІО.10ГО\1 це " , а з арп з стар­

щО

цьому .

[ \111 йде\10 в .1абора-

текст IЛЬНI1КЮll1,

пішла

в

члена

СТОРОНУ

Кострикіної ХУДОЖ1 НЬОЇ

та

ВІдомі

за

межаМIІ Радянського Союзу, основна частина іх fце на експорт .

РОЗ~lір

~leTpiB,

зацію

f!ершої

12()0 "еликої

північ­

Сургут.

Під

n ~ .1 а

.1ев ' ять років Т О \l\

0 _11111 не\ ..lC' l(i.1bKa

А

зараз

--

В lIe..la.1eKO~I)' \l а·ЙБУТНЬО\I),на [(bO:l1Y ;1\ ПО-1,вір'ї виросте нова фі\БРlи<а. КОЛІІСЬ тут бу­ .10 ватКа пройти В до-

ШОВІ

IIОГО\ \

А

Асфальтова Круга\!, кроці ЯКІІХ lІе

на

якіСI> не

тепер?

-10ріжка.

кожиому

добрі

З\lіНIІ,

помічаєш ,

оглянешся

поки

.Іазад-­

робіт,

що вико-

10

дepJКaBi

но

б::Iыll •.

П.1 а ні

І!аші

ві.1-

на

са:lіння цнб~ .1і і сівба ~рібIlОН2сіll,НІ, ОВ 0 4ВВIІ\

П .13I1)'ва­

ПОТРУ.1I1.11IСl..

ВІ!рощуваШl1

На воіх

Радгосп

ці

кар­

а С ОР111\lенті П.1<111 про:rаlh\

краще

і

R

ВІІКОllil111

\І І ІІІ у.1 11\1

0-1ер.кЗlIО

!1рожаіі СII.10"

і

ро­

6і .1I,ШО"\ овочів

Порівняно'з

РаК0\!

Ha~1

насТ\ ПIIOІІ~

.1аll­

1100 гек­

}спіlllНО

ие дас ГІ,

}

З\10Г}

тарах зібрано по І()І IІен Гllеру бульб Прll П.1а­ ні 95. За I lопередні~111 I li-1раХУ lша\l1! наЙВIІЩIІЙ врожай -- по 125 цеllТ­ lІерів з гектара - зібра­ .1а брига-1а В_ Сгаська J 1 ретього Р!ДД',lка. конав своі бов'язання

n і.11lшове

ПРОВОДН1 ься

знач­

чеха'!lізовані

При

центнерів різ­

овочів , I РО .lаIlО дер­ жаві ї236 центнерів. Зара1 на всі'( ві_I _1і.1К.ах

КУ.1ЬТУР.

(,1аВ1І0 КІІ

58~9

нн,

на

ПРО-1а-

Х,1іба ,Ш!(

і'ретього В'І.!. Іі.1І< а

кращнй

КУКУРУДJІІ

на

та зе,lеНІIЙ KOP~1 \У-10611 По І!)ї

-1.151

иеН Т llер і в з К'J'жного гек­ тара

в

сеР~дIlЬОЧ~

жа.111 зеленої \lеханізаТОРIІ ві-1-1і.1ка - ПО

ВІ!-

.1.0ГОIlірні зо­ п о IIР () -1аж\

o..lep-

\1аСIІ, а першог() ІВ() l!еН1-

нерів

.ll'ржаві картон . І і Ії на­ .1ir"IIll.10 з го{:подарства в

В.

БАРАНОВСЬКИИ, головний агроном.

ЕЛЕКТРОПОЇЗДИ ІДУТЬ НА ЗАХІД 28 жовтня в житгі радянських залізничників сталася зиаменна подія . У цей день закінчено

електрифікацію

першої трансевропейської залізничної магістралі, яка з'еднує столиці двох братніх соціалістичних держав СРСР-Москву і ЧССР Прагу .

Перетворюючи в життя рішення ХХІІ! З'їзду КПРС та ГОТУЮЧІІ гідний трудовий подарунок 50-річчю Вели­ кого Жовтня, праціВНИКIt Московської та Півдеиио-За­ хідної залізниць в надзвичайно стислий строк, фактич­ но за півроку, провеЛIt цілий комплекс складних робі

r

ваної залізничної магістралі.

Протяжність її лише на радянській терИТОРії стано­ вить понад 1700 кілометрів. До речі, перша і друга в світі за протяжніс rю електрифіковані заліlничні магі­

стралі теж знаходя rься в нашій радЯНСькій країні: Москва-Байкал і Ленінград-Ленінакан. У будівництво магістралі чимало своєї IІраці вклав і колектив робітників нашої станції Бровари, а особливо IІрацівники дільниці 11 НІжинської дистанції СЦБ. З допомогою БУ-673 і БУ-144 тресту «Пївдензахтрансбу­ д~» збудували релейну централізацію .... алих станцій з центральним живленням і залежностями. На перегоні Бровари-Дарниця за цей же Ч/іС введено в дію новіт­ ню СИСlему чотиризначної числЬвої кодової автобло­ кіровки змінного струму, що значно полегшило роботу управлінню рухом поїздів . У цій складній роботі по спорудженню lасобів сиг­ t<алізації та зв'язку ІІа території 11 дистанції магістра­ .ці дружби особливо відзначились ; заступннк начальни­ ка дистанцї 1. Олбінський І. С., старші електромехані­ ки тт. Абрамович Е. М. і Козка М. П., механіки Леви­ цький М. А, і Компанець В. Г. Багато потрудились вони, і кожен із них радіе, що своє соціалістичне зобов'язання на честь 50-річчя Великого ЖОВТНЯ вико­ нано достроково 28 жовтня. А, найголовніше, раді­ ють вони, що їх праця влилася у велику справу елек­ трифікації MaгicTpa.~i дружби, по якій у велике всена­ родне свято- 50-річчя Радянської влади електропоїзди Москва- Прага понесли братському чехословацькому

110

народу

тепло

наших

сердець.

В . МАТКОВСЬКИИ,

що було.

Все це так А.1е всього цього мало, ~1а.ло. Член КПРС КоотриКіна добре знає,

як ще

вирішених ІІа

багато

ПlІтаllЬ

постіЙ.но

з

Іне­

(

во­

і,IІШIJЧIІ

КО\lуністаШI .10бивається

іх ви'рішеНIІН, ставить наболілі питання перед вищестоя'lИМН

організа­ що в їх силах,

IlіЯ:l1И, а

вирішують

са,:І1 і.

Слухаючи про засі-1аи­ члеltів

родного

КО\lітет у

на­

КОН'І'рОЛЮ,

тех­

нічної та художньої РЗ-1 фабрики, виробничі за­ С' і-11НIІЯ, я подумала. як бага,l1O чосу, праці, сер­ ЦЯ вкладає ця при.вітна ж.~нка В свою справу

доручення,

вже що

про

не

те.

вона

кажучи

що

~Іати

і

є

дім,

~РУЖІІ­

на.

Ну, а Ось вана

вина,города? людська ус-

~lішка і вдячний

бmіск

очей дітей і чатерів.

Отака вона . Звичайна жінка, проста трудівни­ !lЯ. ~Іайстер, кюмуніст.

А,

ГРО\lадський КОjJl'спондент.

ГРАМОТ А МІНІСТЕРСТВА Змагаючись зустріч

БОРИМСЬКА.

за

гідну

п'ятдесятиріччя

Великого

ЖОВТІІЯ,

КО­

.1ектив брагади комуні­ l'Тичноі праці е.~еКТРlІків радгоС'п~ «БоБРI1ЦЬКIІЇІ» бага1 о

Але ж, Kpill ВНРQ1бни'lИХ обов'язків, Є і паР'l'ійні

квадратних :VleTpiB жит­ .10ВОЇ площі Ta.кIIЇl

ЛЕНІНГРАД

IlОблизу

\lіста

Н:'ІІа К \'зь \1 іВlіа зг а,д ує "ro фа, БРІIКУ , ЯКОЮ вона

Вироби броварських три-

РУ(,10\l великої сибірсь­ коі ріЮI \lаЕ бути про­ кладеНIІЙ ста.1евиЙ наф­ топро,від. ДОВЖlІна .110кера 18()0 \Іетрів, діа­ \Іетр тр\ 6н ї20 \lі,lі"

НОВОСІЛЛЯ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ

ного

про

ПРО-1\'КТНВпро цікавий робіТНIІЦЬ, \ 'І-ІОВ праці

'Ня

І важ,ко роз.ділити: ч 11 ЯК \1 айстер бігає во­ на і турбується. чи як ГО.1Ова комітету народ!но­ го IЮНТjJОЛЮ фабрики. Та lІе тілы<11 про «насvщний 1І.1ан>, ДУ,'І-Іає \lайстер, а й про ~Iexalli­

таєгься

ВРУ'Ін\.

1ехнічноі рад фабри,ки Вона ж ще і старший \Іайстер цеху. А ту'т і П.1ани, і боротьба з бра­ "ОУl , за додатковий ви­ пуск лродукції із зеко­ IlОІмлено'го \Ізтеріалу, і ГО"108не- висока якість котаж,нинь

по 20.ї

\'Спіхів добllВСЯ КО.1еКТIІВ

стоти цієї третьої в світі за протяжніс rю електрифіко­

віддав

що воронезь ­ слав-

четвертого

-

а

горо­

добрих

но

здавна

Невського \1 ашинобу дів­ ного заUО-1\ j\leHi В. І.

\\ОСКВА. ~ . ВlІс т авоч­

понад

1'0'\1)'. зе\lЛЯ

«получкн»

і lO\І\ за.лі бібліотеки іме­ ні В . І Леніна відкрито

стаВ.1ено

б ут ь,

гектара,

державі

ОсоБЛI!ВО

ві.1ьніlі зе\l.lі ТІІ не " \13Р­

Фото А. Козака.

ка

з

дllllИ

по електрифікації з переведенням на більш досконалу систему однофазного змінного струму про~ислової ча­

СЕРЦЕ, ВІДКРИТЕ ПРЕКРАСНОМУ ЗАЧАРОВАНО

П,10ща,

:lі.1"а

продажу

УС,lІхів. Незва­ на неСПРИЯТЛlІві )'\IОВ1І середній пшенrщі по рад­ стаНОВІІВ І ї,4

І\ентнера

невеличкоі

де

портрет батька. Серйоз­ не, розу \1ІІе обличчя \10,10 .10ГО чоловіка. Бі.1Я

і

певних А\аЮ4IJ погодні врожай госп)

\1 ісяця одержують ЗО() карбованців_

кі\1113Т11,

~lагазинн КlІєва ІІа БУРП1аЙ.J.аtJЧI!КИ 438() ТОНН Продаж бу.1ьб три­ ва. ВlІконано також рі'ше зобов'язанн>! ПО

I Р}-10ві ПО-1аРУНКIІ С,lав­ НО\І) ювілею, доБИ,1l1СIІ

ТОП,1і

під СИ,lУ ...

ного

попрацюва-

робі ГНІІКІІ РОСЛI1ННIЩ' тва pa-1ГОС l l) «Гого.1ів­ С' ЬКIІІЇ » ГОТУЮЧІІ с воі

відпові-1Ь

них дружба ~liц­

і

І (епогано

.111

.Ш _

alj)MaTj р­

\ВI1.1Н1Ш

250-

ДО

за­

жарто­

шок Заробітки в Наді і Мпколи '(ороші. Кож­

В'ІНГІІСЯ

працюваТIІ

то

то серйозно.

в бабусі дар\ IІків ,

_ lа .1і.

Ч3.1а

ЧI1

ВН­

н <1 вихіДНllі1 Ж51 ід\:' провідуваТIІ СІІ­ ІІа ,О.1ежка , якиїl живе

1Іі.

ЗГОДО'І Сl а.1а В'ІІІ1е.1е\l, Надя ПJ1l1іха.1а в GРОВЗРI! Т\ Т З llайшла l'обі друзів, ово.10ді.1а професією зваРНlІка По­

дехто

закінчать.

І до гра \10111 обllдві 111в з яті _ ДУУlала раніше lІабіл'ЮТЬСЯ діТIІ. К()·\lУ

СОІІЯ

сучнівні

б) .1Ь-ЯКОЮ ОВО.10діють 1\1

ІІ , СЯ

під с об :rя.1а.

-- такі

ВОІІІІ .1\ ж і Ото й шк'ол~

КІІ на щоках. бі.'l5lва. а очі г().l~бі заВА\-111 С\lіlO­

.110-111 Т('ПJJШl C,10BO\l 1111'( обізвуться.

Ї~I пр"­

ВОНІІ ОДllе без одно­

г() Й

\ватаЕ І Н а дя lІід'рос­ lає та краСlІвіша. Я\lОЧ­

держава

парт~.

\ІОВ

бригаДІІР

на

ні

Аж

удвох ,

--- ;.,:

ііО\l\: на СВО\: l'іч'я ГЛН­ .151411, раДlТIІ С оня он .10 ШI\1Р"1І11 1It' ..lотягне­ ll..СЯ. а l3i-1po з водою

ВОНІІ - потрібнї'

одну

набридне

НlІків Валентин С ЬКІІЇІ

КО.111

іїI.

В С ЮДІІ

На

П .1аче

ні

за

не

\lа : '111

\l11.1)'ва­

~івчаГКі1\ I II .

ЗІІ.1I1ШИТЬСН

-- І

е l()В,lював

КО.10Тll

Бuб) l' Я

с ід ають

\lіРl\\ вання

допочагаЛIІ

В (}.l l.

ре­

А ввечері обоє збираЮ1 ьС'я до школи. Вча­ ТЬ С Н у BOCbMO~1Y класі,

ШlІті,

батьк о 11t' l!ОверЗаГIІНУВ С\lертю ,оробрІІХ. ді ГІІ Вllроста­ IJ()СІІТІІ

добилися

шт\к.

А.1е

'ir"1

ВОНІІ

З ВО..lія віlІ переква.1і­ фікувався ha зварника. - Це спеціальність по \l е llі, подобається . .\\олоде подружжя за­ бажало прзцювати в од­ н і й ланці. Робота в них

11\ ВСЯ

бабVСI,

свай

кордного виробітку. За­ \І ість ї здаlOП, 12- І 3

l3"PH)'Cb

в

fl11 'h~О1-1а1-l о

СПОРІІлась. Хто не ПlДІ­ іlде за:l1I1ЛУЄТЬСЯ . При­ }lіРО\l. на зварюванні

I\ О \lбіна1. 10 ніби в ньо­ \1\ з ор і ПО С ЄЛИЛІІСЬ.

\.'Pl'l pJJt'!I\~ )1\ І ІТІІ \І l) ! l~ ~ fiauyl.' , С. 1 \ '(С1і'{г С' 1] Ж:l .1іїII t' С-l .ор о я 110-

.ІН

І

30бов~яааll/J-t.Я

щоб

зробив

для

того,

безперебіЙ'но

нода­

в<Ьл з-ся е.1ектроенергія в е е.1а і раЛОСПIІ . Брига­ :tнp е.1еКТРlІків Іван СергіЙОВIІЧ Гутник роз­

дів . Бригада поб удува.ла нові е..1€>КТООЛі н'ЇЇ на Жердівському і Тарасі'в­ СЬКО\IУ відділ ках радгос­ П\. в селах Шевченково­

\1'\', Бобрику ііа

багатьох

і Жердові

ВVJШЦЯХ

сяяли ,1а, мпQIЧКИ

за­

Ілл'іча.

Бри,гада навела порядок не тільки сІа своїй .1і.%­ Нlщі,

а

і

два тижні

.10-

помагала

pe~IOHTYBaTII

повідає - Наша бригада об­ слугову~ ІО населених

e.1eKTpo,~iHiї

в

п у нктів і сіл. Веде к'он­ ТР.О,lЬ за експлуатацією

енергеТlІка,

~Iepe*i, ВИ1'раrчанням е.1ектроенергії, прово­ дить РВМОН1'ІІі роботи, які ВlІконані під час п'ід­ ГОТОВI\lI .10 ЗИ\ІИ повні­ СТЮ ~ - на сто процентів .

ПроuеНПI, а стоять цифри, які

за

ними факти,

характеризують

ко­

пітку роботу еле,ктри:кіВ. 149 опор поміняли, по­ ставили 43 залізобет<Унні

пасинки, кілометра

підвіСИJJИ

6,5

елеКТIРОПРОВО-

с

.\'\окре­

ці

Нещодавно,

в

бригаді

День було

вручено Грачот)' Міні­ стерства е..1ектрифікаu,ії СРСР за RіД\lінну робо­ ту . В ці .1ні бр иг а,д <І праuює

з

ПОДВO€ИОЮ

енергією. ()собmіВО від­ значаються Г Бориспо­ лець, Г Вашека, В . Під­ -1\ бний, ( Нака.1ЮЖНИЙ.

XO~leHKO, які відстою­

[3".

ють че~ть три

бригади

вже

роки

П.

КУДlН,

громадський

корес-

пондент.


Гумор наших друзів

ПО

ПОДОРОЖІ,

EHCJїYPCll

"КОРИСТЬ ВІД КУРІННЯ"

ІСТОРИЧНИХ МІСЦЯХ

У ПЕРШЕ

ф ато:

ШlіО·.lИ

y<fll i

..\1 1

поруч, скру [нв

О. Б. НиричеННD

М.

М.

нігові.

В

ОlЛЯ

Щ'зею

Ірина

-

иентрі

цюбинсьна,

ГО,10ВОЮ

lі.та с ів

У

Михайлівна

у чня О

Но­

горло почав

\iOHOTo,НfIO сте.1ИТЬСЯ під кол ес а·. РаП Т О\l сонячні ПРО\lені, \ІОВ <ноже\! , розпанахалн 110-

;І' .J,eKi.1bKOX крока.х від \10'1"11.111 Коцюби!tського натра­ ПЛЯ€\ІО !lа \!огилу Панаса j\·\арковича. Далі могила ЕевіДО\Ю\I~ со.lдатові. ВічниїI вогонь горить біля під­ ніжж я цієї СВЯТІІні. МУЗІІка скорботи ЛИ:іе звідкись з

заСЯЯ.10, заграло яскра'ВЮIІІ

барва \1ІІ осені . З д ерев, коронованих сонце\l, яке .1аГlа­

l і О посміхаЄ1 ься. СИПЛЯТЬСЯ додолу \lіріаДI1 ЗО.10ПIХ Лf!­ різнобарвний ПРl1рода

осінній

'на сонці, гчуть

Г.1иБИНІІ

на асфальті

6\·сі .•1\' нають пісні,

-

завирувало

1'0ЗСlшаються

житт~

дотепи,

в

авто-

llIви.J,КО про.1 і тають за вікна\!И се.1а і ПО.1Я , СОСНЯКИ І JустріЧIІІIЇ! тран с порт . Нарешті, :ІІІ І , уч,ні десятих К.1а<:IВ

.1\"9 1 разо\! з В!lкладаче\1

украів.ськоі ~!OBIi і .1 і терату,ри О.lЬГОЮ Б О РI1СIВНОЮ КI1~l1ченко . на \Іісці. . . Чернігів ... ~' перше \lіС10 згадується в Л1ТОП!!СІ від 907 рОК) . ие колишній центр східнос.l0~'.ЯНСЬК~ГО пле­ \Іені сіверян. У 1648-1654 роках чеРlllГШСЬКИИ ПО.1К

Автоб) с \ІЧИТЬ нас Іна Черні!'і,вський вал. Тут вста­ IІСВ .1ені гаР\lати, ВИГОТОВ.lені у 1745-1753 роках, РОЗКИНУВСЯ чудовий парк. ;-, цеНТ1рі парку меморіаль­ f а дошка. Вона стоїть на чісці кOJIИШЧЬОГО будинку \lіСЬККО\IУ партіі, звідки під час В ітчи31Н!rHOЇ вій,ни 186 доброво.lьців ви'Йш.1И в .1ісl1 Д.1Я оргаlнізації партизан· СЬКIІХ заГО!1ів. Поруч -- річковий вокзал, пристань.

брав зктивну у часть у війську Богдана Х'lе.1ЬННЦЬКОГО в боях проти ПО.1ьськоі шляхти.

~' Чернігові поч'шав

ІЦорс .

Тут

жн .1Н

і

військову

дія .1ьність

працюва .1И українські

наче з г.1ибини сердець і па:ll'яті живих, які

ВіддаВШІІ шану ТИ~І , "по відстоював наше щастя, ви­ руша€J\lО ІЗ екскурсію ПО' ~liC1") M~CTO діОСНТЬ привабm!­ ве, красиве . О\lо.lОджене. По-сучаСНQМУ внрішений ан­ СО\16.1Ь центру Великнй \Іайдан, квітникн, численні ма­ їаЗl1l11l. ДРЗ\lаТl1ЧННЙ театр і\lені Т. Г. Шевченка, го­ і е.1Ь, \1едаhція об.lаСlіОЇ газетн тощо. Та не меншу ува­ г у привертають і стаРО.1авні архітектурні пам'ятники, які зберег.1l1СЯ ще з часів Кні'вської Русі.

ЦВ!ТУТЬ пос­

\І·ішки . 'Тепер, здаЄТ!JСЯ, і дорога не та,ка вже й довга:

Броварськоі середньої ШКО.1И

-

«11ікого Ilе за.б).lИ, нічо'го не забули». Незабаром на міс­ ІІі тlt\lчасової ПЛІІТlІ буде спор\'джено пам'ятник героя\!.

килим .

опам ' яталась

Микола

письменники

Панас Маркович, Леонід Глібов, Марко Вовч'ок, БОlрИС Грінченко, Михайло Ко'ЦюБИНIСЬКИЙ, російський пись­ \lенник Гліб Успенський; тут ПОЧИН3.1И літературну ДІЯ­

ОГ1ЯНУВШИ все це, СТО\I.1ені, а.1е задово.lені, :ІІИ ВІІР У ШIl.111 ДО.J,О\lУ. Черnігів справив на нас незабутнє

льність радянські письменники ПаlВЛО ТИ'Чина,

враження.

Блакитний, Василь Чу~ак, Іван Кочерга, Олекса

Василь

Дес­

няк. ~! Чернігові зберігається багато визначних па\1'Ягок

архітеК1 УРІІ.

.

Першою зупинкою нашої \1андрівки був лі гературно'-меморіальний музей ,'.1

по ЧеРНlroву Коцюбинсь'К()­

..............................-Світлана ГАйОВА, учениця

класу.

10

ГО. Він розташоваНIІЇІ на 'колишній садибі пись:\!енника,

де він жив останні

років

15

і написав

(1898-1913)

кращі твори. До музею входять:

волати про чотири

будино'к,

садок,

по­

І коли турок заприсягн) вс я \ІІІТЬ

ялинка, посаджена ,У\. Коцюбин­

(ьк'ІЧ . Поруч неі 17 вересня 1939 ро,ку встановлено па\1' Я ТНИК ПIlСЬ\lеннику. Більшість речей, що знаходять­

ся у квартирі, на.lежали господареві. У ній експоную'f~­ ся також .1ітературна спадщина Ко.цюБИН~DКОГО, О'РИГІ­ наЛIІ Г'УК()Пl!сів і ДОКУ,lентів , фотокопії і 'каРТІІНИ, ~Ia­ люнки і вироБІ! МЗtЙст.ріlВ наро,дної ТВОІрчості, що вис· вітлюють житгєвий і творчий ШЛЯХ ПНСЬ\lенника, свід­ чать про вшанування його па:vt'яті воі\lа народами Бо.циніЙ

ГОрІ,

знаходиться

\IОГllла М. М. Коцюбинського. На могилі 15 липня 1955 ро<ку відкрито паL\І'ЯТНfm . Авторн ЙОГО'

ун у к

пись:\!ен­

ннка Ф. А. Коцюбинський та С. Андрійченко.

З Бо'л­

ДИІНОЇ горн оча,~1 відК'ривається чудовий краєвид: начс

потопає

в

парках,

скверах,

Стрілецькі

ірОіЦІ!ІВ

першість

взяли

16

них

участь

номаlНД

оргаН\tзацlй

Перше

номандне

вали

-

команда

лодилЬНИКіВ,

зa.rюду

гра:vJотаlVlИ.

В особистоlVlУ заліКу перше Місце серед чо­

збір­

лОlві~ів зайняв зв'язкі­ вець О . Зелінський 92 очна. Серед жі:НОК перше ~1icцe За!йняла

первинних

загалЬ!но-

місце

за:вою­

друге

за,ваду

представниця

цієї

ж

КО:vJанди Л. ХОМіч з ре­ зультатоlVI 85 очок 32 стрільці викона-

хо­

третє

ПЩ)QШНО,ВО!

нуб­

і гра:lVIОl'ОЮ. НО:vJа.нди заводів холо­ ДИЛl..ниltі'В і 1І0РОШI('()ВО! м,еталургії нагороджені

ДТСААФ.

з'в'язківці,

ювілейним

KOlVl

льово! стрільби, при­ свяченt слаJ3НОМУ юві­ .'Іею Радянсьно! влади. у боротьбі за особис­ тCW\омандну

~liCTO

деревонасадженнях.

змагання

Три ,ДНі тривали ра­ йонН\і змагання з ну­

ме­

талургії. Команду зв'язк·івц.ів, яка поesіла перше місце

ли

нор:vJИ

спортивно,го

Ф.

з сумою очнів 348, райком ДТСААФ н.аго-

третього розряду .

СОЛОВЕй,

інструктор ДТСААФ.

райкому

(М . ). 10.30 -

СУБОТА ЛИСТОПАДА Перша проГрама 11.00 - «П існ·і з ПОЛОНІІ­ ни». Концерт БуковИ'н­ ського анса:мблю піоні і танцю. (Чернівці). 11.40 - д.1Я школярів. «Весе­ лі сно,внді!JНЯ». Телеві­ ЗІИНИЙ спектакль . (,'.1.). 14.00 - Програм'а ко­ льорового телебачення . (М . ). 15.30 «Ради':\!о,

дянської

ПрОПОIНУЄ~IО,

«Костянтин

.10ВСЬКОГО рів.

-

\ІОЛОІД,ШИХ

піоне­

школярів

«Подарунки друзів». «Г.10бус» . Ля.1ькова ВІІ­

ВІІКРНТИ

11

m І т Ь

М. Бровари,

Київська,

ТIО·

Д.1Я воїнів Ap\liї

(і'у\,інськ)

срко,го

бачення .

хору .

«ДY~IKa».

і

ЗаслоIНОВ».

13.30

Про­

-

кольо.рового

(М . ).

те.1е­

16.55-

«Кавказька по~

19.10 .10нянка». \!Е'дія .

Нова

к,іноко­

Друга

програма Перші сть СРСР з ф) т60ла «Чорно\юрець»

«КРIІ.lа

шев).

народжуються й хлопчики'

Рад»

154.

ПРИЙМ8J1ьні

«Київської

правди»

-

4-47,

16.45-

т) ха » . ФіЛЬ\I - балет. 17.30 «.\\узичннЙ кіоск». (А\ . ). 18.00 «Армія Тря­ согузки».

Художній

фільм. 19.20 Концерт бо..пгарськоі еС11ради. 19.50 - «А.1ьфа і Оме­ га». Те.lевізіЙниЙ ф і ль:\!. 20.30 - «На добраніч, діти' »

области.

Відповідального

61964.

секретаря,

редак­

3-18.

Газета виходить у вівторок, четвер та суБО1У.

...................................................1

......... "..................................................

Броварська друкарня, КиївсЬіЮЇ област,

вул. Київська, 154. Телефо·н -

ЧО\l\' в' ТОГО, "\то к) PIlтr"

усю

ніч

кашляє,

а злод,іє,ві

здається,

що

господа,р

4·57.

• ...........

За~l. 4493-5775.

д

з в о н

І Т Ь

не

спить. На,реШТі, ЧО\lУ той, ХТО КУРИТЬ, ніКО.ll1 не поста­ ріє? Бо ві!! просто не доживе до' старості .. Ахмедхан АБУ-БАКАР.

ДаГЕ"Стан.

Ім ;р.а;;' у"р" uй КУТОЧО~ 11!

БАБЬЕ АЕТО За

BeTpa\lfl,

Iс\lыB

за

.'1 ОЖЩВІИ ,

.1асковостью

ЗВОНКОСIlНIШIl

МСРЩIlНКУ,

н е жною

п~репето

сердца беЗ\lятеЖIІОГО, голубою

ЛlІстоцвето\!

тишиною

бродит где-то бaJбье летс.

над

звеЗ .101O,

над

судьбою,

ПОЛЯ:llИ

ПТlщей

Бы т ро.lеткоlo па\IЯТЬЮ

пр"падает,

КОРО11КОЮ

ПРИ.1ипает

Бабье лето,

ПУХО\1-

бабье

паутинкою, счастьем­

се,ребринкоlO.

На

лето ...

Перепето,

l'равннку,

не

согрето ,

.10

рассвета

без ПРllвета

ТРОПІІНК У ,

\1 нется

горчинку,

[Jвется

где-то, г де· то.

ЛЕГВО

Легко 11 [\еС('.10 ОСЬ1Паясь ,

.'\1не сегодня Легко ~Іеч гается. Будто яблоне

Же .~l еть .1НСТВОЮ. Зреет

Под \lете.1ЬЮ Небо

радос, ь

Строкою

СОЛllеЧllO

Над

~ ' лЬ!бается, Синег лазы1 Г лядит апр~ле\l. Мне сегодня

песеННОЇI

осеШlею

Г()ловою.

Жанна САЙ. г

Броварь!.

Редактор

€.

ФЕДЯИ.

(Куйби­

д.1Я дітей . «Муха-иоко­

,ке

ніколи не буде пограбова' на сакля? Бо гой, ХТО КУРI1ТіI,

(ОДЕ"Са)

(2-й тайм) .

за

з.].и6а[\ тут

16.00

Друга програма 1800 «Під \ІОСКО'В ' ськи\! небо\\» Циркова програ\lа. ( .'v\.). 19.00«Біг часу». Те.1е,візійниЙ фі.1Ь'I. 19ЗО-СНі\lфоніч­ ний концерт. В перерві «На добраніч. діти'». НЕДІЛЯ 12 ЛИСТОПАДА Перша програма 10.00 «БУ.J,IІ.1ЬНIІЮ>.

Киевской

ТІОТ1О11

Флоту.

Наша афіша. 17.00 Пер_ шість СРСР з футбола «Дина\lО» (КІІЇВ)­ иСКА. 18.45 - «Тек·67»

(Свердловськ). 17.00 «Клуб кі' НО~lандрівни­ ків » . O'v\.). 18.00 - Те· .1свізіЙні вісті . 18.20 «Пісні з ПОЛОНИІНи». КОН­ церт БУКС9ИНСЬКОГО ан­ са\1блю пісні і танцю. (Повторен,н,я в запису на відеоплівку). 19.00-« Ух зна.llt ТііЛЬКlI в об· ЛИЧЧЯ» Новий Х\'ДОЖ'!lій

трудящихся

Ра·

на кораиі,

ТС'\1У овідок аЛ.1а"\, щО \ІОЯ ПРIlСl\га на корані бу"

скрыB

капели

гра\! а

ції районного радіомовлення та фотокореспондента ІНДЕКС

корисні B.1a c lliВocTi

,Г.а ЩИРОЮ, сказав він . Справді, ЧО\I) того, хто курнть, ніколи не вк усить собака? Бо той, ХТО К)- РІПЬ, завжди ходить з патеорицею' ЧО\1У в ТОГО', хто КУРИТЬ, ніКОЮI не народяться дівчатка? ТОМУ , що в нього не

церт

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника редактора, віДДІЛІВ: партійного жит­ тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського віддіnу і гро_ мадської

не З\11Г на все

A.~e ту'рок не розгубllВСЯ.

-

на

['НОВАЯ ЖИЗНЬ, - 0","5,0,",""" ,.',,<Осо КО\lllТета КП У к раИНЬІ и районного Со,вета депутатов

НАША АДРЕСА : вул.

.\гоп,

його .

стаІВа . (,'.1.). 11 .30- І(,он­

13.00 -

повідомлrяє­

філь'-l.

палацу

(Свердлов'ськ). 11.00 Для дошк.іЛЬ1И!ків і

мо». 16.30 «Сп,іва€ Урал » . Концерт Ураль­ народного

Для шк 0-

.1ярів . Концерт а,нсамб­ .110 пісні і ганцю С'верд­

11

. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ••••• 1 . . . " ••• " •• 4 . . . . . . . . .....,..~ ...... • . . . . . . . . . . . , · · · . . • . . · · · , · . . . . . . " , , · . . . . . . . . . . . . . ..

п

3Пlша·

Минув рік. ОДНОГО разу хтось і з обд~ Р"liIlХ

обвивает,

спору ди.

на

\ІУСН г ь

тю ГЮ l lOВllіі

11bOfO т)-рка Іна базарі в Дербенті й вирішив

,'узею, службові

від \1узею,

ЧІІ

розкупи.1И .

Обю!мает ,

І\раінн. Недалеко

завжди

пограбова'на сакля. Той, хто К\' ОIlТЬ, 'ніКО.1 '! не п о стаРіе. Присягаюся, що це справді та-к'...

саджеііИ<ЇІ Їlо,го РУl\ами, llОве ПРЮііщення .1ітературного

Персд БУДННКО,1 -

ЧОЛОВ і ка

- Того, ХТО курить, - просторік ) аа,в ві,н. - ніКО .111 не ВКУСИТЬ собака. У того, х ГО КУР1lТЬ, ніКО.1Н не наро· дяться дівчатка. У того, ХТО КУРІІ] Ь , ніКО.111 не бv де А 112.1 i ~ верх овіТlЯ',l тут та\1 ГОlРДОВИТО й величаво 811соча1 ь купо.1И ЧИС.18НіНIІХ архітектурних пам'ятників ёlаРОВН!l1І ВдаЛlІні ~Ipiє зачарована Десна.

навкруги

справжнього

тюну.

Пігнастого.

СТОЧlкі,в, ЩО, виблискуючи

ПОКУПllів

lИ\lчаСО~1 день уже згасав, а т)-рок гак і пра·дати нічuго. Тоді він вдався .10 хитрощів

:ПИСЬ\lенни­

• все

заК.11!каТІІ

Г~ ва.1ИСЯ ДІНІО\І, каШ,lЯЛИ ,і, :ІІахнувши рукою, BiД~OДII­ геlЬ, \ІОВЛНВ, нічого В\Ітрачатись на цей непотріб ..

СІННІРІ РАНОК. Сіре П ОХ\lуре небо . дорога лягла О .'1" craIJOдaBHboro Чернігова. Сіра а,сфа.1ьтова Сl'РІЧ­ І\а , ніби г'гР\lОНУЮЧI1 з на с гроє',l природи , швидко ,

;;~Iype небо, і

ну

.111

ка.

Фото

ЇІ

Л'\ало' хто з дагестанців ,відав, що то за зі .МЯ­ lЮТЮН . Во:іll пі.1ХОДИЛИ, брали запа.1ену ц и гарку , затя·

Чер­

.lИре:I,ГОР

I(}ЧI,а

та

гись ДI!\IОК ЧИ то пороховиіі, пі..! \ОДьте, К)- П) йте, купуйте'.

щ"Зею

1\о'цюбинсЬІ;МО

цигарку

Агов, праВJвіРllі! На.1ітаЙте, купуйт е 1 ютюнеlll,! Недорого й недешево. За щО КУПІІВ, за те ПР ~ 'Даю . НаЙ:;,Пlllllї1 гюгюн туреllЬКИЙ тюгюн! Пак·пак ' Гор­ ."янку дере, щО ТОЇІ наждак. Агов. давай, ~Ісрщій l1а­ :,ігаііl Підход[, без опаски! Закурюй , будь .1alKa l IІц

-

УЧlІте.1ЬКО'Ю

3

гурок

В'"lіс на продаж цілий міх тютюну. Розв'я з аD йо г о, сіп

ЧЕРНІГОВА На

тютюн булО< завезено в Дагестан ЯКІІ\ІОСІ,

Т) РКО,І . Каж) гь .. діждаВШІІСЬ ЯР~lарку . нсй

Літківській фабриці художніх виробів імені Т. Г. Шевченка 'на постійну роботу ПОТРІБЕН старший (головний) бухгалтер фабрики. За довідками звертатися на aдp~y' с. Літки, БроваРСЬіИГО району, Київської об~аСТ1і. ДИРЕКЦІЯ.

.Колектив Броварського КО~lбіllату громадсько­ го харчування з г.1І!БОКИ\І сумо\! повіДО\IЛЯЄ про

lІере.:Lчасн'У

C\lepTb

к,ондитера

ресто'рану «Су-

путник»

ЦИМБАЛ Анастасії Іванівни висловлює опі'в'чуття ci,:VI'Ї покіЙ1ної.

Колектив Броварського зм ішторгУ висловлює глибоке співчуття головному бухгалтеру торгу Цимбалу ГHaгry ЯКО 'ВИ'ЧУ в зв'язку З передчаСіНОЮ С\lертю його дружнни

Анастасії Іванівни .

135 номер 1967 рік  

135 номер 1967 рік

135 номер 1967 рік  

135 номер 1967 рік

Advertisement