Page 1

npOAe~pi .сіх

KparH,

єднаilmееяl

РІк ,ІІАIUUIІ ХХ.У.

. . .. ..

,........ ,. .......................1.·

ВУДІВВНІС

:

~

Указ Президії Верховноі Ради СРСР

'і• м 135 (2116) =І

· :

!

· ·

l'IVnИJI1ІУ

:•

~

=

11

:j

•,,

:

~

=

,

І ЛИСТОПАДА І

!.

!

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

П РО_СК.lика~НJI Верховної РаАИ СРСР

:

СУБОТА

Президія Верховної Ради СРСР п ост а н о в Л я є: Скликати сьому се'сію Верховної Ради СРСР п'ято­ го скли){ання 6 грудня 1961 року в м. Москві, ГоповаПрезидіі Верховноі 'ади СРСР Л. 6РЕЖНЄВ.

!

1961 р.

!

Секретар Президії Верховноі Ра"и СРСР М. (ЕОРГАД3Е.

і

партії України та районної Ради депутатів трудящих

Москва, ~ремль.

••••. • ' . , 1.1 ••.••• 1• • • • • ' . ' ••• 1.1 • • ' ••

Київської області

Ціна

2

9

ЛИІОТО!пзда

1961

р.

мп.

ПІД ВЕЛИ/{ИМ ПРАПОРОМ КОМ УНІЗМ У Урочисте засідання в Кремлівському Палаці з'їздів 6 лвcrroіІІ8.J,Цia.

$

Мооюві в ~-I

На у:роЧ'И~ за.сідааші IJ]{)И- УЧеІШХ дoшroр теоонічнm IНaiYХ ла-

лїІвсыRooIy iIIwIaцi. З'QВ IЗt6ра.- ,·c}'1lНi гоетї ХХИ з'їщ;w iIWpc-ate-1 'Y'PЄ'atr Ленішької CLQC.Ь IlЮlНI1ІД •

з'ШдУ, JlКИЙ осяює ов()їм .,шТill0М БУ'ДЬ'.re ffiМliНИМИ, В1Щ)Иlваfure ЇІМ­ нИJНdшнtв (Ш.ІЕТО Жmmня. . періалііСТИ'Ч1Н'ИІХ "ШlіЛІЇ~в IВІіЙJНiИ -

ДIИа:нmя.м МOJЮ.Доcmi m-вi.яlJю 3 IВ'ОІРОЛЇів ЛІЩства! воІрїтыclя: за ЗІ!\,-

ЩJIЄI!dї В. А. :СТlll])о.ц:а:вньої шющі,

коли оош. гальare і повне

'іЮЗІ3б]JlOвН'НЯ!».

6 'l'ИІСІІЧ ~m'aJВRИ- :!ріВ'Ш!l&И і ЧJIIeIIfИ деlЛеll'ЩЇJЙ ,ІООМ1У- і Bввiltoв, (ЦeJI&"aT ХХІІ з'ЇW ШІРС, Щ)IЩ)IIlСИWI&СЬ я:ск.ра1ВИМИ P\ЯlдaМИ Цей ЗIc'!JМИ'К ЦІК ItПPС бalгаФ() іРаІЗ '1IIJY'ДЯЩИ:Х МoomВIІ~ОІбі. rmшш, І !юі:отИІ'ІНШ і lРобі!1'lШЧИіХ ШiPfl1ЇiЙ за-,' noмL'IНВК Ma.icmpa фШрИltи імені СіПl>VOOМeIВJЇJВ.· Шл:ь:itа 1(і'llltИх ~- ПО'ВТOJ)ЮЄТЬСЯ !Над CIВЯIl1RОВИ/МИ к,{}-

роо1mшцi, ЩlЄдстamtНmtИi іюreJIЇJretН- ,руІ6і'Ж1Н'ИХ iИJP&Ї!R, .я:кі Зi1lJШlllИJПIICЬ І Кa:JJillliнa С. О. іорова,

~ap ї1lllШХ пере~ -

Р'ЯWlCiПЮIP'l'- ЛОlfi'lllМИ демО'Истраюilв.

цїї, ветері8.В'и ,мшної Jre'НЇIIICмwї :на ii8JIl'pIOOIl'eЯ ЦК ШРС ~ МNiК ВJИtCМ Ю. д. М1аШИІН. СМеШв з ЧЄIIJIOOНИlМИ mmmеЛJaIМИ СЬОІІ'()Ід'НІЇ 3 СЄІІЩІІ на.щої IКlра.ЇIItИ Г~Ї, repoi ЖOВl1Н6В()J't) Пl'l'Y~, 'Y"ШJC'11i ІВ .св.ятк}'lВ8lНlНi 44-х rPOКiOЗ lВeJIII1re3ИШI п~ п~ за:вмираmь 'іМ МіИ!ГЬ, ymoopюЮ'Ч'И ЛИJНе IJ!~'mпfЙ IЩНtвіт НЩЦ!І)1ІМ,

,воЇіНи Р~Ь'ltИlх ~IX СИ!Л. [ВИН Вeтmroro ЖоВ'l'.В!lI. В глибині щеНИ'-IIIЩIIl1lJЄ!I' заУlpotIИІСТе ~3'ЩаНІНІІІ, npиапчеснoomикa ,Комyurile'l'ИЧ/1lJ()oї !Пaфmiї і ,не 441 1JiOOtO-ВИrШIIМ &.лвк.ої ЖаВр~сыкю\ї Д'ЄІР~И - ,веJlИlROO"O . 'llll'Є'воі ~'3.JJ!Ї·CIl'II'ШDі petВOJIIOЦЇЇ,'

Jleвiн:a. '17 ro;uШа. ilIll)ИіС'}'Мі

'J1)ИВМЇ оrn:tealtИ УЧlllic:RИКИ 1}'IlЮЧИIC- СЛООО «Ленин». JlКi рюiJp.вали 'JW,Й(Цarни КOIJIIOiНіа:ліз1В.ЇIraШЬ3npa.ЙIRa лів вїlДOIКJ,(JieIМJlЮеІ'Ь!СІЯ МІ}' і б~юIl'ыш за С1во.б~у. ний лиcrr Ц~'Jli.lilкJМly ~ • (ШOjn1CI1reНІЇІВ'.. ДШrи ІІ\Р.ІІМУ1ОО'Ь Вми,чarвra й у,рочиота lК~ртина ві ROJQИiс-тичиої ·пг.priї ~o- ДО М'3ІВЗОлею з б}'lltЄтаw ІВ IJI}'IКaiX. rвоемрOl,ЩНOIro Сlвята. Тисячі 'ІІраіН­ '1'01'0 rзaсіда.вна IJIPIIЙШIШИ

1IIЇ/,1JJКsриЩ iI'OtЛОВІа 'ВШWIIIICOМJfМooкoll- nІ ·Союзу.

ВооІи пі.щнooяmь _ти Q'iiвтшwf CIIlIa.JpaJНll'i:B, ШWНіО, ICfIIЯIIiв ~и

ОYIJП,ли.. C~Ї Р_ М. О. ДиIraй. lIiЄJISI }'І]ІОЧИСТGI'О ~ ві\А- П&'])ТЇЇ і ~:W. Це • усієї ~- в ,ообе 'Всю ращ~у IКІОльqpі'В, тиВDИ оплeтta.ми зу.crдpiчають іІІО'Пооім З ~ lВIIIro1YШМи O}IIВC'JI rвeJПllC'liii CIII!IJI11I(;(J ~.cыRii Щ8lСЛИВОЇ 'ЛЇ'11ВОри. с.ячі СЄ'рідець б'ютьсіЯ ЯІК одне· ....... SJJf ІВ Il!J)eЗИ~Ї ~Єl])iпmшairвdmw- деJrei'&'1' ХХП з'і~ І\іПРС тоощр УIРОЧIre'lt ~впrdl, ПIJ)iИICВЯ3ра3У дOO'JlТЬ КJOIJLOH-IOOl'OO\IЇ'B ЖИlве Ю1Ї.лoClНlШl b\Щlюс'l1Ї ШIIІІ'l1ЇЇ 1fIЇСІІ'И'ІН~Ї . ,mpnUЇ і РЩЩImICьatOII'O I!i&IЮJП' «](фєц» М. І. КФюч:иов, чЄІІІЇ 44~ J)OItO'Винам' ВЄІЛ'ІІІКІОї . 1li00000000.щного ,похЦЦ1У WlИIВta,ютьcm: і IНJI,PIJ\дly. Д~О,Н1С;11Ра.'Н/І'И· 1ІШЯіВІИYaJ\IIIJW. Пфед.с.та'8Н:ИКJЇiв ШlфТЇЙIRИIX .кері'ВНИR ОВО'llїlВiШЦЬaroї бtpвгади ЖOJmlleoвоі соціашlCТИЧlНlОЇ ~ЛЮ- на. Краову ІМ?ПW. . Пр1llCl}'1l'Нi .на.'1И '!lвеfPIДУ 'Р:Ї'ПIИlМiICtl'Ь іВ 'ншо,

•.

''КОМ:YIIIЇtC'I'ИЧНоі

ПJpЩi.

~ цtї

Р~ЬІКШ, п~, КIOfМ- 1 «БолЬ1ll\ЄlВИlIt» ~oвcыкloгo pa_!~,

сомоJlьic.ыltиx 0J)II'ЗJВ!I!ЗIa'ІЩИ, громащ- ЙOlНУ Moc:кloll!JcыІ(її

cьawc.тi С'ОО~иці.

oМlIiCfl'Ї В. М.

IРезнИJК, цреДiC'NllВНИIt СrI'OJШIIIНIИDi

_УJПIICЬ

та.'КЮОК rj' лemн.- 'І1})ибу.на:х раІДІ(Шl() D1Т3іЮ'І'Ь ір()і6ІТ- 1J0'ImIIЙ іосториЧІ!іИМс.'l1IJiOIК

К-иеві, .мшІіoыку та Штих НИlКlїВ і 'с·лужб.оощів с.тоJlИlЧlRИ!X пїщ- ~ВШГИ '~o.'IYlт3M

І' м:іаміХ Р1\iNШс.blЮCNro СОЮЗУ.

(РАТАУ).

ПpireМІС'DВ, -

RlОІГО

QBJrl'a

IliPИIЙПIJIИ ~() ІВЄ'ЛИ-

іІІІОбу-

ОУ'CIПЇЛЬicImЮ,

е :вмroржес'l1ВYЮТЬ ~Іир, Qвoбo-

З ЧУ'дlОВИ~И труіДООШ- да, ~DMiICТb, БраlllЄ'))С.11ВО і ЩaJC'М

ми ·у.cn.i~&ми.

.Руібіж

.-

для всіх люлеіі .

за })yбe.z.eм ,беруть ра-

ІІІ ІІІ ІІІ

дlJlНlCЬJКi ЛІОди. 3н&мelRНlї е:ооваБМ'аТО.'rlо~і ДЄJм{Шс[~ї 11РУ­ «1ІаіМ буJO'lВi3/l'И іКOИ'yIН1Ї::m» втїлю- дящих IВЇi.D:буWIИlc.Ь У Ле~, ютыcR в ~ла. ,Ці 'Ir.IiIIИiCoiШf' lНi& 'l1J)3dI- MїIнlc.ыкі,, &:ку, Ршзї, 'І16іmсі, ЄІре­ ~IX ~ ВИСOIro піlдlН\Jll1lО ВИ, АmxaJба.д'і, Стa.JJJiIнa.,б~, ~­ Н3іЦ mJIОіН,а:ми.

зе, ВЇ!льІНюоі,

'Га.ллirні

та

ifl\IIl'JIIX

Д&JreR:O вИ\1IJII'O 'І1J113.111!C11ira3lН'l',.япшй 'Micт<LX .ІОрІаїlJilИ.

H~ утчeнd.· На ,ньoory mпиcaзro·:Увечері по ~СІіЙ ІО,РаІЇlНі 3aI<1.R1Ilли «П~ ~OQМOCy --,. ТOIJIIЖЄiC'Г-міріа,ди іВОООЇВ. В С'І1ОЛИЦЇ нramoї

во рЗ)ДишC!ЬRОЇ JIЮIДИIНИ, її ЄlНIЄІР- Батьасі1вщИlюі гіі, ,волі, І'ООУМ!У». ~ НЗІУМ, з&IreIВIfЯ'Ю1'Ь tВЧеІНі, заЙм·е сьо~ IliередОВі оо.зиці.ї в овіті по всіх оонoomиx НIIlIПPJl!МаlХ. «Народи всіх RРйШ! .Ви - :ВИ\рі'lПальn сила в 0ОРОТЬ6і за 1МіИІР!

Мос\ювї, СТОЛИЦЯХ

СОlO'ЗlIШ фОСiIlу(іJJJiк, а ТadWЖ у шс­ ta'X-іГе'рОJIIX ЛМЇШ1IНIІ,ЩЇ, 01'8IЛIЇlJa1pi&­ ді, КИlЄві, Ое'В&стOOl!OЛі і Одесі бу­ ло зроблеНl() оо.лют 'i1J),ИjJЩЯ'Іwа. ~іP'l'илеріIЙСЬІКИ\МИ зaJiJlItaIМИ. (ТАРС).

Військовий

парад

і демонстрація в Києві

яЧJi, !IlJll&oцШmик.и на'УКИ і культури, робітники і КОJLl'ОCiIJlНИIidI. ОеірЄд lПП-4дeJre11'&ТИ ШІ з'їзpqy RrПPС.

ТYIr ЖІе З31РУбіЖlНi lI'OO'l'Ї з бam'l'l!OХ rк:pаіи I(jВЇтy •

ПРИСІ}"118і. \На .~ площі 'І1Є!П- роб;ytвaaм. ~аршх fю.в:x З німець­

JlОВЇТ8ml ІЮJllВУ на. Ц~!Й IIKO-фаІП&'І1CЬ1ItИ1МИ вШСЬІКМlИ гвар­ 'І1})Ибуші М'uзoлею iЩЮomикї!в Ro- _Ь'Jt'8. T3Iм!aIнcыкa МО'ООC!l1Pілецьха

МУІІІЇc.т.nної

:ro

}"IXIrJ.П'.

iIIaami і Р8jДЯ!НCЬ'КО- ДИІВіі3іЯ іllе.ніМ. І. КалШ!ї'па. - rocmi ХІІІ Ва'ЖJК,()Ю 11}'IIIIIWЧIУ'1JO'Ю ходою

Тут же

з'itцy ЮnPС, Rе,рі'ВІНИКИ делега- ЩY'l'Ь Нlавї 'NШIIltИ. ці баіЮві ~:t­ цій lКIOOQIIIiarитmи:x і !рооі'l1НlИlЧИХ ПlИJfИ, що ~ВОО])ПІе OfVYll'b YlfaCТb

пaJPТiй 9IIIJ)Yбi.ЖlRИХ шр&ін.

. У ClВЯТlW<воиу ~i, ІН'Є знають

RflIШТИ Rре,мЛ.ІІ б'ють десть ~. З rвщnт Спасьхої lбaшrи у відJDJ)И'I'iй КІШІИ.пі виїжджав Мliнk.тp 0'1qжви СРСР Ма.ршал PaДSIНCЬKO-

пє,реmкодні на ;оуші, :Н1Ї lН!а МАі. ~ за Т8JIIltaIИИ ідуть самохід­ ні 3ШИ11f11Ї ОІІаІР65і 3ip'1'иuIє1pі:иіс.ыкї У'СІ1'alНОВКИ.

Прином У КреМJlIВСЬИОIУ ПалацІ з'іздів


Військовий

демонстрація трудящих в Ниєві

парад

.

(3акінчен,ня}

.

ною Y'I'~ тrлЬ&и· за ;щва рОКи в І' зд.ра;ВlЩl

ХХ (,.Т1(щіття -

ДIЄMOH'CIl1J)a.нm1B:

ВСІ СИПИ, ВСЮ ЕНЕРГІЮ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ

В ЖИТТЯ РІШЕНЬ ХХІІ. З'ЇЗДУ КПРС

«ХЗІЙ

ПрiO'ГJ}a~ЮЮ I\JПРС, J)e'СІП:yrблitu;i (;"ПajJ<уд'!'ено П(),ffi).іЦ 3 ОО жИ'Ве мир в У'СЬ'()і)(У IСІВІіті!»_ Ид'}'ТЬ 11Р}цящі Києва. Над ~ОЛQ,.. rnромис.JІОВИХ об'eкrri'В . . Тenе,р КІОІМ-І у м.огу-rnьоМіу Ip~вiTi СВОіх ШііМИ -- портр;е1'И Б6ІраООiИJКі,в 1\0- 'CO~!?.1 УI!\!раїJНИ ~ефС'l1Вує НІЩД 53 І :В~ЧИХ СIfЛ'. GЩНИІЙ у ПOOlИlслах МУІні·Оll1lfН.ОЇ паlJYГ'ЇЇ і Ра'~jИіlСюtОО'ОБlaЖШnВИіМИ ,НОВОQудroвЮdJ!1 . . Вага:11О . 1 ДІлах 3 УcJlМіа IfI~И РЩЩЯІН_ урJЩy, 'ПР~ібпа:раlllІ1И, ІЛЇ1Ш1Р3іМИ, що ДООРИХСіП/ра:в на рахУ'НКУ

JЖЗіІІовіда'ю'fЬ про TPY~OIВЇ !}l00іхи БОЇ ~!Олоді f}e;tmубmкм. h'ИlJlJН, уоіх llj)}"ДЯЩИJХ ]НЮІІУ1блі~и . В JЩдra~ деМООІіС!І'раIНТЇІВ,

З.ори активу КиУвськоУ o • .JIacBol

І Illськоl партійвих орГ8ві;JаціА т,рудящі Укр.аїни, як і всі 'ра· зборах активу Киї,вської 06лааної

сі:..'1ьс.ь- 1 CЬJКOO1O Ооюзу, тіооо зrywroБIaIlШЙ дя!нсыкi Люди,

НаlJ:І1~J)eiдо;щівее,наІ>~~ЮГО (ЩJlта ВЧelН~, діячі Jrit-ера'l'}'іі>И і МИlС!ГЄіЦ- іва:рИI1llем М. С. Хv~ООІИМ, Щц­

н,ндатlН!}' перемогу ;цО!бу.'Ш TP}1ДЇIВ~ Il'ва. УIЬJ"'РаїIНСI;JQвчеrні .paiIЩJI'1l}'1ЮIІЬ СВЯ"І1Юу1В;а1В> YJКi]JIa,ЇН'СЬ1ШЙ lIlа:ро.ц Н-і ники r,іЛl>С.ЬКОГn Г()lCn()!,щaJpcrrmа. ПРО .~еJИDКИІЙ ВКJЩД у JюзвИ'Т()1t І роко,вили &ЛИХЮ!ГО Шоmня. Д<е:l)жа.ві щ}()~аIНIО 780 JIIIільііошn Вlі'NИJ.1нIJШl'&Ї ІН&У'К:И. 3аКJllЗ.ЩИ !OOatдe-1 Жommenі двмонcrrpщiї 'І1Ю'\ЩЯ_

!І)1Д:'!! зе-рна -- в 2,2 'раза бhльше,мії Ю1УІК 'Іі~lЬКИ ,в ц~y Році ЩИХ УIКіР'<ІІЇJШ прЩішли під знаJlООМ ніж у l\IИIfУ.;l()~У JЮці. Нfuї.оли ще ВI1IJЮDaДИЛИ в RaJІЮдне ГОСПO'ДЗJJJ- односта:ЙlЮГО с.хвалef!IН:Я іlC.'roJ}IИЧ­ l'а"Я!І~СI>к,а ~r,Klp,aIHa 'не П~lмалаlСЬ С'Т1ВIО 320 ЗAiDершених ДОCJJJЇiдНих них ріIOORЬ ХХІІ з'ї3,1W КJLPC і ДО Т<llКОГО

Р'Ї'ВІІІЯ

вИIJ)OбмЦ'l1Ва і /робіт.

заrОl'DВЄЛЬ ЗЕ!Ір'В1,

П1>ОХО~'ГЬ IWЛOlНИ

ВС'l'<ШfOOJrelНИІХ

схва·

О'}lOOти 1\IВIТLB.

накреслень

цем това'Ришем М. С. Хрущовим.

Пllртіі

по

будівницт-

Про небувале політичне і l1РУ-

дове

лах

troвOЇ ILpoгР3ІМИ Лeнriпreмooї nallYl1iї,

фїзюytЛЬ'lIY1P" ТDe'pюї ~ocтi

щовим, розгортають борmьбу за перетвореніНЯ в життя велични,х

mma~

піднесення в · містах

і се-

КНЇ1 ВЩИНИ, ВlІІк.rnикане рішен-

інтелігенції самовіддан' ою ПР1Щею IЦlблизити овітле м~;j;бутн€ люд-

ства говорltJlOCь

9

листопада

Нlа

Н.aJ6рали

4" 5

.

вИІ'JIIЯIJW.

б

JIИС'ООП3JДa. IЩJt УJШCЯ}'IPOЧ1IIt-

1

lЮCТі.

Б

атМ'О '11Р1удящих

М. В.

з'їЗД'У

диrpектор .за­

воду «Точе.леКТР()ПIРИЛад» А. Ф. Незабитовський, ланковг колгос­ пу імені ІJIліча Васильківськ,о·го району двічі Герой Соці,алfСfИfl ­ ної ПР1Щі дмегат з'їзду О. К. Диптан та інші. Ті, хто виступа,в у дебатах, відмічЗ'JI'II, що на ленінську пщртію

люд('й

на

історія

всіх

радянських

поклала

велнку

місію бути піонерг,~1И комуністич­

ного

'буді'вництва, іти

Не3Ів і:д ани-

ми шляхами до ПЄіРемюги: нового

ЛИlC1l1()[illl,да

На демонстрації трудящих у ГОl'Oлеві.

'І'і збцри ізасЩam.я, ;на JIIltих тру- 11 ВЄІ.'IИlКОЮ Iу&ТОЮ ClJfYXaJIИ оо rpщЩi& ~i ~

УІ~раїни

На зборах виступили пе.ршиЙ секретар киівсыогоo міськкому партії В. І. Дрозденко, сеКре1' г 'Р ГребіНКЁвСького райкому партії М. Ф. Норенко, бригадир П!рохід­

комуністів,

На

IlJЛaШroвaшкй

6

КП

О. Г. Бузницький,

/IIICJПfК'ИЙ кОJЩерт СИJ1laJМИ аlJ)a'Иl~

овmrntooюro

член

академік М. Т. Рильський, голов,а КОіЛГОСпу імені Ждаlнов,а Сl1arpчен­ ківського. 'району делегат з'їзду

НшrepeДОJЩі місто і села piaJЙо- КОJ1ективilв ХI}'І)IJ0'ЖНЬО1 calМО!ЦіlJfЛь-

wy

ЦК

Ленінської премії дел·егат

Святкування Великого Жовтня у раЙОНі тру!ДЯlЩі Брова.РЩВНИ.

в ИlCТУПив

,ників тресту «Київмe-npобуд» деле_ лат з'їзду І. М. Міщенко, лауреат

~oMp. Це-ll11IJl3,lIЩpИ ки..

рок,овmни Велшoro Жов.mя зaadIrtreнIнiя вечора

і з, аlВдаlНJllЯ п, аіртій­

Презищїї ЦК КПРС, перший сек­ Пlдгорний.

колroСlJIНJИків,

Д&II~B IIІ1()'){СOlЮльці і МІО- ріу і ;wyжJБR. На велич:ешmx ІЮ­ ;ІОДЬ. У сі своі 3ШІЗШЯ і CWIИ, КJI- JIm1Нищах білі іГму6и і :JaJП()пучу е.не.ргію і запал Bi\!uaaIm. во- m'lШі CJrOВ,a: «,МИIj)>>. . ни Бв.тьасі:вщІШі. Це з Іх &1t'l'ИІВ3 rвeJIWIе.з.ноюсиШ)Ю звучать

44-і

КПРС

Оlрганізацій

ретар

'Рабітників,

,'ДeNlO1llCfГPащіі .~ lНIiжnю-

ld.

них

нями з'їзду, про паl1ріorrичне праг_

С;!І().Р'!1омеmми

Уір()ЧИС'ОО і ра:,11ЇIСНО сВЯl'l!lt}'іВа'JlИ КП УagpaЇJНИ т. Дiмиmpук в.

З доповіддю про підсумки ХХІІ

з'їзду

неНIFЯ

В JI~ с.в.я1'КlOlВl? гаМІ}" б.3JPIII

ВпerВJlfUО It])OЮYЮ'l'Ь У iltOJЮВaiX го;ryбий:

Qрга,ні:зацій

чесної пр,езидії зборів обир,а€ться Президія ЦентралЬІНОГО Комітету Комуністичної па,ртії Радянсько· го Союзу на чолі З вірним ленін..

неї і піЩІЮaJIII'Ь RерїіВНіИК3ІМ Коку- реооублі;ки.

~СТИ'lIfоі .~'P1'ji і У'РЛl,ЩУ flКJPЛ;ЇЮІ

і міСЬІкаї . пгrpтій:нИ'х

го Цеll'l1pального Комітету паlj)Тії на чолі з ТОІВарнше~1 М. С. ХР'У-

ву КОМj'lНістнчного суспільства .

3 пkіНl.ffiМИ йдуть ПО 'хфещatrИlКу НИ!КЇІВ і JдlГсаафїсвrціlВ'. В їХ (!JIЩ!I;АОС пеrpeттюрWIИ іх іВ ЖИ!ІТЯ. діти. І,н жнrи ПрИ ~. Оеь - .відоиі 'всьому cJВ.iтoвi cmpf/'(РАТАУ). від ,КОЛOdfИ 1JIЇJдоь.1Н~МШО&i'WЯ І\РУlПа смени. НIШimнJiй рік PЇJК ба­ МаІІl.ЯТ.. ВOtНИ llJlіід6ігають до 'цент- гатьох ІЮВИХ CJlIОФТИlВJш,х PeIКiOjp-l ралЬolЮЇ 'l1I>lЮу;ни, п~і:ма.ют1>ClJl на дів,

ОДНОС11Зяно.

пarвкrм6 КОМ}'ІНіtС:1'WIІІЮЇ П3JPfI'ЇЇ і .'Іюють tСТОРIІ'ЧН'і документи ХХІ! які відбулися в столиці УКlраїНИ: З'їзду КПРС, політнчннй ·курс і З ве..1ИчезНlИМ піднесенням, під 1дуть її JreнIїJpJeыкroo Щt на чолі з 'оо- практичну діяльність лені,нсько- ДQBГO не СТlfхаючі овації до по·

~ C'OЦЇiIJ.Шc- і .ЩИІВИД}ОС;Я 'І1еЛе'Пetреда.ЧJ}' j1pOчис-

су;спільноІ1О

ладу.

схвалюючи

історичні

Одностайно

рі шeНJН Я

ХХІІ з'їзду КПРС, учааннки збо-

Фото д. Безомертного.

Ірів

roвО!РИЛИ, що трудящі

орденоносної

двічі

УJqJ.аїни, як і весь

радянський '!ІІЗ,род, не пошкодують

Т1fЧ1IJOГOЗМІаІГдJIIШЯ на 'Ють ПП ТОЛ0 З11сідaлnflя В Kpreмmcыliiмy !КОГО Ж01l11НЯ, cвmri CJIIOВa. мора.ль- М 1 Т<ШfЯ liJpaIВi'reНKO і Колл По- сил для перетворення Їх у Ж!ИТз'їщу КПРС і 44-х :n>I'1NVD!'JIU Пал.аці З'ЇtJДів, прИ!СRmЧОО!lГO 44-;м IНо.го ко,щеmсу бу.цїtВlНшш It~is- Ш>'И3іРЄWО. тя. Промовці висловили таlКОЖ ~~,

му

ВеJlИJКОl- Ж-.о.ВО-l co.,iD'''.;INnmn'UO-1 І"""""'"'ИІН''''' '!If~umиe""""-l '00UІІП'''''''У_''''''''n''ШІ' '.. w\.UoD IUЦU Ве1ТТ""'Оl."ш> ІІІМ .. "" II>V

peв.oJUOцИ.

p<I!NIШCьасі· І1!РЩівнек:и, щiammrn

3

n"""'nnD ,v u 1!"ПРС У ПМІЛmnl' l"""'~" U • ~'II'

fi.vn."';"""'alНo "D . тПClНО nt>ilnптrп OjЦностайне схваленн'я см іливо.го , ""jJII--= п.. v1!.n...nn ........... 7 . 8', _ ві,д'КірПТОГО і рішучого. засудження 1 Jl.ИIeТОПЩЦQ ІВ LIIV"'''''- ХХІІ з'їздом КПРС культу осо-

3."",«'

ВИiC1l'}'Пали ~ і ц~а.лі<СГГIRЮЇ реІОлюцdї.

ма .....y.n.Ть '{ЄIpВOНd ІфIlllIОРИ,.

ВIIIКJIЮЧНО мaJСОВИlМИ був 7 лес-

тМtОЖ

МirmIr іІІіДit,Pив ГМQВ6:вшкооюо- р:ах і ;сеJlЗQ( J)'aЙОнry :ма.сюlВd fI1YIJIЯJН- би· С1\ilліна,

. му Р&ЙРаЩИ Дооута.. 'l1J)'}'INШЦИX ІНЯ, 1К08!Цфl'И х;У!доIЖНЬОЇ tIA'МЮlдїЯЛЬ_ m~иeмICmВ, оооови 1R0JImOiC!П.lW 1 ТOlI:aiДa мітинги ІВ ,Вро.ва,'рах і СМ&Х. " . . 3Шl! . д,!!j)mtтopН ,J)lIiД11OClIIiB; 'І1ут же lВРу- КiльrroarrИlсшша 'ЕОЛООІІа ТР:y\1J)ЯJЩИХ т. шу:лы'a А. Від імені рalЙltОИУ II!OON. !'ИНIl групи '11ЮWЯЩIщ, почerюi 1lPЗJМОТИ і цperмdi ,пеJ)e',.Щ(mи- :міста ПРJllМlує ПО цє'.lf11I)!aiJIыній ма- Jt;п Y~ 'І1РУ\ЦІЯЩИІ Jricтa і ~- бymли у ці днів 'l'8a'11j)a1X С1ТOJ1ИJЦі . т.. йcmy ~T3IВ З CВIIr01I IIe]ШШd ceot- ])е1С'Щ'1бmки It3,M зм:araшюt. ЦІена ~и.х тру- ['Ї'CIllpалі до раиOiНlН'()ГО ВудИlllIty'._ . .

.

* **

ного

тій ної

ідейного

повича,

f1РУПИ

ВИКРИ'М)Я і остаточрозnpому

аlltтипа,Р-

J\1.0Л'ОІТова,

Маленкова

т,а

Кага-

інших

фракціонерів, які Н3Jмага;JJИСЯ зве·

сти паnтію і народ з лeнdнського шляху.

дї.вн_ кМгооої,в і paдrоопів, що :КУЛblI'У!РИ. f;paюrrь Щ)''Хооі оркес.т- P&rnIP ~~ ~l. Т. Рamyш- В iК(}JIIГ()C[[ax і ра~пёШ, на Збори одноголосно прийняли до,билИJOЯ ~~OI'IO. ~ uаіви:- ри, ЛlУ'Ш!.Ю'rb paд~CIlEЇ пirc:ні. Робirr- І ЩІ'Й М:, B~ жею Рo.б1mн:иJчиix :ко- ТJJЇДПjpИlfШ.m:в.ах і в УСТ&fI\OlВах ра- реЗО\llюцію, в якій повністю СХІВ'аЩИХ !DJЮЖIa:ІIВ всах сшьсЬiltOГ(J({Шо-llіиІк.И,

c.myжбо'Вці,

ІЩ)8~СТaJВНИlItи i·~ .. _1В

ДPCЬ1t1rX 1ОУJП.Тy1J), ЗORфeIl\la ,~. :рця~сМOOlї ЇJIIrI'МЇіГеJЩi.ї, yЧJНЇ :не-

рYliWИ,

ЮlСОКlОО

НilЗ8lЦ11

J

u

·ЩН)/.ЩyiItТИІВіН'ООГі суть порoтvети 3alillЮPJlIИКa і 'l1В0I])- і:КН:

Т:lМJРИНІНИ!ЦТва,

П

~ OO~- И·I1<П:V ,_~,"" """"...,.,,,,," Н"МС/рИ ба- люзються рішення з'їзду. Т Ха.шщь vn. <ll/lW.Ш.ш '-''''''''''VWU '" величезним пі:дносенням . . . 1ЩІ'• • - гa~~ іс.тіннИІХ гarзeт. В учаtники зборі.в партіЙ1іого аlК1\И'~~тe:: 1 - _~- ІRИІХ. _ мате.ріiIWIИ про чудові '}'Іс- ву прийняли віталыийй лист ЦК будк.ом;бін.а.'\1у

3Мfeooн.i до filниг ц.я велllК'ОІЇ 1ИliplТії Kooofiнi~ та і чи :ра ~ЛНІОl оов.щ'и. . . .. Кпрс. поllUUВИ. Р , - .. Во · і Т ' Прус Є., lЮJЩ).{l 'GI. кooreoмоль- mхи, Д~Y'lЧ .в CЩlЗIJ1IlIc.ТИJЧIR В работі зборів взяли учгсть т . • a~c.ыкil •. держ,а,ви. ~ИР.~ і цiIВ _ сеюрета.р ра.ЙКому ЛКСМУ зaraлmJ IIJIa treCTb ~4-~ роковШІ товариші А, І. Гайовий, О. І. Іва3 ~()Ба;РЗtX наytpOчИС!ТИІХ збо- шшча JlerнШна, l"EWIiВН1!ІЮШІ IIJalprl'H І . . . . і Вenиiwro ЖОВ'l1Н'Я, 'ВIірШ1, Пjp1ЮВЯ- щенко, І . П , Казанець, Н. Т.

j)&X, що ві,щ6уЛИCUI у раЙООШOМJYl! і У1JЩЩУ, І1ІJ1'iШ:3,'rИ і ТР3ІНІClIlарarнrи, І Т: Х~lfЧ К., ЗІ~ lJМeIW yЧIВJВ та ЧlelНі Вo~y 1Jшiч;у Лміву" ~а.IJЬЧеш<:?,. д. С. КQj}отченко, ~ЛИНПtУ 1ІіуJIыl!)!I),' AODовідь JPIO-I на SlКИХ ПОЛуІМ'Jllltїють 3alЮЛIШtи ІШО!Ве.рJПI - УЧНІ IІ0JJ.'0JWПI1XICJJJa- !tоJfY'!lїfCТИitШЇй пavтiі 'І І. С . 'СенlН, П. Ю.Шелест, М. д. била МlМТ\е om. 1l'~It... ЦIі' tJ'ПРС 44 -!К РOlIt()ВШf Вел:и- lICIJ~ ' ~"" . ' , ВQ:ЛJIIlroМIY Бу6новський, А. д. Скаба, В. К. """.... T~y 1\t11BcыltoI'o ОW\l()МУ , 1\ 11I1L' ДО ЦVV1D8IуСЬR.OI ~l ШКОЛИ В~(),ЦІЮИ!у ~. Клименко, П. К. Кошовий. 11

ІСТОРИЧ-НИЙ з'і8зд

вить- г.. ибокИЙ ВПJlив не тільки на розвиток Радянського Союзу,

' ЛЕНІНСЬКОЇ- ПАРТ!!

СИНН».

Завершив свою роботу ХХІІ з'їзд Комуністичної партії Радян­ ського Союзу-з'їзд будівників комунізму. Це був найбільш пред­ ставницький щодо

тів

ЧИCJIа

деJlега­

з'їзд нашої десятимі,lьіюнної

,партії, яка йде на ЧOJlі великого народу. В роботі з'їзду взяли ак­ тивну участь предсгаВНIІі\И

маАже

всіх братніх марксистс!.ко-ленїн­ ських партіА світу. Цей з'їзд зай­ ме особ"иве місце в житті ра­ дянського народу, в міжнародно­ му комуністичному ру.:і. ку

всього

u

РОЗВJІТ­

людства.

Історичне значеННIІ ХХІІ 1'Ї3ДУ КПРС полягає в тому, 1'10 він підбив веJ1ИЧJlі підсумки героїчної праці і самовіддан,)ї БОРі>тьБи ра­ дянського народу та ЙОГО бойово­ го авангарду-ленінської партії,

прийняв нову яка

Програму

схвилюва .'Іа,

рити про себе

ПCtртії,

..ла rOItOcBir, яку з

Прlf~tу.-:

увесї>

радістю ЗУС'гріЛIf міЛЬЇЮНIІ людеА в усіх країнах. З'іщ ві,1КРИВ яс­ ні.

світлі

пеР;:IІЄКl НІШ людства

в

його тріуМфаJJЬІІl)'''У русі до lІай­ кращого і найпрекраснішого су­ спІльства на землі-до комунізму, иа

прапорі

якого

яскравим вог­

нем .горять CJlOBa: Мир, Праця, Свобода, РІвність, Братерство і Щастя всіх иаРОl\lв. У доповідях товариша М. С.

«БУДІВНИН НОМУНІЗМУ» 2' 11 nистопаАа 1961 року. стор.

Хрущова і його заключному CJlOві, у виступах інших промовців, У прийнятих з'їздом резолюції на Звіт ЦК, Програмі і Статуті КПРС даються відповіді на г~ ловнl питання

сучасності.

«ПриАнявши 'иову

Програму,­

говорить товариш М. С. Хрущов,­

ХХІІ з'їзд перед усім світом пр~ голосив, що

Союзу

народи

Радянського

на чолі з Комуністичною

партією, керуючись вченням марк­ сизму-ленінізму,високо підносять прапор боротьби за побудову ко­ муністичного суспільства в нашій країні. Побудова комуніст"чного суспільства стала практичним завданням партії і народу». Нова Програма КПРС, доку­

менти з'їзду мають величезне між­ народне

значення.

але

й

на

всі міжнароднІ

BIДH~

Обговорення питань боротьби за

побудову комунізму тісно зв'яза­ не 3 усіма сучасними проблемами міжнародного розвитку, Jl.ВЛЯЄ со­ бою величезний інтерес для пр~ гресивних . сил свІту. 'КПРС­ невід'ємна СКJlадова частина між­ народного робітничого і кому­ нісТИЧJJОГО руху. ·Комунlстичне будІвництво в СРСР вона розгля­ гресивнІ люди бачать незаперечні комунізму перед капі­ дає як велике IнтернацlOllальие переваги талізмом, ще бlJlьше пере"ону­ завдання радянського народу, яке відпоцідає іитересам свІтової c~ ються, що капіталізм не має май­ ціалlcтичної системи, Інтересам бутнього, у нього немає перспек. міжнародного пролетаріату, BCЬ~ тив, час його минув. го

людства.

Марксистсько-ленінське вчення про комунізм набуло на з'їзді свого

витку з

дальшого

творчого

роз­

врахуванням досвіду бу­

дівництва нового ,суспільства в нашій країні, в усіх соціa.nістич­

країнах" досвіду боротьби Характеризуючи цю сторону них ХХІІ з'їзду КПРС, товариш Вла­ братніх партІА. Прийнята з'іЗ,!J.ом ДИCJIав Гомулка, звертаючись до Програма КПРС вперше в марк­ Ді16 розгорнуту картину делегатів, говорив: «Ваші засідан­ сизмі · суспільства, яке ня, товариші, .ваші рішення, ва­ комуністичного ша робота мають величезне зна­ вже створюється в нашій країні, чення для всіх комуністlІЧНИХ' і Програма вказує ШJlЯХИ і засоби КОМУlllзму. Тепер дя. робітничих партій, для всІх c~ побудови ціалістичних країн, для асіх на­ родів, для Bcboro ЛЮ,l,ства». Уро­ чисто

Моріса

звучать

CJlOBa

товариша

Тореза про наш з'їзд: сІ

ось тепер в історІю вписується нова сторінка_. «Це був великиА

з'їзд як за тими проблемами, якІ були на ньому поставлені, так І за результатами іх обговорення, -заАВИВ товариш Пальміро Толь­ Itt,-1 11 думаю, .ЩО вІн спра-

вірио І точно ВИCJIОВИВ, окреCJIИВ :і перемозі комунізму, в торжест­ комуністичнІ Ідеa.nи. Ось чому всі ві .марксистсько-ленінського вчен­ братні марксистсько-денінські ня. партії справедливо назвuи Про­ 'ПРИЙНJtття Програми КПРС ви­ граму КПРС Комуністичним мані­ лилося в хвилюючу демонстрацію фестом нашої епохи, вважають її монолітної єдносуі всІєї нашої ВЄJ1ИКНМ вкладом у марксизм-ле­ паРТІІ, непохитної вірності її нінізм, у загальну справу міжна­ марксизму-ленінізму, згуртованості ро,цного комуністичного руху. всього міжнародного комуністич­ Світ вражений науковою гли­ Horo руху. Віднині нова Програ­ биною, дерзновенною сміJlИВістю і ма визначатиме всю діяльність тверезою точністю задумів і роо­ Комуністичної партії Радянсько­ paxYJl1(iB нашої партії. Всі про­ го Союзу, стане бойовАм керІв­

кожноrо

CTa€

ясним,

що IІ·ВJlЯЮТЬ

собою матерlальн~технlчна база кt'lмунlзму, ЙОГО суспlльиl вІдноси­ ни, яке обличчя JlЮДИНИ ЦЬОro суcnlлЬ'Ства, ті с.вlтогл.д і мо­ раль. Наша ' партія з цілковитою підставою говорить: хто хоче зна­

ти, що таке «омуиlзм, - хай читає Програму КПРС. Не було ще документа в IсторіТ, який би 3 такою

ясністю,

повнотою

так

ництвом до

дії для мідыlнівB бу­

дівників комунізму. Вся атмосфера з'їзду, його ро­ бота від першого і до останнього дня-зразок ленінського ревOJIЮ­ ційного стилю, його творчого ге­ нія, вільного обговорення завдань,

Прийнята з'їздом нова Про­ грама партії-це BceoCSUКHa, гран­ діозна щодо своїх кінцевих ці.аеЙ і цілком ,реальна щодо їх здійснен­ ня, від початку і до кінця прой­

глибини і п.рактичної діловитості. Партія знов відкрито і сміливо осудила культ особи П. В. Сталі­

нята

на, сказала народові

"ухом

творчого

марксизму­

сміливої критики хиб, теоретичної

всю

правду

ленінізму програма. ВИJЮблення про серйозні порушення Статним її стало можливим в результаті ленінських заповітів, 3Jlовжив~­ величезної роботи, проведеної пар­ ня владою, масові репресії проти тією за останні роки, в резуль­ чесних радяиських людей. .Вона таті подолання ,культу особи та ВЖИJlа рішучнх заходів. до подо­ його наслідків, ідейного, політич­ лан~я наCJIідків культу особи і нorо й організаційного розгрому вІдвернення подібних помилок в антипартійної групи, перемоги ле­ майбутньому. У Програмі і Стату­ нінського курсу ХХ, з'їзду КПРС. ті КПРС передбачено необхідні Нова Програма КПРС охоплює організаційнІ заходи, . проведення всІ сторони життя нашоro су­ яких дасть змогу повністю ви­ спільства, дає наАглибшиА марк­ ключити !всяку можливість реци­ систсько-ленІнський аналІз І нау­ дивів ку.ль~ особи. Партія робить кове обгрунтування переходу від 'все, щоб завжди j 'в усьому бути капІталІзму до комунІзму, що гідноюсвого безсмертного заснов­ становить основну рису сучасної ника, вождя і вчителя трудящих епохи. Вона ,висуває практичні усього світу В. І. Леніна. 3 особлнвим гнівом . говорили завдання нашої партіі по будІв­ з'їзду про підривну ництву комуністичного суспільст­ делегати ва, виражає тверду впевненl~ть діяльність антипартійної групи МО-


ТОВІ, БАТЬКІВЩИНО,

РЕЗУЛЬТАТИ

НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАUІ

ТР~ДОВІПОДАР~НКИ КОЛЄІКТИВ 3aJLіеьлwіГО цегель~юго З3!lЮдУ)l)(}C1I1j)tOIКОВО .ВИІК()нam

ці н,\о' стО'енізвaJНJНЯ }l'Щ1IНIJiПcj.в R. О>~I(}1IfiClТИIjiН.ОЇ цра:ці.

~ і

,ВJфOlб'Ничпй план 10 мk;Jщі,в /ІЮ lВаЛIОIІ!'1И Лlр~д1YtЩJЇї ІНа 11:2,9 пр<ЩЄІІІта. ВИIl'O''OOIВ.Jlе'll() ЛOlНа:д деCJl'ГИ'МkЯiЧlНЄ 3'3JВiдI1LIНlНіЯ 517

~ і

о,щнOlетa.йJн,о CXIOOJ]юючи ,ріНа 107,8 iJj)VueHTa ВіlКОіНIБ шetНlil'Я ХХП з'їщ-у кпрс, IItO- річиИіЙ п~а:н зДЗlчі М~ЛJOюа ДЄIJ)-

Б. Бабицький, директоіР, В. Ковбасинський, сек,ре· тар ПЗірторга:ні3Jаll.{ЇЇ. В. Селик, голова заВКQJМУ .

пmuків,М.alВ зl}иТІКИ. Піел.я с' ічнє,ВІ\ІХ ПJreЩ:МЇ/в ЦК . КПРС і ЦіК I\JП У:І\lраїI'!'И ми ГЛИlбootОВlШЧlfJШ rupиЧИНИ !наших Ire,щ()J]/~КІЇіВ!. ГОYIlOвну

* **

~ ТИ!<Ш'Ч ШТ}'ІК це·I\Ш.

!

зО/бю(в,',91заНlН!Я по JreН'НЮ КИЄВ'а 1Il0СТЗ!ВJJJe:НО ЙОГО

і

д{);С1І/I>OR<ОIВОМУ

ВИ1кООІ.aJНIНЮ vіч- б.1ИЗhКО 18 'ПIiСЯЧ цеЛ1шерів.

! і !

1ЮГО ,nЛ8:НУ. О. Водоп'ян,

і

~3elPВiB і иожливоCIfЄИ lН<lJnЮГО 'ГОСІП~аiJ)iC'11Ва . На ві,щКlj)иrrих [[аір-

лективза,ВЄіПУ прийнЯІВ IНЮіві жа'ві ра'ДГосп ім. ЩО>рса. Пасе-

ди'ректqp,

і

М. Позняк, секрета,р пгрт,

Оірг.aariзаціі,

~

О. Щербииа,

головз з-з'В.кому.

***

~

Неоучи ",руру

!

звєр.нУ'ЛИ на ВlИ:КOIj)'JЮNbIШJI

)lOO.ry

і соціa;miCf]'ИJЧ1Ні

~

ТIР'ИІООJlИJЙ ч3!с ЩLШ рщщгоcn відС'\(llва:в: не : BM: K(lliYJOOi~ ):tер.жа;внИ'х

Здача МОЛОІка продовжується. М. rончаренко, . ЗІОО'І'еXJllllК.

***

Понз;ц 2270 ценmнЩ)ЇJВ ял,о-

'ІіЙНRXз6<фах, ВИJJ)O.rіIl1ИЧИ'Х НJalpaдах, JIIкі пфо.хО:П;ИJlИ на вИ!оок.ому

ділJO, ВОМУ pirв.н1i, 6ул' о Виtріїше!llJO .ооя!

ТИlСЬ В П'ЄіР'Шу чер.І1У' ~a овоч.iJв-

! І НIЩ'І1ВО ~ •

!

і 1ІВЗа>ШliНИЦl100. ІВ ЦригalД8.Х, ЛallllКа.х ще на. по-

чагпltу

РОІЩУ провели ве:mlЮy

ор-

іNliН'ЇООЩiМ.mу ~БОТу, C!P-ООІІаІІІІУ !На

t 'М'ОООIЛЇJа.ацію Bci~ СИІЛ і ЗЗJCOOLв

Зо6оВ'ЯЗ2tВШИСЬ високоякісно підготувати технік у до весн,я, tІОЇ с іsби ~eТBepTOГO р оку сеМlІрічкн , м еха н іза тори ко'лrQCПУ «Чер. вона Укр.г.lна» с . Гоготв поча.lll ремонт тракторів, сівалок та

liJJa

IІIІЧи.ни і сІШНИНИ ;ца:в ДЄlptЖaillі ~ вlI'КlOOI1aIlIIffiЯ IВI'lJIIl'ИХ зобов'!JISa1II1,.

.вахту ва і>ЩІО:'ОСП «ВООІ>iЩUtИЙ~). Ц~ ста- ізСІІІ10Т0DКa і ВIНeCЄiIIWI

І чесll'Ь ХХП 'з'іЗiдJY' КПРС і 44-ї' l HOВl\iTЬ

П'РOlЦroIТ1'В PlЧl1DOtГО t НИХ та 1МЇiН~ ДOOIm!В,

105

інших ~, ашин.

~aпrirч­

На фото: ТОК<:Р І . ~ . Немеровець у К(),l госпній майстерні виго ·

mreo-

тс;вля€ .!Іет.а."і для ремонту TpaKTOpJ

~ ~іЧШЩli ВеШfllЮГ{) Ж0>1І!11НЯ, ІКО- l1Лllliу. На 102,~ процеН'І'ави- і ка a~, рООМііще!llНlЯ OO!JO~ і чів IFa юр&ЩИХ ЗlЄ'МЛlЯiX і пOiIIЄ(lЩ­

• леКJТПВ з3JВО:ЩУ елеIКi'l1poiЮХJН!іч!НИ!Х K().lIalВ Щ;l~ ЗДll'Чt u мяса радтOIr.П

tі lВи,рІОІбіlJ!. ДОІби;вся нових іВІИІР()Ібни... . . . й і чИіХ

: о

«С<ЄМИlПОЛJli.l'ВСЬ<КИіИ».

А. Коваль,

}'ІапlЛ1lВ~Д~НИ

ПJl3JН ПО вал, IІООіНІаIН{) 'JIIa

1О 5

І roвa.tpНJi!i -

.у~РО;ЩY!JЩ:Il ви-

Зведення

I к». ОВОЧіїIВ дООРОЯlltroною ,р~()Ю

заГОТі,ВleЛЬ .

110

! на 275 гек'І1ЩІ)аіХ дали 1:QJ>оші ш-

***

1ІІа 109. пiJ>'O~}lК-

а-------

і аіпк:а:х, ЗОКреіМra на IroВООе.ВOOНJИ!X і . зeмunях, СВОЄЧ'llсша сilвба і ІПООЩЦ-

I1рацівник рай'Ї<Нопек;ції

mР(ЩЄІНІТtВ, по

·фQ1'О М. Воронова.

і CJ]j~И. ВИJpIOЩево

виконанню плану випуску валовоr ПРОДУКЦіІ

ПіДПРИЄМСТlами району

ВИСО&ИЙrвpо-

~ тилmilC1l'Ь праці зро-сла на 5 3аве!l)шен~ЯІМ OV3і1ЖИ зябу І жаЙ. В цьOOloy році IВІеЛИltу YtВarY !і liIJ)IOцeнтiiВ, на,щООa!ll()В'И1Х ПРИ- ІНа. всіЙ ,ООО щі ,ВЇ/.ЩзIНiaJЧRЛIIi 44-і ! приділили 8JI1P{JЩува:шн:ю «I.It<XplOЛЄ-

Назви підіПРИЄМСrn

б,}'шlВ ()І~Ржanro В .Сі)'ІМІі 1З,6 }}OOW1ВИ1НИ ВеЛИJli.ОГО ЖюIВmн.я ме- і ,ВИ пмitв» , ЯlКО1 було 'у lШІіС 430 ханіза'гО<ри р8iN'О<СПУ «30J)dl» . ~ iГelК'Nl.pїlВ, !ВТОМу числі-50 m Иід Яj"'і зєрнові і ЗС'lJl:IІОООБOlВі, : ЗСіріНО. Ио~озЮра.um пJO 32 ЦЄiВ'l'-

і ТИlС'ЯЧ lItафtбoв1aJmцiJВ.

1-

ШИРWl'1>М Ікю,м'}'ІН!і'ClIиrЧІНе ЗЮl_

у

кwprooплю ,

~ гa;ltНUI. В пе;~л.щні з'Їf3i'lІУ 'I1J}ьом :культури

!

6РlШ'ЗlДМІ прllJClВOен-о ЗООІIfIIII.Я ІКО! М'Уlf;і(fJ'RЧ1lИ1Х і,м. ІХИз'ї3JW І КПРС, 34 роІОО'11llИlltИ і ~і'l1Н1И-

гектаріВ .

овоче. ві

та іlllші

;

і

'~'M

ІН",'jJ'И 3 гект'"lt"" . L>

Це

Шstрпотреб Лісомисливського гаСПQДарс;гв.з

·~ ...o .."""

д....

І1ЇДГ()ТIJ.в.lен() 3700 і лИlВЇrcmь ЗзJCИJlIаа<И ,в засiJки

БУlДіве.пЬНlfЙ комбінат

'."''J1\,1607

і

ІІЩщвИЩИJJJalСЬ

ТOIjJфопід;при€мство «Великое »

ЦIJIOI)Q'!&ТИJВНiї:CIl'Ь

Рг Йспожи.вcnілка

,а,гроноМ. ~ 'І!ВафIШШПllЦТВa. РОСт врожаю, зб,іль~ . .. ,... ...,.'0 .'•.0 ••. '."... •...'..'.•'·.•".".'.• "." •.. ."•.1.'; ." ." . 'І."." ."." ."." ." .".".".".".".".".. mmmIЯ вирООн~'ItВa ~ rгвaРИНIІШЦ'l1Da

Пере.J;овіИ 6рига.J;і­ ~, ,рщціооО 'Y'OВЇдoмmвa­ IJI1OOниці; на 20 гerКТ~ по ти KOJIТOOIIHккa:M першої 6р:шга\1tИ 48,3 цеіНmнЄij)ra сУХOiroЗЄiPlНа. ВіУКWIiГоашу ім . .Ita.лШні!На, що ЇіХ НА­ курудзи. Одержано тЗlIt'О!Ж ВИJC~ИІЙ

aroлосJЦtВa IIiPЩJI у,він.чa.Ji:aJcUI}'!с­ ВtPOOК<I.JЙ 1tЗiрто.пm та іiНlllJИlX Кl}"льпі~ом. В .пере~ЄІІІЬ 44-х IJIOКIОВИІН 'І1УІІ>. deJmк.oгo Жooronя !ООНИ ІШ~ ВИI3lf&ВШИ lIlepre!М{)~ іУ ctЩiаШІДІСУМКИ рООоти, ПР03!liaJFЇзy1В1WJJ!И' , ліС'l'И'Шои:у змШ'aIIIIRi lIlершу біР'Ш'3як ПJP3.ЦюваulИ ПlPОТJllГОМ ООC!llИ і ду, ' щ,амї'ШJ1яко.'ПГОІСІІІУ і Пk1I]YJ.1iIЙліта. НJa qpi'3Jні' за;ція 'ВlJ)IY'ЧИIJIИ їй переHa'l1X'Н'eRIfi [ріШЄіНIНJIIМИ icrI'OpmlН'O'­ .ай ЧЄlJ)ВОІНИІЙ пpanЩ). го ХІП з'їзду КJlPC, КОJШ1010mIИіJli.и Д(lЦрИІЙ ЩJожай tК.yк.y.py~, щYJOOJiJШно S8IOOршИJI'III IВe1:Ь КOМIПJIetКiC ТОПUIі, ОlВочі.в ВlIIJЮC'i1Ила сіJIьicыкlolгопо.ща J)lcыltиIx робіт. Па 6р.ИJI'<Ца.

3'і6рала 11І0 16 цент.нерів зерновп:х, в ТО1ly чшсліпо 27,7 Цe1lmеірl8. лотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова, БулганІна, , Первухlна, Сабурова і .Шепілова, що примкнув до них, яка намагалася збити партію і країну з ленінсь-

кого шляху.

Верховоди цієї гру-

ne-

пи особисто винні в багатьох рекручеинях,

зловживаннях

вла-

влади

з тим,

.

щоб

шень ПJaiI>ТI1,

ГОРОХ па 150 reIOralj)&il.

Г. Лукаwевич,

Ци. ректор радгоспу «Богд' анівсыGI>>. . теА свого руху, а відкрито крити­

народу, з'їзд

підсумки

намітив нові

схвалив

політичний . курс і прак­

запалив народ

йому

прямотою ,і аід­

розповів на з'їзді

про

Народне господарство нашої відступ ,від ленінізму керівникІв розвивається прискорени- Албанської партії праці, які на­ мн темпамн. За шість рокІв після магаються своїми РОЗКОJlЬНИЦЬКИ­ ХХ з'ізду КПРС виробництво ми діями посіяти дух недовІр'я між братиіми партіями,

пІдірвати

маАже иа 80 процентІв. Великих їх згуртованІсть. Ця критика ке­ успіхів Досягиуто в розвитку про- рівннцтва АПП була пІдтримана вІдиих галузеА важкої ІндустрІї на з'їзді представниками братнІх марксистсько-ленІнських партіА, видатними діячами міжнародного комуністичного .руху. В. І. ЛенІн вчив: «Обов 'язок ко­ муні4;тів не замовчувати слабос-

92,~

104,7 101,0

бі'11llи:l>И

, б}'lдї!велыогоo

І Ворючксь

І

лі.с.ТИJ1DНому

за П~()JГУ

,Bc'orцia-

ЮС:!1І>ОІі,ОВО

ВИЩОll:a1В

І річ:ниrЙВИРО-6ниіЧий шrа:н Іна НlI

держав з різними

100,3

соціалloНИ­

боротьбу

проти ревізіо­

аналіз

сучасного

міжнародиого

тики

революційної

ша партія

боротьби

на­

виходить з ленІнсько­

го 8изначеиня суті як останньої стадії

імперіалІзму, капіталізму,

му, п.ро схильність його до аван­

тюр, наша партія буде і далі крі­ пити .економічну і оборонну могут­ ність Країни Рад, . пильно охоро­

няти

від підступів ворогів

завоювання і

цю будівників

мирну

пра­

КОjVlунізму.

Ніколи ще сили

всієї системи

великі

творчу

иашої країни,

світового

соціаліз­

му не були такими могутніми, як тепер . ХХІІ з'їзд висунув перед

партією, перед всією країною всесвітньо-історичні завдання. Ус­ пішно розв'язати ці за,дання, по­ будувати комунізм можна пра­ цею, і тільки працею, самовідда­ ною,

творчою працею

всього наро­

ду.

Партійні, радянські, профспілко­ вІ і комсомольські організації по­ кликані широко роз'ясиити ' істо­

недалекому майбутньому перевер­

шить свІтову систему капІталізму

і в сферІ виробиицтва

матерllЧlЬ­

них благ. В цих умовах лізм вже не може всім

імперІа­ диктувз­

ти свою волю, безперешкодно про­ во.цити агресивну полІтику і без­ карно кидатись у воєині авантlОРИ.

На шляху

загарбницьких

ган,. імперіалізму стоять

дома­

мorутиі

сили Радянського Союзу, оаіто­ вої соціалfcтичноі системи. За мир виступають

краін,

багато

миролюбних

всі иародн.

Приицип

мирнorо

спlвісИУ8аи-

ли радяиських людей на Їх перет­ ворения в життя . Вже тепер, не

гаючи жодно" миті, необхідио спрямувати всю кипучу енергію народу на виконания Програми партії-великої програми будів­ иицтва комунізму. , Важливу рQЛЬ в цьому повиинl відіграти праців­ ники ідеологІчного фронту, наша преса, радіо і телебачення. «СПРАВА МДЕ ЗАРАЗ ·САМЕ ПРО ТЕ, ЩОБ З УСІХ СТОРІН ВЗЯТИСЯ ЗА ПРАКТИЧНЕ БУ­ ДУВАННЯ TI€I СПОРУДИ,

ПnАН ЯКОl МИ ВЖЕ

ДАВНО

чє11lЦ)rГОГО

цpro­

ро-

А. Wироков,

,ЦИ!р6КТор ком6шгту,

іЮClЛel.ltТИІВ

3M3JfaJHH!j,

п,~лщmемC'l1Ва

iВИШ'}'lClК<3!Є

~~nO в ~~XYJНOK iКOIМIW!aw· &У oeМlil'J)i ЧI.ItИ. амта ро-

метою зміцнення цієї єдності ла їх по рвду галузеА науки і тех­ ричиі рішення з'їзду, нову Про­ Центральний Комітет з усією вла ­ иіки, шви.ко розвивавться і в граму партії, мобілізувати всі си­

вертістю

126,0 117,2 115,4 97,8 110,9 107,0 101,1 102,3 100,4 103,9 107,2 100,0 104,0 101,1 100,0

року

1962

ПlЮЦlelНrrа і ТЄJIIeJ)

'І1Р1}~ЬІСІЯ іВ пеrp-

миренну

величиі

.країни

-виплавцІ сталІ, ,видобутку нафтн, виробиицтві електроенергії. На базІ сучасної індустрІї швидко розвивається все народне госпО.царство. ЗвітниА період характе-

RaImoЛJelГЛИlВО

ші )JJНli ,тCJfЯ веЛИlКОIГО

l·ЇЇ і

в стивою

зросте

Продукція в рахунок

всесвітиьо-історичних ,перемог пар­

Наша партія вважає своім /іай­ нерозривно зв'язаного з віАнами, першим обов'язком зміцнювати з боротьбою за поділ і переділ дружбу і співробітництво між усі­ свІту, за поие8олеиня иародlв. ма братніми партіЯМIІ, 'монолітну Тепер стаИоВище в · світІ визна­ єдність всіх комунісТНЧНIІХ і ро­ чаєтьсв швидким розвитком сві­ бітничих партій на основі марк­ тової системи соціалізму, яка мо­ сизму-.ченіНізму, принципІв про­ гутиіша вІд краін імперіаЛізму у летарського інтериаціоналізму. З воєиному .відношеннl, переверши­

продукціі

завод

Завод ТОірго!3сльного машино,будуsа,Н'Ня

IЮУЛЬІІ'}1J\У

просування країни по шляху до комунізму. Відкрився широкий шлях свіжій думці, творчості, активності. Народна ініціатива забил. звідусіль тисячами нових джерел . Наші перемоги, ПідкресЛlOвалося на з'їздІ, є результатом иаПОJlегливої боротьби партії, її

промислової

РаЙlщ)БУl1комБінат

ЛШlЗР/lJО-l1ІрокаТ/ІІИЙ

rewrафів, під овочами - до 330, IІЩIJl6lJ1еіILJЮДМШ 100. ~e­

на боротьбу за досягнення вели­ кої історнчноі мети-побудову ко­ муністичного суспільства.

перетворення

торфОПіДДРИЄМСТIЮ .

швейна фг,бри.ка

ЛіткіlВСЬКЗ фабрика ХУДОlЮн і х виробів

950

Викриття культу особи і подолання його наслідків,. розгром антипартійної групи прискорили

за

Літківська

семирїЧRИ ми ПJIaiН,}'Q'IIO і>00IIIИJP1J.I­

ТИПIJЮщі під х~д.зою JIf)

нішньої політики,

Хрущовим

.друкарня

РОіКllівське

lJ{a4QPЄIOЛffiIИ!X ХІІІ

особи.

.аиnя курсу ХХ з'їзду КПРС.

Мебльова фа6/mка

,i=\a:JiOIJlll8

кувати їх, щоб скорІше і ради­ ми системами набирає в сучасних кальніше позбутися їх». ЦК КПРС умовах життєвого значения, і на­ зробив по-ленінському, сказавши ша партія, Радянський уряд бу­ на з'їздІ всю правду про порочну дуть твердо додержувати його в позицію керіВНИЦТ&а АП П.Наша сво'ійзовнішнііі політиці. Пам'я­ партія і далі буде вести непри­ таючи про пІдступність імперіаліз­

Підбиваючи

фаБРІІка

фаБРIІКЯ

121,3 117,2 112,9 108,1 107,4 106,3 105,9 105,0 103,8 103,4 102,9 102,5 102,3 101 ,6 101,4 99,9 91,3 71 ,2

з'iщQoм КПРС. В 'feII'ВЄpт~ році

Лі1)КИ.

рнзуеться величезною роботою партІТ і народу по ,піднесенню сІльського господарства, значним збільшенням сільськогосподарсь­ кої продукції.

теКСТИЛЬІНо-ткацька

ТеКСТИЛЬНО'l1рикотаЖ/IJа

ти ()в()ю 1J3iC'l'ЮY' У IВИIIrJOOrAlНlНJl рі-

повериути партію і країну до тичну діяльність Центрального ,КО­ становища . В усій своїй політицІ, ПОРОЧНИХ порядків періоду культу мітету в галузі внутрішньої і ЗО в­ пр" розробленні стратегії і так­

ленІнського Центрального Комітету на чолІ з товаришем ,М. С.

ГоrоліВСЬНІа

Робітники P3ЩroСІПіУ ror.oвi .внес..

дою і масових репресіях в період завдання комуністичного буді в­ нізму і догматизму, проти всіх культу особи. Ця група зрадни- ництва, розкрив перед країною відступів від марксизму-леніиіз­ ків, відщепенців чинила запеклий захоплюючі перспективи дальшого му, за ііого революційну чистоту. опір проведенню в жиnя ленінсь- руху .вперед, до комунізму. ХХІІ В рішеинях ХХІІ з'їзду дано кого курсу ХХ з'їзду, замишляла з'їзд КПРС цілком і повністю глибокиіі марксистсько-ленІнський

захоплення

Завод е.леК11ротехнічних виробів

xxn

тiJв, ооаша - !НА 107, МQJЮIIta lІІІа 101,7, М'JOOa - m 1112,9 і яєць !На 147,8 ~a .

ГОЛова сільради. с.

Ззвод ХОЛОдіильників

~

по 3J3I1JЇ' ciJIьc.ык~ьat()ї ЦJщщуlК1ЦЇЇ: ОООЧЇJВ ШL 118 IIIPOцelН­

і .щJ)Ytrа ШІ таllWж .оову ,щmя!Нас

С. Музиченко,

КОЖ!lroМ'y з 330 геш.т3IJ>Ш брвіга:да

(j(Ц)И1Я.JIИ

Молокозавод

B~, ;до ДWI ~И'ІТ.я з'm­ lfi КПРС, 1ВiИ'It00falН1lП() зобrOlВ':яJЗilUНЬ

Ч~рвоний прапор

І.

3зліський цегельний за,вод

! цeнтн~piJВ ЮУ:КІ}lPY~И.

М. Лисач,

(8 проц. до плану)

П. ХanIЦЬКИЙ,

І

~8Кp.l1ap

паРТОРГ2нізаціі.

НАКРЕСЛИЛИ, ГРУНТ ПІД ЯКУ ,МИ ДОСИТЬ ЕНЕРГІИНО ВІДВОИОВУВАЛИ І ДОСИТЬ МІЦНО ВІДВОЮВАЛИ, МАТЕ­ Р/АЛ ДЛЯ ЯКОІ МИ В ДО­ СТАТНІМ КІЛЬКОСТІ ЗІБРАЛИ / ЯКУ ТРЕБА ТЕПЕР, - ОТО­

ЧИВШИ П ПlДСОБНИ.М РИШ­ ТУВАННЯМ, ОДЯГНУВШИСЬ У РОБОЧУ ОДЕЖУ, НЕ БОЯ­ ЧИСЬ ,ЗАБРУДНИТИ П В УСЯ­ КИХ ДОПОМІЖНИХ МАТЕР/­ АЛАХ, СТРОГО _ ВИКОНУЮЧИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРУЮ­ ЧИХ ПРАКТИЧНОЮ РОБОТОЮ ОСІБ,- ТРЕБА ЦЮ СПОРУДУ БУДУВАТИ, БУДУВАТИ І БУ­ ДУВАТИ». u,i слова В. І. Леиіиа якнайкраще підходять до ниніш­ ніх днів нашого життя, до наших бажань і прагнень, .виражають ін­ тереси справи-будувати, будува­ ти і будувати! Наші цілі ясні, завдання визна­

'Іені. За роботу, товариші! За но­ ві перемоги комунізму! У нас є все иеобхідне для будівництва комунізму, і ми доведемо цю ве­ лику справу до · повної

перемоги.

Комунізм вос.торжествує на ра­ дянській землі, така воля партії, воля народів . Нинішнв поколін­ ня радяиських лю,ЦеА житиме при комунізмі .

ПІДПРОВОДОМ СЛАВНОJ ЛЕНlНСЬКOl ПАРТІІ ВПЕ­ РЕД, ДО ПЕРЕМОГИ кому­ НІЗМУ! (Передова «правды> за 4 листо ­ пада) .

«БУДІВНИК КОМУНІЗМУ»

11

листопада

1961

року.

З стар.


&УАІВНИН КОМУНІЗМУ

4.

Субота,

11

пистопада

1961

рОку .

. ..

НА.

ЧЕСТЬ

І'

'11 :1

СВЯТА

СЕЛА СТАНУТЬ НЕВПl3НАННИМИ ВИК()іНIК,ООІ oo.'11IC!Ji1OЇ Ра;1ЧИ депу:таті, в 1'РУ~JI1Щmx .вирdшив : пе­

"І'.

ЧУ' ,10ВС, мa;J1ЬОШlИче це lriсце :

рес<е'ДИ'І'И В 'СіС. Р}'\'tНIЯ і Вoi"ДJaUIOiB'Ka частиlН'У сімей з:ІОн.и за· ТоОlLJlJeIН,НЯ І\иіIВСЬІКО'Ї ГЕС.

І а ~OOX бок~в пtдходwть та;!і a'~ !

3аlраз В селах РОООО:Рi:lУ.'raJСЯ піlДJOOІ1'OIБ'Шl ,ДО ІГРИйому нових меШКoallЩlїiв. IJJpooкrroM 1І~дбаченю на:pillати ' ffО\ВІ.ЇВУJIИЛji, а в маию}"llRЬОіМіУ m'ШфЇіК'у1вarrи і е.'l€IКТ.PиФЇJКоувати !всі бiY1ItИНJItИ,

І: Д<lлі, ~Ж ~O С'аllllOЇ дООНіИ, ~з- і:

і !ШН,)'1JШСЯ о1у'ки. Саме тут IJIЇд- 1I І іі О'УЛОС'Я ~іolн>ереыкelвю'о,' »Pmc-і [ [, lИftrе. не І.

і 1i0000

І

Ж

,1 1

'oomI'Я .

в' Чl'J1коМ}'етрою

Іі

П'РОВЄ'{:mи ка:на.л:iOOW)iю. Ocoommy уіВаГУ I)}lдe пр.щіле.н() {}фОіР'млєdilНЮ цен'11РШв на­

44..м рOlковина~1 ВеJl.П- :і І і!

сс:юниос .п1}'lНE'l1ЇiВ. ее'ла C!I'3JE}"ГЬ Нie'ВIIlїЗНШII!ІИ!МИ.

1,1

споять уча~- РІ

!І 'ІШКИ .c1rH.ll.'d. Все ,Н'а ~:ИТЬ ~O'В-

І. ДRЧУК, начальник вишуку.в<Jльноі партії

11'1

«Y-крдіЩJOсілЬiГOCJlУ:'.

!: кає, І 1'IЛЬІКИ JЩЬ-"'Н~дЬ 'ЧY'11RQ, [ 1

іІІ sк

віП~'Р :г~є

~рхOO!lїття i~ І

і, JЮ3J~ГIiХ ~б. І!

ІІі lO'Т'Ь про Д~О.lШ1Н1Yre у ДВl~і'чці: ІІІ вщющеlНО 1 зда.но ~ШВI.l ПО- 1І" над 1З о{) ІІ1РОЛЇIВ, 2О О (1усей,

з~ал!О

7 ']101llН

MeтamJlJOlМ}Yi, по-

І

,

Щ!VКеІІО 2 ТИП ~. БiuI.ь- '11 lR3. «4» !

І шість піmщрі'В ВЧМІІ'WIf

і і «5». ПеіРЄд~ зanв ;м 4.

І

Піонерський

і1

ПІ0Но~РСЬіКl загООіИp.aдlорту- іі!

ДineA IвiT~ ~ ШІОО..

I1

І ди т. KJliIIIIIТa П. та yч;a.oнm І Вecrnкoї Вї'I1'lИ3Н1ЯПЮЇ вiiiJни ко­ мymст т. Сочнев А. Л'Унає 'КіНІашJДa голови ~ дPlYЖ!ИІШ - зaп:ra.тrrи ВОІІ1ЮіІІЦЄ.

3а~пilвyJВa.ча пЦ11рИIМIfЮII'Ь веі npисуmi і піан~ ~, 'Міц­ нів, ШIІ))Jfl1J>CЯ ~. Пkн. _ЮЮТІ>СЯ тaJIЩ'JIIМ'И.

8.

Гапицький, організації.

Середня школа, с. За3ltм'я.

Цей У бarrьat.a пі-

так '1ta/38IЛИ У

о'С lІІа ЩJцJИ'8МІСІІ1ВЇ щ)о

ва:овля ~1R6JIIКа. Ще з диrI'Jllre'IlВа

пець полюбив

хло-

те:mіюу.

3а ;v:вї години .за1DД3lШll1Я буJЮ IDИilOOiНа:нє.

Oreліть ш,цлill1Y, lIa~­ ні тес.ТJ1Я1р:і! -;вигуп;;ну ли пі'О-

-

неря'.

І. Швачко, МmarrQp.

с.

Ж~дова .

І І

лали иа иих віики.

вини ,Великого

Жовтня були

подвійним святом: учні третіх класів tтa.nи піонерами, а иайменші - жовтенятами. До свята пІонери привели в ПОРЯАОК браТСЬКі могили, пок-

пісеиь.

Співочий

Г. ІВАНОВА, Ч.'lен DЛl(СМ .

а '.". " . " .". " . " .". I' . " . " ."~

Нові рекорди, нові імена ШдвeIЦeIfi

,rni~~-

КИ В ДОО!'ЖIИIILу'-4 ме'l1PИ 22 C!lН­ 'МОО'!lІПl'. Шг на 200 метрів іВШ'А PaJВ уЧ~НЬ СемИlI11OJliКilВCьatOЇ ,ПІКІОJШ

них 3!lіІІГШНЬ юних СІП~ вооьмирі'Ших і сере,щніХШRIЇJI по ПjJIOII"pa'Иії ,ра'ЙQJШlООЇ OOЇJНIНьoї опщр--

В. Єреме-нко-ЗО,6 сеIOy1Wr. Пе~ .пОКАЗаЛИ, що реМОЖЩеІМ С(ІНllP'l'аооіади 'з C~ в IШШorОО'Ї IIJIci;л CiII0P'l' етЗJВ увпсQТy СіЩ)Щ YlЧен. JЩЬ стала ~ И3ІСOIВJШiI (ІВ з:м.awamm:ях Л. Dalбич з Треб:~ї . ШКОЛИ

ТШЮЇ&ди. 3мМ'aJlШI!Я

11В3Я.ЛІО. уча'С'ТЬ блmько 9ОО ~те'Й),

-1 метр

.

----------

JЮ lІІetЮд'ЄМlЮЮ ЧІІК:ТИlНОЮ ooi~ї навчaJIынx)1DиxовІюїї ij)OБОТИl. mмe'l1PЇIВ, в. Гр~ч;атИІЙ з цієї ж' KPМЦJi !результати 3 JIJЄЛКDЇ 3ІГ­ IIlIКJOiJIИ-'3 C'I1J}ИlООсів У ДО В ЖИIfIY ЛЄlIШ,И мають міські СЄіРЄДіНя ШКЮ_ 5 метр:!В ЗОс'&нтиме'J1P.ЇІв. ла ;м 1 та Bo~i~;М 3, В 1It000000JreЮClНІО'Му :заЛЇІКУ ~Д с.е­ які Пlосіли перші МlїI(ЩІІ. 3а НlIМІИ р_х mкilI пе;ршіl СТЬ 3і міською ідуть ВеJIИIК.СЩИМ6РСЬ1It8. і P'yicanriB- М 1, 'оо!Іelд·lвюсымиlpчuчих-заa Ро-

cыкА c~i, РоЖlН!bВlCЬi!tа і Pi~­ НЯ!НІСьata lВооьхи-фltJlНі. ЧШfoaiЛО mrop.-roм.emiJВ порщщ}'lВaoJl'И

••

...;;..._оо_._.

реиОЖlЦем. Та ба.ТЬtКa це

prЖJКЯ M~ ооре- І 4,4-х

!ІІа JЮсте», ~НIЄ раз оо-

ІЮЖ'ІЮГО року то!рф'я- І fl1IЮ

не Т}'ІРб~ЛІО. «Г'ЇI1QН,a ЗЮ- І ЖуТЬ ЯІК Н~че.. . ворив ВfUI зrqp,$стю.

І .НIИI!tИ IШIiJQCИЛlalОТЬ В Ра-

JфaЩ1П мUIIИIIЮrm. А lOOJIJt Щ!фіJC, поLmв на К<'У'РСИ 'I1j)ЗJIt'roJ)вcmїID, яmi

saatFНЧИВ

З аhцм!iшlою

ІВ 'l'OМ1Y ~, що 'ООООР Ваосиль OJIem:c:iЙОВ'ИЧ - :ВОЙl p~-

ЮШІ зeN!Л1ЯJIt не прп. iiДMiНlНO вчатЬІСІЯ і JВjeCiyTь муЖ!бу lКJOJIИIШН1i роlбіт-

оцінкою.

ПoвepJl}'rвmиСЬ

CЄ\PatalНT, ~ 1JIaIВ.-

шин і М'ихаЙЛlO МИІХаЛ~

чamrя. ЛИJC'І'И IШОКЗiВiдИJpa

ЛеІН!ltо . У

cыlwї

Армії,

оСТ&РІщdi

3 6pia,mШм ~ Р АООМ ИaJpoдmI, paJЗ{XМ З ТfJJY'дшцим' И

НИlКИ Вол~

ХаJl!O-

П03ДOфOOllИХ

pootOВlШ ВeJIИliЮrо

і ЖoomнJI,

-

В

,lЮ~C'I1ВQ\І Bil~B 44-і ,pooro-

еликого

Ж

: СOOШJI,

iВIIКJIJIIt8IIr

ТА МІСТА ГІРНИКІВ

rerО-

ДИВІТЬСЯ

І

ТЕЛЕПЕРЕДА ЧІ

11 Л И СТО ПАДА дО '}'lВ3fИ l!liOбaIжIamIня Субота (І програма): 1І.00-«Но­ OraлdlНIcЬіЮО'ї ООJUlJС!1'Ї, вини дняrl>; 11.IO-сПетербурзька нових '1В1IJ)I06нич;mx перое- ПрезидLя ВetPIXO~'НOї Palди У\К,р.аЇін­ ніч:.. Художній фільм; 18.00ської рор YJКa3{)M ~i'д 9 ЛИ!С<110/lІа­ «Накреслення ХХІІ з'ізду ,КПРС кот. у дії:.. «Школа життя.. Пе,редача Н. Хорощун, да 1961 Р'ОІКІУ пє,реliWе1іJYlВ3ла для МOJIоді; 18.30 - опектакль . робітник. стaлiurс.ыty ()І!}лаIС.'ІЬ ІВ донецьку (Москва); 21.30 - «Три поверхи 1 ТорфопіДnР r€/lСl'lВ;) ООл.ас.ть і иїlcrrо Cтa.лWно- в міс­ щастя». Нов'а кінокомедія . 11 програма: 19.00 - «Київські «Ве..1ик-uе •. то ДooreцЬiК. новини»; 19.10 нии фільм ;

б

_

..

ня, ,вЩбуоояв ПаpomжJЇ. Вil~-

Ю"lиміТИІНіГ, ге.нераль:ниіі с.еІІ\;рет<ч>

Ф:pшmцуозької КOOd'У1fіі,~ИЧИІОЇ 1ІЩ)і1'ЇЇ

Mrwic Торез СШa:J!UВ: «Ми КJy8МO

рОIіІOlВИіНИ

44-4

С~:ЯТ-

Ветшt~Ї

таю. НЗJlТЩН!'~,IJJНIЇ свя:та В Пеlri:ні І на честь _ 44~ ,~авин_ ВеJIИIWl T~ . О,щнIOlCтalЙ:lfО ~ 01IJII00ItИ 1 jЖОІМ1Не'lJ(lї еoцiaлiJc,ТИJlllНО,і !реIВOЛЮ­ )f€1Hf!{1iї1 Д"a'l'i. Такі ж зБОfj)И JDI)Oйш-1 TLВ че'РВОIІП п~орои,

~'ЮIIICIl1J}&Н- НdI !IIЗJ]!OдУ Чеох?Сл~DaIЧШIИ рщцяш- 1 00ї паІ>Т.ії

'I1j)a:tIICIIIapa.u- cьnroMIY 1Н3JIЮ\!lОВl.

Ра)tЯiН'C~ОО'о. СОЮ3У,

ЯКИlйнеWИJJЮ з8JItiIнчив СІБІОЮpo<Jiбо­

:іИ ,в Харобіні, ПlaJН!XQ,Ї, Г!уalНчжоl', І ти, щО РООІЮВLДають ПlPО ,ЮC'Jl1llНЄf~; у ГаіВЗ!ні наy:porчИC'l'lOИyМJЇ!rИJН- 'ту. Цей ,De'ЛИlItИЙ ( lВiИJДamнИІЙ з'ї~д Ч}'щші та іlНJШlІ'Х великих міoraх : ня б~аф~~О 'Н'~y в IМlІІХНlИ пу ,вис.тупив с.еж.ретЩ> у міжІааРОД- увійде в історію не '!1іJІыюид.фоо-

КlріаїШJl. ВИІСТУШ&ЮЧ'И ,на з00рах, І, ТІОО~ЧlИ пр.3.ЦJ, IlI])~'JJajВlJШ[]()ТЬ Ко_ них пwr8llfняхк()НФЄ\l\e<Р~l.Ціі 'І'Р}".ЩЯ- дііВ Ро8ЩЯіН'СЬіКОII1O С~}Юау, але й п:ромовці пі~оСлюва.ли l1JМШ(е І М1lIrlСТИ1Ч'Н:У ШІJ~ІО p~ыІоогo щих 1tуби АлывaJ)с. ) Ijє ла I\roIпа. усього МlїЖlНа,ро,ДlНO'l'О ріо6і'l1Н'WЮГО ісroричне зна.чЄ\!ШIIJI Жoomrевої Ооюзу, раДЯlИJСI>КИИ H~, ilIiW\lPЄc- RуБИ'НС~и.йрООі~ lКІЛас: , pW'Xy, ВlCbOro ЛЮ'і~С'І1ВІа,. 3 >ЩОІІІ!Оlвrд­

])еоолюції. ВОНИ ШWІІКО, П11Jo-1бa>a- люютьвеJIИ!Ч ХХІІ 31,W мре. Te,pcыкІмуy п()3дorpоlВИJIИ pawя!lIсь- Лем?НlС'І!Р3JНТИ нec~ nqp'11l)fmr кwй ,Н&JЮ~ 3 ДOOЯlГ.Н,утши бликж.у- Л~<J" . Ш!,ртІ~. І ~жa.mmx 'ІИ'МИ }1ОІІіхаии іВ ~ ])OOГO]JIНY- к.eqmmИIt11l Бoл:rllij)ll 1 Рaщяпreьarorо того бу,діIJllНJЩ'l1В3КO!МIyIIIIkwy і 33- Ооюзу.

с:каЗМ\вtн,ООlj)ДеЧІІЮ Вl'mЄ ВЄoJlJIКI І дю ПJpО ОJFЗJВIН1.: . рІОІК'ООІИJIШ oocrryДОСJIII1Ireн:Jl'Я })31~ на.роду, ПIDВ заCJI'Y'IIiНИІК гeнeijJaт.:нoro сек­

НО'Ву Проора.у.у йoro лemнСЬ1tОї~ ' j)ЄТaij)iЯ _ФКПВаJL~Р Рoore. Міп~vniїI -~! пOOwt~ lItOМY- ВНІГ з.aJЮi:aЧИllJся CilIilвo~ «Іюrel\JiНоаНlс.тичпюго c/yoolJIыt'Nl3' iIIlTaG ро- ,ціоналу». «Pta30м з Рa:дJIlreЬiIVИII СоЮОО:МУ бі'l'lllRв і cemrн, ~ю _ і; ])а,l\VOOлщнn ClВЯl1lOO!ВІЇ зООJ)И 1І1IРО­

ХІІІСТУ миру в 'У'СЬІОУу lOВi'l1i. У 6агатьох Мlіета.х ,реіClП'}'1БJliiw будо .OJXГa- бо1)()1'J)бі за мИІР, за НЮ/ВІЇ 1re]J!Є\МІОІГИ оось ра~ыкй ~ 1 ~в Ні і ЙШЛи В ндр, Польщі, УIГOIЩИIlJIi, !lіооваJНО~ОРИ і фorroвиe.Тaamи, ooЦoiмi:nry і ММ'}'1НІізvy»-JПiд та- НО\ВИ,Х ВЦ1QafI'Них yOOmв ІВ уах га- І МOOfГоліі, .AlBC'l1J}ii, IEдії, фШш:tя,н-

І111}И()ВЯЧЄІНІі 44",м lрі(ЖООІJШaiМ Жовт-І ким

ЛО~1"НТОІМ 7 JВIICIIiooLщцa mщ- л:узях ЖWl'1'я.

неоої J)ЄIвomoцiї, ' іДЮl~СЬ І G}'1ВСІЯ В llpа'зі р.а:дя:нсьооі кінофiJIь.ми.

Де-ся11КИ ТИ'ОJ!IЧ

іВЄЛ'И!К:И'Й

сцршва

\ВIЄJПJICOCО І дії, ГолШllН1д!iї,

ЮNШГ ЛelНiн.а живе cьoгOД1llї в фаВЩі~з- ГШГЬІОіХ

і 1W'дящих, П]}ИоСВІЯ"ІЄ'Н'RЙ 44-м ро-

НИ,Х .'{ОСЯІІ1НеН!НJlX pQIIНCЬEOI'O на-

жи.тетв О&фії: ІООВин.аи IЮJIИlЮОІГО .ЖOOIl'IНIЯ: і віщ- ролу, mtИЙ ще до lItОМ1}'llUзNy.

IНIЙш.1И 7 лиС'Топ.ащана l8)'oJIIЩЇ,і R]}иТтю місяч:нипta чє,XIOOJl1OIВ8ЦЬіКОщоб IJ:JЯТИ yt{з;сть У ММОООфацїї PaI~ЬROЇ iWYЖJби. УЧ'а.ОО.И

сСТРОИТЕЛЬ КО;\\МУНЙЗМА-. -

n-

,Маоовий 'IIi'llJlНr,

іншИlX

на IUiIщpJ і ІВ баКlp~ЇlНax.

ПJpOс'l1i люди ЗЄlМJfої

НО па:цоров1МИ

1QYIJli

ОКіРЇl3Ь

ceJPдеч-

рЩЩSШileЬІКІИіЙ НЗr

-

мультиnлі,кацій­ «ЧародІй

19.20 -

барв:.. Передачг, присвячена ху­ дJОЖіН1ику Коровіну; 19.45 «Пе­ тербурзька ніч:.. Художній фivrьм; 21.20 - «Малий театр та його майстри». ДокументалЬІІІІИЙ фільм. 12 ЛИСТОПАДА Неділя (І програма): 10.00 урок гігі ЄНlіч;нtOЇ гімнастики; 10.20

ві~бу.'ІИlСЬ У!jJ'O'tИreті зЩри громад- ~?В11Неаюl Соц!a:JШ'С'l1ИIЧIНООl ~Ю-ВІТа..'IbНl вигуки ІІІР!i!ШIJIJJIИ пос.лаоН- цП ШeJllІ ХХІІ з'їі3,1.1іУ RОМYlНkrl'ИЧ­ -

rыкc')1ii Сl'о.шці, ПIРlЮВя-чет зна- ~l. HaJд ~QЛоом..-.rи

__

РИЧli1llD ~и ХХП ,~ з'їзм МРС, ~ ТРУд~ЩИlх

овтня за ру ежем

ВI!JНИ ВеЛИК{)Г() ЖOO!IrНiЯ іlЩЮIЦ ки-

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ОБЛАСТІ І

пampiОТИЧІIН! пiliЧНе

Святкування 44-х роковин

всього сві'11У,З ~ ПРOГ<plOOИIlIІИІІМ

,

25 сЛінтимЄ'ІіР'Їів, а. СЄ·

ред }"'IН1ЇJВI-M. МОШеІНЩЬ' 3 IМiсь­ К'О,ї IШtQJI'И ;м 1-1 ~ 50 сал~

Ж.iJJЇ'ВСмtою. . JIJЩ1Iе ТJ}И IВОСЬМ1!1Pli'ЧIIfИlX lШеми І, -,BOI1дaIНЇlВeЬiКa, ЖеіМЇІВСька та " на.с НОВИІМИ ~и. УчеlНИЦЯ Троєщинсьха М 1 не IIВЯ'JIИ: учас­ .:; мi~ЬiКQЇ lILItWIИ М 3 В. Чаоо.ик ті lНі з о,щного ВІЩу ~TY • аеМJlИRИ ПDJlLНI ВОІНИ МЙ!Rяла 'l1P'И ПЩ)JIIШX мїсц.я:б1г М. Яхно, голова рай'ради Союзу sмarа.тис.я з 1Р'і.щни.м бать- 3 оо.щшкою за :вихаван- ' JlИСІІ'а'Х, JDd iВOIRИ H~oC­ на 1QO мe11J)i~-l'4, lOffit}Щ1ljИ, lНІа СПОр1'ивних товар иств . ЕОМ і не :раз ВИlXОДІШ пе-НІЯ ПИЛЬ'НОІ'() воїна [[од- І лап pi~ і JU)Y'3ЯIМ до 200 метрїв-32,400IЩ1НlДИ, ~~ВОСЬМlfріЧIIJa школа, с. Рудия.

3мшгаашя сина і &а.ть- І ДjtIllCЬ1t'Y AqOOlO ,гідне пока '11Рива:в і ЗЗJP&З: 'І'ілЬ'ltи пOO!lНЄШіВІЯ. І жоде:н ще

ІЮЧа.&

а

що фІЗИ'lНе 1ВИX0О!ШН:Я yчmв ст­

ГУРТОК під керівництвом учите­ ля О. Пацука підготував для святкового коицерту 8 иових

Рож­

Фото нашого IЮзаштатного фотокореСПOlНде;rrа Г, ЛИТО$чoetllка. . .. . ' • • . • "r• . • .. .. . -••. .•

3&В­

ючих не 6ytло.

Чаmо ба."НItIlИ . йооо 'бmя батьat&~<wroOO з IШ1іШИХ

дorЖ*У, ВасИІІІЬ

да'ла КOOIIIфЄТJIe

Дa!НUJЯ. 3шюшіла :робота.. Всі щуацю:оо.ЛИ з 100f1IПI1К0ІМ. ВЇІЩеТа­

Для вихованців молодших класів нашої школи 44-і рІЖОо-

================= Наші тоо, -

дl)'УЖШlИ

Подвійна радість '

З~НА.7~ЬНИХ 3~~8IГaни:HX 3 ВОЛ~й60лг Мі?К комаlЩа~1\І На IЮВСЬКОl та ПУXlВСЬКОІ ВQCЬМИIJJlЧНRХ ULКIiJI.

~aГOOli'B DI!f3:lfї3OВadIO ПРИІЙШЛИ Ді) :КJl'YБУ. КОЖJН»4У s .ни.х Na

1J)'Yf: БJYц,іоолмпwи

в.ує бадьору ~ nЮню.

комсомQльсыкloї

ви!й цегJIЯlНИ1Й будИ!Но:к, ПOLЩРИ­

ПІЙ бі,'IJО'ClНJЖ1IЮI ШИФЄіР'ОМ, ВИ­ Ріс оу цеН!Jq)і СtШl. Ни,\1 ми­ Лym'ЬСЯ ШJЖJIIИЙ 'l\P'Y'дівни.к. ])y~ де ПРаІЦlООе.ти гурткам художньої са!М'одіJIIЛЬІЮС'І!Ї, бю­ :riотеці, БYlдє де щ~ди:ВRТКСЬ ,кіно, ПОСJF}"х&ти Jl'6lЩію, дооо­ Ів-ідь. &удУ'ЮТЬ ЮJFyIб V'З(ЩГOICJIНі тєс­ ЛjJ})і Дмиmpo 'Галочко, Г!рИl1O[!)ЇЙ

MOAeIНIlW, Оreшuн: 1tооаль. Ке;ро.бота.ми ЩJІІГ<ІІДИ,Р AlНдрі'Й Шпа:чіЙ.

В це<й '{ас IНЇЖJНиiЙ ['()ЛОіС зaIOlI,і­

секретщр

Щоб лрисllt~иrrи 6ytдj,ВШЩТ­ [{О, 3 іlшціМ'И1ВИ Піїооерї!в тут напередцщнї оояrra nrpo.в~o 'недішшик. ІШcrrь ilIЇoOOlерсЬІКИХ

6'У\д,ЇІВ-

НИЦ'l'ВО . КЛі}lбу. ВелИli.ИЙ, к'раси­

К})У'К, ОJreJtсій БазИіР, 1ваІН ЛaJ­

IЮroньооа.л~У1Є 3 і1І\ЯТИ 'КiyтjJв.

віршааш ...

у МС JзaIooршуєтыся

неДІЛЬНИК

13.00-

урок англійської мов,и;

спортивна lIередача. (Мос.ква); 16 .00-«Воро·н:,. СпеК'!1aJКЛЬ Ленін­ градсЬ/ООго

театру

юного

глядачІ;'.

(Москва); 18.50 «Венеціансь­ ки/і мавр». Новий фільм·б8lJlет; 20.30 - КSJHцepT (Мюсква). 13 ЛИСТОПАДА Понеділок (І програма): 11.00 - «Новини дня»; 11.10 - худож­ ній фільм «Зорі Парижа:.; 12.55«Шлях у великиА спорт»; 18.00«Новини днв:.; 18.10 - «Подумай, відгадай». ' Передач, для школя­ ріов: 18.25 НОВИІНи піонерсько.го

життя;

18.40-кіН'0ІЖУ'рнал;

Парижа». ХУДQжнlй фільм; 21.30концерт Чех()слов,ацько,~о держав­ НОГІ) ансамблю пkні і TaHUJO. (Москва); 22.15 - «Спортивний тиждень:.. (Москва).

ПIJ)IЮВtIAJ8lШIЙ 'lЮд з велmtим ClВяrroх YlМ 'l1PY'дя-

44~ JЮКOВИШІІІ ВеJIИltOOO Жmr- щи.

(ТАРС).

Ре.IНТОР В . ПИНДЮРА.

Щlган Броварскoro ра_ма кп Ухр.авнн в і»айсовета депутатов трудящихся. Гор. 6ровзры. Киевской области Адреса peдaкuii: м. Бровари, Київської оБJJзсті. вул. Київська.

-------------------------~-------------

1855-

для I1ІІКOJJ'я-р,Ьв. «Таємниця вогиеll­ них печей:.. «Теперішиє І маllбутиє металургів:.. (Москва); 19.25-до­ ку.ментальниЙ фільм; 19.45-«30рі

БРОВ3>рСька раliomt. Л,р)'ІКІlPRЯ oMacнoro упр ....I'Ии:я К)"lМ')"pB.

N2 158.

За 11. 5196-3321

135 номер 1961 рік  

135 номер 1961 рік

Advertisement